Rozwiązania informatyczne pomostem do Europy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania informatyczne pomostem do Europy"

Transkrypt

1 W odzimierz Magiera Wiceprezes Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad Działem Informatyki. Vice President of the Exchange Management Board directly supervises the Information Technology Department. Rozwiązania informatyczne pomostem do Europy Computerised solutions a bridge to Europe Rok 2001 by pierwszym rokiem, w którym dzia a nowy system Warset. Jak gie da ocenia jego funkcjonowanie? Warset zosta wprowadzony w listopadzie 2000 roku, a wi c rok 2001 by pierwszym, w którym system pracowa przez pe ne dwanaêcie miesi cy. Za wielki sukces ca ego Dzia u Informatyki GPW nale y uznaç fakt, e dzia- a praktycznie bezawaryjnie. Powszechnie u ywanym na gie dach wskaênikiem jakoêci systemu i sprawnoêci obs ugujàcych go ekip jest tzw. wspó czynnik dost pnoêci systemu. Âwiatowa Federacja Gie d za dos- Mamy system informatyczny o pełnej sprawności We have a fully effective computerised system 2001 was the first year of operations for the Warset system. How does the Exchange rate its functioning? Warset was introduced in November 2000; 2001 was the first year in which the system operated for a full twelve months. The fact that it ran practically without a hitch should be regarded as a great success for the entire WSE IT Department. The indicator generally used on exchanges to gauge the quality of a system and the performance of the teams administering it is the socalled system accessibility ratio. The World Federation of Exchanges considers a score of 99.5% to be an excellent 26

2 kona y uwa a wynik 99,5 proc. Natomiast u nas wskaênik ten by jeszcze wy szy, bo wyniós 99, 93 proc. Dla laików taka ró nica mo e byç nieznaczna, natomiast dla profesjonalistów oznacza to jakoêciowy skok. Wysoki wspó czynnik dost pnoêci systemu w Warszawie nale y do najwy szych na gie dach europejskich, co Êwiadczy o wysokim profesjonalizmie pracowników, którzy obs ugujà Warset. result. In Poland, this indicator stood even higher, at 99.93%. For laymen, such a difference may seem insignificant, but for professionals it signifies a qualitative leap. The system accessibility ratio in Warsaw is one of the highest among European exchanges, which testifies to the high standard of professionalism of the staff administering Warset. Co sprawi o, e wskaênik nie osiàgnà poziomu 100 proc.? To by by imponujàcy wynik... Warset jest skomplikowanym, rozbudowanym i majàcym wiele funkcji systemem. Jednym z jego elementów jest modu s u àcy do dystrybucji informacji, który korzysta z satelitarnego systemu Eutelsat. W 2001 roku jednego dnia ten satelitarny system nie dzia a poprawnie. W zwiàzku z tym k opoty dotkn y kilka gie d europejskich oraz stacji telewizyjnych. To spowodowa o jedynà przerw w dzia- alnoêci Warsetu w 2001 roku. Nawet wówczas jednak doskonale sprawdzi si zespó Dzia u Informatyki, który b yskawicznie prze àczy system satelitarnej dystrybucji informacji na dystrybucj naziemnà. Ta przerwa w aênie spowodowa a, e wspó czynnik dost pnoêci Warsetu nie osiàgnà 100 proc. Przy niezawodnoêci systemu komputerowego bardzo wa ny jest tzw. czynnik ludzki. Zdarza si, e technika zawiedzie i wtedy cz owiek dzi ki szybkim i prawid owym reakcjom mo e jà skorygowaç. Okaza o si, e w 2001 roku takie sytuacje nasi pracownicy potrafili wychwyciç i zanim jakiê problem móg si pojawiç na poziomie systemu, zosta w por dostrze ony i w aêciwie na niego zareagowano. W 2001 roku gie da nie tylko testowa a sprawne dzia- anie Warsetu, ale równie rozszerza a jego funkcje... Rozszerzanie mo liwoêci Warsetu zmierza w kilku kierunkach. Rozszerzamy W 2001 r. dotyczy o ono m.in. mo liwoêci wprowadzenia na gie d nowych instrumentów. Ju w 2001 roku rozpocz to prace nad rozszerze- system s functions We are expanding the niem Warsetu o modu opcji, który w przysz oêci pozwoli na obs ug tych instrumentów na GPW. ProwadziliÊmy tak e prace nad mo liwoêciami wspó pracy ró nych systemów po pod- funkcje systemu Warset What prevented this ratio from reaching a level of 100%? That would be an impressive result... Warset is a complex, extensive system equipped with many functions. One of its features is a module intended for data distribution, making use of the Eutelsat satellite system. On one day in 2001, this satellite system malfunctioned. The resulting problems affected several European exchanges and television stations, causing the only interruption to Warset s operations in Even then, however, the IT Department team proved equal to the task, instantly switching the satellite data distribution system over to terrestrial distribution. It was this interruption that caused Warset s accessibility ratio not to reach 100%. For a computer system to be reliable, the human factor is very important. Technology sometimes fails, and in such cases human beings, via speedy and accurate reactions, can correct the problem. It turned out that in 2001, our employees were able to spot such situations, and before any problem could appear at system level, it was noticed in time and dealt with appropriately. In 2001, the Exchange not only tested the efficient operation of Warset, but also expanded its functions... Warset s potential is being expanded in a number of directions. In 2001 this concerned, among other things, possibilities for introducing new instruments on the Exchange. In 2001, work began on expanding Warset to include an options module, which, in the future, will allow these instruments to be traded on the WSE. We also worked on possibilities for developing cooperation with different systems after signing agreements on cross-membership with other exchanges. One example 27 Rozwiązania informatyczne pomostem do Europy Computerised solutions a bridge to Europe

3 pisaniu umów o wzajemnym cz onkostwie GPW z innymi gie dami. Przyk adem mo e byç umowa z Euronextem, którà poprzedzi y prace okreêlajàce, w jaki technologiczny sposób b dzie mo na obs u yç przysz à wspó prac. Przewidujemy roczny termin na wdro enie takiej obs ugi. W aêciwe dzia anie Warsetu zale y te od sprawnoêci funkcjonowania biur maklerskich. Gie da wspó pracuje z biurami maklerskimi w przystosowaniu ich serwerów do tych funkcjonujàcych na GPW. Jak przebiega ta wspó praca? W 2001 roku wspó praca z domami maklerskimi uk ada a si bardzo dobrze. Dobry klimat wspó pracy ujawni si tak e w obustronnych przygotowaniach do wystàpienia ewentualnych sytuacji awaryjnych. Wspólnie testowaliêmy nasz oêrodek zapasowy i testy wypad y pomyêlnie. GPW Êwiadczy tak e pewne us ugi dla domów maklerskich, które nie sà typowe dla innych gie d. Gie dy na ogó ograniczajà si Jesteśmy przygotowani na sytuacje awaryjne We are prepared for emergency situations was the agreement with Euronext, which was preceded by work to determine the technological methods for servicing future cooperation. We expect that implementation of this function will take one year. Warset s proper operation also depends on the efficient functioning of brokerage houses. The Exchange cooperates with brokerage houses to adapt their servers to those functioning on the WSE. How is this cooperation proceeding? In 2001, cooperation with brokerage houses turned out very successful. A good atmosphere of cooperation was also evident in bilateral preparations for dealing with the possible occurrence of emergency situations. We tested together our back-up centre, and the tests were successful. The WSE also provides brokerage houses with certain services, which are not typical of other exchanges. Exchanges generally limit themselves to 28

4 do opieki nad w asnym centralnym systemem notowaƒ. GPW natomiast wychodzi z tà opiekà dalej, czuwajàc nad tzw. klienckà cz Êcià Warsetu, czyli tà, do której z jednej strony docierajà zlecenia inwestorów, a z drugiej odbierane sà informacje o sytuacji rynkowej. W aênie te serwery zainstalowane w domach maklerskich w ca ej Polsce w imi wspólnych interesów gie dy i poêredników znajdujà si pod opiekà Dzia u Informatyki GPW. Obs uga Warsetu to nie jedyne zadanie Dzia u Informatyki. Pracowa on tak e na rzecz Gie dy jako firmy, zwi kszajàc dost pnoêç i zawartoêç jej baz danych. OdpowiedzialnoÊç Dzia u Informatyki odnosi si nie tylko do samego Warsetu, ale tak e do wspó pracujàcych z nim wewn trznych systemów gie dy. Nie sà to projekty widoczne dla inwestorów, to typowa praca wykonywana na rzecz samej spó ki i usprawnienia jej funkcjonowania. Jednym z przyk adów mo e byç wprowadzony w 2001 roku system ksi gowoêci zarzàdczej, przy którego powstawaniu Dzia Informatyki wspó pracowa z Dzia em Finansowo- -Ksi gowym GPW. Uczestniczy tak e we wdro eniu systelooking after their own central trading system. The WSE, on the other hand, goes further, taking care of the so-called client part of Warset, i.e. the one which, on the one hand, receives investors orders; and from which, on the other, information is received about the market situation. It is these servers installed in brokerage houses throughout Poland in the name of the joint interests of the Exchange and its intermediaries which are under the care of the WSE IT Department. Servicing Warset is not the only task of the IT Department. It has also worked for the Exchange as a company, increasing the accessibility and content of its databases. The IT Department s responsibility is not only to Warset itself, but also to the Exchange s internal systems, which work with Warset. These are not projects visible to investors; this is typical work, performed for the company itself to improve the efficiency of its operations. One example of this was the introduction in 2001 of a budgeting and reporting system, which the IT Department helped esta- 29 Rozwiązania informatyczne pomostem do Europy Computerised solutions a bridge to Europe

5 mu automatyzacji pracy biurowej, czyli wewn trznego obiegu i przechowywania dokumentów na GPW. W 2001 roku g bokà przemian przesz a sala gie dowa, w czym te uczestniczy Dzia Informatyki. Przyby y nowe tablice, monitory, a zakres informacji, który mo na na nich zobaczyç, jest imponujàcy. Istotnie, w 2001 roku sala notowaƒ GPW zamieni a si w prawdziwie multimedialne centrum informacyjne. Jest bogato wyposa ona, a plazmowa tablica gie dowa nale y do najnowoczeêniejszych w Polsce. Mo na na niej wyêwietlaç pochodzàce z ró nych êróde informacje, wykresy, indeksy i pokazywaç dane bezpoêrednio z Warsetu, komputera przy prezentacji slajdów, obraz z kamery w budynku gie dy czy przekaz telewizyjny. Tym wszystkim steruje system komputerowy. W 2001 roku przyby o kilku nowych dystrybutorów informacji w Warsecie oêmiu krajowych i jeden zagraniczny. Systematycznie przybywa instytucji zainteresowanych odbieraniem wyników notowaƒ. Sà to podmioty z kraju i z zagranicy, które zawodowo zajmujà si sprzeda à informacji, jak te serwisy internetowe. Warto równie wspomnieç o rozbudowie w 2001 roku serwisu internetowego gie dy. Strony internetowe GPW sà teraz bardziej przyst pne dla internautów, majà zasobniejsze informacje, bazy danych oraz sà na bie àco aktualizowane. Zwiększamy dostępność i zawartość baz danych We are increasing the accessibility and content of our databases Rozszerzamy współpracę z dystrybutorami informacji We are expanding cooperation with data vendors blish in cooperation with the WSE Finance and Accounting Department. It also participated in the implementation of an automated workflow system, i.e. the internal circulation and filling of WSE documents. In 2001, the trading floor of the Exchange underwent a fundamental transformation, in which the IT Department also participated. New display boards and monitors were introduced, and the scope of information that can be viewed on them is impressive. Actually, in 2001, the WSE s trading floor was transformed into a genuine multi-media information centre. It is richly furnished, and the Exchange s plasma display board is one of the most modern in Poland. The board can display information, graphs and indices from different sources; show data directly from the Warset system or from any computer application, as well as pictures from a camera in the Exchange building or from television broadcast. All of this is controlled by a computer system. In 2001, the number of WSE data vendors increased to include eight new domestic vendors and one new foreign one. There has been a systematic increase in the number of institutions interested in receiving market data. These include entities both from Poland and abroad which are professional market data vendors, as well as Internet portals. The expansion of the Exchange s Internet service in 2001 is also worth mentioning The WSE s website is now more accessible to Internet users; it contains more information and is constantly updated. 30

6

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Ludosław Drelichowski University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Grzegorz Oszuścik Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Evaluation of the efficiency

Bardziej szczegółowo

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND

ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND ENTREPRENEURSHIP INSTITUTES IN POLAND Eleventh Quarterly Report January - March, 1994 Volume 1 BEST AVAILABLE DaCU ENT CENTER ON EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT The Ohio State University Columbus

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province

Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province 85 Homelessness in Poland: An Analysis of the Pomeranian Province Maciej Dębski Institute of Philosophy, Sociology and Journalism University of Gdańsk Pomeranian Forum of Getting Out of Homelessness >

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009

Spis treści 1. zeszyty naukowe 2 (55) 2009 Spis treści 1 zeszyty naukowe 2 (55) 2009 warszawa 2009 2 rada Spis redakcyjna treści prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera (przewodniczący) prof. zw. dr hab. Michał Gmytrasiewicz prof. zw. dr hab. Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki Polish International Freight Forwarders Association Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010 Polish General Forwarding Rules 2010 Gdynia 2010 Polska Izba Spedycji i Logistyki

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Pilot uniwersalny Instrukcja obsługi Univerzális távirányító Használati utasítás KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21

Bardziej szczegółowo

ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS

ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS JOANNA GIL-MASTALERCZYK Kielce University of Technology e-mail: jmastalerczyk@tu.kielce.pl ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS A b s t r a c t After 1945, the situation

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo