LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI"

Transkrypt

1 LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE,

2 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki, Politechnika Wrocławska Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk Dofinansowanie Financial Support Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego KOMITET NAUKOWY SCIENTIFIC COMMITTEE Przewodniczący: prof. dr hab. inŝ. Andrzej Dobrucki prof. dr hab. Jan Adamczyk prof. dr hab. Wojciech Batko prof. dr hab. Czesław Cempel prof. dr hab. Henryka CzyŜ prof. dr hab. Andrzej CzyŜewski prof. dr hab. GraŜyna Demenko prof. dr hab. Zbigniew Engel prof. dr hab. GraŜyna Grelowska dr hab. Tadeusz Gudra prof. dr hab. Urszula Jorasz prof. Jean Kergomard prof. dr hab. BoŜena Kostek prof. dr hab. Eugeniusz Kozaczka prof. dr hab. Zbigniew Kulka prof. dr hab. Lucyna Leniowska prof. dr hab. Bogumił Linde prof. dr hab. Adam Lipowczan prof. dr hab. Mikołaj Łabowski prof. dr inŝ. Wojciech Majewski prof. dr hab. Rufin Makarewicz prof. dr hab. Andrzej Nowicki prof. dr hab. Marek Pawełczyk prof. dr hab. Anna Preis prof. dr hab. Tadeusz Pustelny prof. dr hab. Andrzej Rakowski prof. dr hab. Witold Rdzanek doc. dr Janusz Renowski prof. dr hab. Jerzy Sadowski prof. dr hab. Roman Salamon prof. dr hab. Aleksander Sęk prof. dr hab. Andrzej Stepnowski prof. dr hab. Antoni Śliwiński prof. dr hab. Stefan Weyna prof. dr hab. Jan śera KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZING COMMITTEE Przewodniczący: dr inŝ. Bronisław śółtogórski Wiceprzewodniczący: dr inŝ. Maria Rabiega Redaktor naukowy materiałów konferencyjnych: dr hab. inŝ. Tadeusz Gudra Sekretarze: dr inŝ. Bolesław Bogusz, dr inŝ. Przemysław Plaskota Skarbnik: mgr inŝ. Barbara Musiołowska Pełnomocnik ds. Konkursu im. M. Kwieka: dr inŝ. Maria Rabiega Pełnomocnik ds. programowych: dr hab. inŝ. Tadeusz Gudra Członkowie: dr inŝ. Romulad Bolejko, dr inŝ. Stefan Brachmański, dr inŝ. Paweł Dziechciński, dr inŝ. Maurycy J. Kin, dr inŝ. Piotr Kozłowski, inŝ. Mirosław Miazga, dr inŝ. Krzysztof Opieliński, dr inŝ. Piotr Pruchnicki, mgr inŝ. Karolina Uzar Projekt okładki: dr inŝ. Krzysztof Opieliński Druk i oprawa: GS MEDIA

3 3

4 4 NIEDZIELA SUNDAY 14:00 Obiad Lunch 15:00 Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustycznego Session of the Chief Board of Polish Acoustical Society 19:00 Kolacja Supper PONIEDZIAŁEK MONDAY 8:00 Śniadanie Breakfast 13:00 Obiad Lunch 14:00 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Akustycznego Convention of the Polish Acoustical Society 19:00 Kolacja Supper 20:00 Posiedzenie Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk Session of the Committee on Acoustics of Polish Academy of Science

5 5 WTOREK TUESDAY 8:00 Śniadanie Breakfast 9:00 Otwarcie konferencji Opening Ceremony REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 10:00 Michael VORLÄNDER Virtual acoustics: opportunities and limits of spatial sound reproduction SESJA IA SESSION IA AKUSTYKA FIZYCZNA, BADANIA MATERIAŁÓW PHYSICAL ACOUSTICS, MATERIAL TESTING 11:00 Stefan WEYNA Metody numerycznego modelowania przepływów akustycznych i ich weryfikacja eksperymentalna Computational aero-acoustic methods of modeling and experimental verification 11:20 Anna SNAKOWSKA, Henryk IDCZAK Modelowanie hałasu silników odrzutowych z uwzględnieniem dyfrakcji Prediction of turbofan engine noise considering diffraction at the duct outlet 11:40 Janusz WÓJCIK, Tamara KUJAWSKA, Andrzej NOWICKI Impulsowe nieliniowe pola akustyczne wytwarzane przez źródła uŝywane w praktyce klinicznej: wyniki obliczeń numerycznych i pomiarów Pulsed nonlinear acoustic fields from clinically relevant sources: numerical calculations and experiments results SESJA IIA SESSION IIA AKUSTYKA ŚRODOWISKA, WALKA Z HAŁASEM ENVIRONMENTAL ACOUSTICS, NOISE CONTROL 11:00 Karolina CHARAZIAK, Tomasz KRUKOWICZ Wpływ hałasu na funkcje poznawcze człowieka obecny stan wiedzy Effects of noise on cognitive performance a review of literature 11:20 Wojciech BATKO, Renata BAL Analiza przydatności modelu R.G. Browna w procesie estymacji długookresowych wskaźników hałasu Analysis of usefulness of R.G. Brown model for estimation process of long term noise ratio

6 6 WTOREK TUESDAY 11:40 Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ Oszacowanie niepewności standardowej dzienno-wieczorowo-nocnego wskaźnika hałasu Estimation of the standard uncertainty day-evening-night noise indices SESJA IIIA SESSION IIIA AKUSTYKA BIOMEDYCZNA BIOMEDICAL ACOUSTICS 11:00 Zbigniew TRAWIŃSKI, Janusz WÓJCIK Porównanie metod ultradźwiękowego badania grubości warstwy wewnętrznej+środkowej (IMT) ściany modelu tętnicy szyjnej Comparison of methods used for ultrasonic examinations of IMT in the wall of the carotid artery model 11:20 Wojciech SECOMSKI, Ihor TROTS, Andrzej NOWICKI Pobudzanie kodem Golaya przetworników ultradźwiękowych z róŝnym obciąŝeniem Golay code excitation of ultrasonic transducers with different backing 11:40 Ihor TROTS, Andrzej NOWICKI, Marcin LEWANDOWSKI Układ laboratoryjny do badania metody syntetycznej apertury w ultrasonografii Laboratory setup for synthetic aperture ultrasound imaging 12:00 Przerwa na kawę Coffee break SESJA IB SESSION IB AKUSTYKA FIZYCZNA, BADANIA MATERIAŁÓW PHYSICAL ACOUSTICS, MATERIAL TESTING 12:20 Bogumił B.J. LINDE, Jacek PĄCZKOWSKI, Nikodem PONIKWICKI Anna SIKORSKA, Antoni ŚLIWIŃSKI Klatratowy model asocjatów molekularnych w wodnych roztworach dioksanu w świetle badań fotoakustycznych, ultradźwiękowych i jądrowego rezonansu magnetycznego Clathrate model of molecular associates in water solutions of dioxane in the light of photoacoustic, ultrasonic and nuclear magnetic resonance 12:40 Leszek KUBISZ, Andrzej SKUMIEL, Arkadiusz JÓZEFCZAK, Edward PANKOWSKI Wpływ pola magnetycznego na właściwości elektryczne i akustyczne Ŝelu ferromagnetycznego PDMS Effect of magnetic field on electric and acoustic properties of the PDMS ferromagnetic gel

7 7 WTOREK TUESDAY 13:00 Karolina CHARAZIAK, Marcin MARECKI, Tomasz HORNOWSKI, Arkadiusz JÓZEFCZAK, Andrzej SKUMIEL Rezonansowe pochłanianie fali ultradźwiękowej w cieczy magnetycznej o duŝej lepkości Resonance attenuation of ultrasonic waves in a high viscosity magnetic liquid SESJA IIB SESSION IIB AKUSTYKA ŚRODOWISKA, WALKA Z HAŁASEM ENVIRONMENTAL ACOUSTICS, NOISE CONTROL 12:20 Jerzy DOBRZENIECKI, Jacek DOMAGALSKI Akustyczna metoda lokalizacji źródła nadmiernego poziomu hałasu Acoustic method of valuation of ships drive mechanism operation 12:40 Barbara RUDNO-RUDZIŃSKA, Tomasz MALEC, Łukasz SAWA Wpływ warunków meteorologicznych na skuteczność ekranów akustycznych pomiary i obliczenia Influence of meteorological conditions on effectiveness of acoustic screens measurements and computations 13:00 Maciej SZCZODRAK, Andrzej CZYśEWSKI, Jozef KOTUS Odwzorowanie hałasu drogowego w mieście: porównanie pomiarów z obliczeniami modeli Road noise mapping in the city area: measurements compared to model-based estimations SESJA IIIB SESSION IIIB AKUSTYKA BIOMEDYCZNA BIOMEDICAL ACOUSTICS 12:20 Ziemowit KLIMONDA, Jerzy LITNIEWSKI, Andrzej NOWICKI Wyznaczanie tłumienia na podstawie zmian częstotliwości średniej z zastosowaniem analizy widma osobliwego Estimation of attenuation using mean frequency variation and SSA techniques 12:40 Krzysztof J. OPIELIŃSKI Analiza i modelowanie impulsów ultradźwiękowych w ośrodku biologicznym Analysis and modelling of ultrasonic pulses in a biological medium 13:00 Helena GAWDA, Agnieszka MŁYNEK Ultradźwiękowe badanie demineralizowanych ludzkich zębów Ultrasonic measurements demineralizationing human teeth 13:40 Obiad Lunch

8 8 WTOREK TUESDAY REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 15:00 Tadeusz GUDRA Ultradźwięki w ośrodkach gazowych: generacja, transmisja, zastosowanie Ultrasounds in gas media: generation, transmission, applications REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 16:00 BoŜena KOSTEK, Łukasz KANIA Analiza i wyszukiwanie informacji muzycznej przegląd wybranych zagadnień Music information analysis and retrieval a review SESJA IC SESSION IC AKUSTYKA FIZYCZNA, BADANIA MATERIAŁÓW PHYSICAL ACOUSTICS, MATERIAL TESTING 17:00 Andrzej OSSOWSKI, Jolanta WOŁOWICZ Ocena moŝliwości wykorzystania emisji akustycznej do badania własności betonów Application of acoustical emission in investigations of properties of concretes 17:20 Przemysław RANACHOWSKI, Feliks REJMUND, Zbigniew RANACHOWSKI, Andrzej PAWEŁEK, Andrzej PIĄTKOWSKI Badania procesów degradacji porcelany izolatorowej rodzaju C 130 Research of degradation processes of insulator porcelain C 130 type 17:40 Zbigniew RANACHOWSKI, Przemysław RANACHOWSKI, Feliks REJMUND, Andrzej PAWEŁEK, Andrzej PIĄTKOWSKI, Zdzisław JASIEŃSKI Badanie wpływu procesu intensywnego odkształcania metodą HPT na aktywność emisji akustycznej w ściskanych stopach Mg-Li The study of influence of high pressure torsion process on acoustic emission activity of compressed Mg-Li alloys SESJA IIC SESSION IIC AKUSTYKA ŚRODOWISKA, WALKA Z HAŁASEM ENVIRONMENTAL ACOUSTICS, NOISE CONTROL 17:00 Witold MIKULSKI Metoda pomiaru emisji hałasu źródeł ultradźwiękowych Measurement method of noise emission from ultrasound sources

9 9 WTOREK TUESDAY 17:20 BoŜena SMAGOWSKA, Witold MIKULSKI Ocena naraŝenia na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy drąŝarek ultradźwiękowych Ultrasonic noise risk assessment from ultrasonic drills at operating stations 17:40 Tadeusz WSZOŁEK Assumptions for continuous monitoring of noise in vicinity of power line 18:00 Lesław STRYCZNIEWICZ Zastosowanie metody największej wiarygodności i rozkładu gamma do identyfikacji źródeł dźwięku w zakładach przemysłowych Application of highest likelihood method and gamma distribution to source identification in industrial plants SESJA IIIC SESSION IIIC HYDROAKUSTYKA HYDROACOUSTICS 17:00 GraŜyna GRELOWSKA, Eugeniusz KOZACZKA Echosounding of the bottom of the gulf of Gdańsk by means of parametric sonar 17:20 Andrzej ELMINOWICZ, Leonard ZAJĄCZKOWSKI Demonstrator technologii DDS DDS technology demonstrator 17:40 Karol LISTEWNIK Metoda hydroakustyczna określanie pozycji źródeł szumów okrętu Hydroacoustics method for ship s noise sources positioning 19:00 Bankiet Banquet

10 10 ŚRODA WEDNESDAY 8:00 Śniadanie Breakfast REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 9:00 Pascal LAUGIER, Maryline TALMANT, Thien-Ly PHAM Quo vadis, ultrasonics of bone? Present state and future trends SESJA IA SESSION IA KONKURS IM. MARKA KWIEKA MAREK KWIEK COMPETITION 10:00 Wojciech ŁAPKA, Czesław CEMPEL Numeryczne i eksperymentalne badania rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego na wylocie kanału spiralnego Computational and experimental investigations of a sound pressure level distribution at the outlet of the spiral duct 10:20 Sylwia MUC Badania eksperymentalne nad transmisją fal ultradźwiękowych w światłowodach Eksperimental study of transmission of ultrasonic wave in optical fibers 10:40 Paweł KOS Model identyfikacyjny płyty kołowej i jego zastosowanie do redukcji drgań Online identification of mathematical model of circular plate for vibration cancelation SESJA IIA SESSION IIA ELEKTROAKUSTYKA, PRZETWORNIKI ELECTROACOUSTICS, TRANSDUCERS 10:00 Benoit MERIT, Guy LEMARQUAND Ironless low frequency loudspeaker working under its resonance frequency 10:20 Romain RAVAUD, Guy LEMARQUAND, Valérie LEMARQUAND, Claude DEPOLLIER Ironless loudspeakers with ferrofluid seals 10:40 Andrzej DOBRUCKI, Rafał SICZEK Pomiar zniekształceń nieliniowych z uŝyciem szumu szerokopasmowego The measurement of nonlinear distortion using broadband noise

11 11 ŚRODA WEDNESDAY SESJA IIIA SESSION IIIA AKUSTYKA MOWY SPEECH ACOUSTICS 10:00 Wojciech MAJEWSKI Efekt McGurka u słuchaczy polskich McGurk effect in Polish listeners 10:20 Edward OZIMEK, Anna WARZYBOK, Dariusz KUTZNER Polski test zdaniowy typu matrix do precyzyjnych pomiarów zrozumiałości mowy w szumie. Część 1. Przygotowanie macierzy wyrazów Polish sentence matrix test for accurate speech intelligibility measurement in noise. Part 1. Composition of base matrix 10:40 Edward OZIMEK, Anna WARZYBOK, Dariusz KUTZNER Polski test zdaniowy typu matrix do precyzyjnych pomiarów zrozumiałości mowy w szumie. Część 2. Pomiary i optymalizacja Polish sentence matrix test for accurate speech intelligibility measurement in noise. Part 2. Measurements and optimization 11:00 Przerwa na kawę Coffee break SESJA IB SESSION IB KONKURS IM. MARKA KWIEKA MAREK KWIEK COMPETITION 11:20 Krzysztof HERMAN Wybrane metody opisu sygnałów echolokacyjnych nietoperzy z uŝyciem algorytmów z klasy Cohena i falkowych Some methods of describing echolocation calls of bats using Cohen s class and wavelet algorithms 11:40 Andrzej śak Klasyfikacja sygnatur hydroakustycznych okrętów Ship s hydroacoustics signatures classification 12:00 Michał LECH System automatycznej detekcji i korekcji zafałszowań w śpiewie do zastosowań w aplikacjach query-by-humming Automatic detection and correction of detuned singing system for use with query-by-humming applications

12 12 ŚRODA WEDNESDAY SESJA IIB SESSION IIB ELEKTROAKUSTYKA, PRZETWORNIKI ELECTROACOUSTICS, TRANSDUCERS 11:20 Emmanuel LE CLÉZIO, Thomas DELAUNAY, Mountaga LAM, Guy FEUILLARD Piezoelectric material characterization by acoustic methods 11:40 Marek CZERWIEC, Dagmara BRZEZIŃSKA, Radosław ZACHARIASZ, Jan ILCZUK Wpływ zawartości lantanu na właściwości mechaniczne elektrooptycznych przetworników na bazie PLZT The influence of the la content on the mechanical properties of electrooptic transducers based on PLZT type ceramics 12:00 Monika DUKAT Mikrostruktura, właściwości piezoelektryczne i dielektryczne ceramiki PZT otrzymanej metodą zol Ŝel A microstructure, piezoelectric and dielectric properties of the PZT ceramics obtained by the sol-gel method SESJA IIIB SESSION IIIB AKUSTYKA MOWY SPEECH ACOUSTICS 11:20 Piotr STARONIEWICZ Projekt polskiej bazy stanów emocjonalnych sygnału mowy Polish emotional speech database - design 11:40 Stefan BRACHMAŃSKI Obiektywne pomiary jakości mowy w pomieszczeniach Objective measure for assessment of speech quality in rooms 11:40 Jan WARCHOŁ Parametryczne obrazowanie sygnału mowy w zaburzeniach fonacji Parametrical imaging of the speech signal in phonation disorders SESJA PLAKATOWA POSTER SESSION 12:20 Henryka CZYś, Adam SZCZEPANIAK, Witold ŚCIUK Pochłanianie energii akustycznej w aerozolach Absorption of acoustic energy in aerosols

13 13 ŚRODA WEDNESDAY 12:20 Marek JASKUŁA, Witold MICKIEWICZ Zakłócenia generowane przez mechanizm klapkowy klarnetu cz.1 - metodologia badań i wyniki wstępne Clarinet keywork artifacts. Part I basic observation and methodology 12:20 Marek JASKUŁA, Witold MICKIEWICZ Zakłócenia generowane przez mechanizm klapkowy klarnetu cz.2 - analiza korelacyjna i wyniki Clarinet keywork artifacts. Part II correlation analysis and results 12:20 Igor MALINOWSKI, S. SUAVE ŁOBODZIŃSKI, R. PAŚNICZEK Ultradźwiękowa metoda i urządzenie do morcellacji tkanek w chirurgi laparoskopowej, wykorzystujące falowody wysokoamplitudowe. Ultrasonic method and device for tissue morcellation in laparoscopic surgery, utilizing high amplitude waveguides 12:20 Mirosław MEISSNER Wpływ rozkładu materiału pochłaniającego na charakterystykę zaniku dźwięku w pomieszczeniu o kształcie litery L Influence of absorbing material distribution on double slope sound decay in L-shaped room 12:20 Ewelina RADION, Henryka CZYś Właściwości dźwiękowe samogłosek tekstu słownego a warstwa muzyczna pieśni brzezina Zygmunta Mycielskiego The sound characteristics of phones compared to the music layer of the song Brzezina by Zygmunt Mycielski 12:20 Krystian BUSZMAN, Wojciech SZYMCZAK Badanie dna morskiego metodami akustyki liniowej i nieliniowej kalibracja urządzeń na jednostce pomiarowej Survey of seabed with means of both linear and nonlinear acoustic measurement devices calibration 13:40 Obiad Lunch 15:00 Wystawa Exposition

14 14 ŚRODA WEDNESDAY REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPERS 16:00 Marek PAWEŁCZYK Aktywna redukcja hałasu przegląd problemów sterowania Active noise control a review of control-related problems SESJA IC SESSION IC KONKURS IM. MARKA KWIEKA MAREK KWIEK COMPETITION 17:00 Honorata HAFKE Przetwarzanie informacji słuchowej na potrzeby percepcji i wokalizacji w przypadku paradoksu trytonu Auditory information processing for sound perception and vocalization in case of tritone paradox 17:20 Magdalena PLEWA, Grzegorz PYDA Lokalizacja źródła dźwięku w nagraniach techniką mikrofonową MSM Localization of a sound source in double MS recordings 17:40 Agnieszka WINKLER SKALNA Propagacja fali akustycznej w ośrodku o parametrach niepewnych nowa metoda interwałowa perturbacyjna Propagation of sound waves in uncertain environment new interval perturbation methodology SESJA IIC SESSION IIC ELEKTROAKUSTYKA, PRZETWORNIKI ELECTROACOUSTICS, TRANSDUCERS 17:00 GraŜyna WSZOŁEK Wybrane zagadnienia szacowania niepewności przy wzorcowaniu przyrządów do pomiarów akustycznych Selected problems of uncertainty assessments in the calibration of acoustic measuring instruments 17:20 Michał PYŁA Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów w procesie kalibracji przetwornika prędkości cząstki akustycznej Using of least-squares method in particle velocity sensor calibration process

15 15 ŚRODA WEDNESDAY 17:40 Małgorzata I. MICHALCZYK, Janusz SERWIN Algorytmy sterowania bazujące na algorytmie RLS w tworzeniu przestrzennych stref ciszy RLS-based control algorithms for 3D zones of quiet SESJA IIIC SESSION IIIC AKUSTYKA MOWY SPEECH ACOUSTICS 17:00 Wiesław WSZOŁEK, Maciej KŁACZYŃSKI Wyznaczanie tonu podstawowego drgań fałdów głosowych przy uŝyciu spektralnej analizy wyŝszych rzędów Estimation of the vocal folds vibration fundamental frequency by higher order spectrum 17:20 Katarzyna WOJAN, Zbigniew WOJAN Akustyczna weryfikacja zbiorów onomatopeicznych w ujęciu kontrastywnym Accoustic verification of onomatopoeic sets in contrastive approach 19:00 Ognisko Camp-fire

16 16 CZWARTEK THURSDAY 7:00 Śniadanie Breakfast 7:30 Wycieczka do Pragi Trip to Prague 20:00 Kolacja Supper

17 17 PIĄTEK FRIDAY 8:00 Śniadanie Breakfast REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPERS 9:00 Werner LAUTERBORN, Thomas KURZ, Robert METTIN, Philipp KOCH, Dennis KRÖNINGER, Daniel SCHANZ Acoustic cavitation and bubble dynamics SESJA IA SESSION IA PSYCHOAKUSTYKA, PROTETYKA SŁUCHU PSYCHOACOUSTICS, HEARING AIDS 10:00 Józef KOTUS, BoŜena KOSTEK Ocena szkodliwości hałasu z uwzględnieniem psychoakustycznych właściwości słuchu The assessment of the noise-induced harmful effects based on the properties of human hearing system 10:20 Piotr ODYA, Andrzej CZYśEWSKI Korektor mowy nowej generacji New generation speech aid for stuttering people 10:40 Piotr SUCHOMSKI, BoŜena KOSTEK, Andrzej CZYśEWSKI Przetwarzanie rozmyte w metodzie dopasowania aparatów słuchowych Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing SESJA IIA SESSION IIA AKUSTYKA WNĘTRZ ROOM ACOUSTICS 10:00 Eva ARATO-BORSI Objective acoustical parameters correlating with subjective impression in studio spaces 10:20 Marianna MIROWSKA Nowe zasady oceny hałasu w pomieszczeniach New principles of noise assessment in rooms 10:40 Jerzy SKRZYPCZYK Metody perturbacyjne w zagadnieniach akustycznych z parametrami przedziałowymi Perturbation methods for acoustic systems with interval parameters

18 18 PIĄTEK FRIDAY SESJA IIIA SESSION IIIA WIBROAKUSTYKA VIBROACOUSTICS 10:00 Lucyna LENIOWSKA Wpływ tłumienia oraz oddziaływania ośrodka na redukcję drgań płyty Influence of damping and fluid loading on the plate vibration control 10:20 Jacek CIEŚLIK, Janina PIECZARA Dokładna analiza przepływu energii drganiowej w kątowych połączeniach płyt Precision analysis of vibration energy flux in angular connection of plates 10:40 Wojciech BATKO, Michał KOZUPA Aktywne tłumienie drgań płyty prostokątnej z elementami piezoceramicznymi Active vibration control of rectangular plate with piezoceramic elements 11:00 Przerwa na kawę Coffee break SESJA IB SESSION IB PSYCHOAKUSTYKA, PROTETYKA SŁUCHU PSYCHOACOUSTICS, HEARING AIDS 11:20 Piotr ROGOWSKI, Andrzej RAKOWSKI Siła wraŝenia wysokości dźwięków rezydualnych oceniana metodą rozpoznania chromy przez słuchaczy ze słuchem absolutnym Pitch strength of residual sounds estimated through chroma recognition by absolute-pitch possessors 11:40 Tomasz KACZMAREK Obiektywna i subiektywna weryfikacja symulacji przejazdu samochodu osobowego Objective and subjective verification of a passenger car pass-by simulation 12:00 Stanisław MALECZEK Badanie jakości dźwięku lampowego wzmacniacza akustycznego Testing the sound quality of acoustic vacuum tube amplifier

19 19 PIĄTEK FRIDAY SESJA IIB SESSION IIB AKUSTYKA WNĘTRZ ROOM ACOUSTICS 11:20 Krzysztof KOSAŁA Analiza właściwości akustycznych obiektów sakralnych przy zastosowaniu SVD Analysis of acoustic properties of sacral objects by means of the SVD 11:40 Tomasz WĄSOWICZ, Zygmunt G. WĄSOWICZ, Dorota A. WOJACZEK ZałoŜenia projektowe akustyki sali Teatru Polskiego we Wrocławiu, wyniki pomiarów akustyki oraz badań modelowych Brief foredesign of the acoustics of the hall of Teatr Polski in Wrocław, results of the acoustic measurements and computer modeling 12:00 Gerhart TIESLER, Markus OBERDÖRSTER, Mikołaj JAROSZ Hałas w klasie lekcyjnej jako czynnik stresu Noise in classroom as a stress factor SESJA IIIB SESSION IIIB AKUSTYKA MUZYCZNA MUSICAL ACOUSTICS 11:20 Piotr KLECZKOWSKI Selektywne miksowanie nagrania orkiestry symfonicznej Selective mixing of a symphonic orchestra recording 11:40 Joanna SZCZEPAŃSKA-ANTOSIK Badanie szorstkości mikrointerwałów w róŝnych rejestrach skali muzycznej Roughness of harmonic microintervals in various pitch registers 12:00 Piotr WRZECIONO Statystyczna ocena gry skrzypka na podstawie analizy nagrań multimedialnej bazy danych Amati Violinist s statistical evaluation of performance based on recordings from the Amati multimedia database 12:20 Zamkcięcie konferencji Closing Ceremony 13:00 Obiad Lunch

20 20 NOTATKI

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program

Program konferencji MPaR 11 / IWoMCDM 11 Program Niedziela, 3 kwietnia 2011 / Sunday, April 3rd, 2011 Godzina / Hour 16.30 Uruchomienie Biura Organizacyjnego Organizing Bureau starts to operate 18.00 Kolacja Dinner 19.30 otwarcie IWoMCDM 11 IWoMCDM 11

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn

Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny prowadzonej przez projektantów maszyn Marek Dźwiarek Streszczenie: Zamierzeniem badań było wykorzystanie najnowocześniejszej techniki

Bardziej szczegółowo

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów

Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Materiały konferencyjne Streszczenia referatów Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe:

Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: Sygnatura: Hasła przedmiotowe: 1. 13 wykładów z geometrii wykreślnej / Tomasz Bogaczyk, Teresa Romaszkiewicz-Białas.- Wyd. 6.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2008. Hasła przedmiotowe: GEOMETRIA WYKREŚLNA, PODRĘCZNIKI

Bardziej szczegółowo

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO

MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO MODELOWY PRZEGLĄD BADAŃ DLA POTRZEB SKUTECZNOŚCI FUNKCJONOWANIA SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁOWEGO Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł stanowi próbę identyfikacji i uporządkowania zadań

Bardziej szczegółowo

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems

The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems Article citation info: STOECK, M., OSIPOWICZ, T. The use of Newton s method for interpolation in the bench testing of compression-ignition engine unit injector systems. Combustion Engines. 2014, 159(4),

Bardziej szczegółowo

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA

LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA LOGIKA ROZMYTA W OCENIE ALTERNATYWNYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH JAKO JEDEN Z KIERUNKÓW ROZWOJU MSA Magdalena DIERING, Agnieszka KUJAWIŃSKA, Krzysztof DYCZKOWSKI, Michał ROGALEWICZ Streszczenie: W pracy przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 16

Studia Medyczne Tom 16 Studia Medyczne Tom 16 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 16 Q U A R T E R L Y October December Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA, REALIZACJA I ANALIZA NOWEGO TYPU SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO O STRUKTURZE WIELOKOMÓRKOWEJ

KONCEPCJA, REALIZACJA I ANALIZA NOWEGO TYPU SILNIKA PIEZOELEKTRYCZNEGO O STRUKTURZE WIELOKOMÓRKOWEJ Zeszyty problemowe Maszyny Elektryczne Nr 100/2013 cz. II 77 *Roland Ryndzionek, **Jean-Francois Rouchon, *Mieczysław Ronkowski *Politechnika Gdańska, Gdańsk, Polska, **INP-LAPLACE, Toulouse, France KONCEPCJA,

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA W LOTNICTWIE

MECHANIKA W LOTNICTWIE POLSKIE TOWARZYSTWO MECHANIKI TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ MECHANIKA W LOTNICTWIE ML-XV 2012 TOMII pod redakcją Krzysztofa Sibilskiego Warszawa 2012 Organizatorzy Konferencja pod patronatem Polskich Linii

Bardziej szczegółowo

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector

Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Application of ion chromatography for determination of chlorine content in solid biomass for power sector Ewa ZAPAŁA, Iga Kuklis, Grażyna FABJAŃSKA-ŚWIECA, Justyna TARNOWSKA Institute for Chemical Processing

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

The use of search techniques employing

The use of search techniques employing The use of search techniques employing ground-penetrating radar in forensic medicine Andrzej Ossowski, Piotr Brzeziński, Jarosław Piątek, Barbara Potocka-Banaś, Tomasz Janus, Katarzyna Jałowińska, Mirosław

Bardziej szczegółowo

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych

Realizowane projekty, na realizację których środki zostały przyznane w ramach postępowań konkursowych zagranicznych Realizowane projekty, na realizację których środki zostały w ramach postępowań konkursowych zagranicznych PROGRAM HORISON2020 EUROfusion_IFJ 633053 Implementation of activities described in the Roadmap

Bardziej szczegółowo

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction

Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ. 1. Wstęp. 1. Introduction Leszek KUŚMIERZ Grzegorz PONIEWAŻ ANALIZA WPŁYWU MODYFIKACJI GEOMETRII KRAWĘDZI ELEMENTU OPOROWEGO PŁYTKI WAHLIWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI STREFY KONTAKTU ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF GEOMETRY MODIFICATION OF EDGE

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT

HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT HEAVY METALS IN HUMAN HAIR SAMPLES FROM SILESIA PROVINCE: THE INFLUENCE OF SEX, AGE AND SMOKING HABIT Krystyna SROGI Institute of Inorganic Chemistry, Gliwice ABSTRACT: Over 90 hair samples were collected

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Oksana Seroka-Stolka: Poziom świadomości ekologicznej przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju analiza porównawcza The level of environmental awareness of entrepreneurs

Bardziej szczegółowo

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm.

2. B.104849 ADMINISTRACJA dóbr i usług publicznych / Marta Woźniak. - Warszawa : DIFIN, 2013. - 207 s. ; 23 cm. 1. B.104974 ABC small business'u : A - jak założyć i prowadzić własną firmę, B - księgowość Twojej Firmy (ryczałt, księga przychodów i rozchodów, VAT), C - jak Cię rozliczy Urząd Skarbowy / Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA

SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Romuald Maśnicki, Damian Hallmann Akademia Morska w Gdyni SPRZĘŻENIE RÓŻNYCH STANDARDÓW INTERFEJSÓW Z WYKORZYSTANIEM UKŁADÓW FPGA Układy FPGA, ze względu na ich otwartą konfigurację oraz sposób ich implementacji,

Bardziej szczegółowo

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz

University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. Grzegorz Oszuścik. Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych nr 29/2013 Ludosław Drelichowski University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz Grzegorz Oszuścik Softeem Sp. z o.o. of Bydgoszcz Evaluation of the efficiency

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

SKŁADOWE MOCY I ICH ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCHODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Mariusz Górniak Akademia Morska w Gdyni SKŁADOWE MOCY I IC ROZDZIAŁ MIĘDZY RÓWNOLEGLE PRACUJĄCE PRĄDNICE NA PROMIE PASAŻERSKO-SAMOCODOWYM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Stale rosnąca liczba odbiorników nieliniowych,

Bardziej szczegółowo

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ

XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ XIV Seminarium problemowe WOD i IV SKOS Studencka Konferencja Okrągłego Stołu WIRTUALNE SYSTEMY INFORMACJI PRZEDMIOTOWEJ Motto 1 : Przedsiębiorczość kobiet w rozwoju społeczności informacyjnych XIV Seminarium

Bardziej szczegółowo