REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 " KUBUŚ PUCHATEK " W SZCZYTNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 " KUBUŚ PUCHATEK " W SZCZYTNIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 " KUBUŚ PUCHATEK " W SZCZYTNIE I. Zakres podmiotowy rekrutacji 1. Do Miejskiego Przedszkola Nr 9 " Kubuś Puchatek " w Szczytnie przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie miasta Szczytno, a także poza miastem z zastrzeżeniem kryteriów pierwszeństwa zawartych w rozdziale II pkt W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dane dziecko kończy 10 lat. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku, stosując zasady postępowania rekrutacyjnego. 4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne i jeżeli jest mieszkańcem miasta Szczytno ma zapewnione miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. 5. Dla celów rekrutacji ustala się maksymalną liczbę miejsc w przedszkolu oraz liczbę grup -5 w tym grup dzieci 6-letnich Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy (nie więcej niż 25 w oddziale lub 20 w oddziale integracyjnym). II. Zasady postępowania rekrutacyjnego 1. Podstawowa rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich odbywa się raz w roku i dokonywana jest przez dyrektora przedszkola. 2. W przypadku gdy liczba zgłoszeń jest większa od liczby miejsc, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje Komisja Rekrutacyjna w oparciu o kryteria wymienione w pkt. 6, biorąc pod uwagę liczbę miejsc określoną w rozdziale I pkt W przypadku gdy w trakcie roku zwolni się miejsce w przedszkolu, dodatkowego naboru dokonuje dyrektor spośród kart złożonych w trakcie podstawowej rekrutacji.

2 4. Rodzice składają Kartę zgłoszenia dziecka do wybranego przez siebie tylko jednego przedszkola lub szkoły (w przypadku 6-latka). Złożenie kart w więcej niż jednej placówce skutkować może pozostawieniem wszystkich wniosków danej osoby bez rozpatrzenia. 5. Harmonogram rekrutacji: a) Rekrutacja dzieci 6-letnich objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego przyjmowanie przez dyrektorów kart zgłoszeń - do ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie w przedszkolach list przyjętych dzieci - do składanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola - do ogłoszenie decyzji dotyczących odwołań. b) Rekrutacja pozostałych dzieci w wieku 3-5 lat przyjmowanie przez dyrektorów kart zgłoszeń - do ogłoszenie wyników rekrutacji poprzez wywieszenie w przedszkolach list przyjętych dzieci - do składanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora przedszkola - do ogłoszenie decyzji dotyczących odwołań. 6. Kryteria pierwszeństwa obowiązujące podczas przyjmowania dzieci do przedszkola: a) Dzieci 6-letnie, uczęszczające do danego przedszkola; b) Dzieci 6-letnie zamieszkałe* na terenie miasta Szczytno w odległości do 3 km od przedszkola; c) Dzieci 6-letnie zamieszkałe* na terenie miasta Szczytno w odległości powyżej 3 km od przedszkola; d) Dzieci dotychczas uczęszczające do danego przedszkola; e) Dzieci zamieszkałe* na terenie miasta Szczytno, na całodzienny pobyt w przedszkolu z pełnym wyżywieniem - samotnie wychowywane przez pracującego rodzica; f) Dzieci zamieszkałe* na terenie miasta Szczytno, na całodzienny pobyt w przedszkolu z pełnym wyżywieniem - obojga pracujących rodziców; g) Pozostałe dzieci zamieszkałe* na terenie miasta Szczytno; h) Dzieci mające rodzeństwo w przedszkolu; i) Dzieci zamieszkałe* na terenie gminy wiejskiej Szczytno; j) Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin pod warunkiem refundacji przez daną gminę kosztów utrzymania dziecka; k) Kolejność zgłoszeń - w przypadku gdy liczba dzieci spełniających te same kryteria przekroczy liczbę miejsc. * Przez miejsce zamieszkania dziecka rozumie się miejsce zamieszkania jego rodziców lub opiekunów prawnych. III. Skład komisji rekrutacyjnych 1. W skład komisji rekrutacyjnych wchodzą; a) dyrektor przedszkola jako przewodniczący; b) przedstawiciel Rady Pedagogicznej (wybrany przez Radę); c) przewodniczący Rady Rodziców.

3 IV. Zasady ogłaszania rekrutacji 1. Podstawową rekrutację ogłasza się w formie: a) pisemnego ogłoszenia w przedszkolu; b) pisemnego ogłoszenia na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego; c) komunikatu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 2. W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu w dniu składania karty, należy go dostarczyć w ciągu 7 dni, w innym przypadku wniosek o przyjęcie dziecka może zostać odrzucony. 3. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza: a) listy dzieci przyjętych do przedszkola (według oddziałów, z zaznaczeniem rocznika); b) wykaz wolnych miejsc (według grup wiekowych). V. Dokumenty dotyczące rekrutacji 1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkoli to: a) karta zgłoszenia dziecka do przedszkola; b) zaświadczenie o zatrudnieniu c) dowód osobisty (tylko okazanie) d) inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb przedszkola. 2. Komisja rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza: a) listy dzieci przyjętych do przedszkola (według oddziałów, z zaznaczeniem rocznika); b) wykaz wolnych miejsc (według grup wiekowych). VI. Zadania dyrektora przedszkola 1. Wykonanie czynności przygotowawczych do pracy komisji rekrutacyjnej; a) wywieszenie harmonogramu rekrutacji i udostępnienie niniejszego dokumentu; b) w przypadku zapytań wyjaśnienie zainteresowanym zasad rekrutacji; c) wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszeń dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie. innych dokumentów dostarczanych przez rodziców; d) prowadzenie rozmów wstępnych ze wszystkimi rodzicami zgłaszającymi dziecko. do przedszkola; e) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym,. ze szczególnym zwróceniem uwagi na: - datę urodzenia dziecka, - miejsce zamieszkania dziecka zgodne z adresem zameldowania rodziców, - czas pobytu dziecka w przedszkolu, - wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu, - zatrudnienie rodziców, - czytelność zapisów, podpisy i pieczęci w karcie zgłoszenia oraz na innych załącznikach dokumentach. f) sporządzanie na posiedzenie komisji wykazu zgłoszonych dzieci z podziałem na grupy... wiekowe, zawierającego następujące informacje: - nazwiska i imiona dzieci w porządku alfabetycznym, - numery PESEL dzieci, - adresy zamieszkania dzieci. 2. Uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej. 3. Wywieszenie list przyjętych dzieci, przygotowanych na posiedzeniu komisji.

4 Nazwisko KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Data przyjęcia karty zgłoszenia:... dzień - miesiąc - rok Zgłaszam dziecko do Miejskiego Przedszkola Nr 9 " Kubuś Puchatek " w Szczytnie Data urodzenia Dane osobowe dziecka Imię/ imiona PESEL: Dane rodziców/opiekunów* Dane matki/opiekunki* ojca/opiekuna* Imię / imiona Nazwisko/ nazwiska Adres meldunku stałego** Adres meldunku tymczasowego*** Telefon kontaktowy Nazwa i adres zakładu pracy**** Informacje dodatkowe* Orzeczenie, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej Tak * Nie * Dziecko rodzica/opiekuna pracującego i samotnie je wychowującego** Tak * Nie * Informacje o dziecku Dziecko uczęszcza do danego przedszkola Tak * Nie * Odległość od miejsca zamieszkania do przedszkola wynosi do 3 km * powyżej 3 km* Deklaruję całodzienny pobyt dziecka z pełnym wyżywieniem Tak * Nie * Dziecko posiada rodzeństwo w danym przedszkolu Tak * Nie * Jakimi zajęciami dodatkowymi (płatnymi) dla dziecka są państwo zainteresowani Jakimi zajęciami dodatkowymi (bezpłatnymi) dla dziecka są państwo zainteresowani: tańce Tak * Nie * j. angielski Tak * Nie * rytmika Tak * Nie * religia Tak * Nie * logopeda Tak * Nie *

5 * niepotrzebne skreślić ** należy okazać dowód osobisty *** należy przedstawić poświadczenie meldunku tymczasowego **** należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu Deklaracje, zobowiązania rodziców Upoważniam do odbioru z przedszkola mojego dziecka, wymienione obok pełnoletnie osoby (poza rodzicami /opiekunami prawnymi). Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka, od momentu jego odbioru przez wskazaną, upoważnioną przez nas osobę Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych w przedszkolu. Wyrażam zgodę na umieszczenie na stronie internetowej przedszkola wizerunku mojego dziecka. Tak * Nie * Tak * Nie * Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133,poz.883) wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do pracy przedszkola i zachowania bezpieczeństwa mojego dziecka. Tak * Nie * Zobowiązuję się do: Przestrzegania postanowień statutu przedszkola Regularnego uiszczania wymaganych opłat w wyznaczonym terminie Zobowiązuję się pokrywać koszty za udział dziecka w w/w zajęciach dodatkowych Uczestniczenia w zebraniach rodziców Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią, zgłoszoną powyżej, zapewniającą dziecku bezpieczeństwo. Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania przedszkola na piśmie o zmianach danych osobowych, danych adresowych. Zobowiązuje się również do pisemnego poinformowania przedszkola, z miesięcznym wyprzedzeniem o rezygnacji z miejsca w przedszkolu oraz o wszelkich zmianach dotyczących ilości godzin, na które dziecko uczęszcza. Oświadczam, że informacje przedstawione w niniejszej karcie zgłoszenia są zgodne ze stanem faktycznym. (Za podanie nieprawdziwych danych mogą być wyciągnięte odpowiednie konsekwencje włącznie ze skreśleniem dziecka z listy przedszkolaków)

6 Deklaracje, zobowiązania rodziców Szczytno, dnia.... Czytelny podpis rodziców / opiekunów * niepotrzebne skreślić

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W MIĘKINI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W MIĘKINI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W MIĘKINI I. Tok postępowania rekrutacyjnego 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje: 1.1 Określenie liczby miejsc organizowanych w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Doruchowie

Regulamin Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Doruchowie Regulamin Rekrutacji dzieci do Publicznego Przedszkola w Doruchowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 173 2004r. poz. 329 z późniejszymi zmianami Statut Publicznego

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Nr 5. w Głogowie.

P R O C E D U R A REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola Nr 5. w Głogowie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora P-5 w Głogowie z dnia 18.08.2010r. P R O C E D U R A REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Nr 5 w Głogowie. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Mońkach

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Mońkach Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola w Mońkach Podstawy prawne: * Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 173 2004r. poz.329 z późniejszymi zmianami) Statut Przedszkola w Mońkach

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. Publiczne przedszkole w Osieku. Regulamin Rekrutacji

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku. Publiczne przedszkole w Osieku. Regulamin Rekrutacji Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku Publiczne przedszkole w Osieku Regulamin Rekrutacji 1 Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

1. Postępowanie rekrutacyjne

1. Postępowanie rekrutacyjne REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 w KRAPKOWICACH Podstawa prawna: Statutu Przedszkola Publicznego Nr 6 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie

Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Nr 4 w Myszkowie ROZDZIAŁ VIII ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 15 Postanowienia ogólne 1. Oddział przedszkolny prowadzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie Podstawy prawne: * Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, 2004r. poz.2572 ze zm. );

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Publicznego. Przedszkola Nr 5. ul. Kaszubska 4

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Publicznego. Przedszkola Nr 5. ul. Kaszubska 4 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju ul. Kaszubska 4 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 5 w Jastrzębiu Zdroju ul. Kaszubska 4 Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach 1 I. Tok postępowania rekrutacyjnego 1. 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I D Z I E C I

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I D Z I E C I R E G U L A M I N R E K R U T A C J I D Z I E C I do Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3 im. J. Brzechwy w Mławie ul. Hoża 6 Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie Podstawa prawna: 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 5 W ŁAŃCUCIE

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 5 W ŁAŃCUCIE ZARZĄDZENIE NR 5/2013 DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 5 W ŁAŃCUCIE z dnia 02.03.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci Przedszkola Miejskiego nr 5 w Łańcucie Na podstawie: 1. Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr /2010 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA

ZARZĄDZENIE Nr /2010 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA ZARZĄDZENIE Nr /2010 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia w sprawie przyjęcia Regulaminu Rekrutacji Dzieci do Przedszkoli Miejskich w Łowiczu Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola w Prochowicach. I. Informacje ogólne

Regulamin rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola w Prochowicach. I. Informacje ogólne Załącznik nr 1do Zarządzenia nr 1/2015 Regulamin rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola w Prochowicach Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W HORYŃCU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W HORYŃCU-ZDROJU Załącznik nr 11R do Statutu Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W HORYŃCU-ZDROJU I. Tok postępowania rekrutacyjnego. 1. Przebieg rekrutacji dzieci do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach ul. Żeromskiego 3 na rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach ul. Żeromskiego 3 na rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kozienicach ul. Żeromskiego 3 na rok szkolny 2012/2013 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYTYNIU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYTYNIU Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora z dnia 16 lutego 2016r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYTYNIU Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ PUCHATEK W BRANIEWIE w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN. REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ PUCHATEK W BRANIEWIE w roku szkolnym 2012/2013 PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KUBUŚ PUCHATEK REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO KUBUŚ PUCHATEK W BRANIEWIE w roku szkolnym 2012/2013 2013 Podstawa prawna: 1. USTAWA z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015

Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 Rekrutacja do przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wojaszówce informuje, że od 03 marca 2014 r. rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkola. Karty zgłoszeniowe dziecka

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W NICWAŁDZIE Podstawa prawna: -Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009 roku o zmianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Dychowie

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Dychowie Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Dychowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Ustawa z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO. wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO. wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mirsku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora nr 9/2014/2015 z dnia 02.03.2015r. Regulamin rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. św. Brata Alberta w Czechówce Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA POD SOSNAMI W KOPRZYWNICY NA ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA POD SOSNAMI W KOPRZYWNICY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Przedszkole Pod Sosnami w Koprzywnicy 27-660 Koprzywnica ul. Szkolna 6, Tel. 15 847 61 11; 517 919 162; http://ppodsosnami.edupage.org ; e-mail: ppsosnami@poczta.fm; REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGIO PRZEDSZKOLA IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGIO PRZEDSZKOLA IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGIO PRZEDSZKOLA IM. ORŁA BIAŁEGO W MIĘKINI Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŚWIEBODZICACH. I. Tok postępowania rekrutacyjnego

REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŚWIEBODZICACH. I. Tok postępowania rekrutacyjnego Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Nr 1/2015 z dnia 16.02.2015 REGULAMIN REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W ŚWIEBODZICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 z dnia 2 marca 2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Krasewie

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 z dnia 2 marca 2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Krasewie ZARZĄDZENIE NR 1/2018 z dnia 2 marca 2018 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Krasewie w sprawie zasad rekrutacji do punktu przedszkolnego, oddziału przedszkolnego i do kl. I Szkoły Podstawowej w Krasewie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO Przedszkola w Drawsku Pomorskim. Podstawa prawna:

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO Przedszkola w Drawsku Pomorskim. Podstawa prawna: REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO Przedszkola w Drawsku Pomorskim Podstawa prawna: Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dn. 19 marca 2009 roku o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

I. Tok postępowania rekrutacyjnego REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola przy ZSP w Strojcu Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2009 roku Nr 56, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZŁOTEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZŁOTEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W ZŁOTEJ I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁOTEJ. NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Przedszkolem pierwszego wyboru jest Publiczne Przedszkole Nr. w następnej kolejności Publiczne Przedszkole Nr. oraz Publiczne Przedszkole Nr..

Przedszkolem pierwszego wyboru jest Publiczne Przedszkole Nr. w następnej kolejności Publiczne Przedszkole Nr. oraz Publiczne Przedszkole Nr.. WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR W NOWEJ SOLI ROK SZKOLNY..../... Przedszkolem pierwszego wyboru jest Publiczne Przedszkole Nr. w następnej kolejności Publiczne Przedszkole Nr.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODJAZACH

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODJAZACH REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO przy SZKOLE PODSTAWOWEJ W PODJAZACH Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI GMINNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W KRZYWINIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp.

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp. Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.), 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 62/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 24 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 62/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 24 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 62/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Łowicz na rok szkolny 2012/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO SZKOLNYM W ŁĄKIEM

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO SZKOLNYM W ŁĄKIEM REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE PRZEDSZKOLNO SZKOLNYM W ŁĄKIEM Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI dzieci 3,4 letnich do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czernicy

REGULAMIN REKRUTACJI dzieci 3,4 letnich do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czernicy REGULAMIN REKRUTACJI dzieci 3,4 letnich do Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Czernicy INFORMACJE OGÓLNE 1. Ilekroć będzie mowa o przedszkolu należy rozumieć Przedszkole Publiczne

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2013/2014

na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR1 IM. KRASNALA HAŁABAŁY W KOBYŁCE na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz..U.z 2004r.Nr256,poz.2572z

Bardziej szczegółowo

prowadzonego przez Fundację Happy Days Szczęśliwe Dni ul. Bydgoska 12/1, Wrocław

prowadzonego przez Fundację Happy Days Szczęśliwe Dni ul. Bydgoska 12/1, Wrocław KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO HAPPY DAYS SZCZĘŚLIWE DNI ZWANEGO DALEJ PRZEDSZKOLEM prowadzonego przez Fundację Happy Days Szczęśliwe Dni ul. Bydgoska 12/1, 51-164 Wrocław Potwierdzam

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania rekrutacyjnego:

Zasady postępowania rekrutacyjnego: KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W CZELADZI Kryteria opracowano w oparciu o : Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA ROK SZKOLNY 2014/2015 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE WPROWADZENIE Podstawę prawną rekrutacji stanowi ustawa z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Dyrektor Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA. Dyrektor Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy data wpływu wniosku -podpis osoby przyjmującej WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Dyrektor Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy Proszę o przyjęcie dziecka do Przedszkola Nr 2 Miś w Słupcy od dnia.. 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/12 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Osieku Małym z dnia 31 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 1/12 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Osieku Małym z dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwała nr 1/12 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Osieku Małym z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Osieku Małym Na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

I. Tok postępowania rekrutacyjnego REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI PRZEDSZKOLA NR 1 POD TOPOLĄ W RASZYNIE Podstawa prawna: 1.Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r.Nr 67, poz.329 z późn. zm.) 2.Rozporządzenie M E Ni S z dnia 20 lutego 2004r.w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola Publicznego Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie Przedszkole Publiczne Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika w Tyczynie ul. Św. Krzyża 3 36-020 Tyczyn Tel: (17) 22 19 387 prtyczyn@intertele.pl www.przedszkoletyczyn.pl REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tok postępowania rekrutacyjnego 1

Rozdział I Tok postępowania rekrutacyjnego 1 Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w Szkole Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Art. 35, Art. 36 ust.1-8,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Kowalu

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Kowalu Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego w Kowalu Regulamin rekrutacji dzieci Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W KOPANICY

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W KOPANICY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2015/2016 r. Dyrektora Zespołu Przedszkola Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kopanicy z dnia 06.03.2015 r. REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W KOPANICY Podstawa

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr 2 w BYTOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr 2 w BYTOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA Nr 2 w BYTOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Nazwisko i imię dziecka... Pesel Data urodzenia Miejsce urodzenia Godziny pobytu dziecka w przedszkolu: od... do... adres

Bardziej szczegółowo

prowadzonego przez Fundację Happy Days Szczęśliwe Dni ul. Bydgoska 12/1, Wrocław

prowadzonego przez Fundację Happy Days Szczęśliwe Dni ul. Bydgoska 12/1, Wrocław KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLUBU DZIECIĘCEGO HAPPY DAYS SZCZĘŚLIWE DNI ZWANEGO DALEJ KLUBEM prowadzonego przez Fundację Happy Days Szczęśliwe Dni ul. Bydgoska 12/1, 51-164 Wrocław Potwierdzam wolę uczęszczania

Bardziej szczegółowo

Zapisy do Publicznego Przedszkola im. W. Chotomskiej w Kozodrzy na rok szkolny 2017/2018

Zapisy do Publicznego Przedszkola im. W. Chotomskiej w Kozodrzy na rok szkolny 2017/2018 Obowiązek szkolny 6 latków zniesiony Od roku szkolnego dzieci będą obowiązkowo rozpoczynać naukę w wieku 7 lat po rocznym obowiązkowym przygotowaniu przedszkolnym dla 6 latków. W miejsce obowiązku przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYJĘĆ DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP W BISTUSZOWEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYJĘĆ DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP W BISTUSZOWEJ REGULAMIN REKRUTACJI I PRZYJĘĆ DZIECI DO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PSP W BISTUSZOWEJ Podstawa prawna 1. Nowelizacja ustawy rekrutacyjnej z 08.01.2013 (Dz. U. z 2014r. poz 7)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI. do Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do Przedszkola nr 4 im. Krasnala Hałabały w Sławnie Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Zasady postępowania rekrutacyjnego

Podstawa prawna: Zasady postępowania rekrutacyjnego Załącznik nr 3 do Regulaminu Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach Zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO Przedszkola w Drawsku Pomorskim. Podstawa prawna: w roku szkolnym 2017/2018

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO Przedszkola w Drawsku Pomorskim. Podstawa prawna: w roku szkolnym 2017/2018 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO Przedszkola w Drawsku Pomorskim Podstawa prawna: Podstawa prawna: w roku szkolnym 2017/2018 1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. MARIANA KOSZEWSKIEGO W KOŚCIANIE WPROWADZENIE Podstawę prawną rekrutacji stanowi ustawa z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA BAŚNIOWY DWOREK W GOLINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.). 2.

Bardziej szczegółowo

Wesołe Przedszkole w Jordanowie Śląskim

Wesołe Przedszkole w Jordanowie Śląskim Regulamin rekrutacji dzieci na rok szkolny 2014/2015 do Zespołu Wychowania Przedszkolnego pn Wesołe Przedszkole Wesołe Przedszkole w Jordanowie Śląskim I. TOK POSTĄPOWANIA REKRUTACYJNEGO 1. Przebieg rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Punktu Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zagórzu na rok szkolny 2018/2019

Regulamin rekrutacji do Punktu Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zagórzu na rok szkolny 2018/2019 Regulamin rekrutacji do Punktu Przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zagórzu na rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: Art. 131 ust.1-10, Art.149, Art.150 ust.1-8;art.152; Art.153

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY NADARZYN

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY NADARZYN REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY NADARZYN Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r Nr 256, poz2572 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI. do Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Otyniu.

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI. do Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Otyniu. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI do Publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Otyniu na rok 2017/2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. do Żłobka Gminnego w Trzcianie

Regulamin Rekrutacji. do Żłobka Gminnego w Trzcianie Regulamin Rekrutacji do Żłobka Gminnego w Trzcianie PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku d lat 3 (Dz. U. z 2016r. poz. 157 z późn. zm.). 2. Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp.

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp. Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Sokołowie Młp. Podstawa prawna: 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w roku szkolnym 2014/2015

REGULAMIN REKRUTACJI. w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Cimochach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: 1. Art. 6, art. 20a, 20e, 20u, 20v, 20w, 20z, 20za, 20zb, 20zc, 20zd Ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin zapisów dzieci do Przedszkola Publicznego w Krzeszowie na rok szkolny 2018/2019

Regulamin zapisów dzieci do Przedszkola Publicznego w Krzeszowie na rok szkolny 2018/2019 Regulamin zapisów dzieci do Przedszkola Publicznego w Krzeszowie na rok szkolny 2018/2019 Załącznik do Zarządzenia Nr 01/2018 Dyrektora Przedszkola Publicznego w Krzeszowie z dnia 26.02.2018r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola publicznego Mali Einsteini w Nekli, ul. Wierzbowa 17 na rok szkolny 2015/2016

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola publicznego Mali Einsteini w Nekli, ul. Wierzbowa 17 na rok szkolny 2015/2016 Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola publicznego Mali Einsteini w Nekli, ul. Wierzbowa 17 na rok szkolny 2015/2016 I. Dane o dziecku Imię i nazwisko dziecka. Adres zamieszkania......... Data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i przyjęć dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu

Regulamin rekrutacji i przyjęć dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu Regulamin rekrutacji i przyjęć dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu I. Postanowienia ogólne. 1. Rekrutacja i przyjęcia do przedszkola prowadzone są w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 W ŁODZI

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 W ŁODZI REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 7 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 Rozdział I Przebieg postępowania rekrutacyjnego 1 1. Przebieg postępowania rekrutacyjnego obejmuje: 1) określenie liczby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W SZCZYTNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018. Rozdział I. Tok postępowania rekrutacyjnego

REGULAMIN REKRUTACJI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W SZCZYTNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018. Rozdział I. Tok postępowania rekrutacyjnego REGULAMIN REKRUTACJI DO MIEJSKICH PRZEDSZKOLI W SZCZYTNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Zgodnie z art. 130,131 ustawy prawo oświaty (Dz. U. 2017.59 z dnia 2017.01.11) do publicznego przedszkola lub publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Tworóg nr 1697/23/2018 z dnia 19.01.2018 r. REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji. do Miejskiego Przedszkola Nr 2 Fantazja w Szczytnie. na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji. do Miejskiego Przedszkola Nr 2 Fantazja w Szczytnie. na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do Miejskiego Przedszkola Nr 2 Fantazja w Szczytnie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Łowiczu prowadzonego przez Gminę Miasto Łowicz

Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Łowiczu prowadzonego przez Gminę Miasto Łowicz Zasady rekrutacji dzieci do Żłobka Miejskiego w Łowiczu prowadzonego przez Gminę Miasto Łowicz 1. 1. Przyjęcia do Żłobka odbywają się w trakcie całego roku, według kolejności zgłoszeń i w miarę posiadanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ŁAŃCUCIE

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ŁAŃCUCIE ZARZĄDZENIE NR 5/2018 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ŁAŃCUCIE z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łańcucie Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 16.2013.2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 77 w Poznaniu z dnia 28 lutego2014r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 3 do Statutu Szkoły w Szkole Podstawowej nr 77 w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JAŚ I MAŁGOSIA W JARZĄBKOWICACH

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JAŚ I MAŁGOSIA W JARZĄBKOWICACH REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA JAŚ I MAŁGOSIA W JARZĄBKOWICACH PODSTAWA PRAWNA - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz.2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU, WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻYNIU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU, WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻYNIU REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEŻYNIU, WCHODZĄCEJ W SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIEŻYNIU na rok szkolny 2018/2019 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Żłobkowym w Zawadzkiem Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r., Dz.U. z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Wodzierady. z dnia 10 marca 2014r.

Wójta Gminy Wodzierady. z dnia 10 marca 2014r. Zarządzenie Nr 14/2014 w sprawie zasad rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 do Przedszkola Samorządowego w Kwiatkowicach oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Zalesiu i Oddziału Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Pod Lipami w Wiosce

Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Pod Lipami w Wiosce Regulamin rekrutacji do Przedszkola Publicznego Pod Lipami w Wiosce Podstawa prawna: 1. Ustawa o Systemie Oświaty ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 marca 2009r. o zmianie Ustawy o Systemie Oświaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151.15.2015 WÓJTA GMINY BRZEŹNICA. z dnia 12 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151.15.2015 WÓJTA GMINY BRZEŹNICA. z dnia 12 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0151.15.2015 WÓJTA GMINY BRZEŹNICA z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych, dla których organem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 2. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i przyjęć dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu

Regulamin rekrutacji i przyjęć dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu Regulamin rekrutacji i przyjęć dzieci do Przedszkola Publicznego Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu-Dobrzyniu I. Postanowienia ogólne. Ogłoszenie rekrutacji 1. Rekrutacja i przyjęcia do przedszkola

Bardziej szczegółowo

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Przed wypełnieniem proszę przeczytać całość.. /pieczęć przedszkola/ Uwaga: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 Proszę o przyjęcie /imię

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W PIESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 2 W PIESZYCACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 17/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 25 stycznia 2019 r. /imię i nazwisko rodzica kandydata oraz adres do korespondencji w sprawach rekrutacji/ Dyrektor Przedszkola

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI W TURKU SŁONECZNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawy prawne:

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI W TURKU SŁONECZNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawy prawne: 5 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 5 Z ODDZIAŁAMI W TURKU SŁONECZNE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Podstawy prawne: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi na rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi na rok szkolny 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Konopnickiej w Złotoryi na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja do przedszkola Rekrutacja do przedszkola Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw W art. 6 Przedszkolem publicznym jest przedszkole,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONARZEWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONARZEWIE REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W KONARZEWIE 1 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA. w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie NA ROK SZKOLNY 2019/2020

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA. w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie NA ROK SZKOLNY 2019/2020 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA Podstawa prawna: w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Podobinie NA ROK SZKOLNY 2019/2020 1. Art. 131, art. 153 ust. 1i 2, art. 158

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grybów w roku szkolnym 2014/15

Zasady rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grybów w roku szkolnym 2014/15 Załącznik do porozumienia nr 1/2014 z dnia 21 lutego 2014r. Zasady rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Grybów w roku szkolnym 2014/15 1 1. Ilekroć w zasadach rekrutacji mowa o przedszkolu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Templewie

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Templewie Szkoła Podstawowa w Templewie REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Templewie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014/2015

na rok szkolny 2014/2015 Wypełnia przedszkole Data złożenia karty: Nr karty w rejestrze /2014 Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Publicznego w Skopaniu I. Dane osobowe dziecka : na rok szkolny 2014/2015 Dane osobowe PESEL

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/36/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/36/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zasad naboru dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2015/2016

Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2015/2016 Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do Publicznego Przedszkola w Widawie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa Prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

1. W rozdziale III poprzedzono 11 nagłówkiem: Organizacja oddziału przedszkolnego.

1. W rozdziale III poprzedzono 11 nagłówkiem: Organizacja oddziału przedszkolnego. Uchwała nr 141/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich z dnia 14.03.2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Szkoły Na podstawie Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZŁOTORYI ul. Górnicza 21/23 na rok szkolny 2016/2017

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZŁOTORYI ul. Górnicza 21/23 na rok szkolny 2016/2017 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W ZŁOTORYI ul. Górnicza 21/23 na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenie Dyrektora Zespołu

Załącznik do zarządzenie Dyrektora Zespołu Załącznik do zarządzenie Dyrektora Zespołu Z dnia 17.01.2019 r. ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SŁOPNICACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020 1 1. Ustawa z dnia 14.12.2016 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ŁAŃCUCIE

ZARZĄDZENIE NR 3/2016 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ŁAŃCUCIE ZARZĄDZENIE NR 3/2016 DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 4 W ŁAŃCUCIE z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji dzieci Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Łańcucie Na podstawie:

Bardziej szczegółowo