nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 1(191) 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga,"

Transkrypt

1 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R SPIS TREŚCI nr 1(191) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 7 Rozkład wartości temperatury w monokrystalicznym odlewie z nadstopu niklu CMSX-4 wytwarzanym metodą Bridgmana / Dariusz Szeliga, Krzysztof Kubiak, Józef Szczepan Suchy, Georg Jarczyk, Jan Sieniawski Temperature distribution in single crystal cast made ofcmsx-4 nickel superalloy manufactured by Bridgman method 13 Odporność na utlenianie powłoki AlCrN naniesionej metodą PVD na stop Ti-46Al-7Nb-0,7Cr-0,lSi-0,2Ni / Joanna Małecka Oxidation resistance of AlCrN coating deposited by PVD method on TI-46AI- 7Nb-0.7Cr-0.1SI-0.2NI alloy 19 Odporność kawitacyjna systemów z powłokami Tin / Alicja K. Krella Cavitation erosion resistance of TiN coatings 25 Prediction of abrasion performance of metal alloys / Bolesław G. Gireń, Alicja K. Krella Przewidywanie abrazyjnego niszczenia stopów metali 30 Badania odporności korozyjnej powłok cynkowych w roztworze chlorku wapnia / Joanna Kowalik, Anna Zalewska Corrosion resistance of zinc coatings in solution of calcium chloride 34 Stopy Co-Mo, Co-Mo-C osadzane w polu magnetycznym o prostopadłej orientacji względem powierzchni elektrody / Krzysztof Mech, Piotr Żabiński, Remigiusz Kowalik, Krzysztof Fitzner Co-Mo, Co-Mo-C alloys deposited in magnetic field of perpendicular orientation versus electrode surface 38 Badania nad stopowaniem laserowym warstw wierzchnich elementów cylindrycznych z żeliwa sferoidalnego / Marta Paczkowska, Grzegorz Kinal The study of surface layer laser alloying of nodular iron cylindrical parts 43 Właściwości mechaniczne i struktura rur odlewanych odśrodkowo ze staliwa 32Ni-25Cr-Nb po modyfikacji cerem / Grzegorz Tęcza Mechanical properties and structure of tubes centrifugally cast from 25Cr-32Ni-Nb steel after inoculation with cerium 50 Wpływ rozdzielczości skanowania mikroskopu AFM na wyznaczone wartości geometryczne, fraktalne i statystyczne / Mirosław Bramowicz, Sławomir Kulesza, Paweł Szabracki, Tomasz Lipiński The effect of scanning resolution on geometrical, fractal and statistical properties of AFM images AKTUALNOŚCI NEWS 56 Jubileusz 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

2 nr 2(192) 58 STRESZCZENIA ABSTRACTS 62 Ciecze magnetoreologiczne, ich charakterystyka reologiczna i możliwość aplikacji w pancerzach ochronnych / Joanna Kozłowska, Marcin Leonowicz, Łukasz Wierzbicki, Karolina Olszewska, Dorota Zielińska, Marcin Struszczyk Rheological characterization of magnetorheological fluids and possibility of their application in armor protection 71 Wykorzystanie współczynnika odbicia fal ultradźwiękowych do oceny kontaktu powierzchni chropowatych / Grzegorz Starzyński, Sławomir Mackiewicz, Jacek Szelążek Ultrasonic evaluation of contact between rough surfaces 80 Szkło fluorokrzemianowe podwójnie domieszkowane jonami Nd 3+ /Yb 3+ do budowy światłowodów wielordzeniowych / Marcin Kochanowicz, Dominik Dorosz, Jacek Żmojda, Karol Czajkowski Flurorosilicate glass co-doped with Nd 3+ /Yb 3+ for multicore optical fibers 85 Metody komputerowe w inżynierii powłok ochronnych. Część I. Modelowanie procesu natryskiwania plazmowego. Przegląd literatury / Sławomir Kotowski, Marek Góral, Andrzej Nowotnik, Jan Sienlawski Computational methods inprotective coatings engineering. Part I. Modelling of plasma spraying process. Literature overview 97 Metody komputerowe w inżynierii powłok ochronnych. Część II. Symulacja procesu natryskiwania plazmowego. Przegląd literatury / Sławomir Kotowski, Marek Góral, Andrzej Nowotnik, Jan Sieniawski Computational methods in protective coatings engineering. Part II. Simulation of plasma spraying process. Literature overview 110 Degradacja powłok CrN osadzonych na stalowe podłoża w warunkach oddziaływania kawitacji / Alicja K. Krella Degradation of CrN coatings deposited on steel substrates under cavitation attack 116 Struktura i własności stopów dentystycznych na bazie kobaltu stosowanych do wykonywania protez szkieletowych / Joanna Augustyn-Pieniążek, Alicja Łukaszczyk, Agnieszka Szczurek, Katarzyna Sowińska Structure and properties of dental cobalt alloys used to perform framed dentures 121 Microstructure and hardness of Co-based alloy/tungsten carbide padding welds produced by TIG method / Adam Piasecki, Mikołaj Popławski, Andrzej Młynarczak Mikrostruktura i twardość napoin na bazie kobaltu i węglika wolframu wytworzonych metodą TIG NOWE KSIĄŻKI NEW BOOKS III Jan Pielichowski, Andrzej Puszyński "Chemia polimerów" IV Włodzimierz Szlezyngier, Zbigniew K. Brzozowski "Tworzywa sztuczne" tom 1 3

3 nr 3(193) 127 STRESZCZENIA ABSTRACTS 135 Ni-Mo alloys electrodeposited under direct current from citrate-ammonia plating bath / Agnieszka Bigos, Ewa Bełtowska-Lehman, Bogusz Kania, Maciej Szczerba Elektroosadzanie stopów Ni-Mo w warunkach galwanostatycznych z kąpieli cytrynianowo-amoniakalnej 140 Application of EBSD technique to investigation of modern materials for aero engines turbine blades / Bartosz Chmiela, Maria Sozańska, Jan Cwajna Zastosowanie techniki EBSD w badaniu nowoczesnych materiałów na łopatki turbin silników lotniczych 145 Microstructure and microhardness of annealed austenitic cast steel / Periklis Christodoulou, Renata Chylińska, Małgorzata Garbiak, Bogdan Piekarski Mikrostruktura i mikrotwardość staliwa austenitycznego 149 Microstructure evolution and its influence on martensitic transformation in Ni-Mn-Sn alloys / Paweł Czaja, Wojciech Maziarz, Jan Dutkiewicz Ewolucja mikrostruktury i jej wpływ na przemianę martenzytyczną w stopach Ni-Mn-Sn 153 Characterisation of microstructure evolution during high temperature creep of CMSX-4 superalloy by TEM, HRSTEM and high spatial resolution EDX mapping / Beata Dubiel, Aleksandra Czyrska-Filemonowicz Charakterystyka zmian mikrostruktury podczas wysokotemperaturowego pełzania nadstopu CMSX-4 metodami TEM, HRSTEM oraz za pomocą map rozmieszczenia pierwiastków STEM-EDX z wysoką rozdzielczością przestrzenną 157 The effect of carbon content on selected mechanical properties of model Mn-Cr-Mo alloy steels during tempering / Rafał Dziurka, Jerzy Pacyna Wpływ węgla podczas odpuszczania na wybrane własności mechaniczne modelowych stali stopowych Cr-Mn-Mo 162 Characterization of reaction products of liquid Al and Mg 3 N 2 / Marta Gajewska, Jerzy Morgiel Charakterystyka produktów reakcji ciekłego Al i Mg 3 N Influence of surfactants on microstructure and corrosion resistance of Ni/Al 2 O 3 coatings / Anna Góral, Marek Nowak, Joanna Wojewoda-Budka Wpływ związków powierzchniowo czynnych na mikrostrukturę i odporność korozyjną powłok Ni/Al 2 O Perspectives of biomimetics in materials science and engineering / Katarzyna Konopka, Leopold Jeziorski Perspektywiczne kierunki rozwoju biomimetyki w inżynierii materiałowej 172 Effect of deformation temperature on the microstructure of hard magnetic FeCr 30 Co 8 alloy subjected to tension combined with torsion / Anna Korneva Wpływ temperatury odkształcenia na mikrostrukturę magnetycznie twardego stopu FeCr30Co8 poddanego rozciąganiu wraz ze skręcaniem 176 Microstructure of a traditional scythe blade using a SEM, the FIB technique and a TEM / Katarzyna Łubkowska, Piotr Bazarnik, Tomasz Onyszczuk, Małgorzata Lewandowska Analiza mikrostruktury ostrza tradycyjnej kosy za pomocą SEM, FIB oraz TEM

4 180 Plasma surface alloying and post depositional electrochemical treatment of titanium as a new concept of biomaterial properties modification / Andrzej Miklaszewski, Mieczysław Jurczyk Modyfikacja właściwości tytanu metodą stopowania plazmowego i obróbki elektrochemicznej 185 Microstructure and corrosion resistance of chromed diffusion layers and chrome plated galvanic coatings, before and after CO 2 laser modification / Andrzej Młynarczak, Przemysław Borecki, Dariusz Bartkowski Mikrostuktura i odporność korozyjna warstw chromowanych dyfuzyjnie i chromowanych galwanicznie przed i po modyfikacji laserem CO Effect of MgO single crystal orientation on microstructure of reaction products formed in liquid Al/MgO couples / Jerzy Morgiel, Małgorzata Pomorska, Joanna Wojewoda-Budka, Rafał Nowak, Natalia Sobczak Wpływ orientacji monokrystalicznych podłoży MgO na mikrostrukturę produktów jego oddziaływania z ciekłym aluminium 192 Characterization of Al-Mg thin film deposited using pulsed laser deposition technique / Agnieszka Radziszewska, Tomasz Moskalewicz Charakterystyka cienkich warstw Al-Mg otrzymywanych za pomocą techniki osadzania laserem impulsowym 196 The development of stable baths for electrodeposition of Sn-Zn-Cu lead free solder alloys / Monika Słupska, Piotr Ozga, Zbigniew Świątek, Honorata Kazimierczak Preparatyka stabilnych kąpieli do elektrolitycznego osadzania bezołowiowych stopów lutowniczych Sn-Zn-Cu 201 Acoupled thermal/material flow model of friction stir surfacing applied to AlMg9Si / Marek Stanisław Węglowski, Carter Hamilton, Stanisław Dymek Sprzężony model zmian temperatury i przepływu materiału podczas tarciowej obróbki powierzchniowej stopu AlMg9Si 205 Microstructure and mechanical properties of ultra-high strength steel Weldox 1300 / Marek Stanisław Węglowski, Władysław Osuch, Grzegorz Michta Mikrostruktura i właściwości mechaniczne wysokowytrzymałej stali Weldox Morphology and chemistry characterization of intermetallic phases in (Cu + 5 at. % Ni)/Sn-Ag-Sn/(Cu + 5 at. % Ni) interconnections / Anna Wierzbicka-Miernik Charakterystyka morfologii i składu chemicznego faz międzymetalicznych w złączach (Cu + 5 at. % Ni)/Sn-Ag-Sn/(Cu + 5 at % Ni) 212 Surface morphology of bearing sleeves made of PM bronze and their properties / Hanna Wiśniewska-Weinert, Stefan Szczepanik, Piotr Nikiel, Tomasz Wiśniewski Morfologia powierzchni pierścieni łożysk wykonanych z proszku brązu i ich własności

5 nr 4(194) 224 STRESZCZENIA ABSTRACTS 241 Optical profiler in research into biomaterials / Grzegorz Adamek, Jarosław Jakubowicz Zastosowanie profilometru optycznego w badaniach biomateriałów 245 Nanocrystalline Ti 2-x Zr x Ni (x = O, 0,25, 0,5) hydrogen storage materials produced by mechanical alloying / Mateusz Balcerzak, Mieczysław Jurczyk Nanokrystaliczne stopy wodorochlonne Ti 2-x Zr x Ni (x = O, 0,25, 0,5) wytworzone metodą mechanicznej syntezy 249 Microstructure, microhardness and heat resistance of boronized layers modified by chromium / Aneta Bartkowska, Aleksandra Pertek Mikrostruktura, mikrotwardość i żaroodporność warstw borowanych modyfikowanych chromem 253 Structure and low temperature electrical properties of LaCoO 3 perovskite thin film produced by PLD technique / Łukasz Cieniek, Jan Kusiński Struktura i niskotemperaturowe własności elektryczne cienkiej warstwy perowskitu LaCoO 3 wytworzonej techniką PLD 257 Microstructure and properties of 12CR2MOWVTIB steel for power generation application / Krzysztof Cieszyński, Władysław Osuch, Maciej Kaczorowski, Aleksandra Czyrska-Filemonowicz Własności i mikrostruktura stali 12CR2MOWVTIB dla zastosowań w energetyce 261 A quantitative description of the microstructure of hot-deformed Ni-Fe superalloy / Kazimierz J. Ducki, Jacek Mendala, Lucjan Swadźba Ilościowy opis mikrostruktury odkształconego na gorąco nadstopu Ni-Fe 265 Structure of TCP layer deposited on surface of NiTi shape memory alloy / Tomasz Goryczka, Karolina Dudek, Barbara Szaraniec, Józef Lelątko Struktura warstwy TCP osadzanej na powierzchni stopu NiTi wykazującego efekt pamięci kształtu 269 Effect of material and geometry on dogboning in coronary stents / Aneta Idziak-Jabłońska, Piotr Łącki, Roman Major Wpływ materiału i geometrii na efekt dogboningu w stencie wieńcowym 273 Microstructure and corrosion resistance of Ti oxidized at high potential / Jarosław Jakubowicz, Jeremiasz Krzysztof Koper Mikrostruktura i odporność korozyjna Ti utlenionego w wysokich potencjałach 277 Recognition and characterization of defects in GaN epilayers / Elżbieta Jezierska, Jolanta Borysiuk Rozpoznawanie i charakterystyka defektów w warstwach epitaksjalnych GaN 283 Influence of post weld heat treatment on microstructure of friction stir welded 7xxx aluminum alloys / Izabela Kalemba, Mateusz Kopyściański, Stanisław Dymek, Carter Hamilton Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę złączy stopów aluminium z serii 7xxx wykonanych metodą FSW 286 The influence of low temperature glow discharge assisted nitriding on corrosion resistance of NiTi shape memory alloy / Janusz Kamiński, Tomasz Borowski, Michał Tarnowski, Maciej Ossowski, Krzysztof Rożniatowski, Zdzisław Lekston, Tadeusz Wierzchoń Wpływ niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego na odporność korozyjną stopu z pamięcią kształtu NiTi

6 290 Electrochemical deposition of tin-zinc alloys from citrate solutions / Honorata Kazimierczak, Aldona Jałowiec, Piotr Ozga, Remigiusz Kowalik Elektrochemiczne osadzanie powłok stopowych Sn-Zn z roztworów cytrynianowych 295 Microstructure of doped thin films deposited by PLD technique / Sławomir Kac, Tomasz Moskalewicz Mikrostruktura cienkich warstw domieszkowanego Bi 2 O 3 wytwarzanych metodą PLD 299 Microstructural characterization of Fe-Cu-Al-Al 2 O 3 coatings prepared with cold gas spraying technique / Sławomir Kac, Jarosław Szelc, Jan Kusiński, Paolo Matteazzi, Alberto Colella, Sergi Dosta, Javeir Fernandez Charakterystyka mikrostruktury powłok na bazie Fe-Cu-Al-Al 2 O 3 natryskiwanych na zimno 303 Friction Stir Processing as a fabricating route of dispersion strengthened aluminum alloys / Mateusz Kopyściański, Marek S. Węglowski, Adam Pietras, Aleksandra Węglowska, Carter Hamilton, Stanisław Dymek Obróbka tarciowa z mieszaniem materiału jako metoda wytwarzania stopów aluminium umacnianych dyspersyjnie 306 Microstructure and magnetic properties of Cu-Co alloys after high pressure torsion / Anna Korneva, Olga Kogtenkova, Svetlana Protasova, Boris Straumal, Andrej Mazilkin, Lilia Kurmanaeva, Paweł Zięba Mikrostruktura i właściwości magnetyczne stopów Cu-Co po skręcaniu pod wysokim ciśnieniu 310 Mechanism of a white layer formation as a result of tribological contacts / Janusz Krawczyk Mechanizm tworzenia się białej warstwy w wyniku kontaktu tribologicznego 314 Combination of equal channel angular pressing and hydrostatic extrusion as a method for effective grain refinement of Cu and Cu-alloy / Mariusz Kulczyk, Piotr Bazarnik, Wacław Pachla, Jacek Skiba, Małgorzata Lewandowska, Krzysztof J. Kurzydłowski Połączenie przeciskania przez kanał kątowy i wyciskania hydrostatycznego jako efektywna metoda rozdrabniania ziarna w miedzi i jej stopie 317 Structure of single-crystalline turbine blades grown from CMSX-4 superalloy / Józef Lelątko, Włodzimierz Bogdanowicz, Grzegorz Dercz, Robert Albrecht, Jan Rak, Jan Sieniawski, Danuta Stróż Struktura wyjściowa monokrystalicznych nadstopów CMSX-4 w postaci łopatek do turbin 320 Structural and phase analysis of CrAlSiN/DLC deposited by hybrid PVD/PACVD method / Krzysztof Lukaszkowicz, Leszek A. Dobrzański Analiza strukturalna i fazowa powłoki CrAlSiN/DLC wytworzonej hybrydową metodą PVD/PACVD 324 Examination of the microstructure and properties of austenitic-martensitic welded joint / Grzegorz Michta, Władysław Osuch, Adam Kruk Badania mikrostruktury i własności połączenia zgrzewanego stali austenitycznej z martenzytyczną 328 The effect of FSW parameters on the microstructure and properties of 2017A/AISi9Mg aluminium alloy welds / Krzysztof Mroczka Wpływ parametrów zgrzewania FSW na mikrostrukturę i właściwości zgrzein 2017A/AlSi9Mg stopów aluminium

7 332 Studying the effect of wear caused by corundum abrasive material on the properties and microstructure of austempered ductile iron with additions of Cu and Ni / Dawid Myszka, Andrzej Wieczorek Badania wpływu procesu zużycia w obecności ścierniwa korundowego na właściwości i mikrostrukturę żeliwa sferoidalnego ausferrytycznego z dodatkiem Cu i Ni 336 The influence of ageing process on microstructure of GP91 cast steel / Michał Opydo, Grzegorz Golański, Agata Dudek, Joanna Jasak, Stanisław Mroziński Wpływ procesu starzenia na mikrostrukturę staliwa GP Continuous cooling transformation (CCT) and continuous heating transformation (CHT) diagrams for the new bainitic steel / Jerzy Pacyna Wykresy CTPc i CTPc o dla nowej stali bainitycznej 346 Influence of laser parameters on microstructure and microhardness of boronickelized layer / Aleksandra Pertek, Aneta Bartkowska Wpływ parametrów lasera na mikrostrukturę i mikrotwardość warstwy boroniklowanej 349 Application of Gurson-Tvergaard-Needelman function to modelling of plastic deformation in ductile iron with a ferritic matrix / Jarosław Piekło, Maria Maj Zastosowanie funkcji Gurson-Tvergaard-Needelmana do modelowania odkształcenia plastycznego żeliwa ciągliwego o osnowie ferrytycznej 354 Friction free, hard and super hard carbon-based coating for industrial application / Witold Precht, Wojciech Jurczak, Robert Cincio Beztarciowe, twarde i super twarde pokrycia na bazie węgla do przemysłowych zastosowań 358 Analysis of two catalytic systems PtRhPd-PdAu and PtRh-PdAu after long-term exploitation / Jarosław Pura, Halina Garbacz, Joanna Zdunek, Jarosław Mizera, Maciej Gierej, Zbigniew Laskowski Analiza dwóch systemów katalitycznych PtRhPd-PdAu i PtRh-PdAu po długotrwałej eksploatacji 363 Phase transformation and mechanical properties in Ni-Co-Mn-In ferromagnetic shape memory alloys containing y-phase particles / Katarzyna Reclik, Krystian Prusik, Danuta Stróż, Tomasz Goryczka Przemiana martenzytyczna i właściwości mechaniczne w ferromagnetycznych stopach Ni-Co-Mn-In z pamięcią kształtu zawierających wydzielenia fazy y 367 Thermodynamics and microstructure of the Cu-Ni-Sn-Ti-Zn alloys / Jolanta Romanowska Mikrostruktura i właściwości termodynamiczne stopów Cu-Ni-Sn-Ti-Zn 370 Structural characterization of sintered Distaloy AE and DistaloyHP / Stanisław J. Skrzypek, Anders Bergmark, Marcin Goły Charakterystyka strukturalna spieków ze stopowych proszków DistaloyAE i DistaloyHP 374 Characterization of Ti/TiN multilayer coating deposited using PLD technique / Monika Sołecka, Agnieszka Radziszewska, Kazimierz Kowalski, Tomasz Moskalewicz Charakterystyka wielowarstwowej powłoki Ti/TiN nakładanej techniką PLD

8 378 Microstructure and properties of AlMnFeCu and AlMnFeSi melt spun ribbons strengthened with quasicrystalline particles / Katarzyna Stan, Lidia Lityńska-Dobrzyńska, Jan Dutkiewicz, Anna Góral, Anna Wierzbicka-Miernik, Joanna Wojewoda-Budka Mikrostruktura i własności szybkochłodzonych taśm AlMnFeCu i AlMnFeSi umacnianych cząstkami kwazikrystalicznymi 382 Tribological behaviour of AISI 316L steel after deposition of Ti-Si-C/Ti-B coatings by dual beam IBAD method / Agnieszka Twardowska, Bogusław Rajchkl, Magdalena Szutkowska, Sławomir Zimowski Właściwości tribologiczne stali AISI316L z powloką Ti-Si-C oraz z powłoką dwuwarstwową Ti-B/Ti-Si-C nałożonymi metodą dwuwiązkową IBAD 386 Structure and properties of carburized surface layer in 21 I\iCrMnV steel after austempering / Krzysztof Wasiak, Bartosz Gołębiowski, Wiesław A. Świątnicki Struktura i właściwości warstwy nawęglonej w stali 21 NiCrMnV po hartowaniu z przystankiem izotermicznym 390 Microstructure of friction stir welds of cast to wrought aluminum alloys / Marek S. Węglowski, Adam Pietras, Izabela Kalemba, Stanisław Dymek, Mateusz Kopyściański, Aleksandra Węglowska, Robert Jachym Mikrostruktura połączenia FSW odlewniczego stopu aluminium ze stopem aluminium do przeróbki plastycznej 393 Microstructure of the reaction product region formed due to the interaction of aluminum with nickel oxide at 700 C / Joanna Wojewoda-Budka Mikrostruktura strefy produktów reakcji utworzonej w wyniku oddziaływania ciekłego aluminium z tlenkiem niklu w 700 C 397 The effect of diffusion treatment of double (Al/Zr and Zr/Al) coatings on the microstructure of the system coating/ni substrate / Maryana Zagula-Yavorska, Jolanta Romanowska, Janusz Markowski, Krzysztof Krupa, Jan Sieniawski Wpływ kolejności nanoszenia cyrkonu i aluminium metodą EB-PVD na mikrostrukturę otrzymanych warstw na podłożu niklowym 401 Thin-layered amorphous Fe 73 Co 5 Y 3 B 19 strip produced by the melt-spinning method / Kamila Zdrodowska, Piotr Kwarciak, Jarosław Jędryka, Michał Szota, Marcin Nabiałek Cienkowarstwowe taśmy amorficzne Fe 73 Co 5 Y 3 B 19 wytwarzane metodą melt-spinning 405 Investigation into temperature distribution during milling process of aerospace industry alloys / Piotr Zgórniak, Bogdan Kruszyński, Anna Gradulska, Jacek Sawicki, Łukasz Kaczmarek Badania rozkładu temperatury podczas procesu frezowania stopów stosowanych w przemyśle lotniczym oraz kosmonautycznym

9 nr 5(195) 411 STRESZCZENIA ABSTRACTS 426 Ocena właściwości nanokompozytów otrzymanych w procesie SLS/M z proszków TiC-TiB 2 i stali / Anna Biedunkiewicz, Paweł Figiel, Witold Biedunkiewicz, Dariusz Grzesiak, Marta Krawczyk, Wojciech Teszke, Rafał Wróbel, Urszula Gabriel-Półrolniczak Evaluation of the nanocomposites properties obtained by SLS/M process using TiC-TiB 2 and steel powders 430 Wpływ czasu i warunków polimeryzacji na właściwości kompozytów dentystycznych / Kinga Bociong, Jerzy Sokołowski, Dorota Rylska The influence of polymerization time and conditions on the properties of dental composites 434 Struktura i właściwości mechaniczne hybrydowych powłok nc-wc/a-c:h / Jakub Gawroński, Marcin Makówka, Wojciech Pawlak, Łukasz Kaczmarek Structure and mechanical properties of hybrid coatings nc-wc/ac:h type 438 Modelowanie wymiany ciepła w termosyfonie w zastosowaniu do chłodzenia pieców do obróbki cieplnej / Grzegorz Górecki, Marcin Łęcki, Jacek Sawicki Modelling of heat transfer in thermosyphon in application to heat treatment furnance cooling 443 Obróbka hydrotermalna powłok HAp / Marlena Górska, Waldemar Maniukiewicz, Hieronim Szymanowski, Agata Niedzielska Hydrothermal tratment of HAp coatings 447 Metody prognozowania rozmieszczenia węgla w warstwach nawęglanych / Stanisław Gut Methods of prediction of carbon concentrations in carburized case 451 Ekran aktywny w procesie azotowania jonowego i jego wpływ na kinetykę procesu / Jarosław J. Jasinski, Tadeusz Fraczek, Jakub Gawroński, Józef Jasinski Role of active screen in ion nitriding and its effect on process kinetics 455 Aktywowanie warstwy wierzchniej Ti Grade 2 w procesach utleniania / Józef Jasiński, Małgorzata Lubas, Jarosław Jasiński, Piotr Podsiad, Jakub Gawroński, Leopold Jeziorski Ti Grade 2 surface layer activation in oxidation processes 459 Powłoki węglowe domieszkowane krzemem wytwarzane metodą RF PACVD / Anna Jędrzejczak, Damian Batory, Marian Cłapa, Marcin Makówka, Piotr Niedzielski Silicon-doped diamond-like carbon coatings produced by RFPACVD method 463 Kinetyka wzrostu powłok Al 2 O 3 osadzanych metodą PED i PLD / Roman Jędrzejewski, Jolanta Baranowska, Paulina Bańczerowska Kinetics of Al 2 O 3 film growth deposited by PED and PLD method 467 Fizykochemiczne właściwości stopu Ti6A14V modyfikowanego metodami PACVD / Stanisława Jonas, Jadwiga Konefał-Góral, Anna Małek, Marta Januś, Zbigniew Grzesik Physicochemical properties of Ti6Al4V alloy modified by PACVD method 472 Właściwości przeciwzużyciowe powłok węglowych wytwarzanych na podłożu PEEK / Witold Kaczorowski Wear resistant properties of carbon coatings deposited on PEEK substrate

10 477 Badanie mieszanin przeznaczonych do wytwarzania warstw metodą zawiesinową / Agnieszka Kochmańska, Aneta Jarlaczyńska Study of mixtures for manufacturing coatings by slurry method 481 Podniesienie odporności korozyjnej biomedycznych stopów magnezu w roztworze Ringera za pomocą powłok ochronnych / Iwona Kot, Dariusz Dróżdż, Urszula Pleśniak, Halina Krawiec Improvement of corrosion resistance of biomedical magnesium alloys by coatings 485 Relationships for heating depth versus power, diameter and moving velocity of the continuous laser beam. Theory and experiment / Valentin S. Kraposhin Zależność głębokości nagrzewania od mocy, średnicy i prędkości ciągłej wiązki laserowej. Teoria i eksperyment 488 Osadzanie warstw Al 2 O 3 metodą rozpylania ektrohydrodynamicznego / Alicja K. Krella, Arkadiusz Sobczyk, Anatol Jaworek, Andrzej Krupa Wear resistant properties of carbon coatings deposited on PEEK substrate 493 Metoda niskociśnieniowej rafinacji krzemu / Piotr Kula, Jarosław Komorowski, Łukasz Kaczmarek, Mariusz Dudek, Konrad Dybowski Low-pressure method of refining silicon 497 Wpływ plazmochemicznej modyfikacji powierzchni stopów Al-Zn-Mg na ich budowę i wybrane właściwości użytkowe / Karol Kyzioł, Łukasz Kaczmarek, Stanisława Kluska, Marcin Środa, Stanisława Jonas Influence of surface plasma modification on structure and selected useful parameters of Al-Zn-Mg alloys 501 Ocena odporności na zużycie ścierne stopów Ti na elementy pary trącej endoprotez stawu kolanowego / Beata Majkowska, Magdalena Jażdżewska, Damian Miotke, Andrzej Zieliński Evaluation of resistance to abrasion wear of the Ti alloys for elements on pair of riction of the knee endoprosthesis 505 Odporność na korozję węglikowych warstw dyfuzyjnych chromowanych, wanadowanych i chromowanadowanych wytworzonych na stali 102Cr6 / Andrzej Młynarczak, Dariusz Bartkowski, Adam Piasecki Corrosion resistance of diffusion carbide coatings of chromium, vanadium and chromium-vanadium produced on 102Cr6 steel 509 Wpływ warunków aluminiowania metodą CVD z użyciem dodatkowego generatora wewnętrznego na mikrostrukturę wytworzonych warstw / Andrzej Nowotnik, Marek Góral, Maciej Pytel, Kamil Dychtoń, Paweł Rokicki, Jan Sieniawski Influence of CVD aluminizing on the microstructure using additional internal generator of aluminium 513 Krótkookresowe i niskotemperaturowe azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej X5CrNi18-10 z zastosowaniem ekranu aktywnego / Marzena Ogórek, Tadeusz Fraczek, Zbigniew Skuza, Krystian Maźniak Short-term and low-temperature ion nitriding of X5CrNi18-10 steel using active screen 517 Zastosowanie metody stir casting do wytwarzania wlewków z kompozytu osnowa magnezowa-cząstki węgla szklistego / Anita Olszówka-Myalska, Jerzy Myalski, Marek Hetmańczyk, Andrzej Kiełbus, Paweł Kalinowski, Małgorzata Knozowska An application of stir casting method for processing of Mg matrix-glassy carbon particles composite

11 521 Analiza możliwości selektywnego kształtowania warstwy wierzchniej elementów żeliwa sferoidalnego za pomocą krzemowania laserowego / Marta Paczkowska The investigation of the possibility of selected modification of nodular iron surface layer by laser alloying with silicon 526 Wpływ obróbki chemicznej na stan powierzchni tytanu / Monika Parchańska-Kowalik, Leszek Klimek The influence of chemical processing on the condition of the titanium surface 530 Wpływ borowania dyfuzyjnego i laserowego na mikrostrukturę i wybrane właściwości stali Hardox 450 / Aleksandra Pertek-Owsianna, Dorota Kapcińska-Popowska, Aneta Bartkowska, Krzysztof Wiśniewski The effect of diffusion boriding and laser boriding on microstructure and selected properties of Hardox 450 steel 534 Porównanie właściwości tribologicznych warstw węglowych nanoszonych za pomocą różnych technologii plazmowych / Anna Piątkowska, Mariusz Dudek, Marian Cłapa Comparison of tribological properties of carbon layers deposited by different plasma method 538 Wpływ sposobu wypełniania ubytku na naprężenia skurczowe indukowane przez materiały kompozytowe typu bulkfill / Anna Sokołowska, Mieczysław Jaroniek, Monika Domarecka, Krzysztof Sokołowski, Iwona M. Szynkowska, Jerzy Sokołowski Impact of cavity application method on shrinkage stresses, induced by bulkfill dental composites 542 Wybrane właściwości powłok TBC wytwarzanych metodą Triplex Pro 200 z otworami wycinanymi laserem / Paweł Sosnowy, Lucjan Swadźba, Mirosław Jurczak, Bartłomiej Witała, Wacław Supernak Selected properties of the TBC coatings produced by Triplex Pro 200 with laser cut holes 547 Polioptymalizacja przeciwzużyciowych powłok gradientowych TiAlN/Tin / Łukasz Szparaga, Jerzy Ratajski Polyoptimization of antiwear gradient TiAlN/TiN coatings 551 Jak wymieszać niemieszalne, czyli rzecz o modyfikacji napelniaczy polimerowych / Hieronim Szymanowski, Dariusz Bielinski, Maciej Gazicki-Lipman, Mariusz Siciński, Anna Sobczyk-Guzenda How to blend the non-miscible - the issue about polymer fillers modification 555 Wpływ warstw powierzchniowych azotku tytanu na odporność korozyjną stopu magnezu AZ91D / Michał Tacikowski, Jerzy Smolik, Janusz Kamiński, Marek Betiuk, Agnieszka Wątła, Tadeusz Wierzchoń The effect of titanium nitride surface layers on the corrosion resistance of AZ91D magnesium alloy 559 Nanokrystaliczne powłoki wielowarstwowe Cu/Ni wytwarzane metodą elektrokrystalizacji / Maria Trzaska, Grzegorz Cieślak Nanocrystalline Cu/Ni multilayer coatings produced by electrocrystallization method

12 563 Supertwarde, nanostrukturalne powłoki TiN/a-Si 3 N 4 na stali Vanadis 23 osadzone nową metodą rozpylania magnetronowego / Bogdan Wendler, Ivan Progalski, Tomasz Moskalewicz, Wojciech Pawlak, Adam Rylski, Marcin Makówka, Katarzyna Włodarczyk-Kowalska, Piotr Nolbrzak Superhard, nanostructured TiN/a-Si 3 N 4 coatings on Vanadis 23 HS steel deposited with use of a new gas pulsed magnetron sputtering technique AKTUALNOŚCI NEWS lat pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej Prof. Bogdana Wendlera

13 nr 6(196) 581 STRESZCZENIA ABSTRACTS 610 Hartowanie i borowanie laserowe stali konstrukcyjnej C45 / Aneta Bartkowska, Aleksandra Pertek-Owsianna, Damian Przestacki Laser hardening and laser boriding of constructional C45 steel 615 The effect of steel substrate type on properties of surface layer produced from Co-based alloy powder by laser cladding / Dariusz Bartkowski, Andrzej Młynarczak, Adam Piaseck1, Bartłomiej Dudziak Wpływ rodzaju podłoża na właściwości warstwy wierzchniej wytwarzanej z proszku kobaltu metodą napawania laserowego 619 Mikrostruktura i właściwości tribokorozyjne dyfuzyjnych warstw chromokrzemowanej i chromowanej / Iwona Bauer Microslructure and tribocorrosion properties of chromosiliconized and chromized diffusion layers 623 Badania naprężeń własnych w warstwach chromokrzemowanej i chromowanej wytwarzanych metodą proszkową / Iwona Bauer, Adam Piasecki The residual stresses study in the chromosiliconized and chromized layers produced by powder method 627 Nawęglanie próżniowe materiałów spiekanych w piecu próżniowym Seco/Warwick typu 25VPT z hartowaniem w helu / Michał Bazel, Łukasz Piechowicz, Maciej Korecki Vacuum carburizing of sintered materials in Seco/Warwick 25VPT vacuum furnace with quenching in helium 631 Powłoki CrN na wewnętrznych powierzchniach rur i cylindrów / Marek Betiuk CrN coatings on inner surface of tubes and cylinders 635 Badania systemów areologicznych z warstwami azotku tytanu na stopie magnezu AZ.91 D / Marek Betiuk, Michał Tacikowski, Agnieszka Wątła, Irena Pokorska, Agnieszka Brojanowska Study of areological system with titanium nitrides layers on the AZ91 D magnesium alloy 639 Application of ion bombardment to modification tribological properties of rubber / Dariusz M. Bieliński, Jacek Jagielski Zastosowanie bombardowania jonowego do modyfikacji właściwości tribologicznych gumy 643 Odporność korozyjna stopu tytanu T16A14 V azotowanego jarzeniowo na potencjale katody i w obszarze plazmy w różnej temperaturze obróbki / Agnieszka Brojanowska, Karol Popławski, Michał Tarnowski, Elwira Marciniak, Jerzy Robert Sobiecki Corrosion resistance of Ti6Al4V titanium alloy nitrided in glow discharge conditions on cathodic potential and plasma region in various temperature of treatment 647 Wpływ temperatury procesu azotowania jarzeniowego na odporność korozyjną warstw azotowanych wytworzonych na tytanie Grade 2 i stopie tytanu Ti6A17Nb / Agnieszka Brojanowska, Michał Tarnowski, Paweł Rutkowski, Tadeusz Wierzchoń Methods of prediction of carbon concentrations in carburized case

14 653 Właściwości systemów areologicznych a właściwości rdzeni, warstw wierzchnich i powłok / Tadeusz Burakowski The properties of areological system and the properties of surface layers, cores and coatings 657 Rozporządzalność azotu jako parametr uzupełniający kontrolę procesów azotowania gazowego w atmosferach rozcieńczanych azotem / Kryspin Burdyński, Jerzy Michalski, Piotr Wach, Zbigniew Łataś Nitrogen availability as complementary parameter control gas nitriding processes in atmospheres containing nitrogen 661 Obróbka laserowa powierzchni krzemu polikrystalicznego / Leszek A. Dobrzański, Aleksandra Drygała Laser processing of polycrystalline silicon surface 665 Wpływ stopowania laserem diodowym na własności i strukturę warstwy wierzchniej stali narzędziowej do pracy na gorąco / Leszek A. Dobrzański, Ewa Jonda Influence of diode laser alloying on properties and structure of the surface layer of hot work tool steel 669 Mikroobróbka laserowa przednich kontaktów elektrycznych w krzemowych ogniwach słonecznych / Leszek A. Dobrzański, Małgorzata Musztyfaga-Staszuk Laser microtreatment of front electrical contacts for silicon solar cells 674 Naprężenia skurczowe materiałów kompozytowych o małym skurczu polimeryzacyjnym / Monika Domarecka, Mieczysław Jaroniek, Anna Sokołowska, Krzysztof Sokołowski, Iwona. M. Szynkowska, Dorota Rylska, Michał Krasowski, Jerzy Sokołowski Shrinkage stresses of low polymerization shrinkage dental composites 678 Wear resistance improvement of pure titanium by laser boriding / Piotr Dziarski, Natalia Makuch, Michał Kulka Zwiększenie odporności na zużycie czystego tytanu za pomocą borowania laserowego 682 Morfologia powłok z fazy S osadzanych metodą reaktywnego rozpylania magnetronowego / Sebastian Fryska, Jolanta Baranowska Morphology of S-phase coatings deposited by reactive magnetron sputtering 686 Wpływ nanofluidów zastosowanych podczas hartowania na właściwości warstwy azotwęgloutwardzonej / Wojciech Gęstwa Influence of nanofluids used during hardening process on the properties of hardened carbonitrided layers 691 Wpływ warunków natryskiwania plazmowego LPPS oraz PS-PVD na mikrostrukturę warstw NiCoCrAlY oraz YSZ / Marek Góral, Sławomir Kotowski, Tadeusz Kubaszek, Kamil Dychtoń, Jan Sieniawski The influence of process parameters on microstructure of NiCoCrAlY and YSZ coating deposited by LPPS and PS-PVD technology 695 Wpływ długotrwałego wyżarzania na mikrostrukturę dyfuzyjnych warstw aluminidkowych wytwarzanych metodą CVD na podłożu stopu MAR M200 + Hf / Marek Góral, Marcin Zawadzki, Maciej Pytel, Kamil Dychtoń, Andrzej Nowotnik, Ryszard Filip The influence of long-term annealing on structure of simple and Zr-modified aluminide coatings deposited by CVD method on MAR M200 + Hf nickel superalloy

15 699 Modelowanie fizyczne rozkładu temperatury w powłokowych barierach cieplnych typu Gd2Zr2O7 podczas obróbki laserowej / Andrzej Grabowski, Grzegorz Moskal, Anna Jasik, Marta Mikuśkiewicz Physical analysis of temperature distribution in ceramic thermal barrier coatings of Gd2Xr2O7 type during laser heat treatment process 703 Wpływ jakości powłoki emaliowanej na niszczenie blach wymienników ciepła / Adam Hernas, Grzegorz Moskal, Jarosław Juściński The influence of enamel coating on destruction process of heat exchanger 712 Azotowanie stali HS sposobem boost-diffusion / Bartłomiej Januszewicz, Piotr Kula, Emilia Wołowiec, Adam Rzepkowski Boost-diffusion nitriding of HS steel 716 Mikrostruktura warstw węgloazotowanych na stali austenitycznej / Paweł Kochmański, Jolanta Baranowska, Paweł Giza, Mieczysław Wysiecki Microstructure of carbonitrided layers on austenitic stainless steel 720 Characterization of lanthanum lutetium oxide thin films grown by pulsed laser deposition / Agnieszka Kopia, Christine Leroux, Kazimierz Kowalski, Madjid Arab, Frederic Guinneton, Jean Raymond Gavarri Badania cienkich warstw LaLuO 3 wytwarzanych metodą ablacji laserowej 724 Wpływ mikrostruktury żeliwa sferoidalnego na powłokę ochronną podczas cynkowania zanurzeniowego / Dariusz Kopyciński, Edward Guzik, Andrzej Szczęsny Influence of microstructure inductile cast iron on protective coating during hot-dip galvanizing 729 Hybrydowe warstwy wierzchnie wytwarzane na bazie nawęglania niskociśnieniowego i azotonasiarczania do zastosowań w regeneracji części maszyn / Piotr Kula, Konrad Dybowski, Sebastian Lipa, Jacek Sawicki, Radomir Atraszkiewicz, Robert Pietrasik, Adam Krasiński Hybrid layers for machine parts regeneration based on low pressure carburizing and sulfonitriding 733 Laser-borided layer formed on Inconel 600 alloy / Michał Kulka, Natalia Makuch, Piotr Dziarski, Damian Przestacki Warstwa borowana laserowo wytworzona na stopie Inconel Ocena wytrzymałości połączenia ceramiki dwukrzemowo-litowej z materiałem kompozytowym / Barbara Łapińska, Iwona M. Szynkowska, Jerzy Sokołowski, Kinga Bociong, Monika Łukomska- Szymańska Evaluation of shear bond strength of composite resin to lithium disilicate ceramic using different ceramic surface treatment methods 741 Tailoring of multilayer structure to tribological conditions / Łukasz Major, Juergen M. Lackner, Bogusław Major Dostosowanie wielowarstwowej struktury do warunków tribologicznych 745 Gas boriding of Inconel 600 alloy / Natalia Makuch, Michał Kulka, Piotr Dziarski Borowanie gazowe stopu Inconel Badania możliwości wystąpienia uszkodzeń w stentach naczyniowych z nitinolu metodą cyklicznych odkształceń / Paweł Marchlewski, Jerzy Jeleńkowski Study of the possibility of damage in nitinol vascular stents by cyclic strain

16 752 Zastosowanie formowania bezciśnieniowego proszków do wytwarzania odpornych na zużycie warstw powierzchniowych / Grzegorz Matula, Klaudiusz Gołombek Application of powder pressureless forming for manufacturing of wear resistant surface layer 756 Wpływ twardości podłoża na pitting elementów z powłokami PVD / Michał Michalak, Witold Piekoszewski, Jan Wulczyński, Marian M. Szczerek The influence of the substrate hardness on the pitting resistance of elements with PVD coatings 760 Projektowanie długookresowych procesów azotowania gazowego na przykładzie stali 32CDV13 / Jerzy Michalski, Kryspin Burdyński, Piotr Wach, Zbigniew Łataś, Jan Tacikowski Designing long-term gas nitriding processes for example 32CDV Budowa strefy TGO w warstwach TBC a przewodnictwo jonowe warstwy izolacyjnej / Grzegorz Moskal, Marta Mikuśkiewicz Morphology of TGO zone in TBS systems vs their ionic conductivity 769 Wpływ zmiany kąta antewersji panewki na zużycie endoprotezy stawu biodrowego / Adrian Mróz, Tomasz Wiśniewski, Łukasz Łapaj, Monika Gierzyńska-Dolna, Waldemar Woźniak The influence of the change of the acetabular cup anteversion angle upon the wear of a hip endoprosthesis 773 Dylatometryczna metoda detekcji efektów termomechanicznych w powłokach gradientowych CrCN/CrN / Piotr Myśliński, Łukasz Szparaga, Adam Gilrwicz, Roman Olik, Jerzy Ratajski Dilatometric method of detection of thermomechanical effects in CrCN/CrN gradient coatings 777 Wpływ mikroprzetapiania laserowego stali 100CrMnSi6-4 na jej twardość i mikrostrukturę / Wojciech Napadłek, Tadeusz Burakowski, Wojciech Chrzanowski, Dariusz Zasada, Agnieszka Laber Influence of laser micromelting on hardness and microstructure of 100CrMnSi6-4 steel 781 Wpływ teksturowania laserowego nastań technologicznej warstwy wierzchniej stali 41 Cr4 / Wojciech Napadłek, Adam Woźniak The effect of laser texturing on the technological state of surface layer of the steel 41 Cr4 786 The influence of Stellite 6/WC powder mixture composition on selected properties and microstructure of surface layers produced by TIG method / Adam Piasecki, Mikołaj Popławski, Dariusz Bartkowski, Iwona Bauer Wpływ składu proszku Stellite 6/WC na wybrane właściwości i mikrostrukturę warstw powierzchniowych wytworzonych metodą TIG 790 Wytwarzanie powłok hydroksyapatytu węglanowego metodą zol-żel / Bożena Pietrzyk, Daniel Kucharski, Sebastian Miszczak Manufacturing of carbonate hydroxyapatite coatings using sol-gel method 794 Ocena jakości wybranych systemów areologicznych zawierających powłokę CrN / Irena Pokorska, Marek Betiuk Estimation of quality of selected areological systems with CrN coating 798 Laserowa modyfikacja struktury i właściwości wybranych gatunków stali / Mikołaj Popławski, Adam Piasecki, Marcin Marchewka Laser modification of structure and properties of selected grades of steel 802 Właściwości hydrofobowych powłok krzemionkowych wytwarzanych metodą zol-żel / Katarzyna Porębska, Bożena Pietrzyk, Witold Jakubowski Properties of hydrophobic silica coatings produced by the sol-gel-method

17 806 Analiza morfologii wydzieleń rdzeniowych otrzymywanych w stopie 2024 po nowoczesnych obróbkach cieplno-plastycznych / Hanna Radziszewska, Łukasz Kaczmarek, Bogusława Adamczyk-Cieślak, Jarosław Mizera, Irina G. Brodova, Anastazja N. Petrova Analysis of the morphology of the core precipitates in 2024 alloy received by thermo-plastic treatment 810 Struktura i właściwości warstw węglowych na polietero-eteroketonie wytwarzanych metodą RF-CVD / Bogusław Rajchel, Michał Tarnowski, Jadwiga Kwiatkowska, Tomasz Borowski, Tadeusz Wierzchoń Structure and properties of carbon coatings formed by the RF-CVD technique on the polyetheretherketone substrate 814 Wpływ pasywacji elektrochemicznej stopu Wirobond C na jego własności korozyjne / Dorota Rylska, Jerzy Sokołowski, Jolanta Sokołowska, Monika Domarecka The influence of electrochemical passivation on the corrosion resistance of Wirobond C alloy 819 Rola pasywacji anodowej jako czynnika modyfikującego własności korozyjne powierzchni stopu dentystycznego z grupy Co-Cr-W-Mo obrabianego metodą frezowania / Dorota Rylska, Iwona. M. Szynkowska, Jerzy Sokołowski, Grzegorz Sokołowski The anodic passivation process as a factor modifying the surface corrosion properties of profile-milled Co-Cr-W-Mo dental alloy 824 Poprawa odporności korozyjnej stopu Wironit przez modyfikację jego powierzchni / Dorota Rylska, Bogdan Wendler, Jerzy Sokołowski The improvement of Wironit alloy's corrosion resistance by means of its surface modification 828 Pasywacja chemiczna i powloką ochronna SiC jako sposoby poprawy odporności na korozję elektrochemiczną stopu dentystycznego z grupy Co-Cr-Mo-W Wirobond C / Dorota Rylska, Bogdan Wendler, Jerzy Sokołowski, Jolanta Sokołowska, Monika Łukomska-Szymańska Chemical passivation and deposition of SiC layer as a method of improving the electrochemical corrosion resistance of Co-Cr-Mo-W-base dental alloy Wirobond C 833 Powloka ReB 2 na podłożach z węglików spiekanych i stali szybkotnącej / Adam Rylski Deposition of ReB 2 coating on HS steel and sintered carbide substrates 837 Surface layer of austenitic stainless steel formed by alloying with REE using high intense pulsed plasma beams (HIPPB) / Bożena Sartowska, Marek Barlak, Lech Walis, Wojciech Starosta, Jan Senatorski Warstwa wierzchnia stali austenitycznej wytworzona metodą stopowania pierwiastkami ziem rzadkich (REE) za pomocą intensywnych impulsów plazmowych (HIPPB) 841 Otrzymywanie warstw tlenku glinu z acetyloacetonianu glinu metodą CVD w powietrzu / Agata Sawka, Andrzej Kwatera Deposition of aluminium oxide layers using alminium acetyloaetonate in air by MOCVD method 845 Synteza warstw tlenku glinu w argonie metodą MOCYD / Agata Sawka, Andrzej Kwatera Deposition of aluminium oxide layers in argon by MOCYD method

18 849 Ocena stopnia ogrzania cząstek proszku FeAl w procesie natryskiwania gazodetonacyjnego (GDS) / Cezary Senderowski, Andrzej Panas, Józef Paszula, Zbigniew Bojar The evaluation of FeAl particles thermal response in gas detonation thermal spraying process (GDS) 854 Kompozyty elastomerowe z dodatkiem grafenu lub MWCNT modyfikowanych plazmochemicznie / Mariusz Siciński, Dariusz Bieliński, Hieronim Szymanowski, Anna Piątkowska, Joanna Kleczewska, Tomasz Gozdek, Klaudia Kwiatos Elastomeric composites containing plasmochemically modified graphene or MWCNT 859 Numeryczne prognozowanie wpływu naprężeń własnych na wartości granicy zmęczeniowej koła zębatego hartowanego indukcyjnie / Przemysław Siedlaczek, Jacek Sawicki, Tomasz Kubiak Numerical prognosis of residual stress influence on fatigue limit for induction hardened gears 864 Uogólnienie metody Boltzmanna-Matano / Wojciech Skibiński, Bartłomiej Wierzba, Marek Danielewski The generalization of the Boltzmann-Matano metod in binary systems 868 Wytwarzanie bainitu bezwęglikowego w warstwie wierzchniej stali chromowo-krzemowo-manganowej po nawęglaniu próżniowym / Emilia Skołek, Krzysztof Wasiak, Janusz Krasoń, Wiesław A. Świątnicki Production of carbide-free bainite in the surface layer of the chromium-silicon-manganese steel after vacuum carburizing treatment 872 Analiza fazowa i stan naprężeń własnych w warstwach azotowanych na stopie tytanu Ti6A14V wytwarzanych w niskotemperaturowej plazmie / Stanisław J. Skrzypek, Michał Tarnowski, Marcin Goły, Tomasz Borowski, Tadeusz Wierzchoń Phase composition and residual stresses in nitrided layers obtained on T16A14V alloy with low temperature plasma 876 Wpływ napalania ceramiki dentystycznej na odporność korozyjną stopu Co-Cr-W-Mo Starbond CoS / Grzegorz Sokołowski, Dorota Rylska, Iwona M. Szynkowska, Jerzy Sokołowski, Monika Łukomska- Szymańska The influence of porcelain firing on Co-Cr-W-Mo (Starbond CoS) alloy corrosion resistance 881 Zastosowanie obróbki tribochemicznej do poprawy połączenia kompozytkompozyt uzyskanego podczas naprawy wypełnień / Krzysztof Sokołowski, Anna Sokołowska, Iwona M. Szynkowska, Monika Domarecka, Dorota Rylska, Jerzy Sokołowski Application of tribochemical process for improvement of composite-composite bond, obtained during composite restoration repair 885 Wpływ warunków wytwarzania na budowę i właściwości korozyjne stopu stomatologicznego Co-Cr-W-Mo Starbond CoS / Grzegorz Sokołowski, Jerzy Sokołowski, Dorota Rylska, Małgorzata I. Szynkowska The influence of the manufacturing methods on the structure and corrosion properties of Starbond CoS, Co-Cr-W-Mo dental alloy 890 Wpływ struktury wewnętrznej wypełnień kompozytowych na wytrzymałość ich połączenia z materiałem kompozytowym w zależności od sposobu przygotowania powierzchni wypełnień / Krzysztof Sokołowski, Iwona M. Szynkowska, Agnieszka Pacyk, Dorota Rylska, Jerzy Sokołowski Influence of composite surface preparation on composite-composite bond strength

19 895 Naprężenia własne występujące w obszarze temperatury generowanej w przedmiocie obrabianym podczas frezowania / Wojciech Stachurski, Piotr Zgórniak, Jacek Sawicki, Dariusz Ostrowski, Bartłomiej Januszewicz Residual stresses caused by temperature generated in the cutting zone during milling process 899 Wpływ składu chemicznego i struktury powłok PVD i CVD na trwałość eksploatacyjną ostrzy skrawających wykonanych z ceramiki typu Si 3 N 4 oraz sialonu / Marcin Staszuk, Daniel Pakuła, Leszek A. Dobrzański Effect of chemical composition and structure of the PVD and CVD coatings on the exploitative durability of the cutting edges made of a ceramic Si 3 N 4 and sialon 903 Cienkie warstwy LaCoO 3 na bazie perowskitu wykonane metodą ablacji laserowej / Jarosław Szelc, Agnieszka Kopia, Łukasz Cieniek Thin films based on perovskite LaCoO 3 deposited by pulsed laser deposition 907 Ewolucja strefy dwufazowej podczas dyfuzji wzajemnej w stopach potrójnych / Katarzyna Tkacz-Śmiech, Bartłomiej Wierzba, Andrzej Nowotnik, Marek Danielewski Evolution of two-pahe zone during interdiffusion in ternary alloys 911 Wytwarzanie niskotemperaturowego bainitu w warstwie nawęglonej na stali 38CrAlMo610 / Kamil Wasiluk, Emilia Skołek, Wiesław Świątnicki Preparation of low-temperature bainite in carburized surface layer of chromium-molybdenum steel with aluminum 916 Modelowanie procesu pulsacyjnego nawęglania stali / Marek Zajusz, Katarzyna Tkacz-Śmiech, Kamil Dychtoń, Bartłomiej Wierzba, Marek Danielewski Pulse carburization of steel - process modelling 921 Struktura warstw krzemowanych wytwarzanych metodą kontaktowo-gazową na niobie i stopie niobu / Marcin Zawadzki, Lucjan Swadzba, Bogusław Mendala, Grzegorz Moskal, Bartosz Witała, Radosław Swadzba, Sebastian Toczek Structure of silicide coatings formed by a pack-cementation technique on niobium and Nb-based alloy 925 ALFABETYCZNY SPIS RECENZENTÓW 2013 REFEREE'S INDEX ALFABETYCZNY INDEKS AUTORÓW 2013 AUTHOR'S INDEX 2013 AKTUALNOŚCI NEWS 930 Jubileusz 70-lecia Profesora Zbigniewa Gawrońskiego 932 Informacja Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską za rok 2012 Oprac. BPK

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

NowoczeneTechnologiew InżynieriPowierzchni

NowoczeneTechnologiew InżynieriPowierzchni SZCZEGÓŁOWYPROGRAM KONFERENCJI NowoczeneTechnologiew InżynieriPowierzchni MIEJSCE KONFERENCJI COS Spała, ul. Mościckiego 6 27-30 września 2010 r. ZASADY ORGANIZACJI OBRAD Wszystkie prezentowane na Konferencji

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU

WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU 4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010

IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010 IP INZYNIERIA POWIERZCHNI 2010 SPIS TREŚCI Nr 1 3 Elektroosadzanie powłok stopowych Ni-P / J. Bieliński, P. Majchrzak, A. Bielińska Electrodeposition of Ni-P alloy coatings 11 Korozja międzykrystaliczna

Bardziej szczegółowo

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym

Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Dotacje na innowacje Wpływ temperatury podłoża na właściwości powłok DLC osadzanych metodą rozpylania katod grafitowych łukiem impulsowym Viktor Zavaleyev, Jan Walkowicz, Adam Pander Politechnika Koszalińska

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska

Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Przedmiot: BIOMATERIAŁY. Metody pasywacji powierzchni biomateriałów. Dr inż. Agnieszka Ossowska BIOMATERIAŁY Metody pasywacji powierzchni biomateriałów Dr inż. Agnieszka Ossowska Gdańsk 2010 Korozja -Zagadnienia Podstawowe Korozja to proces niszczenia materiałów, wywołany poprzez czynniki środowiskowe,

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Aleksy Patejuk, Jerzy Robert Sobiecki Podwyższenie wybranych właściwości użytkowych martenzytycznej stali zaworowej

Bardziej szczegółowo

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V

MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V 1-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 45 Halina GARBACZ, Maciej OSSOWSKI, Piotr WIECIŃSKI, Tadeusz WIERZCHOŃ, Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej MIKROSTRUKTURA I

Bardziej szczegółowo

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska Politechnika Instytut Mechatroniki, Nanotechnologii i Technik Próżniowych Wytwarzanie, struktura i właściwości cienkich powłok na bazie węgla Andrzej Czyżniewski Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

Bardziej szczegółowo

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji

godz. 13 30 Wyjazd Uczestników Konferencji Adres do korespondencji 8 Konferencja Naukowa Inżynieria Powierzchni 2011 Surface Engineering 2011 PROGRAM KONFERENCJI Częstochowa / Wisła Jawornik Hotel Stok 20 23 września 2011 8 Konferencja Naukowa

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej

Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 9 Temat: Obróbki cieplno-chemiczne i powierzchniowe Łódź 2010 1 1. Wstęp teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica

Publikacje naukowe Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Marek Kubica Kubica Marek Marek Kubica Marek Kubica Publikacje naukowe 1. Marek Kubica: Simulation of fiber orientation program of AOC morphology produced in ternary electrolyte, XV Międzynarodowa Studencka Sesja Naukowa Katowice, 15 Maj 2014. 2. Marek

Bardziej szczegółowo

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe

metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe mgr inż. Ewelina Piwowarczyk Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii 1 Metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe Katalizatory na nośniku

Bardziej szczegółowo

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014

Streszczenia / Abstracts 2 / 2014 Anna Olbrycht Powłoki metalowe jako zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych Metal coatings as corrosion protection of steel structures W artykule przedstawiono cele i zasady nakładania powłok

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI W STANIE LANYM

ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI W STANIE LANYM 26/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ODLEWNICZY STOP MAGNEZU ELEKTRON 21 STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

ROMAN OLIK 1, JERZY RATAJSKI 1, TOMASZ SUSZKO 1, JERZY MICHALSKI 2, JERZY DOBRODZIEJ 3, ADAM GILEWICZ 1 1. WPROWADZENIE

ROMAN OLIK 1, JERZY RATAJSKI 1, TOMASZ SUSZKO 1, JERZY MICHALSKI 2, JERZY DOBRODZIEJ 3, ADAM GILEWICZ 1 1. WPROWADZENIE ROMAN OLIK 1, JERZY RATAJSKI 1, TOMASZ SUSZKO 1, JERZY MICHALSKI 2, JERZY DOBRODZIEJ 3, ADAM GILEWICZ 1 PRECYZYJNE KSZTAŁTOWANIE BUDOWY FAZOWEJ ORAZ GRUBOŚCI WARSTWY AZOTOWANEJ NA PRZYKŁADZIE MATRYC DO

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6 12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6

Bardziej szczegółowo

nr 1(197) 6 Przewodnictwo cieplne powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianów

nr 1(197) 6 Przewodnictwo cieplne powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianów INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 35-2014 SPIS TREŚCI nr 1(197) 2 STRESZCZENIA ABSTRACTS 6 Przewodnictwo cieplne powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianów ziem rzadkich / Grzegorz Moskal Thermal conductivity

Bardziej szczegółowo

nr 1(185) ABSTRACTS 6 Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications /

nr 1(185) ABSTRACTS 6 Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications / INŻYNIERIA MATERIAŁOWA R. 33-2012 SPIS TREŚCI nr 1(185) STRESZCZENIA ABSTRACTS 6 Surface treatment of porous Ti13Nb13Zr alloy for biomedical applications / Waldemar Serbiński, Andrzej Zieliński, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali

Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I SPAJANIA ZAKŁAD INŻYNIERII SPAJANIA Technologie Materiałowe II Wykład 4 Obróbka cieplno-chemiczna stali dr hab. inż. Jerzy Łabanowski, prof.nadzw. PG Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI KIERUNKOWE OTRZYMYWANIA POWŁOK PRZECIWZUŻYCIOWYCH

TECHNIKI KIERUNKOWE OTRZYMYWANIA POWŁOK PRZECIWZUŻYCIOWYCH TECHNIKI KIERUNKOWE OTRZYMYWANIA POWŁOK PRZECIWZUŻYCIOWYCH PAWEŁ URBAŃCZYK Streszczenie: W artykule przedstawiono techniki kierunkowe (jarzeniowe, CVD, PVD) otrzymywania powłok przeciwzużyciowych. Omówiono

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INVITATION. Inżynieria Powierzchni Surface Engineering. VII Konferencja Naukowa. Sześćdziesięciolecie Politechniki Częstochowskiej

PROGRAM INVITATION. Inżynieria Powierzchni Surface Engineering. VII Konferencja Naukowa. Sześćdziesięciolecie Politechniki Częstochowskiej VII Konferencja Naukowa VII Scientific Conference KOMITET NAUKOWY SCIENTIFIC COMMITTEE Przewodniczący Honorowy: Leopold Jeziorski Przewodniczący: Józef Jasiński V-ce przewodniczący: Zygmunt Nitkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE

PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE PROJEKTOWANIE I WYTWARZANIE FUNKCJONALNYCH MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W POLSCE dr hab. inŝ. Katarzyna Pietrzak Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Pracownia Komozytów - Ceramiczno Metalowych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ TAŚM ZE STALI X6CR17 NA ICH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ

WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI CIEPLNEJ TAŚM ZE STALI X6CR17 NA ICH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I STRUKTURĘ 2 Prace IMŻ 2 (2012) Krzysztof RADWAŃSKI, Jerzy WIEDERMANN Instytut Metalurgii Żelaza Andrzej ADAMIEC Przeróbka Plastyczna na Zimno Baildon Sp. z o.o. Jarosław GAZDOWICZ Instytut Metalurgii Żelaza WPŁYW

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SUPERTWARDE

MATERIAŁY SUPERTWARDE MATERIAŁY SUPERTWARDE Twarde i supertwarde materiały Twarde i bardzo twarde materiały są potrzebne w takich przemysłowych zastosowaniach jak szlifowanie i polerowanie, cięcie, prasowanie, synteza i badania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

2.1.M.03: Technologie cieplno-chemiczne

2.1.M.03: Technologie cieplno-chemiczne 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 1 Panel nt. Procesy wytwarzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH I TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK NANOKOMPOZYTOWYCH nc-wc/a-c I Nc-WC/a-C:H

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH I TRIBOLOGICZNYCH POWŁOK NANOKOMPOZYTOWYCH nc-wc/a-c I Nc-WC/a-C:H 3-2010 T R I B O L O G I A 135 Marcin KOT *, Tomasz MOSKALEWICZ **, Bogdan WENDLER ***, Aleksandra CZYRSKA-FILEMONOWICZ **, Wiesław RAKOWSKI *, Sławomir ZIMOWSKI * ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI MIKROMECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY -

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - 1 Charytoniuk Anna 1 2 Ciełuszecki Tomasz 1 3 Dunda Andrzej 1 4 Dybacka Beata 1 5 Gienieczko Joanna 1 6 Kaliszuk

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego

Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym Segment nr 10 Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne elementy silnika lotniczego dr hab. inż. Lucjan Swadźba, dr hab. inż. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25

Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25 Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 2952873, pokój 001, fax: (012) 6372192 lub (012) 2952804 email: l.litynska@imim.pl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NA POWIERZCHNIOWĄ TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ WYBRANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII KONSTYTUOWANIA WARSTW POWIERZCHNIOWYCH ELEMENTÓW WĘZŁA TOCZNEGO

WPŁYW NA POWIERZCHNIOWĄ TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ WYBRANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII KONSTYTUOWANIA WARSTW POWIERZCHNIOWYCH ELEMENTÓW WĘZŁA TOCZNEGO 3-2009 T R I B O L O G I A 185 Witold PIEKOSZEWSKI * WPŁYW NA POWIERZCHNIOWĄ TRWAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWĄ WYBRANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII KONSTYTUOWANIA WARSTW POWIERZCHNIOWYCH ELEMENTÓW WĘZŁA TOCZNEGO THE

Bardziej szczegółowo

Wyniki zawodów III Płocka Szybka Trójka Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 3000 metrów, WYNIKI - Kategoria kobiet do 34 lat

Wyniki zawodów III Płocka Szybka Trójka Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 3000 metrów, WYNIKI - Kategoria kobiet do 34 lat Wyniki zawodów III Płocka Szybka Trójka Mistrzostwa Polski Masters na dystansie 3000 metrów, WYNIKI - Kategoria kobiet do 34 lat 14.05.2016 Płock 1 5 BUDEK AGNIESZKA Kobiety do 34 lat 11:26,98 2 40 ŻUCHOWSKA

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych

Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr [52] Technik pojazdów samochodowych ETAP PISEMNY Dane szkoły: Lista zdających etap pisemny - sesja T142 Sala nr 33 311[52] Technik pojazdów samochodowych 1. Foks Krzysztof Tomasz 2. Golor Kamil Marian 3. Gołombek Damian Kamil 4. Hadzik Adrian

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych

Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Sukcesy uczniów Gimnazjum nr 8 w Płocku w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach przedmiotowych Rok szkolny uczeń Wiktoria Charzewska Gościcka Michał Kolankiewicz Mrozowska uzyskany tytuł Kacper Pawlak

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu 2016-06-17 1. Adamczyk Adam Mateusz 10:00 2. Banach Szymon Mateusz 10:00 3. Biel Wiktor Maksymilian 10:00 4. Duda Mariusz Stanisław 10:00 5. Duda Rafał Łukasz

Bardziej szczegółowo

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX

DOLFA-POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ DOLFAMEX -POWDER FREZY TRZPIENIOWE ZE STALI PROSZKOWEJ Dzięki użyciu nowoczesnego materiału mają one zastosowanie przy obróbce stali i żeliwa o podwyższonej twardości: q charakteryzują się wysoką żywotnością narzędzia,

Bardziej szczegółowo

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25

PG nr 5 Białystok, ul. Pułaskiego 25 PG nr 5, ul. Pułaskiego 25 OPIEKUN PRAKTYK Pani mgr Bożena Dytman, dnia 11.02.2013r. godzina 8.00 1. Ambroziak Agnieszka 2. Aponiewicz Michał 3. Brzostowski Paweł 4. Chomik Łukasz 5. Choruży Rafał 6. Chwetko

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM ET-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Współczesne materiały inżynierskie Rok akademicki: 2016/2017 Kod: RBM-2-205-ET-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność:

Bardziej szczegółowo

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA Klasyfikacja indywidualna dla szkoły 100 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Mariusz Dudzik 00:12,940 89 2 Przemysław Płonicki 00:13,980 55 1500 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Piotr Hanula 05:34,210

Bardziej szczegółowo

NATRYSKIWANE CIEPLNIE PŁOMIENIOWO KOMPOZYTOWE POWŁOKI ZAWIERAJĄCE WĘGLIKI CHROMU, TYTANU I WOLFRAMU

NATRYSKIWANE CIEPLNIE PŁOMIENIOWO KOMPOZYTOWE POWŁOKI ZAWIERAJĄCE WĘGLIKI CHROMU, TYTANU I WOLFRAMU KOMPOZYTY (COMPOSITES) 6(26)1 Bolesław Formanek 1, Krzysztof Szymański 2 Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach, ul. Krasińskiego 8, 4-19 Katowice e-mail: boleslaw.formanek@polsl.pl, krzysztof.szymanski@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO

OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO 43/19 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 19 Archives of Foundry Year 2006, Volume 6, Book 19 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 OBRÓBKA CIEPLNO-PLASTYCZNA ŻELIWA SFEROIDALNEGO T. SZYKOWNY 1, K.CIECHACKI

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata

XXXI NARCIARSKIE MISTRZOSTWA ADWOKATURY KRYNICA 2014 KLASYFIKACJA OFICJALNA. Pozycja Nr. Nazwisko i Imię Grupa IZBA Czas Strata Kategoria : Dzieci 1 213 Masiak Mikołaj gość Gdańsk 36.48 2 42 Szkaradek Emilia gość Kraków 55.15 18.67 3 41 Karkowska Józefina gość Warszawa 59.51 23.03 4 43 Karkowska Klementyna gość Warszawa 1:17.56

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI

STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI PL0400058 STABILNOŚĆ STRUKTURALNA STALI P92 W KSZTAŁTOWANYCH PLASTYCZNIE ELEMENTACH RUROCIĄGÓW KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH ANDRZEJ TOKARZ, WŁADYSŁAW ZALECKI Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica, Gliwice

Bardziej szczegółowo

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię

MIEJSCE Lp. Lp. Nazwisko Imię 1 2 3 4 do KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 1 Adamczyk Agnieszka 3 K 0:45:22 0:45:22 4,00 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 2 Przyjemska Dorota 925 K 0:54:13 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA 3 Przyjemski Artur 926 M 0:36:19 KM TRUCHCIK ŁUBIANKA

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY 120 minut

ETAP PISEMNY 120 minut HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stary egzamin) ETAP PISEMNY 120 minut 15 CZERWCA 2015 PONIEDZIAŁEK godz. 12.00 SALA NR 1 HOL II p TECHNIK MECHANIK, TECHNIK LOGISTYK, TECHNIK

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Jędykiewicz Joanna, zam. ; 2. Kuźmiński Dariusz Radosław, zam. Julianowo; 3. Pijarowska Sylwia Magdalena, zam. Knieja

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH TYTAN

OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH TYTAN KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2)3 Andrzej Serek 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, -7 Katowice OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Zelowie sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zelowie I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Zelowie utworzono 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet

XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet MP Tarnobrzeg 2008 XXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Podnoszeniu Ciężarów Seniorów i III Mistrzostwa Polski Juniorów Wyniki: Kategoria Kobiet 1 Lipowska Emila Grudziądz k 38,3

Bardziej szczegółowo

Produkcja Regeneracja Napawanie

Produkcja Regeneracja Napawanie Produkcja Regeneracja Napawanie przed regeneracją po regeneracji Firma Doradztwo techniczne i kontrola Firma Elkrem powstała w 1995 roku. Misję firmy stanowi osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez

Bardziej szczegółowo

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km

Marsz Świętojański Gdynia, 2012-7-7. Dystans: 3 km : Gdynia - 2012-07-07 płeć kat. 1 54 KOZAKOWSKI TOMASZ M 1 M 16-39 1 KWIDZYN CHODZĘZKIJAMI 0:10:00 2 128 TOFIL ADRIAN M 2 M 16-39 2 GDYNIA GDYNIA 0:10:19 3 163 BUZAK KONRAD M 3 M 40-49 1 GDYNIA III LO

Bardziej szczegółowo

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r.

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. XLV Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. Miejsce XXXV Orient XXXV z 1 Renata Łaska 956 1000 996 999 1000 986 1000 1000 976 1000 5999 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 30/2014

Zarządzenie nr 30/2014 Zarządzenie nr 30/2014 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8, Data wydania: 17 września 2009 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2015 Strona 1 z 7 Lista zdających część pisemną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Termin egzaminu dla wszystkich zawodów 15.06.2015,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013

HARMONOGRAM EGZAMINÓW USTNYCH JĘZYK POLSKI. Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Łódź ul. Piotrkowska278. 14 maja 2013 14 maja 2013 l.p Nazwisko i imię Kierunek Godzina 1 Kinga Paulina Kulczyńska Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 2 Wioleta Prośniak Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla 3 Patrycja Emila Osińska Trzyletnie

Bardziej szczegółowo

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w danym ośrodku. Kategoria B I połowa roku Teoria Praktyka Teoria Praktyka 1 00043064 WIERZBAK SZKOŁA JAZDY 2013 102 52,94% 275 34,18% 2013 156

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego

Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego L.p. Nazwisko i imię Lista rankingowa wniosków o przyznanie wsparcia finansowego Numer wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej Numer wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego Ocena KOW

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne natryskiwanych naddźwiękowo powłok z węglikami chromu i wolframu

Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne natryskiwanych naddźwiękowo powłok z węglikami chromu i wolframu KRZYSZTOF SZYMAŃSKI BOLESŁAW FORMANEK Politechnika Śląska, Katedra Nauki o Materiałach, Katowice BENJAMIN KUCZOWITZ FST Flame Spray Technologies b.v., Duiven, Holandia Odporność na zużycie erozyjno-korozyjne

Bardziej szczegółowo

ETAP PISEMNY. 23 czerwca 2014 r. godz. 12 00 (120 min.)

ETAP PISEMNY. 23 czerwca 2014 r. godz. 12 00 (120 min.) Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe sesja letnia czerwiec 2014 ETAP PISEMNY 23 czerwca 2014 r. godz. 12 00 (120 min.) ośrodek etapu pisemnego - 1. Przewodniczący Aneta Jędraszek

Bardziej szczegółowo