NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16"

Transkrypt

1 nowiny ISSN szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU NR 1 2 (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009 głosy dla hospicjów 6 inspirująca kawiarenka 10 lekarze wielkopolscy 14 w czasie sztormów 16 Fot. Sylwia Chudy poślizg na lodowcu 18

2 aktualności 2 marca przy ul. Szamarzewskiego odby³o siê spotkanie Dyrekcji w W³adzami Rektorskimi naszej uczelni z J.M. prof. dr hab. Jackiem Wysockim oraz prof. dr hab. Grzegorzem Oszkinisem. Podczas spotkania omówiono postêpy prac bie ¹cej rozbudowy obiektu przy ul. Szamarzewskiego, przeznaczonego dla oddzia³ów mieszcz¹cych siê przy ul. ¹kowej. 5 marca Komisja Konkursowa wybra³a prof. dr hab. Janinê Markowsk¹ na kolejn¹ kadencjê Kierownika Kliniki Ordynatora Oddzia³u Ginekologii Onkologicznej przy ul. ¹kowej. W dniach od marca w koœciele p.w. Przemienienia Pañskiego odby³y siê Rekolekcje Wielkopostne dla Pracowników S³u by Zdrowia. Medalista W skrócie W następnym numerze Na kliszy Nietuzinkowa galeria zdjêæ z oddzia³u Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej autorstwa pani Marty Staszczak, absolwentki fotografiki. 23 marca w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszewskiego odby³o siê spotkanie W³adz Rektorskich z Dyrektorami Szpitali Klinicznych, poœwiêcone bie ¹cym zagadnieniom. Na proœbê W³adz Uczelni Naczelny Lekarz Szpitala 6 kwietnia br. uczestniczy³ w spotkaniu Rady Klinicystów Szpitali Klinicznych im. Karola Jonschera UM oraz im. Wiktora Degi UM, przedstawiaj¹c zagadnienia organizacyjne, zwi¹zane z prowadzeniem badañ klinicznych. W dniu 7 maja do Szpitala dotar³o formalne potwierdzenie z Ministerstwa Zdrowia dotycz¹ce mo liwoœci przeszczepiania serca, bêd¹ce zgod¹ na wykonywanie tej procedury. Szpital to miejsce niecodziennych wydarzeñ, zlepku chwil szczêœliwych, kiedy na powrót odzyskuje siê zdrowie i tych, w których choroba ma swoje ostatnie wyrokuj¹ce zdanie. Ta dychotomia czêsto czyni Szpital równie miejscem najwa niejszych spotkañ pacjenta z lekarzem, ale przede wszystkim cz³owieka z cz³owiekiem, które odmieniaj¹ i czyni¹ ycie obu stron bogatszym. Wtych spotkaniach jako Redakcja od dziewiêciu lat staramy siê towarzyszyæ i byæ rzetelnym œwiadkiem podejmowanych dzia³añ. Cztery szpitalne obiekty i ponad tysi¹c zatrudnionych pracowników to dla nas spore wyzwanie, by stanowiæ Ÿród³o najistotniejszych informacji. Z wielk¹ zatem przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce najnowszy numer Nowin Szpitalnych. Liczymy, e zamieszczone na ³amach naszego periodyku teksty bêd¹ przyjemnoœci¹ wnikliwych Czytelników, a odwa nie zaproponowane graficzne zmiany, które sumiennie zrealizowa³ dyrektor wydawnictwa Tomasz Magowski, zyskaj¹ tak e Pañstwa uznanie. Labor omnia vincit Praca wszystko zwyciê a z tak¹ ³aciñsk¹ maksym¹ 17 marca Dyrektor Szczepan Cofta otrzyma³ Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Obecni na uroczystym spotkaniu prezydent dr Marian Król oraz cz³onkowie kapitu³y Towarzystwa, podczas wrêczania presti owego odznaczenia, wyra ali uznanie dla wszechstronnej dzia³alnoœci zawodowej, medycznej, edukacyjnej oraz profilaktycznej medalisty. W szczególny sposób podkreœlili równie oddanie i dyspozycyjnoœæ dr Cofty w pracy z chorymi. Redakcja Interesujące spotkanie Aktualny numer obfituje w ciekawe relacje wa kich spotkañ i wydarzeñ z ycia naszego Szpitala. Spojrzeniem wstecz mo na przyjrzeæ siê pracy w Hospicjum Palium oraz podziwiaæ tych, którzy za ni¹ zostali wyró - nieni. Dodatkowo mo na nie tylko poczytaæ, ale i zobaczyæ inspiruj¹cy pomys³ prof. Stefana Grajka na Oddziale Kardiologii oraz wyruszyæ w niesamowit¹ podró, maj¹c prof. Ryszarda Staniszewskiego za niebanalnego przewodnika. Podajemy równie kilka informacji o Sekcji ds. Badañ Klinicznych i Naukowych powo³anej pod koniec lutego oraz Sekcji Energetycznej, z której pracy korzystamy od lat. Zachêcamy do zapoznania siê z wynikami dwóch Bia³ych Sobót organizowanych na terenie Szpitala, dzia³alnoœci¹ wolontariuszy oraz do lektury wielu innych interesuj¹cych artyku³ów. Zapraszamy wszystkich do tworzenia Nowin Szpitalnych, licz¹c, e nadal bêd¹ one ciekawym miejscem naszych wspólnych spotkañ. Monika Dziamska Redaktor prowadz¹cy 2 nowiny szpitalne

3 komentarze OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA Niechciany pacjent Medycyna dokonała w ostatnich latach niebywałego postępu. W Szpitalu Klinicznym Przemie nienia Pańskiego wykonujemy procedury nie odbiegające od światowych trendów nowoczesnej medycyny. W pędzie diagnostyki, zabiegów i ordynacji leków, czasem jednak warto choć na chwilę przystanąć. Zatrzymać się, by dojrzeć pacjenta, który opuszczając mury szpitala, pozo staje często osamotniony. Szybka medycyna Œredni czas pobytu w naszym Szpitalu na oddzia³ach zabiegowych to 6 dni. Zwa ywszy, e w tej statystyce mieszcz¹ siê takie oddzia³y jak kardiochirurgia i chirurgia naczyñ, to niewiele. Przez ten krótki czas ca³y zespó³ medyczny podejmuje wielu wysi³ków, by uratowaæ pacjenta, pozwoliæ mu cieszyæ siê yciem. Dla nas szybka medycyna jest korzyœci¹. Dla pacjenta równie, ale pod warunkiem, e ma mo liwoœæ kontynuacji leczenia, jest odpowiednio wyedukowany i przygotowany do dalszego zmierzania siê z chorob¹ lub rekonwalescencj¹. Co jednak siê zdarzy, jeœli pacjent po znakomitym zabiegu angioplastyki wieñcowej lub pomostowania aortalnowieñcowego, nie bêdzie kontynuowa³ terapii, a przede wszystkim nie zmieni swojego stylu ycia? Ci¹g³oœæ opieki i wsparcie medycyny prewencyjnej, nie mówi¹c ju o promocji zdrowia, nie jest mocn¹ stron¹ polskiego systemu opieki zdrowotnej. Nie trzeba jednak szukaæ zaniedbañ tak daleko. Wystarczy spojrzeæ na dostêpnoœæ do oddzia- ³ów rehabilitacyjnych, które powinny byæ flagowym zapleczem równie wa nym w terapii jak szybka medycyna oferowana przez szpitale takie jak nasz. Porzucony pacjent W momencie podpisania zgody na hospitalizacjê, stajemy siê odpowiedzialni za pacjenta. Ta odpowiedzialnoœæ nie dotyczy tylko i wy³¹cznie prawid³owo przeprowadzonego badania czy te zabiegu. Gwarantujemy pacjentowi bezpieczeñstwo podczas ca³ego pobytu. Wed³ug danych European Hospital and Healthcare ederation, co piêæ dni na 30-³ó kowym oddziale dochodzi do jednego powa nego zdarzenia niepo ¹danego. Czasem mog¹ one wynikaæ w³aœnie ze z³ej organizacji pracy, nienale ytej opieki nad pacjentem, braku przep³ywu informacji. Pacjent skierowany na badania diagnostyczne czy to w ramach struktur szpitala, czy te innego zak³adu opieki zdrowotnej czêsto pozostawiony jest sam sobie, bez opieki, formalnego przekazania, itp. (dokoñczenie na str. 5) Nie tylko NIK OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA W ostatnich miesiącach ryzykujemy utratą szerszej perspektywy spojrzenia w ogniu kontroli trwającej już niemalże pół roku. Nasz Szpital po jej zakończeniu nie będzie zapewne już taki sam, jednakże zmiany będące skutkiem wyzwań kontrolnych są jedynie cząstką problemów, z jakimi musimy się zmierzać. Choæ podjête dzia³ania kontrolne wyzwoli³y w du ej czêœci naszego œrodowiska szpitalnego tak wiele emocji, to jednak dobr¹ yciow¹ postaw¹ jest próba wyci¹gania konstruktywnych wniosków i budowania na ich bazie jakiegoœ dobra. Doœæ dosadnie przypomniano nie wiadomo dlaczego budz¹ce w¹tpliwoœci stwierdzenie, e nawet przestrzeñ akademicka nie jest wy³¹czona z publicznej sfery ycia. Wa ne jest przypomnienie, e jesteœmy obdarzonymi zaufaniem depozytariuszami publicznych œrodków. Choæ czêsto mog³oby nam siê wydawaæ, e prowadzona przez nas zaszczytna misja (jak wybiliœmy na medalu: salus aegroti, educatio, scientia), zwalnia³aby nas z wszelkiego zewnêtrznego monitoruj¹cego nas ogl¹du. Wystarczy przypomnieæ, e choæby kwoty publiczne, którymi dysponujemy ka dego roku s¹ wiêksze ni na przyk³ad bud et lekarzy rodzinnych jednej czwartej polskich województw. Warto o randze tej powierzonej nam kwoty pamiêtaæ w³aœnie w kategorii depozytu zaufania. Dobrze by³oby, gdyby przeprowadzana kontrola proponuj¹c bie ¹ce korekty, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cego prawa i zdrowego rozs¹dku zapocz¹tkowa³a szersz¹ refleksjê od wielu lat przez nas (okazuje siê zbyt nieœmia- ³o) inicjowan¹, zwi¹zan¹ z prawnymi aspektami dzia³ania szpitali klinicznych. Wyczuwamy, e jeœli chcemy tworzyæ sprawnie dzia³aj¹ce szpitale czekaæ nas pewnie bêdzie musia³a pewna rewolucja prawna, ale tak e droga mozolnego pe³nego refleksji dzia³ania. Takiego, które prze³amuje pewne utarte œcie ki. Choæ mo e to (dokoñczenie na str. 5) nowiny szpitalne 3

4 konferencje VI Ogólnopolskie Repetytorium Pulmonologiczne ot. Archiwum Najnowsza wiedza Wdniach 6-7 marca 2009 r. w Poznaniu odby³a siê konferencja szkoleniowa w zakresie chorób p³uc zatytu³owana Repetytorium Pulmonologiczne. To ju szósta edycja spotkania zorganizowana przez Katedrê i Klinikê Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej (dawniej Klinika tyzjopneumonologii) w Poznaniu przy wspó³udziale Towarzystwa Wspierania Pulmonologii Poznañskiej. Kierownikami naukowymi Repetytorium byli: prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel i prof. dr hab. Witold M³ynarczyk. Konferencja odby³a siê w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nowoczesne, przestronne sale Centrum s¹ wspania³ym miejscem do tego typu spotkañ, tym bardziej, e grono uczestników Repetytorium z czasem sukcesywnie siê powiêksza. Sesje W tym roku w konferencji wziê³o udzia³ oko³o 350 lekarzy, a wœród nich pulmonolodzy, interniœci, lekarze rodzinni oraz specjalizuj¹cy siê w wymienionych dziedzinach. Spotkanie zosta³o podzielone na 4 sesje tematyczne: diagnostyczn¹, alergologiczn¹, terapeutyczn¹ i onkologiczn¹. Tradycyjnie w pierwszym dniu konferencji odby³a siê dodatkowo sesja satelitarna, w tym roku dotycz¹ca diagnostyki i leczenia mukowiscydozy zatytu³owana Mukowiscydoza - wyzwanie medycyny doros³ych. Podobnie jak w poprzednim roku, zorganizowano równie warsztaty pulmonologiczno-spirometryczne i aerozoloterapii, dziêki którym uczestnicy mogli nauczyæ siê praktycznej obs³ugi spirometru i poznaæ zasady prowadzenia terapii inhalacyjnej. Uczestnicy Wyk³adowcami Repetytorium byli wybitni specjaliœci pulmonolodzy i interniœci z ca³ej Polski, którzy przekazali uczestnikom spotkania najnowsz¹, usystematyzowan¹ wiedzê. Jak co roku streszczenia wyk³adów wydane zosta³y w specjalnym numerze Przewodnika Lekarza, z udzia³em wydawnictwa Termedia, które po raz kolejny objê³o patronat medialny nad konferencj¹. Organizatorzy Repetytorium zadbali równie o stronê rozrywkow¹ spotkania. W pi¹tkowy wieczór, wspominaj¹c czasy studenckie, uczestnicy bawili siê w klubie Eskulap przy rytmach kapeli rockowej. Dr med. Barbara KuŸnar-Kamiñska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Zakażenia w transplantologii Transplantacja komórek hematopoetycznych jest dzisiaj uznan¹ metod¹ leczenia chorób nowotworowych i nienowotworowych krwi. Zaka enia nale ¹ do najpowa niejszych wczesnych powik³añ potransplantacyjnych, obarczonych wysok¹ œmiertelnoœci¹. W dniu r. pod patronatem PTHiT odby³a siê konferencja dotycz¹ca tego zagadnienia. Prof. Danuta Dzier anowska (Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa) przedstawi³a wspó³czesne mo liwoœci diagnostyki zaka eñ bakteryjnych u chorych poddanych leczeniu przeciwnowotworowemu oraz transplantacji. Dr med. Lidia Gil (Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Uk³adu Krwiotwórczego UM, Poznañ) omówi³a zagadnienie wystêpowania i leczenia inwazyjnych grzybic po przeszczepieniu szpiku. Prof. Jan Styczyñski (Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, CM UMK, Bydgoszcz) omówi³ ryzyko rozwoju potransplantacyjnej EBV-zale nej choroby limfoproliferacyjnej wraz z aktualnymi rekomendacjami europejskimi, dotycz¹cymi rozpoznawania i leczenia tego schorzenia. Przedstawione tematy wzbudzi³y du e zainteresowanie, co znalaz³o wyraz w interesuj¹cej dyskusji. Dr med. Lidia Gil Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel 4 nowiny szpitalne

5 komentarze OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA (dokoñczenie ze str. 3) Niechciana starość System opieki zdrowotnej jest bezlitosny. Prognozy epidemiologiczne wskazuj¹, e staroœæ bêdzie jednym z g³ównych problemów klinicznych i kosztowych, z którymi bêd¹ musia³y zmierzyæ siê szpitale. W roku 1960 odsetek osób powy ej 65 roku ycia by³ w Polsce szacowany na niespe³na 6%. Dzisiejsze statystyki mówi¹ ju o blisko 14% tej grupy wiekowej, choæ w czêœci krajów, jak np. w Niemczech dochodz¹ do 20%. Przewidywana œrednia d³ugoœæ ycia dla krajów OECD szacowana jest na 81 lat. Tak e i w naszym Szpitalu kwalifikujemy do zabiegów osoby coraz starsze. Nowe technologie medyczne predysponuj¹ do takich decyzji. Znów jednak pozostawiamy pacjenta, g³êboko wierz¹c, e ostry szpital za³atwi wszelkie problemy. W Polsce blisko 60% nak³adów na ochronê zdrowia przeznaczanych jest na leczenie szpitalne, podczas gdy w innych krajach E uropy Zachodniej znacznie wiêksz¹ wagê przyk³ada siê do lecznictwa ambulatoryjnego, opieki d³ugoterminowej i domowej. Niedawno trafi³a do naszego Szpitala starsza osoba w schy³kowym stadium choroby nowotworowej. Przez kilka tygodni w czasie hospitalizacji w innej placówce nikt w otoczeniu, zw³aszcza medycznym, nie pomyœla³ o tym, e mo e warto by wdro yæ ywienie dojelitowe. Potrzeba by³o skrajnego wyczerpania, by zauwa yæ mo liwoœci dzisiejszej medycyny. Opieka zdrowotna w Polsce nie jest przygotowana na staroœæ. A czy jest przygotowany Szpital Przemienienia Pañskiego? Jan Talaga Dyrektor Naczelny Szpitala Wybory Jednoślady Zapraszamy wszystkich Pracowników i Przyjació³ Szpitala na rajd rowerowy i motocyklowy 30 maja. Szczegó³owe informacje: u pani Anna Ruszczak oraz na stronie intranetowej. Wdniu 18 maja (poniedzia³ek) o godz w sali wyk³adowej przy ul. D³ugiej 1/2 (III piêtro) odbêdzie siê zebranie wyborcze lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego. Celem spotkania bêdzie wybór delegatów do w³adz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na nastêpn¹ kadencjê. Wymogiem wybrania delegatów spoœród naszego grona jest obecnoœæ w pierwszym terminie co najmniej 20% lekarzy. Opiekunem spotkania bêdzie pani dr Emilia Schneider. Proszê o odpowiedzialne podejœcie do zaproszenia oraz obecnoœæ. Szczepan Cofta Naczelny Lekarz Szpitala (dokoñczenie ze str. 3) stwierdzenie jest nieco enigmatyczne, kryj¹ siê pod nim g³êbokie warstwy wyzwañ. Poddaj¹c siê kontroli i próbuj¹c j¹ twórczo wykorzystaæ nie mo emy zapominaæ o innych troskach i wyzwaniach bie ¹cych. Chocia by 1) koniecznoœci podejmowania pilnych starañ o uporz¹dkowanie usytuowania oddzia³u intensywnej terapii w budynku przy ulicy D³ugiej, a nastêpnie pracowni endoskopowej (wymaga to wieloczynnikowej i skoordynowanej pe³nej entuzjazmu si³y przebicia); 2) kontynuacji przygotowañ do przeniesienia dzia³alnoœci z budynku przy ulicy D³ugiej na Szamarzewskiego (to kapitalna perspektywa porz¹dkowania struktury Szpitala); 3) budowaniu sprawnoœci organizacyjnej Szpitala w dzia³alnoœci medycznej, administracyjnej i przede wszystkim tej na ich styku (to delikatnie wyra one, choæ w codziennej rzeczywistoœci wymaga³oby nieraz miotania gromami oprócz oczywiœcie wzajemnej edukacji i perswazji); 4) wychodzenia twórczo z zaklêtego krêgu informatycznych zawirowañ; 5) rozwa nego modelowania kadrowego bogactwa (co jest zadaniem szczególnie trudnym i odpowiedzialnym, zw³aszcza w kontekœcie wszelkich regulacji organizacyjnych i p³acowych); OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA 6) kontynuowania dobrych starych i odwa nie przyjmowanych nowych sposobów funkcjonowania Szpitala: rozwa nych i odwa nych; wi¹ e siê to z odpowiedziami na wiele pytañ zadawanych w ostatnich latach przez zarz¹dzaj¹cych (chocia by: jaka mo e byæ rola partnerstwa publiczno prywatnego? Jak prowadziæ odpowiedzialn¹ politykê akredytacyjn¹? Jak harmonizowaæ przenikaj¹ce siê trzy sektory naszej misji?). Powy ej wymienione zarysy wyzwañ nie tylko mog¹ przyprawiaæ o zawrót g³owy, ale musz¹ budziæ do twórczego wspó³dzia³ania. Szczepan Cofta Naczelny Lekarz Szpitala nowiny szpitalne 5

6 hospicjum Głosy dla hospicjów ot. Archiwum Koncert chóru Profesora Stefana Stuligrosza w podziękowaniu darczyńcom Hospicjum Aula UAM 14 lutego 2009 r. Koncert charytatywny ale tak oczywiœcie to wcale nie jest prze- ytek rodem z Lalki Prusa lub innej dziewiêtnastowiecznej powieœci! Jak co roku spotkaliœmy siê, aby œwiêtowaæ dzieñ hospicjum, aby wyraziæ wdziêcznoœæ darczyñcom poznañskiego oddzia- ³u Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. W dzieñ œwiêtego Walentego, kiedy myœlimy ywiej o uczuciach serdecznoœci, dobroci i mi³oœci, Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza w odœwiêtnej atmosferze przywita³a licznie zgromadzonych goœci. To ci, którzy wspieraj¹ od lat ideê hospicjum niesienia ulgi i towarzyszenia w cierpieniu tym, dla których nie ma ju prostej nadziei na wyleczenie. Jest tych wypróbowanych Przyjació³ hospicjum wielu, pomagaj¹cych bardzo realnie darami w naturze, finansami, swoj¹ dobr¹ myœl¹ i darem niezwykle cennym, jakim jest czas. W ten czy inny sposób ka dy zostawia nam cz¹stkê siebie. Szczególne miejsce wœród przyjació³ zaj¹³ tego wieczoru Pan profesor Stefan Stuligrosz ze swoim chórem. Niezwyk³a pogoda ducha Mistrza i przepiêkna muzyka stworzy³y niepowtarzalny klimat spotkania. Dodatkow¹ niespodziank¹ by³y czytane przez prowadz¹c¹ koncert Pani¹ Monikê Stachursk¹, fragmenty kolejnego tomu pamiêtników Pana Profesora. Przenios³y one s³uchaczy w odleg³e lata, kiedy ca³kowicie inna rzeczywistoœæ polityczna nie pozwala³a na swobodne przemieszczanie siê i koncertowanie. Nie przeszkadza³o to jednak, wyj¹tkowym spotkaniom i odkrywaniu wspólnoty ludzi, dla których muzyka stanowi istotn¹ czêœæ ycia i wartoœæ, wspólnoty przekraczaj¹cej bariery ustrojowe i œwiatopogl¹dowe. Niezwy- k³a opowieœæ Mistrza Stuligrosza malowana muzyk¹ pozwoli³a nam wejœæ w œwiat harmonii, piêkna i znaleÿæ w nim wytchnienie i odpoczynek. Wa nym akcentem uroczystoœci by³o wrêczenie nagród i tytu³ów honorowego cz³onka Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oddzia³ w Poznaniu oraz zaszczytnego miana Przyjaciela Hospicjum. Koncert w Auli Uniwersyteckiej niepowtarzalny dziêki swemu przes³aniu i klimatowi prawdziwej miêdzyludzkiej przyjaÿni wpisuje siê w miêdzynarodow¹ akcjê G³osy dla hospicjów koncertów organizowanych corocznie na ca³ym œwiecie dla wspierania idei hospicyjnej. Dzieñ ten obchodzony bêdzie jesieni¹. Nasze poznañskie g³osy wybrzmia³y dla Hospicjum ju u schy³ku zimy. Lek. med. Halina Bogusz 6 nowiny szpitalne

7 palium Światowy Dzień Chorego w hospicjum Nasz cel Dobre jest to co minê³o Dobre jest to co nadchodzi A nawet dobra jest teraÿniejszoœæ Z. Herbert Prof. Jacek uczak z prof. Stefanem Stuligroszem Wyróżnieni Przyjaciele Podczas Koncertu Dziêkczynnego dla Darczyñców Hospicjum Palium wrêczono wyró nienia. Z r¹k profesora Jacka uczaka tytu³ Przyjaciela Hospicjum otrzymali: Joanna Bobrzyk za wieloletnie osobiste zaanga owanie w organizacjê i prowadzenie dzia³añ wolontaryjnych. Maciej Janicki za wielokrotn¹, hojn¹ pomoc ofiarowan¹ pacjentom Hospicjum Palium oraz ich rodzinom. S³awomir So³kiewicz za wielokrotne, bezinteresowne wspieranie dzia- ³alnoœci Hospicjum Palium. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 15 oraz Zespó³ Szkó³ z Oddzia³em Sportowym Nr 1 w Poznaniu za zaanga- owanie w wolontariat. Honorowym Cz³onkostwem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej zostali wyró nieni: Mgr Bronis³aw Kledzik w uznaniu wieloletniego wspierania rozwoju opieki paliatywnej w Polsce wydawnictwa przez MEDIA RODZINA ksi¹ ek szerz¹cych wiedzê o cierpieniach i opiece nad osobami ciê ko chorymi oraz umieraniu i œmierci. Profesor Waldemar azuga w uznaniu zas³ug za wieloletni¹ dzia³alnoœæ wspierania rozwoju Hospicjum Palium w Poznaniu. Profesor Antoni Pruszewicz w dowód uznania za docenienie roli opieki paliatywnej i powo³anie w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego pierwszej w Europie Kliniki Opieki Paliatywnej. In. Zbigniew Pyda za ca³oœæ prac architektonicznych Dzie³a Hospicjum Palium w Poznaniu. Profesor Stefan Stuligrosz w podziêkowaniu za wspania³e koncerty charytatywne wspieraj¹ce dzia³alnoœæ Hospicjum Palium. Kiedy sk³adamy sobie yczenia, najczêœciej mówimy: Przede wszystkim zdrowia. Czego mo - na yczyæ ludziom, którzy musieli rozstaæ siê ze swoj¹ nadziej¹ na zdrowie i d³ugie, szczêœliwe ycie? Ludzkiej yczliwoœci, bliskoœci kochaj¹cych osób, jak najlepszego samopoczucia Tego w³aœnie staraliœmy siê yczyæ pacjentom Hospicjum Palium w Œwiatowym Dniu Chorego obchodzonym 11 lutego w œwiêto Matki Bo ej z Lourdes. Razem z profesorem uczakiem przekazaliœmy pacjentom obu oddzia³ów wyrazy naszej serdecznoœci w imieniu ca³ego zespo³u Szpitala. Dla mnie jako osoby nie pracuj¹cej na co dzieñ wœród chorych by³a to okazja bli szego kontaktu z nimi. Wzruszaj¹ca by³a ich wdziêcznoœæ za pamiêæ. Jesteœmy dla nich i dziêki nim. To oczywistoœæ, której dotykamy ka dego dnia. S¹ celem i powodem wszystkich naszych dzia³añ. A jednak warto niekiedy z okazji œwiêta sobie o tym przypomnieæ. Lek. med. Halina Bogusz ot. Archiwum nowiny szpitalne 7

8 sekcje szpitala Ci¹g³a dostawa mediów energetycznych dla obiektów Szpitala limituje ich pracê, a przede wszystkim jest gwarancj¹ w³aœciwej ochrony zdrowia i ycia pacjentów. CIĄGŁY RUCH Bezpieczeństwo energetyczne Wzwi¹zku z powy szym pracownicy Sekcji Energetycznej tak samo jak personel medyczny pracuj¹ w ruchu ci¹g³ym. Zdarza siê, e trudno siê do nas dodzwoniæ, gdy wszyscy zajmuj¹ siê usuwaniem nie cierpi¹cych zw³oki usterek. W Sekcji Energetycznej zatrudnionych jest równie czterech pracowni- Zdniem 23 lutego 2009 roku w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu zosta³a powo³ana Sekcja ds. Badañ Klinicznych i Naukowych (w organizacji), która jest odpowiedzialna za systemowe i ca³oœciowe objêcie zagadnieñ dotycz¹cych badañ klinicznych realizowanych w tut. Szpitalu. Sekcja podlega bezpoœrednio Naczelnemu Lekarzowi Szpitala. Powy sza komórka organizacyjna, w której zatrudnione s¹ dwie osoby: Joanna Wieczorek oraz Inga Wa³aszkowska, mieœci siê w budynku Dyrekcji na parterze w pokoju nr 6. Telefon ; fax ; adres Aktualnie, pracownicy Sekcji staraj¹ siê uporz¹dkowaæ i ujednoliciæ sprawy zwi¹zane z badaniami klinicznymi, prowadzonymi od roku 2006 w tut. Szpitalu. W tym celu: 1) Opracowano szczegó³owy rejestr do 1999 r. umów na prowadzenie baków konserwacji urz¹dzeñ energetycznych, do których obowi¹zków nale y obs³uga instalacji gazów medycznych, pró ni (VAC) oraz sprê onego powietrza. W sk³ad sekcji wchodz¹: na zdjêciu od lewej: Jacek Kamiñski, Zdzis³aw Wiœniewski, Tomasz Kobus, Grzegorz usiewicz, Pawe³ Stachowiak, Marek Karalus, Stefan Szymañski, ot. Archiwum Andrzej Juszczak oraz nieobecni na zdjêciu: Przemys³aw Klimecki, Jerzy Baczy malski, Wojciech G¹siorek, Jerzy Buliñski oraz Zbigniew KaŸmierski. Andrzej Juszczak G³ówny Energetyk Kierownik Sekcji Energetycznej a BADANIA KLINICZNE Nowa Sekcja dañ klinicznych m.in. na podstawie uprzedniego wykazu badañ. W rejestrze zawarto nazwy zleceniodawców i sponsorów badañ, nr CEBK, fazy badañ, nazwy badanych produktów leczniczych, kody protoko³ów, daty zawarcia umów, daty rozpoczêcia i zakoñczenia badañ oraz liczby uczestników poszczególnych badañ. Przysz³oœciowo planuje siê rozszerzyæ zakres informacji zawartych w rejestrze. 2) Rozpoczêto weryfikacjê kosztów aktualnie prowadzonych badañ klinicznych (ok. 80 umów), aby móc ewentualne renegocjowaæ zawarte umowy. 3) Wszczêto kontrolê wystawienia zaleg³ych faktur za badania kliniczne prowadzonych od 2006 r. Weryfikacja odbywa siê na podstawie: potwierdzonych pisemnie przez g³ównych badaczy informacji na temat odbytych wizyt przez poszczególnych pacjentów czy wykonanych procedur medycznych oraz danych uzyskanych od monitorów badañ. Ponadto w celu ujednolicenia kwestii zwi¹zanych z badaniami klinicznymi opracowana zosta³a przez Pe³nomocnika Zarz¹dzania Jakoœci¹, procedura prowadzenia badañ klinicznych, która szczegó³owo okreœla zasady postêpowania w zakresie zawierania i realizacji umów na prowadzenie badañ klinicznych oraz ich bie ¹cej sprawozdawczoœci. Powy sza procedura jest dostêpna na stronie intranetowej Szpitala. Na stronie internetowej Szpitala: znajduje siê vademecum badañ klinicznych, do którego odsy³amy badaczy i monitorów badañ, którzy s¹ zainteresowani prowadzeniem nowych badañ klinicznych na terenie tut. Szpitala. Inga Wa³aszkowska Sekcja ds. Badañ Klinicznych i Naukowych 8 nowiny szpitalne

9 Nowa szata Hospicjum Koniec i pocz¹tek Nowego Roku up³ynê³y na przygotowywaniu nowej szaty Hospicjum Palium. Wykonywane by³y drobne prace naprawcze wewn¹trz budynku, zakupiono ze œrodków poznañskiego oddzia³u PTOP nowe wygodniejsze ³ó ka dla pacjentów. Zadbano o zamontowanie zas³on na okna oraz zamocowanie nowych przes³on na salach chorych i co by³o niezwykle wa ne wymalowano pomieszczenia s³u ¹ce chorym i ich rodzinom oraz pomieszczenia edukacyjne. Szczególnie wiele zawdziêczamy Panom Marianowi Binertowi i Andrzejowi Kaczmarkowi, którzy bardzo starannie wykonywali wszystkie prace malarskie. Prof. Jacek uczak Na zdjêciach: Marian Binert i Andrzej Kaczmarek pracownicy Sekcji konserwatorsko-remontowej podczas zabezpieczania pomieszczenia bibliotecznego przed malowaniem. Dni otwarte Wsobotê 31 stycznia 2009 roku w Poradni Leczenia Bólu, znajduj¹cej siê w budynku Hospicjum Palium na os. Rusa 25A odby³y siê drzwi otwarte. W tym dniu wszystkie osoby cierpi¹ce na bóle przewlek³e, niezale nie od etiologii, mog³y skorzystaæ z fachowej porady. Od godziny 9:00-14:00 w Poradni dy ur pe³nili: dr Grzegorz Kowalski (kierownik Poradni i Pracowni Badania Bólu), dr Justyna Bieda, dr Aleksandra Kotliñska-Lemieszek, Marta ludra mgr psychologii oraz piel. Janina Nogalska. Z porad skorzysta³o w tym dniu 36 osób. Wielu z nich zosta³o przekazanych do dalszego leczenia w Poradni Leczenia Bólu lub Poradni Medycyny Paliatywnej. Drzwi otwarte w poradniach leczenia bólu organizowane s¹ w ramach ogólnopolskiego programu Ulga w bólu. Patronem honorowym i merytorycznym tego projektu jest Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Inauguracja dni otwartych odby³a siê w Poradni Leczenia Bólu w Krakowie. Kolejne dni otwarte mia³y miejsce w Poradni Leczenia Bólu w Katowicach, Tychach, Wroc³awiu i Warszawie. Dalsze planowane s¹ w Gdañsku i Szczecinie. Ide¹ ogólnopolskiego programu Ulga w Bólu jest zwiêkszenie œwiadomoœci spo- ³ecznej na temat skutecznego leczenia bólu przewlek³ego, popularyzowanie wiedzy na temat dostêpnych obecnie metod skutecznej i zarazem bezpiecznej terapii przeciwbólowej. Celem nadrzêdnym tej i podobnych akcji jest upowszechnienie dobrych praktyk w farmakologicznym leczeniu bólu przewlek³ego. Przy okazji warto wspomnieæ, e dzia³aj¹ca od 2002 roku w budynku Hospicjum Palium Poradnia jest czynna od poniedzia³ku do czwartku. Konsultacji udzielaj¹ w poszczególne dni dr Ewa B¹czyk neurolog oraz anestezjolodzy dr Grzegorz Kowalski i dr pracownicy szpitala Język migowy ot. Archiwum Informujemy, i jedna z naszych Pielêgniarek pani Ewa Napiera³a, zatrudniona w Pracowni Bronchofiberoskopii ukoñczy³a kurs jêzyka migowego. W razie potrzeby skorzystania z jej pomocy podajemy telefon kontaktowy: (061) Redakcja Krzysztof Bieda (wymagana jest wczeœniejsza rejestracja). Obecna Poradnia, która w 2006 r. uzyska³a akredytacjê Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu, jest sukcesorem pierwszej przy naszym Szpitalu Poradni Walki z Bólem, za³o- onej z inicjatywy profesora Jacka uczaka w 1987 r. w gmachu Szpitala przy ul. ¹kowej. Mamy wiêc za sob¹ 23 lata dzia³alnoœci. Warto pamiêtaæ, e tamtejsza poradnia sta³a siê zal¹ kiem Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego. Dr n. med. Aleksandra Kotliñska-Lemieszek nowiny szpitalne 9

10 przestrzeń Inspirująca ot. Sylwia Chudy kawiarenka Ponad miesi¹c temu hol Oddzia³u Kardiologii w gmachu Szpitala przy ul. D³ugiej zacz¹³ zmieniaæ siê nie do poznania. Projekt stworzenia kawiarenki od d³u szego ju czasu zajmowa³ ordynatora oddzia³u prof. Stefana Grajka Od lat pacjenci i ich rodziny oczekuj¹cy na wyniki operacji czy studenci nie mieli gdzie usi¹œæ. To dla nich jest to miejsce wczeœniej nie by³o tu nic. Wszyscy siê ciesz¹, bo trudno siê nie cieszyæ, jeœli mo na wypiæ kubek dobrej kawy czy ciep³ego barszczu za 1,50. Trzeba byæ przewrotnym i z³oœliwym, eby kontestowaæ przeciw tej idei. Rzeczywiste kształty Pomys³ dziêki staraniom prof. Grajka szybko nabra³ rzeczywistych kszta³tów. Pojawi³y siê cztery stoliki i dwa automaty z napojami i s³odyczami. Chêtnych do korzystania z zagospodarowanej przestrzeni nie brakuje, za to na miejsce czasem trzeba poczekaæ. Du e zainteresowanie kawiarenk¹ to najlepszy dowód na to, e by³a potrzebna nie tylko pacjentom, którzy dziœ mog¹ spokojnie porozmawiaæ z rodzin¹ i przyjació³mi, ale tak e personelowi szpitala. Wkrótce jednak okaza³o siê, e to jeszcze nie koniec. Ordynator oddzia³u chc¹c zrealizowaæ wieñcz¹cy element projektu, poprosi³ o pomoc prof. Marcina Berdyszaka, rektora Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Dziêki temu w ci¹gu trzech tygodni uda³o siê w kawiarence na drugim piêtrze, przez niektórych zwan¹ tak e Cafe Grajek zamieœciæ 24 prace oœmiu studentów ASP. W szpitalu sztuka dobrze oddzia³uje na pacjentów. Jest elementem, który pobudza cz³owieka do refleksji metafizycznej. Pacjenci boj¹ siê choroby, s¹ zagubieni, wiêc taka chwila spokoju jest im potrzebna wyjaœnia prof. Grajek. Przestrzeń sztuki Podczas uroczystego otwarcia wystawy Serce dla serca 16 marca prof. Stefan Grajek oraz prof. ASP Marcin Berdyszak podkreœlali niecodziennoœæ wspólnie zrealizowanego projektu, wyra aj¹c jednoczeœnie gotowoœæ do podejmowania dalszych dzia³añ. Chcia³bym, aby wystawa zosta³a na sta³e. Sprzedane prace bêdziemy zastêpowali nowymi. Liczê, e nasza wspó³praca z Akademi¹ Sztuk Piêknych bêdzie trwaæ w nieskoñczonoœæ, a wystrój holu, który jest aktualnie, nie zmieni swojego profilu t³umaczy prof. Grajek. Podczas wernisa u obecni byli równie prof. Jacek Adamczak, prorektor ds. studenckich Akademii Sztuk Piêknych, prof. Katedry Malarstwa Józef Walczak, odpowiedzialny za koñcowy efekt wystawy oraz dr Szczepan Cofta, który na zakoñczenie spotkania zauwa y³ Nasze œwiaty nie s¹ zbyt odleg³e. Myœlê, e w ca³ej naszej medycznej dzia³alnoœci te wbijamy siê w przestrzeñ sztuki. Wasza dzia³alnoœæ i nasza jest to poruszanie siê w podobnej przestrzeni, która wznosi cz³owieka wzwy. Dobre przyjęcie Niecodzienne miejsce wystawy, tematyczna ró norodnoœæ prac oraz donios³y cel z ich sprzeda y - artyœci umówili siê, e po³owê sumy, na któr¹ obraz zosta³ wyceniony przeznacz¹ dla Stowarzyszenia Serce dla serca wyjaœnia Ordynator decyduj¹ o tym, e wystawa wœród wielu budzi podziw i uznanie. Nieszablonowa kawiarenka prof. Stefana Grajka zainspirowa³a tak e lekarzy innych oddzia³ów Szpitala do snucia, na razie jeszcze w kuluarach, podobnych planów. Uwa am, e to jest dobra inicjatywa, e sztuka mo e yæ nie tylko w przestrzeni muzeum bia³ych szeœcianów i hermetycznego œrodowiska. Wa ne jest równie to, e studenci chcieli coœ od siebie daæ i e spotkali siê z tak dobrym przyjêciem lekarskiego œrodowiska dodaje Monika Gawarecka asystentka prof. Józefa Walczaka, odpowiedzialna za przygotowanie wystawy. Te s³owa potwierdza równie Agata Nowak, absolwentka Wydzia³u Grafiki ASP, studentka IV roku malarstwa, autorka czterech prac podejmuj¹cych temat p³ywaków To taki niebywa³y moment, który uœwiadamia nam, e jest odbiorca ktoœ, kogo nasza praca cieszy. Ten moment dodaje skrzyde³ i zapewnia, e warto to robiæ dalej. Zostaliœmy bardzo mile przyjêci i tym samym szczególnie docenieni. Polifoniczność wypowiedzi Uroczyste otwarcie wystawy Wystawa Serce dla serca stanowi niejednorodny zbiór prac oœmiu artystów. Ta polifonicznoœæ wypowiedzi stanowi ciekaw¹ propozycjê, wobec której warto nie pozostaæ obojêtnym. Szpital sugeruje okreœlone tematy i jest miejscem, w którym nie ka da treœæ w artystycznym opracowaniu mo e siê pojawiæ. G³ównym celem wystawy mia³ byæ optymizm wyjaœnia Jakub Malinowski, jeden z autorów prac który w emanacji kolorów tchnie przynajmniej z czêœci p³ócien. O ten pozytywny wydÿwiêk zapewne chodzi³o równie pomys³odawcy galerii na Oddziale Kardiologii. Obecne zagospodarowanie holu w pe³ni realizuje podjêty przez prof. Stefana Grajka projekt. W planach jeszcze kilka drobnych kosmetycznych zmian i... wielka szeroka kanapa rozmarza siê profesor. Artyści Monika Dziamska Na wystawie Serce dla serca mo na ogl¹daæ dwadzieœcia dwa obrazy oraz dwie grafiki. Autorami prac s¹ studenci poznañskiej Akademii Sztuk Piêknych: Ewa Boguszewska Sylwia Chudy Nadia Kotkowska Jakub Malinowski Jerzy Muszyñski Agata Nowak Tomek Pieszko Agata Tkaczyk 10 nowiny szpitalne

11 Lekcja wyobraźni Wystawa Serce dla serca w holu Oddzia- ³u Kardiologii to niecodzienna inicjatywa. Kto by³ jej pomys³odawc¹? Pomys³ jest koncepcj¹ prof. Stefana Grajka. Jakiœ czas temu profesor zaproponowa³ mi zorganizowanie obecnego pokazu malarstwa studentów naszej akademii, po³¹czonego z mo liwoœci¹ sprzeda y obrazów. Trzeba podkreœliæ te rodzaj gestu ze strony autorów, mianowicie ustalono podzia³ ewentualnych dochodów: po³owa przeznaczona bêdzie na cele Stowarzyszenia Serce dla serca, a po³owa dla autora sprzedanej pracy. W³adze naszej uczelni popar³y koncepcjê i wraz z asystentk¹ mojej pracowni malarstwa pani¹ Monik¹ Gawareck¹ podjêliœmy siê zrealizowania pomys³u wystawy malarstwa studentów Akademii Sztuk Piêknych z Poznania na terenie szpitala. Wystawa na szpitalnym oddziale jaki by³ nadrzêdny cel tego projektu? Myœlê, e ka de miejsce jest dobre do prezentacji sztuki, szpital te. Stwarza to oryginaln¹ szansê, aby stan¹æ tu na oddziale w obliczu niewyra alnej werbalnie aury specyficznego œwiata malarskiego, w którym nie opowiada siê banalnie i mitacyjnie o przedmiotach i zdarzeniach. Malarstwo bowiem daje mo liwoœci takiego ogl¹du œwiata, takiego kontaktu z innymi istnieniami, których innymi œrodkami nie da siê wyraziæ i urzeczywistniæ. Jest to œwiat, gdzie tkanka relacji zbudowana na nawykach codziennoœci przestaje funkcjonowaæ, a zaczynaj¹ ujawniaæ siê takie struktury i zale noœci, do jakich zdolna jest dojœæ tylko wyobraÿnia. S¹dzê, e ta lekcja patrzenia przyda siê ka demu. Wed³ug jakiego klucza dobrano prace na wystawê? Na wystawie znalaz³y siê obrazy zainspirowane poprzez ró ne Ÿród³a i odmienne indywidualne powody wasztuki Wartość Z Józefem Walczakiem profesorem Katedry Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, wspó³organizatorem wystawy Serce dla serca rozmawia Monika Dziamska. ot. Sylwia Chudy ot. Janusz Marciniak runkuj¹ce takie czy inne formy wypowiedzi artystycznej. Autorzy pochodz¹ z ró nych pracowni malarskich o odmiennych za³o eniach programowych. Czy mo liwa jest zatem interpretacja wystawy prac jako ca³oœci? Zestaw znajduj¹cy siê na wystawie nie tworzy obrazów o jednolitej i scalonej wypowiedzi w ramach okreœlonej tematyki czy jakiegoœ przewodniego has³a. Nie by³o klucza, nie by³o has³a, s¹ tylko obrazy i tu mogê jedynie wyraziæ satysfakcjê i podziêkowaæ szpitalowi, e do tego wszystkiego mog³o dojœæ. Wiele lat temu bêd¹c w Niemczech odwiedzi³em w szpitalu w Kolonii Ryszarda Stanis³awskiego d³ugoletniego dyrektora Muzeum Sztuki w odzi. Na korytarzach szpitalnych widzia- ³em dzie³a sztuki najwybitniejszych artystów, ale to jednak nie nazwiska wywar³y na mnie najwiêksze wra enie. Stwierdzi³em wtedy, e obecnoœæ sztuki w szpitalu jest czymœ wyj¹tkowym gdy zmienia charakter tego miejsca. Tote pomys³ prof. Grajka zorganizowania wystawy na oddziale kardiologii spotka³ siê z moj¹ pe³n¹ aprobat¹. Myœlê, e idea jest znakomita i powinna byæ powszechna. Z ekspozycj¹ Serce dla serca wi¹ e siê jeszcze jedna wa na rzecz. Obrazy, które zakupi¹ w szpitalu pacjenci i ich rodziny, pojawi¹ siê w ich domach nie tylko z estetycznych wzglêdów, ale przede wszystkim bardzo wa nych yciowych powodów. Prace w ich rêkach nabior¹ zupe³nie innej wartoœci, ale o rzeczach najdelikatniejszych i ulotnych nie da siê za wiele powiedzieæ. Prof. zw. Marcin Berdyszak Rektor ASP w Poznaniu nowiny szpitalne 11

12 fotoreportaż Wystawa prac studentûw poznaòskiej ASP na Oddziale Kardiologii ZDJ CIA: Sylwia Chudy Zofia Owecka 12

13 z wystawy 13

14 nasza Idea wolnościowa Lekarze wielkopolscy w pracy niepodległościowej podczas zaborów i powstania wielkopolskiego Po trzecim rozbiorze Polska (ju po drugim ca³a Wielkopolska) na d³ugie lata zosta³a wykreœlona z mapy Europy. Nie oznacza³o to jednak, e Polacy pogodzili siê z utrat¹ niepodleg³oœci. Nie brakowa³o w tym czasie prób odzyskania wolnoœci si³¹. Kiedy krwawe wyst¹pienia koñczy³y siê klêsk¹, bojownicy idei niepodleg³oœciowej schodzili do podziemia, by w dogodnej chwili podj¹æ znów zbrojn¹ dzia³alnoœæ. o³nierze pruscy w szpitalu Sióstr Mi³osierdzia w Poznaniu Zaufanie społeczeństwa Od koñca XVIII wieku a do uzyskania niepodleg³oœci, na terenie zaborów, w tym zaboru pruskiego, istnia³y tajne organizacje niepodleg³oœciowe. Organizacje te rozwija³y swoj¹ dzia³alnoœæ wœród m³odzie y gimnazjalnej, akademickiej, kupieckiej i rzemieœlniczej. Na terenie Wielkopolski program tych zwi¹zków by³ nieco inny ni na terenie reszty kraju. Wielkopolska bowiem, ze wszystkich ziem polskich najbardziej by³a nara ona na wynarodowienie. Dziêki wieloletniej pracy narodowowyzwoleñczej, propagandowej i oœwiatowej licznych organizacji i stowarzyszeñ, aktywizacja polityczna i uœwiadomienie polskiego spo³eczeñstwa w Wielkopolsce szybko postêpowa³y naprzód. W pracy tej nie zabrak³o równie lekarzy. Z racji wykonywanego zawodu mieli oni u³atwiony kontakt ze wszystkimi œrodowiskami. Zaufanie, jakim obdarza³o ich spo³eczeñstwo, pomaga³o im kierowaæ pogl¹dy wielu na w³aœciwe i zgodne z ide¹ wolnoœciow¹ tory. Przyczyniali siê te do narodowego uœwiadamiania Wielkopolan. Zwolennik postępu Do pierwszych lekarzy walcz¹cych o polsk¹ sprawê nale a³ dr Karol Marcinkowski. Sta³ siê on ideowym przywódc¹ Polaków w zaborze pruskim. Urodzony w Poznaniu 20 czerwca 1800 roku, podczas studiów w Berlinie dzia³a³ w tajnych niepodleg³oœciowych organizacjach m³odzie owych. W 1822 roku zosta³ za t¹ dzia³alnoœæ aresztowany i skazany na wiêzienie. Bêd¹c ju lekarzem bra³ udzia³ w powstaniu listopadowym 1830/31 roku. Po upadku powstania przebywa³ przez kilka lat na emigracji, gdzie zapozna³ siê z ide¹ pracy organicznej. Idee te, po powrocie do Poznania, propagowa³ w œrodowiskach polskich. Zdoby³ sobie rozg³os jako doskona³y chirurg i po³o nik nie zaniedbuj¹c równoczeœnie dzia³alnoœci na polu oœwiaty narodowej. Nie uznawa³ zbrojnej walki. Propagowa³ dzia³alnoœæ pokojow¹ 14 nowiny szpitalne

15 i legaln¹. By³ zwolennikiem postêpu gospodarczego i umys³owego. Jako rzecznik pracy organicznej, d¹ y³ w jej imiê do zbli enia ziemiañstwa z mieszczañstwem. Z inicjatywy doktora Marcinkowskiego powsta³a ziemiañska spó³ka akcyjna do budowy Bazaru Polskiego w Poznaniu. Hotel mia³ u³atwiæ zbli enie tych warstw spo³ecznych. Jego otwarcie nast¹pi³o w 1841 roku. Znalaz³y w nim miejsce polskie sklepy oraz warsztaty rzemieœlnicze. We wnêtrzu mieœci³o siê te kasyno, w którym spotyka³o siê spo³eczeñstwo polskie z zaboru pruskiego. Narodowa i wolnoœciowa myœl polska promieniowa³a przez d³ugie lata z Bazaru Polskiego w Poznaniu nie tylko na Wielkopolskê, ale i na pozosta³e ziemie zaboru pruskiego: Kaszuby, Warmiê, Mazury, Powiœle i Œl¹sk. Walczący lekarze Lekarzy wspó³czesnych doktorowi Karolowi Marcinkowskiemu, walcz¹cych podobnie jak on, o sprawê polsk¹ by³o znacznie wiêcej. Spoœród nich: dr Jan Henryk Chrystian Matzig dzia³a³ po roku 1826 w Lesznie w licznych i odwa nych publikacjach domaga³ siê odbudowy pañstwa polskiego. Dr Ludwik G¹siorowski, lekarz, historyk medycyny polskiej by³ opiekunem biednych dzieci i uczestniczy³ w powstaniu listopadowym. Dr Antoni Józef Jagielski, przyjaciel Karola Marcinkowskiego z lat studenckich, aresztowany w 1822 roku za przynale noœæ do tajnego niepodleg³oœciowego zwi¹zku m³odzie y polskiej, odbywa³ karê wiêzienia w Berlinie. Po zwolnieniu pracowa³ w Poznaniu, pocz¹tkowo jako dyrektor szko³y akuszerskiej, a nastêpnie w latach by³ chirurgiem w Szpitalu Sióstr Mi³osierdzia w Poznaniu. Dr ranciszek Antoniewicz skazany za rewolucyjn¹ dzia- ³alnoœæ odsiadywa³ karê wiêzienia w G³ogowie. W latach mieszka³ w Wielkopolsce i praktykowa³ w Krobii, póÿniej w Œmiglu. Dr Julian Stanis³aw Che³minski, lekarz z Gniezna. Dzia³alnoœæ jego przypada na lata piêædziesi¹te XIX wieku. Czynny w pracy spo³ecznej i politycznej nale a³ do wspó³za³o ycieli Bazaru Polskiego w GnieŸnie i przez wiele lat by³ jego prezesem. W GnieŸnie za³o y³ równie czasopismo polityczne Lech. Wybierany wielokrotnie na pos³a do sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego odwa nie broni³ narodowych spraw polskich. Dr Teofil Matecki, wybitny lekarz i przyrodnik, uczestnik powstania listopadowego i ruchu rewolucyjnego w 1846 roku, karany za dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹. Bra³ czynny udzia³ w pracy Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. W latach pe³ni³ funkcje podskarbiego tego Towarzystwa, a w latach by³ przewodnicz¹cym Wydzia³u Przyrodniczego. Nale a³ do Komisji Lekarskiej PTPN. Og³osi³ kilka oryginalnych prac z zakresu chirurgii. Działalność niepodległościowa Na okres powstania styczniowego przypada³a równie niepodleg³oœciowa historia dzia³alnoœæ lekarzy: dra Józefa Koszuckiego i dra Micha³a Bolewskiego. Inny lekarz powstaniec to dr Teofil Kaczorowski. Przeœladowany za pomoc udzielan¹ powstañcom, zmuszony by³ przenieœæ siê z Pomorza do Poznania, gdzie rozwin¹³ dzia³alnoœæ w Poznañskim Towarzystwie Przyjació³ Nauk, by³ jednym z redaktorów Nowin Lekarskich, a tak e przez jakiœ czas przewodniczy³ Komisji Lekarskiej PTPN. W tym samym czasie, dzia³a³ na terenie Poznania inny lekarz, dr Teodor Jarnatowski. Studia lekarskie ukoñczy³ w Berlinie, gdzie w œrodowisku studenckim da³ siê poznaæ jako gor¹cy patriota i propagator hase³ wolnoœciowych. Znany by³ ponadto jako zwolennik laicyzacji nauki w szko³ach i wyznawca teorii Darwina. W roku 1869 zosta³ radnym miasta Poznania, a nastêpnie skarbnikiem w komitecie, który powo³a³ do ycia Teatr Polski w Poznaniu. By³ te jednym z za³o ycieli kasy wzajemnej pomocy dla rzemieœlników i kupców. By³ równie przez d³ugi czas prezesem Towarzystwa Przemys³owców i prezesem Banku Parcelacyjnego. Naukowe pismo Wydzia³u Lekarskiego PTPN Nowiny Lekarskie zawdziêcza swoje powstanie miêdzy innymi inicjatywie Ignacego Zielewicza, obok Heliodora Œwiêcickiego i Boles³awa Wicherkiewicza. Dr Eligiusz Tomkowiak Statystyki Zabiegi i czynności operacyjne wykonane w poszczególnych miesiącach w 2008 r. Oprac. Jacek Kowalski Sekcja Planowania i Analiz Powitanie Wdniu 4 marca Dyrekcja spotka³a siê z s. Krystyn¹ Jaroszewsk¹ now¹ prze- ³o on¹ Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia, bêd¹cych w³aœcicielami budynków szpitalnych przy ul. D³ugiej. Podczas powitania nowej siostry odpowiedzialnej poruszono problemy zwi¹zane z bie ¹c¹ dzia- ³alnoœci¹ Szpitala, jak równie z jego niedalek¹ przysz³oœci¹. Siostra prze³o ona zwróci³a szczególn¹ uwagê na kwestiê renowacji elewacji Szpitala wraz z jego zabytkow¹ kopu³¹, która nadaje niepowtarzalny wygl¹d ca³oœci obiektu. Arkadiusz Stasiak Kierownik Dzia³u Administracji nowiny szpitalne 15

16 wolontariat W czasie sztormów Fundacja Dobrze że Jesteś Od czerwca 2005 roku undacja Dobrze e Jesteœ niesie pomoc i wsparcie pacjentom dotkniêtym chorob¹ krwi oraz szpiku kostnego. Dzia³amy na oddzia³ach onkologicznych i hematologicznych w szeœciu miastach w Polsce: Wroc³awiu, Warszawie, Krakowie, odzi, Poznaniu i Gdañsku. Pozyskujemy, szkolimy i wprowadzamy do szpitali wolontariuszy, negocjujemy z kolejnymi oddzia³ami, by w tych ciê kich chwilach nie zabrak³o rozmowy, serdecznoœci, ciep³a drugiego cz³owieka. Poznañski Oddzia³ undacji skupia grupê oko³o 80 osób, dziêki którym udaj¹ siê rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydawa³yby siê niemo liwe. Pomocna dłoń Wolontariusze to grupa bardzo ró norodnych ludzi, m³odszych i starszych, studiuj¹cych i pracuj¹cych. Takich, którzy wczeœniej mieli ju stycznoœæ z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ lub tych, którzy zaczynaj¹ swoj¹ przygodê z wolontariatem. Ka dy z wolontariuszy ma swoj¹ w³asn¹ motywacjê, powód dla którego znalaz³ siê na oddziale i zacz¹³ pomagaæ. Pomóc mo na ju poprzez otwartoœæ na drugiego cz³owieka, wra liwoœæ, serdecznoœæ, zdolnoœæ wywo³ania uœmiechu, bycie wsparciem i pomocn¹ d³oni¹. Ka dy z wolontariuszy uczy siê od pacjentów wielu rzeczy, uczy siê tak e samego siebie. Pełny ocean Po d³u szym przebywaniu z chorymi do ka dego dociera chyba fakt, e aden cz³owiek nie jest wysp¹ os³oniêt¹ od sztormów. Niektórym to otwiera oczy i dystansuje do ycia, wielkich ma³ych codziennych problemów, a innych ta myœl utwierdza w przekonaniu, e warto towarzyszyæ innym w czasie sztormów. Nikt przecie nie wie, co jest mu pisane, a ycie zmieniæ siê mo e z dnia na dzieñ, tak jak chwila, w której pacjenci s³ysz¹ diagnozê: To ch³oniak z³oœliwy. Czeka Pani¹/Pana chemioterapia. Ale na oceanie pe³nym wysp pojawia siê wolontariusz. Znajduje siê przy drugim cz³owieku wtedy, gdy godziny siê 16 nowiny szpitalne ot. Archiwum

17 Majówka w Ogrodzie Botanicznym ot. Marta ludra Już po raz trzeci w majówce organizowanej w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu uczestniczył zespół Hospicjum Palium z wolontariuszami. majówka 1 maja uroczystego otwarcia imprezy i sezonu ogrodowego dokona³ Dyrektor Ogrodu dr Karol Wêglarski oraz prof. Jacek uczak. Profesor podkreœli³ i podziêkowa³ za yczliwoœæ Dyrekcji Ogrodu i jej goœcinnoœæ, jakiej hospicjum doœwiadcza od lat. W ramach imprezy, jak co roku odby- ³y siê liczne koncerty (m.in. chóru Arion oraz dziewczêcego Chóru Szko³y Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, zespo³ów rockowych VERTIGO, Sektor C, solistów Piotra Starzyñskiego, Piotra KuŸniaka, Witka ukaszewskiego i Nicole Kuleszy), wystêpy zespo³u tañca breakdance Outlaws Crew oraz wiele imprez plenerowych organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, undacji dogoterapeutycznej Ma³y piesek Zuzi, Red Husky Team, Miejsk¹ Komendê Stra y Po arnej i Stowarzyszenie Taoistyczne. Swoje stoisko zorganizowali pracownicy Oœrodka dziennego pobytu Hospicjum panie Iwona Greczka i Kinga Zieliñska, prezentuj¹c prace wykonane w ramach terapii zajêciowej przez pacjentów. Nowoœci¹ tegoroczn¹ by³y pokazy filmów o tematyce hospicyjnej, pokazuj¹ce dzie³o pomocy chorym, jakie prowadzone jest w Poznaniu ju od ponad dwudziestu lat. Jak zawsze mo na by³o tak e posiliæ siê, dosi¹œæ kucyków i przejechaæ psim zaprzêgiem. W ostatnim dniu majówki (3 maja) otworzono wystawê zdjêæ Pañstwa Urbañskich Papua w cieniu przodków. Mo na te by³o obejrzeæ obrazy i eksponaty z Papui Nowej Gwinei z kolekcji ksiêdza Jana Jaworskiego. Lek. med. Halina Bogusz d³u ¹, kroplówka wci¹ leci, cisza na oddziale jest nie do zniesienia, a myœli o chorobie, leczeniu nie daj¹ spaæ. Wolontariusz przychodzi i wnosi trochê codziennoœci i uœmiechu. Rozmawia, s³ucha, niekiedy po prostu jest obecny, przygotowuje herbatê, robi pilne zakupy, gdy pacjent izolowany nie mo e opuœciæ sali, pomaga w codziennych czynnoœciach lub prowadzi na badania. Różnorodne działania Zorganizowaliœmy Wêdruj¹c¹ Bibliotekê by poprzez lekturê ciekawej ksi¹ ki pozwoliæ pacjentom zapomnieæ choæ na chwilê o trudnej rzeczywistoœci b¹dÿ pomóc znieœæ czas walki o powrót do zdrowia czy z³agodziæ ból oczekiwania na diagnozê. Utworzyliœmy równie k¹cik zwany Przyjazn¹ Poczekalni¹ gdzie pacjenci i ich rodziny mog¹ napiæ siê kawy czy herbaty przygotowanej przez wolontariusza, zaj¹æ siê chwil¹ rozmowy. Ogromn¹ radoœci¹ jest dla nas mo liwoœæ organizowania dla naszych drogich podopiecznych œwi¹t okolicznoœciowych takich jak Pierwszy Dzieñ Wiosny, Walentynki czy w koñcu wprowadzania na oddzia³ atmosfery œwi¹t Bo ego Narodzenia i Œwi¹t Wielkanocy. Przygotowujemy w³asnorêcznie kartki okolicznoœciowe, przy akompaniamencie instrumentów œpiewamy wspólnie pieœni b¹dÿ kolêdy, sk³adamy sobie yczenia, pieczemy okolicznoœciowe wypieki. Jest to zawsze czas uroczysty, radosny, któremu towarzyszy wzajemna integracja. Wszystko to po to, by na twarzach naszych drogich pacjentów choæ na chwilê zagoœci³ uœmiech, a ich serce wype³ni³a nadzieja. Staramy siê równie doceniæ i zarazem podziêkowaæ za oddanie i ogromny wysi³ek w opiece nad pacjentem personelowi szpitala akcentuj¹c np. Œwiatowy Dzieñ Pielêgniarki 12 maja. Ważne wyróżnienie Bardzo wdziêczni jesteœmy Urzêdowi Miasta, kapitule IX edycji konkursu Poznañski Wolontariusz Roku 2008 za wyró nienie nas tym zaszczytnym tytu³em i nagrod¹ w kategorii zespo³owej oraz personelowi Oddzia³u Hematologii Szpitala im. J. Strusia za docenienie naszych dzia³añ poprzez zg³oszenie kandydatury w konkursie. Dziêkujemy naszym pacjentom za ogromn¹ yczliwoœæ i mo liwoœæ wzajemnego spotkania oraz Dyrekcji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego i personelowi Oddzia³u Hematologii za okazane nam zaufanie i mo liwoœæ wspó³pracy. Anna Niklas Koordynator Lokalny undacji Dobrze e Jesteœ w Poznaniu nowiny szpitalne 17

18 niecodzienne Poślizg na lodowcu O sobie mówi niechętnie, dlatego pytany o zagraniczne podróże nie od razu opowiada pełen entuzjazmu. Śniada twarz zdradza jednak, że ma co opowiadać niewielu zwiedziło sześćdziesiąt pięć krajów, niosąc najpotrzebniejsze rzeczy wyłącznie na plecach. Na co dzieñ prof. Ryszard Staniszewski pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyñ w Szpitalu przy ul. D³ugiej. Ale na kilkanaœcie dni w roku pakuje plecak i podró uje do miejsc, które nieczêsto dotykaj¹ ludzkie stopy odludnych, niewymownie piêknych, nieska onych jeszcze cywilizacj¹. W czasie studiów zwiedzi³ niemal e ca³¹ Europê, ale marzenie, by pojechaæ do Indii i Nepalu zrealizowa³ dopiero w 1981 roku. Pracuj¹c w Szpitalu pozna³ sta ystkê, której m¹ organizowa³ wyjazd w Himalaje i poszukiwa³ razem ze studentami z klubu wysokogórskiego Halny lekarza. Profesor skorzysta³ z okazji i tak zaczê³a siê jego przygoda, podczas której zdoby³ swój pierwszy siedmiotysiêcznik. Kiedyœ, eby móc podró owaæ i otrzymaæ paszport zawi¹zywaliœmy towarzystwa i organizowaliœmy programy naukowe. W ten sposób w 1984 roku pojecha³em zdobywaæ wulkany w Meksyku, a rok póÿniej objecha³em Indie, Nepal, Malezjê i Singapur relacjonuje prof. Staniszewski. Od tamtego czasu co roku stara siê podró owaæ w inne ciekawe miejsca, choæ do Indii powraca³ ju osiem razy. Ksenofobiczne myślenie Podró uje na w³asn¹ rêkê woli o sobie mówiæ podró nik ni turysta. Korzysta z publicznych œrodków komunikacji, mieszka w ma³ych hotelikach pod jednym dachem z miejscow¹ ludnoœci¹. Stara siê jak najbardziej wtopiæ w codzienne ycie, by nawi¹zaæ przyjacielski kontakt z ludÿmi, do których jedzie. Chce ich poznaæ i zrozumieæ. Podró owanie uczy innego spojrzenia na œwiat i na ludzi t³umaczy profesor. Widzê, e ludzie, którzy podró uj¹ i maj¹ kontakt z innym kulturami s¹ o wiele bardziej tolerancyjni i otwarci. Podró e prostuj¹ ksenofobiczne myœlenie, ucz¹ pokory i powalaj¹ na kolana daj¹ do zrozumienia, e wszêdzie ktoœ zrobi³ coœ znacznie lepiej ni my. Ka d¹ podró prof. Staniszewski poprzedza wnikliw¹ lektur¹. Najczêœciej z przewodnikiem Lonely Planet w rêku wkracza do kraju, o którego kulturze, historii, polityce i zwyczajach wie ju prawie wszystko. Dopiero w kontakcie z ludÿmi t¹ wiedzê gotowy jest weryfikowaæ i poszerzaæ. Naj³atwiej jest ruszyæ z biurem podró y, zwiedzaæ kraj z perspektywy autobusu i piêciogwiazdkowych hoteli i nic tak naprawdê nie zobaczyæ albo widzieæ jedynie to, co przewodnik chce pokazaæ. Jak siê wêdruje tak jak ja, to mo na wybraæ, co siê chce zobaczyæ, z kim siê spotkaæ i oddaæ siê temu, co rzeczywiœcie pasjonuje stwierdza podró nik. 18 nowiny szpitalne

19 Wielka niewiadoma Mimo godzin spêdzonych na studiowaniu tras i przygotowywaniu siê do wypraw, ka da podró niesie w sobie ³adunek wielkiej niewiadomej. Nieraz okazuje siê ona niewypowiedzianym piêknem ró nobarwnych górskich powierzchni And na granicy Chile i Argentyny czy oszlifowanych promieniami s³oñca kolorowych lodowców, gdzie œnieg jest nie tylko bia³y, ale tak e z³oty i niebieski. Mo e ona byæ te jedynym z ostatnich dziewiczych miejsc prawdziwego Tybetu b¹dÿ wysepk¹ na Andamanach, gdzie cz³owiek mo e wœród raf koralowych yæ w zupe³nej samotnoœci czy lasem w dalekiej Syberii, gdzie adne drzewo nie zosta³o posadzone ludzk¹ rêk¹. Ale owa niewiadoma mo e byæ równie czasem balansowania nad przepaœci¹ ycia i œmierci, jak podczas podró y przez Ladaku indyjski Tybet do Kaszmiru, gdzie profesor zagubi³ drogê i poœlizn¹³ siê na lodowcu. Cudem uda³o mu siê nie zgin¹æ w jeziorze lodowcowym, zatrzymuj¹c siê podczas upadku na kamieniach. Nieprzygotowany do noclegu, schodz¹c z gór, na wysokoœci 3000 metrów spotka³ rodzinê nomadów, która y³a z wypasu owiec. Przenocowali mnie, nakarmili, dali miejsce przy ognisku. Wtedy ojciec rodziny, za tabletki na ból g³owy zaoferowa³ mi swoj¹ córkê. Odmówi³em wspomina prof. Staniszewski, roz³adowuj¹c atmosferê dramatycznej historii. Na szczêœcie jako lekarz, podczas swoich przepraw, nie musia³ czêsto interweniowaæ. Zwykle udziela³ doraÿnej pomocy turystom, spotkanym po drodze b¹dÿ miejscowej ludnoœci. Zawsze, jak widz¹ bia³ego, szczególnie w krajach odleg³ych to przychodz¹ i pytaj¹ o lekarstwa opowiada podró nik. Je eli mogê to zostawiam im tabletki na ból g³owy i œrodki opatrunkowe, eby nie wyrz¹dziæ krzywdy, bo oni ka dy lek traktuj¹ jako panaceum na wszystko. Pokaźna kolekcja Przez ponad dwadzieœcia lat prof. Ryszard Staniszewski skolekcjonowa³ nie tylko we w³asnej pamiêci, ale i na zdjêciach niezliczon¹ liczbê podró y do miejsc, o których nie wspominaj¹ nawet najdociekliwsze przewodniki. Z ka dej wyprawy przywozi tak e pami¹tki, z których uzbiera³ siê w domu pokaÿny zbiór ludowego rêkodzie³a. Podró nik potrafi równie ze wspomnieñ wy³owiæ galeriê ludzi, z którymi spotka³ siê w drodze i do dziœ ich wyraÿnie opisaæ; jak m³od¹ W³oszkê zamieszkuj¹c¹ Tybet, która podró uj¹c z nomadami po Azji, pisa³a o nich reporta e. To jednak te piêkne, bogate i ci¹gle ywe wspomnienia nie pozostawiaj¹ z³udzeñ, e najpiêkniejszy czas podró- owania ju nie wróci, i to nie dlatego, e prof. Staniszewski nie wybiera siê w kolejn¹ wyprawê. Kiedyœ, mo e dlatego, e tylu ludzi nie podró owa³o utrzymywa³o siê bli szy kontakt. Mieliœmy swoje hoteliki, gdzie siê spotykaliœmy przy recepcji wisia³a tablica og³oszeñ, gdzie zawieszaliœmy ostrze enia czy oferowaliœmy pomoc. Wszyscy wieczorem spotykaliœmy siê i opowiadaliœmy sobie o przygodach do rana. Dzisiaj to ju poma³u zanika ludzie nawet nie mówi¹ sobie czeœæ, co kiedyœ by³o nie do pomyœlenia, eby spotkaæ bia³ego na trasie i siê z nim nawet nie przywitaæ. Dlatego zdecydowanie najmilej prof. Staniszewski wspomina swoje pierwsze wyjazdy, z nieœmierteln¹ Konserw¹ turystyczn¹, Pasztetem szczeciñskim, budyniem i mlekiem w proszku wymienia podró nik. W tym wszystkim by³o coœ uroczego. Coca-cola to by³o marzenie ja tylko patrzy³em i pi³em wodê z kranu. Jak siê chcia³o wêdrowaæ, trzeba by³o to prze yæ. Wszystko siê skoñczy³o na pocz¹tku lat 90-tych. Wtedy do Indonezji pojecha³em po raz pierwszy bez pasztetu a w plecaku zamiast 10 kilogramów jedzenia mia³em ksi¹ eczkê czekow¹. Ekonomiczne kalkulacje Na podró e wbrew powszechnemu myœleniu profesor nie przeznacza astronomicznych sum pieniêdzy. Ludzie czêsto siê dziwi¹, kiedy przelicza koszty podró y, utrzymania, noclegu i wy ywienia, i przeznacza na wszystko 10 dolarów dziennie. Najdro szy zwykle okazuje siê bilet lotniczy, choæ profesor i tak zawsze wyszukuje najbardziej ekonomicznych po³¹czeñ. Je eli siê wêdruje tak jak ja, to koszty s¹ minimalne to zdecydowanie tañsze wyjazdy ni te do Europy zachodniej kalkuluje podró nik. Jak na prawdziwego obie yœwiata przysta³o tak e prof. Staniszewski pielêgnuje w³asne podró nicze marzenie, eby zobaczyæ wyspy na Pacyfiku. Wyruszyæ przez Australiê, Now¹ Zelandiê, na wyspy Tonga, a z nich dotrzeæ na Polinezjê i Mikronezjê. Ten drugi koniec œwiata to rzeczywiœcie moje marzenie wyznaje. Ale w ci¹gu szeœciu tygodni jest jak najbardziej osi¹galne. Moi znajomi mówi¹, e to raj na ziemi. Piêkna pogoda, yczliwi ludzie, dobre jedzenie, wspania³e morze i rafy o czym jeszcze móg³bym marzyæ? Szybkie plany Na najbli sz¹ wakacyjn¹ wyprawê profesor nie ma jeszcze sprecyzowanych podróże planów. W tym roku po raz pierwszy jest nieprzygotowany. Ka de miejsce wydaje siê dla prof. Staniszewskiego ciekawe, wa ne by umieæ na nie patrzeæ pod w³aœciwym k¹tem. Zaskoczony pytaniem o najbli szy urlop wspomina zesz³oroczn¹ wyprawê do Mongolii. Opowiada o niej z b³yskiem w oku To ogromny kraj, w którym jest wiêcej zwierz¹t ni ludzi. Z moim przyjacielem prof. Musielakiem zjechaliœmy œrodkow¹ i zachodni¹ jej czêœæ. Ale podobno wschód te jest przepiêkny. Tam chcia³bym pojechaæ decyduje ad hoc podró nik. Rok temu przewodnik, z którym jechaliœmy koniecznie chcia³ z nami z³apaæ mityczn¹ rybê Tajmin, która wa y ponad trzydzieœci kilogramów. Inne ryby eœmy ³apali, ale tej nam siê nie uda³o. Ponoæ na wschodzie mo e siê to udaæ. Mo e na dziesiêæ dni podskoczê do Mongolii, by wreszcie j¹ z³apaæ. Chocia mo e jeszcze bardziej chcia³bym tam zobaczyæ stada gazel, które licz¹ po 250 tysiêcy sztuk... Monika Dziamska nowiny szpitalne 19

20 promocja zdrowia Pocieszające statystyki ot. Monika Dziamska O Bia³ej Sobocie i têtniakach aorty brzusznej z prof. dr hab. Marcinem Gabrielem rozmawia Monika Dziamska. Po raz pierwszy zorganizowana w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Biała Sobota spotkała się z ogrom nym zainteresowaniem pacjen tów. 7 marca br. z bezpłatnych ba dań w ramach programu zdrowot nego wczesnej diagnostyki tętnia ków aorty brzusznej skorzystało aż 116 osób. W sobotniej akcji wzięli udział m.in. prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis i prof. dr hab. Marcin Gabriel analizując wyniki badań laboratoryjnych, dopplerowskich i ultrasonograficznych oraz udzie lając konsultacji. Jakie s¹ przyczyny powstawiania têtniaków aorty brzusznej? Istnieje wiele teorii, które t³umacz¹ powstawanie têtniaka aorty brzusznej odcinkowego uwypuklenia œciany têtnicy. Trudno jednak jednoznacznie orzec, która z nich stanowi podstawowy czynnik ich tworzenia. Wœród przyczyn, obok genetycznego pochodzenia, wymienia siê równie nadciœnienie, mia d ycê, a tak e udzia³ bakterii i grzybów, zanikanie elastycznych w³ókien oraz procesy zwyrodnieniowe zachodz¹ce w œcianie têtnicy. Czy objawy rozwijaj¹cych siê têtniaków pozwalaj¹ je wczeœniej zdiagnozowaæ? Z ca³ej populacji osób leczonych w naszej Klinice ok. 15% stanowi¹ pacjenci z têtniakami aorty brzusznej. Trzeba zaznaczyæ, e w wielu przypadkach têtniaki rozwijaj¹ siê bezobjawowo, a ich wykrycie odbywa siê przypadkowo, na przyk³ad podczas badañ urologicznych czy ginekologicznych. Czêsto w poszerzonym odcinku têtnicy powstaj¹ skrzepliny, które powoduj¹ zatory oraz niedokrwienie koñczyn i jelit. Najgorszym scenariuszem jest pêkniêcie têtniaka, które w wielu przypadkach koñczy siê zgonem. Jakkolwiek w ostatnich latach obserwujemy sta³e zmniejszanie siê odsetka chorych umieraj¹cych z powodu pêkniêtego têtniaka aorty brzusznej, to nadal jesteœmy w stanie uratowaæ tylko ok. 30% pacjentów. I to nawet przy za³o eniu, e lekarze naszej Kliniki i œciœle wspó³pracuj¹cej z nami Kliniki Anestezjologii s¹ w stanie uratowaæ nawet do 80% pacjentów z pêkniêtymi têtniakami przyjêtych do naszego Szpitala. Dlatego tak wa ne jest wczeœniejsze wykrywanie tej patologii. Sobotnia akcja skierowana zosta³a do okreœlonej grupy pacjentów, dlaczego? Program Bia³ej Soboty skierowany zosta³ do mê czyzn w przedziale wiekowym lat. Mia d yca têtnic koñczyn dolnych i têtniaki aorty to przede wszystkim problem mê czyzn i to im chcieliœmy udzieliæ pomocy w pierwszej kolejnoœci. Panowie zwykle niechêtnie chodz¹ na badania kontrolne; rzadko który, co roku poddaje siê badaniom ultrasonograficznym. Akcja przeznaczona by³a dla tych, którzy do tej pory tylko z koniecznoœci decydowali siê na wizytê u lekarza. Akcja Bia³ej Soboty w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyñ odby³a siê po raz pierwszy. Jakie przyœwieca³y jej cele i jakie przynios³a efekty? Zdajemy sobie sprawê, e istnieje du a grupa pacjentów, którzy cierpi¹ na objawy mia d ycowego niedokrwienia koñczyn. Ale jednoczeœnie œwiadomoœæ ponad pó³rocznego oczekiwania na wizytê w Poradni Chirurgii Naczyñ zniechêca ich do szukania fachowej pomocy. Z drugiej strony dla czêœci mê czyzn pojawienie siê w kolejce wœród pacjentów z amputowanymi koñczynami i z czêstymi, ale skrywanymi objawami impotencji jest swego rodzaju zaprzeczeniem ich mêskoœci. Im wszystkim chcieliœmy stworzyæ mo liwoœæ wykonania podstawowych badañ diagnostycznych w kierunku schorzeñ mia d ycowych i têtniaków aorty brzusznej. O celowoœci naszego postêpowania mog¹ œwiadczyæ wyniki przeprowadzonych badañ. W 9 przypadkach wykryliœmy têtniaki aorty, o których pacjenci nie mieli najmniejszego pojêcia. Jeden z nich trafi³ na oddzia³ w trybie pilnym, z tzw. objawowym têtniakiem. U 14 dalszych pacjentów stwierdziliœmy objawy skrajnego niedokrwienia koñczyn dolnych, wymagaj¹ce wdro enia intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego. U ponad 60% pacjentów wystêpowa³y liczne czynniki ryzyka rozwoju mia d ycy. Wszyscy oni zostali poinformowani o mo liwoœciach profilaktyki i leczenia. W tym zakresie bardzo pomocny okaza³ siê udzia³ w programie pani dr med. Katarzyny Pawlaczyk-Gabriel z Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnêtrznych, udzielaj¹cej konsultacji w zakresie terapii nadciœnienia têtniczego. Czy w zwi¹zku z tak du ym zainteresowaniem oraz znacz¹cymi wynikami przeprowadzonych badañ planowane s¹ w przysz³oœci podobne akcje? Trzeba przyznaæ, e powodzenie akcji przeros³o nasze wyobra enie. Ju na trzy dni przed Bia³¹ Sobot¹ lista chêtnych by³a zamkniêta. Jak dowiedzieliœmy siê od pacjentów do udzia³u w akcji byli zachêcani nawet w czasie kazañ w koœcio³ach. Niestety musieliœmy odmówiæ wielu osobom, obiecuj¹c jednoczeœnie, e nie by³a to ostania taka akcja. Na pewno powtórzymy j¹ w nadchodz¹cych miesi¹cach. Na koniec chcia³bym podziêkowaæ wszystkim osobom uczestnicz¹cym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji. 20 nowiny szpitalne

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH

PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH dodatek do numeru 4/2004 PROJEKT NOWY INSTRUMENT METODYCZNY DLA HARCERZY STARSZYCH Celem skautingu jest wyrabianie w m³odzie y samodzielnoœci i szlachetnoœci drog¹ zwalczania swych wad. Ustawa skautowa,

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA

PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA PIENIADZE I PRAWO PRZYCIAGANIA Esther i Jerry Hicks jpieniadze I PRAWO PRZYCIAGANIA Nauka przyciągania dobrobytu, zdrowia i szczęścia Przek³ad: Agnieszka Grecka S UCHAJ RADIA HAY HOUSE NA YWO: www.hayhouseradio.com

Bardziej szczegółowo

HISTORIA HARCERSTWA. przeczytaj! W PIGU CE POCZ TKI. hm. Ryszard Polaszewski. historii harcerstwa, postanowiliœmy

HISTORIA HARCERSTWA. przeczytaj! W PIGU CE POCZ TKI. hm. Ryszard Polaszewski. historii harcerstwa, postanowiliœmy hm. Ryszard Polaszewski HISTORIA HARCERSTWA Maj¹c œwiadomoœæ niskiego stanu wiedzy wielu instruktorów na temat historii harcerstwa, postanowiliœmy w tym wyj¹tkowym numerze przedstawiæ minimum wiedzy historycznej,

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo