PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO"

Transkrypt

1 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Rzeszów 2011 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE

2 SPORZĄDZAJĄCY: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO WYKONAWCA: PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Dyrektor: Ewa Młodochowska Zastępca: Dyrektora: Renata Drążek Zespól autorski: Piotr Słotwiński kierownik zespołu Elżbieta Janiczek Jan Rakuś Jan Sadecki Janusz Socha Joanna Świergul Przybysz Jolanta Kocoń Józef Stefan Robert Sudoł Koordynator: Władysław Gurdak Kierownik Oddziału w Tarnobrzegu PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 1

3 Spis treści: 1. Wprowadzenie Cel i zakres opracowania Pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej Zastosowana metodologia i źródła informacji Czynniki i bariery decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego na tle innych województw Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem zasobów pracy Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem infrastruktury technicznej Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem infrastruktury społecznej Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem finansów publicznych Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem rozwoju gospodarczego Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem działalności przemysłowej Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem działalności usługowej Określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem handlu i napraw Analiza porównawcza otrzymanych wyników z 2008 r. i 2009 r Analiza otrzymanych wyników z ustaleniami obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie województwa podkarpackiego jako istotny instrument polityki regionalnej Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna Inne obszary atrakcyjnie inwestycyjnie Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Mielecki Park Przemysłowy Park Przemysłowy STARE MIASTO PARK w Leżajsku Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA Sieć Porozumienia Lotniczego AVIA - SPLot Stowarzyszenie KOM-CAST Grupa Krośnieńskie Szkło Podkarpacki Klaster Informatyczny Korczowa Dolina Podkarpacki Klaster Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Charakterystyka powiatów województwa podkarpackiego Podsumowanie i wnioski Bibliografia i źródła danych PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 2

4 1. Wprowadzenie Każdy region, aby efektownie współpracować z inwestorem, powinien w atrakcyjny sposób zaprezentować swą ofertę inwestycyjną. Z drugiej strony inwestor poszukuje dla siebie, oprócz czynnika lokalizacyjnego (w tym dostępności do ciągów komunikacyjnych) informacji o ilości oraz jakości terenów pod określoną działalność. O atrakcyjności inwestycyjnej regionu stanowi szereg czynników kreślących główne obszary działalności gospodarczej czy naukowej Cel i zakres opracowania Celem niniejszego opracowania, które zostało sporządzone w ramach zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego, jest przestrzenne zróżnicowanie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego pod względem powiatów. W ramach prac zostały przeprowadzone między innymi: analiza danych zastanych, przegląd literatury przedmiotu oraz analiza dostępnych danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych publikowanych za rok 2008 oraz Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich została określona atrakcyjność inwestycyjna pod względem zasobów pracy, infrastruktury technicznej, infrastruktury społecznej, finansów publicznych oraz rozwoju gospodarczego wyrażona w postaci liter od A do F (gdzie A oznacza powiat o największej atrakcyjność, natomiast F o najmniejszej atrakcyjności). Litery, stanowiące klasy atrakcyjności, wynikają bezpośrednio z ilości punktów przyznanych za poszczególne wskaźniki mające wpływ na każdą grupę czynników atrakcyjności. W dalszej kolejności (z uwzględnieniem punktów uzyskanych przez poszczególne powiaty w grupie infrastruktura techniczna) określono atrakcyjność inwestycyjną powiatów (wyrażaną w klasach atrakcyjności od A do F) pod względem działalności przemysłowej, działalności usługowej oraz handlu i usług. Powyższe działania pozwoliły na ostateczne określenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego. Poszczególnym klasom atrakcyjności nadano punktację (od 1 punktu dla klasy F do 6 punktów dla klasy A). Sumie punktów, jakie otrzymały powiaty w poszczególnych dziedzinach atrakcyjności, przypisano stopnie atrakcyjności I, II, III, i IV, gdzie I stopień najwyższa atrakcyjność, II wysoka, III przeciętna, IV- niska. W drugiej części opracowania (w rozdziale 5. i 6.) wskazano Specjalne Strefy Ekonomiczne na terenie województwa podkarpackiego jako istotny instrument polityki regionalnej oraz inne obszary atrakcyjne inwestycyjnie, które niewątpliwie wpływają na atrakcyjność powiatów. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 3

5 1.2. Pojęcie atrakcyjności inwestycyjnej W literaturze przedmiotu przewija się wiele definicji atrakcyjności inwestycyjnej. Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto, zgodnie z definicją Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, że atrakcyjność inwestycyjna to zdolność skłonienia do inwestycji, poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw, czym przyciągają inwestorów. (Atrakcyjność inwestycyjna regionów i podregionów Polski 2008, opracowanie pod red. T. Kalinowskiego, IBnGR, Gdańsk 2008r.) Zastosowana metodologia i źródła informacji W niniejszym opracowaniu dokonano oceny atrakcyjności inwestycyjnej powiatów przy zastosowaniu metody korelacyjno-wagowej. Metoda ta zakłada, że odpowiednie wielkości statystyczne (dane), istotne dla poziomu atrakcyjności inwestycyjnej, są skorelowane z ogólnym wskaźnikiem atrakcyjności, przy czym im wyższy współczynnik korelacji liniowej, tym większy jest wpływ danej zmiennej na ogólną atrakcyjność inwestycyjną powiatu. Odpowiednie współczynniki korelacji są więc wagami poszczególnych zmiennych. Uzyskane wyniki, dzięki wprowadzeniu jednolitych kryteriów, obciążone są minimalnym błędem subiektywizmu autora. Poniżej przedstawiono sposób postępowania. Po pierwsze, należy różne wielkości ekonomiczne wystandaryzować tak, aby ich przedział zmienności był równy. Standaryzacja odbywa się zgodnie ze wzorami: dla stymulant: oraz dla destymulant: (gdzie xij wartość j-tej cechy dla i-tego powiatu; I = {1 n}, n liczba powiatów = 25) j kolejny numer cechy j, i kolejny numer jednostki przestrzennej i, x ij znormalizowana cecha j w jednostce przestrzennej i, x ij wartości cechy j w jednostce przestrzennej i, minx ij minimalna wartość cechy j, PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 4

6 maxx ij maksymalna wartość cechy j, W oparciu o wystandaryzowane zmienne należy obliczyć wektor sum standaryzowanych jako wektor średnich z wartości wystandaryzowanych zmiennych: a następnie wektor korelacji, składający się ze współczynników korelacji pomiędzy j-tą zmienną a sumą standaryzowaną. Te wskaźniki korelacji stanowią wagi, którymi zmienia się wpływ zmiennych na wektor sum standaryzowanych, co przedstawia poniższy wzór: gdzie r k j jest współczynnikiem korelacji między j-tą zmienną a wektorem q k. Do oceny atrakcyjności inwestycyjnej powiatów w poszczególnych dziedzinach wzięto różną ilość czynników (od 3 do 7), która, z uwagi na ich unitaryzację danych, w żaden sposób nie ma wpływu na otrzymane wyniki. Obliczone wartości pozwoliły na podział zbioru jednostek przestrzennych na klasy od A do F, których zakres został wyznaczony przez lewostronnie domknięte przedziały o następujących dolnych granicach: Klasa A: Av + S(x), Klasa B: Av + 0,5S(x), Klasa C: Av, Klasa D: Av 0,5S(x), Klasa E: Av-S(x), Klasa F: 0, gdzie: Av średnia arytmetyczna, S(x) odchylenie standardowe. Oceny atrakcyjności inwestycyjnej powiatów przedstawione są za pomocą liter obrazujących klasy atrakcyjności inwestycyjnej 1.4. Czynniki i bariery decydujące o atrakcyjności inwestycyjnej W literaturze pojawia się wiele czynników mających wpływ na atrakcyjność inwestycyjną regionów. Można z nich stworzyć listę czynników, które w dobry sposób charakteryzują regiony i wpływają na postrzeganie przez potencjalnych inwestorów. Znaczna część tych czynników lokalizacji dość dobrze charakteryzowana jest różnego rodzaju statystykami. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 5

7 Do czynników atrakcyjności inwestycyjnej, od których zależy postrzeganie danej lokalizacji (regionu) przez przedsiębiorców należy m.in.: dostępność transportowa - od niej zależą możliwości (transport drogowy, kolejowy, lotniczy) i koszty dostaw: surowców, produktów do odbiorców oraz transportu: pracowników, klientów, kooperantów; zasoby pracy - decydują o możliwościach zatrudnienia odpowiedniej liczby dobrze wykształconych pracowników. Inwestorzy, w zależności od prowadzonej działalności, oczekują odpowiednio przygotowanych kadr i tak w przypadku produkcji są to absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, w przypadku usług absolwenci szkół średnich i wyższych, w przypadku działalności zaawansowanej technologicznie pracownicy naukowi, absolwenci uczelni technicznych; chłonność rynku wpływa na możliwość sprzedaży produktów i usług w danym regionie. Im więcej dobrze sytuowanych mieszkańców, tym większa szansa na szybszy zwrot z inwestycji, a tym samym większa gotowość inwestora do ryzyka; infrastruktura gospodarcza - funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych, instytucji otoczenia biznesu, imprezy targowo - wystawiennicze ułatwiają codzienną działalność i prowadzenie firm; infrastruktura społeczna - w pośredni sposób wpływa zarówno na rynek pracy, jak i chłonność rynku (warunki życia, baza kulturalna, szkolnictwo i edukacja); poziom rozwoju gospodarczego - zależy od niego m.in. możliwość nawiązania współpracy z innymi firmami, a tym samym zapewnienie sobie dostaw i usług na miejscu; stan środowiska - od stanu środowiska zależą możliwości inwestycyjne (im więcej terenów chronionych i większe obostrzenia inwestycyjne, tym mniejsza atrakcyjność dla przedsiębiorców), oraz koszty działalności (im większe zanieczyszczenie, tym większe koszty spełniania norm środowiskowych); poziom bezpieczeństwa publicznego dla potencjalnych inwestorów wiąże się m.in. z większymi wydatkami na ochronę przedsiębiorstw; aktywność regionów wobec inwestorów rozumiana jako zdolność do kreowania i popularyzacji wizerunku regionu wśród potencjalnych inwestorów, stworzenie przez władze samorządowe dobrego klimatu dla inwestycji. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na atrakcyjność inwestycyjną regionu są koszty pracy. Są to łączne obciążenia ponoszone przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników. Obejmują nie tylko wynagrodzenie brutto pracownika, ale także dodatkowe obciążenia pozapłacowe, które musi ponosić pracodawca. Im niższe koszty pracy tym region, na którym występują jest bardziej atrakcyjnym. W roku 2008 najniższe w Polsce koszty pracy w przeliczeniu na 1 zatrudnionego występowały w województwie podkarpackim. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 6

8 Tabela 1. Koszty pracy według województw w 2008 r. Koszty pracy w przeliczeniu na Wyszczególnienie 1 zatrudnionego (przeciętne miesięczne) opłaconą 1 godzinę przepracowaną w złotych Ogółem 3986,50 23,96 27,85 Dolnośląskie 4053,40 24,59 28,61 Kujawsko-Pomorskie 3508,49 21,42 24,89 Lubelskie 3533,72 21,81 25,35 Lubuskie 3432,32 20,93 24,21 Łódzkie 3344,06 20,56 24,04 Małopolskie 3716,87 22,70 26,43 Mazowieckie 5180,63 29,44 33,90 Opolskie 3711,83 22,75 26,63 Podkarpackie 3198,05 19,68 22,71 Podlaskie 3604,16 22,14 25,72 Pomorskie 3977,07 24,45 28,32 Śląskie 4059,25 24,38 28,65 Świętokrzyskie 3358,95 20,62 23,73 Warmińsko-Mazurskie 3390,38 20,97 24,24 Wielkopolskie 3736,50 22,41 26,04 Zachodniopomorskie 3665,87 22,51 26,68 Źródło: GUS Kluczowe bariery zewnętrzne, na jakie napotykają inwestorzy szukając lokalizacji inwestycji: brak terenów pod inwestycje, powolne tempo realizowania procedur administracyjnych, słaba dostępność transportowa, słaba dostępność i jakość zasobów ludzkich, brak terenów przygotowanych pod inwestycje, kapitałochłonne tereny poprzemysłowe wymagające rekultywacji, niewystarczająco rozwinięta infrastruktura techniczna. Odpowiednie przygotowanie terenów inwestycyjnych jest szansą dla budowania atrakcyjności inwestycyjnej. Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności terenów inwestycyjnych może być osiągnięte poprzez następujące działania: PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 7

9 uregulowanie sytuacji prawnej i własnościowej nieruchomości, wybudowanie odpowiedniej infrastruktury technicznej, opracowanie ofert inwestycyjnych i ich promocja. Wybudowanie odpowiedniej infrastruktury jest możliwe nie tylko z własnych środków ale także z pomocą dofinansowania ze środków unijnych. Kluczowa jest tutaj skuteczność samorządów w pozyskiwaniu funduszy, co jest pochodną jakości przygotowywanych wniosków. Czynnikiem determinującym transformację gospodarki regionu i budowanie potencjału inwestycyjnego jest rozwijanie instytucji sektora otoczenia biznesu. Takie jednostki jak parki przemysłowo - technologiczne, struktury klastrowe oraz inkubatory przynoszą wiele korzyści. Pozwalają na spójne i efektywne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych, wspierają rozwój firm i umożliwiają nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami, w tym uczelniami. Wspierają one rozwój sektora małych i średnich firm, kreują charakter gospodarki lokalnej, usprawniają procesy administracyjne i inwestycyjne, a poprzez skupianie nowoczesnych branż budują potencjał innowacyjny. Rekomendowane jest w związku z tym tworzenie parków przemysłowo - technologicznych, struktur klastrowych, inkubatorów przedsiębiorczości oraz wspieranie ich działalności przez samorządy, mimo czasami wysokich kosztów ich utrzymania. Posiadanie przez gminę wypracowanych strategicznych i planistycznych dokumentów, takich jak strategia rozwoju, plan rozwoju gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę przez inwestorów przy szukaniu lokalizacji inwestycji, gdyż może przyczynić się do szybszego i bardziej świadomego podjęcia decyzji poprzez skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego. Również poziom rozwoju infrastruktury społecznej stanowi ważny czynnik atrakcyjności inwestycyjnej. Inwestowanie w infrastrukturę społeczną, w tym przede wszystkim instytucje oświaty, kultury, rozrywki, sportu i wypoczynku jest kluczowe dla pozytywnego postrzegania województwa. Działania samorządów w znacznej mierze wpływają na atrakcyjność inwestycyjną regionów prowadząc do jej podniesienia bądź obniżenia. Efekty działań podmiotów publicznych wypływają na decyzje inwestorów o lokowaniu inwestycji w danym regionie. Podstawowymi obszarami działań podmiotów publicznych, których efekty wpływają pozytywnie lub negatywnie na decyzje inwestorów są w szczególności: zakres zwolnień i ulg w systemie podatków i opłat lokalnych dla inwestorów, jakość i ilość oferowanych terenów inwestycyjnych, jakość obsługi inwestorów (poziom kompetencji pracowników urzędów), stopień pokrycia obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego określającymi przeznaczenie terenów, obecność instytucji otoczenia biznesu. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 8

10 Zachęcenie inwestora do rozpoczęcia działalności na danym terenie znajduje wymierne korzyści dla samorządów w dość krótkim czasie (jest on często uzależniony od rodzaju przedsięwzięcia, konieczności budowy obiektów infrastruktury). Przekłada się to na powstawanie nowych miejsc pracy i zmniejszenie bezrobocia, rozwój budownictwa mieszkaniowego, napływ nowych mieszkańców zachęcanych wolnymi miejscami pracy. Zwiększają się wpływy z podatków, powodujące wzrost dochodów umożliwiający podniesienie wartości nakładów przeznaczanych na rozwój lokalny, rozwój branż i technologii do tej pory nie działających na terenie. Następuje rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i rozrywkowej, wpływający na atrakcyjność regionu jako miejsca do odpoczynku i zamieszkania. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 9

11 2. Ocena atrakcyjności inwestycyjnej województwa podkarpackiego 2.1. Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów świata została przedstawiona przez analityków firmy Expander. Wykorzystano tu wskaźnik PEG (Price/Earnings to Growth, czyli Cena/Zysk do stopy wzrostu zysków). Wzięto pod uwagę wskaźnik dla głównego indeksu akcji giełdy funkcjonującej w danym kraju oraz prognozowaną średnioroczną stopę wzrostu PKB. Średnioroczne tempo wzrostu PKB zostało oszacowane na podstawie prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) na lata Tym sposobem uzyskano ocenę atrakcyjności inwestycyjnej konkretnego kraju. Im niższy (nieujemny) odczyt wskaźnika tym lepsze perspektywy dla wzrostu cen akcji przedsiębiorstw notowanych w danym państwie. W niniejszym rankingu Polska zajęła 7 miejsce na 10 możliwych podobnie jak Izrael, Singapur oraz Hong Kong. Atrakcyjności inwestycyjnej nie można jednak rozpatrywać w oderwaniu od ryzyka charakterystycznego dla inwestowania w danym kraju. Na podstawie wyników badania ryzyka krajów, prowadzonego przez Expander, Polska znajduje się na miejscu 4 (na 10 miejsc), czyli można określić, iż ryzyko inwestowania w Polsce jest średnie. PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 10

12 Tabela 2. Atrakcyjność inwestycyjna Polski na tle innych krajów. Średni wzrost PKB Nazwa indeksu P/E 2011e w latach PEG Ranking 2011e-2015e Chiny SHANGHAI SE COMPOSITE ,67 1,33 10 Rosja RUSSIAN RTS INDEX S ,79 10 Indie B5E SENSEX 30 INDEX Indonezja JAKARTA COMPOSITE INDEX ,21 10 Tajlandia STOCK EXCH OF THAI INDEX 12,37 5,34 2,31 9 Korea Południowa KOSPI INDEX ,32 2,39 9 Brazylia BRAZIŁ BOVESPA INDEX ,51 9 Węgry BUDAPEST STOCK EXCH INDX ,52 9 RPA FTSE'JSE AFRICA ALL SHR ,68 8 Tajwan TAIWAN TAI EX INDEX ,69 8 Malezja FTSE Bursa Malaysia KLCI ,79 8 Turcja ISE NATIONAL 100 INDEX ,69 2,84 8 Singapur STRA.ITS TIMES INDEX 14,25 4,92 2,89 7 Honk Kong HANG SENG INDEX 12,40 4,26 2,91 7 Polska WSE WIG 20 INDEX , Izrael TEL AVIV 100 INDEX 11,75 3,77 3,12 7 Meksyk MEXICO PC INDEX ,36 6 Czechy PRAGUE STOCK EXCH INDEX ,28 3,37 6 Filipiny PSEi - FHILIPPINE SE IDX ,99 3,43 6 Chile CHILE STOCK MKT SELECT ,48 6 Australia ALL ORDINARIES INDX 12,26 3,38 3,62 5 Islandia OMX Iceland All-Share PR , Argentyna ARGENTINA MERVAL IND EX 12, Kolumbia COLOMBIA COLCAP INDEX , Szwecja O MX STOCKHOLM 30 INDEX 13, ,26 4 Nowa Zelandia NZX 50 INDEX 12,62 2,96 4,27 4 Wielka Brytania FTSE 250 INDEX , USA S&P 500 INDEX , Francja CAC 40 INDEX , Kanada S&P/TSX COMPOSITE IND EX 14,62 2, Norwegia OBX STOCK INDEX ,78 3 Niemcy DAX INDEX ,76 S 19 3 Szwajcaria SWISS MARKET INDEX ,26 2 Dania O MX COPENHAGEN 20 INDEX , Hiszpania IBEX 35 INDEX ,39 6,72 2 Włochy FTSE MIB INDEX ,35 7,24 2 Irlandia IRISH OVERA.LL INDEX 17,17 2,37 7,25 2 Japonia TOPIX INDEX (TOKYO) ,59 2 Portugalia PSI GENERAL INDEX 12, Grecja Athex Composite Share Pr ,98 1 Źródło: Expander na podstawie danych z serwisu Bloomberg oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 11

13 2.2. Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego na tle innych województw Atrakcyjność inwestycja województwa podkarpackiego w latach , według raportu pn.: ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA WOJEWÓDZTW I PODREGIONÓW POLSKI 2010 pod redakcją Marcina Nowickiego, opracowanego w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2010, ukazana jest poniżej: Tabela 3. Atrakcyjność inwestycyjna województw w 2008 r. Województwo wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga Dostępność transportowa Zasoby i koszty pracy Rynek zbytu Infrastruktura gospodarcza Infrastruktura społeczna Bezpieczeństw o powszechne Aktywność województw wobec inwestorów Atrakcyjność inwestycyjna województw Lp. Wagi Śląskie 0,46 4 1,45 1 1,31 2 1,41 1 2,18 1-1, ,02 8 0, Mazowieckie 0,39 6-0, ,73 1 0,72 3 0,33 4-0, ,20 3 0, Dolnośląskie 0,49 3-0,03 7 0,44 5 0,91 2 0,79 3-0, ,29 2 0, Wielkopolskie 0,51 2 0,12 4 0,02 6 0,24 4-0, ,45 5 1,30 1 0, Małopolskie 0,26 8 0,47 2 0,50 4 0,16 5 1,81 2-0,15 9-0, , Pomorskie -0, , ,05 3 0,07 6 0,22 5-0, ,42 4 0, Łódzkie 0,24 9 0,21 3-0,04 7-0, ,19 7-0, ,33 5 0, Zachodniopomorskie 0,45 5-0, ,12 8-0, ,05 6-0, ,24 6 0, Lubuskie 0,53 1-0,12 9-0, ,32 9-0, , ,18 7 0, Opolskie 0,30 7-0, ,13 9-0,01 7-0, ,25 7-0,11 9-0, Kujawsko-Pomorsk. 0, ,02 5-0, , ,19 8-0,02 8-0, , Podkarpackie -0, ,01 6-1, ,08 8-0, ,61 1-0, , Warmińsko-Mazur. -0, , , , ,45 9 0,40 6-0, , Świętokrzyskie -0, ,11 8-1, , , ,52 3-1, , Lubelskie -0, , , , , ,83 2-1, , Podlaskie -1, , , , , ,46 4-1, ,67 16 Źródło: opracowanie IBnGR PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 12

14 Tabela 4. Atrakcyjność inwestycyjna województw w 2009 r. Województwo Dostępność transportowa Zasoby i koszty pracy Rynek zbytu Infrastruktura gospodarcza Infrastruktura społeczna Bezpieczeństw o powszechne Aktywność województw wobec inwestorów Atrakcyjność inwestycyjna województw wartość ranga wartość ranga wartość ranga Lp. Wagi Śląskie 0,37 6 1,41 1 1,35 2 1,45 1 2,18 1-1, ,23 5 0, Mazowieckie 0,45 4 0,04 6 0,62 4 1,01 2 0,93 3-0, ,99 1 0, Dolnośląskie 0,47 3-0, ,67 1 0,69 3 0,32 4-0, ,32 3 0, Wielkopolskie 0,52 1 0,13 4-0,10 9 0,35 4-0, ,40 6 1,42 2 0, Małopolskie 0,24 8 0,47 2 0,56 5 0,17 5 1,74 2-0,13 9-0,13 7 0, Pomorskie 0,43 5-0,17 9 0,03 8-0, ,01 6-0, ,42 4 0, Łódzkie -0, , ,8 3-0,14 7 0,10 5-0, ,20 6 0, Zachodniopomorskie 0,23 9 0,22 3-0, ,01 6-0,24 7-0, ,21 8 0, Lubuskie 0,49 2-0,2 11 0,04 7-0,21 9-0,25 9-0, , , Opolskie 0,27 7-0, ,06 6-0,15 8-0, ,30 7-0, , Kujawsko-Pomorsk. 0, ,04 5-0, , ,24 8-0,06 8-0, , Podkarpackie -0,5 13-0, , , , ,47 5-0,32 9-0, Warmińsko-Mazur. -0, ,02 7-1, , , ,48 1-0, , Świętokrzyskie -0, ,1 8-1, , , ,79 3-1, , Lubelskie -1, , , , , ,85 2-0, , Podlaskie -0, , ,1 15-0, , ,72 4-0, ,65 16 Źródło: opracowanie IBnGR wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga wartość ranga Tabela 5. Atrakcyjność inwestycyjna województw w 2010 r. Województwo Dostępność transportowa Zasoby i koszty pracy Rynek zbytu Infrastruktura gospodarcza Infrastruktura społeczna Bezpieczeństw o powszechne Aktywność województw wobec inwestorów Atrakcyjność inwestycyjna województw wartoś ć ranga wartoś ć ranga wartoś ć ranga Lp. Wagi Śląskie 0,38 4 1,38 1 1,34 2 1,15 2 2,22 1-1, ,08 6 0, Mazowieckie 0,43 1 0,03 5 0,50 4 1,39 1 0,96 3-0, ,53 1 0,61 2 wartoś 3 Dolnośląskie 0,41 3-0, ,72 1 0,71 3 0,27 4-0, ,90 3 0, Wielkopolskie 0,28 7 0,53 2 0,44 5 0,19 5 1,78 2-0, ,34 5 0, Małopolskie 0,43 2 0,16 3-0,05 8 0,18 6-0, ,21 7 0,89 4 0, Pomorskie 0,34 6-0,09 8 0,20 6 0,30 9-0,11 6-0, ,40 2 0, Łódzkie 0,21 9 0,06 4-0, ,16 7-0,18 7-0,15 9-0,14 8-0, Zachodniopomorskie -0, , ,67 3 0, ,13 5-0, ,02 7-0, Lubuskie 0,25 8-0, ,15 9 0,28 4-0, ,45 5-0,31 9-0, Opolskie 0,37 5-0, ,08 7-0, ,23 8-0, , , Kujawsko-Pomorsk. 0, ,01 6-0, , ,26 9-0,07 8-0, , Podkarpackie -0, ,01 7-1, ,28 8-0, ,31 1-0, , Warmińsko-Mazur. -0, , , , , ,40 6-0, , Świętokrzyskie -0, ,11 9-1, , , ,91 2-1, , Lubelskie -0, , , , , ,76 3-0, , Podlaskie -0, , , , , ,72 4-0, ,58 16 Źródło: opracowanie IBnGR ć ranga wartoś ć ranga wartoś ć ranga wartoś ć ranga wartość ranga PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 13

15 Syntetyczny wskaźnik atrakcyjności inwestycyjnej województw, jak widać z tabel 3-5, zbudowany został w oparciu o siedem grup wskaźników cząstkowych. Na pozycji lidera plasuje się województwo śląskie. We wszystkich aspektach atrakcyjności inwestycyjnej, z wyjątkiem dostępności komunikacyjnej, poziomu bezpieczeństwa powszechnego i aktywności województw wobec inwestorów, ma ono bardzo dobrą sytuację. Atrakcyjność inwestycyjna województwa podkarpackiego jest w zasadzie niezmienna: 2008 r. 12 miejsce, 2009 r. 13, 2010 r. 12 miejsce. We wszystkich kategoriach atrakcyjności, z wyjątkiem bezpieczeństwa powszechnego, zajmuje odległe miejsca. W żadnym przypadku nie są one wyższe niż siódme z reguły to dalsze lokaty; 14 miejsce w kategoriach: dostępność komunikacyjna i rynek zbytu, 13 miejsce aktywność województw wobec inwestorów i 12 miejsce w infrastrukturze społecznej. Ostatnie w rankingu, województwo podlaskie, zajmuje 16 miejsce w dwóch kategoriach: zasobów i kosztów pracy oraz dostępności komunikacyjnej. Poniżej przedstawiono atrakcyjność inwestycyjną podregionów dla działalności przemysłowej i działalności usługowej w latach Rysunek 1. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2008 r. Źródło: opracowanie IBnGR PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 14

16 Rysunek 2. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2009 r. Źródło: opracowanie IBnGR Rysunek 3. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności przemysłowej w 2010 r. Źródło: opracowanie IBnGR PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 15

17 Rysunek 4. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2008 r. Źródło: opracowanie IBnGR Rysunek 5. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2009 r. Źródło: opracowanie IBnGR PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 16

18 Rysunek 6. Atrakcyjność inwestycyjna podregionów dla działalności usługowej w 2010 r. Źródło: opracowanie IBnGR Atrakcyjność inwestycyjna podregionu rzeszowskiego dla działalności przemysłowej na tle województwa w 2008 r. była najwyższa a w następnych latach 2009 i 2010 wysoka. Podregion tarnobrzeski w latach 2008 i 2009 uplasował się na najwyższej pozycji a w 2010 r. jego atrakcyjność spadła do wysokiej. Atrakcyjność podregionu przemyskiego z przeciętnej w 2008 r. spadła do niskiej w dwóch kolejnych latach, natomiast podregionu krośnieńskiego z przeciętnej w 2008 r. i 2009 r. zmalała do niskiej. Atrakcyjność inwestycyjna podregionu rzeszowskiego i krośnieńskiego dla działalności usługowej utrzymuje się na tym samym poziome (odpowiednio najwyższa i wysoka), natomiast dla podregionu przemyskiego i tarnobrzeskiego z wysokiej w latach 2008 i 2009 spadła do przeciętnej w 2010 r Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego Województwo podkarpackie to najbardziej na południowy wschód wysunięty region Polski. Południowa i wschodnia granica województwa pokrywa się z granicą państwową na odcinku 370 km i sąsiaduje z Ukrainą i Słowacją. Na tle kraju województwo podkarpackie sąsiaduje z województwem lubelskim, świętokrzyskim i małopolskim. Województwo podkarpackie zajmuje obszar o powierzchni 17,8 tys. km 2, na który składa się 21 powiatów ziemskich, 4 miasta na prawach powiatu oraz 159 gmin (16 miejskich, 114 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 17

19 wiejskich oraz 29 miejsko-wiejskich). Stolicą oraz głównym ośrodkiem administracyjnym i gospodarczym jest Rzeszów. Obszar województwa należy do średnio zaludnionych regionów - zamieszkiwany jest przez 2,1 mln. osób, co stanowi 5,5 proc. ludności kraju, w tym w miastach zamieszkuje 863 tys. mieszkańców a wieś zamieszkuje tys. mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 118 osób/1 km 2 co sytuuje je poniżej krajowej. Region charakteryzuje dodatni przyrost naturalny, na 1000 ludności wynosi on 1,8, gdy średnia krajowa to 0,9 (dane GUS na r.). Tabela 6. Podstawowe dane o województwie stan na r. Wyszczególnienie Polska Województwo podkarpackie Polska = 100 Powierzchnia w km ,7 Ludność w tys ,3 2101,7 5,5 Liczba miast ,2 Liczba gmin ,2 Źródło: GUS Do największych miast regionu należą: Rzeszów tys., Przemyśl 66 tys., Stalowa Wola 63 tys. Mielec 61 tys., Tarnobrzeg 49 tys., Krosno 47,5 tys., Dębica 46,6 tys., Jarosław 40 tys., Sanok 39 tys., Jasło 37 tys. (dane GUS na r.). Województwo podkarpackie zlokalizowane jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Na jego obszarze przecinają się korytarze transportowe o zasięgu transeuropejskim. Największe znaczenie dla transportu międzynarodowego i krajowego, ze względu na brak autostrady i dróg ekspresowych, ma sieć dróg krajowych. Stanowią one około 5% sieci województwa, ale obsługują prawie 50 % całego ruchu. W komunikacji lotniczej województwa główną rolę odgrywa lotnisko krajowe Rzeszów Jasionka. Tabela 7. Podstawowe wskaźniki społeczno-ekonomiczne województwa podkarpackiego stan na r. Lp. Wyszczególnienie Województwo podkarpackie Polska 1. Produkt krajowy brutto w mln zł (ceny bieżące) Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł Gęstość zaludnienia Przyrost naturalny na 1000 osób 1,8 0,9 5 Stopa bezrobocia rejestrowanego % 15,9 12,1 6. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w zł 2617, ,74 7. Produkcja sprzedana przemysłu (ceny bieżące) na 1 mieszkańca w zł Pracujący w przemyśle i budownictwie % 27,7 28,1 9. Pracujący handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport i gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia, informatyka i komunikacja % 20,6 25,0 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 18

20 10. Pracujący działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości 2,3 3,9 11. Pracujący rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 23,8 15,9 12. Pozostałe usługi 25,6 27,1 13. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) na 69,0 98, ludności 14. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON(bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) ogółem 15. Ludność miast % ogółu ludności 41,1 61,0 Źródło: GUS Gospodarka W województwie podkarpackim produkt krajowy brutto w 2008 roku wynosił 48,5 mld zł, co stanowiło 3,8% PKB Polski. Udział przemysłu w PKB regionu wynosił 30 procent i skupiał 5 proc. krajowego zatrudnienia oraz dostarczał 3,4 proc. ogólnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca wynosił 69,0% średniej krajowej, co plasowało podkarpackie na ostatnim miejscu względem innych województw. Udział podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) zarejestrowanych w podkarpackim rejestrze REGON stanowił 3,9 procent wszystkich podmiotów zarejestrowanych w kraju. W strukturze gałęziowej przemysłu województwa, dominują przemysły: lotniczy, elektromaszynowy, chemiczny i spożywczy, które wytwarzają łącznie prawie 70 proc. produkcji przemysłowej województwa. Przemysł rolno-spożywczy skupiony jest w branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. Głównymi ośrodkami przemysłu elektromaszynowego są Rzeszów, Mielec i Stalowa Wola. Przemysł chemiczny rozwija się głównie w Jaśle, Dębicy i Nowej Sarzynie. Szczególnego znaczenia w gospodarce regionu nabiera przemysł lotniczy i przemysł chemiczny. Rynek pracy i wynagrodzenia W województwie podkarpackim w kwietniu 2011 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 229,8 tys. osób i było o 4,6 proc. wyższe niż w kwietniu 2010 roku, natomiast w Polsce wzrosło o 3,9 proc. Na koniec kwietnia 2011 roku w urzędach pracy województwa podkarpackiego zarejestrowanych było osób bezrobotnych, tj. o 3387 osób więcej niż przed rokiem. W końcu kwietnia 2011 roku stopa bezrobocia rejestrowanego ukształtowała się na poziomie 15,9 proc. (rok wcześniej 15,7 proc.) i była wyższa od stopy bezrobocia w całej Polsce o 3,3 pkt procentowego. Istotny odsetek bezrobotnych, bo ponad 3/5 ogólnej liczby 61,3 proc. stanowili mieszkańcy wsi. W kraju stopa bezrobocia wyniosła 12,6 proc. (rok wcześniej 12,4 procent). Stopa bezrobocia w woj. podkarpackim utrzymuje się na poziomie wyższym niż PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE Strona 19

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów

Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodków powiatowych oraz analiza spójności na poziomie powiatów Ekspertyza wykonana na zamówienie Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w ramach projektu Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych:

Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: Rynek pracy powiatu jarosławskiego - charakterystyka wybranych grup osób bezrobotnych: osoby do 30 r. ż., osoby pow. 50 r. ż., rodzice, posiadający co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat lub co najmniej

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej)

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Maciej Stawicki Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) European Union

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ EGIONY OLSKI WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE II edycja opracowanie zbiorowe pod redakcją Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel ROFILE EGIONALNE NR 16 Gdańsk Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. w Polsce w latach 2011-2012 2013 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011-2012 1 Raport o stanie sektora

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie sektora

Raport o stanie sektora Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Warszawa 2014 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012 2013 Redakcja: Paulina

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W LATACH 2011 2012 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011 2012 Redakcja: Anna Tarnawa, Paulina

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE RAPORT REGIONALNY Waldemar Ratajczak Przy współpracy Jerzego Paryska oraz Tomasza Kossowskiego Poznań, maj 2011 r SPIS TREŚCI: Wprowadzenie...4 1. Województwo wielkopolskie na

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy

Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Pod redakcją Pawła Kaczmarczyka Warszawa Lublin 2008 Migracje zagraniczne a procesy rynku pracy przypadek Lubelszczyzny Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim

Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy w Skierniewicach i powiecie skierniewickim 1 2 Aktywność zawodowa osób bezrobotnych poniżej 30 roku życia na lokalnym rynku pracy Publikacja wydana na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Skierniewicach Skierniewice 2012 3 4 Spis treści I. WSTĘP...7

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy

Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce, doświadczenia i perspektywy Budowa dróg w Polsce., doświadczenia i perspektywy. 1 Spis treści 2 10 I. Wstęp Kalendarium 12 13 15 19 II. Znaczenie infrastruktury w gospodarce System

Bardziej szczegółowo