Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii"

Transkrypt

1 Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii Białystok, 20 czerwca 2012 r. 1

2 Spotkanie ma na celu przybliżenie zasad związanych z ubieganiem się o pomoc o dofinansowanie projektów związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. 2

3 Do kogo kierowany jest konkurs? 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia. 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 3. Podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w ramach realizacji obowiązków własnych gmin. 4. Podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat lub województwo. 5. Podmioty wykonujące usługi publiczne na podstawie umowy zawartej z jst na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska. 6. Spółki prawa handlowego nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki, porozumienia, stowarzyszenia. 7. Spółki wodne. 8. Administracja rządowa szczebla terytorialnego. 3

4 9. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 10.Straż Pożarna. 11.PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne. 12.Parki narodowe i krajobrazowe, nadleśnictwa. 13.Podmioty sprawujące nadzór lub zarządzające ochroną obszarów chronionych. 14.Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej). 15.Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły. 16.Jednostki i instytucje naukowe. 17.Placówki kultury, szkoły wyższe, podmioty tworzące system oświaty w myśl ustawy o systemie oświaty, domy pomocy społecznej, zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia. 18.Podmioty działające na podstawie Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 28 lipca 2005r. (Dz.U. nr169, poz 1420). 19.Porozumienia podmiotów wymienionych wyżej reprezentowane przez Lidera. 20.Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy. 4

5 Mikroprzedsiębiorstwa Małe i średnie przedsiębiorstwa definiowane zgodnie z załącznikiem I do Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), (Dz.U. UE L Nr 214 z dnia , s. 3). Za przedsiębiorstwo uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej) lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w krajowym rejestrze sądowym (na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców). 5

6 6

7 Należy mieć świadomość, iż odpowiedzialność za prawidłowe określenie wielkości przedsiębiorstwa spoczywa na samym przedsiębiorcy, który w dokumentacji aplikacyjnej składa oświadczenie dotyczące statusu firmy. Błędne określenie wielkości przedsiębiorstwa, a w konsekwencji ubieganie się o dotację w nieprawidłowej wysokości, jest przesłanką do odrzucenia wniosku na etapie oceny formalnej lub uznania, jeśli status przedsiębiorstwa jest kontrolowany na etapie realizacji projektu, już przyznanej pomocy publicznej za nielegalną. 7

8 Działanie 5.2 dotyczy projektów z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wsparcie otrzymają, projekty dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z budową sieci energetycznej dla celów dystrybucji uzyskanej energii ze źródeł odnawialnych do istniejącej sieci energetycznej. W ramach działania finansowane będą projekty dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. 8

9 Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem wsparcia 1. Zakup urządzeń do produkcji, przetwarzania, magazynowania i przesyłu energii ze źródeł odnawialnych (energia wiatrowa, wodna, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe, energia uzyskiwana z wykorzystaniem biomasy i inne) oraz budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury umożliwiającej funkcjonowanie tych urządzeń. 2. Zakup nowoczesnych technologii, projektów technicznych oraz know-how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 3. Budowa, zwiększenie mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, w tym jednostek wytwarzających energię w skojarzeniu wykorzystujących odnawialne źródła energii. 4. Budowa sieci energetycznej oraz pozostałej infrastruktury przesyłowej dla celów dystrybucji uzyskanej energii elektrycznej, cieplnej uzyskanych z odnawialnych źródeł energii do istniejącej sieci energetycznej i ciepłowniczej. Budowa infrastruktury przesyłowej służącej do dostarczania nośników energii odnawialnej do urządzeń wytwarzających energię w oparciu o odnawialne źródła energii. 9

10 W ramach poszczególnych projektów wartość elementów dotyczących OZE powinna być dominująca w strukturze wydatków, tak aby jednoznacznie można było zakwalifikować projekt do rodzajów wskazanych powyżej, natomiast możliwe jest dopełnienie inwestycji o elementy związane np. z termomodernizacją. W ramach konkursu nie przewiduje się dofinansowania inwestycji realizowanych przez jst u osób indywidualnych, np. montażu instalacji solarnych w prywatnych budynkach mieszkalnych. W ramach konkursu dofinansowaniu podlegać będą projekty dotyczące następujących kategorie interwencji: 39 - Energia odnawialna: wiatrowa Energia odnawialna: słoneczna Energia odnawialna: z biomasy Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe Efektywność energetyczna, produkcja skojarzona (kogeneracja), zarządzanie energią. 10

11 O ile można aplikować? Minimalna/maksymalna wartość projektu powinna być zgodna z zapisami dokumentu Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej z dnia 8 października 2010 r. (wersja dokumentu dostępna na dzień ogłoszenia konkursu na stronie Budowa małych i średnich jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu: maksymalna wartość projektu 10 mln PLN (zgodnie z założeniami demarkacji kwotowej w RPO kwalifikowalne są projekty o wartości poniżej 10 mln PLN kosztów kwalifikowalnych). Budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: maksymalna wartość projektu 20 mln PLN (zgodnie z założeniami demarkacji kwotowej w RPO kwalifikowalne są projekty o wartości poniżej 20 mln PLN kosztów kwalifikowalnych). 11

12 Projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii: budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, inwestycje wykorzystujące nowoczesne technologie oraz know-how w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii: maksymalna wartość projektu 20 mln PLN z wyłączeniem inwestycji w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z biomasy lub biogazu, gdzie maksymalna wartość projektu wynosi 10 mln PLN oraz dla inwestycji w zakresie budowy lub rozbudowy małych elektrowni wodnych 10 mln PLN (zgodnie z założeniami demarkacji kwotowej w RPO kwalifikowalne są projekty o wartości poniżej odpowiednio 20/10 mln PLN kosztów kwalifikowalnych). 12

13 Demarkacja z PROW w zakresie odnawialnych źródeł energii (dotyczy tylko beneficjentów objętych PROW, czyli gmin lub jednostek organizacyjnych, dla której organizatorem jest jst): 1) na obszarach objętych interwencją PROW: projekty o wartości (kwocie) dofinansowania powyżej 3 mln PLN, projekty o wartości (kwocie) dofinansowania poniżej 3 mln PLN tylko w przypadku gdy gmina nie może już korzystać ze wsparcia z PROW (np. gdy z PROW otrzymała wsparcie na 2,5 mln PLN, a kolejny projekt ma wartość przekraczającą pozostałą kwotę możliwą do wykorzystania w PROW) 2) na obszarach nie objętych PROW: bez wartości minimalnej. 13

14 O ile można aplikować? Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: 1) projekty nie objęte pomocą publiczną oraz objęte pomocą de minimis max. 85% kosztów kwalifikowalnych, 2) projekty objęte pomocą publiczną (sektorową i regionalna pomocą inwestycyjna (RPI)) intensywność pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami określonymi w oparciu o mapę pomocy regionalnej: 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku średniego przedsiębiorcy; 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy. 14

15 W ramach działania pomoc publiczna udzielana będzie na podstawie: Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 214, poz.1661); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 236, poz. 1562); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1599, z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm.). 15

16 Czy wsparcie stanowi pomoc publiczną? Na to pytanie powinien odpowiedzieć tzw. test pomocy publicznej. Na podstawie art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) można uznać, iż pomocą publiczną jest wsparcie udzielane przedsiębiorstwu, o ile jednocześnie spełnione są następujące warunki: jest przyznawane przez Państwo lub pochodzi ze środków państwowych, udzielane jest na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku, ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów), grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi UE. 16

17 Wnioskodawca (z wyłączeniem MŚP) ma obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej. Szczegółowy opis analizy w tym zakresie należy zawrzeć w studium wykonalności natomiast we wniosku o dofinansowanie przedstawić jedynie jej wynik. Ciężar wykazania istnienia pomocy lub jej braku leży po stronie Wnioskodawcy. 17

18 Co do zasady pomocą publiczną objęte będą wszystkie projekty, których wnioskodawcami będą przedsiębiorstwa. Należy rozróżnić tu trzy możliwe do zastosowania ścieżki uzyskania wsparcia: 1. Wsparcie przedsiębiorstw energetycznych 2. Wsparcie w ramach RPI regionalnej pomocy inwestycyjnej 3. De minimis 18

19 Ad 1) wsparcie sektorowe na podstawie rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie m. in. energetyki dla projektów zakładających inwestycje w zakresie produkcji i sprzedaży energii elektrycznej, czyli dla podmiotów spełniających definicję przedsiębiorstwa energetycznego zgodnie z przedmiotowym rozporządzeniem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. z 2009 r. Nr 214, poz. 1661) pomoc w zakresie energetyki może być udzielana przedsiębiorstwom energetycznym w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi; 19

20 Ad 2) wsparcie w oparciu o regionalną pomoc inwestycyjną dla projektów polegających na inwestycji w środki trwałe/technologię z zakresu OZE, w których wytwarzana energia będzie wykorzystywana jedynie na własne potrzeby przedsiębiorstwa, przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia jest warunek nowej inwestycji określony w rozporządzeniu; Ad 3) wsparcie w ramach kwoty pomocy de minimis dla projektów polegających na inwestycji w środki trwałe/technologię z zakresu OZE, w których wytwarzana energia będzie wykorzystywana jedynie na własne potrzeby przedsiębiorstwa, przy czym wartość pomocy uzyskanej w ramach projektu łącznie z inną pomocą o charakterze de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podaktkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro lub 100 tys. euro otrzymanej przez beneficjenta pomocy prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego. 20

21 Na co może być przeznaczone wsparcie gdy stanowi ono pomoc publiczną? Pomoc może być udzielona jedynie na nową inwestycję tj. inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związaną z: utworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych, dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie. Nową inwestycją nie jest inwestycja prowadząca jedynie do odtworzenia zdolności produkcyjnych oraz nabycie udziałów lub akcji przedsiębiorcy. Nowa inwestycja nie może zostać rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku do IZ RPOWP. 21

22 Rozpoczęcie realizacji inwestycji następuje z chwilą podjęcia prac budowlanych lub złożenia pierwszego oświadczenia woli dotyczącego nabycia ruchomych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym w szczególności zawarcia umowy sprzedaży, leasingu, najmu, dzierżawy. Nie stanowią rzeczowego rozpoczęcia realizacji inwestycji czynności podejmowane w ramach działań przygotowawczych, w szczególności dot. biznes planu/studiów wykonalności, usług doradczych, związanych z przygotowaniem inwestycji, w tym analizy przygotowawcze (techniczne, finansowe, ekonomiczne) oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej. Nabycie nieruchomości nie stanowi rozpoczęcia prac inwestycyjnych związanych z realizacją nowej inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych* następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami przygotowawczymi są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów; wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy. *zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623). 22

23 Pomoc sektorowa W ramach nowej inwestycji mogą być realizowane projekty polegające w szczególności na: budowie lub przebudowie infrastruktury i urządzeń służących do produkcji, dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, budowie lub przebudowie infrastruktury i urządzeń służących do produkcji, dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu z odnawialnych źródeł energii, zakupie lub modernizacji urządzeń służących do produkcji, przetwarzania, dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej lub cieplnej. Prace związane z realizacją projektu mogą się rozpocząć po złożeniu przez beneficjenta pomocy wniosku i uzyskaniu przez beneficjenta pomocy od podmiotu udzielającego pomocy pisemnego potwierdzenia, z zastrzeżeniem szczegółowej weryfikacji wniosku, że projekt spełnia warunki uzyskania pomocy i kwalifikuje się do objęcia pomocą. Przez rozpoczęcie prac związanych z realizacją projektu należy rozumieć podjęcie prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia ruchomych środków trwałych, z wyłączeniem przygotowania lub opracowania dokumentacji projektowej. Potwierdzenie jest wydawane przez podmiot udzielający pomocy w terminie do 60 dni od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie. 23

24 W przypadku każdej ze wskazanych powyżej ścieżek projekt musi spełniać warunki określone w danym programie pomocowym, w tym w szczególności w zakresie kwalifikowalności beneficjenta, zakresu projektu, wydatków kwalifikowalnych, intensywności pomocy etc. Projekty, w których zostanie zidentyfikowana pomoc publiczna otrzymają wsparcie zgodnie z właściwym rozporządzeniem pomocowym lub z decyzją KE o dopuszczalności pomocy indywidualnej. Wnioskodawca ma obowiązek przeprowadzenia testu pomocy publicznej. Szczegółowy opis analizy w tym zakresie należy zawrzeć w studium wykonalności/biznes planie natomiast we wniosku o dofinansowanie przedstawić jedynie jej wynik. Ciężar wykazania istnienia pomocy lub jej braku leży po stronie Wnioskodawcy. 24

25 Jak określić wydatki kwalifikowalne projektu? Wydatki kwalifikowalne przedstawione przez Beneficjenta we wniosku aplikacyjnym muszą być zgodne z : Krajowymi wytycznymi dotyczącymi kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania obowiązującymi od dnia 14 maja 2010 r; Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata (RPOWP); Szczegółowym opisem priorytetów RPOWP na lata ; Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (Załącznik nr 6 do Szczegółowego opisu priorytetów RPOWP na lata ); Rozporządzeniami pomocowymi w przypadku projektów objętych pomocą publiczną 25

26 Wydatkami kwalifikowanymi do wsparcia w ramach Działania są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji projektu oraz poniesione zgodnie z wytycznymi IZ RPOWP w sprawie udzielania zamówień oraz wyboru wykonawców w transakcjach nieobjętych Ustawą prawo zamówień publicznych. Wszelkie wydatki w ramach projektu muszą być zgodne ze wskazanymi powyżej wytycznymi, niezależnie od terminu ich poniesienia, co oznacza w praktyce, że wytyczne dotyczą także wydatków poniesionych w okresie oczekiwania na decyzję IZ RPOWP o przyznaniu dofinansowania. 26

27 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną (z wyłączeniem pomocy de minimis) rozpoczęcie realizacji inwestycji w terminie wcześniejszym tj. przed złożeniem wniosku do IZ dyskwalifikuje projekt do otrzymania dofinansowania. Warunki dotyczące kwalifikowalności czasowej projektu (spełniania efektu zachęty) dotyczą całego projektu składanego do oceny zarówno części dotyczącej wydatków kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych. Mimo że pomoc pokrywa część wydatków kwalifikowanych, to projekt składa się integralnie z tych dwóch rodzajów wydatków. W konsekwencji rozpoczęcie prac przed złożeniem wniosku w zakresie części niekwalifikowanej, analogicznie jak w zakresie części kwalifikowanej powinien być uznany jako okoliczność dyskwalifikująca projekt w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej. 27

28 Art. 13 ust. 10 rozporządzenia Komisji 800/ 2008 stanowi, iż dla uniknięcia sytuacji, w której duży projekt inwestycyjny zostałby sztucznie podzielony na podprojekty, duży projekt inwestycyjny uznaje się za jednostkowy projekt inwestycyjny, jeśli inwestycja prowadzona jest na przestrzeni trzech lat przez tę samą firmę lub te same firmy i składa się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny. Ww. przepis konstytuuje zasadę zgodnie z którą, jeżeli etapy inwestycji są ze sobą funkcjonalnie i ekonomicznie powiązane to stanowią jedną inwestycję bez względu na to, czy jest realizowana przez jednego, czy przez kilku przedsiębiorców. Zasady te mają przeciwdziałać praktyce sztucznego dzielenia projektów w celu obejścia zasad pomocy regionalnej, czyli praktyce, która może skutkować udzielaniem pomocy na przedsięwzięcia inwestycyjne, które w związku z funkcjonalnym i ekonomicznym ścisłym powiązaniem ich poszczególnych etapów należy traktować jako już rozpoczęte. 28

29 Szczegółowe informacje na temat kwalifikowalności wydatków zawierają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata (Załącznik nr 6 do Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata dokumentu zatwierdzonego Uchwałą Nr 39/501/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 lipca 2011 r.) UWAGA!!! Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , kosztem niekwalifikowanym będą koszty zarządzania projektem, natomiast wydatki związane z przygotowaniem projektu kwalifikowalne mogą być tylko i wyłącznie w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. 29

30 Jak prawidłowo przygotować dokumentację projektu? 1) Należy zapoznać się z dokumentacją konkursową: ogłoszeniem o konkursie i regulaminem konkursu 2) Należy zapoznać się wymaganymi formularzami oraz instrukcjami 3) Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata jest wypełniany w generatorze wniosków Pola z rozwijalnym menu Walidacja danych (wydruk próbny) Sposób zapisania wniosku aby zapewnić zgodność sumy kontrolnej 4) Należy zapoznać się z kryteriami merytoryczno-technicznymi 30

31 Na co w szczególności należy zwrócić uwagę Wniosek podlega odrzuceniu na etapie oceny formalnej w przypadku nie spełnienia kryteriów formalnych bądź naruszenia zasad konkursu określonych w regulaminie (w regulaminie wskazano katalog błędów niepodlegających poprawie); Skorygowanie dokumentacji projektu poza zakresem wymienionym w piśmie wzywającym do poprawy błędów formalnych jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy zakres zmian nie ma wpływu na treść merytoryczną wniosku, a Wnioskodawca wskaże je w piśmie przewodnim do poprawionego wniosku. Wniosek podlega odrzuceniu w przypadku, gdy Wnioskodawca dokona korekty poza zakresem wskazanym w piśmie i bez powiadomienia o tym fakcie IZ RPOWP, bądź gdy zakres wprowadzonych zmian dotyczy kwestii merytorycznych. 31

32 Najczęściej popełniane błędy w dokumentacji aplikacyjnej (ocena merytoryczna) Brak znajomości kryteriów merytoryczno-technicznych, Zbytnia ogólnikowość, co uniemożliwia pozytywną ocenę w szczególności w ramach kryteriów dopuszczających, Niedostateczny lub błędny dobór wskaźników realizacji celów projektu, niewystarczające opisy, brak informacji o osiągnięciu wartości docelowych, brak informacji na jakiej podstawie oszacowano wielkości poszczególnych wskaźników (np. pkt. V.4 wniosku o dofinansowanie) Niedostateczne informacje dotyczące wykonalności technicznej, Braki w prezentacji wszystkich wydatków planowanego przedsięwzięcia, Fragmentaryczność lub/i braki w informacjach związanych z projekcją finansową (część E i G biznes planu), w tym pojawiające sprzeczności przyjętych założeń z wartościami prezentowanymi w arkuszach kalkulacyjnych, 32

33 Wnioskodawca informowany jest w formie faksu lub za pomocą poczty elektronicznej o konieczności poprawy lub uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych, liczonych od następnego dnia po dniu doręczenia zawiadomienia o konieczności poprawy lub uzupełnienia wniosku. Za doręczenie wezwania uznaje się przesłanie informacji w formie faksu na numer faksu podany we wniosku lub wysłanie wiadomości na adres podany we wniosku. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest zapewnienie działającego faksu i podania we wniosku prawidłowego numeru faksu oraz adresu . Każdy z Wnioskodawców może upoważnić wybraną przez siebie osobę do złożenia stosownych poprawek w jego imieniu, w związku z powyższym nie będą rozpatrywane żadne wnioski o odroczenie terminu wysłania pisma w zakresie oceny formalnej. Do złożenia wniosku z korektami formalnymi w imieniu Wnioskodawcy niezbędne jest pełnomocnictwo z podpisem potwierdzonym notarialnie. 33

34 Tryb i terminy rozstrzygnięcia konkursu Ocena formalna 60 dni od daty zamknięcia konkursu (wyniki są publikowane na stronie Ocena merytoryczna 60 dni od pierwszego dnia posiedzenia KOP (statystycznie okres między wynikami oceny formalnej a pierwszym posiedzeniem KOP to 2-7 dni; wyniki oceny są publikowane na stronie Uchwała Zarządu Województwa w sprawie przyjęcia do realizacji projektów nie więcej niż 14 dni od wyników KOP Podpisanie umowy 30 dni roboczych od daty wysłania do Wnioskodawcy pisma dotyczącego wyniku oceny merytorycznej i przygotowania niezbędnych dokumentów do przygotowania, ostateczny termin na dostarczenie pozwolenia na budowę Podpisywanie umów o dofinansowanie projektu odbywa się na bieżąco z Beneficjentami, którzy dostarczyli komplet poprawnych dokumentów. W ramach tej edycji konkursu powodem przedłużenia terminu na złożenie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy nie może być brak ostatecznego pozwolenia na budowę (wyjątkiem są przypadki, w których brak w/w dokumentu wynika z przyczyn niezależnych od Beneficjenta). 34

35 Punkt Informacji w Białymstoku ul. Poleska 89 Infolinia: Dziękujemy za uwagę 35

Warunki konkursu zamkniętego w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii

Warunki konkursu zamkniętego w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii Warunki konkursu zamkniętego w ramach V Osi Priorytetowej RPOWP Projekty z zakresu wykorzystywania odnawialnych źródeł energii Do kogo kierowany jest konkurs? 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Małgorzata Żynel, Paweł Gaiński Referat Oceny i Wyboru Wniosków Wspierających Rozwój Innowacyjności i Przedsiębiorczości Białystok,

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna)

Warunki konkursu. Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna) Warunki konkursu Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska (Energia odnawialna: słoneczna) Projekty polegające na instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata Oś Priorytetowa V. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Rozwój Infrastruktury ochrony środowiska Działanie 5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska Działanie

Bardziej szczegółowo

OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE

OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE Mobilne Konsultacje OSTATNIA SZANSA NA DOTACJE 24.08.2012 r. Łomża 28.08.2012 r. - Bielsk Podlaski 29.08.2012 r. - Suwałki 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 2008

Bardziej szczegółowo

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów

7 Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Instytucji Certyfikującej. Ministerstwo Finansów Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁANIA 1. Nazwa programu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem

Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Możliwości finansowania inwestycji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Projekty związane z ciepłownictwem Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 1 Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Głowacka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 28 październik 2010 r. Urząd 1

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw

Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Małgorzata Żynel, Paweł Gaiński Referat Oceny i Wyboru Wniosków Wspierających Rozwój Innowacyjności i Przedsiębiorczości Białystok,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje na temat działan objętych konkursem i potencjalnych beneficjentów. Newsletter Nr 4 wrzesień 2009 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Wkrótce rusza konkurs dla działań: 5.4. Rozwój energetyki opartej na źródłach odnawialnych 5.5.

Bardziej szczegółowo

O wsparcie mogą ubiegać się:

O wsparcie mogą ubiegać się: Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca Dane podstawowe 1. Nazwa programu Schemat 1.1 A2, Dotacje Inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki),

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 2013 ogłasza Konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w

Bardziej szczegółowo

Referat Oceny i Wyboru Wniosków. Białystok, 13 sierpnia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

Referat Oceny i Wyboru Wniosków. Białystok, 13 sierpnia 2012 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP Warunki konkursu w ramach Działania 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw Projekty z zakresu wsparcia technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MSP Referat Oceny i Wyboru Wniosków Białystok,

Bardziej szczegółowo

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013

ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 ENERGIA W PROGRAMACH OPERACYJNYCH 2007-2013 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Kraków, 15 maja 2008 r. 2 Programy operacyjne Realizacja wspieranego projektu Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r.

Załącznik do uchwały Nr 2/2015 Komitetu Monitorującego RPO WK-P z dnia 19 lutego 2015 r. Działanie 2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 1 Schemat: fotowoltaika i zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej Nr Kryterium Opis kryterium Sposób oceny A. Kryteria formalne

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla sektora energetyki

Dotacje dla sektora energetyki Dotacje dla sektora energetyki Inteligentne sieci energetyczne - NFOŚiGW Program Inteligentne Sieci Energetyczne (ISE) ma na celu optymalizację i racjonalizację zużycia energii elektrycznej, gazowej, cieplnej

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców w ramach RPOWP na lata 2007-2013 Iga Dubicka Departament Zarządzania RPO Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 20 maj 2010 r. Możliwości bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Poz. 1697. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. Poz. 1697 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej, pomocy na usługi doradcze związane z przygotowaniem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej konkursy jakie

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Projekty dotyczące wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwoju infrastruktury wytwórczej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś priorytetowa I: Podtytuł prezentacji Zmniejszenie emisyjności gospodarki Magdalena Misiurek Departament Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie infrastruktury energetycznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko Głównym celem tego programu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu

Załącznik nr 1. Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. Sugerowany termin spotkania we wskazanym tygodniu Harmonogram 18 spotkań informacyjnych dla beneficjentów RPO WO 2007-2013 w 2009 r. 1. Wsparcie 4.1 (infrastruktura wodno-ściekowa) 2. Wsparcie 6.2 (zagospodarowanie terenów zdegradowanych) JEDNODNIOWE

Bardziej szczegółowo

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna.

Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Zasady naboru wniosków. Ocena formalna. Karolina Janowska - Curyło RIF

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw Termin naboru wniosków: 18 listopada 2016 31 stycznia 2017. Typy projektów mogące

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Kołobrzeg r.

Wsparcie dla innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Kołobrzeg r. Wsparcie dla innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ramach RPO WZ. Kołobrzeg 27.04.2017r. 1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 1,6 mld Euro

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r.

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Konkursy w 2016 roku. konkursy jakie DIP ogłosi w styczniu 2016 r. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Konkursy w 2016 roku Wrocław, 20.01.2016 r. Renata Granowska Dyrektor Robert Hadaś Zastępca Dyrektora Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z RPO LUBUSKIE 2020

FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z RPO LUBUSKIE 2020 FINANSOWANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ I ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Z RPO LUBUSKIE 2020 PRZEZ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ DO CZYSTEGO POWIETRZA Zielona Góra, 4.10.2017 Doradztwo energetyczne w Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE

RPO mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Europejski Fundusz RPO 2007-2013 mechanizmy finansowe wspomagania inwestycji EE i OZE Maja Czarniawska, Departament Programów

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013

Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Odnawialne źródła energii w programach na lata 2007-2013 Autor: Janusz Mikuła, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ( Czysta Energia - grudzień 2008) Presja Unii Europejskiej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3

Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Fundusze europejskie na odnawialne źródła energii. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działania 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 Magdalena Mielczarska-Rogulska Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata

Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2014-2020 Szkolenie dla konkursu 3.1A Wrocław, 01.03.2016 r. Bartosz Pacześny Wydział Zarządzania, Monitorowania i Procedur Program szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE

Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie Możliwość finansowania projektów OZE Regionalny Program Operacyjny Województwo Dolnośląskie 2014-2020 Możliwość finansowania projektów OZE Cele szczegółowe: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013:

FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013: FAQ LISTA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NR RPOWM/6.2/1/2013 I RPOWM/6.2/2/2013: 1. Prowadzę jednoosobową działalność usługową związaną z wyżywieniem. Czy mogę ubiegać się udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania instalacji prosumenckich

Źródła finansowania instalacji prosumenckich Źródła finansowania instalacji prosumenckich Seminarium: Więcej niż energia obywatelska energetyka odnawialna dla Lubelszczyzny Monika Mulier-Gogół Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej Oddział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Schemat 3.1.C Projekty grantowe, dotyczące produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r.

Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Doświadczenia NFOŚiGW we wdrażaniu projektów efektywności energetycznej. Warszawa, 18 grudnia 2012r. Źródła pochodzenia środków w portfelu NFOŚiGW środki statutowe NFOŚiGW środki pochodzące z opłat zastępczych

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 02.07.2007

Projekt z dnia 02.07.2007 Projekt z dnia 02.07.2007 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1) z dnia 2007 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie transportu intermodalnego, kombinowanego i multimodalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której Zarząd Województwa Dolnośląskiego 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz GMINA

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP

Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP 2015 Spotkanie informacyjne dot. poddziałania 2.3.1. Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 16 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1760 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis

Bardziej szczegółowo

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Nabór wniosków - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty Nr I/POKL/8.1.1/2013 na dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1719 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Termin naboru wniosków: 29 listopada 14 grudnia 2016. Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie: 1. Budowa

Bardziej szczegółowo

OZE nie tylko dla przedsiębiorców

OZE nie tylko dla przedsiębiorców OZE nie tylko dla przedsiębiorców Zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii w Polsce stale wzrasta. Niestety fakt ten nie idzie w parze ze wzrostem ilości dotacji na tego rodzaju przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Efektywne wykorzystanie energii Część 7) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 11 czerwca 2012 r. Środki Unii Europejskiej na realizację OZE, efektywności energetycznej w okresie finansowania 2007 2013 Spotkanie informacyjne współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw 2.2.1 Modele biznesowe MŚP Konkurs nr RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16 Łódź, 17.03.2016r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD. 02.02.01-IP.02-10-006/16

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/2569/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis

Informacje dotyczące podmiotu, któremu ma być udzielona pomoc de minimis Instrukcja wypełniania nowego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą (załącznik do Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania

Cel i zakres poddziałania 1.3.1 POPW Wdrażanie innowacji przez MŚP oraz warunki uzyskania dofinansowania 2015 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez

Bardziej szczegółowo

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Termin, miejsce i sposób składania wniosków Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 OśPriorytetowa 1 Rozwój i innowacje MŚP Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Łódź, 15.03.2016 r. Ogłoszenie o konkursie numer RPLD.01.02.01-IP.02-10-005/16 Oś priorytetowa I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne

Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i OZE - środki regionalne Michał Leszczyński Gdańsk, 14.09.2017 r. Plan prezentacji 1. Regionalny Program Operacyjny WP 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 2) wdrażana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Agnieszka Zagrodzka Zastępca Dyrektora Departament Ochrony Klimatu Plan prezentacji Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie inwestycji OZE ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Justyna Przybysz Doradca Departament Ochrony Klimatu

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL

Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Pomoc publiczna w ramach Działania 9.3 PO KL Konkurs nr 10/POKL/9.3/2009 Spotkanie informacyjne 17 czerwca 2009 r. Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka

Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka Mikroinstalacje służące wytwarzaniu energii z OZE dla mieszkańców Gminy Pielgrzymka Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020 Oś priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna

Bardziej szczegółowo

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

Sekcja A. Informacje dotyczące wnioskodawcy Instrukcja wypełniania Formularza w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących

POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących POMOC PUBLICZNA ogólne wytyczne dla Instytucji Pośredniczących Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą podlega

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w energię odnawialną

Inwestycje w energię odnawialną Inwestycje w energię odnawialną Obecnie wzrasta zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii w Polsce. Coraz więcej inwestorów skłania się ku realizacji związanych z tym rodzajem energii projektów. Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020 Oddział Wdrażania Projektów II Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Miasto Drzewica

Miasto Drzewica Instrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników A. Informacje

Bardziej szczegółowo

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH

EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ EUROPROJEKTY CONSULTING Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań tel. 61 668

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.

REGULAMIN KONKURSU. o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. przedsięwzięć realizowanych w ramach. Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t. REGULAMIN KONKURSU o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2250 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej

Bardziej szczegółowo

Warunki jakie spełnić muszą projekty ubiegające się o dofinansowanie oraz katalog beneficjentów:

Warunki jakie spełnić muszą projekty ubiegające się o dofinansowanie oraz katalog beneficjentów: Warunki jakie spełnić muszą projekty ubiegające się o dofinansowanie oraz katalog beneficjentów: Warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie jest umieszczenie programu rewitalizacji w Wykazie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA

KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA TORUŃ,04.09.2017 r. Załącznik nr 2b do Regulaminu wewnętrznego KPAI sp. z o.o. dla organizacji konkursów w ramach FBiW KRYTERIA OCENY FORMALNEJ FBiW: moduł 2. Bon na patent METODOLOGIA Ocena formalna jest

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POLITYKA ENERGETYCZNA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Urząd Marszałkowski w Łodzi POLITYKA ENERGETYCZNA PLAN PREZENTACJI 1. Planowanie energetyczne w gminie 2. Polityka energetyczna państwa 3. Udział samorządu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. Dz.U.10.239.1599 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr 1025/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w mikroinstalacjach

Pomoc publiczna w mikroinstalacjach Pomoc publiczna w mikroinstalacjach Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Projekty dotyczące wykorzystania biomasy w nowym okresie programowania środków UE - lata 2007-2013.

Projekty dotyczące wykorzystania biomasy w nowym okresie programowania środków UE - lata 2007-2013. Projekty dotyczące wykorzystania biomasy w nowym okresie programowania środków UE - lata 2007-2013. CAPITAL Europejski Consulting Inwestycyjny Przemysław Jura i Elżbieta Jamrozy-Dzięcioł Sp. j. 5 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów

Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów Finansowanie rozwoju fotowoltaiki - przegląd aktualnych programów Krzysztof Brzozowski, Centrum Technologii Energetycznych Energia jest cenna - 82,5 mld euro - 20% cele klimatyczne - 9,2 mld euro cel 4

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO PRIORYTETY ENERGETYCZNE W PROGRAMIE OPERACYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Strategia Działania dotyczące energetyki są zgodne z załoŝeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej UE i Narodowej Strategii Spójności

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ

Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Podstawowe założenia konkursu w ramach poddziałania 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe ZIT WrOF i 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe ZIT AJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego

Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego Załącznik nr 3 do Uchwały nr 841/112/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10.05.2016r. Decyzja nr.. Zarządu Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z sektora MMŚP Zasady skutecznego wnioskowania o fundusze pochodzące ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ.

Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB IZ. Dokumenty i wytyczne IZ RPO-L2020 służące przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu Nr RPLB.09.01.02-IZ.00-08-K01/15 I. Załączniki do Regulaminu konkursu 1. Lista sprawdzająca do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15

RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15 RPDS.03.02.00-IP.01-02-023/15 DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW

Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Finansowanie projektów geotermalnych przez NFOŚiGW Artur Michalski - Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW Konferencja: Geotermia impulsem rozwoju polskiej

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Mechanizmy wsparcia rozwoju zrównoważonej energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 Alokacja RPO WŚ 2014-2020 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej

Bardziej szczegółowo