Katowicki Holding Węglowy S.A. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katowicki Holding Węglowy S.A. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY"

Transkrypt

1 Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY obowiązująca od 1 lutego 2017 roku zatwierdzona przez Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. uchwałą nr 167/2017 z dnia r. Katowice, 2017r.

2 Spis treści 1. Informacje ogólne Definicje Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych Strefy czasowe Ogólne zasady rozliczania odbiorców Zasady korygowania wystawionych faktur Szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców Tabela nr 1 cen energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych zestaw I ODBIORCA KOŃCOWY (zawierających podatek akcyzowy) Tabela nr 2 cen energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych zestaw II ODBIORCA KOŃCOWY NIEBĘDĄCY NABYWCĄ KOŃCOWYM (nie zawierających podatku akcyzowego) Tabela nr 3 cen energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych zestaw III PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE PEn (za energię konwencjonalną, nie zawierających podatku akcyzowego)

3 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejsza Taryfa obowiązuje w rozliczeniach z odbiorcami obsługiwanymi przez przedsiębiorstwo energetyczne Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach, zwane dalej Sprzedawcą Taryfa zawiera rodzaje oraz wysokość: a) ceny energii elektrycznej, b) grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup, c) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców Taryfa uwzględnia w szczególności postanowienia: a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, b) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), c) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz z późn. zm.) zwanego dalej rozporządzeniem taryfowym, d) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną e) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. ustawa o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 poz. 752 z późn. zm.), f) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej rozporządzeniem systemowym g) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U poz. 831), 1.4. Ceny i stawki opłat zawarte w Taryfie, uwzględniają koszty obowiązkowego zakupu i umorzenia świadectw: pochodzenia odpowiednio dla energii elektrycznej i biogazu rolniczego wytworzonych w instalacjach odnawialnego źródła energii oraz koszty obowiązkowego zakupu energii wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji: dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust.1 pkt 1 ustawy Prawo energetyczne - na poziomie 7,0 %, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust.1 pkt 1a ustawy Prawo energetyczne - na poziomie 1,8 %, dla jednostek kogeneracji, o których mowa w art. 9l ust.1 pkt 2 ustawy Prawo energetyczne - na poziomie 23,2 % efektywności energetycznej, o których mowa w art. 20 ust.1 ustawy o efektywności energetycznej. 3

4 1.5. W niniejszej Taryfie zawarte są następujące zestawy cen energii elektrycznej: a) zestaw I - ODBIORCA KOŃCOWY - przeznaczony dla odbiorców końcowych, będących jednocześnie nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, dokonującym zakupu energii na własny użytek, uwzględniający koszty, o których mowa w pkt niniejszej Taryfy oraz uwzględniający koszty podatku akcyzowego w myśl ustawy o podatku akcyzowym, b) zestaw II - ODBIORCA KOŃCOWY NIEBĘDĄCY NABYWCĄ KOŃCOWYM - przeznaczony dla odbiorców końcowych, nie będących nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, dokonującym zakupu energii na własny użytek, uwzględniający koszty, o których mowa w pkt niniejszej Taryfy natomiast nie uwzględniający koszty podatku akcyzowego w myśl ustawy o podatku akcyzowym, c) zestaw III - PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE PEn - przeznaczony wyłącznie dla przedsiębiorstw energetycznych w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, nie będących nabywcą końcowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, w zakresie energii podlegającej dalszej odsprzedaży odbiorcom przyłączonym bezpośrednio do ich sieci, nie uwzględniający kosztów obowiązkowego pozyskania i umorzenia świadectw pochodzenia energii, o których mowa w pkt. 1.4., oraz kosztów podatku akcyzowego w myśl ustawy o podatku akcyzowym Taryfę stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami i podmiotami stosownie do zakresu świadczonych usług i zawartych umów Ustalone w Taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Definicje Stosowane w Taryfie pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w ustawie, rozporządzeniu taryfowym oraz rozporządzeniu systemowym Sprzedawca - Katowicki Holding Węglowy S.A. - przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność w zakresie obrotu energią elektryczną na podstawie posiadanych koncesji Taryfa - niniejszy zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Katowicki Holding Węglowy S.A. i wprowadzony jako obowiązujący dla odbiorców dokonujących zakupu energii elektrycznej przyłączonych do sieci Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. w trybie określonym ustawą Prawo energetyczne OSDn - Katowicki Holding Węglowy S.A. - operator systemu dystrybucyjnego, do sieci którego przyłączony jest odbiorca. 4

5 2.4. Odbiorca - każdy, kto kupuje energię elektryczną na podstawie umowy z Katowickim Holdingiem Węglowym S.A Odbiorca końcowy - odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na własny użytek; do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej Nabywca końcowy podmiot nabywający energię elektryczną, nieposiadający koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), 2.7. Przedsiębiorstwo energetyczne - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną Przedsiębiorstwo energetyczne PEn - podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu energią elektryczną przyłączonych do sieci OSDn Umowa kompleksowa - umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży i zapewnienia świadczenia usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej Miejsce dostarczania - punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane dostarczać energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie, w umowie dystrybucyjnej i w umowie sprzedaży energii elektrycznej lub umowie kompleksowej Okres rozliczeniowy - okres między dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami urządzeń do pomiaru mocy i energii elektrycznej Układ pomiarowo-rozliczeniowy - liczniki i inne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe, a także układy połączeń między nimi, służące bezpośrednio lub pośrednio do pomiarów i rozliczeń energii elektrycznej Stefa czasowa - godziny doby, w których ceny i stawki opłat dla grupy taryfowej z rozliczeniem wielostrefowym są jednakowe Dzień roboczy - nieświąteczny dzień tygodnia od poniedziałku do piątku Energia konwencjonalna - energia elektryczna nie wytworzona w odnawialnych źródłach energii oraz nie wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji, o których mowa w ustawie Prawo energetyczne. 3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 3.1 Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych Odbiorcy za dostarczoną energię elektryczną rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest wg kryteriów określonych w 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego. Ustala się następujący sposób konstrukcji oznaczeń grup taryfowych: 5

6 X X X x Litery oznaczające poziom napięcia sieci w miejscu dostarczania energii elektrycznej: B: średnie napięcie (SN) C: napięcie niskie (nn) R: niezależnie od poziomu napięcia Cyfry oznaczające wielkość mocy umownej: 1: moc nie wyższa niż 40 kw i prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym nie większy niż 63 A 2: moc wyższa od 40 kw lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych w torze prądowym większy od 63 A Cyfry oznaczające liczbę rozliczeniowych stref czasowych: 1: jednostrefowa 2: dwustrefowa 3: trójstrefowa Litery odnoszące się do grup taryfowych C oznaczające rozliczenia w strefach: b: dziennej i nocnej W oparciu o zasady podziału odbiorców określone w pkt ustala się następujące grupy taryfowe: a) dla odbiorców zasilanych z sieci SN B23, B22 i B21, b) dla odbiorców zasilanych z sieci nn C23, C22b, C21, C12b i C11, c) dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia R Odbiorca może wystąpić o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat w okresie 60 dni od dnia wejścia w życie nowej Taryfy. Warunki zmiany grypy taryfowej określa umowa sprzedaży energii elektrycznej, albo umowa oświadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, albo umowa kompleksowa Odbiorca pobierający energię z więcej niż jednego miejsca dostarczania energii elektrycznej położonych w sieci o jednakowych poziomach napięć może być zaliczony do grup taryfowych oddzielnie w każdych z tych miejsc z zastrzeżeniem pkt Odbiorca pobierający energię z więcej niż jednego miejsca dostarczania na tym samym poziomie napięcia w sytuacji, gdy służą one do zasilania jednego zespołu urządzeń, wybiera grupę taryfową jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania Odbiorca, który pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania, położonych w sieci o różnych poziomach napięcia znamionowego, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc W przypadku, gdy odbiorca zgodnie z przyjętą kwalifikacją odbiorców, może być dla danego miejsca dostarczania energii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną z pośród tych grup. 6

7 Grupę taryfową R stosuje się w rozliczeniach z odbiorcami przyłączanymi do sieci na czas określony niezależnie od napięcia znamionowego sieci, których instalacje nie są wyposażone w układ pomiarowo-rozliczeniowe, w szczególności dla: a) krótkotrwałego poboru, b) oświetlenia reklam, c) silników syren alarmowych przyłączonych do sieci bez licznika, d) stacji ochrony katodowej gazociągów. 3.2 Strefy czasowe Dobowe strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej B23 są następujące: Numer Strefy Strefa doby - szczyt przedpołudniowy - szczyt popołudniowy - pozostałe godziny doby *) Godziny obowiązywania Lato (1 kwietnia 30 września) Zima (1 października 31 marca) *) Jeżeli układy pomiarowo-rozliczeniowe na to pozwalają, dni ustawowo wolne od pracy, soboty i niedziele zaliczane są do strefy czasowej pozostałe godziny doby Dobowe strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych: B22 oraz są następujące: Numer Strefy szczyt Strefa doby - pozaszczyt Godziny obowiązywania Dobowe strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej C12b są następujące: 7

8 Numer Strefy dzień - noc Strefa doby Godziny obowiązywania Zegary sterujące w układach pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych w strefach czasowych ustawia się według czasu zimowego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy zegary umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego. 3.3 Ogólne zasady rozliczania odbiorców Odbiorcy posiadający umowę kompleksową ponoszą opłaty za usługi dystrybucyjne zgodnie z aktualną Taryfą OSDn, do sieci którego są przyłączeni oraz opłaty za pobraną energię elektryczną zgodnie z niniejszą Taryfą Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną przeprowadza się w okresach jednomiesięcznych dla wszystkich grup odbiorców, bądź w uzgodnieniu z odbiorcą w okresach dwumiesięcznych Okresy rozliczeniowe, o których mowa w pkt nie odnoszą się do odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym. Sposób rozliczeń z tymi odbiorcami określa umowa sprzedaży energii elektrycznej Jeżeli okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesiąc, w okresie tym mogą być pobierane opłaty za energię elektryczną w wysokości określonej na podstawie prognozowanego zużycia tej energii w tym okresie, ustalonego na podstawie zużycia wyznaczonego w oparciu o rzeczywiste urządzeń pomiarowo rozliczeniowych dokonane w analogicznym okresie poprzedniego roku kalendarzowego. W prognozach tych zgłoszone przez odbiorcę istotne zmiany w poborze energii elektrycznej Jeżeli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w pkt , powstanie nadpłata lub niedopłata to: a) nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalona na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu, b) niedopłata doliczana jest do pierwszej faktury, wystawionej za najbliższy okres rozliczeniowy W rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi z własnych transformatorów pomiarów poboru mocy i zużycia energii elektrycznej dokonuje się po stronie górnego napięcia transformatora. Jeżeli strony umowy uzgodnią zainstalowanie układów pomiarowo - rozliczeniowych po stronie dolnego napięcia, wielkość pobranej mocy i energii określa się na podstawie odczytów wskazań tych układów, powiększonych o wielkości strat mocy i energii 8

9 w transformatorach. Straty mocy oraz energii oblicza się na podstawie wskazań, sprawdzonych i zaplombowanych przez Przedsiębiorstwo, urządzeń do pomiaru wielkości strat. W przypadku braku tych urządzeń wysokość strat określa umowa sprzedaży energii elektrycznej albo umowa kompleksowa. Jeśli dotychczasowe umowy nie zawierają postanowień w tym zakresie, do czasu ich zmiany, wielkość strat mocy i energii czynnej przyjmuje się w wysokości 3% mocy i energii czynnej wykazanej przez urządzenia pomiarowe a straty energii biernej w wysokości 10% ilości energii wykazanej przez urządzenia pomiarowo - rozliczeniowe Przy rozliczeniach odbiorców zasilanych po stronie dolnego napięcia transformatora, którego właścicielem jest Przedsiębiorstwo, z zastosowaniem układów pomiarowo - rozliczeniowych zainstalowanych po stronie górnego napięcia transformatorów, straty mocy i energii elektrycznej w transformatorach, w wysokościach podanych w punkcie odpowiednio odejmuje się W uzasadnionych technicznie przypadkach w rozliczeniach z odbiorcami zasilanymi liniami kablowymi lub napowietrznymi, które nie są własnością Przedsiębiorstwa, w przypadku, gdy układ pomiarowo-rozliczeniowy nie rejestruje strat energii występujących w tych liniach, odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego powiększa się o straty energii elektrycznej w liniach. Straty te oblicza się na podstawie wskazań urządzeń do ich pomiaru. W przypadku braku urządzeń do pomiaru strat, ilość pobranej przez odbiorcę energii czynnej na ich pokrycie określa się w umowie sprzedaży energii elektrycznej albo w umowie kompleksowej w zależności od rodzaju, długości, przekroju i obciążenia linii W przypadku, gdy układ pomiarowo rozliczeniowy, zainstalowany w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej, rejestruje straty energii elektrycznej występujące w liniach będących własnością Przedsiębiorstwa to odczyty wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego pomniejsza się na zasadach określonych w punkcie W przypadku niesprawności elementu układu pomiarowo rozliczeniowego będącego własnością odbiorcy, która skutkuje niewłaściwym rejestrowaniem zużycia energii trwającym dłużej niż trzy miesiące, do rozliczeń przyjmuje się średnio dobowe zużycie energii w porównywalnym okresie rozliczeniowym, pomnożone przez liczbę dni, w których ten element układu był niesprawny oraz stawki opłat z grupy taryfowej, do której był zakwalifikowany odbiorca o ile umowa nie stanowi inaczej W przypadku - trwającej dłużej niż jeden okres rozliczeniowy - niesprawności elementu układu pomiarowo - rozliczeniowego, będącego własnością odbiorcy, który uniemożliwia określenie ilości pobranej energii w strefach, do rozliczeń stosuje się ceny i stawki opłat z grupy taryfowej wg., której możliwe jest dokonywanie rozliczeń w oparciu o sprawne urządzenia pomiarowo rozliczeniowe W przypadku uszkodzenia, o którym mowa w pkt , trwającego krócej niż jeden okres rozliczeniowy lub w przypadku uszkodzenia elementu układu pomiarowo - 9

10 rozliczeniowego będącego własnością Przedsiębiorstwa, ilość energii pobranej w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na podstawie proporcji odniesionych do zużycia w tych strefach w okresie rozliczeniowym poprzedzającym lub następującym po okresie niesprawności lub w porównywalnym okresie rozliczeniowym Punktów od do nie stosuje się, jeżeli istnieje rezerwowy układ pomiarowo rozliczeniowy będący własnością przedsiębiorstwa energetycznego lub odbiorcy. W takim przypadku do rozliczeń przyjmuje się wskazania rezerwowego układu pomiarowo rozliczeniowego Stawki stała i zmienna ceny energii elektrycznej zostały określone dla rozliczeń za sprzedaną energię elektryczną przeprowadzonych standardowo w okresach ustalonych w Taryfie Stawki stałe ceny energii elektrycznej zostały skalkulowane w przeliczeniu na punkt poboru. Stawki te zostały ustalone dla okresów miesięcznych Dla odbiorców wyposażonych w liczniki przedpłatowe stosowane są ceny i opłaty przypisane dla odpowiednich grup taryfowych wraz z zastrzeżeniem punktu 4.2. niniejszej Taryfy W grupie taryfowej R ilość sprzedanej energii elektrycznej ustala się na podstawie uzgodnionego przez strony w umowie czasu pracy urządzeń przyłączonych do sieci i sumy mocy tych urządzeń, z wyłączeniem silników syren alarmowych. Dla silnika syreny alarmowej miesięczne zużycie energii elektrycznej ustala się na poziomie 1 kwh. 3.4 Zasady korygowania wystawionych faktur W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego, które spowodowały zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną, Przedsiębiorstwo dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur Korekta faktury w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości, o których mowa w pkt 3.4.1, obejmuje cały okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy Podstawą rozliczenia przy korekcie faktur jest wielkość błędu wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego Jeżeli określenie błędu, o którym mowa w pkt nie jest możliwe, podstawę do obliczenia wielkości korekty stanowi średnia liczba jednostek energii elektrycznej za okres doby, obliczana na podstawie sumy jednostek energii elektrycznej prawidłowo wskazywanych przez układ pomiarowo rozliczeniowy w poprzednim okresie rozliczeniowym, pomnożona przez liczbę dni okresu, którego dotyczy korekta faktury. Przy ustalaniu wielkości korekty należy uwzględnić sezonowość poboru energii elektrycznej oraz inne udokumentowane okoliczności mające wpływ na wielkość poboru energii elektrycznej. 10

11 3.4.5 Jeżeli nie można ustalić średniego dobowego zużycia energii elektrycznej na podstawie okresu poprzedniego podstawą ustalenia korekty jest wskazanie układu pomiaroworozliczeniowego z następnego okresu rozliczeniowego Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 4. Szczegółowe zasady rozliczeń za energię elektryczną 4.1. Wysokość opłaty za pobraną energię elektryczną w okresie rozliczeniowym oblicza się jako iloczyn ilości sprzedanej energii elektrycznej w poszczególnych strefach czasowych, ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w układzie pomiarowo - rozliczeniowym i stawki zmiennej ceny energii elektrycznej w danej grupie taryfowej z zastrzeżeniem punktu Stawka stała ceny energii elektrycznej pobierana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie umowy Odbiorcy, którzy zawarli ze Sprzedawcą umowę kompleksową obciążani będą za usługi dystrybucyjne według zasad określonych w obowiązującej Taryfie OSDn. 5. Bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców 5.1. Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców, odbiorcom na ich wniosek przysługują bonifikaty określone w 42 rozporządzenia taryfowego, o ile umowa sprzedaży energii elektrycznej lub umowa kompleksowa nie stanowi inaczej Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć wniosek o udzielenie bonifikaty w terminie 30 dni od dnia jego złożenia przez odbiorcę W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców, odbiorcom przysługują następujące bonifikaty: a) za nie przyjęcie zgłoszeń lub reklamacji od odbiorcy w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok zatwierdzenia Taryfy, określonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, b) za nieudzielanie, na żądanie odbiorcy informacji w sprawie zasad rozliczeń oraz aktualnych taryf w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt lit. a), c) za przedłużenie 14 dniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt lit. a). 11

12 6. Tabela nr 1 cen energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych zestaw I ODBIORCA KOŃCOWY (zawierających podatek akcyzowy) CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBRÓT Stawka zmienna ceny energii elektrycznej w zł/mwh: GRUPA TARYFOWA B23 B22 B21 - zużycie w szczycie przedpołudniowym 333, zużycie w szczycie popołudniowym 341, zużycie w pozostałych godzinach doby 210, zużycie w szczycie - 314, zużycie poza szczytem - 226, zużycie całodobowe ,43 Stała stawka ceny energii elektrycznej zł/m-c 160,00 160,00 160,00 CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ Stawka zmienna ceny energii elektrycznej w zł/kwh: OBRÓT GRUPA TARYFOWA C21 C12b C11 R - zużycie całodobowe 0,2554 0,2554 0, zużycie w dzień - 0, zużycie w nocy - 0, Stała stawka ceny energii elektrycznej zł/m-c 32,00 16,00 16,00 16,00 Podane w powyższej tabeli ceny energii elektrycznej obowiązują dla odbiorców nie będących odbiorcami przemysłowymi w myśl art. 9a ustawy Prawo energetyczne i art. 52 ustawy o odnawialnych źródłach energii. 12

13 7. Tabela nr 2 cen energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych zestaw II ODBIORCA KOŃCOWY NIEBĘDĄCY NABYWCĄ KOŃCOWYM (nie zawierających podatku akcyzowego) CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBRÓT Stawka zmienna ceny energii elektrycznej w zł/mwh: GRUPA TARYFOWA B23 B22 B21 - zużycie w szczycie przedpołudniowym 313, zużycie w szczycie popołudniowym 321, zużycie w pozostałych godzinach doby 190, zużycie w szczycie - 294, zużycie poza szczytem - 206, zużycie całodobowe ,43 Stała stawka ceny energii elektrycznej zł/m-c 160,00 160,00 160,00 GRUPA TARYFOWA CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ C21 C12b C11 R OBRÓT Stawka zmienna ceny energii elektrycznej w zł/kwh: - zużycie całodobowe 0,2354-0,2354 0, zużycie w dzień - 0, zużycie w nocy - 0, Stała stawka ceny energii elektrycznej zł/m-c 32,00 16,00 16,00 16,00 Podane w powyższej tabeli ceny energii elektrycznej obowiązują dla odbiorców nie będących odbiorcami przemysłowymi w myśl art. 9a ustawy Prawo energetyczne i art. 52 ustawy o odnawialnych źródłach energii. 13

14 8. Tabela nr 3 cen energii elektrycznej dla poszczególnych grup taryfowych zestaw III PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNE PEn (za energię konwencjonalną, nie zawierających podatku akcyzowego) GRUPA TARYFOWA CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ B23 B22 B21 OBRÓT Stawka zmienna ceny energii elektrycznej w zł/mwh: - zużycie w szczycie przedpołudniowym 271, zużycie w szczycie popołudniowym 279, zużycie w pozostałych godzinach doby 148, zużycie w szczycie - 252, zużycie poza szczytem - 164, zużycie całodobowe ,46 Stała stawka ceny energii elektrycznej zł/m-c 160,00 160,00 160,00 GRUPA TARYFOWA CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ C21 C12b C11 R OBRÓT Stawka zmienna ceny energii elektrycznej w zł/kwh: - zużycie całodobowe 0,1934-0,1934 0, zużycie w dzień - 0, zużycie w nocy - 0, Stała stawka ceny energii elektrycznej zł/m-c 32,00 16,00 16,00 16,00 14

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Kopalnia Węgla Kamiennego Kazimierz-Juliusz Sp. z o.o. w Sosnowcu TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych B21, C11, C21 Zatwierdzona Uchwałą nr 842/2008 Zarządu Kopalni Węgla Kamiennego

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej DALMOR S.A. z siedzibą w Gdyni ul. Hryniewickiego 10 CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu DALMOR S.A. nr 41/2014, z dnia 2 grudnia 2014 roku i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp. z o.o. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Energetyki WAGON Sp. z o.o. z dnia 08. sierpnia 2008 roku i obowiązuje od dnia 01.

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej

TARYFA. dla sprzedaży energii elektrycznej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno Ściekowej ENWOS Sp. z o. o. w Chełmku TARYFA dla sprzedaży energii elektrycznej Chełmek 2009 rok Spis treści. 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje......4

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Grupy taryfowe B, C Kraków 2013 Rok Spis treści. str. 1. Informacje ogólne... 3 2. Definicje... 4 3. Ogólne zasady rozliczeń za dostawę energii elektrycznej i świadczone

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Energomedia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZAKRESIE OBROTU Zatwierdzona uchwałą nr 3/2013 Zarządu Spółki Energomedia z dnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4

SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4 SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ... 4 3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH... 4 3.2. STREFY CZASOWE...

Bardziej szczegółowo

Katowicki Holding Węglowy S.A. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego KHW S.A.

Katowicki Holding Węglowy S.A. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego KHW S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. w Katowicach TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO na terenie Operatora Systemu Dystrybucyjnego KHW S.A. obowiązująca od 1 lutego 2016 roku zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony Uchwałą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Nr 237/2009 z dnia 31.12.2009 ze

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDAŃSK SPÓŁKA AKCYJNA W GDAŃSKU CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony Uchwałą Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Nr 528 z dnia 10.12.2015r. obowiązujący

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Power 21 Sp. z o.o. obowiązująca odbiorców na obszarze miasta Raciborza od dnia 1 kwietnia 2015 roku zatwierdzona przez Zarząd Power 21 Sp. z o.o. uchwałą z dnia 25 marca

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej. TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie

TARYFA. dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej. TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie Zatwierdzona Uchwałą nr 106/III/2016 Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z dnia 27 września 2016

Bardziej szczegółowo

TARYFA. dla energii elektrycznej

TARYFA. dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 31.01.2008, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Taryfa dla obrotu energii elektrycznej Zatwierdzona uchwałą nr 1/2015 Zarządu Miejskiej Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 02.02.2015 Taryfa dla obrotu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 80-873 Gdańsk ul. Na Ostrowiu 15/20 CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą nr 6/2015 Zarządu PSSE Media Operator Sp. z o.o. z dnia 30 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 10.01.2012, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej

TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TARYFA dla energii elektrycznej sprzedaży rezerwowej TAURON Sprzedaż Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie zatwierdzona przez Zarząd TAURON Sprzedaż sp. z o.o. uchwałą nr 188/II/2012 z dnia 6 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego

CENNIK. energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Zakład Usług Technicznych MEGA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Hetmańska 15L 82300 Elbląg CENNIK energii elektrycznej sprzedawcy rezerwowego Obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku Wprowadzony

Bardziej szczegółowo

STALPRODUKT S.A. w Bochni

STALPRODUKT S.A. w Bochni STALPRODUKT S.A. w Bochni Taryfa dla energii elektrycznej STALPRODUKT S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną ZATWIERDZAM Bochnia, dn. 15 grudnia 2017 r... SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O TARYFIE... 2 2.

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 12/12/2016 roku obowiązująca od 01.01.2017 r. Ożarów Mazowiecki, 2016-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej

CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej CORRENTE Sp. z o.o. Taryfa dla energii elektrycznej zatwierdzona decyzją Zarządu CORRENTE Sp. z o.o. z dnia 14/12/2014 roku obowiązująca od 01.01.2015 r. Ożarów Mazowiecki, 2014-1 - Spis treści: 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A.

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN S.A. Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. nr 4934/13 z dnia 8 stycznia 2013r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 18/2016 z dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Energetyka WAGON Sp.z 0.0. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 15/2014 Zarządu Energetyki WAGON Sp. z 0.0. z dnia 20.11. 2014 r. i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2011 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu H. Cegielski - ENERGOCENTRUM Sp. z o.o. nr 12/2009 z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ELANA-ENERGETYKA sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Cennik energii elektrycznej został zatwierdzony Uchwałą Zarządu z dnia 26 listopada 2013 roku i obowiązuje od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R Tekst Taryfy został zatwierdzony w dniu 7 listopada 2012 r. uchwałą Zarządu RWE Polska S.A. nr 152/2012 i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ innogy Polska S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ innogy Polska S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ innogy Polska S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R Tekst taryfy został zatwierdzony w dniu 11 marca 2015 r. uchwałą Zarządu Sprzedawcy nr 36/2015 i obowiązuje od dnia 01.04.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych G11, G11e, G12, G12e

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych G11, G11e, G12, G12e TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla odbiorców grup taryfowych G11, G11e, G12, G12e TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. na terenie TAURON Dystrybucja GZE S.A. obowiązująca z dniem 1 marca 2012 roku zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych B, C, R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych B, C, R z siedzibą w Jaworznie TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych B, C, R Zatwierdzona Uchwałą nr 112/II/2008 z dnia 14.02.2008 r. Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. Obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. z siedzibą w Szczecinie TARYFA dla energii elektrycznej Obowiązuje od 1 stycznia 2013 r SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 2. DEFINICJE 3. ZASADY ROZLICZEŃ

Bardziej szczegółowo

TARYFA dla energii elektrycznej

TARYFA dla energii elektrycznej Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu ul. Bieszczadzka 5 TARYFA dla energii elektrycznej Taryfa została zatwierdzona w dniu 29.12.2015, uchwałą zarządu Zakładu Usług Technicznych Sp.

Bardziej szczegółowo

RWE Polska TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla grup taryfowych A, B, C i R

RWE Polska TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla grup taryfowych A, B, C i R RWE Polska TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla grup taryfowych A, B, C i R Obowiązuje od 01.03.2011 TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Tekst Taryfy został

Bardziej szczegółowo

TARYFA NR VII/I/2013 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ KOMPANII WĘGLOWEJ S.A.

TARYFA NR VII/I/2013 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ KOMPANII WĘGLOWEJ S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1253/2012 z dnia 20.12.2012 r. Zarządu Kompanii Węglowej S.A. Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach TARYFA NR VII/I/2013 DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ KOMPANII WĘGLOWEJ

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Usługi Wydzielone Intrakom Sp. z o.o. CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. NOWY SĄCZ 2016 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejszy cennik sporządzony został przez spółkę Usługi Wydzielone

Bardziej szczegółowo

Cennik taryfowy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A.

Cennik taryfowy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A. PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów Cennik taryfowy dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G, spoza obszaru PGE Dystrybucja S.A. zatwierdzony Uchwałą Zarządu PGE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA DO TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZMIANA DO TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZMIANA DO TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Sprzedawcy rezerwowego na terenie TAURON Dystrybucja GZE S.A. obowiązującej od 1 marca 2008 roku zatwierdzona przez Zarząd TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. uchwałą

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ Warszawa 12.2013 r. (aktualizacja nazw i grup taryfowych 12.2017r.) SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ... 4 3.1.

Bardziej szczegółowo

PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca Rzeszów Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011 dla Odbiorców z grup taryfowych G

PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca Rzeszów Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011 dla Odbiorców z grup taryfowych G PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6 35-959 Rzeszów Taryfa dla energii elektrycznej na rok 2011 dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów, 2011 r. Spis treści: 1. Informacje ogólne...3 2. Definicje...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla grup taryfowych w pakietach: KORPORACYJNY, KLASYCZNY, EKONOMICZNY, UNIWERSALNY, ZIELONY Obowiązuje od 1 marca 2012 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 ROK

CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 ROK CENNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 2012 ROK Warszawa 2012 r. SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 3 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ... 4 3.1. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH...

Bardziej szczegółowo

CENNIK energii elektrycznej

CENNIK energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA CENNIK energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 10 marca 2008 roku, nr 24/2008 i obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. Z SIEDZIBĄ W NIEDZICY DLA GRUP TARYFOWYCH

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 282/III/2014 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 16 grudnia 2014 r. Ceny i stawki opłat

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OBRÓT SA Cennik energii elektrycznej

ENERGA-OBRÓT SA Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA Cennik energii elektrycznej Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą Zarządu ENERGA-OBRÓT SA nr 17/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r.

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia r. Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców niebędących konsumentami z Grup taryfowych Bxx i C2xx (wersja z dnia 02.11.2015 r.) 1 Informacje ogólne 1.1 Cennik stanowi zbiór cen i stawek opłat za

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ODBIORCÓW Z GRUP TARYFOWYCH G Obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu ENEA S.A. nr 406/2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów 2014 r.

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów 2014 r. Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów 2014 r. 1. Informacje ogólne Spis treści: 1. Informacje ogólne 3 2. Definicje 3 3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów 2014 r.

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów 2014 r. Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów 2014 r. Spis treści: 1. Informacje ogólne 3 2. Definicje 3 3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 3 3.1. Zasady kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 316/III/2013 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 12 grudnia 2013 r. Ceny i stawki opłat

Bardziej szczegółowo

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw

ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw ceny i stawki opłat Cennik energii elektrycznej ENERGA-OBRÓT SA dla przedsiębiorstw Cennik energii elektrycznej zatwierdzony został Uchwałą nr 134/II/2010 Zarządu ENERGA-OBRÓT SA z dnia 25 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 4787/770/VIII/2015 PGE Obrót Spółka

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów, 2013 r.

Taryfa dla energii elektrycznej. dla Odbiorców z grup taryfowych G. Rzeszów, 2013 r. Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów, 2013 r. Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Definicje 3 3. Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną 3 3.1. Zasady kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2018 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej

Taryfa dla energii elektrycznej Taryfa dla energii elektrycznej dla klientów z grup taryfowych A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót S.A. numer 3954/692/ VIII/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. obowiązująca od 1 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A.

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE DYSTRYBUCJA S.A. obowiązującej od dnia 01.01.2017 r. www.gkpge.pl Taryfa dla Energii Elektrycznej na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 15.07.2014r.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017

WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 WYCIĄG Z TARYFY DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENEA OPERATOR SP. Z O.O. NA ROK 2017 Niniejszy wyciąg odnosi się do Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G

Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów, 2016 r. www.gkpge.pl Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G zatwierdzona na okres od 1 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej RWE Stoen S.A r.

Taryfa dla energii elektrycznej RWE Stoen S.A r. Taryfa dla energii elektrycznej RWE Stoen S.A. 2008 r. Taryfa została zatwierdzona w dniu 3 grudnia 2007 r. uchwałą Zarządu RWE Stoen S.A. nr 159/2007 i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2008 r. 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G

Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Taryfa dla energii elektrycznej dla Odbiorców z grup taryfowych G Rzeszów, 2015 r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 4 2. DEFINICJE 5 3. OGÓLNE ZASADY ROZLICZEŃ ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 5 3.1

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA KLIENTÓW Z GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R Rzeszów, 2016 r. www.gkpge.pl Taryfa dla energii elektrycznej dla Klientów z grup taryfowych A, B, C i R zatwierdzona uchwałą

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego ENEA SA z siedzibą w Poznaniu, zwanego dalej Przedsiębiorstwem, zatwierdzam

DECYZJA. po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego ENEA SA z siedzibą w Poznaniu, zwanego dalej Przedsiębiorstwem, zatwierdzam Warszawa, 17 grudnia 2015 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRE-4211-51(7)/2015/2688/IX/KKu/MDę DECYZJA Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO PGE Obrót Spółka Akcyjna ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO zatwierdzona uchwałą Zarządu PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 22 sierpnia 2014 roku nr 4004/698/VIII/2014

Bardziej szczegółowo

CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO CENNIK GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO Obowiązuje od dnia 01.10.2017 do zmiany lub odwołania Warszawa, 01.10.2017 r. SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 2. DEFINICJE... 5 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie

SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie TARYFA NR 1 SPRZEDAŻY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO 01 października 2017 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne.... 2 2. Definicje.... 2 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Dla Grup taryfowych A, B, C i R Tekst Taryfy został zatwierdzony w dniu 11 marca 2015 r. uchwałą Zarządu RWE Polska S.A. nr 36/2015 i obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Cennik EWE Polska Nr 1/2017

Cennik EWE Polska Nr 1/2017 EWE Polska sp. z o.o. Cennik EWE Polska Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM Poznań 2017 r. 2 SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje... 4 3. Ogólne zasady dostarczania

Bardziej szczegółowo

RWE Polska Spółka Akcyjna. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. DLA GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R

RWE Polska Spółka Akcyjna. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. DLA GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R RWE Polska Spółka Akcyjna TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. DLA GRUP TARYFOWYCH A, B, C i R TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 2 Taryfa dla energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z Grup taryfowych G

Cennik sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców z Grup taryfowych G Cennik sprzedaży energii dla Odbiorców z Grup taryfowych G Ważny od 12 listopada 2013 r. Strona2 Spis treści Spis treści... 2 1 Informacje ogólne... 3 2 Ogólne zasady rozliczeń za energię elektryczną...

Bardziej szczegółowo

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A.

Taryfa. dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Taryfa dla gazu ziemnego wysokometanowego FITEN S.A. Spis treści 1. Postanowienia ogólne 2. Definicje 3. Ogólne zasady dostarczania Gazu. 4. Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych. 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o.

TARYFA DLA CIEPŁA. Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. TARYFA DLA CIEPŁA Barlinek, 2017 r. SEC Barlinek Sp. z o.o. 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny za ciepło dostarczane odbiorcom przez SEC Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku, działającą na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPRZEDAWCY REZERWOWEGO Obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Wprowadzona Uchwałą Zarządu ENEA S.A. nr 348/2014 z dnia 28.10.2014 r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. 2008 R. Dla klientów grup taryfowych G, przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. 2008 R. Dla klientów grup taryfowych G, przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. 2008 R. Dla klientów grup taryfowych G, przyłączonych do sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o. TARYFA DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ RWE POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2016 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni

TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-45/2013/264/XIII-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Bogatyni I. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SPÓŁKA Z O.O. 09-100 PŁOŃSK UL. PRZEMYSŁOWA 2 TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2015 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA

Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA. dla CIEPŁA Energetyka Wisłosan Spółka z o.o. w Nowej Dębie TARYFA dla CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA ODBIORCÓW OBSŁUGIWANYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE Obowiązuje od dnia: 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O. W PŁOŃSKU UL. PRZEMYSŁOWA 2 09-100 PŁOŃSK TARYFA DLA CIEPŁA PŁOŃSK, 2017 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz

Bardziej szczegółowo

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta.

str. 1 przekształcają się na czas nieokreślony, chyba, że zostanie przyjęta kolejna Oferta. PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta zimowa 2014 dla biznesu nr 3 z dnia 18.12.2013r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie

TARYFA DLA CIEPŁA. Szczecin, 2015 r. Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Szczecinie TARYFA DLA CIEPŁA Szczecin, 2015 r. w Szczecinie 1. Informacje ogólne 1. Taryfa zawiera ceny i stawki opłat za ciepło dostarczane odbiorcom przez Szczecińską Energetykę Cieplną Spółka z o.o. w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

TARYFA HERMES ENERGY GROUP S.A. DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO

TARYFA HERMES ENERGY GROUP S.A. DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TARYFA HERMES ENERGY GROUP S.A. DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO zatwierdzona Uchwałą Zarządu Hermes Energy Group S.A. Nr 1/2017 z dnia 28 września 2017 roku obowiązująca

Bardziej szczegółowo

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa )

PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) PGE Obrót S.A. TARYFA W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E DLA FIRM (PWA,PWB) ( Taryfa ) zatwierdzona uchwałą Zarządu nr 519/56/IX/2017 PGE Obrót Spółka Akcyjna z dnia 25.07.2017 r.

Bardziej szczegółowo

GAZ CENNIK POLKOMTEL SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO. NR 1/2017 (obowiązuje od dnia 1 października 2017r.)

GAZ CENNIK POLKOMTEL SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO. NR 1/2017 (obowiązuje od dnia 1 października 2017r.) JA GAZ CENNIK POLKOMTEL SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 1/2017 (obowiązuje od dnia 1 października 2017r.) SPIS TREŚCI 1. DEFINICJE... 3 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 4 3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie

Taryfa dla ciepła. Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 1. Określenia pojęć używanych w taryfie Taryfa dla ciepła Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Określenia pojęć używanych w taryfie 1) ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A.

TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ PGE Dystrybucja S.A. Lublin, 2017 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 4 2. ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI... 8 2.1. Zasady kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

WYCIĄG Z TARYFY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYCIĄG Z TARYFY OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO I. WYCIĄG Z TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ ENERGA OPERATOR S.A. NA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

str. 1 Tabela nr 1 PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r.

str. 1 Tabela nr 1 PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r. PROMOCYJNA OFERTA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA ŚREDNICH FIRM Oferta letnia 2013 dla biznesu nr 9 z dnia 19.06.2013r. 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza Oferta dedykowana jest dla Odbiorców, o których

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki

Rozliczenia za energię elektryczną. Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Rozliczenia za energię elektryczną Piotr Furdzik Starszy specjalista Urząd Regulacji Energetyki Katowice, 2013 przedsiębiorstwo energetyczne Spółka obrotu Tauron Sprzedaż sp. z o.o. Tauron Sprzedaż GZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. ul. Heweliusza 9, Gdańsk. Gdańsk

TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. ul. Heweliusza 9, Gdańsk. Gdańsk TARYFA SPRZEDAWCY FORTUM MARKETING AND SALES POLSKA S.A. Gdańsk 02.01.2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.Niniejsza Taryfa Sprzedawcy została ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne Fortum Marketing

Bardziej szczegółowo

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.),

ustawa ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.), Załącznik do Decyzji nr OWR-4210-34/2013/1249/XI-A/MK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 października 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w gminach: Nowa misja niska emisja Zasady rozliczeń z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego energii elektrycznej BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU KOMUNALNEGO - INŻYNIER MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

GAZ TARYFA POLKOMTEL SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 2/2017 WARSZAWA 2017 R.

GAZ TARYFA POLKOMTEL SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 2/2017 WARSZAWA 2017 R. JA GAZ TARYFA POLKOMTEL SP. Z O.O. DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO NR 2/2017 WARSZAWA 2017 R. WSTĘP Szanowni Państwo, Przedstawiamy Taryfę Polkomtel sp. z o.o. dla gazu ziemnego wysokometanowego nr

Bardziej szczegółowo

TARYFA Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E ( Taryfa )

TARYFA Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E ( Taryfa ) TARYFA Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E ( Taryfa ) Rzeszów, 2017 r. www.gkpge.pl Taryfa Nr 1/2017 W ZAKRESIE OBROTU GAZEM ZIEMNYM WYSOKOMETANOWYM GRUPY E zatwierdzona decyzją

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI ZAKŁAD ELEKTROWNI I GOSPODARKI ELEKTROENERGETYCZNEJ LABORATORIUM RACHUNEK EKONOMICZNY W ELEKTROENERGETYCE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r.

Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA. Pabianice 2014 r. Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. św. Rocha 8 95-200 Pabianice TARYFA DLA CIEPŁA Pabianice 2014 r. 1 CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Niniejsza taryfa stanowi zbiór cen

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-18/2013/1276/XIV-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 sierpnia 2013 r. TARYFA DLA CIEPŁA Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. 1. OBJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE

CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE ESV Wisłosan Sp. z o.o. CZĘŚĆ 1 OBJAŚNIENIA POJĘĆ I SKRÓTÓW UŻYTYCH W TARYFIE Informacje ogólne: Niniejsza taryfa jest zbiorem cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania i została opracowana przy

Bardziej szczegółowo