ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R."

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2, Toruń Dane rejestrowe: NIP: KRS: REGON:

2 Spis treści 1. Wstęp Cel i podstawa prawna sporządzenia dokumentu Źródła informacji oraz założenia stanowiące podstawę sporządzenia dokumentu Dane podmiotu wykonującego analizę Podsumowanie analizy Podstawowe dane o STOCKinfo S.A Dane o Spółce Dane teleadresowe Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru Krótki opis historii Przedmiot działalności STOCKinfo S.A Skład grupy kapitałowej NCF GROUP Sp. z o.o Informacje o notowaniu instrumentów finansowych STOCKinfo na rynku giełdowym Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz o strukturze akcjonariatu Organy zarządzające i nadzorujące Struktura akcjonariatu Analiza sytuacji finansowej Dane finansowe i ich źródło Wybrane dane finansowe STOCKinfo S.A. za I-III kw r Bilans jednostkowy NCF GROUP Sp. z o.o Jednostkowy rachunek zysków i strat NCF GROUP Sp. z o.o Analiza wskaźnikowa NCF GROUP Sp. z o.o Wybrane dane finansowe Wskaźniki rentowności Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki aktywności Istotne zmiany w sytuacji finansowej NCF GROUP Sp. z o.o. pomiędzy r. a dniem sporządzenia dokumentu Podsumowanie analityczne Wybrane dane finansowe NCF GROUP Sp. z o.o. za I-III kw r Analiza sytuacji gospodarczej i planów rozwojowych Zmiany wynikające z uchwał WZA podjętych po dniu 1 sierpnia Strategia rozwoju

3 3. Analiza SWOT Ocena planów rozwojowych i perspektyw dalszego działania Załączniki Odpis z KRS Słownik użytych pojęć

4 1. Wstęp 1. Cel i podstawa prawna sporządzenia dokumentu Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w celu dokonania analizy sytuacji finansowej i gospodarczej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez Spółkę STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie. Wskazany podmiot został zobligowany do zlecenia sporządzenia niniejszego dokumentu uchwałą nr 1165/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 19 listopada 2012 r., podjętą zgodnie z 15b ust. 1 lit. c) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w ramach którego notowane są akcje Spółki STOCKinfo S.A. Wypełniając zobowiązanie wynikające ze wskazanej uchwały Zarząd STOCKinfo S.A. podpisał w dniu 27 listopada 2012 r. umowę z CAPITAL KOPERNIK S.A., której przedmiotem jest sporządzenie niniejszego opracowania. Dokument nie stanowi rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego, o jakim mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Stanowi wyraz opinii autorów i nie powinien być inaczej traktowany. CAPITAL KOPERNIK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez zgody jest zabronione 2. Źródła informacji oraz założenia stanowiące podstawę sporządzenia dokumentu Dokument sporządzono w oparciu o publicznie dostępne informacje, w szczególności pochodzące z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przekazywane przez STOCKinfo S.A. raporty bieżące i okresowe. Wykorzystano również dane i informacje uzyskane od Zarządu Spółki. Opracowanie przygotowano z założeniem, że posiadane materiały są prawdziwe, rzetelne i zgodne z faktycznym stanem prawnym i finansowym. 3

5 3. Dane podmiotu wykonującego analizę Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Capital Kopernik Spółka Akcyjna Polska Toruń Adres: Toruń, ul. Matejki 42/2 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 4. Podsumowanie analizy Przedmiotem analizy zawartej w niniejszym dokumencie była sytuacja finansowa, gospodarcza oraz dalsze perspektywy prowadzenia działalności przez Spółkę STOCKinfo S.A. z siedzibą w Warszawie. Podsumowanie: - począwszy od III kwartału 2012 r. Spółka STOCKinfo S.A. utworzyła grupę kapitałową, nabywając 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie; zmienił się także większościowy akcjonariusz w Spółce. - począwszy od IV kwartału 2012 r. grupa publikować będzie wyniki skonsolidowane, obejmujące pełną konsolidacją wyniki NCF GROUP Sp. z o.o. - przejęta spółka NCF GROUP działa w branży tożsamej z działalnością STOCKinfo S.A., tj. usług marketingoworeklamowo-pr. W związku z powyższym, Spółka STOCKinfo nie zmieniała i nie zamierza zmieniać przedmiotu działalności. - STOCKinfo S.A. zamierza dalej aktywnie rozwijać działalność w zakresie podstawowej działalności spółki zależnej (marketingu bezpośredniego), jak i aktywnie konsolidować spółki z branży reklamowej o profilu działalności komplementarnym do spółek znajdujących się w grupie. - spółka w 100% zależna, tj. NCF GROUP cechuje się stabilnymi, dodatnimi wynikami finansowymi i nie występują żadne zidentyfikowane zagrożenia dla jej funkcjonowania. - Spółka STOCKinfo nie posiada zadłużenia i nie występują żadne zidentyfikowane zagrożenia dla jej funkcjonowania. - biorąc pod uwagę powyższe, grupa kapitałowa STOCKinfo S.A. posiada perspektywy rozwoju w przyszłości, nie występują zagrożenia dla jej funkcjonowania ani też możliwe do zidentyfikowania zagrożenia dla bezpieczeństwa obrotu czy interesu inwestorów. 4

6 2. Podstawowe dane o STOCKinfo S.A. 1. Dane o Spółce 1.1. Dane teleadresowe Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: STOCKinfo Spółka Akcyjna Polska Warszawa Adres: Warszawa, ul. Bekasów 74 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Poczta Strona www: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została utworzona na czas nieoznaczony Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona Spółka Spółka została utworzona na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie kodeksu spółek handlowych. Statut Spółki Akcyjnej został sporządzony w dniu 26 maja 2011 r., za Rep A Nr 963/2011. Objęcie akcji i zawiązanie Spółki nastąpiło dnia 30 maja 2011 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 czerwca 2011 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru STOCKinfo Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 czerwca 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

7 2. Krótki opis historii Data Wydarzenie 30 maja 2011 r. Zawiązanie Spółki STOCKinfo S.A. 1 czerwca 2011 r. 1 czerwca 2011 r. 15 czerwca 2011 r. 20 czerwca 2011 r. 02 września 2011 r. 18 listopada 2011 r. Zawarcie umowy na świadczenie specjalistycznych usług doradczych w zakresie architektury i usability aplikacji IT. Rozpoczęcie prac programistyczno-produkcyjnych nad wytworzeniem aplikacji autorskich RaportyGieldowe.pl, emituj.info, Alert-service.pl, WEBbench.pl. Zawarcie umowy na wyłączność dystrybucji produktów i usług spółki doradcagiełdowy.pl Sp. z o.o. Wpisanie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Podjęcie uchwały NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii B ( ) oraz akcji serii C ( ). Podjęcie uchwały NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego przez emisję akcji serii D ( ) oraz akcji serii E ( ). 20 grudnia 2011 r. Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii B, C, D, E. 1 stycznia 2012 r. Rozpoczęcie kampanii promocyjno-marketingowej dotyczącej oferowanych produktów stycznia 2012 r. Istotne ograniczenie liczby pracowników. 17 stycznia 2012 r. 23 stycznia 2012 r. 31 stycznia 2012 r. Wpisanie zmian dotyczących podwyższenia kapitału - rejestracji akcji serii B, C, D, E do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Wypowiedzenie umów najmu lokalu w Warszawie (siedziba Spółki) oraz w Toruniu, w którym mieścił się oddział Spółki w Toruniu, z zachowaniem okresów wypowiedzeń. Zakończenie prac programistyczno-produkcyjnych nad tworzeniem aplikacji autorskich RaportyGieldowe.pl, emituj.info, Alert-service.pl, WEBbench.pl. 09 maja 2012 r. Wprowadzenie akcji serii A, B, C, D do obrotu na NewConnect. 14 maja 2012 r. Debiut Spółki na rynku NewConnect. 11 czerwca 2012 r. 06 lipca 2012 r. 31 sierpnia 2012 r. 12 października 2012 r. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu objął pan Krzysztof Grybionko. Podpisanie listu intencyjnego ze spółką NCF GROUP Sp. z o.o. oraz spółką Lermacter Ltd. w celu ustalenia zasad negocjacji przejęcia własności 100% udziałów NCF GROUP Sp. z o.o. przez STOCKinfo S.A. w zamian za objęcie przez udziałowca NCF GROUP akcji nowej emisji STOCKinfo S.A. Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. oraz podpisanie umowy objęcia akcji na okaziciela serii F przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze. Rejestracja akcji serii F w KRS-ie, w wyniku czego Lermacter Ltd. stał się większościowym udziałowcem Spółki. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Lermacter Ltd. posiada sztuk akcji Spółki dających głosów, co stanowi 97,36% udział w kapitale oraz 96,92% 6

8 udziałów w głosach na WZA. 22 listopada 2012 r. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. Stanowisko Prezesa Zarządu objął pan Jan Karaszewski, który jest jednocześnie Członkiem Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o., spółki w grupie kapitałowej STOCKinfo S.A. 13 grudzień 2012 r. Zakończenie subskrypcji akcji serii G. Źródło: Spółka 3. Przedmiot działalności STOCKinfo S.A. Spółka w ramach dotychczasowej działalności jako Agencja Komunikacji Zintegrowanej świadczy usługi dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem spółek notowanych na rynku NewConnect. Spółka świadczy dla tych podmiotów usługi z zakresu public relations oraz investor relations, wykorzystując w tym celu m.in. autorskie narzędzia usprawniające i automatyzujące procesy w obszarze realizacji obowiązków informacyjnych oraz budowania relacji inwestorskich. W procesie świadczenia usług Spółka aktywnie wykorzystuje innowacyjne i zintegrowane narzędzia informatyczne, w tym specjalnie zaprojektowane aplikacje oraz zespół własnych portali internetowych służących propagacji danych. Świadczone przez Spółkę usługi obejmują kompleksowe działanie w obrębie komunikacji pomiędzy przedsiębiorstwami, a podmiotami zewnętrznymi. W zależności od konkretnej specyfikacji zlecenia, Spółka wykorzystuje narzędzia i produkty, które można podzielić na następujące segmenty: usługi public relations oraz investor relations, usługi doradcze w zakresie architektury projektów IT, tworzenie zintegrowanych stron www oraz administrowanie usługami, zarządzanie własnymi portalami branżowymi, szkolenia profilowane z zakresu wystąpień publicznych i komunikacji z rynkiem, dystrybucja produktów i usług firm zewnętrznych. W wyniku nabycia w dniu 31 sierpnia 2012 r. 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działalność Spółki rozszerzona została o projektowanie i realizację działań marketingu bezpośredniego i shopper marketingu. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu działalność grupy STOCKinfo, poprzez działalność spółki zależnej NCF GROUP Sp. z o.o., skupia się przede wszystkim na prowadzeniu akcji promocyjnych w punktach sprzedaży, organizacji konkursów i promocji konsumenckich oraz organizacji i przeprowadzeniu eventów i wydarzeń specjalnych w punktach sprzedaży (także o charakterze cyklicznym, tzw. roadshows). Dodatkowo grupa STOCKinfo zajmuje się przygotowaniem i realizacją akcji mystery shopper (tajemniczy klient, badanie jakości poziomu obsługi klientów), field/street marketing (prezentacja produktu lub marki np. poprzez rozdawanie ulotek) oraz opinion leaders (kształtowanie opinii wśród konsumentów). Ponadto prowadzi także działalność w zakresie projektowania i realizacji programów motywacyjnych i lojalnościowych. Oferowane usługi uzupełnia możliwość przygotowania bądź adaptacji strategii dla wybranych kanałów komunikacji i rodzajów działań, kreacja, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, co pozwala na kompleksową realizację zleconych projektów. 7

9 4. Skład grupy kapitałowej STOCKinfo S.A. 100% udziałów NCF Group Sp. z o.o. Źródło: Spółka 4.1. NCF GROUP Sp. z o.o. Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: NCF GROUP Sp. z o.o. Polska Warszawa Adres: Warszawa, ul. Bekasów 74 Numer KRS: Oznaczenie Sądu: REGON: NIP: Telefon: Fax: Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Poczta Strona www: Organy zarządzające i nadzorujące: Zarząd: a) Jan Jerzy Karaszewski Członek Zarządu W spółce ustanowiony został także prokurent: 8

10 b) Jerzy Stanisław Karaszewski Prokurent Krótki opis historii Data Wydarzenie 2001 r. Zawiązanie spółki NCF GROUP Sp. z o.o r r r. Rozpoczęcie współpracy z firmą L Oreal Polska w zakresie promocji bezpośredniej wszystkich marek koncernu sprzedawanych w Polsce. Otarcie biura regionalnego w Łodzi i Katowicach. Nabycie nieruchomości w Mysłowicach (woj. Śląskie). Nabycie udziałów w spółce Zamek Giżycki Sp. z o.o. z zamiarem przeprowadzenia inwestycji polegającej na budowie ośrodka hotelowego r. Ukończenie inwestycji budowy hotelu w Giżycku r. Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o. Otwarcie hotelu St. Bruno w Giżycku. Sprzedaż 50,02% udziałów w spółce Zamek Giżycki Sp. z o.o. Opis działalności Spółka NCF GROUP Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie projektowania i realizacji działań marketingu bezpośredniego i shopper marketingu. Działalność spółki skupia się przede wszystkim na prowadzeniu akcji promocyjnych w punktach sprzedaży, organizacji konkursów i promocji konsumenckich oraz organizacji i przeprowadzeniu eventów i wydarzeń specjalnych w punktach sprzedaży (także o charakterze cyklicznym, tzw. roadshows). Dodatkowo NCF GROUP zajmuje się przygotowaniem i realizacją akcji mystery shopper (tajemniczy klient, badanie jakości poziomu obsługi klientów), field/street marketing (prezentacja produktu lub marki np. poprzez rozdawanie ulotek) oraz opinion leaders (kształtowanie opinii wśród konsumentów). Spółka prowadzi także działalność w zakresie projektowania i realizacji programów motywacyjnych i lojalnościowych. Oferowane usługi uzupełnia możliwość przygotowania bądź adaptacji strategii dla wybranych kanałów komunikacji i rodzajów działań, kreacja, przygotowanie i produkcja materiałów reklamowych, co pozwala na kompleksową realizację zleconych projektów. Spółka specjalizuje się w realizacji projektów, których celem jest uzyskanie mierzalnych efektów sprzedażowych, w tym przede wszystkim projektów opartych o budowanie brand experience (świadomości marki) poprzez bezpośredni kontakt klienta z marką w punkcie sprzedaży. Spółka oferuje możliwość kompleksowego przeprowadzenia akcji promocyjnej w punkcie sprzedaży, począwszy od zaprojektowania kampanii przez stały zespół składający się z 20 osób, po jej przeprowadzenie w hipermarketach, sklepach, drogeriach, aptekach, perfumeriach przez zespół hostess zatrudnionych na czas określony (najczęściej okres trwania danej akcji, przy czym współpraca z hostessami nawiązywana jest wielokrotnie). Całość akcji nadzorowana jest przez koordynatorów, którzy odpowiadają za rekrutację hostess, ich szkolenie oraz późniejsze monitorowanie wykonywanych przez nie zadań, a także raportowanie wyników sprzedaży wraz z ich analizowaniem. Zakres działalności terytorialnej spółki obejmuje obszar całej Polski. Szeroko zakrojony obszar działalności terytorialnej możliwy jest dzięki własnej strukturze terenowej spółki, która pozwala nie tylko na przygotowanie poszczególnych akcji promocyjnych, ale także na ich skuteczną realizację. Własna struktura terenowa spółki pozwala na podejmowanie się skomplikowanych realizacyjnie akcji promocyjnych bez obaw o jakość ich 9

11 przeprowadzenia nawet w kilkuset punktach w Polsce jednocześnie. Nad sprawnym przebiegiem akcji na terenie całej Polski pracuje ponad 60 koordynatorów we wszystkich dużych i większości średnich miast Polski. Zakres terytorialny działalności spółki NCF GROUP Sp. z o.o. Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o. Do dotychczasowych klientów spółki zaliczają się m.in. Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o. Głównym źródłem przychodów NCF GROUP Sp. z o.o. jest świadczenie kompleksowych usług promocyjnych, w skład których wchodzi wiele różnych, często pomocniczych działań, jak np. dzierżawa powierzchni oraz przygotowanie stanowisk do działań promocyjnych, magazynowanie i transport produktów promocyjnych, przygotowanie banerów i reklam. Ponadto około 2-3% przychodów spółka generuje z dzierżawy lub najmu posiadanych nieruchomości oraz innych środków trwałych. Biorąc pod uwagę branże, w której funkcjonuje spółka, NCF GROUP Sp. z o.o. charakteryzuje się relatywnie niską sezonowością sprzedaży. Zwykle najlepszym 10

12 okresem jest IV kwartał z udziałem w rocznej sprzedaży sięgających w latach średnio 35%. Spółka nie realizuje obecnie sprzedaży eksportowej oraz nie rozlicza kontraktów w walutach obcych. W najbliższych latach NCF GROUP Sp. z o.o. będzie się koncentrować na poszerzeniu oferty świadczonych usług oraz intensyfikowaniu działań mających na celu zwiększenie liczby posiadanych kontraktów, co powinno wpłynąć na wzrost i dywersyfikację przychodów. NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie posiada w Zamku Giżyckim Sp. z o.o udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy, co stanowi 49,98% udział kapitale zakładowym spółki oraz w jej głosach na Zgromadzeniu Wspólników. Zamek został wzniesiony przez zakon krzyżacki w 1341 r., aktualnie po odrestaurowaniu pełni rolę obiektu hotelowego St. Bruno. Hotel tworzą odrestaurowany zamek, w którym znajduje się 21 pokoi, w tym 6 o podwyższonym standardzie, oraz 2 nowe skrzydła z 46 pokojami i 2 apartamentami. Hotel oferuje szeroki zakres usług. Wyposażony jest m.in. w Centrum SPA, kryty basen, kręgielnię, sale konferencyjne. Pan Jan Karaszewski, Prezes Zarządu STOCKinfo S.A oraz Członek Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o. pełni również funkcję Prezesa Zarządu Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. NCF GROUP Sp. z o.o. nie jest spółką dominującą wobec spółki Zamek Giżycki Sp. z o.o. w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. W związku z tym wyniki Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. nie podlegają konsolidacji. 5. Informacje o notowaniu instrumentów finansowych STOCKinfo na rynku giełdowym Akcje Spółki STOCKinfo S.A. są przedmiotem obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu, którego organizatorem jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. W obrocie na rynku NewConnect znajduje się: a (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b (dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, d (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. W obrocie giełdowym nie znajdują się: a (pięćset tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, b (sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, c (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zgodnie z treścią uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 sierpnia 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 22/2012 z dnia 14 września 2012 r. o zakończeniu subskrypcji akcji serii F Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect: 11

13 a (sto sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zgodnie z treścią uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 listopada 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 38/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. o zakończeniu subskrypcji akcji serii G Spółka zamierza ubiegać się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect: a (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Wszystkie akcje serii A, serii B, serii C, serii D, serii E oraz serii F zostały zarejestrowane w KRS. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu akcje serii G nie zostały zarejestrowane w KRS. 6. Dane o osobach zarządzających i osobach nadzorujących oraz o strukturze akcjonariatu 6.1. Organy zarządzające i nadzorujące Dane o członkach Zarządu Spółki Pan Jan Karaszewski został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu w dniu 22 listopada 2012 r. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Mandaty Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za rok Powyższa zmiana nie została jeszcze zarejestrowana w KRS. Skład osobowy Zarządu Spółki: a) Jan Karaszewski Prezes Zarządu Pan Jan Karaszewski (37 l.) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania i marketingu. Doświadczenie zawodowe: nadal Internet Contact S.A. - Prezes Zarządu nadal NCF GROUP Sp. z o.o. - Członek Zarządu nadal Pierwszy Polski Fundusz Ziemski Sp. z o.o. - Prezes Zarządu nadal Grand Park Zalewo Sp. z o.o. - Prezes Zarządu nadal Zamek Giżycki Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Dane o członkach Rady Nadzorczej Spółki Na dzień sporządzenia niniejszego raportu osobami wchodzącymi w skład rady nadzorczej są: a) Krzysztof Berzyński b) Izabela Karaszewska c) Grzegorz Kozok d) Krystyna Trojańczyk e) Alicja Witkowska 6.2. Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu STOCKinfo S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu przed rejestracją akcji serii G: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Lermacter Ltd ,36% ,92% Pozostali ,64% ,08% Razem ,00% ,00% 12

14 Źródło: Spółka Struktura akcjonariatu STOCKinfo S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu po rejestracji akcji serii G: Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów Udział w głosach Lermacter Ltd ,42% ,08% Pozostali ,58% ,92% Razem ,00% ,00% Źródło: Spółka Pani Izabela Karaszewska będąca Członkiem Rady Nadzorczej STOCKInfo S.A. z siedzibą w Warszawie jest właścicielem 100% udziałów spółki Lermacter Limited z siedzibą w Larnace (Cypr), która posiada 97,36% kapitału zakładowego oraz 96,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu STOCKInfo S.A. Pani Izabela Karaszewska, będąca Członkiem Rady Nadzorczej STOCKInfo S.A. jest żoną Prezesa Zarządu STOCKInfo S.A. - Jana Karaszewskiego. Jan Karaszewski jest jednocześnie Prezesem Zarządu STOCKInfo S.A., jedynym Członkiem Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o. oraz Prezesem Zarządu dwuosobowego zarządu Zamku Giżyckiego Sp. z o.o. 3. Analiza sytuacji finansowej 1. Dane finansowe i ich źródło Zgodnie z art. 56 ustawy o rachunkowości (ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Spółka nie ma obowiązku sporządzania i publikowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych uwzględniających wyniki spółki NCF GROUP Sp. z o.o. Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 497/2012 z dnia 28 maja 2012 r. do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu wprowadziła zmiany w zakresie obowiązku publikacji przez spółki będące jednostką dominującą raportów okresowych w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego oraz skonsolidowanego raportu rocznego od dnia 1 stycznia 2013 r. Obowiązek publikacji skonsolidowanych raportów kwartalnych i rocznych nie będzie dotyczył wyłącznie przypadków, w których spółka zwolniona jest z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 57 lub art. 58 ustawy o rachunkowości. Ze względu na kluczowe znaczenie wyników jednostkowych NCF GROUP Sp. z o.o. w przyszłych skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych grupy STOCKinfo S.A. próbie analitycznej poddano jedynie wyniki finansowe wygenerowane przez NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a latach STOCKinfo S.A. obejmie pełną konsolidacją wyniki NCF GROUP Sp. z o.o. począwszy od IV kwartału 2012 r. 2. Wybrane dane finansowe STOCKinfo S.A. za I-III kw r. WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) I-III kw Amortyzacja 29 13

15 Przychody ze sprzedaży 143 Zysk/strata ze sprzedaży -431 Zysk/strata na działalności operacyjnej -370 Zysk/strata brutto -369 Zysk/strata netto -369 Kapitał własny 212 Należności długoterminowe 0 Należności krótkoterminowe 113 Inwestycje długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe, w tym - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 1 Zobowiązania długoterminowe 0 Zobowiązania krótkoterminowe Aktywa trwałe Aktywa obrotowe 113 Aktywa/Pasywa razem Źródło: Spółka Wyniki trzech kwartałów roku 2012 nie podlegają zestawieniu porównawczemu z wynikami analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na okres funkcjonowania STOCKinfo S.A. Spółka rozpoczęła swoją działalność od dnia 1 czerwca 2011 roku, a rejestracja Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła 20 czerwca 2011r. 14

16 3. Bilans jednostkowy NCF GROUP Sp. z o.o. Dane w zł Stan na Stan na Stan na AKTYWA A. Aktywa trwałe , , ,83 I. Wartości niematerialne i prawne , , ,61 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych ,44 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne , , ,17 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe , , ,39 1. Środki trwałe , , ,89 grunty (w tym prawo a) użytkowania wieczystego gruntu) b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej , , ,56 c) urządzenia techniczne i maszyny ,13 d) środki transportu ,19 e) inne środki trwałe , , ,01 2. Środki trwałe w budowie ,50 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 1. Od jednostek powiązanych 2. Od pozostałych jednostek IV. Inwestycje długoterminowe , , ,83 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe , , ,83 a) w jednostkach powiązanych , , ,83 - udziały lub akcje , , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe , , ,83 b) w pozostałych jednostkach , , ,00 - udziały lub akcje , , ,00 - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 15

17 4. Inne inwestycje długoterminowe V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe B. Aktywa obrotowe , , ,13 I. Zapasy , , ,10 1. Materiały , , ,10 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy II. Należności krótkoterminowe , , ,51 1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00 0,00 - do 12 miesięcy 2. - powyżej 12 miesięcy b) inne Należności od pozostałych jednostek , , ,51 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: , , ,96 - do 12 miesięcy , , ,03 - powyżej 12 miesięcy ,93 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 192, ,02 świadczeń c) inne , , ,53 d) dochodzone na drodze sądowej III. Inwestycje krótkoterminowe , , ,45 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe , , ,45 a) w jednostkach powiązanych 0, , ,54 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki , ,54 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00 0,00 - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe 16

18 IV. 2. c) aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach - inne środki pieniężne - inne aktywa pieniężne Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , , , , , , , , ,07 A k t y w a, r a z e m , , ,96 Stan na Stan na Stan na PASYWA A. Kapitał (fundusz) własny , , ,20 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , , ,00 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , , ,73 VII. Różnice kursowe z przeliczenia VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości IX. Zysk (strata) netto , , ,47 X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , , ,76 I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy 0,00 0,00 - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe , ,00 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek , ,00 a) kredyty i pożyczki , ,00 b) z tytułu emisji dłużnych 17

19 papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne III. Zobowiązania krótkoterminowe , , ,76 1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00 - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek , , ,76 a) kredyty i pożyczki , ,69 b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe , ,00 d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: , ,60 - do 12 miesięcy , , ,60 - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych , , ,62 świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń 35, ,85 i) inne 8 295, , ,00 3. Fundusze specjalne IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 1. Ujemna wartość firmy 2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 0,00 - długoterminowe - dotacje rozwojowe do aktywów trwałych P a s y w a, r a z e m , , ,96 18

20 4. Jednostkowy rachunek zysków i strat NCF GROUP Sp. z o.o. Dane w zł Dane za okres Dane za okres Dane za okres Wariant porównawczy I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , ,04 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , ,04 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) 3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty działalności operacyjnej , , ,44 1. Koszty sprzedaży , , ,81 2. Koszty ogólne zarządu , , ,86 3. Usługi obce , , ,79 4. Podatki i opłaty , , ,24 5. Wynagrodzenia , , ,47 6. Ubezpieczenia społeczne , , ,76 7. Amortyzacje , , ,13 8. Zużycia materiałów i usług , , ,38 III. Zysk (strata) na sprzedaży (I-II) , , ,60 IV. Pozostałe przychody operacyjne , , ,07 1. Zysk ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych ,43 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne , ,38 602,64 V. Pozostałe koszty operacyjne , , ,10 1. Strata ze zbycia niefinasowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinasowych , , ,00 3. Inne koszty operacyjne , , ,10 VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III+IV-V) , , ,57 VII. Przychody finansowe 4 313, , ,23 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: ,93 - od jednostek powiązanych ,93 19

21 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 4 313, , ,30 VIII. Koszty finansowe , , ,33 1. Odsetki, w tym: , , ,63 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne , , ,70 IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (VI+VIII- VIII) , , ,47 X. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (X.1. X.2.) 0,00 0,00 0,00 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XI. Zysk (strata) brutto , , ,47 XII. Podatek dochodowy , , ,00 1. Część bieżąca 2. Część odroczona XIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIV. Zysk (strata) netto , , ,47 20

22 5. Analiza wskaźnikowa NCF GROUP Sp. z o.o Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) Amortyzacja 35,64 48,43 193,02 Przychody ze sprzedaży 8 853, , ,76 Zysk/strata ze sprzedaży 924, ,56 293,32 Zysk/strata na działalności operacyjnej 704, ,05 374,97 Zysk/strata brutto 626, ,92 591,39 Zysk/strata netto 500,09 931,70 520,50 Kapitał własny 4 258, , ,51 Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 3 316, , ,46 Inwestycje długoterminowe 1 501, , ,44 Inwestycje krótkoterminowe, w tym - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 547, , ,53 547,07 410,70 12,42 Zobowiązania długoterminowe 0, ,00 860,00 Zobowiązania krótkoterminowe 1 837, , ,76 Aktywa trwałe 2 047, , ,34 Aktywa obrotowe 4 048, , ,55 Aktywa/Pasywa razem 6 095, , , Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności Marża zysku brutto ze sprzedaży Zysk (strata) na sprzedaży / Przychody ze sprzedaży Marża zysku operacyjnego Zysk (strata) z działalności operacyjnej / Przychody ze sprzedaży Marża zysku brutto Zysk (strata) brutto / Przychody ze sprzedaży Marża zysku netto Zysk (strata) netto / Przychody ze sprzedaży Stopa zwrotu z kapitału własnego Zysk (strata) netto / Kapitał własny Stopa zwrotu z aktywów Zysk (strata) netto / Aktywa ogółem Wskaźniki rentowności Marża zysku brutto ze sprzedaży 10,44% 13,73% 2,55% Marża zysku operacyjnego 7,95% 11,55% 3,27% 21

23 Marża zysku brutto 7,08% 10,78% 5,15% Marża zysku netto 5,65% 8,67% 4,53% Stopa zwrotu z kapitału własnego 11,74% 17,95% 9,11% Stopa zwrotu z aktywów 8,20% 11,42% 4,75% 4.3. Wskaźniki płynności Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności szybkiej Wskaźnik podwyższonej płynności Aktywa krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe (Aktywa krótkoterminowe - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe (Aktywa krótkoterminowe - zapasy - należności) / zobowiązania krótkoterminowe Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżącej 2,20 2,76 1,50 Wskaźnik płynności szybkiej 2,11 2,69 1,46 Wskaźnik podwyższonej płynności 0,65 1,04 0, Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik pokrycia majątku Stopa zadłużenia Wskaźnik obsługi zadłużenia Dług/EBITDA Kapitał własny / Aktywa ogółem Zobowiązania odsetkowe / Aktywa ogółem EBITDA/Koszty finansowe Dług/EBITDA Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik pokrycia majątku 69,86% 63,61% 52,15% Stopa zadłużenia 14,09% 13,24% 13,07% Wskaźnik obsługi zadłużenia 9,06 15,32 3,77 Dług/EBITDA 1,16 0,84 2, Wskaźniki aktywności Wskaźniki aktywności Rotacja należności w dniach (Należności handlowe / Przychody ze sprzedaży) * 365 Rotacja zapasów w dniach (Zapasy / Przychody ze sprzedaży) * 365 Cykl operacyjny w dniach Rotacja należności w dniach + rotacja zapasów w dniach Rotacja zobowiązań w dniach (Zobowiązania handlowe / Przychody ze sprzedaży) * 365 Cykl konwersji gotówki w dniach Cykl operacyjny w dniach rotacja zobowiązań w dniach Rotacja aktywów obrotowych Przychody ze sprzedaży / Aktywa obrotowe Rotacja aktywów Przychody ze sprzedaży / Aktywa ogółem Wskaźniki aktywności Rotacja należności w dniach Rotacja zapasów w dniach 7,15 4,36 4,89 Cykl operacyjny w dniach 117,51 110,54 77,65 Rotacja zobowiązań w dniach 22,7 13,7 47,8 Cykl konwersji gotówki w dniach 94,84 96,84 29,81 Rotacja aktywów obrotowych 2,19 2,06 1,75 22

24 Rotacja aktywów 1,45 1,32 1,05 6. Istotne zmiany w sytuacji finansowej NCF GROUP Sp. z o.o. pomiędzy r. a dniem sporządzenia dokumentu W dniu 28 września 2021 r. spółka NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zakończyła prywatną ofertę emisji obligacji serii A. Spółka wyemitowała (trzy tysiące pięćset) obligacji serii A, o łącznej wartości nominalnej (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych. Cena emisyjna obligacji serii A była równa 1.000,00 zł (tysiąc złotych) i była równa cenie nominalnej. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej równej 10% w skali roku, natomiast wypłata odsetek następuje półrocznie. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczął się w dniu przydziału obligacji serii A, tj. 1 października 2012 r. (włącznie) i kończy się 31 marca 2013 r. (włącznie). Obligacje zostały zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki do kwoty zł (pięć milionów złotych) na nieruchomości, której właścicielem jest spółka Zamek Giżycki Sp. z o.o. Celem emisji było pozyskanie środków finansowych na rozwój działalności podstawowej spółki NCF GROUP Sp. z o.o. oraz udzielenie pożyczki dla Zamek Giżycki Sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku. 7. Podsumowanie analityczne W latach spółka NCF GROUP Sp. z o.o. sukcesywnie zwiększała skalę działalności, osiągając na koniec roku 2011 przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 11,5 mln zł. Wynik ten sprawia, iż CAGR (średnia roczna stopa wzrostu) dla przychodów ukształtowała się w omawianym okresie na poziomie 13,87%. Struktura kosztów działalności operacyjnej była we wszystkich okresach zbliżona, dominowały w niej głównie koszty usług obcych (w przypadku NCF GROUP jest to głównie wynagrodzenie dla pracowników zewnętrznych), które odpowiadały za 64%-67% generowanych kosztów. Wartym podkreślenia jest fakt, iż spółka we wszystkich okresach generowała zysk na każdym z poziomów rachunku wyników, osiągając średnią rentowność na poziomie netto dla lat w wysokości 6,28%. Wskaźniki płynności spółki (zarówno bieżącej, szybkiej jak i podwyższonej) wskazują na brak problemów z bieżącym regulowaniem zobowiązań, co należy uznać za stan pożądany. Struktura finansowa spółki jest zrównoważona, spółka finansuje swoją działalność w niemal równej mierze z wykorzystaniem środków własnych (na koniec 2011 r. udział kapitału własnego w pasywach na poziomie ok 52%) i kapitału obcego (na koniec 2011 r. udział kapitału obcego na poziomie ok 48%). Zobowiązania oprocentowane (kredyty i pożyczki) stanowią natomiast jedynie około 13% wartości pasywów ogółem spółki, a wysoką zdolność do obsługi zadłużenia podkreślają wartości wygenerowane przez wskaźnik jej obsługi, który na koniec roku 2011 wyniósł blisko 4x. Wartość wskaźnika rotacji należności w dniach oscylował na koniec 2011 r. w okolicach 73 (rok roczna optymalizacja wartości), co oznacza, iż spółka ściąga należności 5 razy w roku. Z uwagi na charakter działalności, wskaźnik rotacji zapasów w dniach ma niską wartość analityczną. Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach wyniósł na koniec 2011 r. 48 dni, co po uwzględnieniu wszystkich wskaźników rotacji w dniach daje długość cyklu konwersji gotówki na poziomie około 30 dni. Podsumowując spółka stale zwiększa skalę działalności, zwiększając zarówno generowane przychody jak i sumę bilansową, utrzymując przy tym stabilną sytuację finansową. Dodatkowo, dzięki środkom pozyskanym z emisji obligacji serii A we wrześniu 2012 r. spółka zapewniła finansowanie dla bieżącej działalności, jednocześnie jeszcze bardziej poprawiając i tak dobrą sytuację płynnościową. Stabilny wzrost skali działalności NCF GROUP Sp. z o.o., jej rentowność, sytuacja płynnościowa oraz stabilna struktura finansowa w bezpośredni sposób przekładają się na obraz całej grupy STOCKinfo S.A. Zasadnym jest uznanie, iż wpływ konsolidacji w przyszłych sprawozdaniach finansowych STOCKinfo S.A. wyników generowanych przez NCF GROUP Sp. z o.o. w istotny sposób przełoży się na ogólną poprawę sytuacji finansowej całej grupy kapitałowej STOCKinfo S.A. 23

25 8. Wybrane dane finansowe NCF GROUP Sp. z o.o. za I-III kw r. WYBRANE DANE FINANSOWE (tys. zł) I-III kw Amortyzacja 154,58 Przychody ze sprzedaży 8 674,19 Zysk/strata ze sprzedaży -564,94 Zysk/strata na działalności operacyjnej 309,41 Zysk/strata brutto 189,74 Zysk/strata netto 148,57 Kapitał własny 5 838,36 Należności długoterminowe 0,00 Należności krótkoterminowe 5 428,41 Inwestycje długoterminowe 2 578,81 Inwestycje krótkoterminowe, w tym - Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 605, ,26 Zobowiązania długoterminowe 660,00 Zobowiązania krótkoterminowe 6 939,18 Aktywa trwałe 3 890,83 Aktywa obrotowe 9 546,68 Aktywa/Pasywa razem ,51 Źródło: NCF GROUP Sp. z o.o. 4. Analiza sytuacji gospodarczej i planów rozwojowych 1. Zmiany wynikające z uchwał WZA podjętych po dniu 1 sierpnia W dniu 1 sierpnia 2012 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na którym została podjęta uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę zł (szesnaście milionów siedemset tysięcy złotych) poprzez emisję (sto sześć milionów) akcji serii F o wartości nominalnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Emisja akcji serii F skierowana została do Lermacter Ltd. z siedzibą na 24

26 Cyprze w ramach kompensaty za nabycie przez STOCKinfo S.A. 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. Szczegóły transakcji podane zostały w raporcie bieżącym Spółki nr 21/2012 opublikowanym przez STOCKinfo S.A. w dniu 1 września 2012 r. Data raportu: Numer raportu: 21/2012 Tytuł raportu: Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. oraz umowy objęcia akcji serii F Treść raportu: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2012 z dnia 6 lipca 2012 r., dotyczącego podpisania listu intencyjnego ze spółką NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką Lermacter Ltd., większościowym udziałowcem NCF GROUP, Zarząd Spółki STOCKinfo S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2012 r. podpisano następujące umowy: 1. Umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz STOCKinfo S.A. (Nabywca) przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze (Zbywca) za łączną kwotę (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) zł. Zgodnie z postanowieniami umowy cena nabycia zostanie zapłacona na zasadzie kompensaty wzajemnych zobowiązań stron, wynikających z umowy objęcia akcji. 2. Umowę objęcia (słownie: stu sześciu milionów) akcji na okaziciela serii F Spółki STOCKinfo S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda, przez Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze. Cena emisyjna akcji serii F ustalona została na 0,12 zł za jedną akcję, co łącznie daje kwotę (słownie: dwanaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy) zł. Akcje serii F wyemitowane zostały w związku z uchwaloną przez Walne Zgromadzenia Spółki emisją do akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Cena objęcia akcji została skompensowana z ceną nabycia udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. Umowy zostały uznane za istotne z uwagi wartość w stosunku do poziomu kapitału własnego Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 1 sierpnia 2012 r. uzupełniło skład Rady Nadzorczej i powołało z tym dniem Pana Krzysztofa Berzyńskiego, Pana Krzysztof Okońskiego, Panią Izabelę Karaszewską, Panią Krystynę Trojańczyk i Panią Alicję Witkowską do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej. Wcześniej rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki złożyli Pan Sebastian Huczek, Pan Dawid Koruba, Pani Katarzyna Drabent i Pan Marcin Markiewicz. W dniu 12 października 2012 r. Zarząd Spółki poinformował o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, będącego wynikiem emisji w dniu 1 sierpnia 2012 r akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł. Po rejestracji emisji serii F kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na: a) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, b) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, c) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, d) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, e) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, f) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, uprawniających łącznie do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. W dniu 8 listopada 2012 r. Zarząd Spółki poinformował, że otrzymał zawiadomienie od Lermacter Ltd. o uzyskaniu, w wyniku rejestracji nowej emisji akcji serii F, większościowego udziału w głosach w Spółce STOCKinfo S.A. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Lermacter Ltd. posiada sztuk 25

27 akcji Spółki STOCKinfo S.A. dających głosów, co stanowi 97,36% udział w kapitale oraz 96,92% udział w głosach na WZA w Spółce STOCKinfo S.A. W dniu 16 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOCKinfo S.A. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż zł (milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,12 zł za akcję. Ustalona cena emisyjna pozwoli Spółce na pozyskanie do zł (dwóch milionów czterech tysięcy złotych). Subskrypcja akcji serii G zakończona została w dniu 13 grudnia 2012 r. Objętych zostało (szesnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G. Cena emisyjna wyniosła 0,12 zł (dwanaście groszy), w efekcie spółka pozyskała zł (dwa miliony cztery tysiące złotych). Akcje zostały objęte przez jedną osobę prawną. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji akcji serii G głównie na planowane przejęcia spółek z branży reklamowej. Po rejestracji emisji serii G kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł i dzieli się na: a) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda, b) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, c) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda, d) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, e) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy na jedną akcję serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, f) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda, g) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda. uprawniających łącznie do głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo w dniu 16 listopada 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STOCKinfo S.A. podjęło uchwałę nr 5 o zmianie w Statucie Spółki nazwy Spółki na UNITED Spółka Akcyjna. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu zmiany w Statucie Spółki nie zostały zarejestrowane w KRS. W dniu 22 listopada 2012 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożył Pan Krzysztof Grybionko. Jednocześnie w tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Jana Karaszewskiego. Pan Jan Karaszewski jest jednocześnie Członkiem Zarządu NCF GROUP Sp. z o.o., spółki w grupie kapitałowej STOCKinfo S.A. 2. Strategia rozwoju Strategia opracowana przez Zarząd Spółki zakłada budowę grupy kapitałowej, w skład której wchodzić będą firmy z różnych segmentów branży reklamowej. Pozwoli to na uzyskanie efektu synergii oraz zwiększenie kompleksowości świadczonych usług. Wpłynie to także na możliwość łatwiejszego pozyskiwania finansowania na rozwój przez spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej, dzięki większej wiarygodności i transparentności związanej ze statusem Spółki publicznej podmiotu dominującego, możliwościami wzajemnych pożyczek lub poręczeń. 26

28 Ponadto utworzenie grupy kapitałowej pozwoli na przejęcie wykonywania pewnych funkcji wspólnych dla wszystkich podmiotów, jak: księgowość, kadry, informatyka, przez jeden wyspecjalizowany podmiot, co powinno wpłynąć na ograniczenie kosztów funkcjonowania poszczególnych podmiotów. W 2013 roku Zarząd Spółki planuje przeniesienie notowań Spółki na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka zamierza przeznaczyć wpływy z emisji akcji serii G głównie na planowane przejęcia spółek z branży reklamowej. 3. Analiza SWOT Szanse Zagrożenia Dostęp do kapitału (spółka publiczna) Konsolidacja spółek z branży reklamowej Rozszerzona strategia rozwoju Rozszerzony profil działalności (marketing bezpośredni) Poprawa koniunktury w gospodarce Wysoka konkurencja w branży reklamowej Niepewność na rynku kapitałowym (usługi investor relations) Zmiana dotychczasowej nazwy na UNITED S.A. (spadek rozpoznawalności) Pogorszenie koniunktury w gospodarce Mocne strony Słabe strony Dywersyfikacja działalności Pozyskanie inwestora, Lermacter Ltd. z siedzibą na Cyprze Status spółki publicznej Stabilna sytuacja finansowa (niski poziom zobowiązań) Stabilna struktura akcjonariatu Doświadczenie Prezesa Zarządu Pozyskane poprzez emisję obligacji i akcji serii G środki finansowe Ograniczenie dotychczasowej działalności w zakresie investor relations Trwający proces reorganizacji Prezes Zarządu pełni równocześnie funkcję Prezesa Zarządu w innych spółkach Nierentowna działalność na poziomie jednostkowym Spółki 4. Ocena planów rozwojowych i perspektyw dalszego działania Działalność Spółki STOCKinfo S.A. za pierwsze trzy kwartały 2012 r. mogła poddawać w wątpliwość zasadność dalszego jej funkcjonowania. Wygenerowane przychody w wysokości 149 tys. zł przy jednoczesnym osiągnięciu straty netto na poziomie 369 tys. zł oraz niski stań środków pieniężnych na rachunku Spółki mogły świadczyć o braku lub zaniku działalności w podstawowym obszarze Spółki, czyli świadczeniu usług public i investor relations. Tym niemniej z dniem 31 sierpnia 2012 r. Spółka nabyła 100% udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o., co diametralnie wpłynęło na zmianę jej możliwości dalszego funkcjonowania. Nabycie udziałów w NCF GROUP Sp. z o.o. odbyło się poprzez emisję (stu sześciu milionów) akcji serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) skierowanej do Lermacter Ltd, dotychczasowego właściciela spółki NCF GROUP Sp. z o.o. Transakcja rozliczona została na zasadzie kompensaty zobowiązań z tytułu nabycia przez STOCKinfo S.A. udziałów w NCF GROUP Sp. z o.o. Po dokonaniu przez Sąd w dniu 12 października 2012 r. rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii F spółka Lermacter Ltd. posiada 97,36% udział w kapitale zakładowym STOCKinfo S.A. oraz 96,92% udział w głosach na jej Walnym Zgromadzeniu. Natomiast po rejestracji emisji akcji serii G udział Lermacter Ltd. w kapitale zakładowym Spółki 27

29 wyniesie 84,48% i 84,08% w głosach na WZA. Nabycie udziałów w spółce NCF GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pozwoliło STOCKinfo S.A. na skokowy wzrost skali działalności. Spółka NCF GROUP osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach ponad 8,5 mln zł przychodów ze sprzedaży generując przy tym zysk netto w wysokości 0,5 mln zł. STOCKinfo S.A. opublikuje w dniu 14 lutego 2013 r. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2012 r. uwzględniające wyniki spółki zależnej. Wraz z nabyciem udziałów w NCF GROUP Sp. z o.o. zmianie uległa dotychczasowa strategia rozwoju Spółki. STOCKinfo S.A. ma pełnić rolę nie tylko agencji public i investor relations, ale także zarządzać grupą kapitałową spółek z branży reklamowej. W tym celu niewykluczone są w przyszłości kolejne transakcje nabywania udziałów w spółkach świadczących usługi komplementarne do usług spółek już znajdujących się w składzie grupy. Potwierdzenie tego faktu odzwierciedlone jest zakończenie emisji (szesnastu milionów siedmiuset tysięcy) akcji serii G, z której Spółka pozyskała zł (dwa miliony cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na dalsze akwizycje. Zarówno dokonaną transakcję nabycia udziałów w NCF GROUP Sp. z o.o., jak i dalsze plany rozwojowe w zakresie budowania grupy kapitałowej skupiającej spółki z branży reklamowej uznać należy za zasadne i możliwe do realizacji. Zdecydowanej poprawie uległy także perspektywy dalszego funkcjonowania Spółki, która dzięki poszerzeniu poprzez nabycie NCF GROUP Sp. z o.o. działalności o działania marketingowe i promocyjne w bezpośrednich punktach sprzedaży w sposób racjonalny zdywersyfikowała działalność. 28

30 5. Załączniki 1. Odpis z KRS 29

31 30

32 31

33 32

34 33

35 34

36 35

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: COLIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ GULVINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA sporządzony

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o.,

PLAN POŁĄCZENIA. EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna. oraz. Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., PLAN POŁĄCZENIA EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna oraz Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o., Q-MED sp. z o.o., 1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu [art. 499 1 pkt 1 k.s.h.]

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

II KWARTAŁ ROKU 2012

II KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 10 sierpnia 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R.

Raport roczny 2013 rok III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 R. 5 FORPOSTA S.A. na dzień: 31.12.2013 r. AKTYWA (w PLN) BILANS Stan na (wyszczególnienie) 31.12.2012r. 31.12.2013r. A. Aktywa trwałe 73 443,06 142 126,40 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00

Bilans. -(1) udziały lub akcje 0,00 0,00 AKTYWA - A Aktywa trwałe 2.450,00 0,00 - I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 0,00

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie PLAN POŁĄCZENIA Spółki SAPpeers.com S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką SAPpeers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 49 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 000

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2014 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2014 r. 30.06.2014 r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A.

RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. RAPORT KWARTALNY SAKANA S.A. Za okres od 1 X 2009 do 31 XII 2009 1 SPIS TREŚCI List Przewodni 1. Oświadczenie Zarządu 2. Wstęp do sprawozdania 3. Informacje ogólne o Spółce 4. Informacje o stanie finansowym

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie. + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12. 0,00 2243,85 0,00 0,00 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny ROK: 2012 Ul. Omankowskiej 1 NIP: 627-227-26-90 Aktywa Rachunek zysków i strat Stowarzyszenie + / - Poz. Nazwa pozycji Na koniec 2012-12 Rok ubiegły - A Aktywa trwałe 2243,85

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień:

Bilans. AKTYWA stan na dzień stan na dzień A. AKTYWA TRWAŁE , ,61. sporządzony na dzień: Bilans sporządzony na dzień: 31.12.2014 jednostka obliczeniowa: zł AKTYWA stan na dzień 31.12.2014 stan na dzień 31.12.2013 A. AKTYWA TRWAŁE 6 041 828,49 6 598 773,61 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej

RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej RAPORT KWARTALNY Za I kwartał postępowania upadłościowego 2016 roku Spółki Agroma S.A. w upadłości likwidacyjnej ( dane za okres 05.07.2016 30.09.2016 ) Zawartość : KOMENTARZ SYNDYKA MASY UPADŁOSCI......str.

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień r.

Bilans na dzień r. MSIG 236/2016 (5121) poz. 32691 32691 Poz. 32691. Usługi Transportowe Krajowe i Międzynarodowe w Radwanicach. [BMSiG-20623/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za II kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.04.2015r. 30.06.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie oraz Boryszew ERG S.A. z siedzibą w Sochaczewie i Nylonbor Spółka z o.o. z siedzibą w Sochaczewie 23 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie jako spółki przejmującej i Biokonwersja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie jako spółki przejmowanej. 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.)

RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres r r.) RAPORT KWARTALNY za III kwartał 2015 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.07.2015r. 30.09.2015r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU......2 WYBRANE DANE FINANSOWE....3 BILANS....4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH..

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne

9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11 561 115,45 I. Wartości niematerialne i prawne BILANS WYKONANIE Lp Wyszczególnienie wg stanu na dzień 31.12 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 AKTYWA A. Aktywa trwałe 9 905 736,02 10 671 422,35 10 223 718,12 12 226 590,11 12 180 191,33 11

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o.

Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Emapol Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Emapol Spółka z o.o., z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU BDF S.A. (dawniej V GROUP S.A.) Warszawa, dnia 17 listopada 2014 roku SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 SKŁAD ZARZĄDU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. PLAN POŁĄCZENIA NOKAUT.PL SP. Z O.O. ORAZ SKLEPY FIRMOWE.PL SP. Z O.O. 30 PAŹDZIERNIKA 2015 R. Zarządy spółek NOKAUT.PL sp. z o.o. oraz SKLEPY FIRMOWE.PL sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i art.

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych)

Bilans sporządzony na dzień r. ( w złotych) ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK S.A. 80-955 GDAŃSK ul. Zamknięta 18 tel. 343 93 00,343 92 28,343 93 84, fax 343 94 85, tlx 05112721 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r. ( w złotych) Stan na AKTYWA początek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o.

Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Plan połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi- Service Sp. z o.o. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r.

RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. RAPORT KWARTALNY WEEDO SPÓŁKA AKCYJNA I KWARTAŁ 2014 r. (dane za okres 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r.) Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A.

RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku. Spółki. Agroma S.A. RAPORT KWARTALNY za I kwartał 2016 roku Spółki Agroma S.A. (dane za okres 01.01.2016r. 31.03.2016r.) Zawartość KOMENTARZ ZARZĄDU....2 WYBRANE DANE FINANSOWE..3 BILANS...4 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł

ul. Krotoszyńska Ostrów wielkopolski Kapitał zakładowy: ,80 zł ,00 zł PLAN POŁĄCZENIA z dnia 28 września 2012 roku Spółek APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) z CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Spółka Przejmowana)

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo