POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO"

Transkrypt

1 POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu 1

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 3 II. CZĘŚĆ FINANSOWO SPRAWOZDAWCZA 3 III. GOSPODARKA KAPITAŁAMI WŁASNYMI SPÓŁKI 5 III.A. Kierunkowe zasady podziału zysku netto za 2014 rok 5 III.B. Pokrywanie straty bilansowej 6 IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZARZĄDU SPÓŁKI 7 IV.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2014 roku 7 IV.B. Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu spółki w roku obrotowym V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ RADY NADZORCZEJ 22 V.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty 22 V.B. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2014 roku 22 VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ PEŁNOMOCNIKA WSPÓLNIKA/ÓW Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM VII. ZAŁĄCZNIKI

3 I. WPROWADZENIE 1. Niniejsze Wytyczne sporządzone zostały dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu 2. Wykaz Spółek, o których mowa w pkt 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Wytycznych. 3. Celem Wytycznych jest, obok pomocy w sporządzeniu w sposób przejrzysty i porównywalny przez Spółki dokumentacji na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników/Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ujednolicenie sposobu przedstawiania danych i opracowywania dokumentów. 4. Postanowienia, zawarte w punktach (pkt II ust. 3-4 i pkt. III) niniejszych Wytycznych, zobowiązani są stosować odpowiednio Pełnomocnicy Wspólnika/ów w Spółkach z udziałem PKP S.A., zgodnie z Zasadami nadzoru korporacyjnego nad spółkami Grupy PKP, przyjętymi Uchwałą Nr 890 Zarządu PKP S.A. z 13 listopada 2012 r. 5. Użyte w treści Wytycznych pojęcie spółki Grupy PKP oznacza spółki szczegółowo wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszych Wytycznych. Określenia użyte w niniejszych Wytycznych mają następujące znaczenie: 1) PKP S.A. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna; 2) KDN Departament Nadzoru Właścicielskiego Centrali PKP; 3) ksh ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.); 4) Ustawa o PKP ustawa z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.); 5) Ustawa o rachunkowości - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.); 6) ZW zgromadzenie wspólników; 7) ZZW zwyczajne zgromadzenie wspólników; 8) WZ walne zgromadzenie; 9) ZWZ zwyczajne walne zgromadzenie. II. CZĘŚĆ FINANSOWO-SPRAWOZDAWCZA 1. Termin złożenia dokumentów na ZZW/ZWZ Dokumenty na ZZW/ZWZ powinny być złożone w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego Centrali PKP S.A. w terminie umożliwiającym odbycie Zgromadzenia wynikającym z postanowień art. 231/395 ksh. Ostatecznym terminem składania dokumentów na ZZW/ZWZ jest 15 kwietnia 2015 r., za wyjątkiem spółek objętych konsolidacją przez spółkę PKP S.A., dla których termin składania sprawozdań finansowych upływa z dniem 25 marca 2015 r. 2. Sporządzenie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe winno odpowiadać wymogom Ustawy o rachunkowości, a w przypadku spółek zobowiązanych do stosowania Jednolitych Zasad Rachunkowości, również z tymi zasadami. Elementy składowe sprawozdania, tj. a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans, c) rachunek zysków i strat, d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, e) rachunek przepływów pieniężnych, f) dodatkowe informacje i objaśnienia, należy sporządzić według układu, zakresu i treści informacji zawartych w załączniku nr 1 do ww. Ustawy. Dane liczbowe zawarte w poszczególnych składnikach sprawozdania należy podać w złotych i groszach. W związku z art. 52 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe (wszystkie części sprawozdania wymienione w pkt. I.2.) podpisują wszyscy członkowie Zarządu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. 3

4 Ponadto, w myśl przepisu art i art ksh, odwołanym członkom Zarządu przysługuje prawo i obowiązek złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmujących okres pełnienia funkcji członka Zarządu chyba, że akt odwołania stanowi inaczej. Poszczególne części sprawozdania finansowego powinny posiadać datę ich sporządzenia oraz podpis osoby sporządzającej. Zgodnie z zapisem art. 46 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Informację dodatkową tzn. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia należy sporządzić według załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości. 3. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i dokonanie oceny przez Radę Nadzorczą. Roczne sprawozdanie spółek akcyjnych oraz spółek, które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe spełniły co najmniej dwa z warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, tj.: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej EURO, c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej EURO, podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Na podstawie art i art ksh do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena przedkładanych na ZZW/ZWZ sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub sposobu pokrycia straty i składanie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku tej oceny. W celu wykonania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątkowego Spółki. W związku z art i ksh, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do oceny wszystkich elementów sprawozdania finansowego, tj. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitalne (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych (w przypadku, gdy spółka jest zobowiązana do sporządzenia takiego sprawozdania), dodatkowych informacji i objaśnień z działalności jednostki w roku obrotowym oraz przedstawienia Zgromadzeniu wyników tej oceny. Rada Nadzorcza przed dokonaniem oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki powinna spotkać się z biegłym rewidentem, celem omówienia wyników badań przedstawionych w opinii i raporcie biegłego rewidenta. W przypadku zastrzeżeń Rady Nadzorczej co do prawidłowości opinii lub raportu biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza może podjąć następujące działania: - wystąpić do audytora o korektę opinii lub raportu, podając nieprawidłowości oraz wskazując dokumenty, przepisy prawa, bądź przedstawiając stosowne opinie prawne, - wystąpić do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów lub Ministerstwa Finansów o opinię lub interpretację, - rekomendować Zgromadzeniu wybór (lub dokonać wyboru, o ile statut/umowa Spółki tak stanowi) innego biegłego rewidenta celem przeprowadzenia ponownego badania. W przypadku, gdy biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe wydadzą opinię pozytywną, lecz z zastrzeżeniami, Rada Nadzorcza, jako organ oceniający sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami ksh, powinna przeprowadzić wyjaśnienia związane z zastrzeżeniami oraz przedstawić swoje stanowisko co do możliwości zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których nie istnieje konieczność badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do szczegółowego przedstawienia efektów oceny sprawozdania finansowego, tzn. powinna oprócz stwierdzenia o: zgodności z zasadami rachunkowości, prawidłowości jego sporządzenia, zgodności co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki, 4

5 przedstawić: rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jego zgodności z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, charakterystykę każdej pozycji lub grupy bilansowej oraz rachunku zysków i strat, ocenę sytuacji majątkowej i finansowej, wynik finansowy i rentowność: - sprzedaży, - kapitału, - majątku, zjawiska (negatywne i pozytywne), które w porównaniu z okresami poprzednimi w istotny sposób wpływają na sytuację Spółki, zagrożenia związane z możliwością kontynuowania działalności przez Spółkę. Nierzetelne sporządzenia dokumentu sprawozdawczego będzie miało wpływ na ocenę pracy Rady Nadzorczej. 4. Sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych Spółki objęte konsolidacją sprawozdań finansowych, w celu wykorzystania ww. opracowań do przygotowania Sprawozdania z działalności Grupy PKP w 2014 roku, powinny uwzględnić w sprawozdaniach z działalności (wzorem lat ubiegłych) tematykę, omówioną w części IV Wytycznych... Sprawozdawczość Zarządu Spółki. W przypadku wystąpienia okoliczności zobowiązujących spółkę do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, do jego sporządzenia mają zastosowanie przepisy rozdziału 6 Ustawy o rachunkowości. Obowiązki dotyczące jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego odnoszą się również do sporządzania, podpisywania, zatwierdzania, badania oraz ogłaszania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli statut/umowa spółki tak stanowią. III. GOSPODARKA KAPITAŁAMI WŁASNYMI SPÓŁKI III.A. Kierunkowe zasady podziału zysku netto za 2014 rok (niniejsze wytyczne nie uwzględniają szczególnych uwarunkowań wynikających z odrębnych przepisów) 1. Dywidenda W zakresie poboru dywidendy PKP S.A. będzie kierować się następującymi przesłankami: 1) Stosując indywidualne podejście do sytuacji w konkretnej spółce w procesie decyzyjnym będą brane przede wszystkim pod uwagę: a) konieczność pokrycia nierozliczonej straty z lat ubiegłych, b) analizy planów inwestycji wynikające z biznes planów spółki lub innych szczegółowych dokumentów, np. programu restrukturyzacji, biznesplanu przedsięwzięcia, itp. c) stopień zaawansowania procesów prywatyzacyjnych, d) poziom płynności gotówkowej i zadłużenia. 2) ZZW/ZWZ może odstąpić od poboru dywidendy lub ograniczyć jej wysokość w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, np. gdy: a) suma strat z lat poprzednich wykazana w bilansie Spółki jest wyższa od kwoty osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, b) zysk netto powstał w Spółce w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, nie skutkujących wpływem do Spółki środków pieniężnych, c) organy Spółki wnioskują o przeznaczenie zysku netto na rozwój Spółki (np. na kapitał zapasowy lub rezerwowy), a wniosek (poparty analizą ekonomiczną) przygotowany jest w oparciu o zatwierdzony przez ZW/WZ biznes plan lub plan restrukturyzacji, d) PKP S.A. przekazuje Spółce w danym roku pomoc finansową, poręcza kredyty lub umarza długi. 5

6 3) ZZW/ZWZ będzie pobierać dywidendę w wysokości do 100% w zależności od sytuacji ekonomicznofinansowej Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ksh, dotyczących podziału zysku (a w szczególności tworzenia kapitału zapasowego w spółkach akcyjnych), o ile będzie to uzasadniane strategią właścicielską wobec Spółki. Ostateczna decyzja dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 zostanie podjęta na ZZW/ZWZ. 2. Odpisy na cele rozwojowe kapitał zapasowy Zgodnie z przepisem art ksh, na pokrycie strat w Spółce akcyjnej należy tworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie poziom co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Określenie co najmniej nie oznacza, że kwota odpisów na ten kapitał nie może być wyższa. Jeżeli umowa spółki tak stanowi, zasady te obowiązują w spółkach z o.o. pozostałe kapitały rezerwowe Wnioskując o odpis z zysku netto na pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, z przeznaczeniem głównie na inwestycje, Zarząd powinien przedstawić szczegółowe uzasadnienie takiego wniosku oraz uwzględnić odniesienie do biznes planu Spółki. III.B. Pokrywanie straty bilansowej 1. W przypadku, gdy spółka zamknęła rok obrotowy stratą netto, zalecana jest następująca kolejność pokrywania straty bilansowej: 1) z kapitału zapasowego jeżeli został utworzony, 2) z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 3) z pozostałych kapitałów rezerwowych (z wyłączeniem kapitału powstałego z aktualizacji wyceny środków trwałych), jeżeli są utworzone, 4) osiągniętych przyszłych zysków, 5) poprzez obniżenie kapitału zakładowego umorzenie części akcji/udziałów lub obniżenie ich wartości nominalnej, przy uwzględnieniu uregulowań ksh oraz statutu/umowy Spółki w tym zakresie. Zgodnie z art ksh, o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga WZ; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 2. Jeżeli zaistniały przesłanki, przewidziane w art ksh/art. 397 ksh, Zarząd składa wniosek do ZZW/ZWZ o podjęcie decyzji co do dalszego istnienia Spółki. Do rozpatrzenia takiego wniosku niezbędne jest: 1) przyjęte przez Zarząd (w formie uchwały) stanowisko w tej sprawie. Jeżeli zdaniem Zarządu istnieją przesłanki, które dają możliwość odzyskania równowagi finansowej i gospodarczej (układ z wierzycielami, inne formy restrukturyzacji firmy), Zarząd powinien przedstawić wiarygodny program restrukturyzacji wraz z projekcjami finansowymi. 2) stanowisko Rady Nadzorczej. 6

7 IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZARZĄDU SPÓŁKI IV.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2014 roku winno być opracowane w sposób rzetelny i przejrzysty. Zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki powinno swym zakresem obejmować istotne informacje o: 1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 2) przewidywanym rozwoju jednostki, 3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 5) nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia, 6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach), 7) instrumentach finansowych w zakresie: a) ryzyka: zmian cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń, 8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować wskaźniki finansowe i niefinansowe, informacje dotyczące zagadnień zatrudnienia, środowiska naturalnego oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. W przypadku spółek celowych SPV w sprawozdaniu Zarządu Spółka przedstawia informacje dotyczące realizacji inwestycji i zgodności ich przebiegu z planowanym harmonogramem prac. Przedstawiony poniżej wzór należy potraktować jako obligatoryjny, uzupełniony statystyką prowadzoną w Spółce. Spółka zobowiązana jest do uzupełnienia materiału o inne informacje, jeśli zdaniem Zarządu są one istotne dla oceny działalności prowadzonej w 2014 roku. Spółki zobowiązane są do prezentowania danych w sprawozdaniu Zarządu zgodnie z formatem tabel zawartym w poniższym wzorze Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... W ROKU 2014 (nazwa) 1. Dane wstępne prezentacja jednostki 1.1. Podstawowe dane o jednostce (tj. pełna i skrócona nazwa jednostki, jej forma prawna, siedziba i adres, sąd w którym jest zarejestrowana, nazwa rejestru i numer w rejestrze, informacja o zezwoleniu na prowadzenie określonej działalności, numer rejestracji statystycznej REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP) 1.2. Informacje o prowadzonej działalności (tj. przedmiot, obszar działania, warunki w branży w której funkcjonuje spółka): - ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.), - warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja), - udział w rynku, - czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia sprzedaży, wykorzystanie możliwości produkcyjnych, strategia finansowania), - wpływ kryzysu finansowego na działalność spółki, - okres prowadzenia działalności. 7

8 1.3. Informacje prezentujące organizację jednostki organizacyjna: a) zakłady produkcji podstawowej i ich zatrudnienie, b) wydziały produkcji pomocniczej i ich zatrudnienie, c) schemat organizacyjny z uwzględnieniem posiadanych oddziałów (zakładów), d) zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego w poszczególnych obszarach działalności spółki Powiązania kapitałowe spółki z innymi podmiotami Informacje o składzie osobowym organów spółki i zmian w tym zakresie w roku obrotowym Sytuacja kadrowo-płacowa zatrudnienia wg stanu na r., r. (w osobach) według wzoru poniższych tabel. Komentarz odnoszący się do zmian zachodzących w sytuacji kardowej klasyfikowanych wg wykształcenia, grup zawodowych, stażu pracy oraz wieku. a) posiadanego wykształcenia Wykształcenie wyższe średnie zasadnicze podstawowe OGÓŁEM Stan zatrudnienia na dzień Zmiana zatrudnienia (w osobach) w ciągu roku Zmiana % (w osobach) Zmiana w strukturze (p.p.) b) grup zawodowych Grupy zawodowe techniczni ekonomiści prawnicy pozostali. OGÓŁEM Stan zatrudnienia na dzień Zmiana zatrudnienia (w osobach) w ciągu roku Zmiana % (w osobach) Zmiana w strukturze (p.p.) c) stażu pracy Staż pracy do 5 lat powyżej 31 lat OGÓŁEM Stan zatrudnienia na dzień Zmiana zatrudnienia (w osobach) w ciągu roku Zmiana % (w osobach) Zmiana w strukturze (p.p.) d) wieku Przedział wiekowy do 25 lat powyżej 55 lat OGÓŁEM Stan zatrudnienia na dzień Zmiana zatrudnienia (w osobach) w ciągu roku Zmiana % (w osobach) Zmiana w strukturze (p.p.) 8

9 Zatrudnienie przeciętne (etaty) i stan zatrudnienia na koniec roku (osoby) w latach w podziale na stanowiska nierobotnicze oraz robotnicze i pokrewne. Przeciętne zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie Zmiana Zmiana w strukturze (p.p.) etaty Stanowiska nierobotnicze Stanowiska robotnicze i pokrewne etaty Stanowiska nierobotnicze Stanowiska robotnicze i pokrewne etaty Stanowiska nierobotnicze Stanowiska robotnicze i pokrewne Ocena stanu i struktury zatrudnienia na r. w odniesieniu do istniejących i przewidywanych potrzeb oraz przedsięwzięcia w zakresie zmian zatrudnienia i jego struktury Krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w spółce, z podaniem: - funduszu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w 2014 r. w porównaniu z planem, wykonaniem 2013 r., 2012 r. - średniomiesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w 2014 r. w porównaniu z planem 2014 r. i wykonaniem 2013 r., 2012 r Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową (dane liczbowe z wykonania 2014 r.w porównaniu do planu), w tym: a) świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, b) zmiany warunków pracy i płacy, c) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (zgodnie z postanowieniami art. 54 Ustawy o PKP okresowe trudności finansowe lub ograniczenie zadań), d) Program Dobrowolnych Odejść (liczba pracowników, koszty odpraw), e) spory zbiorowe, f) zwolnienia grupowe, g) rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy Ocena wpływu wzrostu płac na sytuację ekonomiczno-finansową spółki, w tym: a) informacje o kształtowaniu się przeciętnego wynagrodzenia, b) przyczyny przekroczenia ustalonego orientacyjnego kwartalnego wskaźnika wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w każdym kwartale sprawozdawczym roku obrotowego i rachunku narastającym oraz maksymalnego rocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. 2. Wyniki działalności (dane ekonomiczno-finansowe oraz operacyjne). Wyniki 2014 r. winny być porównane z planem na 2014 r. i wynikami 2013 r. Część sprawozdania dotycząca wyników działalności zawiera: syntetycznie przedstawione rezultaty uzyskane w działalności jednostki i osiągnięte efekty w roku obrotowym, dane charakteryzujące działalność operacyjna, istotne zdarzenia do czasu sporządzenia sprawozdania, wykaz istotnych zmian warunków działalności prowadzonej w 2013 roku w stosunku do roku wcześniejszego wraz z komentarzem odnoszącym się do podjętych przez Spółkę działań w związku z powyższymi zmianami, szacunek skutków finansowych istotnych działań i decyzji (np. w przypadku rozpoczęcia nowej działalności wskazanie uzyskanych w danym roku przychodów i kosztów z tego tytułu). Ponadto sprawozdanie jest prezentowane wg poniższego schematu: 2.1. Wielkość i struktura sprzedaży, z podaniem informacji o podstawowych asortymentach, rynkach, kierunkach zbytu. 9

10 2.2. Rozliczenie przyznanego i otrzymanego dofinansowania (wg wzoru powyższej tabeli): Spółka Rodzaj dofinansowania Plan dotacja przedmiotowa dofinansowanie przewozów międzywojewódzkich dofinansowanie przewozów międzynarodowych środki samorządowe 2014/2013 Wykonanie planu Nazwa Spółki dotacja utrzymaniowa środki Funduszu Kolejowego na remonty i utrzymanie rekompensata z tyt. normalizacji rachunkowości w zakresie kosztów utrzymania przejazdów kolejowych dotacja na pomoc techniczną POIiŚ Dodatkowo określenie przeznaczenia, realizacji i przepisów umożliwiających takie dofinansowanie: a) dotacje (różne formy w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez spółkę, w tym przepisy ustalające zasady dotowania), b) środki UE, c) inne formy dofinansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej (m.in. środki Funduszu Kolejowego, dofinansowanie przez samorządy), d) pomoc publiczna (wnioskowana i otrzymana) Wyniki działalności przewozowej: porównanie przewozów (ogółem i poszczególnych rodzajów), pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej osiągniętych w 2014 r. w stosunku do planu 2014 r. i wykonania w 2013 roku z omówieniem przyczyn odchyleń/zmian oraz wysokości uzyskanych przychodów przewozowych i ich kosztów. Przedstawienie zużycia paliwa trakcyjnego (tony), energii trakcyjnej (MWh) z uwzglęnieniem kosztu jednostkowego. Wskazanie na koszt jednostkowy dostępu do infrastruktury. Przedstawienie poziomu zrealizowanych napraw bieżących i okresowych taboru oraz uzyskanej średniej prędkości handlowej (wszystkie spółki przewozowe) Przedstawienie przewozów, pracy przewozowej oraz pracy eksploatacyjnej w formacie przedstawionym w poniższej tabeli: dla przewozów towarowych: Wyszczególnienie Plan Przewozy pasażerów i ładunków (tys. ton) Praca przewozowa (mln tkm) Praca eksploatacyjna (mln pockm) 2014/2013 Wykonanie planu dla przewozów pasażerskich: Wyszczególnienie Plan Przewozy pasażerów (tys. pasażerów) Praca przewozowa (mln paskm) Praca eksploatacyjna (mln pockm) Praca eksploatacyjna (mln brutto pockm) 2014/2013 Wykonanie planu 10

11 2.5. Przedstawienie mocy e e sprzedanej: Wyszczególnienie Plan Energia Trakcyjna w GWh <lista 5 najwiekszych kontrahentów> Energia Nietrakcyjna w GWh <lista 5 najwiekszych kontrahentów> ON w tonach / 1000 l <lista 5 najwiekszych kontrahentów> 2014/2013 Wykonanie planu 2.6. Rentowność własnej działalności przewozowej w 2014 r., w porównaniu z wykonaniem 2013 r. i planem 2014 r. (przychody, koszty przewozowe, wynik) wraz z komentarzem wyjaśniającym przyczyny zmian w kształtowaniu się poszczególnych wielkości (wszystkie spółki przewozowe) Średnioroczny wzrost (zmiana) taryf przewozowych w % oraz wysokość upustów w % (wszystkie spółki przewozowe) Wyniki finansowe Omówienie przychodów, kosztów, wyników na poszczególnych rodzajach działalności wg układu rachunku zysków i strat (najistotniejsze pozycje przychodów i kosztów należy umieścić w szczegółowych tabelach przychodowych i kosztowych umieszczonych poniżej oraz w punkcie 2.8.2). Wyszczególnienie Plan Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik na działalności finansowej Zysk (strata) na działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych Zysk (strata) netto 2014/2013 Wykonanie planu Omówienie pozycji przychodów i kosztów w poszczególnych działalnościach ze szczegółowym komentarzem wyjaśniającym przyczyny odchyleń wykonania w 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r. wraz z omówieniem podjętych przez Spółkę działań związanych z ich racjonalizacją. a) Działalność operacyjna Wyszczególnienie Plan Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym: ze sprzedaży usług transportowych, z przewozu towarów z przewozu osób, w tym: dotacje z budżetu państwa 2014/2013 Wykonanie planu 11

12 ze sprzedaży pozostałych usług Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty rodzajowe ogółem, Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej razem b) Pozostała działalność operacyjna Wyszczególnienie Plan Pozostałe przychody operacyjne, w tym: Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne, w tym: Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne 2014/2013 Wykonanie planu c) Działalność finansowa Wyszczególnienie Plan Przychody finansowe, w tym: Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki Zysk ze zbycia inwestycji Inne przychody finansowe Koszty finansowe, w tym: Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne 2014/2013 Wykonanie planu Ponadto w ramach przychodów należy opisać: a) Przychody z usług/działalności charakterystycznych dla Spółki, które należy prezentować w układzie: od spółek Grupy PKP, od pozostałych jednostek powiązanych, od podmiotów zewnętrznych spoza PKP, b) przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym ze sprzedaży nieruchomości (gr. 0-2) oraz innych składników majątkowych (środki trwałe gr. 3-8) Wskaźniki oceny działalności spółki wraz z omówieniem i porównaniem z rokiem 2013 i z planem według załączonego wzoru: 12

13 Wskaźniki oceny działalności spółki Lp. Nazwa wskaźnika Sposób obliczania rentowność netto sprzedaży rentowność netto sprzedaży (wg metodologii GUS) rentowność obrotu netto rentowność majątku ogółem rentowność kapitałów własnych Wskaźniki rentowności Wynik netto x 100 / przychody ze sprzedaży Wynik ze sprzedaży x100/ przychody ze sprzedaży Wynik netto x100 / przychody ogółem Wynik netto x 100 / aktywa ogółem Wynik netto x 100 / kapitały własne rentowność netto Wynik na sprzedaży x 100/ koszt własny sprzedaży 1 poziom kosztów wskaźnik rotacji aktywów obrotowych wskaźnik produktywności majątku wskaźnik obrotu zapasów (w dniach) wskaźnik cyklu inkasa należności (w dniach) pokrycia majątku kapitałem własnym wskaźnik ogólnego zadłużenia wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym wskaźnik zdolności do obsługi długu cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych (w dniach) cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług (w dniach) dług netto Koszty ogółem/ przychody ogółem Wykonanie 2013 r. Wskaźniki wykorzystania majątku i zaangażowania kapitału Przychody ze sprzedaży / przeciętny stan aktywów obrotowych Przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem Zapasy (przeciętny stan) x 365 / koszty działalności operacyjnej 2 Należności z tytułu dostaw i usług (przeciętny stan) x 365 / przychody ze sprzedaży Kapitał własny x 100 / aktywa ogółem Wskaźniki zadłużenia i zdolności spłaty zadłużenia Kapitał obcy x 100 / aktywa ogółem (Kapitał własny + zobowiązania dlugoterm.) / aktywa trwałe (EBIDTA + raty leasingu operac.)/ (część kapitałowa rat kredytów i leasingu finans. + koszty finansowe + raty leasingu operac. + zobowiązania pozabilansowe przypadające do spłaty) Zobowiązania krótkoterminowe (przeciętny stan) x 365 / przychody ze sprzedaży Zobowiązania z tyt. dostaw i usług ( przeciętny stan) x 365 / koszty działalności operacyjnej 2 zobowiązań z tytułu oprocentowanych kredytów, pożyczek, obligacji oraz leasingu finansowego 3 dług netto/ebitda Dług netto/ebitda 4 dług netto/ebitda Dług netto/adjusted EBITDA 4 płynność finansowa I stopnia (gotówkowa) płynność finansowa II stopnia (szybka) płynność finansowa III stopnia (bieżąca) kapitał obrotowy netto przychody ze sprzedaży na 1 zatrudnionego (w tys. zł/zatr.) koszty pracy na 1 zatrudnionego (w tys. zł/zatr.) Przewozy towarów ogółem na 1 zatrudnionego (w tys. ton/zatr.) Wskaźniki płynności finansowej środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Zapasy + należności krótkoterm. + środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zobowiązania krótkoterm. Wskaźniki efektywności i kosztów pracy Przychody ze sprzedaży / przeciętne zatrudnienie Koszty pracy / przeciętne zatrudnienie Przewozy towarów ogółem/przeciętne zatrudnienie Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. 1 Koszt własny sprzedaży (tj. koszt sprzedanych produktów,(wyrobów i usług) obejmuje: koszt wytworzenia sprzedanych produktów powiększony o koszty sprzedaży i o koszty ogólnego zarządu (dla wersji kalkulacyjnej) lub koszty ogółem pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów (dla wersji porównawczej) [źródło: 2 Koszty działalności operacyjnej obejmują koszty materiałów i energii, usług obcych, pozostałe rodzajowe, wartość sprzedanych towarów i materiałów, 13

14 3 Długu netto opis zobowiązań z tytułu oprocentowanych kredytów, pożyczek, obligacji oraz leasingu finansowego powinien być pomniejszony o środki pieniężne, 4 Dług netto/ebitda uwzględnia koncepcję adjusted EBITDA oczyszczonej EBITDA tj. takiej która wyklucza wydarzenia jednorazowe. Spółki zobowiązane są do dołączenia oddzielnego dokumentu zawierającego wyciąg z Miesięcznego Pakietu Informacyjnego (MPI) w postaci RZiS, bilans i rachunek przepływów pieniężnych uzgodnionego ze sprawozdaniem finansowym po audycie. 3. Stan majątkowy i sytuacja finansowa 3.1. Stan majątkowy (na podst. bilansu) W części opisującej stan majątkowy znajdują się tabele obrazujące strukturę aktywów i pasywów wg poniższego wzoru tabel. Ponadto należy opisać szczegółowo zmiany rok do roku w poszczególnych pozycjach bilansowych (przyczyny zmian wraz ze wskazaniem kwot istotnych zdarzeń gospodarczych). Aktywa: Wyszczególnienie A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe 1.Środki trwałe a.grunty b.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c.urządzenia techniczne i maszyny d.środki transportu e.inne środki trwałe 2.Środki trwałe w budowie 3.Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie III.Należności długoterminowe 1.Należności długoterminowe od jednostek powiązanych 2.Należności długoterminowe od pozostałych jednostek IV.Inwestycje długoterminowe 1.Nieruchomości 2.Wartości niematerialne i prawne 3.Długoterminowe aktywa finansowe a.długoterm. akt. finansowe w jednostkach powiązanych b.długoterm. aktywa fin. w pozostałych jednostkach 4.Inne inwestycje długoterminowe V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.Inne rozliczenia międzyokresowe Wartość Wartość Zmiana 2014/ /

15 Wyszczególnienie Wartość Wartość Zmiana B.Aktywa obrotowe I.Zapasy 1.Materiały 2.Półprodukty i produkty w toku 3.Produkty gotowe 4.Towary 5.Zaliczki na dostawy II.Należności krótkoterminowe 1.Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 2.Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek III.Inwestycje krótkoterminowe 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe a.krótkoterm. aktywa fin. w jednostkach powiązanych b.krótkoterm. aktywa fin. w pozostałych jednostkach c.środki pieniężne i inne aktywa pieniężne -środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych -inne środki pieniężne -inne aktywa pieniężne 2.Inne inwestycje krótkoterminowe IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa: Wyszczególnienie A.Kapitał własny I.Kapitał zakładowy II.Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego III.Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) IV.Kapitał zapasowy V.Inne kapitały VI.Pozostałe kapitały rezerwowe VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII.Zysk (strata) netto IX.Odpisy z zysku netto w ciągu r.obrot. (wielkość ujemna) B.Kapitały własne udziałowców mniejszościowych Wartość Wartość Zmiana Wyszczególnienie C.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I.Rezerwy na zobowiązania Wartość Wartość Zmiana Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a.długoterminowa b.krótkoterminowa 15

16 3.Pozostałe rezerwy a.długoterminowe b.krótkoterminowe II.Zobowiązania długoterminowe III.Zobowiązania krótkoterminowe IV.Rozliczenia międzyokresowe 1.Ujemna wartość firmy 2.Inne rozliczenia międzyokresowe a.długoterminowe b.krótkoterminowe Wyszczególnienie Wartość Wartość Zmiana II.Zobowiązania długoterminowe 1.Zobowiązania długoterm. wobec jednostek powiązanych 2.Zobowiązania długoterm. wobec pozostałych jednostek a.kredyty i pożyczki b.z tytułu emisji dłużnych papierów wartoś. c.inne zobowiązania finansowe d.inne Wyszczególnienie Wartość Wartość Zmiana III.Zobowiązania krótkoterminowe 1.Zobowiązania krótkoterm. wobec jednostek powiązanych a.z tytułu dostaw i usług b.inne 2.Zobowiązania krótkoterm. wobec pozostałych jednostek a.kredyty i pożyczki b.z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c.inne zobowiązania finansowe d.z tytułu dostaw i usług e.zaliczki otrzymane na dostawy f.zobowiązania wekslowe g.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h.z tytułu wynagrodzeń i.inne 3.Fundusze specjalne Komentarz odnoszący się do wartości majątku i jego struktury obejmuje istotne zmiany, jakie zaszły w okresie sprawozdawczym w wartości i strukturze majątku, dynamice przyrostu wartości majątku i jego podstawowych składników, z podkreśleniem zwłaszcza tych zmian w składzie majątkowym, które związane są z rozwojem działalności, a także zmiany jakie nastąpiły w okresie od dnia bilansowego do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności. Ponadto analiza sytuacji majątkowej zawiera informacje dotyczące: majątku spółki w ujęciu rzeczowym (rodzaje, ilostan urządzeń, sprzętu, wiek, stan techniczny itp. dane wg układu z lat ubiegłych), charakterystyki parku taborowego (spółki przewozowe), dzierżawy majątku spółki, 16

17 obiektów socjalno-bytowych z wyszczególnieniem sposobu zarządzania (np. umowa dzierżawy, itp.), ilości środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg GUS, w tym: ilość działek i powierzchnia zarządzanych gruntów w ha, ilość i powierzchnia zarządzanych budynków w tys. m 2 z podziałem na: biurowe, socjalno-bytowe, eksploatacyjne, wraz z krótką oceną stanu technicznego, stanu wykorzystania (zagospodarowania) zarządzanych gruntów, budynków oraz ewentualnie obiektów inżynierii lądowej, w tym: wykorzystania powierzchni gruntów i budynków oraz ewentualnie obiektów inżynierii lądowej (gr. 2) na własne potrzeby Spółki (wielkość powierzchni, udział % w całości zarządzanej powierzchni), udostępnienia powierzchni gruntów, w tym placów, budynków oraz ewentualnie obiektów inżynierii lądowej do odpłatnego korzystania przez Spółki Grupy PKP oraz pozostałe podmioty powiązane (wielkość powierzchni, udział % w całości), udostępnienia powierzchni gruntów, w tym placów, budynków oraz ewentualnie obiektów inżynierii lądowej, do odpłatnego korzystania przez podmioty spoza PKP (wielkość powierzchni, udział % w całości), powierzchni gruntów i budynków niewykorzystywanych w części lub w całości (wielkość powierzchni, udział % w całości), przyczyn pustostanów, możliwości zagospodarowania i podejmowanych w tym zakresie działań, zmian w majątku spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu zbycia, trybu, podstawy podjęcia decyzji w ujęciu wartościowym i procentowym zmian w stosunku do aktywów spółki jak i danej pozycji bilansowej, wyjaśnienia, w przypadku rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości o wartości przekraczającej EURO, czy spółka uzyskała zgodę Ministra Skarbu Państwa (Ministra właściwego ds. transportu zgodnie z art. 18 Ustawy o PKP) na dokonanie takiej czynności prawnej, polegającej na rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych (art. 5a ustawy z dnia 08 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Dz. U. z 2012 r., poz. 1224), wyjaśnienia znaczącego wzrostu niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych, które wystąpiły w omawianym okresie, a także powyższych wartości przewidywanych w dalszych latach wraz z podaniem źródeł ich finansowania (nakłady zakończone, w toku i rozpoczęte) oraz ich struktury rzeczowej wynikającej ze strategii spółki Sytuacja finansowa (na podstawie Sprawozdania finansowego). Sprawozdanie zawiera omówienie stanu poszczególnych rodzajów należności i zobowiązań na 31 grudnia 2014 r. w porównaniu ze stanem na początek roku obrotowego, ze wskazaniem przyczyn wyjaśniających wzrost/spadek należności i zobowiązań w danym roku obrotowym oraz odchylenia stanów od wielkości ujętych w planie na 2014 rok, a także kapitałów własnych, jako źródeł finansowania podmiotu, dodatkowo: Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółkę m.in. zagrożonych, wraz z informacją czy Rada Nadzorcza wyraziła na nie zgodę oraz kwestie związane z przekroczeniem limitów określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (DZ.U. z 2012 r., poz. 657 z późn. zm.) Wykaz i omówienie pozostałych zobowiązań pozabilansowych oraz warunkowych (poza wymienionymi w pkt ) Wykaz należności (długoterminowych i krótkoterminowych), ich struktura wg podziału na tytuły oraz podmioty z podziałem na podmioty z Grupy PKP i spoza Grupy PKP Wykaz należności przeterminowanych ogółem wg poniższego wzoru: Należności przeterminowane do 3 miesięcy Okres przeterminowania Kwota w zł Udział % Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy RAZEM 100% Udział należności spornych w należnościach ogółem Należności ogółem 100% 17

18 Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe) struktura zobowiązań długoterminowych struktura zobowiązań krótkoterminowych Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów: a) Zobowiązania ogółem... zł, b) Zobowiązania przeterminowane... zł (% zobowiązań ogółem), w tym zobowiązania przeterminowane wobec budżetu... zł (% zobowiązań wobec budżetu), w tym wg poszczególnych tytułów: 1) tytuł... zł (% zobowiązań przeterminowanych wobec budżetu), 2) tytuł... zł (% zobowiązań przeterminowanych wobec budżetu), itd Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku wg poniższego wzoru: 1. Kwota kredytu Koszty kredytu Data zaciągnięcia Okres spłaty 2. itd. W punkcie tym należy udzielić informacji, czy w przypadku zaciągnięcia kredytów: pod zastaw, hipotekę lub przewłaszczenie aktywów trwałych jako zabezpieczenie linii kredytowej o równowartości przekraczającej EURO, Spółka uzyskała zgodę Ministra Skarbu Państwa (Ministra właściwego ds. transportu, zgodnie z art. 18 Ustawy o PKP) na dokonanie takiej czynności prawnej, polegającej na rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych (art. 5a ustawy z dnia 08 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Dz. U. z 2012 r., poz. 1224), pod zastaw, hipotekę lub przewłaszczenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako zabezpieczenie linii kredytowej, spółka uzyskała zgodę w uchwale WZ/ZW w trybie odpowiednio art. 228 pkt 3/art. 393 pkt. 3 ksh Charakterystyka kapitałów własnych Pozostałe informacje niezbędne dla oceny sytuacji finansowej Wyszczególnienie pomocy finansowej, łącznie z gwarancjami i poręczeniami otrzymanymi od spółek Grupy PKP Wyszczególnienie z uzasadnieniem przekazanych przez spółkę darowizn Zestawienie istotnych transakcji (przekraczających kwotę ,00zł.) pomiędzy spółką a podmiotami powiązanymi Przedstawienie syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których spółka posiada akcje/udziały wykazywane, jako inwestycje długoterminowe aktywów trwałych oraz uzasadnienie zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach Ocena sytuacji finansowej analiza odchyleń pomiędzy planem i wykonaniem, analiza rentowności spółki, analiza zadłużenia wraz z podaniem tytułów dla zaciąganych kredytów/pożyczek oraz innych form finansowania zewnętrznego, analiza płynności spółki obejmującej co najmniej określenie poziomu gotówki wymaganego do zabezpieczenia działalności bieżącej w ciągu roku, dostępnych na koniec roku środków pieniężnych, analiza zrealizowanych inwestycji w perspektywie dostosowania majątku do skali prowadzonej działalności oraz stopnia jego odtworzenia. 4. Inwestycje Ta część sprawozdania zawiera opis nakładów inwestycyjnych, zarówno od strony finansowej, jak i rzeczowej. 18

19 4.1. Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania wg poniższego wzoru wraz z opisem porównującym inwestycje planowane z wykonaniem, w tym wskazanie przyczyn jego niezrealizowania/przekroczenia: Wyszczególnienie (Dane w tys. zł) Wyk. Plan Wyk. Źródła finansowania inwestycji w Dotacje Środki UE Kredyty / Obligacje Leasing finansowy Środki własne FK Inne Budownictwo inwestycyjne, - Modernizacja linii kolejowych Modernizacja taboru Zakup taboru Pozostałe inwestycje, - Zakup maszyn i urządzeń - Modernizacja maszyn i urządzeń - Inne zakupy środków trwałych - Inwestycje kapitałowe - Dokumentacja przyszłościowa - Rezerwa inwestycyjna -. RAZEM Należy wskazać również kwotę rocznych kosztów leasingu operacyjnego według formatu powyższej tabeli. Spółki zobowiązana są uzgodnić nakłady inwestycyjne ujęte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki z zaudytowanym sprawozdaniem finansowym Nakłady inwestycyjne w ujęciu rzeczowym (zagregowany opis porównujący inwestycje planowane z wykonaniem, w tym wskazanie przyczyn jego niezrealizowania) Nakłady inwestycyjne na budownictwo inwestycyjne. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na budownictwo inwestycyjne zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Budownictwo inwestycyjne: - Budowa i modernizacja budynków - Modernizacja linii kolejowych Pozostałe Nazwa zadania Kwota (w tys. zł) 4.4. Nakłady inwestycyjne na modernizację linii kolejowych. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na modernizację linii kolejowych zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Modernizacja linii kolejowych: - Modernizacja linii kolejowej nr Pozostałe Nazwa zadania Kwota (w tys. zł) 4.5. Nakłady inwestycyjne na modernizację taboru. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na modernizację taboru zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Nazwa zadania Modernizacja taboru: - Modernizacja taboru (lokomotyw typu, wagonów typu, pojazdu specjalistycznego ) Pozostałe Kwota (w tys. zł) 19

20 4.6. Nakłady inwestycyjne na zakup taboru. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na zakup taboru zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Nazwa zadania Zakup taboru: - Zakup taboru (lokomotyw typu, wagonów typu, pojazdu specjalistycznego ) Pozostałe Kwota (w tys. zł) 4.7. Nakłady inwestycyjne na pozostałe inwestycje. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na pozostałe inwestycje zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Pozostałe inwestycje: Pozostałe Nazwa zadania Kwota (w tys. zł) 4.8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. 5. Czynniki ryzyka Ta część zawiera charakterystykę zagrożeń rozwoju spółki na tle uwarunkowań wynikających z otoczenia oraz podejmowanych przedsięwzięć, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpnienia ww. zagrożeń, w tym informacje dotyczące: polityki zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej, zaangażowania spółki w instrumenty pochodne (rodzaje instrumentów pochodnych, cel oraz wartościowo podana skala zaangażowania), ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, przyjętych przez spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 6. Działania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrożenia 6.1. Wyniki i ocena realizacji Ustawy o PKP, w zakresie: a. organizacyjnym, b. majątkowym, c. finansowym Działania związane z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia i obniżką kosztów wytwarzania w tym m.in. informacja dotycząca tworzonych spółek w zakresie: a. struktury własności kapitału, b. formy pokrycia kapitału, c. podstawy prawnej i zasadności ekonomicznej podjęcia decyzji, d. kosztów podjętych działań restrukturyzacyjnych w danym roku, w rozbiciu na poszczególne tytuły oraz szacowane korzyści w rozbiciu na poszczególne lata (osobno dla poszczególnych działań restrukturyzacyjnych) Inne działania w zakresie restrukturyzacji, w tym działania związane z procesami prywatyzacyjnymi Ochrona środowiska z uwzględnieniem opłat i sankcji grożących spółce z tego tytułu Omówienie stopnia realizacji zleconych przez WZ/ZW konkretnych zadań do wykonania w spółce oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu. 20

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA FUNDACJA CENTRUM LECZENIA SZPICZAKA 31-429 KRAKÓW UL. ŁUKASIEWICZA 1 KRAJOWY REJESTR SĄDOWY POD NUMEREM 0000317005 NIP 6792992597, REGON 120806658 Od 2009 Fundacja posiada

Bardziej szczegółowo

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych 06.2012 V. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PENĘŻNYCH Treść 01.01.31.12.2011 30.06.2012r A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Zysk (strata) netto. Korekty razem

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna

Strona: 1 Stron: 9. Tytuł: Tabele finansowe - wersja pełna Strona: 1 Analizowane okresy ( w ujęciu rocznym) 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... 20... A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW z dnia 29 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR XXXIX/230/2010 RADY GMINY BOLIMÓW w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2009 rok Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , ,

Okres sprawozdawczy Bilans A. Aktywa trwałe , , Okres sprawozdawczy 01.01-31.12.2013 01.01-31.12.2012 01.01-31.12.2011 01.01-31.12.2010 Bilans A. Aktywa trwałe 895 008 900,00 815 598 400,00 754 517 800,00 689 700 400,00 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ

FUNDACJA AFRYKA INACZEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 2013-01-01-2013-12-31 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja Afryka Inaczej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Sarmackiej 15/6 została ustanowiona dnia 31 lipca

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacja dodatkowa do Bilansu i Rachunku Wyników Gminnego Ośrodka Kultury w Krzykosach na podstawie art. 45 ust. 2 pkt 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 152 poz. 1223 z późn.zm.)

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń AKTYWA 30.09.2016 30.06.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 7 559 341,76 654 493,83 I. Wartości niematerialne i prawne 6 414,24 153 956,33 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2. Wartość firmy 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA A.

BILANS AKTYWA A. Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska 84 04-351 Warszawa Skonsolidowany bilans na dzień 31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i 31.03.2007 r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO LUDOWY KLUB SPORTOWY POTOK ZA ROK 2016 SPRAWOZDANIE ZATWIERDZONE PRZEZ ZARZĄD 06 MARCA 2017 ROKU Ludowy Klub Sportowy POTOK NIP 9441909336 REGON 357150935

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6

Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Tarnów 27-01-2016 Sprawozdanie finansowe za 2015 rok nie podlegające badaniu Fundacja MULTIREGION 33-125 Rzeszów, ul. Karola Lewakowskiego 6 Sprawozdanie zawiera : 1. Sprawozdanie finansowe Fundacja MULTIREGION

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury (art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku Projekt z dnia 18 kwietnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 168/2017 (5305) poz. 33187 33187 Poz. 33187. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-23571/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2014

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma:

212,55. Umorzenie na : 5 780,00; Zwiększenia: -; - amortyzacja: -; Umorzenie na : 5 780,00 771,26. Suma: DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych. Urządzenia techniczne i

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS

BILANS. Stan na GRZYBÓW 1/ AKTYWA kapitale. kapitale. Druk: MPiPS FUNDACJA "FUNDUSZ LOKALNY ZIEMI PŁOCKIEJ- MŁODZI RAZEM" 09-533 GRZYBÓW 1/2 0000216768 BILANS sporządzony na dzień: 2016-12-31 AKTYWA Stan na 2016-01-01 2016-12-31 A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek za rok 2010 BYDGOSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE MYŚLĘCINEK ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz tel. 0-692-17-10-73 Bydgoszcz, 17.03.2011 Sprawozdanie finansowe Bydgoskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego Myślęcinek

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo