Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B"

Transkrypt

1 Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 02 lipca 2013 roku ul. Nadwiślańska Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 2/2013 na dostawę Platformy B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa VIII: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności współpracy firmy Europrojekt Gdańsk z partnerami zagranicznymi

2 1. Nazwa i adres Zamawiającego Europrojekt Gdańsk S.A. ul. Nadwiślańska Gdańsk 2. Tryb udzielania zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.). 3. Miejsce udostępnienia zapytania ofertowego a. Hol na I piętrze siedziby Zamawiającego: ul. Nadwiślańska Gdańsk b. Strona internetowa Zamawiającego: 4. Przedmiot zamówienia a. Przedmiotem zapytania jest dostawa Platformy B2B: b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania 5. Termin wykonania zamówienia Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 15 lipca 2013 roku Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 czerwca 2014 roku 6. Opis sposobu przygotowania oferty a. Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

3 b. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. c. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 d. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania (załączniki nr 2-7) powinny zostać wypełnione przez Oferenta i dołączone do oferty e. Do oferty należy załączyć dokument rejestrowy Oferenta, nie starszy niż 6 miesięcy f. Oferta powinna być: opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres siedziby Oferenta oraz dane kontaktowe, podpisana czytelnie przez Oferenta, umieszczona w zaklejonej kopercie z napisem: OFERTA do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2013 g. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie 7. Warunki udziału w postępowaniu a. W postępowaniu mogą brać udział Oferenci którzy spełniają następujące warunek: W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, prawidłowo zrealizował co najmniej trzy dostawy aplikacji bazujących na technologii IBM Lotus Domino/Notes. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania tj.: o Min. 1 osoba posiadająca certyfikat w zakresie zarządzania projektami PRINCE2 Foundation.

4 o Min. 1 osoba posiadająca certyfikaty w zakresie programowania w środowisku IBM Lotus (Lotuscript, XPages): IBM Certified Application Developer Lotus Notes & Domino lub IBM Certified Advanced Application Developer Lotus Notes & Domino 8 b. Do oferty należy dołączyć wykaz wykonanych dostaw zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4, wraz z dokumentami potwierdzający prawidłową realizację dostaw c. Do oferty należy dołączyć wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5, wraz z oświadczeniem wymienionych osób o udziale w realizacji projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 d. Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców. W takim przypadku wymagania dotyczące udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie. 8. Koncepcja funkcjonalno-techniczna a. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w ofercie opis koncepcji funkcjonalnotechnicznej oferowanej platformy., zawierający co najmniej: szczegółowy opis funkcjonalności modułu obsługa przetargów szczegółowy opis funkcjonalności modułu projekty szczegółowy opis funkcjonalności modułu rozliczenia opis architektury rozwiązania, w podziale na architekturę fizyczną oraz logiczną. opis wykorzystywanych technologii 9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Oferentami Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest:

5 Rafał Wlazły tel: (+48) (58) fax: (+48) (58) Miejsce i termin składania ofert: a. Termin składania ofert: 08 lipca 2013 roku godz , decyduje godzina wpływu oferty do Zamawiającego b. Oferty można składać : osobiście w siedzibie firmy ul. Nadwiślańska Gdańsk sekretariat I piętro pocztą na adres j.w. 11. Termin związania ofertą 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty 12. Kryteria oceny ofert a. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. b. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium najniższej ceny tzn. wybrana zostanie oferta Oferenta który zaoferuję najniższą łączną cenę za wykonanie całości przedmiotu zapytania. c. Informację o wynikach prowadzonego postępowania zostaną przekazane Oferentom biorącym udział w postępowaniu w terminie 7 dni od daty wyboru oferty. 13. Odrzucenie oferty Zamawiający odrzuci oferty nie spełniające wymagań określonych w niniejszym zapytaniu: a. W przypadku nie spełniania warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w pkt. 7

6 b. W przypadku braku dokumentów lub przedstawienia dokumentów które nie potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonych w pkt. 7 c. W przypadku braku dołączonej do oferty koncepcji lub przedłożenie koncepcji która nie będzie zawierała wszystkich wymaganych informacji określonych w pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny

7 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Lp. Specyfikacja (wymagania minimalne) Dostawa platformy B2B Wymagania ogólne 1. Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonować w architekturze high-availability. 2. Oferowane rozwiązanie będzie oparte o środowisko wirtualne oparte o VMWare. 3. System musi zapewnić dostępność również w przypadku awarii jednego z serwerów. 4. Licencje na System nie mogą być przywiązane do komputera (pracownika). 5. System powinien zostać zainstalowany na dedykowanej platformie sprzętowej udostępnionej w tym celu przez Zamawiającego. 6. System musi mieć budowę modułową. 7. System musi posiadać dodatkowy interfejs dostosowany do przeglądania na przeglądarkach urządzeń mobilnych. 8. System musi obsługiwać wielojęzyczność języki Polski, Angielski, Niemiecki 9. System musi być zintegrowany z funkcjonującą u Zamawiającego platformą opartą o Lotus Notes. 10. Wielkość repozytorium, w którym przechowywane są dokumenty powinna być ograniczona jedynie zasobami sprzętowymi serwera. 11. Repozytorium musi uwzględniać fakt przetwarzania przez Zamawiającego dokumentów o dużych rozmiarach (po kilka GB na dokument). 12. Repozytorium musi uwzględniać konieczność rozproszenia geograficznego. 13. System musi być niezależny od wyboru pakietów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.) służących do tworzenia i uaktualniania poszczególnych dokumentów przez pracowników 14. System musi zapamiętywać profile pracy poszczególnych użytkowników i udostępniać je po zalogowaniu na dowolnej stacji roboczej. 15. Uprawnienia do dokumentów muszą być definiowane dla grup oraz poszczególnych użytkowników. 16. System musi zagwarantować, iż w przypadku edycji dokumentu przez uprawnionego użytkownika pozostali użytkownicy będą mogli pobierać dokument jedynie w trybie do wglądu (odczyt) 17. System musi posiadać możliwość udzielania zastępstw przez pracowników oraz pracę w zastępstwie, przy czym w historii jest widoczne, że w czasie zastępstwa czynności na obiekcie wykonała osoba zastępująca wraz z jej wskazaniem 18. System musi posiadać możliwość ustawienia czasowego przelogowywania między kontami na podstawie zdefiniowanego zastępstwa bez konieczności ujawniania hasła dostępu użytkownika zastępowanego 19. Panel administracyjny musi umożliwiać zarządzanie układem i zawartością menu Systemu. 20. Wraz z systemem należy dostarczyć następującą dokumentację: użytkownika, administratora

8 21. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń, zgodnie z opisem Etapu III. Obsługa przetargów 22. Moduł obsługi przetargów będzie wspierać obsługę tworzenia ofert 23. System będzie obsługiwać obsługę wszystkich trybów postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych 24. System będzie wspierać obsługę przetargów na etapach: rejestracja, weryfikacja, odwołanie, rezygnacja, przygotowanie oferty, założenie oferty, wnioski 25. Moduł umożliwi wprowadzenie informacji zarówno o ogłoszonych przetargach jak i o działaniach sprzedażowych podjętych niezależnie od ogłoszonych przetargów. 26. Moduł umożliwi automatyczne pobieranie informacji o przetargach z publikatora TED. 27. System będzie interpretować właściwe fragmenty ogłoszenia o zamówieniu publicznym. 28. System będzie zintegrowany z bazą danych REGON. 29. System wesprze automatyczne pobieranie dokumentacji przetargowej ze stron internetowych zamawiających. 30. System wesprze monitorowanie zmian w dokumentacji przetargowej. 31. System umożliwi drzewiasty dostęp do dokumentacji przetargowej. 32. System umożliwi mechanizmy subskrypcji. 33. System zapewni wsparcie weryfikacji przetargu, zgodnie z regułami postępowań publicznych. 34. System wszędzie gdzie to możliwe będzie prezentować kontekstowo dane z przeszłych doświadczeń w postaci wykresów słupkowych, kołowych bądź innych. 35. System zapewni workflow akceptacji oferty. 36. System wesprze przygotowanie oferty, poprzez dobór zespołu osób, referencji oraz innych wymaganych przepisami dokumentów. 37. System zapewni kontrolę kompletności przygotowywanej oferty. 38. System wesprze workflow pracy grupowej nad przygotowaniem oferty. 39. System wesprze kontrolę terminowości, wraz z powiadomieniami o przekroczeniu terminów. 40. System wesprze wykonywanie wyceny oferty. 41. System wesprze kompleksowo proces pytań i odpowiedzi do specyfikacji, w tym zmian specyfikacji przetargowych. 42. System zapewni bazę informacji o konkurencji. 43. System zapewni sporządzanie wniosków z sukcesów/porażek i późniejszą ich kontekstową prezentację. Obsługa projektów 44. System wesprze kompleksowo prowadzenie projektów przez Europrojekt Gdańsk S.A. 45. System wesprze obsługę projektów w fazach: inicjacja, przygotowanie, wykonanie, monitorowanie i kontrola, odbiór.

9 46. System umożliwi inicjację projektu na podstawie danych z modułu obsługa przetargów. 47. System zapewni obsługę podstawowych danych (metryki) projektu. 48. System umożliwi przydzielenie właściwych osób do projektu, w podziale na role 49. System umożliwi odnotowanie przepisów prawnych w oparciu o które prowadzony jest projekt. 50. System umożliwi kompleksowe zarządzanie zadaniami w projekcie. 51. System udostępni raporty projektowe, m.in.: status projektu i zadań, efektywność pracowników, wskaźniki Earned Value, Actual Cost, Schedule Performance Index i inne w zakresie danych zawartych w systemie 52. Moduł obsługi projektów umożliwi inicjację danych rozliczeniowych (moduł obsługi rozliczeń) Obsługa rozliczeń 53. Moduł obsługi rozliczeń wesprze rozliczenia Europrojekt Gdańsk S.A. ze spółkami partnerskimi. 54. Moduł wesprze pełny Workflow rozliczeń. 55. Moduł umożliwi generowanie kosztorysów. 56. Moduł umożliwi weryfikację i uzupełnienie listy zadań w kosztorysach 57. Moduł umożliwi akceptację rozliczeń w podziale na akceptację wewnętrzną oraz zewnętrzną. Poniżej przedstawione zostały zaplanowane etapy projektu: Etap I Analiza przedwdrożeniowa od do W pierwszym etapie realizacji przedmiotu zapytania wykonana zostanie analiza przedwdrożeniowa w zakresie opracowania specyfikacji wymagań systemowych. W trakcie przeprowadzania analizy ocenie podlegać będzie strategia firmy, jej potrzeby w poszczególnych obszarach działalności, struktura organizacyjna i przebieg procesów biznesowych w firmie, obieg wymiany informacji i dokumentów oraz organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach. Produktem usługi jest raport z analizy przedwdrożeniowej pozwalający zamodelować realizowane procesy w systemie informatycznym, powstanie architektura systemu zawierająca mechanizmy integracji (EDI) z systemami dziedzinowymi oraz projekt techniczny systemu jako podstawa do implementacji informatycznej Etap II Zaprogramowanie pilota platformy B2B od do W ramach etapu opracowany zostanie projekt aplikacji określający szczegółowe wymagania, specyfikację zakresu funkcjonalności. Na podstawie przeprowadzonych badań zostanie opracowany szkic wymagań, który będzie podstawą do stworzenia kompletnego projektu. W ramach tego etapu zostaną wykonane prace implementacyjne do wytworzenia prototypu, zostanie on zainstalowany u Wnioskodawcy i przeprowadzone zostaną testy akceptacyjne

10 Etap III Opracowanie docelowej platformy B2B od W ramach etapu wytworzona zostanie wersja produkcyjna Portalu B2B oraz nastąpi jego uruchomienie. Zakresie zaplanowanych prac: prace programistyczne związane z implementacją systemu; testy wewnętrzne i poprawy błędów; instalację i konfigurację systemu w środowisku Zamawiającego; wykonane zostaną prace integracyjne z innymi systemami; uruchomiona zostanie komunikacja Elektronicznej Wymiany Danych w formacje XML; uruchomione zostaną zestawy do elektronicznych podpisów kwalifikowanych; testy odbiorcze; opracowana zostanie dokumentacja użytkownika i administratora; uruchomienie produkcyjne systemu; przygotowanie wersji językowych systemu (polski, angielski, niemiecki). W ramach etapu przeprowadzone zostaną również szkolenia z obsługi powstałego systemu. Szkolenia prowadzone będą w formie ćwiczeń stanowiskowych, gdzie uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe. Zakres prac: przygotowanie materiałów szkoleniowych, Przygotowanie sali szkoleniowej i komputerów, przeprowadzenie szkolenia dla 2 administratorów, przeprowadzenie szkoleń 3 liderów, przeszkolenie pozostałych pracowników Wnioskodawcy 3 grupy po 8 osób przez 8 godzin każda grupa (łącznie 24 godziny).

11 Załącznik nr 2 Formularz ofertowy FORMULARZ OFERTOWY do zapytania ofertowego nr 2/2013 Dane Oferenta: Nazwa: Pieczęć Oferenta: Adres: NIP: Telefon Fax: Podejmujemy się realizacji dostawy będącej przedmiotem zapytania ofertowego nr 2/2013 z dnia r., zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz normami i należytą starannością. Lp. Nazwa Cena netto Podatek VAT Cena brutto 1. Dostawa Portalu B2B RAZEM: Warunki i termin płatności: 14 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru i złożenia faktury u Zamawiającego. Jednocześnie oświadczamy, że: b. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

12 c. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji przedmiotu zamówienia. d. Zawarte w specyfikacji przedmiotu zamówienia warunki zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

13 Załącznik nr 3 Specyfikacja oferowanego rozwiązania Lp. Specyfikacja (wymagania minimalne) Zaoferowane rozwiązanie spełnia wymagania TAK lub NIE Należy podać producenta i nazwę oferowanego rozwiązania Wymagania ogólne 1. Oferowane rozwiązanie będzie funkcjonować w architekturze high-availability. 2. Oferowane rozwiązanie będzie oparte o środowisko wirtualne oparte o VMWare. 3. System musi zapewnić dostępność również w przypadku awarii jednego z serwerów. 4. Licencje na System nie mogą być przywiązane do komputera (pracownika). 5. System powinien zostać zainstalowany na dedykowanej platformie sprzętowej udostępnionej w tym celu przez Zamawiającego. 6. System musi mieć budowę modułową. 7. System musi posiadać dodatkowy interfejs dostosowany do przeglądania na przeglądarkach urządzeń mobilnych. 8. System musi obsługiwać wielojęzyczność języki Polski, Angielski, Niemiecki 9. System musi być zintegrowany z funkcjonującą u Zamawiającego platformą opartą o Lotus Notes. 10. Wielkość repozytorium, w którym przechowywane są dokumenty powinna być ograniczona jedynie zasobami sprzętowymi serwera. 11. Repozytorium musi uwzględniać fakt przetwarzania przez Zamawiającego dokumentów o dużych rozmiarach (po kilka GB na dokument). 12. Repozytorium musi uwzględniać konieczność rozproszenia geograficznego. 13. System musi być niezależny od wyboru pakietów biurowych (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny itp.) służących do tworzenia i uaktualniania poszczególnych dokumentów przez pracowników 14. System musi zapamiętywać profile pracy poszczególnych użytkowników i udostępniać je po zalogowaniu na dowolnej stacji roboczej. 15. Uprawnienia do dokumentów muszą być definiowane dla grup oraz poszczególnych użytkowników. 16. System musi zagwarantować, iż w przypadku edycji dokumentu przez uprawnionego użytkownika pozostali użytkownicy będą mogli pobierać dokument jedynie w trybie do wglądu (odczyt) 17. System musi posiadać możliwość udzielania zastępstw przez pracowników oraz pracę w zastępstwie, przy czym w historii jest widoczne,

14 że w czasie zastępstwa czynności na obiekcie wykonała osoba zastępująca wraz z jej wskazaniem 18. System musi posiadać możliwość ustawienia czasowego przelogowywania między kontami na podstawie zdefiniowanego zastępstwa bez konieczności ujawniania hasła dostępu użytkownika zastępowanego 19. Panel administracyjny musi umożliwiać zarządzanie układem i zawartością menu Systemu. 20. Wraz z systemem należy dostarczyć następującą dokumentację: użytkownika, administratora 21. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń, zgodnie z opisem Etapu III. Obsługa przetargów 22. System wesprze kompleksowo prowadzenie projektów przez Europrojekt Gdańsk S.A. 23. System wesprze obsługę projektów w fazach: inicjacja, przygotowanie, wykonanie, monitorowanie i kontrola, odbiór. 24. System umożliwi inicjację projektu na podstawie danych z modułu obsługa przetargów. 25. System zapewni obsługę podstawowych danych (metryki) projektu. 26. System umożliwi przydzielenie właściwych osób do projektu, w podziale na role 27. System umożliwi odnotowanie przepisów prawnych w oparciu o które prowadzony jest projekt. 28. System umożliwi kompleksowe zarządzanie zadaniami w projekcie. 29. System udostępni raporty projektowe, m.in.: status projektu i zadań, efektywność pracowników, wskaźniki Earned Value, Actual Cost, Schedule Performance Index i inne w zakresie danych zawartych w systemie 30. Moduł obsługi projektów umożliwi inicjację danych rozliczeniowych (moduł obsługi rozliczeń) 31. System wesprze kompleksowo prowadzenie projektów przez Europrojekt Gdańsk S.A. 32. System wesprze obsługę projektów w fazach: inicjacja, przygotowanie, wykonanie, monitorowanie i kontrola, odbiór. 33. System umożliwi inicjację projektu na podstawie danych z modułu obsługa przetargów. 34. System zapewni obsługę podstawowych danych (metryki) projektu. 35. System umożliwi przydzielenie właściwych osób do projektu, w podziale na role 36. System umożliwi odnotowanie przepisów prawnych w oparciu o które prowadzony jest

15 projekt. 37. System umożliwi kompleksowe zarządzanie zadaniami w projekcie. 38. System udostępni raporty projektowe, m.in.: status projektu i zadań, efektywność pracowników, wskaźniki Earned Value, Actual Cost, Schedule Performance Index i inne w zakresie danych zawartych w systemie 39. Moduł obsługi projektów umożliwi inicjację danych rozliczeniowych (moduł obsługi rozliczeń) 40. System wesprze kompleksowo prowadzenie projektów przez Europrojekt Gdańsk S.A. 41. System wesprze obsługę projektów w fazach: inicjacja, przygotowanie, wykonanie, monitorowanie i kontrola, odbiór. 42. System umożliwi inicjację projektu na podstawie danych z modułu obsługa przetargów. 43. System zapewni obsługę podstawowych danych (metryki) projektu. Obsługa projektów 44. System wesprze kompleksowo prowadzenie projektów przez Europrojekt Gdańsk S.A. 45. System wesprze obsługę projektów w fazach: inicjacja, przygotowanie, wykonanie, monitorowanie i kontrola, odbiór. 46. System umożliwi inicjację projektu na podstawie danych z modułu obsługa przetargów. 47. System zapewni obsługę podstawowych danych (metryki) projektu. 48. System umożliwi przydzielenie właściwych osób do projektu, w podziale na role 49. System umożliwi odnotowanie przepisów prawnych w oparciu o które prowadzony jest projekt. 50. System umożliwi kompleksowe zarządzanie zadaniami w projekcie. 51. System udostępni raporty projektowe, m.in.: status projektu i zadań, efektywność pracowników, wskaźniki Earned Value, Actual Cost, Schedule Performance Index i inne w zakresie danych zawartych w systemie 52. Moduł obsługi projektów umożliwi inicjację danych rozliczeniowych (moduł obsługi rozliczeń) Obsługa rozliczeń 53. Moduł obsługi rozliczeń wesprze rozliczenia Europrojekt Gdańsk S.A. ze spółkami partnerskimi. 54. Moduł wesprze pełny Workflow rozliczeń. 55. Moduł umożliwi generowanie kosztorysów.

16 56. Moduł umożliwi weryfikację i uzupełnienie listy zadań w kosztorysach 57. Moduł umożliwi akceptację rozliczeń w podziale na akceptację wewnętrzną oraz zewnętrzną Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

17 Załącznik nr 4 Wykaz wykonany dostaw Wykaz wykonanych dostaw na potrzeby zapytania ofertowego nr 2/2013 Oświadczam, że zrealizowałem następujące dostawy: Lp. Przedmiot Wartość Data wykonania Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę Uwaga! Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie zostały zrealizowane należycie Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

18 Załącznik nr 5 Wykaz osób WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:... (w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2013 na: Dostawę Portalu B2B Oświadczamy, że w realizacji przedmiotowego zamówienia będą uczestniczyć następujące osoby: L.p. Imię i nazwisko Kwalifikacje zawodowe/zajmowane stanowisko Prawo do dysponowania tymi osobami UWAGA!!!!! Do niniejszego wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

19 Załącznik nr 6 Wykaz osób O Ś W I A D C Z E N I E Nazwa (firma) i adres Wykonawcy:... (w przypadku oferty wspólnej należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2013 na: Dostawę Portalu B2B oświadczam, że osoby wyszczególnione w Wykazie stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane przez Zamawiającego uprawnienia do uczestniczenia w realizacji zamówienia Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

20 Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku powiązań Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 01/2013 oświadczam brak powiązań osobowych lub kapitałowych /Nazwa oferenta, adres, NIP/ z Zamawiającym: Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na: 1. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 2. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji; 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 4. pozostawaniu z związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: Łódź, dn. 16.05.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/8.1/2014 NA: 1) Wykonanie systemu informatycznego platformy e-usługi (I i II etap); 2) Przygotowanie treści merytorycznych na wortal i algorytmów do modułów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 Szczecin, dnia 17.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE POSTĘPOWANIE NR 01/SZK/EPII/2013 ZAMAWIAJĄCY TOWARZYSTWO WSPIERANIA INICJATYW KULTURALNO SPOŁECZNYCH TWIKS ul. Władysława Jagiełły 7/2 70-260 Szczecin NIP:

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej

Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej Edotto Andrzej Lewna ul.obrzeżna 5f, lok. 57 NIP: 5833153948, Warszawa, 12.05.2014r. Zapytanie ofertowe dot. pozycjonowania strony internetowej W związku z realizacją projektu pt. Stworzenie innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WND POIG.08.02.00-26-141/12

WND POIG.08.02.00-26-141/12 Jędrzejów dn. 07/06/2013 Quickpack Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 47 28 300 Jędrzejów Dotyczy: Nr projektu: WND POIG.08.02.00-26-141/12 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B celem zdynamizowania komunikacji

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

DOM TŁUMACZEŃ SOWA ZAPYTANIE OFERTOWE DOM TŁUMACZEŃ SOWA Ewa Rogozińska ul. Budziszyńska 10 45-320 Opole tel. +48 77 456 58 16 e-mail: biuro@e-sowa.eu Opole, 23 lipca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące projektu KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo