Powiat Lubaczowski ul. Jasna Lubaczów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: eprzyspieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Netto PLN (słownie: PLN) Brutto PLN (słownie: PLN) 2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do r. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

2 zał. nr 3 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z wymogami art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz z późn. zm.) O ś w i a d c z a m, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia * lub Inne podmioty zobowiązały się do udostępnienia nam potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia pisemne zobowiązanie w załączeniu *. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) * - niepotrzebne skreślić

3 Zał. nr 4 do SIWZ - wzór (pieczęć wykonawcy) Wykaz podwykonawców którym wykonawca planuje powierzyć część przedmiotu zamówienia* Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia, jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy z opisem zakresu i podaniem szacunkowej wartości... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) OŚWIADCZENIE* Oświadczam, że całość zamówienia pod nazwą: Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: eprzyspieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego zrealizujemy we własnym zakresie.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) * - niepotrzebne skreślić

4 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.../2009 o wykonanie zamówienia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawarta w dniu r. w Lubaczowie pomiędzy: Powiatem Lubaczowskim zwanym dalej Zamawiającym,reprezentowanym przez: 1. Józefa Michalika Starostę 2. Krzysztofa Szpyta Wicestarostę NIP Regon a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: NIP. Regon.. o następującej treści: 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą: Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: eprzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. 2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: oferta przetargowa, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Strona 1 z 7

5 2 TERMINY 1. Wykonanie projektu sieci radiowej termin do r. 2. Budowa stacji bazowych WiMAX termin do r. 3. Budowa stacji przekaźnikowych WiMAX/WiFi termin do r. 4. Montaż urządzeń odbiorczych WiFi termin do r. 5. Dostawa komputerów (notebook) wraz z oprogramowaniem termin do r. 6. Serwis i utrzymanie sieci i urządzeń - termin r r. 7. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia r. 3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości (brutto) słownie.. 2. Podatek VAT, zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 3. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do.. 4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi według procentowego zaawansowania realizacji zamówienia oraz fakturą końcową. 5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół bezusterkowego odbioru wykonanych robót, zrealizowanych dostaw i usług podpisany przez odbierającego. 6. Płatności dokonywane będą w ciągu 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 7. Jeżeli zafakturowane roboty zostały wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy do faktury następujące załączniki: a) kserokopię faktury podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, b) protokół odbioru części robót/dostaw/usług, c) cesję wierzytelności z faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku podwykonawcy oraz nr rachunku. Zapłata faktury podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę. 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac, b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych oraz wiedzy technicznej, Strona 2 z 7

6 c) ponoszenie odpowiedzialności za uzbrojenie i urządzenia znajdujące się na terenie robót: Wszelkie uszkodzenia jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac zobowiązany jest naprawić na własny koszt. W przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie dokona napraw, Zamawiający ma prawo do zlecenia naprawy innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę, potrącając należność za naprawę z wynagrodzenia Wykonawcy. d) pokrycie szkody jakie poniesie Zamawiający na skutek wadliwego wykonania przedmiotu umowy, e) przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, f) dokonanie pełnego ubezpieczenia robót w zakresie wszelkich strat i szkód, ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, g) zawiadomienie Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, pod rygorem nie odebrania robót przez Zamawiającego; h) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru końcowego, najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego, 2. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa powyżej, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu na dokonanie czynności wynikających z obowiązków określonych niniejszą umową, może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi oraz dokumentacją przetargową i w wynagrodzeniu uwzględnił wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy do użytku. 4. Ponadto Wykonawca oświadcza, że: a) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy, b) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń, wyposażenia lub oprogramowania znajdującego się na terenie robót oraz wszelkich innych szkód w mieniu, znajdującym się na terenie robót; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy, c) poniesie odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw odrębnych, a w szczególności praw patentowych, praw autorskich, praw do wzorów użytkowych oraz szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami, d) z chwilą przekazania terenu robót Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych wywołanych ingerencją osób trzecich opóźnień w wykonaniu robót jaki i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek. 5. W imieniu Wykonawcy występuje..., który jest osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy oraz reprezentowania Wykonawcy w kwestiach związanych z realizacją przedmiotu umowy. 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: a) udostępnienie frontu robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, b) zapewnienie nadzoru, c) zapewnienie odbioru robót, dostaw, usług. 2. W imieniu Zamawiającego, jako Koordynator prac występuje:..., który jest osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w kwestiach związanych z realizacją przedmiotu umowy. 3. Strona 3 z 7

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w 3 ust. 1 umowy, tj...., słownie:. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie. 4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia wraz z umową. 5. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i obowiązuje do dnia..., tj. 3 lata od dnia odbioru końcowego, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót i obowiązuje do dnia..., tj. 30 dni od dnia odbioru końcowego. 6. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze i usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości. 7. Podane wyżej terminy zwrotu - zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczną swój bieg po protokolarnym usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 7 6 GWARANCJE 1 Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych oraz dostaw urządzeń. 2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 8 ODBIORY 1. Zamawiający dokona odbioru częściowego i ostatecznego w terminie 10 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę, odbioru pogwarancyjnego w ciągu 14 dni roboczych przed upływem terminu gwarancji. 2. Wszelkie roboty zanikowe podlegają odebraniu przez Koordynatora występującego w imieniu Zamawiającego, przed ich zakryciem, pod rygorem nie odebrania robót. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, zgłoszenie jest nieważne. Zamawiający wówczas przystąpi do odbioru w innym terminie po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę. 4. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu. Strona 4 z 7

8 9 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 3 ust. 1. b) Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów robót określonych w umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczenia na usunięcie wad. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 3 ust. 1, b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w udostępnienia frontu robót. 10 ZMIANY UMOWY 1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu zamówienia, 2) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, g) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, i) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), k) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, l) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, m) wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków geologicznych i terenowych, 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom, Strona 5 z 7

9 5) zmiana przedstawicieli stron - kierowników robót - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja). 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2) - ad pkt. 2) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 3) - ad pkt. 3): - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych. - lit. d), e), g), i), j), k), m) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. f), h) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. - lit. l) o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. l). 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; b) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót, dostaw, usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuował ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; d) gdy Wykonawca nie wykonuje robót, dostaw, usług zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania z niej wynikające. 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że koniczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Strona 6 z 7

10 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 5. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Akceptuję bez zastrzeżeń: podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) Strona 7 z 7

11 Załącznik nr 6 do SIWZ Znak: ABR /09 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno użytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: eprzyspieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego Etapy realizacji zamówienia: 1. Wykonanie projektu sieci radiowej termin do r. 2. Budowa stacji bazowych WiMAX termin do r. 3. Budowa stacji przekaźnikowych WiMAX/WiFi termin do r. 4. Montaż urządzeń odbiorczych WiFi termin do r. 5. Dostawa komputerów (notebook) wraz z oprogramowaniem termin do r. 6. Serwis i utrzymanie sieci i urządzeń termin od r. do r.

12 1. Wykonanie projektu sieci radiowej Zamawiający wymaga wykonania całości dokumentacji projektowej związanej z budowaną siecią radiową oraz przygotowania całości dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń radiowych na używanie radiowych urządzeń nadawczo odbiorczych pracujących w ramach sieci. Zamawiający wymaga wykonania projektu sieci radiowej WiMAX zapewniającej podłączenie do Internetu jednego tysiąca beneficjentów końcowych za pomocą: a) 1000 urządzeń odbiorczych pracujących w standardzie a zamontowanych na budynkach beneficjentów końcowych o następujących minimalnych parametrach: Urządzenie klienckie zintegrowane z anteną na 5GHz., moc 24dBm radio oraz antenę 14dB o podwójnej polaryzacji. konfiguracja z poziomu WWW. Urządzenie powinno posiadać funkcję QoS. Specyfikacja techniczna: procesor: minimum 180MHz pamiec: 16MB SDRAM, 4MB Flash interfejs ethernet: 1 X 10/100 BASE-TX (RJ-45) moc wyjsciowa: minimum 24dBm, +/-2dB czułość radia: minimum -94dBm +/-2dB antena: minimum 14dBi, podwojna polaryzacja + zewn. wyjscie RPSMA zasilanie PoE temp. pracy: w warunkach zewnętrznych Zasilacz oraz injector PoE. b) co najmniej 100 stacji przekaźnikowych WIMAX / WIFI składających się: Stacji klienckich WiMAX o następujących parametrach: Składające się z części zewnętrznej ODU montowanej na maszcie (ze zintegrowaną anteną obu polaryzacji lub ze złączem do przyłączenia osobnej anteny) oraz części wewnętrznej IDU instalowanej wewnątrz budynku lub w obudowie stacji bazowej WI-FI. standard pracy d oraz e częstotliwość pracy 3700 MHz przeźroczystość 512 adresów MAC gniazdo IEEE Ethernet 10/100 BaseT zintegrowana antena 17 dbi możliwość podłączenia zewnętrznego miernika sygnału konfiguracja z poziomu www lub telnet obudowa zewnętrzna hermetyczna modulacja od QAM64 do BPSK(8 poziomów) maksymalna moc 20dbm pasma kanałów: 1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz, 7MHz, 10MHz temperatura pracy: w warunkach zewnętrznych zasilanie 230 VAC ATPC QoS Strona 2 z 18

13 Dodatkowo urządzenie musi spełniać następujące wymagania: jednostki abonenckie muszą posiadać możliwość pracy w czterech trybach (802.16d i e, TDD i FDD) jednostki abonenckie muszą obsługiwać całe podpasmo lub GHz jednostki abonenckie muszą umożliwiać pracę zarówno z polaryzacją pionową jak i poziomą mozliwość wyboru jednostek abonenckich ze zintegrowaną anteną lub z anteną zewnętrzną o większym zysku jednostki abonenckie powinny posiadać możliwość przełączania się do sąsiednich sektorów lub stacji bazowych w przypadku braku sygnału radiowego z aktualnie obsługującego ją sektora/stacji bazowej jednostki abonenckie powinny umożliwiać fizyczną i logiczną integrację z punktem dostępowym Wi-Fi zewnętrznym jednostki abonenckie powinny umożliwiać fizyczną i logiczną integrację z punktem dostępowym Wi-Fi wewnętrznym jednostka abonencka powinna być połączona z urządzeniami końcowymi klienta za pomocą kabla sieciowego kategorii 5e interfejsy sieciowe w jednostkach abonenckich: 10/100BaseT jednostka abonencka powinna umożliwiać jednoczesną transmisję danych i prowadzenie połączeń głosowych jednostka abonencka powinna posiadać możliwość zarządzania zdalnego za pomocą centralnego systemu nadzoru, jak i lokalnego za pomocą komputera typu PC podłączonego do jednostki abonenckiej jednostka abonencka powinna posiadać certyfikat WiMAX Forum (jeśli WiMAX Forum określiło profil systemu w danym paśmie) jednostka abonencka nie powinna posiadać ograniczenia sprzetowego i softwerowego dla przesyłanej przepustowości ( brak ograniczenia przepustowości ) Stacji nadawczych WIFI o następujących minimalnych parametrach: Płyta główna Dane techniczne: Procesor - 300MHz Pamięć - 64MB DDR SDRAM Dysk - 64MB pamięci NAND na stałe wbudowane w płytę Port LAN - 3x10/100 Mbit/s Fast Ethernet port z obsługą Auto-MDI/X Sloty minipci - 3x MiniPCI Typ IIIA/IIIB Port szeregowy - jeden DB9 RS232C, standardowo bps 8N1 Zasilanie - pasywne PoE 10V do 28V DC lub gniazdo zasilające DC Zasilacz w komplecie Karta 2,4/5GHz w standardzie a+b+g sztuk 2 dla każdego zestawu Podstawowe cechy: Turbo, a, b/g w jednej karcie Pracuje w obu 2.4 and 5Ghz pasmach Zwiększony zasięg dzięki mocniejszemu sygnałowi wyjściowemu Zgodna z CE i FCC Pracuje w zakresie oraz GHz i obsługuje tryb Turbo. Dane techniczne: Chipset: Atheros AR5414 lub równoważny Standards: IEEE802.11a/b/g Media Access: CSMA/CA with ACK architecture 32-bit MAC Strona 3 z 18

14 Security: 64/128bit WEP, TKIP and AES-CCM encryption, WPA,WPA2, 802.1x Modulation: b+g DSSS, OFDM for data rate >30Mb and for a Interface: Mini-PCI form ver1.0 type 3B Connectors: 2x ufl Frequencies: and GHz Output Power/Sensitivity: a b g - Obudowa Specyfikacja: wykonanie obudowy - odlew aluminiowy malowany proszkowo klasa szczelności IP65 (uszczelka) Konektor ufl->n gniazdo 6Ghz 30cm sztuk 2 dla każdego zestawu System Operacyjny Konektor długości 30cm, kabla RG178. Z jednej strony subminiaturowe złącze ufl. Z drugiej strony N gniazdo, pozwalające na zamocowanie w obudowie. Funkcje bezprzewodowego punktu dostępowego Access Point i klient WDS i Virtual AP a, g z prędkością do 108Mbps; wsparcie dla b szyfrowanie WEP z kluczem 40 lub 104 bitowym ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS Podstawowe cechy systemu Kształtowanie ruchu z wykorzystaniem HTB Ograniczanie ruchu generowanego przez protokoły P2P (Kazaa, Direct Connect i inne) DNS caching HTTP proxy Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Firewall i NAT DMZ IPsec, tunelowanie VPN (PPTP, L2TP, EoIP, IPIP), VLAN, PPPoE Mosty STP z filtrowaniem pakietów Equal cost multi path routing Policy based routing Funkcjonalność "Plug and Play" HotSpot z autentykacją RADIUS Uniwersalny Klient DHCP - serwer i relay Protokół Univesal Plug and Play (UpnP) Protokoły RIP, OSPF i BGP Zarządzanie Poprzez terminal znakowy, specjalnym zestawem komend Zadalnie, poprzez interfejs graficzny Aktualizacja poprzez TFTP Możliwość tworzenia skryptów Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS Strona 4 z 18

15 Ograniczenia licencji: liczba tuneli PPPoE, PPTP, L2TP liczba jednocześnie obsługiwanych klientów Hot-Spot Antena 2,4 GHz dookólna Dane techniczne: częstotliwości pracy: 2,4-2,48 GHz zysk energetyczny minimum 17dBi polaryzacja fali - pozioma kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej- 360 z odchyleniem od średniego zysku w granicach max 2dB (liść koniczyny) kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej - 12 Antena 5,5 GHz dookólna Konektor 1 metr Nwtyk Nwtyk sztuk 2 do każdego zestawu Dane techniczne: częstotliwość MHz impedancja 50Ω VSWR < 2.0 polaryzacja pionowa zysk minimum 12dBi szerokość wiązki (-3dB): pozioma 360 szerokość wiązki (-3dB): pionowa 6 ochrona elektryczna zwarta dla prądu stałego kabel MRC400 złacza Nwtyk zaciskane UPS Moc pozorna Moc rzeczywista Maks. czas przełączenia na baterię Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania Typ gniazda wejściowego Zimny start Alarmy dźwiękowe 350 VA 210 Wat 6 ms 2 x PL (10A) kabel z wtykiem PL (10A) Tak praca z baterii przeciążenie UPSa znaczne wyczerpanie baterii Gmina Wielkie Oczy: Wykonawca zobowiązany jest do wybrania optymalnej lokalizacji instalacji stacji przekaźnikowych zapewniających pokrycie wszystkich niżej wymienionych miejscowości sygnałem radiowym. Zamawiający zapewni dostęp do następujących obiektów: 1. Wielkie Oczy, ul Leśna 13, Zespół Szkół 2. Wielkie Oczy, DPS 3. Kobylnica Wołoska, Kościół 4. Kobylnica Ruska 38 a, Szkoła 5. Skolin 32, Remiza OSP 6. Żmijowiska 48, Remiza OSP 7. Łukawiec 281, była szkoła Tarnawskie 8. Majdan Lipowiecki, Kościół 9. Potok Jaworowski, Kościół Strona 5 z 18

16 10. Łukawiec, Szkoła 11. Bihale, Kościół Gmina Stary Dzików: 1. Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, Maszt TP Obok Gminy 2. Cewków 81, Zespół Szkół 3. Cewków Wola, Szkoła 4. Moszczanica, Kościół 5. Nowy Dzików, Kościół 6. Ułazów, Maszt TP 7. Stary Dzików, ul. Kościuszki 106, Stacja Wodociągowa 8. Stary Dzików, ul. Kopernika 4, Budynek komunalny 9. Stary Dzików, Kościół Miasto Lubaczów: 1. Lubaczów, ul. Rynek 26, Urząd Miasta 2. Lubaczów, ul. Konopnickiej, Miejski Dom Kultury 3. Lubaczów, ul. Rynek 2/3, MKRPA 4. Lubaczów, ul. 3-go Maja, Zakład Gospodarki Lokalowej 5. Lubaczów, ul. Kościuszki, Miejska Biblioteka Publiczna 6. Lubaczów, ul. Słowackiego, Szkoła Podstawowa 7. Lubaczów, ul. Konopnickiej, Szkoła Podstawowa 8. Lubaczów, ul. Słowackiego, Miejskie Przedszkole 9. Lubaczów, ul. Mickiewicza, Miejskie Przedszkole 10. Lubaczów, ul. Konopnickiej, Miejskie Przedszkole 11. Lubaczów, ul. Sportowa, Miejski Ośrodek Sportu 12. Lubaczów, ul. Słoneczna, Oczyszczalna Ścieków 13. Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14. Lubaczów, Straż Pożarna 15. Lubaczów, ul. Kościuszki, Zespół Szkół 16. Lubaczów, Szpital 17. Lubaczów, ul. Jasna, Maszt telekomunikacyjny Gmina Lubaczów: 1. Tymce, Świetlica 2. Antoniki, Kościół 3. Bałaje, Świetlica 4. Borowa Góra, Kościół 5. Krowica Sama, Gminny Ośrodek Kultury 6. Cetynia, Blok 7. Cetynia, Maszt TP 8. Dąbrowa, Kościół 9. Szczutków, Świetlica 10. Hurcze, Świetlica 11. Wólka Krowicka, Kościół 12. Lisie Jamy, Szkoła Podstawowa 13. Młodów, Szkoła Podstawowa 14. Podlesie, Kościół 15. Dąbków, Kościół Strona 6 z 18

17 16. Piastowo, Świetlica 17. Basznia Dolna, Magazyn zbożowy i Pana Seweryna Rozwoda 18. Basznia Dolna, Młyn 19. Opaka, Świetlica 20. Szczutków, Kościół 21. Budomierz, Kościół Gmina Narol: 1. Narol Wieś, Budynek po szkole 2. Wola Wielka, Świetlica 3. Łówcza, Kościół 4. Łówcza, Komin PGR 5. Płazów, Kościół 6. Dębiny, Szkoła 7. Huta Złomy, Biblioteka 8. Chlewiska, Świetlica 9. Jędrzejówka, Świetlica 10. Podlesina, Kościół 11. Łukawica, Szkoła 12. Kadłubiska, Świetlica 13. Narol, Szkoła 14. Huta Różaniecka, Maszt ZKE 15. Ruda Różaniecka, szkoła 16. Huta Szumy, Świetlica Gmina Oleszyce: 1. Borchów, Maszt TP 2. Sucha wola, Maszt TP 3. Zalesie 72, Świetlica 4. Lipina, Blok 162B/3, Blok 5. Stare Sioło, Blok 68B/3, Blok 6. Nowa Grobla, Dom Dziecka 7. Futory, Maszt TP Gmina Horyniec Zdrój: 1. Horyniec Zdrój, ul.wojska Polskiego 2, Przedszkole 2. Horyniec Zdrój, ul. Konopnickiej 2, budynek mieszkalny franciszkanów 3. Horyniec Zdrój, ul. Zdrojowa 28, budynek spółki Usługi Komunalne 4. Wólka Horyniecka 33, budynek świetlicy wiejskiej 5. Radruż 13, świetlica wiejska 6. Podemszczyzna 18, budynek Ostoja 7. Świdnica 40, świetlica wiejska 8. Nowiny Horynieckie 15, świetlica wiejska 9. Niwki Horynieckie, Hydrofornia 10. Dziewięcierz, Hydrofornia 11. Dziewięcierz 15, świetlica wiejska 12. Prusie 19, świetlica wiejska 13. Werchrata 45, budynek szkoły 14. Monasterz, Hydrofornia Strona 7 z 18

18 15. Nowe Brusno 119, Szkoła Podstawowa Gmina Cieszanów: 1. Cieszanów, Os. Nowe Sioło 15, ZS 2. Nowe Sioło 86, Szkoła 3. Niemstów 76, Szkoła 4. Kowalówka 20, Szkoła 5. Chotylub 60, Szkoła 6. Folwarki 31, Świetlica 7. Nowy Lubliniec 3A, Remiza OSP 8. Dąbrówka 9, Świetlica 9. Zuków 73, Świetlica 10. Dachnów 84, Wiejski Domu Kultury 11. Stary Lubliniec 45, Wiejski Dom Kultury 12. Dachnów 305, Fabryka Mebli 13. Nowy Lubliniec, Os. Nowy Lubliniec 16, Budynek 24-rodzinny 14. Niemstów, Bloki 15. Grobla, Świetlica 16. Gorajec, Świetlica 17. Wola Nowosielska, Świetlica 18. Nowy Lubliniec, Szkoła c) co najmniej 4 stacji bazowych pracujących w standardzie WIMAX spełniających następujące kryteria: praca w paśmie licencjonowanym w zakresie 3.4GHz 3.6GHz lub 3.6GHz-3.8GHz praca stacji bazowej w trybie full-duplex w dziedzinie częstotliwości (FDD) z odstępem kanałów dupleksowych wynoszącym 100MHz możliwość wykorzystania kanałów radiowych zorganizowanych na bazie planów podziału pasma 3.5A7; 3.5A3.5 i 3.5A1.75 lub 3.7A7; 3.7A3.5 i 3.7A1.75 stacja bazowa musi posiadać możliwość pracy w kanale 1,75MHz, 3,5 MHz i 7 MHz (jednocześnie ustawiana tylko jedna z tych szerokości kanałów) zasięg maksymalny nie mniej niż 15 km interfejs stacji bazowej 100/1000BaseT interfejsy sieciowe w jednostkach abonenckich: 10/100BaseT maksymalna wydajność (netto na protokole TCP/IP) mogąca być dostarczona do jednostki abonenckiej nie mniej niż 10 Mbps ilość jednostek abonenckich nie mniejsza niż 256 na stacje bazową co najmniej 4 klasy priorytetów dla usług sieciowych zapewnienie jakości transmisji (QoS) dla każdej z usług sieciowych poprzez osobno konfigurowalne parametry zarządzanie siecią z centralnego punktu poprzez protokół SNMP maksymalna moc promieniowania EIRP nie więcej niż 15 Watt możliwość zastosowania anten z polaryzacją liniową H i V możliwość zapewnienia kilku (minimum 5) różnych odseparowanych od siebie strumieni danych z możliwością przydzielenia różnej przepustowości każdemu strumieniowi i różnej klasy QoS w obrębie jednego terminala abonenckiego z zastosowaniem tagowania VLAN 802.1q możliwość dynamicznego zarządzania pasmem (w przypadku gdy dany abonent nie korzysta z pasma - pasmo musi być dostępne dla innych klientów systemu) wydajność sieciowa systemu w warstwie drugiej (L2) nie mniejsza niż 70% wydajności radiowej wydajność radiowa systemu nie mniej niż 3.4 bita/hz dynamiczna obsługa modulacji BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM Strona 8 z 18

19 możliwość zastosowania różnej modulacji dla ruchu od abonenta do stacji bazowej (uplink) i ruchu od stacji bazowej do abonenta (downlink) dla dowolnego terminala abonenckiego możliwość zastosowania różnej modulacji dla różnych terminali abonenckich podłączonych do jednego sektora stacji bazowej możliwość budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorów każdy o pokryciu 90 stopni system musi posiadać możliwość pracy w warunkach braku widoczności radiowej zrealizowanej w oparciu o modulację OFDM 256 FFT system musi być zgodny ze specyfikacją IEEE system powinien posiadać certyfikat WiMAX Forum (jeśli WiMAX Forum określiło profil systemu w danym paśmie); system musi wspierać usługi głosowe VoIP w oparciu o protokół SIP system radiowy musi być dostępny komercyjnie w chwili składania oferty możliwość poprawy jakości linku radiowego za pomocą rozwiązań typu antenna diversity 2-go rzędu system musi umożliwiać poprawę jakości połączeń głosowych za pomocą zintegrowanych lub zewnętrznych mechanizmów/aplikacji Wykonawca zobowiązany jest do wybrania optymalnej lokalizacji stacji bazowych zapewniającej zasilenie wszystkich stacji przekaźnikowych. Zamawiający zapewni dostęp do masztów zlokalizowanych w następujących miejscowościach: 1. Lubaczów Urząd Miasta w Lubaczowie 2. Horyniec Zdrój Era GSM 3. Stary Dzików Era GSM 4. Dąbrowa INFO TV FM 5. Huta Różaniecka ZKE Zamość Zaprojektowana instalacja musi spełniać następujące kryteria: Korzystać z 4 dupleksowych kanałów radiowych każdy o szerokości 3,5 MHz w zakresie MHz. Maksymalne wartości EIRP musi się mieścić w granicach zarezerwowanych bloków częstotliwościowych Zamawiający w ramach umowy podpisanej z Powiatem Łańcucki posiada rezerwację częstotliwości w zakresie 3,6 3,8 GHz. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania całości dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń radiowych zgodnej z projektem sieci. d) Transmisja pomiędzy stacjami bazowymi WiMAX: Transmisja pomiędzy głównym węzłem znajdującym się budynku zamawiającego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej realizowana będzie przy wykorzystaniu linii radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym, o następujących parametrach: Pojemność użytkowa radiolinii System powinien umożliwiać transmisję sygnału głównego o pojemności 50 Mb/s, 100Mb/s, 150 Mb/s, 200 oraz 300 Mb/s full duplex. Zmiana przepływności powinna odbywać się poprzez programową rekonfigurację IDU (bez konieczności wymiany tego modułu przy każdorazowej zmianie przepływności). Strona 9 z 18

20 Kanały utrzymaniowe Urządzenie powinno posiadać porty do przesyłania danych: 2xGigabitEthernet 10/100/1000BASE-T z możliwością zwiększenia ilości portów GigabitEtherent na medium miedziane i optyczne. Urządzenie powinno zawierać minimum 4 porty E1 G703 z możliwością rozszerzenia do 32 portów E1 i do zarządzania: port USB oraz jeden port 10Base-T. Wymaga się, aby strumienie Ethernetowi pracowały w technologii nativeethernet bez mapowania na inną technologię (PDH, SDH). Wymaga się, aby strumienie 2Mb/s dostępne w interfejsie radiowym a niewykorzystane przez port Ethernet posiadały możliwość dołączenia do portów 2Mb/s G.703 na panelu czołowym urządzenia. Wymagane jest, aby urządzenie posiadało do 4 portów E1 G703 dostępnych z panel czołowego. Wymaga się, aby urządzenie oferowało pełną dowolność w przypisywaniu zasobów radiowych do portów Ethernet i TDM. Oczekuje się, że urządzenie będzie można zarządzać z portu Ethernet dostępnego na panelu czołowym. MOCE NADAJNIKÓW radiowych Router sieci Utrzymaniowej Konfiguracje sprzętowe Pasmo radiowe Częstotliwości radiowe Ze względu na wysokie koszty utrzymania częstotliwości radiowych dla zestawianych linków wymaga się aby dla częstotliwości 23, 18GHz moce nadajników radiowych dla modulacji 128QAM wynosiły nie mniej niż odpowiednio: 22 i 23 dbm dla 23 i 18GHz. Urządzenie wyposażone musi być we wbudowany router DCN pracujący z protokołami TCP/IP i OSPF. Oferowany system radioliniowy powinien umożliwiać realizowanie konfiguracji 1+0. Część wewnątrz-budynkowa (IDU) powinna składać się z pojedynczego modułu. Radiolinia powinna mieć możliwość rozbudowy do 1+1 w późniejszym okresie w tej samej obudowie urządzenia dostarczonego. Oferowany sprzęt radioliniowy powinien pracować w modulacji QPSK oferując pasmo dla styku radiowego o szerokości 3,5, 7, 14 i 28MHz poprzez softwarową zmianę konfiguracji. Oferowane przęsło radioliniowe powinno pracować w paśmie 23GHz z antenami o średnicy 0,6m lub 1,2m. Oprócz powyższego pasma dany system powinien posiadać możliwość pracy w zakresie częstotliwości 6, 7, 8, 10.5, 11, 13, 15, 18, 26, 28, 32, 38GHz. Zmiana pasma pracy odbywa poprzez zmianę modułu radiowego, anteny oraz programowego przełączenia przepływności w modemie radiowym. Moduły radiowe powinny być zintegrowane z antenami o wymiarach 0,3m, 0,6m, 1,2m, 1,8m. Dla anten powyżej 1,8m dopuszcza się oddzielny montaż anten i modułów radiowych połączonych ze sobą falowodem. Strona 10 z 18

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku

Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Nowy Sącz: AD II 3421/12/08 Zamówienie na dostawę programu antywirusowego z licencją na okres jednego roku Numer ogłoszenia: 112566-2008; data zamieszczenia: 28.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk:

Wymagania techniczne dla programów antywirusowych. Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość 450 sztuk: Nr Sprawy KP- 42 /2006 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wymagania techniczne dla programów antywirusowych Oprogramowanie dla serwerów i stacji roboczych będących w sieci - ilość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3a do siw i umowy - Specyfikacja ESET NOD32 Antivirus na stacje robocze i serwery: Stacje i serwery Windows 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows NT 4.0 z sp6 /2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/Windows

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011

Wzór umowy. UMOWA Nr CSIOZ/../2011 Wzór umowy Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA Nr CSIOZ/../2011 zawarta w dniu..2011 r. pomiędzy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Dubois

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe:

S t r o n a 1 6. System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: System powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe: 1. pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 8.1 Update 2. pełne wsparcie dla 32- i 64-bitowej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Załącznik Nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM Postanowienia ogólne: 1) Dostawa 30 sztuk zestawów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Umowa nr...

PROJEKT. Umowa nr... Załącznik nr 6 do SIWZ PROJEKT Umowa nr... w dniu. pomiędzy: Miastem Zamość, ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość reprezentowanym przez:...... zwanym dalej Zamawiającym a firmą reprezentowaną przez: zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. reprezentowaną przez:

UMOWA. reprezentowaną przez: Projekt UMOWA zawarta w dniu roku w siedzibie Urzędu Gminy w Sławnie pow. opoczyński, woj. łódzkie pomiędzy Gminą Sławno reprezentowaną przez Wójta Gminy Sławno mgr Tadeusza Wojciechowskiego zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYMAGAŃ TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM (ZADANIE NR 1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale

Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale Znak sprawy DA-372-04/11 Załącznik Nr 7 do SIWZ Umowa (wzór) zawarta w dniu... w Boguchwale pomiędzy : Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale przy ul. Tkaczowa 146, NIP: 517-01-09-885,

Bardziej szczegółowo

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON...

Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Zał.1 Numer sprawy ZDP.272.5.2012/pn Dane dotyczące Wykonawcy Formularz ofertowy Do Zarządu Dróg Powiatowych w Radziejowie Nazwa... Siedziba... Nr telefonu / faks... nr NIP... nr REGON... Nawiązując do

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami.

UMOWA nr. a firmą, zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... Łącznie zwanymi w dalszej części umowy Stronami. Zał. nr 5 do SIWZ część I UMOWA nr. zawarta w dniu. roku we Wrześni pomiędzy: Powiatem Wrzesińskim, ul. Chopina 10, 62-300 Września, NIP nr 789-172-68-01, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy:

UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy UMOWA zawarta w Szczecinie w dniu pomiędzy: Szczecińskim Parkiem Naukowo Technologicznym Sp. z o.o., wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA NOTEBOOKI WRAZ Z TORBAMI, SKANER, UPS ORAZ OPROGRAMOWANIE

OFERTA NA NOTEBOOKI WRAZ Z TORBAMI, SKANER, UPS ORAZ OPROGRAMOWANIE Załącznik nr 1 Do zapytania ofertowego z dnia 31 stycznia 2012 OFERTA NA NOTEBOOKI WRAZ Z TORBAMI, SKANER, UPS ORAZ OPROGRAMOWANIE Opis przedmiotu zamówienia/specyfikacja techniczna: Notebook 17 cali (szt.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR...

Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 8i do SIWZ Projekt umowy dot. zadania nr 9 Zawarta w dniu...roku pomiędzy Powiatem Skarżyskim, z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA

Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA LAPTOP STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA Część I: Komputery przenośne... 2 LAPTOP 1... 2 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 1... 4 LAPTOP 2... 5 STACJA DOKUJĄCA DO LAPTOPA 2... 7 1 Część I: Komputery przenośne LAPTOP 1 Element Minimalne wymagania Parametry

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT

MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT MIASTO ŁAŃCUT ul. Plac Sobieskiego 18 Łańcut, dnia 19 listopada 2011 37-100 ŁAŃCUT GK. 271.19.2012 Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkól w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

UMOWA. Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej w dniu... 2015r. pomiędzy: Powiatem Dąbrowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Pan Tadeusz Kwiatkowski Starosta

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy:

Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Załącznik nr 2 Umowa o roboty budowlane (wzór umowy) W dniu... r. w Jastrowiu pomiędzy: Wspólnotą Mieszkaniową ul. Żymierskiego 81 w Jastrowiu z siedzibą: 64-915 Jastrowie, ul. Kieniewicza 9 NIP: 767-165-33-59,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery:

Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Załącznik nr 3 do siwz i umowy - Specyfikacja ESET Smart Security na stacje robocze i serwery: Stacje Windows (to samo dotyczy serwerów Windows) 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/2003/XP/PC Tablet/Vista/

Bardziej szczegółowo

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą)

a:.. (nazwa podmiotu będącego wykonawcą) Znak sprawy: PT.2370/02/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr (Projekt) Zawarta w dniu r. pomiędzy : Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie z siedzibą w: 05-800 Pruszków, ul. Staszica

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy :

UMOWA NR (wzór) Załącznik Nr 9 do SIWZ. zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : UMOWA NR (wzór) zawarta w dniu..., w Leszczydole Nowinach pomiędzy : Nadleśnictwo Wyszków 07-200 Wyszków Leśników 27 reprezentowanym przez: Załącznik Nr 9 do SIWZ.. zwanym dalej Zamawiającym, a z siedzibą

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu w Tarnowskich Górach

UMOWA Nr... zawarta w dniu w Tarnowskich Górach UMOWA Nr... Załącznik nr 2 zawarta w dniu w Tarnowskich Górach pomiędzy działającymi w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego Panią mgr Ewą Brachaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy reprezentującymi

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych

U M O W A Nr. CPV Roboty budowlane w zakresie obiektów sportowych U M O W A Nr Zał. nr 6 zawarta w dniu... w Pyskowicach, pomiędzy Gminą Pyskowice, z siedzibą: ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice, w imieniu którego występuje:..., zwanym dalej Zamawiającym, a...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku.

UMOWA Nr. 2. Terminy 1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień:... 2011 roku. 2. Termin zakończenia robót ustala się na dzień: 31.10.2011 roku. Załącznik Nr 6 do SIWZ Wzór umowy UMOWA Nr Zawarta w dniu pomiędzy Szkołą Podstawową Nr...,...-... Łódź, ul...., NIP..., regon... reprezentowaną przez:... Dyrektora Szkoły... Głównego księgowego Szkoły

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 RANET Rafał Sproch Lipnica Wielka, 03.11.2014 r. Lipnica Wielka 859 34-483 Lipnica Wielka Tel: 601 570 813, Fax: 18 264 26 40 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4-11/2014 Na dostarczenie sprzętu na wyposażenie 4 wież

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia:

FORMULARZ OFERTY. na wykonanie zamówienia: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo Nazwa Wykonawcy Siedziba Wykonawcy Nr telefonu/faks nr NIP nr REGON Oferujemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony.

Poniżej załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy poprawiony. Zgodnie z art. 87.2.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - poprawiono pomyłkę w 11.1 Umowy z 5% ceny umownej na 10% w celu ujednolicenia z ust. 14 pkt 2 SIWZ. Poniżej załącznik

Bardziej szczegółowo

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa

OFERTA. a) cena jednostkowa netto. zł/tonę sprzedanego i dostarczonego kruszywa Załącznik nr 1 do SIWZ.. Nazwa i adres Wykonawcy Telefon/Fax Gmina Modliborzyce ul. Piłsudskiego 63 23-310 Modliborzyce OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr sprawy: BCK

UMOWA. Nr sprawy: BCK Nr sprawy: BCK-04-2012 UMOWA zawarta w Bytowie w dniu.. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych pomiędzy: Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie z siedzibą przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r.

Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu r. Załącznik nr 5 Wzór umowy Umowa na dostawy nr.. zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pilchowickim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. ul. Główna 52, 44-144 Nieborowice, NIP: 969 153 74 85, zwanym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.)

FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) WZP/WI/D-332-7/16 Załącznik nr 1 do SIWZ, dnia r. Pieczęć Wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY (zmodyfikowany w dniu 19.02.2016 r.) Ja (My), Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia poniżej 14 000 euro Załącznik do Regulaminu zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych wartości 14 000 euro...., dnia... (miejscowość) (data) FORMULARZ OFERTY na wykonanie zamówienia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... Projekt Zawarta w dniu... w... pomiędzy:...regon...nip:..., reprezentowanym/ą przez: 1.... 2.... Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a...regon...nip:......, reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ

KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ OPROGRAMOWANIE ANTYWIRUSOWE Z CENTRALNĄ KONSOLĄ ADMINISTRACYJNĄ Załącznik nr 1 do SIWZ zam. publiczne nr PUP.AO.271.7.2013.MZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA CZĘŚĆ I KONSOLA LCD DO SZAFY SEREROWEJ Obudowa maksymalna wysokość 1U umożliwiająca montaż w szafie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn.

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Załącznik Nr 4 do SIWZ Załącznik Nr 3 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia pn. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Miechów Zadanie

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WZP/WO/D-332-65/15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe wraz z centralnym zarządzaniem: Licencje na 600 stanowisk (w tym 15 instalacji serwerowych),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy

UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy Załącznik nr 9 UMOWA nr (projekt) zawarta w dniu r w Gliwicach pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym", reprezentowanym przez: Dyrektora Jednostki a z siedzibą w wpisanym do rejestru zwanym w treści umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON:

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON: UMOWA Nr. zawarta w dniu w Długołęce pomiędzy: Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, NIP: 911-110-27-54, REGON: 931935017 reprezentowaną przez: Iwonę Agnieszkę Łebek

Bardziej szczegółowo

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R

U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R U M O W A R Y C Z A Ł T O W A N R zawarta w Otwocku, dnia.2009 r. pomiędzy firmą:. działającą na podstawie wpisu do w. pod nr zwaną dalej Wykonawcą. reprezentowaną przez:... NIP.. REGON a Samodzielnym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup dla 1393 użytkowników przedłużenia licencji, posiadanej przez Zamawiającego, do oprogramowania antywirusowego ESET Endpoint Security Suite oraz

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (szacunkowa wartość zamówienia poniżej 30 000 euro) Ożarów, 16.06.2017 r. I. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków w Ożarowie, tel./fax 81 5017819, mail:

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy:

Wzór umowy UMOWA NR zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Wzór umowy UMOWA NR.... 2016 Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego zawarta w dniu.. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kamieniu pomiędzy: Publiczną Szkołą Podstawową im. ks.

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR. 272.19.2014

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr IR. 272.19.2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego

Potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawieżchni drog żwirowych w m. wskazanych przez zamawiającego Załącznik nr 3 do SIWZ U M O W A (wzór) W dniu... w Ciechanowie pomiędzy: Gminą Ciechanów mającą siedzibę 06-400 Ciechanów ul. Fabryczna 8 reprezentowanym przez: inż Marka Kiwita- Wójta Gminy Ciechanów

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016

Numer sprawy: KZp Załącznik nr 1 do SIWZ. Umowa Nr /KZp/2016 Numer sprawy: KZp.2730.8.16 Umowa Nr /KZp/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ W dniu... w Łomży po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (KZp.2730.8.16) w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Features: Specyfikacja:

Features: Specyfikacja: Router bezprzewodowy dwuzakresowy AC1200 300 Mb/s Wireless N (2.4 GHz) + 867 Mb/s Wireless AC (5 GHz), 2T2R MIMO, QoS, 4-Port Gigabit LAN Switch Part No.: 525480 Features: Stwórz bezprzewodowa sieć dwuzakresową

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr...

Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a. U M O W A Nr... Projekt Umowy część I Załącznik nr 4a U M O W A Nr... W dniu...w Nowym Żmigrodzie pomiędzy zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez : a... zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza Załącznik nr 3.2 do SIWZ dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: ZP

Oznaczenie sprawy: ZP Załącznik nr 5 UMOWA NR ZP.322...2016 zawarta w dniu... roku w Gliwicach, pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Gliwicach ul. Górnych Wałów 9 NIP 6311331802 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne)

OFERTA (nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców konsorcja, spółki cywilne) Załącznik 1 do SIWZ (miejscowość i data) pieczęć Wykonawcy / Wykonawców) OFERTA MIASTO ŁOMŻA ul. Stary Rynek 14 18-400 Łomża W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo