ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R."

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2, Toruń Dane rejestrowe: NIP: KRS: REGON:

2 Spis treści 1. Wstęp Cel i podstawa prawna sporządzenia dokumentu Źródła informacji oraz założenia stanowiące podstawę sporządzenia dokumentu Dane podmiotu wykonującego analizę Podsumowanie analizy Podstawowe dane o STOCKinfo S.A Dane o Spółce Dane teleadresowe Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Przedmiot działalności STOCKinfo S.A Skład grupy kapitałowej NCF GROUP Sp. z o.o Informacje o notowaniu instrumentów finansowych STOCKinfo na rynku giełdowym Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz o strukturze akcjonariatu Organy zarządzające i nadzorujące Struktura akcjonariatu Analiza sytuacji finansowej Dane finansowe i ich źródło Wybrane dane finansowe STOCKinfo S.A. za I-III kw r Bilans jednostkowy NCF GROUP Sp. z o.o Jednostkowy rachunek zysków i strat NCF GROUP Sp. z o.o Analiza wskaźnikowa NCF GROUP Sp. z o.o Wybrane dane finansowe Wskaźniki rentowności Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki aktywności Istotne zmiany w sytuacji finansowej NCF GROUP Sp. z o.o. pomiędzy r. a dniem sporządzenia dokumentu Podsumowanie analityczne Wybrane dane finansowe NCF GROUP Sp. z o.o. za I-III kw r Analiza sytuacji gospodarczej i planów rozwojowych Zmiany wynikające z uchwał WZA podjętych po dniu 1 sierpnia Strategia rozwoju

3 3. Analiza SWOT Ocena planów rozwojowych i perspektyw dalszego działania Załączniki Odpis z KRS Słownik użytych pojęć

4 1. Wstęp 1. Cel i podstawa prawna sporządzenia dokumentu Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celu dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie. Wskazany podmiot został zobligowany do zlecenia sporządzenia niniejszego dokumentu uchwałą nr 1165/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 listopada 2012 r., podjętą zgodnie z 15b ust. 1 lit. c) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w ramach którego notowane są akcje Spółki STOCKinfo S.A. Wypełniając zobowiązanie wynikające ze wskazanej uchwały Zarząd STOCKinfo S.A. podpisał w dniu 27 listopada 2012 r. umowę z CAPITAL KOPERNIK S.A., której przedmiotem jest sporządzenie niniejszego opracowania. Dokument nie stanowi rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego, o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stanowi wyraz opinii autorów i nie powinien być inaczej traktowany. CAPITAL KOPERNIK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody jest zabronione 2. Źródła informacji oraz założenia stanowiące podstawę sporządzenia dokumentu Dokument sporządzono w oparciu o publicznie dostępne informacje, w szczególności pochodzące z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przekazywane przez STOCKinfo S.A. raporty bieżące i okresowe. Wykorzystano również dane i informacje uzyskane od Zarządu Spółki. Opracowanie przygotowano z założeniem, że posiadane materiały są prawdziwe, rzetelne i zgodne z faktycznym stanem prawnym i finansowym. 3

5 3. Dane podmiotu wykonującego analizę Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Capital Kopernik Spółka Akcyjna Polska Toruń Adres: Toruń, ul. Matejki 42/2 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 4. Podsumowanie analizy Przedmiotem analizy zawartej w niniejszym dokumencie była sytuacja finansowa, gospodarcza oraz dalsze perspektywy prowadzenia działalności przez Spółkę STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie. Podsumowanie: - począwszy od III kwartału 2012 r. Spółka STOCKinfo S.A. utworzyła grupę kapitałową, nabywając 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; zmienił się także większościowy akcjonariusz w Spółce. - począwszy od IV kwartału 2012 r. grupa publikować będzie wyniki skonsolidowane, obejmujące pełną konsolidacją wyniki NCF GROUP Sp. z o.o. - przejęta spółka NCF GROUP działa w branży tożsamej z działalnością STOCKinfo S.A., tj. usług marketingoworeklamowo-pr. W związku z powyższym, Spółka STOCKinfo nie zmieniała i nie zamierza zmieniać przedmiotu działalności. - STOCKinfo S.A. zamierza dalej aktywnie rozwijać działalność w zakresie podstawowej działalności spółki zależnej (marketingu bezpośredniego), jak i aktywnie konsolidować spółki z branży reklamowej o profilu działalności komplementarnym do spółek znajdujących się w grupie. - spółka w 100% zależna, tj. NCF GROUP cechuje się stabilnymi, dodatnimi wynikami finansowymi i nie występują żadne zidentyfikowane zagrożenia dla jej funkcjonowania. - Spółka STOCKinfo nie posiada zadłużenia i nie występują żadne zidentyfikowane zagrożenia dla jej funkcjonowania. - biorąc pod uwagę powyższe, grupa kapitałowa STOCKinfo S.A. posiada perspektywy rozwoju w przyszłości, nie występują zagrożenia dla jej funkcjonowania ani też możliwe do zidentyfikowania zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu czy interesu inwestorów. 4

6 2. Podstawowe dane o STOCKinfo S.A. 1. Dane o Spółce 1.1. Dane teleadresowe Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: STOCKinfo Spółka Akcyjna Polska Warszawa Adres: Warszawa, ul. Bekasów 74 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została utworzona na czas nieoznaczony Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka Spółka została utworzona na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie kodeksu spółek handlowych. Statut Spółki Akcyjnej został sporządzony w dniu 26 maja 2011 r., za Rep A Nr 963/2011. Objęcie akcji i zawiązanie Spółki nastąpiło dnia 30 maja 2011 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 czerwca 2011 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru STOCKinfo Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 czerwca 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

7 2. Krótki opis historii Data Wydarzenie 30 maja 2011 r. Zawiązanie Spółki STOCKinfo S.A. 1 czerwca 2011 r. 1 czerwca 2011 r. 15 czerwca 2011 r. 20 czerwca 2011 r. 02 września 2011 r. 18 listopada 2011 r. Zawarcie umowy na świadczenie specjalistycznych usług doradczych w zakresie architektury i usability aplikacji IT. Rozpoczęcie prac programistyczno-produkcyjnych nad wytworzeniem aplikacji autorskich RaportyGieldowe.pl, emituj.info, Alert-service.pl, WEBbench.pl. Zawarcie umowy na wyłączność dystrybucji produktów i usług spółki doradcagiełdowy.pl Sp. z o.o. Wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Podjęcie uchwały NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii B ( ) oraz akcji serii C ( ). Podjęcie uchwały NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii D ( ) oraz akcji serii E ( ). 20 grudnia 2011 r. Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii B, C, D, E. 1 stycznia 2012 r. Rozpoczęcie kampanii promocyjno-marketingowej dotyczącej oferowanych produktów stycznia 2012 r. Istotne ograniczenie liczby pracowników. 17 stycznia 2012 r. 23 stycznia 2012 r. 31 stycznia 2012 r. Wpisanie zmian dotyczących podwyższenia kapitału - rejestracji akcji serii B, C, D, E do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wypowiedzenie umów najmu lokalu w Warszawie (siedziba Spółki) oraz w Toruniu, w którym mieścił się oddział Spółki w Toruniu, z zachowaniem okresów wypowiedzeń. Zakończenie prac programistyczno-produkcyjnych nad tworzeniem aplikacji autorskich RaportyGieldowe.pl, emituj.info, Alert-service.pl, WEBbench.pl. 09 maja 2012 r. Wprowadzenie akcji serii A, B, C, D do obrotu na NewConnect. 14 maja 2012 r. Debiut Spółki na rynku NewConnect. 11 czerwca 2012 r. 06 lipca 2012 r. 31 sierpnia 2012 r. 12 października 2012 r. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu objął pan Krzysztof Grybionko. Podpisanie listu intencyjnego ze spółką NCF GROUP Sp. z o.o. oraz spółką Lermacter Ltd. w celu ustalenia zasad negocjacji przejęcia własności 100% udziałów NCF GROUP Sp. z o.o. przez STOCKinfo S.A. w zamian za objęcie przez udziałowca NCF GROUP akcji nowej emisji STOCKinfo S.A. Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. oraz podpisanie umowy objęcia akcji na okaziciela serii F przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze. Rejestracja akcji serii F w KRS-ie, w wyniku czego Lermacter Ltd. stał się większościowym udziałowcem Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Lermacter Ltd. posiada sztuk akcji Spółki dających głosów, co stanowi 97,36% udział w kapitale oraz 96,92% 6

8 udziałów w głosach na WZA. 22 listopada 2012 r. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu objął pan Jan Karaszewski, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o., spółki w grupie kapitałowej STOCKinfo S.A. 13 grudzień 2012 r. Zakończenie subskrypcji akcji serii G. Źródło: Spółka 3. Przedmiot działalności STOCKinfo S.A. Spółka w ramach dotychczasowej działalności jako Agencja Komunikacji Zintegrowanej świadczy usługi dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect. Spółka świadczy dla tych podmiotów usługi z zakresu public relations oraz investor relations, wykorzystując w tym celu m.in. autorskie narzędzia usprawniające i automatyzujące procesy w obszarze realizacji obowiązków informacyjnych oraz budowania relacji inwestorskich. W procesie świadczenia usług Spółka aktywnie wykorzystuje innowacyjne i zintegrowane narzędzia informatyczne, w tym specjalnie zaprojektowane aplikacje oraz zespół własnych portali internetowych służących propagacji danych. Świadczone przez Spółkę usługi obejmują kompleksowe działanie w obrębie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a podmiotami zewnętrznymi. W zależności od konkretnej specyfikacji zlecenia, Spółka wykorzystuje narzędzia i produkty, które można podzielić na następujące segmenty: usługi public relations oraz investor relations, usługi doradcze w zakresie architektury projektów IT, tworzenie zintegrowanych stron www oraz administrowanie usługami, zarządzanie własnymi portalami branżowymi, szkolenia profilowane z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji z rynkiem, dystrybucja produktów i usług firm zewnętrznych. W wyniku nabycia w dniu 31 sierpnia 2012 r. 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działalność Spółki rozszerzona została o projektowanie i realizację działań marketingu bezpośredniego i shopper marketingu. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu działalność grupy STOCKinfo, poprzez działalność spółki zależnej NCF GROUP Sp. z o.o., skupia się przede wszystkim na prowadzeniu akcji promocyjnych w punktach sprzedaży, organizacji konkursów i promocji konsumenckich oraz organizacji i przeprowadzeniu eventów i wydarzeń specjalnych w punktach sprzedaży (także o charakterze cyklicznym, tzw. roadshows). Dodatkowo grupa STOCKinfo zajmuje się przygotowaniem i realizacją akcji mystery shopper (tajemniczy klient, badanie jakości poziomu obsługi klientów), field/street marketing (prezentacja produktu lub marki np. poprzez rozdawanie ulotek) oraz opinion leaders (kształtowanie opinii wśród konsumentów). Ponadto prowadzi także działalność w zakresie projektowania i realizacji programów motywacyjnych i lojalnościowych. Oferowane usługi uzupełnia możliwość przygotowania bądź adaptacji strategii dla wybranych kanałów komunikacji i rodzajów działań, kreacja, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, co pozwala na kompleksową realizację zleconych projektów. 7

9 4. Skład grupy kapitałowej STOCKinfo S.A. 100% udziałów NCF Group Sp. z o.o. Źródło: Spółka 4.1. NCF GROUP Sp. z o.o. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: NCF GROUP Sp. z o.o. Polska Warszawa Adres: Warszawa, ul. Bekasów 74 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poczta Strona www: Organy zarządzające i nadzorujące: Zarząd: a) Jan Jerzy Karaszewski Członek Zarządu W spółce ustanowiony został także prokurent: 8

10 b) Jerzy Stanisław Karaszewski Prokurent Krótki opis historii Data Wydarzenie 2001 r. Zawiązanie spółki NCF GROUP Sp. z o.o r r r. Rozpoczęcie współpracy z firmą L Oreal Polska w zakresie promocji bezpośredniej wszystkich marek koncernu sprzedawanych w Polsce. Otarcie biura regionalnego w Łodzi i Katowicach. Nabycie nieruchomości w Mysłowicach (woj. Śląskie). Nabycie udziałów w spółce Zamek Giżycki Sp. z o.o. z zamiarem przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie ośrodka hotelowego r. Ukończenie inwestycji budowy hotelu w Giżycku r. Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o. Otwarcie hotelu St. Bruno w Giżycku. Sprzedaż 50,02% udziałów w spółce Zamek Giżycki Sp. z o.o. Opis działalności Spółka NCF GROUP Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania i realizacji działań marketingu bezpośredniego i shopper marketingu. Działalność spółki skupia się przede wszystkim na prowadzeniu akcji promocyjnych w punktach sprzedaży, organizacji konkursów i promocji konsumenckich oraz organizacji i przeprowadzeniu eventów i wydarzeń specjalnych w punktach sprzedaży (także o charakterze cyklicznym, tzw. roadshows). Dodatkowo NCF GROUP zajmuje się przygotowaniem i realizacją akcji mystery shopper (tajemniczy klient, badanie jakości poziomu obsługi klientów), field/street marketing (prezentacja produktu lub marki np. poprzez rozdawanie ulotek) oraz opinion leaders (kształtowanie opinii wśród konsumentów). Spółka prowadzi także działalność w zakresie projektowania i realizacji programów motywacyjnych i lojalnościowych. Oferowane usługi uzupełnia możliwość przygotowania bądź adaptacji strategii dla wybranych kanałów komunikacji i rodzajów działań, kreacja, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, co pozwala na kompleksową realizację zleconych projektów. Spółka specjalizuje się w realizacji projektów, których celem jest uzyskanie mierzalnych efektów sprzedażowych, w tym przede wszystkim projektów opartych o budowanie brand experience (świadomości marki) poprzez bezpośredni kontakt klienta z marką w punkcie sprzedaży. Spółka oferuje możliwość kompleksowego przeprowadzenia akcji promocyjnej w punkcie sprzedaży, począwszy od zaprojektowania kampanii przez stały zespół składający się z 20 osób, po jej przeprowadzenie w hipermarketach, sklepach, drogeriach, aptekach, perfumeriach przez zespół hostess zatrudnionych na czas określony (najczęściej okres trwania danej akcji, przy czym współpraca z hostessami nawiązywana jest wielokrotnie). Całość akcji nadzorowana jest przez koordynatorów, którzy odpowiadają za rekrutację hostess, ich szkolenie oraz późniejsze monitorowanie wykonywanych przez nie zadań, a także raportowanie wyników sprzedaży wraz z ich analizowaniem. Zakres działalności terytorialnej spółki obejmuje obszar całej Polski. Szeroko zakrojony obszar działalności terytorialnej możliwy jest dzięki własnej strukturze terenowej spółki, która pozwala nie tylko na przygotowanie poszczególnych akcji promocyjnych, ale także na ich skuteczną realizację. Własna struktura terenowa spółki pozwala na podejmowanie się skomplikowanych realizacyjnie akcji promocyjnych bez obaw o jakość ich 9

11 przeprowadzenia nawet w kilkuset punktach w Polsce jednocześnie. Nad sprawnym przebiegiem akcji na terenie całej Polski pracuje ponad 60 koordynatorów we wszystkich dużych i większości średnich miast Polski. Zakres terytorialny działalności spółki NCF GROUP Sp. z o.o. Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o. Do dotychczasowych klientów spółki zaliczają się m.in. Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o. Głównym źródłem przychodów NCF GROUP Sp. z o.o. jest świadczenie kompleksowych usług promocyjnych, w skład których wchodzi wiele różnych, często pomocniczych działań, jak np. dzierżawa powierzchni oraz przygotowanie stanowisk do działań promocyjnych, magazynowanie i transport produktów promocyjnych, przygotowanie banerów i reklam. Ponadto około 2-3% przychodów spółka generuje z dzierżawy lub najmu posiadanych nieruchomości oraz innych środków trwałych. Biorąc pod uwagę branże, w której funkcjonuje spółka, NCF GROUP Sp. z o.o. charakteryzuje się relatywnie niską sezonowością sprzedaży. Zwykle najlepszym 10

12 okresem jest IV kwartał z udziałem w rocznej sprzedaży sięgających w latach średnio 35%. Spółka nie realizuje obecnie sprzedaży eksportowej oraz nie rozlicza kontraktów w walutach obcych. W najbliższych latach NCF GROUP Sp. z o.o. będzie się koncentrować na poszerzeniu oferty świadczonych usług oraz intensyfikowaniu działań mających na celu zwiększenie liczby posiadanych kontraktów, co powinno wpłynąć na wzrost i dywersyfikację przychodów. NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada w Zamku Giżyckim Sp. z o.o udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, co stanowi 49,98% udział kapitale zakładowym spółki oraz w jej głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Zamek został wzniesiony przez zakon krzyżacki w 1341 r., aktualnie po odrestaurowaniu pełni rolę obiektu hotelowego St. Bruno. Hotel tworzą odrestaurowany zamek, w którym znajduje się 21 pokoi, w tym 6 o podwyższonym standardzie, oraz 2 nowe skrzydła z 46 pokojami i 2 apartamentami. Hotel oferuje szeroki zakres usług. Wyposażony jest m.in. w Centrum SPA, kryty basen, kręgielnię, sale konferencyjne. Pan Jan Karaszewski, Prezes Zarządu STOCKinfo S.A oraz Członek Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o. pełni również funkcję Prezesa Zarządu Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. NCF GROUP Sp. z o.o. nie jest spółką dominującą wobec spółki Zamek Giżycki Sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W związku z tym wyniki Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji. 5. Informacje o notowaniu instrumentów finansowych STOCKinfo na rynku giełdowym Akcje Spółki STOCKinfo S.A. są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. W obrocie na rynku NewConnect znajduje się: a (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W obrocie giełdowym nie znajdują się: a (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b (sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zgodnie z treścią uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 sierpnia 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 14 września 2012 r. o zakończeniu subskrypcji akcji serii F Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect: 11

13 a (sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zgodnie z treścią uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 listopada 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. o zakończeniu subskrypcji akcji serii G Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect: a (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wszystkie akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E oraz serii F zostały zarejestrowane w KRS. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu akcje serii G nie zostały zarejestrowane w KRS. 6. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz o strukturze akcjonariatu 6.1. Organy zarządzające i nadzorujące Dane o członkach Zarządu Spółki Pan Jan Karaszewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 22 listopada 2012 r. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Mandaty Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za rok Powyższa zmiana nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. Skład osobowy Zarządu Spółki: a) Jan Karaszewski Prezes Zarządu Pan Jan Karaszewski (37 l.) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania i marketingu. Doświadczenie zawodowe: nadal Internet Contact S.A. - Prezes Zarządu nadal NCF GROUP Sp. z o.o. - Członek Zarządu nadal Pierwszy Polski Fundusz Ziemski Sp. z o.o. - Prezes Zarządu nadal Grand Park Zalewo Sp. z o.o. - Prezes Zarządu nadal Zamek Giżycki Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Dane o członkach Rady Nadzorczej Spółki Na dzień sporządzenia niniejszego raportu osobami wchodzącymi w skład rady nadzorczej są: a) Krzysztof Berzyński b) Izabela Karaszewska c) Grzegorz Kozok d) Krystyna Trojańczyk e) Alicja Witkowska 6.2. Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu STOCKinfo S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przed rejestracją akcji serii G: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Lermacter Ltd ,36% ,92% Pozostali ,64% ,08% Razem ,00% ,00% 12

14 Źródło: Spółka Struktura akcjonariatu STOCKinfo S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu po rejestracji akcji serii G: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Lermacter Ltd ,42% ,08% Pozostali ,58% ,92% Razem ,00% ,00% Źródło: Spółka Pani Izabela Karaszewska będąca Członkiem Rady Nadzorczej STOCKInfo S.A. z siedzibą w Warszawie jest właścicielem 100% udziałów spółki Lermacter Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), która posiada 97,36% kapitału zakładowego oraz 96,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu STOCKInfo S.A. Pani Izabela Karaszewska, będąca Członkiem Rady Nadzorczej STOCKInfo S.A. jest żoną Prezesa Zarządu STOCKInfo S.A. - Jana Karaszewskiego. Jan Karaszewski jest jednocześnie Prezesem Zarządu STOCKInfo S.A., jedynym Członkiem Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o. oraz Prezesem Zarządu dwuosobowego zarządu Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. 3. Analiza sytuacji finansowej 1. Dane finansowe i ich źródło Zgodnie z art. 56 ustawy o rachunkowości (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Spółka nie ma obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych uwzględniających wyniki spółki NCF GROUP Sp. z o.o. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 497/2012 z dnia 28 maja 2012 r. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadziła zmiany w zakresie obowiązku publikacji przez spółki będące jednostką dominującą raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu rocznego od dnia 1 stycznia 2013 r. Obowiązek publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych i rocznych nie będzie dotyczył wyłącznie przypadków, w których spółka zwolniona jest z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 57 lub art. 58 ustawy o rachunkowości. Ze względu na kluczowe znaczenie wyników jednostkowych NCF GROUP Sp. z o.o. w przyszłych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy STOCKinfo S.A. próbie analitycznej poddano jedynie wyniki finansowe wygenerowane przez NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a latach STOCKinfo S.A. obejmie pełną konsolidacją wyniki NCF GROUP Sp. z o.o. począwszy od IV kwartału 2012 r. 2. Wybrane dane finansowe STOCKinfo S.A. za I-III kw r. WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) I-III kw Amortyzacja 29 13

15 Przychody ze sprzedaży 143 Zysk/strata ze sprzedaży -431 Zysk/strata na działalności operacyjnej -370 Zysk/strata brutto -369 Zysk/strata netto -369 Kapitał własny 212 Należności długoterminowe 0 Należności krótkoterminowe 113 Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 1 Zobowiązania długoterminowe 0 Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe 113 Aktywa/Pasywa razem Źródło: Spółka Wyniki trzech kwartałów roku 2012 nie podlegają zestawieniu porównawczemu z wynikami analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na okres funkcjonowania STOCKinfo S.A. Spółka rozpoczęła swoją działalność od dnia 1 czerwca 2011 roku, a rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 20 czerwca 2011r. 14

16 3. Bilans jednostkowy NCF GROUP Sp. z o.o. Dane w zł Stan na Stan na Stan na AKTYWA A. Aktywa trwałe , , ,83 I. Wartości niematerialne i prawne , , ,61 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych ,44 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , ,17 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,39 1. Środki trwałe , , ,89 grunty (w tym prawo a) użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,56 c) urządzenia techniczne i maszyny ,13 d) środki transportu ,19 e) inne środki trwałe , , ,01 2. Środki trwałe w budowie ,50 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , , ,83 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , , ,83 a) w jednostkach powiązanych , , ,83 - udziały lub akcje , , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe , , ,83 b) w pozostałych jednostkach , , ,00 - udziały lub akcje , , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 15

17 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , , ,13 I. Zapasy , , ,10 1. Materiały , , ,10 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , , ,51 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 2. - powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek , , ,51 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , ,96 - do 12 miesięcy , , ,03 - powyżej 12 miesięcy ,93 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 192, ,02 świadczeń c) inne , , ,53 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , , ,45 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , ,45 a) w jednostkach powiązanych 0, , ,54 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki , ,54 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe 16

18 IV. 2. c) aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , , , , ,07 A k t y w a, r a z e m , , ,96 Stan na Stan na Stan na PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , , ,20 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , , ,73 VII. Różnice kursowe z przeliczenia VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości IX. Zysk (strata) netto , , ,47 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , ,76 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek , ,00 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych 17

19 papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , , ,76 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , , ,76 a) kredyty i pożyczki , ,69 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,60 - do 12 miesięcy , , ,60 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych , , ,62 świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń 35, ,85 i) inne 8 295, , ,00 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 - długoterminowe - dotacje rozwojowe do aktywów trwałych P a s y w a, r a z e m , , ,96 18

20 4. Jednostkowy rachunek zysków i strat NCF GROUP Sp. z o.o. Dane w zł Dane za okres Dane za okres Dane za okres Wariant porównawczy I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , ,04 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , ,04 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty działalności operacyjnej , , ,44 1. Koszty sprzedaży , , ,81 2. Koszty ogólne zarządu , , ,86 3. Usługi obce , , ,79 4. Podatki i opłaty , , ,24 5. Wynagrodzenia , , ,47 6. Ubezpieczenia społeczne , , ,76 7. Amortyzacje , , ,13 8. Zużycia materiałów i usług , , ,38 III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II) , , ,60 IV. Pozostałe przychody operacyjne , , ,07 1. Zysk ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych ,43 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne , ,38 602,64 V. Pozostałe koszty operacyjne , , ,10 1. Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinasowych , , ,00 3. Inne koszty operacyjne , , ,10 VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V) , , ,57 VII. Przychody finansowe 4 313, , ,23 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: ,93 - od jednostek powiązanych ,93 19

21 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 313, , ,30 VIII. Koszty finansowe , , ,33 1. Odsetki, w tym: , , ,63 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne , , ,70 IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VIII- VIII) , , ,47 X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (X.1. X.2.) 0,00 0,00 0,00 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XI. Zysk (strata) brutto , , ,47 XII. Podatek dochodowy , , ,00 1. Część bieżąca 2. Część odroczona XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIV. Zysk (strata) netto , , ,47 20

22 5. Analiza wskaźnikowa NCF GROUP Sp. z o.o Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) Amortyzacja 35,64 48,43 193,02 Przychody ze sprzedaży 8 853, , ,76 Zysk/strata ze sprzedaży 924, ,56 293,32 Zysk/strata na działalności operacyjnej 704, ,05 374,97 Zysk/strata brutto 626, ,92 591,39 Zysk/strata netto 500,09 931,70 520,50 Kapitał własny 4 258, , ,51 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 3 316, , ,46 Inwestycje długoterminowe 1 501, , ,44 Inwestycje krótkoterminowe, w tym - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 547, , ,53 547,07 410,70 12,42 Zobowiązania długoterminowe 0, ,00 860,00 Zobowiązania krótkoterminowe 1 837, , ,76 Aktywa trwałe 2 047, , ,34 Aktywa obrotowe 4 048, , ,55 Aktywa/Pasywa razem 6 095, , , Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności Marża zysku brutto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży / Przychody ze sprzedaży Marża zysku operacyjnego Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Przychody ze sprzedaży Marża zysku brutto Zysk (strata) brutto / Przychody ze sprzedaży Marża zysku netto Zysk (strata) netto / Przychody ze sprzedaży Stopa zwrotu z kapitału własnego Zysk (strata) netto / Kapitał własny Stopa zwrotu z aktywów Zysk (strata) netto / Aktywa ogółem Wskaźniki rentowności Marża zysku brutto ze sprzedaży 10,44% 13,73% 2,55% Marża zysku operacyjnego 7,95% 11,55% 3,27% 21

23 Marża zysku brutto 7,08% 10,78% 5,15% Marża zysku netto 5,65% 8,67% 4,53% Stopa zwrotu z kapitału własnego 11,74% 17,95% 9,11% Stopa zwrotu z aktywów 8,20% 11,42% 4,75% 4.3. Wskaźniki płynności Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności szybkiej Wskaźnik podwyższonej płynności Aktywa krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe (Aktywa krótkoterminowe - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe (Aktywa krótkoterminowe - zapasy - należności) / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżącej 2,20 2,76 1,50 Wskaźnik płynności szybkiej 2,11 2,69 1,46 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,65 1,04 0, Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik pokrycia majątku Stopa zadłużenia Wskaźnik obsługi zadłużenia Dług/EBITDA Kapitał własny / Aktywa ogółem Zobowiązania odsetkowe / Aktywa ogółem EBITDA/Koszty finansowe Dług/EBITDA Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik pokrycia majątku 69,86% 63,61% 52,15% Stopa zadłużenia 14,09% 13,24% 13,07% Wskaźnik obsługi zadłużenia 9,06 15,32 3,77 Dług/EBITDA 1,16 0,84 2, Wskaźniki aktywności Wskaźniki aktywności Rotacja należności w dniach (Należności handlowe / Przychody ze sprzedaży) * 365 Rotacja zapasów w dniach (Zapasy / Przychody ze sprzedaży) * 365 Cykl operacyjny w dniach Rotacja należności w dniach + rotacja zapasów w dniach Rotacja zobowiązań w dniach (Zobowiązania handlowe / Przychody ze sprzedaży) * 365 Cykl konwersji gotówki w dniach Cykl operacyjny w dniach rotacja zobowiązań w dniach Rotacja aktywów obrotowych Przychody ze sprzedaży / Aktywa obrotowe Rotacja aktywów Przychody ze sprzedaży / Aktywa ogółem Wskaźniki aktywności Rotacja należności w dniach Rotacja zapasów w dniach 7,15 4,36 4,89 Cykl operacyjny w dniach 117,51 110,54 77,65 Rotacja zobowiązań w dniach 22,7 13,7 47,8 Cykl konwersji gotówki w dniach 94,84 96,84 29,81 Rotacja aktywów obrotowych 2,19 2,06 1,75 22

24 Rotacja aktywów 1,45 1,32 1,05 6. Istotne zmiany w sytuacji finansowej NCF GROUP Sp. z o.o. pomiędzy r. a dniem sporządzenia dokumentu W dniu 28 września 2021 r. spółka NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakończyła prywatną ofertę emisji obligacji serii A. Spółka wyemitowała (trzy tysiące pięćset) obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych. Cena emisyjna obligacji serii A była równa 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i była równa cenie nominalnej. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 10% w skali roku, natomiast wypłata odsetek następuje półrocznie. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczął się w dniu przydziału obligacji serii A, tj. 1 października 2012 r. (włącznie) i kończy się 31 marca 2013 r. (włącznie). Obligacje zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki do kwoty zł (pięć milionów złotych) na nieruchomości, której właścicielem jest spółka Zamek Giżycki Sp. z o.o. Celem emisji było pozyskanie środków finansowych na rozwój działalności podstawowej spółki NCF GROUP Sp. z o.o. oraz udzielenie pożyczki dla Zamek Giżycki Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. 7. Podsumowanie analityczne W latach spółka NCF GROUP Sp. z o.o. sukcesywnie zwiększała skalę działalności, osiągając na koniec roku 2011 przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 11,5 mln zł. Wynik ten sprawia, iż CAGR (średnia roczna stopa wzrostu) dla przychodów ukształtowała się w omawianym okresie na poziomie 13,87%. Struktura kosztów działalności operacyjnej była we wszystkich okresach zbliżona, dominowały w niej głównie koszty usług obcych (w przypadku NCF GROUP jest to głównie wynagrodzenie dla pracowników zewnętrznych), które odpowiadały za 64%-67% generowanych kosztów. Wartym podkreślenia jest fakt, iż spółka we wszystkich okresach generowała zysk na każdym z poziomów rachunku wyników, osiągając średnią rentowność na poziomie netto dla lat w wysokości 6,28%. Wskaźniki płynności spółki (zarówno bieżącej, szybkiej jak i podwyższonej) wskazują na brak problemów z bieżącym regulowaniem zobowiązań, co należy uznać za stan pożądany. Struktura finansowa spółki jest zrównoważona, spółka finansuje swoją działalność w niemal równej mierze z wykorzystaniem środków własnych (na koniec 2011 r. udział kapitału własnego w pasywach na poziomie ok 52%) i kapitału obcego (na koniec 2011 r. udział kapitału obcego na poziomie ok 48%). Zobowiązania oprocentowane (kredyty i pożyczki) stanowią natomiast jedynie około 13% wartości pasywów ogółem spółki, a wysoką zdolność do obsługi zadłużenia podkreślają wartości wygenerowane przez wskaźnik jej obsługi, który na koniec roku 2011 wyniósł blisko 4x. Wartość wskaźnika rotacji należności w dniach oscylował na koniec 2011 r. w okolicach 73 (rok roczna optymalizacja wartości), co oznacza, iż spółka ściąga należności 5 razy w roku. Z uwagi na charakter działalności, wskaźnik rotacji zapasów w dniach ma niską wartość analityczną. Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach wyniósł na koniec 2011 r. 48 dni, co po uwzględnieniu wszystkich wskaźników rotacji w dniach daje długość cyklu konwersji gotówki na poziomie około 30 dni. Podsumowując spółka stale zwiększa skalę działalności, zwiększając zarówno generowane przychody jak i sumę bilansową, utrzymując przy tym stabilną sytuację finansową. Dodatkowo, dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii A we wrześniu 2012 r. spółka zapewniła finansowanie dla bieżącej działalności, jednocześnie jeszcze bardziej poprawiając i tak dobrą sytuację płynnościową. Stabilny wzrost skali działalności NCF GROUP Sp. z o.o., jej rentowność, sytuacja płynnościowa oraz stabilna struktura finansowa w bezpośredni sposób przekładają się na obraz całej grupy STOCKinfo S.A. Zasadnym jest uznanie, iż wpływ konsolidacji w przyszłych sprawozdaniach finansowych STOCKinfo S.A. wyników generowanych przez NCF GROUP Sp. z o.o. w istotny sposób przełoży się na ogólną poprawę sytuacji finansowej całej grupy kapitałowej STOCKinfo S.A. 23

25 8. Wybrane dane finansowe NCF GROUP Sp. z o.o. za I-III kw r. WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) I-III kw Amortyzacja 154,58 Przychody ze sprzedaży 8 674,19 Zysk/strata ze sprzedaży -564,94 Zysk/strata na działalności operacyjnej 309,41 Zysk/strata brutto 189,74 Zysk/strata netto 148,57 Kapitał własny 5 838,36 Należności długoterminowe 0,00 Należności krótkoterminowe 5 428,41 Inwestycje długoterminowe 2 578,81 Inwestycje krótkoterminowe, w tym - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 605, ,26 Zobowiązania długoterminowe 660,00 Zobowiązania krótkoterminowe 6 939,18 Aktywa trwałe 3 890,83 Aktywa obrotowe 9 546,68 Aktywa/Pasywa razem ,51 Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o. 4. Analiza sytuacji gospodarczej i planów rozwojowych 1. Zmiany wynikające z uchwał WZA podjętych po dniu 1 sierpnia W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę zł (szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję (sto sześć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Emisja akcji serii F skierowana została do Lermacter Ltd. z siedzibą na 24

26 Cyprze w ramach kompensaty za nabycie przez STOCKinfo S.A. 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. Szczegóły transakcji podane zostały w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2012 opublikowanym przez STOCKinfo S.A. w dniu 1 września 2012 r. Data raportu: Numer raportu: 21/2012 Tytuł raportu: Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. oraz umowy objęcia akcji serii F Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 6 lipca 2012 r., dotyczącego podpisania listu intencyjnego ze spółką NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką Lermacter Ltd., większościowym udziałowcem NCF GROUP, Zarząd Spółki STOCKinfo S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisano następujące umowy: 1. Umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz STOCKinfo S.A. (Nabywca) przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze (Zbywca) za łączną kwotę (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) zł. Zgodnie z postanowieniami umowy cena nabycia zostanie zapłacona na zasadzie kompensaty wzajemnych zobowiązań stron, wynikających z umowy objęcia akcji. 2. Umowę objęcia (słownie: stu sześciu milionów) akcji na okaziciela serii F Spółki STOCKinfo S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze. Cena emisyjna akcji serii F ustalona została na 0,12 zł za jedną akcję, co łącznie daje kwotę (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) zł. Akcje serii F wyemitowane zostały w związku z uchwaloną przez Walne Zgromadzenia Spółki emisją do akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena objęcia akcji została skompensowana z ceną nabycia udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. Umowy zostały uznane za istotne z uwagi wartość w stosunku do poziomu kapitału własnego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2012 r. uzupełniło skład Rady Nadzorczej i powołało z tym dniem Pana Krzysztofa Berzyńskiego, Pana Krzysztof Okońskiego, Panią Izabelę Karaszewską, Panią Krystynę Trojańczyk i Panią Alicję Witkowską do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej. Wcześniej rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki złożyli Pan Sebastian Huczek, Pan Dawid Koruba, Pani Katarzyna Drabent i Pan Marcin Markiewicz. W dniu 12 października 2012 r. Zarząd Spółki poinformował o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, będącego wynikiem emisji w dniu 1 sierpnia 2012 r akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Po rejestracji emisji serii F kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na: a) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, b) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, c) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, d) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, e) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, f) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających łącznie do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu 8 listopada 2012 r. Zarząd Spółki poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Lermacter Ltd. o uzyskaniu, w wyniku rejestracji nowej emisji akcji serii F, większościowego udziału w głosach w Spółce STOCKinfo S.A. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Lermacter Ltd. posiada sztuk 25

27 akcji Spółki STOCKinfo S.A. dających głosów, co stanowi 97,36% udział w kapitale oraz 96,92% udział w głosach na WZA w Spółce STOCKinfo S.A. W dniu 16 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOCKinfo S.A. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż zł (milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,12 zł za akcję. Ustalona cena emisyjna pozwoli Spółce na pozyskanie do zł (dwóch milionów czterech tysięcy złotych). Subskrypcja akcji serii G zakończona została w dniu 13 grudnia 2012 r. Objętych zostało (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G. Cena emisyjna wyniosła 0,12 zł (dwanaście groszy), w efekcie spółka pozyskała zł (dwa miliony cztery tysiące złotych). Akcje zostały objęte przez jedną osobę prawną. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji akcji serii G głównie na planowane przejęcia spółek z branży reklamowej. Po rejestracji emisji serii G kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na: a) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, b) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, c) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, d) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, e) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, f) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, g) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. uprawniających łącznie do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo w dniu 16 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOCKinfo S.A. podjęło uchwałę nr 5 o zmianie w Statucie Spółki nazwy Spółki na UNITED Spółka Akcyjna. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zmiany w Statucie Spółki nie zostały zarejestrowane w KRS. W dniu 22 listopada 2012 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożył Pan Krzysztof Grybionko. Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Jana Karaszewskiego. Pan Jan Karaszewski jest jednocześnie Członkiem Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o., spółki w grupie kapitałowej STOCKinfo S.A. 2. Strategia rozwoju Strategia opracowana przez Zarząd Spółki zakłada budowę grupy kapitałowej, w skład której wchodzić będą firmy z różnych segmentów branży reklamowej. Pozwoli to na uzyskanie efektu synergii oraz zwiększenie kompleksowości świadczonych usług. Wpłynie to także na możliwość łatwiejszego pozyskiwania finansowania na rozwój przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, dzięki większej wiarygodności i transparentności związanej ze statusem Spółki publicznej podmiotu dominującego, możliwościami wzajemnych pożyczek lub poręczeń. 26

28 Ponadto utworzenie grupy kapitałowej pozwoli na przejęcie wykonywania pewnych funkcji wspólnych dla wszystkich podmiotów, jak: księgowość, kadry, informatyka, przez jeden wyspecjalizowany podmiot, co powinno wpłynąć na ograniczenie kosztów funkcjonowania poszczególnych podmiotów. W 2013 roku Zarząd Spółki planuje przeniesienie notowań Spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji akcji serii G głównie na planowane przejęcia spółek z branży reklamowej. 3. Analiza SWOT Szanse Zagrożenia Dostęp do kapitału (spółka publiczna) Konsolidacja spółek z branży reklamowej Rozszerzona strategia rozwoju Rozszerzony profil działalności (marketing bezpośredni) Poprawa koniunktury w gospodarce Wysoka konkurencja w branży reklamowej Niepewność na rynku kapitałowym (usługi investor relations) Zmiana dotychczasowej nazwy na UNITED S.A. (spadek rozpoznawalności) Pogorszenie koniunktury w gospodarce Mocne strony Słabe strony Dywersyfikacja działalności Pozyskanie inwestora, Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze Status spółki publicznej Stabilna sytuacja finansowa (niski poziom zobowiązań) Stabilna struktura akcjonariatu Doświadczenie Prezesa Zarządu Pozyskane poprzez emisję obligacji i akcji serii G środki finansowe Ograniczenie dotychczasowej działalności w zakresie investor relations Trwający proces reorganizacji Prezes Zarządu pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu w innych spółkach Nierentowna działalność na poziomie jednostkowym Spółki 4. Ocena planów rozwojowych i perspektyw dalszego działania Działalność Spółki STOCKinfo S.A. za pierwsze trzy kwartały 2012 r. mogła poddawać w wątpliwość zasadność dalszego jej funkcjonowania. Wygenerowane przychody w wysokości 149 tys. zł przy jednoczesnym osiągnięciu straty netto na poziomie 369 tys. zł oraz niski stań środków pieniężnych na rachunku Spółki mogły świadczyć o braku lub zaniku działalności w podstawowym obszarze Spółki, czyli świadczeniu usług public i investor relations. Tym niemniej z dniem 31 sierpnia 2012 r. Spółka nabyła 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o., co diametralnie wpłynęło na zmianę jej możliwości dalszego funkcjonowania. Nabycie udziałów w NCF GROUP Sp. z o.o. odbyło się poprzez emisję (stu sześciu milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) skierowanej do Lermacter Ltd, dotychczasowego właściciela spółki NCF GROUP Sp. z o.o. Transakcja rozliczona została na zasadzie kompensaty zobowiązań z tytułu nabycia przez STOCKinfo S.A. udziałów w NCF GROUP Sp. z o.o. Po dokonaniu przez Sąd w dniu 12 października 2012 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F spółka Lermacter Ltd. posiada 97,36% udział w kapitale zakładowym STOCKinfo S.A. oraz 96,92% udział w głosach na jej Walnym Zgromadzeniu. Natomiast po rejestracji emisji akcji serii G udział Lermacter Ltd. w kapitale zakładowym Spółki 27

29 wyniesie 84,48% i 84,08% w głosach na WZA. Nabycie udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pozwoliło STOCKinfo S.A. na skokowy wzrost skali działalności. Spółka NCF GROUP osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach ponad 8,5 mln zł przychodów ze sprzedaży generując przy tym zysk netto w wysokości 0,5 mln zł. STOCKinfo S.A. opublikuje w dniu 14 lutego 2013 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012 r. uwzględniające wyniki spółki zależnej. Wraz z nabyciem udziałów w NCF GROUP Sp. z o.o. zmianie uległa dotychczasowa strategia rozwoju Spółki. STOCKinfo S.A. ma pełnić rolę nie tylko agencji public i investor relations, ale także zarządzać grupą kapitałową spółek z branży reklamowej. W tym celu niewykluczone są w przyszłości kolejne transakcje nabywania udziałów w spółkach świadczących usługi komplementarne do usług spółek już znajdujących się w składzie grupy. Potwierdzenie tego faktu odzwierciedlone jest zakończenie emisji (szesnastu milionów siedmiuset tysięcy) akcji serii G, z której Spółka pozyskała zł (dwa miliony cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na dalsze akwizycje. Zarówno dokonaną transakcję nabycia udziałów w NCF GROUP Sp. z o.o., jak i dalsze plany rozwojowe w zakresie budowania grupy kapitałowej skupiającej spółki z branży reklamowej uznać należy za zasadne i możliwe do realizacji. Zdecydowanej poprawie uległy także perspektywy dalszego funkcjonowania Spółki, która dzięki poszerzeniu poprzez nabycie NCF GROUP Sp. z o.o. działalności o działania marketingowe i promocyjne w bezpośrednich punktach sprzedaży w sposób racjonalny zdywersyfikowała działalność. 28

30 5. Załączniki 1. Odpis z KRS 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny GUARDIER SPÓŁKA AKCYJNA SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A, B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010

1. Wstęp 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 SOLAR COMPANY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SOLAR COMPANY S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SOLAR COMPANY S.A. SPORZĄDZONE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU 1 Zarząd Spółki SOLAR COMPANY S.A. przekazuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM

GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM GRUPA KAPITAŁOWA B3SYSTEM SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2007 ROKU B3 System Spółka Akcyjna ul. Taneczna 7, 02-829 Warszawa tel : +48 22 331 41 31 fax: +48 22 331 41 30 www.b3system.pl info@b3system.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. PRÓCHNIK S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁANOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PRÓCHNIK S.A. ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. Łódź, marzec 2015 rok Spis treści 1. Informacje podstawowe... 4 2. Omówienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku.

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 kwietnia 2008 roku. PROSPEKT EMISYJNY BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Chorzowie 41-506 Chorzów, ul. Gałeczki 61 Adres głównej strony internetowej Emitenta: www.bpsc.com.pl przygotowany w

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY. Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Acreo S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r.

RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU. Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. RAPORT GEKOPLAST S.A. ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU Krupski Młyn, 16 lutego 2015 r. 1. Informacje ogólne... 4 Dane Emitenta... 4 Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta... 4 Przedmiot działalności Spółki...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII B ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A i B ORAZ PRAW DO AKCJI SERII B KONSORCJUM STALI S.A. Oferujący: Millennium Dom

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo