Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE"

Transkrypt

1 Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Warszawa, 25 kwietnia 2017

2 Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć Środki z funduszy europejskich i zagranicznych Środki Krajowe POIiŚ NFOŚiGW Środki własne NFOŚiGW RPO Środki WFOŚiGW Inne środki np. BOŚ

3 Środki z funduszy europejskich i zagranicznych POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i inne Linia demarkacyjna RPO Regionalny Program Operacyjny (dla danego województwa) gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska i inne

4 Udostępnione środki POIiŚ I Konkurs II Konkurs Poddział Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii z OZE 210 mln zł planowany dotacja Działanie 1.2 Efektywność energetyczna dla przedsiębiorstwa 500 mln zł 300 ml zł pomoc zwrotna Poddział Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 690 mln zł dotacja Poddział Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 821 mln zł 300 mln zł pomoc zwrotna +dotacja Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 66,8 mln zł 147 mln zł dotacja Poddział Źródła wysokosprawnej kogeneracji 300 mln zł planowany dotacja Poddział Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł 65 mln zł dotacja wysokosprawnej kogeneracji 125 mln zł

5 Udostępnione środki POIiŚ Instytucja Wdrażająca Ministerstwo Energii Poddział Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE Poddział Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

6 POIiŚ a RPO Linia demarkacyjna Priorytet inwestycyjny Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Wytwarzanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem źródła do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Podział w oparciu o moc instalowanej elektrowni/jednostki. POIiŚ RPO energia wodna > 5 MWe 5 MWe energia wiatru > 5 MWe 5 MWe energia słoneczna > 2 MWe / MWth 2 MWe / MWth energia geotermalna > 2 MWth 2 MWth energia biogazu > 1 MWe 1 MWe energia biomasy > 5 MWth / MWe 5 MWth / Mwe

7 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej I Nabór wniosków Tryb konkursowy- I nabór na I typ projektów zakończony Budżet 500 mln zł II Nabór wniosków Tryb konkursowy- II nabór na I typ projektów PLANOWANY Budżet??? mln zł

8 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Alokacja Beneficjenci 150 mln Euro (661,5 mln zł) Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. wystarczy prowadzić działalność gospodarczą bez względu na formę prawną Forma finansowania Dotacja - max. do 85% KK Typ projektu Projekty inwestycyjne dotyczące: budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej klastry

9 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE Alokacja 150 mln Euro ( 661,5 mln zł ) Beneficjent wyłącznie OSD, OSP sieć co najmniej 110 kv Ministerstwo Energii tryb pozakonkursowy ciągły lista Projektów Strategicznych 9

10 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach I Nabór wniosków Tryb konkursowy - I nabór zakończony 10 wniosków 22 mln zł Budżet 500 mln zł II Nabór wniosków II nabór wniosków Od r r. Budżet 300 mln zł

11 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Alokacja 150,3 mln EUR Forma finansowania Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 75% z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE Beneficjenci Przedsiębiorcy duże przedsiębiorstwa Forma prawna kod 019; 023; 115; 116; 117; 118; 120; 121; 124;140 Zatrudnienie 250 osób lub [Przychody netto > 50 mln EURO i suma bilansowa > 43 mln EURO] Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego

12 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych: Typ projektu przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach (poniżej 25% (w przeliczeniu na E K ) nie będą kwalifikowały się do dofinansowania) zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana źródła na instalację OZE); zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

13 LINIA DEMARKACYJNA Linia demarkacyjna Wielkość przedsiębiorstwa POIiŚ RPO Duże przedsiębiorstwa Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

14 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym I Nabór wniosków Tryb konkursowy - I nabór zakończony 39 wniosków 229 mln zł Budżet 821,3 mln zł II Nabór wniosków II nabór wniosków Od r r. Budżet 300 mln zł

15 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Alokacja 225,6 mln EUR Forma dofinansowania: Pomoc zwrotna do 75% w tym: nie podlegająca spłacie do 25% umorzenie (premia inwestycyjna) części pożyczkowej do 20% Minimalna wartość Projektu - 3 mln zł Zasady pomocy publicznej, Luka w finansowaniu PGN Beneficjent: Spółdzielnie mieszkaniowe Wspólnoty mieszkaniowe ze wskazanych obszarów w Strategiach ZIT miast wojewódzkich oraz miast subregionalnych oraz miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze podmioty będące dostawcami usług energetycznych 15

16 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Typ projektu Wsparcie mogą uzyskać projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, obejmującej elementy wskazane w SzOOP wersja 1.14 (Działanie 1.3 pkt 5 określający typy projektów dla Poddziałania 1.3.2)!!! Wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa). 16

17 LINIA DEMARKACYJNA POIiŚ ZIT miast wojewódzkich oraz miasta subregionalne oraz z miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze RPO Pozostali poza ZIT miast wojewódzkich oraz miasta subregionalne 17

18 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia. Poddziałanie Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym Dodatkowo planuje się wsparcie ogólnopolskiego programu popularyzacji wiedzy i promocji inteligentnych systemów przesyłu i dystrybucji energii- URE Alokacja 102,1 mln Euro (450,3 mln zł ) Beneficjent Przedsiębiorstwo Energetyczne i Urząd Regulacji Energetyki Ministerstwo Energii tryb pozakonkursowy ciągły lista Projektów Strategicznych 18

19 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu I Nabór wniosków Tryb konkursowy- I nabór zakończony 8 wniosków 40,8 mln zł Tryb pozakonkursowy zamknięty, zakończony 43 wnioski dla 45 projektów w ramach WPZ (zał. nr 5 POIiŚ) 856,8 mln zł Budżet 66,8 mln zł II Nabór wniosków Ogłoszono II nabór wniosków od r. do r. Budżet 147 mln zł

20 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Cel działania Celem działania 1.5 jest poprawa efektywności dystrybucji ciepła i/lub chłodu głównie na cele komunalno-bytowe w obszarach, posiadających przygotowane PGN-y, w których uwzględniono potrzeby dotyczące ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym głównie CO 2 i pyłu PM10. Instytucja pośrednicząca Ministerstwo Energii Alokacja środków: 337,5 mln EUR Instytucja wdrażająca NFOŚiGW

21 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w co najmniej 50 % energię ze źródeł odnawialnych w co najmniej 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji Efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy w co najmniej 50 % wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła w co najmniej 50 % ciepło odpadowe

22 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Beneficjenci Przedsiębiorcy (forma prawna wg kodów: 019, 023, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124); JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna kod: 403, 429, 430, 431); Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorstwami (forma prawna - kod 115)

23 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Typ projektu Przebudowa istniejących systemów sieci ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji, Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami w celu likwidacji lokalnych źródeł opalanych paliwem stałym. Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji. Ważne: Istniejący system ciepłowniczy lub chłodniczy na zakończenie projektu musi spełniać wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego lub chłodniczego.

24 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Wysokość dofinansowania i warunki udzielenia pomocy DOTACJA Max. poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. luka finansowa Warunki udzielania pomocy publicznej są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, będące częścią efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach POIiŚ (Dz.U. z poz. 1802)

25 Źródła finansowania: POIiŚ Działanie 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Wymagania progowe 1. Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i/lub chłodu głównie na cele komunalno-bytowe; 2. Inwestycja wpisana w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN); 3. PGN pozytywnie zweryfikowany przez NFOŚiGW (WFOŚiGW); 4. Promowanie projektów, w których co najmniej 30% całkowite redukcji emisji pyłów w projekcie, będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych (budżet 100 mln zł); 5. Udział przyłączeniowej mocy cieplnej u istniejących odbiorców (zastępowanie istniejących lokalnych źródeł ciepła lub modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczych) musi wynosić powyżej 50% całkowitej planowanej mocy przyłączeniowej odbiorców w ramach projektu. (- linia demarkacyjna pomiędzy działaniem 1.5 a poddziałaniem w przypadku gdy będzie efektywny system ciepłowniczy, w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się w co najmniej 75% ciepło pochodzące z wysokosprawnej kogeneracji)

26 Przykładowe techniczne rozwiązania Działanie 1.5 Założenie: efektywny system ciepłowniczy 8 MWt 10 MWt Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej Źródło Wniosek do Działania 1.5 ponieważ udział przyłączeniowej mocy cieplnej u istniejących odbiorców (zastępowanie istniejących lokalnych źródeł ciepła lub modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczych) wynosi powyżej 50% całkowitej planowanej mocy przyłączeniowej odbiorców w ramach projektu. 2 MWt Przyłączenie nowych odbiorców (Deweloper planuje budowę)

27 LINIA DEMARKACYJNA POIiŚ w ramach trybu konkursowego o wsparcie będą mogły ubiegać się projekty z województw, w których w czasie trwania naboru POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinasowanie na dany typ inwestycji

28 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Źródła wysokosprawnej kogeneracji I Nabór wniosków Tryb konkursowy zakończony 48 wniosków 701,5 mln zł Budżet 300 mln zł II Nabór wniosków Tryb konkursowy II nabór wniosków Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków na rok 2017 III kwartał 2017 Budżet??? mln zł

29 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Źródła wysokosprawnej kogeneracji Cel działania Celem Poddziałania jest budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW. Instytucja pośrednicząca Ministerstwo Energii Alokacja środków: 100,2 mln EUR Instytucja wdrażająca NFOŚiGW

30 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Źródła wysokosprawnej kogeneracji Art. 2 pkt 34) załącznik II Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej ( ) Wysokosprawna kogeneracja spełnia następujące warunki: a) Produkcja kogeneracyjna w jednostkach kogeneracyjnych zapewnia oszczędność energii pierwotnej (obliczoną wg wzoru lit.b) załacznika do dyrektywy) w wysokości nie mniejszej niż 10 % w porównaniu z wartościami referencyjnymi dla rozdzielczej produkcji ciepła i energii elektrycznej b) Produkcja w małoskalowych jednostkach kogeneracyjnych i jednostkach mikrokogeneracyjnych zapewniająca oszczędność energii pierwotnej może kwalifikować się jako wysokosprawna kogeneracja (RPO)

31 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Źródła wysokosprawnej kogeneracji Beneficjent Przedsiębiorcy (forma prawna kod: 019, 023, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124); JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna kod: 403, 429, 430, 431); Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorstwami (forma prawna - kod 115) Typ projektu Budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) w istniejących jednostkach wysokosprawnej kogeneracji o nominalnej mocy elektrycznej > 1MWe w tym na paliwa kopalne. Instalacje spalania o mocy cieplnej > 20 MW t tylko w przypadku gdy paliwem jest w 100% biomasa; Realizacja kompleksowych projektów (budowa przebudowa istniejących jednostek wysokosprawnej kogeneracji wraz z sieciami ciepłowniczymi lub chłodu).

32 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Źródła wysokosprawnej kogeneracji Wysokość dofinansowania i warunki udzielenia pomocy DOTACJA Max. poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85% luka finansowa Warunki udzielania pomocy publicznej są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, będące częścią efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach POIiŚ (Dz.U. z poz. 1802)

33 LINIA DEMARKACYJNA POIiŚ RPO Jednostka kogeneracji Jednostka kogeneracji o mocy źródła > 1 MW e o mocy źródła 1 MW e

34 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. I Nabór wniosków Tryb konkursowy I nabór zakończony 3 wnioski 7,1 mln zł Budżet 65,1 mln zł Tryb pozakonkursowy ( ZIT) zamknięty, zakończony 27 wniosków 258,3 mln zł Budżet 641,6 mln zł II Nabór wniosków Tryb konkursowy ogłoszono II nabór wniosków od r. do r. Budżet 125 mln zł

35 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Cel działania Celem poddziałania jest wsparcie skierowane na budowę sieci ciepłowniczej lub sieci chłodu głównie na cele komunalno-bytowe. Wspierana będą projekty związane z budową sieci w celu podłączenia nowych odbiorców (nowych budynków nie posiadających do tej pory źródła ciepła) lub w celu podłączenia przyszłych odbiorców (tereny rozwojowe miasta). Instytucja pośrednicząca Ministerstwo Energii Alokacja środków: 176 mln EUR Instytucja wdrażająca NFOŚiGW

36 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Beneficjenci Przedsiębiorcy (forma prawna kod: 019, 023, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124); JST oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna kod: 403, 429, 430, 431); Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorstwami (forma prawna - kod 115) Typ projektów Budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji; Wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych; Budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym ciepła odpadowego, ciepła z OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach

37 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Wysokość dofinansowania i warunki udzielenia pomocy DOTACJA Max. poziom dofinansowania UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, nie więcej niż 85% luka finansowa Warunki udzielania pomocy publicznej są określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty inwestycyjne w zakresie budowy lub przebudowy sieci ciepłowniczej lub chłodniczej, będące częścią efektywnego systemu ciepłowniczego i chłodniczego w ramach POIiŚ (Dz.U. z poz. 1802)

38 Źródła finansowania: POIiŚ Poddziałanie Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji. Wymagania progowe 1. Poprawa efektywności dystrybucji ciepła i/lub chłodu głównie na cele komunalno-bytowe; 2. Dla budowy nowej sieci ciepłowniczej lub chłodniczej w momencie udzielania pomocy publicznej muszą istnieć źródła wytwórcze, które pozwalają na pokrycie co najmniej 75% zapotrzebowania systemu ciepłowniczego ciepłem z wysokosprawnej kogeneracji (lub oświadczenie, że na zakończeniu projektu będzie istniało źródło wytwórcze) 3. Inwestycja wpisana w Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN); 4. PGN pozytywnie zweryfikowany przez NFOŚiGW (WFOŚiGW); 5. Udział przyłączeniowej mocy cieplnej u nowych odbiorców (nowi odbiorcy w odniesieniu do nowych budynków) musi wynosić powyżej 50% całkowitej planowanej mocy przyłączeniowej odbiorców w ramach projektu.

39 Przykładowe techniczne rozwiązania Linia demarkacyjna pomiędzy działaniem 1.5 a poddziałaniem Założenie: efektywny system ciepłowniczy, w którym do produkcji ciepła wykorzystuje się w co najmniej 75% ciepło pochodzące z wysokosprawnej kogeneracji) 1 MWt 5 MWt Likwidacja niskiej emisji Źródło Wniosek do Poddziałania ponieważ udział przyłączeniowej mocy cieplnej u nowych odbiorców (nowi odbiorcy w nowo budowanych budynkach) musi wynosić powyżej 50% całkowitej planowanej mocy przyłączeniowej odbiorców w ramach projektu. 4 MWt Tereny rozwojowe miasta (Deweloper planuje budowę)

40 Przykład - kiedy możemy składać wnioski do 1.5 / 1.6.2: Założenie: efektywny system ciepłowniczy CIEPŁO Źródło Zakład przetwórstwa spożywczego (np. owocowego) Działanie 1.5 / Poddziałanie Brak spełnienia warunku - Efektywna dystrybucja ciepła i/lub chłodu na cele komunalno-bytowe;

41 Przykład c.d. Założenie: efektywny system ciepłowniczy Źródło CIEPŁO Zakład przetwórstwa owocowego Działanie 1.5 / Poddziałanie Podłączenie nowych odbiorców

42 LINIA DEMARKACYJNA POIiŚ w ramach trybu konkursowego o wsparcie będą mogły ubiegać się projekty z województw, w których w czasie trwania naboru POIiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinasowanie do RPO na dany typ inwestycji

43 Wsparcie finansowe realizacji przedsięwzięć Środki krajowe NFOŚiGW Ujednolicenie oferty NFOŚiGW (w zakresie EE i OZE) Wyznaczenie nowych kierunków finansowania OZE termomodernizacja obiektów niekomercyjnych dostosowanie polskich firm do norm unijnych wsparcie polskiej innowacyjności umożliwienie skorzystania ze środków UE (ciepłownictwo/ współfinansowanie) 43

44 Środki własne NFOŚiGW Wdrażane programy priorytetowe 3.1. Poprawa jakości powietrza Część 1) Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych: Nabór wniosków: r r. Budżet konkursu: 500 mln zł Forma dofinansowania: pożyczka; inwestycja Kapitałowa Beneficjent Przedsiębiorcy Typ projektów budowa, rozbudowa ciepłowni geotermalnych; budowa rozbudowa istniejących źródeł 44

45 Środki własne NFOŚiGW Wdrażane programy priorytetowe 3.1. Poprawa jakości powietrza Część 3) Bocian Rozproszone, odnawialne źródła energii wypłaty z umów Ogłoszenie nowego naboru pod warunkiem aktualizacji programu i dostosowania do nowelizacji ustawy o OZE, oraz po określeniu warunków wsparcia dla naborów dla poddziałania ze środków POIiŚ Planowany nabór: IV kwartał 2017 I kwartał

46 Środki własne NFOŚiGW Wdrażane programy priorytetowe 5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu Nabór wniosków: od r. do r. Budżet naboru: 280 mln zł Pożyczka Typ Beneficjenta: Przedsiębiorcy Przedsięwzięcia ograniczenie zużycia surowców i ograniczenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania i z wyłączeniem źródeł spalania

47 Środki własne NFOŚiGW Wdrażane programy priorytetowe 5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 2) Współfinansowanie projektów POIiŚ w ramach I osi priorytetowej POIiŚ Nabór wniosków: jest skorelowany z poszczególnymi naborami / konkursami POIiŚ i trwa: r r. Budżet: 500 mln zł Pożyczka

48 Środki własne NFOŚiGW Wdrażane programy priorytetowe 5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 3) Efektywne systemy ciepłownicze i chłodnicze Nabór wniosków: r r Budżet: mln zł Pożyczka 1-90 mln zł /85% Kosztu kwalifikowanego Przedsięwzięcia (źródła wytwórcze i podłączenie ich do sieci) mające na celu doprowadzenie do efektywnego systemu ciepłowniczego. Wyłączenie dla energii ze źródeł geotermalnych

49 Środki własne NFOŚiGW Wdrażane programy priorytetowe 5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 4) WRUM Wsparcie rozwoju nieskoemisyjnych usług transportowych - w trakcie przygotowywania!!! Planowany nabór: II kwartał 2017 r. III kwartał 2017 r.

50 Środki własne NFOŚiGW Wdrażane programy priorytetowe 5.8. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 5) Efektywne energetycznie systemy oświetleniowe - w trakcie przygotowywania!!! Planowany nabór: IV kwartał 2017 r. II kwartał 2018 r.

51 Środki własne NFOŚiGW Wdrażane programy priorytetowe Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Technologii Środowiskowych (ETV) Nabór wniosków: r r. Budżet konkursu : zł Dotacja do 50% kosztu kwalifikowanego, ale nie więcej niż 50 tys. zł Beneficjent: Przedsiębiorcy Świadectwo Weryfikacji ETV wystawione przez Jednostkę Weryfikującą akredytowaną na zgodność z normą ISO dla jednostki inspekcyjnej typu A do przeprowadzania weryfikacji ETV wydane nie później niż 12 m-cy przed datą złożenia wniosku. 51

52 Środki własne NFOŚiGW Wdrażane programy priorytetowe Wsparcie dla innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 3) GREEN-upy projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych w trakcie przygotowywania!!! Planowany nabór: r r. 52

53 Dziękuję za uwagę

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Jednostka Realizująca

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Jednostka Realizująca

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH

DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH Poziom krajowy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i

Bardziej szczegółowo

Kielce roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Kielce roku. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE ze środków Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Gospodarka niskoemisyjna wsparcie w ramach w ramach PO IiŚ 2014-2020 Konferencja: Gospodarka jutra Energia Rozwój Środowisko Wrocław, 20 stycznia 2016 r. Plan prezentacji 1. Organizacja 2. Obszary interwencji

Bardziej szczegółowo

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l

SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Wdrażanie Działania 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 -Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej SZCZYRK, Czerwiec 2015 www.w f o s i g w. k a t o w i c e. p l Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej

Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie działań służących poprawie efektywności energetycznej Artur Michalski Wiceprezes Zarządu XI Forum Nowej Gospodarki, Sesja: Efektywność Energetyczna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW

Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Finansowanie inwestycji w efektywnośd energetyczną ze środków Unii Europejskiej i NFOŚiGW Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice21.06.2016 Źródła dofinansowao

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.7 PO IiŚ na lata Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej

Działanie 1.7 PO IiŚ na lata Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej FINANASOWANIE i REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE KONURBACJI ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ ze środków UE 2014-2020 Działanie 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW

Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Aktualna oferta finansowa NFOŚiGW Artur Szymon Michalski Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Warszawa 14.06.2016 Programy priorytetowe NFOŚiGW Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r.

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Katowice, 30 marca 2015 r. Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 30 marca 2015 r. Rozkład alokacji RPO WSL 2014-2020 1 107,8 mln EUR (ZIT/RIT)

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Lublin, 07 marca 2017 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

Fundusze na finansowanie projektów dotyczących rozwoju zielonych źródeł energii. Maciej Kazienko Gdańsk,

Fundusze na finansowanie projektów dotyczących rozwoju zielonych źródeł energii. Maciej Kazienko Gdańsk, Fundusze na finansowanie projektów dotyczących rozwoju zielonych źródeł energii Maciej Kazienko Gdańsk, 30.09.2016 Środki europejskie Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. ALOKACJA RPO WSL 2014-2020 2 244,4 mln EUR (RPO)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne

Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Dofinansowanie na inwestycje proekologiczne Odnawialne Źródła Energii (OZE) w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych

Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania inwestycji ekologicznych Środki publiczne jako posiłkowe źródło finansowania Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o. Warszawa, 9 października 2013 r. Wsparcie publiczne dla : Wsparcie ze środków unijnych (POIiŚ i 16 RPO):

Bardziej szczegółowo

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych

Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Finansowanie modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych Podtytuł prezentacji Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Styczeń 2013, Lublin Narodowy

Bardziej szczegółowo

Tarnowskie Góry, 16 marca 2016 r.

Tarnowskie Góry, 16 marca 2016 r. Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE Działanie 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej Małgorzata Kuchna

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r.

Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Efektywność energetyczna oraz energia ze źródeł odnawialnych w województwie śląskim, doświadczenia z ostatnich 10 lat oraz perspektywa do 2023 r. Katowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś Priorytetowa 1. Działanie 1.5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020

Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Wsparcie rozwoju OZE w perspektywie finansowej UE 2014-2020 Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 26 marca 2015 r. Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 2014-2020 Możliwość finansowania projektów OZE Cele szczegółowe: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Dla Miasta

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZAWARTYCH W PGN Bytom, 23 grudnia 2014 r. 1 PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. śląskiego na lata 2014-2020 Środki w ramach Systemu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r.

OCHRONA ATMOSFERY. WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. OCHRONA ATMOSFERY WFOŚiGW w Zielonej Górze wrzesień, 2015 r. LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH WFOŚiGW W ZIELONEJ GÓRZE NA 2016 ROK KOMPONENT OCHRONA ATMOSFERY Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Anna Drążkiewicz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Kielce, 24 kwietnia 2015 r. Polityka UE Celem UE jest zapewnienie społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE

Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programy priorytetowe NFOŚiGW wspierające rozwój OZE Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Płock, 3 luty 2014 r. Narodowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEH - MAPA DOTACJI Finansowanie działań ujętych w PGN PROGRAMY PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 RPO woj. lubelskiego na lata 2014-2020 PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

Bardziej szczegółowo

Klastry Energii. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r.

Klastry Energii. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o. Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r. Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Klastry Energii Jednostka Realizująca Projekt Doradztwa Poznań, 25 kwietnia 2017 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś priorytetowa 3.

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Oś priorytetowa 3. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 3. Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Konferencja: Geotermia impulsem rozwoju polskiej

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW

Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instrumenty wsparcia OZE w ofercie NFOŚiGW Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2014 Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej

Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej Finansowanie inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej 1 NFOŚiGW System Zielonych Inwestycji część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Dofinansowanie: - dotacja (30%

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH. Przemysław Wojcieszak ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH Przemysław Wojcieszak Główne źródła finansowania Środki prywatne Środki pomocowe dotacje instrumenty finansowe Środki krajowe

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania i zasady finansowania energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii w perspektywie

Programy wspierania i zasady finansowania energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii w perspektywie Programy wspierania i zasady finansowania energetyki, w tym odnawialnych źródeł energii w perspektywie 2014-2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie 23 lata doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje.

Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Możliwości wykorzystania biomasy do wytwarzania ciepła w ofercie NFOŚiGW. Dotychczasowe działania i propozycje. Agnieszka Zagrodzka Dyrektor Departament Ochrony Klimatu 69 Forum Energia Efekt Środowisko

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego. Katowice, czerwiec 2015 roku

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego. Katowice, czerwiec 2015 roku Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW modernizacji energetycznej budynków oraz budownictwa energooszczędnego Katowice, czerwiec 2015 roku Wojewódzki Fundusz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna

OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej OFERTA PROGRAMOWA NFOŚiGW Gospodarka niskoemisyjna Anna Pekar Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Warszawa, 20.03.2015 r. Plan

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE

Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wsparcie inwestycyjne dla instalacji wytwarzających ciepło z OZE Dr Małgorzata Skucha Prezes Zarządu NFOŚiGW Warszawa, 09.12.2014 Oferta aktualna

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji

Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Wsparcie inwestycji pro-środowiskowych dla MŚP w sektorze rolno-spożywczym, system wsparcia zielonych inwestycji Ryszard Ochwat Pełnomocnik Zarządu ds. wdrażania PO IiŚ Międzynarodowe Targi Polagra Food

Bardziej szczegółowo

Oferta programowa

Oferta programowa Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Oferta programowa 2015-2020 Irena Ryczkowska Paweł Bartoszewski Narodowy Fundusz Ochrony

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji

Środki RPO WSL na likwidację niskiej emisji Środki RPO WSL 2014-2020 na likwidację niskiej emisji REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Alokacja 3 476 937 134 EUR Dwufunduszowy program regionalny: Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Kołobrzeg r.

Wsparcie dla innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Kołobrzeg r. Wsparcie dla innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Kołobrzeg 27.04.2017r. 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 1,6 mld Euro

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce

NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce NFOŚiGW na rzecz efektywności energetycznej przegląd programów priorytetowych Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. IV Konferencja Inteligentna Energia w Polsce Wojciech Stawiany Doradca Zespół Strategii

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU

DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH OCHRONY ŚRODOWISKA Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM OZE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH W 2016 ROKU KRYTERIA WYBORU PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach

Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach Finansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej w gminach IX oś priorytetowa POIiŚ, Działanie 9.3 ANNA PEKAR Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Klimatu NFOŚiGW Poznań, 17 września 2013 r. 2 Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 września 2015 r.

Warszawa, 28 września 2015 r. Wsparcie finansowe inwestycji w sektorze energetyki ze środków UE Działanie 1.7 PO IiŚ na lata 2014-2020 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko dąbrowskiej Andrzej Pilot Prezes

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Eliminacja niskiej emisji i zapobieganie zmianom klimatu 1 OGRANICZANIE niskiej emisji W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Perspektywy finansowania projektów z zakresu efektywności energetycznej i OZE Andrzej Krysiak Departament Ochrony Klimatu. Czeladź, 14-15 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw

Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Finansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw Marcin Jamiołkowski Departament Przedsięwzięć Przemysłowych Wyzwalanie inwestycji w obszarze efektywności energetycznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Uwarunkowania prawne wspierania instalacji fotowoltaicznych ze środków UE w latach 2014-2020 Wojewódzki Fundusz

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA (OZE) poziom regionalny

ENERGETYKA (OZE) poziom regionalny Źródła finansowania ENERGETYKA (OZE) poziom regionalny Typy projektów: 1. Budowa/przebudowa instalacji i jednostek wytwórczych energii elektrycznej wykorzystujących energię wiatru, słońca, biomasy, biogazu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 4 grudnia 2013r.

Rzeszów, 4 grudnia 2013r. Rzeszów, 4 grudnia 2013r. W Polsce funkcjonuje 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW oraz wojewódzkie fundusze łączy wspólny

Bardziej szczegółowo

Małopolska. Gra o czyste powietrze

Małopolska. Gra o czyste powietrze Małopolska. Gra o czyste powietrze Druga debata organizowana w ramach cyklu Małopolska. Tworzymy przyszłość Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 3 kwietnia 2017r. Działanie 3.4 ROZWÓJ I KONKURENCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.

Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel. Roman Papiór Doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 53-148 Wrocław, ul. Jastrzębia 24 tel.: 71 333 09 79 mail: rpapior@fos.wroc.pl Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE niskiej emisji w ramach RPO WD Priorytet 3 Gospodarka Niskoemisyjna

OGRANICZANIE niskiej emisji w ramach RPO WD Priorytet 3 Gospodarka Niskoemisyjna 1 OGRANICZANIE niskiej emisji w ramach RPO WD 2014-2020 Priorytet 3 Gospodarka Niskoemisyjna Wrocław, 13 marca 2017 r. Dane aktualne na 6 marca 2017 r. 2 17,42% alokacji Programu OP 1. RZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej

Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej Możliwość wsparcia ze środków zewnętrznych (w tym unijnych) inwestycji z obszaru efektywności energetycznej ALEKSANDRA MALARZ DYREKTOR DEPARTAMENTU FUNDUSZY EUROPEJSKICH W MINISTERSTWIE ŚRODOWISKA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie Odnawialnych Źródeł Energii Katarzyna Siwkowska Dyrektor Departamentu Ochrony Klimatu Warszawa, 25.11.2010r. Plan prezentacji Program

Bardziej szczegółowo

Prezentuje: Wojciech Nawrocki Członek Zarządu. Słok k/bełchatowa, dnia 19 października 2017 r.

Prezentuje: Wojciech Nawrocki Członek Zarządu. Słok k/bełchatowa, dnia 19 października 2017 r. Prezentuje: Wojciech Nawrocki Członek Zarządu Słok k/bełchatowa, dnia 19 października 2017 r. 1 Plan prezentacji METROPOLIS czym się zajmujemy METROPOLIS wybrane projekty sektora energetyki, które uzyskały

Bardziej szczegółowo

energetycznej i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

energetycznej i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach Przegląd źródeł finansowania inwestycji mających na celu poprawę efektywności. energetycznej i/lub wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach mgr inż. Michał Bar mbar@kape.gov.pl Krajowa

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE niskiej emisji. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wg stanu na początek lipca

OGRANICZANIE niskiej emisji. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wg stanu na początek lipca OGRANICZANIE niskiej emisji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wg stanu na początek lipca 1 OGRANICZANIE niskiej emisji W RAMACH RPO WD 2014-2020 Oś 3 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie PO IiŚ na lata Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko dąbrowskiej

Poddziałanie PO IiŚ na lata Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w konurbacji śląsko dąbrowskiej FINANASOWANIE i REALIZACJA PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI NA TERENIE KONURBACJI ŚLĄSKO-DĄBROWSKIEJ ze środków UE 2014-2020 Poddziałanie 1.7.1 PO IiŚ na lata 2014-2020 Wspieranie efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania energetyki obywatelskiej. Fundusze i ustawa o OZE

Źródła finansowania energetyki obywatelskiej. Fundusze i ustawa o OZE Źródła finansowania energetyki obywatelskiej Fundusze i ustawa o OZE O czym będzie prezentacja? Tematy Fundacja WWF Polska Po co OZE? Środki na niskoemisyjny rozwój Polski NFOŚiGW, WFOŚiGW BGK POIiŚ Ustawa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR

Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I. Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR Nowa perspektywa finansowa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb sektora ciepłownictwa w obszarze B+R+I Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu w MIiR XIX Forum Ciepłowników Polskich Międzyzdroje, 13-16 września

Bardziej szczegółowo

Programy wspierające rozwój OZE w nowej perspektywie finansowej UE. Karol Mazanka

Programy wspierające rozwój OZE w nowej perspektywie finansowej UE. Karol Mazanka Programy wspierające rozwój OZE w nowej perspektywie finansowej UE Karol Mazanka Szczawno Zdrój, wrzesień 2016 Główne miejsca koncentracji środków UE dostępnych dla OZE: Program Operacyjny Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Gospodarka niskoemisyjna w ramach RPO WD Rafał Kocemba Koordynator Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Gospodarka niskoemisyjna w ramach RPO WD Rafał Kocemba Koordynator Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Gospodarka niskoemisyjna w ramach RPO WD 2014-2020 Rafał Kocemba Koordynator Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Wsparcie Unijne szansą dla rozwoju ekoinnowacji Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Katowice 08.12.2016 Źródła dofinansowań Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Seminarium Instytutu Techniki Cieplnej EKONOMICZNE ASPEKTY INWESTYCJI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII mgr inż. Jarosław Bigorajski Jaroslaw.Bigorajski@itc.pw.edu.pl Warszawa, 29 listopada 2016 r. Z korzyścią

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów

Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych Energia jest cenna - 82,5 mld euro - 20% cele klimatyczne - 9,2 mld euro cel 4

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE Katedra Statystyki ŹRÓDŁA FINANSOWANIA NA RYNKU ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH W POLSCE VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Wiedza Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie

DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie DOTACJE DLA OZE W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH- STAN NA DZIEŃ 28.07.2015 R. Numer i nazwa Priorytetu Inwestycyjnego 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych 3.2. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji

Bardziej szczegółowo

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v.

Prosument i Bocian. Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce. w w w. n f o s i g w. g o v. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Prosument i Bocian Programy NFOŚiGW jako narzędzia wspierające rozproszoną energetykę odnawialną w Polsce Maria Milewska Doradca Wydział Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Klastry energii założenia i szanse realizacji. Słupsk, 12 października 2016

Klastry energii założenia i szanse realizacji. Słupsk, 12 października 2016 Klastry energii założenia i szanse realizacji Słupsk, 12 października 2016 Dobra współpraca z województwem pomorskim w przedmiocie Lokalnego Mikroklastra Energetycznego: z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej

Prezentacja programów priorytetowych NFOŚiGW w obszarze efektywności energetycznej w administracji publicznej Z a i n w e s t u j m y r a z e m w śr o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Możliwości finansowania projektów związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej i środowiskowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKALNICTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROSUMENT finansowanie energetyki rozproszonej doświadczenia wdrażania projektu Jacek Chrzanowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie PROGRAM PROSUMENT 16 września 2014 r. WFOŚiGW w Szczecinie podpisał

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania do realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej

Źródła finansowania do realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Źródła finansowania do realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Szumny Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo