NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NR 1 2. (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009. głosy dla hospicjów 6. inspirująca kawiarenka 10. lekarze wielkopolscy 14. w czasie sztormów 16"

Transkrypt

1 nowiny ISSN szpitalne SZPITALE: UL. DŁUGA 1/2 UL. ŁĄKOWA 1/2 UL. SZAMARZEWSKIEGO 84 HOSPICJUM PALIUM OS. RUSA 25A PERIODYK INFORMACYJNY DLA PRACOWNIKÓW I PRZYJACIÓŁ SZPITALA KLINICZNEGO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W POZNANIU NR 1 2 (48 49) Rok IX STYCZEŃ CZERWIEC 2009 głosy dla hospicjów 6 inspirująca kawiarenka 10 lekarze wielkopolscy 14 w czasie sztormów 16 Fot. Sylwia Chudy poślizg na lodowcu 18

2 aktualności 2 marca przy ul. Szamarzewskiego odby³o siê spotkanie Dyrekcji w W³adzami Rektorskimi naszej uczelni z J.M. prof. dr hab. Jackiem Wysockim oraz prof. dr hab. Grzegorzem Oszkinisem. Podczas spotkania omówiono postêpy prac bie ¹cej rozbudowy obiektu przy ul. Szamarzewskiego, przeznaczonego dla oddzia³ów mieszcz¹cych siê przy ul. ¹kowej. 5 marca Komisja Konkursowa wybra³a prof. dr hab. Janinê Markowsk¹ na kolejn¹ kadencjê Kierownika Kliniki Ordynatora Oddzia³u Ginekologii Onkologicznej przy ul. ¹kowej. W dniach od marca w koœciele p.w. Przemienienia Pañskiego odby³y siê Rekolekcje Wielkopostne dla Pracowników S³u by Zdrowia. Medalista W skrócie W następnym numerze Na kliszy Nietuzinkowa galeria zdjêæ z oddzia³u Pulmonologii i Onkologii Pulmonologicznej autorstwa pani Marty Staszczak, absolwentki fotografiki. 23 marca w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszewskiego odby³o siê spotkanie W³adz Rektorskich z Dyrektorami Szpitali Klinicznych, poœwiêcone bie ¹cym zagadnieniom. Na proœbê W³adz Uczelni Naczelny Lekarz Szpitala 6 kwietnia br. uczestniczy³ w spotkaniu Rady Klinicystów Szpitali Klinicznych im. Karola Jonschera UM oraz im. Wiktora Degi UM, przedstawiaj¹c zagadnienia organizacyjne, zwi¹zane z prowadzeniem badañ klinicznych. W dniu 7 maja do Szpitala dotar³o formalne potwierdzenie z Ministerstwa Zdrowia dotycz¹ce mo liwoœci przeszczepiania serca, bêd¹ce zgod¹ na wykonywanie tej procedury. Szpital to miejsce niecodziennych wydarzeñ, zlepku chwil szczêœliwych, kiedy na powrót odzyskuje siê zdrowie i tych, w których choroba ma swoje ostatnie wyrokuj¹ce zdanie. Ta dychotomia czêsto czyni Szpital równie miejscem najwa niejszych spotkañ pacjenta z lekarzem, ale przede wszystkim cz³owieka z cz³owiekiem, które odmieniaj¹ i czyni¹ ycie obu stron bogatszym. Wtych spotkaniach jako Redakcja od dziewiêciu lat staramy siê towarzyszyæ i byæ rzetelnym œwiadkiem podejmowanych dzia³añ. Cztery szpitalne obiekty i ponad tysi¹c zatrudnionych pracowników to dla nas spore wyzwanie, by stanowiæ Ÿród³o najistotniejszych informacji. Z wielk¹ zatem przyjemnoœci¹ oddajemy w Pañstwa rêce najnowszy numer Nowin Szpitalnych. Liczymy, e zamieszczone na ³amach naszego periodyku teksty bêd¹ przyjemnoœci¹ wnikliwych Czytelników, a odwa nie zaproponowane graficzne zmiany, które sumiennie zrealizowa³ dyrektor wydawnictwa Tomasz Magowski, zyskaj¹ tak e Pañstwa uznanie. Labor omnia vincit Praca wszystko zwyciê a z tak¹ ³aciñsk¹ maksym¹ 17 marca Dyrektor Szczepan Cofta otrzyma³ Srebrny Medal Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Obecni na uroczystym spotkaniu prezydent dr Marian Król oraz cz³onkowie kapitu³y Towarzystwa, podczas wrêczania presti owego odznaczenia, wyra ali uznanie dla wszechstronnej dzia³alnoœci zawodowej, medycznej, edukacyjnej oraz profilaktycznej medalisty. W szczególny sposób podkreœlili równie oddanie i dyspozycyjnoœæ dr Cofty w pracy z chorymi. Redakcja Interesujące spotkanie Aktualny numer obfituje w ciekawe relacje wa kich spotkañ i wydarzeñ z ycia naszego Szpitala. Spojrzeniem wstecz mo na przyjrzeæ siê pracy w Hospicjum Palium oraz podziwiaæ tych, którzy za ni¹ zostali wyró - nieni. Dodatkowo mo na nie tylko poczytaæ, ale i zobaczyæ inspiruj¹cy pomys³ prof. Stefana Grajka na Oddziale Kardiologii oraz wyruszyæ w niesamowit¹ podró, maj¹c prof. Ryszarda Staniszewskiego za niebanalnego przewodnika. Podajemy równie kilka informacji o Sekcji ds. Badañ Klinicznych i Naukowych powo³anej pod koniec lutego oraz Sekcji Energetycznej, z której pracy korzystamy od lat. Zachêcamy do zapoznania siê z wynikami dwóch Bia³ych Sobót organizowanych na terenie Szpitala, dzia³alnoœci¹ wolontariuszy oraz do lektury wielu innych interesuj¹cych artyku³ów. Zapraszamy wszystkich do tworzenia Nowin Szpitalnych, licz¹c, e nadal bêd¹ one ciekawym miejscem naszych wspólnych spotkañ. Monika Dziamska Redaktor prowadz¹cy 2 nowiny szpitalne

3 komentarze OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA Niechciany pacjent Medycyna dokonała w ostatnich latach niebywałego postępu. W Szpitalu Klinicznym Przemie nienia Pańskiego wykonujemy procedury nie odbiegające od światowych trendów nowoczesnej medycyny. W pędzie diagnostyki, zabiegów i ordynacji leków, czasem jednak warto choć na chwilę przystanąć. Zatrzymać się, by dojrzeć pacjenta, który opuszczając mury szpitala, pozo staje często osamotniony. Szybka medycyna Œredni czas pobytu w naszym Szpitalu na oddzia³ach zabiegowych to 6 dni. Zwa ywszy, e w tej statystyce mieszcz¹ siê takie oddzia³y jak kardiochirurgia i chirurgia naczyñ, to niewiele. Przez ten krótki czas ca³y zespó³ medyczny podejmuje wielu wysi³ków, by uratowaæ pacjenta, pozwoliæ mu cieszyæ siê yciem. Dla nas szybka medycyna jest korzyœci¹. Dla pacjenta równie, ale pod warunkiem, e ma mo liwoœæ kontynuacji leczenia, jest odpowiednio wyedukowany i przygotowany do dalszego zmierzania siê z chorob¹ lub rekonwalescencj¹. Co jednak siê zdarzy, jeœli pacjent po znakomitym zabiegu angioplastyki wieñcowej lub pomostowania aortalnowieñcowego, nie bêdzie kontynuowa³ terapii, a przede wszystkim nie zmieni swojego stylu ycia? Ci¹g³oœæ opieki i wsparcie medycyny prewencyjnej, nie mówi¹c ju o promocji zdrowia, nie jest mocn¹ stron¹ polskiego systemu opieki zdrowotnej. Nie trzeba jednak szukaæ zaniedbañ tak daleko. Wystarczy spojrzeæ na dostêpnoœæ do oddzia- ³ów rehabilitacyjnych, które powinny byæ flagowym zapleczem równie wa nym w terapii jak szybka medycyna oferowana przez szpitale takie jak nasz. Porzucony pacjent W momencie podpisania zgody na hospitalizacjê, stajemy siê odpowiedzialni za pacjenta. Ta odpowiedzialnoœæ nie dotyczy tylko i wy³¹cznie prawid³owo przeprowadzonego badania czy te zabiegu. Gwarantujemy pacjentowi bezpieczeñstwo podczas ca³ego pobytu. Wed³ug danych European Hospital and Healthcare ederation, co piêæ dni na 30-³ó kowym oddziale dochodzi do jednego powa nego zdarzenia niepo ¹danego. Czasem mog¹ one wynikaæ w³aœnie ze z³ej organizacji pracy, nienale ytej opieki nad pacjentem, braku przep³ywu informacji. Pacjent skierowany na badania diagnostyczne czy to w ramach struktur szpitala, czy te innego zak³adu opieki zdrowotnej czêsto pozostawiony jest sam sobie, bez opieki, formalnego przekazania, itp. (dokoñczenie na str. 5) Nie tylko NIK OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA W ostatnich miesiącach ryzykujemy utratą szerszej perspektywy spojrzenia w ogniu kontroli trwającej już niemalże pół roku. Nasz Szpital po jej zakończeniu nie będzie zapewne już taki sam, jednakże zmiany będące skutkiem wyzwań kontrolnych są jedynie cząstką problemów, z jakimi musimy się zmierzać. Choæ podjête dzia³ania kontrolne wyzwoli³y w du ej czêœci naszego œrodowiska szpitalnego tak wiele emocji, to jednak dobr¹ yciow¹ postaw¹ jest próba wyci¹gania konstruktywnych wniosków i budowania na ich bazie jakiegoœ dobra. Doœæ dosadnie przypomniano nie wiadomo dlaczego budz¹ce w¹tpliwoœci stwierdzenie, e nawet przestrzeñ akademicka nie jest wy³¹czona z publicznej sfery ycia. Wa ne jest przypomnienie, e jesteœmy obdarzonymi zaufaniem depozytariuszami publicznych œrodków. Choæ czêsto mog³oby nam siê wydawaæ, e prowadzona przez nas zaszczytna misja (jak wybiliœmy na medalu: salus aegroti, educatio, scientia), zwalnia³aby nas z wszelkiego zewnêtrznego monitoruj¹cego nas ogl¹du. Wystarczy przypomnieæ, e choæby kwoty publiczne, którymi dysponujemy ka dego roku s¹ wiêksze ni na przyk³ad bud et lekarzy rodzinnych jednej czwartej polskich województw. Warto o randze tej powierzonej nam kwoty pamiêtaæ w³aœnie w kategorii depozytu zaufania. Dobrze by³oby, gdyby przeprowadzana kontrola proponuj¹c bie ¹ce korekty, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cego prawa i zdrowego rozs¹dku zapocz¹tkowa³a szersz¹ refleksjê od wielu lat przez nas (okazuje siê zbyt nieœmia- ³o) inicjowan¹, zwi¹zan¹ z prawnymi aspektami dzia³ania szpitali klinicznych. Wyczuwamy, e jeœli chcemy tworzyæ sprawnie dzia³aj¹ce szpitale czekaæ nas pewnie bêdzie musia³a pewna rewolucja prawna, ale tak e droga mozolnego pe³nego refleksji dzia³ania. Takiego, które prze³amuje pewne utarte œcie ki. Choæ mo e to (dokoñczenie na str. 5) nowiny szpitalne 3

4 konferencje VI Ogólnopolskie Repetytorium Pulmonologiczne ot. Archiwum Najnowsza wiedza Wdniach 6-7 marca 2009 r. w Poznaniu odby³a siê konferencja szkoleniowa w zakresie chorób p³uc zatytu³owana Repetytorium Pulmonologiczne. To ju szósta edycja spotkania zorganizowana przez Katedrê i Klinikê Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej (dawniej Klinika tyzjopneumonologii) w Poznaniu przy wspó³udziale Towarzystwa Wspierania Pulmonologii Poznañskiej. Kierownikami naukowymi Repetytorium byli: prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel i prof. dr hab. Witold M³ynarczyk. Konferencja odby³a siê w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Nowoczesne, przestronne sale Centrum s¹ wspania³ym miejscem do tego typu spotkañ, tym bardziej, e grono uczestników Repetytorium z czasem sukcesywnie siê powiêksza. Sesje W tym roku w konferencji wziê³o udzia³ oko³o 350 lekarzy, a wœród nich pulmonolodzy, interniœci, lekarze rodzinni oraz specjalizuj¹cy siê w wymienionych dziedzinach. Spotkanie zosta³o podzielone na 4 sesje tematyczne: diagnostyczn¹, alergologiczn¹, terapeutyczn¹ i onkologiczn¹. Tradycyjnie w pierwszym dniu konferencji odby³a siê dodatkowo sesja satelitarna, w tym roku dotycz¹ca diagnostyki i leczenia mukowiscydozy zatytu³owana Mukowiscydoza - wyzwanie medycyny doros³ych. Podobnie jak w poprzednim roku, zorganizowano równie warsztaty pulmonologiczno-spirometryczne i aerozoloterapii, dziêki którym uczestnicy mogli nauczyæ siê praktycznej obs³ugi spirometru i poznaæ zasady prowadzenia terapii inhalacyjnej. Uczestnicy Wyk³adowcami Repetytorium byli wybitni specjaliœci pulmonolodzy i interniœci z ca³ej Polski, którzy przekazali uczestnikom spotkania najnowsz¹, usystematyzowan¹ wiedzê. Jak co roku streszczenia wyk³adów wydane zosta³y w specjalnym numerze Przewodnika Lekarza, z udzia³em wydawnictwa Termedia, które po raz kolejny objê³o patronat medialny nad konferencj¹. Organizatorzy Repetytorium zadbali równie o stronê rozrywkow¹ spotkania. W pi¹tkowy wieczór, wspominaj¹c czasy studenckie, uczestnicy bawili siê w klubie Eskulap przy rytmach kapeli rockowej. Dr med. Barbara KuŸnar-Kamiñska Konferencja Naukowo Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Zakażenia w transplantologii Transplantacja komórek hematopoetycznych jest dzisiaj uznan¹ metod¹ leczenia chorób nowotworowych i nienowotworowych krwi. Zaka enia nale ¹ do najpowa niejszych wczesnych powik³añ potransplantacyjnych, obarczonych wysok¹ œmiertelnoœci¹. W dniu r. pod patronatem PTHiT odby³a siê konferencja dotycz¹ca tego zagadnienia. Prof. Danuta Dzier anowska (Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa) przedstawi³a wspó³czesne mo liwoœci diagnostyki zaka eñ bakteryjnych u chorych poddanych leczeniu przeciwnowotworowemu oraz transplantacji. Dr med. Lidia Gil (Katedra i Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Uk³adu Krwiotwórczego UM, Poznañ) omówi³a zagadnienie wystêpowania i leczenia inwazyjnych grzybic po przeszczepieniu szpiku. Prof. Jan Styczyñski (Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, CM UMK, Bydgoszcz) omówi³ ryzyko rozwoju potransplantacyjnej EBV-zale nej choroby limfoproliferacyjnej wraz z aktualnymi rekomendacjami europejskimi, dotycz¹cymi rozpoznawania i leczenia tego schorzenia. Przedstawione tematy wzbudzi³y du e zainteresowanie, co znalaz³o wyraz w interesuj¹cej dyskusji. Dr med. Lidia Gil Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel 4 nowiny szpitalne

5 komentarze OKIEM DYREKTORA NACZELNEGO SZPITALA (dokoñczenie ze str. 3) Niechciana starość System opieki zdrowotnej jest bezlitosny. Prognozy epidemiologiczne wskazuj¹, e staroœæ bêdzie jednym z g³ównych problemów klinicznych i kosztowych, z którymi bêd¹ musia³y zmierzyæ siê szpitale. W roku 1960 odsetek osób powy ej 65 roku ycia by³ w Polsce szacowany na niespe³na 6%. Dzisiejsze statystyki mówi¹ ju o blisko 14% tej grupy wiekowej, choæ w czêœci krajów, jak np. w Niemczech dochodz¹ do 20%. Przewidywana œrednia d³ugoœæ ycia dla krajów OECD szacowana jest na 81 lat. Tak e i w naszym Szpitalu kwalifikujemy do zabiegów osoby coraz starsze. Nowe technologie medyczne predysponuj¹ do takich decyzji. Znów jednak pozostawiamy pacjenta, g³êboko wierz¹c, e ostry szpital za³atwi wszelkie problemy. W Polsce blisko 60% nak³adów na ochronê zdrowia przeznaczanych jest na leczenie szpitalne, podczas gdy w innych krajach E uropy Zachodniej znacznie wiêksz¹ wagê przyk³ada siê do lecznictwa ambulatoryjnego, opieki d³ugoterminowej i domowej. Niedawno trafi³a do naszego Szpitala starsza osoba w schy³kowym stadium choroby nowotworowej. Przez kilka tygodni w czasie hospitalizacji w innej placówce nikt w otoczeniu, zw³aszcza medycznym, nie pomyœla³ o tym, e mo e warto by wdro yæ ywienie dojelitowe. Potrzeba by³o skrajnego wyczerpania, by zauwa yæ mo liwoœci dzisiejszej medycyny. Opieka zdrowotna w Polsce nie jest przygotowana na staroœæ. A czy jest przygotowany Szpital Przemienienia Pañskiego? Jan Talaga Dyrektor Naczelny Szpitala Wybory Jednoślady Zapraszamy wszystkich Pracowników i Przyjació³ Szpitala na rajd rowerowy i motocyklowy 30 maja. Szczegó³owe informacje: u pani Anna Ruszczak oraz na stronie intranetowej. Wdniu 18 maja (poniedzia³ek) o godz w sali wyk³adowej przy ul. D³ugiej 1/2 (III piêtro) odbêdzie siê zebranie wyborcze lekarzy zatrudnionych w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego. Celem spotkania bêdzie wybór delegatów do w³adz Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na nastêpn¹ kadencjê. Wymogiem wybrania delegatów spoœród naszego grona jest obecnoœæ w pierwszym terminie co najmniej 20% lekarzy. Opiekunem spotkania bêdzie pani dr Emilia Schneider. Proszê o odpowiedzialne podejœcie do zaproszenia oraz obecnoœæ. Szczepan Cofta Naczelny Lekarz Szpitala (dokoñczenie ze str. 3) stwierdzenie jest nieco enigmatyczne, kryj¹ siê pod nim g³êbokie warstwy wyzwañ. Poddaj¹c siê kontroli i próbuj¹c j¹ twórczo wykorzystaæ nie mo emy zapominaæ o innych troskach i wyzwaniach bie ¹cych. Chocia by 1) koniecznoœci podejmowania pilnych starañ o uporz¹dkowanie usytuowania oddzia³u intensywnej terapii w budynku przy ulicy D³ugiej, a nastêpnie pracowni endoskopowej (wymaga to wieloczynnikowej i skoordynowanej pe³nej entuzjazmu si³y przebicia); 2) kontynuacji przygotowañ do przeniesienia dzia³alnoœci z budynku przy ulicy D³ugiej na Szamarzewskiego (to kapitalna perspektywa porz¹dkowania struktury Szpitala); 3) budowaniu sprawnoœci organizacyjnej Szpitala w dzia³alnoœci medycznej, administracyjnej i przede wszystkim tej na ich styku (to delikatnie wyra one, choæ w codziennej rzeczywistoœci wymaga³oby nieraz miotania gromami oprócz oczywiœcie wzajemnej edukacji i perswazji); 4) wychodzenia twórczo z zaklêtego krêgu informatycznych zawirowañ; 5) rozwa nego modelowania kadrowego bogactwa (co jest zadaniem szczególnie trudnym i odpowiedzialnym, zw³aszcza w kontekœcie wszelkich regulacji organizacyjnych i p³acowych); OKIEM NACZELNEGO LEKARZA SZPITALA 6) kontynuowania dobrych starych i odwa nie przyjmowanych nowych sposobów funkcjonowania Szpitala: rozwa nych i odwa nych; wi¹ e siê to z odpowiedziami na wiele pytañ zadawanych w ostatnich latach przez zarz¹dzaj¹cych (chocia by: jaka mo e byæ rola partnerstwa publiczno prywatnego? Jak prowadziæ odpowiedzialn¹ politykê akredytacyjn¹? Jak harmonizowaæ przenikaj¹ce siê trzy sektory naszej misji?). Powy ej wymienione zarysy wyzwañ nie tylko mog¹ przyprawiaæ o zawrót g³owy, ale musz¹ budziæ do twórczego wspó³dzia³ania. Szczepan Cofta Naczelny Lekarz Szpitala nowiny szpitalne 5

6 hospicjum Głosy dla hospicjów ot. Archiwum Koncert chóru Profesora Stefana Stuligrosza w podziękowaniu darczyńcom Hospicjum Aula UAM 14 lutego 2009 r. Koncert charytatywny ale tak oczywiœcie to wcale nie jest prze- ytek rodem z Lalki Prusa lub innej dziewiêtnastowiecznej powieœci! Jak co roku spotkaliœmy siê, aby œwiêtowaæ dzieñ hospicjum, aby wyraziæ wdziêcznoœæ darczyñcom poznañskiego oddzia- ³u Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. W dzieñ œwiêtego Walentego, kiedy myœlimy ywiej o uczuciach serdecznoœci, dobroci i mi³oœci, Aula Uniwersytetu Adama Mickiewicza w odœwiêtnej atmosferze przywita³a licznie zgromadzonych goœci. To ci, którzy wspieraj¹ od lat ideê hospicjum niesienia ulgi i towarzyszenia w cierpieniu tym, dla których nie ma ju prostej nadziei na wyleczenie. Jest tych wypróbowanych Przyjació³ hospicjum wielu, pomagaj¹cych bardzo realnie darami w naturze, finansami, swoj¹ dobr¹ myœl¹ i darem niezwykle cennym, jakim jest czas. W ten czy inny sposób ka dy zostawia nam cz¹stkê siebie. Szczególne miejsce wœród przyjació³ zaj¹³ tego wieczoru Pan profesor Stefan Stuligrosz ze swoim chórem. Niezwyk³a pogoda ducha Mistrza i przepiêkna muzyka stworzy³y niepowtarzalny klimat spotkania. Dodatkow¹ niespodziank¹ by³y czytane przez prowadz¹c¹ koncert Pani¹ Monikê Stachursk¹, fragmenty kolejnego tomu pamiêtników Pana Profesora. Przenios³y one s³uchaczy w odleg³e lata, kiedy ca³kowicie inna rzeczywistoœæ polityczna nie pozwala³a na swobodne przemieszczanie siê i koncertowanie. Nie przeszkadza³o to jednak, wyj¹tkowym spotkaniom i odkrywaniu wspólnoty ludzi, dla których muzyka stanowi istotn¹ czêœæ ycia i wartoœæ, wspólnoty przekraczaj¹cej bariery ustrojowe i œwiatopogl¹dowe. Niezwy- k³a opowieœæ Mistrza Stuligrosza malowana muzyk¹ pozwoli³a nam wejœæ w œwiat harmonii, piêkna i znaleÿæ w nim wytchnienie i odpoczynek. Wa nym akcentem uroczystoœci by³o wrêczenie nagród i tytu³ów honorowego cz³onka Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oddzia³ w Poznaniu oraz zaszczytnego miana Przyjaciela Hospicjum. Koncert w Auli Uniwersyteckiej niepowtarzalny dziêki swemu przes³aniu i klimatowi prawdziwej miêdzyludzkiej przyjaÿni wpisuje siê w miêdzynarodow¹ akcjê G³osy dla hospicjów koncertów organizowanych corocznie na ca³ym œwiecie dla wspierania idei hospicyjnej. Dzieñ ten obchodzony bêdzie jesieni¹. Nasze poznañskie g³osy wybrzmia³y dla Hospicjum ju u schy³ku zimy. Lek. med. Halina Bogusz 6 nowiny szpitalne

7 palium Światowy Dzień Chorego w hospicjum Nasz cel Dobre jest to co minê³o Dobre jest to co nadchodzi A nawet dobra jest teraÿniejszoœæ Z. Herbert Prof. Jacek uczak z prof. Stefanem Stuligroszem Wyróżnieni Przyjaciele Podczas Koncertu Dziêkczynnego dla Darczyñców Hospicjum Palium wrêczono wyró nienia. Z r¹k profesora Jacka uczaka tytu³ Przyjaciela Hospicjum otrzymali: Joanna Bobrzyk za wieloletnie osobiste zaanga owanie w organizacjê i prowadzenie dzia³añ wolontaryjnych. Maciej Janicki za wielokrotn¹, hojn¹ pomoc ofiarowan¹ pacjentom Hospicjum Palium oraz ich rodzinom. S³awomir So³kiewicz za wielokrotne, bezinteresowne wspieranie dzia- ³alnoœci Hospicjum Palium. Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 15 oraz Zespó³ Szkó³ z Oddzia³em Sportowym Nr 1 w Poznaniu za zaanga- owanie w wolontariat. Honorowym Cz³onkostwem Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej zostali wyró nieni: Mgr Bronis³aw Kledzik w uznaniu wieloletniego wspierania rozwoju opieki paliatywnej w Polsce wydawnictwa przez MEDIA RODZINA ksi¹ ek szerz¹cych wiedzê o cierpieniach i opiece nad osobami ciê ko chorymi oraz umieraniu i œmierci. Profesor Waldemar azuga w uznaniu zas³ug za wieloletni¹ dzia³alnoœæ wspierania rozwoju Hospicjum Palium w Poznaniu. Profesor Antoni Pruszewicz w dowód uznania za docenienie roli opieki paliatywnej i powo³anie w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego pierwszej w Europie Kliniki Opieki Paliatywnej. In. Zbigniew Pyda za ca³oœæ prac architektonicznych Dzie³a Hospicjum Palium w Poznaniu. Profesor Stefan Stuligrosz w podziêkowaniu za wspania³e koncerty charytatywne wspieraj¹ce dzia³alnoœæ Hospicjum Palium. Kiedy sk³adamy sobie yczenia, najczêœciej mówimy: Przede wszystkim zdrowia. Czego mo - na yczyæ ludziom, którzy musieli rozstaæ siê ze swoj¹ nadziej¹ na zdrowie i d³ugie, szczêœliwe ycie? Ludzkiej yczliwoœci, bliskoœci kochaj¹cych osób, jak najlepszego samopoczucia Tego w³aœnie staraliœmy siê yczyæ pacjentom Hospicjum Palium w Œwiatowym Dniu Chorego obchodzonym 11 lutego w œwiêto Matki Bo ej z Lourdes. Razem z profesorem uczakiem przekazaliœmy pacjentom obu oddzia³ów wyrazy naszej serdecznoœci w imieniu ca³ego zespo³u Szpitala. Dla mnie jako osoby nie pracuj¹cej na co dzieñ wœród chorych by³a to okazja bli szego kontaktu z nimi. Wzruszaj¹ca by³a ich wdziêcznoœæ za pamiêæ. Jesteœmy dla nich i dziêki nim. To oczywistoœæ, której dotykamy ka dego dnia. S¹ celem i powodem wszystkich naszych dzia³añ. A jednak warto niekiedy z okazji œwiêta sobie o tym przypomnieæ. Lek. med. Halina Bogusz ot. Archiwum nowiny szpitalne 7

8 sekcje szpitala Ci¹g³a dostawa mediów energetycznych dla obiektów Szpitala limituje ich pracê, a przede wszystkim jest gwarancj¹ w³aœciwej ochrony zdrowia i ycia pacjentów. CIĄGŁY RUCH Bezpieczeństwo energetyczne Wzwi¹zku z powy szym pracownicy Sekcji Energetycznej tak samo jak personel medyczny pracuj¹ w ruchu ci¹g³ym. Zdarza siê, e trudno siê do nas dodzwoniæ, gdy wszyscy zajmuj¹ siê usuwaniem nie cierpi¹cych zw³oki usterek. W Sekcji Energetycznej zatrudnionych jest równie czterech pracowni- Zdniem 23 lutego 2009 roku w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pañskiego UM w Poznaniu zosta³a powo³ana Sekcja ds. Badañ Klinicznych i Naukowych (w organizacji), która jest odpowiedzialna za systemowe i ca³oœciowe objêcie zagadnieñ dotycz¹cych badañ klinicznych realizowanych w tut. Szpitalu. Sekcja podlega bezpoœrednio Naczelnemu Lekarzowi Szpitala. Powy sza komórka organizacyjna, w której zatrudnione s¹ dwie osoby: Joanna Wieczorek oraz Inga Wa³aszkowska, mieœci siê w budynku Dyrekcji na parterze w pokoju nr 6. Telefon ; fax ; adres Aktualnie, pracownicy Sekcji staraj¹ siê uporz¹dkowaæ i ujednoliciæ sprawy zwi¹zane z badaniami klinicznymi, prowadzonymi od roku 2006 w tut. Szpitalu. W tym celu: 1) Opracowano szczegó³owy rejestr do 1999 r. umów na prowadzenie baków konserwacji urz¹dzeñ energetycznych, do których obowi¹zków nale y obs³uga instalacji gazów medycznych, pró ni (VAC) oraz sprê onego powietrza. W sk³ad sekcji wchodz¹: na zdjêciu od lewej: Jacek Kamiñski, Zdzis³aw Wiœniewski, Tomasz Kobus, Grzegorz usiewicz, Pawe³ Stachowiak, Marek Karalus, Stefan Szymañski, ot. Archiwum Andrzej Juszczak oraz nieobecni na zdjêciu: Przemys³aw Klimecki, Jerzy Baczy malski, Wojciech G¹siorek, Jerzy Buliñski oraz Zbigniew KaŸmierski. Andrzej Juszczak G³ówny Energetyk Kierownik Sekcji Energetycznej a BADANIA KLINICZNE Nowa Sekcja dañ klinicznych m.in. na podstawie uprzedniego wykazu badañ. W rejestrze zawarto nazwy zleceniodawców i sponsorów badañ, nr CEBK, fazy badañ, nazwy badanych produktów leczniczych, kody protoko³ów, daty zawarcia umów, daty rozpoczêcia i zakoñczenia badañ oraz liczby uczestników poszczególnych badañ. Przysz³oœciowo planuje siê rozszerzyæ zakres informacji zawartych w rejestrze. 2) Rozpoczêto weryfikacjê kosztów aktualnie prowadzonych badañ klinicznych (ok. 80 umów), aby móc ewentualne renegocjowaæ zawarte umowy. 3) Wszczêto kontrolê wystawienia zaleg³ych faktur za badania kliniczne prowadzonych od 2006 r. Weryfikacja odbywa siê na podstawie: potwierdzonych pisemnie przez g³ównych badaczy informacji na temat odbytych wizyt przez poszczególnych pacjentów czy wykonanych procedur medycznych oraz danych uzyskanych od monitorów badañ. Ponadto w celu ujednolicenia kwestii zwi¹zanych z badaniami klinicznymi opracowana zosta³a przez Pe³nomocnika Zarz¹dzania Jakoœci¹, procedura prowadzenia badañ klinicznych, która szczegó³owo okreœla zasady postêpowania w zakresie zawierania i realizacji umów na prowadzenie badañ klinicznych oraz ich bie ¹cej sprawozdawczoœci. Powy sza procedura jest dostêpna na stronie intranetowej Szpitala. Na stronie internetowej Szpitala: znajduje siê vademecum badañ klinicznych, do którego odsy³amy badaczy i monitorów badañ, którzy s¹ zainteresowani prowadzeniem nowych badañ klinicznych na terenie tut. Szpitala. Inga Wa³aszkowska Sekcja ds. Badañ Klinicznych i Naukowych 8 nowiny szpitalne

9 Nowa szata Hospicjum Koniec i pocz¹tek Nowego Roku up³ynê³y na przygotowywaniu nowej szaty Hospicjum Palium. Wykonywane by³y drobne prace naprawcze wewn¹trz budynku, zakupiono ze œrodków poznañskiego oddzia³u PTOP nowe wygodniejsze ³ó ka dla pacjentów. Zadbano o zamontowanie zas³on na okna oraz zamocowanie nowych przes³on na salach chorych i co by³o niezwykle wa ne wymalowano pomieszczenia s³u ¹ce chorym i ich rodzinom oraz pomieszczenia edukacyjne. Szczególnie wiele zawdziêczamy Panom Marianowi Binertowi i Andrzejowi Kaczmarkowi, którzy bardzo starannie wykonywali wszystkie prace malarskie. Prof. Jacek uczak Na zdjêciach: Marian Binert i Andrzej Kaczmarek pracownicy Sekcji konserwatorsko-remontowej podczas zabezpieczania pomieszczenia bibliotecznego przed malowaniem. Dni otwarte Wsobotê 31 stycznia 2009 roku w Poradni Leczenia Bólu, znajduj¹cej siê w budynku Hospicjum Palium na os. Rusa 25A odby³y siê drzwi otwarte. W tym dniu wszystkie osoby cierpi¹ce na bóle przewlek³e, niezale nie od etiologii, mog³y skorzystaæ z fachowej porady. Od godziny 9:00-14:00 w Poradni dy ur pe³nili: dr Grzegorz Kowalski (kierownik Poradni i Pracowni Badania Bólu), dr Justyna Bieda, dr Aleksandra Kotliñska-Lemieszek, Marta ludra mgr psychologii oraz piel. Janina Nogalska. Z porad skorzysta³o w tym dniu 36 osób. Wielu z nich zosta³o przekazanych do dalszego leczenia w Poradni Leczenia Bólu lub Poradni Medycyny Paliatywnej. Drzwi otwarte w poradniach leczenia bólu organizowane s¹ w ramach ogólnopolskiego programu Ulga w bólu. Patronem honorowym i merytorycznym tego projektu jest Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Inauguracja dni otwartych odby³a siê w Poradni Leczenia Bólu w Krakowie. Kolejne dni otwarte mia³y miejsce w Poradni Leczenia Bólu w Katowicach, Tychach, Wroc³awiu i Warszawie. Dalsze planowane s¹ w Gdañsku i Szczecinie. Ide¹ ogólnopolskiego programu Ulga w Bólu jest zwiêkszenie œwiadomoœci spo- ³ecznej na temat skutecznego leczenia bólu przewlek³ego, popularyzowanie wiedzy na temat dostêpnych obecnie metod skutecznej i zarazem bezpiecznej terapii przeciwbólowej. Celem nadrzêdnym tej i podobnych akcji jest upowszechnienie dobrych praktyk w farmakologicznym leczeniu bólu przewlek³ego. Przy okazji warto wspomnieæ, e dzia³aj¹ca od 2002 roku w budynku Hospicjum Palium Poradnia jest czynna od poniedzia³ku do czwartku. Konsultacji udzielaj¹ w poszczególne dni dr Ewa B¹czyk neurolog oraz anestezjolodzy dr Grzegorz Kowalski i dr pracownicy szpitala Język migowy ot. Archiwum Informujemy, i jedna z naszych Pielêgniarek pani Ewa Napiera³a, zatrudniona w Pracowni Bronchofiberoskopii ukoñczy³a kurs jêzyka migowego. W razie potrzeby skorzystania z jej pomocy podajemy telefon kontaktowy: (061) Redakcja Krzysztof Bieda (wymagana jest wczeœniejsza rejestracja). Obecna Poradnia, która w 2006 r. uzyska³a akredytacjê Polskiego Towarzystwa Leczenia Bólu, jest sukcesorem pierwszej przy naszym Szpitalu Poradni Walki z Bólem, za³o- onej z inicjatywy profesora Jacka uczaka w 1987 r. w gmachu Szpitala przy ul. ¹kowej. Mamy wiêc za sob¹ 23 lata dzia³alnoœci. Warto pamiêtaæ, e tamtejsza poradnia sta³a siê zal¹ kiem Poradni Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego. Dr n. med. Aleksandra Kotliñska-Lemieszek nowiny szpitalne 9

10 przestrzeń Inspirująca ot. Sylwia Chudy kawiarenka Ponad miesi¹c temu hol Oddzia³u Kardiologii w gmachu Szpitala przy ul. D³ugiej zacz¹³ zmieniaæ siê nie do poznania. Projekt stworzenia kawiarenki od d³u szego ju czasu zajmowa³ ordynatora oddzia³u prof. Stefana Grajka Od lat pacjenci i ich rodziny oczekuj¹cy na wyniki operacji czy studenci nie mieli gdzie usi¹œæ. To dla nich jest to miejsce wczeœniej nie by³o tu nic. Wszyscy siê ciesz¹, bo trudno siê nie cieszyæ, jeœli mo na wypiæ kubek dobrej kawy czy ciep³ego barszczu za 1,50. Trzeba byæ przewrotnym i z³oœliwym, eby kontestowaæ przeciw tej idei. Rzeczywiste kształty Pomys³ dziêki staraniom prof. Grajka szybko nabra³ rzeczywistych kszta³tów. Pojawi³y siê cztery stoliki i dwa automaty z napojami i s³odyczami. Chêtnych do korzystania z zagospodarowanej przestrzeni nie brakuje, za to na miejsce czasem trzeba poczekaæ. Du e zainteresowanie kawiarenk¹ to najlepszy dowód na to, e by³a potrzebna nie tylko pacjentom, którzy dziœ mog¹ spokojnie porozmawiaæ z rodzin¹ i przyjació³mi, ale tak e personelowi szpitala. Wkrótce jednak okaza³o siê, e to jeszcze nie koniec. Ordynator oddzia³u chc¹c zrealizowaæ wieñcz¹cy element projektu, poprosi³ o pomoc prof. Marcina Berdyszaka, rektora Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu. Dziêki temu w ci¹gu trzech tygodni uda³o siê w kawiarence na drugim piêtrze, przez niektórych zwan¹ tak e Cafe Grajek zamieœciæ 24 prace oœmiu studentów ASP. W szpitalu sztuka dobrze oddzia³uje na pacjentów. Jest elementem, który pobudza cz³owieka do refleksji metafizycznej. Pacjenci boj¹ siê choroby, s¹ zagubieni, wiêc taka chwila spokoju jest im potrzebna wyjaœnia prof. Grajek. Przestrzeń sztuki Podczas uroczystego otwarcia wystawy Serce dla serca 16 marca prof. Stefan Grajek oraz prof. ASP Marcin Berdyszak podkreœlali niecodziennoœæ wspólnie zrealizowanego projektu, wyra aj¹c jednoczeœnie gotowoœæ do podejmowania dalszych dzia³añ. Chcia³bym, aby wystawa zosta³a na sta³e. Sprzedane prace bêdziemy zastêpowali nowymi. Liczê, e nasza wspó³praca z Akademi¹ Sztuk Piêknych bêdzie trwaæ w nieskoñczonoœæ, a wystrój holu, który jest aktualnie, nie zmieni swojego profilu t³umaczy prof. Grajek. Podczas wernisa u obecni byli równie prof. Jacek Adamczak, prorektor ds. studenckich Akademii Sztuk Piêknych, prof. Katedry Malarstwa Józef Walczak, odpowiedzialny za koñcowy efekt wystawy oraz dr Szczepan Cofta, który na zakoñczenie spotkania zauwa y³ Nasze œwiaty nie s¹ zbyt odleg³e. Myœlê, e w ca³ej naszej medycznej dzia³alnoœci te wbijamy siê w przestrzeñ sztuki. Wasza dzia³alnoœæ i nasza jest to poruszanie siê w podobnej przestrzeni, która wznosi cz³owieka wzwy. Dobre przyjęcie Niecodzienne miejsce wystawy, tematyczna ró norodnoœæ prac oraz donios³y cel z ich sprzeda y - artyœci umówili siê, e po³owê sumy, na któr¹ obraz zosta³ wyceniony przeznacz¹ dla Stowarzyszenia Serce dla serca wyjaœnia Ordynator decyduj¹ o tym, e wystawa wœród wielu budzi podziw i uznanie. Nieszablonowa kawiarenka prof. Stefana Grajka zainspirowa³a tak e lekarzy innych oddzia³ów Szpitala do snucia, na razie jeszcze w kuluarach, podobnych planów. Uwa am, e to jest dobra inicjatywa, e sztuka mo e yæ nie tylko w przestrzeni muzeum bia³ych szeœcianów i hermetycznego œrodowiska. Wa ne jest równie to, e studenci chcieli coœ od siebie daæ i e spotkali siê z tak dobrym przyjêciem lekarskiego œrodowiska dodaje Monika Gawarecka asystentka prof. Józefa Walczaka, odpowiedzialna za przygotowanie wystawy. Te s³owa potwierdza równie Agata Nowak, absolwentka Wydzia³u Grafiki ASP, studentka IV roku malarstwa, autorka czterech prac podejmuj¹cych temat p³ywaków To taki niebywa³y moment, który uœwiadamia nam, e jest odbiorca ktoœ, kogo nasza praca cieszy. Ten moment dodaje skrzyde³ i zapewnia, e warto to robiæ dalej. Zostaliœmy bardzo mile przyjêci i tym samym szczególnie docenieni. Polifoniczność wypowiedzi Uroczyste otwarcie wystawy Wystawa Serce dla serca stanowi niejednorodny zbiór prac oœmiu artystów. Ta polifonicznoœæ wypowiedzi stanowi ciekaw¹ propozycjê, wobec której warto nie pozostaæ obojêtnym. Szpital sugeruje okreœlone tematy i jest miejscem, w którym nie ka da treœæ w artystycznym opracowaniu mo e siê pojawiæ. G³ównym celem wystawy mia³ byæ optymizm wyjaœnia Jakub Malinowski, jeden z autorów prac który w emanacji kolorów tchnie przynajmniej z czêœci p³ócien. O ten pozytywny wydÿwiêk zapewne chodzi³o równie pomys³odawcy galerii na Oddziale Kardiologii. Obecne zagospodarowanie holu w pe³ni realizuje podjêty przez prof. Stefana Grajka projekt. W planach jeszcze kilka drobnych kosmetycznych zmian i... wielka szeroka kanapa rozmarza siê profesor. Artyści Monika Dziamska Na wystawie Serce dla serca mo na ogl¹daæ dwadzieœcia dwa obrazy oraz dwie grafiki. Autorami prac s¹ studenci poznañskiej Akademii Sztuk Piêknych: Ewa Boguszewska Sylwia Chudy Nadia Kotkowska Jakub Malinowski Jerzy Muszyñski Agata Nowak Tomek Pieszko Agata Tkaczyk 10 nowiny szpitalne

11 Lekcja wyobraźni Wystawa Serce dla serca w holu Oddzia- ³u Kardiologii to niecodzienna inicjatywa. Kto by³ jej pomys³odawc¹? Pomys³ jest koncepcj¹ prof. Stefana Grajka. Jakiœ czas temu profesor zaproponowa³ mi zorganizowanie obecnego pokazu malarstwa studentów naszej akademii, po³¹czonego z mo liwoœci¹ sprzeda y obrazów. Trzeba podkreœliæ te rodzaj gestu ze strony autorów, mianowicie ustalono podzia³ ewentualnych dochodów: po³owa przeznaczona bêdzie na cele Stowarzyszenia Serce dla serca, a po³owa dla autora sprzedanej pracy. W³adze naszej uczelni popar³y koncepcjê i wraz z asystentk¹ mojej pracowni malarstwa pani¹ Monik¹ Gawareck¹ podjêliœmy siê zrealizowania pomys³u wystawy malarstwa studentów Akademii Sztuk Piêknych z Poznania na terenie szpitala. Wystawa na szpitalnym oddziale jaki by³ nadrzêdny cel tego projektu? Myœlê, e ka de miejsce jest dobre do prezentacji sztuki, szpital te. Stwarza to oryginaln¹ szansê, aby stan¹æ tu na oddziale w obliczu niewyra alnej werbalnie aury specyficznego œwiata malarskiego, w którym nie opowiada siê banalnie i mitacyjnie o przedmiotach i zdarzeniach. Malarstwo bowiem daje mo liwoœci takiego ogl¹du œwiata, takiego kontaktu z innymi istnieniami, których innymi œrodkami nie da siê wyraziæ i urzeczywistniæ. Jest to œwiat, gdzie tkanka relacji zbudowana na nawykach codziennoœci przestaje funkcjonowaæ, a zaczynaj¹ ujawniaæ siê takie struktury i zale noœci, do jakich zdolna jest dojœæ tylko wyobraÿnia. S¹dzê, e ta lekcja patrzenia przyda siê ka demu. Wed³ug jakiego klucza dobrano prace na wystawê? Na wystawie znalaz³y siê obrazy zainspirowane poprzez ró ne Ÿród³a i odmienne indywidualne powody wasztuki Wartość Z Józefem Walczakiem profesorem Katedry Malarstwa Akademii Sztuk Piêknych w Poznaniu, wspó³organizatorem wystawy Serce dla serca rozmawia Monika Dziamska. ot. Sylwia Chudy ot. Janusz Marciniak runkuj¹ce takie czy inne formy wypowiedzi artystycznej. Autorzy pochodz¹ z ró nych pracowni malarskich o odmiennych za³o eniach programowych. Czy mo liwa jest zatem interpretacja wystawy prac jako ca³oœci? Zestaw znajduj¹cy siê na wystawie nie tworzy obrazów o jednolitej i scalonej wypowiedzi w ramach okreœlonej tematyki czy jakiegoœ przewodniego has³a. Nie by³o klucza, nie by³o has³a, s¹ tylko obrazy i tu mogê jedynie wyraziæ satysfakcjê i podziêkowaæ szpitalowi, e do tego wszystkiego mog³o dojœæ. Wiele lat temu bêd¹c w Niemczech odwiedzi³em w szpitalu w Kolonii Ryszarda Stanis³awskiego d³ugoletniego dyrektora Muzeum Sztuki w odzi. Na korytarzach szpitalnych widzia- ³em dzie³a sztuki najwybitniejszych artystów, ale to jednak nie nazwiska wywar³y na mnie najwiêksze wra enie. Stwierdzi³em wtedy, e obecnoœæ sztuki w szpitalu jest czymœ wyj¹tkowym gdy zmienia charakter tego miejsca. Tote pomys³ prof. Grajka zorganizowania wystawy na oddziale kardiologii spotka³ siê z moj¹ pe³n¹ aprobat¹. Myœlê, e idea jest znakomita i powinna byæ powszechna. Z ekspozycj¹ Serce dla serca wi¹ e siê jeszcze jedna wa na rzecz. Obrazy, które zakupi¹ w szpitalu pacjenci i ich rodziny, pojawi¹ siê w ich domach nie tylko z estetycznych wzglêdów, ale przede wszystkim bardzo wa nych yciowych powodów. Prace w ich rêkach nabior¹ zupe³nie innej wartoœci, ale o rzeczach najdelikatniejszych i ulotnych nie da siê za wiele powiedzieæ. Prof. zw. Marcin Berdyszak Rektor ASP w Poznaniu nowiny szpitalne 11

12 fotoreportaż Wystawa prac studentûw poznaòskiej ASP na Oddziale Kardiologii ZDJ CIA: Sylwia Chudy Zofia Owecka 12

13 z wystawy 13

14 nasza Idea wolnościowa Lekarze wielkopolscy w pracy niepodległościowej podczas zaborów i powstania wielkopolskiego Po trzecim rozbiorze Polska (ju po drugim ca³a Wielkopolska) na d³ugie lata zosta³a wykreœlona z mapy Europy. Nie oznacza³o to jednak, e Polacy pogodzili siê z utrat¹ niepodleg³oœci. Nie brakowa³o w tym czasie prób odzyskania wolnoœci si³¹. Kiedy krwawe wyst¹pienia koñczy³y siê klêsk¹, bojownicy idei niepodleg³oœciowej schodzili do podziemia, by w dogodnej chwili podj¹æ znów zbrojn¹ dzia³alnoœæ. o³nierze pruscy w szpitalu Sióstr Mi³osierdzia w Poznaniu Zaufanie społeczeństwa Od koñca XVIII wieku a do uzyskania niepodleg³oœci, na terenie zaborów, w tym zaboru pruskiego, istnia³y tajne organizacje niepodleg³oœciowe. Organizacje te rozwija³y swoj¹ dzia³alnoœæ wœród m³odzie y gimnazjalnej, akademickiej, kupieckiej i rzemieœlniczej. Na terenie Wielkopolski program tych zwi¹zków by³ nieco inny ni na terenie reszty kraju. Wielkopolska bowiem, ze wszystkich ziem polskich najbardziej by³a nara ona na wynarodowienie. Dziêki wieloletniej pracy narodowowyzwoleñczej, propagandowej i oœwiatowej licznych organizacji i stowarzyszeñ, aktywizacja polityczna i uœwiadomienie polskiego spo³eczeñstwa w Wielkopolsce szybko postêpowa³y naprzód. W pracy tej nie zabrak³o równie lekarzy. Z racji wykonywanego zawodu mieli oni u³atwiony kontakt ze wszystkimi œrodowiskami. Zaufanie, jakim obdarza³o ich spo³eczeñstwo, pomaga³o im kierowaæ pogl¹dy wielu na w³aœciwe i zgodne z ide¹ wolnoœciow¹ tory. Przyczyniali siê te do narodowego uœwiadamiania Wielkopolan. Zwolennik postępu Do pierwszych lekarzy walcz¹cych o polsk¹ sprawê nale a³ dr Karol Marcinkowski. Sta³ siê on ideowym przywódc¹ Polaków w zaborze pruskim. Urodzony w Poznaniu 20 czerwca 1800 roku, podczas studiów w Berlinie dzia³a³ w tajnych niepodleg³oœciowych organizacjach m³odzie owych. W 1822 roku zosta³ za t¹ dzia³alnoœæ aresztowany i skazany na wiêzienie. Bêd¹c ju lekarzem bra³ udzia³ w powstaniu listopadowym 1830/31 roku. Po upadku powstania przebywa³ przez kilka lat na emigracji, gdzie zapozna³ siê z ide¹ pracy organicznej. Idee te, po powrocie do Poznania, propagowa³ w œrodowiskach polskich. Zdoby³ sobie rozg³os jako doskona³y chirurg i po³o nik nie zaniedbuj¹c równoczeœnie dzia³alnoœci na polu oœwiaty narodowej. Nie uznawa³ zbrojnej walki. Propagowa³ dzia³alnoœæ pokojow¹ 14 nowiny szpitalne

15 i legaln¹. By³ zwolennikiem postêpu gospodarczego i umys³owego. Jako rzecznik pracy organicznej, d¹ y³ w jej imiê do zbli enia ziemiañstwa z mieszczañstwem. Z inicjatywy doktora Marcinkowskiego powsta³a ziemiañska spó³ka akcyjna do budowy Bazaru Polskiego w Poznaniu. Hotel mia³ u³atwiæ zbli enie tych warstw spo³ecznych. Jego otwarcie nast¹pi³o w 1841 roku. Znalaz³y w nim miejsce polskie sklepy oraz warsztaty rzemieœlnicze. We wnêtrzu mieœci³o siê te kasyno, w którym spotyka³o siê spo³eczeñstwo polskie z zaboru pruskiego. Narodowa i wolnoœciowa myœl polska promieniowa³a przez d³ugie lata z Bazaru Polskiego w Poznaniu nie tylko na Wielkopolskê, ale i na pozosta³e ziemie zaboru pruskiego: Kaszuby, Warmiê, Mazury, Powiœle i Œl¹sk. Walczący lekarze Lekarzy wspó³czesnych doktorowi Karolowi Marcinkowskiemu, walcz¹cych podobnie jak on, o sprawê polsk¹ by³o znacznie wiêcej. Spoœród nich: dr Jan Henryk Chrystian Matzig dzia³a³ po roku 1826 w Lesznie w licznych i odwa nych publikacjach domaga³ siê odbudowy pañstwa polskiego. Dr Ludwik G¹siorowski, lekarz, historyk medycyny polskiej by³ opiekunem biednych dzieci i uczestniczy³ w powstaniu listopadowym. Dr Antoni Józef Jagielski, przyjaciel Karola Marcinkowskiego z lat studenckich, aresztowany w 1822 roku za przynale noœæ do tajnego niepodleg³oœciowego zwi¹zku m³odzie y polskiej, odbywa³ karê wiêzienia w Berlinie. Po zwolnieniu pracowa³ w Poznaniu, pocz¹tkowo jako dyrektor szko³y akuszerskiej, a nastêpnie w latach by³ chirurgiem w Szpitalu Sióstr Mi³osierdzia w Poznaniu. Dr ranciszek Antoniewicz skazany za rewolucyjn¹ dzia- ³alnoœæ odsiadywa³ karê wiêzienia w G³ogowie. W latach mieszka³ w Wielkopolsce i praktykowa³ w Krobii, póÿniej w Œmiglu. Dr Julian Stanis³aw Che³minski, lekarz z Gniezna. Dzia³alnoœæ jego przypada na lata piêædziesi¹te XIX wieku. Czynny w pracy spo³ecznej i politycznej nale a³ do wspó³za³o ycieli Bazaru Polskiego w GnieŸnie i przez wiele lat by³ jego prezesem. W GnieŸnie za³o y³ równie czasopismo polityczne Lech. Wybierany wielokrotnie na pos³a do sejmu pruskiego i parlamentu niemieckiego odwa nie broni³ narodowych spraw polskich. Dr Teofil Matecki, wybitny lekarz i przyrodnik, uczestnik powstania listopadowego i ruchu rewolucyjnego w 1846 roku, karany za dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹. Bra³ czynny udzia³ w pracy Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. W latach pe³ni³ funkcje podskarbiego tego Towarzystwa, a w latach by³ przewodnicz¹cym Wydzia³u Przyrodniczego. Nale a³ do Komisji Lekarskiej PTPN. Og³osi³ kilka oryginalnych prac z zakresu chirurgii. Działalność niepodległościowa Na okres powstania styczniowego przypada³a równie niepodleg³oœciowa historia dzia³alnoœæ lekarzy: dra Józefa Koszuckiego i dra Micha³a Bolewskiego. Inny lekarz powstaniec to dr Teofil Kaczorowski. Przeœladowany za pomoc udzielan¹ powstañcom, zmuszony by³ przenieœæ siê z Pomorza do Poznania, gdzie rozwin¹³ dzia³alnoœæ w Poznañskim Towarzystwie Przyjació³ Nauk, by³ jednym z redaktorów Nowin Lekarskich, a tak e przez jakiœ czas przewodniczy³ Komisji Lekarskiej PTPN. W tym samym czasie, dzia³a³ na terenie Poznania inny lekarz, dr Teodor Jarnatowski. Studia lekarskie ukoñczy³ w Berlinie, gdzie w œrodowisku studenckim da³ siê poznaæ jako gor¹cy patriota i propagator hase³ wolnoœciowych. Znany by³ ponadto jako zwolennik laicyzacji nauki w szko³ach i wyznawca teorii Darwina. W roku 1869 zosta³ radnym miasta Poznania, a nastêpnie skarbnikiem w komitecie, który powo³a³ do ycia Teatr Polski w Poznaniu. By³ te jednym z za³o ycieli kasy wzajemnej pomocy dla rzemieœlników i kupców. By³ równie przez d³ugi czas prezesem Towarzystwa Przemys³owców i prezesem Banku Parcelacyjnego. Naukowe pismo Wydzia³u Lekarskiego PTPN Nowiny Lekarskie zawdziêcza swoje powstanie miêdzy innymi inicjatywie Ignacego Zielewicza, obok Heliodora Œwiêcickiego i Boles³awa Wicherkiewicza. Dr Eligiusz Tomkowiak Statystyki Zabiegi i czynności operacyjne wykonane w poszczególnych miesiącach w 2008 r. Oprac. Jacek Kowalski Sekcja Planowania i Analiz Powitanie Wdniu 4 marca Dyrekcja spotka³a siê z s. Krystyn¹ Jaroszewsk¹ now¹ prze- ³o on¹ Zgromadzenia Sióstr Mi³osierdzia, bêd¹cych w³aœcicielami budynków szpitalnych przy ul. D³ugiej. Podczas powitania nowej siostry odpowiedzialnej poruszono problemy zwi¹zane z bie ¹c¹ dzia- ³alnoœci¹ Szpitala, jak równie z jego niedalek¹ przysz³oœci¹. Siostra prze³o ona zwróci³a szczególn¹ uwagê na kwestiê renowacji elewacji Szpitala wraz z jego zabytkow¹ kopu³¹, która nadaje niepowtarzalny wygl¹d ca³oœci obiektu. Arkadiusz Stasiak Kierownik Dzia³u Administracji nowiny szpitalne 15

16 wolontariat W czasie sztormów Fundacja Dobrze że Jesteś Od czerwca 2005 roku undacja Dobrze e Jesteœ niesie pomoc i wsparcie pacjentom dotkniêtym chorob¹ krwi oraz szpiku kostnego. Dzia³amy na oddzia³ach onkologicznych i hematologicznych w szeœciu miastach w Polsce: Wroc³awiu, Warszawie, Krakowie, odzi, Poznaniu i Gdañsku. Pozyskujemy, szkolimy i wprowadzamy do szpitali wolontariuszy, negocjujemy z kolejnymi oddzia³ami, by w tych ciê kich chwilach nie zabrak³o rozmowy, serdecznoœci, ciep³a drugiego cz³owieka. Poznañski Oddzia³ undacji skupia grupê oko³o 80 osób, dziêki którym udaj¹ siê rzeczy, które na pierwszy rzut oka wydawa³yby siê niemo liwe. Pomocna dłoń Wolontariusze to grupa bardzo ró norodnych ludzi, m³odszych i starszych, studiuj¹cych i pracuj¹cych. Takich, którzy wczeœniej mieli ju stycznoœæ z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹ lub tych, którzy zaczynaj¹ swoj¹ przygodê z wolontariatem. Ka dy z wolontariuszy ma swoj¹ w³asn¹ motywacjê, powód dla którego znalaz³ siê na oddziale i zacz¹³ pomagaæ. Pomóc mo na ju poprzez otwartoœæ na drugiego cz³owieka, wra liwoœæ, serdecznoœæ, zdolnoœæ wywo³ania uœmiechu, bycie wsparciem i pomocn¹ d³oni¹. Ka dy z wolontariuszy uczy siê od pacjentów wielu rzeczy, uczy siê tak e samego siebie. Pełny ocean Po d³u szym przebywaniu z chorymi do ka dego dociera chyba fakt, e aden cz³owiek nie jest wysp¹ os³oniêt¹ od sztormów. Niektórym to otwiera oczy i dystansuje do ycia, wielkich ma³ych codziennych problemów, a innych ta myœl utwierdza w przekonaniu, e warto towarzyszyæ innym w czasie sztormów. Nikt przecie nie wie, co jest mu pisane, a ycie zmieniæ siê mo e z dnia na dzieñ, tak jak chwila, w której pacjenci s³ysz¹ diagnozê: To ch³oniak z³oœliwy. Czeka Pani¹/Pana chemioterapia. Ale na oceanie pe³nym wysp pojawia siê wolontariusz. Znajduje siê przy drugim cz³owieku wtedy, gdy godziny siê 16 nowiny szpitalne ot. Archiwum

17 Majówka w Ogrodzie Botanicznym ot. Marta ludra Już po raz trzeci w majówce organizowanej w Ogrodzie Botanicznym w Poznaniu uczestniczył zespół Hospicjum Palium z wolontariuszami. majówka 1 maja uroczystego otwarcia imprezy i sezonu ogrodowego dokona³ Dyrektor Ogrodu dr Karol Wêglarski oraz prof. Jacek uczak. Profesor podkreœli³ i podziêkowa³ za yczliwoœæ Dyrekcji Ogrodu i jej goœcinnoœæ, jakiej hospicjum doœwiadcza od lat. W ramach imprezy, jak co roku odby- ³y siê liczne koncerty (m.in. chóru Arion oraz dziewczêcego Chóru Szko³y Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, zespo³ów rockowych VERTIGO, Sektor C, solistów Piotra Starzyñskiego, Piotra KuŸniaka, Witka ukaszewskiego i Nicole Kuleszy), wystêpy zespo³u tañca breakdance Outlaws Crew oraz wiele imprez plenerowych organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Hipoterapii, undacji dogoterapeutycznej Ma³y piesek Zuzi, Red Husky Team, Miejsk¹ Komendê Stra y Po arnej i Stowarzyszenie Taoistyczne. Swoje stoisko zorganizowali pracownicy Oœrodka dziennego pobytu Hospicjum panie Iwona Greczka i Kinga Zieliñska, prezentuj¹c prace wykonane w ramach terapii zajêciowej przez pacjentów. Nowoœci¹ tegoroczn¹ by³y pokazy filmów o tematyce hospicyjnej, pokazuj¹ce dzie³o pomocy chorym, jakie prowadzone jest w Poznaniu ju od ponad dwudziestu lat. Jak zawsze mo na by³o tak e posiliæ siê, dosi¹œæ kucyków i przejechaæ psim zaprzêgiem. W ostatnim dniu majówki (3 maja) otworzono wystawê zdjêæ Pañstwa Urbañskich Papua w cieniu przodków. Mo na te by³o obejrzeæ obrazy i eksponaty z Papui Nowej Gwinei z kolekcji ksiêdza Jana Jaworskiego. Lek. med. Halina Bogusz d³u ¹, kroplówka wci¹ leci, cisza na oddziale jest nie do zniesienia, a myœli o chorobie, leczeniu nie daj¹ spaæ. Wolontariusz przychodzi i wnosi trochê codziennoœci i uœmiechu. Rozmawia, s³ucha, niekiedy po prostu jest obecny, przygotowuje herbatê, robi pilne zakupy, gdy pacjent izolowany nie mo e opuœciæ sali, pomaga w codziennych czynnoœciach lub prowadzi na badania. Różnorodne działania Zorganizowaliœmy Wêdruj¹c¹ Bibliotekê by poprzez lekturê ciekawej ksi¹ ki pozwoliæ pacjentom zapomnieæ choæ na chwilê o trudnej rzeczywistoœci b¹dÿ pomóc znieœæ czas walki o powrót do zdrowia czy z³agodziæ ból oczekiwania na diagnozê. Utworzyliœmy równie k¹cik zwany Przyjazn¹ Poczekalni¹ gdzie pacjenci i ich rodziny mog¹ napiæ siê kawy czy herbaty przygotowanej przez wolontariusza, zaj¹æ siê chwil¹ rozmowy. Ogromn¹ radoœci¹ jest dla nas mo liwoœæ organizowania dla naszych drogich podopiecznych œwi¹t okolicznoœciowych takich jak Pierwszy Dzieñ Wiosny, Walentynki czy w koñcu wprowadzania na oddzia³ atmosfery œwi¹t Bo ego Narodzenia i Œwi¹t Wielkanocy. Przygotowujemy w³asnorêcznie kartki okolicznoœciowe, przy akompaniamencie instrumentów œpiewamy wspólnie pieœni b¹dÿ kolêdy, sk³adamy sobie yczenia, pieczemy okolicznoœciowe wypieki. Jest to zawsze czas uroczysty, radosny, któremu towarzyszy wzajemna integracja. Wszystko to po to, by na twarzach naszych drogich pacjentów choæ na chwilê zagoœci³ uœmiech, a ich serce wype³ni³a nadzieja. Staramy siê równie doceniæ i zarazem podziêkowaæ za oddanie i ogromny wysi³ek w opiece nad pacjentem personelowi szpitala akcentuj¹c np. Œwiatowy Dzieñ Pielêgniarki 12 maja. Ważne wyróżnienie Bardzo wdziêczni jesteœmy Urzêdowi Miasta, kapitule IX edycji konkursu Poznañski Wolontariusz Roku 2008 za wyró nienie nas tym zaszczytnym tytu³em i nagrod¹ w kategorii zespo³owej oraz personelowi Oddzia³u Hematologii Szpitala im. J. Strusia za docenienie naszych dzia³añ poprzez zg³oszenie kandydatury w konkursie. Dziêkujemy naszym pacjentom za ogromn¹ yczliwoœæ i mo liwoœæ wzajemnego spotkania oraz Dyrekcji Szpitala Klinicznego Przemienienia Pañskiego i personelowi Oddzia³u Hematologii za okazane nam zaufanie i mo liwoœæ wspó³pracy. Anna Niklas Koordynator Lokalny undacji Dobrze e Jesteœ w Poznaniu nowiny szpitalne 17

18 niecodzienne Poślizg na lodowcu O sobie mówi niechętnie, dlatego pytany o zagraniczne podróże nie od razu opowiada pełen entuzjazmu. Śniada twarz zdradza jednak, że ma co opowiadać niewielu zwiedziło sześćdziesiąt pięć krajów, niosąc najpotrzebniejsze rzeczy wyłącznie na plecach. Na co dzieñ prof. Ryszard Staniszewski pracuje w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyñ w Szpitalu przy ul. D³ugiej. Ale na kilkanaœcie dni w roku pakuje plecak i podró uje do miejsc, które nieczêsto dotykaj¹ ludzkie stopy odludnych, niewymownie piêknych, nieska onych jeszcze cywilizacj¹. W czasie studiów zwiedzi³ niemal e ca³¹ Europê, ale marzenie, by pojechaæ do Indii i Nepalu zrealizowa³ dopiero w 1981 roku. Pracuj¹c w Szpitalu pozna³ sta ystkê, której m¹ organizowa³ wyjazd w Himalaje i poszukiwa³ razem ze studentami z klubu wysokogórskiego Halny lekarza. Profesor skorzysta³ z okazji i tak zaczê³a siê jego przygoda, podczas której zdoby³ swój pierwszy siedmiotysiêcznik. Kiedyœ, eby móc podró owaæ i otrzymaæ paszport zawi¹zywaliœmy towarzystwa i organizowaliœmy programy naukowe. W ten sposób w 1984 roku pojecha³em zdobywaæ wulkany w Meksyku, a rok póÿniej objecha³em Indie, Nepal, Malezjê i Singapur relacjonuje prof. Staniszewski. Od tamtego czasu co roku stara siê podró owaæ w inne ciekawe miejsca, choæ do Indii powraca³ ju osiem razy. Ksenofobiczne myślenie Podró uje na w³asn¹ rêkê woli o sobie mówiæ podró nik ni turysta. Korzysta z publicznych œrodków komunikacji, mieszka w ma³ych hotelikach pod jednym dachem z miejscow¹ ludnoœci¹. Stara siê jak najbardziej wtopiæ w codzienne ycie, by nawi¹zaæ przyjacielski kontakt z ludÿmi, do których jedzie. Chce ich poznaæ i zrozumieæ. Podró owanie uczy innego spojrzenia na œwiat i na ludzi t³umaczy profesor. Widzê, e ludzie, którzy podró uj¹ i maj¹ kontakt z innym kulturami s¹ o wiele bardziej tolerancyjni i otwarci. Podró e prostuj¹ ksenofobiczne myœlenie, ucz¹ pokory i powalaj¹ na kolana daj¹ do zrozumienia, e wszêdzie ktoœ zrobi³ coœ znacznie lepiej ni my. Ka d¹ podró prof. Staniszewski poprzedza wnikliw¹ lektur¹. Najczêœciej z przewodnikiem Lonely Planet w rêku wkracza do kraju, o którego kulturze, historii, polityce i zwyczajach wie ju prawie wszystko. Dopiero w kontakcie z ludÿmi t¹ wiedzê gotowy jest weryfikowaæ i poszerzaæ. Naj³atwiej jest ruszyæ z biurem podró y, zwiedzaæ kraj z perspektywy autobusu i piêciogwiazdkowych hoteli i nic tak naprawdê nie zobaczyæ albo widzieæ jedynie to, co przewodnik chce pokazaæ. Jak siê wêdruje tak jak ja, to mo na wybraæ, co siê chce zobaczyæ, z kim siê spotkaæ i oddaæ siê temu, co rzeczywiœcie pasjonuje stwierdza podró nik. 18 nowiny szpitalne

19 Wielka niewiadoma Mimo godzin spêdzonych na studiowaniu tras i przygotowywaniu siê do wypraw, ka da podró niesie w sobie ³adunek wielkiej niewiadomej. Nieraz okazuje siê ona niewypowiedzianym piêknem ró nobarwnych górskich powierzchni And na granicy Chile i Argentyny czy oszlifowanych promieniami s³oñca kolorowych lodowców, gdzie œnieg jest nie tylko bia³y, ale tak e z³oty i niebieski. Mo e ona byæ te jedynym z ostatnich dziewiczych miejsc prawdziwego Tybetu b¹dÿ wysepk¹ na Andamanach, gdzie cz³owiek mo e wœród raf koralowych yæ w zupe³nej samotnoœci czy lasem w dalekiej Syberii, gdzie adne drzewo nie zosta³o posadzone ludzk¹ rêk¹. Ale owa niewiadoma mo e byæ równie czasem balansowania nad przepaœci¹ ycia i œmierci, jak podczas podró y przez Ladaku indyjski Tybet do Kaszmiru, gdzie profesor zagubi³ drogê i poœlizn¹³ siê na lodowcu. Cudem uda³o mu siê nie zgin¹æ w jeziorze lodowcowym, zatrzymuj¹c siê podczas upadku na kamieniach. Nieprzygotowany do noclegu, schodz¹c z gór, na wysokoœci 3000 metrów spotka³ rodzinê nomadów, która y³a z wypasu owiec. Przenocowali mnie, nakarmili, dali miejsce przy ognisku. Wtedy ojciec rodziny, za tabletki na ból g³owy zaoferowa³ mi swoj¹ córkê. Odmówi³em wspomina prof. Staniszewski, roz³adowuj¹c atmosferê dramatycznej historii. Na szczêœcie jako lekarz, podczas swoich przepraw, nie musia³ czêsto interweniowaæ. Zwykle udziela³ doraÿnej pomocy turystom, spotkanym po drodze b¹dÿ miejscowej ludnoœci. Zawsze, jak widz¹ bia³ego, szczególnie w krajach odleg³ych to przychodz¹ i pytaj¹ o lekarstwa opowiada podró nik. Je eli mogê to zostawiam im tabletki na ból g³owy i œrodki opatrunkowe, eby nie wyrz¹dziæ krzywdy, bo oni ka dy lek traktuj¹ jako panaceum na wszystko. Pokaźna kolekcja Przez ponad dwadzieœcia lat prof. Ryszard Staniszewski skolekcjonowa³ nie tylko we w³asnej pamiêci, ale i na zdjêciach niezliczon¹ liczbê podró y do miejsc, o których nie wspominaj¹ nawet najdociekliwsze przewodniki. Z ka dej wyprawy przywozi tak e pami¹tki, z których uzbiera³ siê w domu pokaÿny zbiór ludowego rêkodzie³a. Podró nik potrafi równie ze wspomnieñ wy³owiæ galeriê ludzi, z którymi spotka³ siê w drodze i do dziœ ich wyraÿnie opisaæ; jak m³od¹ W³oszkê zamieszkuj¹c¹ Tybet, która podró uj¹c z nomadami po Azji, pisa³a o nich reporta e. To jednak te piêkne, bogate i ci¹gle ywe wspomnienia nie pozostawiaj¹ z³udzeñ, e najpiêkniejszy czas podró- owania ju nie wróci, i to nie dlatego, e prof. Staniszewski nie wybiera siê w kolejn¹ wyprawê. Kiedyœ, mo e dlatego, e tylu ludzi nie podró owa³o utrzymywa³o siê bli szy kontakt. Mieliœmy swoje hoteliki, gdzie siê spotykaliœmy przy recepcji wisia³a tablica og³oszeñ, gdzie zawieszaliœmy ostrze enia czy oferowaliœmy pomoc. Wszyscy wieczorem spotykaliœmy siê i opowiadaliœmy sobie o przygodach do rana. Dzisiaj to ju poma³u zanika ludzie nawet nie mówi¹ sobie czeœæ, co kiedyœ by³o nie do pomyœlenia, eby spotkaæ bia³ego na trasie i siê z nim nawet nie przywitaæ. Dlatego zdecydowanie najmilej prof. Staniszewski wspomina swoje pierwsze wyjazdy, z nieœmierteln¹ Konserw¹ turystyczn¹, Pasztetem szczeciñskim, budyniem i mlekiem w proszku wymienia podró nik. W tym wszystkim by³o coœ uroczego. Coca-cola to by³o marzenie ja tylko patrzy³em i pi³em wodê z kranu. Jak siê chcia³o wêdrowaæ, trzeba by³o to prze yæ. Wszystko siê skoñczy³o na pocz¹tku lat 90-tych. Wtedy do Indonezji pojecha³em po raz pierwszy bez pasztetu a w plecaku zamiast 10 kilogramów jedzenia mia³em ksi¹ eczkê czekow¹. Ekonomiczne kalkulacje Na podró e wbrew powszechnemu myœleniu profesor nie przeznacza astronomicznych sum pieniêdzy. Ludzie czêsto siê dziwi¹, kiedy przelicza koszty podró y, utrzymania, noclegu i wy ywienia, i przeznacza na wszystko 10 dolarów dziennie. Najdro szy zwykle okazuje siê bilet lotniczy, choæ profesor i tak zawsze wyszukuje najbardziej ekonomicznych po³¹czeñ. Je eli siê wêdruje tak jak ja, to koszty s¹ minimalne to zdecydowanie tañsze wyjazdy ni te do Europy zachodniej kalkuluje podró nik. Jak na prawdziwego obie yœwiata przysta³o tak e prof. Staniszewski pielêgnuje w³asne podró nicze marzenie, eby zobaczyæ wyspy na Pacyfiku. Wyruszyæ przez Australiê, Now¹ Zelandiê, na wyspy Tonga, a z nich dotrzeæ na Polinezjê i Mikronezjê. Ten drugi koniec œwiata to rzeczywiœcie moje marzenie wyznaje. Ale w ci¹gu szeœciu tygodni jest jak najbardziej osi¹galne. Moi znajomi mówi¹, e to raj na ziemi. Piêkna pogoda, yczliwi ludzie, dobre jedzenie, wspania³e morze i rafy o czym jeszcze móg³bym marzyæ? Szybkie plany Na najbli sz¹ wakacyjn¹ wyprawê profesor nie ma jeszcze sprecyzowanych podróże planów. W tym roku po raz pierwszy jest nieprzygotowany. Ka de miejsce wydaje siê dla prof. Staniszewskiego ciekawe, wa ne by umieæ na nie patrzeæ pod w³aœciwym k¹tem. Zaskoczony pytaniem o najbli szy urlop wspomina zesz³oroczn¹ wyprawê do Mongolii. Opowiada o niej z b³yskiem w oku To ogromny kraj, w którym jest wiêcej zwierz¹t ni ludzi. Z moim przyjacielem prof. Musielakiem zjechaliœmy œrodkow¹ i zachodni¹ jej czêœæ. Ale podobno wschód te jest przepiêkny. Tam chcia³bym pojechaæ decyduje ad hoc podró nik. Rok temu przewodnik, z którym jechaliœmy koniecznie chcia³ z nami z³apaæ mityczn¹ rybê Tajmin, która wa y ponad trzydzieœci kilogramów. Inne ryby eœmy ³apali, ale tej nam siê nie uda³o. Ponoæ na wschodzie mo e siê to udaæ. Mo e na dziesiêæ dni podskoczê do Mongolii, by wreszcie j¹ z³apaæ. Chocia mo e jeszcze bardziej chcia³bym tam zobaczyæ stada gazel, które licz¹ po 250 tysiêcy sztuk... Monika Dziamska nowiny szpitalne 19

20 promocja zdrowia Pocieszające statystyki ot. Monika Dziamska O Bia³ej Sobocie i têtniakach aorty brzusznej z prof. dr hab. Marcinem Gabrielem rozmawia Monika Dziamska. Po raz pierwszy zorganizowana w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń Biała Sobota spotkała się z ogrom nym zainteresowaniem pacjen tów. 7 marca br. z bezpłatnych ba dań w ramach programu zdrowot nego wczesnej diagnostyki tętnia ków aorty brzusznej skorzystało aż 116 osób. W sobotniej akcji wzięli udział m.in. prof. dr hab. Grzegorz Oszkinis i prof. dr hab. Marcin Gabriel analizując wyniki badań laboratoryjnych, dopplerowskich i ultrasonograficznych oraz udzie lając konsultacji. Jakie s¹ przyczyny powstawiania têtniaków aorty brzusznej? Istnieje wiele teorii, które t³umacz¹ powstawanie têtniaka aorty brzusznej odcinkowego uwypuklenia œciany têtnicy. Trudno jednak jednoznacznie orzec, która z nich stanowi podstawowy czynnik ich tworzenia. Wœród przyczyn, obok genetycznego pochodzenia, wymienia siê równie nadciœnienie, mia d ycê, a tak e udzia³ bakterii i grzybów, zanikanie elastycznych w³ókien oraz procesy zwyrodnieniowe zachodz¹ce w œcianie têtnicy. Czy objawy rozwijaj¹cych siê têtniaków pozwalaj¹ je wczeœniej zdiagnozowaæ? Z ca³ej populacji osób leczonych w naszej Klinice ok. 15% stanowi¹ pacjenci z têtniakami aorty brzusznej. Trzeba zaznaczyæ, e w wielu przypadkach têtniaki rozwijaj¹ siê bezobjawowo, a ich wykrycie odbywa siê przypadkowo, na przyk³ad podczas badañ urologicznych czy ginekologicznych. Czêsto w poszerzonym odcinku têtnicy powstaj¹ skrzepliny, które powoduj¹ zatory oraz niedokrwienie koñczyn i jelit. Najgorszym scenariuszem jest pêkniêcie têtniaka, które w wielu przypadkach koñczy siê zgonem. Jakkolwiek w ostatnich latach obserwujemy sta³e zmniejszanie siê odsetka chorych umieraj¹cych z powodu pêkniêtego têtniaka aorty brzusznej, to nadal jesteœmy w stanie uratowaæ tylko ok. 30% pacjentów. I to nawet przy za³o eniu, e lekarze naszej Kliniki i œciœle wspó³pracuj¹cej z nami Kliniki Anestezjologii s¹ w stanie uratowaæ nawet do 80% pacjentów z pêkniêtymi têtniakami przyjêtych do naszego Szpitala. Dlatego tak wa ne jest wczeœniejsze wykrywanie tej patologii. Sobotnia akcja skierowana zosta³a do okreœlonej grupy pacjentów, dlaczego? Program Bia³ej Soboty skierowany zosta³ do mê czyzn w przedziale wiekowym lat. Mia d yca têtnic koñczyn dolnych i têtniaki aorty to przede wszystkim problem mê czyzn i to im chcieliœmy udzieliæ pomocy w pierwszej kolejnoœci. Panowie zwykle niechêtnie chodz¹ na badania kontrolne; rzadko który, co roku poddaje siê badaniom ultrasonograficznym. Akcja przeznaczona by³a dla tych, którzy do tej pory tylko z koniecznoœci decydowali siê na wizytê u lekarza. Akcja Bia³ej Soboty w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyñ odby³a siê po raz pierwszy. Jakie przyœwieca³y jej cele i jakie przynios³a efekty? Zdajemy sobie sprawê, e istnieje du a grupa pacjentów, którzy cierpi¹ na objawy mia d ycowego niedokrwienia koñczyn. Ale jednoczeœnie œwiadomoœæ ponad pó³rocznego oczekiwania na wizytê w Poradni Chirurgii Naczyñ zniechêca ich do szukania fachowej pomocy. Z drugiej strony dla czêœci mê czyzn pojawienie siê w kolejce wœród pacjentów z amputowanymi koñczynami i z czêstymi, ale skrywanymi objawami impotencji jest swego rodzaju zaprzeczeniem ich mêskoœci. Im wszystkim chcieliœmy stworzyæ mo liwoœæ wykonania podstawowych badañ diagnostycznych w kierunku schorzeñ mia d ycowych i têtniaków aorty brzusznej. O celowoœci naszego postêpowania mog¹ œwiadczyæ wyniki przeprowadzonych badañ. W 9 przypadkach wykryliœmy têtniaki aorty, o których pacjenci nie mieli najmniejszego pojêcia. Jeden z nich trafi³ na oddzia³ w trybie pilnym, z tzw. objawowym têtniakiem. U 14 dalszych pacjentów stwierdziliœmy objawy skrajnego niedokrwienia koñczyn dolnych, wymagaj¹ce wdro enia intensywnego leczenia zachowawczego lub operacyjnego. U ponad 60% pacjentów wystêpowa³y liczne czynniki ryzyka rozwoju mia d ycy. Wszyscy oni zostali poinformowani o mo liwoœciach profilaktyki i leczenia. W tym zakresie bardzo pomocny okaza³ siê udzia³ w programie pani dr med. Katarzyny Pawlaczyk-Gabriel z Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnêtrznych, udzielaj¹cej konsultacji w zakresie terapii nadciœnienia têtniczego. Czy w zwi¹zku z tak du ym zainteresowaniem oraz znacz¹cymi wynikami przeprowadzonych badañ planowane s¹ w przysz³oœci podobne akcje? Trzeba przyznaæ, e powodzenie akcji przeros³o nasze wyobra enie. Ju na trzy dni przed Bia³¹ Sobot¹ lista chêtnych by³a zamkniêta. Jak dowiedzieliœmy siê od pacjentów do udzia³u w akcji byli zachêcani nawet w czasie kazañ w koœcio³ach. Niestety musieliœmy odmówiæ wielu osobom, obiecuj¹c jednoczeœnie, e nie by³a to ostania taka akcja. Na pewno powtórzymy j¹ w nadchodz¹cych miesi¹cach. Na koniec chcia³bym podziêkowaæ wszystkim osobom uczestnicz¹cym w zorganizowaniu i przeprowadzeniu akcji. 20 nowiny szpitalne

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!!

Do wygrania, oprócz własnego zdrowia, nagrody rzeczowe!!! Dbam o swoje piersi 15 października obchodzony jest Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi. Jest to dobra okazja by pomyśleć o profilaktyce raka piersi i rozpocząć regularne samobadanie piersi oraz udać

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych

VADEMECUM. Rehabilitacja. Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych. Rehabilitacja w warunkach domowych Rehabilitacja Rehabilitacja to kompleksowe post powanie, które ma na celu przywrócenie pe nej lub mo liwej do osi gni cia sprawno ci zycznej i psychicznej, zdolno ci do pracy i zarobkowania oraz zdolno

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania

Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Rozp. w sprawie pobierania, przechowywania i przeszczepiania Dz. U. 2009 nr 213. Data publikacji: 16 grudnia 2009 r.poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o.

Propozycja szkolenia z zakresu: Supra Brokers sp. z o.o. z zakresu: Dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów prawa 1 Szanowni Państwo, jako wiodący broker i doradca ubezpieczeniowy sektora medycznego, reprezentujący interesy ponad 200 szpitali w całej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W roku 2013 na podstawie raportów nap³ywaj¹cych z 18 oœrodków transplantacyjnych (CIC), posiadaj¹cych pozwolenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS OTWARTY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY WIELOKULTUROWY WROCŁAW KONKURS FOTOGRAFICZNY maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wawel S.A. z siedzibą w Krakowie Zarząd Wawel Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, przy ul. Władysława Warneńczyka 14, wpisanej do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu.

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu. Załącznik do zarządzenia Rektora nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE LII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Szczecinie 9-11 listopada 2012, Szczecin

SPRAWOZDANIE LII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Szczecinie 9-11 listopada 2012, Szczecin SPRAWOZDANIE LII Konferencja Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego w Szczecinie 9-11 listopada 2012, Szczecin 1. Przedstawienie porządek obrad przez Przewodniczącą KWSM CZĘŚĆ PIERWSZA: Przyjęcie protokołów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu

UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu UCHWAŁA NR XI/173/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Chorzowskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Na podstawie art. 5c w związku z art.7 ust.1 pkt 17 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W MARKUSZOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawowym celem powołania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi

Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Doły -Marysińska w Łodzi Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Doły -Marysińska" w Łodzi I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR -SPECJALIZACJE

INFORMATOR -SPECJALIZACJE INFORMATOR -SPECJALIZACJE Informator został przygotowany w oparciu o specjalizacje z których akredytacje posiada Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Uniwersytet, został wybrany

Bardziej szczegółowo

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO data: 23 kwietnia 2016 r. (sobota) miejsce: Krakowski Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu pod nazwą "Najładniejsza elewacja 2014 roku" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

Uchwała Nr 1 z dnia 14 czerwca 2016 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art.409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Pana

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

I WARSZTATY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 17 MAJA 2010, POZNAŃ

I WARSZTATY OPIEKI FARMACEUTYCZNEJ 17 MAJA 2010, POZNAŃ I Warsztaty Opieki Farmaceutycznej organizowane przez Młodą Farmację Poznań, Studencie Koło Opieki Farmaceutycznej, Pracownię Farmacji Praktycznej Katedry i Zakładu Technologii Postaci Leku Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii

Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii SEPZ-I.5563.12.3.2014.AP Regulamin Konkursu II Małopolskie Dyktando Niepodległościowe Po polsku o historii dla uczniów kl. IV-VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Zapisy na kursy B i C

Zapisy na kursy B i C Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego Zapisy na kursy B i C rok akademicki 2016 / 2017 procedura i terminarz Gdańsk, 2016 Tok studiów w Instytucie Psychologii UG Poziomy nauczania i ścieżki specjalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2016 r. Piotr Dubicki oraz Romuald Olbrych działając na podstawie upoważnienia zawartego w postanowieniu z dnia 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003

Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Tadeusz Trzaska Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja Sekcja Chirurgii Kolana, Artroskopii i Traumatologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego w latach 1981-2003 Sekcja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ]

2. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1[ ], 2[ ], 3[ ] Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 roku OD: Family Fund Sp. z o.o. S.K.A ul. Batorego 25 (II piętro) 31-135 Kraków DO: Zarząd Starhedge S.A. ul. Plac Defilad 1 (XVII piętro) 00-901 Warszawa biuro@starhedge.pl

Bardziej szczegółowo