Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60220.00523 do wydania 3.003.60229.00542"

Transkrypt

1 Lista wybranych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania do wydania Vario Wersja Opis BPM Skorygowano sytuacje, gdy podczas dodawania składnika do pozycji niebyły sprawdzane uprawnienia do możliwości tworzenia danej definicji. BPM Dodanie zapisu po ustawieniu sygnatury BPM Skorygowano nieprawidłowy komunikat po zamknięciu okna właściwości na załączniku korespondencji BPM Zablokowanie możliwości usuwania korespondencji z folderu Korespondencja Wysłana BPM Udostępniono zapis operacji o wyborze przez użytkownika danej opcji workflow BPM Wyłączenie widoków tabelaryczno-hierarchicznych na karcie, gdy nie jest możliwa hierarchia ONE Wyłączono blokada workflow dla formularza z polami wymaganymi BPM Udostępnienie możliwości formatowania filtrów sql'owych z uwzględnieniem atrybutów: type, formatstring, width. Typ kontrolki określany jest automatycznie w oparciu o typ wartości (type) BPM Dodano Kolumnie 'zastępca' w podglądzie zdarzeń Na diagramie obiegu na przejściach w dymkach widoczne, kto wykonał krok (i ewentualnie zastępca) BPM Zablokowanie możliwości wyłączenia panelu Raport wykonanych czynności w diagramie obiegu oraz panelu Opcje terminarza w Terminarzu ONE Zablokowano możliwości usuwania aktualnie wybranego panelu ONE Jeżeli panel komunikatów jest wyłączony to nie będzie włączany w momencie otrzymania nowego powiadomienia. BPM Skorygowano odświeżanie panelu notatek po dekretacji. BPM Udostępnienie możliwości przełączania pomiędzy widokiem hierarchicznym i płaskim w książce adresowej na użytkownikach, grupach użytkowników, stanowiskach i lokalizacjach. Funkcja dostępna menu widok->opcje widoku. ONE Poprawiono ergonomie; zmiana typu dokumentu ( uogólniając typ/ typy dokumentu) ONE Udostępniono hierarchię kategorii dla opcji 'Dodaj/Usuń kategorię' ONE Skorygowano zbędne odświeżanie (zwijanie pozycji) podczas edycji kategorii BPM Skorygowano wyświetlanie "nazwy" adresatów BPM Import/export layoutów podczas importu/exportu definicji BPM Skorygowano brak możliwości odświeżania podczas dodawania dodatkowych atrybutów na zakładce Dane dodatkowe ONE Zmodyfikowano ustalanie właściciela dla pozycji tworzonych na pulpicie w ten sposób, że właściciel jest daną grupą lub organizacją odpowiednio na pulpicie grupy lub organizacji (dotychczas właścicielem stawał się bieżący użytkownik dla użytkowników niebędących

2 administratorami) BPM Uzupełniono mechanizm ustalania nazwy eksportowanej pozycji o konwersję z wykluczeniem znaków niedozwolonych ( w szczególności znak nowej linii) ONE Skorygowano brak możliwości filtrowania po autorze BPM Ustawianie wyrażenia wyliczanego podczas tworzenia pozycji (Wyrażenie wyliczane niebyło wywoływane podczas tworzenia pozycji w przypadku braku wyrażenia dla wartości domyślnej na definicji) BPM Wprowadzono blokadę usuwania dozwolonej zawartości bez klucza HASP ONE Modyfikacje ergonomiczne w ramach workflow: 1. Wprowadzenie dodatkowej kolumny 'Typ obiektu związanego' umożliwiająca grupowanie w skrzynce pozycji obiegu. 2. Modyfikacja domyślnego układu kolumn w pozycjach obiegu 3. Wyłączenie stronicowania pozycji obiegu do realizacji 4. Dodanie skrzynki 'Pozycje obiegu zakończone' 5. Wyłączenie nadmiarowego mrugania paska narzędziowego podczas wykonywania polecenia obiegu 6. Zamykanie formatki po zakończeniu polecenia obiegu 7. Przyspieszenie ładowania skrzynki pozycji obiegu BPM Uwidocznienie pól przełożony oraz członek grupy dla obiektów typu użytkownik Uwidocznienie pola przełożony dla obiektu typu Grupa BPM Wprowadzono możliwość exportowania widoków słownikowych skojarzonych ze słownikami (na rzecz słownika, nie definicji pozycji, która jest słownikiem). Importowane są widoki słownikowe, jeśli słownik w bazie docelowej ma takie samo ExternalId i typ jak w bazie źródłowej ONE Skorygowano możliwość zapis pozycji bez Nazwy ONE Zmiana trybu otwierania okna Modelera, aby nie było otwierane modalnie w przypadku otwierania poprzez menu Narzędzia->Diagram obiegu ONE Wygaszenie przycisku 'Usuń' w udostępnionych pozycjach oraz w wyszukiwarce Nieprawidłowe kopiowanie pozycji otwartej z okna udostępnionych pozycji ONE Uprawnienia w ramach workflow zostały zmodyfikowane w następujący sposób: 1. Wyłączono dotychczasową interpretację uprawnień z wzorca uprawnień przypisanego do danego stanu. 2. W przypadku, gdy wzorzec uprawnień nie jest zdefiniowany, uprawnienia nadawane są wyłącznie do danej pozycji (bez zawartości i składników) i są to uprawnienia trwałe. 3. W przypadku, gdy wzorzec uprawnień jest zdefiniowany dla stanu, wprowadzono następującą interpretację: - adresaci posiadają personalnie przypisane uprawnienia wynikające wyłącznie z wzorca uprawnień lub uprawnień przypisanych do definicji (nie działa w tym trybie hierarchia użytkowników).nie działają w takim trybie uprawnienia właścicielskie. Uprawnienia te pozostają aktywne jedynie w danym stanie - po przejściu do kolejnego stanu pozostają uprawnienia do odczytu pozycji (bez zawartości) jak w pkt pozostali użytkownicy posiadają uprawnieniom bieżące, filtrowane w zakresie uprawnień do odczytu oraz odczytu zawartości Dzięki takiemu podejściu uzyskuje się efektu 'tunelowania' pozycji workflow, tzn. po wejściu w obieg, pozycja podlega uprawnieniom wyłącznie zdefiniowanym w ramach workflow (inne uprawnienia nie działają) i uprawnienia te aktywowane dla kolejnych adresatów. Aby

3 mechanizm taki zadziałał, każdy ze stanów musi posiadać zdefiniowany wzorzec uprawnień - brak wzorca oznacza dziurę w tunelu na czas przebywania w danym stanie. Aby poprawnie przywrócić stan uprawnień dla pozycji wymaga się, aby ostatni stan nie posiadał wzorca uprawnień. BPM Do tej pory przypisywanie wartości obiektowych możliwe było wyłącznie dla pól ze zdefiniowanymi słownikami. Wprowadzono zmianę umożliwiającą przypisywanie powiązań obiektowych dla pozostałych pól atrybutów definiowanych. BPM Skorygowano brak możliwości zmiany widoku ikon na standardowy na korespondencji, która w zawartości ma zadania ONE RAOPRT HML. Exportowane były tylko pozycje widoczne na gridex. Pozycje zwinięte (przez +) nie były exportowane. ONE Skorygowano sytuacje, w której podczas zmiany przełożonego następowała zmiana zaznaczonej pozycji. BPM Ujednolicono wyświetlanie danych na formularzu i podglądzie treści korespondencji. BPM Modyfikacja opcji 'Sprawdź wyrażenia wyliczane" ONE Przyspieszenie ładowania skrzynek pozycji obiegu 2. Skorygowano sortowanie skrzynki pozycji zakończonych 3. Wprowadzono odświeżanie skrzynek po wykonaniu polecenia workflow 4. Uwidoczniono kolumnę ważne do w pozycjach zakończonych (pole automatycznie uzupełniane w momencie zakończenia pozycji - gdy polecenie wykonałem ja lub ktoś inny) 5. Poprawiono mechanizm ponownego wykonania kroku, po wystąpieniu błędu BPM Zapamiętywanie widoczności mani widok na pasku narzędziowym, wyświetlanie tylko ikony ONE Skorygowano wyświetlany Id użytkownika w polu autor na definicjach ONE Zmiana kolejności skrzynek pozycji udostępnionych. Wprowadzenie sortowania od najnowszych ONE Zmiana interpretacji uprawnień dla atrybutów swobodnych: Edycja atrybutu swobodnego jest możliwa, jeżeli posiadamy uprawnienia do edycji obiektu (bez względu na status) oraz uprawnienie do tworzenia na definicjii atrybutu swobodnego lub uprawnienie do edycji na definicji tego atrybutu. ONE Skorygowano interpretację uprawnienia do przywracania do edycji wg reguły: Wymagane jest uprawnienie do 'Przywracania do edycji" na definicji oraz uprawnienie do odczytu na pozycji. Wcześnie wymagane było uprawnienie właścicielskie lub "Przywracania do edycji" dla pozycji ONE Skorygowano pozycje będące wzorcami po usunięciu nadal są widoczne w Moich wzorcach BPM Zablokowanie możliwości edycji daty zakończenia zadania ONE Funkcja Eksportuj pozycję... Eksportuje tylko pierwszą stronę zawartości foldera BPM Skorygowano size'owanie formatki, ustawiania focus'a, uwidoczniono pasek postępu okna 'Sprawdź wyrażenie wyliczane' ONE Medium domyślne pogrubione na raporcie WorkFlow Dodanie kolumny typ medium na raporcie WorkFlow

4 BPM Mereżkowanie widoków podczas importu definicji: 1) Widoki, które występują w bazie docelowej nie będą przenoszone 2), Jeśli przenoszony widok ma ustawioną domyślność, to istniejącym widokom jest zdejmowana domyślność (widok importowany stanie się domyślnym) ONE Skorygowano mechanizm sprawdzania, czy dane powiadomienie należy do wykonywanego kroku ONE Udostępniono Edycja formularza (F12 na definicjach) bez klucza dla administratora Vario Umożliwienie edycji pola Lista na definicjach bez klucza. ONE Skorygowano brak możliwości rozwinięcia się menu podręczne na polu swobodnym z podpiętym słownikiem. ONE Skorygowano błąd bazy danych podczas usuwania dokumentu z kilkoma źródłami ONE Udostępniono nową opcję menu 'Operacje\Zaawansowane\Uruchom ponownie obieg pracy' (tylko menu główne) Operacja powoduje anulowanie wszystkich istniejących (wykonanych i niewykonanych) poleceń workflow, wyzerowanie stanu workflow oraz usunięcie informacji o przynależności do obiegu (token). Na skutek tej operacji użytkownik ma możliwość ponownie uruchomić obieg dla danej pozycji, z dowolnego startowego stanu obiegu, przy czym ponowne uruchomienie realizowane jest dla aktualnej (najnowszej) wersji workflow. Anulowane pozycje obiegu pozostają widoczne w skrzynce 'Zrealizowane', jako przekreślone. Opcja dostępna jest wyłącznie dla administratora. Dane opisowe obiektu workflow (np. faktury, wniosku) pozostają bez zmian. Dodatkowo zmodyfikowano ikony poleceń 'Pozycje workflow' oraz 'Diagram obiegu' ONE Dodanie do menu widok na pasku narzędziowym opcji zmiany wyświetlania( standardowy, ikon...) Dodanie do widoku Listy paska narzędziowego Widok BPM Wyznaczanie dni wolnych w wyrażeniach, słownik dni dodatkowo wolnych i dodatkowo roboczych: 1) Funkcja licząca ilość dni roboczych od dnia do dnia 2) Prosty słownik dni dodatkowo wolnych i dodatkowo roboczych (w parametrach Site'u) W opcji "edytuj dyski logiczne" jest miejsce na dodatkowe parametry lokalizacji (sajtu). Można podać następujące: ExtraWorkingDays, ExtraFreeDays wartości w formacie RRRR-MM-DD lub MM-DD oddzielone przecinkami ONE Zapis nazwy pliku importowanego z folderu monitorowanego do pliku Logu BPM Dodano pasek narzędziowy w widoku Terminarza ONE Wprowadzono automatyczny zwrot z opracowania pozycji w ramach workflow. W przypadku wykonywania polecenia workflow, pozycje zawartości na pierwszym poziomie, w przypadku, gdy nie są związane z źródłem plikowym (np. dokument, który posiada źródło), zwracane są automatycznie. W przypadku źródeł plikowych mechanizm pozostał bez zmian. ONE Uszczegółowiono komunikat o informacje o błędzie oraz dodano możliwość powtórzenia operacji. ONE Ze względu na konieczność utrzymania spójności sekwencji zmiany statusu i zwrotu z opracowania, ujednolicono mechanizm zmiany statusu z poziomu wyliczeń ze zmianą statusu z poziomu menu. W przypadku zmiany satusu z poziomu wyliczeń nie sa walidowane uprawnienia do zmiany stanu natomiast walidowana jest możliwość zmiany statusu z punktu widzenia sójności i poprawności danych. Zmiany te eliminują problem np. z brakiem możliwości zwrotu z opracowania pozycji zatwierdzonych z poziomu wyliczeń ONE Implementacja pobierania danych do Vario z MS Excel ONE Wprowadzono numerowanie kolejności przejść na etykietach diagramu WorkFlow

5 BPM Podczas przenoszenia korespondencji z Outlooka do Vario wprowadzono wypełnianie się pole DO, Data We/Wy. *wersji Vario.ONE są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice i Vario.BPM *Zmiany wprowadzone w wersji BPM są automatycznie wprowadzane do wersji Vario.OneOffice

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy

Zmiany w Elektronicznym Nadawcy Wersja 5.2.2 (07.08.2014) Zmiany w Elektronicznym Nadawcy GLOBAL Ekspres wprowadzono możliwość przygotowywania przesyłek zagranicznych GLOBAL Ekspres Wersja 5.2.1 (07.08.2014) Śledzenie pobrań wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL

FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Załącznik nr 5. DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/058/2012/POKL FORMULARZ OFERTY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/058/2012/POKL Zamawiający Wykonawca Collegium Civitas Pałac Kultury i Nauki, p. XII Pl.

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Projekt Wstępny Systemu Informatycznego Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Specyfikacja funkcjonalna Przypadki Użycia 1 Wstęp... 5 1.1 Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski

Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski, Paweł Jankowski e-bip Managment Dokument zawiera szczegółowy opis zarządzania serwisem e-bip dla jednostek organizacyjnych. Data dokumentu: 22 stycznia 2014 Wersja: 1.1 Autorzy: Grzegorz Orzechowski, Michał Rogowski,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision 5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision Program Microsoft Business Solutions Navision definiuje jednolity sposób obsługi wszystkich swoich modułów. Jest to niewątpliwie zaleta

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo