SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2009, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty a takŝe oceny sytuacji Spółki w 2009 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o przepis art kodeksu spółek handlowych, 11 ust. 2 lit. a), b), c) Statutu Spółki oraz 13 ust. 2 lit. a), b), c) Regulaminu Rady Nadzorczej. Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o: 1) Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2009; 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2009; 3) raport i opinię z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz raport i opinię z badania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2009, sporządzone przez biegłych rewidentów Spółki Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Placu Wiosny Ludów 2, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 238, działającej zgodnie z umową zawartą w dniu 29 maja 2009 r.(zmienionej aneksem z dnia 22 października 2009 r.); 4) propozycję Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy

2 Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton. za rok obrotowy 2009, a takŝe dokonała analizy ekonomiczno finansowej funkcjonowania Spółki. Biegły rewident działający w imieniu Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wydał pozytywną opinię dotyczącą przedłoŝonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009 stwierdzając, iŝ zbadane sprawozdania finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne: przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy kapitałowej Wielton na dzień 31 grudnia 2009 r., jak teŝ wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku; sporządzone zostały, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych; Sprawozdanie finansowe Spółki prezentuje dane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259 z późn. zm.); są zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa, sprawozdanie finansowe Spółki dodatkowo jest zgodne z postanowieniami Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało ocenione w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 wykazuje następujące wyniki finansowe: W roku 2009 przychody netto ze sprzedaŝy wyniosły 159,8 mln zł, a zatem w porównaniu do roku 2008 spadły o ok. 56%. Wynik operacyjny (strata operacyjna) wyniósł w roku obrotowym 2009 ( ) 7,0 mln zł, co stanowi istotny spadek w porównaniu do roku 2

3 2008, gdzie wyniósł on 53,4 mln zł. W roku 2009 Spółka poniosła stratę netto w wysokości (-) 6,4 mln zł. Po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanym Sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2009, w oparciu o treść opinii i raportu biegłego rewidenta Rada Nadzorcza stwierdziła, iŝ dane zawarte w tych sprawozdaniach są zgodne z dokumentami Spółki oraz znajdują potwierdzenie w opiniach niezaleŝnego biegłego rewidenta. Ocenie Rady Nadzorczej podlegało równieŝ sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy Sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki i Grupy Kapitałowej oraz stanem faktycznym i zawierają niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton Rada Nadzorcza stwierdziła, iŝ podane w sprawozdaniach okoliczności faktyczne są zgodne z rzeczywistością, a podane dane zgodne z dokumentami Spółki oraz znajdują potwierdzenie w opiniach niezaleŝnego biegłego rewidenta. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Wielton S.A. po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2009, skonsolidowanym Sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Wielton, opiniami i raportami biegłego rewidenta, sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej oraz wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2009 opiniuje pozytywnie wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty w kwocie tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), poniesionej przez Spółkę Wielton S.A. w roku obrotowym 2009, w całości z kapitału zapasowego. Reasumując, Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie przedstawione przez Zarząd Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2009, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2009 oraz propozycję Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2009 i wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wymienionych dokumentów. 3

4 Rada Nadzorcza Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu, działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego w postaci Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW dokonała zwięzłej oceny Sytuacji Spółki uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Ocena ta została dokonana w oparciu o Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok, opinię i raport z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta oraz wiedzę członków Rady Nadzorczej, aktualną na dzień jej sporządzenia. Wyniki oceny są następujące: I. Ocena sytuacji Spółki w roku W ocenie Rady Nadzorczej rok 2009, pomimo załamania rynku transportowego w Polsce i w Europie, zapoczątkowanego juŝ w końcu 2008 roku i trwającego przez cały rok 2009, a spowodowanego szybko pogarszającą się sytuacją ekonomiczno gospodarczą na świecie, był udanym rokiem dla Spółki Wielton S.A. i jej akcjonariuszy. Pomimo bardzo silnego spowolnienia gospodarczego, a w szczególności kryzysu na rynkach transportowych za granicą, Wielton S.A. utrzymał pozycję lidera wśród producentów przyczep, naczep i zabudów w Polsce, a takŝe znaczącego dostawcy przyczep i naczep w Europie. Pomimo znacznego spadku sprzedaŝy mającego miejsce w roku 2009, Spółce udało się zwiększyć udział w rynku polskim z 16% osiągniętych w roku 2008 do 23% na koniec roku Osiągnięcie to było moŝliwe dzięki stosowanej przez Zarząd strategii rozwoju polegającej na zwiększeniu penetracji rynku krajowego poprzez rozszerzenie sieci handlowej, wdroŝeniu nowych produktów, dostosowaniu polityki cenowej do warunków rynkowych oraz zwiększaniu dostępności pojazdów w szerokiej gamie rodzajowej. Wielton S.A. jest producentem przyczep i naczep posiadającym najszerszą ofertę asortymentową na rynku polskim, zarówno w odniesieniu do producentów krajowych jak i zagranicznych. W odniesieniu do większości produktów Spółka jest w stanie elastycznie reagować na zapotrzebowanie klientów dotyczące montaŝu dodatkowego lub niestandardowego wyposaŝenia na Ŝyczenie klienta. W związku z osłabieniem koniunktury w transporcie międzynarodowym, Spółka cały czas powiększa swój asortyment produktów, m.in. o przyczepy rolnicze. W dniu 19 czerwca 2009 r. Wielton S.A. oficjalnie otworzył i zaprezentował nową linię produktów, a mianowicie przyczepy dla rolnictwa marki WIELTON AGRO. Dział AGRO jest integralną częścią Spółki i zajmuje się wdraŝaniem do produkcji oraz sprzedaŝą nowej grupy produktów przeznaczonych dla rolnictwa. Dział ten rozwija się bardzo dynamicznie uzyskując coraz 4

5 większy udział w rynku pojazdów dla rolnictwa w Polsce. Na obecną chwilę Spółka posiada ok. 14% udziału w rynku polskim. Nadmienić równieŝ naleŝy, iŝ Spółka ma silnie rozbudowaną sieć dystrybucji. SprzedaŜ produktów Spółki realizowana jest zarówno przez przedstawicieli handlowych, dealerów zagranicznych, jak równieŝ przez spółki celowe Wielton Rosja i Wielton Ukraina, w których Wielton S.A. jest 100% udziałowcem. SprzedaŜ eksportowa Spółki kierowana jest głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W latach Spółka sukcesywnie zdobywała nowe rynki eksportowe i umacniała pozycję na dotychczasowych. Do najwaŝniejszych krajów eksportowych naleŝą Rosja, Ukraina i kraje nadbałtyckie. Oprócz 15 krajów dotychczasowej sprzedaŝy Spółka w dalszym ciągu poszukuje nowych rynków zbytu, m. in. w krajach Europy Zachodniej, gdzie Spółka zamierza sprzedawać równieŝ nowe produkty dedykowane na rynek rolniczy. Podobnie jak w roku poprzednim Spółka konsekwentnie realizowała równieŝ zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyjne, zgodnie z przyjętą przez Spółkę strategią. W chwili obecnej na ukończeniu jest realizowany od 2007 roku program inwestycyjny obejmujący, między innymi, rozbudowę zakładów produkcyjnych, automatyzację i robotyzację parku maszynowego, co pozwoli na skokowe zwiększenie skali produkcji i przychodów, a w konsekwencji zwiększenie przewagi konkurencyjnej wobec krajowych producentów i umoŝliwienie rywalizowania z zachodnioeuropejskimi konkurentami w realizacji duŝych kontraktów na rynkach eksportowych. Działania te są szczególnie waŝne w perspektywie przyszłych wyników Spółki oraz jej dalszego rozwoju i pozycji na rynku. Reasumując: Dokonując ogólnej oceny sytuacji Spółki Rada Nadzorcza stwierdza, iŝ Wielton S.A. umiejętnie dostosowała się do ujawnionej w drugiej połowie roku 2008 i trwającej cały rok 2009 sytuacji kryzysowej na rynkach transportowych i utrzymała swoją pozycję jako znaczącego dostawcy przyczep i naczep. Pozytywna praca Zarządu widoczna jest we wszystkich obszarach jej funkcjonowania. Zwiększono sieć handlową w Polsce, poszerzono i unowocześniono paletę produktową, rozpoczęto produkcję specjalistycznych produktów pod indywidualne zamówienia klientów, połoŝono nacisk na sprzedaŝ i dystrybucję konstrukcyjnych części zamiennych zarówno w kraju jak i za granicą, uruchomiono specjalistyczne naprawy produktów Spółki i innych producentów w warunkach zakładu produkcyjnego, wprowadzono moŝliwość finansowania leasingiem fabrycznym zakupionych od Wielton S.A. produktów (Wielton Finance), zintensyfikowano działania mające na celu 5

6 zwiększenie sprzedaŝy na rynkach eksportowych. Inwestycje poczynione w ciągu ostatnich kilku lat pozwoliły Spółce na stworzenie wysoce zautomatyzowanego zakładu produkcyjnego. W opinii członków Zarządu Spółki, jak równieŝ członków Rady Nadzorczej opisane powyŝej działania przyczynią się do utrzymania ponad 20% udziału w rynku polskim, pozyskania nowych klientów oraz wykreują źródło nowych przychodów. Mając powyŝsze na uwadze, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku II. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W opinii Rady Nadzorczej system kontroli Spółki w porównaniu do lat poprzednich nie uległ istotnej zmianie. Kompleksowy charakter systemu zapewnia terminowe i dokładne ujawnianie faktów dotyczących istotnych elementów działalności Spółki. Pozwala on Zarządowi, jak równieŝ Radzie Nadzorczej na uzyskiwanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku Spółki, a takŝe efektywności zarządzania. W Spółce istnieje system kontroli wewnętrznej, który obejmuje zarówno proces sporządzania sprawozdań finansowych, jak i inne obszary działalności Spółki, w których istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów kontrolnych słuŝących monitorowaniu i ograniczaniu ryzyk istotnych dla Spółki. Za skuteczność systemu kontroli wewnętrznej odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest w Spółce realizowany w drodze obowiązujących w Spółce procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez słuŝby finansowo księgowe pod kierownictwem głównego księgowego Spółki, a następnie zatwierdzane i podpisywane przez głównego księgowego i przez Zarząd. Roczne oraz półroczne sprawozdania finansowe zatwierdzone przez Zarząd są weryfikowane przez niezaleŝnego audytora biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki. Następnie, działając na podstawie art kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza corocznie dokonuje oceny zaudytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a o wynikach tej oceny informuje akcjonariuszy w swoim rocznym sprawozdaniu. W Spółce ustanowiona jest struktura organizacyjna, w której dokładnie określono zakres odpowiedzialności oraz uprawnień poszczególnych pracowników, a takŝe tryb raportowania. WaŜnym elementem systemu kontroli wewnętrznej jest równieŝ działający 6

7 w Spółce audyt wewnętrzny, jak równieŝ audyt zewnętrzny związany z posiadanym przez Spółkę certyfikatem Systemu Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2001 oraz certyfikatem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego i BHP według norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 i OHSAS 18001:2007. Biorąc powyŝsze pod uwagę Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia istniejący w Spółce system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 7

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wrocław, 28 maj 2015 r. Strona 1 z 5 1. Działalność i decyzje Rady Nadzorczej Black Point S.A. W okresie

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 2012 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2012 31.12.2012 Piotrków Trybunalski 12.04.2013 2 Spis treści 1. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego...

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.

3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r. Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2014 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.

SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12. SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK OBROTOWY 2013 (01.01.2013 31.12.2013) Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C

PROSPEKT EMISYJNY. Oferta Publiczna 10.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B i serii C PROSPEKT EMISYJNY Arctic Paper S.A. (spółka prawa handlowego z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000306944) Oferta Publiczna 10.850.000

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w RAFAKO S.A. w 2013 roku Załącznik nr 8 Niniejsze oświadczenie sporządzono zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki. za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Raport roczny Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 Spis treści Pismo Prezesa Zarządu... 2 Wybrane informacje finansowe... 3 Sprawozdanie Zarządu z działalności

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo