Bufor programu a roll area

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bufor programu a roll area"

Transkrypt

1 Język ABAP/4

2 Bufor programu a roll area Programy są buforowane na serwerze aplikacji w buforze programów Dostęp do programu odbywa się podobnie jak do buforowanych tabel Wszyscy użytkownicy korzystają z tej samej kopii programu, ale z różnych (dla każdego wywołania programu) obszarów pamięci roll-area Obszary pamięci roll-area są używane do: przechowywania informacji o wykonywaniu programu i przydziale pamięci (zmienne i ich wartości, wskaźnik do bieżącej instrukcji, lista wartości wyjściowych) Każda instancja programu wymaga osobnego obszaru roll-area

3 Elementy składni ABAP/4 Każdy program składa się z co najmniej jednej instrukcji Każda instrukcja składa się z co najmniej jednego słowa Instrukcja zaczyna się od słowa kluczowego (wyjątek niektóre wersje instrukcji przypisania) Klauzule (w ABAP-ie nazywane uzupełnieniami) służą do modyfikowania funkcjonowania instrukcji z określonym słowem kluczowym Instrukcja może rozpoczynać się w dowolnej kolumnie i rozciągać na kilka linii Instrukcje kończą się kropką W instrukcjach nie rozróżnia się wielkich i małych liter (nieliczne wyjątki)

4 Obiekty danych Są to obszary pamięci używane do przechowywania danych podczas wykonywania programu Dwa typy: modyfikowalne niemodyfikowalne Niemodyfikowalne obiekty danych: stałe literały Modyfikowalne obiekty danych zmienne łańcuchy znaków (odpowiednik struktury) tabele wewnętrzne (odpowiednik tablicy) Uruchomienie programu wywołuje przydział pamięci w roll-area dla każdego obiektu danych tego programu Zakończenie wykonywania programu wiąże się ze zwolnieniem obszarów pamięci używanych dla obiektów danych Trzy poziomy widoczności obiektów: lokalny obiekt dostępny tylko wewnątrz podprogramu, w którym jest zdefiniowany globalny obiekt dostępny w dowolnym miejscu programu zewnętrzny obiekt dostępny także poza programem, w którym został zdefiniowany

5 Literały Literał niemodyfikowalny obiekt danych Może występować w dowolnym miejscu programu (tam gdzie jest potrzebny) Typy literałów: łańcuch znaków ciąg znaków (o rozróżnialnej wielkości) ujęty w parę znaków numeryczny wartości mogą ale nie muszą być ujęte w apostrofy (wyjątek liczba z częścią dziesiętną) zmiennopozycyjny postaci mantysaewykładnik apostrofy obowiązkowe mantysa może zawierać znak lub + oraz miejsca dziesiętne wykładnik może zawierać znak lub + oraz wiodące zera E lub e szesnastkowy apostrofy obowiązkowe wielkie litery parzysta liczba znaków rzadko używane

6 Zmienne Definiowane za pomocą instrukcji: DATA PARAMETERS Instrukcja DATA: składnia: DATA v1[(l)] [TYPE t] [DECIMALS d] [VALUE xxx ] lub DATA v1 LIKE v2 [VALUE xxx ] v1 oraz v2 nazwy zmiennych: długość do 30 znaków zestaw znaków alfanumeryczne oprócz +., : ( ) nie mogą składać się wyłącznie z cyfr nie mogą być takie same jak słowa kluczowe i klauzule instrukcji ABAPowych TYPE t dowolny predefiniowany typ języka ABAP lokalny typ danych typ danych słownika ABAP DECIMALS d liczba miejsc dziesiętnych (tylko typ P)

7 Instrukcja DATA c.d. Wartości domyślne: długość: zależna od typu typ danych: C wartość: numeryczna: 0 znakowa: pusta dla instrukcji z klauzulą LIKE: typ i długość przejmowane są ze zmiennej referencyjne wartość początkowa nie jest przejmowana ze zmiennej referencyjnej początkowa wartość domyślna może być jedynie stałą lub literałem Zmienna może być zdefiniowana w dowolnym miejscu programu, ale musi być zdefiniowana przed jej pierwszym użyciem Zalecane jest definiowanie zmiennych na początku programu

8 Typy znakowe Typ Opis Domyślny rozmiar Max. dł. Dopuszczalne wartości C znakowy Dowolny znak pusta N tekst numeryczny Domyślna wartość początkowa D data 8(stały) T czas 6(stały) X szesnastkowy Dowolny znak Bieżąca data sy-datum Bieżący czas sy-uzeit sy-datum i sy-uzeit są ustawiane na początku wykonywania programu i później nie są już zmieniane, aby je zaktualizować należy użyć instrukcji GET TIME

9 Typy numeryczne Typ Opis Rozmiar domyślny Max. dł. Max. liczba miejsc dziesiętnych Dopuszczalne wartości I całkowite 4(stały) do P spakowane Domyślna wartość początkowa F zmiennopozycyjne * -1E-307 do 1E

10 Instrukcja PARAMETERS Działanie podobne do instrukcji DATA, z tą różnicą, że zanim program się rozpocznie pojawi się tzw. ekran wyboru, na którym można wprowadzić wartości zmiennych zdefiniowanych w instrukcji PARAMETERS Nazwy parametrów (zmiennych): takie same reguły jak dla zmiennych definiowanych w instrukcji DATA różnice: maksymalnie 8 znaków domyślna wartość początkowa może być również zmienną

11 Składnia instrukcji PARAMETERS PARAMETERS p1[(l)] [TYPE t] [DECIMALS d] [DEFAULT xxx ] [OBLIGATORY] [LOWER CASE] [AS CHECKBOX] [RADIOBUTTON GROUP g] lub PARAMETERS p1 LIKE v1 [DEFAULT xxx ] [OBLIGATORY] [LOWER CASE] [AS CHECKBOX] [RADIOBUTTON GROUP g] Objaśnienia: p1 nazwa parametru v1 nazwa wcześniej zdefiniowanej zmiennej lub pola tabeli (struktury) l długość zmiennej t typ d liczba pól dziesiętnych (tylko dla typu P)

12 Klauzule instrukcji PARAMETERS TYPE jak w instrukcji DATA DECIMALS jak w instrukcji DATA LIKE jak w instrukcji DATA DEFAULT tak jak w klauzula VALUE instrukcji DATA OBLIGATORY użytkownik musi wprowadzić jakąś wartość przed wykonaniem programu LOWER CASE zapobiega automatycznej zamianie na wielkie litery AS CHECKBOX wyświetla parametr jako pole wyboru RADIOBUTTON GROUP g wyświetla parametr jako przycisk radiowy należący do grupy g (g - dowolna nazwa o długości 1-4 znaków)

13 Właściwości instrukcji PARAMETERS Pola obowiązkowe zaznaczone znakiem zapytania Domyślny typ: C Domyślna wartość początkowa: pusta dla typu C 0 dla pozostałych typów Klauzula DEFAULT dopuszcza użycie stałych, literałów, zmiennych i zmiennych systemowych SY- Klauzula LIKE powoduje, że parametr przyjmuje taki sam typ i rozmiar jak zmienne referencyjna Klauzula LIKE nie przyczynia się do ustalenia wartości początkowej Może występować w dowolnym miejscu programu, ale jeszcze przed pierwszym miejscem użycia Parametry występują w tym samym porządku na ekranie wyboru w jakim występują w instrukcji PARAMETERS Interpreter ABAP-a gromadzi wszystkie wystąpienia instrukcji PARAMETERS i łączy je w jednym ekranie wyboru Parametry wyświetlane w sposób domyślny Domyślne wartości początkowe przy klauzuli AS CHECKBOX to X lub (typ C długość 1) Dla przycisków radiowych domyślny typ C a długość 1, jedyna wartość dopuszczalna jako domyślna wartość początkowa to X dla przycisku, który ma być zaznaczony

14 Etykiety parametrów Domyślnie takie jak nazwy parametrów Mogą być zmienione: Otworzyć program w Edytorze ABAP GotoText Elements Selection Texts W oknie Change PARAMETERS/SELECT-OPTIONS: ręcznie podać etykietę pola lub skopiować ją (średnia etykieta) z elementu danych (Utilities Copy DD Text) lub ręcznie wprowadzić część etykiet a resztę skopiować z elementów danych (Utilities Supplement DD Text) Zapisać zmiany Zmiana etykiety w obiekcie słownikowym wymaga ręcznej aktualizacji (Utilities Copy DD Text lub Utilities Copy DD Texts)

15 LIKE czy TYPE w instrukcji PARAMETERS Zalecane LIKE Zalety LIKE: Pomoc F1 przejmowana z elementu danych Pomoc F4 przejmowana z obiektu o ile powiązano z nim tabelę kontrolną, ale bez mechanizmu walidacji Etykiety pola przejmowane z elementu danych gwarancja jednolitości wyglądu etykiety do tego samego pola we wszystkich programach Modyfikacje typu i rozmiaru danych są automatycznie od razu widoczne w programie

16 Stałe Definiowane instrukcją CONSTANTS Składnia: CONSTANTS c1[(l)] [TYPE t] [DECIMALS d] VALUE xxx. lub CONSTANTS c1 LIKE cv VALUE xxx. Jedna predefiniowana stała SPACE

17 Łańcuch pól Odpowiada strukturze słownikowej Ciąg pól zgrupowanych pod wspólną nazwą Definiowane instrukcjami DATA lub TABLES

18 Łańcuch pól definiowanie instrukcją DATA Składnia: DATA: BEGIN OF fs1, f1[(l)] [TYPE t] [DECIMALS d] [VALUE xxx ], f2[(l)] [TYPE t] [DECIMALS d] [VALUE xxx ], END OF fs1. lub DATA BEGIN OF fs1. DATA f1[(l)] [TYPE t] [DECIMALS d] [VALUE xxx ]. DATA f2[(l)] [TYPE t] [DECIMALS d] [VALUE xxx ]. [INCLUDE STRUCTURE st1.] DATA END OF fs1. lub DATA fs1 LIKE fs2. fs1 łańcuch pól f1, f2 pola składowe łańcucha pól fs2 zdefiniowany łańcuch pól lub nazwa tabeli (struktury) zdefiniowanej w słowniku (l) długość t typ danych d liczba miejsc dziesiętnych (tylko typ P) xxx domyślna wartość st1 nazwa tabeli (struktury) słownikowej

19 Łańcuch pól właściwości Odwołania do pól: fs1-fi Łańcuchy pól można zagnieżdżać Odwołania do pól zagnieżdżonego łańcucha pól wymaga podania nazw każdego łańcucha: fs1-fs2-fi Stosując konstrukcję DATA LIKE łańcuch pól można zdefiniować dokładnie tak jak jest zdefiniowana odpowiednia tabela lub struktura słownika ABAP Struktury i tabele słownika ABAP można również zagnieżdżać w łańcuchu pól (instrukcja INCLUDE STRUCTURE ) Jeżeli struktura zostanie włączona do łańcucha pól instrukcją INCLUDE to odwołanie do pól tej struktury jest standardowe fs1-fi, natomiast włączenie tej samej struktury instrukcją DATA fs2 LIKE wymaga odwołań wielopoziomowych (np. fs1-fs2-fi) Instrukcja przypisania wymaga takiej samej struktury w przypadku obydwu łańcuchów pól

20 Definiowanie łańcucha pól instrukcją TABLES Składnia: TABLES fs1. fs1 jest nazwą łańcucha pól w Słowniku ABAP musi istnieć tabela lub struktura o takiej samej nazwie definicja łańcucha pól fs1 jest identyczna z odpowiadającą jej definicją tabeli lub struktury Słownika ABAP definicja łańcucha pól za pomocą instrukcji TABLES umożliwia dostęp do danych tabeli o tej samej nazwie zasięg bez względu na miejsce zdefiniowania zawsze globalny i zewnętrzny (współdzielenie tego samego obszaru pamięci przez dwa programy)

21 Definiowanie typów Typy użytkownika można definiować za pomocą instrukcji TYPES Składnia: lub TYPES typ1[(dł)] [TYPE typ] [DECIMALS d]. TYPES typ1 LIKE zmienna1. Typ strukturalny typ użytkownika oparty na definicji łańcucha pól

22 Grupa typów Grupa (pula) typów jest obiektem Słownika ABAP gromadzącym definicje typów użytkownika oraz stałych Typy i stałe zdefiniowane w grupie typów mogą być używane w wielu programach Program stanowiący grupę typów musi zaczynać się od instrukcji: TYPE-POOL nazwa_grupy_typów. Odwołanie do grupy typów z poziomu programu wymaga użycia instrukcji TYPE-POOLS nazwa_grupy_typów. Wielokrotne zdefiniowanie grupy typów nie powoduje pojawienia się komunikatu o błędzie Nazwa grupy typów musi zaczynać się od Y lub Z i ni może być dłuższa niż 5 znaków. Zasięg stałych i typów zdefiniowanych instrukcją TYPE-POOLS zawsze jest globalny

23 Zmienne systemowe Nie wymagają definiowania Zasięg globalny i zewnętrzny Zdefiniowane w strukturze SYST Słownika ABAP Ponad 170 zmiennych Zamiast nazwy struktury SYST można stosować jej alias SY

24 Przykładowe zmienne systemowe Zmienna SY-DATUM SY-UZEIT SY-UNAME SY-SUBRC SY-MANDT SY-PAGNO SY-COLNO SY-LINNO SY-VLINE SY-ULINE SY-REPID SY-CPROG SY-TCODE SY-DBCNT Opis Bieżąca data Bieżący czas Bieżące ID użytkownika Poprzedni kod powrotu Numer mandanta Numer bieżącej strony Numer bieżącej kolumny Numer bieżącej linii Linia pionowa Linia pozioma Nazwa bieżącego raportu Nazwa programu głównego Kod bieżącej transakcji W pętli SELECT numer iteracji Po zakończeniu pętli SELECT (po ENDSELECT) liczba rekordów spełniających warunek klauzuli WHERE

25 Instrukcje przypisania Jedna z trzech instrukcji: CLEAR MOVE MOVE-CORRESPONDING

26 Instrukcja CLEAR Opis: przypisanie zmiennej wartości 0 lub pustych znaków (zmienna typu C) Składnia: CLEAR z1 [WITH z2 WITH lit WITH NULL] z1 i z2 zmienne lub nazwy łańcucha pól lit literał dowolnej długości Działanie: gdy z1 jest typu znakowego zmienna wypełniana jest pustymi znakami, w każdym innym przypadku (oprócz łańcucha znaków) zmienna wypełniana jest zerami gdy z1 jest łańcuchem znaków to jego składowe wypełniane są w zależności od typu tej składowej klauzula WITH z2 powoduje wypełnienie całej długości zmiennej pierwszym bajtem zmiennej z2 klauzula WITH lit powoduje wypełnienie całej długości zmiennej pierwszym bajtem podanego literału klauzula WITH NULL powoduje wypełnienie całej długości zmiennej zerami heksadecymalnymi

27 Instrukcja MOVE Opis: służy przypisaniu zmiennej wartości reprezentowanej przez: literał, stałą, zmienną, pole łańcucha, pole tabeli Składnia: MOVE z1 TO z2. lub z2 = z1. lub z2 = z1 = zm = zn =. lub MOVE z1[+n(l)] TO z2[+n(l)]. lub z2[+n(l)] = z1[+n(l)].

28 Konwersja danych automatyczna zmiana rozmiaru Typ C X N P Przypisanie do dłuższego pola Uzupełnienie z prawej pustymi znakami Uzupełnienie z prawej zerami Uzupełnienie z lewej zerami Uzupełnienie z lewej zerami Przypisanie do krótszego pola Obcięcie prawostronne Obcięcie prawostronne Obcięcie lewostronne Przypisanie następuje o ile wartość mieści się w rozmiarze zmiennej, w przeciwnym przypadku F, I, D, T Typy o stałej długości nie podlegają konwersji

29 Konwersja danych automatyczna zmiana typu (z typu C) Z typu Na typ Reguły C P Pole źródłowe nie może zawierać innych znaków niż: cyfry, kropka dziesiętna, opcjonalny znak (z przodu/z tyłu), puste znaki (z przodu/ z tyłu). Wyrównanie do prawej, uzupełnienie z lewej zerami. Łańcuch pustych znaków konwertowany na 0. C D Pole źródłowe powinno zawierać prawidłową datę w formacie RRRRMMDD, w przeciwnym przypadku błąd nie wystąpi i nastąpi przypisanie nieprawidłowej wartości. C T Pole źródłowe powinno zawierać poprawny czas w formacie GGMMSS. Reszta jak wyżej. C N Pole źródłowe przeglądane z lewej do prawej, ale tylko cyfry przepisywane do zmiennej docelowej (wyrównanie do prawej, uzupełnienie zerami), pozostałe znaki ignorowane. C X Z pola źródłowego do zmiennej docelowej przepisywane tylko cyfry i znaki A-F (wyrównanie do lewej, uzupełnienie zerami/obcięcie z prawej), pozostała część pola począwszy od pierwszego nieprawidłowego znaku ignorowana

30 Konwersja danych automatyczna zmiana typu (pozostałe) Z typu Na typ Reguły P C Gdy rozmiar C mniejszy od liczby cyfr: wyrównanie do prawej, ostatni bajt pozostawiony na znak ( - lub znak pusty), uzupełnienie z lewej zerami. Gdy rozmiar C równy liczbie cyfr: gdy jest to liczba dodatnia nie zostawia się ostatniego bajtu z prawej. Gdy rozmiar C mniejszy od liczby cyfr: obcięcie z lewej, skrajny lewy bajt ma wartość *. Gdy liczba jest 0 to wpisuje się pojedyncze zero. P D Liczba traktowana jest jako liczba dni od 1 stycznia 0001 i zamieniana na datę formatu RRRRMMDD. P T Liczba traktowana jako liczba sekund, jakie upłynęły od północy i zamieniana na czas w 24-godzinnym formacie GGMMSS. D P Data zamieniana jest na liczbę dni, jakie upłynęły od T P Czas zamieniany jest na liczbę sekund, jakie upłynęły od północy. I * * I Dla typu I obowiązują takie same zasady jak dla typu P.

31 Podpola Podpole - część pola, do której następuje odwołanie przez podanie offsetu i/lub długości Składnia: z1[+off][(dł)] = z2[+off][(dł)]. gdzie: z1, z2 zmienne lub pola łańcucha off offset względem początku pola dł długość podpola wyrażona w bajtach Reguły: podpole może być określone dla pola źródłowego i/lub pola docelowego podpole może być określone przez offset i/lub długość gdy brak offsetu podpole zaczyna się z początkiem pola gdy brak długości podpole rozciąga się do końca pola w specyfikacji podpola nie mogą pojawić się białe znaki offset zawsze musi być poprzedzony znakiem + długość musi być umieszczona w nawiasach

32 MOVE a łańcuchy pól Jeżeli nie zostanie podana nazwa składowej to łańcuch pól traktowany jest jak zmienna typu C Jeśli pole źródłowe jest kategorii znakowej (C, N, D, T, X), a pole docelowe jest łańcuchem zawierającym składowe numeryczne (typu I, P lub F), to nie jest wykonywana żadna konwersja a wynik jest nieprawidłowy i niezdefiniowany (zależny od maszyny). W odwrotnej sytuacji wynik jest również nieprawidłowy i niezdefiniowany na skutek braku konwersji Dopuszczalne jest użycie instrukcji MOVE dla dwóch łańcuchów pól pod warunkiem, że zawierają one tylko składowe typów znakowych Pola numeryczne muszą (zależnie od maszyny) znaleźć się pod odpowiednim adresem (np. parzysty), zatem czasami kompilator musi dodać pewne dodatkowe bajty do łańcucha, co powoduje pewne niespodziewane zachowanie instrukcji MOVE W przypadku łańcuchów o mieszanych (znakowych i numerycznych) polach przypisanie instrukcją MOVE dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy dla wszystkich pól ich typy, rozmiary i położenie w łańcuchu są identyczne

33 Instrukcja MOVE-CORRESPONDING Opis: przypisanie wartości tych pól łańcucha, które mają taką samą nazwę jak pola drugiego łańcucha Składnia: MOVE-CORRESPONDING z1 TO z2. Właściwości: wykonanie MOVE-CORRESPONDING jest równoważne wykonaniu ciągu odpowiednich instrukcji MOVE jeżeli składowe o tej samej nazwie różnią się typem i/lub rozmiarem wykonywana jest automatyczna konwersja danych

34 Obliczenia Zbiór instrukcji służących do wykonywania obliczeń składa się z instrukcji: COMPUTE ADD ADD-CORRESPONDING SUBTRACT SUBTRACT-CORRESPONDING MULTIPLY MULTIPLY-CORRESPONDING DIVIDE DIVIDE-CORRESPONDING

35 Instrukcja COMPUTE Opis: instrukcja stosowana do wykonywania obliczeń matematycznych Składnia: COMPUTE z3 = z1 op z2 [op zn ] lub z3 = z1 op z2 [op zn ] gdzie: z3 zmienna wynikowa z1, z2, zn operandy op operatory matematyczne

36 Instrukcja COMPUTE - właściwości Operatory i operandy muszą być rozdzielone spacjami Priorytety operacji: funkcje wbudowane (np. SQRT(x)) ** (potęgowanie) *, /, DIV, MOD (w porządku, w jakim występują w wyrażeniu) +, - (w porządku, w jakim występują w wyrażeniu) Porządek wykonywania obliczeń można zmienić stosując nawiasy ( i ) nawiasy muszą być odseparowane spacjami (wyjątek nawias poprzedzający argumenty wywołania funkcji) Dzielenie przez zero jest niedopuszczalne Uwaga! Wyjątek dzielenie 0 przez 0 jest dopuszczalne, a wynik też jest zerem O ile konieczne, to przeprowadzana jest konwersja danych Parametr programu Fixed Point Arythmetic odpowiada za obliczenia z dokładnością do 31 miejsc po przecinku (gdy ustawiony) lub bez części ułamkowej (gdy nie ustawiony)

37 Instrukcje ADD, SUBTRACT, MULTIPLY oraz DIVIDE Opis: ADD dodawanie dwóch liczb SUBTRACT odejmowanie dwóch liczb MULTIPLY mnożenie dwóch liczb DIVIDE dzielenie dwóch liczb Składnia: ADD z1 TO z2. SUBTRACT z1 FROM z2. MULTIPLY z2 BY z1. DIVIDE z2 BY z1. Znaczenie: dodawanie z1 do z2 odejmowanie z1 od z2 mnożenie z2 przez z1 dzielenie z2 przez z1 Konwersje danych wykonywane w razie potrzeby

38 Instrukcje ADD-, SUBTRACT-, MULTIPLYoraz DIVIDE-CORRESPONDING Opis: dodawanie (odejmowanie, mnożenie, dzielenie) zawartości tych pól składowych dwóch łańcuchów, które mają taką samą nazwę Składnia: ADD-CORRESPONDING fs1 TO fs2. SUBTRACT-CORRESPONDING fs1 FROM fs2. MULTIPLY-CORRESPONDING fs2 BY fs1. DIVIDE-CORRESPONDING fs2 BY fs1. Konwersja danych, o ile musi być przeprowadzona, jest realizowana według ogólnych zasad

39 Operacje matematyczne na datach Na zmiennych typu D można wykonywać pewne operacje matematyczne Operand lub wynik mogą być typu P Przykład: DATA: d1 LIKE SY-DATUM, d2 LIKE d1, l_dni TYPE P. d1 = d2 = SY-DATUM. SUBTRACT 1 FROM d1. d2+6 = 01. SUBTRACT 1 FROM d2. l_dni = d1 d2.

40 Przypisanie dynamiczne Pole symbol (field-symbol) wskaźnik, który może być dynamicznie przydzielony do pola. Po przypisaniu pole symbol może być użyte w programie w miejscu aktualnej nazwy pola Do zdefiniowania pola symbol używana jest instrukcja: FIELD-SYMBOLS <nazwa_symbolu>. Do przypisania wartości polu symbol stosowana jest instrukcja: ASSIGN nazwa_pola TO <nazwa_symbolu>. Zastosowanie: uniwersalne programy o bardzo ogólnym charakterze, gdzie np. parametrem wejściowym jest nazwa tabeli

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Tabela wewnętrzna - definicja

Tabela wewnętrzna - definicja ABAP/4 Tabela wewnętrzna - definicja Temporalna tabela przechowywana w pamięci operacyjnej serwera aplikacji Tworzona, wypełniana i modyfikowana jest przez program podczas jego wykonywania i usuwana, gdy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2

Wprowadzania liczb. Aby uniknąć wprowadzania ułamka jako daty, należy poprzedzać ułamki cyfrą 0 (zero); np.: wpisać 0 1/2 Wprowadzania liczb Liczby wpisywane w komórce są wartościami stałymi. W Excel'u liczba może zawierać tylko następujące znaki: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + - ( ), / $ %. E e Excel ignoruje znaki plus (+) umieszczone

Bardziej szczegółowo

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości

Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwości i metody obiektu Comment Właściwości Właściwość Czy można zmieniać Opis Application nie Zwraca nazwę aplikacji, która utworzyła komentarz Author nie Zwraca nazwę osoby, która utworzyła komentarz

Bardziej szczegółowo

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków

Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków Tablice (jedno i wielowymiarowe), łańcuchy znaków wer. 8 z drobnymi modyfikacjami! Wojciech Myszka Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej 2017-04-07 09:35:32 +0200 Zmienne Przypomnienie/podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2018/19 semestr zimowy. Laboratorium 2. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2018/19 semestr zimowy. Laboratorium 2. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP003203L rok akademicki 2018/19 semestr zimowy Laboratorium 2 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan prezentacji Komentarze Funkcja printf() Zmienne Łańcuchy

Bardziej szczegółowo

Programowanie proceduralne INP001210WL rok akademicki 2018/19 semestr letni. Wykład 6. Karol Tarnowski A-1 p.

Programowanie proceduralne INP001210WL rok akademicki 2018/19 semestr letni. Wykład 6. Karol Tarnowski A-1 p. Programowanie proceduralne INP001210WL rok akademicki 2018/19 semestr letni Wykład 6 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan prezentacji Wskaźnik do pliku Dostęp do pliku: zapis, odczyt,

Bardziej szczegółowo

Język C++ zajęcia nr 2

Język C++ zajęcia nr 2 Język C++ zajęcia nr 2 Inicjalizacja Definiowanie obiektu może być połączone z nadaniem mu wartości początkowej za pomocą inicjalizatora, który umieszczany jest po deklaratorze obiektu. W języku C++ inicjalizator

Bardziej szczegółowo

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik

Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Bazy danych Wykład 2 MS Access Obiekty programu, Reprezentacja danych w tabeli, Indeksy, Relacje i ich sprzężenia Autor: dr inż. Katarzyna Rudnik Obiekty programu MS ACCESS Obiekty typu Tabela są podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zmienne, stałe i operatory

Zmienne, stałe i operatory Zmienne, stałe i operatory Przemysław Gawroński D-10, p. 234 Wykład 2 4 marca 2019 (Wykład 2) Zmienne, stałe i operatory 4 marca 2019 1 / 21 Outline 1 Zmienne 2 Stałe 3 Operatory (Wykład 2) Zmienne, stałe

Bardziej szczegółowo

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane

Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe, znaki, łańcuchy znaków, wejście i wyjście sformatowane Stałe Oprócz zmiennych w programie mamy też stałe, które jak sama nazwa mówi, zachowują swoją wartość przez cały czas działania programu. Można

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wykład VI

Pracownia Komputerowa wykład VI Pracownia Komputerowa wykład VI dr Magdalena Posiadała-Zezula http://www.fuw.edu.pl/~mposiada 1 Przypomnienie 125 (10) =? (2) Liczby całkowite : Operacja modulo % reszta z dzielenia: 125%2=62 reszta 1

Bardziej szczegółowo

C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy WSKAŹNIKI KLASOWE

C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy. C++ - klasy WSKAŹNIKI KLASOWE WSKAŹNIKI KLASOWE Wskaźniki klasowe Każdy obiekt zajmuje fragment pamięci i wszystkie obiekty tego samego typu zajmują fragmenty pamięci tej samej długości początek miejsca w pamięci zajmowanego przez

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Studia Niestacjonarne Elektrotechnika

INFORMATYKA Studia Niestacjonarne Elektrotechnika INFORMATYKA Studia Niestacjonarne Elektrotechnika Wydział Elektrotechniki i Informatyki dr inż. Michał Łanczont Wydział Elektrotechniki i Informatyki p. E419 tel. 81-538-42-93 m.lanczont@pollub.pl http://lanczont.pollub.pl

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba

Programowanie w języku Python. Grażyna Koba Programowanie w języku Python Grażyna Koba Kilka definicji Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i

Bardziej szczegółowo

C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów

C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów. C++ - przeciążanie operatorów Operatory są elementami języka C++. Istnieje zasada, że z elementami języka, takimi jak np. słowa kluczowe, nie można dokonywać żadnych zmian, przeciążeń, itp. PRZECIĄŻANIE OPERATORÓW Ale dla operatorów

Bardziej szczegółowo

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML

29. Poprawność składniowa i strukturalna dokumentu XML 29. i strukturalna dokumentu XML 13 października 2015 1 2 Poprawny składniowo dokument XML powinien być tworzony zgodnie z poniżej przedstawionymi zasadami. Deklaracja XML Powinien zawierać deklarację

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 12. Karol Tarnowski A-1 p.

Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy. Wykład 12. Karol Tarnowski A-1 p. Wstęp do programowania INP001213Wcl rok akademicki 2017/18 semestr zimowy Wykład 12 Karol Tarnowski karol.tarnowski@pwr.edu.pl A-1 p. 411B Plan prezentacji (1) Obsługa łańcuchów znakowych getchar(), putchar()

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Marzena Parowińska JavaScript składnia języka

Marzena Parowińska JavaScript składnia języka APLIKACJE INTERNETOWE JavaScript CZ-02 Marzena Parowińska JavaScript składnia języka 1 JavaScript składnia języka JavaScript, składnia języka - zmienne 1.01 JavaScript składnia języka: zmienne -1 W języku

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy c++ w pigułce.

1 Podstawy c++ w pigułce. 1 Podstawy c++ w pigułce. 1.1 Struktura dokumentu. Kod programu c++ jest zwykłym tekstem napisanym w dowolnym edytorze. Plikowi takiemu nadaje się zwykle rozszerzenie.cpp i kompiluje za pomocą kompilatora,

Bardziej szczegółowo

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny

Mikrokontroler ATmega32. Język symboliczny Mikrokontroler ATmega32 Język symboliczny 1 Język symboliczny (asembler) jest językiem niskiego poziomu - pozwala pisać programy złożone z instrukcji procesora. Kody instrukcji są reprezentowane nazwami

Bardziej szczegółowo

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy

Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Algorytmika i Programowanie VBA 1 - podstawy Tomasz Sokół ZZI, IL, PW Czas START uruchamianie środowiska VBA w Excelu Alt-F11 lub Narzędzia / Makra / Edytor Visual Basic konfiguracja środowiska VBA przy

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.

Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Laboratorium 9. Perl wyrażenia regularne. Jarosław Rudy Politechnika Wrocławska 28 lutego 2017

Systemy operacyjne. Laboratorium 9. Perl wyrażenia regularne. Jarosław Rudy Politechnika Wrocławska 28 lutego 2017 Systemy operacyjne Laboratorium 9 Perl wyrażenia regularne Jarosław Rudy Politechnika Wrocławska 28 lutego 2017 Temat obejmuje wykorzystanie wyrażeń regularnych w perlu. Wyrażenia same w sobie są w zasadzie

Bardziej szczegółowo

Funkcje. Rozdział 3a Funkcje wierszowe. Funkcje znakowe (1) Funkcje wierszowe

Funkcje. Rozdział 3a Funkcje wierszowe. Funkcje znakowe (1) Funkcje wierszowe Funkcje Rozdział 3a Funkcje wierszowe Funkcje wierszowe (funkcje znakowe, funkcje liczbowe, funkcje operujące na datach, funkcje konwersji, funkcje polimorficzne) Przekształcają dane, pobrane przez polecenie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania zasady ich tworzenia

Języki programowania zasady ich tworzenia Strona 1 z 18 Języki programowania zasady ich tworzenia Definicja 5 Językami formalnymi nazywamy każdy system, w którym stosując dobrze określone reguły należące do ustalonego zbioru, możemy uzyskać wszystkie

Bardziej szczegółowo

Struktury, unie, formatowanie, wskaźniki

Struktury, unie, formatowanie, wskaźniki Struktury, unie, formatowanie, wskaźniki 1. Napisz aplikację, która na wejściu dostaje napis postaci W Roku Pańskim 1345, władca Henryk 12, na rzecz swoich 143209 poddanych uchwalił dekret o 20 procentowej

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 6

JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM. Wykład 6 JĘZYKI PROGRAMOWANIA Z PROGRAMOWANIEM OBIEKTOWYM Wykład 6 1 SPECYFIKATOR static Specyfikator static: Specyfikator ten powoduje, że zmienna lokalna definiowana w obrębie danej funkcji nie jest niszczona

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu MS Word 2010 PL umożliwia wykonywanie działań matematycznych.

Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu MS Word 2010 PL umożliwia wykonywanie działań matematycznych. Edytor tekstu MS Word 2010 PL. Edytor tekstu MS Word 2010 PL umożliwia wykonywanie działań matematycznych. Edytor tekstu MS Word 2010 PL umożliwia wykonywanie działań matematycznych, pod warunkiem, że

Bardziej szczegółowo

Język SQL. Rozdział 3. Funkcje wierszowe

Język SQL. Rozdział 3. Funkcje wierszowe Język SQL. Rozdział 3. Funkcje wierszowe Funkcje wierszowe (funkcje znakowe, funkcje liczbowe, funkcje operujące na datach, funkcje konwersji, funkcje polimorficzne). 1 Funkcje Przekształcają dane, pobrane

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312,

Krzysztof Kadowski. PL-E3579, PL-EA0312, Krzysztof Kadowski PL-E3579, PL-EA0312, kadowski@jkk.edu.pl Bazą danych nazywamy zbiór informacji w postaci tabel oraz narzędzi stosowanych do gromadzenia, przekształcania oraz wyszukiwania danych. Baza

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Składnia języka C# (cz. 1)

Wykład 2 Składnia języka C# (cz. 1) Wizualne systemy programowania Wykład 2 Składnia języka C# (cz. 1) 1 dr Artur Bartoszewski -Wizualne systemy programowania, sem. III- WYKŁAD Wizualne systemy programowania Budowa projektu 2 Struktura programu

Bardziej szczegółowo

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość

1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 1. Wartość, jaką odczytuje się z obszaru przydzielonego obiektowi to: a) I - wartość b) definicja obiektu c) typ oboektu d) p - wartość 2. Poprawna definicja wskażnika b to: a) float *a, **b = &a; b) float

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)

Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV) Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4

Bardziej szczegółowo

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php

Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Oczywiście plik musi mieć rozszerzenie *.php Znaczniki PHP komunikują serwerowi gdzie rozpoczyna się i kończy kod PHP. Tekst między nimi jest interpretowany jako kod PHP, natomiast poza nimi jako kod HTML.

Bardziej szczegółowo

Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++

Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++ Języki programowania obiektowego Nieobiektowe elementy języka C++ Roman Simiński roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Przetwarzanie tablic znaków Łańcuchy znakowe jako tablice znaków

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka

ARKUSZ KALKULACYJNY komórka ARKUSZ KALKULACYJNY Arkusz kalkulacyjny program służący do obliczeń, kalkulacji i ich interpretacji graficznej w postaci wykresów. Przykłady programów typu Arkusz Kalkulacyjny: - Ms Excel (*.xls; *.xlsx)

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania. Wykład Funkcje. Krzysztof Banaś Podstawy programowania 1

Podstawy programowania. Wykład Funkcje. Krzysztof Banaś Podstawy programowania 1 Podstawy programowania. Wykład Funkcje Krzysztof Banaś Podstawy programowania 1 Programowanie proceduralne Pojęcie procedury (funkcji) programowanie proceduralne realizacja określonego zadania specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Metody numeryczne Laboratorium 2

Metody numeryczne Laboratorium 2 Metody numeryczne Laboratorium 2 1. Tworzenie i uruchamianie skryptów Środowisko MATLAB/GNU Octave daje nam możliwość tworzenia skryptów czyli zapisywania grup poleceń czy funkcji w osobnym pliku i uruchamiania

Bardziej szczegółowo

Podstawy JavaScript ćwiczenia

Podstawy JavaScript ćwiczenia Podstawy JavaScript ćwiczenia Kontekst:

Bardziej szczegółowo

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE

1 P roste e t ypy p d a d n a ych c - c ąg ą g d a d l a szy 2 T y T py p z ł z o ł żo ż ne e d a d n a ych c : T BLICE 1. Proste typy danych- ciąg dalszy 2. Typy złożone danych : TABLICE Wykład 3 ZMIENNE PROSTE: TYPY WBUDOWANE Typy zmiennoprzecinkowe: float double long double Różne rozmiary bajtowe. W konsekwencji różne

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Karta pracy 1

Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 Bazy danych Karta pracy 1 1. Utwórz katalog Bazy danych służący do przechowywania wszelkich danych dotyczących kursu. 2. W katalogu Bazy danych stwórz podkatalog BD1 służący jako

Bardziej szczegółowo

PROFFICE Opis formatu pliku wyciągów BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

PROFFICE Opis formatu pliku wyciągów BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA PROFFICE Opis formatu pliku wyciągów BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. SPECYFIKACJA FORMATU PLIKÓW MT940/MT942 3 1.1. WSTĘP 3 1.2. STRUKTURA KOMUNIKATU MT940 - WYCIĄGI 3 1.2.1 STRUKTURA POLA :86:

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400

QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 QUERY język zapytań do tworzenia raportów w AS/400 Dariusz Bober Katedra Informatyki Politechniki Lubelskiej Streszczenie: W artykule przedstawiony został język QUERY, standardowe narzędzie pracy administratora

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab

LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI. Wprowadzenie do środowiska Matlab LABORATORIUM 3 ALGORYTMY OBLICZENIOWE W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI Wprowadzenie do środowiska Matlab 1. Podstawowe informacje Przedstawione poniżej informacje maja wprowadzić i zapoznać ze środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba

Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Programowanie w języku C++ Grażyna Koba Kilka definicji: Program komputerowy to ciąg instrukcji języka programowania, realizujący dany algorytm. Język programowania to zbiór określonych instrukcji i zasad

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania

Wstęp do programowania Wstęp do programowania wykład 2 Piotr Cybula Wydział Matematyki i Informatyki UŁ 2012/2013 http://www.math.uni.lodz.pl/~cybula Język programowania Każdy język ma swoją składnię: słowa kluczowe instrukcje

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa

UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa UWAGA!!! Przed przystąpieniem do zamknięcia roku proszę zrobić kopie bezpieczeństwa Następnie należy sprawdzić czy w KOLFK w Słownik i-> Dokumenty-> znajduje się dokument BO- Bilans Otwarcia (w grupie

Bardziej szczegółowo

Przed zaimportowaniem danych należy odpowiednio skonfigurować sposób interpretacji danych z zakładki [Ustawienie pliku importu]

Przed zaimportowaniem danych należy odpowiednio skonfigurować sposób interpretacji danych z zakładki [Ustawienie pliku importu] Program Generator JPK_VAT (i podobne) Przeznaczenie programu: generowanie Jednorodnego Pliku Kontrolnego VAT (JPK_VAT) w formacie określonym specyfikacją http://www.mf.gov.pl/documents/764034/5134536/schemat_jpk_vat(2)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów

Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Projekt Hurtownia, realizacja rejestracji dostaw produktów Ćwiczenie to będzie poświęcone zaprojektowaniu formularza pozwalającego na rejestrację dostaw produktów dla naszej hurtowni. Dane identyfikujące

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program.

Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. PYTHON Język programowania zbiór reguł określających, które ciągi symboli tworzą program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje ten program. Aby program napisany w danym języku mógł być wykonany, niezbędne

Bardziej szczegółowo

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach?

Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Część XVIII C++ Funkcje Widoczność zmiennych Czy wartości każdej zmiennej można zmieniać w dowolnym miejscu kodu? Czy można zadeklarować dwie zmienne o takich samych nazwach? Umiemy już podzielić nasz

Bardziej szczegółowo

ISO/ANSI C - funkcje. Funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje

ISO/ANSI C - funkcje. Funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje. ISO/ANSI C - funkcje Funkcje (podprogramy) Mianem funkcji określa się fragment kodu, który może być wykonywany wielokrotnie z różnych miejsc programu. Ogólny zapis: typ nazwa(argumenty) ciało funkcji typ określa typ danych

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5

Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Konfiguracja parametrów pozycjonowania GPS 09.05.2008 1/5 Format złożonego polecenia konfigurującego system pozycjonowania GPS SPY-DOG SAT ProSafe-Flota -KGPS A a B b C c D d E e F f G g H h I i J j K

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI

Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA. D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Dr inż. Grażyna KRUPIŃSKA Grazyna.Krupinska@fis.agh.edu.pl D-10 pokój 227 WYKŁAD 7 WSTĘP DO INFORMATYKI Wyrażenia 2 Wyrażenia w języku C są bardziej elastyczne niż wyrażenia w jakimkolwiek innym języku

Bardziej szczegółowo

utworz tworzącą w pamięci dynamicznej tablicę dwuwymiarową liczb rzeczywistych, a następnie zerującą jej wszystkie elementy,

utworz tworzącą w pamięci dynamicznej tablicę dwuwymiarową liczb rzeczywistych, a następnie zerującą jej wszystkie elementy, Lista 3 Zestaw I Zadanie 1. Zaprojektować i zaimplementować funkcje: utworz tworzącą w pamięci dynamicznej tablicę dwuwymiarową liczb rzeczywistych, a następnie zerującą jej wszystkie elementy, zapisz

Bardziej szczegółowo

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak:

Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: Ogólny schemat prostego formularza: A może lepiej zamiast przycisku opartego o input tak: accept - typy zawartości MIME akceptowane przez serwer (opcjonalny) accept-charset - zestaw znaków akceptowanych

Bardziej szczegółowo

Analiza leksykalna 1. Języki formalne i automaty. Dr inż. Janusz Majewski Katedra Informatyki

Analiza leksykalna 1. Języki formalne i automaty. Dr inż. Janusz Majewski Katedra Informatyki Analiza leksykalna 1 Języki formalne i automaty Dr inż. Janusz Majewski Katedra Informatyki Zadanie analizy leksykalnej Kod źródłowy (ciąg znaków) Analizator leksykalny SKANER Ciąg symboli leksykalnych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf

1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf 1. Wprowadzanie danych z klawiatury funkcja scanf Deklaracja int scanf ( const char *format, wskaźnik, wskaźnik,... ) ; Biblioteka Działanie stdio.h Funkcja scanf wczytuje kolejne pola (ciągi znaków),

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych

Laboratorium Wstawianie skryptu na stroną: 2. Komentarze: 3. Deklaracja zmiennych 1. Wstawianie skryptu na stroną: Laboratorium 1 Do umieszczenia skryptów na stronie służy znacznik: //dla HTML5 ...instrukcje skryptu //dla HTML4 ...instrukcje

Bardziej szczegółowo

Obliczenia inżynierskie arkusz kalkulacyjny. Technologie informacyjne

Obliczenia inżynierskie arkusz kalkulacyjny. Technologie informacyjne Obliczenia inżynierskie arkusz kalkulacyjny Technologie informacyjne Wprowadzanie i modyfikacja danych Program Excel rozróżnia trzy typy danych: Etykiety tak określa sie wpisywany tekst: tytuł tabeli,

Bardziej szczegółowo

Umieszczanie kodu. kod skryptu

Umieszczanie kodu. kod skryptu PHP Definicja PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Jego składnia jest bardzo podobna do popularnych języków programowania C/C++, lecz jest bardzo uproszczona

Bardziej szczegółowo

Elementy języków programowania

Elementy języków programowania Elementy języków programowania Olsztyn 2007-2012 Wojciech Sobieski Języki programowania wymyślono po to, by można było dzięki nim tworzyć różnorodne programy komputerowe. Oczekuje się również, że tworzone

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe

Wydział Zarządzania AGH. Katedra Informatyki Stosowanej. Podstawy VBA cz. 2. Programowanie komputerowe Wydział Zarządzania AGH Katedra Informatyki Stosowanej Podstawy VBA cz. 2 Programowanie 1 Program wykładu Typy danych Wyrażenia Operatory 2 VBA Visual Basic dla aplikacji (VBA) firmy Microsoft jest językiem

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Składkowy

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Składkowy Struktura pliku wejściowego ippk Plik Składkowy INFORMACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORMATU... 3 DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH... 4 ŁADOWANIE PLIKU... 4 INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem.

WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM. NetBeans. Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. WYKONANIE APLIKACJI OKIENKOWEJ OBLICZAJĄCEJ SUMĘ DWÓCH LICZB W ŚRODOWISKU PROGRAMISTYCZNYM NetBeans Wykonał: Jacek Ventzke informatyka sem. VI 1. Uruchamiamy program NetBeans (tu wersja 6.8 ) 2. Tworzymy

Bardziej szczegółowo

LibreOffice Calc VBA

LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc VBA LibreOffice Calc umożliwia tworzenie własnych funkcji i procedur przy użyciu składni języka VBA. Dostęp do edytora makr: Narzędzia->Makra->Zarządaj makrami->libreoffice Calc Aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Informatyka I. Typy danych. Operacje arytmetyczne. Konwersje typów. Zmienne. Wczytywanie danych z klawiatury. dr hab. inż. Andrzej Czerepicki

Informatyka I. Typy danych. Operacje arytmetyczne. Konwersje typów. Zmienne. Wczytywanie danych z klawiatury. dr hab. inż. Andrzej Czerepicki Informatyka I Typy danych. Operacje arytmetyczne. Konwersje typów. Zmienne. Wczytywanie danych z klawiatury. dr hab. inż. Andrzej Czerepicki Politechnika Warszawska Wydział Transportu 2019 1 Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Języki programowania. Przetwarzanie tablic znaków. Część druga. Autorzy Tomasz Xięski Roman Simiński

Języki programowania. Przetwarzanie tablic znaków. Część druga. Autorzy Tomasz Xięski Roman Simiński Języki programowania Część druga Przetwarzanie tablic znaków Autorzy Tomasz Xięski Roman Simiński Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu, lektura tych materiałów nie zastąpi uważnego w nim

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Lab 9 Podstawy Programowania

Lab 9 Podstawy Programowania Lab 9 Podstawy Programowania (Kaja.Gutowska@cs.put.poznan.pl) Wszystkie kody/fragmenty kodów dostępne w osobnym pliku.txt. Materiały pomocnicze: Wskaźnik to specjalny rodzaj zmiennej, w której zapisany

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania

Podstawy programowania Podstawy programowania Część siódma Przetwarzanie tablic znaków Autor Roman Simiński Kontakt roman.siminski@us.edu.pl www.programowanie.siminskionline.pl Niniejsze opracowanie zawiera skrót treści wykładu,

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania aplikacji biznesowych w systemie SAP R/3

Podstawy projektowania aplikacji biznesowych w systemie SAP R/3 Podstawy projektowania aplikacji biznesowych w systemie SAP R/3 SAP R/3 Zintegrowany zbiór aplikacji zaprojektowanych w celu wspomagania przetwarzania danych w dużych firmach Producent SAP AG SAP Systems

Bardziej szczegółowo

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota

2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota Laboratorium nr 2 1/7 Język C Instrukcja laboratoryjna Temat: Wprowadzenie do języka C 2 Przygotował: mgr inż. Maciej Lasota 1) Wprowadzenie do języka C. Język C jest językiem programowania ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1

Spis treści OPIS PLIKU W FORMACIE CSV Z DANYMI PPE LUB EP 1 O PIS PLIKU W F O R M A C I E CSV Z D A N Y M I PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH L U B E K S PRESÓW PIENIĘŻNYCH D O K U M E N T A C J A T E C H N I C Z N A W E R S J A 4.0 L I P I E C 2 0 1 4 Spis treści 1. Struktura

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych

Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1 Podstawowe operacje arytmetyczne i logiczne dla liczb binarnych 1. Podstawowe operacje logiczne dla cyfr binarnych Jeśli cyfry 0 i 1 potraktujemy tak, jak wartości logiczne fałsz i prawda, to działanie

Bardziej szczegółowo

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Korekt Składek

Struktura pliku wejściowego ippk Plik Korekt Składek Struktura pliku wejściowego ippk Plik Korekt Składek INFORMACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORMATU... 3 DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH... 4 ŁADOWANIE PLIKU... 4 INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access

Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie bazy danych na przykładzie Access Tworzenie tabeli Kwerendy (zapytania) Selekcja Projekcja Złączenie Relacja 1 Relacja 2 Tworzenie kwedend w widoku projektu Wybór tabeli (tabel) źródłowych Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Pascal - wprowadzenie

Pascal - wprowadzenie Pascal - wprowadzenie Ogólne informacje o specyfice języka i budowaniu programów Filip Jarmuszczak kl. III c Historia Pascal dawniej jeden z najpopularniejszych języków programowania, uniwersalny, wysokiego

Bardziej szczegółowo

1 Powtórzenie wiadomości

1 Powtórzenie wiadomości 1 Powtórzenie wiadomości Zadanie 1 Napisać program, który w trybie dialogu z użytkownikiem przyjmie liczbę całkowitą, a następnie wyświetli informację czy jest to liczba parzysta czy nieparzysta oraz czy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH

MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH MATERIAŁY - udostępnianie materiałów dydaktycznych w sieci SGH SPIS TREŚCI i EKRANÓW WSTĘP Ekran1: Wstęp. Logowanie Ekran2: Strona początkowa UDOSTEPNIONE MATERIAŁY Ekran3: Dostępne materiały Ekran4: Zawartość

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Panel sterujący

BAZY DANYCH Panel sterujący BAZY DANYCH Panel sterujący Panel sterujący pełni z reguły rolę centrum, z którego wydajemy polecenia i uruchamiamy różnorodne, wcześniej zdefiniowane zadania, np. wyświetlamy formularze lub drukujemy

Bardziej szczegółowo

Autoryzacja zleceń kodem SMS. Dodatek do instrukcji głównej

Autoryzacja zleceń kodem SMS. Dodatek do instrukcji głównej Płońsk 2019 Spis treści Spis treści Oznaczenia...3...4 1.1. Pierwsze logowanie...4 1.2. Logowanie do systemu...6 1.3. Reset hasła dostępu...7 1.4. Zmiana hasła dostępu...7 2. Autoryzacja kodem SMS...9

Bardziej szczegółowo

Delphi Laboratorium 3

Delphi Laboratorium 3 Delphi Laboratorium 3 1. Procedury i funkcje Funkcja jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność i zwraca wynik. Procedura jest to wydzielony blok kodu, który wykonuje określoną czynność,

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL

Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Przestrzenne bazy danych Podstawy języka SQL Stanisława Porzycka-Strzelczyk porzycka@agh.edu.pl home.agh.edu.pl/~porzycka Konsultacje: wtorek godzina 16-17, p. 350 A (budynek A0) 1 SQL Język SQL (ang.structured

Bardziej szczegółowo

Język C zajęcia nr 11. Funkcje

Język C zajęcia nr 11. Funkcje Język C zajęcia nr 11 Funkcje W języku C idea podprogramów realizowana jest wyłącznie poprzez definiowanie i wywołanie funkcji. Każda funkcja musi być przed wywołaniem zadeklarowana. Deklaracja funkcji

Bardziej szczegółowo

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij.

Strona główna. Strona tytułowa. Programowanie. Spis treści. Sobera Jolanta 16.09.2006. Strona 1 z 26. Powrót. Full Screen. Zamknij. Programowanie Sobera Jolanta 16.09.2006 Strona 1 z 26 1 Wprowadzenie do programowania 4 2 Pierwsza aplikacja 5 3 Typy danych 6 4 Operatory 9 Strona 2 z 26 5 Instrukcje sterujące 12 6 Podprogramy 15 7 Tablice

Bardziej szczegółowo

Pracownia Komputerowa wyk ad VI

Pracownia Komputerowa wyk ad VI Pracownia Komputerowa wyk ad VI dr Magdalena Posiada a-zezula Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl http://www.fuw.edu.pl/~mposiada Magdalena.Posiadala@fuw.edu.pl 1 Przypomnienie 125 (10) =? (2) Liczby ca kowite

Bardziej szczegółowo

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem.

Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje. dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. Języki programowania C i C++ Wykład: Typy zmiennych c.d. Operatory Funkcje 1 dr Artur Bartoszewski - Języki C i C++, sem. 1I- WYKŁAD programowania w C++ Typy c.d. 2 Typy zmiennych Instrukcja typedef -

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Kraj/region i język Ustawienia regionalne Liczby Waluta Czas i data Inne...

Spis treści. 1 Kraj/region i język Ustawienia regionalne Liczby Waluta Czas i data Inne... 2 Spis treści 1 Kraj/region i język 4 1.1 Ustawienia regionalne................................... 4 1.2 Liczby............................................ 4 1.3 Waluta............................................

Bardziej szczegółowo