Powiat Lubaczowski ul. Jasna Lubaczów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powiat Lubaczowski ul. Jasna 1 37-600 Lubaczów"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ dnia pieczęć wykonawcy Powiat Lubaczowski ul. Jasna Lubaczów O F E R T A 1. Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn.: Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: eprzyspieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego oferujemy wykonanie zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: Netto PLN (słownie: PLN) Brutto PLN (słownie: PLN) 2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do r. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

2 zał. nr 3 do SIWZ (pieczęć wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z wymogami art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz z późn. zm.) O ś w i a d c z a m, że: 1. Posiadamy uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia * lub Inne podmioty zobowiązały się do udostępnienia nam potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia pisemne zobowiązanie w załączeniu *. 3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) * - niepotrzebne skreślić

3 Zał. nr 4 do SIWZ - wzór (pieczęć wykonawcy) Wykaz podwykonawców którym wykonawca planuje powierzyć część przedmiotu zamówienia* Nazwa podwykonawcy Opis części zamówienia, jaką wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy z opisem zakresu i podaniem szacunkowej wartości... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) OŚWIADCZENIE* Oświadczam, że całość zamówienia pod nazwą: Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: eprzyspieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego zrealizujemy we własnym zakresie.... (podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) * - niepotrzebne skreślić

4 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR.../2009 o wykonanie zamówienia realizowanego w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zawarta w dniu r. w Lubaczowie pomiędzy: Powiatem Lubaczowskim zwanym dalej Zamawiającym,reprezentowanym przez: 1. Józefa Michalika Starostę 2. Krzysztofa Szpyta Wicestarostę NIP Regon a... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: NIP. Regon.. o następującej treści: 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania pod nazwą: Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: eprzyśpieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego zgodnie ze złożoną ofertą przetargową. 2. Integralnymi częściami niniejszej umowy są: oferta przetargowa, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Strona 1 z 7

5 2 TERMINY 1. Wykonanie projektu sieci radiowej termin do r. 2. Budowa stacji bazowych WiMAX termin do r. 3. Budowa stacji przekaźnikowych WiMAX/WiFi termin do r. 4. Montaż urządzeń odbiorczych WiFi termin do r. 5. Dostawa komputerów (notebook) wraz z oprogramowaniem termin do r. 6. Serwis i utrzymanie sieci i urządzeń - termin r r. 7. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi do dnia r. 3 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI 1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości (brutto) słownie.. 2. Podatek VAT, zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 3. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do.. 4. Rozliczenie za wykonany przedmiot zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi według procentowego zaawansowania realizacji zamówienia oraz fakturą końcową. 5. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół bezusterkowego odbioru wykonanych robót, zrealizowanych dostaw i usług podpisany przez odbierającego. 6. Płatności dokonywane będą w ciągu 14 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury. 7. Jeżeli zafakturowane roboty zostały wykonane przez podwykonawcę, Wykonawca dołączy do faktury następujące załączniki: a) kserokopię faktury podwykonawcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, b) protokół odbioru części robót/dostaw/usług, c) cesję wierzytelności z faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku podwykonawcy oraz nr rachunku. Zapłata faktury podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu zamówienia bez prawa do dochodzenia odszkodowania przez Wykonawcę. 4 OBOWIĄZKI WYKONAWCY 1. Do obowiązków Wykonawcy należy: a) powierzenie kierownictwa nad prowadzonymi robotami, będącymi przedmiotem niniejszej umowy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe do prowadzenia tego rodzaju prac, b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych oraz wiedzy technicznej, Strona 2 z 7

6 c) ponoszenie odpowiedzialności za uzbrojenie i urządzenia znajdujące się na terenie robót: Wszelkie uszkodzenia jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac zobowiązany jest naprawić na własny koszt. W przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiającego, Wykonawca nie dokona napraw, Zamawiający ma prawo do zlecenia naprawy innej firmie, a kosztami obciąży Wykonawcę, potrącając należność za naprawę z wynagrodzenia Wykonawcy. d) pokrycie szkody jakie poniesie Zamawiający na skutek wadliwego wykonania przedmiotu umowy, e) przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, f) dokonanie pełnego ubezpieczenia robót w zakresie wszelkich strat i szkód, ubezpieczeniu podlegają w szczególności: roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonaniem robót od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków, g) zawiadomienie Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu, pod rygorem nie odebrania robót przez Zamawiającego; h) przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru końcowego, najpóźniej na 3 dni przed podpisaniem przez Strony protokołu odbioru końcowego, 2. W przypadku niewykonania obowiązków, o których mowa powyżej, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego, dodatkowego terminu na dokonanie czynności wynikających z obowiązków określonych niniejszą umową, może nakazać osobie trzeciej wykonanie tych czynności na koszt i ryzyko Wykonawcy. 3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami lokalizacyjno-terenowymi oraz dokumentacją przetargową i w wynagrodzeniu uwzględnił wszystkie koszty niezbędne do wykonania i przekazania przedmiotu umowy do użytku. 4. Ponadto Wykonawca oświadcza, że: a) ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z powodu szkód i strat związanych i wynikłych z realizacji przedmiotu umowy, b) ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia obiektu budowlanego oraz uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń, wyposażenia lub oprogramowania znajdującego się na terenie robót oraz wszelkich innych szkód w mieniu, znajdującym się na terenie robót; wystąpienie takich szkód nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu umowy, c) poniesie odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw odrębnych, a w szczególności praw patentowych, praw autorskich, praw do wzorów użytkowych oraz szkody wynikłe w związku z tymi naruszeniami, d) z chwilą przekazania terenu robót Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych wywołanych ingerencją osób trzecich opóźnień w wykonaniu robót jaki i w usuwaniu stwierdzonych wad i usterek. 5. W imieniu Wykonawcy występuje..., który jest osobą uprawnioną do kontaktowania się z Zamawiającym w imieniu Wykonawcy oraz reprezentowania Wykonawcy w kwestiach związanych z realizacją przedmiotu umowy. 5 OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: a) udostępnienie frontu robót związanych z realizacją przedmiotu umowy, b) zapewnienie nadzoru, c) zapewnienie odbioru robót, dostaw, usług. 2. W imieniu Zamawiającego, jako Koordynator prac występuje:..., który jest osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego oraz reprezentowania Zamawiającego w kwestiach związanych z realizacją przedmiotu umowy. 3. Strona 3 z 7

7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY Z TYTUŁU NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego określonego w 3 ust. 1 umowy, tj...., słownie:. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostaje w formie. 4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia wraz z umową. 5. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości i obowiązuje do dnia..., tj. 3 lata od dnia odbioru końcowego, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót i obowiązuje do dnia..., tj. 30 dni od dnia odbioru końcowego. 6. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze i usunięciu wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji jakości. 7. Podane wyżej terminy zwrotu - zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy rozpoczną swój bieg po protokolarnym usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości. 7 6 GWARANCJE 1 Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlane oraz dostarczone urządzenia licząc od dnia odbioru końcowego robót budowlanych oraz dostaw urządzeń. 2 Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 7 dni od dnia ich ujawnienia. 8 ODBIORY 1. Zamawiający dokona odbioru częściowego i ostatecznego w terminie 10 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawcę, odbioru pogwarancyjnego w ciągu 14 dni roboczych przed upływem terminu gwarancji. 2. Wszelkie roboty zanikowe podlegają odebraniu przez Koordynatora występującego w imieniu Zamawiającego, przed ich zakryciem, pod rygorem nie odebrania robót. 3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, zgłoszenie jest nieważne. Zamawiający wówczas przystąpi do odbioru w innym terminie po ponownym zgłoszeniu przez Wykonawcę. 4. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu. Strona 4 z 7

8 9 KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 3 ust. 1. b) Za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów robót określonych w umowie w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczenia na usunięcie wad. 2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 3 ust. 1, b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w udostępnienia frontu robót. 10 ZMIANY UMOWY 1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust Dopuszczalne są następujące zmiany treści umowy: 1) zmniejszenie zakresu zamówienia, 2) zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w ust. 2 pkt 1, 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy, d) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, e) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, f) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, g) konieczności zmiany harmonogramu robót i finansowania, h) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, i) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), k) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, l) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, m) wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków geologicznych i terenowych, 4) powierzenie Podwykonawcy określonego zakresu robót pod warunkiem, że Zamawiający nie zastrzegł, iż dana część zamówienia nie może być powierzona Podwykonawcom, Strona 5 z 7

9 5) zmiana przedstawicieli stron - kierowników robót - w przypadku niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja). 3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) - ad pkt 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2) - ad pkt. 2) - w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 3) - ad pkt. 3): - lit. a) - w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, - lit. b) - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych. - lit. d), e), g), i), j), k), m) - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowy, - lit. f), h) - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. - lit. l) o czas opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody opisanych przy lit. l). 4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: a) ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; b) wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy; c) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót, dostaw, usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuował ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego; d) gdy Wykonawca nie wykonuje robót, dostaw, usług zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania z niej wynikające. 2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że koniczność takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Strona 6 z 7

10 4. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej umowy, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, Strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie przez Sąd Powszechny, właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 5. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Akceptuję bez zastrzeżeń: podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) Strona 7 z 7

11 Załącznik nr 6 do SIWZ Znak: ABR /09 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno użytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, dostawa sprzętu komputerowego, serwis sieci i sprzętu w ramach projektu: eprzyspieszenie w powiecie lubaczowskim likwidacja wykluczenia cyfrowego Etapy realizacji zamówienia: 1. Wykonanie projektu sieci radiowej termin do r. 2. Budowa stacji bazowych WiMAX termin do r. 3. Budowa stacji przekaźnikowych WiMAX/WiFi termin do r. 4. Montaż urządzeń odbiorczych WiFi termin do r. 5. Dostawa komputerów (notebook) wraz z oprogramowaniem termin do r. 6. Serwis i utrzymanie sieci i urządzeń termin od r. do r.

12 1. Wykonanie projektu sieci radiowej Zamawiający wymaga wykonania całości dokumentacji projektowej związanej z budowaną siecią radiową oraz przygotowania całości dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń radiowych na używanie radiowych urządzeń nadawczo odbiorczych pracujących w ramach sieci. Zamawiający wymaga wykonania projektu sieci radiowej WiMAX zapewniającej podłączenie do Internetu jednego tysiąca beneficjentów końcowych za pomocą: a) 1000 urządzeń odbiorczych pracujących w standardzie a zamontowanych na budynkach beneficjentów końcowych o następujących minimalnych parametrach: Urządzenie klienckie zintegrowane z anteną na 5GHz., moc 24dBm radio oraz antenę 14dB o podwójnej polaryzacji. konfiguracja z poziomu WWW. Urządzenie powinno posiadać funkcję QoS. Specyfikacja techniczna: procesor: minimum 180MHz pamiec: 16MB SDRAM, 4MB Flash interfejs ethernet: 1 X 10/100 BASE-TX (RJ-45) moc wyjsciowa: minimum 24dBm, +/-2dB czułość radia: minimum -94dBm +/-2dB antena: minimum 14dBi, podwojna polaryzacja + zewn. wyjscie RPSMA zasilanie PoE temp. pracy: w warunkach zewnętrznych Zasilacz oraz injector PoE. b) co najmniej 100 stacji przekaźnikowych WIMAX / WIFI składających się: Stacji klienckich WiMAX o następujących parametrach: Składające się z części zewnętrznej ODU montowanej na maszcie (ze zintegrowaną anteną obu polaryzacji lub ze złączem do przyłączenia osobnej anteny) oraz części wewnętrznej IDU instalowanej wewnątrz budynku lub w obudowie stacji bazowej WI-FI. standard pracy d oraz e częstotliwość pracy 3700 MHz przeźroczystość 512 adresów MAC gniazdo IEEE Ethernet 10/100 BaseT zintegrowana antena 17 dbi możliwość podłączenia zewnętrznego miernika sygnału konfiguracja z poziomu www lub telnet obudowa zewnętrzna hermetyczna modulacja od QAM64 do BPSK(8 poziomów) maksymalna moc 20dbm pasma kanałów: 1.75MHz, 3.5MHz, 5MHz, 7MHz, 10MHz temperatura pracy: w warunkach zewnętrznych zasilanie 230 VAC ATPC QoS Strona 2 z 18

13 Dodatkowo urządzenie musi spełniać następujące wymagania: jednostki abonenckie muszą posiadać możliwość pracy w czterech trybach (802.16d i e, TDD i FDD) jednostki abonenckie muszą obsługiwać całe podpasmo lub GHz jednostki abonenckie muszą umożliwiać pracę zarówno z polaryzacją pionową jak i poziomą mozliwość wyboru jednostek abonenckich ze zintegrowaną anteną lub z anteną zewnętrzną o większym zysku jednostki abonenckie powinny posiadać możliwość przełączania się do sąsiednich sektorów lub stacji bazowych w przypadku braku sygnału radiowego z aktualnie obsługującego ją sektora/stacji bazowej jednostki abonenckie powinny umożliwiać fizyczną i logiczną integrację z punktem dostępowym Wi-Fi zewnętrznym jednostki abonenckie powinny umożliwiać fizyczną i logiczną integrację z punktem dostępowym Wi-Fi wewnętrznym jednostka abonencka powinna być połączona z urządzeniami końcowymi klienta za pomocą kabla sieciowego kategorii 5e interfejsy sieciowe w jednostkach abonenckich: 10/100BaseT jednostka abonencka powinna umożliwiać jednoczesną transmisję danych i prowadzenie połączeń głosowych jednostka abonencka powinna posiadać możliwość zarządzania zdalnego za pomocą centralnego systemu nadzoru, jak i lokalnego za pomocą komputera typu PC podłączonego do jednostki abonenckiej jednostka abonencka powinna posiadać certyfikat WiMAX Forum (jeśli WiMAX Forum określiło profil systemu w danym paśmie) jednostka abonencka nie powinna posiadać ograniczenia sprzetowego i softwerowego dla przesyłanej przepustowości ( brak ograniczenia przepustowości ) Stacji nadawczych WIFI o następujących minimalnych parametrach: Płyta główna Dane techniczne: Procesor - 300MHz Pamięć - 64MB DDR SDRAM Dysk - 64MB pamięci NAND na stałe wbudowane w płytę Port LAN - 3x10/100 Mbit/s Fast Ethernet port z obsługą Auto-MDI/X Sloty minipci - 3x MiniPCI Typ IIIA/IIIB Port szeregowy - jeden DB9 RS232C, standardowo bps 8N1 Zasilanie - pasywne PoE 10V do 28V DC lub gniazdo zasilające DC Zasilacz w komplecie Karta 2,4/5GHz w standardzie a+b+g sztuk 2 dla każdego zestawu Podstawowe cechy: Turbo, a, b/g w jednej karcie Pracuje w obu 2.4 and 5Ghz pasmach Zwiększony zasięg dzięki mocniejszemu sygnałowi wyjściowemu Zgodna z CE i FCC Pracuje w zakresie oraz GHz i obsługuje tryb Turbo. Dane techniczne: Chipset: Atheros AR5414 lub równoważny Standards: IEEE802.11a/b/g Media Access: CSMA/CA with ACK architecture 32-bit MAC Strona 3 z 18

14 Security: 64/128bit WEP, TKIP and AES-CCM encryption, WPA,WPA2, 802.1x Modulation: b+g DSSS, OFDM for data rate >30Mb and for a Interface: Mini-PCI form ver1.0 type 3B Connectors: 2x ufl Frequencies: and GHz Output Power/Sensitivity: a b g - Obudowa Specyfikacja: wykonanie obudowy - odlew aluminiowy malowany proszkowo klasa szczelności IP65 (uszczelka) Konektor ufl->n gniazdo 6Ghz 30cm sztuk 2 dla każdego zestawu System Operacyjny Konektor długości 30cm, kabla RG178. Z jednej strony subminiaturowe złącze ufl. Z drugiej strony N gniazdo, pozwalające na zamocowanie w obudowie. Funkcje bezprzewodowego punktu dostępowego Access Point i klient WDS i Virtual AP a, g z prędkością do 108Mbps; wsparcie dla b szyfrowanie WEP z kluczem 40 lub 104 bitowym ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS Podstawowe cechy systemu Kształtowanie ruchu z wykorzystaniem HTB Ograniczanie ruchu generowanego przez protokoły P2P (Kazaa, Direct Connect i inne) DNS caching HTTP proxy Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) Firewall i NAT DMZ IPsec, tunelowanie VPN (PPTP, L2TP, EoIP, IPIP), VLAN, PPPoE Mosty STP z filtrowaniem pakietów Equal cost multi path routing Policy based routing Funkcjonalność "Plug and Play" HotSpot z autentykacją RADIUS Uniwersalny Klient DHCP - serwer i relay Protokół Univesal Plug and Play (UpnP) Protokoły RIP, OSPF i BGP Zarządzanie Poprzez terminal znakowy, specjalnym zestawem komend Zadalnie, poprzez interfejs graficzny Aktualizacja poprzez TFTP Możliwość tworzenia skryptów Zarządzanie z wykorzystaniem SNMP ACL (access controll list) i autentykacja RADIUS Strona 4 z 18

15 Ograniczenia licencji: liczba tuneli PPPoE, PPTP, L2TP liczba jednocześnie obsługiwanych klientów Hot-Spot Antena 2,4 GHz dookólna Dane techniczne: częstotliwości pracy: 2,4-2,48 GHz zysk energetyczny minimum 17dBi polaryzacja fali - pozioma kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej- 360 z odchyleniem od średniego zysku w granicach max 2dB (liść koniczyny) kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej - 12 Antena 5,5 GHz dookólna Konektor 1 metr Nwtyk Nwtyk sztuk 2 do każdego zestawu Dane techniczne: częstotliwość MHz impedancja 50Ω VSWR < 2.0 polaryzacja pionowa zysk minimum 12dBi szerokość wiązki (-3dB): pozioma 360 szerokość wiązki (-3dB): pionowa 6 ochrona elektryczna zwarta dla prądu stałego kabel MRC400 złacza Nwtyk zaciskane UPS Moc pozorna Moc rzeczywista Maks. czas przełączenia na baterię Liczba, typ gniazd wyj. z podtrzymaniem zasilania Typ gniazda wejściowego Zimny start Alarmy dźwiękowe 350 VA 210 Wat 6 ms 2 x PL (10A) kabel z wtykiem PL (10A) Tak praca z baterii przeciążenie UPSa znaczne wyczerpanie baterii Gmina Wielkie Oczy: Wykonawca zobowiązany jest do wybrania optymalnej lokalizacji instalacji stacji przekaźnikowych zapewniających pokrycie wszystkich niżej wymienionych miejscowości sygnałem radiowym. Zamawiający zapewni dostęp do następujących obiektów: 1. Wielkie Oczy, ul Leśna 13, Zespół Szkół 2. Wielkie Oczy, DPS 3. Kobylnica Wołoska, Kościół 4. Kobylnica Ruska 38 a, Szkoła 5. Skolin 32, Remiza OSP 6. Żmijowiska 48, Remiza OSP 7. Łukawiec 281, była szkoła Tarnawskie 8. Majdan Lipowiecki, Kościół 9. Potok Jaworowski, Kościół Strona 5 z 18

16 10. Łukawiec, Szkoła 11. Bihale, Kościół Gmina Stary Dzików: 1. Stary Dzików, ul. Kościuszki 79, Maszt TP Obok Gminy 2. Cewków 81, Zespół Szkół 3. Cewków Wola, Szkoła 4. Moszczanica, Kościół 5. Nowy Dzików, Kościół 6. Ułazów, Maszt TP 7. Stary Dzików, ul. Kościuszki 106, Stacja Wodociągowa 8. Stary Dzików, ul. Kopernika 4, Budynek komunalny 9. Stary Dzików, Kościół Miasto Lubaczów: 1. Lubaczów, ul. Rynek 26, Urząd Miasta 2. Lubaczów, ul. Konopnickiej, Miejski Dom Kultury 3. Lubaczów, ul. Rynek 2/3, MKRPA 4. Lubaczów, ul. 3-go Maja, Zakład Gospodarki Lokalowej 5. Lubaczów, ul. Kościuszki, Miejska Biblioteka Publiczna 6. Lubaczów, ul. Słowackiego, Szkoła Podstawowa 7. Lubaczów, ul. Konopnickiej, Szkoła Podstawowa 8. Lubaczów, ul. Słowackiego, Miejskie Przedszkole 9. Lubaczów, ul. Mickiewicza, Miejskie Przedszkole 10. Lubaczów, ul. Konopnickiej, Miejskie Przedszkole 11. Lubaczów, ul. Sportowa, Miejski Ośrodek Sportu 12. Lubaczów, ul. Słoneczna, Oczyszczalna Ścieków 13. Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 14. Lubaczów, Straż Pożarna 15. Lubaczów, ul. Kościuszki, Zespół Szkół 16. Lubaczów, Szpital 17. Lubaczów, ul. Jasna, Maszt telekomunikacyjny Gmina Lubaczów: 1. Tymce, Świetlica 2. Antoniki, Kościół 3. Bałaje, Świetlica 4. Borowa Góra, Kościół 5. Krowica Sama, Gminny Ośrodek Kultury 6. Cetynia, Blok 7. Cetynia, Maszt TP 8. Dąbrowa, Kościół 9. Szczutków, Świetlica 10. Hurcze, Świetlica 11. Wólka Krowicka, Kościół 12. Lisie Jamy, Szkoła Podstawowa 13. Młodów, Szkoła Podstawowa 14. Podlesie, Kościół 15. Dąbków, Kościół Strona 6 z 18

17 16. Piastowo, Świetlica 17. Basznia Dolna, Magazyn zbożowy i Pana Seweryna Rozwoda 18. Basznia Dolna, Młyn 19. Opaka, Świetlica 20. Szczutków, Kościół 21. Budomierz, Kościół Gmina Narol: 1. Narol Wieś, Budynek po szkole 2. Wola Wielka, Świetlica 3. Łówcza, Kościół 4. Łówcza, Komin PGR 5. Płazów, Kościół 6. Dębiny, Szkoła 7. Huta Złomy, Biblioteka 8. Chlewiska, Świetlica 9. Jędrzejówka, Świetlica 10. Podlesina, Kościół 11. Łukawica, Szkoła 12. Kadłubiska, Świetlica 13. Narol, Szkoła 14. Huta Różaniecka, Maszt ZKE 15. Ruda Różaniecka, szkoła 16. Huta Szumy, Świetlica Gmina Oleszyce: 1. Borchów, Maszt TP 2. Sucha wola, Maszt TP 3. Zalesie 72, Świetlica 4. Lipina, Blok 162B/3, Blok 5. Stare Sioło, Blok 68B/3, Blok 6. Nowa Grobla, Dom Dziecka 7. Futory, Maszt TP Gmina Horyniec Zdrój: 1. Horyniec Zdrój, ul.wojska Polskiego 2, Przedszkole 2. Horyniec Zdrój, ul. Konopnickiej 2, budynek mieszkalny franciszkanów 3. Horyniec Zdrój, ul. Zdrojowa 28, budynek spółki Usługi Komunalne 4. Wólka Horyniecka 33, budynek świetlicy wiejskiej 5. Radruż 13, świetlica wiejska 6. Podemszczyzna 18, budynek Ostoja 7. Świdnica 40, świetlica wiejska 8. Nowiny Horynieckie 15, świetlica wiejska 9. Niwki Horynieckie, Hydrofornia 10. Dziewięcierz, Hydrofornia 11. Dziewięcierz 15, świetlica wiejska 12. Prusie 19, świetlica wiejska 13. Werchrata 45, budynek szkoły 14. Monasterz, Hydrofornia Strona 7 z 18

18 15. Nowe Brusno 119, Szkoła Podstawowa Gmina Cieszanów: 1. Cieszanów, Os. Nowe Sioło 15, ZS 2. Nowe Sioło 86, Szkoła 3. Niemstów 76, Szkoła 4. Kowalówka 20, Szkoła 5. Chotylub 60, Szkoła 6. Folwarki 31, Świetlica 7. Nowy Lubliniec 3A, Remiza OSP 8. Dąbrówka 9, Świetlica 9. Zuków 73, Świetlica 10. Dachnów 84, Wiejski Domu Kultury 11. Stary Lubliniec 45, Wiejski Dom Kultury 12. Dachnów 305, Fabryka Mebli 13. Nowy Lubliniec, Os. Nowy Lubliniec 16, Budynek 24-rodzinny 14. Niemstów, Bloki 15. Grobla, Świetlica 16. Gorajec, Świetlica 17. Wola Nowosielska, Świetlica 18. Nowy Lubliniec, Szkoła c) co najmniej 4 stacji bazowych pracujących w standardzie WIMAX spełniających następujące kryteria: praca w paśmie licencjonowanym w zakresie 3.4GHz 3.6GHz lub 3.6GHz-3.8GHz praca stacji bazowej w trybie full-duplex w dziedzinie częstotliwości (FDD) z odstępem kanałów dupleksowych wynoszącym 100MHz możliwość wykorzystania kanałów radiowych zorganizowanych na bazie planów podziału pasma 3.5A7; 3.5A3.5 i 3.5A1.75 lub 3.7A7; 3.7A3.5 i 3.7A1.75 stacja bazowa musi posiadać możliwość pracy w kanale 1,75MHz, 3,5 MHz i 7 MHz (jednocześnie ustawiana tylko jedna z tych szerokości kanałów) zasięg maksymalny nie mniej niż 15 km interfejs stacji bazowej 100/1000BaseT interfejsy sieciowe w jednostkach abonenckich: 10/100BaseT maksymalna wydajność (netto na protokole TCP/IP) mogąca być dostarczona do jednostki abonenckiej nie mniej niż 10 Mbps ilość jednostek abonenckich nie mniejsza niż 256 na stacje bazową co najmniej 4 klasy priorytetów dla usług sieciowych zapewnienie jakości transmisji (QoS) dla każdej z usług sieciowych poprzez osobno konfigurowalne parametry zarządzanie siecią z centralnego punktu poprzez protokół SNMP maksymalna moc promieniowania EIRP nie więcej niż 15 Watt możliwość zastosowania anten z polaryzacją liniową H i V możliwość zapewnienia kilku (minimum 5) różnych odseparowanych od siebie strumieni danych z możliwością przydzielenia różnej przepustowości każdemu strumieniowi i różnej klasy QoS w obrębie jednego terminala abonenckiego z zastosowaniem tagowania VLAN 802.1q możliwość dynamicznego zarządzania pasmem (w przypadku gdy dany abonent nie korzysta z pasma - pasmo musi być dostępne dla innych klientów systemu) wydajność sieciowa systemu w warstwie drugiej (L2) nie mniejsza niż 70% wydajności radiowej wydajność radiowa systemu nie mniej niż 3.4 bita/hz dynamiczna obsługa modulacji BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM Strona 8 z 18

19 możliwość zastosowania różnej modulacji dla ruchu od abonenta do stacji bazowej (uplink) i ruchu od stacji bazowej do abonenta (downlink) dla dowolnego terminala abonenckiego możliwość zastosowania różnej modulacji dla różnych terminali abonenckich podłączonych do jednego sektora stacji bazowej możliwość budowy stacji bazowej o pokryciu 360 stopni przy pomocy czterech sektorów każdy o pokryciu 90 stopni system musi posiadać możliwość pracy w warunkach braku widoczności radiowej zrealizowanej w oparciu o modulację OFDM 256 FFT system musi być zgodny ze specyfikacją IEEE system powinien posiadać certyfikat WiMAX Forum (jeśli WiMAX Forum określiło profil systemu w danym paśmie); system musi wspierać usługi głosowe VoIP w oparciu o protokół SIP system radiowy musi być dostępny komercyjnie w chwili składania oferty możliwość poprawy jakości linku radiowego za pomocą rozwiązań typu antenna diversity 2-go rzędu system musi umożliwiać poprawę jakości połączeń głosowych za pomocą zintegrowanych lub zewnętrznych mechanizmów/aplikacji Wykonawca zobowiązany jest do wybrania optymalnej lokalizacji stacji bazowych zapewniającej zasilenie wszystkich stacji przekaźnikowych. Zamawiający zapewni dostęp do masztów zlokalizowanych w następujących miejscowościach: 1. Lubaczów Urząd Miasta w Lubaczowie 2. Horyniec Zdrój Era GSM 3. Stary Dzików Era GSM 4. Dąbrowa INFO TV FM 5. Huta Różaniecka ZKE Zamość Zaprojektowana instalacja musi spełniać następujące kryteria: Korzystać z 4 dupleksowych kanałów radiowych każdy o szerokości 3,5 MHz w zakresie MHz. Maksymalne wartości EIRP musi się mieścić w granicach zarezerwowanych bloków częstotliwościowych Zamawiający w ramach umowy podpisanej z Powiatem Łańcucki posiada rezerwację częstotliwości w zakresie 3,6 3,8 GHz. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania całości dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń radiowych zgodnej z projektem sieci. d) Transmisja pomiędzy stacjami bazowymi WiMAX: Transmisja pomiędzy głównym węzłem znajdującym się budynku zamawiającego w Lubaczowie przy ulicy Jasnej realizowana będzie przy wykorzystaniu linii radiowych pracujących w paśmie licencjonowanym, o następujących parametrach: Pojemność użytkowa radiolinii System powinien umożliwiać transmisję sygnału głównego o pojemności 50 Mb/s, 100Mb/s, 150 Mb/s, 200 oraz 300 Mb/s full duplex. Zmiana przepływności powinna odbywać się poprzez programową rekonfigurację IDU (bez konieczności wymiany tego modułu przy każdorazowej zmianie przepływności). Strona 9 z 18

20 Kanały utrzymaniowe Urządzenie powinno posiadać porty do przesyłania danych: 2xGigabitEthernet 10/100/1000BASE-T z możliwością zwiększenia ilości portów GigabitEtherent na medium miedziane i optyczne. Urządzenie powinno zawierać minimum 4 porty E1 G703 z możliwością rozszerzenia do 32 portów E1 i do zarządzania: port USB oraz jeden port 10Base-T. Wymaga się, aby strumienie Ethernetowi pracowały w technologii nativeethernet bez mapowania na inną technologię (PDH, SDH). Wymaga się, aby strumienie 2Mb/s dostępne w interfejsie radiowym a niewykorzystane przez port Ethernet posiadały możliwość dołączenia do portów 2Mb/s G.703 na panelu czołowym urządzenia. Wymagane jest, aby urządzenie posiadało do 4 portów E1 G703 dostępnych z panel czołowego. Wymaga się, aby urządzenie oferowało pełną dowolność w przypisywaniu zasobów radiowych do portów Ethernet i TDM. Oczekuje się, że urządzenie będzie można zarządzać z portu Ethernet dostępnego na panelu czołowym. MOCE NADAJNIKÓW radiowych Router sieci Utrzymaniowej Konfiguracje sprzętowe Pasmo radiowe Częstotliwości radiowe Ze względu na wysokie koszty utrzymania częstotliwości radiowych dla zestawianych linków wymaga się aby dla częstotliwości 23, 18GHz moce nadajników radiowych dla modulacji 128QAM wynosiły nie mniej niż odpowiednio: 22 i 23 dbm dla 23 i 18GHz. Urządzenie wyposażone musi być we wbudowany router DCN pracujący z protokołami TCP/IP i OSPF. Oferowany system radioliniowy powinien umożliwiać realizowanie konfiguracji 1+0. Część wewnątrz-budynkowa (IDU) powinna składać się z pojedynczego modułu. Radiolinia powinna mieć możliwość rozbudowy do 1+1 w późniejszym okresie w tej samej obudowie urządzenia dostarczonego. Oferowany sprzęt radioliniowy powinien pracować w modulacji QPSK oferując pasmo dla styku radiowego o szerokości 3,5, 7, 14 i 28MHz poprzez softwarową zmianę konfiguracji. Oferowane przęsło radioliniowe powinno pracować w paśmie 23GHz z antenami o średnicy 0,6m lub 1,2m. Oprócz powyższego pasma dany system powinien posiadać możliwość pracy w zakresie częstotliwości 6, 7, 8, 10.5, 11, 13, 15, 18, 26, 28, 32, 38GHz. Zmiana pasma pracy odbywa poprzez zmianę modułu radiowego, anteny oraz programowego przełączenia przepływności w modemie radiowym. Moduły radiowe powinny być zintegrowane z antenami o wymiarach 0,3m, 0,6m, 1,2m, 1,8m. Dla anten powyżej 1,8m dopuszcza się oddzielny montaż anten i modułów radiowych połączonych ze sobą falowodem. Strona 10 z 18

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Szanowni Państwo,

Spis treści. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, W związku z wydaniem w dniu 14 grudnia 2010r. przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej decyzji administracyjnej wyznaczającej Polkomtel S.A. (obecnie w związku ze zmianą formy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ NETSHOCK.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Serwis dostępny pod adresem internetowym www.netshock.pl prowadzony jest przez NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/107/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Zadanie nr 1: Dostawa komputera przenośnego dla Wydziału Biologiczno Rolniczego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

regulamin świadczenia usługi Neostrada

regulamin świadczenia usługi Neostrada regulamin świadczenia usługi Neostrada Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1) Abonent podmiot, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy, 2) Cennik cennik usługi

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo