PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO"

Transkrypt

1 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Rzeszów 2011 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE

2 SPORZĄDZAJĄCY: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO WYKONAWCA: PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Dyrektor: Ewa Młodochowska Zastępca: Dyrektora: Renata Drążek Zespól autorski: Piotr Słotwiński kierownik zespołu Elżbieta Janiczek Jan Rakuś Jan Sadecki Janusz Socha Joanna Świergul Przybysz Jolanta Kocoń Józef Stefan Robert Sudoł Koordynator: Władysław Gurdak Kierownik Oddziału w Tarnobrzegu PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 1

3 Spis treści: 1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej Zastosowana metodologia i źródła informacji Czynniki i bariery decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego na tle innych województw Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem zasobów pracy Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem infrastruktury technicznej Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem infrastruktury społecznej Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem finansów publicznych Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem rozwoju gospodarczego Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem działalności przemysłowej Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem działalności usługowej Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem handlu i napraw Analiza porównawcza otrzymanych wyników z 2008 r. i 2009 r Analiza otrzymanych wyników z ustaleniami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie województwa podkarpackiego jako istotny instrument polityki regionalnej Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inne obszary atrakcyjnie inwestycyjnie Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Mielecki Park Przemysłowy Park Przemysłowy STARE MIASTO PARK w Leżajsku Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA - SPLot Stowarzyszenie KOM-CAST Grupa Krośnieńskie Szkło Podkarpacki Klaster Informatyczny Korczowa Dolina Podkarpacki Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Charakterystyka powiatów województwa podkarpackiego Podsumowanie i wnioski Bibliografia i źródła danych PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 2

4 1. Wprowadzenie Każdy region, aby efektownie współpracować z inwestorem, powinien w atrakcyjny sposób zaprezentować swą ofertę inwestycyjną. Z drugiej strony inwestor poszukuje dla siebie, oprócz czynnika lokalizacyjnego (w tym dostępności do ciągów komunikacyjnych) informacji o ilości oraz jakości terenów pod określoną działalność. O atrakcyjności inwestycyjnej regionu stanowi szereg czynników kreślących główne obszary działalności gospodarczej czy naukowej Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania, które zostało sporządzone w ramach zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, jest przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem powiatów. W ramach prac zostały przeprowadzone między innymi: analiza danych zastanych, przegląd literatury przedmiotu oraz analiza dostępnych danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych publikowanych za rok 2008 oraz Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich została określona atrakcyjność inwestycyjna pod względem zasobów pracy, infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej, finansów publicznych oraz rozwoju gospodarczego wyrażona w postaci liter od A do F (gdzie A oznacza powiat o największej atrakcyjność, natomiast F o najmniejszej atrakcyjności). Litery, stanowiące klasy atrakcyjności, wynikają bezpośrednio z ilości punktów przyznanych za poszczególne wskaźniki mające wpływ na każdą grupę czynników atrakcyjności. W dalszej kolejności (z uwzględnieniem punktów uzyskanych przez poszczególne powiaty w grupie infrastruktura techniczna) określono atrakcyjność inwestycyjną powiatów (wyrażaną w klasach atrakcyjności od A do F) pod względem działalności przemysłowej, działalności usługowej oraz handlu i usług. Powyższe działania pozwoliły na ostateczne określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego. Poszczególnym klasom atrakcyjności nadano punktację (od 1 punktu dla klasy F do 6 punktów dla klasy A). Sumie punktów, jakie otrzymały powiaty w poszczególnych dziedzinach atrakcyjności, przypisano stopnie atrakcyjności I, II, III, i IV, gdzie I stopień najwyższa atrakcyjność, II wysoka, III przeciętna, IV- niska. W drugiej części opracowania (w rozdziale 5. i 6.) wskazano Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie województwa podkarpackiego jako istotny instrument polityki regionalnej oraz inne obszary atrakcyjne inwestycyjnie, które niewątpliwie wpływają na atrakcyjność powiatów. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 3

5 1.2. Pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej W literaturze przedmiotu przewija się wiele definicji atrakcyjności inwestycyjnej. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, zgodnie z definicją Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, że atrakcyjność inwestycyjna to zdolność skłonienia do inwestycji, poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw, czym przyciągają inwestorów. (Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2008, opracowanie pod red. T. Kalinowskiego, IBnGR, Gdańsk 2008r.) Zastosowana metodologia i źródła informacji W niniejszym opracowaniu dokonano oceny atrakcyjności inwestycyjnej powiatów przy zastosowaniu metody korelacyjno-wagowej. Metoda ta zakłada, że odpowiednie wielkości statystyczne (dane), istotne dla poziomu atrakcyjności inwestycyjnej, są skorelowane z ogólnym wskaźnikiem atrakcyjności, przy czym im wyższy współczynnik korelacji liniowej, tym większy jest wpływ danej zmiennej na ogólną atrakcyjność inwestycyjną powiatu. Odpowiednie współczynniki korelacji są więc wagami poszczególnych zmiennych. Uzyskane wyniki, dzięki wprowadzeniu jednolitych kryteriów, obciążone są minimalnym błędem subiektywizmu autora. Poniżej przedstawiono sposób postępowania. Po pierwsze, należy różne wielkości ekonomiczne wystandaryzować tak, aby ich przedział zmienności był równy. Standaryzacja odbywa się zgodnie ze wzorami: dla stymulant: oraz dla destymulant: (gdzie xij wartość j-tej cechy dla i-tego powiatu; I = {1 n}, n liczba powiatów = 25) j kolejny numer cechy j, i kolejny numer jednostki przestrzennej i, x ij znormalizowana cecha j w jednostce przestrzennej i, x ij wartości cechy j w jednostce przestrzennej i, minx ij minimalna wartość cechy j, PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 4

6 maxx ij maksymalna wartość cechy j, W oparciu o wystandaryzowane zmienne należy obliczyć wektor sum standaryzowanych jako wektor średnich z wartości wystandaryzowanych zmiennych: a następnie wektor korelacji, składający się ze współczynników korelacji pomiędzy j-tą zmienną a sumą standaryzowaną. Te wskaźniki korelacji stanowią wagi, którymi zmienia się wpływ zmiennych na wektor sum standaryzowanych, co przedstawia poniższy wzór: gdzie r k j jest współczynnikiem korelacji między j-tą zmienną a wektorem q k. Do oceny atrakcyjności inwestycyjnej powiatów w poszczególnych dziedzinach wzięto różną ilość czynników (od 3 do 7), która, z uwagi na ich unitaryzację danych, w żaden sposób nie ma wpływu na otrzymane wyniki. Obliczone wartości pozwoliły na podział zbioru jednostek przestrzennych na klasy od A do F, których zakres został wyznaczony przez lewostronnie domknięte przedziały o następujących dolnych granicach: Klasa A: Av + S(x), Klasa B: Av + 0,5S(x), Klasa C: Av, Klasa D: Av 0,5S(x), Klasa E: Av-S(x), Klasa F: 0, gdzie: Av średnia arytmetyczna, S(x) odchylenie standardowe. Oceny atrakcyjności inwestycyjnej powiatów przedstawione są za pomocą liter obrazujących klasy atrakcyjności inwestycyjnej 1.4. Czynniki i bariery decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej W literaturze pojawia się wiele czynników mających wpływ na atrakcyjność inwestycyjną regionów. Można z nich stworzyć listę czynników, które w dobry sposób charakteryzują regiony i wpływają na postrzeganie przez potencjalnych inwestorów. Znaczna część tych czynników lokalizacji dość dobrze charakteryzowana jest różnego rodzaju statystykami. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 5

7 Do czynników atrakcyjności inwestycyjnej, od których zależy postrzeganie danej lokalizacji (regionu) przez przedsiębiorców należy m.in.: dostępność transportowa - od niej zależą możliwości (transport drogowy, kolejowy, lotniczy) i koszty dostaw: surowców, produktów do odbiorców oraz transportu: pracowników, klientów, kooperantów; zasoby pracy - decydują o możliwościach zatrudnienia odpowiedniej liczby dobrze wykształconych pracowników. Inwestorzy, w zależności od prowadzonej działalności, oczekują odpowiednio przygotowanych kadr i tak w przypadku produkcji są to absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, w przypadku usług absolwenci szkół średnich i wyższych, w przypadku działalności zaawansowanej technologicznie pracownicy naukowi, absolwenci uczelni technicznych; chłonność rynku wpływa na możliwość sprzedaży produktów i usług w danym regionie. Im więcej dobrze sytuowanych mieszkańców, tym większa szansa na szybszy zwrot z inwestycji, a tym samym większa gotowość inwestora do ryzyka; infrastruktura gospodarcza - funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, instytucji otoczenia biznesu, imprezy targowo - wystawiennicze ułatwiają codzienną działalność i prowadzenie firm; infrastruktura społeczna - w pośredni sposób wpływa zarówno na rynek pracy, jak i chłonność rynku (warunki życia, baza kulturalna, szkolnictwo i edukacja); poziom rozwoju gospodarczego - zależy od niego m.in. możliwość nawiązania współpracy z innymi firmami, a tym samym zapewnienie sobie dostaw i usług na miejscu; stan środowiska - od stanu środowiska zależą możliwości inwestycyjne (im więcej terenów chronionych i większe obostrzenia inwestycyjne, tym mniejsza atrakcyjność dla przedsiębiorców), oraz koszty działalności (im większe zanieczyszczenie, tym większe koszty spełniania norm środowiskowych); poziom bezpieczeństwa publicznego dla potencjalnych inwestorów wiąże się m.in. z większymi wydatkami na ochronę przedsiębiorstw; aktywność regionów wobec inwestorów rozumiana jako zdolność do kreowania i popularyzacji wizerunku regionu wśród potencjalnych inwestorów, stworzenie przez władze samorządowe dobrego klimatu dla inwestycji. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na atrakcyjność inwestycyjną regionu są koszty pracy. Są to łączne obciążenia ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko wynagrodzenie brutto pracownika, ale także dodatkowe obciążenia pozapłacowe, które musi ponosić pracodawca. Im niższe koszty pracy tym region, na którym występują jest bardziej atrakcyjnym. W roku 2008 najniższe w Polsce koszty pracy w przeliczeniu na 1 zatrudnionego występowały w województwie podkarpackim. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 6

8 Tabela 1. Koszty pracy według województw w 2008 r. Koszty pracy w przeliczeniu na Wyszczególnienie 1 zatrudnionego (przeciętne miesięczne) opłaconą 1 godzinę przepracowaną w złotych Ogółem 3986,50 23,96 27,85 Dolnośląskie 4053,40 24,59 28,61 Kujawsko-Pomorskie 3508,49 21,42 24,89 Lubelskie 3533,72 21,81 25,35 Lubuskie 3432,32 20,93 24,21 Łódzkie 3344,06 20,56 24,04 Małopolskie 3716,87 22,70 26,43 Mazowieckie 5180,63 29,44 33,90 Opolskie 3711,83 22,75 26,63 Podkarpackie 3198,05 19,68 22,71 Podlaskie 3604,16 22,14 25,72 Pomorskie 3977,07 24,45 28,32 Śląskie 4059,25 24,38 28,65 Świętokrzyskie 3358,95 20,62 23,73 Warmińsko-Mazurskie 3390,38 20,97 24,24 Wielkopolskie 3736,50 22,41 26,04 Zachodniopomorskie 3665,87 22,51 26,68 Źródło: GUS Kluczowe bariery zewnętrzne, na jakie napotykają inwestorzy szukając lokalizacji inwestycji: brak terenów pod inwestycje, powolne tempo realizowania procedur administracyjnych, słaba dostępność transportowa, słaba dostępność i jakość zasobów ludzkich, brak terenów przygotowanych pod inwestycje, kapitałochłonne tereny poprzemysłowe wymagające rekultywacji, niewystarczająco rozwinięta infrastruktura techniczna. Odpowiednie przygotowanie terenów inwestycyjnych jest szansą dla budowania atrakcyjności inwestycyjnej. Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych może być osiągnięte poprzez następujące działania: PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 7

9 uregulowanie sytuacji prawnej i własnościowej nieruchomości, wybudowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, opracowanie ofert inwestycyjnych i ich promocja. Wybudowanie odpowiedniej infrastruktury jest możliwe nie tylko z własnych środków ale także z pomocą dofinansowania ze środków unijnych. Kluczowa jest tutaj skuteczność samorządów w pozyskiwaniu funduszy, co jest pochodną jakości przygotowywanych wniosków. Czynnikiem determinującym transformację gospodarki regionu i budowanie potencjału inwestycyjnego jest rozwijanie instytucji sektora otoczenia biznesu. Takie jednostki jak parki przemysłowo - technologiczne, struktury klastrowe oraz inkubatory przynoszą wiele korzyści. Pozwalają na spójne i efektywne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, wspierają rozwój firm i umożliwiają nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, w tym uczelniami. Wspierają one rozwój sektora małych i średnich firm, kreują charakter gospodarki lokalnej, usprawniają procesy administracyjne i inwestycyjne, a poprzez skupianie nowoczesnych branż budują potencjał innowacyjny. Rekomendowane jest w związku z tym tworzenie parków przemysłowo - technologicznych, struktur klastrowych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz wspieranie ich działalności przez samorządy, mimo czasami wysokich kosztów ich utrzymania. Posiadanie przez gminę wypracowanych strategicznych i planistycznych dokumentów, takich jak strategia rozwoju, plan rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów przy szukaniu lokalizacji inwestycji, gdyż może przyczynić się do szybszego i bardziej świadomego podjęcia decyzji poprzez skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego. Również poziom rozwoju infrastruktury społecznej stanowi ważny czynnik atrakcyjności inwestycyjnej. Inwestowanie w infrastrukturę społeczną, w tym przede wszystkim instytucje oświaty, kultury, rozrywki, sportu i wypoczynku jest kluczowe dla pozytywnego postrzegania województwa. Działania samorządów w znacznej mierze wpływają na atrakcyjność inwestycyjną regionów prowadząc do jej podniesienia bądź obniżenia. Efekty działań podmiotów publicznych wypływają na decyzje inwestorów o lokowaniu inwestycji w danym regionie. Podstawowymi obszarami działań podmiotów publicznych, których efekty wpływają pozytywnie lub negatywnie na decyzje inwestorów są w szczególności: zakres zwolnień i ulg w systemie podatków i opłat lokalnych dla inwestorów, jakość i ilość oferowanych terenów inwestycyjnych, jakość obsługi inwestorów (poziom kompetencji pracowników urzędów), stopień pokrycia obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego określającymi przeznaczenie terenów, obecność instytucji otoczenia biznesu. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 8

10 Zachęcenie inwestora do rozpoczęcia działalności na danym terenie znajduje wymierne korzyści dla samorządów w dość krótkim czasie (jest on często uzależniony od rodzaju przedsięwzięcia, konieczności budowy obiektów infrastruktury). Przekłada się to na powstawanie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia, rozwój budownictwa mieszkaniowego, napływ nowych mieszkańców zachęcanych wolnymi miejscami pracy. Zwiększają się wpływy z podatków, powodujące wzrost dochodów umożliwiający podniesienie wartości nakładów przeznaczanych na rozwój lokalny, rozwój branż i technologii do tej pory nie działających na terenie. Następuje rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i rozrywkowej, wpływający na atrakcyjność regionu jako miejsca do odpoczynku i zamieszkania. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 9

11 2. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego 2.1. Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów świata została przedstawiona przez analityków firmy Expander. Wykorzystano tu wskaźnik PEG (Price/Earnings to Growth, czyli Cena/Zysk do stopy wzrostu zysków). Wzięto pod uwagę wskaźnik dla głównego indeksu akcji giełdy funkcjonującej w danym kraju oraz prognozowaną średnioroczną stopę wzrostu PKB. Średnioroczne tempo wzrostu PKB zostało oszacowane na podstawie prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na lata Tym sposobem uzyskano ocenę atrakcyjności inwestycyjnej konkretnego kraju. Im niższy (nieujemny) odczyt wskaźnika tym lepsze perspektywy dla wzrostu cen akcji przedsiębiorstw notowanych w danym państwie. W niniejszym rankingu Polska zajęła 7 miejsce na 10 możliwych podobnie jak Izrael, Singapur oraz Hong Kong. Atrakcyjności inwestycyjnej nie można jednak rozpatrywać w oderwaniu od ryzyka charakterystycznego dla inwestowania w danym kraju. Na podstawie wyników badania ryzyka krajów, prowadzonego przez Expander, Polska znajduje się na miejscu 4 (na 10 miejsc), czyli można określić, iż ryzyko inwestowania w Polsce jest średnie. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 10

12 Tabela 2. Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów. Średni wzrost PKB Nazwa indeksu P/E 2011e w latach PEG Ranking 2011e-2015e Chiny SHANGHAI SE COMPOSITE ,67 1,33 10 Rosja RUSSIAN RTS INDEX S ,79 10 Indie B5E SENSEX 30 INDEX Indonezja JAKARTA COMPOSITE INDEX ,21 10 Tajlandia STOCK EXCH OF THAI INDEX 12,37 5,34 2,31 9 Korea Południowa KOSPI INDEX ,32 2,39 9 Brazylia BRAZIŁ BOVESPA INDEX ,51 9 Węgry BUDAPEST STOCK EXCH INDX ,52 9 RPA FTSE'JSE AFRICA ALL SHR ,68 8 Tajwan TAIWAN TAI EX INDEX ,69 8 Malezja FTSE Bursa Malaysia KLCI ,79 8 Turcja ISE NATIONAL 100 INDEX ,69 2,84 8 Singapur STRA.ITS TIMES INDEX 14,25 4,92 2,89 7 Honk Kong HANG SENG INDEX 12,40 4,26 2,91 7 Polska WSE WIG 20 INDEX , Izrael TEL AVIV 100 INDEX 11,75 3,77 3,12 7 Meksyk MEXICO PC INDEX ,36 6 Czechy PRAGUE STOCK EXCH INDEX ,28 3,37 6 Filipiny PSEi - FHILIPPINE SE IDX ,99 3,43 6 Chile CHILE STOCK MKT SELECT ,48 6 Australia ALL ORDINARIES INDX 12,26 3,38 3,62 5 Islandia OMX Iceland All-Share PR , Argentyna ARGENTINA MERVAL IND EX 12, Kolumbia COLOMBIA COLCAP INDEX , Szwecja O MX STOCKHOLM 30 INDEX 13, ,26 4 Nowa Zelandia NZX 50 INDEX 12,62 2,96 4,27 4 Wielka Brytania FTSE 250 INDEX , USA S&P 500 INDEX , Francja CAC 40 INDEX , Kanada S&P/TSX COMPOSITE IND EX 14,62 2, Norwegia OBX STOCK INDEX ,78 3 Niemcy DAX INDEX ,76 S 19 3 Szwajcaria SWISS MARKET INDEX ,26 2 Dania O MX COPENHAGEN 20 INDEX , Hiszpania IBEX 35 INDEX ,39 6,72 2 Włochy FTSE MIB INDEX ,35 7,24 2 Irlandia IRISH OVERA.LL INDEX 17,17 2,37 7,25 2 Japonia TOPIX INDEX (TOKYO) ,59 2 Portugalia PSI GENERAL INDEX 12, Grecja Athex Composite Share Pr ,98 1 Źródło: Expander na podstawie danych z serwisu Bloomberg oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 11

13 2.2. Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego na tle innych województw Atrakcyjność inwestycja województwa podkarpackiego w latach , według raportu pn.: ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2010 pod redakcją Marcina Nowickiego, opracowanego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, ukazana jest poniżej: Tabela 3. Atrakcyjność inwestycyjna województw w 2008 r. Województwo wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga Dostępność transportowa Zasoby i koszty pracy Rynek zbytu Infrastruktura gospodarcza Infrastruktura społeczna Bezpieczeństw o powszechne Aktywność województw wobec inwestorów Atrakcyjność inwestycyjna województw Lp. Wagi Śląskie 0,46 4 1,45 1 1,31 2 1,41 1 2,18 1-1, ,02 8 0, Mazowieckie 0,39 6-0, ,73 1 0,72 3 0,33 4-0, ,20 3 0, Dolnośląskie 0,49 3-0,03 7 0,44 5 0,91 2 0,79 3-0, ,29 2 0, Wielkopolskie 0,51 2 0,12 4 0,02 6 0,24 4-0, ,45 5 1,30 1 0, Małopolskie 0,26 8 0,47 2 0,50 4 0,16 5 1,81 2-0,15 9-0, , Pomorskie -0, , ,05 3 0,07 6 0,22 5-0, ,42 4 0, Łódzkie 0,24 9 0,21 3-0,04 7-0, ,19 7-0, ,33 5 0, Zachodniopomorskie 0,45 5-0, ,12 8-0, ,05 6-0, ,24 6 0, Lubuskie 0,53 1-0,12 9-0, ,32 9-0, , ,18 7 0, Opolskie 0,30 7-0, ,13 9-0,01 7-0, ,25 7-0,11 9-0, Kujawsko-Pomorsk. 0, ,02 5-0, , ,19 8-0,02 8-0, , Podkarpackie -0, ,01 6-1, ,08 8-0, ,61 1-0, , Warmińsko-Mazur. -0, , , , ,45 9 0,40 6-0, , Świętokrzyskie -0, ,11 8-1, , , ,52 3-1, , Lubelskie -0, , , , , ,83 2-1, , Podlaskie -1, , , , , ,46 4-1, ,67 16 Źródło: opracowanie IBnGR PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 12

14 Tabela 4. Atrakcyjność inwestycyjna województw w 2009 r. Województwo Dostępność transportowa Zasoby i koszty pracy Rynek zbytu Infrastruktura gospodarcza Infrastruktura społeczna Bezpieczeństw o powszechne Aktywność województw wobec inwestorów Atrakcyjność inwestycyjna województw wartość ranga wartość ranga wartość ranga Lp. Wagi Śląskie 0,37 6 1,41 1 1,35 2 1,45 1 2,18 1-1, ,23 5 0, Mazowieckie 0,45 4 0,04 6 0,62 4 1,01 2 0,93 3-0, ,99 1 0, Dolnośląskie 0,47 3-0, ,67 1 0,69 3 0,32 4-0, ,32 3 0, Wielkopolskie 0,52 1 0,13 4-0,10 9 0,35 4-0, ,40 6 1,42 2 0, Małopolskie 0,24 8 0,47 2 0,56 5 0,17 5 1,74 2-0,13 9-0,13 7 0, Pomorskie 0,43 5-0,17 9 0,03 8-0, ,01 6-0, ,42 4 0, Łódzkie -0, , ,8 3-0,14 7 0,10 5-0, ,20 6 0, Zachodniopomorskie 0,23 9 0,22 3-0, ,01 6-0,24 7-0, ,21 8 0, Lubuskie 0,49 2-0,2 11 0,04 7-0,21 9-0,25 9-0, , , Opolskie 0,27 7-0, ,06 6-0,15 8-0, ,30 7-0, , Kujawsko-Pomorsk. 0, ,04 5-0, , ,24 8-0,06 8-0, , Podkarpackie -0,5 13-0, , , , ,47 5-0,32 9-0, Warmińsko-Mazur. -0, ,02 7-1, , , ,48 1-0, , Świętokrzyskie -0, ,1 8-1, , , ,79 3-1, , Lubelskie -1, , , , , ,85 2-0, , Podlaskie -0, , ,1 15-0, , ,72 4-0, ,65 16 Źródło: opracowanie IBnGR wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga Tabela 5. Atrakcyjność inwestycyjna województw w 2010 r. Województwo Dostępność transportowa Zasoby i koszty pracy Rynek zbytu Infrastruktura gospodarcza Infrastruktura społeczna Bezpieczeństw o powszechne Aktywność województw wobec inwestorów Atrakcyjność inwestycyjna województw wartoś ć ranga wartoś ć ranga wartoś ć ranga Lp. Wagi Śląskie 0,38 4 1,38 1 1,34 2 1,15 2 2,22 1-1, ,08 6 0, Mazowieckie 0,43 1 0,03 5 0,50 4 1,39 1 0,96 3-0, ,53 1 0,61 2 wartoś 3 Dolnośląskie 0,41 3-0, ,72 1 0,71 3 0,27 4-0, ,90 3 0, Wielkopolskie 0,28 7 0,53 2 0,44 5 0,19 5 1,78 2-0, ,34 5 0, Małopolskie 0,43 2 0,16 3-0,05 8 0,18 6-0, ,21 7 0,89 4 0, Pomorskie 0,34 6-0,09 8 0,20 6 0,30 9-0,11 6-0, ,40 2 0, Łódzkie 0,21 9 0,06 4-0, ,16 7-0,18 7-0,15 9-0,14 8-0, Zachodniopomorskie -0, , ,67 3 0, ,13 5-0, ,02 7-0, Lubuskie 0,25 8-0, ,15 9 0,28 4-0, ,45 5-0,31 9-0, Opolskie 0,37 5-0, ,08 7-0, ,23 8-0, , , Kujawsko-Pomorsk. 0, ,01 6-0, , ,26 9-0,07 8-0, , Podkarpackie -0, ,01 7-1, ,28 8-0, ,31 1-0, , Warmińsko-Mazur. -0, , , , , ,40 6-0, , Świętokrzyskie -0, ,11 9-1, , , ,91 2-1, , Lubelskie -0, , , , , ,76 3-0, , Podlaskie -0, , , , , ,72 4-0, ,58 16 Źródło: opracowanie IBnGR ć ranga wartoś ć ranga wartoś ć ranga wartoś ć ranga wartość ranga PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 13

15 Syntetyczny wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej województw, jak widać z tabel 3-5, zbudowany został w oparciu o siedem grup wskaźników cząstkowych. Na pozycji lidera plasuje się województwo śląskie. We wszystkich aspektach atrakcyjności inwestycyjnej, z wyjątkiem dostępności komunikacyjnej, poziomu bezpieczeństwa powszechnego i aktywności województw wobec inwestorów, ma ono bardzo dobrą sytuację. Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego jest w zasadzie niezmienna: 2008 r. 12 miejsce, 2009 r. 13, 2010 r. 12 miejsce. We wszystkich kategoriach atrakcyjności, z wyjątkiem bezpieczeństwa powszechnego, zajmuje odległe miejsca. W żadnym przypadku nie są one wyższe niż siódme z reguły to dalsze lokaty; 14 miejsce w kategoriach: dostępność komunikacyjna i rynek zbytu, 13 miejsce aktywność województw wobec inwestorów i 12 miejsce w infrastrukturze społecznej. Ostatnie w rankingu, województwo podlaskie, zajmuje 16 miejsce w dwóch kategoriach: zasobów i kosztów pracy oraz dostępności komunikacyjnej. Poniżej przedstawiono atrakcyjność inwestycyjną podregionów dla działalności przemysłowej i działalności usługowej w latach Rysunek 1. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2008 r. Źródło: opracowanie IBnGR PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 14

16 Rysunek 2. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2009 r. Źródło: opracowanie IBnGR Rysunek 3. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2010 r. Źródło: opracowanie IBnGR PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 15

17 Rysunek 4. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2008 r. Źródło: opracowanie IBnGR Rysunek 5. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2009 r. Źródło: opracowanie IBnGR PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 16

18 Rysunek 6. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2010 r. Źródło: opracowanie IBnGR Atrakcyjność inwestycyjna podregionu rzeszowskiego dla działalności przemysłowej na tle województwa w 2008 r. była najwyższa a w następnych latach 2009 i 2010 wysoka. Podregion tarnobrzeski w latach 2008 i 2009 uplasował się na najwyższej pozycji a w 2010 r. jego atrakcyjność spadła do wysokiej. Atrakcyjność podregionu przemyskiego z przeciętnej w 2008 r. spadła do niskiej w dwóch kolejnych latach, natomiast podregionu krośnieńskiego z przeciętnej w 2008 r. i 2009 r. zmalała do niskiej. Atrakcyjność inwestycyjna podregionu rzeszowskiego i krośnieńskiego dla działalności usługowej utrzymuje się na tym samym poziome (odpowiednio najwyższa i wysoka), natomiast dla podregionu przemyskiego i tarnobrzeskiego z wysokiej w latach 2008 i 2009 spadła do przeciętnej w 2010 r Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego Województwo podkarpackie to najbardziej na południowy wschód wysunięty region Polski. Południowa i wschodnia granica województwa pokrywa się z granicą państwową na odcinku 370 km i sąsiaduje z Ukrainą i Słowacją. Na tle kraju województwo podkarpackie sąsiaduje z województwem lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Województwo podkarpackie zajmuje obszar o powierzchni 17,8 tys. km 2, na który składa się 21 powiatów ziemskich, 4 miasta na prawach powiatu oraz 159 gmin (16 miejskich, 114 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 17

19 wiejskich oraz 29 miejsko-wiejskich). Stolicą oraz głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym jest Rzeszów. Obszar województwa należy do średnio zaludnionych regionów - zamieszkiwany jest przez 2,1 mln. osób, co stanowi 5,5 proc. ludności kraju, w tym w miastach zamieszkuje 863 tys. mieszkańców a wieś zamieszkuje tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 118 osób/1 km 2 co sytuuje je poniżej krajowej. Region charakteryzuje dodatni przyrost naturalny, na 1000 ludności wynosi on 1,8, gdy średnia krajowa to 0,9 (dane GUS na r.). Tabela 6. Podstawowe dane o województwie stan na r. Wyszczególnienie Polska Województwo podkarpackie Polska = 100 Powierzchnia w km ,7 Ludność w tys ,3 2101,7 5,5 Liczba miast ,2 Liczba gmin ,2 Źródło: GUS Do największych miast regionu należą: Rzeszów tys., Przemyśl 66 tys., Stalowa Wola 63 tys. Mielec 61 tys., Tarnobrzeg 49 tys., Krosno 47,5 tys., Dębica 46,6 tys., Jarosław 40 tys., Sanok 39 tys., Jasło 37 tys. (dane GUS na r.). Województwo podkarpackie zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Na jego obszarze przecinają się korytarze transportowe o zasięgu transeuropejskim. Największe znaczenie dla transportu międzynarodowego i krajowego, ze względu na brak autostrady i dróg ekspresowych, ma sieć dróg krajowych. Stanowią one około 5% sieci województwa, ale obsługują prawie 50 % całego ruchu. W komunikacji lotniczej województwa główną rolę odgrywa lotnisko krajowe Rzeszów Jasionka. Tabela 7. Podstawowe wskaźniki społeczno-ekonomiczne województwa podkarpackiego stan na r. Lp. Wyszczególnienie Województwo podkarpackie Polska 1. Produkt krajowy brutto w mln zł (ceny bieżące) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł Gęstość zaludnienia Przyrost naturalny na 1000 osób 1,8 0,9 5 Stopa bezrobocia rejestrowanego % 15,9 12,1 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł 2617, ,74 7. Produkcja sprzedana przemysłu (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w zł Pracujący w przemyśle i budownictwie % 27,7 28,1 9. Pracujący handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informatyka i komunikacja % 20,6 25,0 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 18

20 10. Pracujący działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości 2,3 3,9 11. Pracujący rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 23,8 15,9 12. Pozostałe usługi 25,6 27,1 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) na 69,0 98, ludności 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON(bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) ogółem 15. Ludność miast % ogółu ludności 41,1 61,0 Źródło: GUS Gospodarka W województwie podkarpackim produkt krajowy brutto w 2008 roku wynosił 48,5 mld zł, co stanowiło 3,8% PKB Polski. Udział przemysłu w PKB regionu wynosił 30 procent i skupiał 5 proc. krajowego zatrudnienia oraz dostarczał 3,4 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 69,0% średniej krajowej, co plasowało podkarpackie na ostatnim miejscu względem innych województw. Udział podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) zarejestrowanych w podkarpackim rejestrze REGON stanowił 3,9 procent wszystkich podmiotów zarejestrowanych w kraju. W strukturze gałęziowej przemysłu województwa, dominują przemysły: lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy, które wytwarzają łącznie prawie 70 proc. produkcji przemysłowej województwa. Przemysł rolno-spożywczy skupiony jest w branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. Głównymi ośrodkami przemysłu elektromaszynowego są Rzeszów, Mielec i Stalowa Wola. Przemysł chemiczny rozwija się głównie w Jaśle, Dębicy i Nowej Sarzynie. Szczególnego znaczenia w gospodarce regionu nabiera przemysł lotniczy i przemysł chemiczny. Rynek pracy i wynagrodzenia W województwie podkarpackim w kwietniu 2011 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 229,8 tys. osób i było o 4,6 proc. wyższe niż w kwietniu 2010 roku, natomiast w Polsce wzrosło o 3,9 proc. Na koniec kwietnia 2011 roku w urzędach pracy województwa podkarpackiego zarejestrowanych było osób bezrobotnych, tj. o 3387 osób więcej niż przed rokiem. W końcu kwietnia 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 15,9 proc. (rok wcześniej 15,7 proc.) i była wyższa od stopy bezrobocia w całej Polsce o 3,3 pkt procentowego. Istotny odsetek bezrobotnych, bo ponad 3/5 ogólnej liczby 61,3 proc. stanowili mieszkańcy wsi. W kraju stopa bezrobocia wyniosła 12,6 proc. (rok wcześniej 12,4 procent). Stopa bezrobocia w woj. podkarpackim utrzymuje się na poziomie wyższym niż PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 19

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Opracowania sygnalne URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2009 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W SIERPNIU 2010 r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec sierpnia 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach maj 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 9,1% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 12,1% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 15,0 2. kujawsko-pomorskie 12,7

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r.

Podkarpacki rynek pracy w liczbach czerwiec 2016 r. Podkarpacki rynek pracy w liczbach Stopa bezrobocia w kraju 8,8% Stopa bezrobocia w województwie podkarpackim 11,7% lp. województwo stopa bezrobocia 1. warmińsko-mazurskie 14,3 2. kujawsko-pomorskie 12,2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM WE WRZEŚNIU 2009 Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec września 2009 na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LUTYM 2012 ROKU Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec lutego 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W GRUDNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu grudnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU 2013 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W PAŹDZIERNIKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31 października w województwie podkarpackim zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY GRUDZIEŃ 2013 R. GUS poinformował, że w grudniu stopa bezrobocia rejestrowanego na Mazowszu utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca (11,0%). W skali kraju w stosunku do listopada

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9%

OGÓŁEM ,8% Kobiety ,5% Mężczyźni ,9% Tablica 1. STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA STAN W KOŃCU OKRESU WYSZCZEGÓLNIENIE 31.XII.2010 31.XII.2011 Wzrost/spadek w % w 2011 r. 31.12.2010=100 OGÓŁEM 142 263 146 208 3 945 102,8% z tego: osoby poprzednio

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w lutym 2014 r. Rzeszów, marzec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 28. II. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 6 miesięcy

Beneficjenci Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa działające dłużej niż 6 miesięcy Dotacja dla drukarń w podkarpackim start: 29.08.2013 29.08.2013 - Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce.

Tabela nr 1. Stopa bezrobocia rejestrowanego w poszczególnych miesiącach w 2012 i 2013 r. na Mazowszu i w Polsce. MAZOWIECKI RYNEK PRACY STYCZEŃ 2014 R. W pierwszym miesiącu 2014 r. Mazowsze było jednym z trzech województw, w którym odnotowano wzrost stopy bezrobocia w skali roku. W ujęciu miesiąc do miesiąca zwiększenie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku 1 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzka Rada Rynku Pracy Białymstoku 2 czerwca 2017 roku Współczynnik aktywności zawodowej ludności w wieku 15 lat i więcej w % Wskaźnik zatrudnienia ludności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na koniec kwietnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego

Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego Ocena potencjału gospodarczego w świetle wskaźników rozwoju gospodarczego dla powiatów biłgorajskiego, tomaszowskiego i zamojskiego Transgraniczny Rezerwat Biosfery Roztocze szansą na zrównoważony rozwój

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 7. za okres: październik opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 7 za okres: październik 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO

PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE DEPARTAMENT ROZWOJU REGIONALNEGO Rzeszów, 13 grudnia 2013 r. Plan prezentacji I PODKARPACKIE FORUM TERYTORIALNE Podkarpackie Forum Terytorialne wprowadzenie Wybrane elementy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO za maj 2016 r.

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO za maj 2016 r. Urząd Statystyczny w Rzeszowie Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Regionalne Obserwatorium Terytorialne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ POWIATÓW

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r.

Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Raport o sytuacji finansowej przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w 2015 r. Opracowanie: Zespół Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Najważniejsze obserwacje W 2015 r.: Przychody z całokształtu

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI

II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI II ETAP - FINAŁ III PODKARPACKIEGO KONKURSU EDUKACYJNEGO MISTRZOWIE STATYSTYKI Nazwa szkoły... Imiona i nazwiska uczniów wchodzących w skład zespołu:...... Pytania od 1 do 17 to test wyboru, w którym poprawna

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia województw w 2012 roku w km²

Powierzchnia województw w 2012 roku w km² - 10 %? powierzchnia w km2 lokata DOLNOŚLĄSKIE 19947 7 KUJAWSKO-POMORSKIE 17972 10 LUBELSKIE 25122 3 LUBUSKIE 13988 13 ŁÓDZKIE 18219 9 MAŁOPOLSKIE 15183 12 MAZOWIECKIE 35558 1 OPOLSKIE 9412 16 PODKARPACKIE

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r.

Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r. Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w województwie podkarpackim w maju 2014 r., czerwiec 2014 r. 1 I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO Według stanu na 31. V. 2014 r. w województwie podkarpackim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian 2008 POWIATY

Sprawdzian 2008 POWIATY Sprawdzian 2008 POWIATY Dane dotyczące wyników oraz uczniów piszących arkusz standardowy sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej w powiatach województw: lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego

Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego 180 dr Małgorzata Stec Zakład Statystyki i Ekonometrii Uniwersytet Rzeszowski Analiza porównawcza rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa podkarpackiego WPROWADZENIE Powiaty województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Nasz region we współczesnym świecie

Nasz region we współczesnym świecie Nasz region we współczesnym świecie Anna Czarlińska-Wężyk 14.04.2013 http://pl.wikipedia.org/wiki/wojew%c3%b3dztwo_%c5%9bl%c4%85skie Województwo powstało dnia 1.01.1999 z województw: katowickiego i częstochowskiego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R.

NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. NAKŁADY NA ŚRODKI TRWAŁE W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 R. Nakłady inwestycyjne a) są to nakłady finansowe lub rzeczowe, których celem jest stworzenie nowych środków trwałych lub ulepszenie (przebudowa,

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2016 Dr Aleksandra Borowicz Stanisław Szultka Marcin Wandałowski Warszawa, 15 grudnia 2016 r. Porządek prezentacji Atrakcyjność inwestycyjna co

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu:

Raport. z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim. nr 2. za okres: maj opracowany w ramach projektu: Raport z sytuacji na rynku pracy w Województwie Małopolskim nr 2 za okres: maj 2016 opracowany w ramach projektu: Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru u Nowosądeckiego

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r.

EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. EFEKTYWNOŚĆ WYBRANYCH FORM PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM w 2013 r. RZESZÓW, 2014 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Informacji Statystycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU

ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W OKRESIE I PÓŁROCZA 2014 ROKU RZESZÓW, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO....

Bardziej szczegółowo