LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI"

Transkrypt

1 LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE,

2 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki, Politechnika Wrocławska Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk Dofinansowanie Financial Support Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego KOMITET NAUKOWY SCIENTIFIC COMMITTEE Przewodniczący: prof. dr hab. inŝ. Andrzej Dobrucki prof. dr hab. Jan Adamczyk prof. dr hab. Wojciech Batko prof. dr hab. Czesław Cempel prof. dr hab. Henryka CzyŜ prof. dr hab. Andrzej CzyŜewski prof. dr hab. GraŜyna Demenko prof. dr hab. Zbigniew Engel prof. dr hab. GraŜyna Grelowska dr hab. Tadeusz Gudra prof. dr hab. Urszula Jorasz prof. Jean Kergomard prof. dr hab. BoŜena Kostek prof. dr hab. Eugeniusz Kozaczka prof. dr hab. Zbigniew Kulka prof. dr hab. Lucyna Leniowska prof. dr hab. Bogumił Linde prof. dr hab. Adam Lipowczan prof. dr hab. Mikołaj Łabowski prof. dr inŝ. Wojciech Majewski prof. dr hab. Rufin Makarewicz prof. dr hab. Andrzej Nowicki prof. dr hab. Marek Pawełczyk prof. dr hab. Anna Preis prof. dr hab. Tadeusz Pustelny prof. dr hab. Andrzej Rakowski prof. dr hab. Witold Rdzanek doc. dr Janusz Renowski prof. dr hab. Jerzy Sadowski prof. dr hab. Roman Salamon prof. dr hab. Aleksander Sęk prof. dr hab. Andrzej Stepnowski prof. dr hab. Antoni Śliwiński prof. dr hab. Stefan Weyna prof. dr hab. Jan śera KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZING COMMITTEE Przewodniczący: dr inŝ. Bronisław śółtogórski Wiceprzewodniczący: dr inŝ. Maria Rabiega Redaktor naukowy materiałów konferencyjnych: dr hab. inŝ. Tadeusz Gudra Sekretarze: dr inŝ. Bolesław Bogusz, dr inŝ. Przemysław Plaskota Skarbnik: mgr inŝ. Barbara Musiołowska Pełnomocnik ds. Konkursu im. M. Kwieka: dr inŝ. Maria Rabiega Pełnomocnik ds. programowych: dr hab. inŝ. Tadeusz Gudra Członkowie: dr inŝ. Romulad Bolejko, dr inŝ. Stefan Brachmański, dr inŝ. Paweł Dziechciński, dr inŝ. Maurycy J. Kin, dr inŝ. Piotr Kozłowski, inŝ. Mirosław Miazga, dr inŝ. Krzysztof Opieliński, dr inŝ. Piotr Pruchnicki, mgr inŝ. Karolina Uzar Projekt okładki: dr inŝ. Krzysztof Opieliński Druk i oprawa: GS MEDIA

3 3

4 4 NIEDZIELA SUNDAY 14:00 Obiad Lunch 15:00 Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustycznego Session of the Chief Board of Polish Acoustical Society 19:00 Kolacja Supper PONIEDZIAŁEK MONDAY 8:00 Śniadanie Breakfast 13:00 Obiad Lunch 14:00 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Akustycznego Convention of the Polish Acoustical Society 19:00 Kolacja Supper 20:00 Posiedzenie Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk Session of the Committee on Acoustics of Polish Academy of Science

5 5 WTOREK TUESDAY 8:00 Śniadanie Breakfast 9:00 Otwarcie konferencji Opening Ceremony REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 10:00 Michael VORLÄNDER Virtual acoustics: opportunities and limits of spatial sound reproduction SESJA IA SESSION IA AKUSTYKA FIZYCZNA, BADANIA MATERIAŁÓW PHYSICAL ACOUSTICS, MATERIAL TESTING 11:00 Stefan WEYNA Metody numerycznego modelowania przepływów akustycznych i ich weryfikacja eksperymentalna Computational aero-acoustic methods of modeling and experimental verification 11:20 Anna SNAKOWSKA, Henryk IDCZAK Modelowanie hałasu silników odrzutowych z uwzględnieniem dyfrakcji Prediction of turbofan engine noise considering diffraction at the duct outlet 11:40 Janusz WÓJCIK, Tamara KUJAWSKA, Andrzej NOWICKI Impulsowe nieliniowe pola akustyczne wytwarzane przez źródła uŝywane w praktyce klinicznej: wyniki obliczeń numerycznych i pomiarów Pulsed nonlinear acoustic fields from clinically relevant sources: numerical calculations and experiments results SESJA IIA SESSION IIA AKUSTYKA ŚRODOWISKA, WALKA Z HAŁASEM ENVIRONMENTAL ACOUSTICS, NOISE CONTROL 11:00 Karolina CHARAZIAK, Tomasz KRUKOWICZ Wpływ hałasu na funkcje poznawcze człowieka obecny stan wiedzy Effects of noise on cognitive performance a review of literature 11:20 Wojciech BATKO, Renata BAL Analiza przydatności modelu R.G. Browna w procesie estymacji długookresowych wskaźników hałasu Analysis of usefulness of R.G. Brown model for estimation process of long term noise ratio

6 6 WTOREK TUESDAY 11:40 Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ Oszacowanie niepewności standardowej dzienno-wieczorowo-nocnego wskaźnika hałasu Estimation of the standard uncertainty day-evening-night noise indices SESJA IIIA SESSION IIIA AKUSTYKA BIOMEDYCZNA BIOMEDICAL ACOUSTICS 11:00 Zbigniew TRAWIŃSKI, Janusz WÓJCIK Porównanie metod ultradźwiękowego badania grubości warstwy wewnętrznej+środkowej (IMT) ściany modelu tętnicy szyjnej Comparison of methods used for ultrasonic examinations of IMT in the wall of the carotid artery model 11:20 Wojciech SECOMSKI, Ihor TROTS, Andrzej NOWICKI Pobudzanie kodem Golaya przetworników ultradźwiękowych z róŝnym obciąŝeniem Golay code excitation of ultrasonic transducers with different backing 11:40 Ihor TROTS, Andrzej NOWICKI, Marcin LEWANDOWSKI Układ laboratoryjny do badania metody syntetycznej apertury w ultrasonografii Laboratory setup for synthetic aperture ultrasound imaging 12:00 Przerwa na kawę Coffee break SESJA IB SESSION IB AKUSTYKA FIZYCZNA, BADANIA MATERIAŁÓW PHYSICAL ACOUSTICS, MATERIAL TESTING 12:20 Bogumił B.J. LINDE, Jacek PĄCZKOWSKI, Nikodem PONIKWICKI Anna SIKORSKA, Antoni ŚLIWIŃSKI Klatratowy model asocjatów molekularnych w wodnych roztworach dioksanu w świetle badań fotoakustycznych, ultradźwiękowych i jądrowego rezonansu magnetycznego Clathrate model of molecular associates in water solutions of dioxane in the light of photoacoustic, ultrasonic and nuclear magnetic resonance 12:40 Leszek KUBISZ, Andrzej SKUMIEL, Arkadiusz JÓZEFCZAK, Edward PANKOWSKI Wpływ pola magnetycznego na właściwości elektryczne i akustyczne Ŝelu ferromagnetycznego PDMS Effect of magnetic field on electric and acoustic properties of the PDMS ferromagnetic gel

7 7 WTOREK TUESDAY 13:00 Karolina CHARAZIAK, Marcin MARECKI, Tomasz HORNOWSKI, Arkadiusz JÓZEFCZAK, Andrzej SKUMIEL Rezonansowe pochłanianie fali ultradźwiękowej w cieczy magnetycznej o duŝej lepkości Resonance attenuation of ultrasonic waves in a high viscosity magnetic liquid SESJA IIB SESSION IIB AKUSTYKA ŚRODOWISKA, WALKA Z HAŁASEM ENVIRONMENTAL ACOUSTICS, NOISE CONTROL 12:20 Jerzy DOBRZENIECKI, Jacek DOMAGALSKI Akustyczna metoda lokalizacji źródła nadmiernego poziomu hałasu Acoustic method of valuation of ships drive mechanism operation 12:40 Barbara RUDNO-RUDZIŃSKA, Tomasz MALEC, Łukasz SAWA Wpływ warunków meteorologicznych na skuteczność ekranów akustycznych pomiary i obliczenia Influence of meteorological conditions on effectiveness of acoustic screens measurements and computations 13:00 Maciej SZCZODRAK, Andrzej CZYśEWSKI, Jozef KOTUS Odwzorowanie hałasu drogowego w mieście: porównanie pomiarów z obliczeniami modeli Road noise mapping in the city area: measurements compared to model-based estimations SESJA IIIB SESSION IIIB AKUSTYKA BIOMEDYCZNA BIOMEDICAL ACOUSTICS 12:20 Ziemowit KLIMONDA, Jerzy LITNIEWSKI, Andrzej NOWICKI Wyznaczanie tłumienia na podstawie zmian częstotliwości średniej z zastosowaniem analizy widma osobliwego Estimation of attenuation using mean frequency variation and SSA techniques 12:40 Krzysztof J. OPIELIŃSKI Analiza i modelowanie impulsów ultradźwiękowych w ośrodku biologicznym Analysis and modelling of ultrasonic pulses in a biological medium 13:00 Helena GAWDA, Agnieszka MŁYNEK Ultradźwiękowe badanie demineralizowanych ludzkich zębów Ultrasonic measurements demineralizationing human teeth 13:40 Obiad Lunch

8 8 WTOREK TUESDAY REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 15:00 Tadeusz GUDRA Ultradźwięki w ośrodkach gazowych: generacja, transmisja, zastosowanie Ultrasounds in gas media: generation, transmission, applications REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 16:00 BoŜena KOSTEK, Łukasz KANIA Analiza i wyszukiwanie informacji muzycznej przegląd wybranych zagadnień Music information analysis and retrieval a review SESJA IC SESSION IC AKUSTYKA FIZYCZNA, BADANIA MATERIAŁÓW PHYSICAL ACOUSTICS, MATERIAL TESTING 17:00 Andrzej OSSOWSKI, Jolanta WOŁOWICZ Ocena moŝliwości wykorzystania emisji akustycznej do badania własności betonów Application of acoustical emission in investigations of properties of concretes 17:20 Przemysław RANACHOWSKI, Feliks REJMUND, Zbigniew RANACHOWSKI, Andrzej PAWEŁEK, Andrzej PIĄTKOWSKI Badania procesów degradacji porcelany izolatorowej rodzaju C 130 Research of degradation processes of insulator porcelain C 130 type 17:40 Zbigniew RANACHOWSKI, Przemysław RANACHOWSKI, Feliks REJMUND, Andrzej PAWEŁEK, Andrzej PIĄTKOWSKI, Zdzisław JASIEŃSKI Badanie wpływu procesu intensywnego odkształcania metodą HPT na aktywność emisji akustycznej w ściskanych stopach Mg-Li The study of influence of high pressure torsion process on acoustic emission activity of compressed Mg-Li alloys SESJA IIC SESSION IIC AKUSTYKA ŚRODOWISKA, WALKA Z HAŁASEM ENVIRONMENTAL ACOUSTICS, NOISE CONTROL 17:00 Witold MIKULSKI Metoda pomiaru emisji hałasu źródeł ultradźwiękowych Measurement method of noise emission from ultrasound sources

9 9 WTOREK TUESDAY 17:20 BoŜena SMAGOWSKA, Witold MIKULSKI Ocena naraŝenia na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy drąŝarek ultradźwiękowych Ultrasonic noise risk assessment from ultrasonic drills at operating stations 17:40 Tadeusz WSZOŁEK Assumptions for continuous monitoring of noise in vicinity of power line 18:00 Lesław STRYCZNIEWICZ Zastosowanie metody największej wiarygodności i rozkładu gamma do identyfikacji źródeł dźwięku w zakładach przemysłowych Application of highest likelihood method and gamma distribution to source identification in industrial plants SESJA IIIC SESSION IIIC HYDROAKUSTYKA HYDROACOUSTICS 17:00 GraŜyna GRELOWSKA, Eugeniusz KOZACZKA Echosounding of the bottom of the gulf of Gdańsk by means of parametric sonar 17:20 Andrzej ELMINOWICZ, Leonard ZAJĄCZKOWSKI Demonstrator technologii DDS DDS technology demonstrator 17:40 Karol LISTEWNIK Metoda hydroakustyczna określanie pozycji źródeł szumów okrętu Hydroacoustics method for ship s noise sources positioning 19:00 Bankiet Banquet

10 10 ŚRODA WEDNESDAY 8:00 Śniadanie Breakfast REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 9:00 Pascal LAUGIER, Maryline TALMANT, Thien-Ly PHAM Quo vadis, ultrasonics of bone? Present state and future trends SESJA IA SESSION IA KONKURS IM. MARKA KWIEKA MAREK KWIEK COMPETITION 10:00 Wojciech ŁAPKA, Czesław CEMPEL Numeryczne i eksperymentalne badania rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego na wylocie kanału spiralnego Computational and experimental investigations of a sound pressure level distribution at the outlet of the spiral duct 10:20 Sylwia MUC Badania eksperymentalne nad transmisją fal ultradźwiękowych w światłowodach Eksperimental study of transmission of ultrasonic wave in optical fibers 10:40 Paweł KOS Model identyfikacyjny płyty kołowej i jego zastosowanie do redukcji drgań Online identification of mathematical model of circular plate for vibration cancelation SESJA IIA SESSION IIA ELEKTROAKUSTYKA, PRZETWORNIKI ELECTROACOUSTICS, TRANSDUCERS 10:00 Benoit MERIT, Guy LEMARQUAND Ironless low frequency loudspeaker working under its resonance frequency 10:20 Romain RAVAUD, Guy LEMARQUAND, Valérie LEMARQUAND, Claude DEPOLLIER Ironless loudspeakers with ferrofluid seals 10:40 Andrzej DOBRUCKI, Rafał SICZEK Pomiar zniekształceń nieliniowych z uŝyciem szumu szerokopasmowego The measurement of nonlinear distortion using broadband noise

11 11 ŚRODA WEDNESDAY SESJA IIIA SESSION IIIA AKUSTYKA MOWY SPEECH ACOUSTICS 10:00 Wojciech MAJEWSKI Efekt McGurka u słuchaczy polskich McGurk effect in Polish listeners 10:20 Edward OZIMEK, Anna WARZYBOK, Dariusz KUTZNER Polski test zdaniowy typu matrix do precyzyjnych pomiarów zrozumiałości mowy w szumie. Część 1. Przygotowanie macierzy wyrazów Polish sentence matrix test for accurate speech intelligibility measurement in noise. Part 1. Composition of base matrix 10:40 Edward OZIMEK, Anna WARZYBOK, Dariusz KUTZNER Polski test zdaniowy typu matrix do precyzyjnych pomiarów zrozumiałości mowy w szumie. Część 2. Pomiary i optymalizacja Polish sentence matrix test for accurate speech intelligibility measurement in noise. Part 2. Measurements and optimization 11:00 Przerwa na kawę Coffee break SESJA IB SESSION IB KONKURS IM. MARKA KWIEKA MAREK KWIEK COMPETITION 11:20 Krzysztof HERMAN Wybrane metody opisu sygnałów echolokacyjnych nietoperzy z uŝyciem algorytmów z klasy Cohena i falkowych Some methods of describing echolocation calls of bats using Cohen s class and wavelet algorithms 11:40 Andrzej śak Klasyfikacja sygnatur hydroakustycznych okrętów Ship s hydroacoustics signatures classification 12:00 Michał LECH System automatycznej detekcji i korekcji zafałszowań w śpiewie do zastosowań w aplikacjach query-by-humming Automatic detection and correction of detuned singing system for use with query-by-humming applications

12 12 ŚRODA WEDNESDAY SESJA IIB SESSION IIB ELEKTROAKUSTYKA, PRZETWORNIKI ELECTROACOUSTICS, TRANSDUCERS 11:20 Emmanuel LE CLÉZIO, Thomas DELAUNAY, Mountaga LAM, Guy FEUILLARD Piezoelectric material characterization by acoustic methods 11:40 Marek CZERWIEC, Dagmara BRZEZIŃSKA, Radosław ZACHARIASZ, Jan ILCZUK Wpływ zawartości lantanu na właściwości mechaniczne elektrooptycznych przetworników na bazie PLZT The influence of the la content on the mechanical properties of electrooptic transducers based on PLZT type ceramics 12:00 Monika DUKAT Mikrostruktura, właściwości piezoelektryczne i dielektryczne ceramiki PZT otrzymanej metodą zol Ŝel A microstructure, piezoelectric and dielectric properties of the PZT ceramics obtained by the sol-gel method SESJA IIIB SESSION IIIB AKUSTYKA MOWY SPEECH ACOUSTICS 11:20 Piotr STARONIEWICZ Projekt polskiej bazy stanów emocjonalnych sygnału mowy Polish emotional speech database - design 11:40 Stefan BRACHMAŃSKI Obiektywne pomiary jakości mowy w pomieszczeniach Objective measure for assessment of speech quality in rooms 11:40 Jan WARCHOŁ Parametryczne obrazowanie sygnału mowy w zaburzeniach fonacji Parametrical imaging of the speech signal in phonation disorders SESJA PLAKATOWA POSTER SESSION 12:20 Henryka CZYś, Adam SZCZEPANIAK, Witold ŚCIUK Pochłanianie energii akustycznej w aerozolach Absorption of acoustic energy in aerosols

13 13 ŚRODA WEDNESDAY 12:20 Marek JASKUŁA, Witold MICKIEWICZ Zakłócenia generowane przez mechanizm klapkowy klarnetu cz.1 - metodologia badań i wyniki wstępne Clarinet keywork artifacts. Part I basic observation and methodology 12:20 Marek JASKUŁA, Witold MICKIEWICZ Zakłócenia generowane przez mechanizm klapkowy klarnetu cz.2 - analiza korelacyjna i wyniki Clarinet keywork artifacts. Part II correlation analysis and results 12:20 Igor MALINOWSKI, S. SUAVE ŁOBODZIŃSKI, R. PAŚNICZEK Ultradźwiękowa metoda i urządzenie do morcellacji tkanek w chirurgi laparoskopowej, wykorzystujące falowody wysokoamplitudowe. Ultrasonic method and device for tissue morcellation in laparoscopic surgery, utilizing high amplitude waveguides 12:20 Mirosław MEISSNER Wpływ rozkładu materiału pochłaniającego na charakterystykę zaniku dźwięku w pomieszczeniu o kształcie litery L Influence of absorbing material distribution on double slope sound decay in L-shaped room 12:20 Ewelina RADION, Henryka CZYś Właściwości dźwiękowe samogłosek tekstu słownego a warstwa muzyczna pieśni brzezina Zygmunta Mycielskiego The sound characteristics of phones compared to the music layer of the song Brzezina by Zygmunt Mycielski 12:20 Krystian BUSZMAN, Wojciech SZYMCZAK Badanie dna morskiego metodami akustyki liniowej i nieliniowej kalibracja urządzeń na jednostce pomiarowej Survey of seabed with means of both linear and nonlinear acoustic measurement devices calibration 13:40 Obiad Lunch 15:00 Wystawa Exposition

14 14 ŚRODA WEDNESDAY REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPERS 16:00 Marek PAWEŁCZYK Aktywna redukcja hałasu przegląd problemów sterowania Active noise control a review of control-related problems SESJA IC SESSION IC KONKURS IM. MARKA KWIEKA MAREK KWIEK COMPETITION 17:00 Honorata HAFKE Przetwarzanie informacji słuchowej na potrzeby percepcji i wokalizacji w przypadku paradoksu trytonu Auditory information processing for sound perception and vocalization in case of tritone paradox 17:20 Magdalena PLEWA, Grzegorz PYDA Lokalizacja źródła dźwięku w nagraniach techniką mikrofonową MSM Localization of a sound source in double MS recordings 17:40 Agnieszka WINKLER SKALNA Propagacja fali akustycznej w ośrodku o parametrach niepewnych nowa metoda interwałowa perturbacyjna Propagation of sound waves in uncertain environment new interval perturbation methodology SESJA IIC SESSION IIC ELEKTROAKUSTYKA, PRZETWORNIKI ELECTROACOUSTICS, TRANSDUCERS 17:00 GraŜyna WSZOŁEK Wybrane zagadnienia szacowania niepewności przy wzorcowaniu przyrządów do pomiarów akustycznych Selected problems of uncertainty assessments in the calibration of acoustic measuring instruments 17:20 Michał PYŁA Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów w procesie kalibracji przetwornika prędkości cząstki akustycznej Using of least-squares method in particle velocity sensor calibration process

15 15 ŚRODA WEDNESDAY 17:40 Małgorzata I. MICHALCZYK, Janusz SERWIN Algorytmy sterowania bazujące na algorytmie RLS w tworzeniu przestrzennych stref ciszy RLS-based control algorithms for 3D zones of quiet SESJA IIIC SESSION IIIC AKUSTYKA MOWY SPEECH ACOUSTICS 17:00 Wiesław WSZOŁEK, Maciej KŁACZYŃSKI Wyznaczanie tonu podstawowego drgań fałdów głosowych przy uŝyciu spektralnej analizy wyŝszych rzędów Estimation of the vocal folds vibration fundamental frequency by higher order spectrum 17:20 Katarzyna WOJAN, Zbigniew WOJAN Akustyczna weryfikacja zbiorów onomatopeicznych w ujęciu kontrastywnym Accoustic verification of onomatopoeic sets in contrastive approach 19:00 Ognisko Camp-fire

16 16 CZWARTEK THURSDAY 7:00 Śniadanie Breakfast 7:30 Wycieczka do Pragi Trip to Prague 20:00 Kolacja Supper

17 17 PIĄTEK FRIDAY 8:00 Śniadanie Breakfast REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPERS 9:00 Werner LAUTERBORN, Thomas KURZ, Robert METTIN, Philipp KOCH, Dennis KRÖNINGER, Daniel SCHANZ Acoustic cavitation and bubble dynamics SESJA IA SESSION IA PSYCHOAKUSTYKA, PROTETYKA SŁUCHU PSYCHOACOUSTICS, HEARING AIDS 10:00 Józef KOTUS, BoŜena KOSTEK Ocena szkodliwości hałasu z uwzględnieniem psychoakustycznych właściwości słuchu The assessment of the noise-induced harmful effects based on the properties of human hearing system 10:20 Piotr ODYA, Andrzej CZYśEWSKI Korektor mowy nowej generacji New generation speech aid for stuttering people 10:40 Piotr SUCHOMSKI, BoŜena KOSTEK, Andrzej CZYśEWSKI Przetwarzanie rozmyte w metodzie dopasowania aparatów słuchowych Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing SESJA IIA SESSION IIA AKUSTYKA WNĘTRZ ROOM ACOUSTICS 10:00 Eva ARATO-BORSI Objective acoustical parameters correlating with subjective impression in studio spaces 10:20 Marianna MIROWSKA Nowe zasady oceny hałasu w pomieszczeniach New principles of noise assessment in rooms 10:40 Jerzy SKRZYPCZYK Metody perturbacyjne w zagadnieniach akustycznych z parametrami przedziałowymi Perturbation methods for acoustic systems with interval parameters

18 18 PIĄTEK FRIDAY SESJA IIIA SESSION IIIA WIBROAKUSTYKA VIBROACOUSTICS 10:00 Lucyna LENIOWSKA Wpływ tłumienia oraz oddziaływania ośrodka na redukcję drgań płyty Influence of damping and fluid loading on the plate vibration control 10:20 Jacek CIEŚLIK, Janina PIECZARA Dokładna analiza przepływu energii drganiowej w kątowych połączeniach płyt Precision analysis of vibration energy flux in angular connection of plates 10:40 Wojciech BATKO, Michał KOZUPA Aktywne tłumienie drgań płyty prostokątnej z elementami piezoceramicznymi Active vibration control of rectangular plate with piezoceramic elements 11:00 Przerwa na kawę Coffee break SESJA IB SESSION IB PSYCHOAKUSTYKA, PROTETYKA SŁUCHU PSYCHOACOUSTICS, HEARING AIDS 11:20 Piotr ROGOWSKI, Andrzej RAKOWSKI Siła wraŝenia wysokości dźwięków rezydualnych oceniana metodą rozpoznania chromy przez słuchaczy ze słuchem absolutnym Pitch strength of residual sounds estimated through chroma recognition by absolute-pitch possessors 11:40 Tomasz KACZMAREK Obiektywna i subiektywna weryfikacja symulacji przejazdu samochodu osobowego Objective and subjective verification of a passenger car pass-by simulation 12:00 Stanisław MALECZEK Badanie jakości dźwięku lampowego wzmacniacza akustycznego Testing the sound quality of acoustic vacuum tube amplifier

19 19 PIĄTEK FRIDAY SESJA IIB SESSION IIB AKUSTYKA WNĘTRZ ROOM ACOUSTICS 11:20 Krzysztof KOSAŁA Analiza właściwości akustycznych obiektów sakralnych przy zastosowaniu SVD Analysis of acoustic properties of sacral objects by means of the SVD 11:40 Tomasz WĄSOWICZ, Zygmunt G. WĄSOWICZ, Dorota A. WOJACZEK ZałoŜenia projektowe akustyki sali Teatru Polskiego we Wrocławiu, wyniki pomiarów akustyki oraz badań modelowych Brief foredesign of the acoustics of the hall of Teatr Polski in Wrocław, results of the acoustic measurements and computer modeling 12:00 Gerhart TIESLER, Markus OBERDÖRSTER, Mikołaj JAROSZ Hałas w klasie lekcyjnej jako czynnik stresu Noise in classroom as a stress factor SESJA IIIB SESSION IIIB AKUSTYKA MUZYCZNA MUSICAL ACOUSTICS 11:20 Piotr KLECZKOWSKI Selektywne miksowanie nagrania orkiestry symfonicznej Selective mixing of a symphonic orchestra recording 11:40 Joanna SZCZEPAŃSKA-ANTOSIK Badanie szorstkości mikrointerwałów w róŝnych rejestrach skali muzycznej Roughness of harmonic microintervals in various pitch registers 12:00 Piotr WRZECIONO Statystyczna ocena gry skrzypka na podstawie analizy nagrań multimedialnej bazy danych Amati Violinist s statistical evaluation of performance based on recordings from the Amati multimedia database 12:20 Zamkcięcie konferencji Closing Ceremony 13:00 Obiad Lunch

20 20 NOTATKI

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

56. OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 56 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM

56. OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 56 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM 56. OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 56 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM Goniądz nad Biebrzą, 15 18.09.2009 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział w Warszawie Komitet Akustyki

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

LIII OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI PROGRAM

LIII OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI PROGRAM LIII OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI PROGRAM 11-15 Wrzesień 2006 Kraków Zakopane KOMITET NAUKOWY Prof. dr hab. inż. Zbigniew Engel Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Doc. dr inż. Danuta Augustyńska,

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2014

XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2014 XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2014 Wrocław, 25-27 września 2014 PROGRAM ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polska Sekcja Audio Engineering Society Katedra Akustyki i Multimediów,

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ

PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ Piotr Odya PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ ODEON przede wszystkim do dużych pomieszczeń: hale koncertowe i sportowe, terminale lotnicze itp. strona domowa: www.odeon.dk od 2000 sprzedawane

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Niedziela, 6 czerwca 2010 Sunday, 6 June 2010. 12.00 18.00 Rejestracja uczestników Registration of participants

Niedziela, 6 czerwca 2010 Sunday, 6 June 2010. 12.00 18.00 Rejestracja uczestników Registration of participants 15 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZWALCZANIA HAŁASU 15 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NOISE CONTROL 6-9 czerwca 2010 r. 6-9 JUNE 2010, Książ Program Programme Niedziela, 6 czerwca 2010 Sunday, 6 June 2010

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. PRZYCZYNY POWSTAWANIA HAŁASU W AGREGATACH HYDRAULICZNYCH

1. WSTĘP 2. PRZYCZYNY POWSTAWANIA HAŁASU W AGREGATACH HYDRAULICZNYCH Inżynieria Maszyn, R. 19, z. 2, 2014 lokalizacja źródeł hałasu, hydraulika, kamera akustyczna, sonda natężeniowa Wiesław FIEBIG 1 * Jakub WRÓBEL 1 IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU NA PRZYKŁADZIE AGREGATU HYDRAULICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu.

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu. Specjalność Akustyka (EAK) prowadzona przez: Katedrę Akustyki i Multimediów prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki http://akustyka.pwr.edu.pl/ Specjalność Akustyka (EAK) Kursy i prace dyplomowe Kursy (Akustyka)

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS POLITECHNIKA SU^KA ZESZYTY NAUKOWE NM684 Marek PAWELCZYK FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS SUB Gottingen 7 219 023 859 2006 A 3802 Gliwice 2005 CONTENTS Objective Structure. Contribution

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ziemowita Klimondy

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ziemowita Klimondy Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013r. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof.nzw. PW Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej PW ul.boboli 8, 02-525 Warszawa Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ziemowita

Bardziej szczegółowo

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA ND - 28 VIII SZYMBARA JAN, GODZISZ MARCIN PN-29 VIII JANIK ZBIGNIEW W-30 VIII MICHALCZYK EUGENIUSZ, MICHALCZYK MIROSŁAW ŚR -31 VIII KURCAB TERESA CZ- 1 IX PAWŁOWSKI TADEUSZ,

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY -

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - 1 Charytoniuk Anna 1 2 Ciełuszecki Tomasz 1 3 Dunda Andrzej 1 4 Dybacka Beata 1 5 Gienieczko Joanna 1 6 Kaliszuk

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU ZUŻYCIA NA POZIOM HAŁASU URZĄDZEŃ Z JEDNOCYLINDROWYMI SILNIKAMI SPALINOWYMI

OCENA WPŁYWU ZUŻYCIA NA POZIOM HAŁASU URZĄDZEŃ Z JEDNOCYLINDROWYMI SILNIKAMI SPALINOWYMI ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2013 Seria: TRANSPORT z. 78 Nr kol. 1882 Tomasz FIGLUS 1, Andrzej WILK 2 OCENA WPŁYWU ZUŻYCIA NA POZIOM HAŁASU URZĄDZEŃ Z JEDNOCYLINDROWYMI SILNIKAMI SPALINOWYMI Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń,

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń, RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ 2016 Ustroń, 20-22.05.2016 PIĄTEK 20 maj 2016r. 10.00 11.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 12.00 12.15 Uroczyste Otwarcie XIII Konferencji Naukowej Majówka Młodych Biomechaników

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu 2016-06-17 1. Adamczyk Adam Mateusz 10:00 2. Banach Szymon Mateusz 10:00 3. Biel Wiktor Maksymilian 10:00 4. Duda Mariusz Stanisław 10:00 5. Duda Rafał Łukasz

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Diagnostyka konstrukcji Ŝelbetowych : metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. T. 1 / Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. Warszawa, 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

HYDROACOUSTICS Annual Journal Volume 18

HYDROACOUSTICS Annual Journal Volume 18 Committee on Acoustics of the Polish Academy of Sciences Section of Underwater Acoustics, Ultrasound and Medical Acoustics Polish Acoustical Society Gdansk Division ISSN 1642-1817 (print) ISSN 2450-128X

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH

WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ PROPAGACJI FAL ULTRADŹWIĘKOWYCH Wpływ obróbki termicznej ziemniaków... Arkadiusz Ratajski, Andrzej Wesołowski Katedra InŜynierii Procesów Rolniczych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie WPŁYW OBRÓBKI TERMICZNEJ ZIEMNIAKÓW NA PRĘDKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

AUDIOBILITY OF DANGER SIGNALS EMITTED BY EMERGENCY VEVICLES

AUDIOBILITY OF DANGER SIGNALS EMITTED BY EMERGENCY VEVICLES Hałas, sygnały ostrzegawcze, słyszalność dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, pojazdy uprzywilejowane Grzegorz ZAJĄC 1 SŁYSZALNOŚĆ SYGNAŁÓW OSTRZEGAWCZYCH EMITOWANYCH PRZEZ POJAZDY UPRZYWILEJOWANE W artykule

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak

Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Sprawozdanie członka Zarządu KRD mgr inż. Paweł Maślak Cele prezentowane w 2011 roku Poszukiwanie grantów i funduszy na działalność i stypendia dla doktorantów Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Badao

Bardziej szczegółowo

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r.

II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM. Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. II PANEL EKSPERTÓW PROGRAM Nowoczesne materiały i innowacyjne metody dla przetwarzania i monitorowania energii (MIME) 19 stycznia 2012 r. Centrum Konferencyjne Mrówka Warszawa - Powsin Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE

ZAGADNIENIA SPECJALNOŚCIOWE (ARK) Komputerowe sieci sterowania 1.Zaawansowane metody wyznaczania parametrów regulatorów 2.Mechanizmy innowacyjne. 3.Sieci neuronowe w modelowaniu obiektów dynamicznych. 4.Zasady projektowania i zastosowania

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2014/2015 /I semestr/.

Harmonogram realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2014/2015 /I semestr/. Harmonogram realizacji zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2014/2015 /I semestr/. Lp. Prowadzący zajęcia Przedmiot zakres Uczniowie z klas Liczba uczniów Dzień tygodnia Godziny zajęć sala uwagi 1 Barszcz

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4

2. BARAŃSKA Anna, lat 32, zam. Sierakowo zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Rawiczu z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Gminy Rawicz w wyborach do rad gmin, rad powiatów i

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA TERENU NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W POBLIśU AUTOSTRADY A4 NA ODCINKU KATOWICE RUDA ŚLĄSKA

WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA TERENU NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W POBLIśU AUTOSTRADY A4 NA ODCINKU KATOWICE RUDA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2010 Seria: TRANSPORT z. 68 Nr kol.1833 Aleksandra KUTRZYK-NYKIEL, Jan FILIPCZYK WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA TERENU NA POZIOM HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W POBLIśU AUTOSTRADY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 1. WSTĘP 13

SPIS TREŚCI. Przedmowa 11 1. WSTĘP 13 Przedmowa 11 1. WSTĘP 13 2. PODSTAWOWE PROBLEMY WIBROAKUSTYKI 19 2.1. Wprowadzenie 21 2.2. Drgania układów dyskretnych o jednym stopniu swobody 22 2.3. Wybrane zagadnienia z akustyki 30 2.3.1. Pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wykładowcy Lata z Helem

Wykładowcy Lata z Helem Bartłomiej Andrzejewski - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Józef Barnaś Instytut Fizyki Molekularnej PAN Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Janusz Baszyński - Instytut Fizyki Molekularnej PAN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

12 16 września 2016 r. PROGRAM KONFERENCJI

12 16 września 2016 r. PROGRAM KONFERENCJI LXIII Otwarte Seminarium z Akustyki Białowieża 12 16 września 2016 r. PROGRAM KONFERENCJI Obrady w Ośrodku Gawra 11:00 Zebranie Zarządu Głównego PTA 15:00 Zjazd Delegatów PTA 17:00 Początek rejestracji

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym piątek B

Praca z uczniem zdolnym piątek B Zajęcia dodatkowe język polski 1. Jarska Hanna 2. Kowalska Krystyna 3. Szwichtenberg Izabela 4. Wieczerzycka Teresa Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze kl. I E, kl. I A - chłopcy czwartek 14.35 15.20 31 B

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych...

Spis treści. 2.1. Bezpośredni pomiar konstrukcji... 32 2.1.1. Metodyka pomiaru... 32 2.1.2. Zasada działania mierników automatycznych... Księgarnia PWN: Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk - Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. T. 1 Wprowadzenie............................... XI 1. Metodyka diagnostyki..........................

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - - WYBORY DO RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA - ZDRÓJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW Okręg wyborczy nr obejmujący mandat.. Głosów ważnych oddano DERYNG Justyna Joanna zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Twój

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r.

ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH W GMINIE PORĄBKA 21 listopada 2010 r. RADA GMINY -------------------------- Okręg Nr 1 BUJAKÓW (liczba głosów) Lista nr 5 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. KUŹMA Marzena Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ustka-Słupsk, 26 maja 2012 roku.

Międzynarodowe Mistrzostwa Policji w Półmaratonie Ustka-Słupsk, 26 maja 2012 roku. Klasyfikacja generalna Miejsce 1 101 Paweł Piotraschke Szkoła Policji w Słupsku 01:06:03 2 131 Maciej Wojciechowski Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 01:11:03 3 132 Mateusz Kazek Wyższa Szkoła Policji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu

Inżynieria bezpieczeństwa i ekologia transportu Kod przedmiotu TR.SIS620 Nazwa przedmiotu Środki transportu i otoczenie Wersja przedmiotu 2015/16 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom kształcenia Studia I stopnia Forma i tryb prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015

Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Biblioteka Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie NOWOŚCI WYDAWNICZE Maj 2015 Kontakt: tel.: (91) 449-52-20 e-mail: bibliotekawe@zut.edu.pl Autor: LAZAR

Bardziej szczegółowo

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015

Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 Instytut Ekonomii i Finansów Konsultacje dla studentów w semestrze zimowym w roku akademickim 2014/2015 KATEDRA BANKOWOŚCI prof. dr hab. Jerzy Węcławski dr Jacek Czarecki dr Tamara Galbarczyk pok. 703

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

X kadencja lata 2010-2013

X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 X kadencja lata 2010-2013 Przewodniczący RG prof. dr hab. inż. Józef Lubacz Politechnika Warszawska Wiceprzewodniczący RG prof. dr hab. Jan Madey Uniwersytet Warszawski prof.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

BADANIE STRUKTURY DNA ZATOKI GDAŃ SKIEJ METODĄ AKUSTYKI NIELINIOWEJ

BADANIE STRUKTURY DNA ZATOKI GDAŃ SKIEJ METODĄ AKUSTYKI NIELINIOWEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LIII NR 1 (188) 2012 S ł awomir Kozaczka Akademia Marynarki Wojennej BADANIE STRUKTURY DNA ZATOKI GDAŃ SKIEJ METODĄ AKUSTYKI NIELINIOWEJ STRESZCZENIE W pracy

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ *) PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Pruszcz Gdański. sporządzony dnia 17 listopada 2014 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Pruszczu Gdańskim I. Dla wyboru Rady Gminy Pruszcz

Bardziej szczegółowo

XVII SEMINARIUM. Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Pod patronatem

XVII SEMINARIUM. Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Pod patronatem XVII SEMINARIUM Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego Pod patronatem Rektora Politechniki Łódzkiej, prof. dr hab. inż. Stanisława Bieleckiego, Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego,

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Termin zajęć

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Termin zajęć Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014 Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Termin zajęć Artowski Kordian Koło fotograficzne 2h Zajęcia pedagogiczne 1h Poniedziałek: 13.30-15.30 Wtorek: 14.00-15.00

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50"

Mistrzostwo Oddziału kat.a z 50 Mistrzostwo Oddziału kat.a z "50" 1 FILIPEK Stefan - WOLSZON Zygmunt 424,05 2 TAZBIR Marcin 500,78 3 ANDRZEJCZAK Stefan 515,92 4 WITTSTOCK Wiktor 537,00 5 RACHUNEK Stanisław 660,33 6 ZAPADKA Roman 733,74

Bardziej szczegółowo