Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015"

Transkrypt

1 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju elektronicznej administracji w Polsce Statystyki, na które powołuje się dokument w rozdziale Wprowadzenie nie oddają rzeczywistego stanu rozwoju e-administracji w Polsce. Wydają się one zbyt zawyżone. Być może wynika to z samej metodyki badań, która bada dostępność usług online w pierwszym modelu dojrzałości, (czyli tylko informacja). Bardziej miarodajne byłyby statystyki dostępności online podstawowych usług krajów UE dla poszczególnych modeli dojrzałości. Na obecnym etapie prace, kiedy istotne znaczenie ma efektywność wykorzystania narzędzi informatycznych wewnątrz administracji podstawowe znaczenie miałoby podanie wyczerpujących informacji o ilości wdrożonych w administracji publicznej systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz współpracy między rejestrami publicznymi i poszczególnymi systemami informatycznymi. 1.2 Centrum kontaktowe administracji publicznej Na stronie 16 został wskazany pomysł utworzenia centrum kontaktowego administracji publicznej, które pełnić ma zadanie wsparcia dla obywateli i przedsiębiorców. Wspomnieć należy, że istnieje już taki punkt zwany Pojedynczym Punktem Kontaktowym, a utworzony został przez Ministerstwo Gospodarki w wyniku implementacji zapisów Dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym. Elektroniczny Punkt Kontaktowy dostępny jest pod adresem i pełni już zadania wsparcia dla przedsiębiorców. Wydaje się więc zbędne mnożenie kolejnych instrumentów realizujących te same zadania, o ile wymóg utworzenia kolejnego punktu kontaktowego nie wynika explicite z określonej dyrektywy. W miejsce tego rozwiązania postulujemy wprowadzić zagadnienie DOSTĘPNOŚĆ ONLINE ELEKTRONICZNYCH AKT SPRAWY. Aktualne ujęcie elektronicznych procedur w administracji publicznej to elektronizacja poszczególnych rozwiązań i instytucji przewidzianych dla papierowego obiegu dokumentów (np. doręczenia, zaświadczenia, wnoszenie podań, wydawanie decyzji). W procedurze administracyjnej, cywilnej oraz karnej należy niezwłocznie zapewnić takie rozwiązania online, które zapewnią uczestnikom postępowania, bez konieczności dojazdów i osobistego stawiennictwa, zdalny dostęp do całości elektronicznych akt sprawy w systemach informatycznych właściwych 1

2 urzędów, w tym wgląd w portfolio wszystkich własnych dokumentów składanych na styku z danym organem państwa lub takich, do których są uprawnieni z uwagi na uzasadniony interes prawny. Należy odejść od postrzegania postępowań przed organami państwa jedynie jako wymiany poszczególnych pism w kierunku odwzorowania i zapewnienia dostępu do całych procesów, takich jak np. proces inwestycyjny (składających się w typowym przypadku z około 36 różnego rodzaju procedur administracyjnych). Przedsiębiorcy lub osoby fizyczne powinny uzyskać drogą elektroniczną dostęp i kontrolę do całego procesu, a nie tylko możliwość wymiany drogą elektroniczną poszczególnych pism. 1.3 Uzupełnienie celów operacyjnych o zagadnienia związane z elektronizacją procedur administracyjnych: Zapewnienie możliwości elektronizacji wszystkich procedur administracyjnych dla obywateli i biznesu w nowych i nowelizowanych aktach prawnych (poprzez np. uwzględnienie w procesie Oceny Skutków Regulacji analizy możliwości elektronizacji procedur i danych referencyjnych - przykładem negatywnym może być rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie właściwości miejscowej urzędów skarbowych, które nie nadaje się do przetwarzania w sposób automatyczny ze względu na sposób opisu zasięgu terytorialnego urzędów skarbowych (zamiast określenia aktualizowanej listy ulic w danej miejscowości w bazie danych / rejestrze publicznym, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zasięg ujęto w postaci opisów wymagających pracochłonnych czynności digitalizacyjnych). Ponadto każdy nowy wniosek/formularz powinien być publikowany w wersji zawierającej odpowiednik elektroniczny (wzór dokumentu w CRD) Zmniejszenie obowiązków informacyjnych i obciążeń biurokratycznych dla obywateli i przedsiębiorców poprzez elektronizacje procedur i rejestrów publicznych Niezbędne jest stworzenie jednego centrum tworzenia i aktualizacji generycznych modeli procesów realizowanych w administracji i schematów procedur prawnych dbającego o standard i analizującego wszystkie powiązania procesów i systemów informatycznych. Taka weryfikacja, z centralnego punktu widzenia, pozwoli na sprawdzenie spójności przebiegu procesów w ramach procedury, a przygotowywane schematy mogłyby być wykorzystywane w procesie elektronizacji procedur. Ponadto centrum stałoby na straży 2

3 elektronizacji e-administracji i poprzez obowiązkową analizę każdej nowej lub nowelizowanej ustawy eliminowało wszystkie bariery uniemożliwiające elektronizację procedur administracyjnych. 1.4 Transgraniczny wymiar funkcjonowania polskiej administracji publicznej W kontekście prac Komisji Europejskiej odnośnie transgranicznego świadczenia usług niezmiernie ważne staje się dostosowanie administracji państwowej do obsługi zagranicznych petentów. W obecnej wersji Planu Informatyzacji Państwa nie wspomina się tego aspektu, który wymaga uwzględnienia zarówno przy modernizacji istniejących systemów informatycznych, jak i tworzeniu nowych. Ma to również szczególne znaczenie z punktu widzenia zmiany przepisów, elektronizacji procedur, prac nad eid, weryfikacji zagranicznych podpisów, ekwiwalentności dokumentów i obsługi procedur administracyjnych w kontekście obsługi klienta zagranicznego. Brak jest długofalowej koncepcji dostosowania systemów informatycznych administracji publicznej do wymogów wspólnotowych (np. wynikających z konieczności realizowania procedur transgranicznych w szczególności poprzez przygotowanie systemów informatycznych urzędów do stosowania list TSL, akceptowania określonych przez wspólnotę formatów podpisu elektronicznego i innych określonych przez wspólnotę). 1.5 Wdrożenie dyrektywy usługowej w polskiej administracji W Planie Informatyzacji Państwa powinny się znaleźć odnośniki do wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE i ustaw wdrażających jej wymagania. W tym kontekście na str. 11 należy zastanowić się, czy w kontekście odpowiedzialności MG za wdrożenie DU nie powinno uzupełnić się zdania: Zadanie przygotowania takich rozwiązań spoczywać będzie na Ministrze szefie Rządowego Centrum Legislacji działającego wspólnie z ministrem właściwym ds. informatyzacji, a także z ministrem właściwym ds. gospodarki w kontekście procedur związanych z działalnością gospodarczą. Z uwagi na doniosłość prac nad wdrożeniem dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym z punktu widzenia prac wspólnotowych wskazane będzie objęcie stałym monitoringiem dostosowania urzędów krajowej administracji publicznej do wymagań przedmiotowej dyrektywy w zakresie elektronizacji procedur. 3

4 1.6 Autoryzowana konwersja dokumentów papierowych na elektroniczne i umocowanie skanów Jednym z kluczowych zagadnień dla zapewnienia efektywnego przejścia polskiej administracji z pracującej na dokumentach papierowych na posługującą się dokumentami elektronicznymi jest zagadnienie funkcjonowania dokumentów papierowych w elektronicznych procedurach administracyjnych. Rozwiązaniem tego problemu jest opracowanie przepisów oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie autoryzowanej konwersji dokumentów papierowych na elektroniczne w zakresie działania administracji publicznej bez oczekiwania na pojawienie się tego typu rozwiązań w obszarze prawa cywilnego, (co zapewne będzie procesem znacznie bardziej skomplikowanym i długotrwałym ze względu na złożoność tego zagadnienia). Proponuje się rozważyć, aby rolę ośrodków dokonujących autoryzowanej konwersji z dokumentu papierowego na dokument elektroniczny pełniły same organy administracji w ramach standardowej obsługi petentów - np. w biurach podawczych albo notariusze. Autoryzowana konwersja dokumentów papierowych na elektroniczne wymaga zapewnienia prawnego umocowania skanów z uwagi na współwystępowanie dokumentów papierowych i elektronicznych na obecnym etapie informatyzacji. Urzędy, podmioty gospodarcze i obywatele powinny dysponować prawną możliwością dokonania konwersji dokumentów papierowych do postaci elektronicznej w sposób, który umożliwia niszczenie zbędnych oryginałów oraz brak konieczności utrzymywania kosztownych i uciążliwych w wyszukiwaniu archiwów papierowych. 1.7 Silniejsza integracja systemów teleinformatycznych wymiaru sprawiedliwości z pozostałymi systemami administracji publicznej Niezbędne jest silniejsze zintegrowanie systemów teleinformatycznych wymiaru sprawiedliwości z systemami administracji publicznej w zakresie możliwości wykorzystania danych zawartych w rejestrach publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości np. Krajowym Rejestrze Sądowym w kontekście możliwości realizacji elektronicznych procedur administracyjnych związanych z obsługą osób prawnych. Konieczne jest również zapewnienie dostępu do akt sprawy na odległość. W chwili obecnej dostęp do akt sprawy w miejscach odległych realizowany jest w sposób wymagający osobistego stawiennictwa celem wyboru akt wymagających powielenia i uiszczenia stosownych opłat lub też zakłada ustanowienie pełnomocnika w miejscu prowadzenia postępowania. Jest to rozwiązanie 4

5 całkowicie anachroniczne w realiach społeczeństwa informacyjnego i niedogodne dla stron działających z odległego miejsca zamieszkania, a wynikające z prowadzenia przez policję, prokuraturę oraz sądy papierowych akt sprawy. Konieczne jest zapewnienie informatyzacji policji, prokuratur oraz sądów stopniu umożliwiającym prowadzenie elektronicznych akt sprawy oraz zdalny dostęp do dokumentów. 1.8 Brak dobrze określonych ram prawnych do korzystania z elektronicznych procedur administracyjnych przez osoby prawne np. spółki W Planie Informatyzacji Państwa dominuje spojrzenie na funkcjonowanie administracji z punktu widzenia obywatela lub małego przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalności gospodarczą. Choć udział firm z sektora MŚP w polskiej gospodarce jest bardzo znaczny, to nie można pominąć perspektywy większych przedsiębiorców, występujących również w formie osób prawnych. Należy odnotować, że obecnie brak jest jednoznacznych rozwiązań prawnych pozwalających takim korzystać z elektronicznych procedur administracyjnych. Brak jest np. regulacji w zakresie reprezentacji i podpisywania w imieniu osób prawnych dokumentów elektronicznych składanych za pomocą profilu zaufanego w taki sposób, aby zapewnić automatyczną weryfikację prawidłowości reprezentacji danej osoby prawnej za pomocą platformy epuap. 1.9 Brak wykorzystania potencjału polskiego sektora ICT poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego W całym Planie Informatyzacji Państwa brak jest wizji wykorzystania bardzo dużych możliwości polskiego sektora komercyjnego ICT w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. W opinii Ministerstwa Gospodarki należy rozważyć, czy powoływanie nowych agencji rządowych jest zasadne w sytuacji, gdy takie same usługi na konkurencyjnych warunkach mogą dostarczyć polscy przedsiębiorcy branży ICT, a budżet państwa może zaoszczędzić na zbędnych wydatkach Brak współpracy z sektorem komercyjnym dla wdrożenia modelu sfederowanej tożsamości opartych o danych logowania klienta do systemów przedsiębiorstw o wysokim stopniu bezpieczeństwa np. banków Z obserwacji i analiz Ministerstwa Gospodarki wynika, że należy rozważyć rozszerzenie możliwości autoryzacji użytkowników w systemach teleinformatycznych administracji publicznej z wykorzystaniem danych logowania z systemów przedsiębiorców 5

6 komercyjnych np. banków, czy operatorów telekomunikacyjnych, wykorzystujących zaawansowane i silne mechanizmy uwierzytelniania swoich klientów. Mechanizmy takie są stosowane w z powodzeniem w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na Litwie. Wskazane byłoby opracowanie na użytek administracji publicznej szerokiej i obejmującej wiele narzędzi polityki autentykacji i podpisów elektronicznych obejmujących oprócz zaufanego profilu również inne komercyjnie wypracowane rozwiązania. Na wzór IDABC authentication policy guidelines należy określić jakie narzędzia są adekwatne do poszczególnych zastosowań i poziomów bezpieczeństwa. Dokument powinien określić ramy współpracy i wykorzystania usług zaufania komercyjnych centrów certyfikacji lub systemów autentykacji tworzonych przez inne podmioty, np. samorządy i banki Wątpliwości, co do sensu powołania Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego Ministerstwo Gospodarki podtrzymuje zgłoszone uwagi w procesie konsultacji międzyresortowych projektu założeń do ustawy o powołaniu Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki nic nie przeszkodzie centralizacji zakupów usług telekomunikacyjnych i informatycznych od komercyjnych przedsiębiorców ICT bez konieczności powoływania nowej agencji rządowej Brak odniesienia do funkcjonujących platform regionalnych i zagadnień informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego W Planie Informatyzacji Państwa brak jest pogłębionej wizji przyszłości i współpracy, zwłaszcza w kontekście wzmocnienia i centralizacji funkcji epuap, z funkcjonującymi obecnie platformami regionalnymi np. SEKAP, Wrota Małopolski, Wrota Podlasia oraz systemami komercyjnych elektronicznych skrzynek podawczych, oferowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. 2. Cele Planu Informatyzacji Państwa Nieprecyzyjne wskaźniki - zmniejszenie o połowę dystansu do wiodących krajów europejskich w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego w międzynarodowych badaniach porównawczych na koniec okresu programowania Ministerstwo Gospodarki pragnie wskazać, że w ramach pomiaru realizacji celów omawianego Planu Informatyzacji Państwa wskazano na nieprecyzyjne wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W połączeniu z brakiem oszacowania nakładów na realizację 6

7 planu (poza wskazaniem finansowania projektów 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków europejskich) oraz brakiem szacunków ekonomicznych w Ocenie Skutków Regulacji budzi to wątpliwości, co do możliwości prawidłowej oceny wykonania celów planu Ryzykowne wskaźniki - nieprzekraczanie poziomu zatrudnienia w administracji publicznej osiągniętego w chwili uchwalenia Planu, niezależnie od zakresu czynności realizowanych przez administrację publiczną - brak ścisłej kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego W zakresie wskaźnika dotyczącego stanu zatrudnienia w administracji publicznej w świetle realizacji Planu Informatyzacji Państwa należy podkreślić brak bezpośredniego władztwa rządu nad polityką jednostek samorządu terytorialnego. Jest to czynnik ryzyka realizacji planu. W opinii Ministerstwa Gospodarki sprawa zatrudnienia w administracji publicznej jest zagadnieniem złożonym, zależnym od znacznie większej ilości czynników niż tylko od stanu zaawansowania realizacji Planu Informatyzacji Państwa. Należy przy tym zauważyć, że w niektórych działaniach planu zakładane jest bezpośrednio lub pośrednio zwiększenie zatrudnienia np. przy powołaniu Międzyresortowego Operatora Systemu Telekomunikacyjnego. 3. Działania W treści dokumentu często zdarza się, że wskaźniki nie mapują się w sposób jasny i bezpośredni na działania dla poszczególnych zadań. Przykładem może być zadanie II.6 gdzie dla 5 działań został określony jeden wskaźnik Liczba absolwentów studiów podyplomowych dla informatycznej kadry kierowniczej, utworzonych w celu podnoszenia ich kompetencji, który w praktyce dotyczy części jednego z działań (brak jest wskaźników do reszty działań). Osobnym zagadnieniem jest sama definicja wskaźników i możliwość ich późniejszej weryfikacji, która w tym, jak i wielu innych przypadkach, jest niemożliwa do zweryfikowania Cel I Zadanie Brak jest miernika odzwierciedlającego ilość rodzajów informacji, które mają być dostępne za pośrednictwem Geoportal2 np. dostępność informacji na temat 7

8 ewidencji gruntów i budynków w skali całego kraju, informacji na temat infrastruktury w terenie Brak możliwości wykorzystania rozwiązań sfederowanej tożsamości dla pojedynczego logowania z systemów firm komercyjnych np. banków W ramach Zadania I.1 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Zlikwidowanie barier prawnych uniemożliwiających elektronizację procedur administracyjnych Zapewnienie analizy możliwości elektronizacji procedur administracyjnych dla wszystkich nowych i modyfikowanych procedur administracyjnych Zapewnienie analizy procesowej i przygotowywanie schematów przebiegu procesów dla wszystkich nowych i modyfikowanych procedur administracyjnych Dążenie do zmniejszenia obowiązków informacyjnych przy realizacji procedur administracyjnych, poprzez m.in. zmniejszenie liczby wymaganych załączników oraz zastąpienie zaświadczeń oświadczeniami (dążenie do jak najszerszej informatyzacji rejestrów i możliwości weryfikacji składanych oświadczeń w rejestrach publicznych) Zapewnienie obsługi elektronicznej obywateli i firm z innych państw UE. W tym względzie istotne jest przeprowadzenie analizy projektów pilotażowych realizowanych przez Unię Europejską, które służą ułatwieniu realizacji tych zadań administracji, które posiadają aspekty transgraniczne. Niezbędne jest określenie listy takich projektów pilotażowych w których Polska uczestniczy, lub powinna uczestniczyć z uwagi na objęte Planem Informatyzacji Państwa prace nad systemami informatycznymi Umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom zadeklarowania epuap, jako adresu do kontaktu z nimi wszystkich urzędów w sposób elektroniczny. W chwili obecnej można określić, żeby urząd komunikował się elektronicznie tylko dla wybranej sprawy wysyłając odpowiedni wniosek/oświadczenie, a nie można tego zrobić globalnie dla wszystkich spraw W odniesieniu do działania b) Zadania I.1 Udostępnianie na epuap kolejnych usług elektronicznych przynajmniej na poziomie dwukierunkowej 8

9 komunikacji (wysłania i odebrania dokumentu elektronicznego on-line) wydaje się, iż należy pójść dalej w tym punkcie i poziom dwukierunkowej komunikacji zamienić na poziom, 4 czyli transakcji. Ma to tym bardziej uzasadnienie, iż wymienia się w tym dokumencie, jako ważne zapewnienie możliwości monitorowania przez obywateli i przedsiębiorców statusu realizowanych elektronicznie spraw urzędowych, które jest możliwe tylko w przypadku realizacji poziomu 4. W związku z tym działanie b) miałoby postać Udostępnianie na epuap kolejnych usług elektronicznych przynajmniej na poziomie transakcji W odniesieniu do Zadania I.1 pkt g informujemy, że w chwili obecnej trwają już prace mające na celu wdrożenie i elektronizację procedur świadczenia usług transgranicznych w Polsce. W projekcie Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka, dalej zwany UEPA (realizowany przez Ministerstwo Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Krajową Izbę Gospodarczą) w zadaniu związanym z mapowaniem, elektronizacją i uproszczeniem procedur elektronicznych koordynowanym przez Instytut Logistyki i Magazynowania trwają obecnie prace prowadzone wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu wypracowania interpretacji związanych z przebiegiem procedury związanej ze świadczeniem usług transgranicznych i ich elektronizacją. Należy więc zweryfikować zadanie, gdyż obecne prace są znacznie dalej niż etap planowania. Proponuje się, aby podjąć się zadania związanego z ustaleniem ekwiwalentności wymaganych w tych procedurach dokumentów podmiotów z innych krajów w kontekście wymaganej dokumentacji w polskim prawie Zadanie Proponujemy dokonać zmiany, aby w pkt. e) nie występowało dążenie, ale planowana redukcja i uproszczenie liczby procedur administracyjnych z wskaźnikiem wartościowym W ramach Zadania I.4 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Zapewnienie standardów opisów procedur administracyjnych i dokumentów występujących w ramach procedur, 9

10 Zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa poprzez stworzenie modelowych przebiegów procedur administracyjnych przez resorty właściwe, Pkt e) w niniejszym zadaniu jest działaniem, natomiast w celu II jest zadaniem II.2. Proponujemy uspójnienie dokumentu Cel II Zadanie Uwaga jak Zadaniu I Brak jest sprecyzowanych planów, co do autoryzowanej konwersji dokumentów papierowych na elektroniczne W ramach Zadania II.2 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Uzupełnić działanie b) poprzez dodanie następującego zdania: Przejście z wymiany dokumentów papierowych na elektroniczne, w tym poprzez umożliwienie składania skanów dokumentów, Uzupełnić działanie c) poprzez dodanie następującego zdania: Przyspieszenie wewnętrznych przepływów informacyjnych poprzez m. in. zamianę zaświadczeń na oświadczenia, likwidację zbędnych załączników, Zadanie Proponuje się ustanowienie standardu BPMN2, jako standardu opisu procesów w administracji publicznej i w repozytorium procesów epuap W ramach Zadania II.3 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Uporządkowanie baz danych urzędów, mające na celu stworzenie centralnej bazy urzędów administracji publicznej wraz z informacjami teleadresowymi, adresami BIP, regon, nip, , adres skrzynki podawczej, właściwość terytorialna, itp. (Tego typu baza jest podstawowym wymogiem sprawnego działania państwa w sposób informatyczny. Samo uporządkowanie nie wystarczy, należałoby zapewnić mechanizmy, które spowodują, że baza ta będzie aktualna. Na problem natrafiono podczas realizacji projektu UEPA, w trakcie budowy Elektronicznego Punktu Kontaktowego, który według Dyrektywy usługowej powinien udostępniać szczegółowe dane urzędów zaangażowanych w procedury związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności usługowej, a w sytuacji Polski nie tylko usługowej. Mimo wielu prób nie można było dotrzeć do wiarygodnego źródła danych o urzędach w Polsce.) 10

11 Proponuje się uzupełnić działanie II.3e o zapisy dotyczące całej działalności reglamentowanej Brak jest wskaźnika odnośnie ilości opisów procesów w repozytorium epuap Zadanie Ministerstwo Gospodarki podtrzymuje uwagi, co do powołania MOST przekazane przy konsultacjach międzyresortowych założeń ustawy o powołaniu MOST Zadanie W ramach Zadania II.5 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Działanie II.5.e Kontrola publikacji przez administrację publiczną wzorów formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów na epuap jest niejasne. Nie wiadomo, kto dokładnie powinien kontrolować te publikacje i na czym ta kontrola miałaby polegać. Poza tym w chwili obecnej CRD na epuap jest administrowane przez MSWiA i to ten resort kontroluje wszelkie wpisy do CRD Wskaźnik II.5.c Liczba wymaganych wzorów formularzy elektronicznych zamieszczonych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów na epuap ustawiony na 99% opublikowanych w aktach prawnych dokumentów jest nieprecyzyjny i dodatkowo niemożliwy do realizacji. Po pierwsze w CRD publikuje się wzory dokumentów, a nie formularze, które są aplikacjami. Poza tym, nie istnieje aktualnie zestawienie, które pozwoliłoby określić w skali kraju liczbę wszystkich zróżnicowanych dokumentów formalnych związanych z procedurami administracyjnymi. Doświadczenia projektu UEPA pokazują, że określenie takiego wskaźnika w sposób jednoznaczny jest niemożliwe bez ukończonego procesu zmapowania wszystkich procedur administracyjnych. Ustawianie, zatem, wskaźnika realizacji na poziomie 99% jest bardzo ryzykowne, a ponadto liczba, która jest nieznana jest niemierzalna z założenia. Osobnym zagadnieniem jest kwestia konieczności dokonania zmian legislacyjnych niezbędnych w celu opublikowania wielu wzorów pism, zatem realizacja tego zamierzenia na poziomie 99% z góry skazana jest na niepowodzenie. Z prac zrealizowanych w UEPA wynika, że większość procedur nie nadaje się do elektronizacji z uwagi na m.in. liczne załączniki, które wymagane są w wersji papierowej. 11

12 Zadanie Ministerstwo Gospodarki widzi powołanie centrum kompetencji, jako zasadne, ale nie w postaci jednego instytutu, gdyż powinien zostać wykorzystany potencjał naukowy i innowacyjny już funkcjonujących ośrodków naukowych i akademickich Niezbędne jest podniesienie ilości absolwentów studiów podyplomowych dla informatycznej kadry kierowniczej, co najmniej do 400 absolwentów Proponuje się zmodyfikowanie działania c) rozszerzając zakres kształcenia na inne aspekty e-administracji Cel III Zadanie W kontekście Działania pkt a) proponuje się nie ograniczać do obszaru e-administracji, gdyż osobom wykluczonym jest niezbędna wiedza z wykorzystania wielu narzędzi i technologii informacyjno-technologicznych, poczynając od prostych e-usług związanych z połączeniami internetowymi, e-zakupami, do bardziej zaawansowanych Zadanie W ramach zadania III.5 proponuje się dodać następujące działania: Digitalizacja, konsolidacja i udostępnianie w obywatelom w sposób elektroniczny karty pacjenta Uruchomienie systemów rejestracji do specjalistów - budowa uniwersalnego systemu rejestracji opartego o epuap. 4. Postulaty nowych systemów służących usprawnieniu pracy administracji publicznej 4.1 Jednym z najistotniejszych problemów postępu w administracji publicznej początku XXI wieku jest zapewnienie możliwości szybkiego i transparentnego dla obywateli dostosowywania prawa. Proces legislacyjny służący zmianie ustaw i rozporządzeń celem usuwania błędów w przepisach, lepszego wykorzystania zmieniających się technologii i uwzględnienia słusznych propozycji usprawnień pracy administracji wymaga jednego systemu lub platformy elektronicznej, zamiast wielu niespójnych procedur i narzędzi. Konieczne jest zapewnienie jednego systemu workflow, który pozwoli urzędnikom na sprawne i wygodne przeprowadzenie procesu legislacyjnego a obywatelom na wgląd w jego treść na każdym 12

13 etapie procedowania zmian. W chwili obecnej oprócz edytora aktów prawnych mnożone jest wiele procedur i narzędzi, które w niespójny i częstokroć uciążliwy dla samej administracji sposób mają służyć wsparciu procesu legislacyjnego. Należy przygotować i wdrożyć jeden system workflow, który zastąpi dotychczasową procedurę realizowaną w znacznej części na papierze, a częściowo tylko elektronicznie (jak ma to miejsce np. w przypadku obsługi poszczególnych komitetów). 4.2 Opracowanie jednolitej dla całej administracji publicznej platformy zarządzania uprawnieniami dostępu do krajowych oraz wspólnotowych informacji niejawnych, którego operatorem byłaby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Brak tego rodzaju systemu opartego o mechanizmy pozwalające na weryfikacje uprawnień dostępu do objętych klauzulą dokumentów, terminowe przekazywanie informacji o konieczności odnowienia uprawnień, migrowanie poświadczeń bezpieczeństwa miedzy urzędami oraz bazę wiedzy o uregulowaniach w tym zakresie powoduje konieczność w przeważającej mierze papierowego administrowania tymi sensytywnymi uprawnieniami przez kancelarie tajne oraz biura informacji niejawnych w ministerstwach i urzędach. Praktyka pokazuje, ze ciężar ten jest przenoszony częstokroć na komórki merytoryczne bez dostarczenia stosownych narzędzi wsparcia informatycznego, jak np. paneli administracyjnych pozwalających na monitorowanie posiadanych przez pracowników uprawnień oraz podejmowanie w bezpiecznym środowisku czynności związanych z ich odnawianiem. Istotną potrzebę stanowi zapewnienie bazy wiedzy na temat znaczenia poszczególnych rozwiązań w obszarze ochrony informacji niejawnych oraz wsparcie dystrybucji wiedzy przy pomocy e-learningu. 5. Ocena Skutków Regulacji Informacje zawarte w Ocenie Skutków Regulacji zdaniem Ministerstwa Gospodarki nie odzwierciedlają precyzyjnie skutków wdrożenia Planu Informatyzacji Państwa , OSR wymaga znacznego pogłębienia, rozbudowania i przedstawienia szacunków skutków PIP w wymiarze ilościowym. 13

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt UEPA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt UEPA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) Rozdział 2a Punkt Kontaktowy nakłada na organy administracji publicznej obowiązek:

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony?

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Karolina Oskory Marta Wiśniewska Instytut Logistyki i Magazynowania Dyrektywa usługowa Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji Projekt 11.04.2008 r. Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji W celu przedstawienia spójnej koncepcji systemu ewidencji i informacji

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Techniki informacji i komunikacji

Techniki informacji i komunikacji Techniki informacji i komunikacji Rok akademicki 2016/2017 - Zajęcia nr 4 CEIDG, KRS, Elektroniczna Księga Wieczysta, BIP, epuap mgr Maria Siemaszkiewicz maria.siemaszkiewicz@uwr.edu.pl CBKE, WPAiE UWr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia

Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia Autorzy: Tomasz Filipowicz i Jerzy Filipowicz Nowelizacja ustawy o informatyzacji oraz Kodeksu postępowania administracyjnego wybrane zagadnienia W dniu 5 marca 2010 r. Prezydent RP Lech Kaczyński podpisał

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r.

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Czy w Polsce łatwo jest założyć biznes? Wg Rankingu Doing Business 2011, przygotowanego przez Bank Światowy

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r.

projekt z dnia 30 września 2015 r. z dnia 2015 r. projekt z dnia 30 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej obowiązującego w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r.

ROZPORZĄDZENIE. z dnia. r. Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia. r. w sprawie wzoru wniosku o udostępnienie danych z centralnej ewidencji kierowców Na podstawie art. 100an ust.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Emil Walczyk Szczecin, 15.09.2011 r. Agenda 1. Platforma epuap: główne funkcjonalności 2. Profil zaufany 3. Integracja z systemami zewnętrznymi 2

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Na podstawie art. 19a

Bardziej szczegółowo

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną.

podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby posiadające kwalifikowany podpis elektroniczny również drogą elektroniczną. UZASADNIENIE Projektowana ustawa zmierza do uproszczenia składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz upowszechniania tej formy kontaktów podatników, płatników i inkasentów z

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU

ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO W RAMACH PROJEKTU Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNE SYSTEMU BUDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej

Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Profil Zaufany epuap (PZ) Nowa metoda uwierzytelniania użytkowników systemów teleinformatycznych administracji publicznej Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ds. standaryzacji

Bardziej szczegółowo

Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów:

Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: Miedzeszyn 22.09.2011 1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczego Punktu Kontaktowego

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider

Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider Pojedyncze Punkty Kontaktowe biznes bez granic dr Marcin Kraska mgr Artur Kośmider Warszawa, 19.05.2009 Agenda 1. Wprowadzenie 2. Dyrektywa Usługowa i Pojedyncze Punkty Kontaktowe 3. UEPA Proste procedury,

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice

Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju Łysomice Nowa odsłona wyodrębnienie i kierunki jego rozwoju 15.06.2016 Łysomice Plan Wystąpienia 1.Rozbudowa epuap 2.Co się zmieniło w epuap 3.Wyodrębnienie profilu zaufanego epuap i kierunki jego rozwoju Czym

Bardziej szczegółowo

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą Nowelizacja ustawy SDG i organizacji systemu rejestracji działalności gospodarczej: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy Dariusz Bogdan

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Plan działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Plan działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP Plan działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP Dokument przyjęty przez Zespół Zadaniowy ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej i zatwierdzony przez Komitet

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej

Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Wydzielony Profil Zaufany bezpłatne narzędzie do usług administracji publicznej Jerzy Goraziński Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych jerzy.gorazinski@cpi.gov.pl Warszawa, 22 października 2015 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej

ROZPORZĄDZENIE. z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej PROJEKT z dnia 16.10.2015 r. (wersja do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia...2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego Marek Kulawczyk Naczelnik Wydziału Centrali Rejestru Zastawów i Krajowego

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług

Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług www.comarch.pl Architektura epuap Praktyczne zastosowanie modelu usługowego na platformie epuap. Przykłady zrealizowanych usług Tomasz Matysik XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 Architektura

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest E-Urząd? Sposób obsługi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by: złoŝenie wniosku, załatwienie i monitorow

Czym jest E-Urząd? Sposób obsługi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by: złoŝenie wniosku, załatwienie i monitorow E-URZĄD E-URZĄD PRZYSZŁOŚCIĄ WAŁBRZYSKIEGO SAMORZĄDU. Czym jest E-Urząd? Sposób obsługi interesanta przy pomocy technologii komputerowych w sposób online tak, by: złoŝenie wniosku, załatwienie i monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Elektronizacja usług administracji publicznej

Elektronizacja usług administracji publicznej Elektronizacja usług administracji publicznej Paweł Żebrowski Marta Matuszewska Maroń Lucyna Łuczak. Ciechocinek, 27.06.2014 r. Program Projekt UEPA Obsługa wniosku elektronicznego Obowiązki podmiotów

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Realizacja projektu Rozbudowa systemów elektronicznej administracji w Małopolsce w kontekście Wrót Małopolski oraz E-PUAP Kraków, 2 kwietnia 2004 r. 1 Agenda Podstawowe założenia Miejsce Wrót Małopolski

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas

ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych ARIADNA - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia eidas CEL PROJEKTU Głównym celem projektu

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Rada Statystyki, Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. Projekt z dnia 1 czerwca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia. 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007 Program PESEL 2 Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych. Relacja systemu PESEL2 z lokalnymi i regionalnymi strukturami administracji publicznej Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r.

Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2013 r. Poz. 1181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 września 2013 r. w sprawie Systemu Wspomagania Ratownictwa Medycznego

Bardziej szczegółowo

ZETO Koszalin Sp. z o.o.

ZETO Koszalin Sp. z o.o. Izabela Wrzeszcz Dział Nowych Usług ZETO Koszalin Sp. z o.o. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o.o. Firma powstała w 1967 roku Największa firma informatyczna w regionie PomorzaŚrodkowego

Bardziej szczegółowo

Tekst interwencji. Stan implementacji narzędzi elektronicznych w wybranych państwach UE.

Tekst interwencji. Stan implementacji narzędzi elektronicznych w wybranych państwach UE. Tekst interwencji Wprowadzenie Swoje dzisiejsze wystąpienie pt. Zastosowanie narzędzi elektronicznych z polskiej perspektywy w odniesieniu do praktyki innych państw członkowskich UE podzieliłem na dwie

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektów rozporządzeń związanych z platformą epuap

Uwagi do projektów rozporządzeń związanych z platformą epuap Paweł Krawczyk Kraków, 28 maja 2010 ul. Miechowity 15/19 31-475 Kraków tel +48 602 776959 email pawel.krawczyk@hush.com Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem Lp. 1. 2. - 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Podstawa prawna: DZIAŁALNOŚć GOSPODARCZA Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r.

Projekt z dnia 1 października 2014 r. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 1 października 2014 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia... 2014 r. w sprawie sposobu dokonywania i szczegółowego zakresu

Bardziej szczegółowo

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie.

2016 r. wdrażającej do polskiego porządku prawnego ww. dyrektywy oraz innych zmian merytorycznych, które znalazły się w tej ustawie. UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 98 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn.

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach wnioski z Projektu UEPA

Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach wnioski z Projektu UEPA Wdrażanie e-usług w urzędzie przy minimalnych kosztach wnioski z Projektu UEPA dr Marcin Kraska KONWENT BURMISTRZÓW I WÓJTÓW ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU GMIN I POWIATÓW GMINA ISTEBNA, 13-14 LUTEGO 2014 R.. UEPA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Obywatel partnerem administracji w sprawnym i słuŝebnym państwie

Obywatel partnerem administracji w sprawnym i słuŝebnym państwie Obywatel partnerem administracji w sprawnym i słuŝebnym państwie Janusz Paczocha janusz.paczocha@nbp.pl Prezentacja zawiera rozszerzoną wersję koncepcji unowocześnienia postępowań administracyjnych, opublikowanej

Bardziej szczegółowo

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej

Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej Poddziałanie 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr Diagnozowanie kondycji administracji rządowej w kluczowych

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawniczych baz danych

Obsługa prawniczych baz danych Obsługa prawniczych baz danych Rok akademicki 2015/2016 CEIDG, KRS, Elektroniczna Księga Wieczysta, BIP, epuap, Portal Orzeczeń Sądów Powszechnych, Portal Informacyjny mgr Maria Siemaszkiewicz maria.siemaszkiewicz@uwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Etapy rozwoju e-obywatela

Etapy rozwoju e-obywatela E - obywatel Etapy rozwoju e-obywatela podstawy użytkowania komputera oraz posługiwania się Internetem Korzystanie ze świata zasobów i usług on-line w obszarach wiadomości, administracji, konsumenckich,

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa dokumentu: Projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019

1. Nazwa dokumentu: Projekt Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019 Załącznik nr 2 KARTA ZGODNOŚCI PROJEKTU PROGRAMU ROZWOJU ZE STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU 2020. AKTYWNE SPOŁECZEŃSTWO, KONKURENCYJNA GOSPODARKA, SPRAWNE PAŃSTWO z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 6 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Aktualności KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty

Bardziej szczegółowo

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU

FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU FAKTY I MITY NA TEMAT E-ADMINISTRACJI, CZYLI E-USŁUGI PO POLSKU Jacek Orłowski redaktor naczelny IT w Administracji Poznań, 30.09.2014 r. e-um: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach

Bardziej szczegółowo