Kondycja finansowa spółek miejskich w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kondycja finansowa spółek miejskich w Krakowie"

Transkrypt

1 Karol Wałachowski Michał Dulak Marcin Kędzierski dr Krzysztof Mazur Kondycja finansowa spółek miejskich w Krakowie Kraków, październik 2014 r.

2 Raport został przygotowany w ramach projektu Na co idą Twoje podatki? realizowanego przez Ośrodek Studiów o Mieście i Klub Jagielloński przy wsparciu Banku Zachodniego WBK. Sponsor główny 1

3 Copyrigth by Ośrodek Studiów o Mieście & Klub Jagielloński Klub Jagielloński Ośrodek Studiów o Mieście Rynek Główny 34 (Pałac Spiski) Kraków NIP: Tel/fax:

4 Spis treści I. Wstęp... 4 III. Rentowność... 7 IV. Płynność... 9 V. Zadłużenie VI. Podsumowanie funkcjonowania poszczególnych spółek VII. Wnioski końcowe O projekcie Informacje o autorach

5 I. Wstęp Jednym z podstawowych zadań każdej gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, poprzez świadczenie usług powszechnie dostępnych, takich jak doprowadzanie wody, czy tworzenie oczyszczalni ścieków. Działania gminy o tym charakterze nazywane są gospodarką komunalną. Ustawodawca pozostawia wiele swobody w realizowaniu tych zadań gminom. Mogą one być realizowane poprzez różne formy prawne m.in. jako samorządowe zakłady budżetowe, w drodze umowy, czy w drodze tworzenia spółek prawa handlowego. Bardzo często spotykaną tezą jest ukrywanie długu miejskiego przez samorządowców w spółkach miejskich. W efekcie takiej praktyki ich dług nie jest uwzględniany w zadłużeniu budżetowym i nie podlega nie podlega progom zadłużenia wyznaczonym przez ministra finansów dla jednostek samorządu terytorialnego. Czy teza ta jest prawdziwa na gruncie krakowskim? Czy zadłużenie krakowskich spółek komunalnych jest efektem poczynionych inwestycji, czy wynika raczej z chęci odciążenia budżetu miasta i powiększania długu z pominięciem ustawy? Celem analizy jest zbadanie stanu finansów najważniejszych krakowskich spółek miejskich ze względu na najważniejsze kryteria finansowe: rentowność, płynność i zadłużenie oraz zbadanie ich efektywności ekonomicznej. Istotnym zagadnieniem w rozważaniach o stanie finansów miasta jest także groźba zaciągania przez spółki zbyt wysokich kredytów i podejmowanie ryzykownych inwestycji, które w rezultacie mogą doprowadzić do sytuacji, kiedy to władze miasta będą zmuszone pokryć zobowiązania spółek z budżetu miasta. Na koniec jesteśmy zobowiązani wyjaśnić wątpliwość, która może nasunąć się naszym czytelnikom podczas lektury raportu. Niepodważalnym jest fakt, że spółki miejskie działają na innych zasadach, niż spółki komercyjne. Powoływane są one głównie dla realizacji działań publicznych. Mimo to zdecydowaliśmy się przeprowadzić analizę wskaźnikową wykorzystywaną do oceny kondycji spółek, dla których głównym celem jest zysk. Naszym zdaniem są dwa rodzaje powodów, dla których spółki miejskie powinny posiadać dobrą kondycję finansową. Po pierwsze, w sytuacji złego funkcjonowania i zbyt wysokiego zadłużenia spółek istnieje ryzyko obciążenia miasta 4

6 kosztami ich dokapitalizowania, a tym samym zwiększeniem długu publicznego. Po drugie spółka, która nie może realizować swoich bieżących zobowiązań nie będzie w stanie realizować zadań publicznych, do których została powołana. Pamiętając o tych uwagach zapraszamy do lektury niniejszego raportu. 5

7 II. Metodologia Przedmiotem analizy są spółki komunalne miasta Krakowa działające w 2013 roku: Agencja Rozwoju Miasta, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Z badań wyeliminowany został Krakowski Holding Komunalny, który jest formą prawną konsolidacji innych spółek miejskich i powstał w celu optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw. Badaniu podlegać będzie sytuacja finansowa spółek na dzień 31 grudnia Obrana metodologia opiera się na najpopularniejszej metodzie analizy danych finansowych spółek - analizie wskaźnikowej. Zakłada ona badanie najważniejszych, ogólnodostępnych dokumentów finansowych przedsiębiorstwa, takich jak bilans oraz rachunek zysku i strat. Badanymi obszarami będzie: rentowność podmiotów (ekonomiczność funkcjonowania podmiotów), zdolność przynoszenia zysków, płynność finansowa (możliwość do wywiązywania się do swoich zobowiązań) oraz zadłużenie (finansowanie działalności podmiotu ze źródeł zewnętrznych). W ostatniej części przedstawiona zostanie ogólna sytuacja spółek i ocena ryzyka funkcjonowania dla budżetu miasta. 6

8 III. Rentowność Rentowność, czyli dochodowość, określa ekonomiczność funkcjonowania spółki. Wydzielone spółki miejskie, działające na zasadach rynkowych pomimo pełnienia określonej funkcji społecznej powinny być opłacalne ekonomiczne. W przeciwnym wypadku celowość ich istnienia może zostać poddana w wątpliwość. a) Wskaźnik stopy zwrotu z aktywów Wartość tego wskaźnika wskazuje nam, ile zysku przynosi każda złotówka kapitału spółki. Optymalny podawany w literaturze poziom wskaźnika oscyluję pomiędzy 2-6 %. Większa wartość wskaźnika oznacza lepsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a wyższy zysk może ono osiągnąć np. podwyższając marżę za swoje usługi, lub obniżając koszty działalności. ARM MPEC MPK MPO MPWIK Zysk netto* , , ,1 Aktywa ogółem* Stopa zwrotu z aktywów -0,60% 1,68% 0,26% 3,99% 3,54% *Kwoty podane w PLN b) Rentowność kapitału własnego Wskaźnik ten wskazuje stopę zwrotu z kapitału wniesionego przez akcjonariuszy. Mówi o tym, ile zysku wypracowuje każde 100 zł wniesione przez akcjonariuszy (w tym wypadku miasto Kraków). Optymalny poziom wskaźnika wynosi powyżej 3%. ARM MPEC MPK MPO MPWIK Zysk netto* , , ,1 Kapitał własny* Rentowność kapitału własnego -3,49% 3,40% 0,83% 11,73% 5,95% *Kwoty podane w PLN 7

9 c) Rentowności sprzedaży netto Wskaźnik mówi nam ile zysku netto przypada na jedną złotówkę zrealizowanej sprzedaży. Jest to najbardziej istotny ze wskaźników. Pokazuje on, jakie wyniki osiąga przedsiębiorstwo ze swojej podstawowej działalności. Jeśli wskaźnik jest ujemny, oznacza to, że przedsiębiorstwo ponosi większe koszty wyprodukowania swoich usług/produktów, niż pobiera z nich zysków. Optymalny poziom wskaźnika wynosi powyżej 4%. ARM MPEC MPK MPO MPWIK Zysk netto* , , ,1 Przychody netto ze sprzedaży* Wskaźnik rentowności sprzedaży -106,42% 2,52% 0,48% 3,29% 14,41% *Kwoty podane w PLN 8

10 IV. Płynność Utrzymywanie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest jednym z najbardziej istotnych zadań kierownictwa spółek. Płynność rozumiana jest jako zdolność do wywiązywania się firmy ze swoich krótkoterminowych zobowiązań. Istotne jest właściwe zachowanie płynności, ponieważ niewywiązywanie się na czas ze swoich zobowiązań może skutkować spadkiem zaufania partnerów i brakiem możliwości reagowania na kryzysowe sytuacje. Zbyt wysoka płynność powoduje jednak zamrożenie kapitału przedsiębiorstwa, który mógłby zostać efektywniej wykorzystany do bieżącej działalności. Brak płynności uniemożliwia podejmowanie wielu działań kadrze zarządzającej, która bez bieżących środków nie może właściwie reagować na dynamiczną sytuację rynkową, zaś w razie spadku koniunktury gospodarczej związane ręce mogą skutkować upadkiem przedsiębiorstwa. a) Płynność bieżąca Wskaźnik ten informuje nas o zdolności podmiotu do regulowania swoich zobowiązań bieżącymi aktywami obrotowymi. Wzorcowa wartość wskaźnika podawana w literaturze mieści się w przedziale 1,3-2. ARM MPEC MPK MPO MPWIK Aktywa obrotowe* Zobowiązania krótkoterminowe* Płynność bieżąca 0,76 0,97 0,94 0,57 1,53 *Kwoty podane w PLN 9

11 b) Wskaźnik szybkiej płynności Jest on uzupełnieniem wskaźnika bieżącej płynności i mówi nam, jakie są możliwości spłacania zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki (gotówka oraz należności krótkoterminowe). Standardowa wartość wskaźnika powinna wynosić 0,8-1,5. ARM MPEC MPK MPO MPWIK Aktywa obrotowe* Zapasy* Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe* Zobowiązania krótkoterminowe* Wskaźnik szybkiej płynności 0,70 0,93 0,72 0,46 1,18 *Kwoty podane w PLN 10

12 V. Zadłużenie Zadłużenie to finansowanie działalności podmiotu ze źródeł zewnętrznych. Przedsiębiorstwo może wykorzystywać różne formy pozyskiwania tychże środków począwszy od kapitałów własnych, które stanowią majątek spółki, po pożyczanie pieniędzy od innych podmiotów, które stanowi zadłużenie przedsiębiorstwa. Pożyczanie kapitału podejmowane jest w celu realizacji większych inwestycji, które mają przyczynić się do szybszego rozwoju podmiotu gospodarczego. Zbyt duży poziom zadłużenia może jednak skutkować upadkiem przedsiębiorstwa w razie niemożności spłaty kredytów. Zagadnienie zadłużenia jest szczególnie istotne dla spółek miejskich, gdzie z powodu powiązań z miastem może dochodzić do pokusy nadużycia i w efekcie obciążania długami spółek miejskich budżetu miasta. a) Wskaźnik ogólnego zadłużenia Mówi nam o tym, jaki udział w finansowaniu majątku podmiotu mają zobowiązania i dług. Wskaźniki powyżej 0,5 oznaczają już bardzo wysokie zadłużenie przedsiębiorstwa i wskazują, że ponad połowa wszystkich aktywów spółki pochodzi ze źródeł zewnętrznych. ARM MPEC MPK MPO MPWIK Zobowiązania ogółem* Aktywa ogółem* Ogólne zadłużenie 0,83 0,51 0,68 0,66 0,40 *Kwoty podane w PLN 11

13 b) Zadłużenie kapitału własnego Wskaźnik ten przedstawia stosunek zobowiązań oraz kapitału własnego spółki w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa. Poziom zadłużenia kapitału własnego powiązany jest z ewentualną możliwością pokrycia zobowiązań przez spółkę, gdyż wskaźnik ten pokazuje ile długu przypada na 1 złotówkę kapitału przedsiębiorstwa. Wskaźnik powinien zawierać się w przedziale Czym większa wartość wskaźnika, tym przedsiębiorstwo jest bardziej zadłużone. ARM MPEC MPK MPO MPWIK Kapitał obcy* Kapitał własny* Zadłużenie kapitału własnego 4,75 1,03 2,14 1,94 0,68 *Kwoty podane w PLN c) Zadłużenie długoterminowe Obrazuje, jaka wielkość kapitałów własnych przedsiębiorstwa jest finansowana przez zobowiązania długoterminowe. Przedsiębiorstwa, których wartość tego wskaźnika jest większa niż 1, uważa się za silnie zadłużone. ARM MPEC MPK MPO MPWIK Zobowiązania długoterminowe* Kapitał własny* Zadłużenie długoterminowe 4,13 0,07 0,70 0,64 0,23 *Kwoty podane w PLN 12

14 VI. Podsumowanie funkcjonowania poszczególnych spółek 1. Agencja Rozwoju Miasta Spółka ta została utworzona przez miasto Kraków w celu wsparcia organów miasta oraz podmiotów komercyjnych w realizacji planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Statut spółki jasno określa, że podstawowym zadaniem spółki jest realizacja i wspieranie działań inwestycyjnych na terenie miasta, statut określa także, że jej celem nie jest wypracowywanie zysku dla akcjonariuszy (Miasta Krakowa), lecz przekazywany jest na działania statutowe spółki. W 2013 roku spółka przyniosła straty wynoszące 1,77 mln zł, całość strat wynikała z działalności gospodarczej spółki. W tym miejscu na uwagę zasługują wysokie wynagrodzenia, wynoszące 1,33 mln zł. Oraz wysokie koszty odsetek od pożyczek wynoszące 0,5 mln zł. Na uwagę zasługuje także płynność spółki. Zarówno wskaźnik bieżącej płynności jak i szybkiej płynności są na bardzo niskim poziomie, znacznie przekraczając minimalna akceptowalną wartość. Tak niska wysokość wskaźników świadczy o bardzo realnej groźbie niemożności regulowania swoich bieżących zobowiązań i koniecznej interwencji. Jeszcze gorzej wygląda zadłużenie spółki. 82% wszystkich aktywów spółki pochodzi ze źródeł zewnętrznych, co świadczy o bardzo wysokim zadłużeniu podmiotu. Przedsiębiorstwo stosuję więc bardzo wysoką dźwignię finansową, której wartość wynosi 4,7 - na każdą własną złotówkę przedsiębiorstwa, przypada 4,7 zł pożyczonego z zewnętrznych źródeł. Obecna sytuacja spółki jest bardzo zła. Nie przynosi ona zysków, przychody z działalności w stosunku do kosztów utrzymania i odsetek od kredytów są bardzo niskie, spółka bazuje na pożyczonych pieniądzach przy zastosowaniu bardzo wysokiej w tej branży dźwigni finansowej. Istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo kłopotów finansowych spółki i problemów z płynnością. 13

15 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej MPEC jest przedsiębiorstwem ciepłowniczym działającym na terenie Krakowa i Skawiny. Przedsiębiorstwo zapewnia ciepłą wodę oraz ciepło do ogrzewania, zarządza też sieciami przesyłowymi oraz podłącza nowych odbiorców. Spółka jest dla Krakowa strategiczną z punktu widzenia walki z prawdopodobnie najbardziej uciążliwym dla mieszkańców problemem Krakowa- smogiem. Miasto we współpracy z MPEC-em uruchomiło program wymiany uciążliwych pieców węglowych na bardziej przyjazne dla środowiska ciepło sieciowe. Spółka w 2013 roku przyniosła ponad 12 milionów złotych zysku, co przy aktywach wynoszących ponad 732 miliony złotych stanowi 1,68% stopy zwrotów z aktywów. Wskaźnik ten był więc nieco wyższy od inflacji, który wyniosła w 2013 roku 0,9%. Jest to przyzwoity poziom zyskowności, biorąc pod uwagę ważną społeczną rolę spółki. Zarówno płynność spółki, jak i zadłużenie kształtuję się na dobrym poziomie, spółka nie ma żadnych problemów z regulowaniem swoich zobowiązań. Z racji na charakter działalności spółki i stałość przychodów zadłużenie na poziomie 50 % wydaje się racjonalne, przy zadłużeniu kapitału własnego równym 1, spółka może spłacić wszystkie swoje długi kapitałem własnym. Patrząc na sytuację księgową spółki jest ona dobrze zarządzana. Zarówno stan płynności jak i zadłużenia sprawiają, że spółka nie stanowi ryzyka obciążenia budżetu Krakowa. Niewielki wypracowywany zysk przedsiębiorstwa pozwala na dalszy rozwój i inwestycję spółki. 14

16 3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK jest przedsiębiorstwem, którego przedmiotem działalności jest transport publiczny na terenie miasta Krakowa. Od 2006 roku rozdzielana została rola przewoźnika i organizatora transportu miejskiego. Od tamtej pory MPK jest tylko przewoźnikiem, który jest odpowiedzialny za przewóz pasażerów (techniczne aspekty- tabor autobusowy, tramwajowy, zatrudnienie kierowców), dystrybucję biletów oraz kontrolę biletową. Wszelkie kwestie dotyczące organizacji transportu (lokalizacja przystanków, trasy linii i częstotliwość kursowania etc.) odpowiedzialna jest inna spółka miejska - Zarząd Infrastruktury i Transportu. Spółka przyniosła w 2013 roku około 2,2 miliona złotych zysku, która wynosiła około 0,26 % stopy zwrotu z wszystkich aktywów. Oznacza to, że każde 100 złotych spółki (czy to pożyczone, czy pochodzące z kapitałów własnych), wygenerowało 26 groszy zysku. Jest to nie wiele biorąc pod uwagę średnia inflację wynoszącą 0,9%. Przy takim poziomie inflacji i tak niskim zysku, wartość przedsiębiorstwa zmniejszyła się, co oznacza, że jego działalność nie była ekonomicznie uzasadniona. Źle wypada też rentowność sprzedaży. Tylko 0,48% oznacza, że jej działalność gospodarcza nie przynosi wystarczających zysków. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne nie może jednak kształtować ani cen biletów, ani organizować transportu. Dlatego też dalszej analizie powinny podlegać koszty działalności, efektywność zatrudnienia, czy kredytowania przedsiębiorstwa. Słabo wypada także płynność przedsiębiorstwa. Obecne wskaźniki jasno pokazują, że spółka nie jest w stanie spłacać swoich bieżących krótkoterminowych zobowiązań, cierpi na duży brak gotówki. Zagraża to sytuacji przedsiębiorstwa i terminom spłacanych zobowiązań. W dalszej konsekwencji może prowadzić to do spadku zaufania kontrahentów spółki i podrożenia kredytów. Zadłużenie przedsiębiorstwa osiąga niemal 70% obecnych aktywów, na każdą posiadaną złotówkę kapitału własnego spółki przypada 2,14 zł pożyczonego. Przy płaconych odsetkach wynoszących niemal 12 milionów złotych, zadłużenie przedsiębiorstwa przy braku poprawienia działalności może stanowić kłopot dla 15

17 dalszego funkcjonowania spółki i duże ryzyko konieczności wspomagania finansów spółki przez budżet miasta. 16

18 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO istnieje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od 1993 roku, gdzie całościowym właścicielem jest miasto Kraków. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa są szeroko pojęte usługi oczyszczania miasta- od usług wywozowych, poprzez sortowanie i selektywne zbieranie odpadów, aż po przetwarzanie odpadów. MPO wykonuje również usługi polegające na utrzymaniu w czystości Krakowa. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania zakończyło rok 2013 z wynikiem finansowym wynoszącym 6,33 miliona złotych. Jest to imponująca kwota, biorąc pod uwagę całość aktywów równych 158,5 miliona. Dobrze wygląda także rentowność sprzedaży, która wynosi 3,29 %, spółka przynosi wysokie zyski ze swojej podstawowej działalności. Źle za to wypada płynność przedsiębiorstwa. Wskaźniki zarówno bieżącej, jak i szybkiej płynności jednoznacznie wskazują, że spółka może mieć problemy z regulowaniem swoich bieżących zobowiązań. Ogólne zadłużenie spółki kształtuję się w wysokości 66% wszystkich aktywów, 2/3 jednak ze wszystkich zobowiązań to zobowiązania krótkoterminowe, których zapadalność wynosi mniej niż 12 miesięcy. Biorąc pod uwagę zadłużenie długoterminowe, na każdą złotówkę kapitału własnego, przypadają 64 grosze pochodzące ze źródeł zewnętrznych. Zastawiająca jest wysoka wartość zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwa. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem było przeniesienie wielu płatności krótkoterminowych na następny rok obrotowy, w celu wykazania lepszego wyniku finansowego. Podsumowując obecną sytuację przedsiębiorstwa, działa ono sprawnie, jednak bardzo niska płynność przedsiębiorstwa stanowi zagrożenie, przez które konieczne może być wsparcie spółki przez Budżet Miasta. 17

19 5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji MPWiK jest przedsiębiorstwem zajmującym się ujmowaniem, uzdatnianiem, dystrybucją wody oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków na terenie Krakowa i okolicznych gmin. Od 1994 roku ma charakter spółki akcyjnej, której jedynym właścicielem jest miasto Kraków. Spółka zarządza m.in. zakładami uzdatniania wody: Bielany, Dłubnia, Raba, Rudawa i oczyszczalniami ścieków Kujawy i Płaszów. Spółka w 2013 roku zrealizowała zysk w wysokości 56 milionów złotych, co przy aktywach wynoszących milionów stanowiło 3,54 % stopy zwrotu z aktywów. Wskaźnik rentowności sprzedaży wyniósł dla spółki 14,41% co świadczy o bardzo wysokich zyskach z podstawowej działalności spółki. W przypadku tego typu spółki miejskiej wskaźnik ten jest niepokojący, powodem tak wysokich zysków jest duża marża nakładana na odbiorców, co przy monopolizacji tego typu usług jest społecznie szkodliwe. MPWiK posiada wzorcowe wskaźniki dotyczące płynności, przedsiębiorstwo w przyszłości nie będzie miało problemów ze spłatą swoich bieżących zobowiązań. Przedsiębiorstwo nie posiada też wysokiego zadłużenia zarówno krótkoterminowego, jak i długoterminowego. Kredyty z terminem zapadalności powyżej 1 roku stanowią tylko 23% aktywów firmy, co przy działalności firmy i bardzo stabilnych dochodach jest rozsądną wartością. 18

20 VII. Wnioski końcowe Badając funkcjonowanie krakowskich spółek miejskich dochodzimy do wniosków, że teza dotycząca ukrywania długu w spółkach miejskich jest częściowo prawdziwa. Zjawiska na pewno nie należy uogólniać, problem dotyczy tylko kilku spółek, których stan finansowy i efektywność działalności nie uzasadniają zaciągania tak wysokich zobowiązań. Czas przeprowadzanych badań także prowadzi do ważnych wniosków związanych z funkcjonowaniem krakowskiej polityki samorządowej. Badania dotyczą okresu tuż przed 4 letnim cyklem wyborów samorządowych. Realizowanie dużych inwestycji przez najgorzej funkcjonujące spółki (ARM i MPK), takich jak hala Kraków Arena oraz wymiana dużej części taboru, na które to inwestycje zwyczajnie nie było tych spółek stać, same nasuwają pytania o możliwość wywieranie nacisku przez polityków samorządowych, aby pokazać wyborcom sukcesy w roku wyborczym. Jak wyglądałby budżet miasta, gdyby włączyć do niego zadłużenie spółek? Rozsądnym rozwiązaniem wydaje się włączenie do zadłużenia budżetu tylko tego długu, który jest niebezpieczny dla miasta, dlatego też dołączamy tylko dług ARM i MPK, który wynosi 805 milionów złotych. Sumując z obecnym długiem budżet wygląda następująco: milionów PL milionów PL Wydatki Zadłużenie Budżet Krakowa

21 Sumując dług Krakowa wraz z najbardziej zagrożonym długiem spółek miejskich wynosi on około 72% wszystkich wydatków miejskich, bardzo wyraźnie przekraczając ustawowy próg bezpieczeństwa. Oprócz dodawania długu dwóch wspomnianych wyżej spółek do całkowitego zadłużenia miasta można przeprowadzić symulację, jak wyglądałby budżet miasta, włączając do niego przychody ARM i MPK. Łączne przychody tych dwóch podmiotów oraz miasta wynoszą w sumie około 4366 milionów złotych. Włączając w rozliczenia księgowe te spółki, otrzymujemy zadłużenie miejskie na poziomie 64% przychodów. 20

22 O projekcie Od maja do października 2014 r. Ośrodek Studiów o Mieście i Klub Jagielloński, przy wsparciu Banku Zachodniego WBK, realizuje projekt pt. "Na co idą Twoje podatki?" Celem projektu jest upowszechnianie świadomości stanu finansowego polskich miast. Projekt składa się z trzech produktów: 1. Generator map wydatków gminy Główną barierą w zrozumieniu wydatków gmin jest kwestia braku przejrzystości. Dlatego stworzyliśmy stronę internetową, która ma charakter powszechnie dostępnego generatora map wydatków każdej polskiej gminy. Generator z dostarczonych przez użytkownika danych tworzy infografikę wydatków jego gminy. Plik graficzny może być następnie umieszczany na stronach internetowych, portalach społecznościowych, wykorzystywany w prezentacjach multimedialnych, czy drukowany na powierzchniach wielkoformatowych. W ten sposób każdy może stworzyć mapę wydatków swojej gminy, nawet jeśli nigdy wcześniej nie zajmował się tworzeniem infografiki. Więcej: 2. Raport na temat stanu finansów Krakowa Mapa wydatków gmin jest tylko pierwszym krokiem do rzetelnego poznania sytuacji finansowej konkretnego miasta. Kolejnym krokiem powinien być raport prezentujący stan finansów miasta. Dlatego chcemy przygotować taki raport skupiający się przede wszystkim na kondycji spółek miejskich oraz ich wpływie na finanse miast, a następnie upowszechniać użytą przez nas metodologię, by podobne raporty powstawały także w innych miastach. 3. Akademia Dobrego Miasta Akademia Dobrego Miasta to spotkanie i dyskusje nad tematyką miejską i samorządową, w której uczestniczą studenci, absolwenci i doktoranci zainteresowani tą tematyką. Zaplanowana jest na wzór organizowanej od wielu lat przez Klub Jagielloński Akademii Dobrego Państwa, miała formę spotkań i dyskusji panelowych z ekspertami wokół tematów z zakresu prawa, politologii, ekonomii i filozofii. W czasie ADM zaprezentowany został generator map wydatków gmin oraz raport o kondycji finansowej spółek miejskich w Krakowie. Ponadto opracowana został metodologia diagnozy miast w Polsce pod kątem paradygmatu węzłów, który definiuje obszary miejskie jako węzły administracyjne, komunikacyjne, społeczne, kulturalne i gospodarcze. 21

23 Projekt jest realizowany przez Klub Jagielloński i Ośrodek Studiów o Mieście. Klub Jagielloński KJ jest nowoczesnym stowarzyszeniem o 25-letniej tradycji, zrzeszającym głównie studentów i młodych absolwentów uczelni wyższych całej Polski. Misją naszej działalności udzielenie odpowiedzi na pytanie - jakiego patriotyzmu potrzebujemy? Nie "kim jesteśmy", ale "kim mamy być". Postawa, którą chcemy kształtować, to nowoczesny patriotyzm. Nowoczesny patriotyzm, który stara się budować Klub Jagielloński, ma dwa nierozłączne bieguny, z których pierwszy stanowi identyfikacja z historycznym i kulturowym dziedzictwem naszych przodków, zaś drugi to nieustające dążenie do rozwoju cywilizacyjnego Polski. Tym samym widzimy, że patriotyzm dzisiejszych czasów jest: zespoloną parą tradycji i modernizacji. Trzy filary Klubu, które stanowią działalność ekspercka, programy projektowe i kwartalnik "Pressje", tworzą nowoczesny patriotyzm przyszłości, oparty na wiedzy czerpanej z analiz, na działalności społecznej i edukacyjnej, tworzeniu nowej płaszczyzny debaty intelektualnej. Więcej na: Ośrodek Studiów o Mieście OSOM jest przestrzenią spotkania liderów danego miasta na rzecz jego dynamicznego rozwoju. Jest miejscem, gdzie myśli się o ambitnych projektach w sposób podmiotowy, twórczy, bez powielania utartych schematów. Naszą wizją przyszłości miast w Polsce jest oparcie ich rozwoju na trzech kapitałach: ludzkim (jak zatrzymać i przyciągnąć kolejnych liderów miejskich oraz rozwijać zasoby wiedzy?); społecznym (jakie mechanizmy wprowadzać, by obywatele mieli realny wpływ na życie miasta?); gospodarczym (jak wzmacniać potencjał gospodarczy miasta?). Formuła naszej działalności opiera się o prace badawczo-analityczne (think-tank), współpracy ze środowiskami działającymi w polskich miastach (sfera społeczna) oraz formowaniu nowych elit lokalnych. OSOM działa w Krakowie, Łodzi, Częstochowie, Gliwicach i Nowym Sączu Więcej na: 22

24 Informacje o autorach Karol Wałachowski Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, student prawa UJ, związany z Klubem Jagiellońskim. Na przełomie pełnomocnik Klubu Jagiellońskiego ds. polityk miejskich, koordynator Ośrodka Studiów o Mieście w Częstochowie. Autor programu badawczego "Częstochowaznikające miasto". Mail: Tel.: Michał Dulak Kieruje pracami Ośrodka Studiów o Mieście. Student studiów doktoranckich na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Klubu Jagiellońskiego, gdzie od 2009 r. współtworzy Barometr Rozwoju Małopolski. Zainteresowania w pracy doktorskiej skupiają się na relacjach i mechanizmach administracji publicznej w Polsce w jej kontaktach z instytucjami Unii Europejskiej. Od 2010 r. do 2013 r. pracował w Zespole Planowania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Mail: Tel.: Marcin Kędzierski Ekonomista, asystent w Katedrze Studiów Europejskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej UEK. Współautor podręcznika akademickiego poświęconego problemowi polityk publicznych. Zainteresowania naukowe oraz doświadczenie projektowe związane z problematyką ekonomicznej analizy regulacji oraz roli państwa we współczesnej gospodarce. Członek Zespołu Ekspertów Klubu Jagiellońskiego. Mail: Dr Krzysztof Mazur Ukończył politologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz filozofię w ramach Studiów Międzywydziałowych UJ. Obronił doktorat na temat myśli politycznej okresu pierwszej Solidarności. Autor licznych artykułów o tej tematyce. Brał udział w wielu projektach badawczych, w tym m.in. w projekcie 23

25 Fundacji Instytutu Tertio Millennio pt. Archiwum Medialne Jana Pawła II, w projekcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku - prowadzenie notacji filmowych z byłymi działaczami ruchu społecznego Solidarność z terenów Górnego Śląska i Małopolski. Ponadto współautor raportu Klubu Jagiellońskiego Dereglamentacja zawodu Przewodnik turystyczny analiza kosztów i korzyści (ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski), a także uczestnik projektu badawczego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pt. Kultura pamięci tożsamość Małopolski analiza potencjału historycznego Województwa Małopolskiego w kontekście rozwoju ekonomicznego i społecznego. Mail: 24

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok Załącznik nr 1.. do Uchwały Nr Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO. z dnia 27 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIV/226/2017 RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce za rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane rejestrowe

Wybrane dane rejestrowe Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 351225738 INPROEL - 3 Sp. z o.o. NIP: PL 6761777538 KRS Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 139301 KRS >> więcej 100 200 250

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Materiały uzupełniające do

Materiały uzupełniające do Dźwignia finansowa a ryzyko finansowe Przedsiębiorstwo korzystające z kapitału obcego jest narażone na ryzyko finansowe niepewność co do przyszłego poziomu zysku netto Materiały uzupełniające do wykładów

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach

ANALIZA FINANSOWA. spółki Przykład S.A. w latach ANALIZA FINANSOWA spółki Przykład S.A. w latach 21-25 ANALIZY PROGNOZY Paweł Grad Tel.: 782 463 149 E-mail: pawel.grad@analizy-prognozy.pl www.analizy-prognozy.pl Aktualizacja: 17.6.217 r. Organizm gospodarczy

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013

Grupa AB. PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Grupa AB PREZENTACJA WYNIKÓW za III kw. 2013 Warszawa, 14-15 listopada 2013 WYNIKI FINANSOWE GRUPY AB Q3/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q3/2013 W 3 kw. 2013 dalszy dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE. Finanse dla menedżerów niefinansistów. tel: ; fax: ;

SZKOLENIE. Finanse dla menedżerów niefinansistów. tel: ; fax: ; SZKOLENIE Finanse dla menedżerów niefinansistów tel: +48 22 100-48-96; fax: +48 22 300-52-79; e-mail: biuro@akademiaasap.pl TRENERZY DORADCY TRENERZY i KONSULTANCI NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r.

SPRAWOZDANIE. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, tj. okres od do r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2 Rady Nadzorczej z dnia 25 czerwca 2012 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki Grupa Konsultingowo- Inżynieryjna KOMPLEKS S.A. z wykonywania nadzoru na działalnością Spółki

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe

Wskaźnik Formuła OB D% aktywa trwałe aktywa obrotowe 1. Wskaźniki sprawności działania Wskaźnik Formuła 2009 2008 OB D% 1. Podstawowy wsk. Struktury majątkowej aktywa trwałe aktywa obrotowe 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wskaźnik produktywności aktywów (wskaźnik

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu

257 oznacza dobrą zdolność płatniczą Ocena firmy została dokonana na bazie dostępnych danych w dniu Strona 1 / 10 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 012155348 NIP: PL 1250301625 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 257 ROGOWSKI EXPORT-IMPORT Stanisław Rogowski >> więcej Dane

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie

Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Metodyka oceny finansowej wniosku o dofinansowanie Ocena finansowa przeprowadzana jest na podstawie części finansowej wniosku wraz z załącznikami. W zależności od kryteriów oceny finansowej zawartych w

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa

Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa Metody oceny efektywności ekonomicznej działalności przedsiębiorstwa. 2011-10-13 1 Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dokonuje się przy pomocy wskaźników. 2011-10-13 2 Analiza wskaźnikowa Najbardziej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej projekt 01193 Str. 1 ANALIZA EX-POST SYTUACJI FINANSOWEJ Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej Krótka historia W 1950 roku powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane rejestrowe. Wybrane parametry firmy. Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa ( *)

Wybrane dane rejestrowe. Wybrane parametry firmy. Wskaźniki finansowe - trend >> analiza finansowa ( *) Strona 1 / 13 PODSUMOWANIE Dane identyfikacyjne Pełna nazwa: Regon: 932671514 NIP: PL 8992138354 Ocena Creditreform Indeks zdolności płatniczej 277 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "PRUS-POL-BIS" Agencja

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.

U S T A W A. z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego. P r o j e k t U S T A W A z dnia... 2006 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego Art. 1. W ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA

Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Jednostkowe sprawozdanie finansowe ANWILU SA Zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, ANWIL SA sporządził sprawozdania finansowe za rok zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE RAPORT OKRESOWY KWARTALNY TERMO REX SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO 30.09.2017 R. (III KWARTAŁ 2017 R.) Jaworzno 10.11.2017 r. Raport okresowy za III kwartał 2017

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60

sieci. Kategoria B liczba punktów: 61-80 warunek dodatkowy: nieujemny wynik finansowy z działalności jednostki Kategoria C liczba punktów: 41-60 - zakres i metody oceny sytuacji ekonomicznej jednostek sieci Proponuje się, by ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek sieci opierała się na analizie wskaźnikowej. Na tej podstawie, przy zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Finanse przedsiębiorstwa Rok akademicki: 2030/2031 Kod: ZZP-1-502-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb

Bardziej szczegółowo

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski

Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski Dlaczego warto przeprowadzać analizę wskaźnikową? Przewaga analizy wskaźnikowej nad wstępną. Analiza Wskaźnikowa dr Michał Pachowski ( ) wskaźnik prawdę Ci powie Jakie płaszczyzny funkcjonowania przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka Cywilna GOSPODARKA KOMUNALNA W GMINIE JAROCIN W LATACH 2011-2014 KIERUNKI ZMIAN

Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka Cywilna GOSPODARKA KOMUNALNA W GMINIE JAROCIN W LATACH 2011-2014 KIERUNKI ZMIAN Biuro Ekspertyz Ekonomicznych UNILEX Spółka Cywilna GOSPODARKA KOMUNALNA W GMINIE JAROCIN W LATACH 2011-2014 KIERUNKI ZMIAN GOSPODARKA KOMUNALNA ( ) KIERUNKI ZMIAN 1. Warunki i założenia prowadzonej analizy

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr / / 2011 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Koszalina na lata 2012-2026 Założenia

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec

Bardziej szczegółowo

Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting

Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting II OGÓLNOPOLSKI KONGRES BROKERÓW 15.10.2013 CHORZÓW HOTEL ARSENAL PALACE Z deszczu pod rynnę nie zawsze studium przypadku Autor: Marcin Nikiel Sagan Consulting Case Study: Opis sytuacji. Kluczowe decyzje

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016

Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016 Burmistrz Miasta Gorlice SPRAWOZDANIA FINANSOWE MIASTA GORLICE ZA 2015 ROK GORLICE, 23 CZERWCA 2016 1 BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AKTYWA 3.892 tys. zł ŚRODKI PIENIĘŻNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 2005 ROK I. METODY WYCENY STOSOWANE W JEDNOSTCE. I. 1. Stosowane metody wyceny (w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów, przychodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk

ANALIZA FINANSOWA. Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA FINANSOWA Dr Marcin Jędrzejczyk ANALIZA WSTĘPNA BILANSU 1. badanie struktury majątkowej przy wykorzystaniu wskaźników struktury aktywów 2. badanie struktury kapitałowej przy użyciu wskaźników struktury

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Analiza Ekonomiczno-Finansowa (...) analiza finansowa wykła8.03.2006 1/4 analiza finansowa ćwiczenia 29.03.2006 2/4 Jaki wpływ na wzrost sprzedaży miała: zmiana ilości zatrudnionych zmiana wydajności cena

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

INTERSPORT POLSKA S.A.

INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks nr 1 Prospekt emisyjny INTERSPORT POLSKA S.A. Aneks numer 1 do Prospektu Emisyjnego INTERSPORT POLSKA S.A. z siedzibą w Cholerzynie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Analiza przepływów pieniężnych spółki

Analiza przepływów pieniężnych spółki Analiza przepływów pieniężnych spółki Przepływy pieniężne mierzą wszystkie wpływy i wypływy gotówki z i do spółki, a do tego od razu przyporządkowują je do jednej z 3 kategorii: przepływy operacyjne -

Bardziej szczegółowo

Co to są finanse przedsiębiorstwa?

Co to są finanse przedsiębiorstwa? Akademia Młodego Ekonomisty Finansowanie działalności przedsiębiorstwa Sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa Kornelia Bem - Kozieł Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 10 października

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, Franczak Ewa Uniwersytet Ekonomiczny Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Working

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.005 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki

Prezentacja danych finansowych za okres, w którym nastąpiło połączenie lub nabycie innej jednostki Sprawozdanie finansowe sporządzone na koniec okresu sprawozdawczego, w którym nastąpiło połączenie, powinno zawierać dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy. payday loans direct lender payday lenders

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 kwietnia 2016 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO

Bardziej szczegółowo