POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO"

Transkrypt

1 POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu 1

2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE 3 II. CZĘŚĆ FINANSOWO SPRAWOZDAWCZA 3 III. GOSPODARKA KAPITAŁAMI WŁASNYMI SPÓŁKI 5 III.A. Kierunkowe zasady podziału zysku netto za 2014 rok 5 III.B. Pokrywanie straty bilansowej 6 IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZARZĄDU SPÓŁKI 7 IV.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2014 roku 7 IV.B. Sprawozdanie z działalności Zarządu jako organu spółki w roku obrotowym V. SPRAWOZDAWCZOŚĆ RADY NADZORCZEJ 22 V.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty 22 V.B. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w 2014 roku 22 VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ PEŁNOMOCNIKA WSPÓLNIKA/ÓW Z KONTROLI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM VII. ZAŁĄCZNIKI

3 I. WPROWADZENIE 1. Niniejsze Wytyczne sporządzone zostały dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio większością głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym Zgromadzeniu 2. Wykaz Spółek, o których mowa w pkt 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszych Wytycznych. 3. Celem Wytycznych jest, obok pomocy w sporządzeniu w sposób przejrzysty i porównywalny przez Spółki dokumentacji na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników/Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ujednolicenie sposobu przedstawiania danych i opracowywania dokumentów. 4. Postanowienia, zawarte w punktach (pkt II ust. 3-4 i pkt. III) niniejszych Wytycznych, zobowiązani są stosować odpowiednio Pełnomocnicy Wspólnika/ów w Spółkach z udziałem PKP S.A., zgodnie z Zasadami nadzoru korporacyjnego nad spółkami Grupy PKP, przyjętymi Uchwałą Nr 890 Zarządu PKP S.A. z 13 listopada 2012 r. 5. Użyte w treści Wytycznych pojęcie spółki Grupy PKP oznacza spółki szczegółowo wymienione w Załączniku nr 2 do niniejszych Wytycznych. Określenia użyte w niniejszych Wytycznych mają następujące znaczenie: 1) PKP S.A. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna; 2) KDN Departament Nadzoru Właścicielskiego Centrali PKP; 3) ksh ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.); 4) Ustawa o PKP ustawa z dnia 8 września 2000 roku o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe (Dz. U. Nr 84 poz. 948 z późn. zm.); 5) Ustawa o rachunkowości - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.); 6) ZW zgromadzenie wspólników; 7) ZZW zwyczajne zgromadzenie wspólników; 8) WZ walne zgromadzenie; 9) ZWZ zwyczajne walne zgromadzenie. II. CZĘŚĆ FINANSOWO-SPRAWOZDAWCZA 1. Termin złożenia dokumentów na ZZW/ZWZ Dokumenty na ZZW/ZWZ powinny być złożone w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego Centrali PKP S.A. w terminie umożliwiającym odbycie Zgromadzenia wynikającym z postanowień art. 231/395 ksh. Ostatecznym terminem składania dokumentów na ZZW/ZWZ jest 15 kwietnia 2015 r., za wyjątkiem spółek objętych konsolidacją przez spółkę PKP S.A., dla których termin składania sprawozdań finansowych upływa z dniem 25 marca 2015 r. 2. Sporządzenie sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe winno odpowiadać wymogom Ustawy o rachunkowości, a w przypadku spółek zobowiązanych do stosowania Jednolitych Zasad Rachunkowości, również z tymi zasadami. Elementy składowe sprawozdania, tj. a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans, c) rachunek zysków i strat, d) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, e) rachunek przepływów pieniężnych, f) dodatkowe informacje i objaśnienia, należy sporządzić według układu, zakresu i treści informacji zawartych w załączniku nr 1 do ww. Ustawy. Dane liczbowe zawarte w poszczególnych składnikach sprawozdania należy podać w złotych i groszach. W związku z art. 52 ust. 2 Ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe (wszystkie części sprawozdania wymienione w pkt. I.2.) podpisują wszyscy członkowie Zarządu. Odmowa podpisu wymaga pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego. 3

4 Ponadto, w myśl przepisu art i art ksh, odwołanym członkom Zarządu przysługuje prawo i obowiązek złożenia wyjaśnień w toku przygotowania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, obejmujących okres pełnienia funkcji członka Zarządu chyba, że akt odwołania stanowi inaczej. Poszczególne części sprawozdania finansowego powinny posiadać datę ich sporządzenia oraz podpis osoby sporządzającej. Zgodnie z zapisem art. 46 ust. 1 Ustawy o rachunkowości, w bilansie wykazuje się stany aktywów i pasywów na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy. Informację dodatkową tzn. wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia należy sporządzić według załącznika nr 1 do Ustawy o rachunkowości. 3. Badanie sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta i dokonanie oceny przez Radę Nadzorczą. Roczne sprawozdanie spółek akcyjnych oraz spółek, które w poprzednim roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe spełniły co najmniej dwa z warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 Ustawy o rachunkowości, tj.: a) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej EURO, c) przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej EURO, podlegają obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta. Na podstawie art i art ksh do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena przedkładanych na ZZW/ZWZ sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub sposobu pokrycia straty i składanie Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku tej oceny. W celu wykonania swoich obowiązków, Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątkowego Spółki. W związku z art i ksh, Rada Nadzorcza zobowiązana jest do oceny wszystkich elementów sprawozdania finansowego, tj. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitalne (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych (w przypadku, gdy spółka jest zobowiązana do sporządzenia takiego sprawozdania), dodatkowych informacji i objaśnień z działalności jednostki w roku obrotowym oraz przedstawienia Zgromadzeniu wyników tej oceny. Rada Nadzorcza przed dokonaniem oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności spółki powinna spotkać się z biegłym rewidentem, celem omówienia wyników badań przedstawionych w opinii i raporcie biegłego rewidenta. W przypadku zastrzeżeń Rady Nadzorczej co do prawidłowości opinii lub raportu biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza może podjąć następujące działania: - wystąpić do audytora o korektę opinii lub raportu, podając nieprawidłowości oraz wskazując dokumenty, przepisy prawa, bądź przedstawiając stosowne opinie prawne, - wystąpić do Krajowej Izby Biegłych Rewidentów lub Ministerstwa Finansów o opinię lub interpretację, - rekomendować Zgromadzeniu wybór (lub dokonać wyboru, o ile statut/umowa Spółki tak stanowi) innego biegłego rewidenta celem przeprowadzenia ponownego badania. W przypadku, gdy biegli rewidenci badający sprawozdanie finansowe wydadzą opinię pozytywną, lecz z zastrzeżeniami, Rada Nadzorcza, jako organ oceniający sprawozdanie finansowe, zgodnie z przepisami ksh, powinna przeprowadzić wyjaśnienia związane z zastrzeżeniami oraz przedstawić swoje stanowisko co do możliwości zatwierdzenia sprawozdania finansowego. W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w których nie istnieje konieczność badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do szczegółowego przedstawienia efektów oceny sprawozdania finansowego, tzn. powinna oprócz stwierdzenia o: zgodności z zasadami rachunkowości, prawidłowości jego sporządzenia, zgodności co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i umową Spółki, 4

5 przedstawić: rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i jego zgodności z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym, charakterystykę każdej pozycji lub grupy bilansowej oraz rachunku zysków i strat, ocenę sytuacji majątkowej i finansowej, wynik finansowy i rentowność: - sprzedaży, - kapitału, - majątku, zjawiska (negatywne i pozytywne), które w porównaniu z okresami poprzednimi w istotny sposób wpływają na sytuację Spółki, zagrożenia związane z możliwością kontynuowania działalności przez Spółkę. Nierzetelne sporządzenia dokumentu sprawozdawczego będzie miało wpływ na ocenę pracy Rady Nadzorczej. 4. Sprawozdanie finansowe jednostek powiązanych Spółki objęte konsolidacją sprawozdań finansowych, w celu wykorzystania ww. opracowań do przygotowania Sprawozdania z działalności Grupy PKP w 2014 roku, powinny uwzględnić w sprawozdaniach z działalności (wzorem lat ubiegłych) tematykę, omówioną w części IV Wytycznych... Sprawozdawczość Zarządu Spółki. W przypadku wystąpienia okoliczności zobowiązujących spółkę do przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, do jego sporządzenia mają zastosowanie przepisy rozdziału 6 Ustawy o rachunkowości. Obowiązki dotyczące jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego odnoszą się również do sporządzania, podpisywania, zatwierdzania, badania oraz ogłaszania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza jest zobowiązana do oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli statut/umowa spółki tak stanowią. III. GOSPODARKA KAPITAŁAMI WŁASNYMI SPÓŁKI III.A. Kierunkowe zasady podziału zysku netto za 2014 rok (niniejsze wytyczne nie uwzględniają szczególnych uwarunkowań wynikających z odrębnych przepisów) 1. Dywidenda W zakresie poboru dywidendy PKP S.A. będzie kierować się następującymi przesłankami: 1) Stosując indywidualne podejście do sytuacji w konkretnej spółce w procesie decyzyjnym będą brane przede wszystkim pod uwagę: a) konieczność pokrycia nierozliczonej straty z lat ubiegłych, b) analizy planów inwestycji wynikające z biznes planów spółki lub innych szczegółowych dokumentów, np. programu restrukturyzacji, biznesplanu przedsięwzięcia, itp. c) stopień zaawansowania procesów prywatyzacyjnych, d) poziom płynności gotówkowej i zadłużenia. 2) ZZW/ZWZ może odstąpić od poboru dywidendy lub ograniczyć jej wysokość w indywidualnych, uzasadnionych przypadkach, np. gdy: a) suma strat z lat poprzednich wykazana w bilansie Spółki jest wyższa od kwoty osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, b) zysk netto powstał w Spółce w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych, nie skutkujących wpływem do Spółki środków pieniężnych, c) organy Spółki wnioskują o przeznaczenie zysku netto na rozwój Spółki (np. na kapitał zapasowy lub rezerwowy), a wniosek (poparty analizą ekonomiczną) przygotowany jest w oparciu o zatwierdzony przez ZW/WZ biznes plan lub plan restrukturyzacji, d) PKP S.A. przekazuje Spółce w danym roku pomoc finansową, poręcza kredyty lub umarza długi. 5

6 3) ZZW/ZWZ będzie pobierać dywidendę w wysokości do 100% w zależności od sytuacji ekonomicznofinansowej Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ksh, dotyczących podziału zysku (a w szczególności tworzenia kapitału zapasowego w spółkach akcyjnych), o ile będzie to uzasadniane strategią właścicielską wobec Spółki. Ostateczna decyzja dotycząca sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 zostanie podjęta na ZZW/ZWZ. 2. Odpisy na cele rozwojowe kapitał zapasowy Zgodnie z przepisem art ksh, na pokrycie strat w Spółce akcyjnej należy tworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie poziom co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. Określenie co najmniej nie oznacza, że kwota odpisów na ten kapitał nie może być wyższa. Jeżeli umowa spółki tak stanowi, zasady te obowiązują w spółkach z o.o. pozostałe kapitały rezerwowe Wnioskując o odpis z zysku netto na pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, z przeznaczeniem głównie na inwestycje, Zarząd powinien przedstawić szczegółowe uzasadnienie takiego wniosku oraz uwzględnić odniesienie do biznes planu Spółki. III.B. Pokrywanie straty bilansowej 1. W przypadku, gdy spółka zamknęła rok obrotowy stratą netto, zalecana jest następująca kolejność pokrywania straty bilansowej: 1) z kapitału zapasowego jeżeli został utworzony, 2) z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 3) z pozostałych kapitałów rezerwowych (z wyłączeniem kapitału powstałego z aktualizacji wyceny środków trwałych), jeżeli są utworzone, 4) osiągniętych przyszłych zysków, 5) poprzez obniżenie kapitału zakładowego umorzenie części akcji/udziałów lub obniżenie ich wartości nominalnej, przy uwzględnieniu uregulowań ksh oraz statutu/umowy Spółki w tym zakresie. Zgodnie z art ksh, o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowych rozstrzyga WZ; jednakże części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. 2. Jeżeli zaistniały przesłanki, przewidziane w art ksh/art. 397 ksh, Zarząd składa wniosek do ZZW/ZWZ o podjęcie decyzji co do dalszego istnienia Spółki. Do rozpatrzenia takiego wniosku niezbędne jest: 1) przyjęte przez Zarząd (w formie uchwały) stanowisko w tej sprawie. Jeżeli zdaniem Zarządu istnieją przesłanki, które dają możliwość odzyskania równowagi finansowej i gospodarczej (układ z wierzycielami, inne formy restrukturyzacji firmy), Zarząd powinien przedstawić wiarygodny program restrukturyzacji wraz z projekcjami finansowymi. 2) stanowisko Rady Nadzorczej. 6

7 IV. SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZARZĄDU SPÓŁKI IV.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w 2014 roku winno być opracowane w sposób rzetelny i przejrzysty. Zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności jednostki powinno swym zakresem obejmować istotne informacje o: 1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, 2) przewidywanym rozwoju jednostki, 3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, 4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej, 5) nabyciu udziałów (akcji) własnych, a w szczególności celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia, 6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach), 7) instrumentach finansowych w zakresie: a) ryzyka: zmian cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń, 8) stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ponadto sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować wskaźniki finansowe i niefinansowe, informacje dotyczące zagadnień zatrudnienia, środowiska naturalnego oraz dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym. W przypadku spółek celowych SPV w sprawozdaniu Zarządu Spółka przedstawia informacje dotyczące realizacji inwestycji i zgodności ich przebiegu z planowanym harmonogramem prac. Przedstawiony poniżej wzór należy potraktować jako obligatoryjny, uzupełniony statystyką prowadzoną w Spółce. Spółka zobowiązana jest do uzupełnienia materiału o inne informacje, jeśli zdaniem Zarządu są one istotne dla oceny działalności prowadzonej w 2014 roku. Spółki zobowiązane są do prezentowania danych w sprawozdaniu Zarządu zgodnie z formatem tabel zawartym w poniższym wzorze Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... W ROKU 2014 (nazwa) 1. Dane wstępne prezentacja jednostki 1.1. Podstawowe dane o jednostce (tj. pełna i skrócona nazwa jednostki, jej forma prawna, siedziba i adres, sąd w którym jest zarejestrowana, nazwa rejestru i numer w rejestrze, informacja o zezwoleniu na prowadzenie określonej działalności, numer rejestracji statystycznej REGON, numer identyfikacji podatkowej NIP) 1.2. Informacje o prowadzonej działalności (tj. przedmiot, obszar działania, warunki w branży w której funkcjonuje spółka): - ogólny stan gospodarki (np. przepisy prawa, czynniki ekologiczne itp.), - warunki w branży, w której funkcjonuje spółka (np. sytuacja na rynku, konkurencja), - udział w rynku, - czynniki bezpośrednio zależne od spółki (np. strategia sprzedaży, wykorzystanie możliwości produkcyjnych, strategia finansowania), - wpływ kryzysu finansowego na działalność spółki, - okres prowadzenia działalności. 7

8 1.3. Informacje prezentujące organizację jednostki organizacyjna: a) zakłady produkcji podstawowej i ich zatrudnienie, b) wydziały produkcji pomocniczej i ich zatrudnienie, c) schemat organizacyjny z uwzględnieniem posiadanych oddziałów (zakładów), d) zmiany struktury organizacyjnej w ciągu roku obrotowego w poszczególnych obszarach działalności spółki Powiązania kapitałowe spółki z innymi podmiotami Informacje o składzie osobowym organów spółki i zmian w tym zakresie w roku obrotowym Sytuacja kadrowo-płacowa zatrudnienia wg stanu na r., r. (w osobach) według wzoru poniższych tabel. Komentarz odnoszący się do zmian zachodzących w sytuacji kardowej klasyfikowanych wg wykształcenia, grup zawodowych, stażu pracy oraz wieku. a) posiadanego wykształcenia Wykształcenie wyższe średnie zasadnicze podstawowe OGÓŁEM Stan zatrudnienia na dzień Zmiana zatrudnienia (w osobach) w ciągu roku Zmiana % (w osobach) Zmiana w strukturze (p.p.) b) grup zawodowych Grupy zawodowe techniczni ekonomiści prawnicy pozostali. OGÓŁEM Stan zatrudnienia na dzień Zmiana zatrudnienia (w osobach) w ciągu roku Zmiana % (w osobach) Zmiana w strukturze (p.p.) c) stażu pracy Staż pracy do 5 lat powyżej 31 lat OGÓŁEM Stan zatrudnienia na dzień Zmiana zatrudnienia (w osobach) w ciągu roku Zmiana % (w osobach) Zmiana w strukturze (p.p.) d) wieku Przedział wiekowy do 25 lat powyżej 55 lat OGÓŁEM Stan zatrudnienia na dzień Zmiana zatrudnienia (w osobach) w ciągu roku Zmiana % (w osobach) Zmiana w strukturze (p.p.) 8

9 Zatrudnienie przeciętne (etaty) i stan zatrudnienia na koniec roku (osoby) w latach w podziale na stanowiska nierobotnicze oraz robotnicze i pokrewne. Przeciętne zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie Zmiana Zmiana w strukturze (p.p.) etaty Stanowiska nierobotnicze Stanowiska robotnicze i pokrewne etaty Stanowiska nierobotnicze Stanowiska robotnicze i pokrewne etaty Stanowiska nierobotnicze Stanowiska robotnicze i pokrewne Ocena stanu i struktury zatrudnienia na r. w odniesieniu do istniejących i przewidywanych potrzeb oraz przedsięwzięcia w zakresie zmian zatrudnienia i jego struktury Krótkie omówienie systemu wynagrodzeń obowiązującego w spółce, z podaniem: - funduszu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych w 2014 r. w porównaniu z planem, wykonaniem 2013 r., 2012 r. - średniomiesięcznego wynagrodzenia osobowego brutto w 2014 r. w porównaniu z planem 2014 r. i wykonaniem 2013 r., 2012 r Istotne informacje mające wpływ na sytuację kadrowo-płacową (dane liczbowe z wykonania 2014 r.w porównaniu do planu), w tym: a) świadczenia na rzecz pracowników, szkolenia, b) zmiany warunków pracy i płacy, c) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (zgodnie z postanowieniami art. 54 Ustawy o PKP okresowe trudności finansowe lub ograniczenie zadań), d) Program Dobrowolnych Odejść (liczba pracowników, koszty odpraw), e) spory zbiorowe, f) zwolnienia grupowe, g) rozwiązanie, zawieszenie, zawarcie zakładowego lub zbiorowego układu pracy Ocena wpływu wzrostu płac na sytuację ekonomiczno-finansową spółki, w tym: a) informacje o kształtowaniu się przeciętnego wynagrodzenia, b) przyczyny przekroczenia ustalonego orientacyjnego kwartalnego wskaźnika wzrostu przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w każdym kwartale sprawozdawczym roku obrotowego i rachunku narastającym oraz maksymalnego rocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. 2. Wyniki działalności (dane ekonomiczno-finansowe oraz operacyjne). Wyniki 2014 r. winny być porównane z planem na 2014 r. i wynikami 2013 r. Część sprawozdania dotycząca wyników działalności zawiera: syntetycznie przedstawione rezultaty uzyskane w działalności jednostki i osiągnięte efekty w roku obrotowym, dane charakteryzujące działalność operacyjna, istotne zdarzenia do czasu sporządzenia sprawozdania, wykaz istotnych zmian warunków działalności prowadzonej w 2013 roku w stosunku do roku wcześniejszego wraz z komentarzem odnoszącym się do podjętych przez Spółkę działań w związku z powyższymi zmianami, szacunek skutków finansowych istotnych działań i decyzji (np. w przypadku rozpoczęcia nowej działalności wskazanie uzyskanych w danym roku przychodów i kosztów z tego tytułu). Ponadto sprawozdanie jest prezentowane wg poniższego schematu: 2.1. Wielkość i struktura sprzedaży, z podaniem informacji o podstawowych asortymentach, rynkach, kierunkach zbytu. 9

10 2.2. Rozliczenie przyznanego i otrzymanego dofinansowania (wg wzoru powyższej tabeli): Spółka Rodzaj dofinansowania Plan dotacja przedmiotowa dofinansowanie przewozów międzywojewódzkich dofinansowanie przewozów międzynarodowych środki samorządowe 2014/2013 Wykonanie planu Nazwa Spółki dotacja utrzymaniowa środki Funduszu Kolejowego na remonty i utrzymanie rekompensata z tyt. normalizacji rachunkowości w zakresie kosztów utrzymania przejazdów kolejowych dotacja na pomoc techniczną POIiŚ Dodatkowo określenie przeznaczenia, realizacji i przepisów umożliwiających takie dofinansowanie: a) dotacje (różne formy w zależności od rodzaju działalności prowadzonej przez spółkę, w tym przepisy ustalające zasady dotowania), b) środki UE, c) inne formy dofinansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej (m.in. środki Funduszu Kolejowego, dofinansowanie przez samorządy), d) pomoc publiczna (wnioskowana i otrzymana) Wyniki działalności przewozowej: porównanie przewozów (ogółem i poszczególnych rodzajów), pracy przewozowej i pracy eksploatacyjnej osiągniętych w 2014 r. w stosunku do planu 2014 r. i wykonania w 2013 roku z omówieniem przyczyn odchyleń/zmian oraz wysokości uzyskanych przychodów przewozowych i ich kosztów. Przedstawienie zużycia paliwa trakcyjnego (tony), energii trakcyjnej (MWh) z uwzglęnieniem kosztu jednostkowego. Wskazanie na koszt jednostkowy dostępu do infrastruktury. Przedstawienie poziomu zrealizowanych napraw bieżących i okresowych taboru oraz uzyskanej średniej prędkości handlowej (wszystkie spółki przewozowe) Przedstawienie przewozów, pracy przewozowej oraz pracy eksploatacyjnej w formacie przedstawionym w poniższej tabeli: dla przewozów towarowych: Wyszczególnienie Plan Przewozy pasażerów i ładunków (tys. ton) Praca przewozowa (mln tkm) Praca eksploatacyjna (mln pockm) 2014/2013 Wykonanie planu dla przewozów pasażerskich: Wyszczególnienie Plan Przewozy pasażerów (tys. pasażerów) Praca przewozowa (mln paskm) Praca eksploatacyjna (mln pockm) Praca eksploatacyjna (mln brutto pockm) 2014/2013 Wykonanie planu 10

11 2.5. Przedstawienie mocy e e sprzedanej: Wyszczególnienie Plan Energia Trakcyjna w GWh <lista 5 najwiekszych kontrahentów> Energia Nietrakcyjna w GWh <lista 5 najwiekszych kontrahentów> ON w tonach / 1000 l <lista 5 najwiekszych kontrahentów> 2014/2013 Wykonanie planu 2.6. Rentowność własnej działalności przewozowej w 2014 r., w porównaniu z wykonaniem 2013 r. i planem 2014 r. (przychody, koszty przewozowe, wynik) wraz z komentarzem wyjaśniającym przyczyny zmian w kształtowaniu się poszczególnych wielkości (wszystkie spółki przewozowe) Średnioroczny wzrost (zmiana) taryf przewozowych w % oraz wysokość upustów w % (wszystkie spółki przewozowe) Wyniki finansowe Omówienie przychodów, kosztów, wyników na poszczególnych rodzajach działalności wg układu rachunku zysków i strat (najistotniejsze pozycje przychodów i kosztów należy umieścić w szczegółowych tabelach przychodowych i kosztowych umieszczonych poniżej oraz w punkcie 2.8.2). Wyszczególnienie Plan Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty działalności operacyjnej Zysk (strata) ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik na pozostałej działalności operacyjnej Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik na działalności finansowej Zysk (strata) na działalności gospodarczej Wynik zdarzeń nadzwyczajnych Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych Zysk (strata) netto 2014/2013 Wykonanie planu Omówienie pozycji przychodów i kosztów w poszczególnych działalnościach ze szczegółowym komentarzem wyjaśniającym przyczyny odchyleń wykonania w 2014 r. w porównaniu do planu 2014 r. i wykonania 2013 r. wraz z omówieniem podjętych przez Spółkę działań związanych z ich racjonalizacją. a) Działalność operacyjna Wyszczególnienie Plan Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, w tym: ze sprzedaży usług transportowych, z przewozu towarów z przewozu osób, w tym: dotacje z budżetu państwa 2014/2013 Wykonanie planu 11

12 ze sprzedaży pozostałych usług Zmiana stanu produktów Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Koszty rodzajowe ogółem, Amortyzacja Zużycie materiałów i energii Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Pozostałe koszty rodzajowe Wartość sprzedanych towarów i materiałów Koszty działalności operacyjnej razem b) Pozostała działalność operacyjna Wyszczególnienie Plan Pozostałe przychody operacyjne, w tym: Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Dotacje Inne przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne, w tym: Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne 2014/2013 Wykonanie planu c) Działalność finansowa Wyszczególnienie Plan Przychody finansowe, w tym: Dywidendy i udziały w zyskach Odsetki Zysk ze zbycia inwestycji Inne przychody finansowe Koszty finansowe, w tym: Odsetki Strata ze zbycia inwestycji Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne 2014/2013 Wykonanie planu Ponadto w ramach przychodów należy opisać: a) Przychody z usług/działalności charakterystycznych dla Spółki, które należy prezentować w układzie: od spółek Grupy PKP, od pozostałych jednostek powiązanych, od podmiotów zewnętrznych spoza PKP, b) przychody ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym ze sprzedaży nieruchomości (gr. 0-2) oraz innych składników majątkowych (środki trwałe gr. 3-8) Wskaźniki oceny działalności spółki wraz z omówieniem i porównaniem z rokiem 2013 i z planem według załączonego wzoru: 12

13 Wskaźniki oceny działalności spółki Lp. Nazwa wskaźnika Sposób obliczania rentowność netto sprzedaży rentowność netto sprzedaży (wg metodologii GUS) rentowność obrotu netto rentowność majątku ogółem rentowność kapitałów własnych Wskaźniki rentowności Wynik netto x 100 / przychody ze sprzedaży Wynik ze sprzedaży x100/ przychody ze sprzedaży Wynik netto x100 / przychody ogółem Wynik netto x 100 / aktywa ogółem Wynik netto x 100 / kapitały własne rentowność netto Wynik na sprzedaży x 100/ koszt własny sprzedaży 1 poziom kosztów wskaźnik rotacji aktywów obrotowych wskaźnik produktywności majątku wskaźnik obrotu zapasów (w dniach) wskaźnik cyklu inkasa należności (w dniach) pokrycia majątku kapitałem własnym wskaźnik ogólnego zadłużenia wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem stałym wskaźnik zdolności do obsługi długu cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych (w dniach) cykl spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług (w dniach) dług netto Koszty ogółem/ przychody ogółem Wykonanie 2013 r. Wskaźniki wykorzystania majątku i zaangażowania kapitału Przychody ze sprzedaży / przeciętny stan aktywów obrotowych Przychody ze sprzedaży / aktywa ogółem Zapasy (przeciętny stan) x 365 / koszty działalności operacyjnej 2 Należności z tytułu dostaw i usług (przeciętny stan) x 365 / przychody ze sprzedaży Kapitał własny x 100 / aktywa ogółem Wskaźniki zadłużenia i zdolności spłaty zadłużenia Kapitał obcy x 100 / aktywa ogółem (Kapitał własny + zobowiązania dlugoterm.) / aktywa trwałe (EBIDTA + raty leasingu operac.)/ (część kapitałowa rat kredytów i leasingu finans. + koszty finansowe + raty leasingu operac. + zobowiązania pozabilansowe przypadające do spłaty) Zobowiązania krótkoterminowe (przeciętny stan) x 365 / przychody ze sprzedaży Zobowiązania z tyt. dostaw i usług ( przeciętny stan) x 365 / koszty działalności operacyjnej 2 zobowiązań z tytułu oprocentowanych kredytów, pożyczek, obligacji oraz leasingu finansowego 3 dług netto/ebitda Dług netto/ebitda 4 dług netto/ebitda Dług netto/adjusted EBITDA 4 płynność finansowa I stopnia (gotówkowa) płynność finansowa II stopnia (szybka) płynność finansowa III stopnia (bieżąca) kapitał obrotowy netto przychody ze sprzedaży na 1 zatrudnionego (w tys. zł/zatr.) koszty pracy na 1 zatrudnionego (w tys. zł/zatr.) Przewozy towarów ogółem na 1 zatrudnionego (w tys. ton/zatr.) Wskaźniki płynności finansowej środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe Aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Zapasy + należności krótkoterm. + środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zobowiązania krótkoterm. Wskaźniki efektywności i kosztów pracy Przychody ze sprzedaży / przeciętne zatrudnienie Koszty pracy / przeciętne zatrudnienie Przewozy towarów ogółem/przeciętne zatrudnienie Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. 1 Koszt własny sprzedaży (tj. koszt sprzedanych produktów,(wyrobów i usług) obejmuje: koszt wytworzenia sprzedanych produktów powiększony o koszty sprzedaży i o koszty ogólnego zarządu (dla wersji kalkulacyjnej) lub koszty ogółem pomniejszone o koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki i skorygowane o zmianę stanu produktów (dla wersji porównawczej) [źródło: 2 Koszty działalności operacyjnej obejmują koszty materiałów i energii, usług obcych, pozostałe rodzajowe, wartość sprzedanych towarów i materiałów, 13

14 3 Długu netto opis zobowiązań z tytułu oprocentowanych kredytów, pożyczek, obligacji oraz leasingu finansowego powinien być pomniejszony o środki pieniężne, 4 Dług netto/ebitda uwzględnia koncepcję adjusted EBITDA oczyszczonej EBITDA tj. takiej która wyklucza wydarzenia jednorazowe. Spółki zobowiązane są do dołączenia oddzielnego dokumentu zawierającego wyciąg z Miesięcznego Pakietu Informacyjnego (MPI) w postaci RZiS, bilans i rachunek przepływów pieniężnych uzgodnionego ze sprawozdaniem finansowym po audycie. 3. Stan majątkowy i sytuacja finansowa 3.1. Stan majątkowy (na podst. bilansu) W części opisującej stan majątkowy znajdują się tabele obrazujące strukturę aktywów i pasywów wg poniższego wzoru tabel. Ponadto należy opisać szczegółowo zmiany rok do roku w poszczególnych pozycjach bilansowych (przyczyny zmian wraz ze wskazaniem kwot istotnych zdarzeń gospodarczych). Aktywa: Wyszczególnienie A.Aktywa trwałe I.Wartości niematerialne i prawne 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne 4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II.Rzeczowe aktywa trwałe 1.Środki trwałe a.grunty b.budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c.urządzenia techniczne i maszyny d.środki transportu e.inne środki trwałe 2.Środki trwałe w budowie 3.Zaliczki na poczet środków trwałych w budowie III.Należności długoterminowe 1.Należności długoterminowe od jednostek powiązanych 2.Należności długoterminowe od pozostałych jednostek IV.Inwestycje długoterminowe 1.Nieruchomości 2.Wartości niematerialne i prawne 3.Długoterminowe aktywa finansowe a.długoterm. akt. finansowe w jednostkach powiązanych b.długoterm. aktywa fin. w pozostałych jednostkach 4.Inne inwestycje długoterminowe V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.Inne rozliczenia międzyokresowe Wartość Wartość Zmiana 2014/ /

15 Wyszczególnienie Wartość Wartość Zmiana B.Aktywa obrotowe I.Zapasy 1.Materiały 2.Półprodukty i produkty w toku 3.Produkty gotowe 4.Towary 5.Zaliczki na dostawy II.Należności krótkoterminowe 1.Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 2.Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek III.Inwestycje krótkoterminowe 1.Krótkoterminowe aktywa finansowe a.krótkoterm. aktywa fin. w jednostkach powiązanych b.krótkoterm. aktywa fin. w pozostałych jednostkach c.środki pieniężne i inne aktywa pieniężne -środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych -inne środki pieniężne -inne aktywa pieniężne 2.Inne inwestycje krótkoterminowe IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Pasywa: Wyszczególnienie A.Kapitał własny I.Kapitał zakładowy II.Należne wpłaty na poczet kapitału zakładowego III.Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) IV.Kapitał zapasowy V.Inne kapitały VI.Pozostałe kapitały rezerwowe VII.Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII.Zysk (strata) netto IX.Odpisy z zysku netto w ciągu r.obrot. (wielkość ujemna) B.Kapitały własne udziałowców mniejszościowych Wartość Wartość Zmiana Wyszczególnienie C.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I.Rezerwy na zobowiązania Wartość Wartość Zmiana Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a.długoterminowa b.krótkoterminowa 15

16 3.Pozostałe rezerwy a.długoterminowe b.krótkoterminowe II.Zobowiązania długoterminowe III.Zobowiązania krótkoterminowe IV.Rozliczenia międzyokresowe 1.Ujemna wartość firmy 2.Inne rozliczenia międzyokresowe a.długoterminowe b.krótkoterminowe Wyszczególnienie Wartość Wartość Zmiana II.Zobowiązania długoterminowe 1.Zobowiązania długoterm. wobec jednostek powiązanych 2.Zobowiązania długoterm. wobec pozostałych jednostek a.kredyty i pożyczki b.z tytułu emisji dłużnych papierów wartoś. c.inne zobowiązania finansowe d.inne Wyszczególnienie Wartość Wartość Zmiana III.Zobowiązania krótkoterminowe 1.Zobowiązania krótkoterm. wobec jednostek powiązanych a.z tytułu dostaw i usług b.inne 2.Zobowiązania krótkoterm. wobec pozostałych jednostek a.kredyty i pożyczki b.z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c.inne zobowiązania finansowe d.z tytułu dostaw i usług e.zaliczki otrzymane na dostawy f.zobowiązania wekslowe g.z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h.z tytułu wynagrodzeń i.inne 3.Fundusze specjalne Komentarz odnoszący się do wartości majątku i jego struktury obejmuje istotne zmiany, jakie zaszły w okresie sprawozdawczym w wartości i strukturze majątku, dynamice przyrostu wartości majątku i jego podstawowych składników, z podkreśleniem zwłaszcza tych zmian w składzie majątkowym, które związane są z rozwojem działalności, a także zmiany jakie nastąpiły w okresie od dnia bilansowego do dnia sporządzenia sprawozdania z działalności. Ponadto analiza sytuacji majątkowej zawiera informacje dotyczące: majątku spółki w ujęciu rzeczowym (rodzaje, ilostan urządzeń, sprzętu, wiek, stan techniczny itp. dane wg układu z lat ubiegłych), charakterystyki parku taborowego (spółki przewozowe), dzierżawy majątku spółki, 16

17 obiektów socjalno-bytowych z wyszczególnieniem sposobu zarządzania (np. umowa dzierżawy, itp.), ilości środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg GUS, w tym: ilość działek i powierzchnia zarządzanych gruntów w ha, ilość i powierzchnia zarządzanych budynków w tys. m 2 z podziałem na: biurowe, socjalno-bytowe, eksploatacyjne, wraz z krótką oceną stanu technicznego, stanu wykorzystania (zagospodarowania) zarządzanych gruntów, budynków oraz ewentualnie obiektów inżynierii lądowej, w tym: wykorzystania powierzchni gruntów i budynków oraz ewentualnie obiektów inżynierii lądowej (gr. 2) na własne potrzeby Spółki (wielkość powierzchni, udział % w całości zarządzanej powierzchni), udostępnienia powierzchni gruntów, w tym placów, budynków oraz ewentualnie obiektów inżynierii lądowej do odpłatnego korzystania przez Spółki Grupy PKP oraz pozostałe podmioty powiązane (wielkość powierzchni, udział % w całości), udostępnienia powierzchni gruntów, w tym placów, budynków oraz ewentualnie obiektów inżynierii lądowej, do odpłatnego korzystania przez podmioty spoza PKP (wielkość powierzchni, udział % w całości), powierzchni gruntów i budynków niewykorzystywanych w części lub w całości (wielkość powierzchni, udział % w całości), przyczyn pustostanów, możliwości zagospodarowania i podejmowanych w tym zakresie działań, zmian w majątku spółki ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotu zbycia, trybu, podstawy podjęcia decyzji w ujęciu wartościowym i procentowym zmian w stosunku do aktywów spółki jak i danej pozycji bilansowej, wyjaśnienia, w przypadku rozporządzenia składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości o wartości przekraczającej EURO, czy spółka uzyskała zgodę Ministra Skarbu Państwa (Ministra właściwego ds. transportu zgodnie z art. 18 Ustawy o PKP) na dokonanie takiej czynności prawnej, polegającej na rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych (art. 5a ustawy z dnia 08 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Dz. U. z 2012 r., poz. 1224), wyjaśnienia znaczącego wzrostu niepieniężnych i rzeczowych aktywów trwałych, które wystąpiły w omawianym okresie, a także powyższych wartości przewidywanych w dalszych latach wraz z podaniem źródeł ich finansowania (nakłady zakończone, w toku i rozpoczęte) oraz ich struktury rzeczowej wynikającej ze strategii spółki Sytuacja finansowa (na podstawie Sprawozdania finansowego). Sprawozdanie zawiera omówienie stanu poszczególnych rodzajów należności i zobowiązań na 31 grudnia 2014 r. w porównaniu ze stanem na początek roku obrotowego, ze wskazaniem przyczyn wyjaśniających wzrost/spadek należności i zobowiązań w danym roku obrotowym oraz odchylenia stanów od wielkości ujętych w planie na 2014 rok, a także kapitałów własnych, jako źródeł finansowania podmiotu, dodatkowo: Omówienie poręczeń i gwarancji udzielonych przez spółkę m.in. zagrożonych, wraz z informacją czy Rada Nadzorcza wyraziła na nie zgodę oraz kwestie związane z przekroczeniem limitów określonych w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (DZ.U. z 2012 r., poz. 657 z późn. zm.) Wykaz i omówienie pozostałych zobowiązań pozabilansowych oraz warunkowych (poza wymienionymi w pkt ) Wykaz należności (długoterminowych i krótkoterminowych), ich struktura wg podziału na tytuły oraz podmioty z podziałem na podmioty z Grupy PKP i spoza Grupy PKP Wykaz należności przeterminowanych ogółem wg poniższego wzoru: Należności przeterminowane do 3 miesięcy Okres przeterminowania Kwota w zł Udział % Należności przeterminowane powyżej 3 do 6 miesięcy Należności przeterminowane powyżej 6 do 12 miesięcy Należności przeterminowane powyżej 12 miesięcy RAZEM 100% Udział należności spornych w należnościach ogółem Należności ogółem 100% 17

18 Zobowiązania (długoterminowe i krótkoterminowe) struktura zobowiązań długoterminowych struktura zobowiązań krótkoterminowych Zobowiązania ogółem, w tym przeterminowane z uwzględnieniem zobowiązań wobec budżetu z poszczególnych tytułów: a) Zobowiązania ogółem... zł, b) Zobowiązania przeterminowane... zł (% zobowiązań ogółem), w tym zobowiązania przeterminowane wobec budżetu... zł (% zobowiązań wobec budżetu), w tym wg poszczególnych tytułów: 1) tytuł... zł (% zobowiązań przeterminowanych wobec budżetu), 2) tytuł... zł (% zobowiązań przeterminowanych wobec budżetu), itd Korzystanie z kredytów bankowych w ciągu roku wg poniższego wzoru: 1. Kwota kredytu Koszty kredytu Data zaciągnięcia Okres spłaty 2. itd. W punkcie tym należy udzielić informacji, czy w przypadku zaciągnięcia kredytów: pod zastaw, hipotekę lub przewłaszczenie aktywów trwałych jako zabezpieczenie linii kredytowej o równowartości przekraczającej EURO, Spółka uzyskała zgodę Ministra Skarbu Państwa (Ministra właściwego ds. transportu, zgodnie z art. 18 Ustawy o PKP) na dokonanie takiej czynności prawnej, polegającej na rozporządzaniu składnikami aktywów trwałych (art. 5a ustawy z dnia 08 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Dz. U. z 2012 r., poz. 1224), pod zastaw, hipotekę lub przewłaszczenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jako zabezpieczenie linii kredytowej, spółka uzyskała zgodę w uchwale WZ/ZW w trybie odpowiednio art. 228 pkt 3/art. 393 pkt. 3 ksh Charakterystyka kapitałów własnych Pozostałe informacje niezbędne dla oceny sytuacji finansowej Wyszczególnienie pomocy finansowej, łącznie z gwarancjami i poręczeniami otrzymanymi od spółek Grupy PKP Wyszczególnienie z uzasadnieniem przekazanych przez spółkę darowizn Zestawienie istotnych transakcji (przekraczających kwotę ,00zł.) pomiędzy spółką a podmiotami powiązanymi Przedstawienie syntetycznej analizy ekonomiczno-finansowej podmiotów, w których spółka posiada akcje/udziały wykazywane, jako inwestycje długoterminowe aktywów trwałych oraz uzasadnienie zaangażowania kapitałowego w tych podmiotach Ocena sytuacji finansowej analiza odchyleń pomiędzy planem i wykonaniem, analiza rentowności spółki, analiza zadłużenia wraz z podaniem tytułów dla zaciąganych kredytów/pożyczek oraz innych form finansowania zewnętrznego, analiza płynności spółki obejmującej co najmniej określenie poziomu gotówki wymaganego do zabezpieczenia działalności bieżącej w ciągu roku, dostępnych na koniec roku środków pieniężnych, analiza zrealizowanych inwestycji w perspektywie dostosowania majątku do skali prowadzonej działalności oraz stopnia jego odtworzenia. 4. Inwestycje Ta część sprawozdania zawiera opis nakładów inwestycyjnych, zarówno od strony finansowej, jak i rzeczowej. 18

19 4.1. Nakłady inwestycyjne oraz źródła ich finansowania wg poniższego wzoru wraz z opisem porównującym inwestycje planowane z wykonaniem, w tym wskazanie przyczyn jego niezrealizowania/przekroczenia: Wyszczególnienie (Dane w tys. zł) Wyk. Plan Wyk. Źródła finansowania inwestycji w Dotacje Środki UE Kredyty / Obligacje Leasing finansowy Środki własne FK Inne Budownictwo inwestycyjne, - Modernizacja linii kolejowych Modernizacja taboru Zakup taboru Pozostałe inwestycje, - Zakup maszyn i urządzeń - Modernizacja maszyn i urządzeń - Inne zakupy środków trwałych - Inwestycje kapitałowe - Dokumentacja przyszłościowa - Rezerwa inwestycyjna -. RAZEM Należy wskazać również kwotę rocznych kosztów leasingu operacyjnego według formatu powyższej tabeli. Spółki zobowiązana są uzgodnić nakłady inwestycyjne ujęte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki z zaudytowanym sprawozdaniem finansowym Nakłady inwestycyjne w ujęciu rzeczowym (zagregowany opis porównujący inwestycje planowane z wykonaniem, w tym wskazanie przyczyn jego niezrealizowania) Nakłady inwestycyjne na budownictwo inwestycyjne. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na budownictwo inwestycyjne zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Budownictwo inwestycyjne: - Budowa i modernizacja budynków - Modernizacja linii kolejowych Pozostałe Nazwa zadania Kwota (w tys. zł) 4.4. Nakłady inwestycyjne na modernizację linii kolejowych. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na modernizację linii kolejowych zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Modernizacja linii kolejowych: - Modernizacja linii kolejowej nr Pozostałe Nazwa zadania Kwota (w tys. zł) 4.5. Nakłady inwestycyjne na modernizację taboru. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na modernizację taboru zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Nazwa zadania Modernizacja taboru: - Modernizacja taboru (lokomotyw typu, wagonów typu, pojazdu specjalistycznego ) Pozostałe Kwota (w tys. zł) 19

20 4.6. Nakłady inwestycyjne na zakup taboru. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na zakup taboru zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Nazwa zadania Zakup taboru: - Zakup taboru (lokomotyw typu, wagonów typu, pojazdu specjalistycznego ) Pozostałe Kwota (w tys. zł) 4.7. Nakłady inwestycyjne na pozostałe inwestycje. Przedstawienie najważniejszych pozycji wg poniższego wzoru (suma poniesionych nakładów inwestycyjnych wg poniższego rozbicia zgodna z kwotą nakładów na pozostałe inwestycje zaprezentowaną w tabeli w punkcie 4.1.): Pozostałe inwestycje: Pozostałe Nazwa zadania Kwota (w tys. zł) 4.8. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego. 5. Czynniki ryzyka Ta część zawiera charakterystykę zagrożeń rozwoju spółki na tle uwarunkowań wynikających z otoczenia oraz podejmowanych przedsięwzięć, zmierzających do ograniczenia ryzyka wystąpnienia ww. zagrożeń, w tym informacje dotyczące: polityki zarządzania ryzykiem walutowym i stopy procentowej, zaangażowania spółki w instrumenty pochodne (rodzaje instrumentów pochodnych, cel oraz wartościowo podana skala zaangażowania), ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, przyjętych przez spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. 6. Działania restrukturyzacyjne i koszty ich wdrożenia 6.1. Wyniki i ocena realizacji Ustawy o PKP, w zakresie: a. organizacyjnym, b. majątkowym, c. finansowym Działania związane z restrukturyzacją organizacyjną, majątkową, zatrudnienia i obniżką kosztów wytwarzania w tym m.in. informacja dotycząca tworzonych spółek w zakresie: a. struktury własności kapitału, b. formy pokrycia kapitału, c. podstawy prawnej i zasadności ekonomicznej podjęcia decyzji, d. kosztów podjętych działań restrukturyzacyjnych w danym roku, w rozbiciu na poszczególne tytuły oraz szacowane korzyści w rozbiciu na poszczególne lata (osobno dla poszczególnych działań restrukturyzacyjnych) Inne działania w zakresie restrukturyzacji, w tym działania związane z procesami prywatyzacyjnymi Ochrona środowiska z uwzględnieniem opłat i sankcji grożących spółce z tego tytułu Omówienie stopnia realizacji zleconych przez WZ/ZW konkretnych zadań do wykonania w spółce oraz w przypadku ich niewykonania podanie przyczyn takiego stanu. 20

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A.

DOKUMENT REJESTRACYJNY. OT Logistics S.A. DOKUMENT REJESTRACYJNY OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie, ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin www.otlogistics.com.pl NINIEJSZY DOKUMENT REJESTRACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY ZGODNIE Z PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17. KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 30 kwietnia 2014 r. Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 17 KOMUNIKAT Nr 4 MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały w sprawie przyjęcia Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. 2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. Kęty, 11 Marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A. za rok 2014 SPIS TREŚCI I Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014. Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI HARPER HYGIENICS S.A. ZA ROK 2014 Sprawozdanie z działalności Harper Hygienics S.A. za rok 2014 1/35 SPIS TREŚCI 1. LIST PREZESA ZARZĄDU HARPER HYGIENICS S.A. DO RAPORTU ZA

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo