VI EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ W. W. - WIEM WIĘCEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VI EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ W. W. - WIEM WIĘCEJ"

Transkrypt

1 VI EDYCJA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY OGÓLNEJ W. W. - WIEM WIĘCEJ Spis treści: I. ZałoŜenia ogólne konkursu 1. Patronat Konkursu 2. Cele konkursu 3. Zakres tematyczny 4. Organizatorzy 5. Realizator 6. Komitet Organizacyjny Konkursu 7. Uczestnicy II. Zasady Konkursu 1. Etap szkolny 2. Etap powiatowy 3. Etap wojewódzki III. Załączniki

2 REGULAMIN KONKURSU I. ZAŁOśENIA OGÓLNE KONKURSU: 1. Patronat Konkursu: a) Marszałek Województwa Małopolskiego, b) Małopolski Kurator Oświaty. 2. Cele Konkursu Celem konkursu jest upowszechnienie wśród młodzieŝy szkół gimnazjalnych postaw edukacyjnych polegających na zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy z róŝnych dziedzin nauki poprzez zainteresowanie młodych ludzi historycznymi i współczesnymi aspektami Ŝycia regionu, w którym uczy się i w przyszłości podejmie pracę. Intencją organizatorów jest określenie zakresu tematycznego konkursu w sposób odbiegający od tradycyjnego podziału na poszczególne przedmioty. Jest to zgodne z nowym rozumieniem struktury procesu edukacyjnego, proponowanego przez reformę systemu oświaty. KaŜdy uczestnik Konkursu zetknie się z pytaniami z róŝnych dziedzin wiedzy ujętych w bloki tematyczne obejmujące zagadnienia z humanistyki, nauk przyrodniczo-matematycznych, sztuk pięknych czy teŝ wiedzy o Małopolsce i regionach zaprzyjaźnionych. Organizatorzy mają nadzieję, Ŝe tak szeroki zakres tematyczny Konkursu pomoŝe jego uczestnikom w kształtowaniu umiejętności wykorzystywania w dalszym procesie kształcenia oraz w pracy zawodowej róŝnorodnych elementów zdobytej wiedzy. 3. Organizatorzy: a) Kuratorium Oświaty w Krakowie. Adres : Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. Basztowa 22, Kraków tel. (12) b) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Adres : Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Sportu ul. Basztowa 22, Kraków tel./fax. (12) , fax (12) Realizator: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Adres : Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Lubelska 23, Kraków tel. (12) Uczestnicy: Uczniowie gimnazjów z terenu województwa małopolskiego.

3 6. Komitet Organizacyjny Konkursu: Komitet Organizacyjny Konkursu powołany zostanie przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w uzgodnieniu z Marszałkiem Województwa Małopolskiego oraz Małopolskim Kuratorem Oświaty. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konkursu jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z regulaminem. Zadaniami Komitetu Organizacyjnego Konkursu są: a) opracowanie zestawu pytań do poszczególnych etapów Konkursu, b) koordynowanie prac związanych z przeprowadzeniem szkolnego i powiatowego etapu Konkursu. 7. Zasady konkursu: A. Zakres tematyczny Konkurs oparty jest o programy nauczania, wskazane w dziedzinach edukacji, obowiązujące w gimnazjach oraz o tematy przedstawione w następujących pozycjach ksiąŝkowych: Dziedzictwo kulturowe w regionie Małopolska, ŚcieŜka edukacyjna pod redakcją Janiny Mazur, Wydawnictwo Zamiast Korepetycji Kraków Tysiącletnie dzieje, Henryk Samsonowicz, Janusz Tazbir, Wydawnictwo Dolnośląskie Wrocław Nasz Kraków, Teresa Kowalik Gąska, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Krakowie Kraków Kraków znany i nieznany. Część II Naszego Krakowa, Teresa Kowalik-Gąska, Wydawnictwo MCDN - Kraków Małopolska na weekend: przewodnik turystyczny: 10 tras po najpiękniejszych zakątkach Małopolski, Katarzyna Firlej, Wydawnictwo Pascal - Bielsko Biała Podstawowe informacje na temat Małopolski i regionów zaprzyjaźnionych moŝna znaleźć takŝe na stronie Województwa Małopolskiego oraz w przewodnikach turystycznych wydawnictwa Pascal właściwych dla poszczególnych krajów. Wszystkie przewodniki dostępne są równieŝ w formie elektronicznej na stronie internetowej: B. Pytania Obejmują wiedzę z zakresu gimnazjum z 4 dziedzin wiedzy: a) humanistycznej (język polski, historia, religia, plastyka, architektura), b) przyrodniczej (biologia, geografia, fizyka, chemia, astronomia), c) matematyki, d) wiedzy o Małopolsce i regionach zaprzyjaźnionych:

4 Toskania (Włochy), Hrabstwo Fionia (Dania), Hrabstwo Kopenhaga (Dania), Rhone-Alpes (Francja), Centrum (Francja), Kraj Związkowy Turyngia (Niemcy) Kraj Preszowski, Kraj śyliński (Słowacja), Obwód Lwowski (Ukraina), Autonomiczny Region Madrytu (Hiszpania), Jiangsu (Chiny). C. Konkurs jest organizowany w trzech etapach: I. szkolnym, II. powiatowym, III. wojewódzkim. Warunkiem przejścia do kolejnego etapu konkursu jest uzyskanie minimum 50% maksymalnej ilości punktów. II. PRZEBIEG KONKURSU: 1. Etap szkolny A. Uczestnicy: Do konkursu mogą przystąpić wszyscy uczniowie gimnazjów z terenu województwa małopolskiego, którzy zgłoszą swój udział w etapie szkolnym Konkursu. B. Postanowienia szczegółowe: a) Eliminacje szkolne, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbywają się w dniu 10 lutego 2006 roku o godzinie b) Etap szkolny składa się tylko z części pisemnej. Uczestnicy otrzymują test złoŝony z 24 pytań (po 6 pytań z kaŝdej dziedziny konkursowej), który powinni rozwiązać w czasie 30 minut. c) Podczas rozwiązywania testu uczestnicy pracują przy stolikach ustawionych w odległości zapewniającej samodzielność pracy. d) Do etapu powiatowego kwalifikują się co najwyŝej trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów (minimum 50% punktów). W przypadku równej ilości punktów przeprowadza się dogrywkę pisemną aŝ do wyłonienia laureatów. C. Etap szkolny przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa Dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Konkursową. Szkolnej Komisji Konkursowej przewodniczy dyrektor szkoły lub osoba przez niego upowaŝniona. Zadaniami Szkolnej Komisji Konkursowej są: a) przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu zgodnie z regulaminem; b) prowadzenie dokumentacji z etapu szkolnego obejmującej: listę członków Komisji, listę zgłoszonych uczestników, biorących udział w Konkursie,

5 protokoły z obrad Komisji, prace pisemne uczestników, pisma przychodzące i wychodzące; c) przesłanie na adresy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, właściwych dla poszczególnych powiatów (zgodnie z zał. nr 5 do niniejszego regulaminu): zgłoszenia do udziału w Konkursie do 25 stycznia 2006 roku (wzór w załączniku nr 1), protokołu z przebiegu etapu szkolnego w czasie do 7 dni od daty zakończenia eliminacji (wzór protokołu zamieszczony jest w załączniku nr 2). Dokumentacja Konkursu powinna być przechowywana w szkole przez 3 lata. D. Pytania do etapu szkolnego odbiera Dyrektor szkoły (1 egzemplarz na szkołę) lub osoba pisemnie przez niego upowaŝniona w dniach 7-8 lutego 2006 roku we właściwych Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli (adresy znajdują się w załączniku nr 5) E. Punktacja: Uczestnik za kaŝdą odpowiedź otrzymuje 0 lub 1 punkt. F. Nagrody: Ilość i wysokość nagród ustala Szkolna Komisja Konkursowa w zaleŝności od pozyskanych środków. 2. Etap powiatowy A. Uczestnicy: W eliminacjach powiatowych biorą udział laureaci etapu szkolnego z poszczególnych szkół w powiecie. B. Postanowienia szczegółowe: a) Eliminacje powiatowe, ogłoszenie wyników oraz wręczanie nagród odbywają się w dniu 31 marca 2006 roku o godzinie b) Etap powiatowy przebiega w dwóch częściach: Pisemnej W części pisemnej uczniowie otrzymują test złoŝony z 28 pytań (po 7 z kaŝdej dziedziny konkursowej), na które muszą odpowiedzieć w ciągu 35 minut. Podczas rozwiązywania testu uczestnicy pracują przy stolikach ustawionych w odległości zapewniającej samodzielność pracy. Do części ustnej przechodzi 6 zawodników, którzy uzyskali najwyŝszą liczbę punktów (minimum 50%) w części pisemnej, z wyłączeniem miasta Kraków, gdzie do części ustnej przechodzi 18 zawodników. W przypadku równej liczby punktów przeprowadza się dogrywkę pisemną aŝ do wyłonienia odpowiedniej liczby uczestników części ustnej.

6 Ustnej W części ustnej kaŝdy ze startujących odpowiada na losowo wybrany zestaw pytań (3 pytania w zestawie). O zwycięstwie w powiecie decyduje suma punktów z części pisemnej i ustnej (do punktacji końcowej nie wlicza się punktów zdobytych w dogrywce z części pisemnej), jeśli suma ta nie rozstrzyga o kwalifikacji uczniów do etapu wojewódzkiego, to przewiduje się kolejną pisemną dogrywkę. Pytania do etapu powiatowego odbiera Przewodniczący Komisji Powiatowej, lub osoba pisemnie przez niego upowaŝniona w dniach marca 2006 roku we właściwych Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli (adresy znajdują się w załączniku nr 5). Przewodniczący Powiatowych Komisji Konkursowych są odpowiedzialni za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z regulaminem. c) Punktacja: Za pytania testowe przyznawane są punkty: 0 lub 1 punkt. Za odpowiedzi w części ustnej Komisja moŝe przyznać równieŝ tylko: 0 lub 1 punkt. C. Laureaci Określa się następującą liczbę laureatów etapu powiatowego ustaloną w oparciu o liczbę mieszkańców danego powiatu. miasto Kraków 11 powiat krakowski 4 powiat wielicki 2 powiat myślenicki 2 powiat proszowicki 1 powiat miechowski 1 powiat olkuski 2 powiat oświęcimski 2 powiat chrzanowski 2 powiat wadowicki 2 powiat suski 1 miasto Nowy Sącz 1 powiat nowosądecki 3 powiat gorlicki 2 powiat limanowski 2 powiat nowotarski 3 powiat tatrzański 1 miasto Tarnów 2 powiat tarnowski 3 powiat dąbrowski 1 powiat brzeski 1 powiat bocheński 1 Łączna liczba laureatów etapu powiatowego wynosi 50. W przypadku uczestnictwa w etapie tylko jednego ucznia i osiągnięcia przez niego niewystarczającej liczby punktów (mniej niŝ 50%) Wojewódzka Komisja Konkursowa wybiera kolejnego uczestnika z innego powiatu, który osiągnął najwyŝszą liczbę punktów (minimum 50%). JeŜeli kolejni uczestnicy z innych powiatów mają taką samą liczbę punktów, wówczas między nimi organizowana jest dogrywka, aŝ do wyłonienia zwycięzcy kolejnego uczestnika etapu wojewódzkiego. W przypadku rezygnacji uczestnika laureata etapu powiatowego, Wojewódzka Komisja Konkursowa podejmuje decyzję o udziale innego

7 uczestnika w pierwszej kolejności z tego samego, a gdy jest to niemoŝliwe z innych powiatów, spośród tych, którzy osiągnęli najwyŝszą liczbę punktów (minimum 50%). JeŜeli kolejni uczestnicy mają taką samą liczbę punktów, wówczas między nimi organizowana jest dogrywka, aŝ do wyłonienia zwycięzcy kolejnego uczestnika etapu wojewódzkiego. JeŜeli z przyczyn obiektywnych niemoŝliwe jest zorganizowanie dogrywki, wówczas wyłonienie kolejnego uczestnika odbywa się drogą losowania. Wyboru miejsca organizacji etapu powiatowego i miejsc ewentualnych dogrywek dokona, jako realizator Konkursu, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Lista placówek, w których odbędzie się etap powiatowy zostanie przekazana dyrektorom szkół biorących udział w Konkursie, wraz z zestawami pytań na etap szkolny. D. Etap powiatowy przeprowadza Powiatowa Komisja Konkursowa: Powiatowe Komisje Konkursowe powołane zostaną przez Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie. Zadaniami Powiatowej Komisji Konkursowej są: a) przeprowadzenie etapu powiatowego zgodnie z regulaminem, b) prowadzenie dokumentacji z etapu powiatowego obejmującej: listę członków Komisji Konkursowej, protokół z Konkursu, prace pisemne uczestników Konkursu, pisma przychodzące i wychodzące; c) przesłanie protokołu sprawozdawczego Konkursu na adres realizatora, tj. Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Lubelska 23, Kraków tel w ciągu 7 dni od zakończenia etapu powiatowego. Wzór protokołu jest zamieszczony w załączniku nr 3. Dokumentację Konkursu Komisja powinna przechowywać przez okres 3 lat. E. Nagrody: Laureaci kwalifikują się do udziału w etapie wojewódzkim Konkursu. Dodatkowe nagrody moŝe przyznać Powiatowa Komisja Konkursowa w zaleŝności od pozyskanych środków. 3. Etap wojewódzki A. Uczestnicy: W etapie wojewódzkim bierze udział 50 uczniów laureatów etapu powiatowego. B. Postanowienia szczegółowe: a) Etap wojewódzki, ogłoszenie wyników oraz wręczanie nagród odbywają się w dniu 12 maja 2006 roku o godzinie b) Etap wojewódzki Konkursu odbywać się będzie w dwóch częściach:

8 Pisemnej W części pisemnej uczestnicy rozwiązują w czasie 30 minut test złoŝony z 30 pytań, punktowanych w skali: 0 lub 1. Podczas rozwiązywania testu uczestnicy pracują przy stolikach ustawionych w odległości zapewniającej samodzielność pracy. Do etapu ustnego przechodzą wszyscy uczestnicy etapu pisemnego. Ustnej Etap ustny przebiega w 3 równorzędnych komisjach. Uczestnicy Konkursu podzieleni na 3 grupy odpowiadają w kolejności alfabetycznej na jeden losowo wybrany zestaw 5 pytań złoŝonych. KaŜdy z uczestników ma 4 minuty na przygotowanie się do odpowiedzi. Za odpowiedzi w części ustnej Etapu Wojewódzkiego jury przyznaje 0 4 lub 0 2 punków za kaŝde pytanie, a więc uczestnik moŝe uzyskać maksymalnie 16 punktów za zestaw. Pytania swoim zakresem łączą wiedzę z pięciu dziedzin: 1. Humanistycznej: 0-4 pkt 2. Przyrodniczej: 0-4 pkt 3. Matematyki: 0-4 pkt 4. Wiedzy o Małopolsce: 0-2 pkt 5. Wiedzy o regionach zaprzyjaźnionych: 0-2 pkt W przypadku uzyskania przez uczestników równej sumy punktów z etapu pisemnego i ustnego, przewidziana jest ustna dogrywka aŝ do ustalenia ostatecznej liczby 30 laureatów Etapu Wojewódzkiego. C. Etap wojewódzki przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa: Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana zostanie do dnia 28 kwietnia 2006 roku przez Marszałka Województwa Małopolskiego w uzgodnieniu z Małopolskim Kuratorem Oświaty. Jej przewodniczący jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z regulaminem. Zadaniami Wojewódzkiej Komisji Konkursowej są: a) przeprowadzenie wojewódzkiego etapu Konkursu zgodnie z regulaminem; b) prowadzenie dokumentacji z etapu wojewódzkiego obejmującej: listę członków Komisji Konkursowej, protokół z Konkursu, prace pisemne uczestników Konkursu pisma przychodzące i wychodzące; c) ogłoszenie wyników Konkursu; d) przesłanie protokołu z wojewódzkiego etapu Konkursu na adres organizatorów, w ciągu 7 dni od zakończenia etapu wojewódzkiego. Wzór protokołu zamieszczony jest w załączniku nr 4 niniejszego regulaminu. Dokumentację Konkursu Komisja powinna przechowywać przez okres 3 lat. Odwołania i protesty dotyczące przebiegu finału mogą składać do Wojewódzkiej Komisji Konkursowej opiekunowie uczestników Konkursu. Ostateczne decyzje dotyczące przebiegu finału i interpretacji regulaminu podejmuje Wojewódzka Komisja Konkursowa. D. Nagrody: Nagrodą Główną dla 30 laureatów Etapu Wojewódzkiego jest wycieczka zagraniczna. Dla 3 najlepszych uczestników przewidziane są równieŝ nagrody rzeczowe.

9 Załącznik nr 1..., dnia... Małopolski Konkurs W. W. - Wiem Więcej Szkolna Komisja Małopolskiego Konkursu W. W. - Wiem Więcej w... (nazwa szkoły) powiat... (pieczątka szkoły) Zgłoszenie szkoły do udziału w Małopolskim Konkursie W. W. Wiem Więcej 1.Szkolna Komisja Konkursu W. W. Wiem Więcej zgłasza udział w Konkursie. 2.Do etapu szkolnego zgłosiło się...uczniów. 3.Skład Szkolnej Komisji Konkursu W.W. Wiem Więcej jest następujący: - przewodniczący Komisji Szkolnej: dyrektor szkoły /osoba upowaŝniona członek Komisji:... - członek Komisji:... 4.Szkolna Komisja Konkursowa do udziału w etapie powiatowym zakwalifikuje maksymalnie trzy osoby, które uzyskają największą liczbę punktów (minimum 50%).... Dyrektor Szkoły / osoba upowaŝniona Pieczęć

10 Załącznik nr 2..., dnia... Małopolski Konkurs W. W. - Wiem Więcej Szkolna Komisja Małopolskiego Konkursu W. W. - Wiem Więcej w... (nazwa szkoły) powiat... (pieczątka szkoły) Protokół z przebiegu etapu szkolnego Małopolskiego Konkursu W. W. Wiem Więcej 1. W zawodach uczestniczyło...uczniów. 2. Komisja Szkolna zakwalifikowała do udziału w etapie powiatowym...uczniów. Imię i nazwisko Liczba punktów Klasa Adres domowy uczestnika (telefon)... Dyrektor Szkoły / osoba upowaŝniona Pieczęć

11 Załącznik nr 3..., dnia... Małopolski Konkurs W. W. - Wiem Więcej Powiatowa Komisja Małopolskiego Konkursu W. W. - Wiem Więcej... (nazwa powiatu) (pieczątka odpowiedzialnego ODN-u) Skrócony protokół z przebiegu powiatowego etapu Małopolskiego Konkursu W. W. Wiem Więcej który odbył się w dniu...r. w......(pełna nazwa i adres jednostki organizującej) 1. Skład Powiatowej Komisji Konkursowej przeprowadzającej etap powiatowy: Liczba szkół zgłoszonych do udziału w etapie powiatowym... 3.Liczba uczniów uczestniczących w eliminacjach powiatowych... 4.Powiatowa Komisja Konkursowa zakwalifikowała, zgodnie z regulaminem, do udziału w etapie wojewódzkim następujących uczniów ( zobacz str. 7): Imię i nazwisko Punkty za rozwiąza nie testu Punkty za odpowiedź ustną Łączna liczba punktów Klasa Adres domowy (telefon) Nazwa szkoły, telefon Powiatowa Komisja Konkursowa:... Sekretarz Komisji Powiatowej... Przewodniczący Komisji Powiatowej Pieczęć

12 Załącznik nr 4..., dnia... Małopolski Konkurs W. W. - Wiem Więcej Wojewódzka Komisja Małopolskiego Konkursu W. W. - Wiem Więcej w Krakowie Skrócony protokół z przebiegu wojewódzkiego etapu Małopolskiego Konkursu W. W. Wiem Więcej który odbył się w dniu...r. w Skład Wojewódzkiej Komisji Konkursowej przeprowadzającej etap wojewódzki: Wojewódzka Komisja Konkursowa informuje, Ŝe w etapie wojewódzkim wzięło udział...uczniów. Imię i nazwisko Punkty za rozwiązanie testu Punkty za odpowiedź ustną Łączna liczba punktów Klasa Nazwa szkoły, telefon Adres domowy uczestnika (telefon)... Sekretarz Komisji Wojewódzkiej... Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Pieczęć

13 Załącznik nr 5 Adresy Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli, właściwych dla poszczególnych powiatów: 1. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Kraków, ul. Garbarska 1 tel. 012 / obejmuje: Miasto Kraków oraz powiaty: krakowski, wielicki, myślenicki, proszowicki, miechowski, olkuski. 2. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10 tel. 033 / obejmuje powiaty: oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski. 3. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu: Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 61 tel. 018 / obejmuje Miasto Nowy Sącz oraz powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski, nowotarski, tatrzański. 4. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie: Tarnów, ul. Nowy Świat 30 tel. 014/ obejmuje Miasto Tarnów oraz powiaty: tarnowski, dąbrowski, brzeski, bocheński.

PRZYJAZNE REGIONY W SERCU EUROPY

PRZYJAZNE REGIONY W SERCU EUROPY PRZYJAZNE REGIONY W SERCU EUROPY KONKURS WIEDZY O MAŁOPOLSCE, KRAJU ZWIĄZKOWYM TURYNGIA, KRAJU PRESZOWSKIM, KRAJU śylińskim Województwo Małopolskie Kraj Związkowy Turyngia Kraj Preszowski Kraj śyliński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROJEKTU M.M. Młoda Małopolska - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna. OD KONKURSU DO SEJMIKU. Kraków, 2008 r.

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROJEKTU M.M. Młoda Małopolska - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna. OD KONKURSU DO SEJMIKU. Kraków, 2008 r. REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROJEKTU M.M. Młoda Małopolska - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna. OD KONKURSU DO SEJMIKU Kraków, 2008 r. SPIS TREŚCI: WSTĘP Założenia Ogólne Projektu 1. Patronat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROJEKTU M.M. Młoda Małopolska - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna. OD KONKURSU DO SEJMIKU. Kraków, 2008 r.

REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROJEKTU M.M. Młoda Małopolska - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna. OD KONKURSU DO SEJMIKU. Kraków, 2008 r. REGULAMIN KONKURSU W RAMACH PROJEKTU M.M. Młoda Małopolska - Edukacja obywatelska, regionalna i kulturalna. OD KONKURSU DO SEJMIKU Kraków, 2008 r. SPIS TREŚCI: WSTĘP ZałoŜenia Ogólne Projektu 1. Patronat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr.../.../15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia... REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Budżet obywatelski są to środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI /223/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 listopada 2015 r. REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Budżet obywatelski

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w Małopolsce EURO NA TABLICY. 1 Informacje ogólne

Regulamin Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w Małopolsce EURO NA TABLICY. 1 Informacje ogólne Załącznik do Uchwały nr 1179/12 z dnia 27 września 2012 r. Regulamin Konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w Małopolsce EURO NA TABLICY 1 Informacje ogólne 1. Konkurs wiedzy o Funduszach Europejskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej. 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin Konkursu Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej. 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Konkursu Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej 1. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Bądź LEADERem wiedzy o Unii Europejskiej, zwany dalej Konkursem, jest organizowany przez Lokalną Grupę Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2011/2012 - Przez lądy, morza i oceany AFRYKA POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w IV EDYCJI KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2013/2014 Tematyka wiodąca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K? TAK!

Regulamin Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K? TAK! Regulamin Trzeciego Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych T.I.K? TAK! 1 Organizatorzy Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu.

Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Regulamin rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie Akademia Menadżera Projektu. Niniejszy regulamin określa sposób rekrutacji potencjalnych Beneficjentów Ostatecznych (uczestników projektu) oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 1191/11 z dnia 6 października 2011 r.

Załącznik do Uchwały nr 1191/11 z dnia 6 października 2011 r. Załącznik do Uchwały nr 1191/11 z dnia 6 października 2011 r. Regulamin konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w Małopolsce Tropami dotacji na terenie powiatów: krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin III Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2015. 1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej. 2. Organizatorzy

Regulamin III Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2015. 1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej. 2. Organizatorzy Regulamin III Gminnej Olimpiady Ekologicznej Niedrzwica Duża 2015 1. Cel Gminnej Olimpiady Ekologicznej Organizacja Gminnej Olimpiady Ekologicznej ma na celu popularyzację wiedzy ekologicznej, podnoszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ DLA UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ DLA UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN OLIMPIADY GEOGRAFICZNEJ DLA UCZNIÓW DOLNOŚLĄSKICH GIMNAZJÓW ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1 Organizatorem Olimpiady jest Dyrektor Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu. 2 Olimpiada objęta jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2008/2009 I. Założenia ogólne 1. Na podstawie art. 31 pkt 7 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O DĄBROWIE TARNOWSKIEJ I REGIONIE dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów POD HASŁEM MOJE MIASTO - MOJE ŻYCIE

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O DĄBROWIE TARNOWSKIEJ I REGIONIE dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów POD HASŁEM MOJE MIASTO - MOJE ŻYCIE REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O DĄBROWIE TARNOWSKIEJ I REGIONIE dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów POD HASŁEM MOJE MIASTO - MOJE ŻYCIE Motto: To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta,

Bardziej szczegółowo

1 Informacje ogólne. 2 Cel konkursu

1 Informacje ogólne. 2 Cel konkursu Załącznik do Uchwały nr 1190/11 z dnia 6 października 2011 r. Regulamin konkursu wiedzy o Funduszach Europejskich w Małopolsce Tropami dotacji na terenie powiatów: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLEBISCYTU I KONKURSU MAŁOPOLSKI SMAK V MAŁOPOLSKI FESTIWAL SMAKU

REGULAMIN PLEBISCYTU I KONKURSU MAŁOPOLSKI SMAK V MAŁOPOLSKI FESTIWAL SMAKU REGULAMIN PLEBISCYTU I KONKURSU MAŁOPOLSKI SMAK V MAŁOPOLSKI FESTIWAL SMAKU ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem Małopolskiego Festiwalu Smaku, jest: Województwo Małopolskie, z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII OLIMPIADY PRZYRODA I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO

REGULAMIN XIII OLIMPIADY PRZYRODA I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO REGULAMIN XIII OLIMPIADY PRZYRODA I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO Rok szkolny 202/203 I. CEL OLIMPIADY Celem XIII Olimpiady Przyroda i historia powiatu elbląskiego, zwanej dalej XIII Olimpiadą, jest szeroko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU LUBACZOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU LUBACZOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU LUBACZOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 (wersja elektroniczna do pobrania ze strony internetowej Zespołu Szkół w Lubaczowie)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. ŁÓDZKI KURATOR OŚWIATY ŁKO.WRE.110z.95.2016.TL ZARZĄDZENIE NR 95 /2016 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji Zestawienie podmiotów wyłonionych w drodze konkursu do realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na założenie działalności gospodarczej Business School H. Polak, M. Polak Sp. J. brzeski, bocheński,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego Przez lądy, morza i oceany Azja I. Organizator Łódzki Kurator Oświaty Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI OLIMPIADY PRZYRODA I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO

REGULAMIN XI OLIMPIADY PRZYRODA I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO REGULAMIN XI OLIMPIADY PRZYRODA I HISTORIA POWIATU ELBLĄSKIEGO Rok szkolny 200/20 I. CEL OLIMPIADY Celem XI Olimpiady Przyroda i historia powiatu elbląskiego, zwanej dalej XI Olimpiadą, jest szeroko rozumiana

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1

Fundusze Europejskie. Strategia zmiany. Marek Sowa. Członek Zarządu Województwa Małopolskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Fundusze Europejskie Strategia zmiany Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Cele programu regionalnego: wzmocnienie pozycji konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Geograficzno Turystycznego 2013/2014 - Przez lądy, morza i oceany Ameryka Północna POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI I DORADZTWA METODYCZNEGO W PABIANICACH PABIANICE 95-200, UL. KAZIMIERZA 8, TEL. (42) 215-42-42, FAX: (42) 215-04-31, E-MAIL: PODN@PODN-PABIANICE.PL, WWW.PODN-PABIANICE.PL

Bardziej szczegółowo

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12.

Realizacja ww. wsparcia możliwa jest dzięki dofinansowaniu nowych projektów z kolejnych miejsc na liście rankingowej w konkursie nr POKL/6.2/IA/12. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przedstawia zaktualizowaną listę operatorów, którzy będą udzielać dotacji i wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR

RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Zespół Szkół Gastronomicznych w Łodzi Gastronomik Serdecznie zaprasza do udziału w II EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU DLA GIMNAZJALISTÓW RACJONALNE ŻYWIENIE TWÓJ NAJLEPSZY WYBÓR Rok szkolny 2011/2012 Tematyka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2015.AP Regulamin Konkursu III Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 REGULAMIN VI POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami); Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich

REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich REGULAMIN Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo Menedżerskich I. Postanowienia ogólne. 1. Turniej jest organizowany w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Samorząd województwa w kwestii starzejącego się społeczeństwa Małopolski Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 1 Sytuacja osób starszych w Małopolsce 530 tys. osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów.

Regulamin określający tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin i sposób zgłaszania kandydatów. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 94/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 stycznia 2016 r. Regulamin określający tryb powołania członków Małopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, termin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016

REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 I Organizatorzy REGULAMIN XI WROCŁAWSKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO dla uczniów klas I-III GIMNAZJÓW rok szkolny 2015/2016 1. Organizatorem Konkursu jest Gimnazjum Nr 9 im. św. Jadwigi Śląskiej. 2. Honorowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM REGULAMIN KONKURSU DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM POD PATRONATEM GOSPODARCZEGO BANKU WIELKOPOLSKI SA Organizatorzy konkursu 1. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, zwanym dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i spółczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów gimnazjów szkół gdańskich w roku szkolnym 2009/2010 wersja obowiązująca od dnia 2.02.2010 r. 80-835

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015. I. Zgłoszenia kandydatów

Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015. I. Zgłoszenia kandydatów Zasady przyjmowania uczniów do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku w roku szkolnym 2014/2015 Rekrutacja do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego im. W. Pola w Czersku jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO. TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych. w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ

REGULAMIN WARSZAWSKIEGO. TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych. w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ REGULAMIN WARSZAWSKIEGO TURNIEJU MATEMATYCZNEGO dla uczniów szkół gimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017 MYŚLĘ, LICZĘ, STOSUJĘ POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA I. Organizator. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania

Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym. Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej. nad dzieckiem w środowisku nauczania Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie Dział Nadzoru w Zakresie Opieki nad Matką i Dzieckiem Analiza stanu zdrowia dzieci w wieku szkolnym Ocena zabezpieczenia opieki profilaktycznej nad dzieckiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin XXI Edycji Konkursu Ekologicznego Co w Puszczy piszczy? dla szkół podstawowych 11 maj 2016

Regulamin XXI Edycji Konkursu Ekologicznego Co w Puszczy piszczy? dla szkół podstawowych 11 maj 2016 Regulamin XXI Edycji Konkursu Ekologicznego Co w Puszczy piszczy? dla szkół podstawowych 11 maj 2016 1. 1 Organizatorzy: 2. Ośrodek Dydaktyczno Muzealny 2 Adresaci konkursu: Uczniowie szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W RAMACH ZADAŃ EDUKACYJNYCH, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R

RAPORT Z REALIZACJI FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W RAMACH ZADAŃ EDUKACYJNYCH, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R PZA-III.272.4.2013.JH RAPORT Z REALIZACJI FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W RAMACH ZADAŃ EDUKACYJNYCH, DOSKONALENIE NAUCZYCIELI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2013 R. Opracował: Wydział Pragmatyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin I Dzielnicowego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas IV,V Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Aktywny

Bardziej szczegółowo

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego

b. celująca ocena roczna z przedmiotu objętego konkursem, c. zwolnienie z części humanistycznej lub matematyczno-przyrodniczej lub języka obcego Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół podstawowych i przedmiotowych dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2011 / 2012 I. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas VI Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m.

Regulamin II Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas VI Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Regulamin II Krakowskiego Konkursu Języka Angielskiego klas VI Szkół Podstawowych o puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II m. Krakowa I. Organizatorzy 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Aktywny

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY INFORMATYCZNEJ USER REGULAMIN Wojewódzkiego konkursu wiedzy informatycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych w województwie lubelskim w roku szkolnym 2015/2016 Sponsorami nagród w konkursie są: Firma informatyczna Solet Sp.

Bardziej szczegółowo

Współpraca z sektorem pozarządowym Przykłady projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego

Współpraca z sektorem pozarządowym Przykłady projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego Współpraca z sektorem pozarządowym Przykłady projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tak przybywały otwarte konkursy ofert

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym III Edycja

Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym III Edycja Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym III Edycja Pod Patronatem Honorowym Starosty Namysłowskiego Organizator Konkursu I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XIII REJONOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO SMÓLNIK 2013

REGULAMIN XIII REJONOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO SMÓLNIK 2013 REGULAMIN XIII REJONOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO SMÓLNIK 2013 Przepisy ogólne 1 1. Konkurs przeznaczony dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych organizuje się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół gimnazjalnych SPÓŁDZIELNIA DOBRYCH SERC Talenty mnoŝymy w ramach programu TalentowiSKO Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem konkursu jest Bank Polskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA im. Iwony Mossakowskiej

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA im. Iwony Mossakowskiej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU PRZETWÓRSTWA MIĘSA im. Iwony Mossakowskiej 1. CELE TURNIEJU Turniej przetwórstwa mięsa jest trójstopniowy. Biorą w nim udział uczniowie klas Zasadniczych Szkół Zawodowych

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2014/2015

w roku szkolnym 2014/2015 REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW POWIATU KŁODZKIEGO w roku szkolnym 2014/2015 A. UWAGI OGÓLNE 1. Organizatorami Konkursu są nauczyciele języków obcych z Nowej Rudy, wchodzący

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konkursu. Cele Konkursu

Organizatorzy Konkursu. Cele Konkursu REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU dla uczniów szkół podstawowych DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO, JUTRO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM Talenty dodajemy w ramach Programu TalentowiSKO Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN

X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN X Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus X Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2008/2009 Podstawa prawna: art.31 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego. w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego. w roku szkolnym 2012/2013 NP.5563.4.20.2012.AP Losy Bliskich i losy Dalekich Ŝycie Polaków w latach 1914 1989. Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego Losy Bliskich i losy Dalekich Ŝycie Polaków w latach 1914 1989 w roku

Bardziej szczegółowo

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO BE SMART I. ORGANIZATOR Organizatorem Gminnego Konkursu Języka Angielskiego Be Smart jest Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Warszawy w Piasecznie. II. CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2012/2013

REGULAMIN I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2012/2013 REGULAMIN I Konkurs Matematyka i Ekonomia dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych rok szkolny 2012/2013 Ekonomia nie jest czymś, co da się po prostu odstawić na półkę! Ekonomia dotyczy kaŝdego z nas,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Małopolskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 6 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU

REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU REGULAMIN XV edycji WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O SENACIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ rok szkolny 2016/2017 I CELE KONKURSU 1 Zadaniem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o historii i współczesnej działalności

Bardziej szczegółowo

XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe

XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe XI Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego Der Globus XI Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego The Globe REGULAMIN 1. Kto jest adresatem konkursów? Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zabawa naukami ścisłymi w ramach Lubuskiej Gimnazjalnej Platformy Wiedzy I. Informacje wstępne: Zabawa naukami ścisłymi

REGULAMIN KONKURSU Zabawa naukami ścisłymi w ramach Lubuskiej Gimnazjalnej Platformy Wiedzy I. Informacje wstępne: Zabawa naukami ścisłymi REGULAMIN KONKURSU w ramach Lubuskiej Gimnazjalnej Platformy Wiedzy I. Informacje wstępne: Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 1im. Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą 66-470 Kostrzyn nad Odrą ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE ul. Ujastek 1, Kraków

KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE ul. Ujastek 1, Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kraków, dnia 21 lipca 2017 r. SEPZ-II.272.8.2017.MT KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI MNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w

Organizacja konkursów 1. Organizatorem konkursów przedmiotowych jest Pomorski Kurator Oświaty, na zlecenie którego działają podmioty wyłonione w Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2013/2014 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin Małopolskiego Konkursu z Historii dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III "CHAMPION 2014"

Regulamin XV Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas III CHAMPION 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ, ul. Kusocińskiego 100 Tel./ fax 42 686 48 89, e-mail: sp44lodz@poczta.onet.pl, website: www.sp44.com.pl I. Organizatorzy Regulamin XV Międzyszkolnego

Bardziej szczegółowo

Poezja Mariana Jonkajtysa

Poezja Mariana Jonkajtysa MIEDZYDZIELNICOWY KONKURS RECYTATORSKI / EDYCJA - I / Poezja Mariana Jonkajtysa POD PATRONATEM: Mazowieckiego Kuratora Oświaty Związku Sybiraków Oddział Warszawski Związku Sybiraków Koło Praga Południe

Bardziej szczegółowo

III. Organizatorzy Konkursu Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

III. Organizatorzy Konkursu Konkurs organizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Regulamin Konkursu Finał Powiatowy Programu Bezpieczna Droga do Szkoły organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

Regulamin. Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Regulamin Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Organizator: Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Współorganizatorzy:!

Bardziej szczegółowo

Regulamin XII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej

Regulamin XII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej Regulamin XII Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej 1 1. Organizatorem Konkursu jest Wydział Nauk Stosowanych Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej z siedzibą w Siedlcach 2. Współorganizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Załącznik nr 4 Regulamin Małopolskiego Konkursu Biblijnego dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Współorganizatorem

Bardziej szczegółowo

KONKURS POD PATRONATEM RADY JĘZYKA POLSKIEGO oraz PREZYDENTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. Pani Beaty Klimek

KONKURS POD PATRONATEM RADY JĘZYKA POLSKIEGO oraz PREZYDENTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO. Pani Beaty Klimek Ostrów Wielkopolski, styczeń 2015 r. KONKURS POD PATRONATEM RADY JĘZYKA POLSKIEGO oraz PREZYDENTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Pani Beaty Klimek M I S T R Z O R T O G R A F I I XVII Konkurs Ortograficzny dla

Bardziej szczegółowo

IX POWIATOWY KONKURS WIEDZY O MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 2014/2015

IX POWIATOWY KONKURS WIEDZY O MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 2014/2015 MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI MYŚLI, IDEE, CZYNY IX POWIATOWY KONKURS WIEDZY O MARSZAŁKU JÓZEFIE PIŁSUDSKIM 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU CELE KONKURSU: Rozbudzanie

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ II. CELE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ

I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ II. CELE ORGANIZACJI KONKURSU WIEDZY TECHNICZNEJ REGULAMIN I Konkurs Wiedzy Technicznej (z elementami technicznego języka angielskiego) pod patronatem Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ dla uczniów gimnazjów województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok

MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE. Pilotaż 2012 rok MUNDIAL ZAWODÓW W MAŁOPOLSCE Pilotaż 2012 rok Mundial Zawodów w Lyonie Realizowany przez francuski region Rhône-Alpes region partnerski Małopolski Organizatorem Mundialu Zawodów jest francuskie stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. 1

Biuletyn WUP.  1 Biuletyn WUP 2014 II kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy Na koniec czerwca 2014 roku w małopolskich urzędach pracy zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy konkursów

Uczestnicy konkursów Ramowy regulamin wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i dla uczniów gimnazjów województwa pomorskiego w roku szkolnym 2016/2017 I. Podstawa prawna konkursów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MASTER OF ENGLISH

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MASTER OF ENGLISH REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MASTER OF ENGLISH I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu Języka Angielskiego MASTER OF ENGLISH jest LO im. C.K. Norwida w Mońkach. II. CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa uczniów szkół gimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Matematycznego KRASZ-MISTRZOWIE MATEMATYKI

Regulamin Konkursu Matematycznego KRASZ-MISTRZOWIE MATEMATYKI Regulamin Konkursu Matematycznego KRASZ-MISTRZOWIE MATEMATYKI I. Organizator Konkursu Organizatorem Konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Białej Podlaskiej, ul. Kraszewskiego

Bardziej szczegółowo

Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE

Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE SEPZ-I.5563.11.2.2015.KT REGULAMIN BIBLIJNEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO Z MĄDROŚCIĄ PROROKÓW PRZEZ ŻYCIE dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni

Liceum profilowane. Technikum. wynik w % liczba. zdających średni Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Średnie wyniki z biologii w powiatach w 2014 roku - zdający maturę pierwszy raz w terminie głównym. Dane dla tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili co najmniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU Gdańsk jego historia, zabytki, kultura i współczesność REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O GDAŃSKU dla uczniów gimnazjów szkół gdańskich oraz województwa pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015 Data publikacji:

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak Członek Zarządu Województwa Małopolskiego wita na konsultacjach dotyczących realizacji osi IV Leader w Małopolsce Niepołomice, dnia 20 stycznia 2010 roku Konsultacje dotyczące realizacji

Bardziej szczegółowo

Województwo Małopolskie. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

Województwo Małopolskie. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie. Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Województwo Małopolskie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie Projekt odzew na wzrastającą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN IV POWIATOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO IM. ROMANA ŻULIŃSKIEGO w roku szkolnym 2015/2016 I. Organizatorzy Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie oraz Starostwo

Bardziej szczegółowo

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

ZASOBY MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - wrzesień 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 19

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZARZĄDZENIA NR 58/2016 ŁÓDZKIEGO KURATORA OŚWIATY Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2016 R. REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z HISTORII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH KLAS IV-VI I. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/519/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 marca 2017 roku REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W myśl postanowień Strategii Rozwoju Województwa

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Regulamin ŚLĄSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Komitet Organizacyjny Konkursu: Przewodniczący: Iwona Wojsław Członkowie: Sławomir Duch Mariusz Gałuszka Mariola Juraszek-Morawska Piotr Maciejewski Jan

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010

Regulamin Małopolskiego Konkursu Biologicznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2009/2010 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ, ul. Kusocińskiego 100 Tel./ fax (0-42) 686 48 89, e-mail: sp44lodz@poczta.onet.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ, ul. Kusocińskiego 100 Tel./ fax (0-42) 686 48 89, e-mail: sp44lodz@poczta.onet. SZKOŁA PODSTAWOWA NR im. prof. Jana Molla, 94-054 ŁÓDŹ, ul. Kusocińskiego 100 Tel./ fax (0-42) 686 48 89, e-mail: sp44lodz@poczta.onet.pl Regulamin IX Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego klas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012

Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Regulamin Małopolskiego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów województwa małopolskiego w roku szkolnym 2011/2012 Organizatorem konkursu jest Małopolski Kurator Oświaty. Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015

XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 XX DOLNOŚLĄSKI KONKURS RECYTATORSKI PEGAZIK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH 2015 Organizatorzy: Kłodzkie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji Towarzystwo Teatralne Zderzenia Organizator eliminacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MASTER OF ENGLISH

REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MASTER OF ENGLISH REGULAMIN KONKURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW MASTER OF ENGLISH I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu Języka Angielskiego MASTER OF ENGLISH jest LO im. C.K. Norwida w Mońkach. II. CELE KONKURSU

Bardziej szczegółowo