Dokumenty elektroniczne: elektroniczna registratura, work-flow, problemy - cykl życia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumenty elektroniczne: elektroniczna registratura, work-flow, problemy - cykl życia."

Transkrypt

1 Dokumenty elektroniczne: elektroniczna registratura, work-flow, problemy - cykl życia.

2 Record recorded information produced or received in the initiation, conduct or completion of an institutional or individual activity and that comprises content, context and structure sufficient to provide evidence of the activity ELECTRONIC RECORDS: A WORKBOOK FOR ARCHIVISTS (ICA Study 16) 2005 information created, received and maintained as evidence and information by an organization or person, in pursuance of legal obligation or in the transaction of business ISO 15489: 3.15 def.

3 Records that possess these characteristics will have sufficient content, structure and context to provide a complete account of the activities and transactions to which the records relate, and they will reflect decisions, actions, and responsibilities.

4 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o prawie bankowym Art. 7 pkt 1 stanowi: oświadczenia woli składane w związku z dokonywaniem czynności bankowych mogą być wyrażone za pomocą elektronicznych nośników informacji. Związane z czynnościami bankowymi dokumenty mogą być sporządzane za pomocą elektronicznych nośników informacji, jeżeli dokumenty te zostaną w sposób należyty utrwalone i zabezpieczone.

5 Kodeksu karnego (KK) Paragraf 14 artykułu 115 Kodeksu karnego (KK) w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 września 1998 r., uznający zapis na komputerowym nośniku informacji za dokument: każdy przedmiot lub zapis na komputerowym nośniku informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

6 Komitet ds. Dokumentów Elektronicznych* Natomiast dokument elektroniczny to: "taki dokument, w którym informacja została zapisana w formie pozwalającej na jej otrzymanie, uzyskanie, odtworzenie, przetworzenie i przekazanie (przesłanie) za pomocą komputera".

7 Normy ISO ISO 15489: Information and documentation Records management Part 1: General Part 2: Guidelines [Technical Report] :2006 Information and documentation Records management processes Metadata for records Part 1: Principles. ISO 23310:2006 Information and documentation --Guidelines for standards drafters for stating records management requirements in standards Information and documentation ISO Information Security ISO Metadata for records management (Technical report) ISO Relevant metadata initiatives in relation to recordkeeping metadata ISO Requirements for long-term preservation of electronic records.

8 Obecne prawodawstwo Ustawa o podpisie elektronicznym Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych Ustawa o ochronie danych osobowych Ustawa o dostępie do informacji publicznej Prawo telekomunikacyjne Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne

9 Tło (do 2005 r.) Opóźnienia uporządkowania prawnego procesu informatyzacji o co najmniej lat Odwołania do pojęć z zakresu informatyzacji są obecne w ponad 180 ustawach i 860 innych aktach prawnych Ustawa o działach administracji nie daje formalnych podstaw do koordynacji procesu informatyzacji Wł. Marciński, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji

10 Co wnosić (miała) ta ustawa? Minister właściwy do spraw informatyzacji otrzymuje instrument realizacji zadań kreacji polityki informatyzacji państwa oraz kontroli realizacji tych zadań 12 rozporządzeń do samej ustawy 9 rozporządzeń do modyfikowanych ustaw

11 Ustawa o informatyzacji ( egovernment Act ) Głównymi zagadnieniami regulowanymi w ustawie są: 3. Ustanowienie Planu Informatyzacji Państwa oraz projektów informatycznych o publicznym zastosowaniu, Rada Informatyzacji Dofinansowanie projektów informatycznych 2. Ustalenie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej pomiędzy podmiotami publicznymi, (możliwość wpływu na projekty ponadsektorowe jak i sektorowe) 3. Dostosowanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych do minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, 4. Dostosowanie rejestrów publicznych do minimalnych wymagań w zakresie wymiany danych rejestrowych w formie elektronicznej pomiędzy systemami teleinformatycznymi i pomiędzy podmiotami publicznymi (wyznaczanie standardów interoperacyjności).

12 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U r. Nr 64, poz. 565; Dz. U r. Nr 12, poz. 65; Dz. U r. Nr 73, poz. 501 Dokument elektroniczny - stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych. [Art.. 3, 2)]

13 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych Metadanymi w rozumieniu rozporządzenia jest zestaw logicznie powiązanych z dokumentem elektronicznym usystematyzowanych informacji opisujących ten dokument, ułatwiających jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i długotrwałe przechowanie oraz zarządzanie.

14 2. Niezbędnymi elementami struktury dokumentów elektronicznych są następujące metadane: 1) identyfikator jednoznaczny w danym zbiorze dokumentów znacznik dokumentu, który umożliwia jego identyfikację; 2) twórca podmiot odpowiedzialny za treść dokumentu, z podaniem jego roli w procesie tworzenia lub akceptacji dokumentu; 3) tytuł nazwa nadana dokumentowi; 4) data data zdarzenia związanego z tworzeniem dokumentu; 5) format nazwa formatu danych zastosowanego przy tworzeniu dokumentu; 6) dostęp określenie komu, na jakich zasadach i w jakim zakresie można udostępnić dokument; 7) typ określenie podstawowego typu dokumentu (np. tekst, dźwięk, obraz, obraz ruchomy, kolekcja) w oparciu o listę typów Dublin Core Metadata Initiative i jego ewentualne dookreślenie (np. prezentacja, faktura, ustawa, notatka, rozporządzenie, pismo);

15 Original Message From: "M M" To: "'Hubert Wajs'" Sent: Wednesday, February 04, :24 AM Subject: PD: Andegawenowie

16 2. Niezbędnymi elementami są metadane: 8) relacja określenie bezpośredniego powiązania z innym dokumentem i rodzaju tego powiązania; 9) odbiorca podmiot, do którego dokument jest adresowany; 10) grupowanie wskazanie przynależności do zbioru dokumentów; 11) kwalifikacja kategoria archiwalna dokumentu; 12) język kod języka naturalnego zgodnie z normą ISO lub inne określenie języka, o ile nie występuje w normie; 13) opis streszczenie, spis treści lub krótki opis treści dokumentu; 14) uprawnienia wskazanie podmiotu uprawnionego do dysponowania dokumentem.

17 Rozporządzenie w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych 3. Dokumenty elektroniczne przygotowane do przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej sporządza się w formacie XML. 4. Dokumenty elektroniczne zapisuje się w strukturze umożliwiającej automatyczne wyodrębnienie treści dokumentu oraz poszczególnych metadanych. 5. W przypadku gdy metadane, o których mowa w ust. 2, odpowiadają elementom informacyjnym wymienionym w minimalnych wymaganiach dla rejestrów publicznych, ich wartości podaje się zgodnie z zasadami tam określonymi.

18 Rozporządzenie w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych Dla każdego dokumentu elektronicznego podaje się wartości metadanych określonych w 2 ust. 2 pkt Wartości metadanych, o których mowa w 2 ust. 2 pkt 8 14, podaje się, jeżeli zostały przypisane do dokumentu w procesie jego tworzenia, przetwarzania lub przechowywania. 4. Dodatkowe objaśnienia niezbędne do prawidłowego uporządkowania metadanych oraz wynikające z najlepszej praktyki przykłady prawidłowego uporządkowania metadanych zamieszcza się na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji. 5. Umieszczanie w strukturze dokumentu elektronicznego innych metadanych niż określone w 2 ust. 2 nie może wpływać na zmianę wartości niezbędnych metadanych ani utrudniać ich automatycznego wyodrębniania.

19 Projekt nowelizacji z 17 IX 2008 r. odmienne rozumieniem pojęcia otwartych systemów niż w Europejskich Ramach Interoperacyjności 1.0. Państwo nie może gwarantować użycia tych systemów a jedynie je promować. rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy o jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe szkoły wyższe i państwowe wyższe szkoły zawodowe, Polską Akademię Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy administracyjne, Najwyższą Izbę Kontroli, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Krajowe Biuro Wyborcze, Instytut Pamięci Narodowej Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Narodowy Bank Polski, które to podmioty w obowiązującym brzmieniu ustawy są mocy art. 2 ust. 3 wyłączone z obowiązku stosowania ustawy. profil zaufania epuap [Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej], elektroniczna skrzynka podawcza, interoperacyjność, neutralność technologiczna, otwarty standard, urzędowe poświadczenie odbioru nie występujące w ustawie a kluczowe dla dalszego postępu procesu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. stworzenie Krajowych Ram Interoperacyjności. jednolite podstawy prawne dla zarządzania dokumentem elektronicznym (i danymi) w rożnych rodzajach postępowań. W szczególności dotyczyło to współdzielenia dokumentu elektronicznego w ramach jednej instytucji (czyli tzw. elektronicznego obiegu dokumentów). stworzenie centralnego repozytorium wzorów pism w formie dokumentów elektronicznych

20 Dziennik Ustaw - rok 2007, nr 151, p ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej

21 Dz. U , nr 227, poz Na podstawie art ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) strukturę i sposób sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych; 2) warunki organizacyjno-techniczne doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych, w tym formę urzędowego oświadczania odbioru tych pism przez ich adresata; 3) sposób udostępniania kopii dokumentów elektronicznych.

22 Dz. U , nr 227, poz Pisma w formie dokumentów elektronicznych oraz urzędowe poświadczenie odbioru sporządza się w strukturach fizycznych dokumentów elektronicznych w formie zgodnej z formatami danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501), zwanej dalej ustawą o informatyzacji, i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym.

23 Dziennik Ustaw - rok 2006, nr 227, p Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych

24 Dz. U , nr 151, poz Wniosek o udostępnienie wzoru elektronicznego zawiera: 1) wskazanie wzoru elektronicznego wraz z przyporządkowanym do niego jednolitym identyfikatorem; 2) nazwą odbiorcy usług certyfikacyjnych ubiegającego się o udostępnienie i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania, w przypadku osoby fizycznej; 3) wskazanie rodzaju powszechnie używanego, przenośnego informatycznego nośnika danych, na którym ma być udostępniony; 4) własnoręczny podpis albo bezpieczny podpis elektroniczny odbiorcy ubiegającego się o udostępnienie.

25 Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD)

26

27

28 CRD Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD) zostało stworzone w celu zapewnienia jednolitego i bezpiecznego źródła informacji o dokumentach elektronicznych w administracji publicznej. Dostęp do CRD jest bezpłatny i umożliwia pobranie wszystkich wzorów dokumentów elektronicznych (opublikowanych w CRD). Podstawa prawna CRD rozporządzenie MSWiA z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie sporządzania i doręczania pism w formie dokumentów elektronicznych (Dz.U.2006 r.nr 227,poz.1664) oraz rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2007 w sprawie warunków udostępniania formularzy i wzorów dokumentów w postaci elektronicznej (Dz.U.2007 r.,nr 151, poz.1078)

29

30 Gdzie powstają dokumenty elektroniczne? W pamięci komputera {W sieciach: LAN (Local Area Network) -> internet WAN (Wide Area Network) -> intranet} W systemach ERMS - Elektroniczne systemy zarządzania dokumentami

31 ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT SYSTEM MANAGEMENT SYSTEM Rejestracja spraw (dokumenty wchodzące/wychodzące) Zarządzanie wersjami dokumentu i jego poprawianiem oraz dokumenty złożone Export/import Struktura przechowywania i określenie kategorii Wyszukiwanie: przeszukiwanie pełno tekstowe lub indeksowe Zarządzanie dostępem i powiadamianie Oprogramowania pracy grupowej (workflow) Systemy zarządzania wiedzą (Knowledge Management).

32 Electronic record-keeping system & Workflow Elektroniczna registratura - electronic record-keeping system. Systemy i programy wspierające zarządzanie procesami pracy i obieg dokumentów (workflow).

33 Obieg dokumentów: > - pismo wpływające stempel wpływu - dekretacja (kierownik jednostki) - do komórki merytorycznej - przygotowanie odpowiedzi - kontrola odpowiedzi - etc. - podpis - wysłanie do adresata i kopia do akt sprawy (segregator archiwum zakładowe ocena wartości archiwalnej - Archiwum Państwowe lub brakowanie).

34 System kancelaryjny System kancelaryjny (instrukcja kancelaryjna) - dziennikowy lub bezdziennikowy: - W tym drugim: znak sprawy (symbol komórki organizacyjnej, symbol klasyfikacji wg wykazu akt, kolejny numer, ostatnie cyfry roku) DO-04-2/02

35 Klasyfikacja Wykaz akt (strukturalno-rzeczowy): - 0 Zarządzanie - 00 Organy kolegialne - 01 Organizacja - 02 Akty normatywne, pomoc prawna - 04 Informatyka - 05 Skargi i Wnioski Kadry Środki rzeczowe - 3 Ekonomia Nowe rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 w sprawie postępowania z dokumentacja i zasad jej klasyfikacji i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych. (Dz. U. Nr 167/2002 poz. 1375)

36 Kategoria Archiwalna Dokumentacji A materiały archiwalne B dokumentacja niearchiwalna B0 z cyfrą arabską czasowe znaczenie praktyczne Bc krótkotrwałe znaczenie praktyczne BE0 z cyfrą arabską dokumentacja, która po określonym czasie podlega ekspertyzie

37 ELECTRONIC RECORDS MANAGEMENT SYSTEM* digital born - edytor/arkusz/baza/cad - /fax skanowane - papiery/listy

38 Elektroniczna registratura rejestruje, przechowuje i udostępnia dokumenty organizacji (lub jej części), wspiera organizację, zapewniając ewidencję i "pamięć", historię jej działań, gdyż przechowuje dokumenty świadczące o tych działaniach. musi spełniać warunki: wiarygodności, efektywności i wydajności. {czas poszukiwania pożądanego dokumentu}

39 Elektroniczna registratura Registratura taka winna być wyposażona w możliwości klasyfikowania zarejestrowanych dokumentów i ich opisu, przechowywania dokumentów tak długo, jak długo będą potrzebne oraz zapewniania ich wiarygodności w długim czasie i ochrony przed fałszerstwem. Ponadto konieczna jest zdolność archiwalnej oceny dokumentów, gdy ich znaczenie wygasa lub skończy się ustawowy czas ich przechowywania. Wobec tego winna istnieć opcja odesłania dokumentów do archiwum albo ich wybrakowania. Elektroniczna registratura musi mieć aparat wyszukiwawczy, pozwalający na udostępnienie pożądanych dokumentów.

40 Elektroniczna registratura W sumie do jej zadań należy: rejestrowanie, opisywanie, klasyfikowanie, przechowywanie, ocenianie i udostępnianie dokumentów.

41 Workflow - definicja* Systemy takie obsługują pracę grupową (groupware) w infrastrukturze komunikacyjnej klient - serwer w sieciach wewnętrznych (Intranet) lub zewnętrznych (Internet). Jednym z najważniejszych elementów takiego systemu jest przepływ dokumentów (messaging and workflow). Jest to swoista baza danych: przechowująca, zarządzająca i rozdzielająca częściowo ustrukturalizowane dane dotyczące działalności organizacji: dokumenty, obiekty, wiadomości. Takie rozwiązania stwarzają między innymi możliwości dynamicznego definiowania i modyfikowania dróg obiegu dokumentów oraz łączenia tych dróg z typem lub kategorią dokumentów, przez uprawnione osoby. Określenie owych dróg zależy od określonych procedur w przedsiębiorstwie; może to być obieg: - szeregowy lub - równoległy lub też - według zasady załatwiania i odrzucania albo - pozwalający na modyfikację danego dokumentu.

42 Workflow organizacja pracy W tym miejscu warto może sobie uzmysłowić złożoność problematyki obiegu dokumentów w środowiskach sieciowych, nie tylko od strony czysto technicznej. Przy projektowaniu takich systemów wiele uwagi poświęca się zagadnieniom z zakresu teorii komunikacji i organizacji pracy, np. teoria ról i zagadnieniu tzw. "maszyn trywialnych" (opisane w pracach matematyka Heinza v. Förstera). Budowa systemu typu workflow to zadanie nie tylko czysto techniczne, ale - zwłaszcza na początku organizacyjne.

43 Maszyna trywialna według Heinza v. Förstera

44 Maszyna nie-trywialna według Heinza v. Förstera

45 workflow Systemy zarządzania przebiegiem procesów pracy

46 Workflow organizacja pracy Coraz bardziej powszechne jest przekonanie, iż kończą się już proste możliwości automatyzacji procesów pracy. To, co możliwe od strony czysto technicznej, współczesna informatyka potrafi już Takimi "klasycznymi" programami wspomagającymi obieg informacji wewnątrz organizacji są np.: Lotus Notes czy Novell Group Wise, działające w architekturze klient - serwer. Pozostaje jednak wielki obszar, gdzie owa prosta automatyzacja już nie wiedzą" (knowledge management) i back/front rozwiązać. wystarczy. Konieczne są zmiany wewnątrz organizacji (podejście zadaniowe) oraz "zarządzanie

47 Workflow - organizacja pracy * Pierwsza faza to zbudowanie z modułów modelu obiegu dokumentów czy informacji w danej jednostce organizacyjnej. Zasadniczym problemem będzie przewidzenie różnych możliwości, oboczności i odmian w biegu dokumentów, czyli opcji. Jeżeli np. pracownik A, który zwykle otrzymuje dokumenty na danym etapie załatwiania sprawy, jest chory lub na urlopie, to wówczas sprawę musi poprowadzić dalej pracownik B lub C.

48 "Cykl życia" dokumentu elektronicznego I. Faza projektowania OPRACOW ANIE STRATEGII II. Faza tworzenia UTW ORZENIE DOKUMENTU III. Faza podtrzymyw ania/ utrzymyw ania MIGRACJA i BRAKOW ANIE PRZECHOW YW ANIE ZARZĄDZANIE UDOSTĘPNIANIE PRZESYŁANIE

49 "Cykl życia" dokumentu elektronicznego Faza pierwsza - koncepcyjna, projektowanie systemu informatycznego, w którym będą tworzone i przechowywane dokumenty elektroniczne. Tworzenie tych dokumentów ma miejsce dopiero w następnej fazie. Wreszcie kolejna rozbudowana faza to przechowywanie i utrzymywanie dokumentów elektronicznych w systemie oraz zarządzanie nimi (record management). Po utworzeniu dokumenty są przez pewien czas aktywnie wykorzystywane, potem zaś musi istnieć potencjalna możliwość odwołania się do nich, czyli ich udostępnienie.

50 Workflow -rejsteracja Tak z punktu widzenia informatyka, jak i archiwisty kontrola będącego w toku procesu, mogącego podlegać różnym przemianom organizacyjnym, stanowi trudne wyzwanie. Archiwiści zazwyczaj mają do czynienia z analizą dokumentów będących świadectwami procesów zamkniętych. Porządkowanie takich dokumentów, choć także może być wysoce skomplikowane, jest jednak prostsze, niż konieczność - występująca właśnie w systemach workflow - określania klasyfikowania dokumentów już na etapie ich rejestracji. Zmienia się też rola rejestratora, który tu staje się administratorem systemu, wyposażonym w elektroniczny rzeczowy wykaz akt. Klasyfikacja i nadawanie tytułów dokumentom odbywa się nie wtedy, gdy już wszystko jest zakończone i rozstrzygnięte, lecz podczas przebiegu procesu.

51 Workflow - przechowanie* Dla archiwisty ważna jest możliwość zapamiętania każdej kolejnej modyfikacji dokumentu poddanego obiegowi, gdyż jest to jedno z zasadniczych, rozstrzygających kryteriów dla elektronicznej registratury, oraz zapewnienie mechanizmów archiwizowania dokumentów w archiwach trwałych, tzn. o określonych standardach. Zwykle jest to archiwizowanie dokumentów zeskanowanych lub też elektronicznych, bezpośrednio z komputera za pomocą technologii COLD na dyskach DASD (Direct Access Storage Device - dyski magnetyczne bezpośredniego dostępu). Systemy te oferują ponadto narzędzia do zarządzania czasem i danymi, tworzą harmonogramy pracy grupy i wymiany informacji. Często spotykanymi programami z tej grupy są: Lotus Notes/Domino i Microsoft BackOffice, Novell Group Wise, czy DokuShare firmy Xerox. Należy jednak pamiętać, że w tym dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy biurowej, archiwizowanie dokumentów elektronicznych w długim czasie to zagadnienie niezwykle skomplikowane. Wspomniane programy nie zostały stworzone z myślą o długotrwałym przechowywaniu dokumentów, choć mają one różne potencjalne możliwości i mogą zostać do nich dodane odpowiednie moduły, pożądane z punktu widzenia takiego

52

53

54

55 Edicta - platforma klasy workflow Edicta - platforma umożliwiająca zarządzanie dokumentami, korespondencją, sprawami (projektami), poleceniami, terminami oraz czasem pracy pracowników, tworząc centralną, uporządkowaną bazę dokumentów i informacji. Edicta umożliwia sprawny dostęp do korespondencji, umów, procedur wewnętrznych itp., kontroluje drogę obiegu korespondencji oraz stan realizacji spraw, usprawnia obsługę klientów. Moduł zarządzania procesami pracy - wyposażony w graficzny edytor - pozwala na automatyzację zachodzących w organizacji procesów. Edicta rozwiązuje problemy przepływu informacji wewnątrz organizacji oraz pomiędzy organizacją a jej otoczeniem.

56 Zalety systemu Edicta Bardzo duża elastyczność w definiowaniu widoków i rejestrów Workflow możliwość automatyzacji każdego procesu Wieloplatformowość (Linux, Windows) Szerokie wykorzystanie PKI logowanie, podpisywanie, potwierdzanie itp. Nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania (np. do składania podpisu elektronicznego) Automatyczna weryfikacja ważności certyfikatu (PKI) Bezpieczne Archiwum Elektroniczne (BAE) konserwacja wartości dowodowej Minimalne wymagania stacji roboczej klienta/urzędnika

57 Korzyści z wdrożenia Dzięki wdrożeniu systemu Edicta organizacja osiąga wymierne korzyści. Są to m.in.: efektywne dysponowanie czasem pracowników oraz przydzielanie im poszczególnych zadań i procesów dzięki narzędziom zarządzania (sterowania) obiegiem dokumentów w strukturze całej organizacji, wysoka dostępność aktualnych dokumentów bez konieczności odrywania się od stanowiska oszczędność czasu pracy, redukcja kosztów drukowania i fizycznego przesyłania dokumentów między placówkami, łatwe zabezpieczenie informacji przed zniszczeniem, utratą lub manipulacją dokumentów, możliwość sterowania przepływem dokumentów zgodnie z ustaloną kolejnością, automatyzacja wielu powtarzalnych i żmudnych dla pracowników czynności, zmniejszenie zapotrzebowania na powierzchnie biurową przeznaczoną do składowania dokumentów, sprawny przepływ informacji w organizacji, wyższa jakość i sprawność obsługi klienta, bieżąca informacja dla pracowników i kierownictwa o stanie realizacji spraw i zadań oraz sygnalizowanie zagrożeń, możliwość zatwierdzania dokumentów podpisem elektronicznym w sposób prawnie równoważny formie pisemnej, wsparcie przy wprowadzaniu i utrzymaniu systemu zarządzania jakością; użytkownicy pracują zawsze z aktualnym i kompletnym zestawem dokumentów, standaryzacja dokumentów wychodzących i wewnętrznych organizacji, możliwość obsługi klientów/interesantów przez Internet, elektroniczna archiwizacja dokumentów papierowych, definiowanie praw dostępu do poszczególnych spraw oraz dokumentów, redukcja kosztów związanych z bieżącą działalnością organizacji. System umożliwia całkowitą eliminację tradycyjnego, papierowego obiegu dokumentów.

58

59

60 Gdzie powstają dokumenty elektroniczne? W pamięci komputera {W sieciach: LAN (Local Area Network) -> internet WAN (Wide Area Network) -> intranet} W systemach ERMS - Elektroniczne systemy zarządzania dokumentami

61 Sieci... COMMS WAN LAN

62 Stanowiska pracy The Desktop file Manager/Finder viewers/browsers desktop applications interface to scanners, etc Document Servers version control search engine administrative services security/archiving load balancing scalability Communications & Distribution Methods networks discussion databases workflow

63 Części składowe INFRASTRUKTURA BEZPIECZEŃSTWO Firewall: Sprzętowe (od Proxy do VPN) Oprogramowanie (SOHO, SME) Antywierusy Hackerzy / detekcja włamań SPRZĘT

64 Zagrożenia Hybrydowe (wirusy + exploity) Code Red NIMDA 24 godziny -> atak na 2,2 mln serwerów W 2001 r. na usunięcie jej kodów z serwerów wydano 12 mld. $ SirCam Sadmind

65 Zagrożenia (c. d.) Czy wiecie, że Do 70% ruchu internetowego w godzinach pracy jest nie związane z tą pracą Ponad 60% prywatnych zakupów internetowych dokonywanych jest podczas pracy Prywatne wykorzystywanie Internetu w pracy niesie z sobą 35% spadek wydajności pracy 27% firm z grupy Fortune 500 miało problemy prawne, związane z nielegalnym wykorzystywaniem Internetu/poczty elektronicznej w ich sieciach 80% wszystkich włamań i kradzieży danych jest wewnętrznych!

66 Zagrożenia (c. d.) Problemy na styku sieci i biznesu Produktywność pracowników cierpi na skutek swobodnego korzystania z Internetu Wzrost obciążenia łączy (o skończonej przepustowości) Konieczność kompromisu między potrzebami dostępu do i z sieci a jej bezpieczeństwem Odpowiedzialność prawna Wiele identyfikatorów użytkowników w różnych systemach, aplikacjach i usługach

67 Firewall* Urządzenie pozwalające na bezpieczne połączenie wewnętrznych i zewnętrznych sieci IP, zapewniające: Translację adresów Inspekcję stanów Sprawdzenie zawartości Poświadczenia Określanie polityki bezpieczeństwa Pozwala na szyfrowanie zestawianie tunelów VPN + detekcja włamań (IDS)

68 SPRZĘT Części składowe (c. d.) [TCP/IP Transmision Control Protocol/Internet Protocol] Serwery (internetowe (3) [www, poczta, ftp] backupowe Skanery Drukarki igłowe, laserowe, atramentowe Sieciowe, haevy duty Stacje robocze Monitory [IP number]* [SCSI Small Computer System Interface]*

69 TYPYOLOGIA LAN* Typ Ethernet Swiched Ethernet (skrętka) Fast Ethernet Gigabit Ethernet (fibre) Token Ring FDDI (Fibre Distributet Data Interface) ATM (Asynchronous Transfer Mode) Przepustowość (Mb/s) ,4 Gb

70 KATEGORIE OKABLOWANIA* Kategoria Typ kabla UTP UTP UTP, STP UTP, STP UTP, STP Coaxial Fibre optic Zastosowanie Analogowe przekazywanie głosu Cyfrowe przkazywanie głosu, 1 Mbps danych 16 Mbps danych 20 Mbps danych 100 Mbps danych 100+ Mbps danych 100+ Mbps danych

71 DIP - Document Image Processing

72 Wszystkie typy dokumentów... FAX More Information About Microsoft Windows for Workgroups Version 3.11 This document contains important information not available in the printed documentation or in on-line Help. For additional information about Microsoft Windows for Workgroups, see "Other Online Documents" at the end of this document. Note: If you plan to use a terminate-and-stay-resident (TSR) program with Windows for Workgroups, please read the SETUP.TXT on-line document first. It contains important information about running Bill Smith, TSR programs with Windows for Workgroups and the Setup program. To make this document easier to read, you can enlarge the Write window to its maximum size. To do Using Write to View This Document To make this document easier to read, you can enlarge the Write window to its maximum size. To do so, click the Maximize button in the upper-right corner of the window. Or open the Control menu in so, click the Maximize button in the upper-right corner of the window. Or open the Control menu in the upper-left corner of the Write window (press ALT+SPACEBAR), and then choose the Maximize command. the upper-left corner of the Write window (press ALT+SPACEBAR), and then choose the Maximize To move through the document, press PAGE UP or PAGE DOWN. Or click the arrows at the top and bottom command. of the scroll bar along the right side of the Write window. To move through the document, press PAGE UP or PAGE DOWN. Or click the arrows at the top and bottom To print the document, choose Print from the File menu.gfjdgfjg jdgf jhdgfjadhgfjahdgfjfjlajfkh dkfh kjhadf kjdhf jkhdfk hdksfh kjh ksdjhf kjadhf kasdhfk hdskjfh kasdjhf of the scroll bar along the right side of the Write window. For Help on using Write, press F1. To print the document, choose Print from the File menu. For Help on using Write, press F1. To read other on-line documents, choose Open from the File menu. Tekstowe Image Fax Spreadsheet COLD CAD/CAM (e) - Forms Papierowe Inne

73 DIP Systems Wybór dok. papierowych Skanowanie Budowa indeksów Przechowanie Udostępnianie

74 2020D FB VRS Duplex Scanner

75 Simplex and Duplex High Speed Scanners 2020D FB VRS Duplex Scanner Features 200 dpi - 65 ppm in simplex mode and 76 ipm in duplex mode (landscape) 400 dpi - 32 ppm in simplex mode and 40 ipm in duplex mode (landscape) Automatic Document Feeder (ADF) accommodates up to 150 sheets of 20lb bond. Document sizes - up to 11" x 7"

76 Średnie rozmiary plików ze skanowania papieru Rozdzielczość (dpi) Rozmiar (bez kompresj) Kompresja (Group 3) Kompresja (Group 4) A kb 40 kb 20kb A mb kb kb A mb 300 kb 125 kb 8 bit col mb - -

77 Scanner Market Pyramid 100 docs/day Personal or Desktop Scanning Płaskie (str/ min) powyżej 1,000 docs/day Low Volume Scanning 8-20 ppm Od 1,000 do docs/day Mid to High Volume Production Scanning ppm 15,000 docs/day High Volume 80 ppm +

78 Skanowanie Rozdzielczości: dpi dla SOHO (A4) dpi do rysunki techniczne dpi do OCR up to 1200 dpi grafika i mapy dpi =dots per inch

79 OCR/ICR Optical Character Recognition / Intelligent Character Recognition Rozpoznawanie albo software albo skanner Do wyszukiwania tekstu (Free Text Retrieval)

80 OCR Zasadnicze pytania Jak dokładnie ma być odczytany tekst? rękopis, formularz, druk Jak dobry (czytelny) jest materiał źródłowy do skanowania? Czy przechowywanie skanów to problem? Czy konieczne będzie wyszukiwanie po hasłach {Free-Text (Content) Retrieval}?

81 Zautomatyzowanie odczytywanie danych : Technologie rozpoznawania: - ICR - OCR BCR - OMR Yes Zastosowania: - Indeksowanie - Masowe dane No

82 OCR OCR zone on forms Name John Q. Smith Social Security Address 100 Cherry Lane City Anytown State CA ZIP Telephone (312) Nature of Claim Benefit Type

83 SKŁADOWANIE/ PRZECHOWYWANIE (DO 10 LAT) Zalety ERP/COLD Możliwy znaczny stopień kompresji sformatowanych danych tekstowych przechowywanie Dostępne on-line Przeszukiwanie poprzez: indeksy lub zawartość Możliwość ponownego użycia danych ( zasysanie ) Zintegrowanie z ERMS Niskie koszty Mit długowieczności - Jak przechować i używać dane przez dłużej niż 10 lat?

84 Origins of ERP/COLD Tape COM Microfilm Microfiche Mainframe Mini Paper

85 Output to ERP/COLD Mainframe Mini Optical - or Magnetic disk

86 Rodzaje mediów Papier Trwały nośnik, jednak o niewielkiej pojemności Film Bardzo trwały nośnik, jednak uciążliwy przy wyszukiwaniu informacji i replikacji Nośniki magnetyczne Bardzo szybkie, jednak najbardziej zawodne Nośniki optyczne Najbezpieczniejsze, jednak wolniejsze

87 Cyfrowe nośniki danych FDD HDD Taśma MO/WORM CD DVD

88 Wybór technologii Magnetyczna Dyski Twarde i Macierze Napędy Taśmowe i Biblioteki Napędy z wymiennymi nośnikami Optyczna MO, WORM, OSD CD, DVD

89

90

91 International Standard Organization ISO (Genewa). międzynarodowa organizacja normalizacyjną. Normy opracowywane są przez różne komitety techniczne. TC24 jest komitetem ds. trwałości obrazu. W Komitecie uczestniczy 12 państw. Wszystkie dokumenty dotyczące trwałości podlegają jurysdykcji 5 Grupy Roboczej, która jest również odpowiedzialna za metody testowania właściwości fizycznych. Komitet techniczny TC24 zajmował się przez ponad 40 lat tylko normami fotografii. W 1996 r. o obrazy elektroniczne. 5 Grupa Robocza podjęła zadanie opracowania standardów dotyczących taśm magnetycznych i dysków optycznych.

92 ISO 189xx ISO Fotografia. Dyski kompaktowe (CD-ROM). Metoda określania trwałości w oparciu o wpływ temperatury i względnej wilgotności.* ISO Materiały przedstawiające (obrazowe). Taśma magnetyczna na bazie poliestru. Praktyka przechowywania.* ISO Materiały przedstawiające (obrazowe). Metoda testowa dla przewidywania Arrheniusa.* ISO Materiały przedstawiające (obrazowe). Nośniki dysków optycznych. Praktyka przechowywania.*

93 ISO 189xx ISO Materiały przedstawiające (obrazowe). Trwałość informacji przechowywanej na dyskach magneto-optycznych (MO). Metoda oceny w oparciu o wpływ temperatury i względnej wilgotności.* ISO Materiały przedstawiające (obrazowe). Systemy dysków kompaktowych do zapisu danych. Metoda oceny trwałości w oparciu o wpływ temperatury i względnej wilgotności.* ISO Materiały przedstawiające (obrazowe). Taśma magnetyczna konserwacja i obchodzenie się.* ISO Informacja i dokumentacja. Papier na dokumenty. Wymagania odnośnie trwałości.*

94 Podsumowanie Trwałość informacji cyfrowej uważana jest za dostateczną dla większości użytkowników o względnie krótko lub średnioterminowych zainteresowaniach. Jednak jest możliwe, że przy wymaganiach dłuższego zachowania danych (100 lat lub więcej) informacja może się nie zachować w formacie czytelnym dla człowieka.

95 Digital Longevity Digital Longevity & Metadata

96 Digital Longevity Long-Term Access Jak to przechować dla następnych pokoleń? Materiały archiwalne A (a nawet BE50)

97 Rozwiązania na 10 lat Muzeum Konwersja Migracja Odświeżanie

98 Muzeum System zapisu informacji Oprogramowanie do zapisu System operacyjny Komputer i peryferia Instrukcje obsługi Części zapasowe

99 Konwersja Uproszczenie struktury informacji, np.: Bazy danych do ISAM, EBCDIC Dokumenty do ASCII, Unicode { Archiwizacja na mikrofilmach}

100

101

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI

Podpis elektroniczny. ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny ale nie od strony X.509 schematu dla certyfikatów kluczy publicznych służącego do budowania hierarchicznej struktury PKI Podpis elektroniczny Podpis elektroniczny - to narzędzie

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski

ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA. Autor: Jacek Janowski ADMINISTRACJA ELEKTRONICZNA Autor: Jacek Janowski WSTĘP 1. NOWY MODEL ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1.1. Kształtowanie się nowej administracji 1.1.1. Współczesny model administracji publicznej 1.1.2. Tradycyjny

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda

Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW COMARCH WORKFLOW. Agenda www.comarch.pl Kompleksowe rozwiązanie informatyczne dla administracji publicznej i samorządów COMARCH WORKFLOW II Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie 29.01.09 Agenda e-urząd

Bardziej szczegółowo

ABC archiwum cyfrowego Czyli jak zapanować nad dokumentami w firmie. Dawid Żądłowski 2017

ABC archiwum cyfrowego Czyli jak zapanować nad dokumentami w firmie. Dawid Żądłowski 2017 ABC archiwum cyfrowego Czyli jak zapanować nad dokumentami w firmie Dawid Żądłowski 2017 Cyfrowe Archiwum - definicja Pod pojęciem archiwum cyfrowe (repozytorium) należy rozumieć system złożony z osób

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. P R E Z E S SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Wojska Polskiego 22 A-0000-52/14 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 186 /2014 PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO WE WŁOCŁAWKU z dnia 4 grudnia 2014r. W sprawie ustalenia Zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.13.2015 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy Dubicze Cerkiewne przy

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych

Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Katalog dobrych praktyk digitalizacyjnych dla obiektów bibliotecznych Lp. Kryteria Obiekt Biblioteczny 1. Procedury, obejmujące: 1. selekcję wybór materiału, który zostanie poddany digitalizacji; selekcji

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH

INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH STRUKTURY METADANYCH A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą (zestaw minimalny) Załącznik nr 1 do instrukcji kancelaryjnej 1 Oznacze podmiotu odpowiedzialnego za treść przesyłki, w tym:

Bardziej szczegółowo

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK,

DZANIA I MARKETINGU BIAŁYSTOK, 5 - POCZĄTKI OSIECIOWANIA - nie były łatwe i oczywiste IBM-owskie pojęcie Connectivity martwy model sieci 1977 - ISO dla zdefiniowania standardów w sieciach opracowała siedmiowarstwowy model sieci OSI

Bardziej szczegółowo

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I

P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I 1 S t r o n a P.2.1 WSTĘPNA METODA OPISU I ZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ P.2. REKOMENDACJA OPISU I OZNAKOWANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTACI ELEKTRONICZNEJ 2 S t r o n a

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze Zielona Góra, dnia 6 października 2011 r. LZG 4101 08 03/2011, P/11/045 Pan Ryszard Walkowiak Wójt Gminy Szczaniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów edok. I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r.

Elektroniczny Obieg Dokumentów edok. I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r. Elektroniczny Obieg Dokumentów edok gabriela.gonet@coi.gov.pl I Mazowiecki Konwent Informatyków i Administracji Zegrze, 8-9 września 2016 r. 1 Agenda 1. Kim jesteśmy i co robimy 2. Czym jest edok? 3. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA technologie sieciowe

KONFERENCJA technologie sieciowe PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY IT WSPIERĄJĄCEJ APLIKACJE KONFERENCJA technologie sieciowe Damian Sieradzki LANSTER 2014 Model TCP/IP Model ISO/OSI Warstwa aplikacji Warstwa Aplikacji Warstwa prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj swoimi dokumentami wykorzystując odpowiednie oprogramowanie

Zarządzaj swoimi dokumentami wykorzystując odpowiednie oprogramowanie Zarządzaj swoimi dokumentami wykorzystując odpowiednie oprogramowanie Proste, szybkie i bezpieczne zarządzanie, wyszukiwanie i archiwizowanie dokumentów Proste zarządzanie dokumentami ScanFile opiera się

Bardziej szczegółowo

A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą (zestaw minimalny)

A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą (zestaw minimalny) Załącznik nr 3 do Instrukcji kancelaryjnej A - Struktura metadanych opisujących przesyłkę wpływającą (zestaw minimalny) Lp. Nazwa elementu Sposób zapisu Wymagalność* Powtarzalność 1 Oznacze nadawcy przesyłki,

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ SZKOLE WYŻSZEJ Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 1/2013 Rektora Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z dnia 31 stycznia 2013 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI W COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNEJ

Bardziej szczegółowo

WDROśENIE SYSTEMU EZD

WDROśENIE SYSTEMU EZD WDROśENIE SYSTEMU EZD w oparciu o doświadczenia Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu Opracował: Jacek Knopik Gliwice, 12.09.2015 ZGiKM GEOPOZ JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA MIASTA POZNAŃ Data

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 110/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Pelplinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia obowiązku prowadzenia Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Gminy i Miasta w Pelplinie

Bardziej szczegółowo

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015

Wielka Gra. wiedza o druku i skanowaniu. Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 Wielka Gra wiedza o druku i skanowaniu Urszula Kowalska, Piotr Woleń / 14.04 2015 HP JetAdvantage Rewolucyjny, bezpłatny wydruk podążający Bez inwestycji w infrastrukturę Szyfrowanie tranmisji danych

Bardziej szczegółowo

DDM funkcjonalność

DDM funkcjonalność DDM 9000 funkcjonalność Logotec DDM9000 Web Edition (Document Data Management) to system Zarządzania Dokumentami i Przepływem Informacji. Obsługuje on centralną bazę dokumentów zapewniając prosty i szybki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł. Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Efektywne przetwarzanie informacji pozyskiwanych z różnych źródeł Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. Skąd jesteśmy - korzenie XSystem S.A. Firma o ugruntowanej pozycji na rynku początek działalności

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie ochrony danych osobowych w ramach serwisu zgloszenia24.pl SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI... 2 III. ZAKRES STOSOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2.2015 Burmistrza Radłowa z dnia 7 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego profile zaufane epuap w Urzędzie Miejski w Radłowie 0 Spis treści: 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie

System komputerowy. Sprzęt. System komputerowy. Oprogramowanie System komputerowy System komputerowy (ang. computer system) to układ współdziałaniadwóch składowych: sprzętu komputerowegooraz oprogramowania, działających coraz częściej również w ramach sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 118/2011 Burmistrza Miasta Nowe Miasto Lub. z dnia 28 lipca 2011r. INSTRUKCJA zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych str. 1 I Procedura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

zarządza się, co następuje:

zarządza się, co następuje: Zarządzenie Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego nr 61/2017 z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi

Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza. FlowER & eboi Elektroniczny Obieg Dokumentów i Elektroniczna Skrzynka Podawcza FlowER & eboi Agenda Flower Cyfrowy Urząd eboi Serwer wiadomości SCS Administracja SCS Warianty wdrożenia systemu Cele istnienia FlowER

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

system elektronicznego obiegu dokumentów

system elektronicznego obiegu dokumentów system elektronicznego obiegu dokumentów 01. Efektywna kontrola procesu obsługi spraw i dokumentów Wdrożenie intradok przeniesie Twoją instytucję na wyższy poziom organizacyjny. 01 02 03 03 Dokumenty i

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl

Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych. Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Archiwum zakładowe w świetle zmian prawnych Andrzej Klubioski Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie aklubinski@apan.waw.pl Akty prawne obowiązujące w archiwach zakładowych instytucji PAN (zmiany w

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej

Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej Elektroniczny obieg dokumentów finansowych z wykorzystaniem narzędzi klasy Business Process Management na przykładzie wdrożenia w uczelni publicznej PLAN PREZENTACJI Uniwersytet Medyczny - cechy organizacji

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska

Informatyzacja w administracji. dr Małgorzata Wilińska Informatyzacja w administracji dr Małgorzata Wilińska Informacja Zgodnie z ustaleniami uprzejmie informuje, że wszystkie treści ujęte w prezentacji obowiązują Państwa na teście końcowym. Ustawa o informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych

Charakterystyka urządzeń zewnętrznych Charakterystyka urządzeń zewnętrznych PAMIĘĆ OPERACYJNA MIKROPROCESOR KANAŁY WE WY Urządzenia zewnętrzne WE WY Urządzenia pamięci zewnętrznej Urządzenia transmisji danych Budowa jednostki centralnej Pamięć

Bardziej szczegółowo

* 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne

* 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia w sprawie szczegółowych wymagań technicznych i organizacyjnych promu nabywcy Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia... zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

Podstawy Technik Informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl

Podstawy Technik Informatycznych. Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl Podstawy Technik Informatycznych Mariusz Stenchlik mariuszs@onet.eu www.marstenc.republika.pl www.ecdl.strefa.pl ICT Technologie Informacyjne i Komunikacyjne Platformy Komputer PC Komputer Apple Plaforma

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W OŚRODKU KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/2012 Dyrektora Ośrodka Kultury w Drawsku Pomorskim z dnia 1 marca 2012 r. INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Prawna regulacja zasad zabezpieczania systemów teleinformatycznych

Prawna regulacja zasad zabezpieczania systemów teleinformatycznych Prawna regulacja zasad zabezpieczania systemów teleinformatycznych Zabezpieczenie danych osobowych aktualny stan prawny a rzeczywiste potrzeby Politechnika Warszawska 28 marca 2011 r. Nota: Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin HENRYKOWSKI Nr albumu: 158069 Praca magisterska na kierunku Informatyka Archiwizacja

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 5 stycznia 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 5 stycznia 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 1/2017 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 5 stycznia 2017 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl

Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj. Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl Narzędzie wspierające zarządzanie organizacj Parentis Sp. z o.o. Kartoszyno,ul.Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, info@parentis.pl OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA Intranet jest aplikacją on-line. Wymaga

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu. Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) podawczego.

Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu. Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) podawczego. 1 Zarządzanie dokumentacją, a procedury działania urzędu. Podstawowe zasady pracy biura (dziennika) podawczego. 2 Instrukcja kancelaryjna ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW z dnia 18 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku

Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku Zarządzenie Nr 93/V/2008 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Zgierza elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji DocFlow Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie

Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie Xpress Sp. z o.o. jako wieloletni Premium Partner firmy Xerox ma w swojej ofercie rozwiązanie XPRESS SCAN, które pozwala użytkownikom bezpośrednio z urządzenia Xerox przez panel dotykowy zrealizować odpowiedni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 331/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 331/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 331/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wymiany zasobów danych informacji przestrzennej w sieciach teleinformatycznych Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego -

Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Zarządzanie dokumentacją po nowelizacji przepisów prawa archiwalnego - Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze znowelizowanym prawem archiwalnym, doskonalenie ich umiejętności związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Zagadnienia ogólne

Rozdział I Zagadnienia ogólne Załączniki do decyzji nr 2/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 3 stycznia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Instrukcja zarządzania systemem teleinformatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności

KATEGORIA OBSZAR WIEDZY NR ZADANIA. 2.1.2. Podstawowe informacje i czynności Moduł 2 - Użytkowanie komputerów - od kandydata wymaga się zaprezentowania wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kandydat powinien

Bardziej szczegółowo

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski - 1- Doręczenie i odebranie dokumentów za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu administracyjnym Jakub Rzymowski dr. n. prawnych www.prawokomputerowe.pl rzym@prawokomputerowe.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr1do zapytania ofertowego znak: OWŚVI.7245.3.1.2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie pt.: Dostawa i wdrożenie oprogramowania informatycznego do sporządzania sprawozdań z realizacji

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja. Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja. Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Elektroniczne Zarządzanie dokumentacją i jej archiwizacja Magdalena Sawicka, Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku W związku z wprowadzeniem w urzędzie systemu EZD jako podstawowego narzędzia do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Konfigurowanie Windows 8. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 20687 Konfigurowanie Windows 8 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie zapewnia uczestnikom praktyczne doświadczenie z Windows

Bardziej szczegółowo

1. Budowa komputera schemat ogólny.

1. Budowa komputera schemat ogólny. komputer budowa 1. Budowa komputera schemat ogólny. Ogólny schemat budowy komputera - Klawiatura - Mysz - Skaner - Aparat i kamera cyfrowa - Modem - Karta sieciowa Urządzenia wejściowe Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2012 Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Wystawianie efaktur stan prawny 2 Program Symfonia e-dokumenty

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin

Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego. Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego Justyna, Adam Drzeniek Urząd Miasta Radlin Korzyści wynikające z elektronicznego wsparcia Archiwum Zakładowego CZYLI: łatwiej, szybciej,

Bardziej szczegółowo

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych

Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Internetowa sieć laboratoriów fotograficznych Wstęp Pragniemy przedstawić Państwu profesjonalny system umożliwiający stworzenie internetowej sieci laboratoriów fotograficznych realizujących usługę wywołania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Działanie komputera i sieci komputerowej.

Działanie komputera i sieci komputerowej. Działanie komputera i sieci komputerowej. Gdy włączymy komputer wykonuje on kilka czynności, niezbędnych do rozpoczęcia właściwej pracy. Gdy włączamy komputer 1. Włączenie zasilania 2. Uruchamia

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk

Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze. mgr inż. Artur Grygoruk Podpis elektroniczny dla firm jako bezpieczna usługa w chmurze mgr inż. Artur Grygoruk Czy wyobrażamy sobie świat bez podpisu? Co podpis wnosi do naszego życia? Cisco Systems 1/15 Podpis elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 04/12/2012

Aktualizacja: 04/12/2012 Aktualizacja: 04/12/2012 Pytanie 1: Czy do oferty mam dołączyć umowę, która stanowi jeden z załączników zapytania ofertowego? W treści zapytania jest mowa o podpisaniu jakiegoś oświadczenia, że Oferent

Bardziej szczegółowo