Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:"

Transkrypt

1 I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej GAZ-SYSTEM i Zamawiający pracują na wspólnym środowisku SAP działania biznesowe realizowane są na wspólnej instalacji produkcyjnej. GAZ-SYSTEM i Zamawiający występują w obrębie jednego mandanta produkcyjnego jako odrębne jednostki gospodarcze. Procesy biznesowe Zamawiającego obejmują: obieg dokumentów logistycznych, księgowość, finanse oraz kontroling. PLNG korzysta z praw licencyjnych do systemu SAP na bazie umowy dzierżawy zawartej z GAZ-SYSTEM. Zamawiający posiada prawa autorskie do kastomizacji systemu SAP wykorzystywanego przez GAZ- SYSTEM. Zamawiający korzysta również z umownej gwarancji jakości w zakresie systemu SAP świadczonej przez S&T Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym. Wykaz oprogramowania, które obecnie wykorzystuje Zamawiajacy: 1. SAP Application Professional User (SAP ERP) liść sztuk sublicencji SAP Application Limited Professional User (SAP ERP) liść sztuk sublicencji SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition liść sztuk sublicencji SAP Workforce Performance Builder Navigator liść sztuk sublicencji SAP Application Developer (programista) liść sztuk sublicencji 1 6. SAP Workforce Performance Builder Producer liść sztuk sublicencji 1 7. Baza danych ORACLE liść sztuk sublicencji 1 Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: Lp. Obszar Zakres wdrożenia/funkcjonalności 1. Majątek trwały Kartoteki dla różnych pozycji majątku trwałego z uwzględnieniem potrzeb informacyjnych PLNG 2. Majątek trwały Ewidencja księgowa nakładów na środki trwałe (w tym w budowie) oraz wartości niematerialne i prawne z określoną przez PPLNG informacją analityczną, w tym zapewniającą wyodrębnienie dla nakładów współfinansowanych z różnych funduszy UE, 3. Majątek trwały Rozliczanie nakładów na środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z uwzględnieniem powiązania dokumentów zakupowych z dokumentami przyjęć majątku trwałego 4. Majątek trwały Ewidencja analityczna środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z integracją z Księgą Główną zapewniającą wycenę majątku trwałego poprzez obszary wyceny Bilansowej, Podatkowej, Obszary Korekty NKUP, Obszary wyceny dla celów RMP w tym m.in dla celów rozliczania majątku współfinansowanego z dotacji UE 5. Majątek trwały Naliczanie odpisów z obszarów wyceny i księgowanie w Księdze Głównej oraz tworzenie planów amortyzacji 6. Majątek trwały Obsługa procesów przesunięć, likwidacji, sprzedaży oraz darowizn składników majątku trwałego 7. Majątek trwały Raportowanie analityczne ruchów na majątku trwałym w podziale na pozycje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 8. Majątek trwały Raportowanie nakładów na środki trwałe w budowie 9. Kontroling Planowanie kosztów, przychodów, nakładów na zakup majątku trwałego w podziale planu kont oraz z dodatkową szczegółowością dotyczącą realizowanych zadań Strona 1 z 12

2 10. Kontroling Rejestracja kosztów i przychodów rzeczywistych 11. Kontroling Rozliczenie kosztów na potrzeby rachunkowości zarządczej umożliwiające ich ewidencję na mpk, prowadzone zadania/projekty, w tym zastosowanie mechanizmów ułatwiających rozliczanie kosztów wg wskazanych algorytmów 12. Kontroling Raporty odchyleń pomiędzy planem a wykonaniem przychodów, kosztów, nakładów na majątek trwały dla planu PPLNG oraz dla planów cząstkowych, a także inne na potrzeby rachunkowości zarządczej 13. CRU Centralny rejestr ewidencji umów; rejestr kontraktów 14. Logistyka Zbudowana struktura logistyki zakupowej zgodnie z potrzebami PPLNG 15. Logistyka Wprowadzenie w systemie dokumentów logistycznych: zgłoszenia zapotrzebowania, zamówienia, struktura rodzajów wydatków (grupy materiałowe) 16. Logistyka Zbudowany mechanizm strategii zatwierdzania dokumentów zakupowych (zamówień i wniosków zakupowych), w tym wydruków dla dokumentów zamówień zakupowych oraz schematu zatwierdzania 17. Logistyka Zbudowany mechanizm powiadomień Workflow dla dokumentów zakupowych 18. Logistyka Zbudowany mechanizm Workflow dla obiegu faktur zakupowych (w tym: opisy merytoryczne, potwierdzenie odbioru, akceptacja dysponenta budżetu, akceptacja służb księgowych, zatwierdzenie do wypłaty) 19. Logistyka Wdrożony system automatycznych księgowań dla księgowania faktur za zakupione materiały i usługi 20. Logistyka Wdrożony fragment gospodarki materiałowej w zakresie niezbędnym dla ewentualnego procesu potwierdzania dostaw materiałów zakupywanych na potrzeby inwestycji lub bieżącej działalności jak również świadczonych usług na rzecz PPLNG 21. Logistyka Raportowanie opisów, akceptacji, zatwierdzeń uzyskanych dla dokumentów zakupowych (faktur) dla podanych grup oraz pojedynczych dokumentów (faktur), z uwzględnieniem potrzeb związanych z rozliczaniem się z funduszy UE 22. Księgowość Stworzony i umożliwiający utrzymanie systemu ewidencji księgowej (w tym plan kont) oraz prowadzenie ksiąg zgodnie z ustawą o rachunkowości (Dz.U z późn. zm.) 23. Księgowość Ewidencja księgowa, podatkowa (Księga Główna) oraz w Obszarze Rachunku Kosztów: - przychodów - zakupów - podróży służbowych - kosztów osobowych i ich pochodnych - RMB, rezerw, odpisów aktualizujących, - RMC z uwzględnieniem automatycznego rozliczania - ZFŚS - środków pieniężnych (wyciągów bankowych, raportów kasowych, zaliczek) w tym uruchomienie kas w PLN i walucie, import ręczny i elektroniczny wyciągów bankowych), w tym wycena lokat bankowych - innych zdarzeń oraz tworzenie ich w Systemie i ich wydruk (w szczególności dokumenty typu polecenie księgowania) 24. Księgowość Stworzone i umożliwiające utrzymanie bazy kontrahentów (odbiorcy, dostawcy), w tym kontrahentów tworzonych na potrzeby jednorazowych transakcji (tzw. jednorazowych) Strona 2 z 12

3 25. Księgowość Ewidencja i raporty umożliwiające sporządzenie deklaracji VAT 26. Księgowość Ewidencja, raporty oraz rozliczenie podatku CIT, w tym podatku odroczonego 27. Księgowość Rozliczenie kosztów 28. Księgowość Zamknięcie okresu 29. Księgowość Wycena nierozliczonych pozycji dostawców, odbiorców w walucie 30. Księgowość Wycena sald kont księgi głównej w walucie oraz automatyczne księgowanie różnic powstałych kursowych (dotyczących sald oraz pojedynczych transakcji) 31. Księgowość Przegrupowanie należności i zobowiązań, wiekowanie należności i zobowiązań 32. Księgowość Narzędzie do sporządzania sprawozdań finansowych w zakresie rachunku wyników, bilansu, F-01, Cash-Flow, zmiany w kapitale oraz noty towarzyszące sprawozdaniu finansowemu. W przypadku gdy źródłem danych nie są zapisy na kontach KG możliwość uzyskania danych do not przy użyciu standardowych raportów 33. Księgowość Realizacja płatności z SAP do Home banking (uruchomienie interfejsu) 34. Księgowość Opracowany Interfejs plikowy w zakresie księgowania zakupów w formacie uzgodnionym w Koncepcji Biznesowej na podstawie pliku Excel uzupełnianego ręcznie 35. Księgowość Opracowany Interfejs plikowy w zakresie księgowania listy płac w formacie uzgodnionym w Koncepcji Biznesowej na podstawie danych z systemu Płacowego uzupełnianych ręcznie 36. Treasury Ewidencja lokat bankowych - w tym wycena naliczonych odsetek GAZ-SYSTEM i Zamawiający planują podjąć działania zmierzające do rozdziału systemu SAP, tak by stworzyć dla każdego ze wskazanych podmiotów środowiska organizacji pracy w odrębnych instalacjach systemu SAP przy zachowaniu dostępu do danych historycznych poszczególnych jednostek gospodarczych. II. Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nieograniczonych w czasie praw licencyjnych do korzystania z oprogramowania zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem SAP, stanowiącego podstawę działania systemu bazującego na oprogramowaniu SAP (dalej System SAP lub system SAP) przez 75 użytkowników nazwanych w terminie 14 od dnia wejścia w życie umowy w sprawie zamówienia, 2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia technicznego Systemu SAP (maintenance) na okres 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt 1; 3. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia użytkowników systemu SAP przez okres 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt 1; 4. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług rozwoju Systemu SAP w okresie 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt 1., w tym usług rozwoju Systemu SAP w zakresie rozdziału systemu SAP, o którym mowa poniżej, a w Strona 3 z 12

4 przypadku realizacji rozdziału Systemu SAP i startu produkcyjnego Systemu SAP dla potrzeb Zamawiającego na infrastrukturze technicznej Zamawiającego (zgodnie z postanowieniami Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ) - świadczenie usług utrzymania Systemu SAP tj. usług zapewniających nieprzerwane i bezawaryjne funkcjonowanie Systemu SAP przy zachowaniu parametrów i warunków określonych w lub na podstawie Umowy, obejmujących wszystkie (tj. produkcyjne, rozwojowe i testowe) środowiska Systemu SAP - przez okres maksymalnie 30 miesięcy od startu produkcyjnego Systemu SAP, jednak nie dłużej niż do upływu 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt. 1, dla potrzeb Zamawiającego na infrastrukturze technicznej Zamawiającego. 5. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług umownej Gwarancji jakości w zakresie wynikającym z Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ lub wskutek realizacji jej postanowień i zgodnie z postanowieniami Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Ad.1. udzielenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego nieograniczonych w czasie praw licencyjnych do korzystania z oprogramowania zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem SAP, stanowiącego podstawę działania systemu bazującego na oprogramowaniu SAP przez 75 użytkowników nazwanych: (a) SAP Application Professional User (SAP ERP) liść sztuk sublicencji 64 (b) SAP Application Limited Professional User (SAP ERP) liść sztuk sublicencji 11 (c) SAP Workforce Performance Builder Enterprise Edition liść sztuk sublicencji 75 (d) SAP Workforce Performance Builder Navigator liść sztuk sublicencji 75 (e) SAP Application Developer (programista) liść sztuk sublicencji 1 (f) SAP Workforce Performance Builder Producer liść sztuk sublicencji 1 (g) Baza danych ORACLE liść sztuk sublicencji 1 zapewniających pracę użytkowników w zakresie funkcjonalnym Systemu SAP opisanym w tabeli zawartej w pkt I powyżej, Ad.2. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia technicznego Systemu SAP (maintenance) na okres 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt 1; Wykonawca zobowiązany się w okresie 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt 1, świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi wsparcia technicznego Systemu SAP w zakresie, na zasadach i warunkach określonych w Umowie stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ oraz: (a) w dokumencie Sap Enterprise Support obligatoryjnie przez pierwszy rok świadczenia usług wsparcia i (b) w dokumencie Sap Standard Support, z zastrzeżeniem iż w drugim i kolejnym roku świadczenia usług wparcia technicznego Wykonawca zobowiązany jest świadczyć te usługi zgodnie z Umową oraz co najmniej w zakresie i na zasadach i warunkach określonych w dokumencie Sap Standard Support. W przypadku, gdy Wykonawca wykona usługi, o których mowa w pkt 4 i produkty (rezultaty, wyniki) tych usług obejmują inne niż określone powyżej oprogramowanie i staną się elementami Systemu SAP, to Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi wsparcia technicznego Systemu SAP również dla tego oprogramowania systemu SAP (rozumianego jako całość, w tym dotychczasowe i nowe oprogramowanie) do upływu okresu wskazanego powyżej, o ile zgodnie ze wzorem Umowy Zamawiający i Wykonawca nie uzgodnią inaczej. Strona 4 z 12

5 Ad.3. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług wsparcia użytkowników systemu SAP przez okres 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt 1;. Usługi wsparcia użytkowników systemu SAP, obejmują usługi polegające na: - udzielaniu konsultacji użytkownikom Systemu SAP dotyczących funkcjonowania Systemu SAP (w tym uzupełnianie dokumentacji), - sporządzanie i modyfikację raportów, - wprowadzanie danych (listy, słowniki, inne obiekty), które nie są zarządzane przez użytkowników, - zmiany w funkcjonującym systemie uprawnień (role), - tworzenie mechanizmów ułatwiających bieżącą pracę w Systemie SAP, w szczególności reguły walidacji, mechanizmy kopiowania, itp, - prowadzenie szkoleń dotyczących Systemu SAP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.. Usługi wsparcia użytkowników systemu SAP świadczone będą na podstawie zleceń Zamawiającego (w sposób i na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Ad. 4. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług rozwoju Systemu SAP w okresie 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt 1., w tym usług rozwoju Systemu SAP w zakresie rozdziału systemu SAP, o którym mowa poniżej, a w przypadku realizacji rozdziału Systemu SAP i startu produkcyjnego Systemu SAP dla potrzeb Zamawiającego na infrastrukturze technicznej Zamawiającego (zgodnie z postanowieniami Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ) - świadczenie usług utrzymania Systemu SAP tj. usług zapewniających nieprzerwane i bezawaryjne funkcjonowanie Systemu SAP przy zachowaniu parametrów i warunków określonych w lub na podstawie Umowy, obejmujących wszystkie (tj. produkcyjne, rozwojowe i testowe) środowiska Systemu SAP - przez okres maksymalnie 30 miesięcy od startu produkcyjnego Systemu SAP, jednak nie dłużej niż do upływu 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt. 1, dla potrzeb Zamawiającego na infrastrukturze technicznej Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się w okresie 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt 1 albo do wyczerpania kwoty przeznaczonej na usługi rozwoju Systemu SAP oraz usług wsparcia użytkowników Systemu SAP wynoszącej zł pomniejszone o opłatę sub/licencyjna określoną w punkt 1 oraz opłatę za świadczenie usług wsparcia technicznego Systemu SAP (maintenance) na okres 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę sub/licencji określoną w punkcie 2, jeżeli wyczerpanie tej kwoty nastąpi przed upływem 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt 1, świadczyć na rzecz Zamawiającego usługi rozwoju Systemu SAP w zakresie i na zasadach i warunkach określonych w Umowie oraz odrębnych ustaleniach Stron realizowanych w ramach wykonania Umowy na podstawie zamówień z wyłączeniem szkoleń/warsztatów i konsultacji, o których mowa w pkt 6. poniżej (Zamówienie). Usługi rozwoju w zakresie szkoleń/warsztatów lub konsultacji świadczone będą na podstawie zleceń Zamawiającego (w sposób i na zasadach szczegółowo opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Świadczenie przez Wykonawcę usług, o których mowa powyżej obejmuje: 1. prace konsultacyjne, konfiguracyjne, programistyczne i instalacyjne związane z rozwojem systemu SAP w zakresie wdrożonych dotychczas (tj. do czasu wejścia w życie Umowy) modułów, jak również wdrożenia nowych modułów lub stworzenia interfejsów w Systemie SAP do innych systemów IT lub do Systemu SAP z innych systemów IT Strona 5 z 12

6 2. opracowanie projektu technicznego dla modyfikacji oraz nowych funkcjonalności Systemu SAP, 3. implementację zmian, 4. realizację testów akceptacyjnych zrealizowanych zmian, 5. przygotowanie i wsparcie startu produkcyjnego po zmianach, 6. przeszkolenie (szkolenia/ warsztaty) i konsultacje w zakresie wdrożonych/ zmodyfikowanych lub planowanych do wdrożenia/zmodyfikowania funkcjonalności systemu SAP (szkolenia i warsztaty z użytkownikami), 7. udzielenie Zamawiającemu praw licencyjnych do korzystania z oprogramowania w zakresie wynikającym z 16 ust. 2 pkt wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i innym niż wynikający z pkt ad 1, ale na warunkach co najmniej takich, jak określono w we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 8. wykonanie dokumentacji powykonawczej. 9. inne niż określone w 11 ust. 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ prace programistyczne związane z bieżącą eksploatacją Systemu SAP. 10. świadczenie usług, których zakres może obejmować w szczególności usługi instalacyjne systemu SAP, wsparcia w migracji oraz czyszczenia danych Istotnym celem Zamówienia jest przygotowanie środowiska informatycznego SAP Zamawiającego do obsługi pracy produkcyjnej terminala LNG. Z tego względu Zamawiający rozważa wdrożenie dodatkowych modułów SAP, w szczególności modułów związanych z gospodarką materiałową (Materials Management, MM), wchodzących w skład rozwiązania branżowego SAP IS Gas & Oil oraz modułów SAP związanych z remontami i konserwacją majątku. W szczególności Zamawiający rozważa wdrożenie modułów SAP Hydrocarbon Product Management (HPM), Tank Management (TM) oraz modułów Plant Maintenance (PM), Work Client (Permit) Management (WCM) oraz Visual Enterprise (VE) w zakresie funkcjonalnym niezbędnym dla obsługi pracy produkcyjnej terminala. Zamawiający zastrzega, że nie podjął decyzji czy i w jakim zakresie wdroży wymienione moduły i odpowiadające im funkcjonalności. Zamawiający może udzielić zamówień na konsultacje w tym zakresie, a Wykonawca powinien dysponować odpowiednimi zasobami do realizacji tych konsultacji. Świadczenie przez Wykonawcę usług, o których powyżej może objąć realizację projektu rozdziału Systemu SAP polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wydzielenia ze wspólnie użytkowanego Systemu SAP, zawierającego w dacie zawarcia Umowy obsługę procesów biznesowych Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., środowiska systemu SAP dla potrzeb Zamawiającego. O ile co innego nie zostanie ustalone w Zamówieniu, w przypadku realizacji projektu, o którym mowa powyżej, Wykonawca zrealizuje zadania związane z rozdziałem wspólnie użytkowanego Systemu SAP w zakresie uzgodnionym z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w imieniu i na rzecz Zamawiającego oraz przygotuje i uruchomi produkcyjne System SAP dla potrzeb Zamawiającego na infrastrukturze technicznej Zamawiającego. W zakresie projektu rozdziału Systemu SAP Wykonawca podejmie prace związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wydzielenia ze wspólnie użytkowanego Systemu SAP, środowiska systemowego SAP dla potrzeb Zamawiającego. W zakresie odpowiedzialności Wykonawcy będzie: a) podjęcie ścisłej współpracy z GAZ-SYSTEM w zakresie wypracowania strategii rozdziału wspólnie użytkowanego Systemu SAP na dwie odrębne i niezależne instancje, tak aby w każdej z nich znalazły się środowiska organizacji pracy dla obu spółek, przy zachowaniu dostępu do danych historycznych poszczególnych jednostek gospodarczych, b) przygotowanie projektu technicznego infrastruktury dla instancji Systemu SAP wydzielonego dla potrzeb Zamawiającego. Wykonawca w zakresie opracowywania projektu technicznego infrastruktury zobowiązany jest wykorzystać dostarczone przez Strona 6 z 12

7 Zamawiającego środowisko techniczne (sprzęt oraz oprogramowanie infrastrukturalne), tak by w sposób maksymalny wykorzystać poniesione przez Zamawiającego w tym zakresie inwestycje, c) przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji wszystkich zadań związanych z rozdziałem Systemu SAP, które Wykonawca w imieniu i na rzecz Zamawiającego uzgodni z GAZ-SYSTEM i w imieniu i na rzecz Zamawiającego przyjmie do realizacji. d) przeprowadzenie prac związanych z rozdziałem Systemu SAP leżących w zakresie odpowiedzialności Zamawiającego, posadowienie Systemu SAP na infrastrukturze Zamawiającego oraz uruchomienie produkcyjne Systemu SAP, e) przygotowanie szczegółowego harmonogramu zadań z przypisaniem do nich wymaganych zasobów i warunków realizacji. O ile co innego nie zostanie ustalone w Zamówieniu, w przypadku realizacji projektu, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest ściśle współpracować z Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaangażowanym w prace nad rozdziałem Systemu SAP. Wykonawca w imieniu Zamawiającego będzie podejmował uzgodnienia związane z wypracowaniem strategii rozdziału Systemu SAP, podziałem zadań i obowiązków, harmonogramu prac oraz z realizacją zadań, w szczególności przejmie realizację zadań leżących po stronie Zamawiającego w uzgodnionym z GAZ-SYSTEM planie pracy. Projekt rozdzielenia Systemu SAP realizowany będzie w podziale na następujące Fazy: a) Faza 1: Przygotowanie projektu w ramach którego Wykonawca podejmie działania planujące i definiujące zakres pracy przy rozdziale Systemu SAP oraz uruchomieniu produkcyjnym wydzielonego Systemu SAP dla potrzeb Zamawiającego. W szczególności Wykonawca zapewni: (i) opracowanie harmonogramu pracy (ii) (iii) określenie środowiska pracy dla zespołu projektowego ustalenie struktur organizacyjnych, procedur i wymaganych zasobów dla przeprowadzenia prac Produktami powstałymi w wyniku realizacji Fazy I podlegającymi odbiorowi przez Zamawiającego (zgodnie z zasadami ustalonymi w Zamówieniu) dalej produkty kluczowe, będą w szczególności : plan projektu rozdziału Systemu SAP zawierający założenia organizacyjne i proceduralne do realizacji projektu rozdziału Systemu SAP. harmonogram prac. b) Faza 2: Przygotowanie koncepcji biznesowej w tej fazie zostanie przeprowadzona analiza w wyniku, której powstanie dokument Koncepcja biznesowa zawierający szczegółową dokumentację wymagań biznesowych Zamawiającego po rozdziale instancji Systemu SAP. Koncepcja biznesowa winna zawierać w szczególności: (i) opracowanie zasad i metod wydzielenia instancji Systemu SAP dla Zamawiającego, przy uwzględnieniu prac związanych z rozdziałem systemów powadzonych przez Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., (ii) opracowanie technicznych warunków pracy w docelowym Systemie SAP, (iii) (iv) opracowanie projektu technicznego infrastruktury, opracowanie koncepcji wykonania kopii Systemu SAP i prac niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu SAP po realizacji projektu (prace administracyjne), (v) definicję zakresu organizacyjnego jednostek Zamawiającego, (vi) analizę procesów biznesowych obecnie realizowanych przez Zamawiającego w Systemie SAP pod kątem ich poprawnego działania po wydzieleniu środowiska Sytemu SAP dla Zamawiającego, Strona 7 z 12

8 (vii) określenie przejmowanego ze wspólnie użytkowanego Systemu SAP zakresu funkcjonalnego i zakresu danych historycznych Zamawiającego, (viii) opracowanie zakresu danych podstawowych (finansowe i logistyczne struktury organizacyjne jednostki gospodarczej) i transakcyjnych, które będą usunięte po wykonaniu kopii, opracowanie koncepcji czyszczenia danych we współpracy z GAZ-SYSTEM, (ix) opracowanie struktury danych historycznych, określenie potrzeb dostępu do tych danych dla użytkowników z poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego, (x) opracowanie koncepcji zmian uprawnień użytkowników Systemu SAP dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego o ile takie zmiany będą niezbędne, (xi) opracowanie koncepcji przeniesienia istniejących obecnie interfejsów do nowego środowiska pracy, (xii) opracowanie planu i harmonogramu testów oraz weryfikacji struktury Systemu SAP pod kątem optymalizacji. Produktami kluczowymi Fazy 2 będą: Koncepcja biznesowa zawierająca projekt techniczny infrastruktury scenariusze testowania. c) Faza 3: Realizacja w fazie tej nastąpi wykonanie testowe rozdziału Systemu SAP, próbne migracje na nowe środowisko infrastrukturalne oraz weryfikacja poprawności wraz z dokonaniem potencjalnych korekt w opracowanych procedurach rozdziału i posadowienia Systemu SAP na nowym środowisku infrastrukturalnym. W Fazie tej przeprowadzone zostaną następujące prace: (i) przeprowadzenie kopiowania Systemu SAP (wykonanie kopii mandanta) i technicznego przygotowania do rozdziału na dwa środowiska pracy (przygotowanie kopii Systemu SAP do środowiska Zamawiającego) wykonane prace przeprowadzone zostaną w środowisku testowym, (ii) przygotowanie i wykonanie kopii instancji Systemu SAP na drugą instancję (oddzielna instancja systemu dla każdej grupy jednostek gospodarczych), (iii) wykonanie czyszczenia, usuwania i uporządkowanie danych podstawowych (finansowe i logistyczne struktury organizacyjne poszczególnych jednostek gospodarczych) i transakcyjnych, w każdym z mandatów Systemu SAP (każda z docelowych grup jednostek gospodarczych pracować będzie w oddzielnym mandacie będącym kopią obecnie wykorzystywanego Systemu SAP), (iv) przygotowanie planu i harmonogramu testów, (v) usunięcie na każdej z instancji jednego z mandatów, który nie będzie używany w danej instancji, (vi) weryfikacja ewentualnych zmian Systemu SAP w zakresie uprawnień dla (vii) użytkowników (w oddzielnych instancjach Systemu SAP), wykonanie przeniesienia funkcjonujących obecnie interfejsów do nowego środowiska pracy, (viii) przeprowadzenie testów: testy funkcjonalne procesów biznesowych realizowanych w organizacji Zamawiającego; testy prawidłowego funkcjonowania interfejsów, (ix) opracowanie instrukcji dla użytkowników końcowych (tzw. instrukcji informującej o zasadach logowania się do Systemu SAP), (x) wykonanie konfiguracji systemu transportowego, tak aby zapewnić prawidłowe ścieżki importu transportów w konfiguracji z dwoma mandantami produkcyjnymi, Strona 8 z 12

9 (xi) ustalenie zasad zarządzania Systemem SAP: uzgodnienie poziomu obsługi, ustalenie technicznych warunków pracy w docelowym Systemie SAP (np. ilość użytkowników, miejsca pracy), funkcji administrowania Systemem SAP. Wszystkie zadania Fazy 3 Wykonawca uzgodni i zaplanuje z GAZ-SYSTEM Szczegółową koncepcję rozdziału Systemu SAP Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w dokumencie Koncepcji biznesowej produkcie kluczowym Fazy 2. Efektem prowadzonych prac Fazy 3 jest powstanie prototypu, tzn. systemu przygotowanego pod kątem określonych na początku wymagań, którego zadaniem nie jest jeszcze praca produktywna, ale kontrola oraz testowanie prowadzone w warunkach zbliżonych do pracy produktywnej. Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania procedur administracji Systemem SAP i procedur świadczenia usług utrzymaniowych Systemu SAP. Wykonawca w trakcie realizacji prac Fazy 1-3 zobowiązany jest przejąć wiedzę o Systemie SAP tak by po zakończeniu projektu rozdziału Systemu SAP mógł rozpocząć świadczenie usług utrzymaniowych, o których mowa poniżej. W celu doszczegółowienia sposobu obsługi incydentów Wykonawca zobowiązany jest w Fazie 3 opracować szczegółowe procedury świadczenia usług utrzymaniowych. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym wszystkich procedur i procesów utrzymaniowych najpóźniej do dnia odbioru Fazy 3 projektu rozdziału Systemu SAP. Procedury związane ze świadczeniem usług utrzymania Wykonawca zobowiązany jest opracować zgodnie z najlepszymi praktykami i standardami IT. Rozpoczęcie świadczenia usług utrzymania, o których mowa poniżej uwarunkowane jest odbiorem bez zastrzeżeń wszystkich procedur, według których Wykonawca będzie dostarczał usługi utrzymania. Wykonawca powinien opracować procedury opisujące sposób świadczenia usług utrzymania w zakresie : - procesów administrowania Systemem SAP, - sposobu obsługi zgłoszeń (zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w 19), - sposobu zarządzania problemami, - zarządzania zmianą, - wprowadzania łat i nowych komponentów w użytkowanie produkcyjne, - dokumentowania i raportowania, - komunikacji z Zamawiającym, - sposobu zatwierdzania, weryfikacji i wyliczania rzeczywistych parametrów poziomów świadczenia usług utrzymania, - zarządzania konfiguracją i kodami źródłowymi Systemu SAP. Produkty kluczowe Fazy 3: prototyp Systemu SAP osadzony na infrastrukturze Zamawiającego procedury świadczenia usług utrzymaniowych z zastrzeżeniem treści 19. (d) Faza 4 - przygotowanie startu produkcyjnego - obejmuje zakończenie wszystkich działań przygotowawczych. Końcowym etapem tej fazy będzie weryfikacja rozdzielonego Systemu SAP pod kątem poprawnego działania w zakresie funkcjonalnym i technologicznym. Wykonawca zobowiązany jest w tej fazie do wykonania dokumentacji użytkowej (instrukcji), zawierającej informacje dotyczące nowego stanu i sposobu pracy w nowych środowiskach Systemu SAP. Produkty kluczowe Fazy 4: instrukcje stanowiskowe dla użytkowników Systemu SAP. (e) Faza 5 : start produkcyjny (oznacza dzień, od którego Zamawiający rozpocznie korzystanie z Systemu SAP w celu przetwarzania danych rzeczywistych) i wspomaganie po starcie w tej fazie nastąpi wykonanie finalnej końcowej iteracji rozdziału instancji Systemu SAP i rozpoczęcie pracy systemu produktywnego w Strona 9 z 12

10 dwóch instancjach Systemu SAP. Wykonawca w dniu startu produkcyjnego Systemu SAP zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług utrzymaniowych, o których mowa poniżej. Produkty kluczowe Fazy 5: System SAP gotowy do pracy produkcyjnej. Z uwagi na intensywny rozwój procesów inwestycyjnych związanych z uruchomieniem oraz oddaniem do użytkowania terminalu LNG w Świnoujściu Zamawiający przewiduje w ramach realizacji usług rozwojowych zlecenia obejmujące uruchomienie niezbędnej funkcjonalności związanej z prowadzeniem działalności operacyjnej. Zlecenia te mogę obejmować wdrożenie nowych obszarów funkcjonalnych w zakresie: obsługi finansowo- księgowej środków trwałych, gospodarki remontowej, w tym rejestrowania danych o zasobach i lokalizacjach, zarządzanie zasobami w całym cyklu życia, zarządzanie pracami obsługi, monitorowanie stanu, obsługa awarii, planowanie procesów obsługi remontowej, procesów produkcyjnych w zakresie eksploatacji terminalu LNG procesów logistycznych w tym procesów zakupowych, planistycznych, obsługi taryf, procesów obsługi kontrahentów w łańcuchu dostaw, obsługi magazynów bilansowych oraz pozabilansowych, planowanie zasobów, monitorowanie stanów magazynowych z uwzględnieniem specyfiki przechowywania i przepływu produktów paliwowych, integracji systemu SAP z automatyką przemysłową w zakresie obsługi magazynów, projektowania oraz wizualizacji na bazie SAP Visualization Enterprise, innych funkcjonalności systemu SAP, niezbędnych do automatyzacji procesów obsługi terminalu LNG bazujących na aplikacjach SAP dedykowanych dla przemysłu paliwowego. Zakres prac w powyższych obszarach zostanie zdefiniowany we współpracy z Generalnym Realizatorem Inwestycji (GRI), który określi sposób oraz zakres wymiany danych pomiędzy systemem SAP a przemysłowymi systemami sterowania oraz monitorowania pracy terminalu LNG. Wykonawca zobowiązany jest podjąć współpracę z Zamawiającym oraz GRI w zakresie analizy potrzeb oraz wyboru optymalnych rozwiązań dla poszerzenia funkcjonalności systemu SAP o procesy wspierające operacyjną pracę terminalu LNG. Zlecenia w tym obszarze na wdrożenie i uruchomienie nowych funkcjonalności będą procesowane zgodnie z procedurą zlecania usług rozwojowych. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace rozwojowe w powyższych obszarach będą wymagały wysokiego poziomu kwalifikacji konsultantów w zakresie: rozwiązań SAP dla przemysłu paliwowego, znajomości zagadnień związanych z logistyką i obrotem produktami paliwowymi, integracji rozwiązań SAP z systemami automatyki przemysłowej, specyfiką obsługi magazynowej produktów paliwowych, regulacji i procedur charakterystycznych dla branży paliwowej O ile co innego nie zostanie przez Strony określone w Zamówieniu, po dokonaniu rozdziału Systemu SAP i uruchomieniu Systemu SAP na środowisku infrastrukturalnym Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia na rzecz Zamawiającego usług utrzymania Systemu SAP i zapewnienia jego prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania. Usługi utrzymania obejmować będą bieżącą realizację procesów administrowania, wykonywanie procedur zapewniających ciągłość działania Systemu SAP, wykonywanie procesów obsługi eksploatacyjnej oraz Strona 10 z 12

11 procesów reagowania na sytuacje awaryjne. Usługi utrzymania obejmować będą zarówno obsługę na poziomie technicznym i rutynowe procedury administratorskie i eksploatacyjne, jak i obsługę na poziomie prawidłowej obsługi procesów biznesowych zaimplementowanych w Systemie SAP. W zakresie obsługi procesów biznesowych usługi utrzymania będą obejmować zarówno wdrożone już funkcjonalności Systemu SAP, jak również nowe funkcjonalności i modyfikacje powstałe w wyniku realizacji usług rozwoju, o których mowa w niniejszym punkcie powyżej. Zakresem świadczenia usług utrzymania będą objęte wszystkie środowiska SAP tj. produkcyjne, testowe i rozwojowe. Z zakresu usług Utrzymania wyłączone są usługi związane z infrastrukturą techniczną, na której będzie osadzony System SAP. O ile co innego nie zostanie przez Strony określone w Zamówieniu, w ramach świadczenia usług utrzymania Systemu SAP Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: a) realizowania zadań administratora Systemu SAP na wszystkich środowiskach Systemu SAP; b) zarządzania konfiguracją utrzymywanych środowisk i modułów Systemu SAP; c) dokonywanie zmian w konfiguracji niezbędnych do usunięcia zidentyfikowanych błędów w działaniu Systemu SAP; d) wsparcie użytkowników w pracy z Systemem SAP w zakresie poprawnego realizowania transakcji w Systemie oraz w poprawnym wprowadzaniu danych; e) wprowadzanie korekt wynikających z pomyłek lub niedostatecznej wiedzy użytkowników Systemu SAP; f) instalowania nowych wersji oprogramowania, instalowania uaktualnień i łat; g) monitorowania pracy Systemu SAP, sprawdzanie i analiza statystyk i logów systemowych oraz pozostałych parametrów pracy Systemu SAP; h) zarządzania Systemem SAP na poziomie SAP Basis; i) zapewnienia bieżącego wsparcia konsultacyjnego w zakresie administrowania Systemem SAP w wymiarze nie przekraczającym.. (np. 3) dni roboczych konsultacji miesięcznie; j) usuwania błędów w działaniu Systemu SAP oraz obsługa incydentów; k) zarządzania kodem; l) zarządzania dostępem (zarządzanie kontami i uprawnieniami użytkowników, nadawanie praw dostępu dla nowych użytkowników, zarządzanie profilami użytkowników, wsparcie użytkowników w zakresie dostępu do Systemu SAP (np. w przypadku utraty hasła); m) zarządzania interfejsami do innych systemów; n) strojenia Systemu SAP pod kątem wydajności; o) utrzymania dokumentacji projektowej Systemu SAP (tj. dokumentacji wytworzona w trakcie realizacji Umowy) oraz aktualizacji dokumentacji zamawiającego (tj. dokumentacji w zakresie Systemu SAP dostarczonej przez Zamawiającego) w zakresie Systemu SAP. Usługi utrzymania świadczone będą przez okres ustalony w Zamówieniu przez okres maksymalnie 30 miesięcy od startu produkcyjnego Systemu SAP, jednak nie dłużej niż do upływu 3 lat od daty udzielenia przez Wykonawcę licencji zgodnie z pkt. 1. Szczegółowe zasady (z uwzględnieniem wymaganych parametrów) świadczenia usług utrzymania są szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Ad.5. świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług umownej Gwarancji jakości w zakresie wynikającym z Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ lub wskutek realizacji jej postanowień i zgodnie z postanowieniami Umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ Wykonawca udzieli Zamawiającemu praw autorskich na zasadach i w zakresie szczegółowo opisanym we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Strona 11 z 12

12 Na mocy umowy w sprawie zamówienia i bez konieczności wystawiania na rzecz Zamawiającego jakiegokolwiek innego (dodatkowego) dokumentu lub dokumentów lub podpisywania (zawierania) przez Zamawiającego jakichkolwiek innych umów, w tym umów serwisowych, Wykonawca udzieli Zamawiającemu każdorazowo gwarancji na wyniki (produkty, rezultaty, prace itp.) realizacji przez Wykonawcę każdego rodzaju usług realizowanych przez Wykonawcę na podstawie umowy, w tym oprogramowanie i dokumentację stworzoną lub dostarczoną przez Wykonawcę w wyniku realizacji tych usług, w tym prawidłowe działanie wyników (produktów, rezultatów, prac itp.) realizacji przez Wykonawcę każdego rodzaju usług realizowanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy, w tym w odniesieniu do systemu SAP lub sprzętu Zamawiającego, na którym system SAP został zainstalowany (wdrożony) albo zostały zainstalowane (wdrożone) wyniki (produkty, rezultaty, prace itp.) realizacji przez Wykonawcę każdego rodzaju usług realizowanych przez Wykonawcę na podstawie Umowy, na okres Gwarancji: każdorazowo liczony od daty wykonania usługi, w tym o ile zgodnie z Umową zostało to przewidziane akceptacji usługi lub podpisania przez Strony właściwego protokołu odbioru usługi do 2020r. Szczegółowe zasady (z uwzględnieniem wymaganych parametrów) świadczenia usług umownej gwarancji jakości szczegółowo opisane we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ). Strona 12 z 12

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa, dostawa, konfiguracja, wdrożenie i uruchomienie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP zwanego dalej Systemem wraz z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI

ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Znak sprawy: DA.III.7...05 Załącznik nr 3 do SIWZ... (nazwa i adres Wykonawcy) ARKUSZ WERYFIKOWANYCH FUNKCJONALNOŚCI Zamówienie w projekcie Lubuskie e- Zdrowie - Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV

Metodyka wdrożenia. Bartosz Szczęch. bartosz.szczech@it.integro.pl. Starszy Konsultant MS Dynamics NAV Metodyka wdrożenia Bartosz Szczęch Starszy Konsultant MS Dynamics NAV bartosz.szczech@it.integro.pl Wyróżniamy następujące etapy wdrożenia rozwiązania ERP: Analiza Projekt Budowa Uruchomienie Działanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r.

BZP3/3/2013 Bydgoszcz, 11.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 1. WPROWADZENIE DO TERMINOLOGII I ARCHITEKTURY SAP ERP (Mariusz Żytniewski)... 13 1.1. Rozwój systemów informatycznych zarządzania... 13 1.2. Zakres funkcjonalny systemu SAP ERP...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa

UMOWA NR. (projekt umowy) Umowa UMOWA NR Załącznik nr 2 do SIWZ (projekt umowy) Umowa Zawarta dnia: w Warszawie pomiędzy: Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Fińska 7, 72-602 Świnoujście, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.0.204 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 4-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 629893246. Podstawa formalna zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Jednolity Plik Kontrolny oraz zmiany w przepisach podatkowych w 2016 r. Szczecin, 10 czerwca 2016 1 Wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego 2 Jednolity Plik Kontrolny wprowadzenie Jednolity Plik Kontrolny

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FORMULARZ OCENY PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Nazwa: System klasy ERP Ilość: 1 sztuka Strona 1 Specyfikacja techniczna: Lp. Moduł/funkcjonalność Charakterystyka Wartość oferowana TAK/NIE* Uwagi Oferenta 1 Moduł

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTERSTWA FINANSÓW, JUŻ OD LIPCA 2016 DUŻE PRZEDSIĘBIORSTWA BĘDĄ ZOBLIGOWANE DO PRZEKAZYWANIA SZCZEGÓŁOWYCH DANYCH PODATKOWYCH DOTYCZĄCYCH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011.

Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Załącznik nr 3 Do Zarządzenia nr 3/2011/A z dnia 03 stycznia 2011. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykaz ksiąg rachunkowych i opis przetwarzania danych. 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie

Bardziej szczegółowo

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu

SAP ERP. SAP Finanse. SAP - Logon FI CO. Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania. Wybór systemu SAP Finanse Przemysław Lech, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Finance Material Management Sales and Distribution SD FI CO Controlling Asset Accounting MM PM SAP ERP AA IM Inwestments Maintenance

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU. Prowadzący: Artur Przyszło

ZAMKNIĘCIE ROKU. Prowadzący: Artur Przyszło ZAMKNIĘCIE ROKU Prowadzący: Artur Przyszło 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości porównanie danych 2. Przeanalizowanie wszystkich dokumentów finansowoksięgowych. 3.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r

Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk. z dnia 29.01.2010r Zarządzenie Nr 288/3/2010 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 29.01.2010r w sprawie przyjętych zasad ( polityki ) rachunkowości oraz Zakładowego Planu Kont dla POKL Priorytet VI Działanie 6.3 Bądźmy aktywni- sięgajmy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Spis treści 1. Technologia... 3 2. Archiwizacja i odtwarzanie bazy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, listopad 2013r.

Wrocław, listopad 2013r. OFERTA SZKOLENIOWA SZKOLENIE POD TYTUŁEM: SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA Wrocław, listopad 2013r. Nazwa szkolenia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2013 rok dla księgowych budżetowych Obszar: Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE

Budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE Budżet: PRAKTYCZNY KURS RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ DLA ZAAWANSOWANYCH - ZAGADNIENIA WYBRANE Kod szkolenia: 575114 Miejsce: Poznań, Centrum Miasta Koszt szkolenia: 980.00 zł Program I ROZRACHUNKI W JEDNOSTCE

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasyLoad BI jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I

Niniejsze zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Przasnyszu zostały opracowane na podstawie następujących przepisów prawa: Rozdział I Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 37/2012 Burmistrza Przasnysza z dnia 10 maja 2012 r. Zasady (polityka) rachunkowości dla projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013

Załącznik nr 1. Do zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Załącznik nr 1 zapytania ofertowego nr 1/UE/2013 WZÓR OFERTY..., dn. 2013 rok Nazwa i adres wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW

INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW INSTRUKCJA REALIZACJI I KONTROLI WYDATKÓW ORAZ OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTÓW Wydanie: I Obowiązuje od: 1 1. Niniejsza instrukcja określa zasady i tryb realizacji i kontroli

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Załącznik do Uchwały nr 1196/50/V/2015 z dnia 07.07.2015 r. Wytyczne dotyczące badania rocznych sprawozdań finansowych za 2015 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których podmiotem

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing

Spis treœci Wykaz skrótów O Autorach Wstęp 1. Środki trwałe 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Leasing Wykaz skrótów...9 O Autorach...10 Wstęp...11 1. Środki trwałe...13 1.1. Środki trwałe w świetle ustawy o rachunkowości...13 1.1.1. Środki trwałe jako składnik aktywów spółki definicje...13 1.1.2. Ustalanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: E/004/17 Załącznik A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu pn.: Abonament, obsługa oraz wsparcie techniczne systemu SAP Pakiet A Zakup usługi SAP Enterprise Support (abonament) 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Załącznik nr 3 do umowy nr 31/DI/PN/2015 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W SI EKSMOON Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca zobowiązuje się do administrowania środowiskiem produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja

KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH. Spis treści propozycja Wstęp Wykaz autorów Wykaz skrótów KSIĘGOWANIA W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH Spis treści propozycja CZĘŚĆ I. GOSPODARKA FINANSOWA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ OGÓLNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI DI Departamentem kieruje Dyrektor. Zależność służbowa : Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Technicznych Zakres odpowiedzialności : Dyrektor Departamentu Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ. z dnia 9 maja 2011 r. 36 ZARZĄDZENIE Nr 10 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY ZAGRANICZNEJ z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie wdrożenia i eksploatacji systemu Wiza-Konsul w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów. Prezentacja rozwiązania

EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów. Prezentacja rozwiązania EasySettler Dodatkowe narzędzie zamknięcia miesiąca w CO / Kalkulacyjny RZiS bez problemów Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasySettler jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo