BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW Z DOPŁATAMI W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach programu Rodzina na swoim, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, warunki i tryb udzielania kredytów preferencyjnych, stosownie do Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz.1354 z późn. zmianami). 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Bank Bank Spółdzielczy w Legnicy; 2) BGK Bank Gospodarstwa Krajowego; 3) budynek mieszkalny budynek, w którym łączna powierzchnia wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem lokali mieszkalnych wraz z powierzchnią pomieszczeń do nich przynależnych jest większa od łącznej powierzchni pozostałych lokali i pomieszczeń do nich przynależnych; 4) deweloper przedsiębiorca zajmujący się zarobkowo organizacją procesu budowy mieszkań/ domów/ osiedli i ich sprzedażą; 5) docelowy Kredytobiorca oboje małżonków, osoby nie pozostające w związku małżeńskim oraz osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno: a) małoletnie dziecko, b) dziecko, bez względu na wiek, na które pobierany jest zasiłek pielęgnacyjny, c) dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych; 6) dom jednorodzinny budynek mieszkalny jednorodzinny wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.), w którym znajduje się wyłącznie lokal mieszkalny oraz położony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; nie wyklucza to występowania w domu jednorodzinnym pomieszczeń przynależnych do tego lokalu, będących jego częścią składową jak piwnica, strych, komórka, garaż; 7) dopłata część należnych Bankowi odsetek od udzielonego kredytu preferencyjnego, naliczana zgodnie z Ustawą i pokrywana ze źródeł wskazanych w tej ustawie; 8) Kredytobiorca docelowy Kredytobiorca i Współkredytobiorca będący osobą w rozumieniu pkt 25; 9) kredyt konsumencki - kredyt preferencyjny, który jest kredytem konsumenckim w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz z późn. zm.); 10) kredyt preferencyjny kredyt, do oprocentowania którego stosowane są dopłaty na zasadach określonych w Ustawie, udzielony na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych docelowego Kredytobiorcy; 11) lokal mieszkalny samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), to jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych oraz położony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 12) nieruchomość działka, dom, lokal mieszkalny do którego Wnioskodawca posiada lub będzie posiadał prawo: własności, użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo własnościowe do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; 13) okres kredytowania okres liczony od dnia uruchomienia kredytu lub jego pierwszej transzy do dnia określonego w Umowie kredytu jako ostateczny termin spłaty kredytu; 14) okres wykorzystania kredytu określony w Umowie kredytu okres liczony od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu do dnia uruchomienia ostatniej transzy kredytu; 15) osoba samotnie wychowująca dziecko osoba, o której mowa w art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.); 16) powierzchnia użytkowa lokalu powierzchnia wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn zm.), a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania; za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek przeznaczonych do przechowywania opału; 17) rachunek wskazany w Umowie kredytu rachunek prowadzony przez Bank, przeznaczony do obsługi kredytu; 18) stopa referencyjna dopłat zmienna stopa procentowa, stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, równa przeciętnej stopie WIBOR trzymiesięczny, obliczana jako średnia arytmetyczna notowań w kwartale poprzedzającym dany kwartał, powiększona o 2 punkty procentowe, publikowana przez BGK w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 19) średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych - iloczyn średniej arytmetycznej dwóch ostatnio ogłoszonych wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.), obowiązujących dla gminy, na terenie której położony jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na który ma być udzielony kredyt preferencyjny, oraz współczynnika: a) 1,0 dla będących w budowie lub nowo wybudowanych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, jeżeli ich pierwszym użytkownikiem będzie docelowy kredytobiorca, lub b) 0,8 dla pozostałych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych; 20) Tabela oprocentowania Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Legnicy; 21) Taryfa Taryfa prowizji i opłat Banku Spółdzielczego w Legnicy; 22) Umowa kredytu umowa, na podstawie której zostaje udzielony kredyt preferencyjny; 23) Ustawa ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz.1354 z późn. zmianami); 24) WIBOR 3M (Warsaw Interbank Offered Rate) - stopa procentowa podawana przez Reuters o godzinie 11.00, na podstawie średniej arytmetycznej kwotowań 3- miesięcznych, po której banki gotowe są sprzedawać swoje nadwyżki finansowe na rynku międzybankowym; 25) Współkredytobiorcy osoby wskazane w art. 1 pkt 2) b) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 223, poz. 1465) jako zstępni, wstępni, rodzeństwo, małżonkowie rodzeństwa, ojczym, macocha lub teściowie docelowego Kredytobiorcy; 26) wstępni pojęcie używane w prawie oznaczające każdego przodka docelowego Kredytobiorcy: rodzica, dziadków, pradziadków. Osoby te są spokrewnione ze sobą w linii prostej; 27) wycena nieruchomości/operat szacunkowy bieżące oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu ustalone przez rzeczoznawcę majątkowego wpisanego w dniu wyceny na listę Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, zgodnie z zasadami opisanymi w przepisie art.151 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz z poźn. zm.); 28) wymagalność kredytu stan prawny skutkujący uprawnieniem Banku do żądania bezzwłocznej spłaty kredytu, wynikający z upływu terminu spłaty kredytu określonego w Umowie kredytu lub z upływu okresu wypowiedzenia kredytu; 29) zstępni w ujęciu prawnym krewni określonej osoby, którzy od niej pochodzą bezpośrednio lub pośrednio (krewni pochodzący od wspólnego przodka) w linii prostej. Zstępni to pojęcie oznaczające każdego kolejnego potomka tej samej osoby. Rozdział 2. Ogólne zasady udzielania kredytów preferencyjnych 1. Bank udziela kredytów preferencyjnych w złotych polskich 3. Strona 1 z 7

2 2. Kredyty preferencyjne udzielane są: 1) docelowemu Kredytobiorcy, o którym mowa w 8 ust. 1 pkt 1 lub 2 na: a) zakup będącego w budowie lub istniejącego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób wskazanych w 8 ust. 1 oraz 2, w dniu zawarcia Umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny, b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym lub dom jednorodzinny, c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, d) budowę domu jednorodzinnego, e) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego; 2) docelowemu Kredytobiorcy, o którym mowa w 8 ust. 1 pkt 3 na: a) zakup będącego w budowie lub istniejącego lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, stanowiącego odrębną nieruchomość, z wyłączeniem zakupu lokalu mieszkalnego, do którego którejkolwiek z osób wskazanych w 8 ust. 1 oraz 2, w dniu zawarcia Umowy kredytu preferencyjnego przysługiwał inny tytuł prawny, b) zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, c) wkład budowlany do spółdzielni mieszkaniowej, wnoszony w celu uzyskania prawa własności do lokalu, którego przedmiotem jest zasiedlany po raz pierwszy lokal mieszkalny, d) przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. 3. Powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć: 1) w przypadku domu jednorodzinnego m2; 2) w przypadku lokalu mieszkalnego, o których mowa: a) w ust. 2 pkt 1 75 m2, b) w ust. 2 pkt 2 50 m2. 4. Cena zakupu lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, cena zakupu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, wkład budowlany, koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt przeprowadzenie robót budowlanych, z wyłączeniem montażu, remontu i rozbiórki obiektu budowlanego, dotyczących budynku mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu, w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego, na który zostanie udzielony kredyt preferencyjny, nie może przekraczać kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych Powierzchnię użytkową domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, o której mowa w 3 ust. 3, a także cenę lub wkład budowlany, o których mowa w 3 ust. 4, przyjmuje się na podstawie umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, a jeżeli umowa taka nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o kredyt preferencyjny - na podstawie odpowiedniej umowy zobowiązującej, lub na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego lub na podstawie aktu notarialnego, w sytuacji określonej w 15 ust Koszt budowy domu jednorodzinnego, koszt przeprowadzenia robót budowlanych mieszkalnego albo budynku lub lokalu o innym przeznaczeniu w celu uzyskania lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu jednorodzinnego, o którym mowa 3 ust. 4, przyjmuje się na podstawie kosztorysu uwzględniającego koszty budowy wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn zm.), związanych z domem jednorodzinnym Maksymalny okres kredytowania wynosi 30 lat, z zastrzeżeniem, że suma wieku Kredytobiorcy i okresu kredytowania nie może przekroczyć 70 lat. 2. W przypadku odroczenia pierwszej spłaty kapitału kredytu preferencyjnego okres karencji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy, licząc od dnia wypłaty ostatniej transzy kredytu preferencyjnego. 3. Kredyt preferencyjny wraz z udziałem własnym Kredytobiorcy powinien umożliwić zakończenie inwestycji w ciągu 24 miesięcy od daty uruchomienia kredytu preferencyjnego lub jego pierwszej transzy Minimalna kwota kredytu preferencyjnego wynosi zł. 2. Maksymalna kwota kredytu preferencyjnego uzależniona jest od zdolności kredytowej Kredytobiorcy i, z zastrzeżeniem ust. 3, nie może przekroczyć 80% wartości rynkowej kredytowanej nieruchomości i kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. 3. Istnieje możliwość udzielenia kredytu w wysokości do 100% wartości rynkowej nieruchomości, z zastrzeżeniem, że do czasu gdy kapitał pozostały do spłaty z tytułu kredytu nie będzie niższy lub równy 80% wartości nieruchomości, Bank będzie pobierał marżę podwyższoną o 1 punkt procentowy. 4. Pobierane przez Bank jednorazowe i płatne z góry opłaty i prowizje związane z udzieleniem kredytu preferencyjnego mogą zostać potrącone z kwoty udzielonego kredytu - do wysokości 2 % kwoty kredytu preferencyjnego. 5. Wartość nieruchomości, będącej zabezpieczeniem kredytu preferencyjnego w ramach programu Rodzina na swoim, wynika z wyceny nieruchomości sporządzonej w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 6 i W uzasadnionych przypadkach Bank może wymagać od docelowego Kredytobiorcy aktualizacji lub nowej wyceny nieruchomości przed zawarciem Umowy kredytu. 7. Możliwe jest zrezygnowanie z wyceny nieruchomości w przypadku: 1) nabywania nieruchomości budowanej przez dewelopera lub spółdzielnię mieszkaniową - pod warunkiem zawarcia w umowie pomiędzy docelowym Kredytobiorcą a deweloperem/spółdzielnią dokładnego opisu kredytowanej nieruchomości oraz dołączenia harmonogramu wpłat z tytułu tej umowy; 2) kredytu w wysokości do PLN przeznaczonego na remont, kiedy zakres prac nie wymaga zezwoleń organów administracyjnych i zmiany projektu Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu przedsięwzięcia, stanowiącego cel kredytu. Kredytobiorca powinien posiadać środki własne (udział własny) w wysokości pozwalającej (wraz z uzyskanym kredytem) na realizację tego przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem 6 ust Udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kredytowanej inwestycji musi zostać udokumentowany przez Kredytobiorcę w sposób uzgodniony z Bankiem przed zawarciem Umowy kredytu. Rozdział 3. Wnioskodawca Bank przyjmuje wnioski o kredyt preferencyjny składane przez: 1) oboje małżonków; 2) osobę samotnie wychowującą przynajmniej jedno: a) małoletnie dziecko, b) dziecko, bez względu na jego wiek, na które, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992), Wnioskodawca pobiera zasiłek pielęgnacyjny, c) dziecko do ukończenia przez nie 25 roku życia, uczące się w szkołach, w zakładach kształcenia nauczycieli oraz kolegiach pracowników służb społecznych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), a także w szkołach wyższych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz szkołach wyższych i wyższych seminariach duchownych, prowadzonych przez Kościół Katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe na podstawie przepisów o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów o stosunku państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych; 3) osobę nie pozostającą w związku małżeńskim, inną niż wskazana w pkt 2 zwanych docelowymi Kredytobiorcami. 2. Jeżeli w ocenie Banku docelowy Kredytobiorca nie posiada zdolności kredytowej w zrozumieniu art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) Umowa kredytu może być zawarta również przez inne osoby niż docelowy Kredytobiorca. Mogą nimi być zstępni, wstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie docelowego Kredytobiorcy. 3. Kredytobiorcy, o których mowa w ust. 1 i 2, muszą posiadać: 1) pełną zdolność do czynności prawnych; 2) obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce; 3) zdolność i wiarygodność kredytową w ocenie Banku (docelowego Kredytobiorcy lub Współkredytobiorcy). 4. Kredyt preferencyjny nie może być udzielony, jeżeli którakolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 jest lub była stroną innej Umowy kredytu preferencyjnego. Strona 2 z 7

3 5. Fakt posiadania przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej nie zobowiązuje Banku do udzielenia kredytu. Rozdział 4. Wniosek kredytowy Bank udziela kredytu preferencyjnego na podstawie wniosku kredytowego złożonego przez docelowego Kredytobiorcę wraz z dokumentami wymaganymi przez Bank. 2. Bank rozpatruje wniosek kredytowy i podejmuje decyzję w sprawie udzielenia kredytu preferencyjnego w terminie do 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku kredytowego wraz z kompletem wymaganych dokumentów, przy czym Bank zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu w uzasadnionych przypadkach, o czym powiadamia Wnioskodawcę. 3. W przypadku odmowy udzielenia kredytu Bank zawiadamia Wnioskodawcę i zwraca złożone przez niego dokumenty za potwierdzeniem odbioru, z wyjątkiem wniosku kredytowego. Na wniosek Wnioskodawcy Bank może wydać pisemne zaświadczenie o odmowie udzielenia kredytu. Oryginał wniosku o kredyt oraz kopie dokumentów stanowiących załączniki do wniosku pozostają w aktach Banku 4. Bank zawiadamia docelowego Kredytobiorcę o udzieleniu bądź odmowie udzielenia kredytu preferencyjnego. Rozdział 5. Oprocentowanie, opłaty i prowizje Kredyt preferencyjny oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej Banku i marży Banku, ustalanej na okresy 3-miesięczne przy zastosowaniu następujących zasad: 1) stopą referencyjną Banku jest stawka WIBOR 3M, obliczona jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania; 2) wysokość marży Banku jest stała w całym okresie kredytowania, z zastrzeżeniem 12 ust. 5-6 ; 3) okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, odpowiadają kwartałom kalendarzowym; pierwszy okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z dniem uruchomienia kredytu preferencyjnego, a kończy z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu preferencyjnego; kolejne okresy obowiązywania nowych stóp procentowych rozpoczynają się pierwszego dnia kolejnego kwartału kalendarzowego (odsetki po zmianie oprocentowania naliczane są od pierwszego dnia miesiąca); ostatni okres obowiązywania ustalonej stopy oprocentowania rozpoczyna się z pierwszym dniem kwartału kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin spłaty kredytu preferencyjnego, a kończy z dniem poprzedzającym ostateczny termin spłaty tego kredytu. 2. Bank nalicza odsetki od wykorzystanego kredytu preferencyjnego przyjmując, że rok liczy 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 3. Odsetki są płatne razem z miesięcznymi spłatami raty kapitału kredytu preferencyjnego, z wyłączeniem okresu karencji w spłacie kapitału, kiedy płatne są same odsetki. 4. Zmiana stopy procentowej wynikająca ze zmiany stopy referencyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i stopy referencyjnej dopłat nie powoduje konieczności wypowiedzenia warunków kredytu preferencyjnego i sporządzania aneksu do Umowy kredytu. 5. O zmianie stopy procentowej lub zmianie stopy referencyjnej dopłat (wraz ze związaną z tym informacją o zmianie harmonogramu spłat) Bank każdorazowo powiadamia na piśmie Kredytobiorcę i inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu preferencyjnego, listem zwykłym wraz ze zmianą harmonogramu spłaty obejmującego okres 3 miesięcy. 6. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje zmiany, o której mowa w ust. 4-5, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie oprocentowania. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, liczony od dnia poinformowania Banku o braku akceptacji zmiany oprocentowania. 7. W związku z otrzymaniem kredytu oprocentowanego zmienną stopą procentową, Kredytobiorca otrzymuje łącznie z Umową kredytu wydruk z kalkulatora kredytowego obejmujący: 1) koszty obsługi kredytu przy aktualnym poziomie stopy referencyjnej, od której zależy jej oprocentowanie; 2) koszty obsługi kredytu przy wzroście stopy referencyjnej, od której zależy oprocentowanie o 400 punktów bazowych; 3) koszty obsługi kredytu przy wzroście stopy referencyjnej, od której zależy jej oprocentowanie w skali odpowiadającej różnicy między maksymalnym i minimalnym poziomem stopy procentowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 8. Aktualne stawki oprocentowania dostępne są również na tablicach informacyjnych w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku ( Za czynności związane z udzieleniem i obsługą kredytu Bank pobiera opłaty i prowizje, zgodnie Taryfą prowizji i opłat obowiązującą w Banku, w dniu dokonania czynności. 2. Prowizja za udzielenie kredytu powinna zostać wpłacona przez Kredytobiorcę najpóźniej w chwili uruchomienia kredytu/pierwszej transzy kredytu w formie: 1) wpłaty gotówką przed uruchomieniem kredytu lub 2) wpłaty przelewem przed uruchomieniem kredytu, lub 3) pobrania w dniu wypłaty kredytu przez Bank ze środków zgromadzonych na rachunku w Banku, lub 4) pobrania przez Bank ze środków kredytowych (do 2% kwoty kredytu). 3. W przypadku kredytów konsumenckich łączna kwota wszystkich opłat, prowizji oraz innych kosztów związanych z zawarciem Umowy kredytu określonych w Ustawie o kredycie konsumenckim nie może przekroczyć 5 % kwoty udzielonego kredytu preferencyjnego. 4. Łączna kwota, o której mowa w ust. 3, nie obejmuje kosztów związanych z ustanowieniem, zmianą i wygaśnięciem zabezpieczeń pod warunkiem, że są one udokumentowane lub wynikają z innych przepisów prawa. 5. Obowiązująca Kredytobiorcę Taryfa może ulec zmianie w okresie obowiązywania Umowy kredytu: 1) w przypadku obniżenia opłat lub prowizji, uzupełnienia o nowe produkty lub czynności bankowe w każdym czasie; 2) w przypadku podwyższenia opłat lub prowizji - jeżeli wystąpi przynajmniej jedna z poniższych przyczyn: a) niezależny od Banku wzrost kosztów czynności bankowych/funkcjonowania produktu, b) podwyższenie standardu usługi, c) zmiana zakresu i formy realizacji określonych czynności i usług. 6. Jeżeli wprowadzane zmiany opłat i prowizji obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową kredytu, Bank zawiadamia pisemnie Kredytobiorcę oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu listem zwykłym o zakresie wprowadzanych zmian. 7. W przypadku zmian opłat i prowizji Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy kredytu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie opłat i prowizji. Jeśli w tym terminie Klient nie złoży pisemnego oświadczenia o braku akceptacji, zmianę uważa się za przyjętą. Złożenie oświadczenia Klienta o braku akceptacji jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy kredytu, dokonanym z dniem złożenia oświadczenia. 8. Aktualna Taryfa dostępna jest również tablicach informacyjnych w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej Banku ( Rozdział 6. Zabezpieczenie spłaty kredytu preferencyjnego Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany do ustanowienia i utrzymywania prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu określonych w Umowie kredytu. 2. Obligatoryjnym zabezpieczeniem kredytu preferencyjnego jest: 1) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorców; 2) hipoteka ustanawiana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości mieszkalnej, stanowiącej przedmiot kredytowania; 3) cesja praw na rzecz Banku z umowy ubezpieczenia nieruchomości (nie dotyczy nieruchomości gruntowych) stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka powodzi. 3. W przypadku gdy nie jest możliwe ustanowienie hipoteki przed uruchomieniem kredytu, Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić przejściowe zabezpieczenie kredytu, które może stanowić: 1) poręczenie według prawa cywilnego przez osobę spełniającą warunki wymagane przez Bank; 2) kaucja pieniężna; 3) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym. 4. Zabezpieczenia przejściowe zostaną zwolnione następnego dnia po otrzymaniu przez Bank informacji o ustanowieniu zabezpieczeń docelowych, w tym po otrzymaniu aktualnego odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie udzielonego kredytu. 5. Do czasu, gdy kapitał pozostały do spłaty z tytułu kredytu stanie się niższy lub równy 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie, należy podwyższyć marżę o której mowa w 10 ust. 1 o 1 punkt procentowy. 6. Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu ustanowienia hipoteki oraz prawidłowego wypełnienia stosownej deklaracji podatkowej i złożenia jej w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania docelowego Kredytobiorcy w terminie 14 Strona 3 z 7

4 dni od daty złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki. 7. Kredytobiorca jest zobowiązany do złożenia w Banku odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia, z prawomocnym wpisem hipoteki ustanowionej na rzecz Banku na pierwszym miejscu w terminie 12 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu lub 24 miesięcy od tej daty w przypadku kiedy nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej. 8. W przypadku księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, Bank dopuszcza sprawdzenie przez pracownika Banku uprawomocnionego wpisu w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. 9. Bank może w uzasadnionych przypadkach przedłużyć termin na przedłożenie odpisu z księgi wieczystej, o którym mowa w ust Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany w terminie 30 dni, po dokonaniu przez sąd wpisu w zakresie zmiany treści hipotek w związku ze zmianą wysokości kredytu preferencyjnego, jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia z sądu o dokonaniu wpisu, złożyć w Banku aktualny odpis z księgi wieczystej W przypadkach określonych w 25 ust. 5 pkt 1, 2 i ust. 6 Bank może zlecić zbadanie stanu prawnego i technicznego oraz określenia wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia na koszt Kredytobiorcy, o ile czynności te potwierdzą, że spełnione zostały przypadki w nich określone, a Kredytobiorca zobowiązuje się udostępnić osobie upoważnionej przez Bank przedmiot zabezpieczenia w celu wykonania ww. czynności. 2. Bank ma prawo do dokonywania inspekcji na miejscu realizacji inwestycji, w celu oceny postępu i jakości wykonanych robót budowlanych. Docelowy Kredytobiorca zobowiązany jest do uzyskania w razie potrzeby zgody inwestora zastępczego na przeprowadzenie inspekcji na miejscu realizacji inwestycji Suma ubezpieczenia nieruchomości od ognia i zdarzeń losowych powinna odpowiadać wartości nieruchomości i nie może być niższa niż wartość nieruchomości przyjęta przez Bank. 2. Kredytobiorca jest zobowiązany do utrzymywania ważności ubezpieczeń wskazanych w Umowie kredytu oraz każdorazowego cedowania praw z umów ubezpieczeń na rzecz Banku, aż do całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy kredytu. 3. W przypadku, w którym Kredytobiorca nie przystąpił za pośrednictwem Banku do ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest przedkładać dowody opłacenia składek oraz umowy ubezpieczenia za kolejne okresy ubezpieczenia, zawarte z zakładem ubezpieczeniowym zaakceptowanym przez Bank przed podpisaniem Umowy kredytu. W takim przypadku zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 4. W przypadku braku udokumentowania przez Kredytobiorcę odnowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 i opłacenia składki w terminie 14 dni roboczych przed terminem wygaśnięcia ubezpieczenia, Bank ma prawo zawrzeć na koszt Kredytobiorcy umowę ubezpieczenia z wybranym przez siebie zakładem ubezpieczeniowym na kolejny okres, na sumę nie niższą niż określona w ust Płatność składek z tytułu przystąpienia do ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeniowym, z którym Bank ma podpisaną umowę o współpracy, odbywa się w formie zleceń stałych. Brak środków na rachunku w terminie płatności składki powoduje powstanie salda debetowego. 6. W przypadku zakończenia trwania ochrony ubezpieczeniowej przed terminem, Kredytobiorca otrzyma zwrot składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Rozdział 7. Zasady stosowania dopłat Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy Kredytobiorca w dniu zawarcia Umowy kredytu preferencyjnego nie jest: 1) właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego; 2) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny; 3) osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego; 4) najemcą lokalu mieszkalnego. 2. W przypadku docelowego Kredytobiorcy, o którym mowa w 8 ust. 1 pkt 3, dopłaty mogą być stosowane jeżeli do dnia zawarcia umowy o kredyt preferencyjny nie był on właścicielem lub współwłaścicielem budynku lub lokalu mieszkalnego oraz nie przysługiwało mu w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem był lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny. 3. Dopłaty mogą być stosowane, jeżeli docelowy Kredytobiorca, z wyjątkiem osób o których mowa w 8 ust. 1 pkt 2, złoży wniosek o kredyt preferencyjny najpóźniej do końca roku w którym kończy 35 lat. Jeżeli wniosek składają małżonkowie, warunek ten dotyczy młodszego małżonka, a w przypadku jednego wieku obojga małżonków. 4. Docelowy Kredytobiorca ubiegający się o kredyt preferencyjny równocześnie z zawarciem Umowy kredytu preferencyjnego składa pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i Dopłaty są stosowane również w przypadku, gdy ubiegający się o kredyt preferencyjny docelowy Kredytobiorca, który w dniu zawarcia Umowy kredytu preferencyjnego jest najemcą lokalu mieszkalnego lub przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, równocześnie z zawarciem Umowy kredytu preferencyjnego pisemnie zobowiąże się do: 1) wypowiedzenia członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej, w której przysługuje mu spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub do zrzeczenia się tego prawa; 2) rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego w terminie sześciu miesięcy od dnia uzyskania własności lokalu mieszkalnego, własności domu jednorodzinnego lub uzyskania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na które został udzielony kredyt preferencyjny, a w przypadku kredytu preferencyjnego udzielonego na budowę domu jednorodzinnego - w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym docelowy Kredytobiorca może zgodnie z prawem przystąpić do użytkowania wybudowanego domu jednorodzinnego. 6. W okresie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. 5, docelowy Kredytobiorca informuje pisemnie Bank o wykonaniu/niewykonaniu zobowiązania, o którym mowa w tym przepisie. 7. Postanowienia ust. 1 nie wykluczają możliwości skorzystania z dopłaty do odsetek od kredytu preferencyjnego przez Wnioskodawcę posiadającego w dniu podpisania Umowy kredytu akt notarialny przenoszący własność lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego zakup będzie sfinansowany środkami pochodzącymi z tego kredytu. W takim przypadku warunek określony w ust. 1 dotyczy mieszkania lub domu innego niż ten, którego zakup będzie przedmiotem finansowania kredytem preferencyjnym. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, składanego przez docelowego Kredytobiorcę wskazywałaby, że nie jest on właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości innej, niż lokal mieszkalny czy dom jednorodzinny, którego zakup będzie finansowany kredytem preferencyjnym, tj. którego cena zakupu czy koszt budowy zostanie uregulowany i rozliczony ze sprzedawcą ze środków kredytu preferencyjnego Podstawę naliczenia dopłaty stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2: 1) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, w przypadku lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza odpowiednio: a) 50 m2 dla lokalu mieszkalnego, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 1, b) 30 m2 dla lokalu mieszkalnego, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 2, c) 70 m2 dla domu jednorodzinnego; 2) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 50 m2 i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - w przypadku lokalu mieszkalnego, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 1 którego powierzchnia użytkowa przekracza 50 m2;część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 30 m2 i powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego - w przypadku lokalu mieszkalnego, o którym mowa w 3 ust. 2 pkt 2, którego powierzchnia użytkowa przekracza 30 m2; 3) część pozostającej do spłaty kwoty kredytu preferencyjnego, stanowiąca równowartość iloczynu tej kwoty oraz wskaźnika równego ilorazowi 70 m 2 i powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego w przypadku domu jednorodzinnego, którego powierzchnia użytkowa przekracza 70 m Do podstawy naliczenia dopłaty nie wlicza się kwot skapitalizowanych odsetek. 3. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Dopłaty stosuje się dla docelowego Kredytobiorcy przez okres 8 lat od dnia pierwszej spłaty odsetek. 2. W okresie stosowania dopłat kwota odsetek spłacana przez docelowego Kredytobiorcę jest równa różnicy kwoty odsetek naliczonych przez Bank i dopłaty należnej za okres naliczenia odsetek. 3. Zgodnie z Ustawą dopłata stanowi równowartość 50% kwoty odsetek naliczonych od podstawy naliczenia dopłaty, według stopy referencyjnej dopłaty obowiązującej w dniu naliczenia dopłaty. 4. Docelowemu Kredytobiorcy przysługują dopłaty, jeżeli spłaca całość należności z tytułu rat kapitału i odsetek lub tylko odsetek naliczonych w okresie karencji w spłacie kapitału, pomniejszoną o dopłatę należną za okres ich naliczania. 5. Bank, na wniosek docelowego Kredytobiorcy, informuje go o łącznej wysokości zastosowanych dopłat Prawo do występowania z wnioskiem o przekazanie dopłaty do kredytu preferencyjnego, którego miesięczna należna rata spłaty kapitału i odsetek lub tylko Strona 4 z 7

5 odsetek w okresie karencji w spłacie kapitału, nie została uregulowana w terminie wynikającym z Umowy kredytu, zostaje zawieszone do czasu spłaty należnej raty przez docelowego Kredytobiorcę, jeżeli uregulowanie zaległości nastąpiło przed dniem postawienia kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności lub przed upływem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia. 2. Zawieszenie prawa do dopłat, do kredytów preferencyjnych nie spłacanych w terminie, o których mowa w ust. 1, nie uprawnia do wydłużenia 8 letniego okresu stosowania dopłat oraz nie powoduje zwiększenia podstawy naliczenia dopłat z tytułu kapitalizacji odsetek niespłaconych w terminie. 3. Dopłata do kredytu preferencyjnego, którego miesięczna należna rata spłaty kapitału i odsetek lub miesięczna rata odsetek naliczonych w okresie karencji w spłacie kapitału została dokonana po terminie wynikającym z Umowy kredytu, wyliczana jest z uwzględnieniem umownego terminu spłaty. 4. Zaprzestaje się stosowania dopłat w przypadku wypowiedzenia Umowy kredytu i postawienia wierzytelności wynikającej z Umowy kredytu w stan natychmiastowej wymagalności w sytuacjach określonych w 25 ust. 8 i W przypadkach opisanych w ust. 4 Kredytobiorca jest zobowiązany zwrócić kwotę stanowiącą równowartość zastosowanych dopłat. Rozdział 8. Udzielanie i wykorzystanie kredytu preferencyjnego Udzielenie kredytu preferencyjnego następuje poprzez zawarcie pomiędzy Bankiem a Kredytobiorcą pisemnej Umowy kredytu. W przypadku gdy Kredytobiorca pozostaje w związku małżeńskim, Bank zawiera Umowę kredytu z obojgiem małżonków. 2. W przypadku kredytu konsumenckiego Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od Umowy kredytu w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy kredytu, bez podania przyczyny. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy kredytu stanowi załącznik do Umowy kredytu. W przypadku gdy termin odstąpienia od Umowy kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku, to termin ten upływa w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. Termin do odstąpienia od Umowy kredytu jest zachowany, jeżeli Kredytobiorca przed jego upływem złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy kredytu pod wskazany w oświadczeniu adres Placówki Banku. Odstąpienie od Umowy kredytu staje się skuteczne, jeżeli wypłacona kwota kredytu zostanie zwrócona Bankowi łącznie z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy kredytu. W razie odstąpienia od Umowy kredytu, Bank niezwłocznie zwraca Kredytobiorcy poniesione na rzecz Banku koszty, z wyjątkiem opłaty przygotowawczej i kosztów ustanowienia zabezpieczenia Bank uruchamia kredyt preferencyjny: 1) po uzyskaniu z BGK potwierdzenia, że docelowy Kredytobiorca nie jest i nie był stroną innej Umowy kredytu preferencyjnego; 2) po wniesieniu przez docelowego Kredytobiorcę wkładu własnego, przy czym w przypadku kredytu preferencyjnego wypłacanego w transzach wkład własny powinien być wniesiony przed wypłatą ostatniej transzy; 3) po spełnieniu przez Kredytobiorcę innych warunków określonych w Umowie kredytu. 2. Wypłata kredytu preferencyjnego może nastąpić jednorazowo lub w transzach: 1) w celu uruchomienia kredytu preferencyjnego lub jego transzy, docelowy Kredytobiorca każdorazowo składa w Banku pisemną dyspozycję; 2) termin uruchomienia nie może być dłuższy niż 60 dni licząc od dnia podpisania Umowy kredytu - dla kredytów preferencyjnych wypłacanych jednorazowo i dla pierwszej transzy kredytów preferencyjnych wypłacanych w transzach; 3) termin uruchomienia ostatniej transzy nie może przekroczyć 24 miesięcy od dnia uruchomienia pierwszej transzy kredytu preferencyjnego wypłacanego w transzach (Bank w uzasadnionych przypadkach może wydłużyć okres wykorzystania kredytu preferencyjnego, z zachowaniem ustalonego okresu kredytowania); 4) po upływie terminu, o którym mowa w pkt 2 i 3, docelowemu Kredytobiorcy nie przysługuje roszczenie o wypłatę środków z kredytu preferencyjnego (wygaśnięcie Umowy kredytu). 3. Dopuszcza się możliwość rozliczenia transzy/kwoty udzielonego kredytu preferencyjnego w formie bezgotówkowej i gotówkowej. Wypłacony kredyt/transza winna być rozliczona przez Bank. Rozliczenie transzy kredytu może być na podstawie faktur, rachunków, umów, za zakup materiałów, usług oraz oświadczeń Kredytobiorcy, potwierdzone wartościami robót budowlanych, wskazanych w kosztorysie, potwierdzonych bezpośrednią kontrolą u Kredytobiorcy. 4. W przypadku kredytu wypłacanego w transzach, rozliczenie wypłaconej transzy stanowi warunek uruchomienia kolejnej transzy kredytu. 5. Przedstawiane faktury lub rachunki powinny być opatrzone przez docelowego Kredytobiorcę jego podpisem oraz klauzulą Umowa kredytu preferencyjnego nr z dnia.. i dołączane do dyspozycji wypłaty transzy. 6. W przypadku kredytu przeznaczonego na cele, o których mowa w 3 ust. 2 pkt 1 lit d,e oraz pkt 2 lit d rozliczenie każdej transzy następuje dodatkowo na podstawie aktualnych wpisów z dziennika budowy i zdjęć obrazujących wykonane prace. 7. Kredytobiorca powinien rozliczyć ostatnią transzę kredytu w terminie 90 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach, Bank może przedłużyć ten termin na wniosek Kredytobiorcy Docelowy Kredytobiorca wykorzystuje kredyt preferencyjny w wysokości i w terminach określonych w Umowie kredytu, zgodnie z celem, na jaki został przyznany, w drodze realizacji dyspozycji pokrycia płatności. 2. W przypadku wykorzystania kredytu preferencyjnego w kwocie niższej od kwoty udzielonego kredytu, na wniosek docelowego Kredytobiorcy Bank może spłacić niewykorzystaną kwotę i ustalić nową wysokość rat kapitałowych. Zmiana wysokości rat spłaty kapitału nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy kredytu. 3. W okresie obowiązywania Umowy kredytu, na pisemny wniosek docelowego Kredytobiorcy lub Banku, możliwa jest zmiana niektórych warunków tej Umowy, a w szczególności: 1) zasad spłaty rat kapitałowo-odsetkowych; 2) wysokości rat kredytu preferencyjnego; 3) terminu spłaty kredytu preferencyjnego, z zastrzeżeniem, iż okres kredytowania nie może przekroczyć okresu maksymalnego określonego w 5 ust. 1. Rozdział 9. Spłata kredytu Spłata kapitału i odsetek następuje miesięcznie, w terminach określonych w Umowie kredytu oraz harmonogramie, stanowiącym załącznik do Umowy kredytu: 1) w malejących ratach kapitałowo-odsetkowych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe), lub 2) w równych ratach kapitałowo-odsetkowych (rosnące raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe) poprzez obciążanie rachunku wskazanego w Umowie kredytu, służącego do obsługi kredytu. 2. Spłata kredytu może odbywać się poprzez: 1) wpłaty należnych kwot przez Kredytobiorcę na rachunek Banku przeznaczony do spłaty kredytu (rachunek techniczny); 2) potrącanie przez Bank należnych kwot z rachunku ROR Kredytobiorcy prowadzonego w Banku. 3. Data pierwszej spłaty raty kapitałowej przypada najwcześniej w następnym miesiącu kalendarzowym po dacie wypłaty kredytu lub jego ostatniej transzy. 4. Jeżeli termin spłaty raty i innych należności Banku ustalony w Umowie kredytu przypada w dniu wolnym od pracy Banku lub w dniu, który w danym miesiącu nie występuje (np. 30 luty), to termin spłaty przesuwa się na pierwszy dzień roboczy przypadający po tym dniu. 5. Bank pobiera należności w następującej kolejności: 1) koszty sądowe i egzekucyjne; 2) składki ubezpieczeniowe / koszty na pokrycie przez Bank składki ubezpieczeniowej; 3) koszty monitów, upomnień i innych kosztów poniesionych przez Bank; 4) prowizje i opłaty związane z obsługą kredytu; 5) odsetki przeterminowane; 6) odsetki bieżące; 7) przeterminowane raty kapitałowe; 8) bieżące raty kapitałowe; 9) nienależne dopłaty Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności podpisania aneksu do Umowy kredytu. W przypadku wcześniejszej spłaty części kredytu Kredytobiorca powinien wskazać, czy wcześniejsza spłata skróci okres spłaty kredytu z zachowaniem miesięcznych rat kapitałowo - odsetkowych czy też zmniejszy wysokość miesięcznych rat kapitałowo - odsetkowych z zachowaniem okresu spłaty kredytu. Brak takiego wskazania spowoduje odpowiednie skrócenie okresu spłaty kredytu z zachowaniem miesięcznych rat kapitałowo odsetkowych. 2. Z tytułu wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Bank nie pobiera od docelowego Kredytobiorcy prowizji W przypadku nie spłacenia przez Kredytobiorcę w terminie którejkolwiek raty spłaty wynikającej z Umowy kredytu lub składki ubezpieczeniowej, niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym. 2. Od wymagalnego, zaległego kapitału Bank nalicza odsetki według stopy oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego określonej w aktualnej Tabeliu. 3. W przypadku stwierdzenia opóźnienia w spłacie raty kredytu lub odsetek albo braku realizacji zlecenia stałego z tytułu składki ubezpieczeniowej, Bank po 3 Strona 5 z 7

6 dniach od upływu terminu płatności wzywa telefonicznie Kredytobiorcę do uregulowania należności. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie dokona zapłaty zaległej kwoty w terminie do 7 dni od wystąpienia opóźnienia, Bank wysyła upomnienia lub wezwania, wzywając pisemnie Kredytobiorcę do uregulowania należności. Kopie upomnienia/wezwania wysyłane są niezwłocznie do innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. Pierwsze upomnienie Bank wysyła po 7 dniach, drugie upomnienie po 14 dniach, wezwanie po 30 dniach - od upływu terminu płatności raty kredytu. Rozdział 10. Wypowiedzenie/wygaśnięcie Umowy kredytu W przypadku: 1) nieprzedstawienia dokumentów (faktur lub rachunków, o których mowa w 20 ust. 3) uzasadniających prawidłowość wykorzystania dotychczas uruchomionych środków kredytu lub; 2) niespłacenia w terminach określonych w Umowie kredytu pełnych rat odsetkowych / kapitałowo-odsetkowych kredytu za co najmniej dwa okresy płatności po uprzednim wezwaniu Kredytobiorcy, w trybie określonym w Umowie kredytu, do zapłaty zaległych rat lub ich części w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu; 3) niedopełnienia przez docelowego Kredytobiorcę zobowiązań określonych w 28 ust. 2 oraz 5 Umowy kredytu. Bank może wstrzymać wypłaty kredytu do czasu wykonania tych obowiązków. 2. Bank zaprzestaje stosowania dopłat w dniu powzięcia informacji o zaistnieniu następujących przypadków: 1) postawienia wierzytelności wynikającej z Umowy kredytu w stan natychmiastowej wymagalności, ze względu na a) wykorzystanie kredytu preferencyjnego w części lub w całości niezgodnie z celem, na jaki został udzielony, b) niewykonanie zobowiązania, o którym mowa w 15 ust. 5, c) uzyskania informacji o prawomocnym skazaniu Kredytobiorcy za przestępstwo określone w art lub 2 Kodeksu karnego, popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego, d) niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 3; 2) uzyskania przez docelowego Kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat prawa własności lub współwłasności innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w całości lub części, z wyjątkiem nabycia ich w formie spadku; 3) dokonania przez docelowego Kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup został udzielony kredyt, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. 3. Docelowy Kredytobiorca informuje pisemnie Bank o zaistnieniu przypadków, o których mowa w ust. 2 pkt, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. 4. W przypadku wykorzystania całości lub części kredytu niezgodnie z celem lub niewykonania zobowiązań wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3 z przyczyn leżących po stronie Kredytobiorcy w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedniego wezwania Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu. 5. W przypadku: 1) zwiększenia, o co najmniej 10% w porównaniu do relacji ustalonej na dzień zawarcia Umowy kredytu, stosunku salda zadłużenia kredytu do wartości ustanowionych prawnie zabezpieczeń, w szczególności wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia hipotecznego kredytu lub, 2) obniżenia o co najmniej 20% wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu w stosunku do jej wartości ustalonej na podstawie ostatniej posiadanej przez Bank wyceny lub, 3) upadku zabezpieczenia spłaty kredytu (nieważności bądź bezskuteczności poręczenia, weksla, cesji ubezpieczenia nieruchomości itp.), docelowy Kredytobiorca zobowiązany jest ustanowić dodatkowe zabezpieczenie o wartości adekwatnej do obniżonej wartości zabezpieczenia nie później niż 30 dni od otrzymania odpowiedniego wezwania od Banku pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu. 6. W przypadku utraty zdolności kredytowej Kredytobiorcy Bank może zobowiązać docelowego Kredytobiorcę do ustanowienia zabezpieczenia w formie poręczenia spłaty kredytu w terminie 30 dni od otrzymania odpowiedniego wezwania od Banku pod rygorem wypowiedzenia Umowy kredytu. 7. Bank może wypowiedzieć Umowę kredytu tylko w przypadkach w niej przewidzianych z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od następnego dnia po doręczeniu zawiadomienia. Wypowiedzenie musi być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności. 8. W przypadku wykorzystania całości lub części kredytu niezgodnie z celem lub niewykonania zobowiązania, o którym mowa w 15 ust. 4, Bank wypowiada Umowę kredytu i wynikającą z niej wierzytelność stawia w stan natychmiastowej wymagalności. 9. W przypadku prawomocnego skazania docelowego Kredytobiorcy za przestępstwo określone w art lub 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) popełnione w związku z udzieleniem kredytu preferencyjnego, Bank po uzyskaniu informacji o prawomocnym skazaniu, wypowiada Umowę kredytu preferencyjnego i wynikającą z niej wierzytelność stawia w stan natychmiastowej wymagalności. 10. Bank może wstrzymać wypłaty kredytu do czasu złożenia przez Kredytobiorcę wyjaśnień dotyczących zaistniałej sytuacji i zaakceptowania ich przez Bank lub wypowiedzieć umowę kredytu w przypadku, gdy Kredytobiorca: 1) złożył fałszywe dokumenty lub podał nieprawdziwe dane stanowiące podstawę udzielenia kredytu preferencyjnego; lub 2) złożył niezgodne z prawdą oświadczenia, w tym dotyczące prawnego zabezpieczenia i bycia stroną umowy innego kredytu preferencyjnego; lub 3) kredyt został udzielony wskutek innych działań sprzecznych z prawem dokonanych przez Kredytobiorcę, Poręczycieli oraz inne osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z udzielonego kredytu. 11. O wypowiedzeniu Umowy kredytu lub obniżeniu kwoty przyznanego kredytu preferencyjnego, Bank powiadamia pisemnie Kredytobiorcę oraz osoby będące dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, przekazując zawiadomienie bezpośrednio do rąk adresata lub listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru i informując o terminie spłaty zadłużenia. 12. Kredytobiorca może wypowiedzieć Umowę kredytu z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności. 13. Z upływem okresu wypowiedzenia Umowy kredytu Kredytobiorca zobowiązany jest spłacić wykorzystany kredyt wraz z należnymi Bankowi odsetkami, opłatami, prowizjami i innymi kosztami wynikającymi z Umowy kredytu. 14. W przypadku nie dokonania przez Kredytobiorcę spłaty zadłużenia przed zakończeniem okresu wypowiedzenia, od dnia następnego po upływie okresu wypowiedzenia Kredytobiorca zobowiązany jest do zapłacenia Bankowi odsetek, liczonych od kwoty pozostałego do spłaty kapitału, według stopy określonej w aktualnej tabeli oprocentowania dla zadłużenia przeterminowanego obowiązującej w Banku w okresie, za który odsetki te są naliczane. 15. W przypadku wystąpienia zadłużenia przeterminowanego Bank ma prawo: 1) pobrać należność bez odrębnej dyspozycji Kredytobiorcy, z jakiegokolwiek rachunku prowadzonego w Banku, którego posiadaczem jest Kredytobiorca, przed wszystkimi innymi płatnościami, z wyjątkiem tytułów wykonawczych realizowanych w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej; 2) po nieskutecznym wezwaniu do zapłaty z co najmniej 7-dniowym terminem wykonania skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego. 16. W przypadku nie wykonania przez Kredytobiorcę zobowiązań wynikających z Umowy kredytu skutkujących możliwością wszczęcia postępowania sądowego lub egzekucyjnego, Bank obciąży Kredytobiorcę kwotą kosztów sądowych i postępowania egzekucyjnego ponoszonych przez Bank w związku z dochodzeniem roszczeń Banku Wygaśnięcie Umowy kredytu następuje po wywiązaniu się Kredytobiorcy ze wszystkich warunków i terminów ustalonych w Umowie kredytu. 2. W ciągu 14 dni po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy kredytu, Bank dokona ostatecznego rozliczenia kredytu. 3. Po wygaśnięciu Umowy kredytu Bank w terminie 1 miesiąca zobowiązany jest przygotować dokumenty umożliwiające zwolnienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu. Rozdział 11. Inne postanowienia Kredytobiorca zobowiązany jest terminowo spłacać wszelkie należne podatki i opłaty związane z nieruchomością stanowiącą przedmiot zabezpieczenia oraz składki z tytułu ubezpieczenia wymienione w Umowie kredytu i wszelkie inne zobowiązania publicznoprawne. 2. Na wezwanie Banku, Kredytobiorca zobowiązany jest okazać oryginały dowodów wpłaty należności, o których mowa w ust Docelowy Kredytobiorca jest zobowiązany do kontrolowania postępu robót budowlanych oraz do informowania Banku o wszelkich zmianach mających wpływ na stan prawny i faktyczny nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia W okresie kredytowania Kredytobiorca zobowiązany jest informować Bank o każdej zmianie danych swoich i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, podanych we wniosku, Umowie kredytu i dokumentach ustanawiających zabezpieczenie spłaty kredytu, w szczególności o zmianie adresu (w tym adresu do korespondencji) lub miejsca pracy. 2. W całym okresie kredytowania na każde żądanie Banku w celu określenia zdolności kredytowej, Kredytobiorca jest zobowiązany do udostępniania na życzenie Banku informacji i dokumentów celem oceny jego finansowej zdolności kredytowej, tj.: zaświadczenie o zarobkach / emeryturze / rencie, wyciąg z rachunku, formularze PIT wykazujące dochody, nie częściej jednak niż co 6 miesięcy. 3. Dokumenty wystawiane przez urzędy administracji publicznej, banki, inne instytucje oraz dokumenty, na podstawie których Bank może dochodzić swoich roszczeń, muszą być złożone w Banku w oryginale lub odpisie równorzędnym z oryginałem. Strona 6 z 7

7 W celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy kredytu oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Banku związanych z wykonywaniem czynności bankowych, podane przez Kredytobiorcę dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę bankową będą przekazywane na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Obsługi Klienta przy ul. Postępu 17 a oraz będą przechowywane przez to Biuro, zgodnie z zasadami określonymi w art. 105a ustawy Prawo bankowe. Dane Kredytobiorcy są niezbędne do wykonania ustawowo określonych czynności bankowych. Kredytobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 2. Bank może też przekazać dane osobowe do Systemu Bankowy Rejestr, którego administratorem danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8, w przypadku przedłożenia fałszywych dokumentów lub złożenia nieprawdziwych oświadczeń w celu uzyskania kredytu lub mogących w inny sposób narazić Bank na straty oraz w przypadku, gdy Kredytobiorca, pomimo odrębnego wezwania, nie spłaci wymagalnych zobowiązań wobec Banku. 3. Dane osobowe oraz informacje stanowiące tajemnicę bankową mogą być udostępniane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. oraz Związek Banków Polskich: bankom oraz innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków oraz biurom informacji gospodarczej. 4. Bank może przekazywać informacje gospodarcze w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) do biur informacji gospodarczych zgodnie z zasadami określonymi w tej ustawie Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, tj.: zmiany w przepisach prawa, wiążące Bank i mające wpływ na zasady i warunki udzielania kredytów oraz czynności bankowe związane z Umową kredytu lub zmiany w produktach Banku, mające na celu ulepszenie usług lub czynności bankowych. 2. O wprowadzonych do Regulaminu zmianach Bank zobowiązuje się powiadomić Kredytobiorcę: 1) przesyłając pełny tekst wprowadzonych zmian listem poleconym gdy zmiany wpływają na warunki zawartej Umowy kredytu; 2) umieszczając tekst Regulaminu na stronie internetowej Banku. 3. W przypadku, gdy Kredytobiorca nie akceptuje wprowadzonych zmian do Regulaminu, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu (zgodnie z trybem określonym w 25), informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Regulaminu. 31. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe, ustawy Kodeks cywilny, Ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania, Ustawy o kredycie konsumenckim (w odniesieniu do Umów o kredyt konsumencki w rozumieniu tej ustawy) i inne właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Regulamin obowiązuje od r. Strona 7 z 7

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r.

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 168 9839 Poz. 1006 1006 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899).

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (druk nr 3899). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 4208 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI INFRASTRUKTURY o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354, z 2007 r. Nr 136, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r. USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 11 października 2006 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA

USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA USTAWA O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA Ustawa podpisana przez prezydenta w dniu 2 października 2006 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres przedmiotowy] Ustawa określa

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Art. 1. W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 183, poz. 1354. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 90, 951, z 2014

Bardziej szczegółowo

Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób

Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób Własne mieszkanie: finansowe wsparcie rodzin i innych osób Ujednolicony tekst ustawy z 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób (te słowa zostały dodane w najnowszej noweli) w nabywaniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 90

Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 90 Warszawa, dnia 25 stycznia 2012 r. Pozycja 90 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowym wsparciu rodzin

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 31.08.2011)

(obowiązuje od 31.08.2011) REGULAMIN UDZIELANIA PREFERENCYJNYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w ramach mplanów RODZINA NA SWOIM (obowiązuje od 31.08.2011) Regulamin określa warunki udzielania i spłaty kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22.10.2010 r. Wersja uzgodniona w trybie roboczym z Dep. Prawnym, po ostatnio przekazanych uwagach

Projekt z dnia 22.10.2010 r. Wersja uzgodniona w trybie roboczym z Dep. Prawnym, po ostatnio przekazanych uwagach Projekt z dnia 22.10.2010 r. Wersja uzgodniona w trybie roboczym z Dep. Prawnym, po ostatnio przekazanych uwagach Ustawa z dnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM W Banku Spółdzielczym w Garwolinie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM W Banku Spółdzielczym w Garwolinie Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 12/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie z dnia 05 maja 2009 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW PREFERENCYJNYCH W RAMACH PROGRAMU RODZINA NA SWOIM W Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

- o wsparciu finansowym młodych rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

- o wsparciu finansowym młodych rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Warszawa, dnia 16 listopada 2012 r. Szanowna Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: z 2002 r. Nr 230, poz. 1922, z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację:

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62A 95-100 Zgierz zwany

Bardziej szczegółowo

Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY UNIWERSALNEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Mrągowie ul. Królewiecka 53 11-700

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO KUH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Mrągowie Ul. Królewiecka 53 11-700

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH. 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację;

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH. 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Bank Spółdzielczy w Łańcucie Ul. Mickiewicza 4 37-100

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Zamościu ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Ostrów Wielkopolski, dnia 6 maja 2015r. Odpowiedzi na pytania Znak sprawy: OPP/01/2015 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację;

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych

USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Projekt z dn. 28.11.2012 r. USTAWA z dnia.. r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. (zakres ustawy) Ustawa określa zasady udzielania ze

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego Podlegającego przepisom Ustawy z dnia 23 marca 2017r.o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami hipotecznego i agentami Nie zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości Nazwa, siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP

WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP WZÓR UMOWY O KREDYT NR ZP.272.1.11.2016 Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017

- PROJEKT UMOWY. UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 - PROJEKT UMOWY UMOWA KREDYTU DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ROKU 2016 i 2017 W dniu..2016 r. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... 2... (imię i nazwisko, stanowisko)

Bardziej szczegółowo

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W MRĄGOWIE BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik nr 16 do metryki biznesowej Uniwersalnego kredytu hipotecznego OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O KREDYT NR

WZÓR UMOWY O KREDYT NR WZÓR UMOWY O KREDYT NR Zawarta w Ustroniu w dniu.. pomiędzy: Miastem Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, NIP 548-240-74-34, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Ustroń - Ireneusza Szarzec przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY HIPOTECZNEGO KREDYTU NA DOWOLNY CEL

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY HIPOTECZNEGO KREDYTU NA DOWOLNY CEL Załącznik nr 37.2.a do Instrukcji kredytowania osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY HIPOTECZNEGO KREDYTU NA DOWOLNY CEL 1. Firma (nazwa), siedziba

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY UKH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego

Informacje ogólne dotyczące kredytu mieszkaniowego Podlegającego przepisom Ustawy z dnia 23 marca 2017r.o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości finansowanej kredytem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH Załącznik nr 3.7 do Instrukcji OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIE DLA MŁODYCH 1. Dane ogólne Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA. z dnia 5 grudnia 2002 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 230 poz. 1922 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości

Załącznik nr 10 do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych zabezpieczonych na nieruchomości OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSUMPCYJNEGO ZABEZPIECZONEGO NA NIERUCHOMOŚCI. 1. Firma siedziba podmiotu publikującego informację; BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE UL.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 4 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Rządowy program Mieszkanie dla młodych

Rządowy program Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 1.3 do Instrukcji udzielania kredytów mieszkaniowych Mieszkanie dla młodych Załącznik nr 3 do umowy w sprawie stosowania finansowego wsparcia Rządowy program Mieszkanie dla młodych Szanowny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt

1) rozpatrzenie wniosku, przygotowanie i zawarcie umowy o kredyt TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH lipca 009 r. DZIAŁ VII. KREDYTY ROZDZIAŁ. Kredyty dla posiadaczy konta osobistego ) Aktywny Opłata przygotowawcza za: (w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Dobrzycy Nr 60/2007 z dnia 07.09.2007r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dotyczące kredytu HIPO-GOLD

Informacje ogólne dotyczące kredytu HIPO-GOLD Informacje ogólne dotyczące kredytu HIPO-GOLD Podlegającego przepisom Ustawy z dnia 23 marca 2017r.o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami Zabezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Informacje ogólne o kredycie

Załącznik nr 14 Informacje ogólne o kredycie OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE 1. Firma siedziba podmiotu publikującego informację; BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH 96-100 SKIERNIEWICE UL. REYMONTA 25 2. Cele, na które

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. W PROGRAMIE RODZINA NA SWOIM Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Łańcucie ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU MIESZKANIOWEGO

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU MIESZKANIOWEGO OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE KREDYTU MIESZKANIOWEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62A 95-100 Zgierz zwany

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O KREDYTACH HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PLUS BANK S.A. OSOBOM FIZYCZNYM

OGÓLNE INFORMACJE O KREDYTACH HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PLUS BANK S.A. OSOBOM FIZYCZNYM OGÓLNE INFORMACJE O KREDYTACH HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH PRZEZ PLUS BANK S.A. OSOBOM FIZYCZNYM 1. Firma (nazwa) i adres podmiotu publikującego informację PLUS BANK S.A., al. Stanów Zjednoczonych 61A, 04-028

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO PLN 120 miesięcy Kredyt mieszkaniowy hipoteczny zakup domu FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU HIPOTECZNEGO Wprowadzenie Niniejszy dokument został przygotowany dla Jan Kowalski w dniu 2017-09-05 r. Podane poniżej informacje, z wyjątkiem stopy oprocentowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY

UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY UMOWA Nr... O KREDYT DŁUGOTERMINOWY zawarta w dniu...w... pomiędzy Gminą Domanice. z adresem do korespondencji... którą reprezentuje: 1) Jerzy Zabłocki Wójt Gminy Domanice przy kontrasygnacie Beata Rombel

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r.

Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. USTAWA. z dnia 19 czerwca 2009 r. Pomoc państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę. Dz.U.2016.734 z dnia 2016.05.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 maja 2016 r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE

KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE TABELA OPROCENTOWAŃ KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM WE WŁOSZAKOWICACH (OBOWIĄZUJE OD 01.09.2017r.) KREDYTY ZABEZPIECZONE HIPOTECZNIE KREDYTY STANDARD NA CELE MIESZKANIOWE 1)

Bardziej szczegółowo

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UKH 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy w Andrespolu ul. Rokicińska 130a

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka

Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka Regulamin udzielania osobom fizycznym kredytów preferencyjnych zabezpieczonych na nieruchomości Megahipoteka 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki, zasady udzielania oraz obsługi kredytów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r. Poz. 1194 USTAWA z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty

Kredyty mieszkaniowe, konsolidacyjne i pożyczki hipoteczne, kredyty mieszkaniowe z dotacją NFOŚiGW, kredyty Tabela prowizji za czynności bankowe i opłat za inne czynności wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. - DLA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, KONSOLIDACYJNYCH I POŻYCZEK HIPOTECZNYCH UDZIELANYCH OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325)

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 1325) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1325) USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK

BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK Załącznik nr 3 do metryki produktowej kredytu konsolidacyjnego BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY O KREDYT HIPOTECZNY 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU NA CELE MIESZKANIOWE BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAŁĘCZOWIE 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty kredytu na budownictwo mieszkaniowe, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO. 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację;

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO. 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO Załącznik nr 16 do metryki biznesowej kredytu hipotecznego 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację;

Bardziej szczegółowo

Okres kredytowania wynosi : od 1 roku do 30 lat. Bank rekomenduje Klientom detalicznym okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat.

Okres kredytowania wynosi : od 1 roku do 30 lat. Bank rekomenduje Klientom detalicznym okres spłaty zobowiązań nie dłuższy niż 25 lat. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Rybnicki Bank Spółdzielczy, ul. Rynek 10, 44-200

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO

REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/12/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.12.2011 roku REGULAMIN KREDYTU KONSOLIDACYJNEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Kredytu Konsolidacyjnego,

Bardziej szczegółowo

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na:

2. Cele, na które kredyt hipoteczny może zostać wykorzystany na: Załącznik nr 1 do Instrukcji udzielania kredytów hipotecznych osobom fizycznym OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO UNIWERSALNEGO 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres

Bardziej szczegółowo

RZEPIN, grudzień 2011 r.

RZEPIN, grudzień 2011 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 102/2011 Zarządu BS w Rzepinie z dnia 14 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTECZNIE ORAZ KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH NIEZABEZPIECZONYCH

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... (projekt)

UMOWA Nr... (projekt) zał. nr 3 do SIWZ.ZP.f.272.1.2014 UMOWA Nr... (projekt) zawarta w dniu w Przytyku pomiędzy: Gminą Przytyk z siedzibą w Przytyku ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk REGON 670223936, NIP 948-238-04-24 Reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik nr 20 do metryki biznesowej kredytu mieszkaniowego Mój Dom OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO Załącznik nr 6.1 do Instrukcji OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU MIESZKANIOWEGO 1. Dane ogólne Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW REMONTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW REMONTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBANIU Załącznik do Uchwały Nr 41/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 25.03.2009r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW REMONTOWYCH DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH PRZEZ ŁUŻYCKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS ZAŁ. 43

Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS ZAŁ. 43 Bank Spółdzielczy w Starachowicach Grupa BPS ZAŁ. 43 OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM 1. Firma (nazwa), siedziba (adres) podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY KREDYTU HIPOTECZNEGO MÓJ DOM 1. Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo