Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy"

Transkrypt

1 KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN Luty 2008 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOL LAN

2 Pratt & Whitney Sp. z o.o ul. Elektryczna 4a Kalisz Zak ad w Kaliszu Bogdan ZmyÊlony - Prezes Zarzàdu Hala produkcyjna Silniki z cz Êci z Kalisza sà produkowane w Kanadzie Cz Êci do silników lotniczych wszystko na eksport Spó ka Pratt & Whitney Kalisz powsta a w 1992 roku. Od 1996 roku jedynym udzia owcem spó ki jest Pratt & Whitney Kanada Inc., Êwiatowy producent silników lotniczych. Spó ka ciàgle si rozwija - w 1992 roku zatrudnia a 13 osób w 2007 roku zatrudnia 1554 pracowników. Produkuje cz Êci do silników lotniczych, a ca a jej produkcja jest eksportowana do jednego odbiorcy - Pratt & Whitney Kanada Inc. Asortyment firmy charakteryzuje si najwy szymi wymogami technicznymi, du à z o onoêcià technologicznà, a jego produkcja wymaga najwy ej klasy parku maszynowego o nowoczesnej technologii. Dlatego te Pratt & Whitney Kalisz po przej ciu istniejàcych hal produkcyjnych, podda je gruntownej modernizacji. Zosta a ona przeprowadzona zgodnie z projektami opracowanymi w oparciu o obowiàzujàce przepisy prawa budowlanego i bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

3 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak Nikt nigdy nie dosta 67 miliardów euro. Od polskiej administracji, tak e samorzàdowej regionów zale y czy Polska wykorzysta tà szans wielkiego rozwoju. Istotà rozwoju Polski b dzie wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej. Nasza Wielkopolska pokazuje oddanie do u ytku mostu przez Wart. Ta inwestycja kosztowa a ponad 200 mln z., ale 75 proc. tej kwoty pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Droga do uzyskania pieni dzy jest trudna. Projekt musi przynosiç zysk gospodarce i te usprawniç ycie ludziom. Kazimierzowi Pa aszowi Prezydentowi miasta Konina to si uda o. Samorzàd Konina nie czekajàc na decyzje ministerialne, zleci przygotowanie dokumentacji trasy i mostu Transprojektowi Gdaƒsk. Zacz to te wykupywaç ziemi pod przysz à inwestycj. 23 grudnia 2004 roku minister infrastruktury Marek Pol podjà decyzj o przyznaniu 42 mln euro (148,5 mln z.). Teraz trzeba by o rozstrzygnàç, kto ten most b dzie budowa. Wiemy, e ka dy przetarg w Polsce, bo takie mamy prawo jest oprotestowany, te protesty ciàgnà si w nieskoƒczonoêç. I w ten sposób mo na straciç pieniàdze z Unii. W grudniu 2005 roku prezes Urz du Zamówieƒ Publicznych, wyrazi zgod na zawarcie umowy na realizacj inwestycji, przed ostatecznym rozstrzygni ciem protestów. Przyzna klauzul natychmiastowej wykonalnoêci, a uzasadni swojà decyzj wa nymi wzgl dami spo ecznymi i gospodarczymi. Dlatego 12 stycznia 2006 roku prezydent miasta Kazimierz Pa asz podpisa umow z konsorcjum firm, którà majà zrealizowaç w Koninie t inwestycj. Do Koncernu Bilfinger Berger AG, który jest wiodàcy na rynku polskim, utworzono konsorcjum do, którego nale à: Hydrobudowa-6, Warszawskie Przedsi biorstwo Robót Drogowych i P ockie Przedsi biorstwo Robót Mostowych. Te firmy sà od lat znane w Polsce, do najwi kszych ich realizacji nale à: stacje metra w Warszawie, drogi, mosty, wiadukty, tunele, stacje wodociàgowe i wiele innych inwestycji. Dlatego Kapitu a Nagrody Gospodarczej przy stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan, przyzna a temu Konsorcjum Kryszta owy Puchar Polski oraz Z oty Medal, bo sà na dziê liderem w Polsce. Sà w stanie wykonaç sprawnie ka dà inwestycj. DziÊ przychodzi okres wykorzystania pieni dzy Unii Europejskiej i bez takich firm nie wykorzystamy przyznanych Êrodków. Opisujemy ka dà z tych firm, bo ich dokonania w Polsce sà ogromne. Dobrze si sta o, e na czele stan a firma Bilfinger Berger AG, to jest firma niemiecka o Êwiatowej s awie, stosuje najnowoczeêniejsze technologie w budownictwie. DziÊ wszyscy, którzy chcà wykorzystaç Êrodki unijne na du e inwestycje, muszà zapoznaç si z dokumentami w Koninie, bo droga do pieni dzy Unii jest trudna i wyboista. Kulczyk rozpoczà budow autostrady A2, ile to z oêliwoêci napisano. Ale dziê jest autostrada od odzi do Nowego TomyÊla za pieniàdze prywatne. Gdyby nie by o tej autostrady, nie by o by tego mostu w Koninie. W koƒcu rzàd Donalda Tuska podjà decyzj o budowie autostrady A2 do granicy, która ma byç zakoƒczona 2010 r. a najpóêniej, do 2011 r. Czego mo na yczyç Koninowi i Zarzàdowi Miasta. Nale y opracowaç projekt szybkiej drogi na pó noc, gdzie jest zlokalizowany przemys Konina. Jestem pewny, e pieniàdze dostaniecie, bo b dziecie perfekcyjnie do tej inwestycji przygotowani. Clinton powiedzia : zapami taj g upcze najwa niejsza jest gospodarka. Bo tak naprawd ona decyduje o dobrym yciu Polaków. Fundusze Unijne, to pomoc rozwojowa udzielona ubo szym regionom Unii, g ównie w celu zwi kszenia ich konkurencyjnoêci i atrakcyjnoêci inwestycyjnej. Pomoc ta nie przychodzi do koƒca za darmo - wybudowanà z jej udzia em infrastruktur, trzeba potem samemu utrzymaç, nale y wi c zadbaç o to, aby owe inwestycje by y jednak ekonomicznie racjonalne. Gdy zacz liêmy analizowaç inwestycje, to ok. 30 proc jest nieracjonalnych. Po wybudowaniu muszà byç pieniàdze na nie w bud ecie??? Dlatego kto b dzie mia racjonalne projekty dostanie pieniàdze. My uwa amy, e Polska nie wykorzysta tych 67 miliardów euro. Administracja centralna zostawi a sobie, tyle pieni dzy, e ich napewno nie wykorzysta. Liczymy, e Wielkopolska nie zmarnuje tych pieni dzy, które dosta a. 1

4 W numerze Bajki, baênie i rzeczywistoêç Król Zygmunt Trzeci Deklaracja Ligi Regionów Zrozumieç zbuntowanà prowincj Trudne rozmowy z Putinem Nowa gie da w Poznaniu Bogus aw Zalewski - Prezes Rady Polskiej Izby Przemys u Targowego Co ze Âwiàtynià OpatrznoÊci Bo ej? Garnitury dla Prezydentów Poznania / Leszek Miller, kiedy straci w adz dziê wie co nale a o zrobiç Most Unii Europejskiej Konin rok Przeprawa przez Rzek Wart w Koninie Kapitu a Nagrody Gospodarczej Konsorcjum firm realizujàcych inwestycj w Koninie nale y do mi dzynarodowego koncernu Bilfinger Berger AG..19 Przeprawa przez Wart oddana roku Koncern Bilfinger Berger AG jest jednym z wiodàcych holdingów budowlanych na rynku Êwiatowym...21 Hydrobudowa-6 S.A Warszawskie Przedsi biorstwo Robót Drogowych P ockie Przedsi biorstwo Robót Mostowych ByliÊmy w Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o Droga Volkswagena od Tarpana do Caddy Maxi furgon Caddy Maxi furgon - milionowy samochód wyprodukowany w fabryce Volkswagen Poznaƒ Rekordowe pó rocze marki Volkswagen Samochody U ytkowe ódê chce byç Stolicà Europejskiej Kultury w Upadek s u by zdrowia Od Zeppelina do F Poznaƒ w krótkim czasie sta si pot gà lotnictwa Fabryka Focke - Wulf w Poznaniu Poznaƒ kocha Krzesiny, F To tu Polacy w USA si szkolili Ha as na lotniskach Cmentarz Wojskowy na Cytadeli JesteÊmy czasopismem internetowym. Rocznie czyta nas milion osób. Zapraszamy Czytelników Naszej Wielkopolski do odwiedzenia naszej strony internetowej. Poza tym Nasza Wielkopolska jest w znanych wyszukiwarkach: Google, Interia.pl, Onet.pl Adres poczty elektronicznej: Redaktor naczelny: Ludwik Ratajczak tel. kom Redaktorzy: Jerzy Miller, Henryk Szumielski, Ewa K odziƒska, Marek Rezler, Ryszard Podlewski, Andrzej Skubiszyƒski, Karolina Paw owska, Lucyna Wojtowicz, Agnieszka Streich, Karolina Maczyƒska, Filipina Klapczyƒska. Adres redakcji: Poznaƒ, Os. Tysiàclecia 65/3 tel./fax (061) tel. kom MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Wydawca: STOWARZYSZENIE RUCH REGIONALNY WIELKOPOLAN Miesi cznik Edukacyjny Samorzàd-Gospodarka-Historia Poznaƒ, Os. Tysiàclecia 65/3 tel. kom Adres do korespondencji: Poznaƒ, Os. Tysiàclecia 65/3 Zdj cia: Ludwik Ratajczak oraz Andrzej Skubiszyƒski Projekt graficzny: Artists, Cezary Gwóêdê 2

5 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Bajki, baênie i rzeczywistoêç Henryk Brunon Szumielski Bajki opowiada si dzieciom tu przed snem, na dobranoc. Opowiadamy je po to, aby dziecko zasn o i mia o przyjemne sny. Doros ym równie opowiada si bajki. Tak e po to, aby mieli przyjemne sny i marzenia. Tak naprawd to nie sà bajki, tylko baênie. Bajka to najcz Êciej utwór rymowany, a baêƒ nie. Ci, co nam opowiadajà mówià prozà. To nie czasy Lukrecjusza, gdzie najbardziej zawi e traktaty naukowe mo na by o ujàç w rymy. By o to trudne dla piszàcego, lecz atwe dla odbiorcy. Teraz mówca klepie co mu Êlina na j zyk przyniesie, a odbiorca musi si wysilaç, aby jakiê sens w tym znaleêç. Jednak szczególnie pi kne baênie lektorzy starajà si podaç nam w pi knym i jasnym stylu. Ma nam byç przyjemnie, i najcz Êciej jest. DoroÊli swojà porcj pieszczot, to znaczy baêni, a w aêciwie opowieêci fantasy dostajà w trakcie kampanii wyborczej i tu po. S uchaczom szcz ki opadajà ze zdumienia i z zachwytu. Bezrobotni dostanà prac, bezdomni mieszkania, lekarze, piel gniarki, nauczyciele i policjanci podwy ki. Przedsi biorcom usunie si k ody spod nóg. Pacjenci, jeêli nie wymrà wczeêniej, tak e coê dostanà, albo i wi cej. Górnicy wychodzà z bieda-szybów, zakochani kochajà si jeszcze mocniej i cz Êciej. Nawet psy cieszà si na nowe Kupolandie w parkach. Koty tak e mruczà zadowolone. Sàsiedzi si godzà. Telewidzowie liczà, e nie b dà musieli p aciç abonamentu - szczególnie ci, którzy i tak nigdy nie p acili. Tylko wariaci zachowujà si normalnie, to znaczy tak jak zawsze - g upio. JeÊli wybory trafià si przed Âwi tami Bo ego Narodzenia, to karnawa zaczyna si ju w listopadzie, lub w grudniu, i trwa do poczàtków stycznia. Koƒczy si wraz z poczàtkiem pierwszych balów, nie liczàc balu sylwestrowego. W styczniu baêni jest mniej, a rzeczywistoêci wi cej. Dro eje ywnoêç, benzyna, Êmieci, woda, energia i wszystko to, co akurat chcemy kupiç. W okresie, który nazywamy Karnawa em nikomu ju nie jest do Êmiechu. Opowiadacze bajek i baêni znikajà. Sàsiedzi zaczynajà si k óciç, kochankowie kochaç, a ptaki dostajà grypy. Miejsce opowiadaczy bajek zajmujà ci, którzy opowiadali je przed nimi i zaczynajà odgrywaç tragedi. Wed ug opinii wielu obywateli tragiczne jest to wszystko, co sami zaserwowali nam wczeêniej, ale wed ug nich, prawdziwa tragedia dopiero nadchodzi. Podobno to widaç w ka dym posuni ciu ich nast pców. Ekipa potencjalnych, kolejnych opowiadaczy, ju przygotowuje swoje baênie. Muszà byç pi kniejsze ni wszystkie, które by y przed nimi. W tych projektach, które us yszymy tu przed kolejnymi wyborami wszystko pójdzie na opak, To co teraz idzie do góry, dzi ki nim pójdzie w dó, a to co opad o znowu si podniesie. W dó pójdà podatki i ceny, a w gór dobrobyt i szcz Êcie wszystkich obywateli. Ach! Och! Piszcie kochani, piszcie, a potem wdra ajcie w ycie, niech rzeczywistoêç przestanie wreszcie skrzeczeç. Niech zaêpiewa. Niech spe nià si yczenia Szcz Êliwego Nowego Roku. Niech spe nià si ju w tym najbli szym, 2008 roku. Redakcja PomyÊlnoÊci i sukcesów w 2008 roku yczy Nasza Wielkopolska. Chcemy: - eby oszcz dnoêci Polaków w naszych bankach by y oprocentowane powy ej inflacji. - eby Wielkopolanie nie p acili rachunków za gaz do Warszawy, co powoduje, e jest od razu dro szy. - eby Wielkopolska mia a swojà telewizj przez ca y dzieƒ, abonament zostaje tu w Wielkopolsce, dla naszego oêrodka. - eby sk adka na zdrowie z Wielkopolski, zostawa a u nas, tak jak to by o za czasów Kas Chorych. - eby województwem rzàdzi Marsza ek, a wojewoda by sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewn trznych i zajmowa by si tylko kontrolà prawa. 3

6 Król Zygmunt Trzeci Król Zygmunt Trzeci Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Marek Rezler Król Zygmunt III Waza W Rosji niedawno wszed na ekrany film 1612, re yserii W adimira Chotinienki, z udzia em polskich aktorów, m.in. Micha a ebrowskiego. Mamy tam przedstawiony epizod z dziejów Rosji i Polski, który trudno nazwaç chwalebnym dla nas i w zasadzie tylko zatwardziali a ortodoksyjni hurrapatrioci widzà w tym powód do dumy i chwa y. K uszyn, satysfakcja z zaj cia Kremla (a w niektórych kr gach do dziê patriotyzm jest to samy z antyrosyjskoêcià i antyniemieckoêcià), to noêne dziê has a - ale nie wsz dzie. Jednak oceniajàc wydarzenia z lat ch odno i rzeczowo, musimy stwierdziç, e Rosjanie, eksponujàc tamte czasy jako przyk ad walki o wolnoêç z obcymi interwentami, nie sà dalecy od rzeczywistoêci. Porównania z ich Katyniem tu nie ma, ale jednak Nie ka dy epizod w polskich dziejach przysporzy nam chwa y, mimo e owa konstatacja spowoduje reakcje dalekie od zachwytu. Z pewnoêcià w dziejach Polski czasem niekorzystnym, otwierajàcym drog ku kl skom i niepowodzeniom, by y rzàdy Zygmunta III Wazy, w latach Zdawa oby si, e Polska mia a przed sobà Êwietlanà przysz oêç. Za rzàdów tego w adcy Rzeczpospolita osiàgn a najwi kszy rozwój terytorialny, by sukces gospodarczy i by y zwyci stwa na polach bitew, w kraju dzia ali ludzie o znaczàcych nazwiskach i mocnej, nie tylko w Polsce pozycji. A jednak owych ponad czterdzieêci lat rzàdów polsko-szwedzkiego króla zapoczàtkowa o upadek paƒstwa, da o podwaliny pod przysz à katastrof. Ju okolicznoêci wstàpienia na tron tego monarchy, raczej nie by y zachwycajàce. Po bezpotomnej Êmierci Zygmunta Augusta w 1572 roku, w rywalizacji o tron Polski powsta o spore zamieszanie. W myêl zasady wolnej elekcji, zacz o si nie zawsze czyste rywalizowanie o koron. Po nieudanym eksperymencie z Henrykiem Walezym mieliêmy dziesi ciolecie zdecydowanych, stanowczych rzàdów Stefana Batorego ( ). Marzàc o kolejnym w adcy - ju Polaku, przypomniano sobie o królewiczu Zygmuncie, synu Katarzyny Jagiellonki (siostry Zygmunta Augusta) i króla Szwecji Jana III Wazy, urodzonym w zamku Gripsholm - w czasie gdy jego rodzice zostali tam uwi zieni przez szalonego króla Eryka XIV. ÂwiadomoÊç ryzyka zwiàzanego z w adzà i koniecznoêci bezwzgl dnego pilnowania raz zdobytego tronu, towarzyszy y mu ju do koƒca ycia. Zygmunt objà w adz w Polsce w wyniku rywalizacji z arcyksi ciem Maksymilianem Habsburgiem, i pokonania pretendenta z po udnia przez hetmana Jana Zamoyskiego pod Byczynà, w 1588 roku. Potem Zamoyski utraci dotychczasowe wp ywy, a Zygmunt poszed zupe nie nowà drogà. Dominowa a w niej dà noêç do obj cia tronu szwedzkiego, którego (mimo koronacji Zygmunta w 1592 roku) zosta pozba- 4

7 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN wiony w wyniku dzia aƒ ambitnego stryja, Karola Sudermaƒskiego. Fanatyczny katolicyzm i upór polskiego króla wp dzi y Polsk w d ugoletnie wyniszczajàce wojny ze Szwecjà, które zacz y si triumfami pod Kirchholmem (1605) i Oliwà (1627), ale potem zaowocowa y katastrofalnym dla nas potopem z lat Zygmunt III Waza dopuêci do utworzenia jednego paƒstwa brandenbursko-pruskiego, co zapoczàtkowa o drog ku utracie tego lenna przez Rzeczpospolità. Stronnik Habsburgów - tych samych, z którymi niegdyê rywalizowa w walce o tron polski - i otoczony Êrodowiskiem niemieckim, coraz bardziej odsuwa si od polskich tradycji, co i mu wypominano. Je eli dodamy do tego jeszcze ciàg à pami ç o tronie szwedzkim, stwierdzimy, e nie zawsze salus Reipublicae by a celem jego dà eƒ i nadziei politycznych. W wojnie trzydziestoletniej ( ) wspiera Habsburgów zbrojnie, a tak e niepotrzebnie zaogni stosunki z Portà Ottomaƒskà; rezultat: kl ska pod Cecorà w 1620 roku i pasmo wojen z Turcjà, ciàgnàcych si a do 1683 roku. Wielokrotnie te dawa do zrozumienia, e korona Polski nie jest dla niego wartoêcià najwy szà i najwyraêniej kupczy o nià z Habsburgami. Szczególnie fatalnie na presti u Rzeczypospolitej zawa y o jednak zaanga owanie Polski w tzw. dymitriadach, czyli walkach o tron moskiewski, z lat Mimo kilku Êwietnych zwyci stw, Zygmunt nie opar si pokusie osobistego zasiadania na tronie carów po àczonej z próbà rozszerzenia katolicyzmu na prawos awnà RuÊ. PonieÊliÊmy kl sk, i to w nienajlepszym stylu, co obcià a wyraênie osobiste konto polskiego monarchy. W polityce wewn trznej trwa a rywalizacja mi dzy królem i coraz bardziej rozwielmo nionymi królewi tami magnackimi, a póêniej i ze szlachtà w ogóle. Dosz o wreszcie (w latach ) do rokoszu Zebrzydowskiego - buntu szlachty, który formalnie o niczym nie zadecydowa, lecz presti w adzy królewskiej bardzo ucierpia. Zapoczàtkowa walk z równouprawnieniem religii, da si poznaç jako nieprzejednany wróg nowinek religijnych i protestantyzmu. Sam monarcha umia jednak dzia aç rzeczowo i racjonalnie, by konsekwentny i pracowity, nieobce by y mu potrzeby uczonych i artystów (sam by zami- owanym z otnikiem - amatorem). W sumie jednak postawione zadania przeros y jego mo liwoêci, a jego osobiste cechy pogrzeba y szanse, jakie stawia y przed nim realia dziejowe. WÊród zwolenników tradycji Krakowa i Warszawy obowiàzuje swoista konwencja rywalizacji: oczywiêcie chodzi o spraw domniemanego przeniesienia stolicy paƒstwa. W rzeczywistoêci nie istnieje oficjalny dokument, który za atwia by t spraw formalnie. Dwór monarchy przeprowadzi si na Mazowsze z koniecznoêci, ze wzgl dów pragmatycznych: zamek królewski na Wawelu, po wielkim po arze, nie prezentowa si reprezentacyjnie i wymaga generalnego remontu, a poza tym z Warszawy, po o onej centralnie, rzàdzi o si wygodniej. Stolica Wielkopolski ma kilka akcentów zwiàzanych z rzàdami Zygmunta III. Ciekawe, e Poznaƒ ma akurat powody do zadowolenia Co prawda, jeszcze w 1588 roku dosz o w mieêcie do zamieszek pomi dzy zwolennikami Zygmunta i arcyksi cia Maksymiliana Habsburga, lecz do wydarzeƒ podobnych, zwyczajnych w ka dej epoce przepychanek politycznych dochodzi o wtedy i w innych miastach Rzeczypospolitej. Szczególnie wa ne dla Poznania by o zarzàdzenie monarchy z 3 lipca 1590 roku, w którym nakazano budowanie na pogorzeliskach wy àcznie domów murowanych lub konstrukcji szachulcowej - obowiàzkowo krytych dachówkà. W sytuacji gdy ówczesne miasta co pewien czas by y niszczone przez po ary, a zabudowa g ównie by a drewniana, taka decyzja Êwiadczy a o pragmatyzmie i màdroêci monarchy. Ale i zapobiegliwoêci, jako e Poznaƒ, miasto królewskie, swymi dochodami zasila szkatu w adcy. Za czasów Zygmunta III Wazy, w 1595 roku na s upie poznaƒskiego pr gierza ustawiono charakterystycznà figurk kata w pó zbroi, z mieczem w r ku. Lata to czas budowy koêcio a pw. Przemienienia Paƒskiego przy placu Bernardyƒskim. W 1598 roku uchwalono konstytucj koronnà przyznajàcà Poznaniowi obydwa brzegi Warty, a w odnowiono przywilej W adys awa Jagie y na bicie monety i zezwolono na bicie trojaków; sporo ich by o, cz sto dziê sà spotykane i nie najwy ej cenione na rynku numizmatycznym. Rzàdy Zygmunta III Wazy, w zasadzie pomyêlne dla miasta, charakteryzowa y si te zapoczàtkowaniem w Poznaniu licznych ekscesów przeciwko innowiercom. Za jego rzàdów te powsta pierwszy i zarazem chyba najs ynniejszy ogólny widok Poznania z 1618 roku, w opracowaniu G. Brauna i F. Hogenberga, pokazujàcy zasobne, zadbane miasto, dalekie od wschodnich wojen i pó nocnych niepokojów. Przede wszystkim zaê 28 paêdziernika 1611 to data wydania dokumentu, w którym Zygmunt III podjà decyzj o przekszta ceniu poznaƒskiego kolegium jezuickiego w uczelni akademickà. Energiczne dzia ania ze strony uczelni krakowskiej, zmierzajàce do utràcenia potencjalnej konkurencji, z potem zamieszanie polityczne w kraju, odsun y realizacj tej decyzji na czas nieokreêlony - de facto a do maja 1919 roku. Zas ugi dla miasta król Zygmunt mia wi c du e, ale osobiêcie monarcha by w Poznaniu dwukrotnie, w latach 1593 i

8 Deklaracja Ligi Regionów Deklaracja Ligi Regionów Lig Regionów Wspó tworzyli: Donald Tusk, dziê Premier RP, Romuald Szperliƒski, dziê Prezydent Klubu Kapita u, Ludwik Ratajczak Prezydent Ruchu Regionalnego Wielkopolan. Takiej Polski chcieliêmy ju w 1994 roku. Liga Regionów jest zwiàzkiem stowarzyszeƒ dzia ajàcym na rzecz upodmiotowienia spo ecznoêci regionalnych. Liga Regionów majàc na uwadze dobro Rzeczypospolitej Polskiej i ka dego jej obywatela uwa a, e: 1. Paƒstwo centralistyczne nie zdaje egzaminu w nowych demokratycznych warunkach: nie jest zdolne do przyspieszenia przemian gospodarczych w kierunku gospodarki rynkowej. Rozmiar biurokratycznej machiny paƒstwowej w dalszym ciàgu jest ucià liwy. Chodzi wi c o redukcj rozrostu paƒstwa jako struktury administracyjno-biurokratycznej, a tak e o zmniejszenie finansowych obcià eƒ paƒstwa nak adanych na spo eczeƒstwo. 2. Jedynym rozwiàzaniem jest tu utworzenie samorzàdnych gospodarczo i samodzielnych finansowo regionów, wyposa onych w zagwarantowane konstytucyjnie uprawnienia prawodawcze i wykonawcze oraz prawo tworzenia w asnych bud etów. To, czego nie reguluje paƒstwo jako centrum, regulujà swobodnie poszczególne regiony. Paƒstwo powinno pe niç funkcj koordynatora dzia aƒ, a nie jedynego dysponenta dzielàcego Êrodki wypracowane przez spo ecznoêci lokalne. 3. Im bardziej zdecentralizowany jest system sprawowania w adzy w paƒstwie, tym bardziej paƒstwo jest ludzkie. Im bardziej ludzkie, tym bardziej ka da jednostka czuje si jego cz Êcià i ma na nie wp yw, chce dla niego pracowaç. Tylko decentralizacja w adzy, autonomia regionów powiàzana z lokalnà demokracjà spowoduje wi kszà spójnoêç spo ecznà. Trwa ym mo e byç takie spo eczeƒstwo, które sk ada si ze zintegrowanych wewn trznie wspólnot lokalnych czerpiàcych duchowe si y z takich wartoêci jak: rodzina, praca, religia. 4. Polska powinna byç jednolitym paƒstwem regionów sk adajàcych si z kilku milionowych spo ecznoêci. Regionów odpowiadajàcych naturalnym obszarom skupionych wokó historycznych oêrodków. Taka konstytucyjna decentraliza cja organizacji paƒstwa zaowocuje: rozwojem suwerennoêci i niepodleg oêci Polski poprzez umocnienie terytorialnej i spo ecznej to samoêci regionów: - utrwalaniem spo ecznych wi zi lokalnych; - tworzeniem si regionalnych elit; budzeniem spo ecznych aktywnoêci I indywidualnych inicjatyw: - pojawianiem si zdrowego wspó zawodnictwa mi dzy regionami: w àczaniem si spo eczeƒstwa regionów Polski w proces przekszta cania Europy. 5. Liga Regionów jest otwarta dla wszystkich organizacji regionalnych i ludzi dobrej woli, którzy swoimi programami i pracà organicznà chcà integrowaç lokalne spo ecznoêci, pog biaç demokracj, przywracaç ludziom kulturowà to samoêç. aden region samodzielnie nie zapewni maksimum mo liwoêci rozwojowych regionu, tym bardziej konieczna jest zorganizowana wspó praca. 6. Swoje cele Liga Regionów b dzie osiàgaç przez: a) tworzenie sta ych demokratycznych form oddzia ywania spo ecznego na w adze centralne niech tne regionalnej autonomii, b) dà enie do przenoszenia oêrodków decyzyjnych ycia gospodarczego i spo ecznego bli ej obywateli, c) zmian bud etu paƒstwa z odgórnego na oddolny, d) budowanie autentycznych regionalnych systemów prawnych, tworzonych przez podmioty regionalne i realizowanych przez ich w adze wykonawcze. 7. Liga Regionów chce tworzyç podstawy wspó pracy regionalnej w ramach historycznie ukszta towanych oêrodków ycia publicznego. Swojà ofert programowà adresuje do stowarzyszeƒ regionalnych, ludzi zdrowego rozsàdku, pragmatycznego i patriotycznego czynu. zatem ceniàcych to samoêç regionów I interesów spo eczno- -gospodarczych wspólnot regionalnych. Liga Regionów poczuwajàca si równie do odpowiedzialnoêci za losy Polski wierzy, e zawo anie: W asnà pracà i pomocà a si ami zjednoczonymi jest równie aktualne wspó czeênie. Dzia anie nasze zosta o zahamowane przez Krzaklewskiego i KwaÊniewskiego za czasów rzàdów Buzka. Rzàdy SLD i Miller, to powrót do centralizmu, dla Millera by wa ny tylko Wojewoda i centralizacja s u by zdrowia. Rzàd Kaczyƒskiego to czasy siermi nego komunizmu. Napisa PiS konstytucj, koƒczy si na gminie. A socjalistyczna s u ba zdrowia rzàd obali a. Decentralizacj wymusza na nas Unia Europejska, do w adzy doszed Donald Tusk - wybitny reformator Polski, który jest za pe nà decentralizacjà. Ale czy mu si uda w socjalistycznej Warszawie? 6

9 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Zrozumieç zbuntowanà prowincj Donald Tusk 1994 rok Zlikwidowaç centralistyczny ustrój Etatyzm pozostaje najbardziej ponurym dziedzictwem ustrojowym komunizmu w Polsce. W 1989 roku Polska stalà si suwerenna, ale Polacy nie odzyskali swej wolnoêci i autonomii wzgl dem paƒstwa. Co gorsza wybicie si na niepodleg oêç i wprowadzenie demokratycznej procedury wy aniania w adzy uznaje si powszechnie za równoznaczne ze zmianà ustroju ze socjalistycznego na wolnoêciowy. W Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem, które opisywa w odniesieniu do rewolucyjnej Francji TocqucviIIc: prze om polityczny zmieni zasad legitymizacji w adzy, zachowujàc przy tym centralistyczny ustrój. Biurokratyczne centrum Pozosta a omnipotencja biurokratycznego centrum, opresja podatkowa i gigantyczna redystrybucja, paƒstwowe zarzàdzanie du à cz Êcià gospodarki, w tym szkolnictwem, lecznictwem, ubezpieczeniami, bankami, bezpieczeƒstwem publicznym i kultu rà. Prywatyzacja i reforma samorzàdowa utkn y w martwym punkcie. Zanik autonomii Wsz dzie tam, gdzie wkracza paƒstwo, zanika autonomia jednostki i lokalnej wspólnoty, ginie tra dycja i obyczaj, umiera spontanicznoêç i odmiennoêç. WolnoÊç wyboru ograniczona jest do g osowania, w asnoêç prywatna traktowana jest jako z o konieczne, prawo zmienia si w gàszcz nakazów i zakazów s u àcych w adzy administracji nad obywatelem. Prowincje tracà swe odr bnoêci, pieniàdze i decyzje koncentrujà si w stolicy. Co gorsza, wiele wskazuje na to, e ten stan rzeczy jest doêç powszechnie akceptowany, a demokratycznie wybrane rzàdy wi kszoêci nie wydajà si zainteresowane w uszczuplaniu swojej w adzy. Struktura federalna Donald Tusk Cz sto zapominamy, e najlepiej rozwini te paƒstwa, w których wolnoêç obywatela jest dobrze zabezpieczona, majà struktur federalnà. Ze wszystkich Êrodków kontroli nad demokracjà - pisa Lord Aclon - federalizm by najbardziej skutecznym; system federalny ogranicza bowiem i powstrzymuje suwerennà w adz, dzielàc jà i przyznajàc rzàdowi tylko niektóre sprecyzowane uprawnienia. Nadmiar uprawnieƒ przynale nych rzàdowi centralnemu powoduje nie tylko ogranicze nie naszej wolnoêci, ale tak e niewydolnoêç biuro kracji, mnogoêç b dnych, decyzji i wysokie koszty ich realizacji. Im wi cej decyzji podejmuje za nas stolica, tym wy sze narzuca podatki. Co zrozumia e, centralna biurokracja zawsze b dzie zainteresowana koncentracja praw i pieni dzy w swoim r ku. Chcemy yç za w asne, tu na miejscu wypracowane pieniàdze Wielu z tych polityków jeszcze dziê mówi o ma ych ojczyznach i samorzàdnoêci, ale kiedy mowa jest o prawach i pieniàdzach, zaczyna straszyç opini publicznà 7

10 Zrozumieç zbuntowanà prowincj bez praw i pieni dzy staje si przekleƒstwem. Jest czas, by prowincja upomnia a si o swe prawa i pieniàdze. Bunt prowincji Bunt prowincji nie jest irredentà. Jak e cz sto w Polsce aspiracje do autonomii terytorialnej przedstawia si jako ch ç uniezale nienia któregoê z regionów od reszty kraju, gdy tymczasem chodzi o uniezale nienie si kraju od sto ecznego centrum. I to Warszawa argumentuje fa szywie, e wi ksza samodzielnoêç Pomorza czy Wielkopolski odbija si niekorzystnie na pozycji Suwalszczyzny czy Kieleckiego, tak jakby pieniàdze stamtàd w drowa y do Poznania czy Gdaƒska. To stolica ba amutnie t umaczy, e podatki z lepiej rozwini tych regionów wspomagajà bardziej zacofane, gdy w rzeczywistoêci pieniàdze ze wsz-ystkich regionów p ynà do centrum - na jego utrzymanie i op acenie jego nietrafnych z regu y decyzji. Jakiej Polski chcemy Kolumna Zygmunta rozbiciem dzielnicowym. Ob uda tej polityki polega na tym, e rzàd centralny i podleg a mu biurokracja g oêno i nieustannie przypomina prowincji o tym, e rozdaje pieniàdze, które przecie wczeêniej w postaci niemi osiernie rozd tych podatków zaw aszcza. W propagandowym zgie ku ginie g os tych nielicznych, którzy paƒstwowà pomoc i opiek nazywajà po imieniu: zabór naszych praw i pieni dzy. Nie ma wolnoêci bez w asnoêci WolnoÊç bez w asnoêci, bez naturalnych wspólnot, bez regu wyznaczanych tradycjà i doêwiadczeniem bywa cz Êciej ci arem ni dobrodziejstwem. Wol noêç W dzisiejszej Polsce paƒstwo oddaje obywatelowi, wspólnocie gminnej czy regionalnej tylko tyle uprawnieƒ i pieni dzy, ile uzna za konieczne. T sytuacj trzeba odwróciç. Pieniàdze i decyzje powinny pozostawaç jak najbli ej nas. O sprawach gminy decydowaç powinien jej samorzàd, województwa. Centrum rozwiàzywaç powinno wy àcznie problemy, z którymi w aden sposób nie jest w stanie si uporaç jednostka, gmina, powiat, województwo. ycie uczy, e jest ich bardzo niewiele. W interesie polskiej prowincji le y wi c radykalne ograniczenie centralnej redystrybucji, obni enie podatków i zmiana ich charakteru z paƒstwowego na lokalny oraz ustanowienie du ych samodzielnych województw samorzàdowych z szerokimi kompetencjami (ze stanowieniem prawa lokalnego w àcznie). Tylko silny i zdeterminowany ruch polityczny jest w stanie sprostaç temu wyzwaniu, ruch b dàcy autentycznym buntem prowincji. Historia pokazuje, e moloch Paƒstwa jest zdolny do wszystkiego, z wyjàtkiem dobrowolnego wyzbycia si w adzy. Stolica Polski jest i b dzie w Warszawie W 1596 r. po po arze Wawelu Zygmunt III przebudowa zamek w Warszawie, przygotowujàc nowà siedzib dla swego dworu. Wawel wprawdzie wspaniale odbudowano, ale w 1611 r. de facto stolicà Rzeczypospolitej zosta a Warszawa, gdy tam na sta e przeniós si monarcha. Ku jego czci w 1644 roku jego syn i nast pca W adys aw IV wzniós s ynny monument - kolumn Zygmunta. 8

11 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Trudne rozmowy z Putinem Ludwik Ratajczak W adimir Putin Adam Michnik mówi: nie jest to faszyzm, nie jest to stalinizm, jest to nowe zjawisko, to jest putinizm. Aprobowany przez wi kszoêç spo eczeƒstwa rosyjskiego i te cerkiew prawos awnà. Putin przeciwników politycznych obra a, lekcewa y, liczy si tylko on. Gdy przyjecha do Poznania 17, r. zrobi em mu zdj cie, jak si pob a liwie uêmiecha? Dlaczego jego w adza jest tak wielka? Z czego ona wynika? Rosja ma ogromne z o a gazu i ropy. Ale eby dobrze yç to trzeba mieç wp yw na cen ropy. Tu trwa bezwzgl dna walka mi dzy USA i Rosjà. Wszystkie kraje, które wydobywajà rop chcà wysokiej ceny za bary k ropy. Dlatego Rosji sprzyja niestabilna polityka Êwiatowa. Napi ta sytuacja w Iraku, Iranie, Afganistanie, Izraelu, a ostatnio w Nigerii spowodowa a, e cena bary ki ropy skoczy a do góry i dziê kosztuje 100 dolarów. Iran chcia zaatakowaç Arabi Saudyjskà, dlatego wojna o Irak. Chodzi wy àcznie o rop. Czyli Kuwejt, Arabia Saudyjska, Irak sà dziê stabilizatorem ceny ropy, ta stabilizacja nie jest zainteresowana Rosja. DziÊ Europa strasznie podzielona, ka dy kraj prowadzi w asna polityk wobec Rosji. To jest straszny b àd. J. Kaczyƒski niczego nie rozumia, walczy eby si uwolniç od gazu z Rosji, ale nie uwolni si od ropy, 90 proc. jest z Rosji. Wielkopolska le y na gazie, ale nie wierci si. Kaczyƒski wymyêli Norwegi? Po co? Jest daleko, nie ma rurociàgów i gaz jest drogi. Rosja pilnuje wszystkich, Finlandi, kupiliêmy Mo ejki na Litwie, a Rosja zamkn a rur i musimy sprowadzaç drogà rop statkami. S owacja ma swoje porozumienie. Serbia chcia a si dogadaç, a Rosja chce od Serbii kupiç ca à sieç gazowà i to za ma e pieniàdze. Poza tym Rosja podpisa a umow z Niemcami i omin a Polsk, a rura b dzie na dnie Ba tyku i ta zabawa z Europà powa nie uzale nia nas od Rosji. Je eli dziê ma si takie pieniàdze za rop i gaz to i dobrobyt Rosji szybko wzrasta. Teraz widzimy jak wa na jest jedna polityka wobec Rosji i tu ma pole do popisu Europa. Europejczycy majà 3,5 raza wi cej ludnoêci i 7 razy wi ksze wydatki na obronnoêç a gospodarka jest 15 razy wi ksza od rosyjskiej. Naszà si à jest te NATO i Êcis a wspó praca z USA. Dlatego Rosja nie mo e nas przekonywaç, e w Polsce nie powinno byç tarczy antyrakietowej, bo decyzje podejmie wspólnie Europa i Stany Zjednoczone. 9

12 Nowa gie da w Poznaniu Nowa gie da w Poznaniu Mi so, ryby i sery wprost od producentów Agnieszka Streich Obok Wielkopolskiej Gie dy Rolno-Ogrodniczej powstanie nowa, w której bezpoêrednio od producentów handlowcy kupià mi so, ryby, przetwory mi sne. Dzia ajàca we Franowie Wielkopolska Gie da Rolno- Ogrodnicza ma zaledwie 12 ha powierzchni. Nie by o mo liwoêci powi kszenia jej o handel przetworami mi snymi, mlecznymi i rybami. Ostatnio w adze Poznania porozumia y si z zarzàdem WGRO w sprawie utworzenia nowej spó ki - Gie dy MRS. Umow o jej powo aniu podpisano 22 grudnia. Otwarcie trzech nowych hal nastàpi na prze omie roku. Ca oêç ma kosztowaç mln z. Na stronie internetowej przeczytaliêmy: Perspektywy rozwoju gildii Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu jest obecnie podstawowym miejscem hurtowego zaopatrzenia w owoce, warzywa, kwiaty i artyku y spo ywcze dla pó nocno-zachodnich terenów Polski. Aby zapewniç dostawy produktów nie tylko dla tradycyjnego handlu, niezb dna jest jednak dalsza rozbudowa rynku. Kolejnym etapem rozwoju jest tworzenie dzia u do hurtowej sprzeda y mi sa i artyku ów mi snych, ryb i przetworów rybnych oraz artyku ów mleczarskich (MRS). Rozbudowa WGRO S.A. w Poznaniu o te bran e jest kontynuacjà przyj tych w przesz oêci rozwiàzaƒ modelowych, zak adajàcych utworzenie w Poznaniu, w ramach rzàdowego programu, ponadregionalnego rynku hurtowego produktów rolno ogrodniczo- spo ywczych dla oko o 2 milionów konsumentów. Kompleks MRS powstaje na obszarze 15 ha, które WGRO S.A. pozyska o od miasta. Przy realizacji nowego dzia u spe niane sà bardzo surowe i wymogi sanitarne i technologiczne obowiàzujàce w Unii Europejskiej. Kompleks MRS b dzie integralnie zwiàzany z Centrum Logistyczno-Dystrybucyjnym. Redakcja: Za ten teren miasto chce 35 mln z. WGRO S.A. chce t sum zap aciç. Ale rzàda od Miasta Poznania szczegó owego planu zagospodarowania. Prezydent Kruszyƒski powiedzia, niech kupià, a potem zrobimy. Czy takie dzia anie miasta nie szkodzi inwestycjom w Poznaniu. Kupowaç w ciemno, nie wiedzàc co b dzie tam mo na budowaç? I tak zamiast WGRO S.A. si rozwijaç, zmarnowano ju 5 lat. 10

13 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Bogus aw Zalewski Prezes Rady Polskiej Izby Przemys u Targowego Jerzy Miller W jaki sposób, jakimi metodami Polska Izba Przemys u Targowego zamierza dzia aç na rzecz Êrodowiska targowego? Po blisko czternastu latach funkcjonowania formalnych struktur rynku targowego w Polsce w formie stowarzyszenia, Êrodowisko targowe postanowi o przekszta ciç swojà organizacj w form Izby Gospodarczej. Decyzja ta motywowana by a mo liwoêcià skorzystania z uprawnieƒ, jakie oferuje ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych. Nak ada ona na w adze parlamentarne i rzàdowe obowiàzek konsultacji z izbami przy kszta towaniu prawa dotyczàcego Êrodowisk reprezentowanych przez izb. Ponadto status izby pozwala nam na cz onkostwo w innych organizacjach samorzàdu gospodarczego o charakterze ogólnokrajowym, jak na przyk ad Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych czy Konfederacja Pracodawców Polskich. Równie wa na by a ch ç poszerzenia organizacji o te kr gi osób i firm, które do tej pory nie by y reprezentowane wcale lub by y reprezentowane w sposób niewystarczajàcy. Mam tu na myêli hotele, gastronomi, przewoêników, projektantów, firmy marketingowe, biura t umaczeƒ, czyli ogromny sektor us ug, który w danym regionie cz sto yje g ównie dzi ki uczestnikom targów. W ten sposób, sprzyjajàc rozwojowi gospodarczemu, wp ywajàc na tworzenie dobrego prawa, promujàc dobre polskie marki i polski handel zagraniczny, mo emy poprawiç niez à przecie i tak sytuacj polskiego przemys u targowego i lobbowaç na rzecz jego dalszego rozwoju Dewizà naszà wszak e nie jest walka, ale wspó dzia anie z otoczeniem gospodarczym. Dyrektor ds. Rozwoju produktów MTP Redakcja: Targi w innych miastach dynamicznie si rozwijajà. Katowice, Warszawa, Kraków. A jakà wizj ma Poznaƒ na dalszy dynamiczny rozwój MTP? Nowe Centrum Targowo- Wystawiennicze w najwi kszej polskiej aglomeracji - Katowice. 13 tys. m 2 pow. w nowoczesnym pawilonie, 20 tys. m 2 pow. zewn trznej terenu wystawienniczego i parking na 700 samochodów - oddano do u ytku w 2007 roku. 11

14 Co ze Âwiatynià OpatrznoÊci Bo ej? Co ze Âwiàtynià OpatrznoÊci Bo ej? Filipina Klapczyƒska Ksiàdz Stanis aw Makulski twórca Bazyliki Licheƒskiej powiedzia nam: Kaza em opracowaç dwa projekty jeden podobny do Bazyliki w Rzymie, a drugi tak nowoczesny, jak Âwiàtynia OpatrznoÊci Bo ej. Te dwa projekty wys a em w Êwiat i zapyta em si na który b dà p aciç. Wybrali projekt zrealizowany. Ile nas ucha em si jaki to dziwny projekt, prasa polska by a za nowoczesnoêcià, ale za tym projektem nie by o by pieni dzy. Wybudowanie takiej bazyliki to gigantyczne pieniàdze i dziê sam si dziwi, e to uda o si zrobiç. Ksiàdz Stanis aw Makulski Idea wybudowania Âwiàtyni OpatrznoÊci Bo ej narodzi a si ponad dwieêcie lat temu. Âwiàtynia mia a byç wotum Sejmu Czteroletniego za dar wolnoêci, dzi ki której zosta a uchwalona Konstytucja 3 Maja 1791 roku. Dok adnie rok póêniej, 3 maja 1792 roku, król Stanis aw August oraz ówczesny Prymas Polski abp Micha Poniatowski przy asystencji innych osobistoêci tamtych czasów, ludu Warszawy i kilkudziesi ciu tysi cy wiernych z ca ej Polski uroczyêcie zainaugurowali budow Êwiàtyni na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego na Agrykoli w Warszawie. Autorem projektu, wy onionego drogà pierwszego w Polsce konkursu architektonicznego, by Jakub Kubicki, przysz y architekt Belwederu. Budow przerwa a wojna z Moskwà, a potem rozbiory. Pozosta z niej fragment murów kapliczki obok dzisiejszych azienek. W 1916 roku, po wyp dzeniu Rosjan z Warszawy, w miejscu tym wmurowano tablic upami tniajàcà 120 rocznic Konstytucji 3 Maja oraz plan wzniesienia Êwiàtyni- -wotum. Redakcja: Âwiatynia OpatrznoÊci Bo ej w Warszawie Âwiàtynia OpatrznoÊci Bo ej jest pi kna i nowoczesna, ale nie przypomina polskiego koêcio a, bardziej budynki w Waszyngtonie. Ca e nieszcz Êcie, e Polacy na Êwiecie nie chcieli finansowaç tej Êwiàtyni. DziÊ nie ma wyjêcia, pieniàdze musi daç bud et. 12

15 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Garnitury dla Prezydentów Poznania Gazeta Fakt pisze: Redakcja przypomina: Wiceprezydenci Poznania dostali nagrod w wysoko- Êci ok. 15 tys z za dobrà prac w 2007 roku. Poza tym Prezydent i Wiceprezydenci sà w Radach Nadzorczych i tam te pobierajà pieniàdze. Jest to pierwszy fakt w historii Polski od 1918 roku, gdzie politycy kupujà sobie ubrania za publiczne pieniàdze. My jesteêmy za likwidacjà ustawy kominowej, niech prezydenci zarabiajà, ale nie w taki sposób. JesteÊmy te przeciwni, temu eby przedstawiciele w adz samorzàdowych zasiadali w Radach Nadzorczych. Leszek Miller, kiedy straci w adz dziê wie co nale a o zrobiç Zdj cie pochodzi z konferencji prasowej u Wojewody Wielkopolskiego. Zapyta em premiera Millera, dlaczego nie rozmawia z Marsza kiem, odpowiedzia : bo ten Pan mnie nie interesuje. Czego Pan dziê najbardziej a uje? Powinienem zaraz po zwyci skim referendum unijnym og osiç nowy program. Pakiet radykalnych reform wprowadzajàcych wolnoêç gospodarczà, decentralizujàcych paƒstwo, bardziej wspomagajàcych najubo szych i umacniajàcych Êwiecki charakter paƒstwa. PójÊç na polaryzacj tak e we w asnych szeregach, nawet gdyby oznacza o to otwartà walk z prezydentem. L.R. 13

16 Kryszta owy Puchar Polski oraz Z oty Medal dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, BB Polska, PPRM w Polsce Przeprawa przez Wart gotowa. Most Unii Europejskiej Konin rok

17 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Przeprawa przez Rzek Wart w Koninie Nowy przebieg drogi krajowej nr 25 Jerzy Miller Nowa Przeprawa przez Wart - zdj cie lotnicze Nowy Most w Koninie oddany oficjalnie w dniu 15 grudnia 2007 roku zosta zbudowany w rekordowym tempie 23 miesi cy. Inwestycja kosztowa a ponad 200 mln z - 75 proc. tej kwoty pozyskano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 25 proc. stanowi wk ad Miasta Konina. Dzi ki determinacji w adz Konina na czele z Prezydentem Kazimierzem Pa aszem (wyró niony przez Ruch Regionalny Wielkopolan tytu em Wybitnego Wielkopolanina ) ta najwi ksza w historii miasta inwestycja zakoƒczy a si pe nym sukcesem. Obwodnica drogowa miasta i nowy most przejmà ok. 80 proc. dotychczasowego ruchu na trasie po udnie- -pó noc oraz po àczy miasto z autostradà A2 co stworzy korzystnà komunikacj z przysz ymi nowymi obszarami inwestycyjnymi. Przebieg ca ej nowej trasy wynosi 6,45 km., prz s o nad lustrem rzeki Warty ma d ugoêç 500 m. Most obok dobrych parametrów technicznych zachwyca pi knà architekturà, pi knie wkomponowanà w nadwarciaƒski krajobraz. Architektura Mostu jest te efektownie podkreêlona w nocy przez Êwietlnà iluminacj. Nowy Most wymusi nast pnie potrzebne uporzàdkowanie koniƒskich terenów nadwarciaƒskich, które jak wszystkie miasta w Polsce odsuwa y si od rzek. Gratulacje za tak pi kny obiekt mostowy nale à si sprawnym, rzetelnym wykonawcom Konsorcjum Firm Grupy Bilfinger Berger, w sk ad którego wchodzà przedsi biorstwa: Hydrobudowa-6 Warszawskie Przedsi biorstwo Robót Drogowych P ockie Przedsi biorstwo Robót Mostowych. Ruch Regionalny Wielkopolan wr czy Konsorcjum na uroczystym otwarciu Mostu Kryszta owy Puchar Polski oraz Z oty Medal dla najlepszej firmy budujàcej mosty w Koninie. To wyró nienie to uznanie dla 1300 pracowników - robotników, techników, in ynierów, dla ich talentów i solidnej pracy. Szczególnie warto pochwaliç mocno zaakcentowane w realizacji nowej przeprawy przez rzek Wart w Koninie wykonanie dokumentacji projektowej - Biuro Projektowe - Transprojekt Gdaƒski to wybitny kontynuator wielkich tradycji polskiego budownictwa mostowego. Inwestycja mostowa to dzie o wielu pracowników, to jednak warto wspomnieç g ównego in yniera projektu Szymona Kapur. Jego fachowoêç i codzienne zaanga- owanie w realizacj budowy Mostu Koniƒskiego przyczyni o si w niema ej mierze do koƒcowego sukcesu. Z podziwem dla projektantów, budowniczych Mostu 15

18 Przeprawa przez Rzek Wart w Koninie Most przez Wart gotowy. Pierwsze samochody na moêcie. w Koninie nasuwa si naturalna refleksja, e nasi wspó czeêni konstruktorzy maja dziedzictwo in ynierskie swoich wielkich poprzedników. W czasie zaborów, II Rzeczpospolitej mieliêmy wybitnych pionierów polskiego budownictwa mostowego i dlatego warto przyk adowo przypomnieç tylko kilka nazwisk: Malinowski Ernest ( ) twórca najwy ej po o onej kolei Êwiata z licznymi mostami o nowatorskich rozwiàzaniach konstrukcyjnych Ferriccaril Central Fransandine w Peru. Nowa trasa od mostu do autostrady A2 dziê ju jest gotowa. Kierbedê Stanis aw( ) budowniczy stalowych mostów w Rosji, mostu kratowniczego, mostu Aleksandrowskiego w Warszawie zwanego potem Mostem Kerbedzia. Modrzejewski Rudolf ( ) budowniczy kilkudziesi ciu mostów w Ameryce Pó nocnej, w tym w 1926 roku mostu wiszàcego na rzece Delware w Filadelfii o najwi kszej wówczas na Êwiecie rozpi toêci 533 m. Bry a Stefan ( ) konstruktor w 1928 roku pierwszego w Europie (i Êwiecie) mostu drogowego spawanego na rzece S udwi (k. owicza) na trasie Poznaƒ-Warszawa. Most od najdawniejszych czasów to nie tylko obiekt materialny, to te dzie o sztuki in ynierskiej, to równie wielka wartoêç materialna ludziom z dwóch brzegów, mo liwoêç ró norodnej wspó pracy. Mosty pomagajà nam pokonywanie rzeki. W Polsce jest za ma o mostów àczàcych dwa brzegi, za ma o jest mostów dialogu i wzajemnego porozumienia. Nowy most jest nadziejà na sprawniejszà i bezpieczniejszà komunikacj w aglomeracji koniƒskiej. Oraz symbolicznym bodêcem wprowadzajàcym nowe wartoêci kulturowe, wzbogacajàce ycie spo eczne mieszkaƒców. 16

19 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN Kapitu a Nagrody Gospodarczej, która dzia a przy Stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan przyzna a KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce Kapitu a Nagrody Gospodarczej Ludwik Ratajczak - Prezydent Stowarzyszenia Ruch Regionalny Wielkopolan CZ ONKOWIE KAPITU Y NAGRODY GOSPODARCZEJ Prof. dr hab. Józef Orczyk - By y rektor Wy szej Szko y Zawodowej w Koninie, - Nauczyciel akademicki Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Prof. dr hab. Witold Wielicki - profesor Akademii Rolniczej dr in. W odzimierz cki - By y d ugoletni Wojewoda Wielkopolski i Senator - Przewodniczàcy Odbudowy Zamku Królewskiego w Poznaniu dr Zygmunt Andrzejak - By y dyrektor WBK i BG ekspert finansowy Andrzej Wituski - By y d ugoletni Prezydent Miasta Poznania - Dyrektor Mi dzynarodowych Koncertów im. Henryka Wieniawskiego CZ ONKOWIE Krzysztof Paw owski - Prezes Kapitu y Nagrody Gospodarczej - ekspert ds lotnictwa cywilnego Andrzej Skubiszyƒski - Cz onek Rady Nadzorczej Herbapolu w Poznaniu dr Marian Król - D ugoletni Wojewoda Wielkopolski - Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Jakub Zawadka - Ekspert budowlany, dyrektor Muzeum Rolnictwa w Szreniawie Romuald Szperliƒski - Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapita u Jan Kozio ek - Dzia acz gospodarczy, d ugoletni prezydent Wolsztyna obecnie przewodniczàcy Rady Powiatu Wolsztyƒskiego Andrzej Kasztelan - Ekspert budownictwa, drogownictwa dr Kazimierz Nadolny - Doradca podatkowy, dzia acz organizacji pozarzàdowych 17

20 Kapitu a Nagrody Gospodarczej Kapitu a Nagrody Gospodarczej uzasadnia Kapitu a Nagrody Gospodarczej dzia a przy stowarzyszeniu Ruch Regionalny Wielkopolan, celem tego Ruchu sà silne gospodarcze regiony. Kapitu a od 9 lat przyznaje Kryszta owy Puchar Polski oraz Z oty Medal, dla najlepszych firm w Polsce. Dotychczas nagrodziliêmy oko o 60 firm, gdzie ich produkcja roczna przekracza ju 100 mld. z otych. Przez 5 lat inna firma z nagrodzonej bran y nie mo e dostaç tej nagrody. Kapitu reprezentujà ludzie zas u eni dla Wielkopolski. Uzasadnienie Kapitu y Grupa Kapita owa Hydrobudowa-6, PPRM, BB Polska od koƒca listopada 2007 wyst puje pod nazwà Bilfinger Berger Polska. Jest jednym z wiodàcych holdingów budowlanych na rynku polskim. Do najwi kszych realizacji nale à: stacje metra, drogi, mosty, wiadukty, tunele, stacje wodociàgowe, oczyszczalnie Êcieków, rurociàgi przemys owe transportujàce wod, rop i gaz, budynki administracji paƒstwowej. Zaletà grupy jest wysoka jakoêç przy wykorzystaniu najnowoczeêniejszych technologii jakie stosujà na Êwiatowe koncerny budowlane. DziÊ grupa zatrudnia 1300 pracowników. Dla klientów daje pe nà ofert wykonawczà, ka dej inwestycji, od projektu do ostatecznego zakoƒczenia. Wiemy jakie problemy sà, gdy na budowie jest kilka firm niezale nych, co tak utrudnia sprawne, szybkie, nowoczesne budowanie. Te trzy firmy majà wielkie doêwiadczenie i wiedz fachowà w budowaniu, infrastrukturze i us ugach przemys owych. Kapitu a doceni a, e polskie firmy zwiàza y si z mi dzynarodowym koncernem budowlanym Bilfinger Berger A.G. Z siedzibà w Monnheim w Niemczech. Dzi ki umiej tnemu àczeniu posiadanego przez koncern know- -how z wielkim potencja em polskich przedsi biorstw. Grupa sta a si silna, bo umiej tnie wprowadza post p technologiczny wykorzystujàc doêwiadczenia Êwiatowe. DziÊ post p technologiczny w Êwiecie, budownictwa, tak szybko si zmienia, e wymaga od kadry zarzàdzajàcej i pracowników systematycznego podnoszenia specjalistycznych umiej tnoêci. Dobrym przyk adem dzia ania grupy by a budowana przeprawa przez Wart w Koninie. Ta budowa pokaza a, e tak trudny obiekt grupa wykona a jakoêciowo bardzo dobrze i szybko. Zdobyte doêwiadczenia umo liwià podj cie si dziê ka dego zadania jakie przed grupà si pojawià. Hydrobudowa-6 S.A. to jedna z firm, która ma Êwietnie wykszta conych ludzi, to dzi ki nim tworzy nowatorskie projekty, wykorzystuje najnowoczeêniejsze technologie. Co szczególnie wyró nia t firm. Stara si byç generalnym wykonawcà inwestycji, koordynuje, monitoruje i kontroluje prace na ka dym etapie. Dlatego podejmuje si najtrudniejszych zadaƒ - metro w Warszawie. Âwietnie wyszkolona kadra od najni szych stanowisk do najwy szych, gwarantuje zawsze wysoki poziom wykonanych budów. Grup tworzà firmy o znanych markach P ockie Przedsi biorstwo Robót Mostowych jest znane od 1995 roku, wybudowa a 1100 obiektów in ynierskich o àcznej d ugoêci 225 km., g ównie w Polsce, ale te w Iraku, Libii, Czechach i Niemczech. Firma wspó pracuje z politechnikami w Polsce, ma te liczne certyfikaty. To P ocka firma ma swoje oddzia y w Gdaƒsku, Wroc awiu, Warszawie i Poznaniu. Warszawskie Przedsi biorstwo Robót Drogowych Ambicjà Spó ki jest zapewnienie klientom najwy szej jakoêci oferowanych us ug oraz dbanie o wizerunek solidnego, atrakcyjnego i nowoczesnego wykonawcy. Wszystkie dzia ania, jakich si podejmuje, opiera na Êcis ej wspó pracy z przysz ymi u ytkownikami - towarzyszy im od momentu podpisania umowy: analizuje i optymalizuje rozwiàzania projektowe poprzez wykonawstwo a do przekazania wykonanej inwestycji zamawiajàcemu. Dzi ki nowoczesnej technologii oraz sprawnoêci za ogi sà merytorycznie i organizacyjnie przygotowani do realizacji prac w zakresie: budowy i remontów dróg, ulic i lotnisk, budowy infrastruktury drogowej produkcji drogowych mieszanek mineralno-bitumicznych. Z roku na rok aktualizuje list oferowanych klientom us ug uwzgl dniajàc nowoêci pojawiajàce si na rynku w dziedzinach, którymi si zajmujà. Niezaprzeczalnym atutem Spó ki jest za oga, której organizacyjna sprawnoêç gwarantuje wykonanie zleconych prac zgodnie z wymaganiami. O wysokim poziomie technicznym oferowanych przez Firm us ug mo e Êwiadczyç zadowolenie klientów. S owo ostatnie Ka da z przedstawionych tu firm zas uguje na najwy sze uznanie. Ale dziê grupa a w przysz oêci koncern, b dzie s u yç Polsce i te innym krajom Europy. Dlatego przyznajàc to najwa niejsze wyró nienie Kryszta owy Puchar Polski oraz Z oty Medal pokazujemy lidera w Polsce, który zapewnia klientom najwy szà jakoêç oferowanych us ug. DziÊ eby byç pierwszym na polskim rynku, trzeba umieç zrobiç wszystko i to dobrze, ale co najwa niejsze szybko. Kapitu a jest pewna, e to konsorcjum firm b dzie si nadal dynamicznie rozwijaç. 18

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej TESGAS S.A. w 2008 roku. Rada Nadzorcza zgodnie z treścią Statutu Spółki składa się od 5 do 9 Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

Bardziej szczegółowo

NOWE MOŻLIWOŚCI, GWARANCJĄ PRZYSZŁOŚCI BUDŻET ONTARIO 2014

NOWE MOŻLIWOŚCI, GWARANCJĄ PRZYSZŁOŚCI BUDŻET ONTARIO 2014 NOWE MOŻLIWOŚCI, GWARANCJĄ PRZYSZŁOŚCI BUDŻET ONTARIO 2014 BUDŻET ONTARIO 2014 ZAKŁADA ROZWÓJ ONTARIO POPRZEZ TWORZENIE DODATKOWYCH MIEJSC PRACY I NOWYCH MOŻLIWOŚCI GWARANTUJĄCYCH BEZPIECZNIEJSZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

T.C. DĘBICA S.A. (1) Firma Oponiarska DĘBICA S.A. Wyniki finansowe 2007 r. i perspektywy 2008 r. Warszawa, 15 lutego 2008 r. T.C. DĘBICA S.A. (2) Executive summary Przychody ze sprzedaży w 2007 r. wyniosły

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. wchodzi w skład międzynarodowej grupy finansowej IMPULS-LEASING International. Poza Polską do Holdingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà

Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà Monika Zima Obowiàzki obywatela z niepe nosprawnoêcià intelektualnà kszta cenie obywatelskie Warszawa 2009 1. Co to jest obywatelstwo? Kto to jest obywatel? Obywatelstwo to prawna wi ê cz owieka z jakimê

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53 z podziałem na zadania - liczba zadań 11.

Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej Górze przy ul. Stefana Batorego 53 z podziałem na zadania - liczba zadań 11. Miejskie Przedszkole Nr 19 ul. Stefana Batorego 53 65-735 Zielona Góra Zielona Góra, 10 grudnia 2012 r Sprawa Nr MP19-230-1-2012 Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola nr 19 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. projekt UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia...2014 r. w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w planowaniu i nadzorze nad strategiczną inwestycją Terminal LNG

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski

Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Rola Stowarzyszenia w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego miast i gmin Wielkopolski Ryszard Nawrocki Prezes Zarządu Konin 15.11.2012 r. Powołanie Stowarzyszenia czerwiec 2007 Mając na uwadze niepowtarzalną

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA

Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Warszawa, czerwiec 2015 ISSN 2353-5822 NR 81/2015 POLACY WOBEC PROBLEMU UCHODŹSTWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 9 stycznia 2015 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia : 66016-2013 ; data zamieszczenia: 18.02.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY

Numer ogłoszenia : 66016-2013 ; data zamieszczenia: 18.02.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY Miejskie Przedszkole Nr 3 im. Misia Uszatka ul. Al. Niepodległości 29 65-042 Zielona Góra Zielona Góra, 18 lutego 2013 r Sprawa Nr MP3.D.230.1.2013 Zielona Góra: dostawa żywności do Miejskiego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, 16.09.2014 r. ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa Dyrektor Generalny BDGzp-2126B-74/ES/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kcer.pl Brwinów: Dostawa materiałów papierniczo-piśmienniczych dla uczniów Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska

Pomagamy zrozumieć. Usługi tłumaczeniowe. Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie. Polska Pomagamy zrozumieć Usługi tłumaczeniowe Fachowo i stylistycznie na najwyższym poziomie Polska Pomagamy zrozumieć Nasi klienci tak jak my niestrudzenie są aktywni na całym świecie. Pracujemy na nasz wspólny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo