Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ujawnianie informacji o połączeniu w sprawozdaniach finansowych. Wpisany przez Ewa Wanda Maruszewska"

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Za główny cel sprawozdań finansowych należy uznać dostarczanie informacji użytecznej dla prowadzenia działalności i podejmowania decyzji. Drugim, pod względem ważności, celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji, które pomogą inwestorom i kredytodawcom w przewidywaniu przyszłych przepływów pieniężnych jednostki. W sytuacji przejęcia przedsiębiorstwa sprawozdanie finansowe jednostki przejmującej zawiera dane o przejęciu, z których może korzystać szeroki krąg odbiorców sprawozdań. Dlatego też szczegółowego omówienia wymaga zagadnienie ujawnień i prezentacji informacji o oszacowanej wartości godziwej w sprawozdaniu finansowym jednostki przejmującej, ponieważ prawidłowa prezentacja informacji ekonomicznej ułatwi jej wykorzystanie. Jednocześnie cechą charakterystyczną prezentowanych informacji jest ich przygotowanie pod kątem określonego przeznaczenia. Zasadniczą kategorię odbiorców informacji płynących ze sprawozdań finansowych będą stanowić użytkownicy zewnętrzni, ale wymagane jest również zapewnienie określonych informacji użytkownikom wewnętrznym. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Niezależnie od formy połączenia wynikającej z k.s.h., dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy stanowią dane ze sprawozdania finansowego spółki przejmującej (w sytuacji połączenia rozliczonego metodą nabycia) lub dane wynikające z przekształcenia sprawozdań finansowych łączących się spółek w taki sposób, aby przedstawiały sytuację łączących się spółek, jak gdyby działały razem już w poprzednim roku obrotowym (przy połączeniu rozliczanym metodą łączenia udziałów). Zapisem artykułu 64 ust. 3 wprowadzony został obowiązek poddania badaniu przez biegłego sprawozdania finansowego spółek przejmujących i spółek nowo zawiązanych, sporządzonych za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie. Jeżeli jednostka przejmująca spełnia jednocześnie wymogi art. 64 ust. 1152, a w wyniku połączenia nie powstała nowa spółka, to sprawozdanie sporządzone za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie, podlega również ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski B". 1 / 6

2 Ujawnienia o połączeniu dotyczą przede wszystkim informacji dodatkowej zawierającej szczegółowe dane pozwalające w prawidłowy sposób zinterpretować informacje wykazywane w podstawowych składnikach sprawozdania finansowego: bilansie i rachunku zysków i strat. Połączenie nie pozostaje bez wpływu na sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym, stąd szczegółowe objaśnienia powinny dotyczyć również tych informacji. We wprowadzeniu do sprawozdania finansowego oprócz wskazania, że jest to sprawozdanie sporządzone za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, należy również określić zastosowaną metodę rozliczenia połączenia. Dodatkowe objaśnienia i informacje związane z połączeniem jednostek ujawnione w informacji dodatkowej obejmują: 1. w sytuacji połączenia rozliczonego metodą nabycia: 1. nazwę i przedmiot działalności spółki przejętej, 2. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 3. cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień przejęcia, wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, 4. w sytuacji połączenia rozliczonego metodą łączenia udziałów: 1. nazwy i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, 2. liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów wyemitowanych w wyniku połączenia, 3. przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia. 2 / 6

3 W sytuacji połączenia rozliczanego metodą nabycia poza podstawowymi danymi o połączeniu wymaganymi przez uor ujawnione powinny zostać także dane o przeprowadzonej wycenie aktywów netto w wartościach godziwych. Ustawa wprost nie wymaga od jednostki tych informacji, ale wydaje się, że szczegółowe dane o wycenie powinny znaleźć się również wśród objaśnień dotyczących: 1. zakresu zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierającym stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia, 2. wartości gruntów użytkowanych wieczyście, 3. wartości nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu, 4. zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli, 5. danych o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym, 6. danych o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, 7. podziału zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: 1. do 1 roku, 2. powyżej 1 roku do 3 lat, 3. powyżej 3 do 5 lat, 4. powyżej 5 lat, 5. wykazu istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, 6. wykazu grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju), 7. zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, 8. wysokości i wyjaśnienia przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, 9. wysokości odpisów aktualizujących wartość zapasów, 10. rozliczenia głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto. 3 / 6

4 Ponadto w sprawozdaniu z działalności jednostki sporządzanym przez zarząd spółki, w którym ujmuje się istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej (w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń), wykazuje się w szczególności informacje o: 1. zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, 2. przewidywanym rozwoju jednostki, 3. ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie rozwoju i badań, 4. aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej. Wymienione powyżej informacje z całą pewnością wymagają przedstawienia połączenia w sprawozdaniu z działalności dołączanym do sprawozdania finansowego. Jeżeli wynika to z potrzeb jednostki, specyfiki jej działalności lub może wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy, informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą zostać wykazane z większą szczegółowością niż określona powyżej. W sytuacji przejęcia realizowanego poprzez kilka następujących po sobie transakcji, jednostka przejmująca powinna zatem rozważyć zamieszczenie w informacji dodatkowej opisu dokonanych w ciągu roku transakcji związanych z połączeniem. Jeżeli połączenie wiązało się z podniesieniem kapitału zakładowego, to konieczne wydaje się przedstawienie formy podwyższenia oraz przywilejów lub obowiązków przypadających nowym udziałowcom. W sytuacji, gdy w wyniku przejęcia ujawniona zostanie ujemna wartość firmy dotycząca przyszłych kosztów i strat, dla zapewnienia prawidłowego zrozumienia informacji płynących ze sprawozdań finansowych, konieczne jest scharakteryzowanie przyszłych kosztów i strat. Również, jeżeli w stosunku do jakiegokolwiek składnika aktywów netto nie istnieje możliwość oszacowania w sposób wiarygodny wartości godziwej, to zalecane jest zawarcie dodatkowego objaśnienia w informacji dodatkowej na temat tej pozycji. Przy wyborze ujawnianych informacji należy kierować się koniecznością zapewnienia danych umożliwiających użytkownikom 4 / 6

5 sprawozdania finansowego ocenę charakteru i skutków finansowych połączenia przeprowadzonego zarówno w trakcie okresu, jak i pomiędzy dniem bilansowym a zatwierdzeniem sprawozdania finansowego. Regulacje MSSF w zakresie dokonywanych ujawnień dotyczących połączeń są o wiele bardziej dokładne i wymagają od służb księgowych szczegółowych objaśnień dotyczących wszystkich aspektów przeprowadzonego połączenia. Wśród ujawnianych informacji wymienia się między innymi: - koszt połączenia oraz jego składników oraz opis kosztów związanych bezpośrednio z połączeniem, - opis wszelkiej działalności, którą jednostka postanowiła zbyć w wyniku połączenia, - kwoty ujęte na dzień połączenia z tytułu każdej kategorii aktywów i zobowiązań, - opis czynników, które wpłynęły na powstanie wartości firmy na dzień przejęcia, - przychody połączonej jednostki za dany okres, wyliczone w taki sposób, jak gdyby datą przejęcia był początek okresu oraz wynik finansowy połączonej jednostki za dany okres wyliczony przy identycznym założeniu dotyczącym daty przejęcia, - kwotę i objaśnienie wszelkich zysków i strat ujętych w okresie bieżącym, a wynikających z przejętych aktywów netto, - kwotę i opis odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy oraz oszacowaną w związku z przeprowadzanym testem kwotę wartości odzyskiwalnej. Zapewnienie tak szczegółowych informacji, przez jednostki sporządzające po raz pierwszy swoje sprawozdania na podstawie regulacji MSR/MSSF, będzie wymagało od służb księgowych ogromnej pracy. Przygotowanie odpowiednich danych niejednokrotnie wiązać się może ze zwiększonymi kosztami działalności jednostek. Jednak w literaturze wyrażany jest pogląd, że dobrowolne stosowanie MSR/MSSF może wpłynąć również na zmniejszenie kosztów, ponieważ już obecnie szereg przedsiębiorstw z różnych względów przygotowuje dwa zestawy sprawozdań finansowych: jeden według krajowych regulacji rachunkowości, drugi na podstawie regulacji uznawanych na rynkach międzynarodowych ze względu na wymagania zagranicznych udziałowców, czy też z przekonania władz firmy o konieczności sprostania międzynarodowej konkurencji w pozyskiwaniu kapitałów dla dalszej działalności. 5 / 6

6 Wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących rozliczania połączeń przez regulacje MSR/MSSF oraz jurysdykcje wielu krajów świata służy zapewnieniu porównywalności. Jednak dopiero ujawnianie szczegółowych danych o warunkach połączenia oraz metodach zastosowanych dla potrzeb księgowego połączenia zapewnia prawidłowe zrozumienie informacji dostarczanych przez sprawozdania finansowe. Uwaga: powyższy artykuł stanowi podrozdział 5 rozdziału 3 Standardy rachunkowości dla połączeń spółek kapitałowych" książki Ewy Wandy Maruszewskiej Połączenia spółek. Prawo, rachunkowość, podatki ", wydanej przez DIFIN, Warszawa 2008 r. Więcej informacji o tej książce podajemy w dziale Praktyczne książki". Od red. biuletynu - patrz także: dr Andre Helin Nowe wytyczne MSR w zakresie nabycia udziałów i zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych, Biuletyn BDO Podatki i Rachunkowość, nr 10/ / 6

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA HARMONIZACJI REGULACJI POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY

POTRZEBA HARMONIZACJI REGULACJI POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Ewa Wanda Maruszewska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach POTRZEBA HARMONIZACJI REGULACJI POLSKIEJ USTAWY O RACHUNKOWOŚCI ZE STANDARDAMI MIĘDZYNARODOWYMI W ZAKRESIE UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BLACK POINT S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 2 SKONSOLIDOWANY BILANS - A K T Y W A...

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 4

Zeszyty naukowe nr 4 Zeszyty naukowe nr 4 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2006 Danuta Krzywda Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych 1. Wstęp Podstawową kategorią

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2013 roku ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Vademecum księgowego Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za 2011 rok Zestawienie zmian w kapitale własnym jest jednym z elementów sprawozdania finansowego, którego wzór określa załącznik do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ]

Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Krzysztof Gradkowski, e-mail; k.gradkowski@il.pw.edu.pl Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb sprawozdań finansowych. [ konspekt wykładu ] Materiały źródłowe podstaw metodologicznych I. Powszechne

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215

29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 29.11.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 320/215 MIĘDZYNARODOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI 36 Utrata wartości aktywów CEL 1 Celem niniejszego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie finsowe Boryszew S.A. 1 SPIS TREŚCI Boryszew S.A. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 6 SPRAWOZDANIE ZE

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo