SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy 07/11 1

2 ZAMAWIAJĄCY Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Chodźki 2, Lublin; tel./fax Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu jednorazowego (znak sprawy -07/11). OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU SIWZ I STANOWI JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ NA KOŃCU SIWZ I STANOWI JEJ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ. Użyte w Specyfikacji skróty i terminy: a) SIWZ niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia b) Pzp ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) c) Zamawiający Dziecięcy Szpital Kliniczny im. prof. Antoniego Gębali w Lublinie d) Wykonawca podmiot, który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożył ofertę lub zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego I. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawcy przedstawią oferty zgodne z wymaganiami SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu. 3. Oferta winna być sporządzona na FORMULARZU OFERTOWYM, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca, jako załącznik do oferty, dołączy kopię dokumentu, winna ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca. 6. Nie dopuszcza się do składania ofert wariantowych i alternatywnych. 7. Dopuszcza się składanie ofert częściowych obejmujących poszczególne zadania. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 9. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 10. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, formie pisemnej w języku polskim w sposób trwały (np. na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem) w formie zapewniającej czytelność jej treści oraz być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 11. Załączniki do oferty stanowiące jej integralną część winny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 12. Wszystkie strony oferty oraz wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany lub poprawki powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie oferty w sposób trwały. 15. Dokumenty, co do których Wykonawca zastrzega ich poufność i które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania należy zgrupować i oddzielić je od pozostałej części oferty, w sposób uniemożliwiający wgląd do nich przez przedstawicieli pozostałych wykonawców i oznaczyć je klauzulą nie udostępniać. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty określone jako zastrzeżone. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz z późniejszymi zmianami). Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane podczas otwarcia ofert tj. m.in.: dane Wykonawcy, informacje dot. ceny, okresu gwarancji. 16. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone dokumenty. II.. WYMAGANE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ ZŁOŻYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust 1 Pzp. 1) Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia złożone na podst. art. 24 ustawy Pzp zał. nr 3 do SIWZ 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzajace, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert; 2

3 4) Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajace, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiace przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8 Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, oferta powinna zawierać dokumenty, o których mowa w niniejszym punkcie SIWZ, w odniesieniu do każdego z Wykonawców osobno. III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. e) oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 PZP Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o dokumenty/zaświadczenia/oświadczenia/wykazy przedłożone przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w pkt. IV SIWZ na potwierdzenie warunków określonych powyżej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie po uprzednim zbadaniu, czy Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Pzp. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 Pzp (z uwzględnieniem regulacji zawartej w art. 26 ust.3 Pzp). Zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeśli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. IV. DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA JAKIE MAJĄ PPRZEDŁOŻYĆ WYKONAWCY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp załącznik nr 4 do SIWZ. V. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY 1. Formularz OFERTA załącznik nr Wypełniony formularz kosztorysu ofertowego załącznik nr Deklaracja zgodności a w przypadku posiadania innych dokumentów dodatkowo aktualne zaświadczenia, atesty (lub inne dokumenty) świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty. 4. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych jeśli asortyment zawiera substancje niebezpieczne. 5. Instrukcje postepowanie, obsługi oferowanego asortymentu w tym postępowanie w zakresie dezynfekcji i sterylizacji przy asortymencie wielorazowego użytku 6. Dowód wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, do oferty należy dołączyć poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię, a oryginał dostarczyć w osobnej kopercie. 3

4 7. W przypadku osób fizycznych składają one oświadczenie z zakresu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a także oświadczenie Wykonawcy wskazujące osobę upoważnioną w do występowania i skadania oferty w jej imieniu. 8. Ewentualne pełnomocnictwo, jeśli uprawnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. W przypadku złożenia oferty przez kilka podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum), należy złożyć pełnomocnictwo zawierające oświadczenia woli wszystkich członków konsorcjum, wskazujące na osobę umocowaną (np. lider, radca prawny, etc.) do reprezentowania przedsiębiorców w udziale w określonym postępowaniu o zamówienie publiczne i do ich podpisywania w jego imieniu umów. Dokument niniejszy winien wyliczać wszystkich Wykonawców wraz z ich podpisami. 9. Oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia podwykonawcom ze wskazaniem zakresu podwykonawstwa (oświadczenie wymagane jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć realizację umowy innym podmiotom, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp). VI. TERMIN WYKONANIA UMOWY 1. Wymagany termin realizacji zamówienia 36 miesiący. 2. Dostawy na koszt i ryzyko Wykonawcy. VII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami: Zadania nr 1 23: CENA 70% JAKOŚĆ 30% 1. cena najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert x waga procentowa x 100 cena oferty liczonej (brutto) Przy przeliczaniu ceny w ramach tego kryterium zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie ze wzorem. W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 70 pkt. 2. jakość ilość punktów uzyskana za parametry techniczne w badanej ofercie x waga procentowa x 100 największa ilość punktów uzyskana za parametry techniczne spośród wszystkich ofert Ocena jakości dokonana zostanie przez komisję przetargową na podstawie próbek dostarczonych przez Wykonawcę. W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru, Wykonawca może otrzymać maksymalnie 30 pkt. Oferta zawierająca asortyment, który nie będzie spełniał wymagań zawartych w SWIZ (opis przedmiotu zamówienia) zostanie odrzucona. Zadania nr 24 50: CENA 100% 1. cena najkorzystniejsza cena (brutto) spośród zakwalifikowanych ofert x waga procentowa x 100 cena oferty liczonej (brutto) Przy przeliczaniu ceny w ramach tego kryterium zamawiający zastosuje ceny brutto zgodnie ze wzorem. W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zamieszczonego powyżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty (także koszty dostawy i inne) z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 2. Cena jest kwotą jaką Zamawiający zapłaci za zrealizowanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę ofertową. 4

5 3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie oraz podana do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca poda ceny netto i brutto. 4. Zaproponowane ceny jednostkowe pozostają stałe przez cały okres realizacji umowy. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 złł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 5 400,00 zł Zadanie 22 20,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 7 20,00 zł Zadanie 24 20,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 9 300,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 10 80,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 28 70,00 zł Zadanie 12 90,00 zł Zadanie 29 35,00 zł Zadanie 13 10,00 zł Zadanie 30 80,00 zł Zadanie 14 70,00 zł Zadanie 31 30,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 32 85,00 zł Zadanie 16 2,00 zł Zadanie 33 95,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 34 60,00 zł Zadanie 35 50,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 37 25,00 zł Zadanie 38 2,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 41 20,00 zł Zadanie 42 5,00 zł Zadanie 43 5,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 47 20,00 zł Zadanie ,00 zł Zadanie 49 10,00 zł Zadanie ,00 zł do dnia , godz. 09: Wadium może być wniesione w: pieniądzu na konto Zamawiającego, nr konta: Kredyt Bank S.A , poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 2. Gwarancje i poręczenia, o których mowa wyżej muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wskazywać wszystkie bez wyjątku wymienione w art. 46 ust 4a oraz 5 Pzp okoliczności, w których wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewem. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium przetarg na dostawy sprzętu medycznego. 3. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w Pzp lub niniejszej SIWZ, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub, gdy Wykonawca nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 5. Wadia zostaną zwrócone Wykonawcom zgodnie z zasadami określonymi w art. 46 ustawy Pzp. X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 1a Pzp. 2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 3. Zamawiający zamieści treść pytań wraz z wyjaśnieniami na swojej stronie internetowej oraz prześle treść pytań i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.4-6 Pzp. Dokonaną zmianę Zamawiający umieszcza na stronie internetowej oraz przesyła Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. XI. OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT 1. Koperta powinna być zaadresowana na zamawiającego na adres podany na wstępie, powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenia: OFERTA NA DOSTAWY OGÓLNOSZPITALNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO (nr sprawy 07/11) oraz NIE OTWIERAĆ PRZED , GODZ. 10:00. 5

6 Wymagane dokumenty oraz oferta winny być umieszczone w zamkniętej kopercie. Zaleca się opatrzenie koperty pieczęcią zawierającą dane Wykonawcy. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Chodźki 2, Lublin, w pokoju nr 212 (Dyspozytornia) nie później niż do , godz. 09:30 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone Wykonawcom w trybie art. 84 Pzp. 3. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez ofertę przed terminem składania ofert. a) w przypadku wycofania oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt. XI SIWZ z dopiskiem wycofanie. b) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów wykonawca powinien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualnie dokumenty należy zamieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonych jak w pkt. XI SIWZ z dopiskiem zmiana. XIII. XIV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu godz. 10:00, w pokoju nr 210 w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, ul. Chodźki 2, w Lublinie. TERMIN, DO KTÓREGO WYKONAWCA BĘDZIE ZWIĄZANY ZŁOŻONĄ OFERTĄ Okres związania ofertą wynosi 60 dni, tj. do dn r. XV. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. 2. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp. 3. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający ogłosi nazwy Wykonawców, ich adresy i ceny ofertowe oraz okres gwarancji. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle informację zawierającą nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny. 5. Oferty (z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania) udostępniane będą w Zespole Zamówień Publicznych, pok. nr Zamawiający dokona badania ofert na posiedzeniu niejawnym. 7. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. 8. Zamawiający wykluczy Wykonawców, w stosunku do których zachodzi chociaż jedna przesłanka wymieniona w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 Pzp. 9. Zamawiający odrzuci oferty jeżeli zachodzi chociaż jedna przesłanka wskazana w art. 89 ust. 1 pkt. 1 8 Pzp. 10. W toku dokonywania oceny złożonych ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert, zgodnie z art.87 ust.1 Pzp. 11. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty zgodnie z art. 87 ust Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w Pzp i w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą. 13. Wynik postępowania zostanie przekazany i/lub opublikowany zgodnie z art. 92 lub 93 Pzp. 14. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający podpisze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 ustawy Pzp i po ostatecznym rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań zgłoszonych na czynności podjęte przez Zamawiającego w toku postępowania lub zaniechanie czynności, do których był zobowiązany zapisami Pzp. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest podpisać umowę zgodnie z załączonym wzorem w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem utraty wadium. 3. Strony ustalą telefonicznie termin podpisania umowy. 6

7 4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. Umowa musi zawierającą, co najmniej: 1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. 5. Umowa regulująca współpracę musi być podpisana tak, by zobowiązywała prawnie wszystkie podmioty gospodarcze oraz musi stwierdzać solidarną odpowiedzialność partnerów wobec Zamawiającego za wykonanie umowy. XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Warunki umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego, przed upływem terminu związania ofertą. 3. Zamawiający przewiduje zmiany umowy zmiany zotałyzawarte we wzorze umowy załącznik nr 5: XVII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ W WYKONAWCAMI/ PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ/ OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU 1. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia (korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami) przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu na adres Zamawiającego z dopiskiem Zespół Zamówień Publicznych lub nr faxu: /81/ Na żądanie każda ze stron potwierdzi na piśmie informacje i oświadczenia przekazane za pomocą faksu. 2. Zamawiający nie przewiduje zebrania informacyjnego z Wykonawcami. 3. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godz ) są: Mgr Mirosław Orgasiński, tel./fax. /81/ , pokój 210. XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp. 3. Środkami ochrony prawnej, które mogą by wnoszone w niniejszym postępowaniu są: odwołanie i skarga do sądu. 4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Pzp. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI Pzp. 7

8 Dane Wykonawcy OFERTA z dnia... Nazwa... Siedziba... Tel/ fax/ ... Nr NIP... REGON... Do: Dziecięcy Szpital Kliniczny ul. Chodźki Lublin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym (znak sprawy: 07/11 opublikowanym przez Biuletyn Zamówień Publicznych, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń DSK. 1. Oferujemy dokonywanie dostaw objętych przetargiem, zgodnie z wymogami OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wartość całkowita brutto dostawy wynosi: Zadanie 1:... zł Zadanie 2:... zł Zadanie 3:... zł Zadanie 4:... zł Zadanie 5:... zł. Zadanie 6:... zł. Zadanie 7:... zł. Zadanie 8:... zł. Zadanie 9:... zł. Zadanie 10:... zł. Zadanie 11:... zł Zadanie 12:... zł Zadanie 13:... zł Zadanie 14:... zł Zadanie 15:... zł. Zadanie 16:... zł. Zadanie 17:... zł. Zadanie 18:... zł. Zadanie 19:... zł. Zadanie 20:... zł. Zadanie 21:... zł Zadanie 22:... zł Zadanie 23:... zł Zadanie 24:... zł Zadanie 25:... zł. Zadanie 26:... zł. Zadanie 27:... zł. Zadanie 28:... zł. Zadanie 29:... zł. Zadanie 30:... zł. Zadanie 31:... zł Zadanie 32:... zł Zadanie 33:... zł Zadanie 34:... zł Zadanie 35:... zł. Zadanie 36:... zł. Zadanie 37:... zł. Zadanie 38:... zł. Zadanie 39:... zł. Zadanie 40:... zł. Zadanie 41:... zł Zadanie 42:... zł Zadanie 43:... zł Zadanie 44:... zł 8

9 Zadanie 45:... zł. Zadanie zł. Zadanie 47:... zł. Zadanie 48:... zł. Zadanie 49:... zł. Zadanie 50:... zł.. - zgodnie z wypełnionym formularzem kosztorysu ofertowego. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 5. Oświadczam, że termin płatności za dostarczony towar wynosi 30 dni. 6. Oświadczamy, iż złożone przez nas dokumenty zawierają dane prawdziwe i aktualne na dzień wyznaczony do składania oferty przetargowej. Oświadczenie to składamy pod groźbą odpowiedzialności karnej wynikającej z art kodeksu karnego. 7. Załącznikami do niniejszej oferty są: o... o... o... o... Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 9

10 WZÓR FORMULARZA KOSZTORYSU OFERTOWEGO Zadanie nr Załącznik nr 2 (Dla każdego zadania odzielnie) l.p. Asortyment Nr katalogowy Producent Ilość Cena jednostkowa netto A B C Stawka VAT Cena jednostkowa brutto Wartość całkowitej dostawy netto D cena jedn. netto E=AxB powiększona o podatek Vat Wartość całkowitej dostawy brutto F Wart. netto powiększona opodatek Vat Razem wartość całkowita netto dostawy... Razem wartość całkowita brutto dostawy... Wartość całkowita netto dostawy wynosi:... zł Słownie:... Wartość całkowita brutto dostawy wynosi... zł Słownie:... Uwaga: Przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego należy podać wszystkie wartości do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający proponuje skorzystanie z powyższego wzoru. Składając ofertę należy pamiętać o pełnym i dokładnym wypełnieniu wszystkich pozycji. Podane ceny w kosztorysie powinny uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 10

11 Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 oraz oświadczenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Nazwa wykonawcy... Adres wykonawcy... Numer telefonu... Numer fax... Oświadczam, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2007r., nr 223 poz z późn. zm.) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2: 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie prze-widuje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw-ko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu po-pełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowe-go; 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawo-mocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzie-lenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzi-li się na przedłużenie okresu związania ofertą; 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. Podpisano (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy) 11

12 Wzór umowy Załącznik nr 4 zawarta w dniu... pomiędzy Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Lublinie przy ul. Chodźki 2, wpisanym do KRS pod numerem zwanym Odbiorcą, reprezentowanym przez: 1. Dr n. med. Jerzego Szareckiego Dyrektora DSK 2. Mgr Dorotę Chodowską Z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych Główną Księgową a..., wpisanym do KRS/ ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez pod nr, zwanym Dostawcą, reprezentowanym przez: W wyniku wygrania przetargu nieograniczonego (nr sprawy 07/11) Dostawca zobowiązuje się do dostaw ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego (zadania nr.. ) w ilościach określonych w ofercie Dostawcy. 2. Dostawca dostarczać będzie ilości określone w ofercie na własny koszt, do Magazynu DSK zgodnie z bieżącymi zamówieniami Kierownika Zaopatrzeniai DSK w Lublinie w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia. 3. Termin ważności dostarczanego asortymentu wynosi minimum 2 lata od daty dostawy. 4. Odbiorca zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości przedmiotu zamówienia o maksymalnie 30%, co może spowodować zmniejszenie wartości umowy Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie faktura VAT potwierdzająca ilość i jakość przyjętego towaru, podpisana przez Odbiorcę bądź osobę przez niego upoważnioną. 2. Numer Identyfikacji Podatkowej DSK: Odbiorca powinien zbadać towar pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie odbiorca reklamuje niezwłocznie. Dostawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości. 2. Odbiorca zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych. W przypadku stwierdzenia przez Odbiorcę, iż dostawa nie odpowiada ich dotychczasowej jakości, poinformuje on Dostawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar. Dostawca uruchomi w sytuacji jw. postępowanie reklamacyjne. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi bezzwłocznie wymiana towaru na wolny od wad jednakże w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od chwili zgłoszenia reklamacji Za nienależyte wykonanie umowy Odbiorca może naliczyć Dostawcy kary w następujących wypadkach i w wysokości: a) za zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wartości towarów niedostarczonych w terminie za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w 3, w wysokości 0,5 % wartości zareklamowanych dostaw za każdy dzień zwłoki, c) w przypadku gdy Odbiorca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy 2. Egzekwowanie kar może nastąpić poprzez potrącenie należności z faktury Oferta cenowa z dnia. stanowi załącznik do niniejszej umowy. Wartość dostawy wynosi: zł, słownie:. zł, wraz z podatkiem VAT. 2. Ceny przedstawione w ofercie nie ulegną zmianie przez okres 12 miesięcy. Po tym okresie ceny mogą ulec zmianie tylko w przypadku udokumentowanych przez Dostawcę istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odbiorca zastrzega sobie możliwość odrzucenia tych powodów i wówczas umowa może ulec rozwiązaniu. Dostawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. 1. Strony zgodnie ustalają, że w rozliczeniach obowiązywać będzie 30- dniowy termin płatności. 2. Zapłata za towar następować będzie w formie przelewu bankowego. 3. Dostawca nie może dokonać cesji wierzytelności innemu podmiotowi bez pisemnej zgody Odbiorcy Odbiorca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy za 7 dniowym pisemnym uprzedzeniem z przyczyn wskazanych w art. 145 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. Odbiorca może rozwiązać umowę za 14 dniowym wypowiedzeniem w przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Dostawcę a w szczególności: -niedotrzymania obowiązku utrzymania stałości cen w okresie realizowania umowy, -zmiany asortymentu dostaw bez uprzedniej zgody Odbiorcy 9 Umowa zostaje zawarta na czas określony od.. do., lub do czasu wcześniejszego wyczerpania ilości ujętych w kosztorysie. 10 Strony na zasadzie art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana umowy może nastąpić wg zasad i na warunkach określonych poniżej. Odbiorca przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących sytuacjach: a) nastąpiła zmiana nazwy handlowej 12

13 b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Odbiorcy ani sporządzenia Aneksu do umowy. c) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych mających zastosowanie przy udzielaniu zamówień publicznych treść umów będzie zmieniała się stosownie do wprowadzanych rozwiązań prawnych d) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT e) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie f) w przypadku zaistnienie incydentu medycznego możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu g) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie h) w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań. i) po okresie 12 miesięcy ceny przedstawione w ofercie mogą ulec zmianie w przypadku udokumentowanych przez Wykonawcę istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia tych powodów i wówczas umowa może ulec rozwiązaniu. Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany umowy. Postanowienia końcowe: 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron przy zachowaniu formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wszelkie spory związane z niniejszą umową będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd w Lublinie W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Ustawy Prawo Zamówieniach Publicznych i Kodeksu Cywilnego. 4. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. ODBIORCA DOSTAWCA 13

14 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadania 1 23: CENA 70 %, JAKOŚĆ 30% Załącznik nr 5 CPV: , ZADANIE 1 A) Cewniki do żył centralnych: jednoświatłowe, dwuświatłowe i trójświatłowe Zestaw do cewnikowania żył centalnych, metodą Selingera, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylny, nie zawierający lateksu, składający się z: 1. cewnika z miękkim końcem - wykonany z poliuretanu, termoplastyczny - obecność w cewniku znaczników (podziałka centymetrowa co 1 cm) - cewnik widoczny w Rtg: - ogranicznik cewnika z końcówką Luer Lock; 2. stałe i ruchome skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika 3. przeźroczyste dreny z zaciskami ślizgowymi lub klipsami 4. metalowa prowadnica 5. rozszerzało dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy 6. igła punkcyjna 7. strzykawka punkcyjna Rozmiary: - cewniki jednoświatłowe 14G długość 30 cm 75 sztuk 16G - długość -30 cm sztuk 18G - długość 20 cm - 75 sztuk 20G -długość 12 cm sztuk 22G - długość 10 cm sztuk 24G- długość 12 cm -450 sztuk 24G- długość 9 cm -450 sztuk 14G długość 16 cm - 75 sztuk 14G długość 20 cm 75 sztuk 16G - długość -16 cm - 75 sztuk 16G - długość -20 cm - 75 sztuk - cewniki dwuświatłowe 2x22G długość 8 cm 50 sztuk 2x22G - długość 13 cm 50 sztuk 1x18 G i 1x20G długość 13cm 50 sztuk 2x22G - długość 30 cm 50 sztuk 2x16G - długość 30 cm 50 sztuk 1x14 G i 1 x 18G długość 16 cm 50 sztuk 2x16G długość 20cm 50 sztuk 2x14G długość 20cm 50 sztuk - cewniki trójświatłowe 2 x18g 1 x 16G-długość 16 cm 30 sztuk 2 x18g 1 x 16G-długość 20 cm 30 sztuk 2 x18g 1 x 16G-długość 30 cm 30 sztuk Próbki: 1 sztuka cewnik jednoświatłowy 1 sztuka cewnik dwuświatłowy 1 sztuka cewnik trójświatłowy B) Cewniki do żył centralnych dwuświatłowy i trójświatłowy z powłoką bakteriobójczą. 1. cewnika z miękkim końcem - wykonany z poliuretanu, termoplastyczne - obecność w cewniku znaczników (podziałka centymetrowa co 1 cm) - cewnik widoczny w Rtg: - ogranicznik cewnika z końcówką Luer Lock; 2. stałe i ruchome skrzydełka mocujące dla bezpiecznego mocowania cewnika 3. przeźroczyste dreny z zaciskami ślizgowymi lub klipsami 4. metalowa prowadnica 14

15 5. rozszerzało dopasowane do rozmiaru cewnika i prowadnicy 6. igła punkcyjna 7. strzykawka punkcyjna 8.. zestawy z powłoką antybakteryjną pokryte sulfadiazyną srebra i chlorhexydyną, 9. zestaw cewnika trójświatłowego z powłoką posiadający strzykawkę punkcyjną z możliwością wprowadzenie prowadnicy przez strzykawkę do bezkrwawej lokalizacji naczynia oraz dodatkową tępą igłę do kontroli ciśnienia. Rozmiary: - cewniki dwuświatłowe 1 x 20GG i 1x 18G długość 8cm 30 sztuk -cewniki trójświatłowe 2x22G i 1x 20G długość 13 cm 30 sztuk Próbki: 1 sztuka cewnik dwuświatłowy 1 sztuka cewnik trójświatłowy C) cewniki do hemodializy dwuświatłowe Zawartość zestawu: Cewnik do hemodializy dwuświatłowy poliuretanowy, 8 Fr, dł. 11 cm, o średnicy 2 x 14 Ga - igła do nakłucia żyły 22 Ga, o długości 4,45 cm (± 0,05 cm) w miękkiej kaniuli 20 Ga - prowadnik 45 cm (± 1 cm) zakończona w J - strzykawka 5 ml - rozszerzało - zaciski oznakowane kolorystycznie - sterylne Ilość: 75 szt. Cewnik do hemodializy dwuświatłowy poliuretanowy, 12 Fr, dł. 20 cm, o średnicy 2 x 12 Ga - igła do nakłucia żyły 18 Ga, o długości 6,35 cm (± 0,05 cm) - prowadnik 60 cm lub 68 cm zakończona w J - strzykawka 5 ml - rozszerzało - zaciski oznakowane kolorystycznie - sterylne Ilość: 25 szt. Cewnik do hemodializy dwuświatłowy poliuretanowy, 12 Fr, dł. 16 cm, o średnicy 2 x 12 Ga - igła do nakłucia żyły 18 Ga, o długości 6,35 cm (± 0,05 cm) - prowadnik 60 cm lub 68 cm zakończona w J - strzykawka 5 ml - rozszerzało - zaciski oznakowane kolorystycznie - sterylne Ilość: 25 szt. Próbki: 1 cewnik (w dowolnym rozmiarze) Zadanie 1 Elastyczność 0-15 pkt Ostrość igły 0-15 pkt ZADANIE 2 Rurki intubacyjne bez mankietu uszczelniającego rozmiar i 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 Ilość: szt Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru w zależności od potrzeb 15

16 Charakterystyka: - jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo - wykonana z mieszaniny silikonu i PCV półprzeźroczysta - linia rtg - centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki, począwszy od 3cm w rozmiarze od 2 do 6, od 16cm w rozmiarze 6,5 i od 17cm w rozmiarze od 7 do 8,5 - nazwa producenta i średnica podana na korpusie rurki i łączniku 15 mm - zakończenie rurki barwione - wyraźne oznakowanie daty ważności Próbki: po 2 sztuki w rozmiarze: 3,0, 3,5, 4,0, 4,5, 6,0 i 6,5. Zadanie 2 Dopasowanie do anatomii ciała 15 pkt Atraumatyczność 15 pkt ZADANIE 3 Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym Rozmiar ilość sztuk 5, , , , , , , ,5 250 Charakterystyka: - jednorazowa, sterylna, pakowana pojedynczo - z medycznego PCV, termoplastyczna, atraumatyczna - z otworem Murphiego - minimum 3 oznaczenia rozmiaru rurki na korpusie - transparentny przewód łączący balonik kontrolny, zintegrowany z rurką w 1/3 długości rurki - balonik kontrolny umożliwiający zmianę ciśnienia w mankiecie - częściowo transparentny łącznik 15 mm z zaznaczonym rozmiarem rurki - wyraźne oznakowanie numeru rurki i daty ważności, - dwa znaczniki głębokości nad mankietem oraz linia Rtg Próbki: po 2 sztuki w rozmiarze: 5,0, 6,0 Zadanie 3 Dopasowanie do anatomii ciała 15 pkt Giętkość 15 pkt ZADANIE 4 Filtry w anestezji a) filtr antybakteryjny, antywirusowy dla noworodków z wymiennikiem ciepła i wilgoci Wymagania: sterylny, pakowany pojedynczo objętość oddechowa min ml elektrostatyczna membrana filtracyjna skuteczność nawilżania przy VT 50 ml min. 28 mg H2O/l skutecznośc filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% waga do 9 g boczny port do kapno ze złączem LUER LOCKwraz z zatyczką wydzielona komora dla celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci złącze 8M/15M 15F przestrzeń martwa nie większa niż 10 ml opór przepływu 0,3cm H20 przy 2,5l/min Ilość: 800 szt. b) filtr antybakteryjny, antywirusowy dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci sterylny, pakowany pojedynczo objętość oddechowa min ml elektrostatyczna membrana filtracyjna skuteczność nawilżania przy VT 250 ml nie mniej niż 31mg H20/l skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99% waga do 21g boczny port do kapno ze złączem LUER LOCK wraz z zatyczką wydzielona komora dla celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci 16

17 przestrzeń martwa nie większa niż 29 ml opór przepływu 1,4 cm H20 przy 10l/min Ilość: szt. c) filtr antybakteryjny, antywirusowy dla dzieci i dorosłych z wymiennikiem ciepła i wilgoci sterylny, pakowany pojedynczo objętość oddechowa min ml elektrostatyczna membrana filtracyjna skuteczność nawilżania przy VT 500 ml nie mniej niż 33 mg H2O/l skutecznośc filtracji bakterii i wirusów min. 99,999% waga nie więcej niż 28g boczny port do kapno ze złączem LUER LOCK wraz z zatyczką wydzielona komora dla celulozowego wymiennika ciepła i wilgoci przestrzeń martwa nie większa niż 51 ml opór przepływu 1,2 cm H20 przy 30l/min Ilość: 6000 szt. Próbki: po 2 szt. z pozycji a, b i c. Zadanie 4 Kompatybilność z układem anestetycznym 0-15 pkt Łatwość montażu 0-15 pkt ZADANIE 5 - ELEKTRODY a) Elektrody mikroporowate noworodkowe do EKG z przewodem o średnicy 22 mm (+/- 1mm) szt. Charakterystyka: 1. Elektrody do jednorazowego przylepiania, nie dające cienia w obrazie RTG 2. Z bardzo cienkimi i miękkimi przewodami 60 cm +/- 5 cm kodowane kolorami, dostosowanymi do,,kostek przewodów monitorów EKG. Końcówki przewodów możliwe do podłączenia do aparatów: Hewlett Packard, S & W, Atena, SpaceLabs, Datex Ohmeda - Cardiocap 5, Dash 4000, Goldway G Przekrój łącznika 1,5 mm. 4. Z przezroczystym żelem utrzymującym wysoką wilgotność w inkubatorze 5. Żel i przylepiec wykonane z materiałów hypoalergicznych 6. Nie macerujące naskórka 7. Dobrze przylegające do skóry 8. Bardzo dobre właściwości przewodzące 9. Łatwe w aplikacji 10. Trzy elektrody na jednym nośniku, pakowane kompletami Wymagania dotyczące próbek: Oferent winien dostarczyć próbki asortymentowe, w celu dokonania oceny jakości oferowanych wyrobów, w ilości 3 komplety (3x3= 9 szt.). b) Elektrody do EKG ogólnopediatryczne: Ilość: Elektrody niemowlęce średnica 24 mm (+/- 1 mm) 8000 szt. Elektrody niemowlęce średnica 35 mm (+/- 1 mm) szt. Elektrody ogólnopediatryczne średnica min 53 mm (+/- 3 mm) szt. Charakterystyka: 1. Do jednokrotnego przylepiania 2. Nie dające cienia w obrazie RTG (dopuszcza się elektrody niemowlęce bez tej funkcji) 3. O podłożu piankowym z szybką formułą hydrożelu stałego (nie dotyczy elektrod o średnicy 53 mm, - o podłożu piankowym z hydrożelem płynnym)) 4. Żel i przylepiec wykonane z materiałów hypoalergicznych 5. Nie macerujące naskórka 6. Dobrze przylegające do skóry 7. Bardzo dobre właściwości przewodzące 8. Łatwe w aplikacji 9. Nośnik elektrody wyposażony w element do przygotowania naskórka 10. Możliwość monitorowania i wykonywania badań holterowskich Wymagania dotyczące próbek: po 10 szt. w każdym rozmiarze Zadanie 5 Przylepność 15 pkt Hypoalergicznośc 15 pkt ZADANIE 6 a) Układ oddechowy pediatryczny modyfikacja Jackson-Rees: Mikrobiologicznie czysty, 17

18 Pakowany pojedynczo (opakowanie folia papier) Linia doprowadzająca gazy anestetyczne z medycznego PCV o długości min. 180 cm Krótka linia o dł. min. 50 cm z medycznego PCV, zakończona zastawką APL z ogranicznikiem nadciśnienia oraz zakończeniem 30M umożliwiającym bezpieczne usuwanie zużytych gazów Dodatkowe łączniki (przejściówki) 15F na 5-8F, 15F na 8-11F oraz 15F na 22F W zestawie worek oddechowy bez lateksowy 0,5l Ilość: 3000 szt. b) worek oddechowy 1,0l Mikrobiologicznie czysty, Pakowany pojedynczo, Posiadający uniwersalne złącze 22F, umożliwiające zamianę worków oddechowych w układzie podstawowym Ilość: 1500 szt. Próbki: po 1 szt. z obu pozycji Zadanie 6 Dopasowanie poszczególnych elementów szczelność 0-30 pkt. ZADANIE 7 DOTCHAWICZA RURKA Z DRUGIM ŚWIATŁEM sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, rurka wykonana z PCV z paskiem kontrastującym w RTG ustno-nosowa intubacja łuk pod kątem 37 stopni 15 mm łącznik oznacznik co pół centymetra na rurkach o rozmiarach 2,0 do 3,5 oznacznik na 15,17 i 19 cm. dla rozmiaru 4,0 i 4,5 drugie światło służące do podawania surfaktantu lub/i innego leku lub monitorowania ciśnienia w drogach oddechowych w rozmiarach 2,0 do 4,5 Ilości: 60 sztuk Próbki: 2 sztuki w rozmiarze 2,5 i 3,0 Zadanie 7 Dopasowanie do anatomii ciała 15 pkt Atraumatyczność 15 pkt ZADANIE 8- Kaniule obwodowe, koreczki do kaniul, kraniki trójdrożne Pozycja A - Kaniule dożylne L.p. Rozmiar / Typ Ilości zapotrzebowane w skali 3 lat 1. Kaniule obwodowe, rozmiar - 22G - 0, Kaniule obwodowe, rozmiar - 20G - 1, Kaniule obwodowe, rozmiar 18G - 1, Kaniule obwodowe, rozmiar 16G - 1,5 600 Charakterystyka: - Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, - Wykonana z poliuretanu (biokompatybilność materiału, z którego są wykonane kaniule potwierdzona badaniami klinicznymi dołączonymi do oferty, minimum 3 publikacje), - Hypoalergiczne, - Odporna na zginanie, - Termoplastyczna, - Z ostro zakończną igłą, - Bez portu bocznego - Z elastycznymi skrzydełkami ułatwiającymi bezpieczne mocowanie, - Nie zawierająca lateksu i PCV (oznaczenia producenta na opakowaniu jednostkowym), - Widoczna w rtg 6 pasków rtg Próbki: po 10 sztuki w każdym rozmiarze Pozycja B - Kaniule dożylne noworodkowe L.p. Rozmiar / Typ Ilości zapotrzebowane w skali 3 lat 1. Kaniule obwodowe, rozmiar 24 G 07x Kaniule obwodowe, rozmiar 26 G 06x Charakterystyka: - Sterylna jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo - Wykonana z PTFE, - Zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia, 18

19 - Hypoalergiczny, - Z ostro zakończoną igłą, - Bez portu bocznego - Z elastycznymi skrzydełkami ułatwiającymi bezpieczne mocowanie, - Nie zawierająca lateksu i PCV (oznaczenia producenta na opakowaniu jednostkowym), - Widoczna w USG, - Wielkość przepływu 13 ml/min, Próbki: po 5 sztuk w każdym rozmiarze Pozycja C - Koreczki do kaniul typu kombi Wymagania: - Sterylne - Jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo - Zakończenie męski - żeński - rowkowanie ułatwiające zakręcanie i odkręcanie korka Ilość sztuk Próbki: 10 sztuk Pozycja D- Kraniki trójdrożne - Sterylne - Jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo - Pokrętło trójramienne, białe - Posiadający optyczny i wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji - W zestawie znaczniki do oznaczania linii krwi (czerwony i niebieski) - Nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym) Ilość 8000 sztuk Próbki: 10 sztuk Pozycja E Kraniki trójdrożne z przedłużaczem 7 cm - Sterylne - Jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo - Pokrętło trójramienne, białe - Bez portu bocznego - Posiadający optyczny i wyczuwalny indykator położenia w każdej pozycji - Nie zawiera lateksu (oznaczenie producenta na opakowaniu jednostkowym) Ilość sztuk Próbki: 10 sztuk Uwaga!! Zamawiający wymaga aby pozycje A, B, C, D i E pochodziły od jednego producenta. Zadanie 8 Ostrość Igły 0-15 pkt Kompatybilność poszczególnych elementów 0-15 pkt ZADANIE 9 Dreny do odsysania z pola operacyjnego a) dren do odsysania z pola operacyjnego z końcówką z otworem bocznym Wymagania: - wykonany z materiału przezroczystego o optymalnie dobranej twardości - zakończony końcówką z otworem bocznym o kształcie umożliwiającym wygodne odsysanie z pola operacyjnego - wyrób sterylny - długość 250 cm (+/- 10 cm) - grubość Ø 8x4,5 mm Ilość 3000 sztuk b) Jednorazowe końcówki do odsysania z pola operacyjnego z kontrolą ssania do odsysania w zabiegach laryngologii: sterylny, podwójnie pakowany wykonane z tworzywa bezlateksowego miękkie, elastyczne z możliwością doginania odpowiedniego kształtu wyposażony w stopniowany łącznik z możliwością połączenia z każdym drenem rozmiary: Ch 6, Ch 8, Ch 10, Ch 12 kompatybilne z zaoferowanym drenem ilość: 300 szt. c) Jednorazowe końcówki do odsysania z pola operacyjnego z kontrolą ssania do odsysania w zabiegach ortopedii: sterylny, podwójnie pakowany wykonane z tworzywa bezlateksowego wyposażony w 3 końcówki ssące o długości 15, 23 i 28 cm 19

20 średnica wewnętrzna końcówki 5,7 / 8,1 mm wyposażony w stopniowany łącznik z możliwością połączenia z każdym drenem powierzchnia końcówki dopasowania do ręki operatora wyposażony w otwory boczne kompatybilne z zaoferowanym drenem ilość: 30 szt. d) Jednorazowe końcówki do odsysania z pola operacyjnego z kontrolą ssania do odsysania w zabiegach neurochirurgii typu Pinpoint Yankauer sterylny, podwójnie pakowany wykonane z tworzywa bezlateksowego z 4 otworami obarczającymi, zagięty ze spłaszczoną końcówką do odsysania wyposażony w stopniowany łącznik z możliwością połączenia z każdym drenem kompatybilne z zaoferowanym drenem ilość: 100 szt. Próbki: Po 2 szt. z pozycji a, b, d Zadanie 9 Elastyczność 0-30 pkt (dotyczy punktu a) Szczelność z zaoferowanym drenem 0-30 (dotyczy punktu b, c, d) ZADANIE 10 Maski chirurgiczne jednokrotnego użytku: Wymogi ogólne (parametry krytyczne) stawiane maskom chirurgicznym: - wytrzymała, nierozwarstwiająca się i nierozdzierająca się podczas normalnego stosowania - właściwie zakrywająca nos, usta i podbródek - wysoka i udokumentowana efektywność filtracji bakteryjnej - zapewniająca łatwość oddychania - odporna na przesiąkanie - spełniająca wymogi normy CEN/TC205/WG14/PG1 - posiadająca oznaczenie CE a) Maska chirurgiczna stosowana w czasie zabiegu operacyjnego - wykonana z 4 warstw filtrującego materiału - płaska - wiązana - posiadająca aluminiową blaszkę na nos - materiał filtrujący z polipropylenu - dostarczana w fabrycznych opakowaniach handlowych z nazwą producenta Ilość: 1500 szt. Próbki: 1 opakowanie handlowe. b)) Maska chirurgiczna z osłoną na oczy - płaska - trójwarstwowa - wodoodporna - wiązana - posiadająca wmontowaną obszerną osłonę na oczy, wysokość: 12 cm (±1 cm) - nie rosiejąca, - antyodblaskowa - dostarczana w fabrycznych opakowaniach handlowych z nazwą producenta Ilość: 2100 szt. Próbki: 1 opakowanie handlowe. Zadanie 10 Nieprzenikliwość 0-30 pkt. ZADANIE 11 Dializatory Wykonane z błony polisuflonowej: Dializator 0,4 m szt. Dializator 0,7m szt. Dializator 1,0 m szt. Dializator 1,3 m szt. Dializator 1,6 m 2 80 szt. Chrakterystyka: 1. Sterylne 2.Sterylizowane tlenkiem etylenu, parą wodną lub promieniami gamma 20

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 Na: / Nazwa postępowania / 1) ZAMAWIAJĄCY:..... 2) WYKONAWCA Niniejsza oferta zostaje złożona przez:...... 3) OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : pełna nazwa wykonawcy albo imię i nazwisko...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania i adres wykonawcy...... Nr NIP... Regon... Nr konta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 4.1. Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424

Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134424-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Roboty budowlane 2014/S 078-134424 Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:

OFERTA PRZETARGOWA. Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres: 1 OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 19 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez 1 : FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. pełna nazwa wykonawcy albo...... adres siedziby wykonawcy albo adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta...

FORMULARZ OFERTOWY. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP. Nazwa Oferenta... Załącznik Nr 1 Urząd Miejski w Sulejowie... (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: PRZEBUDOWA ULICY WAPIENNEJ W SULEJOWIE I ETAP Nazwa Oferenta.....

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 A/R-33/

Załącznik Nr 1 A/R-33/ (pieczęć wykonawcy) Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę altany

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA ...

OFERTA PRZETARGOWA ... OFERTA PRZETARGOWA Gmina Ustrzyki Dolne ul. Kopernika 1 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 0-13 460 80 00 fax 0-13 460 80 16 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:... Nawiązując do zaproszenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Formularze

Rozdział II. Formularze Formularze FORMULARZ OFERTOWY Usługa transportu odpadów Załącznik nr 1 do ZAMAWIAJĄCY MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159, REGON: 870525973

Bardziej szczegółowo

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

... ul Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę. ..., dn... (podpis upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data) Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto wynagrodzenie w wysokości) w zł: Z a ł ą c z n i k n r 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Dostawę, montaż, skonfigurowanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto)

OFERTA PRZETARGOWA. Wójt Gminy Nowy Targ Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9. Załącznik Nr Dane wykonawcy: (kwota brutto) Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY: Gmina Gołdap Pl. Zwycięstwa 14 19 500 Gołdap pieczęć WYKONAWCY NIP... NIP 847-158-70-61 SKAŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA

FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ OFERTA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY /roboty budowlane/ dnia.. r. WYKONAWCA: Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający

Bardziej szczegółowo

na wykonanie zamówienia pn.:

na wykonanie zamówienia pn.: Załącznik nr 1 do SIWZ...,... FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie zamówienia pn.: Konsorcjum oprócz lidera wymienionego powyżej składa się z (wypełnić tylko w przypadku składania oferty wspólnej): Nazwa Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów i nazw Wspólnego Słownika Zamówień CPV Łożyska Ogłoszenie o zamówieniu PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ KWOT Z ART. 133 UST.1 PZP, OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST.8 PZP Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., 01-232 Warszawa, Siedmiogrodzka

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP...

Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax... E-mail... Regon... NIP... Załącznik do SIWZ nr 1...., dnia... OFERTA 1. Dane Wykonawcy Pełna nazwa... Adres... Telefon, fax.... E-mail... Regon... NIP... 2. Przedmiot oferty Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ...

OFERTA PRZETARGOWA. (kwota ryczałtowa brutto łączna za nadzór montażu 429 zestawów kolektorów słonecznych) w tym VAT (..%) w kwocie.. ... Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9 OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ul

FORMULARZ OFERTOWY ... ul Załącznik Nr 1 (pieczęć Wykonawcy)... ( miejscowość i data) FORMULARZ OFERTOWY... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz ofertowy. i formularze załączników do oferty Dział III Formularz ofertowy i formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 Załącznik nr 5 Kalkulacja ceny. Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres)

... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Postępowanie nr GZOS/261/23/11 Załącznik nr 1... (imię, nazwisko/pieczęć firmy, adres) Nr faksu/adres e-mail NIP: ( miejscowość, data) OFERTA W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na Przewóz uczniów

Bardziej szczegółowo

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)...

Cena ofertowa brutto (łączna cena obejmująca całość przedmiotu zamówienia cena maksymalna)... (pieczęć wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 1... ( miejscowość i data)... ul......-...... Nawiązując do zaproszenia do składania ofert w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł:

OFERTA. Składamy ofertę na wykonanie prac objętych zamówieniem za kwotę... netto (ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości) w zł: Załącznik nr 1... OFERTA Centrum Logistyczno Inwestycyjne Poznań II Sp. z o.o. ul. Rabowicka 6 62-020 Swarzędz Jasin Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie układu

Bardziej szczegółowo

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia...

Oferta cenowa. Przedmiot zamówienia Nakład (sztuk) Cena netto Podatek VAT Cena brutto. za kwotę. zł netto, Miejscowość..., dnia... Załącznik nr 1 do SIWZ (imię i nazwisko Wykonawcy lub pieczęć firmowa) ( adres zamieszkania/ adres siedziby Wykonawcy) Oferta cenowa Lp. Niniejszym oferuję wykonanie usług poligraficznych dla Przedszkola

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel.

OFERTA PRZETARGOWA. LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, Ustrzyki Dolne. Tel. 1 OFERTA PRZETARGOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DRZEWIARZ ul. Ogrodowa 1/12, 38-700 Ustrzyki Dolne Tel. (013) 461-14-35 Ofertę przetargową składa: Nazwa oferenta (oferentów), adres:...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres .

FORMULARZ OFERTY. 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY:... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres  . ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z budową studzienki rewizyjnej do budynku przy ul.

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA

Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Gniezno OFERTA Załącznik nr 1 Przetarg na obsługę bankową budżetu OFERTA......... Gmina Gniezno al. Reymonta 2 62-200 Gniezno W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: 1. Oferujemy wykonanie pełnego zakresu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu niepublicznym w trybie przetargu nieograniczonego OFZ-226-29-D/14 Zabrze, listopad 2014 Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi kompletny

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty... dnia... ( pieczątka nagłówkowa Wykonawcy) OFERTA Złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na organizację i przeprowadzenie turnusu rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):...

FORMULARZ OFERTOWY. Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   (netto)... słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Szkolenia zawodowe w ramach Zadania 1 Aktywna integracja projektu Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU Załącznik do ogłoszenia o przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych pn. Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków dla Schroniska PTTK na Leskowcu oraz dla Schroniska PTTK na Starych Wierchach....

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne

ZAPYTANIE OFERTOWE. ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne ZAPYTANIE OFERTOWE Znak: ZPO SN 273-1/2013 ZAMAWIAJĄCY Zespół Placówek Oświatowych w Sromowcach Niżnych, ul. Szkolna 7, 34-443 Sromowce Wyżne TYTUŁ PROJEKTU, KTÓREGO DOTYCZY ZAMÓWIENIE Dunajec- wspólna

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 2 do SIWZ /nazwa(y) i adres(y) Wykonawcy(ów)/ Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym]

OFERTA. 5. Telefon [z numerem kierunkowym] Fax [z numerem kierunkowym] ............................. [pieczątka firmowa].............. dnia............ OFERTA I. DANE WYKONAWCY:. Pełna nazwa.................................................................. 2. Adres i siedziba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych, ul. Rolnicza 36, Wodzisław, woj. Page 1 of 5 Wodzisław: Zakup wraz z montażem fabrycznie nowej beczki asenizacyjnej wraz z osprzętem (pompa + armatura) na podstawionym przez Zamawiającego podwoziu samochodu ciężarowego (marki MERCEDES

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy leków dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie KOPIA DLA WYKONAWCY Znak sprawy 128/07 1 ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią

FORMULARZ OFERTY. Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią ul. Ks. Skargi 7, Nakło nad Notecią FORMULARZ OFERTY Załącznik 1 do SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy... Forma prowadzonej działalności... Adres. Powiat... Województwo... Tel./fax/e-mail... NIP... Regon... Nazwa banku, nr konta... Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ

Przetarg nieograniczony na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowy Targ Załącznik Nr 1 Dane wykonawcy:... (miejscowość i data) Nazwa:... Siedziba:... numer NIP:... numer REGON:... numer telefonu:... numer faksu:... e-mail:... Wójt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09

Nazwa Wykonawcy (Pieczęć, adres telefon, faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 Zał. do SIWZ faks, e-mail Wykonawcy) DOA.IV-33210-16/09 przy ul. Piastowskiej 14, 45 082 Opole, w imieniu którego działa Marszałek Województwa Opolskiego W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: Nazwa: Siedziba:. Nr telefonu: Adres e-mail: Nr fax.: (miejscowość i data) Dane Zamawiającego: Zespół Szkół Publicznych w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy Wzory dokumentów 1. FORMULARZ OFERTOWY. Rozdział II FORMULARZ OFERTOWY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 200.000 EURO Dostawa płynów i strzykawek do zabiegów hemodializy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZDiZ- Z.P. 15 / 2008 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ROZDZIAŁ III OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Pełne dane adresowe Wykonawcy OŚWIADCZENIE (BPW) o nawierzchni tłuczniowej na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę serwera bazy danych Oracle Standard Edition One dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie KOPIA DLA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 pieczęć wykonawcy Znak Sprawy: ZP.271.01.2014 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/ Informacja, o braku przynależności do grupy kapitałowej 1.... (pełna nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie ZP/23/13. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na druk i dostawę ulotek i plakatów zgodnie z dostarczonymi przez Zamawiającego projektami graficznymi na potrzeby organizacji targów

Bardziej szczegółowo

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY

( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY ( Załącznik nr 2 do SIWZ ) FORMULARZ OFERTY.. (pieczątka wykonawcy GMINA ŚWIERZAWA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, na realizację usługi pn. : Pełnienie obowiązków Inżynier Projektu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu

Załącznik Nr 1. do Regulaminu Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej Parku Naukowo - Technologicznego w Opolu Załącznik Nr 1 WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO - URBANISTYCZNEJ PARKU NAUKOWO - TECHNOLOGICZNEGO W OPOLU Jako Uczestnik Konkursu/ działający w imieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa:... Siedziba:... Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:....... Siedziba:........ Adres poczty elektronicznej:.. Strona internetowa:...... Numer telefonu:....... Numer faksu:........ Miejsce i numer

Bardziej szczegółowo

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ CENOWY W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na: Roboty budowlane w budynku mieszkalnym przy ul. Dworcowej 1 w Helu Wykonawca: Zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY

CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY CZĘŚĆ IV FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW DO OFERTY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. (Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......

Załącznik nr 2 do SIWZ (Oświadczenia i formularze) Znak sprawy: ZP/001/2015. Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania...... [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...... [pełna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ Nr sprawy: BPM.ZZP.340-522/10 Załącznik nr 3 do ogłoszenia BPM.ZZP.342-522/10 /oznaczenie wykonawcy/, dnia WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ W związku z ogłoszeniem Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO Załącznik numer 1... dnia... 2014 roku 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 http://www.powiat.tatry.pl e-mail: zp@powiat.tatry.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 9-842 Łódź Załącznik numer 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - PRAKTYCZNE PORADY Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie Podstawy prawne: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY

... pieczęć Wykonawcy Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, Suwałki FORMULARZ OFERTOWY CZĘŚĆ D WZORY ZAŁĄCZNIKÓW... (miejscowość i data )... Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. ul. Sikorskiego 14, 16 400 Suwałki FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Wykonawcy:... Siedziba:...

Bardziej szczegółowo

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł.

Cena oferty cena netto.. zł. (słownie: ) podatek VAT zł. cena brutto zł. Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 1. Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy

Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego Inowrocław. Formularz Ofertowy Nazwa oferenta (pieczęć) Załącznik nr 2 Do Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Ks. B. Jaśkowskiego 14 88-100 Inowrocław Formularz Ofertowy Przystępując do przetargu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik Nr 3 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa:......... Siedziba:.... Adres poczty elektronicznej:.... Strona internetowa:..... Numer telefonu:...... Numer faksu:... Miejsce i numer rejestracji

Bardziej szczegółowo

... pieczęć Wykonawcy

... pieczęć Wykonawcy Załącznik Nr 4... pieczęć Wykonawcy Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu ZAŁĄCZNIK NR 1 Dotyczy Konkursu na Brokera Ubezpieczeniowego - Nr... FORMULARZ OFERTOWY Konkurs na Brokera ubezpieczeniowego dla Uniwersytecki Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego w Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 2 do SIWZ... Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014

Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 Z.II.2300/Zp/12/2014 Nisko dnia 08/07/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa wykonawcy :...

Nazwa wykonawcy :... ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU Nazwa wykonawcy :... Adres wykonawcy :... Miejscowość :... Data :... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:...

Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania......... - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:... Oświadczenie nr 1 o braku podstaw do wykluczenia z postępowania............ [imiona nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do podpisywania oferty] - jako uprawnieni do występowania w imieniu firmy:......

Bardziej szczegółowo

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 )

Izba Celna w Szczecinie ul. Energetyków 55 70-952 Szczecin. ogłasza przetarg nieograniczony. Gramatura (w g/m 2 ) Nr sprawy: 420000-ILGW-253-8/10/BK Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości zamówienia równie lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.usdlublin.pl Lublin: Dostawy odczynników, materiałów i sprzętu do badań cytogenetycznych (znak

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:...

FORMULARZ OFERTOWY ... Numer telefonu:... Numer faksu... Adres   słownie:... podatek VAT...% w kwocie:... łączna cena (brutto):... słownie:... FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Remont sanitariatów dla uczniów oraz zaplecza socjalnego przy świetlicy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Stalowej Woli

Bardziej szczegółowo

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty

Dział III. Formularz oferty. i Formularze załączników do oferty Dział III Formularz oferty i Formularze załączników do oferty załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3 załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy, zgodne z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Bardziej szczegółowo

/ wzór / (miejscowość, data)

/ wzór / (miejscowość, data) ... (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) / wzór /... (miejscowość, data) Dolnośląski Urząd Wojewódzki Pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą : Modernizacja Kotła WR 2,5 nr 3 w Kotłowni na os. Parkowym w Czarnkowie 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego RDiZ- 2710. 7.2013 OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Załącznik nr 2 wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia PZS-02/2015/ZC OFERTA OFERTA Załącznik nr 2 w ogłoszonym przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przetargu, którego przedmiotem jest remont instalacji I ciągu kotła wodnego WR-10: PZS-02/2015/ZC dane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ 14.000 EURO FUNDACJI PRO POMERANIA W SŁUPSKU ROZDZIAŁ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1 Do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon...

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Nr sprawy: 341-5/2010 FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dane dotyczące wykonawcy : Nazwa... Siedziba... nr telefonu/fax... nr NIP... nr Regon... Dane dotyczące Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW

ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW ROZDZIAŁ II SIWZ ZAŁĄCZNIKI DO INSTRUKCJI DLA WYKONAWCÓW Zawartość: CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Załącznik nr 1 2 Załącznik nr 2 3 Załącznik nr 3 4 Załącznik nr 4 Formularz Oferty. Kosztorys ofertowy.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy środków do uzdatniania wody basenowej dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie KOPIA DLA WYKONAWCY Znak sprawy 17/07

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. Lublin: Przetarg nieograniczony na dostawy materiałów dla Działu Sterylizacji (znak sprawy 65/12) Numer ogłoszenia: 309178-2012; data zamieszczenia: 22.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SP Sieradz, r.

SP Sieradz, r. SP.261.30.2015 Sieradz, 01.12.2015 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1) Nazwa i adres zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu, 98-200 Sieradz,Plac Wojewódzki 3 (tel.0-43 827-18-61, fax. 827-18-62 2)Tryb

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:...

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY. Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn. Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych w ramach kontraktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo