Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015"

Transkrypt

1 Zestawienie uwag Ministerstwa Gospodarki do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata Ogólne uwagi do dokumentu 1.1 Zawyżone statystyki rozwoju elektronicznej administracji w Polsce Statystyki, na które powołuje się dokument w rozdziale Wprowadzenie nie oddają rzeczywistego stanu rozwoju e-administracji w Polsce. Wydają się one zbyt zawyżone. Być może wynika to z samej metodyki badań, która bada dostępność usług online w pierwszym modelu dojrzałości, (czyli tylko informacja). Bardziej miarodajne byłyby statystyki dostępności online podstawowych usług krajów UE dla poszczególnych modeli dojrzałości. Na obecnym etapie prace, kiedy istotne znaczenie ma efektywność wykorzystania narzędzi informatycznych wewnątrz administracji podstawowe znaczenie miałoby podanie wyczerpujących informacji o ilości wdrożonych w administracji publicznej systemów elektronicznego obiegu dokumentów oraz współpracy między rejestrami publicznymi i poszczególnymi systemami informatycznymi. 1.2 Centrum kontaktowe administracji publicznej Na stronie 16 został wskazany pomysł utworzenia centrum kontaktowego administracji publicznej, które pełnić ma zadanie wsparcia dla obywateli i przedsiębiorców. Wspomnieć należy, że istnieje już taki punkt zwany Pojedynczym Punktem Kontaktowym, a utworzony został przez Ministerstwo Gospodarki w wyniku implementacji zapisów Dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym. Elektroniczny Punkt Kontaktowy dostępny jest pod adresem i pełni już zadania wsparcia dla przedsiębiorców. Wydaje się więc zbędne mnożenie kolejnych instrumentów realizujących te same zadania, o ile wymóg utworzenia kolejnego punktu kontaktowego nie wynika explicite z określonej dyrektywy. W miejsce tego rozwiązania postulujemy wprowadzić zagadnienie DOSTĘPNOŚĆ ONLINE ELEKTRONICZNYCH AKT SPRAWY. Aktualne ujęcie elektronicznych procedur w administracji publicznej to elektronizacja poszczególnych rozwiązań i instytucji przewidzianych dla papierowego obiegu dokumentów (np. doręczenia, zaświadczenia, wnoszenie podań, wydawanie decyzji). W procedurze administracyjnej, cywilnej oraz karnej należy niezwłocznie zapewnić takie rozwiązania online, które zapewnią uczestnikom postępowania, bez konieczności dojazdów i osobistego stawiennictwa, zdalny dostęp do całości elektronicznych akt sprawy w systemach informatycznych właściwych 1

2 urzędów, w tym wgląd w portfolio wszystkich własnych dokumentów składanych na styku z danym organem państwa lub takich, do których są uprawnieni z uwagi na uzasadniony interes prawny. Należy odejść od postrzegania postępowań przed organami państwa jedynie jako wymiany poszczególnych pism w kierunku odwzorowania i zapewnienia dostępu do całych procesów, takich jak np. proces inwestycyjny (składających się w typowym przypadku z około 36 różnego rodzaju procedur administracyjnych). Przedsiębiorcy lub osoby fizyczne powinny uzyskać drogą elektroniczną dostęp i kontrolę do całego procesu, a nie tylko możliwość wymiany drogą elektroniczną poszczególnych pism. 1.3 Uzupełnienie celów operacyjnych o zagadnienia związane z elektronizacją procedur administracyjnych: Zapewnienie możliwości elektronizacji wszystkich procedur administracyjnych dla obywateli i biznesu w nowych i nowelizowanych aktach prawnych (poprzez np. uwzględnienie w procesie Oceny Skutków Regulacji analizy możliwości elektronizacji procedur i danych referencyjnych - przykładem negatywnym może być rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie właściwości miejscowej urzędów skarbowych, które nie nadaje się do przetwarzania w sposób automatyczny ze względu na sposób opisu zasięgu terytorialnego urzędów skarbowych (zamiast określenia aktualizowanej listy ulic w danej miejscowości w bazie danych / rejestrze publicznym, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów, zasięg ujęto w postaci opisów wymagających pracochłonnych czynności digitalizacyjnych). Ponadto każdy nowy wniosek/formularz powinien być publikowany w wersji zawierającej odpowiednik elektroniczny (wzór dokumentu w CRD) Zmniejszenie obowiązków informacyjnych i obciążeń biurokratycznych dla obywateli i przedsiębiorców poprzez elektronizacje procedur i rejestrów publicznych Niezbędne jest stworzenie jednego centrum tworzenia i aktualizacji generycznych modeli procesów realizowanych w administracji i schematów procedur prawnych dbającego o standard i analizującego wszystkie powiązania procesów i systemów informatycznych. Taka weryfikacja, z centralnego punktu widzenia, pozwoli na sprawdzenie spójności przebiegu procesów w ramach procedury, a przygotowywane schematy mogłyby być wykorzystywane w procesie elektronizacji procedur. Ponadto centrum stałoby na straży 2

3 elektronizacji e-administracji i poprzez obowiązkową analizę każdej nowej lub nowelizowanej ustawy eliminowało wszystkie bariery uniemożliwiające elektronizację procedur administracyjnych. 1.4 Transgraniczny wymiar funkcjonowania polskiej administracji publicznej W kontekście prac Komisji Europejskiej odnośnie transgranicznego świadczenia usług niezmiernie ważne staje się dostosowanie administracji państwowej do obsługi zagranicznych petentów. W obecnej wersji Planu Informatyzacji Państwa nie wspomina się tego aspektu, który wymaga uwzględnienia zarówno przy modernizacji istniejących systemów informatycznych, jak i tworzeniu nowych. Ma to również szczególne znaczenie z punktu widzenia zmiany przepisów, elektronizacji procedur, prac nad eid, weryfikacji zagranicznych podpisów, ekwiwalentności dokumentów i obsługi procedur administracyjnych w kontekście obsługi klienta zagranicznego. Brak jest długofalowej koncepcji dostosowania systemów informatycznych administracji publicznej do wymogów wspólnotowych (np. wynikających z konieczności realizowania procedur transgranicznych w szczególności poprzez przygotowanie systemów informatycznych urzędów do stosowania list TSL, akceptowania określonych przez wspólnotę formatów podpisu elektronicznego i innych określonych przez wspólnotę). 1.5 Wdrożenie dyrektywy usługowej w polskiej administracji W Planie Informatyzacji Państwa powinny się znaleźć odnośniki do wdrożenia dyrektywy 2006/123/WE i ustaw wdrażających jej wymagania. W tym kontekście na str. 11 należy zastanowić się, czy w kontekście odpowiedzialności MG za wdrożenie DU nie powinno uzupełnić się zdania: Zadanie przygotowania takich rozwiązań spoczywać będzie na Ministrze szefie Rządowego Centrum Legislacji działającego wspólnie z ministrem właściwym ds. informatyzacji, a także z ministrem właściwym ds. gospodarki w kontekście procedur związanych z działalnością gospodarczą. Z uwagi na doniosłość prac nad wdrożeniem dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym z punktu widzenia prac wspólnotowych wskazane będzie objęcie stałym monitoringiem dostosowania urzędów krajowej administracji publicznej do wymagań przedmiotowej dyrektywy w zakresie elektronizacji procedur. 3

4 1.6 Autoryzowana konwersja dokumentów papierowych na elektroniczne i umocowanie skanów Jednym z kluczowych zagadnień dla zapewnienia efektywnego przejścia polskiej administracji z pracującej na dokumentach papierowych na posługującą się dokumentami elektronicznymi jest zagadnienie funkcjonowania dokumentów papierowych w elektronicznych procedurach administracyjnych. Rozwiązaniem tego problemu jest opracowanie przepisów oraz wdrożenie rozwiązań organizacyjno-technicznych w zakresie autoryzowanej konwersji dokumentów papierowych na elektroniczne w zakresie działania administracji publicznej bez oczekiwania na pojawienie się tego typu rozwiązań w obszarze prawa cywilnego, (co zapewne będzie procesem znacznie bardziej skomplikowanym i długotrwałym ze względu na złożoność tego zagadnienia). Proponuje się rozważyć, aby rolę ośrodków dokonujących autoryzowanej konwersji z dokumentu papierowego na dokument elektroniczny pełniły same organy administracji w ramach standardowej obsługi petentów - np. w biurach podawczych albo notariusze. Autoryzowana konwersja dokumentów papierowych na elektroniczne wymaga zapewnienia prawnego umocowania skanów z uwagi na współwystępowanie dokumentów papierowych i elektronicznych na obecnym etapie informatyzacji. Urzędy, podmioty gospodarcze i obywatele powinny dysponować prawną możliwością dokonania konwersji dokumentów papierowych do postaci elektronicznej w sposób, który umożliwia niszczenie zbędnych oryginałów oraz brak konieczności utrzymywania kosztownych i uciążliwych w wyszukiwaniu archiwów papierowych. 1.7 Silniejsza integracja systemów teleinformatycznych wymiaru sprawiedliwości z pozostałymi systemami administracji publicznej Niezbędne jest silniejsze zintegrowanie systemów teleinformatycznych wymiaru sprawiedliwości z systemami administracji publicznej w zakresie możliwości wykorzystania danych zawartych w rejestrach publicznych Ministerstwa Sprawiedliwości np. Krajowym Rejestrze Sądowym w kontekście możliwości realizacji elektronicznych procedur administracyjnych związanych z obsługą osób prawnych. Konieczne jest również zapewnienie dostępu do akt sprawy na odległość. W chwili obecnej dostęp do akt sprawy w miejscach odległych realizowany jest w sposób wymagający osobistego stawiennictwa celem wyboru akt wymagających powielenia i uiszczenia stosownych opłat lub też zakłada ustanowienie pełnomocnika w miejscu prowadzenia postępowania. Jest to rozwiązanie 4

5 całkowicie anachroniczne w realiach społeczeństwa informacyjnego i niedogodne dla stron działających z odległego miejsca zamieszkania, a wynikające z prowadzenia przez policję, prokuraturę oraz sądy papierowych akt sprawy. Konieczne jest zapewnienie informatyzacji policji, prokuratur oraz sądów stopniu umożliwiającym prowadzenie elektronicznych akt sprawy oraz zdalny dostęp do dokumentów. 1.8 Brak dobrze określonych ram prawnych do korzystania z elektronicznych procedur administracyjnych przez osoby prawne np. spółki W Planie Informatyzacji Państwa dominuje spojrzenie na funkcjonowanie administracji z punktu widzenia obywatela lub małego przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalności gospodarczą. Choć udział firm z sektora MŚP w polskiej gospodarce jest bardzo znaczny, to nie można pominąć perspektywy większych przedsiębiorców, występujących również w formie osób prawnych. Należy odnotować, że obecnie brak jest jednoznacznych rozwiązań prawnych pozwalających takim korzystać z elektronicznych procedur administracyjnych. Brak jest np. regulacji w zakresie reprezentacji i podpisywania w imieniu osób prawnych dokumentów elektronicznych składanych za pomocą profilu zaufanego w taki sposób, aby zapewnić automatyczną weryfikację prawidłowości reprezentacji danej osoby prawnej za pomocą platformy epuap. 1.9 Brak wykorzystania potencjału polskiego sektora ICT poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego W całym Planie Informatyzacji Państwa brak jest wizji wykorzystania bardzo dużych możliwości polskiego sektora komercyjnego ICT w modelu partnerstwa publicznoprywatnego. W opinii Ministerstwa Gospodarki należy rozważyć, czy powoływanie nowych agencji rządowych jest zasadne w sytuacji, gdy takie same usługi na konkurencyjnych warunkach mogą dostarczyć polscy przedsiębiorcy branży ICT, a budżet państwa może zaoszczędzić na zbędnych wydatkach Brak współpracy z sektorem komercyjnym dla wdrożenia modelu sfederowanej tożsamości opartych o danych logowania klienta do systemów przedsiębiorstw o wysokim stopniu bezpieczeństwa np. banków Z obserwacji i analiz Ministerstwa Gospodarki wynika, że należy rozważyć rozszerzenie możliwości autoryzacji użytkowników w systemach teleinformatycznych administracji publicznej z wykorzystaniem danych logowania z systemów przedsiębiorców 5

6 komercyjnych np. banków, czy operatorów telekomunikacyjnych, wykorzystujących zaawansowane i silne mechanizmy uwierzytelniania swoich klientów. Mechanizmy takie są stosowane w z powodzeniem w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na Litwie. Wskazane byłoby opracowanie na użytek administracji publicznej szerokiej i obejmującej wiele narzędzi polityki autentykacji i podpisów elektronicznych obejmujących oprócz zaufanego profilu również inne komercyjnie wypracowane rozwiązania. Na wzór IDABC authentication policy guidelines należy określić jakie narzędzia są adekwatne do poszczególnych zastosowań i poziomów bezpieczeństwa. Dokument powinien określić ramy współpracy i wykorzystania usług zaufania komercyjnych centrów certyfikacji lub systemów autentykacji tworzonych przez inne podmioty, np. samorządy i banki Wątpliwości, co do sensu powołania Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego Ministerstwo Gospodarki podtrzymuje zgłoszone uwagi w procesie konsultacji międzyresortowych projektu założeń do ustawy o powołaniu Międzyresortowego Operatora Systemu Teleinformatycznego. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki nic nie przeszkodzie centralizacji zakupów usług telekomunikacyjnych i informatycznych od komercyjnych przedsiębiorców ICT bez konieczności powoływania nowej agencji rządowej Brak odniesienia do funkcjonujących platform regionalnych i zagadnień informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego W Planie Informatyzacji Państwa brak jest pogłębionej wizji przyszłości i współpracy, zwłaszcza w kontekście wzmocnienia i centralizacji funkcji epuap, z funkcjonującymi obecnie platformami regionalnymi np. SEKAP, Wrota Małopolski, Wrota Podlasia oraz systemami komercyjnych elektronicznych skrzynek podawczych, oferowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. 2. Cele Planu Informatyzacji Państwa Nieprecyzyjne wskaźniki - zmniejszenie o połowę dystansu do wiodących krajów europejskich w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego w międzynarodowych badaniach porównawczych na koniec okresu programowania Ministerstwo Gospodarki pragnie wskazać, że w ramach pomiaru realizacji celów omawianego Planu Informatyzacji Państwa wskazano na nieprecyzyjne wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego. W połączeniu z brakiem oszacowania nakładów na realizację 6

7 planu (poza wskazaniem finansowania projektów 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka ze środków europejskich) oraz brakiem szacunków ekonomicznych w Ocenie Skutków Regulacji budzi to wątpliwości, co do możliwości prawidłowej oceny wykonania celów planu Ryzykowne wskaźniki - nieprzekraczanie poziomu zatrudnienia w administracji publicznej osiągniętego w chwili uchwalenia Planu, niezależnie od zakresu czynności realizowanych przez administrację publiczną - brak ścisłej kontroli nad jednostkami samorządu terytorialnego W zakresie wskaźnika dotyczącego stanu zatrudnienia w administracji publicznej w świetle realizacji Planu Informatyzacji Państwa należy podkreślić brak bezpośredniego władztwa rządu nad polityką jednostek samorządu terytorialnego. Jest to czynnik ryzyka realizacji planu. W opinii Ministerstwa Gospodarki sprawa zatrudnienia w administracji publicznej jest zagadnieniem złożonym, zależnym od znacznie większej ilości czynników niż tylko od stanu zaawansowania realizacji Planu Informatyzacji Państwa. Należy przy tym zauważyć, że w niektórych działaniach planu zakładane jest bezpośrednio lub pośrednio zwiększenie zatrudnienia np. przy powołaniu Międzyresortowego Operatora Systemu Telekomunikacyjnego. 3. Działania W treści dokumentu często zdarza się, że wskaźniki nie mapują się w sposób jasny i bezpośredni na działania dla poszczególnych zadań. Przykładem może być zadanie II.6 gdzie dla 5 działań został określony jeden wskaźnik Liczba absolwentów studiów podyplomowych dla informatycznej kadry kierowniczej, utworzonych w celu podnoszenia ich kompetencji, który w praktyce dotyczy części jednego z działań (brak jest wskaźników do reszty działań). Osobnym zagadnieniem jest sama definicja wskaźników i możliwość ich późniejszej weryfikacji, która w tym, jak i wielu innych przypadkach, jest niemożliwa do zweryfikowania Cel I Zadanie Brak jest miernika odzwierciedlającego ilość rodzajów informacji, które mają być dostępne za pośrednictwem Geoportal2 np. dostępność informacji na temat 7

8 ewidencji gruntów i budynków w skali całego kraju, informacji na temat infrastruktury w terenie Brak możliwości wykorzystania rozwiązań sfederowanej tożsamości dla pojedynczego logowania z systemów firm komercyjnych np. banków W ramach Zadania I.1 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Zlikwidowanie barier prawnych uniemożliwiających elektronizację procedur administracyjnych Zapewnienie analizy możliwości elektronizacji procedur administracyjnych dla wszystkich nowych i modyfikowanych procedur administracyjnych Zapewnienie analizy procesowej i przygotowywanie schematów przebiegu procesów dla wszystkich nowych i modyfikowanych procedur administracyjnych Dążenie do zmniejszenia obowiązków informacyjnych przy realizacji procedur administracyjnych, poprzez m.in. zmniejszenie liczby wymaganych załączników oraz zastąpienie zaświadczeń oświadczeniami (dążenie do jak najszerszej informatyzacji rejestrów i możliwości weryfikacji składanych oświadczeń w rejestrach publicznych) Zapewnienie obsługi elektronicznej obywateli i firm z innych państw UE. W tym względzie istotne jest przeprowadzenie analizy projektów pilotażowych realizowanych przez Unię Europejską, które służą ułatwieniu realizacji tych zadań administracji, które posiadają aspekty transgraniczne. Niezbędne jest określenie listy takich projektów pilotażowych w których Polska uczestniczy, lub powinna uczestniczyć z uwagi na objęte Planem Informatyzacji Państwa prace nad systemami informatycznymi Umożliwienie obywatelom i przedsiębiorcom zadeklarowania epuap, jako adresu do kontaktu z nimi wszystkich urzędów w sposób elektroniczny. W chwili obecnej można określić, żeby urząd komunikował się elektronicznie tylko dla wybranej sprawy wysyłając odpowiedni wniosek/oświadczenie, a nie można tego zrobić globalnie dla wszystkich spraw W odniesieniu do działania b) Zadania I.1 Udostępnianie na epuap kolejnych usług elektronicznych przynajmniej na poziomie dwukierunkowej 8

9 komunikacji (wysłania i odebrania dokumentu elektronicznego on-line) wydaje się, iż należy pójść dalej w tym punkcie i poziom dwukierunkowej komunikacji zamienić na poziom, 4 czyli transakcji. Ma to tym bardziej uzasadnienie, iż wymienia się w tym dokumencie, jako ważne zapewnienie możliwości monitorowania przez obywateli i przedsiębiorców statusu realizowanych elektronicznie spraw urzędowych, które jest możliwe tylko w przypadku realizacji poziomu 4. W związku z tym działanie b) miałoby postać Udostępnianie na epuap kolejnych usług elektronicznych przynajmniej na poziomie transakcji W odniesieniu do Zadania I.1 pkt g informujemy, że w chwili obecnej trwają już prace mające na celu wdrożenie i elektronizację procedur świadczenia usług transgranicznych w Polsce. W projekcie Uproszczenie procedur związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej poprzez ich elektronizację i wdrożenie idei jednego okienka, dalej zwany UEPA (realizowany przez Ministerstwo Gospodarki, Instytut Logistyki i Magazynowania oraz Krajową Izbę Gospodarczą) w zadaniu związanym z mapowaniem, elektronizacją i uproszczeniem procedur elektronicznych koordynowanym przez Instytut Logistyki i Magazynowania trwają obecnie prace prowadzone wspólnie z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu wypracowania interpretacji związanych z przebiegiem procedury związanej ze świadczeniem usług transgranicznych i ich elektronizacją. Należy więc zweryfikować zadanie, gdyż obecne prace są znacznie dalej niż etap planowania. Proponuje się, aby podjąć się zadania związanego z ustaleniem ekwiwalentności wymaganych w tych procedurach dokumentów podmiotów z innych krajów w kontekście wymaganej dokumentacji w polskim prawie Zadanie Proponujemy dokonać zmiany, aby w pkt. e) nie występowało dążenie, ale planowana redukcja i uproszczenie liczby procedur administracyjnych z wskaźnikiem wartościowym W ramach Zadania I.4 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Zapewnienie standardów opisów procedur administracyjnych i dokumentów występujących w ramach procedur, 9

10 Zapewnienie jednolitej interpretacji przepisów prawa poprzez stworzenie modelowych przebiegów procedur administracyjnych przez resorty właściwe, Pkt e) w niniejszym zadaniu jest działaniem, natomiast w celu II jest zadaniem II.2. Proponujemy uspójnienie dokumentu Cel II Zadanie Uwaga jak Zadaniu I Brak jest sprecyzowanych planów, co do autoryzowanej konwersji dokumentów papierowych na elektroniczne W ramach Zadania II.2 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Uzupełnić działanie b) poprzez dodanie następującego zdania: Przejście z wymiany dokumentów papierowych na elektroniczne, w tym poprzez umożliwienie składania skanów dokumentów, Uzupełnić działanie c) poprzez dodanie następującego zdania: Przyspieszenie wewnętrznych przepływów informacyjnych poprzez m. in. zamianę zaświadczeń na oświadczenia, likwidację zbędnych załączników, Zadanie Proponuje się ustanowienie standardu BPMN2, jako standardu opisu procesów w administracji publicznej i w repozytorium procesów epuap W ramach Zadania II.3 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Uporządkowanie baz danych urzędów, mające na celu stworzenie centralnej bazy urzędów administracji publicznej wraz z informacjami teleadresowymi, adresami BIP, regon, nip, , adres skrzynki podawczej, właściwość terytorialna, itp. (Tego typu baza jest podstawowym wymogiem sprawnego działania państwa w sposób informatyczny. Samo uporządkowanie nie wystarczy, należałoby zapewnić mechanizmy, które spowodują, że baza ta będzie aktualna. Na problem natrafiono podczas realizacji projektu UEPA, w trakcie budowy Elektronicznego Punktu Kontaktowego, który według Dyrektywy usługowej powinien udostępniać szczegółowe dane urzędów zaangażowanych w procedury związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności usługowej, a w sytuacji Polski nie tylko usługowej. Mimo wielu prób nie można było dotrzeć do wiarygodnego źródła danych o urzędach w Polsce.) 10

11 Proponuje się uzupełnić działanie II.3e o zapisy dotyczące całej działalności reglamentowanej Brak jest wskaźnika odnośnie ilości opisów procesów w repozytorium epuap Zadanie Ministerstwo Gospodarki podtrzymuje uwagi, co do powołania MOST przekazane przy konsultacjach międzyresortowych założeń ustawy o powołaniu MOST Zadanie W ramach Zadania II.5 proponuje się dodać lub zmodyfikować następujące działania: Działanie II.5.e Kontrola publikacji przez administrację publiczną wzorów formularzy elektronicznych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów na epuap jest niejasne. Nie wiadomo, kto dokładnie powinien kontrolować te publikacje i na czym ta kontrola miałaby polegać. Poza tym w chwili obecnej CRD na epuap jest administrowane przez MSWiA i to ten resort kontroluje wszelkie wpisy do CRD Wskaźnik II.5.c Liczba wymaganych wzorów formularzy elektronicznych zamieszczonych w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów na epuap ustawiony na 99% opublikowanych w aktach prawnych dokumentów jest nieprecyzyjny i dodatkowo niemożliwy do realizacji. Po pierwsze w CRD publikuje się wzory dokumentów, a nie formularze, które są aplikacjami. Poza tym, nie istnieje aktualnie zestawienie, które pozwoliłoby określić w skali kraju liczbę wszystkich zróżnicowanych dokumentów formalnych związanych z procedurami administracyjnymi. Doświadczenia projektu UEPA pokazują, że określenie takiego wskaźnika w sposób jednoznaczny jest niemożliwe bez ukończonego procesu zmapowania wszystkich procedur administracyjnych. Ustawianie, zatem, wskaźnika realizacji na poziomie 99% jest bardzo ryzykowne, a ponadto liczba, która jest nieznana jest niemierzalna z założenia. Osobnym zagadnieniem jest kwestia konieczności dokonania zmian legislacyjnych niezbędnych w celu opublikowania wielu wzorów pism, zatem realizacja tego zamierzenia na poziomie 99% z góry skazana jest na niepowodzenie. Z prac zrealizowanych w UEPA wynika, że większość procedur nie nadaje się do elektronizacji z uwagi na m.in. liczne załączniki, które wymagane są w wersji papierowej. 11

12 Zadanie Ministerstwo Gospodarki widzi powołanie centrum kompetencji, jako zasadne, ale nie w postaci jednego instytutu, gdyż powinien zostać wykorzystany potencjał naukowy i innowacyjny już funkcjonujących ośrodków naukowych i akademickich Niezbędne jest podniesienie ilości absolwentów studiów podyplomowych dla informatycznej kadry kierowniczej, co najmniej do 400 absolwentów Proponuje się zmodyfikowanie działania c) rozszerzając zakres kształcenia na inne aspekty e-administracji Cel III Zadanie W kontekście Działania pkt a) proponuje się nie ograniczać do obszaru e-administracji, gdyż osobom wykluczonym jest niezbędna wiedza z wykorzystania wielu narzędzi i technologii informacyjno-technologicznych, poczynając od prostych e-usług związanych z połączeniami internetowymi, e-zakupami, do bardziej zaawansowanych Zadanie W ramach zadania III.5 proponuje się dodać następujące działania: Digitalizacja, konsolidacja i udostępnianie w obywatelom w sposób elektroniczny karty pacjenta Uruchomienie systemów rejestracji do specjalistów - budowa uniwersalnego systemu rejestracji opartego o epuap. 4. Postulaty nowych systemów służących usprawnieniu pracy administracji publicznej 4.1 Jednym z najistotniejszych problemów postępu w administracji publicznej początku XXI wieku jest zapewnienie możliwości szybkiego i transparentnego dla obywateli dostosowywania prawa. Proces legislacyjny służący zmianie ustaw i rozporządzeń celem usuwania błędów w przepisach, lepszego wykorzystania zmieniających się technologii i uwzględnienia słusznych propozycji usprawnień pracy administracji wymaga jednego systemu lub platformy elektronicznej, zamiast wielu niespójnych procedur i narzędzi. Konieczne jest zapewnienie jednego systemu workflow, który pozwoli urzędnikom na sprawne i wygodne przeprowadzenie procesu legislacyjnego a obywatelom na wgląd w jego treść na każdym 12

13 etapie procedowania zmian. W chwili obecnej oprócz edytora aktów prawnych mnożone jest wiele procedur i narzędzi, które w niespójny i częstokroć uciążliwy dla samej administracji sposób mają służyć wsparciu procesu legislacyjnego. Należy przygotować i wdrożyć jeden system workflow, który zastąpi dotychczasową procedurę realizowaną w znacznej części na papierze, a częściowo tylko elektronicznie (jak ma to miejsce np. w przypadku obsługi poszczególnych komitetów). 4.2 Opracowanie jednolitej dla całej administracji publicznej platformy zarządzania uprawnieniami dostępu do krajowych oraz wspólnotowych informacji niejawnych, którego operatorem byłaby Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Brak tego rodzaju systemu opartego o mechanizmy pozwalające na weryfikacje uprawnień dostępu do objętych klauzulą dokumentów, terminowe przekazywanie informacji o konieczności odnowienia uprawnień, migrowanie poświadczeń bezpieczeństwa miedzy urzędami oraz bazę wiedzy o uregulowaniach w tym zakresie powoduje konieczność w przeważającej mierze papierowego administrowania tymi sensytywnymi uprawnieniami przez kancelarie tajne oraz biura informacji niejawnych w ministerstwach i urzędach. Praktyka pokazuje, ze ciężar ten jest przenoszony częstokroć na komórki merytoryczne bez dostarczenia stosownych narzędzi wsparcia informatycznego, jak np. paneli administracyjnych pozwalających na monitorowanie posiadanych przez pracowników uprawnień oraz podejmowanie w bezpiecznym środowisku czynności związanych z ich odnawianiem. Istotną potrzebę stanowi zapewnienie bazy wiedzy na temat znaczenia poszczególnych rozwiązań w obszarze ochrony informacji niejawnych oraz wsparcie dystrybucji wiedzy przy pomocy e-learningu. 5. Ocena Skutków Regulacji Informacje zawarte w Ocenie Skutków Regulacji zdaniem Ministerstwa Gospodarki nie odzwierciedlają precyzyjnie skutków wdrożenia Planu Informatyzacji Państwa , OSR wymaga znacznego pogłębienia, rozbudowania i przedstawienia szacunków skutków PIP w wymiarze ilościowym. 13

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o likwidacji Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw zakłada zlikwidowanie funkcjonującego na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 STAN SPEŁNIENIA WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA

Bardziej szczegółowo

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT

NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT PL NOT AN OFFICIAL EPC DOCUMENT Jak urzeczywistnić Jednolity Obszar Płatności w Euro (SEPA) Dokument jest tłumaczeniem dokumentu Europejskiej Rady ds. Płatności pt. Making SEPA a Reality Wersja anglojęzyczna

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante

Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020. Stan spełnienia warunkowości ex-ante Załącznik nr 2 do RPO WP 2014-2020 Stan spełnienia warunkowości ex-ante WARUNEK OGÓLNY 1. Zapobieganie dyskryminacji Warunek Kryteria wypełnienia Spełnienie kryterium Status warunku Istnienie zdolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Warszawa 6 czerwca 2014 r.

Warszawa 6 czerwca 2014 r. Warszawa 6 czerwca 2014 r. Ekspertyza dotycząca występowania pomocy publicznej w ramach wsparcia udzielanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w Osi Priorytetowej II i III wraz z rekomendacjami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo