Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania msitarska@bsd..ae.wroc."

Transkrypt

1 ARCHITEKTURA I FUNKCJE APLIKACJI WORKFLOW ZGODNIE ZE STANDARDAMI KOALICJI WFMC (WORKFLOW MANAGEMENT COALITION) Streszczenie Monika Sitarska Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu Katedra InŜynierii Systemów Informatycznych Zarządzania Podstawowym tematem omawianym w niniejszym referacie jest architektura i funkcjonalność systemów typu Workflow. Standardy zaprezentowane w tekście odpowiadają wyznacznikom zaproponowanym przez koalicję WfMC. Omówione zostały równieŝ podsystemy takie jak System Zarządzania Procesami Workflow, modelery definiujące procesy oraz elementy składowe typu działanie i instancja procesu. Słowa kluczowe: System Zarządzania Procesami Workflow (Workflow Management System), Modelery definiujące procesy (Process Definition Tool), działanie, istancja Wstęp Wymiana róŝnorodnych informacji pomiędzy pracownikami firmy oraz współpraca z jednostkami zewnętrznymi to kluczowe elementy działania typowego przedsiębiorstwa. Problemem, na jaki napotykają popularne systemy zarządzania pracą jest to, Ŝe reguły, według których odbywa się wspomniana wymiana informacji ulegają ciągłym zmianom. Działanie Workflow oparte jest na rozszerzalnej architekturze sterowanej procesami. System umoŝliwia przekazywanie dowolnych typów informacji, zarówno pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. W przeciwieństwie do innych systemów organizacji pracy, które ograniczają się do przesyłania informacji pomiędzy uŝytkownikami i wymuszania pewnych czynności zatwierdzających, Workflow umoŝliwia modelowanie złoŝonych procesów, jakie zachodzą w biznesie. Przy pomocy tego narzędzia moŝna definiować procesy, które wykonują się w pętli, rozgałęziają się na działania przebiegające równolegle, spotykają się, dekomponują się na procesy podrzędne, rozdzielają w zaleŝności od rezultatów określonego działania i wygasają.

2 128 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu W zakresie integracji systemów, Worflow pozwala definiować zdarzenia, których wystąpienie decyduje o uruchomieniu pewnych czynności, czy przesłaniu komunikatów pomiędzy określonymi aplikacjami. Komunikacja będąca skutkiem tych działań moŝe zostać nawiązana pomiędzy aplikacjami pracującymi w przedsiębiorstwie. Integracji mogą podlegać równieŝ pracownicy firmy, bądź grupy pracowników (na przykład działy przedsiębiorstwa), a takŝe osoby współpracujące (dostawcy, odbiorcy, potencjalni klienci). Oni równieŝ są automatycznie powiadamiani o wystąpieniu określonych zdarzeń zdefiniowanych w systemie. Grupy uczestników procesów Workflow zaprezentowane są na rysunku poni- Ŝej: Rys. 1. Uczestnicy procesów Workflow Źródło: opracowanie własne na podstawie (www.wfmc.org) 1. Architektura rozwiązania Ogólny model architektury rozwiązania według standardu koalicji WfMC zaprezentowany jest na schemacie poniŝej. Punktem wyjścia jest określenie procesu biznesowego, który ma być obsługiwany przez aplikację. Następnie w narzędziach przeznaczonych do modelowania następuje definiowanie procesu w rozbiciu na poszczególne działania zgodnie ze standardem rozumianym przez system zarządzania procesami Workflow. Po zdefiniowaniu procesu system ten odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg procesu oraz za zarządzanie instancjami procesu i monitowanie o etapach jego przebiegu.

3 Architektura i funkcje aplikacji workflow zgodnie ze standardam Rys. 2. Architektura systemu Workflow Źródło: opracowanie własne na podstawie (www.wfmc.org) Szczegółowo poszczególne elementy architektury zostały omówione poniŝej: 1. System Zarządzania Procesami Workflow (Workflow Management System) Jest to system, który definiuje, tworzy i zarządza realizacją procesu workflow przez wykorzystanie do tego odpowiedniego oprogramowania (Workflow Engine), które potrafi zinterpretować definicję procesu zamodelowaną w modelerze a następnie zainicjować działanie procesu workflow, który moŝe równieŝ obejmować komunikację z innymi aplikacjami zewnętrznymi. Automatyzacja procesu biznesowego jest determinowana przez definiowanie procesu, które identyfikuje działania, zasady i procedury oraz powiązane dane. System zarządzania procesami Workflow składa się z trzech komponentów: Komponenty software, które zapewniają wsparcie róŝnych funkcji realizowanych przez system (ciemnoszare wypełnienie), RóŜnego typu dane systemowe i metadane (definicje danych), które są wykorzystywane przez róŝne komponenty oprogramowania, Aplikacje zewnętrzne i dane tych aplikacji (wypełnienie szare), które nie są częścią systemu WF, ale realizują jakieś fragmenty procesu. Na rysunku poniŝej zaprezentowany został schemat architektury systemu zarządzania procesami workflow:

4 130 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Modelery procesów generuje transfer modeli Definicja procesu odwolanie Metadane ról organizacyjnych WF Engine zachowuje Dane kontrolne WF odwoływanie się do Aplikacje zewnetrzne administracja i kontrola Lista zadañ uŝywa Dane przechowywane przez WF dane aplikacji zewnetrznych interakcja przez Administrator Zarzadzanie zadaniami w ramach procesu odwoływanie sie do Aplikacje zewnetrzne Interfejs uzytkownika Rys. 3. Architektura Systemu Zarządzania Procesami Workflow Źródło: Opracowanie własne na podstawie (www.wfmc.org) 2. Modelery definiujące procesy (Process Definition Tool) Komponenty softwarowe Systemowe dane kontrolne Zewnêtrzne dane i produkty Narzędzia do definiowania procesów są wykorzystywane to prezentacji zagadnienia biznesowego w ujęciu procesowym. Mogą one bazować na formalnych językach modelowania procesów (formal process definition language), na modelach obiektów i relacji między nimi lub na prostych skryptach pisanych w konkretnym języku programowania. Konieczne jest zapewnienie wymienialności i dostępności formatów miedzy poszczególnymi uŝytkownikami. Definicja procesu składa się z pojedynczych działań (kroków) oraz relacji między nimi, definicji wyzwalaczy (trigger) procesu oraz czynników kończących proces, jak równieŝ z informacji na temat danych i aplikacji zewnętrznych biorących udział w procesie. Narzędzia te mogą być albo nierozerwalnymi częściami aplikacji WF lub mogą być aplikacjami zewnętrznymi wykorzystywanymi do modelowania i optymalizacji procesów biznesowych. W tym przypadku konieczne jest stworzenie odpowiedniego interfejsu definiującego format wymiany danych między narzędziem a aplikacją WF.

5 Architektura i funkcje aplikacji workflow zgodnie ze standardam Jeśli do modelowania procesów jest wykorzystywane zewnętrzne narzędzie, definicja procesu musi być transformowana do postaci zrozumiałej dla obu produktów, moŝna równieŝ utworzyć repozytorium, w którym będą składowane definicje w formie czytelnej dla obu programów. Końcowy efektem modelowania procesu i jego poszczególnych kroków jest definicja procesu, która moŝe być interpretowana w czasie rzeczywistym przez Workflow Engine. W modelu referencyjnym koalicji WfMC proces wymiany danych obsługiwany jest przez odpowiednio zdefiniowany do tego interfejs. Definiowanie procesu zawiera wszystkie konieczne informacje o procesie, które są konieczne do jego realizacji w aplikacji Workflow. W skład tych informacji wchodzą: Warunki rozpoczęcia procesu, (wyzwalacze), Warunki zakończenia procesu, Działania (activities) wchodzące w skład procesu pojedyncze zdarzenia, oraz zasady regulujące przepływy (przejścia) miedzy nimi, Zadania dla uczestników procesu, które mają zostać wykonane, Powiązania z aplikacjami zewnętrznymi, Definicje metadanych wykorzystywanych przez aplikację WF, które mogą być wykorzystywane w czasie realizacji procesu. Definicja procesu WF Nazwa: Nr wersji: Warunki startu (trigger): Warunki sto:p Dane dodatkowe: (zabazpieczająca, audytowe, kontrolne) zawiera składa się z Działanie (Activity) Dane przechowywane w systemie WF Nazwa: Typ: Stan na WE: Stan na WY: Uwagi: uŝywa Zewnętrzne aplikacje Nazwa danych: Typ danych: Role systemowe Nazwa: Typ jednostki organizacyjnej: moŝe zawierać moŝe zawierać Stan przejściowy Nazwa: Typ: Parametry wykoniania: ŚcieŜka dostepu: uŝywa Warunki wykonania: Warunki przepływu: moŝe wykorzystywać Rys. 4. Elementy definicji procesu Źródło: opracowanie własne na podstawie (www.omg.org)

6 132 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu 3. Działanie (activity) Działanie stanowi jednostkę pracy, która stanowi logiczny krok w procesie. Działanie moŝe być wykonywane ręcznie przez uŝytkownika (bez wsparcia systemu) lub automatyzowane przez system workflow. Takie działanie absorbuje zasoby ludzkie, systemowe wspierające wykonanie procesu alokowane na pojedynczym kroku procesu. Działanie moŝe być funkcją, powiadomieniem, zdarzeniem biznesowym lub podprocesem. 4. Instancja (procesu lub działnia) Jest to reprezentacja pojedynczej realizacji procesu, działania w ramach procesu zawierająca powiązane z nią dane. KaŜda instancja reprezentuje wydzieloną ścieŝkę wykonania procesu, która moŝe być niezaleŝnie kontrolowana, moŝe posiadać swój stan i reprezentację zewnętrzną. 2. Funkcje realizowane przez aplikacje workflow Z najwaŝniejszych funkcji aplikacji Workflow w ramach standardu koalicji WfMC naleŝy wymienić następujące: Odwzorowanie struktury organizacyjnej firmy - w ramach tej funkcjonalności moŝliwe jest: tworzenie komórek organizacyjnych, zaleŝności między nimi, dowiązywanie pracowników do komórek, określanie ich kompetencji oraz przypisywanie stanowisk. Rozdzielanie pracy, równoległe wykonywanie zadań - często określona praca jest dzielona na zadania, a te są wykonywane w ramach kolejnych etapów procesu pracy. Aby skrócić czas wykonywania procesu, moŝna część zadań wykonywać równolegle, przez kilka osób. Dodatkowo, w kaŝdym momencie wykonywania procesu jest moŝliwe sprawdzenie, w jakim stanie są poszczególne zadania i co zostało wykonane w ramach tych zadań. Łączenie pracy, synchronizacja wykonanych zadań - analogicznie do rozdzielania zadań potrzebne jest teŝ ich łączenie. Przy łączeniu wykonanych zadań trzeba uwzględnią, Ŝe część wykonanych prac moŝe zostać wykonana szybciej, a część z opóźnieniem - po terminie. Dodatkowo, trzeba teŝ pamiętać o odpowiednim złączeniu informacji pochodzących z róŝnych zadań. UŜytkownik wykonujący łączenie tych zadań jest informowany na bieŝąco o pojawianiu się kolejnych, wykonanych zadań. W zaleŝności od rodzaju złączenia moŝliwe jest wykonanie działań po pojawieniu się wszystkich zadań lub tylko pierwszego. Warunkowe wykonywanie etapów prac - niekiedy istnieje potrzeba, aby dany etap prac był wykonywany w zaleŝności od pewnego warunku w taki lub inny sposób. Przykładem takiej sytuacji jest akceptacja wniosku kredy-

7 Architektura i funkcje aplikacji workflow zgodnie ze standardam towego, który w zaleŝności od kwoty jest rozpatrywany przez młodszego lub starszego urzędnika. Warunki te mogą zaleŝeć od danych sterujących procesu oraz przetwarzanych informacji. Przypisywanie osób lub specjalizowanych aplikacji do wykonywania zadań - oprócz określenia, co i kiedy zostanie wykonane waŝne jest, aby określić, kto to ma wykonać. Zadania mogą być wykonywane przez konkretne osoby, komórki organizacyjne, dynamiczne tworzone grupy osób oraz specjalizowane aplikacje. Dodatkowo w ramach przydzielenia osób do wykonania danego etapu moŝna określić, czy etap ten będzie wykonany przez jedną osobę z grupy osób, które mogą ją wykonać, czy przez wszystkie osoby. Jest to szczególnie waŝne przy rozpatrywaniu obciąŝenia pracowników. Określanie czasu wykonywania etapu prac oraz całego procesu - w przypadku rygorystycznych ograniczeń czasowych na wykonywanie danej pracy istnieje potrzeba ścisłej kontroli czasu wykonania poszczególnych etapów pracy. WiąŜe się to takŝe z moŝliwościami natychmiastowej reakcji w przypadku, gdy określone zadanie jest opóźnione. Dodatkowo waŝne jest, aby mieć moŝliwość analizy juŝ wykonanych procesów, szczególnie w celu zwiększenia efektywności pracy. Dowiązywanie informacji do przebiegu procesu - przesyłanie grupy danych pomiędzy wykonywanymi zadaniami. Przykładem grupy danych są elektroniczne dokumenty (skanowane lub dołączane), pisma, sprawy i teczki. Wywoływanie aplikacji zewnętrznych - aby umoŝliwić wykonywanie w ramach procesu pracy nowych zadań, które w trakcie wdraŝania nie były rozpoznane. Przy rozpatrywaniu klasycznego przypadku naleŝałoby uzgodnić interfejsy pomiędzy juŝ istniejącym systemem, a aplikacją weryfikującą. Uzgodnienie interfejsu, o ile jest moŝliwe wiąŝe się najczęściej z modyfikacją juŝ istniejących systemów, a to z kolei oznacza dodatkowe koszty (por. Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań z tej dziedziny, które w mniejszym lub większym stopniu odpowiadają standardom zaproponowanym przez koalicje WfMC. Istotne zmiany w projektowaniu tego typu aplikacji wprowadziła takŝe organizacja OMG (Object Management Group) opierając dotychczasowe rozwiązania w realiach obiektowych. Jednak niezaleŝnie od rozwiązań technologicznych aplikacje te w istotny sposób wpływają na usprawnienie po pierwsze w zakresie definiowania procesów biznesowych organizacji. Po drugie jednak takŝe w istotny sposób poprawiają komunikację i wymianę niezbędnych informacji zarówno wewnątrz firmy jak i na zewnątrz.

8 134 Teoretyczne podstawy tworzenia SWO i strategie budowy e-biznesu Literatura [WoMaOMG] Workflow Management Facility, Specification, V1.2 [WfMC-TC-1023] Workflow Management Coalition, Workflow Standard Interoperability, Wf-XML Binding, Document Number WFMC-TC-1023, Document Status Final Draft [WFMC-TC-1011] Workflow Management Coalition, Terminology & Glossary, Document Number WFMC-TC-1011, Document Status - Issue 3.0 ARCHITECTURE AND FUNCTIONALITY OF WORKFLOW APLICATION BASED ON WFMC S STANDARDS The main subject of the following paper is the architecture and functionality of the "Workflow" systems. Standards presented here are compatible with directivesproposed by the WfMC coalition. Moreover, subsystems like Workflow Management System, modellers defining processes, and components (processes' actions and instances), have been described. Key words: Workflow Management System, Process Definition Tool, activity

Business Intelligence (BI)

Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) Business Intelligence (BI) moŝna zdefiniować jako "szeroki wachlarz aplikacji i technologii słuŝących do zbierania, eksploracji, interpretacji i analizy danych po to, który prowadzi

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do problematyki baz danych

Wprowadzenie do problematyki baz danych Wprowadzenie do problematyki baz danych Wykład przygotował: Robert Wrembel BD wykład 1 (1) Niniejszy cykl 13 wykładów będzie poświęcony bazom danych. 1 Plan wykładu Podstawowa terminologia Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Stanisław Stanek * Edyta Abramek Radosław Kowal PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INTERORGANIZACYJNYCH Wprowadzenie Projekty integracyjne, realizowane już od najwcześniejszych zastosowań informatyki w biznesie, cieszą

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz

NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI. dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz NOWE FORMY ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA W DOBIE E-GOSPODARKI dr inŝ. Dominika Biniasz dr inŝ. Iwona Pisz POLITECHNIKA OPOLSKA Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Wydział Edukacji Technicznej i Informatycznej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ

SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ SYSTEM MICROSOFT DYNAMICS NAV W ZARZĄDZANIU PRODUKCJĄ Magdalena SCHERER Streszczenie: Artykuł omawia możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w zarządzaniu produkcją. System ten jest przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ

KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ KLUCZOWE PROCESY W SYSTEMOWYM ZARZĄDZANIU TECHNOLOGIĄ Jerzy LUNARSKI Jednym z najwaŝniejszych czynników polepszających konkurencyjność organizacji jest dysponowanie technologią o potrzebnych cechach, jakich

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl PRZETWARZANIE ANALITYCZNE PODSTAWĄ ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH KLASY BUSINESS INTELLIGENCE Streszczenie Helena Dudycz Instytut Informatyki Ekonomicznej Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu helena.dudycz@ae.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Redaktor tomu: dr hab. inŝ. Waldemar Bojar prof. UTP Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Ryszard Budziński prof. dr hab. inŝ. Ludosław Drelichowski

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Procesy informacyjne zarządzania

Procesy informacyjne zarządzania Procesy informacyjne zarządzania Systemy informacyjne dr inż. Janusz Górczyński 1 System informacyjny (1) Systemy informacyjne towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie. W każdej organizacji system

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH

BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH BADANIE POTRZEB INFORMACYJNYCH Agnieszka Zając, Marian Kuraś Streszczenie: W artykule omówiono konieczność dostosowywania podejść i metod analizy systemów informacyjnych do rzeczywistych potrzeb organizacji.

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem informatycznym

Zarządzanie projektem informatycznym Kazimierz Frączkowski Zarządzanie projektem informatycznym Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2003 Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

Systemy operacyjne. Wprowadzenie. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak Celem wykładu jest przedstawienie ogólnych informacji o systemie operacyjnym jako składowej oprogramowania komputera. Omawiana jest zatem jego rola

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI

ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁU ETI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 3 Seria: Technologie Informacyjne 2005 Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska ANIMACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA ZA POMOCĄ DIAGRAMÓW SEKWENCJI Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia oprogramowania

Proces tworzenia oprogramowania Proces tworzenia oprogramowania http://www.projectportfolio.pl/fun/cykl%20zycia%20projektu.jpg Wykorzystane materiały: prezentacje J.E. Sienkiewicza I. Sommerville, InŜynieria oprogramowania, WNT 2003

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo