Analiza procesów biznesowych w systemach workflow

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza procesów biznesowych w systemach workflow"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 648 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2004 Marek åwiklicki Katedra Metod Organizacji i Zarzàdzania Analiza procesów biznesowych w systemach workflow 1. Uwagi wst pne Podejście procesowe wymusza na menedżerach posługiwanie się różnymi sposobami notacji procesów biznesowych, które ułatwiają ich późniejszą analizę. W przedsiębiorstwach stosujących nowoczesną technologię informatyczną powszechnie stosowane są schematy blokowe i flowcharty, których odwzorowywanie odbywa się za pomocą komputera. W małych i średnich przedsiębiorstwach, nie dysponujących specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym rejestracji i analizy procesów, bardziej adekwatne są tradycyjne techniki ich notacji. W systemach workflow obsługujących procesy biznesowe powszechne jest stosowanie perspektywy języka działania (language action perspective) autorstwa Wingrada i Floresa, mającej swój rodowód w teorii aktu mowy (speech act theory). W perspektywie tej procesy są postrzegane jako wymiana aktów mowy, tworzących konwersację (pętle workflow) pomiędzy wykonawcami procesu. Takim pętlom mogą towarzyszyć dodatkowe akty słowne zmierzające do wyjaśnienia różnych kwestii lub prowadzące do dodatkowych negocjacji. Wtedy uzupełnia się workflow prymarne o tzw. sub-workflow, które uszczegóławiają główną pętlę. W ten sposób można przedstawić różne procesy za pomocą sieci współpracującej, składającej się z pracowników wyrażających prośby, polecenia, potwierdzenia, zgodę itp. Rozpisanie procesów biznesowych w formie elementarnych konwersacji znacznie przyczynia się do ich usprawnienia poprzez automatyzację tych z nich, które znacząco podniosą sprawność procesu. O zmianach w organizacjach wykorzystujących systemy workflow i zarazem efektach, jakie pojawiają się

2 50 Marek Ćwiklicki po analizie i wdrożeniu systemów workflow, traktuje ostatnia część niniejszego opracowania. Zaletą systemów workflow jest nie tylko usprawnianie procesów z punktu widzenia podejścia językowego, ale możliwość analizy procesów z uwzględnieniem innych sposobów realizacji czynności niż wspomaganych komputerowo. 2. Alternatywne sposoby analizy konwersacji w procesach biznesowych 2.1. Uwagi wst pne Najpopularniejszą formą rejestracji, a następnie usprawnienia procesów w myśl teorii aktu mowy jest wspomniana wcześniej perspektywa języka działania. Istnieją jednakże inne podejścia bazujące na tej teorii, które próbują w odmienny sposób przedstawić działania (konwersacje 1 ), występujące w procesach. Perspektywa języka działania była już przedstawiana w krajowej literaturze [Martyniak 1999; Ćwiklicki 2002a; Ćwiklicki 2002b], jako charakterystyczna dla systemów workflow. Jednakże podejście opracowane przez Winograda i Floresa nie jest jedyne w tym zakresie. Owe sposoby są na tyle istotne, że od nich zależy skala potencjalnych korzyści wykorzystania systemów workflow. Poniżej przedstawiono dwie metody analizy procesów biznesowych, a mianowicie: DEMO i BAT, powstałe na podstawie teorii aktu mowy. Każda z nich bierze za punkt wyjścia analizę procesów, wychodząc od podstawowego elementu, jakim jest konwersacja i identyfikacja faz w niej występujących. Zapis przebiegu procesu w sposób szczegółowy pozwala na dokładne poznanie poszczególnych jego etapów. Odmienny sposób notacji procesów, jaki występuje w systemach workflow, pozwala na przedstawienie rozmów, umożliwia ich przyszłą automatyzację DEMO alternatywna metoda opisu konwersacji w procesach biznesowych DEMO to akronim od dynamic essential modelling of organizations, co można tłumaczyć jako zasady dynamicznego modelowania organizacji. Autorem tego podejścia jest J.L. Dietz, który sposób projektowania procesów biznesowych oparł na socjologii oraz filozofii Searleʼa i J. Habermasa [Dietz, Widdershoven 1991]. 1 Nieprzypadkowo umieszczono obok słowa działania konwersacje. Jest to konsekwencją teorii aktu słownego i jej pochodnych, w wyniku której przyjmuje się, że człowiek działa poprzez słowa.

3 Analiza procesów biznesowych w systemach workflow 51 Główną przesłanką stworzenia DEMO była próba opisania dynamiki aktywności organizacji dla celów analizy systemów informatycznych. Według Dietza akty komunikacyjne są powiązane ze sobą zgodnie ze specyficznym wzorcem, nazwanym przez niego wzorcem transakcji (transaction pattern). Składają się na niego dwie części: część komunikacyjna i działania. Transakcja rozpoczyna się prośbą, którą inicjuje A w czasie t 1. Uczestnicy transakcji, nazywani aktorami, osiągają w czasie t 2 porozumienie co do przyszłego działania, określane jako agendum (co należy zrobić). Następnie uzgodnione działanie jest wykonywane w czasie t 2 t 3. Kiedy inicjator akceptuje wynik, transakcję uważa się za zakończoną, a fakt za dokonany (czas t 4 ). Zdaniem Dietza istota zachowań w organizacji stanowi ciągłe dokonywanie takich transakcji pomiędzy aktorami. Podejście DEMO i perspektywę działania cechuje, jak widać, podobieństwo. W perspektywie działania pętle workflow są stosowane, żeby wyeksponować załamania w konwersacjach, co symbolizują niedomknięte pętle. aktor A B B A agendum fakt t 1 t 2 t 3 t 4 czas etap zamówienia: konwersacja aktogeniczna (rozpocz cie) etap wykonania: zasadnicze dzia anie etap wyników: konwersacja faktogeniczna (konkluzja) transakcja Rys. 1. Wzorzec transakcji według Dietza Źródło: [Dietz 1994]. W DEMO przedstawia się konwersacje tak, jak występują w rzeczywistości. Jeśli aktogeniczna konwersacja występuje w ślad za pewnym działaniem, ale bez faktogenicznej konwersacji, według podejścia charakterystycznego w DEMO, oznacza to, że nie mamy tu do czynienia z transakcją. Nie ocenia się tego, czy to dobre czy złe. Paradygmat DEMO zakłada, że w normalnych przypadkach komunikacja jest realizowana w ramach działania. W podręczniku o DEMO Dietz i van Reijswoud twierdzą, że jeśli pojawia się jedna komunikacja, to oznacza to,

4 52 Marek Ćwiklicki że następna również musi zaistnieć [Dietz, van Reijswoud 1998]. Wynika z tego wniosek, że w DEMO zakłada się, że każda pętla jest zamknięta. W DEMO nie tworzy się normatywnych wartości wzorca transakcji, ale wymagana jest analiza norm. W DEMO nie ma też jednoznacznego określenia, czy inicjatorem (rozpoczynającym aktogeniczną konwersję) jest ten sam podmiot, który dokonuje oceny wykonania (zamykającej faktogeniczną konwersację). Mówi się tylko o pełnieniu ról. Tymczasem w perspektywie działania zaleca się, żeby była to jedna osoba. Takie założenie wynika z zasady, że kontynuowanie konwersacji wywołanej przez klienta powinno być realizowane przez jednego pracownika. Interesujące rozszerzenie modelu workflow przedstawiają H. Weigand i A. de Moor, uzupełniając je o pętlę kontroli i relacji kontraktowej [Weigand, de Moor 2001]. Weigand wraz z współpracownikami jest także twórcą tzw. layered transactional patterns, czyli warstwowych wzorców transakcyjnych. Wzorzec przedstawiony przez niego składa się z pięciu warstw: pierwszą stanowią akty mowy, drugą transakcje, następną pętla workflow, kolejną kontrakt, a ostatnią jest scenariusz [Weigand, van den Heuvel 1998; Weigand, van den Heuvel, Dignum 1998]. R. Goldkuhl z kolei zaprezentował własne ujęcie wzorca pod nazwą generic layered patterns (ogólne warstwowe wzorce) [Goldkuhl, Lind 2001]. Ponadto R. Goldkuhl znany jest także jako autor business action theory przedstawionej w dalszej części Business action theory R. Goldkuhla R. Goldkuhl, szwedzki naukowiec, jest autorem teorii działania biznesowego (business action theory) [Goldkuhl 1996; Goldkuhl 1998; Axelsson, Goldkuhl, Melin 2000]. Teoria ta powstała na bazie teorii aktów słownych, podobnie jak perspektywa języka działania i DEMO. Dodatkowo jej autor korzystał z teorii relacji biznesowych. Głównym założeniem tego modelu jest, że działanie biznesowe zawsze składa się z klientów i dostawców wykonujących działania komunikacyjne i materialne. Model składa się z sześciu następujących etapów: etap przygotowawczy w nim ustala się wstępnie organizację działania pomiędzy dostawcą a klientem (sprzedaż i zakup); udostępnienie produktu i poszukiwanie kontaktu obydwie strony, klient i dostawca poszukują kontaktu. Ze strony sprzedawcy polega to na oferowaniu usługi/produktu i udostępnieniu go na rynku. Poszukiwanie kontaktu ze strony klienta wynika z popytu, tworzonego przez jego potrzeby; ustalenie kontaktu i propozycja tutaj następuje prezentacja oferty ze strony dostawcy i wyrażenie wymagań (oczekiwań co do produktu/usługi) przez klienta. Ma na celu skonfrontowanie możliwości dostawcy w zakresie spełnienia potrzeb zamawiającego;

5 Analiza procesów biznesowych w systemach workflow 53 kontrakt polega na ustaleniu dokonanym pomiędzy klientem a dostawcą na temat tego, co klient wymaga i tego, co dostawca może mu zapewnić; spełnienie wymagań dostawca i klient realizują ustalenia. Pierwszy dostarcza produkt bądź usługę, jaką klient zamówił, drugi dokonuje zapłaty; zakończenie klient i dostawca wyrażają swoją satysfakcję lub jej brak. Przejawiać się to może w formie zadowolenia dostawcy z zapłaty, a u klienta satysfakcją ze spełnienia jego wymagań. Brak zadowolenia może przejawić się reklamacjami z każdej ze stron. Warunki wst pne: know-haw mo liwoêç dostawy Warunki wst pne: braki potrzeby Oferta Udost pnienie i poszukiwanie kontaktu Ustanowienie kontaktu i propozycji Pragnienia i popyt Obietnica dostawy Kontrakt (obustronne porozumienie) Zamówienie Dostawa Realizacja Zap ata Zakoƒczenie: satysfakcja lub jej brak reklamacja reklamacja Zakoƒczenie: satysfakcja lub jej brak Rys. 2. Graficzne przedstawienie teorii działania biznesowego Źródło: [Goldkuhl 1998, s. 7; Axelsson, Goldkuhl, Melin 2000]. Graficzne przedstawienie tej teorii przedstawia rys. 2. Model ten stanowi ogólne przedstawienie działania biznesowego wykorzystującego: analizę problemu, celu i siły (służących analizie procesu) oraz diagramy działania i procesu (wspomagające projektowanie procesu).

6 54 Marek Ćwiklicki Model ten podkreśla ważność wymiany informacji i działań w ramach procesu biznesowego. R. Goldkuhl wskazuje tutaj na wymianę: wiedzy o warunkach wstępnych, zainteresowania podczas brania udziału w procesie, propozycji, ustaleń kontraktowych, wartości (produktu czy usługi i zapłaty), zadowolenia bądź reklamacji [Goldkuhl 1998, s. 15]. W celu realizacji zamówienia obydwie strony muszą współpracować ze sobą i wzajemnie koordynować swoje działania. Interakcje wpływają na relacje pomiędzy klientem a dostawcą oraz możliwości obydwu stron. 3. Zarys metodyki rejestracji i analizy procesów w systemach workflow w uj ciu T. Schäla Przedstawione powyżej alternatywne sposoby są elementem szerszego ujęcia procesów w systemach workflow. Przykład reprezentacji i analizy procesów biznesowych w systemach workflow przedstawia T. Schäl [Schäl 1996]. Autor ten opisuje tok postępowania, według którego rejestrował i analizował proces przygotowania programu kursów w instytucji szkoleniowej świadczącej usługi dla administracji publicznej we Włoszech oraz proces zarządzanie kredytami w jednym z banków włoskich. Jednakże przedstawiona przez niego metodyka ma charakter ogólny: autor nie wyodrębnia wyraźnie w jej ramach poszczególnych etapów. Analiza opisywanych przypadków pozwala jednak na określenie następujących siedmiu kroków: 1. Określenie celu usprawnienia. 2. Przygotowanie czynnika ludzkiego (warsztaty szkoleniowe). 3. Zebranie informacji dotyczących realizowanych procesów. 4. Wybór procesu do usprawnienia. 5. Opracowanie mapy workflow. 6. Reengineering wybranego procesu. 7. Automatyzacja procesu. Podstawowym założeniem tej metodyki jest wykorzystanie języka działania, który bazuje na zasadach sieci współpracującej. Końcowym celem zaś jest ustalenie charakterystyk sieci współpracujących w organizacji, zanim zostanie zaprojektowany odpowiedni system informacyjny. Rozpoczęcie rejestracji procesów od szkoleń nie jest przypadkowe. Przeprowadzone warsztaty szkoleniowe dla pracowników mają na celu uświadomienie im, jakie formy współpracy występują oraz zdefiniowanie kulturowych, organizacyjnych i technologicznych ram projektu.

7 Analiza procesów biznesowych w systemach workflow 55 Zbieranie danych zostało dokonane za pomocą wywiadów z różnymi pracownikami z badanej firmy. Notabene każde opracowanie, które powstaje podczas rejestracji procesu, uwzględnia opinie użytkowników. T. Schäl przeprowadził wywiady z 20 osobami na temat wymiany dokumentów, danych, podpisów itp. pomiędzy klientami a dostawcami. Dla każdej transakcji (konwersacji) były określane oczekiwania klienta w stosunku do dostawcy. Podczas wywiadów rysowano mapy procesów, które były na bieżąco dyskutowane. Pytania dotyczące klientów, dostawców, warunków satysfakcji, przyczyn załamań procesu i problemy dotyczące czasu trwania, kosztu realizacji, jakości, prowadziły do identyfikowania nieporozumień, przerw w konwersacjach, czyli niekompletnych pętli workflow. W zależności od charakteru potrzebnych danych dobierano odpowiednich respondentów. I tak, dla zebrania informacji służących definiowaniu procesów głównymi rozmówcami byli kierownicy odpowiednich jednostek. Wybór procesu do usprawnienia jest dokonywany na podstawie informacji uzyskanych w etapie poprzednim. Określa się tutaj główne procesy, które na przykład w przypadku organizacji szkoleniowej zdefiniowano jako: zatrudnianie pracowników, organizacja spotkań dyrekcji, opracowanie raportu, opracowanie rocznego programu szkoleniowego organizacji, przeprowadzenie szkoleń w ramach projektów Unii Europejskiej. Opisano je zgodnie z analizą sieci współpracującej w kategoriach: zobowiązań, węzłów, relacji, artykulacji, dynamiki i typu sieci. Kontynuacją tego etapu, będącego wszak uszczegółowieniem inwentaryzacji procesu, jest analiza sieci współpracującej. Określenie, z jakim rodzajem sieci mamy do czynienia, jest przydatne podczas ostatniego etapu polegającego na wyborze odpowiedniej technologii informatycznej automatyzującej badany proces. T. Schäl wyróżnia następujące ich rodzaje: koordynacja, współpraca i współdecydowanie. Pod pojęciem sieci współpracującej (cooperative network) Schäl rozumie określony wzorzec zobowiązań, jakie czynią jej członkowie pomiędzy sobą i trzecimi stronami, rolami, jakie jej członkowie odgrywają, związkami pomiędzy synchronizacją lub dzieleniem i artykulacją pracy charakteryzowaną przez zachowanie [Schäl 1996, s. 61]. Analiza sieci współpracującej wynika z potrzeby uzyskania szczegółowego opisu systemu. Szczegółowy opis pozwala na identyfikację różnych wzorców postępowania, które wynikają ze sposobu, w jaki pracownicy realizują swoje zadania. Identyfikacja wzorców bądź ich modyfikacja daje asumpt do określenia procedur, a te z kolei łatwiej jest przełożyć na język maszyn i w rezultacie dokonać komputeryzacji.

8 56 Marek Ćwiklicki Etap 1. ProÊba o program szkoleniowy Etap 2. Zobowiàzanie si do realizacji programu szkolenia Regionalny pracownik ds. szkoleƒ Etap 4. Ocena programu szkolenia Program szkoleƒ Kierownik regiomalny Etap 3. Realizacja programu szkolenia Etap 1. ProÊba o udzielenie kredytu Etap 2. Ocena proêby Klient Udzielanie kredytu Dyrektor oddziału Etap 4. Akceptacja warunków kredytu i jego wykorzystanie Etap 3. Przedstawienie sposobu rozliczania kredytu Rys. 3. Workflow prymarne dla dwóch procesów Źródło: [Schäl 1996]. Sieć współdziałająca odnosi się do zbioru podmiotów i przedmiotów występujących podczas realizacji procedury. Niniejsza analiza została dokonana na podstawie charakterystyki sieci współpracującej przedstawionej przez T. Schäla [Schäl 1996, s ]. Głównymi elementami pozwalającymi określić sieć współpracującą są: zobowiązanie, węzły, relacja i artykulacja. Etap dotyczący opracowania mapy workflow rozpoczyna się od stworzenia workflow prymarnego, który opisuje ogólny schemat realizacji różnych procesów. Rys. 3 przedstawia przykłady niektórych z nich. Szczegółowe mapy workflow stanowią rozwinięcie workflow prymarnego, które podobnie jak to ma miejsce w strukturalnych metodach analizy, przedstawiają ogólną pętlę workflow drobiazgowo. Jednakże nie dokonuje się wielopłaszczyznowego opisu mapa procesu przedstawia z reguły ostateczny poziom uszczegółowienia

9 Analiza procesów biznesowych w systemach workflow 57 procesu, którego uzupełnieniem są warunki satysfakcji, pojawiające się problemy itp. Reengineering procesu to klasyczna już metoda stosowana w przedsiębiorstwach i wielokrotnie opisywana w krajowej literaturze [Hammer 2000; Martyniak 2002]. Jej podstawą jest ustalenie założeń realizacji procesów i ich modyfikacja zgodnie z przyjętymi celami usprawnienia. Opracowanie rozwiązań wsparcia komputerowego automatyzacja wybranego procesu stanowi nieodłączny element w systemach workflow. Przeprowadzone analizy służą do zaproponowania automatyzacji niektórych czynności procesu i skomputeryzowania jego realizacji. 4. Przeglàd rezultatów wykorzystania systemów workflow opisywanych w literaturze Êwiatowej Obiektywne przedstawienie efektów towarzyszących wdrożeniu systemów workflow w organizacjach jest narażone na deformację ze względu na nierozróżnianie przez użytkowników systemów różnych, często przeciwstawnych metod zarządzania (np. kaizen i reenginering) i technologii komputerowych (np. groupware i teamware), stosowanych do usprawniania pracy. Powoduje to trudność w wyodrębnieniu z licznego zbioru przypadków opisywanych w literaturze światowej poświęconej technologii informatycznej w zarządzaniu tych przykładów, które istotnie mają odniesienie do systemów workflow. Przedstawione poniżej wybrane rezultaty wykorzystania systemów workflow są także zniekształcone na skutek identyfikacji automatyzacji procesów z systemami workflow. Oznacza to, że w większości przypadków bardziej zwraca się uwagę na efektywność ekonomiczną funkcjonowania systemów, wskazując na skrócenie czasu realizacji procesów i obniżkę ich kosztów, niż na korzyści o charakterze organizacyjnym. Podobnie jak z wdrożeniem oprogramowania workflow przeznaczonego do obsługi omawianych systemów również nie dość precyzyjnie opisywane są metodologie projektowania procesów. Powodem tego jest m.in. niewiele przykładów na wykorzystanie oryginalnej perspektywy języka działania w analizie procesów. Większą popularnością cieszą się obecnie pozostałe metodologie projektowania, bliższe informatykom, jak np. podejście obiektowe. Przegląd efektów wdrożenia systemów workflow w organizacjach jest utrudniony z powodu znacznego zróżnicowania skali wdrożenia (wdrożenie systemów workflow odbywa się bowiem za każdym razem indywidualnie, poprzez dokładne dopasowanie ich do charakteru organizacji, co sprawia, że każdy system jest unikatowy, ze względu na niepowtarzalność sposobów realizacji procesów w poszczególnych przedsiębiorstwach). W konsekwencji zastosowanie tego samego oprogramowania do podobnego procesu w różnych firmach doprowadza do

10 58 Marek Ćwiklicki odmiennych rezultatów. Toteż chociaż można by było wyróżnić wspólne kategorie, takie jak: koszt wdrożenia, kultura organizacyjna, czas realizacji procesu, to jednak podanie średnich wielkości efektów jest niemożliwe, gdyż ich skala waha się od 10 do 90% 2. Systemy workflow i towarzysząca im automatyzacja procesów powoduje różne następstwa, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Często ten sam wynik jest postrzegany odmiennie przez informatyków, dokonujących komputeryzacji, i pracowników, wykorzystujących na co dzień opracowane aplikacje. Na ogół jednak, w literaturze światowej podkreśla się pozytywne aspekty systemów workflow, wynikające z analizy procesów biznesowych. Główną przyczyną wdrażania systemów workflow jest redukcja kosztów realizacji procesów. W badaniach przeprowadzonych przez D. Miersa z brytyjskiej firmy konsultingowej Enix Consulting Ltd., na zlecenie jednego z dużych międzynarodowych banków w 1997 r., dotyczących efektów zastosowania różnych systemów workflow, okazało się, że średni koszt cyklu w zależności od procesu uległ zmniejszeniu od 2 do 40%. W szczególności dotyczyło to następujących procesów: wybór technologii informatycznej 2 3%, zakupy oprogramowania 8%, projektowanie i architektura 4 5%, doskonalenie procesów 15%, integracja aplikacji 40%, działania podtrzymujące realizację procesu 30%. D. Miers w uzupełnieniu wyników badań dodaje, że rezultaty, które powyżej wymieniono, odnoszą się do poprzedniej generacji aplikacji obsługujących systemy workflow. W Memorial Sloan-Kettering Cancer Center zainstalowano pod koniec lat 80. system zarządzania elektronicznymi dokumentami, a następnie rozszerzono go o możliwości systemów zarządzania workflow. Pierwotnie system działał w dziale księgowym, co przyczyniło się do 40% wzrostu produktywności działu, 15,6% redukcji kadry i oszczędności rzędu 230 tys. USD rocznie. Obecnie oszczędności w skali całego Centrum wynoszą 1,2 mln USD rocznie [Anderson 1999, s. 18]. 2 W niektórych przypadkach przedsiębiorstwa w ogóle nie podają liczb, tylko ogólnie przedstawiają efekty, jak Swift Transportation ze Stanów Zjednoczonych, które poinformowało, że po wprowadzeniu systemu workflow ich system rozliczeń stał się szybszy, bardziej dokładny i efektywny [Kilcarr 2000, s. 110]. Z kolei niektóre przedsiębiorstwa wykazują jedynie, że poprawne wdrożenie systemu zarządzania workflow jest w stanie spowodować następujące rezultaty: skrócenie czasu realizacji procesu o 20%, obniżka kosztów o 30% i redukcja braków, jak miało to miejsce w firmie Taytheon Co. (USA) [Alexander, Withers 1998, s ].

11 Analiza procesów biznesowych w systemach workflow 59 F. Leymann i D. Roller wskazują na cztery główne zalety stosowania systemów workflow. Pierwszą z nich jest elastyczność w dokonywaniu zmian w obecnie automatyzowanych procesach. Osiągnięto ją poprzez oddzielenie informacji potrzebnych do realizacji procesu od jego modelu. Oznacza to, że możliwa jest modyfikacja modelu, jeśli wymagać tego będą okoliczności, bez ryzyka utraty danych o procesie. Podobnego zdania jest E. Dyson, który uważa tę zaletę za najważniejszą, ważniejszą nawet od samej automatyzacji procesów i związanych z nią korzyści. Uważa on, że automatyzacja wysoce zrutynizowanych procesów jest łatwa, natomiast wyzwaniem jest obsługa tych, które występują okazjonalnie [Dyson 1992, s. 192]. Więcej na temat elastyczności systemów workflow można znaleźć w pracy S. Horna i S. Jablonskiego [Horn, Jablonski 1998]. Druga zaleta to integracja możliwości oddzielnych aplikacji. Dzięki możliwości wywoływania różnych aplikacji systemy workflow mogą odwoływać się do wielu różnych oprogramowań, które wcześniej nie były np. wykorzystywane w pracy sieciowej. Jest to efekt starań Workflow Management Coalition w zakresie standaryzacji współpracy aplikacji różnych producentów odwołujących się do obsługi workflow 3. Przy omawianiu możliwości powtórnego wykorzystania modeli workflow, F. Leymann i D. Roller wskazują na możliwość ich wykorzystania jako modeli podprocesów. Grupy producentów, takie jak Object Management Group czy Object Definition Alliance, zmierzają do tworzenia produktów, które będą mogły współpracować ze sobą. Oznacza to wprowadzanie standardów dla modelów procesów biznesowych, które można wykorzystywać w różnych aplikacjach [Leymann, Roller 1997, s. 106]. Niektóre z korzyści osiągane poprzez zastosowanie systemów workflow są niekwantyfikowalne, jak np. możliwość szybszej obsługi większej liczby klientów. Wdrożenie systemów zarządzania workflow wpływa na kulturę organizacyjną. Badania mające na celu ustalenie tego oddziaływania były przeprowadzone przez N.F. Doherty i I. Perry [Doherty, Perry 2001]. Chociaż dane, które przedstawiają, dotyczą sektora usług finansowych, to zdaniem autora niniejszego opracowania warto je przytoczyć z powodu unikalności opracowania na ten temat. Badania zostały przeprowadzone na członkach grupy UserNet reprezentującego użytkowników aplikacji FileNet (30% udziału w rynku programów obsługujących workflow). Wnioski z ich badań były następujące: w wyniku wdrożenia systemu zarządzania workflow przyspieszona została zmiana organizacyjna, co świadczy 3 Niektóre firmy decydują się na opracowywanie programów pozwalających ich klientom uzyskać natychmiastowy dostęp do usług. Przykładem tego jest PrintCafe z Pittsburgha w Stanach Zjednoczonych, który udostępnił specjalny interfejs nazwany prinfcafepcx pozwalający na komunikację ze stronami internetowymi współpracującymi z firmą [Workflow Specifications 2000, s. 11].

12 60 Marek Ćwiklicki zdaniem autorów badań o pełnieniu przez systemy zarządzania workflow roli katalizatora zmian. Technologia ułatwiła w przedsiębiorstwach koncentrację na kliencie (costumer-focus). Następną istotną zmianą w kulturze organizacji było zwiększenie stopnia elastyczności tolerancji pracowników względem zmian. Otóż poprzez wzrost czytelności procesów (określanych w ramach systemów workflow) pracownicy stawali się bardziej świadomi jakości ich wkładu pracy. Inne wymiary kultury organizacyjnej, jak przyznają sami autorzy, były słabo uwypuklone. Mianowicie niektórzy ankietowani wspominali o wzroście nastawienia na wykonanie działań (performance orientation). Spowodowane to było wprowadzeniem czytelniejszych ról zespołów roboczych i pracowników. Pracownicy sami teraz byli w stanie zdecydować o kolejności działań. Jednakże te zmiany w kulturze organizacyjnej nie były ze sobą powiązane, czyli zmiana w kierunku orientacji na klienta była spowodowana głównie zwiększeniem uprawnień decyzyjnych pracowników i większą elastycznością w ich pracy. Niedogodności, które pojawić się mogą podczas korzystania z systemów zarządzania workflow, mogą wynikać z ograniczeń współczesnych aplikacji do ich obsługi. Najważniejsze z nich dotyczą następujących zagadnień: koordynacja workflow procesy realizowane w ramach sieci współpracującej składają się z wielu pętli workflow. W przypadku dużej złożoności, niektóre z nich są realizowane niezależnie od innych, co czasami może okazać się niepotrzebne z punktu widzenia celu procesu. Wynika to z braku zastosowania zasad równoległego przetwarzania danych i wykonywania zadań, które często są powiązane ze sobą; współpraca workflow zmiana parametrów jednego obiektu sieci realizującej proces może spowodować odmienne zachowania innego. Dotyczy to np. kolejności wykonywania zadań przez elementy systemu; integracja nietransakcyjnych aplikacji w systemy workflow w niektórych przypadkach zachodzi konieczność integracji aplikacji, które nie mają charakteru transakcyjnego, jak np. edytory tekstu. W takich przypadkach automatyzacja procesów jest uzależniona od człowieka. Wywołanie działania dla tego samego tekstu na różnych stanowiskach może prowadzić do powstawania nieścisłości; workflow w mobilnym otoczeniu problemem tu powstającym jest koordynacja uczestników systemu workflow, którzy realizują swoje zadania za pomocą przenośnego komputera. W przypadku rozłączenia z siecią, poprzez którą odbywa się realizacja workflow, wystąpić mogą trudności z czasowym zakończeniem procesu; obsługa niepowodzeń, błędów systemy workflow mają zdefiniowane przebiegi procesu w większości przypadków zmierzających do skutecznego zakończenia procesu. Jednak kiedy wystąpią błędy bądź inne załamania, korekty są dokonywane ręcznie;

13 Analiza procesów biznesowych w systemach workflow 61 dynamiczne modyfikowanie definicji workflow zmiana parametrów wykonywania określonej procedury z reguły wiąże się z zatrzymaniem systemu celem wprowadzenia zmian. Współczesne systemy zarządzania workflow posiadają możliwości uaktualnień definicji, ale semantyka, jaką się wtedy posługują, jest niewystarczająca. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy proces jest w toku realizacji. Rozwiązaniem powyższych problemów jest zdaniem M. Kamatha i K. Ramamrithama uzupełnienie zarządzania workflow zarządzaniem transakcyjnym, a zwłaszcza kontrola równoległego przetwarzania, logowaniem i technikami odnawiającymi [Kamath, Ramamritham 1996]. Decyzja o wprowadzeniu automatyzacji procesów pracy musi uwzględniać szerszą grupę czynników niż tylko te, które odnoszą się jedynie do samej komputeryzacji. M. Cunningham wymienia tutaj dodatkowe elementy, które powinny towarzyszyć takiej decyzji: opracowanie nowych sposobów i technik pracy, ustalenie wpływu kulturowego na system pracy, określenie charakterystyki platformy technologicznej i wdrożenie w świetle istniejącej, wysokość kosztu i ramy czasowe budowy systemu. Za najistotniejszą determinantę M. Cunningham uważa ilość zmian w organizacji potrzebnych do wsparcia realizacji nowego procesu pracy. Im większy jest poziom zmian w zachowaniach i procesie, tym dłuższa i bardziej kłopotliwa jest selekcja, wdrożenie i funkcjonowanie systemu workflow. Wskaźnik zwrotu na inwestycji jest często ostatnim, na który zwraca się uwagę [Cunningham 1999]. Wyniki badań zebrane przez P. Korzeniowskiego dowodzą, że pracownicy, czyli użytkownicy systemu, postrzegają przydatność systemów workflow do [Korzeniowski 1993, s. 74]: reorganizacji procesu (33%), zwiększenia produktywności (29%), kontroli procesu (23%), szkolenia użytkowników (10%), zwiększenia przewagi konkurencyjnej (5%). Jednakże komputeryzacja sfery zarządzania wymaga zastosowania wpierw analizy organizacyjnej. Automatyzacja procesów, które są nieefektywne z punktu widzenia celu działania, prowadzi do szybszej realizacji nieefektywnych procesów pracy. W ten sposób usprawniona praca zyskuje znacznie większą efektywność w stosunku do samej automatyzacji. Zdaniem przedstawicieli firmy Forrester Research Inc. takie właśnie postępowanie zwiększa potencjalne wykorzystanie technologii informacyjnej w organizacji, chociaż wymaga dodatkowo znacznego nakładu czasu na przeprowadzenie działań racjonalizatorskich. Z przytoczonych ogólnych rezultatów, które przynosi wdrożenie systemów workflow, wynika, że oprócz korzyści natury ekonomicznej, często przedsiębior-

14 62 Marek Ćwiklicki stwa napotykają na problemy związane z podjęciem decyzji o automatyzacji pracy. Wynika to z jej wpływu i charakteru zmian, jakich doświadcza organizacja. 5. Zakoƒczenie Analiza procesów biznesowych za pomocą systemów workflow, dokonywana w formie graficznej, w postaci pętli zamkniętych lub nie, pokazuje, w jaki sposób jest możliwe obserwowanie i zaprojektowanie nowego procesu nie tylko po to, żeby zwiększyć efektywność przebiegu, ale po to, aby zapewnić satysfakcję każdego, kto w nim uczestniczy. Z wykreślonymi mapami dużo łatwiej pokonuje się słabe morale, nieufność i skraca wydłużone cykle pracy z załamaniami w pętlach workflow. Wśród korzyści, jakie pracownicy odnotowali po wdrożeniu systemów workflow, znajdują się następujące efekty: zdefiniowanie odpowiedzialności, ocena profesjonalnych kompetencji, jasne kryteria, współpraca ponad czasowymi ograniczeniami, kompletność i użyteczność informacji, zarządzanie całym procesem. Warto zwrócić uwagę, że reengineering w systemach workflow ma za zadanie nie tylko dokonać usprawnienia procesu z punktu widzenia efektywności, ale uwzględnia on kwestie kulturowe. Podczas analizy procesów w systemach workflow bardziej kładzie się nacisk na zarządzanie procesami niż na radykalną ich przebudowę, o czym pisał sam twórca metody M. Hammer [Hammer 2000]. Literatura Alexander G., Withers Ch. [1998], Saving Time, Printed Circuit Design, vol. 15, iss. 9, September. Anderson B. [1999], Document Imaging and Workflow Technology Saves $ 1.2 Million Annually, Health Management Technology, vol. 20, iss. 11, December. Axelsson K., Goldkuhl G., Melin U. [2000], Using Business Action Theory for Dyadic Analysis, accepted to 10th Nordic workshop on inter-organisational research, Trondheim. Cunningham M. [1999], The Case for Comprehensive Business Change, Inform, vol. 13, Iss. 4, April. Ćwiklicki M. [2002a], Doskonalenie procesów biznesowych za pomocą systemów workflow [w:] Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów. Materiały seminarium młodych pracowników nauki i doktorantów, Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów. Ćwiklicki M. [2002b], Przykład zastosowania systemów workflow w przedsiębiorstwie [w:] Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, pod red. R. Krupskiego i J. Lichtarskiego, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław.

15 Analiza procesów biznesowych w systemach workflow 63 Dietz J. [1994], Business Modeling for Business Redesign. Proc. 27th HICSS Conference, IEEE Society. Dietz J., van Reijswoud V. [1998], DEMO Modelling Handbook, version 2. Dietz J.L.G., Widdershoven G.A.M. [1991], Speech Acts or Communicative Action?, Proc. 2nd European Conf. on CSCW, Kluwer Academic Pbl., Boston Doherty N.F., Perry I. [2001], The Cultural Impact of Workflow Management Systems in the Financial Services Sector, The Service Industries Journal, vol. 21, no. 4, October. Dyson E. [1992], Workflow, Forbes 23. Goldkuhl G. [1996], Generic Business Frameworks and Action Modelling, First International Workshop on Communications Modelling The Language/Action Perspective, Springer Verlag. Goldkuhl G. [1998], The Six Phases of Business Processes Business Communication and the Exchange of Value, accepted to the twelth biennial ITS conference, Stockholm. Hammer M. [2000], Reinżynieria i jej następstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Horn S., Jablonski S. [1998], An Approach to Dynamic Instance Adaption in Workflow Management Applications, CSCW. Kamath M., Ramamritham K. [1996], Bridging the Gap Between Transaction Management and Workflow Management, Kilcarr S. [2000], Fleets Online, Fleet Owner, vol. 95, iss. 8, August. Korzeniowski P. [1993], Workflow Software Automates Processes, Software Magazine, February. Leymann F., Roller D. [1997], Workflow Based Applications, IBM Systems Journal, vol. 36, no. 1. Lind M., Goldkuhl G. [2001], Generic Layered Patterns for Business Modelling. Proceedings of the Sixth International Workshop on the Language-Action Perspective on Communication Modelling (LAP 2001) Montreal, Canada, July 21 22, M. Schoop, J. Taylor (eds.). Martyniak Z. [1999], Czy tłumaczyć termin workflow?, Informatyka, nr 12. Martyniak Z. [2002], Nowoczesne metody i koncepcje zarządzania, AE w Krakowie, Kraków. Martyniak Z. [2000], Teoretyczne podstawy systemów workflow, Informatyka, nr 3. Schäl T. [1996], Workflow Management Systems for Process Organisations, Springer. Verharen E., Rijst N. van, Dietz J. (eds.), Proceedings of the International in Workshop on the Language/Action Perspective on Communication Modelling, Oisterwijk, The Netherlands Weigand H., de Moor A. [2001[, A Framework for the Normative Analysis of Workflow Loops [w:] Proceedings of the Sixth International Workshop on the Language-Action Perspective on Communication Modelling (LAP 2001), Montreal, M. Schoop, J. Taylor (eds.), Canada, July Weigand H., van den Heuvel W-J., Dignum F. [1998], Modelling Electronic Commerce Transactions a Layered Approach [w:] The Language Action Perspective on Communication Modelling: Proceedings of the Third International Workshop (LAPʼ98), Goldkuhl G., Lind M., Seigerroth U. (eds.), Jönköping International Business School.

16 64 Marek Ćwiklicki Weigand H., van den Heuvel W-J. [1998], Meta-Patterns for Electronic Commerce Transactions Based on FLBC, Proc. of 31st Annual Hawaii International Conference on System Sciences. Workflow Specifications [2000], American Printer, vol. 225, iss. 5, August. Analysis of Business Processes in Workflow Systems The article presents methods for analysing business processes characteristic of workflow systems: DEMO (Dynamic Essential Modelling of Organizations) and Business Action Theory. Next, the author shows the place of registration and analysis of business processes in the workflow system. The article concludes with a presentation of the benefits of applying workflow systems.

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych

Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Skrócone opisy pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych Wersja: 1.0 17.06.2015 r. Wstęp W dokumencie przedstawiono skróconą wersję pryncypiów architektury korporacyjnej podmiotów publicznych.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Modelowanie przypadków użycia. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Modelowanie przypadków użycia Jarosław Kuchta Podstawowe pojęcia Przypadek użycia jest formalnym środkiem dla przedstawienia funkcjonalności systemu informatycznego z punktu widzenia jego użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania

Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania Podstawy modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 1. Rola modelowania biznesowego w inżynierii oprogramowania 2. Przegląd notacji (BPMN, UML w zast. biznesowym) 3. Powiązania modeli biznesowych

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV.

NAZWA KWALIFIKACJI MODUŁY KWALIFIKACJI. Trener Zarządzania. I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. III. IV. NAZWA KWALIFIKACJI Trener Zarządzania MODUŁY KWALIFIKACJI I. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych (IATN) II. Kontakt z klientem (CC) III. Projektowanie szkoleń (TDS) IV. Prowadzenie szkoleń (TDL)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA

MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA MODEL KOMPETENCYJNY DYREKTORA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ ZARZĄDZANIE PO WROCŁAWSKU prof. UWr Kinga Lachowicz-Tabaczek Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, HR Projekt Wrocław

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI.

IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzani i Przedsiębiorczości IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW I CECH WSPÓŁCZESNYCH KONCEPCJI ZARZĄDZANIA UŻYTECZNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI. Autor: mgr Maciej Szumlański Publikacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014

Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz. Nałęczów, 20lutego 2014 Arkadiusz Rajs Agnieszka Goździewska-Nowicka Agnieszka Banaszak-Piechowska Mariusz Aleksiewicz Nałęczów, 20lutego 2014 Wstęp Zarządzanie to, przyjmując ogólną interpretację, kompleks działań służących

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL

Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Wdrożenie technologii procesowej IBM BPM w EFL Marcin Naliwajko Z-ca dyrektora Departamentu Technologii Dominik Lisowski Starszy Architekt Systemów IT Grupy EFL WebSphere Message Broker 2008 r. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Karta Prezentacji Projektu

Karta Prezentacji Projektu Karta Prezentacji Projektu Karta Prezentacji Projektu powinna być uzupełniona z perspektywy osoby będącej uczestnikiem projektu bądź liderem projektu. Nazwa projektu: Usprawnienie procesu udzielenia kredytu

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie

Wybór ZSI. Zakup standardowego systemu. System pisany na zamówienie Wybór ZSI Zakup standardowego systemu System pisany na zamówienie Zalety: Standardowy ZSI wbudowane najlepsze praktyki biznesowe możliwość testowania przed zakupem mniej kosztowny utrzymywany przez asystę

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Partnerzy w biznesie wg Business Model Canvas. Współpraca z partnerami. Wskaźniki jakościowe realizowanych usług.

Partnerzy w biznesie wg Business Model Canvas. Współpraca z partnerami. Wskaźniki jakościowe realizowanych usług. 2012 Partnerzy w biznesie wg Business Model Canvas. Współpraca z partnerami. Wskaźniki jakościowe realizowanych usług. Przemysław Kułyk E-usługa utrzymanie Kraków, 23 października 2012 Wykształcenie Akademia

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty

Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty Karta opisu przedmiotu Zaawansowane techniki analizy systemowej oparte o modelowanie warsztaty przedmiotu Stopień studiów i forma: Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu Grupa kursów Zaawansowane techniki analizy

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ MODELOWANIE PROCESÓW Cel szkolenia: Przekazanie wiedzy na temat kompleksowego zarządzania jakością w tym modelowania procesów. Podnoszenie kompetencji i umiejętności związanych

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów

Obsługa procesów decyzyjnych i zawierania umów Platforma workflow O nas Od 2005 roku Softhis działa na rynku dedykowanych wdrożeń informatycznych: aplikacji internetowych, systemów CRM, ERP, rozwiązań workflow, e-podpis, aplikacji mobilnych oraz projektowania

Bardziej szczegółowo

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity

Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Zwrot z inwestycji w IT: prawda czy mity Inwestycje w technologie IT 1 muszą podlegać takim samym regułom oceny, jak wszystkie inne: muszą mieć ekonomiczne uzasadnienie. Stanowią one koszty i jako takie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw.

Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Single Sign On Z roku na rok wzrasta liczba systemów informatycznych, co skutkuje coraz większym uzależnieniem od nich działalności biznesowej przedsiębiorstw. Jednocześnie systemy te przechowują coraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych

Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych Tester oprogramowania 2014/15 Tematy prac dyplomowych 1. Projekt i wykonanie automatycznych testów funkcjonalnych wg filozofii BDD za pomocą dowolnego narzędzia Jak w praktyce stosować Behaviour Driven

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW

Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich. Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Marek Wójcik Związek Powiatów Polskich Model ekonomiczny i korzyści finansowe CUW Warto wprowadzać centra usług wspólnych Drastyczny spadek dostępnych środków; Przesunięcie na lata późniejsze planowanych

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company

Naucz się zapobiegać stratom z Lean. Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Naucz się zapobiegać stratom z Lean Praktyczne szkolenia prowadzone przez The Lean Six Sigma Company Co to jest Lean? Lean uczy nowego spojrzenia na organizacje. Jest to metoda poprawy mająca na celu wyeliminowanie

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY OCENY WARTOŚCI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI

WYKORZYSTANIE METODY OCENY WARTOŚCI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI WYKORZYSTANIE METODY OCENY WARTOŚCI FUNKCJONALNEJ W ZARZĄDZANIU PUBLICZNYMI PROJEKTAMI INWESTYCYJNYMI Streszczenie rozprawy doktorskiej Rezultaty realizacji inwestycji publicznych budzą emocje społeczne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6

Projektowanie systemów informatycznych. wykład 6 Projektowanie systemów informatycznych wykład 6 Iteracyjno-przyrostowy proces projektowania systemów Metodyka (ang. methodology) tworzenia systemów informatycznych (TSI) stanowi spójny, logicznie uporządkowany

Bardziej szczegółowo

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Mariusz Nowak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Inteligentne budynki (2) Źródła Loe E. C., Cost of Intelligent Buildings, Intelligent Buildings Conference, Watford, U. K., 1994 Nowak M., Zintegrowane systemy zarządzania inteligentnym budynkiem, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy

Komputer nie myśli. On tylko wykonuje nasze polecenia. Nauczmy się więc wydawać mu rozkazy Programowanie w C++ 1.Czym jest programowanie Pisanie programów to wcale nie czarna magia, tylko bardzo logiczna rozmowa z komputerem. Oczywiście w jednym ze specjalnie stworzonych do tego celu języków.

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl

Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML. Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Komputerowe Systemy Przemysłowe: Modelowanie - UML Arkadiusz Banasik arkadiusz.banasik@polsl.pl Plan prezentacji Wprowadzenie UML Diagram przypadków użycia Diagram klas Podsumowanie Wprowadzenie Języki

Bardziej szczegółowo

Badania rynku turystycznego

Badania rynku turystycznego Badania rynku turystycznego Kontakt 2 Konsultacje: Środa 8.15 9.45 Czwartek 9.30 12.30 Miejsce: Rektorat UMCS, p. 506, tel. 81-537 51 55 E-mail: rmacik@hektor.umcs.lublin.pl Witryna z materiałami dydaktycznymi:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2

Cel wykładu. Literatura. Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy. Modelowanie wymagań Wykład 2 Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy Systemy informatyczne w przedsiębiorstwach Zarządzanie, ZIP, sem. 6 (JG) Modelowanie wymagań Wykład 2 Grzegorz Bazydło Cel wykładu Celem wykładu jest przekazanie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania

problem w określonym kontekście siły istotę jego rozwiązania Wzorzec projektowy Christopher Alexander: Wzorzec to sprawdzona koncepcja, która opisuje problem powtarzający się wielokrotnie w określonym kontekście, działające na niego siły, oraz podaje istotę jego

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel

Narzędzia CASE dla.net. Łukasz Popiel Narzędzia CASE dla.net Autor: Łukasz Popiel 2 Czym jest CASE? - definicja CASE (ang. Computer-Aided Software/Systems Engineering) g) oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 10-01-2014 r. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma Polchip Sp. z o.o. pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM

TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM TECHNOLOGIE JUTRA DZISIAJ NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PODSTAWA PRAWNA Każda instytucja publiczna oraz przedsiębiorstwa zobowiązane są do prowadzenia ewidencji majątku oraz jego okresowej inwentaryzacji.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZARZĄDZANIE PROCESAMI dr Małgorzata Wiśniewska WIZ Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych ul. Strzelecka, pok. 303A malgorzata.wisniewska@put.poznan.pl Forma zaliczenia przedmiotu Obecność i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Cykle życia systemu informatycznego

Cykle życia systemu informatycznego Cykle życia systemu informatycznego Cykl życia systemu informatycznego - obejmuję on okres od zgłoszenia przez użytkownika potrzeby istnienia systemu aż do wycofania go z eksploatacji. Składa się z etapów

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone

DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH. Wszystkie prawa zastrzeżone DYNAMICZNE ASPEKTY PROCESÓW BIZNESOWYCH TOMASZ GZIK WPROWADZENIE 1 Dlaczego mówi się o dynamicznych procesach biznesowych? 2 Co się o nich mówi? 3 Definicje 3 Dynamiczne aspekty procesów 4 Kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13

Spis treúci. 1. Wprowadzenie... 13 Księgarnia PWN: W. Dąbrowski, A. Stasiak, M. Wolski - Modelowanie systemów informatycznych w języku UML 2.1 Spis treúci 1. Wprowadzenie... 13 2. Modelowanie cele i metody... 15 2.1. Przegląd rozdziału...

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe STUDIA STACJONARNE I STOPNIA Przedmioty kierunkowe Technologie informacyjne Prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski 1. Rola i zadania systemu operacyjnego 2. Zarządzanie pamięcią komputera 3. Zarządzanie danymi

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania

Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania Dr inż. Edmund Pawłowski Przedsiębiorstwo zwinne. Projektowanie systemów i strategii zarządzania Modelowanie i projektowanie struktury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Feature Driven Development

Feature Driven Development Feature Driven Development lekka metodyka tworzenia oprogramowania Kasprzyk Andrzej IS II Wstęp Feature Driven Development (FDD) to metodyka tworzenia oprogramowania, która wspomaga zarządzanie fazami

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie

Canon Essential Business Builder Program. Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Canon Essential Business Builder Program Wszystko, co potrzebne, by odnieść sukces w biznesie Essential Business Builder Program wprowadzenie Prowadzenie działalności w obszarze druku nie jest łatwym zadaniem.

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki:

Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście. Rozdział pochodzi z książki: Rozdział pochodzi z książki: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi. Tytuł rozdziału 6: Komputerowe wspomaganie zarządzania projektami innowacyjnymi realizowanymi w oparciu o podejście adaptacyjne

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo