SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA"

Transkrypt

1 SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

2 SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Dane identyfikujce badan Spółk Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Dane identyfikujce podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzajcego w jego imieniu badanie Dostpno danych i owiadczenia kierownictwa Spółki...8 II. SYTUACJA MAJTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI...9 III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Ocena systemu rachunkowoci Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego Kompletno i poprawno sporzdzenia dodatkowych informacji i objanie oraz sprawozdania z działalnoci Spółki IV. UWAGI KOCOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY Bilans 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 4. Rachunek przepływów pieninych 5. Informacje dodatkowe obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 2

3 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) Al. Jana Pawła II Warszawa Polska Tel.: Fax: OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. Przeprowadzilimy badanie załczonego sprawozdania finansowego Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzib w Piasecznie, przy ulicy witojaskiej 5A, na które składa si bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2012 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieninych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci i inne informacje objaniajce. Za sporzdzenie zgodnego z obowizujcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalnoci odpowiedzialny jest Zarzd Spółki. Zarzd Spółki oraz członkowie jej Rady Nadzorczej s zobowizani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoci spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), zwanej dalej ustaw o rachunkowoci. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraenie opinii o zgodnoci sprawozdania finansowego z przyjtymi przez Spółk zasadami (polityk) rachunkowoci oraz czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj majtkow i finansow, jak te wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowoci ksig rachunkowych stanowicych podstaw jego sporzdzenia. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalimy i przeprowadzilimy stosownie do postanowie: rozdziału 7 ustawy o rachunkowoci, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalimy i przeprowadzilimy w taki sposób, aby uzyska racjonaln pewno pozwalajc na wyraenie opinii o sprawozdaniu. W szczególnoci badanie obejmowało sprawdzenie poprawnoci zastosowanych przez Spółk zasad (polityki) rachunkowoci i znaczcych szacunków, sprawdzenie w przewaajcej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów ksigowych, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całociow ocen sprawozdania finansowego. Uwaamy, e badanie dostarczyło wystarczajcej podstawy do wyraenia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej Spółki na dzie 31 grudnia 2012 roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zostało sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci, Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksig rachunkowych, Sd Rejonowy m. st. Warszawy, KRS , NIP: , REGON: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 3

4 jest zgodne z wpływajcymi na tre sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu Spółki. Nie zgłaszajc zastrzee do prawidłowoci i rzetelnoci zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwag, i strata poniesiona w roku obrotowym 2012 w wysokoci tys. zł powikszona o straty z lat ubiegłych, w wysokoci tys. zł, co łcznie stanowi kwot tys. zł przewysza wymagany przez art. 397 Kodeksu spółek handlowych poziom minimalnego kapitału dla spółek akcyjnych tj. sum kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedn trzeci kapitału zakładowego. Na dzie bilansowy kapitały własne s ujemne i wynosz tys. zł a cały majtek Spółki finansowany jest kapitałem obcym. Fakty te wiadcz o zagroeniu kontynuacji działalnoci Spółki. Jednoczenie zwracamy uwag na informacje zawarte w notach dodatkowych nr 4, 5 i 36 do sprawozdania finansowego, w których Zarzd przedstawił sytuacj finansow Spółki oraz wskazał na czynniki majce wpływ na jej popraw, w tym m.in. fakt zawarcia w grudniu 2012 roku z bankami wierzycielami Spółki Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej, na mocy którego doszło do wydłuenia okresu spłaty kredytów do 31 grudnia 2019 roku oddalajc tym samym zagroenie utraty płynnoci Spółki. Zarzd Spółki jest przekonany, e podjte działania bd skutkowa w kolejnych okresach popraw sytuacji finansowej Spółki, a wygospodarowane w ich wyniku wolne rodki pienine pozwol na terminowe wywizywanie si z zacignitych zobowiza. W zwizku z tym sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci w niezmniejszonym istotnie zakresie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które mogłyby by konieczne gdyby załoenie takie nie było zasadne. Sprawozdanie z działalnoci Spółki za rok obrotowy 2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzce ze zbadanego sprawozdania finansowego, s z nim zgodne.... Iga Kuczyska Kluczowy biegły rewident przeprowadzajcy badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wpisanego na list podmiotów uprawnionych prowadzon przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:... Jacek Mateja Wiceprezes Zarzdu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. Warszawa, 30 kwiecie 2013 roku 4

5 SFINKS POLSKA S.A. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SFINKS POLSKA S.A ZA ROK OBROTOWY 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm SFINKS POLSKA S.A. Siedzib Spółki jest Piaseczno, ul. witojaska 5A. Spółka prowadzi działalno w formie spółki akcyjnej, zawizanej aktem notarialnym w dniu 16 sierpnia 1999 roku przed notariuszem Andrzejem Grusz w Tuszynie (Repertorium A Nr 2348/99). Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sd Rejonowy XXI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Łodzi, w dziale B pod numerem 7369, na podstawie postanowienia z dnia 3 wrzenia 1999 roku. Aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego w Warszawie pod numerem KRS Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Urzd Statystyczny nadał Spółce REGON o numerze Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Według statutu Spółki przedmiotem jej działalnoci jest: restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, przygotowywanie ywnoci dla odbiorców zewntrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalno usługowa, przygotowywanie i podawanie napojów, pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi, produkcja win gronowych, realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków, roboty zwizane z budow inynierii ldowej i wodnej, sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie, sprzeda hurtowa ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzeda hurtowa narzdzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, sprzeda hurtowa maszyn, urzdze i dodatkowego wyposaenia, sprzeda hurtowa pozostałych półproduktów, pozostały transport ldowy pasaerski, transport drogowy towarów oraz działalno usługowa zwizana z przeprowadzkami, magazynowanie i działalno usługowa wspomagajca transport, działalno zwizana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalno powizana, finansowa działalno usługowa, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, działalno wspomagajca usługi finansowe, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, działalno zwizana z obsług rynku nieruchomoci, działalno rachunkowo ksigowa, doradztwo podatkowe, działalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłczeniem holdingów finansowych, doradztwo zwizane z zarzdzaniem, Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 5

6 SFINKS POLSKA S.A. reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalno profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, wynajem i dzierawa pozostałych maszyn, urzdze oraz dób niematerialnych, działalno pomocnicza zwizana z utrzymaniem porzdku w budynkach, działalno centrów telefonicznych (call center), działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalno wspomagajca edukacj W badanym okresie Spółka prowadziła działalno w zakresie: wiadczenia usług gastronomicznych, organizacji i zarzdzania sieci restauracji, prowadzenia działalnoci franczyzowej, najmu i podnajmu lokali, wiadczenia usług marketingu i reklamy. Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku wynosił zł i dzielił si na akcji o wartoci nominalnej 1 zł kada. W roku obrotowym nie wystpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Po dniu bilansowym, na mocy uchwały Zarzdu z dnia 19 marca 2013 roku wystpiło podwyszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K o wartoci nominalnej 1 zł kada. Po rejestracji zmian kapitał zakładowy Spółki bdzie wynosił zł i bdzie dzielił si na akcji. Według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z najlepsz wiedz Zarzdu Spółki, wród akcjonariuszy Spółki znajdowali si: Sylwester Cacek 23,20% akcji, Fundusze Inwestycyjne zarzdzane przez ALTUS TFI S.A. 9,58% akcji, AnMar Development Sp. z o.o. 7,08% akcji, POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny 6,73% akcji, Tomasz Morawski 6,47% akcji, ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5,88% akcji, Pozostali 41,06% akcji. Na dzie wydania opinii, zgodnie z najlepsz wiedz Zarzdu Spółki, wród akcjonariuszy Spółki znajdowali si: Sylwester Cacek 23,20% akcji, Robert Dziubłowski 7,27% akcji, AnMar Development Sp. z o.o. 7,08% akcji, POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny 6,73% akcji, ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5,88% akcji, Pozostali 49,84% akcji. Kapitał własny Spółki według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku był ujemny i wynosił tys. zł. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 6

7 SFINKS POLSKA S.A. Spółka posiada nastpujce podmioty powizane: Sfinks Deutschland GmbH podmiot zaleny w 100%, Sfinks Czech&Slovakia s.r.o. podmiot zaleny w 100%, Shanghai Express Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, W-Z.pl Sp. z o.o. podmiot porednio zaleny w 100%, SPV.REST 1 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, SPV.REST 2 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, SPV.REST 3 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, podmioty prowadzce restauracje Sfinks w oparciu o umow franczyzy. Ponadto, jako podmioty powizane SFINKS POLSKA S.A. traktuje spółki nalece do Grupy Kapitałowej SFINKS POLSKA S.A., kontrolowane na mocy zawartej z tymi jednostkami umowy franczyzowej. W skład Zarzdu Spółki na dzie wydania opinii wchodzili: Sylwester Cacek Prezes Zarzdu, Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarzdu, Dorota Cacek Wiceprezes Zarzdu, Mariola Krawiec Rzeszotek Wiceprezes Zarzdu, Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarzdu. W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii wystpiły nastpujce zmiany w składzie Zarzdu Spółki: W dniu 1 marca 2012 roku Pan Jacek Woniewicz złoył rezygnacj z funkcji Wiceprezesa Zarzdu. W dniu 9 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu Pana Sławomira Pawłowskiego. Powysze zmiany zostały zgłoszone i zarejestrowane we właciwym rejestrze sdowym. 2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Działalno Spółki w 2011 roku zamknła si strat netto w wysokoci tys. zł. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k.). Biegły rewident w dniu 30 kwietnia 2012 roku wydał o tym sprawozdaniu opini ze zwróceniem uwagi dotyczcym sytuacji finansowej Spółki oraz zwizanych z tym istotnych zagroe kontynuacji działalnoci Spółki w roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzajce sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 odbyło si w dniu 29 czerwca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło o pokryciu straty netto za rok 2011 z zysków przyszłych okresów. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zostało zgodnie z przepisami prawa złoone w Krajowym Rejestrze Sdowym w dniu 6 lipca 2012 roku i złoone do opublikowania w Monitorze Polskim B w dniu 9 lipca 2012 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 3096 w dniu 27 listopada 2012 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 7

8 SFINKS POLSKA S.A. 3. Dane identyfikujce podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzajcego w jego imieniu badanie Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 18 lipca 2012 roku, zawartej pomidzy SFINKS POLSKA S.A. a firm Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzib w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisan na prowadzon przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Igi Kuczyskiej (nr ewidencyjny 12205) w siedzibie Spółki w dniach od 26 listopada do 30 listopada 2012 roku, od 11 marca do 22 marca 2013 roku oraz poza siedzib Spółki do dnia wydania niniejszej opinii. Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwał z dnia 21 maja 2012 roku na podstawie upowanienia zawartego w par. 22 ust. 2 pkt 3 statutu Spółki w zwizku z par. 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident Iga Kuczyska potwierdzaj, i s uprawnieni do badania sprawozda finansowych oraz i spełniaj warunki okrelone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649 z pón. zm.) do wyraenia bezstronnej i niezalenej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki SFINKS POLSKA S.A. 4. Dostpno danych i owiadczenia kierownictwa Spółki Nie wystpiły ograniczenia zakresu naszego badania. Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostpniono wszystkie dane dokumenty i dane, jak równie udzielono wyczerpujcych informacji i wyjanie, co midzy innymi zostało potwierdzone pisemnym owiadczeniem Zarzdu Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 8

9 SFINKS POLSKA S.A. II. SYTUACJA MAJTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI Poniej zaprezentowane s podstawowe wielkoci z rachunku zysków i strat oraz wskaniki finansowe opisujce wynik finansowy Spółki, jej sytuacj finansow i majtkow w porównaniu do analogicznych wielkoci za rok ubiegły. Podstawowe wielkoci z rachunku zysków i strat (w tys. zł) Przychody ze sprzeday Koszty działalnoci operacyjnej ( ) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (4.655) (9.474) Przychody finansowe Koszty finansowe (7.338) (7.648) Podatek dochodowy 0 (1.694) Zysk (strata) netto (13.721) (19.904) Całkowity dochód ogółem (13.721) (19.904) Wskaniki rentownoci rentowno sprzeday -6% -12% rentowno sprzeday netto -13% -21% Wskaniki efektywnoci wskanik rotacji majtku 1,9 1,3 wskanik rotacji nalenoci w dniach wskanik rotacji zobowiza w dniach wskanik rotacji zapasów w dniach 4 3 Płynno/Kapitał obrotowy netto stopa zadłuenia 191% 155% stopie pokrycia majtku kapitałem własnym -91% -55% kapitał obrotowy netto (w tys. zł) (5.298) 246 wskanik płynnoci 0,72 1,02 wskanik podwyszonej płynnoci 0,66 0,95 Analiza powyszych wielkoci i wskaników wskazuje na wystpienie w roku 2012 nastpujcych tendencji: ujemne wskaniki rentownoci, spadek wskaników rotacji nalenoci i zobowiza w dniach przy jednoczesnym wzrocie wskaników rotacji majtku i zapasów, wzrost stopy zadłuenia, spadek stopnia pokrycia majtku kapitałem własnym, spadek wartoci kapitału obrotowego netto, spadek wskaników płynnoci. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 9

10 SFINKS POLSKA S.A. Analiza powyszych wskaników wskazuje na zagroenie kontynuacji działalnoci Spółki. Jak zwracalimy uwag w naszej opinii, strata poniesiona w roku obrotowym 2012 w wysokoci tys. zł powikszona o straty z lat ubiegłych, w wysokoci tys. zł, co łcznie stanowi kwot tys. zł przewyszaj wymagany przez art. 397 Kodeksu spółek handlowych poziom minimalnego kapitału dla spółek akcyjnych. Na dzie bilansowy kapitały własne s ujemne i wynosz tys. zł a cały majtek Spółki finansowany jest kapitałem obcym. Niemniej w zgodnie z podawanymi przez Zarzd Spółki informacjami zawartymi w notach dodatkowych nr 4, 5 i 36 do sprawozdania finansowego, Spółka zawarła z bankami wierzycielami, Aneks do Umowy Restrukturyzacyjnej, na mocy którego doszło do wydłuenia okresu spłaty kredytów do 31 grudnia 2019 roku oddalajc tym samym ryzyko utraty płynnoci Spółki. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 10

11 SFINKS POLSKA S.A. III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Ocena systemu rachunkowoci Spółka posiada dokumentacj wymagan przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), zwanej dalej ustaw o rachunkowoci, w szczególnoci dotyczc: okrelenia roku obrotowego i wchodzcych w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksig rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. Dokumentacja polityki rachunkowoci została opracowana zgodnie z ustaw o rachunkowoci, a w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami MSSF i przyjta do stosowania od dnia 1 stycznia 2012 roku uchwał Zarzdu nr 1 z dnia 27 czerwca 2012 roku. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały przedstawione w dodatkowych informacjach objaniajcych. Zasady rachunkowoci, co do których Spółka ma moliwo wyboru na podstawie MSSF, zostały wybrane w sposób pozwalajcy na poprawne odzwierciedlenie specyfiki działalnoci Spółki, jej sytuacji finansowej oraz uzyskiwanych wyników finansowych. Zasady te były stosowane w sposób cigły i nie uległy one zmianie w stosunku do zasad stosowanych do prowadzenia ksig rachunkowych i sporzdzenia sprawozdania finansowego w roku poprzednim. W Spółce stosowany jest komputerowy system ewidencji ksigowej Exact Globe for Windows v. 403 w którym dokonywane s ksigowania wszystkich zdarze gospodarczych. System Exact Globe for Windows v. 403 posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostpem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostpu. Bilans otwarcia wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i został on prawidłowo wprowadzony do ksig rachunkowych badanego okresu W czci przez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarczych, ksigi rachunkowe oraz powizanie zapisów ksigowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełniaj wymogi rozdziału 2 ustawy o rachunkowoci. Ksigi rachunkowe, dowody ksigowe, dokumentacja przyjtego sposobu prowadzenia rachunkowoci oraz zatwierdzone sprawozdania finansowe Spółki s przechowywane zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o rachunkowoci. Spółka przeprowadziła inwentaryzacj aktywów i pasywów w zakresie oraz w terminach i z czstotliwoci wymagan przez ustaw o rachunkowoci. Rónice inwentaryzacyjne ujto i rozliczono w ksigach badanego okresu. 2. Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego Badane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone na dzie 31 grudnia 2012 roku i obejmuje: bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. zł, zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujce strat netto w kwocie tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujce zmniejszenie kapitału własnego o kwot tys. zł, Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 11

12 SFINKS POLSKA S.A. rachunek przepływów pieninych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujcy zwikszenie stanu rodków pieninych o kwot 334 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci i inne informacje objaniajce. Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujcych wynik finansowy została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym. 3. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego Rzeczowe aktywa trwałe Na pozycj rzeczowych aktywów trwałych w Spółce składaj si: rodki trwałe w kwocie tys. zł, rodki trwałe w budowie w kwocie 550 tys. zł. Informacje dodatkowe prawidłowo opisuj zmiany stanu rodków trwałych oraz rodków trwałych w budowie, łcznie z ujawnieniem odpisów aktualizujcych powysze składniki majtkowe. Inwestycje długoterminowe Do pozycji inwestycji długoterminowych w Spółce zaliczono udziały i akcje w podmiotach podporzdkowanych w kwocie tys. zł. Informacje dodatkowe prawidłowo opisuj zmiany inwestycji w trakcie roku obrotowego. Struktura zapasów Struktura zapasów została prawidłowo przedstawiona w informacji objaniajcej t pozycj bilansu. Struktura nalenoci Struktura wiekowa nalenoci handlowych została prawidłowo przedstawiona w informacji objaniajcej t pozycj bilansu. Zobowizania Struktura czasowa i rodzajowa zobowiza według okresu spłaty została prawidłowo przedstawiona w informacji objaniajcej t pozycj bilansu. Najwiksz wartoci wród zobowiza Spółki stanowi kredyty i poyczki długoterminowe w kwocie tys. zł. Specyfikacj zacignitych kredytów wraz z opisem ich zabezpiecze ujawniono w informacjach dodatkowych. Rozliczenia midzyokresowe i rezerwy na zobowizania Informacje objaniajce czynne i bierne rozliczenia midzyokresowe oraz rezerwy na zobowizania w sposób prawidłowy opisuj ich struktur. Koszty i przychody rozliczane w czasie zakwalifikowano prawidłowo w stosunku do badanego okresu obrotowego. Rezerwy na zobowizania ustalono w wiarygodnie oszacowanych kwotach. Pozycje ujto kompletnie i prawidłowo w istotnych aspektach w odniesieniu do całoci sprawozdania finansowego. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 12

13 SFINKS POLSKA S.A. 4. Kompletno i poprawno sporzdzenia dodatkowych informacji i objaniea oraz sprawozdania z działalnoci Spółki Spółka potwierdziła zasadno zastosowania zasady kontynuacji działalnoci przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego. W notach dodatkowych nr 4, 5 i 36 do sprawozdania finansowego Zarzd przedstawił sytuacj finansow Spółki oraz wskazał na plany uzdrowienia obecnej sytuacji finansowej. Zarzd Spółki jest przekonany, e podjte działania bd skutkowa w kolejnych okresach popraw sytuacji finansowej Spółki, a wygospodarowane w ich wyniku wolne rodki pienine pozwol na terminowe wywizywanie si z zacignitych zobowiza. W zwizku z tym sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci w niezmniejszonym istotnie zakresie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które mogłyby by konieczne gdyby załoenie takie nie było zasadne. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzdzenia sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w informacjach objaniajcych. Dla poszczególnych aktywów wykazanych w bilansie przedstawiono moliwo dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli. Informacje objaniajce w sposób kompletny opisuj pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentuj pozostałe informacje wymagane przez MSSF. Zarzd sporzdził i załczył do sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalnoci Spółki w roku obrotowym Sprawozdanie z działalnoci zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim. Dokonalimy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim informacji, których bezporednim ródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 13

14 SFINKS POLSKA S.A. IV. UWAGI KOCOWE Owiadczenia Zarzdu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarzdu Spółki pisemne owiadczenie, w którym Zarzd stwierdził, i Spółka przestrzegała przepisów prawa.... Iga Kuczyska Kluczowy biegły rewident przeprowadzajcy badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wpisanego na list podmiotów uprawnionych prowadzon przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:... Jacek Mateja Wiceprezes Zarzdu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. Warszawa, 30 kwiecie 2013 roku Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 14

15 SFINKS POLSKA S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

16 Sfinks Polska S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy zakoczony 31 grudnia 2012 r. Dla akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. Zgodnie z przepisami Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia r. Zarzd jest zobowizany zapewni sporzdzenie rocznego sprawozdania finansowego dajcego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majtkowej i finansowej Spółki na koniec 2012 roku oraz wyniku finansowego za ten okres. Elementy jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w nastpujcej kolejnoci: Strona Roczne zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujcy strat netto w kwocie tys. zł 3 Bilans na dzie 31 grudnia 2012 roku wykazujcy po stronie aktywów i pasywów kwot tys. zł 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujcy spadek kapitałów własnych o kwot tys. zł 5 Rachunek przepływów pieninych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujcy zwikszenie stanu rodków pieninych o kwot 334 tys. zł 6 Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego 7 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci stanowi załcznik do niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzd Spółki dnia 30 kwietnia 2012 r. oraz podpisane w imieniu Zarzdu przez: Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Sylwester Cacek Wiceprezes Zarzdu Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarzdu Bogdan Bruczko Mariola Krawiec-Rzeszotek Wiceprezes Zarzdu Dorota Cacek Osoba, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych Zbigniew Machałowski Piaseczno, dnia 30 kwietnia 2013 r. Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 2

17 Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia SFINKS POLSKA S.A. Roczne zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Nota od 1 stycznia do 31 grudnia od 1 stycznia do 31 grudnia PLN 000 PLN 000 Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday 10 (96 555) (87 775) Zysk (strata) brutto na sprzeday Koszty ogólnego zarzdu 10 (19 152) (15 423) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 12 (4 655) (9 474) Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej (6 771) (11 344) Przychody finansowe Koszty finansowe 13 (7 338) (7 648) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (13 721) (18 210) Podatek dochodowy 14 0 (1 694) Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej (13 721) (19 904) Zysk (strata) netto (13 721) (19 904) Pozostałe dochody całkowite Dochody całkowite razem (13 721) (19 904) Dochód całkowity przypadajcy: Akcjonariuszom (13 721) (19 904) Zysk (strata) na jedn akcj Z działalnoci kontynuowanej (PLN) Zwykły 15 (0,62) (1,07) Rozwodniony 15 (0,62) (1,07) Inne całkowite dochody - - Inne całkowite dochody (netto) - - Całkowite dochody ogółem (13 721) (19 904) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 3

18 Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia SFINKS POLSKA S.A. Roczny bilans na dzie 31 grudnia 2012 Aktywa trwałe Nota 31 grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 Wartoci niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe Udziały w jednostkach zalenych Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci rodki pienine i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny 31 grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ) ( ) Zysk (strata) netto okresu obrotowego (13 721) (19 904) Kapitały przypadajce akcjonariuszom (53 013) (39 190) Zobowizanie długoterminowe Poyczki i kredyty bankowe Zobowizania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Pozostałe rezerwy długoterminowe Inne zobowizania długoterminowe Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Zobowizania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe poyczki i kredyty bankowe Rezerwy krótkoterminowe Przychody rozliczane w czasie Pasywa razem Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 4

19 Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia SFINKS POLSKA S.A. Roczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Kapitał podstawowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 PLN 000 od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 PLN 000 Stan na pocztek okresu Wydanie udziałów ( emisja ) Stan na koniec okresu Kapitał zapasowy Stan na pocztek okresu Emisja akcji powyej wartoci nominalnej Koszty emisji (102) (728) Stan na koniec okresu Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Stan na pocztek okresu ( ) ( ) Niepodzielona cz wyniku finansowego (19 904) (36 615) Stan na koniec okresu ( ) ( ) Zysk (strata) netto Stan na pocztek okresu - - Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym (13 721) (19 904) Stan na koniec okresu (13 721) (19 904) Razem kapitały własne Stan na pocztek okresu (39 190) (59 330) Stan na koniec okresu (53 013) (39 190) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 5

20 Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia SFINKS POLSKA S.A. Roczny rachunek przepływów pieninych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 rodki pienine netto z działalnoci operacyjnej Zysk (strata) brutto roku obrotowego (13 721) (18 210) Korekty: Podatek dochodowy zapłacony - - Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja wartoci niematerialnych Odpis aktualizujcy aktywa trwałe (Zysk)/strata na sprzeday rzeczowych aktywów (43) (2) trwałych Likwidacja rodków trwałych Odpis aktualizujcy udziały i udzielone poyczki Przychody z tytułu odsetek (285) (493) Koszty odsetek Inne - (2 964) Zmiany stanu kapitału obrotowego (6 182) Zapasy (245) (84) Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci (2 637) Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania (355) (3 461) Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (4 300) Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej Wpływy ze sprzeday majtku trwałego Wpływy z tytułu spłaty poyczek udzielonych Wydatki na zakup majtku trwałego (3 008) (11 536) Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach (15) - stowarzyszonych Utworzenie długoterminowych lokat bankowych - (3 900) Udzielone poyczki (1 098) (2 798) rodki pienine netto z działalnoci (1 816) (17 960) inwestycyjnej Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej Odsetki zapłacone (3 332) (8 549) Odsetki uzyskane Spłata kredytów i poyczek (2 301) (5 454) Koszty emisji akcji własnych (102) (708) Spłata zobowiza z tytułu leasingu finansowego (64) (1 338) rodki uzyskane z emisji akcji Zacignicie kredytów bankowych i poyczek rodki pienine netto z działalnoci finansowej (5 514) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 6

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU POZNAŃ, DNIA 14 LUTY 2014 ROKU SPIS TREŚCI BILANS... 1 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALMA MARKET S.A. za I półrocze 2014 roku - Kraków, 28 sierpnia 2014 roku - SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ENERGA SA

Grupa Kapitałowa ENERGA SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA

OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2014 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo