INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH"

Transkrypt

1 INFORMATYCZNA OBSŁUGA PROCESÓW BIZNESOWYCH AGNIESZKA DURAJ HANNA NIED WIEDZI SKA Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie Postrzeganie działalno ci organizacji pod k tem odbywaj cych si w niej procesów (Business Proces Reengineering BPR) to nowoczesna koncepcja współczesnego zarz dzania przedsi biorstwem. Rozwój firmy uzale niony jest ci le od wszelkiego rodzaju rozwi za informatycznych. Wiadomo tak e, i działanie firmy wi e si z obiegiem dokumentów. Odpowiednie zarz dzanie dokumentami, to nie tylko ich archiwizacja, ale przede wszystkim automatyzacja procesu biznesowego. W artykule omówiono podstawowe definicje procesu oraz procesu biznesowego. Szczególn uwag po wiecono systemom workflow, dzi ki którym mo liwe jest dostosowywanie firmy do procesowego postrzegania jej działalno ci. Słowa kluczowe: procesy biznesowe, systemy workflow 1. Wprowadzenie Rozwój technologii internetowych doprowadził do o ywienia gospodarki staj c si uniwersalnym narz dziem prowadzenia handlu. Portale biznesowe pełni nie tylko funkcj edukacyjn, ale przede wszystkim udost pniaj realizacj transakcji, ułatwiaj zdobycie nowego klienta, zmniejszaj koszty usług itd. Przy tak ogromnej ilo ci danych tworzone s hurtownie danych wspomagaj ce decyzje kadry kierowniczej. Współpraca pomi dzy oddziałami danej firmy, jak równie ró nymi korporacjami współdziałaj cymi mi dzy sob, przenosi si na płaszczyzn elektronicznej wymiany informacji. Elektroniczne dokumenty mo na odnale ju chyba w ka dej firmie. Ułatwienie nadzoru przepływu informacji, ma ogromne znaczenie w procesie automatyzacji wszystkich procesów biznesowych danego przedsi biorstwa. Tak pomoc oferuj systemy zarz dzaj ce obiegiem dokumentów (ang. Electronic Document Management) oraz systemy zarz dzania przebiegiem procesów systemy workflow. Aktualnie, w literaturze przedmiotu pojawiaj si publikacje [3,7,8], w których uznaje si, i jednym z najbardziej dominuj cych kierunków współczesnej koncepcji zarz dzania jest procesowe podej cie do działalno ci firmy. Zarz dzanie procesami biznesowymi pozwala skuteczniej i efektywniej wprowadza zmiany poprzez: systemy zarz dzania jako ci, systemy zarz dzania relacjami z klientem (CRM), doskonalenia ła cucha dostaw oraz systemy e-biznesu. Niniejsze opracowanie opisuje informatyczn obsług procesów biznesowych. W pracy podano podstawowe definicje procesu, procesu biznesowego i krótko scharakteryzowano systemy workflow.

2 18 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, Procesy biznesowe W ka dym przedsi biorstwie istnieje zbiór procesów wzajemnie si przeplataj cych. Wykonanie ich dobrej analizy stanowi pierwszy krok w kierunku usprawnienia funkcjonowania całej firmy. Poprawne zdefiniowanie procesów wyst puj cych w firmie pozwala ustali np.: które aktywno ci s realizowane nieefektywnie, czy istniej miejsca w organizacji realizuj ce te same aktywno ci, dokładne miejsce ka dego pracownika firmy, co dokładnie robi dany pracownik, za co jest odpowiedzialny, z kim współpracuje. W literaturze przedmiotu odnale mo na wiele definicji procesu. I tak np. proces to: przebieg regularnie nast puj cych po sobie zjawisk, pozostaj cych mi dzy sob w zwi zku przyczynowym. (definicja wg [10]), ci głe i regularne działanie ludzkie lub te przebieg nast puj cych po sobie działa podejmowanych w okre lony sposób i prowadz cych do osi gni cia pewnego rezultatu; stałe działanie lub seria operacji. (definicja wg [9]), czynno lub grupa czynno ci, które rozpoczynaj si od pobrania czego na wej ciu, dodaj do tego warto ci (przetwarzaj ), a nast pnie dostarczaj to co (rezultat) wewn trznemu lub zewn trznemu klientowi. Proces zu ywa zasoby organizacji, aby zapewni okre- lone wyniki. (podano za Ba kowskim [2]), skoordynowany (równoległy lub sekwencyjny) zbiór aktywno ci wykonywanych z my l osi gni cia wspólnego celu. Tego typu aktywno ci mog by manualne lub zautomatyzowane [11,12], inne definicje w [4,6]. W przypadku poj cia proces biznesowy (PB) definicja jest bardzo intuicyjna. Proces ten okre- lany jest jako zdarzenie procedura realizuj ca okre lony cel. Proces biznesowy dzieli si na realizowane w odpowiedniej kolejno ci (sekwencyjnej b d równoległej) tzw. aktywno ci. Workflow Management Coaltion (WfMC) [12] definiuje za proces biznesowy jako form procesu wyst puj cego w ramach struktury organizacyjnej i podporz dkowanego osi gni ciu celów biznesowych. Szerzej na temat procesów biznesowych np. w [5,6]. W literaturze mo na odnale tak e wiele ró nych kryteriów podziału procesów biznesowych. Podział ten dokonuje si np. ze wzgl du na funkcj (procesy podstawowe, procesy pomocnicze), ze wzgl du na rang stanowisk decyzyjnych w przedsi biorstwie (procesy zarz dcze, procesy wykonawcze), ze wzgl du na rodzaj podejmowanej decyzji (procesy strategiczne, procesy operacyjne), ze wzgl du na przebieg procesu (procesy wewn trz funkcyjne, procesy ), ze wzgl dy na hierarchi (proces główny, proces podrz dny tzw. subproces). Szerzej zobacz [3,8]. 3. Systemy Workflow Automatyzacja powy ej zdefiniowanych procesów w danym przedsi biorstwie dokonywana jest poprzez elektroniczne przetwarzanie dokumentów. Powstały system informatyczny, zwany systemem workflow, umo liwia zapis wszystkich działa, jakie s wykonywane na ka dym stanowisku pracy. Wymiana informacji nast puje poprzez elektroniczne przetwarzanie dokumentów, które mog by kopiowane lub archiwizowane. Podstawowe poj cia zwi zane z systemami workflow zostały zdefiniowane przez Workflow

3 Agnieszka Duraj, Hanna Nied wiedzi ska Informatyczna obsługa procesów biznesowych 19 Management Coalition (WfMC), zało on w 1993 roku. WfMC definiuje system workflow podaj c, i jest to automatyzacja procesów biznesowych w cało ci b d te w cz ci, podczas której dokumenty, informacje lub zadania s przekazywane od jednego uczestnika do kolejnego, według odpowiednich procedur zarz dczych [12]. Poj cie workflow odnosi si tak e do oprogramowania, które wspomaga prac grupow. Systemy workflow umo liwiaj wykonywanie mi dzy innymi takich zada jak: wspomaganie i nadzorowanie automatyzacji procesów biurowych w postaci elektronicznego przepływu zada i dokumentów, definiowanie i modelowanie procesów przepływu pracy dla systemu workflow, kontrolowanie wykonywania akcji w ramach danych procesów workflow, wspomaganie interakcji z lud mi oraz programami zewn trznymi. Klasyfikacj systemów workflow podaje np. wiklicki w [4]. W Tabeli 1 przedstawiono klasyfikacj systemów workflow ze wzgl du na stopie powtarzalno ci wykonywanych procesów. Tabela 1. Klasyfikacja systemów workflow oparta o stopie powtarzalno ci procesów Podział Cechy charakterystyczne Przykład Administracyjny du a skala powtarzalno ci procesów, dobrze okre lone etapy post powania, znane zasady ka demu uczestnikowi. Ad-hoc obsługa procesów o charakterze indywidualnym, istotny punkt widzenia u ytkownika procesu. Współpracuj ce du a liczba uczestników procesu, du a liczba interakcji mi dzy uczestnikami procesu, mo liwe powtórzenie realizacji danego etapu procesu a do całkowitego zaakceptowania. Produkcyjne podobny do administracyjnego, du a ró norodno rodowiska w jakim mo e działa. ródło: Opracowanie własne na podstawie [4]. rejestracja samochodu, zło enie wniosku o paszport, wniosek unijny, rozliczenie podatkowe. karta ocen studenta, udzielenie kredytu, list przewozowy, karta choroby pacjenta. rekrutacja pracownika, prowadzenie kampanii reklamowej, zarz dzanie projektem. monta podzespołu, wytwarzanie leku, generowanie kodu programu informatycznego. Bior c pod uwag ró norodno systemów workflow, ich struktura jest bardzo zło ona. Mo na jednak okre li jeden, wspólny model ich implementacji. Model ten pozwala sprecyzowa trzy rodzaje komponentów dla systemów workflow. S to składniki programowe dostarczaj ce funkcjonalno ci dla systemu, składniki kontrolne okre laj ce sposób działania komponentów funkcjonalnych oraz aplikacje zewn trzne i bazy danych. Komunikacja z systemami zewn trznymi mo e odbywa si na dwa sposoby. Wymiana informacji mo liwa jest poprzez interfejs u ytkownika lub bezpo rednio z aplikacji workflow.

4 20 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Systemy WF mog wykorzystywa m.in.: interfejsy SOAP, TCP/IP, COM, RMI, Websphere MQ, kanały komunikacji WWW, SMS, , bazy danych Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB/2, Pervasive/Btrieve. Ogóln struktur systemu workflow pokazano na Rys. 1. ródło: Opracowano na podstawie [1,11]. Rys. 1. Struktura systemu workflow Bogata klasyfikacja i ró norodno struktur systemów workflow doprowadziła do budowy nast puj cych podzespołów wykorzystywanych w WF: 1) Kreator definicji procesów główne zadania to przede wszystkim tworzenie i edycja definicji procesów. Wykorzystywany jest formalny j zyk, model bazodanowy lub skrypt przekazuj cy informacje pomi dzy uczestnikami procesu (np. poprzez ). Działa po stronie klienta jako cz systemu lub osobna aplikacja. 2) Silnik systemu workflow główne zadania to: wykonanie procesu na podstawie modelu, dodawanie zada, kontrolowanie wewn trznych magazynów danych,

5 Agnieszka Duraj, Hanna Nied wiedzi ska Informatyczna obsługa procesów biznesowych 21 nadzorowanie odwoła, umo liwianie nawigacji, dostarczenie mo liwo ci zmiany danego scenariusza w dowolnej chwili (np. poprzez wł czenie/wył czenie danej osoby z obsługi procesu). Nale y doda, i silnik WF mo e przyjmowa form scentralizowanego komponentu lub form rozproszon. Operuje na odpowiednikach danych zapisanych w magazynie danych. 3) Magazyn danych powi zanych przechowuje wyniki wszystkich operacji wykonywanych zarówno przez aplikacje wewn trzne, jak i zewn trzne. W zale no ci od sposobu implementacji, mo e wi za zadania z aplikacjami zewn trznymi lub innymi danymi tzw. danymi powi zanymi. 4) Lista zada w celu przeprowadzenia całego procesu definiuje wszystkie niezb dne zadania zwi zane z interakcj z u ytkownikiem. Mo e tak e, w zale no ci od sposobu implementacji, wi za zadania z aplikacjami zewn trznymi lub innymi danymi tzw. danymi powi zanymi. 5) Moduł obsługi listy zada najcz ciej działa w dwóch podmodułach, pierwszy po stronie klienta, drugi po stronie serwera. Funkcjonalno zale y od implementacji systemu, dlatego te mo liwa jest zarówno praca w postaci translatora formatu danych, jak równie nadzorowanie przydziału zada dla konkretnych uczestników danego procesu. Moduł obsługi listy zada odpowiedzialny za prezentacj graficzn stanowi graficzny interfejs u ytkownika. 6) Aplikacja kliencka najwa niejsze zadanie, to nawi zanie sesji z systemem workflow i wykonanie odpowiednich operacji uzale nionych od u ytkownika i pełnionej przez danego u ytkownika roli w systemie. Dane o operacjach dostarcza moduł obsługi listy zada. 7) Aplikacje zewn trzne wykorzystanie aplikacji zewn trznych w systemach workflow mo e wyst pi w dwóch przypadkach. Pierwszy wyst puje przy braku mo liwo ci komunikacji z WF. W takim przypadku komunikacja musi odbywa si poprzez specjalne programy po- rednicz ce. W drugim mo liwa jest komunikacja WF z aplikacj zewn trzn. W tego typu systemie rozró nia si dwa sposoby powi za aplikacji zewn trznych z czynno ciami i dokumentami: typ aplikacji mo e by parametrem, w tym przypadku zmienia si on w zale no ci od sytuacji w jakiej przebiega proces, aplikacja jest na sztywno powi zana z danym typem dokumentu i mo e by ona okre lona poprzez twarde zakodowanie w systemie workflow. Uproszczony schemat komunikacji WF z aplikacjami zewn trznymi pokazano na Rys. 2. ródło: Opracowanie własne. Rys. 2. Komunikacja z systemami zewn trznymi

6 22 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 29, 2010 Nale y podkre li, i ka dy system WF powinien by dostosowany do mo liwo ci i zada przedsi biorstwa, w którym ma działa. 4. Korzy ci z zastosowania Systemy typu workflow staj si coraz popularniejsze w ostatnich latach. Na te tendencje wpływaj niew tpliwie liczne korzy ci wynikaj ce z ich zastosowania. Zalety systemów workflow to przede wszystkim: zmniejszenie ilo ci dokumentów papierowych b d cych w obiegu na rzecz ich elektronicznych odpowiedników, redukcja kosztów poprzez zmniejszenie ilo ci osób uczestnicz cych w procesie obróbki tradycyjnych dokumentów, mo liwo integrowania systemów z firm współpracuj cych mi dzy sob, co wpływa na wzrost ich konkurencyjno ci, wspomaganie pracy grupowej systemy te umo liwiaj współprac osobom bior cym udział w tym samym procesie, zwi kszenie efektywno działania i realizacji cyklu zamówie i zada, poprawa jako ci obsługi klienta procesy przebiegaj szybciej i sprawniej, a klient mo e mie dost p do informacji o stanie realizacji swojego zlecenia. Najwi ksze korzy ci z wdro enia systemów workflow mo na zauwa y w przypadku du ych przedsi biorstw, w których realizowanych jest wiele procesów biznesowych i w przypadku których mo na mówi o du ej fluktuacji kadr. Usprawnienie procesu przepływu informacji jest wówczas widoczne prawie natychmiast. Dodatkowo nale y podkre li, i systemy WF mog definiowa momenty krytyczne (tzw. deadlines), które przypominaj o przebiegu całego procesu poszczególnym osobom oraz tzw. warunkowe wykonanie. Wszystko to sprzyja usprawnieniu działania przedsi biorstwa. Niestety wdro enie i utrzymanie systemu typu workflow wi e si z du ymi kosztami obejmuj cymi nie tylko cen oprogramowania, ale tak e szkolenia administratorów i u ytkowników oraz koszty integracji z istniej cym oprogramowaniem. Ponadto s to systemy zło one, niełatwe do opanowania, wobec czego firmy cz sto zadowalaj si jedynie standardowym wdro eniem i rezygnuj c z dalszych kroków wykorzystuj zaledwie niewielk cz ich funkcjonalno ci. 5. Podsumowanie Informatyczna obsługa procesów biznesowych przy wykorzystaniu systemów workflow powoduje ich sprawniejszy, szybszy przebieg, a tak e zmniejsza koszty. Systemy WF wymuszaj podział kompetencji, jasno okre laj zakres odpowiedzialno ci konkretnych osób. Jednak w pełni efektywne zastosowania nie dotycz wszystkich potencjalnych procesów. Im bardziej rutynowe procesy, tym wi ksza b dzie efektywno zastosowania workflow. W pracy podano ogólne zało enia systemów WF, podkre lono ich zalety. Jak si wydaje, znaczenie systemów workflow w procesie automatyzacji procesów biznesowych b dzie wzrastało.

7 Agnieszka Duraj, Hanna Nied wiedzi ska Informatyczna obsługa procesów biznesowych 23 Bibliografia [1] Aalst W., Hee K., Workflow Management Models, Methods and Systems, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England, [2] Ba kowski A., Słownik wyrazów obcych, PWN Warszawa, [3] Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarz dzania, PWE, Warszawa 2002, str [4] wiklicki M., Podstawy systemów workflow, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, [5] Grajewski P., Koncepcja struktury organizacji procesowej, Tonik, Toru [6] Hammer M., Rein ynieria i jej nast pstwa, PWN, Warszawa [7] Kiełtyka L., Integracja IT z systemami zarz dzania w organizacjach gospodarczych, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toru [8] Niedzielska E., Dudycz H., Dyczkowski M., Nowoczesne technologie informacyjne w zarz dzaniu. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1044, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław [9] Nowosielski S., Procesy i projekty logistyczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław [10] Oxford English Dictionary, Oxford University Press, [11] Szymczak M., Słownik J zyka Polskiego, PWN Warszawa [12] [13] COMPUTER SERVICES OF BUSINESS PROCESSES Summary Business Process Orientation is a concept orientated to improve of the business effectiveness. It is connected with workflow systems. The article brings up a basic definition of process, business process and implementation of this concept supported by Workflow computing system. Keywords: business processes, workflow systems Agnieszka Duraj Hanna Nied wiedzi ska Instytut Informatyki Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Politechnika Łódzka ul. Wólcza ska 215, Łód

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE

ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE ANALIZA U YTECZNO CI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH LOGISTYKI W PRZEDSI BIORSTWIE JAROSŁAW W TRÓBSKI, KRZYSZTOF MAŁECKI, AGNIESZKA KONYS Instytut Systemów Informatycznych Szczecin Streszczenie W artykule podj

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Monika Jasi ska Akademia Podlaska w Siedlcach Styl kierowania jako istotny element kszta towania zachowa

Bardziej szczegółowo

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej

praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Wojciech Burakowski *, Marek D browski ** Wielousługowa sie IP QoS: architektura i praktyczna weryfikacja w instalacji pilotowej Od wielu lat d eniem projektantów sieci telekomunikacyjnych, jak równie

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW. MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie KRYTERIA I PARAMETRY PROCESU POZYCJONOWANIA STRON WWW MARCIN GIBERT BO ENA MIAŁKOWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Streszczenie Pozycjonowanie stron WWW jest atrakcyjn metod

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe

Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa hotelarskiego studium literaturowe PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII Dawid SZUTOWSKI Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Ekonomiczna warto dodana w ocenie dzia alno ci przedsi biorstwa

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wycena kapita u intelektualnego

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA A UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE WSKAZANIA DLA POLSKI MAŁGORZATA RUTKOWSKA Politechnika Wrocławska Streszczenie W opracowaniu przedstawiono istot ekonomii społecznej, podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 2012. Aleksandra Pieloch * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 272, 22 * REAKCJA WARSZAWSKIEGO PARKIETU NA OGŁOSZENIE KOMUNIKATU O PLANOWANYM NABYCIU AKCJI WŁASNYCH NIEDOWARTO CIOWANYCH. WST P

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ

ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 ELEMENTY GLOBALNEJ ARCHITEKTURY FINANSOWEJ Artyku odnosi si do instytucji okre laj cych w sensie instytucjonalno- -prawnym wiatowy rynek finansowy (z jego

Bardziej szczegółowo

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji

Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji UNIWERSYTET RZESZOWSKI WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD DYNAMIKI MATERII Ilo ciowe charakterystyki fluktuacji i korelacji na polskim rynku akcji Rafał Rak Rozprawa doktorska napisana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK

PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Politechnika Poznańska Wydział Informatyki i Zarządzania Instytut Inżynierii Zarządzania Praca dyplomowa magisterska PROJEKT SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO POZYSKIWANIE UŻYTKOWNIKÓW WYSZUKIWAREK Łukasz Sutkowski

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH

KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH KRYTERIA OCENY SERWISÓW INTERNETOWYCH KLUBÓW SPORTOWYCH TOMASZ CHRUL PIOTR SULIKOWSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Streszczenie Ocena serwisów internetowych przedsi biorstw w globalnym

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo