OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS POTRZEB I WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja Projektu Wdrożenia Systemu Centralny System Bankowy, stanowiącego zintegrowany system teleinformatyczny wspierający w szczególności kompleksową obsługę Klientów (w tym w zakresie zarządzania relacjami, prowadzenia rachunków depozytowych i kredytowych na rzecz Klientów), obsługę rachunków własnych Zamawiającego, umożliwiający przetwarzanie transakcji bankowych w czasie rzeczywistym, prezentację i uaktualnienia stanów kont i innych zapisów finansowych, zapewniającego współpracę z innymi systemami informatycznymi oraz zapewniającego możliwość raportowania obligatoryjnego w zakresie działalności bankowej prowadzonej przez Zamawiającego zgodnie z Wymogami Prawnymi. Megaprocesy objęte wsparciem Systemu 1 Obsługa rachunków bankowych i depozytów. 2 Obsługa płatności i rozliczeń. 3 Obsługa kart płatniczych. 4 Obsługa obrotu gotówkowego. 5 Bieżąca obsługa. 6 Obsługa kasowo skarbcowa. 7 Udzielanie kredytów. 8 Administrowanie kredytami. 9 Obsługa gwarancji i poręczeń. 10 Obsługa wierzytelności trudnych / zagrożonych. 11 Finansowanie transakcji handlowych i rządowe programy wspierania eksportu. 12 Operacje rynku pieniężnego oraz walutowego na własny rachunek (operacje skarbowe). Emisje własne papierów dłużnych. 13 Transakcje klientowskie produkty skarbowe oraz emisje instrumentów dłużnych. 14 Monitorowanie i kontrola ryzyka działalności skarbowej oraz ewidencja o rozliczanie. 15 Obsługa programów unijnych. 16 Obsługa programów rządowych i działania oparte na środkach gwarantowanych przez Skarb Państwa. 17 Funkcja agenta Ministerstwa Finansów. 1

2 Płatności zagraniczne Płatności krajowe Produkty 3-ciej strony Obsługa kart Trade Finance Securities Treasury Udzielanie finansowania Windykacja /SAK Zabezpieczenia CBS/SAK, CSA (TO BE obsługa zabezpieczeń transakcje pochodne, Baza zabezpieczeń) Szyna integrująca systemy wewnętrzne banku Sygnatura postępowania: BZP/127/DRI/2011 Zakres systemu obejmuje następujące obszary (pokrywane w całości lub częściowo) Analityka Marketing /Sprzedaż 12. Centrum Wspomagania Decyzji Zarządczych Raportowanie ryzyka SPID CL, Nowa Hurtownia Danych Kontroling Sprawozdawczość zarządcza Sprawozdawczość obowiązkowa Monitorowanie działalności operacyjnej Aplikacje techniczne Zarządzanie dokumentami Wydruki Działalność zlecona Operacje zlecone Obsługa długu zagranicznego, KFDr Księgi główne Obsługa długu Zagranicznego Oddziały/ Sprzedaż Centrala Kartoteka Klienta Ocena ryzyka portfelowego Kondor Global Risk,, Baza limitów (nowa) Główne procesy bankowe Depozyty Rachunki Produkty kredytowe udzielone /SAK Produkty kredytowe otrzymane B2B Treasury Kondor + Administracja produktów Księga główna + Rekonsyliacja Internet NBE 18 Nowa Bankowość Eelektroniczna Usługi Ocena transakcji/klienta SAW KRYTERIUSZ, Nowy Moduł Ratingowy Rejestr Usług Kanały Karty / POS Administracja systemu Administracja praw użytkowników, Zarządzanie ryzykiem Ryzyko operacyjne Anty- Fraud Księga główna Centrum Kontaktu z klientem Szyna dla świata zewnętrznego CRM - operacyjny Modelowanie ryzyka Główna szyna ESB Operacje bankowe Partnerzy Zarządzanie kontami Fax/Mail Workflow RnS, Term o, Unia, Stu dent, Po wó dź, KFDR, PROW, SOWR, SOW-BUD Workflow produktów bankowych 15. Standaryzacja procesów obsługi funduszy oraz programów rządowych Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 3. wspierające proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Interfejsy zewnętrzne Powiązania Bond SPOT, Dealing 3000, Elbon(dla NBP), ELIXIR, KDPW ESDI, KDPW ESDK, Płatnik-ZUS, procertum, Sorbnet, SWIFT Alliance Entry, Videotel, Pooling3000, SOWR, RnS, Student, OSWUP Zewnętrzne źródła danych Bloomberg, DATA STREAM, Euromoney, EIKON, AMRON Bramki wyjścia (np. SMS, fax server) Wsparcie Gospodarka własna Kadry i płace Wsparcie IT Inne Zastępcza Obsługa Kasowa (Bank Pocztowy) 6. Wdrożenie systemu wspomagającego Centrum Gospodarki Własnej BGK projekt CGW Częściowo w Poza Trwające projekty Elementy do wyjasnienia w dialogu konlurencyjnym System może obejmować następujące elementy: Główne Dedykowane Pomocnicze oznacza oprogramowanie komputerowe będące podstawowym elementem Systemu (wraz ze wszystkimi dostarczanymi w trakcie wykonywania Umowy Upgrade ami, Aktualizacjami oraz Modyfikacjami), dostarczane przez Wykonawcę zgodnie ze specyfikacją. oznacza, z zastrzeżeniem warunku opisanego poniżej, oprogramowanie komputerowe stanowiące element Systemu, które: (a) zostało wytworzone w ramach realizacji umowy, lub (b) zostało opisane jako Dedykowane w umowie. Dedykowane nie obejmuje oprogramowania wytworzonego w ramach realizacji umowy jeżeli (i) stanowi ono modyfikację, rozszerzenie lub uzupełnienie Oprogramowania Głównego lub Oprogramowania Pomocniczego; (ii) zostało wyraźnie zastrzeżone w treści umowy jako Główne lub Pomocnicze, oraz (iii) korzystanie z tego oprogramowania jest objęte warunkami licencji przewidzianymi dla Oprogramowania Głównego lub Oprogramowania Pomocniczego. oznacza oprogramowanie komputerowe nie stanowiące Oprogramowania Głównego ani Oprogramowania Dedykowanego (wraz ze wszystkimi dostarczanymi w trakcie wykonywania Umowy Upgrade ami, modyfikacjami oraz Aktualizacjami), do którego prawa autorskie przysługują Wykonawcy lub podmiotowi trzeciemu, a korzystanie z którego jest niezbędne celem budowy, wdrożenia lub korzystania z Systemu (w szczególności funkcjonowania Oprogramowania Głównego i Oprogramowania Dedykowanego). 2

3 Zamówienie będzie obejmować następujące elementy: 1. Wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do zaprojektowania, zbudowania, wdrożenia, zintegrowania i utrzymania Systemu w Środowisku Produkcyjnym, Środowisku Deweloperskim i Środowisku Testowym zlokalizowanym w Infrastrukturze Banku, w następujących Etapach: (a) W ramach Etapu I: (i) (ii) (iii) dostarczenie Planu Zarządzania Wdrożeniem; przeprowadzenie prezentacji Systemu mająca na celu zapoznanie jego przyszłych Użytkowników Końcowych z dostępnymi, w wersji standardowej, funkcjonalnościami Systemu ; wykonanie szczegółowej Analizy; sporządzenie Projektu Rozwiązania; (b) W ramach Etapu II: (i) dostarczenie Zamawiającemu, a następnie zainstalowanie i sparametryzowanie wszystkich niezbędnych elementów Środowiska Produkcyjnego, Środowiska Deweloperskiego oraz Środowiska Testowego, w tym Sprzętu i Oprogramowania, w sposób umożliwiający optymalne wykorzystanie Systemu; (ii) dokonanie instalacji i wdrożenie System w Środowisku Produkcyjnym, Środowisku Deweloperskim oraz Środowisku Testowym zintegrowanym z Infrastrukturą Zamawiającego zgodnie z Projektem Rozwiązania. Przy czym Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca w ramach Środowiska Testowego, Systemu zapewni mechanizm tworzenia codziennej kopii danych dla Środowiska Produkcyjnego zapewniającego zgodność w zakresie danych na moment tworzenia kopii; (iii) (v) (vi) skonfigurowanie, zmodyfikowanie i przetestowanie Systemu zgodnie z wynikami Analizy, zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Interfejsów niezbędnych dla: (1) prawidłowego działania Systemu w Środowisku Produkcyjnym, Środowisku Deweloperskim i Środowisku Testowym, (2) współdziałania z Infrastrukturą Zamawiającego, (3) współdziałania z Innymi Systemami Informatycznymi; przeprowadzenie całego procesu Migracji Danych w Środowisku Produkcyjnym, Środowisku Deweloperskim i Środowisku Testowym, włącznie z usuwaniem danych źródłowych zgodnie z przygotowanym w Etapie I Planem Migracji; przygotowanie i dostarczenie wstępnej Dokumentacji Systemu; (vii) opracowanie planu szkoleń, zapewnienie poza siedzibą Zamawiającego infrastrukturę szkoleniową oraz przeprowadzenie szkoleń; 3

4 (c) W ramach Etapu III: (i) zweryfikowanie, zaktualizowanie i dostarczenie aktualnych wersji list kontrolnych dla procesu wdrożenia Systemu i Migracji Danych, procedury przełączenia działania na nowe rozwiązanie (System), procedury awaryjnego przełączenia na stare rozwiązanie (tzw. Rollback); (ii) zweryfikowanie, zaktualizowanie i dostarczenie pełnej Dokumentacji Systemu; (iii) przekazanie Zamawiającemu wraz z przeniesieniem Praw Własności Intelektualnej kodów źródłowych do Oprogramowania Dedykowanego; (v) (vi) (vii) (viii) (ix) zdeponowanie kodów do Oprogramowania Głównego oraz, w ramach możliwości wskazanych w Ofercie, do Oprogramowania Pomocniczego; przeprowadzenie Startu Produkcyjnego Systemu, zgodnie w szczególności z procedurą przełączenia działania na nowe rozwiązanie (System) oraz procedurą awaryjnego przełączenia na stare rozwiązanie (tzw. Rollback); sprawowanie nadzoru nad Systemem po Starcie Produkcyjnym, aż do Odbioru Końcowego Systemu; przeniesienie Prawa Własności Intelektualnej do Materiałów Dedykowanych na Zamawiającego; udzielenie licencji lub zapewnienie udzielenia licencji na korzystanie z Oprogramowania Głównego, oraz udzielenie licencji (sublicencji) lub dostarczenie standardowych warunków licencyjnych producentów upoważniających Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania Pomocniczego; dostosowanie Systemu do Wymogów Prawnych; (x) aktualizacja Systemu, poprzez dostosowanie wersji Oprogramowania Głównego oraz Oprogramowania Pomocniczego, do najnowszych, stabilnych według deklaracji producenta, obowiązujących na dzień [ ] nie później jednak niż w terminie [12] miesięcy przed Startem Produkcyjnym; (xi) przedstawienie Systemu do Odbioru Końcowego; (d) W ramach Etapów II i III, zgodnie z przygotowaną Specyfikacją Testów Akceptacyjnych udział w testowaniu Systemu; 2. Po Odbiorze Końcowym Systemu, udzielenie Zamawiającemu Gwarancji na System i świadczenie Usług Gwarancyjnych i Usług Serwisowych. 4

5 Przez Zintegrowany System Teleinformatyczny Zamawiający rozumie zbiór powiązanych ze sobą komponentów takich jak sprzęt (w tym serwery, macierze, sprzęt sieciowy lub telekomunikacyjny) i oprogramowanie. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia Centralnego Systemu Bankowego, dla którego istnieje rynek alternatywnych usługodawców tj. co najmniej 2 (słownie: dwóch)niepowiązanych z Wykonawcą firm wdrożeniowych, kompetentnych w utrzymaniu i dalszym dostosowaniu oferowanego Centralnego Systemu Bankowego. Zamawiający będzie uważał podmioty za powiązane zgodnie z definicją jednostki powiązanej zawartą w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223, ze zm.) 5

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W PROJEKCIE E-ZDROWIE DLA MAZOWSZA NA DOSTAWY I WDROŻENIE EDM, SSI Niniejszy załącznik składa się z 233 ponumerowanych stron Warszawa, dnia 14.01.2015

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl

Zapytanie ofertowe. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Nowy Tomyśl, 15 listopada 2012 r. Centrum Materiałów Budowlanych Euro-Płyta spółka jawna ul. Kolejowa 16 64-300 Nowy Tomyśl Zapytanie ofertowe W związku z planowaną realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r.

Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Październik 2014 r. Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2014 r. Departament Systemu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

SPECYFIKACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO PSĘPWANIE PRZEARGWE NR RCZ/PPR/20/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 D ZAPYANIA FERWEG SPECYFIKACJA ZINEGRWANEG SYSEMU INFRMAYCZNEG Dotyczy postępowania nr RCZ/PPR/20/15 dla zadania pn. PRGRAMWANIE WRAZ Z REPZYRIUM DKUMENACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

System płatniczy w Polsce

System płatniczy w Polsce System płatniczy w Polsce Warszawa, lipiec 2008 r. Opracował: Departament Systemu Płatniczego NBP Telefon (22) 653 19 87 Fax (22) 653 28 90 Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo