SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA"

Transkrypt

1 SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

2 SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY I. INFORMACJE OGÓLNE Dane identyfikujce badan Spółk Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Dane identyfikujce podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzajcego w jego imieniu badanie Dostpno danych i owiadczenia kierownictwa Spółki...8 II. SYTUACJA MAJTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI...9 III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE Ocena systemu rachunkowoci Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego Kompletno i poprawno sporzdzenia dodatkowych informacji i objanie oraz sprawozdania z działalnoci Spółki IV. UWAGI KOCOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY Bilans 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym 4. Rachunek przepływów pieninych 5. Informacje dodatkowe obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci oraz inne informacje objaniajce SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI SPÓŁKI SFINKS POLSKA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 2

3 Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) Al. Jana Pawła II Warszawa Polska Tel.: Fax: OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Do Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej SFINKS POLSKA S.A. Przeprowadzilimy badanie załczonego sprawozdania finansowego Spółki Sfinks Polska S.A. z siedzib w Piasecznie, przy ulicy witojaskiej 5A, na które składa si bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2012 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieninych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz informacje dodatkowe, obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci i inne informacje objaniajce. Za sporzdzenie zgodnego z obowizujcymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalnoci odpowiedzialny jest Zarzd Spółki. Zarzd Spółki oraz członkowie jej Rady Nadzorczej s zobowizani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalnoci spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), zwanej dalej ustaw o rachunkowoci. Naszym zadaniem było zbadanie i wyraenie opinii o zgodnoci sprawozdania finansowego z przyjtymi przez Spółk zasadami (polityk) rachunkowoci oraz czy przedstawia ono rzetelnie i jasno, we wszystkich istotnych aspektach, sytuacj majtkow i finansow, jak te wynik finansowy Spółki oraz o prawidłowoci ksig rachunkowych stanowicych podstaw jego sporzdzenia. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalimy i przeprowadzilimy stosownie do postanowie: rozdziału 7 ustawy o rachunkowoci, krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowalimy i przeprowadzilimy w taki sposób, aby uzyska racjonaln pewno pozwalajc na wyraenie opinii o sprawozdaniu. W szczególnoci badanie obejmowało sprawdzenie poprawnoci zastosowanych przez Spółk zasad (polityki) rachunkowoci i znaczcych szacunków, sprawdzenie w przewaajcej mierze w sposób wyrywkowy dowodów i zapisów ksigowych, z których wynikaj liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całociow ocen sprawozdania finansowego. Uwaamy, e badanie dostarczyło wystarczajcej podstawy do wyraenia opinii. Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majtkowej i finansowej Spółki na dzie 31 grudnia 2012 roku, jak te jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, zostało sporzdzone zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci, Midzynarodowymi Standardami Sprawozdawczoci Finansowej oraz zwizanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporzdze Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowoci i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksig rachunkowych, Sd Rejonowy m. st. Warszawy, KRS , NIP: , REGON: Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 3

4 jest zgodne z wpływajcymi na tre sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy/statutu Spółki. Nie zgłaszajc zastrzee do prawidłowoci i rzetelnoci zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwag, i strata poniesiona w roku obrotowym 2012 w wysokoci tys. zł powikszona o straty z lat ubiegłych, w wysokoci tys. zł, co łcznie stanowi kwot tys. zł przewysza wymagany przez art. 397 Kodeksu spółek handlowych poziom minimalnego kapitału dla spółek akcyjnych tj. sum kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedn trzeci kapitału zakładowego. Na dzie bilansowy kapitały własne s ujemne i wynosz tys. zł a cały majtek Spółki finansowany jest kapitałem obcym. Fakty te wiadcz o zagroeniu kontynuacji działalnoci Spółki. Jednoczenie zwracamy uwag na informacje zawarte w notach dodatkowych nr 4, 5 i 36 do sprawozdania finansowego, w których Zarzd przedstawił sytuacj finansow Spółki oraz wskazał na czynniki majce wpływ na jej popraw, w tym m.in. fakt zawarcia w grudniu 2012 roku z bankami wierzycielami Spółki Aneksu do Umowy Restrukturyzacyjnej, na mocy którego doszło do wydłuenia okresu spłaty kredytów do 31 grudnia 2019 roku oddalajc tym samym zagroenie utraty płynnoci Spółki. Zarzd Spółki jest przekonany, e podjte działania bd skutkowa w kolejnych okresach popraw sytuacji finansowej Spółki, a wygospodarowane w ich wyniku wolne rodki pienine pozwol na terminowe wywizywanie si z zacignitych zobowiza. W zwizku z tym sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci w niezmniejszonym istotnie zakresie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które mogłyby by konieczne gdyby załoenie takie nie było zasadne. Sprawozdanie z działalnoci Spółki za rok obrotowy 2012 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim, a zawarte w nim informacje, pochodzce ze zbadanego sprawozdania finansowego, s z nim zgodne.... Iga Kuczyska Kluczowy biegły rewident przeprowadzajcy badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wpisanego na list podmiotów uprawnionych prowadzon przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:... Jacek Mateja Wiceprezes Zarzdu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. Warszawa, 30 kwiecie 2013 roku 4

5 SFINKS POLSKA S.A. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SFINKS POLSKA S.A ZA ROK OBROTOWY 2012 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm SFINKS POLSKA S.A. Siedzib Spółki jest Piaseczno, ul. witojaska 5A. Spółka prowadzi działalno w formie spółki akcyjnej, zawizanej aktem notarialnym w dniu 16 sierpnia 1999 roku przed notariuszem Andrzejem Grusz w Tuszynie (Repertorium A Nr 2348/99). Spółka została zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sd Rejonowy XXI Wydział Gospodarczy-Rejestrowy w Łodzi, w dziale B pod numerem 7369, na podstawie postanowienia z dnia 3 wrzenia 1999 roku. Aktualnie Spółka jest wpisana do rejestru przedsibiorców prowadzonego przez Sd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego w Warszawie pod numerem KRS Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP Urzd Statystyczny nadał Spółce REGON o numerze Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Według statutu Spółki przedmiotem jej działalnoci jest: restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, przygotowywanie ywnoci dla odbiorców zewntrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalno usługowa, przygotowywanie i podawanie napojów, pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, destylowanie, ratyfikowanie i mieszanie alkoholi, produkcja win gronowych, realizacja projektów budowlanych zwizanych ze wznoszeniem budynków, roboty zwizane z budow inynierii ldowej i wodnej, sprzeda hurtowa realizowana na zlecenie, sprzeda hurtowa ywnoci, napojów i wyrobów tytoniowych, sprzeda hurtowa narzdzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, sprzeda hurtowa maszyn, urzdze i dodatkowego wyposaenia, sprzeda hurtowa pozostałych półproduktów, pozostały transport ldowy pasaerski, transport drogowy towarów oraz działalno usługowa zwizana z przeprowadzkami, magazynowanie i działalno usługowa wspomagajca transport, działalno zwizana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalno powizana, finansowa działalno usługowa, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, działalno wspomagajca usługi finansowe, z wyłczeniem ubezpiecze i funduszów emerytalnych, działalno zwizana z obsług rynku nieruchomoci, działalno rachunkowo ksigowa, doradztwo podatkowe, działalno firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłczeniem holdingów finansowych, doradztwo zwizane z zarzdzaniem, Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 5

6 SFINKS POLSKA S.A. reklama, badanie rynku i opinii publicznej, pozostała działalno profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, wynajem i dzierawa pozostałych maszyn, urzdze oraz dób niematerialnych, działalno pomocnicza zwizana z utrzymaniem porzdku w budynkach, działalno centrów telefonicznych (call center), działalno komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, działalno wspomagajca edukacj W badanym okresie Spółka prowadziła działalno w zakresie: wiadczenia usług gastronomicznych, organizacji i zarzdzania sieci restauracji, prowadzenia działalnoci franczyzowej, najmu i podnajmu lokali, wiadczenia usług marketingu i reklamy. Kapitał zakładowy Spółki według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku wynosił zł i dzielił si na akcji o wartoci nominalnej 1 zł kada. W roku obrotowym nie wystpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki. Po dniu bilansowym, na mocy uchwały Zarzdu z dnia 19 marca 2013 roku wystpiło podwyszenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K o wartoci nominalnej 1 zł kada. Po rejestracji zmian kapitał zakładowy Spółki bdzie wynosił zł i bdzie dzielił si na akcji. Według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku, zgodnie z najlepsz wiedz Zarzdu Spółki, wród akcjonariuszy Spółki znajdowali si: Sylwester Cacek 23,20% akcji, Fundusze Inwestycyjne zarzdzane przez ALTUS TFI S.A. 9,58% akcji, AnMar Development Sp. z o.o. 7,08% akcji, POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny 6,73% akcji, Tomasz Morawski 6,47% akcji, ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5,88% akcji, Pozostali 41,06% akcji. Na dzie wydania opinii, zgodnie z najlepsz wiedz Zarzdu Spółki, wród akcjonariuszy Spółki znajdowali si: Sylwester Cacek 23,20% akcji, Robert Dziubłowski 7,27% akcji, AnMar Development Sp. z o.o. 7,08% akcji, POLSAT Otwarty Fundusz Emerytalny 6,73% akcji, ING Otwarty Fundusz Emerytalny 5,88% akcji, Pozostali 49,84% akcji. Kapitał własny Spółki według stanu na dzie 31 grudnia 2012 roku był ujemny i wynosił tys. zł. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 6

7 SFINKS POLSKA S.A. Spółka posiada nastpujce podmioty powizane: Sfinks Deutschland GmbH podmiot zaleny w 100%, Sfinks Czech&Slovakia s.r.o. podmiot zaleny w 100%, Shanghai Express Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, W-Z.pl Sp. z o.o. podmiot porednio zaleny w 100%, SPV.REST 1 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, SPV.REST 2 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, SPV.REST 3 Sp. z o.o. podmiot zaleny w 100%, podmioty prowadzce restauracje Sfinks w oparciu o umow franczyzy. Ponadto, jako podmioty powizane SFINKS POLSKA S.A. traktuje spółki nalece do Grupy Kapitałowej SFINKS POLSKA S.A., kontrolowane na mocy zawartej z tymi jednostkami umowy franczyzowej. W skład Zarzdu Spółki na dzie wydania opinii wchodzili: Sylwester Cacek Prezes Zarzdu, Bogdan Bruczko Wiceprezes Zarzdu, Dorota Cacek Wiceprezes Zarzdu, Mariola Krawiec Rzeszotek Wiceprezes Zarzdu, Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarzdu. W badanym okresie oraz do dnia wydania opinii wystpiły nastpujce zmiany w składzie Zarzdu Spółki: W dniu 1 marca 2012 roku Pan Jacek Woniewicz złoył rezygnacj z funkcji Wiceprezesa Zarzdu. W dniu 9 marca 2012 roku Rada Nadzorcza Sfinks Polska S.A. powołała na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu Pana Sławomira Pawłowskiego. Powysze zmiany zostały zgłoszone i zarejestrowane we właciwym rejestrze sdowym. 2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy Działalno Spółki w 2011 roku zamknła si strat netto w wysokoci tys. zł. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. Badanie zostało przeprowadzone przez podmiot uprawniony Deloitte Audyt Sp. z o.o. (obecnie: Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k.). Biegły rewident w dniu 30 kwietnia 2012 roku wydał o tym sprawozdaniu opini ze zwróceniem uwagi dotyczcym sytuacji finansowej Spółki oraz zwizanych z tym istotnych zagroe kontynuacji działalnoci Spółki w roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdzajce sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 odbyło si w dniu 29 czerwca 2012 roku. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanowiło o pokryciu straty netto za rok 2011 z zysków przyszłych okresów. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2011 zostało zgodnie z przepisami prawa złoone w Krajowym Rejestrze Sdowym w dniu 6 lipca 2012 roku i złoone do opublikowania w Monitorze Polskim B w dniu 9 lipca 2012 roku. Sprawozdanie to zostało opublikowane w Monitorze Polskim B nr 3096 w dniu 27 listopada 2012 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 7

8 SFINKS POLSKA S.A. 3. Dane identyfikujce podmiot uprawniony oraz kluczowego biegłego rewidenta przeprowadzajcego w jego imieniu badanie Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone na podstawie umowy z dnia 18 lipca 2012 roku, zawartej pomidzy SFINKS POLSKA S.A. a firm Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) z siedzib w Warszawie, al. Jana Pawła II 19, wpisan na prowadzon przez Krajow Rad Biegłych Rewidentów list podmiotów uprawnionych do badania sprawozda finansowych pod nr 73. W imieniu podmiotu uprawnionego badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone pod nadzorem kluczowego biegłego rewidenta Igi Kuczyskiej (nr ewidencyjny 12205) w siedzibie Spółki w dniach od 26 listopada do 30 listopada 2012 roku, od 11 marca do 22 marca 2013 roku oraz poza siedzib Spółki do dnia wydania niniejszej opinii. Wyboru podmiotu uprawnionego dokonała Rada Nadzorcza uchwał z dnia 21 maja 2012 roku na podstawie upowanienia zawartego w par. 22 ust. 2 pkt 3 statutu Spółki w zwizku z par. 5 ust. 1 pkt 3 Regulaminu Rady Nadzorczej. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident Iga Kuczyska potwierdzaj, i s uprawnieni do badania sprawozda finansowych oraz i spełniaj warunki okrelone w art. 56 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorzdzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozda finansowych oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 roku Nr 77, poz. 649 z pón. zm.) do wyraenia bezstronnej i niezalenej opinii o sprawozdaniu finansowym Spółki SFINKS POLSKA S.A. 4. Dostpno danych i owiadczenia kierownictwa Spółki Nie wystpiły ograniczenia zakresu naszego badania. Podmiotowi uprawnionemu i kluczowemu biegłemu rewidentowi w trakcie badania udostpniono wszystkie dane dokumenty i dane, jak równie udzielono wyczerpujcych informacji i wyjanie, co midzy innymi zostało potwierdzone pisemnym owiadczeniem Zarzdu Spółki z dnia 30 kwietnia 2013 roku. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 8

9 SFINKS POLSKA S.A. II. SYTUACJA MAJTKOWA I FINANSOWA SPÓŁKI Poniej zaprezentowane s podstawowe wielkoci z rachunku zysków i strat oraz wskaniki finansowe opisujce wynik finansowy Spółki, jej sytuacj finansow i majtkow w porównaniu do analogicznych wielkoci za rok ubiegły. Podstawowe wielkoci z rachunku zysków i strat (w tys. zł) Przychody ze sprzeday Koszty działalnoci operacyjnej ( ) ( ) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (4.655) (9.474) Przychody finansowe Koszty finansowe (7.338) (7.648) Podatek dochodowy 0 (1.694) Zysk (strata) netto (13.721) (19.904) Całkowity dochód ogółem (13.721) (19.904) Wskaniki rentownoci rentowno sprzeday -6% -12% rentowno sprzeday netto -13% -21% Wskaniki efektywnoci wskanik rotacji majtku 1,9 1,3 wskanik rotacji nalenoci w dniach wskanik rotacji zobowiza w dniach wskanik rotacji zapasów w dniach 4 3 Płynno/Kapitał obrotowy netto stopa zadłuenia 191% 155% stopie pokrycia majtku kapitałem własnym -91% -55% kapitał obrotowy netto (w tys. zł) (5.298) 246 wskanik płynnoci 0,72 1,02 wskanik podwyszonej płynnoci 0,66 0,95 Analiza powyszych wielkoci i wskaników wskazuje na wystpienie w roku 2012 nastpujcych tendencji: ujemne wskaniki rentownoci, spadek wskaników rotacji nalenoci i zobowiza w dniach przy jednoczesnym wzrocie wskaników rotacji majtku i zapasów, wzrost stopy zadłuenia, spadek stopnia pokrycia majtku kapitałem własnym, spadek wartoci kapitału obrotowego netto, spadek wskaników płynnoci. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 9

10 SFINKS POLSKA S.A. Analiza powyszych wskaników wskazuje na zagroenie kontynuacji działalnoci Spółki. Jak zwracalimy uwag w naszej opinii, strata poniesiona w roku obrotowym 2012 w wysokoci tys. zł powikszona o straty z lat ubiegłych, w wysokoci tys. zł, co łcznie stanowi kwot tys. zł przewyszaj wymagany przez art. 397 Kodeksu spółek handlowych poziom minimalnego kapitału dla spółek akcyjnych. Na dzie bilansowy kapitały własne s ujemne i wynosz tys. zł a cały majtek Spółki finansowany jest kapitałem obcym. Niemniej w zgodnie z podawanymi przez Zarzd Spółki informacjami zawartymi w notach dodatkowych nr 4, 5 i 36 do sprawozdania finansowego, Spółka zawarła z bankami wierzycielami, Aneks do Umowy Restrukturyzacyjnej, na mocy którego doszło do wydłuenia okresu spłaty kredytów do 31 grudnia 2019 roku oddalajc tym samym ryzyko utraty płynnoci Spółki. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 10

11 SFINKS POLSKA S.A. III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 1. Ocena systemu rachunkowoci Spółka posiada dokumentacj wymagan przepisami art. 10 ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 roku o rachunkowoci (Dz. U. z 2013 roku, poz. 330), zwanej dalej ustaw o rachunkowoci, w szczególnoci dotyczc: okrelenia roku obrotowego i wchodzcych w jego skład okresów sprawozdawczych, metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, sposobu prowadzenia ksig rachunkowych, systemu ochrony danych i ich zbiorów. Dokumentacja polityki rachunkowoci została opracowana zgodnie z ustaw o rachunkowoci, a w zakresie wyceny aktywów i pasywów oraz prezentacji sprawozdania finansowego zgodnie z wymogami MSSF i przyjta do stosowania od dnia 1 stycznia 2012 roku uchwał Zarzdu nr 1 z dnia 27 czerwca 2012 roku. Podstawowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały przedstawione w dodatkowych informacjach objaniajcych. Zasady rachunkowoci, co do których Spółka ma moliwo wyboru na podstawie MSSF, zostały wybrane w sposób pozwalajcy na poprawne odzwierciedlenie specyfiki działalnoci Spółki, jej sytuacji finansowej oraz uzyskiwanych wyników finansowych. Zasady te były stosowane w sposób cigły i nie uległy one zmianie w stosunku do zasad stosowanych do prowadzenia ksig rachunkowych i sporzdzenia sprawozdania finansowego w roku poprzednim. W Spółce stosowany jest komputerowy system ewidencji ksigowej Exact Globe for Windows v. 403 w którym dokonywane s ksigowania wszystkich zdarze gospodarczych. System Exact Globe for Windows v. 403 posiada zabezpieczenia hasłowe przed dostpem osób nieuprawnionych oraz funkcyjne ograniczenia dostpu. Bilans otwarcia wynika z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy i został on prawidłowo wprowadzony do ksig rachunkowych badanego okresu W czci przez nas zbadanej udokumentowanie operacji gospodarczych, ksigi rachunkowe oraz powizanie zapisów ksigowych z dokumentami i sprawozdaniem finansowym spełniaj wymogi rozdziału 2 ustawy o rachunkowoci. Ksigi rachunkowe, dowody ksigowe, dokumentacja przyjtego sposobu prowadzenia rachunkowoci oraz zatwierdzone sprawozdania finansowe Spółki s przechowywane zgodnie z rozdziałem 8 ustawy o rachunkowoci. Spółka przeprowadziła inwentaryzacj aktywów i pasywów w zakresie oraz w terminach i z czstotliwoci wymagan przez ustaw o rachunkowoci. Rónice inwentaryzacyjne ujto i rozliczono w ksigach badanego okresu. 2. Informacje na temat badanego sprawozdania finansowego Badane sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone na dzie 31 grudnia 2012 roku i obejmuje: bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum tys. zł, zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujce strat netto w kwocie tys. zł oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujce zmniejszenie kapitału własnego o kwot tys. zł, Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 11

12 SFINKS POLSKA S.A. rachunek przepływów pieninych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujcy zwikszenie stanu rodków pieninych o kwot 334 tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujce informacje o przyjtej polityce rachunkowoci i inne informacje objaniajce. Struktura aktywów i pasywów oraz pozycji kształtujcych wynik finansowy została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym. 3. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego Rzeczowe aktywa trwałe Na pozycj rzeczowych aktywów trwałych w Spółce składaj si: rodki trwałe w kwocie tys. zł, rodki trwałe w budowie w kwocie 550 tys. zł. Informacje dodatkowe prawidłowo opisuj zmiany stanu rodków trwałych oraz rodków trwałych w budowie, łcznie z ujawnieniem odpisów aktualizujcych powysze składniki majtkowe. Inwestycje długoterminowe Do pozycji inwestycji długoterminowych w Spółce zaliczono udziały i akcje w podmiotach podporzdkowanych w kwocie tys. zł. Informacje dodatkowe prawidłowo opisuj zmiany inwestycji w trakcie roku obrotowego. Struktura zapasów Struktura zapasów została prawidłowo przedstawiona w informacji objaniajcej t pozycj bilansu. Struktura nalenoci Struktura wiekowa nalenoci handlowych została prawidłowo przedstawiona w informacji objaniajcej t pozycj bilansu. Zobowizania Struktura czasowa i rodzajowa zobowiza według okresu spłaty została prawidłowo przedstawiona w informacji objaniajcej t pozycj bilansu. Najwiksz wartoci wród zobowiza Spółki stanowi kredyty i poyczki długoterminowe w kwocie tys. zł. Specyfikacj zacignitych kredytów wraz z opisem ich zabezpiecze ujawniono w informacjach dodatkowych. Rozliczenia midzyokresowe i rezerwy na zobowizania Informacje objaniajce czynne i bierne rozliczenia midzyokresowe oraz rezerwy na zobowizania w sposób prawidłowy opisuj ich struktur. Koszty i przychody rozliczane w czasie zakwalifikowano prawidłowo w stosunku do badanego okresu obrotowego. Rezerwy na zobowizania ustalono w wiarygodnie oszacowanych kwotach. Pozycje ujto kompletnie i prawidłowo w istotnych aspektach w odniesieniu do całoci sprawozdania finansowego. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 12

13 SFINKS POLSKA S.A. 4. Kompletno i poprawno sporzdzenia dodatkowych informacji i objaniea oraz sprawozdania z działalnoci Spółki Spółka potwierdziła zasadno zastosowania zasady kontynuacji działalnoci przy sporzdzaniu sprawozdania finansowego. W notach dodatkowych nr 4, 5 i 36 do sprawozdania finansowego Zarzd przedstawił sytuacj finansow Spółki oraz wskazał na plany uzdrowienia obecnej sytuacji finansowej. Zarzd Spółki jest przekonany, e podjte działania bd skutkowa w kolejnych okresach popraw sytuacji finansowej Spółki, a wygospodarowane w ich wyniku wolne rodki pienine pozwol na terminowe wywizywanie si z zacignitych zobowiza. W zwizku z tym sprawozdanie finansowe zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuacji działalnoci w dajcej si przewidzie przyszłoci w niezmniejszonym istotnie zakresie. Sprawozdanie finansowe nie zawiera korekt, które mogłyby by konieczne gdyby załoenie takie nie było zasadne. Zasady wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporzdzenia sprawozdania finansowego zostały prawidłowo i kompletnie opisane w informacjach objaniajcych. Dla poszczególnych aktywów wykazanych w bilansie przedstawiono moliwo dysponowania nimi z uwagi na zabezpieczenia poczynione na rzecz wierzycieli. Informacje objaniajce w sposób kompletny opisuj pozycje sprawozdawcze oraz jasno prezentuj pozostałe informacje wymagane przez MSSF. Zarzd sporzdził i załczył do sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalnoci Spółki w roku obrotowym Sprawozdanie z działalnoci zawiera informacje wymagane przez art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych oraz warunków uznawania za równowane informacji wymaganych przepisami prawa pastwa niebdcego pastwem członkowskim. Dokonalimy sprawdzenia tego sprawozdania w zakresie ujawnionych w nim informacji, których bezporednim ródłem jest zbadane sprawozdanie finansowe. Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 13

14 SFINKS POLSKA S.A. IV. UWAGI KOCOWE Owiadczenia Zarzdu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) oraz kluczowy biegły rewident otrzymali od Zarzdu Spółki pisemne owiadczenie, w którym Zarzd stwierdził, i Spółka przestrzegała przepisów prawa.... Iga Kuczyska Kluczowy biegły rewident przeprowadzajcy badanie nr ewid W imieniu Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych wpisanego na list podmiotów uprawnionych prowadzon przez KRBR pod nr. ewidencyjnym 73:... Jacek Mateja Wiceprezes Zarzdu Deloitte Polska Sp. z o.o. - komplementariusza Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. Warszawa, 30 kwiecie 2013 roku Deloitte Polska Spółka z ograniczon odpowiedzialnoci Sp. k. (dawniej: Deloitte Audyt Sp. z o.o.) 14

15 SFINKS POLSKA S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

16 Sfinks Polska S.A. Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy zakoczony 31 grudnia 2012 r. Dla akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. Zgodnie z przepisami Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia r. Zarzd jest zobowizany zapewni sporzdzenie rocznego sprawozdania finansowego dajcego prawidłowy i rzetelny obraz sytuacji majtkowej i finansowej Spółki na koniec 2012 roku oraz wyniku finansowego za ten okres. Elementy jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w nastpujcej kolejnoci: Strona Roczne zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujcy strat netto w kwocie tys. zł 3 Bilans na dzie 31 grudnia 2012 roku wykazujcy po stronie aktywów i pasywów kwot tys. zł 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujcy spadek kapitałów własnych o kwot tys. zł 5 Rachunek przepływów pieninych za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 wykazujcy zwikszenie stanu rodków pieninych o kwot 334 tys. zł 6 Noty do jednostkowego sprawozdania finansowego 7 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci stanowi załcznik do niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarzd Spółki dnia 30 kwietnia 2012 r. oraz podpisane w imieniu Zarzdu przez: Prezes Zarzdu Wiceprezes Zarzdu Sylwester Cacek Wiceprezes Zarzdu Sławomir Pawłowski Wiceprezes Zarzdu Bogdan Bruczko Mariola Krawiec-Rzeszotek Wiceprezes Zarzdu Dorota Cacek Osoba, której powierzono prowadzenie ksig rachunkowych Zbigniew Machałowski Piaseczno, dnia 30 kwietnia 2013 r. Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 2

17 Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia SFINKS POLSKA S.A. Roczne zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Nota od 1 stycznia do 31 grudnia od 1 stycznia do 31 grudnia PLN 000 PLN 000 Przychody ze sprzeday Koszt własny sprzeday 10 (96 555) (87 775) Zysk (strata) brutto na sprzeday Koszty ogólnego zarzdu 10 (19 152) (15 423) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne 12 (4 655) (9 474) Zysk (strata) na działalnoci operacyjnej (6 771) (11 344) Przychody finansowe Koszty finansowe 13 (7 338) (7 648) Zysk (strata) przed opodatkowaniem (13 721) (18 210) Podatek dochodowy 14 0 (1 694) Zysk (strata) netto z działalnoci kontynuowanej (13 721) (19 904) Zysk (strata) netto (13 721) (19 904) Pozostałe dochody całkowite Dochody całkowite razem (13 721) (19 904) Dochód całkowity przypadajcy: Akcjonariuszom (13 721) (19 904) Zysk (strata) na jedn akcj Z działalnoci kontynuowanej (PLN) Zwykły 15 (0,62) (1,07) Rozwodniony 15 (0,62) (1,07) Inne całkowite dochody - - Inne całkowite dochody (netto) - - Całkowite dochody ogółem (13 721) (19 904) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 3

18 Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia SFINKS POLSKA S.A. Roczny bilans na dzie 31 grudnia 2012 Aktywa trwałe Nota 31 grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 Wartoci niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Nalenoci długoterminowe Udziały w jednostkach zalenych Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe Zapasy Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci rodki pienine i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny 31 grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych ( ) ( ) Zysk (strata) netto okresu obrotowego (13 721) (19 904) Kapitały przypadajce akcjonariuszom (53 013) (39 190) Zobowizanie długoterminowe Poyczki i kredyty bankowe Zobowizania długoterminowe z tytułu leasingu finansowego Pozostałe rezerwy długoterminowe Inne zobowizania długoterminowe Zobowizania krótkoterminowe Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania Zobowizania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego Krótkoterminowe poyczki i kredyty bankowe Rezerwy krótkoterminowe Przychody rozliczane w czasie Pasywa razem Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 4

19 Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia SFINKS POLSKA S.A. Roczne zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 Kapitał podstawowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 PLN 000 od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 PLN 000 Stan na pocztek okresu Wydanie udziałów ( emisja ) Stan na koniec okresu Kapitał zapasowy Stan na pocztek okresu Emisja akcji powyej wartoci nominalnej Koszty emisji (102) (728) Stan na koniec okresu Nierozliczony wynik z lat ubiegłych Stan na pocztek okresu ( ) ( ) Niepodzielona cz wyniku finansowego (19 904) (36 615) Stan na koniec okresu ( ) ( ) Zysk (strata) netto Stan na pocztek okresu - - Wynik finansowy wypracowany w okresie obrotowym (13 721) (19 904) Stan na koniec okresu (13 721) (19 904) Razem kapitały własne Stan na pocztek okresu (39 190) (59 330) Stan na koniec okresu (53 013) (39 190) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 5

20 Jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzie 31 grudnia SFINKS POLSKA S.A. Roczny rachunek przepływów pieninych za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia grudnia 2012 PLN grudnia 2011 PLN 000 rodki pienine netto z działalnoci operacyjnej Zysk (strata) brutto roku obrotowego (13 721) (18 210) Korekty: Podatek dochodowy zapłacony - - Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja wartoci niematerialnych Odpis aktualizujcy aktywa trwałe (Zysk)/strata na sprzeday rzeczowych aktywów (43) (2) trwałych Likwidacja rodków trwałych Odpis aktualizujcy udziały i udzielone poyczki Przychody z tytułu odsetek (285) (493) Koszty odsetek Inne - (2 964) Zmiany stanu kapitału obrotowego (6 182) Zapasy (245) (84) Nalenoci handlowe oraz pozostałe nalenoci (2 637) Zobowizania handlowe oraz pozostałe zobowizania (355) (3 461) Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (4 300) Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej Wpływy ze sprzeday majtku trwałego Wpływy z tytułu spłaty poyczek udzielonych Wydatki na zakup majtku trwałego (3 008) (11 536) Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach (15) - stowarzyszonych Utworzenie długoterminowych lokat bankowych - (3 900) Udzielone poyczki (1 098) (2 798) rodki pienine netto z działalnoci (1 816) (17 960) inwestycyjnej Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej Odsetki zapłacone (3 332) (8 549) Odsetki uzyskane Spłata kredytów i poyczek (2 301) (5 454) Koszty emisji akcji własnych (102) (708) Spłata zobowiza z tytułu leasingu finansowego (64) (1 338) rodki uzyskane z emisji akcji Zacignicie kredytów bankowych i poyczek rodki pienine netto z działalnoci finansowej (5 514) Noty stanowi integraln cz sprawozdania finansowego Strona 6

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI MABION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2014 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Mabion S.A. (dalej Spółka ). Siedzib Spółki

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku

KORPORACJA GOSPODARCZA. Sprawozdanie Zarządu. z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku KORPORACJA GOSPODARCZA Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej efekt S.A. w 2007 roku OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ÓD!, ULICA RADWA"SKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ÓD!, ULICA RADWASKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ÓD!, ULICA RADWA"SKA#6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINI$#BIEG EGO#REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TRE(CI OPINIA#NIEZALE)NEGO#BIEG EGO#REWIDENTA... 3 RAPORT# Z# BADANIA# SPRAWOZDANIA#

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

HUTMEN S.A. WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, ULICA JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2006 31.12.2006 1. Dane jednostki a) Nazwa: LSI Software Spółka Akcyjna b) siedziba Łód, Al. Piłsudskiego 135 c) organ prowadzcy rejestracj Sd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa SFINKS

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A

GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A GRUPA KAPITAŁOWA SFINKS POLSKA PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD STYCZNIA 2014 DO 30 LISTOPADA 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA OPINIA NIEZALENEGO BIEGEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarzdu FAM Grupa Kapitaowa Spóka Akcyjna Przeprowadzilimy badanie zaczonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitaowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Al. Jana Pawła II 19 00-854 Warszawa Polska Tel: +48 22 511 08 11 Fax: +48 22 511 08 13 www.deloitte.com/pl OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MONNARI TRADE S.A. ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 LISTOPADA 2015

SFINKS POLSKA S.A. PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 LISTOPADA 2015 SFINKS POLSKA S.A. PIASECZNO, ULICA ŚWIĘTOJAŃSKA 5A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2014 DO 30 LISTOPADA 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A.

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa Magellan

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

TXM S.A. ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

TXM S.A. ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ANDRYCHÓW, UL. KRAKOWSKA 140A SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA NORTH COAST PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 PRUSZKÓW, UL. 3 MAJA 8 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 30 wrzenia 2007 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 3 kwartał 2007 roku okres od 01.07 30.09.2007 roku 3 kwartały 2007 roku narastajco okres

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SPRAWOZDANIE ATLANTIS S.A. Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2015 PŁOCK, 21.03.2016 rok 1 1. Przedmiot sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDICALGORITHMICS S.A. UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA UL. ŻURAWIA 22 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2011 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd

Komisja Papierów Wartociowych i Giełd 1 ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 5 6 7 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA A. NOTY OBJANIAJCE NOTY OBJANIAJCE DO SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Nota 1 a 8 Nota 1 b Ograniczenia w prawach własnoci

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

IQ Audyt sp. z o.o. Opinia niezalenego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A.

IQ Audyt sp. z o.o. Opinia niezalenego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. Opinia niezalenego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Everest Investments S.A. Przeprowadzilimy badanie sprawozdania finansowego Everest Investments S.A. z siedzib w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA r. RAPORT BIECY Nr 11/2015 Data sporzdzenia: 03.06.2015 r. Temat: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biece i okresowe Tre raportu:

Bardziej szczegółowo

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A.

FERRATUM CAPITAL POLAND S.A. UL. DŁUGA 16A/23 53-658 WROCŁAW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 GRUPA KAPITAŁOWA MONNARI TRADE ŁÓDŹ, ULICA RADWAŃSKA 6 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Opinia i raport niezale nego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres

Opinia i raport niezale nego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres Opinia i raport niezalenego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Grupy Kapitałowej Polskie Przedsibiorstwo Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnaska 27

Echo Investment S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnaska 27 Echo Investment S.A. 25-528 Kielce, ul. Zagnaska 27 Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego sporzdzonego zgodnie z Midzynarodowymi Standardami Rachunkowoci za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALE NEGO BIEG EGO REWIDENTA OPINIA NIEZALENEGO BIEGEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarzdu TUP S.A. Przeprowadzilimy badanie zaczonego sprawozdania finansowego TUP Spóka Akcyjna (dalej: Spóka), z siedzib w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej

1. Charakterystyka ogólna jednostki dominującej i jej działalności oraz kapitał własny Grupy Kapitałowej RAPORT z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Grupy Kapitałowej, w której jednostką dominującą jest MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku. Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu 30 marca 2016 roku Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

-./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&<&!"%2+& &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&<&!"%2+&,

-./&+ 0%+1#%223%!#&%+%)#!& 4 -./&+ &501#&#670-.3%!#&<&!%2+& &%2#&#& 9#+#2)&5%093%!#&<&!%2+&, !"#$#""%& ' (#)"%*%!"#&%+"%)#!"&, -./"&+ 0%+1#%223%!"#&%+"%)#!"& 4 -./"&+ &501#&"#67"0-.3%!"#&%+"%)#!"& 8 &%2#&"#& 9#"+#2)&5%"093%!"#&%+"%)#!"& : 0;"&!"&$#""%&%!"#&

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE OGÓLNE.

A. INFORMACJE OGÓLNE. RAPORT UZUPEŁNIAJCY OPINI Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI LSI SOFTWARE S.A. ZA ROK OBROTOWY KOCZCY SI 31 GRUDNIA 2006 ROKU. A. INFORMACJE OGÓLNE. 1. Nazwa firmy brzmi: LSI Software S.A. 2. Forma

Bardziej szczegółowo

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

RAINBOW TOURS S.A. ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, ULICA PIOTRKOWSKA 270 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2016 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PELION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PELION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PELION S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujce badan Spółk Spółka działa pod firm Pelion S.A. Siedzib Spółki jest Łód, ul.

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r. KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Rejestracja jednostki dominujcej w Urzdzie Skarbowym i Urzdzie Statystycznym NIP: REGON:

RAPORT. Rejestracja jednostki dominujcej w Urzdzie Skarbowym i Urzdzie Statystycznym NIP: REGON: 1 RAPORT Uzupełniajcy opini z badania skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Kronieskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. w Kronie za okres od 01-01-2004 do 31-12-2004 A. CZ OGÓLNA. 1. Dane identyfikujce

Bardziej szczegółowo

WSTP. W skład Rady Nadzorczej wchodz: - Andrzej Olszewski - Zyta Olszewska - Jan Kowalewski - Anna Rutkowska - Maciej Olszewski

WSTP. W skład Rady Nadzorczej wchodz: - Andrzej Olszewski - Zyta Olszewska - Jan Kowalewski - Anna Rutkowska - Maciej Olszewski WSTP Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalnoci zwanej dalej PKD jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych (5146). Właciwym sdem rejestrowym

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

MAGELLAN S.A. ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS S.A. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

MEDICALGORITHMICS S.A. ALEJE JEROZOLIMSKIE 81 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ALEJE JEROZOLIMSKIE 81 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA KATOWICE, UL. PORCELANOWA 12 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA KATOWICE, UL. PORCELANOWA 12 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA KATOWICE, UL. PORCELANOWA 12 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA...

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 12 stron Opinia

Bardziej szczegółowo