INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO"

Transkrypt

1 CENTRALA Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka Warszawa Tel.: +48 (22) INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO Spis treści I. Wstęp... 2 II. Przedmiot planowanego zamówienia... 2 III. Zasady zgłoszenia udziału... 5 IV. Warunki udziału w dialogu technicznym... 6 V. Zastrzeżenie prawne VI. Załączniki... 12

2 I. Wstęp Celem niniejszego dialogu technicznego jest: 1. Uzyskanie niezbędnych do rozpoczęcia planowanego postępowania informacji, dotyczących projektu automatyzacji procesów obsługi Klienta PKP S.A. przez Zamawiającego. Zamawiającym określa się Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. 2. Prezentacja najlepszych rozwiązań stosowanych przez firmy w zakresie opracowania i wdrożenia automatycznych procesów obsługi Klienta PKP S.A. z wyszczególnieniem kosztów, zasobów, technologii, funkcjonalności, czasu wdrożenia oraz bilansu ryzyk wraz z opisem ich mitygacji. 3. Skonfrontowanie potrzeb Zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez grupę potencjalnych wykonawców. 4. Określenie czynników wpływających na jakość oraz wartość składanych ofert. 5. Zdefiniowanie i zgromadzenie najlepszych praktyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. II. Przedmiot planowanego zamówienia Przedmiotem zamówienia w ramach, którego prowadzony będzie dialog techniczny jest: a) wykonanie i uruchomienie polskojęzycznej, dostosowanej do przepisów polskiego prawa wersji systemu wpierającego obsługę procesów obsługi Klienta PKP S.A., oraz poniżej opisany zakres funkcjonalny: Zarządzania kontem Klienta (dodanie/modyfikacja Klienta min. zarządzanie oświadczeniami woli). Workflow zarządzanie przebiegiem procesów w systemach PKP SA z opcją przełączania sterowania procesów między systemami np. workflow dodania nowego / modyfikacji kontrahenta. Zarządzania kontaktami (zarządzanie danymi kontaktowymi i adresowymi, zarządzanie rolami np. osoba kontaktowa do spraw mediów, VIP, Klienta na różnych poziomach np. Klient umowa, Klient Klient, Klient element umowy). Zarządzanie kampaniami marketingowymi z możliwością tworzenia grupy docelowej w oparciu o zewnętrzne źródła danych oraz o dane z CRM.

3 Segmentacja Klientów w oparciu o zewnętrzne źródła danych oraz o dane z CRM. Zarządzania kontraktem (procesu najmu/dzierżawy/sprzedaży). Ewidencji interakcji. Obsługi reklamacji i zgłoszeń np.,: usterki, skargi. Obsługi procesów windykacyjnych (windykacja miękka i twarda). Podgląd informacji o saldzie na koncie Klienta (faktury, noty obciążeniowe, wpłaty). Obsługi korespondencji związanej z procesami wspieranymi przez system (korespondencja masowa oraz jednostkowa). Zarządzania produktem: najem/dzierżawa/sprzedaż. Ewidencja Jednostek Nieruchomości i Obiektów Najmu. Raportowania operacyjnego i zarządczego. Mechanizmy poprawy i zapewnienia jakości danych np. walidacja na polach. Wykorzystanie słowników zewnętrznych np. baza adresowa. Uspójnienie słowników w ramach systemów PKP S.A.. Migracji danych z obecnych systemów - zasilenie inicjalne / awaryjne z różnych systemów źródłowych z różnymi modelami danych w zakresie Klienta, umów i nieruchomości. Funkcjonalności MDM podejście do modelu danych i funkcjonalności MDM, standaryzacja, identyfikacja i deduplikacja Klienta z różnych źródeł systemów podczas zasilenia inicjalnego / awaryjnego oraz integracji online i offline. Zapewnienia integracji systemu z systemami PKP S.A. (SAP, SOON - System Obsługi Obiektów Najmu, CRU - Centralny Rejestr Umów, FIKOD - Finansowy i Księgowy Obieg Dokumentów, SEOD - System Elektronicznego Obiegu Dokumentów, PROGOM system do obsługi gospodarki mieszkaniowej oraz rozliczeń PKP S.A., Centralne Repozytorium Dokumentów i inne). Możliwość integracji za pomocą Magistrali Serwisowej, Magistrali Danych oraz plikowa. Proponowane dla projektu obsługi Klienta PKP S.A. podejście, ma na celu zagwarantowanie indywidualnej formy obsługi każdego Klienta, co znajdzie swoje odzwierciedlenie między innymi w szybkim rozpoznawaniu jego potrzeb, efektywnej komunikacji, jak również pozwoli Organizacji nie tylko zdobyć nowych Klientów, ale i odzyskać tych utraconych.

4 Odpowiednia klasyfikacja posiadanych informacji, kontaktów oraz profesjonalna analiza biznesowej współpracy, zwiększy szanse PKP S.A. na umiejscowienie uwagi na tych Klientach, którzy przynoszą zyski. Dodatkowo, możliwym będzie wskazanie, które usługi są najbardziej opłacalne. Stąd też, właściwe zrozumienie preferencji konsumentów przełoży się na profesjonalne podejście do Klienta oraz dokonanie wymaganych modyfikacji w przedstawianych ofertach. Podsumowując, realizacja projektu automatyzacji procesów obsługi Klienta PKP S.A. zaowocuje obniżką kosztów zdobycia nowych Klientów, wyższą jakością ich obsługi, budową lojalności wobec marki, jaką jest PKP S.A., jak również zwiększy motywację i efektywności pracowników po przez skrócenie czasu obsługi jednego klienta. b) Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań indywidualnych w siedzibie Zamawiającego. c) Dialog techniczny jest prowadzony w języku polskim. d) Dialog jest jawny z zastrzeżeniem, że zapraszający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot uczestniczący w dialogu, nie później niż przed wskazaniem informacji zastrzegł, że konkretnie wskazane informacje nie mogą być udostępniane innym podmiotom. e) Dialog techniczny jest prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania uczestników dialogu. f) Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie bez podania przyczyny. g) Zapraszający powiadomi Uczestników dialogu technicznego o terminie spotkania.

5 III. Zasady zgłoszenia udziału 1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Informacji o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, należy przesyłać do dnia r. do godz. 12: Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres: oraz potwierdzić pisemnie na adres: Polskie Koleje Państwowe S.A. Departament Zakupów i Administracji ul. Szczęśliwicka Warszawa Koperta powinna zostać opisana wg poniższego wzoru: Prowadzący postępowanie: Michał Malarowicz Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego w ramach projektu dotyczącego automatyzacji procesów obsługi Klienta PKP S.A. KlienTeka

6 IV. Warunki udziału w dialogu technicznym Do dialogu technicznego zaproszeni zostaną Uczestnicy, którzy posiadają: 1. Doświadczenie we wdrożeniach oprogramowania do zarządzania relacjami z Klientami: W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do Dialogu technicznego wykonał co najmniej 2 projekty informatyczne: Obejmujące wdrożenie oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem, w zakresie opisanym w punkcie II, w tym analizę przedwdrożeniową, zaprojektowanie, wytworzenie, testy, uruchomienie produkcyjne, zapewnienie wsparcia w okresie stabilizacji, szkolenia użytkowników oraz migrację danych. W tym samym okresie realizował lub realizuje przez okres co najmniej 6 miesięcy usługę wsparcia wdrożonego Systemu Obejmujące swoim zakresem nie mniej niż 500 aktywnych, jednoczesnych (równolegle pracujących) użytkowników typu pracownik Call Center, pracownik sprzedaży, pracownik windykacji, pracownik reklamacji, dla każdego z tych wdrożeń Każdy z wyżej wymienionych projektów powinien obejmować co najmniej: implementacje ok. 20 procesów biznesowych, obsługę powyżej 90 tys. klientów, obsługę ok. 150 tys. zgłoszeń rocznie, obsługę ok. 15 tys. akcji sprzedażowych (informacji cenowych) rocznie, obsługę ponad 100 tys. zdarzeń w systemie miesięcznie, wdrożenie narzędzia wspierającego procesy windykacyjne. Każdy z projektów zapewniał wsparcie systemowe dla pracowników organizacji rozproszonej. Powyższe należy potwierdzić w Dokumencie potwierdzającym: wykaz usług, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu. Celem udokumentowania należytej realizacji każdej z wyżej wymienionych 2 usług dotyczących wdrożenia oprogramowania do zarządzania relacjami z klientem należy przedstawić dowód w jednej z wymienionych dwóch form:

7 poświadczenie (podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane). Jednakże w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert a wdrożony System powinien być uruchomiony produktywnie. oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia, przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie. W przypadku złożenia oświadczenia, Wykonawca przedstawi dodatkowo dane kontaktowe do osób reprezentujących podmiot, na rzecz którego Wykonawca realizował lub realizuje usługi, celem umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji i potwierdzenia informacji przedstawianych przez Wykonawcę w oświadczeniu. 2. Stabilną sytuację ekonomiczną i finansową: Posiada przychody z prowadzonej działalności podstawowej nie niższe niż PLN za ostatni rok obrotowy, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to za ten okres. Dokument potwierdzający: Sprawozdanie finansowe, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta również opinię o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres ostatniego roku obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji: Wykonawca posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC lub równoważną normą międzynarodową. Jako potwierdzenie Wykonawca przedstawi certyfikat spełnienia w/w normy wydany przez akredytowaną instytucję.

8 4. Doświadczony Zespół Wykonawcy: delegowanie doświadczonego Kierownika Projektu, który posiada doświadczenie w kierowaniu co najmniej 2 projektami wdrożenia systemu do zarządzania relacjami z klientem Wykonawcy wraz z integracją z co najmniej 3 systemami zewnętrznymi dla każdego z tych projektów, połączonych z migracją danych z systemów zewnętrznych i posiada co najmniej jeden z następujących certyfikatów zarządzania projektami: a) Prince 2 na poziomie Foundation lub wyższym, lub b) Certyfikat Project Management Association (IPMA), lub c) Certyfikat Project Management Professional (PMP) delegowanie doświadczonego zespołu, rozumianego w taki sposób, że każdy z co najmniej 5 członków zespołu projektowego Wykonawcy, posiada co najmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji co najmniej 2 zakończonych projektów wdrożeniowych systemu do zarządzania relacjami z klientem Wykonawcy co najmniej w roli konsultanta projektu oraz płynnie posługuje się językiem polskim, w tym: d) delegowanie osób posiadających doświadczenie w zarządzaniem testami, tworzeniu scenariuszy testowych, harmonogramu testów oraz prowadzeniem testów złożonych rozwiązań, e) delegowanie osób w roli analityków i architektów posiadających doświadczenie: w zbieraniu oraz analizie potrzeb biznesowych dla złożonych rozwiązań (wiele systemów zintegrowanych ze sobą) oraz analizie systemowej i technicznej między innymi dla systemów do obsługi windykacji, CRM, MDM i analizie integracyjnej, w modelowaniu wymagań, procesów biznesowych i danych oraz znajomość BPMN, znajomość UML i narzędzi CASE (Enterprise Architect) i MS Visio, we współpracy z użytkownikami biznesowymi oraz z analitykami, architektami, deweloperami i testerami, w rozwiązaniach integracyjnych opartych o ESB oraz ETL, znajomość zagadnień związanych z inżynierią oprogramowania, w przygotowywaniu dokumentacji, projektów funkcjonalnych oraz technicznych, w projektowaniu i budowaniu koncepcji architektury rozwiązań i w weryfikacji zmian w projektach pod kątem ich spójności i zgodności z architekturą,

9 w projektowaniu architektury systemowej między innymi dla CRM oraz rozwiązań typu MDM i dedykowanych do obsługi windykacji. f) delegowanie osoby posiadającej doświadczenie w integracji systemów IT w szczególności z systemem SAP ERP w oparciu o platformę SAP PI, rozumianego w ten sposób, że co najmniej 1 członek zespołu posiada co najmniej certyfikat SAP Certified Development Associate - Process Integration with SAP NetWeaver wydany przez SAP lub autoryzowane centrum szkoleniowe SAP, g) delegowanie osoby posiadającej doświadczenie w zarządzaniu bazami danych IBM DB2 lub MS SQL, rozumianego w ten sposób, że osoba ta posiada co najmniej 5 letnie w zarządzaniu bazami danych IBM DB2 lub MS SQL w co najmniej 5 projektach. h) delegowanie osoby posiadającej doświadczenie w zarządzaniu systemem operacyjnym Microsoft Windows 2012 R2, systemami z rodziny Linux (dystrybucje RedHat, Debian), systemami z rodziny AIX, rozumianego w ten sposób, że osoba ta posiada co najmniej 5 letnie w zarządzaniu systemami operacyjnymi Microsoft Windows 2012 R2, systemami z rodziny Linux (dystrybucje RedHat, Debian), systemami z rodziny AIX w co najmniej 5 projektach. i) delegowanie osoby posiadającej doświadczenie w zarządzaniu infrastruktura techniczną opartą o Serwery Blade HP, sieci LAN, sieci SAN, Serwery IBM Power, VmWare 5.1, macierz V7000 oraz macierz Dell Compelent rozumianego w ten sposób, że osoba ta posiada co najmniej 5 letnie w zarządzaniu infrastruktura techniczną opartą o Serwery Blade HP, sieci LAN, sieci SAN, Serwery IBM Power, VmWare 5.1, macierz V7000 oraz macierz Dell Compelent w co najmniej 5 projektach. Zamawiający dopuszcza łączenie kwalifikacji wskazanych pod literami od a do i w ramach kompetencji jednej delegowanej do projektu osoby. Dokument potwierdzający: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, posiadanych certyfikatów oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym.

10 W wyjątkowych sytuacjach PKP S.A. może dopuścić do udziału w Dialogu Uczestnika nie spełniającego warunków określonych powyżej, o ile taki Uczestnik wykaże, iż posiada szczególnie istotne informacje, przydatne w dialogu. Uczestnik zainteresowany udziałem w Dialogu składa wniosek o dopuszczenie do udziału w Dialogu w terminie i miejscu określonym w Informacji. Wniosek winien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Uczestnika. PKP S.A. zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Dialogu, jeżeli jego dalszy udział w istotny sposób utrudnia jego prowadzenie.

11 V. Zastrzeżenie prawne. Niniejsza Informacja nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty ani zaproszenia do negocjacji w celu zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), nie jest również ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), w szczególności w trybie dialogu konkurencyjnego. Udział w dialogu technicznym nie jest warunkiem ubiegania się przez uczestników w przyszłości o jakiekolwiek zamówienie publiczne/niepubliczne ani nie gwarantuje dopuszczenia do udziału w takim postępowaniu. Udział w Dialogu nie uprawnia Uczestników do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od PKP S.A., w szczególności w zakresie dopuszczenia Uczestnika do Postępowania, zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego/niepublicznego albo dopuszczenia w Postępowaniu rozwiązań oferowanych przez Uczestnika. Udział w Dialogu nie jest warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, jak również nie stanowi podstawy wykluczenia Uczestnika z Postępowania, będącego przedmiotem niniejszego Dialogu.

12 VI. Załączniki Załącznik 1 Wniosek o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. WNIOSEK o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym prowadzonym przez PKP S.A. w ramach projektu dotyczącego automatyzacji procesów obsługi Klienta PKP S.A. KlienTeka na potrzeby PKP S.A. Uczestnik Dialogu: (dalej: Dialog ) Lp. Nazwa Uczestnika Adres Uczestnika Osoba uprawniona do kontaktów: Imię i nazwisko Adres Adres Nr telefonu stacjonarnego Nr telefonu komórkowego Nr faxu Działając w imieniu Uczestnika wnoszę o dopuszczenie Uczestnika do udziału w Dialogu oraz oświadczam, iż: 1. Uczestnik zapoznał się z treścią Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu. 2. Uczestnik wyraża wolę udziału w Dialogu. 3. Uczestnik spełnia warunki udziału w dialogu technicznym. 4. Wraz z niniejszym wnioskiem Uczestnik przedkłada: 1) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Uczestnika*, 2) wykaz wykonanych/wykonywanych usług wzór stanowi Załącznik nr 1 do Wniosku, 3) dowody potwierdzające należyte wykonanie usług, 4) wykaz osób wzór stanowi Załącznik nr 2 do Wniosku, 5) sprawozdanie finansowe, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta również opinię o badanym sprawozdaniu, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności,

13 6) certyfikat wydany przez akredytowaną instytucję potwierdzający posiadanie wdrożonego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC lub równoważną normą międzynarodową, 7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie przez PKP S.A. informacji przekazywanych w Dialogu wzór stanowi Załącznik nr 3 do Wniosku, * skreślić w przypadku, gdy uczestnik składa wniosek we własnym imieniu (miejscowość i data) czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika bądź podpis i pieczęć)

14 Załącznik 1 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. WYKAZ Z WYKONANYCH/WYKONYWANYCH USŁUG Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Przystępując do prowadzonego przez PKP S.A. dialogu technicznego w ramach projektu dotyczącego automatyzacji procesów obsługi Klienta PKP S.A. KlienTeka na potrzeby PKP S.A. oświadczamy, że zgodnie z treścią warunków wykazanych w dokumentacji dialogu technicznego wykonywaliśmy/ wykonujemy: Lp. Przedmiot zamówienia (projekt) Czas realizacji wdrożenia (data rozpoczęcia i produkcyjnego uruchomienia) [MM/RRRR MM/RRRR] Czas realizacji usługi wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia) [MM/RRRR MM/RRRR] Podmiot na rzecz którego realizowany był projekt Liczba zaimplemento wanych procesów [szt.] Liczba obsługiwanych Klientów [szt.] Liczba obsługiwanych zgłoszeń [szt./rok] Liczba akcji sprzedażowych [szt./rok] Liczba zdarzeń w systemie [szt./msc.] Wdrożenie narzędzia wspierającego działania windykacyjne Ilość aktywnych Użytkowników [szt.] Wiedza i doświadczenia własne lub innego/innych podmiotu/ów* Uwaga! 1. Opis wykonanych usług musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w dialogu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.

15 2. *W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w części zamówienia. Do niniejszego wykazu dołączam. szt. dowodów potwierdzających, że wskazane i opisane wyżej usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. (miejscowość i data) czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika bądź podpis i pieczęć)

16 Załącznik 2 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. WYKAZ OSÓB DELEGOWANYCH DO PROJEKTU Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Przystępując do prowadzonego przez PKP S.A. dialogu technicznego w ramach projektu dotyczącego automatyzacji procesów obsługi Klienta PKP S.A. KlienTeka na potrzeby PKP S.A oświadczamy, że delegujemy do realizacji zamówienia następujące osoby: Lp. Imię i nazwisko/rola w projekcie Zamawiającego (Kierownik projektu, Członek zespołu) Zakres wykonywanych czynności (informacje z niniejszej kolumny powinny jednoznacznie wskazywać spełnienie warunku dotyczącego delegowanej osoby) Posiadane certyfikaty Podstawa dysponowania (umowa o pracę, umowa cywilno-prawna) Nazwa i zakres projektu Podmiot na rzecz którego realizowany był projekt / rola w projekcie referencyjnym Okres pracy w projekcie referencyjnym [MM/RRRR MM/RRRR] Uwaga! 1. Opis doświadczenia musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że Wykonawca spełnia warunek udziału w dialogu dotyczący doświadczonego zespołu.

17 2. *W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków Wykonawca zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz ze zobowiązaniem do jego udziału w części zamówienia. (miejscowość i data) czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika bądź podpis i pieczęć)

18 Załącznik 3 do Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym. Nazwa Uczestnika: Adres Uczestnika: OŚWIADCZENIE Działając w imieniu Uczestnika ubiegającego się o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym prowadzonym przez PKP S.A. w ramach projektu dotyczącego automatyzacji procesów obsługi Klienta PKP S.A. KlienTeka na potrzeby PKP S.A. wyrażam zgodę na wykorzystanie przez PKP S.A. wszelkich informacji przekazywanych przez Uczestnika w trakcie prowadzonego Dialogu na potrzeby opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego we wszelkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez PKP S.A. (miejscowość i data) czytelny podpis osoby uprawnionej/ osób uprawnionych do działania w imieniu Uczestnika bądź podpis i pieczęć)

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo