Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014"

Transkrypt

1 Zapytanie Ofertowe nr: GermanMotors 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego zarządzanie procesami biznesowymi między Wnioskodawcą - Spółką German Motors Sp. z o.o. i Partnerami. przez: GermanMotors Sp. z o.o. w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zapraszam Pan stwa do udziału w konkursie ofert, kto rego celem jest wyłonienie Wykonawcy realizującego usługi informatyczne w ramach w/w projektu. Gdańsk, dnia 10 lutego 2014r. 1

2 I. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE: GermanMotors Sp. z o.o. z siedzibą w Gdan sku (zwana dalej: Zamawiającym lub GermanMotors) zaprasza do składania ofert na wykonanie/realizację następujących zadan : 1. Projekt architektury technicznej; 2. Analiza funkcjonalna systemu; 3. Moduł rejestracji partnero w; 4. Moduł wprowadzania ofert; 5. Moduł rozliczen i transfero w pienięz nych; 6. Moduł realizacji zamo wien ; 7. Moduł workflow; 8. Moduł weryfikacji pojazdo w; 9. Moduł API; 10. Moduł analizy danych; 11. Usługa szkoleniowa z zakresu wdraz ania platformy B2B. Dane Zamawiającego: GermanMotors Sp. z o.o. tel.: Gdan sk REGON: NIP:

3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamo wienia jest wykonanie prac zdefiniowanych powyz ej w Dziale I. Wskazane działania będą realizowane w pięciu etapach, w okresie od 1 marca 2014 roku do dnia 31 marca 2015 roku. Projekt oferowany przez firmę GermanMotors Sp. z o.o. polega na przygotowaniu i wdroz eniu jednego nowego systemu B2B integrującego i automatyzującego procesy biznesowe realizowane wspo lnie przez Spo łkę German Motors i jej partnero w. Platforma będzie w pełni zautomatyzowanym, nowoczesnym narzędziem dostępnym w kaz dym czasie na indywidualne z ądanie uz ytkownika poprzez połączenie internetowe. System będzie dostępny z poziomu przeglądarki internetowej i nie będzie wymagał instalowania z adnego dodatkowego oprogramowania. Zautomatyzowaniu zostaną poddane takie procesy jak: wymiana ofert sprzedaz owych, ustalenie harmonogramu zapłaty i odbioru pojazdu czy rozliczenia. Wymiana wszelkich informacji następowac będzie w czasie rzeczywistym, a dane cyfrowe zostaną umieszczone na serwerach Wnioskodawcy. Implementacja systemu przyniesie realne i policzalne korzys ci wszystkim uczestniczącym projekcie partnerom gdyz przyczyni się do ujednolicenia, usprawnienia, przys pieszenia i zautomatyzowania proceso w zachodzących pomiędzy partnerami, w konsekwencji przyczyniając się do znacznego obniz enia koszto w przy ro wnoczesnym podniesieniu poziomu, jakos ci s wiadczonych usług. Uzyskane w ten sposo b oszczędnos ci przełoz ą się na wzrost produktywnos ci wpływając tym samym na wzrost generowanych przychodo w Szczego łowy zakres zamo wienia obejmuje przeprowadzenie następujących działan : ETAP II ( r r.) Zadanie nr 1: Zakup usługi przygotowania projektu architektury technicznej W ramach powyz szego zadania, Wykonawca będzie s wiadczył usługi związane z zaprojektowaniem architektury systemu na podstawie przygotowanej analizy funkcjonalnej 3

4 rozwiązania. Architektura systemu musi uwzględniac przede wszystkim bezpieczen stwo przechowywanych w nim danych oraz wysoką dostępnos c systemu. Ro wnie waz nym elementem jest integracja z systemami wykorzystywanymi juz przez Wnioskodawcę oraz przez partnero w. Utworzone zostaną: projekt architektury systemu z dokumentacją techniczną, schemat bazy danych systemu oraz projekt infrastruktury serwerowej. Utworzone powinny zostac takz e podstawowe biblioteki, kto re będą wykorzystywane do implementacji systemu. Zadanie nr 2: Zakup szczegółowej analizy funkcjonalnej systemu W ramach tego zadania, Wykonawcy zostanie zlecone opracowane szczego łowej analizy funkcjonalnej rozwiązania przez utworzenie diagramo w UML w postaci przypadko w uz ycia oraz diagramo w aktywnos ci, obrazujących procesy biznesowe zachodzące we wspo łpracy pomiędzy Wnioskodawcą, a partnerami w oparciu o analizę proceso w biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Analiza będzie podstawowym dokumentem do zaprojektowania całego systemu, z tego tez względu winna ona umoz liwiac stworzenie całego proces interakcji z uz ytkownikiem przez zaprojektowanie poszczego lnych ekrano w systemu z uwzględnieniem formularzy i sposobu prezentacji informacji. Tylko dzięki dobrze zaprojektowanemu interfejsowi korzystanie z systemu moz e byc efektywne i przekładac się na odpowiednie korzys ci wnioskodawcy i firm partnerskich. Analiza funkcjonalna planowanego rozwiązania musi byc, zatem tak skonstruowana aby umoz liwiała precyzyjne okres lenie i opisanie planowanych w ramach platformy B2B funkcjonalnos ci oraz dawała podwaliny pod przyszłą konstrukcję samej aplikacji. Analiza stanowi, więc niezbędny element umoz liwiający po z niejsze stworzenie platformy i jest elementem koniecznym przy tego typu przedsięwzięciach informatycznych. 4

5 ETAP III ( r r.) Zadanie nr 1: Zakup modułu rejestracji partnerów Moduł rejestracji partnero w ma za zadanie umoz liwiac tworzenie kont dla kaz dego z partnero w oraz ułatwiac sprawne zarządzanie nimi. W ramach procesu rejestracji w systemie partner winien zostac przeniesiony do formularza rejestracyjnego, w kto rym poda wszystkie danych teleadresowe firmy, w tym ro wniez numer konta bankowego oraz numer NIP. Po przejs ciu do kolejnej zakładki formularza rejestracyjnego, uz ytkownik powinien zostac poproszony o akceptację regulaminu serwisu. Po zaakceptowaniu, nastąpi aktywacja konta. System powinien byc konstruowany z naciskiem na intuicyjną uz ytecznos c, tak aby z aden z partnero w nie miał problemo w z obsługą oprogramowania. Zadanie nr 2: Zakup modułu wprowadzania ofert Zadaniem Wykonawcy będzie stworzenie modułu w taki sposo b aby umoz liwiał on partnerom wprowadzanie ofert samochodo w z poziomu własnego konta. Załoz eniem projektu jest nie tylko wprowadzanie kompleksowych ofert sprzedaz y auta, zawierających jego szczego łowy opis, zdjęcie, parametry techniczne itd., ale ro wniez stworzenie moz liwos ci wymiany informacji o aktualnych ofertach, dzięki czemu firma GermanMotors będzie w stanie informowac swoich kliento w o wszelkich usterkach oraz ogo lnym stanie samochodu. Z tego tez względu w ramach modułu wprowadzania ofert przewiduje się ro wniez następujące funkcjonalnos ci: - automatyczne wprowadzanie ofert Poprzez oferowane przez moduł funkcjonalnos ci, partnerzy winni uzyskac moz liwos c wprowadzania ofert poprzez automatyczne pobieranie ich z własnej bazy (dzięki wykorzystaniu do tego modułu API), zas firma GermanMotos powinna uzyskac dostęp do bazy ofert swoich partnero w, w ramach, kto rej będzie miał moz liwos c za pomocą filtro w wyszukiwac pojazdy o konkretnych parametrach. (Do bazy danych serwisu importowane będą 5

6 wszystkie parametry samochodo w oraz ich zdjęcia). - manualne wprowadzanie ofert Opro cz automatycznego wprowadzania ofert, kaz dy partner powinien miec ro wniez moz liwos c ręcznego wprowadzenia nowej oferty samochodu do systemu, poprzez zamieszczenie stosownych zdjęc oraz parametro w technicznych auta (np. pojemnos c silnika, przebieg, moc, itp.). - generowanie ofert Dzięki zintegrowaniu moduło w, system powinien w łatwy i szybki sposo b umoz liwiac generowanie ofert dla klienta docelowego. Firma GermanMotors poprzez dostęp do bazy ofert swoich partnero w, powinna byc w stanie poprzez ustawienie odpowiednich filtro w wyszukac i wygenerowac z systemu oferty najbardziej odpowiadające potrzebom klienta a następnie automatycznie przekazywac je na wskazany przez klienta adres e mail. Oferta taka powinna zawierac : zdjęcia, opis, parametry techniczne auta, wprowadzone przez Partnera lub automatycznie pobrane z jego bazy danych. Ponadto, moduł ten powinien byc kompatybilny z modułem weryfikacji pojazdo w, dzięki kto remu moz liwe będzie dołączanie do oferty wyciągu z bazy danych numero w VIN samochodo w, obrazujący jego historię oraz skany dokumento w auta potwierdzające jego parametry techniczne oraz wszelkie kwestie związane ze stanem prawnym samochodu. - przypisywanie oferty do systemu transakcyjnego Funkcjonalnos c ta powinna umoz liwiac podłączenie konkretnej oferty okres lonego partnera do systemu transakcyjnego, dzięki kto remu moz liwe będzie natychmiastowe wysłanie zaliczki lub tez dokonanie całkowitej zapłaty za pojazd. - generowanie niezbędnych dokumento w auta Ponadto moduł wprowadzania ofert powinien umoz liwiac automatyczne łączenie się z urządzeniem typu skaner, dzięki czemu moz liwe będzie w pełni mechaniczne skanowanie dokumento w auta i natychmiastowe ich umieszczenie w systemie, np karta pojazdu, dowo d rejestracyjny. Dokumenty po zeskanowaniu natychmiast powinny zostanc załadowane do bazy danych platformy, co przyczyni się do znacznego usprawnienia procesu związanego z 6

7 obiegiem dokumento w. - dokonywanie indywidualnych zamo wien Wykonawca w ramach modułu wprowadzania ofert powinien ro wniez zaplanowac moz liwos c sprowadzania auta na indywidualne zalecenie klienta. Dzięki tej funkcjonalnos ci wszyscy partnerzy będą automatycznie informowani o tym, iz Wnioskodawca poszukuje konkretnego modelu auta o okres lonych parametrach. Aby wprowadzic zamo wienie do systemu firma GermanMotors uruchomi stosowny formularz, w kto rym wprowadzi wszystkie poszukiwane parametry pojazdu (np. rok produkcji, pojemnos c silnika, kolor, itp.). Wo wczas zamo wienie na okres lony model samochodu pojawi się na stosownej lis cie realizowanych zamo wien. Natomiast wszystkim Partnerom pojawią się w systemie stosowne alerty, kto re poinformują ich o s cis le sprecyzowanym zamo wieniu, dzięki czemu w sytuacji pojawienia się takiego pojazdu w ich ofercie mogą automatycznie poprzez system powiadomic o tym GermanMotors. ETAP IV ( r r.) Zadanie nr 1: Zakup modułu rozliczeń i transferów pieniężnych W ramach tego zadania, Wykonawca musi stworzyc moduł rozliczania i transfero w pienięz nych, kto ra zapewni partnerom moz liwos c dostępu do modułu rozliczen w ramach, kto rego widoczne będą wszelkie transakcje pomiędzy partnerami a firmą GermanMotors. System powinien umoz liwiac rejestrację zaliczek lub pełnych kwot pojawiających się na lis cie, gdy transakcja zostanie dokonana oraz przypisywanie danych transfero w pienięz nych do konkretnej oferty. Moduł powinien umoz liwiac, zatem łatwy dostęp do zsumowanych transfero w poszczego lnych partnero w oraz przysyłanie danych finansowych, dzięki czemu wykryte ro z nice finansowe będą mogły byc wyjas niane w systemie. W ramach tego modułu, firma GermanMotors przewiduje takie funkcjonalnos ci jak: - automatyczne przewalutowanie Z uwagi na międzynarodowy charakter wspo łpracy partnero w, automatyczne przewalutowanie transakcji znacznie usprawni oraz przys pieszy procesy pomiędzy partnerami. Przewalutowanie dokonywanej transakcji powinno następowac dzięki integracji 7

8 platformy z jednym z dostępnych i miarodajnych na rynku kantorem internetowym. - fakturowanie transfero w pienięz nych W ramach tej funkcjonalnos ci moduł winien umoz liwiac wystawianie stosownej faktury, w tym faktur pro forma, za dokonanie zakupu auta. Generator faktur powinien, zatem umoz liwiac partnerowi wystawienie faktur i ich automatyczne przesłanie na wskazany adres firmy. Dodatkowo partner powinien ro wniez uzyskac moz liwos c s ledzenia w systemie statusu faktur i weryfikowania, kiedy i czy zostały one opłacone. Zadanie nr 2: Zakup modułu realizacji zamówień W ramach planowanego systemu, dzięki modułowi realizacji zamo wien moz liwe będzie składanie zamo wien, stworzenie listy statusu zamo wien wraz z ogo lnymi informacjami o nich, a takz e z moz liwos c dołączania zeskanowanych wersji odpowiednich dokumento w niezbędnych do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaz y. Dzięki temu modułowi system powinien informowac uz ytkownika o m.in. ilos ci: samochodo w oczekujących na odbio r, zamo wien oczekujących na zapłatę, odebranych i zapłaconych pojazdo w oraz o ilos ci samochodo w przypisanych do odbioru na konkretną datę i godzinę. ETAP V ( r r.) Zadanie nr 1: Zakup modułu workflow Skonstruowany przez Wykonawcę moduł workflow powinien umoz liwiac automatyzację proceso w biznesowych w całos ci lub w częs ci, podczas kto rej dokumenty, informacje lub zadania będą przekazywane od jednego Partnera do następnego, według odpowiednich procedur zarządczych w oparciu o elektroniczną platformę wymiany danych EDI. Moduł ten winien przyczyniac się do uproszczenia oraz usystematyzowania proceso w zachodzących pomiędzy GermanMotors a Partnerami, poprzez umieszczanie we wskazanym miejscu w systemie otrzymywanych materiało w jak skany umo w, dokumento w samochodu 8

9 (karta pojazdu, dowo d rejestracyjny, badania techniczne) ofert czy zamo wien. Dzięki wdroz onym rozwiązaniom dokumenty umieszczone w systemie powinny byc dostępne zaro wno dla firmy GermanMotors jak i dla Partnero w. Zbędna stanie się wo wczas komunikacja , poniewaz wszystkie materiały będą prezentowane i akceptowane w ramach systemu. Ponadto, kaz dorazowo po umieszczeniu przez GermanMotors zamo wienia, Partner powinien otrzymywac generowaną automatycznie informację z pros bą o akceptację rezerwacji auta, zawierającą m.in. numer oferty z systemu, data wystawienia oferty, nazwę Partnera, od kto rego pochodzi oferta, termin odbioru pojazdu, cenę netto pojazdu, wartos c podatku oraz termin płatnos ci. Po dokonaniu akceptacji rezerwacji przez Partnera, Wnioskodawca bezpos rednio z systemu powinien miec moz liwos c dokonania zakupu pojazdu lub wpłacenia zaliczki zas na podstawie zaakceptowanego zamo wienia, wystawiania powinna byc stosowna faktura. Moduł workflow powinien ro wniez umoz liwiac szybsze przygotowanie prezentacji oraz akceptację dokumentacji niezbędnej do sfinalizowania transakcji, co pozwoli na wyeliminowanie ro z nych formato w dokumento w, począwszy od ustalen telefonicznych, poprzez korespondencję ową, az po wersję papierową Ponadto, w ramach oferowanego modułu, dostępna powinna byc ro wniez funkcjonalnos c umoz liwiająca dwustronną komunikację pomiędzy Partnerami a Wnioskodawcą. Załoz eniem modułu Workflow jest, bowiem stworzenie moz liwos ci wymiany informacji w formie notatek, wysyłanych do wszystkich lub tez do wybranych Partnero w korzystających z systemu. Dzięki funkcjonalnos ci modułu moz liwe będzie takz e przydzielenie oferty do poszczego lnej notatki oraz odpowiedzi do notatki, przez co nastąpi automatyczne ułoz enie ich wg aktualnie prowadzonych wątko w. Zadanie nr 2: Zakup modułu weryfikacji pojazdów Z uwagi na fakt, iz wielu kliento w decydujących się na zakup auta stara się samodzielnie weryfikowac prawdziwos c dokumento w pojazdu, firma GermanMotors zamierza w swoim systemie dzięki modułowi weryfikacji pojazdo w udostępnic wyszukiwarkę 9

10 VIN, dzięki kto rej klient będzie mo gł uzyskac potwierdzenie prawdziwos ci dokumento w. Dzięki temu modułowi, zaro wno GermanMotors jak i partnerzy, uzyskają pewnos c, iz sprzedawane przez nich auta są legalne, a opis stanu udostępniony przez Partnera zgadza się ze stanem zarejestrowanym przez producenta oraz autoryzowanego serwisu. W ramach wyz ej wymienionego modułu, wyszukiwarka VIN powinna ro wniez automatycznie generowac raporty z historii pojazdu ro wnoczes nie przydzielając go do kaz dej oferty Partnera tak, aby firma GermanMotors oraz jej potencjalni klienci mogli od razu dokonac rozeznania w historii samochodu. Zadanie nr 3: Zakup modułu API Planowany przez GermanMotors rozwiązanie przewiduje stworzenie stosownego API dla systemo w CRM posiadanych przez partnero w firmy. Moduł ten ma byc przeznaczony w gło wnej mierze do integracji systemo w informatycznych z platformą B2B, dzięki czemu moz liwe będzie szybkie oraz bezproblemowe zintegrowanie systemu niezalez nie od systemu komputerowego posiadanego przez Partnera. Dzięki usystematyzowania procedur wymiany informacji Partnerzy nie będą musieli wprowadzac wielokrotnie oferty do systemu. Wystarczy, z e wprowadzą je do swojego wewnętrznego systemu baz danych, a system automatycznie je pobierze. Moduł API będzie musiał umoz liwiac aktualizację danych w sposo b zautomatyzowany i zsynchronizowany. Oznacza to mniejsze ryzyko błędu, mniej prac administracyjnych i lepszy przegląd operacji. ETAP VI ( r r.) Zadanie nr 1: Zakup modułu analizy danych Zaplanowany przez GermanMotors system powinien byc wyposaz ony w innowacyjny moduł analiza danych, kto ry podobnie jak cały system winien opierac się na technologii SaaS. Wskazany moduł powinien odpowiadac za wysoko zaawansowane przetwarzanie w 10

11 chmurze surowych danych wejs ciowych, w dane wyjs ciowe w postaci m.in. kompleksowych wykreso w i tabel, kto re słuz yc będą podejmowaniu decyzji zaro wno w przedsiębiorstwach partnero w, jak i GermanMotors. Dzięki innowacyjnemu zastosowaniu technologii SaaS wsparcie uzyska proces zarządzania wspo łpracą. Dostępna dla kaz dego z partnero w moz liwos c wyciągania wniosko w na podstawie analiz dostarczonych przez system wzmacniac będzie porozumienie(np. jakie samochody cieszą się największym zainteresowaniem, na jakie jest zapotrzebowanie, kto re się najlepiej sprzedają, etc.). System udostępni, bowiem szerokie informacje na temat dokonywanych transakcji i innych proceso w wspo łpracy. Umoz liwi dzięki temu planowanie strategii partnerstwa i rozwo j wspo łpracy. Zadanie nr 2: Zakup usługi szkoleniowej z zakresu wdrażania platformy B2B Przed uruchomieniem platformy przeprowadzone powinno byc szkolenie specjalistyczne dla kilu oso b (ok.4). Zaproponowana liczba oso b wiąz e się z faktem utrzymania trwałos ci projektu, gdyz przeszkolenie jednej osoby w jednej firmie obarczone jest dos c duz ym ryzykiem niepowodzenia (wypadki losowe, zmiany kadrowe itp.). Szkolenie dotyczyło będzie obsługi i administracji platformy B2B i umoz liwi uczestnikom zdobycie kompleksowej wiedzy na temat moz liwos ci i funkcjonalnos ci nowego systemu. Szkolenie potrwa 4 dni robocze. Ze względu na to, iz szkolenie będzie przeprowadzane przy komputerach przewidziano 6h zajęc dziennie. 11

12 III. ZAKRES OFERTY ORAZ KOMPLET DOKUMENTÓW, JAKIE ZOBOWIĄZANY JEST DOTARCZYĆ WYKONAWCA Oferta składana przez Wykonawcę na realizację prac szczegółowo opisanych w dziale II musi zawierać następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy, dane kontaktowe Wykonawcy, datę sporządzenia oferty, cenę jednostkową za wykonanie opisanych w ofercie działań, skrócony opis posiadanych doświadczeń w zakresie działań opisanych w dziale II, oświadczenie Wykonawcy, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i terminie. Wymogi formalne oferty: oferta musi byc przygotowana w języku polskim; oferta powinna byc waz na przez okres 90 dni od daty zakon czenia składania ofert; cena usługi musi byc podana w złotych polskich (netto i brutto); dopuszcza się składania ofert częs ciowych; do oferty musi byc dołączone os wiadczenie Wykonawcy o braku powiązan osobowych i kapitałowych z Socialon Sp. z o.o.; *Oferenci mogą składac oferty na niniejsze zapytanie za pos rednictwem Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania. 12

13 IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT. OTWARCIE OFERTY I WYBÓR WYKONAWCY 1. Miejscem składania ofert jest siedziba Zamawiającego ( ). 2. Termin składania ofert upływa w dniu 21 lutego 2014 roku o godzinie Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. O terminie złożenia decyduje faktyczna data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. 3. Oferta wraz z załącznikami powinna znajdować się w kopercie zaadresowanej do siedziby zamawiającego wraz z dopiskiem wskazującym nazwę projektu wskazaną w zapytaniu ofertowym. 4. Otwarcia ofert nastąpi w dniu 24 lutego 2014 roku o godzinie Wybór Wykonawcy zostanie ogłoszony w dniu 24 lutego 2014 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z Oferentem, który zostanie wskazany jako Wykonawca. V. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBY OCENY OFERTY Oferty złożone w terminie oraz spełniające opisane powyżej wymogi formalne i merytoryczne zostaną ocenione zgodnie ze wskazanymi poniżej wagami parametru oceny. L.p. Parametr Waga procentowa 1. Cena za wykonanie usługi 100% Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczego łowej oferty przedstawiającej ceny za wykonanie poszczego lnych moduło w wg. poniz szego wzoru: Ceny modułów w poszczególnych etapach Cena PLN [Netto] Cena PLN [Brutto] 13

14 I Etap - moduł II Etap Razem Cena - waga 100 % za całos c usługi obliczana będzie wg. wzoru: PK1= [CN/CR] x 100 PK1 ilos c punkto w przy proponowanej cenie, CN cena oferty najkorzystniejszej czyli najniz szej, CR cena oferty rozpatrywanej, VI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zapytanie ofertowe, nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania Wykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega sobie, że każdy z Oferentów ma obowiązek traktować informacje dotyczące projektu, jego zakresu oraz faktu otrzymania zaproszenia do złożenia oferty i do udziału w postępowaniu jako poufne. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dodatkowych, istotnych z punktu widzenia Wykonawcy oświadczeń, zawiadomień, informacji lub dodatkowych wyjaśnień za pośrednictwem danych teleadresowych wskazany w dziale I. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, według wskazanych w niniejszym zapytaniu części. 5. Zamawiający zastrzega sobie jednocześnie prawo dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia również w sytuacji, gdy 14

15 Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część Zamówienia. 6. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, może otrzymać zaproszenie do negocjacji w odniesieniu do części lub całości zakresu złożonych odpowiedzi. Przedmiotem negocjacji będzie określenie ostatecznego poziomu wynagrodzenia oraz czasu realizacji usług informatycznych określonych w przedmiocie zamówienia, a także formalnoprawnych warunków umowy na wykonanie prac. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wpisania do Umowy jaką zawrze z Oferentem wskazanym na Wykonawcę zapis, na podstawie którego będzie dokonywał akceptacji składu zespołu projektowego realizującego zlecenie, który zagwarantuje jego wykonanie zgodnie z Zamówieniem oraz wymogami realizowanego Projektu. 8. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca oraz Zamawiający nie dojdą do porozumienia w sprawie ustalenia ostatecznego kształtu warunków finansowych oraz formalnoprawnych warunków Umowy, Zamawiający - z uwagi na niespełnienie się warunku o podpisaniu Umowy - zastrzega sobie prawo do anulowania wyników wyboru Wykonawcy i przygotowania kolejnego Zapytania Ofertowego w przedmiotowej sprawie. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji poszczególnych modułów przedstawionych w niniejszym zapytaniu jeżeli okaże się, że zmiany te są niezbędne z punktu widzenia efektywności realizacji Serwisu. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość renegocjowania warunków Umowy. a. Renegocjacja nastąpi, jeżeli wysokość świadczenia, termin, cena, miejsce wykonywania zlecenia okaże się nieodpowiednie do nowych potrzeb Zamawiającego, pojawienia się nowocześniejszych lub wydajniejszych rozwiązań technologicznych lub skuteczniejszych niż uprzednio założono rozwiązań informatycznych. b. Strony mają obowiązek podjęcia rokowań w razie zmiany okoliczności wskazanych w pkt. 2 w przeciągu tygodnia od pisemnego stwierdzenia ich wystąpienia przez Zamawiającego, przesłanego na adres Wykonawcy. c. Na drodze podjętych rokowań, strony złożą zgodne oświadczenie woli o treści dostosowanej do zaistniałych okoliczności w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności. 15

16 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego w dniu następującym po dniu zawarcia umowy. Umowa zostanie zawarta na okres realizacji projektu i będzie określała szczegółowy zakres przedmiotowy zamówienia wraz z jego ceną. Zamówienie zostanie uznane za zrealizowane, po sporządzeniu stosownych protokołów odbioru potwierdzonych obustronnym podpisem. Gdańsk, dnia 10 lutego 2014r. 16

17 ZAŁĄCZNIK NR 1 Miejscowość, data FORMULARZ OFERTOWY NR 1/POIG 8.2/2014 Dotyczący: Wykonania prac informatycznych składających się wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego zarządzanie procesami biznesowymi między Wnioskodawcą - Spółką German Motors Sp. z o.o. i Partnerami I. Dane oferenta: Nazwa firmy: Adres: Miejscowość: NIP: Osoba do kontaktu: Telefon kontaktowy: Fax: II. Oferta: W imieniu <nazwa firmy > składam ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 firmy GermanMotors Sp.zo.o na następujących warunkach 1 : Nazwa zadania ETAP II ( r r.) Zakup usługi przygotowania projektu architektury technicznej Zakup szczegółowej analizy funkcjonalnej Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł) 1 Oferent proponuje cenę dla danego elementu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ocenione zostaną wyłącznie kompletne oferty tj. zawierające wyceny, dane teleadresowe Oferenta itp. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie

18 systemu ETAP III ( r r.) Zakup modułu rejestracji partnerów Zakup modułu wprowadzania ofert ETAP IV ( r r.) Zakup modułu rozliczeń i transferów pieniężnych Zakup modułu realizacji zamówień ETAP V ( r r.) Zakup modułu workflow Zakup modułu weryfikacji pojazdów Zakup modułu API ETAP VI ( r r.) Zakup modułu analizy danych Zakup usługi szkoleniowej z zakresu wdrażania platformy B2B RAZEM III. Skrócony opis posiadanych doświadczeń: <.> IV. Oświadczam, że: 1. Zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego 1/POIG 8.2/2014; 2. Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia; 3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa firmy zapewni wykonanie opisanych w zapytaniu ofertowym prac w pełnym zakresie i w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym; 4. Będę ściśle współpracował z innymi wykonawcami realizującymi prace na rzecz firmy GermanMotors Sp.zo.o 5. W związku z ubieganiem się o realizację usług IT zawartych w zapytaniu ofertowym nr: 1/POIG 8.2/2014 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Wdrożenie systemu klasy B2B automatyzującego zarządzanie procesami biznesowymi między Wnioskodawcą - Spółką German Motors Sp. z o.o. i Partnerami. pragnę oświadczyć, iż firma <nazwa> nie jest powiązana osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym, tj. z GermanMotors Sp.zo.o Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie

19 6. Niniejsza oferta jest ważna do dnia <dd.mm.rrrr.> 7. Wyrażam zgodę na dokonanie przez Zamawiającego wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej z części zamówienia również w sytuacji, złożenia oferty na więcej niż jedną część Zamówienia. Z poważaniem, Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze Europejskie

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 2/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: CONSUNEO4/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Socialon jako innowacyjne narzędzie do obsługi kampanii promocyjnych MŚP przez: Consuneo Katarzyna Urbaniak w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014

Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 Zapytanie Ofertowe nr: 3/12/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Przeprowadzenia usługi promocji dla projektu pn: Business Planner jako innowacyjne narzędzie do zarządzania projektami przez: BPA Innovation

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim.

Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opis Przedmiotu Zamówienia dla zadania pn: Małopolska Karta Aglomeracyjna System zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Opracowanie: Patryk Zakrzewski Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr postępowania: BKK/8.1/1/07/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia W związku z realizacją w ramach działania 8.1 PO IG projektu Zwiększenie podaży usług elektronicznych dla MSP branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 023/OPR/2 Educator L.B. Centrum Kształcenia Liliana Kaleta ( Organizator Postępowania, Kupujący ) zaprasza do udziału w postępowaniu dotyczącym zakupu i dostawy oprogramowania/licencji/modułów

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo