LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI"

Transkrypt

1 LV OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 55 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM WROCŁAW PIECHOWICE,

2 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział we Wrocławiu Katedra Akustyki, Politechnika Wrocławska Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk Dofinansowanie Financial Support Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego KOMITET NAUKOWY SCIENTIFIC COMMITTEE Przewodniczący: prof. dr hab. inŝ. Andrzej Dobrucki prof. dr hab. Jan Adamczyk prof. dr hab. Wojciech Batko prof. dr hab. Czesław Cempel prof. dr hab. Henryka CzyŜ prof. dr hab. Andrzej CzyŜewski prof. dr hab. GraŜyna Demenko prof. dr hab. Zbigniew Engel prof. dr hab. GraŜyna Grelowska dr hab. Tadeusz Gudra prof. dr hab. Urszula Jorasz prof. Jean Kergomard prof. dr hab. BoŜena Kostek prof. dr hab. Eugeniusz Kozaczka prof. dr hab. Zbigniew Kulka prof. dr hab. Lucyna Leniowska prof. dr hab. Bogumił Linde prof. dr hab. Adam Lipowczan prof. dr hab. Mikołaj Łabowski prof. dr inŝ. Wojciech Majewski prof. dr hab. Rufin Makarewicz prof. dr hab. Andrzej Nowicki prof. dr hab. Marek Pawełczyk prof. dr hab. Anna Preis prof. dr hab. Tadeusz Pustelny prof. dr hab. Andrzej Rakowski prof. dr hab. Witold Rdzanek doc. dr Janusz Renowski prof. dr hab. Jerzy Sadowski prof. dr hab. Roman Salamon prof. dr hab. Aleksander Sęk prof. dr hab. Andrzej Stepnowski prof. dr hab. Antoni Śliwiński prof. dr hab. Stefan Weyna prof. dr hab. Jan śera KOMITET ORGANIZACYJNY ORGANIZING COMMITTEE Przewodniczący: dr inŝ. Bronisław śółtogórski Wiceprzewodniczący: dr inŝ. Maria Rabiega Redaktor naukowy materiałów konferencyjnych: dr hab. inŝ. Tadeusz Gudra Sekretarze: dr inŝ. Bolesław Bogusz, dr inŝ. Przemysław Plaskota Skarbnik: mgr inŝ. Barbara Musiołowska Pełnomocnik ds. Konkursu im. M. Kwieka: dr inŝ. Maria Rabiega Pełnomocnik ds. programowych: dr hab. inŝ. Tadeusz Gudra Członkowie: dr inŝ. Romulad Bolejko, dr inŝ. Stefan Brachmański, dr inŝ. Paweł Dziechciński, dr inŝ. Maurycy J. Kin, dr inŝ. Piotr Kozłowski, inŝ. Mirosław Miazga, dr inŝ. Krzysztof Opieliński, dr inŝ. Piotr Pruchnicki, mgr inŝ. Karolina Uzar Projekt okładki: dr inŝ. Krzysztof Opieliński Druk i oprawa: GS MEDIA

3 3

4 4 NIEDZIELA SUNDAY 14:00 Obiad Lunch 15:00 Posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Akustycznego Session of the Chief Board of Polish Acoustical Society 19:00 Kolacja Supper PONIEDZIAŁEK MONDAY 8:00 Śniadanie Breakfast 13:00 Obiad Lunch 14:00 Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Akustycznego Convention of the Polish Acoustical Society 19:00 Kolacja Supper 20:00 Posiedzenie Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk Session of the Committee on Acoustics of Polish Academy of Science

5 5 WTOREK TUESDAY 8:00 Śniadanie Breakfast 9:00 Otwarcie konferencji Opening Ceremony REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 10:00 Michael VORLÄNDER Virtual acoustics: opportunities and limits of spatial sound reproduction SESJA IA SESSION IA AKUSTYKA FIZYCZNA, BADANIA MATERIAŁÓW PHYSICAL ACOUSTICS, MATERIAL TESTING 11:00 Stefan WEYNA Metody numerycznego modelowania przepływów akustycznych i ich weryfikacja eksperymentalna Computational aero-acoustic methods of modeling and experimental verification 11:20 Anna SNAKOWSKA, Henryk IDCZAK Modelowanie hałasu silników odrzutowych z uwzględnieniem dyfrakcji Prediction of turbofan engine noise considering diffraction at the duct outlet 11:40 Janusz WÓJCIK, Tamara KUJAWSKA, Andrzej NOWICKI Impulsowe nieliniowe pola akustyczne wytwarzane przez źródła uŝywane w praktyce klinicznej: wyniki obliczeń numerycznych i pomiarów Pulsed nonlinear acoustic fields from clinically relevant sources: numerical calculations and experiments results SESJA IIA SESSION IIA AKUSTYKA ŚRODOWISKA, WALKA Z HAŁASEM ENVIRONMENTAL ACOUSTICS, NOISE CONTROL 11:00 Karolina CHARAZIAK, Tomasz KRUKOWICZ Wpływ hałasu na funkcje poznawcze człowieka obecny stan wiedzy Effects of noise on cognitive performance a review of literature 11:20 Wojciech BATKO, Renata BAL Analiza przydatności modelu R.G. Browna w procesie estymacji długookresowych wskaźników hałasu Analysis of usefulness of R.G. Brown model for estimation process of long term noise ratio

6 6 WTOREK TUESDAY 11:40 Wojciech BATKO, Bartłomiej STĘPIEŃ Oszacowanie niepewności standardowej dzienno-wieczorowo-nocnego wskaźnika hałasu Estimation of the standard uncertainty day-evening-night noise indices SESJA IIIA SESSION IIIA AKUSTYKA BIOMEDYCZNA BIOMEDICAL ACOUSTICS 11:00 Zbigniew TRAWIŃSKI, Janusz WÓJCIK Porównanie metod ultradźwiękowego badania grubości warstwy wewnętrznej+środkowej (IMT) ściany modelu tętnicy szyjnej Comparison of methods used for ultrasonic examinations of IMT in the wall of the carotid artery model 11:20 Wojciech SECOMSKI, Ihor TROTS, Andrzej NOWICKI Pobudzanie kodem Golaya przetworników ultradźwiękowych z róŝnym obciąŝeniem Golay code excitation of ultrasonic transducers with different backing 11:40 Ihor TROTS, Andrzej NOWICKI, Marcin LEWANDOWSKI Układ laboratoryjny do badania metody syntetycznej apertury w ultrasonografii Laboratory setup for synthetic aperture ultrasound imaging 12:00 Przerwa na kawę Coffee break SESJA IB SESSION IB AKUSTYKA FIZYCZNA, BADANIA MATERIAŁÓW PHYSICAL ACOUSTICS, MATERIAL TESTING 12:20 Bogumił B.J. LINDE, Jacek PĄCZKOWSKI, Nikodem PONIKWICKI Anna SIKORSKA, Antoni ŚLIWIŃSKI Klatratowy model asocjatów molekularnych w wodnych roztworach dioksanu w świetle badań fotoakustycznych, ultradźwiękowych i jądrowego rezonansu magnetycznego Clathrate model of molecular associates in water solutions of dioxane in the light of photoacoustic, ultrasonic and nuclear magnetic resonance 12:40 Leszek KUBISZ, Andrzej SKUMIEL, Arkadiusz JÓZEFCZAK, Edward PANKOWSKI Wpływ pola magnetycznego na właściwości elektryczne i akustyczne Ŝelu ferromagnetycznego PDMS Effect of magnetic field on electric and acoustic properties of the PDMS ferromagnetic gel

7 7 WTOREK TUESDAY 13:00 Karolina CHARAZIAK, Marcin MARECKI, Tomasz HORNOWSKI, Arkadiusz JÓZEFCZAK, Andrzej SKUMIEL Rezonansowe pochłanianie fali ultradźwiękowej w cieczy magnetycznej o duŝej lepkości Resonance attenuation of ultrasonic waves in a high viscosity magnetic liquid SESJA IIB SESSION IIB AKUSTYKA ŚRODOWISKA, WALKA Z HAŁASEM ENVIRONMENTAL ACOUSTICS, NOISE CONTROL 12:20 Jerzy DOBRZENIECKI, Jacek DOMAGALSKI Akustyczna metoda lokalizacji źródła nadmiernego poziomu hałasu Acoustic method of valuation of ships drive mechanism operation 12:40 Barbara RUDNO-RUDZIŃSKA, Tomasz MALEC, Łukasz SAWA Wpływ warunków meteorologicznych na skuteczność ekranów akustycznych pomiary i obliczenia Influence of meteorological conditions on effectiveness of acoustic screens measurements and computations 13:00 Maciej SZCZODRAK, Andrzej CZYśEWSKI, Jozef KOTUS Odwzorowanie hałasu drogowego w mieście: porównanie pomiarów z obliczeniami modeli Road noise mapping in the city area: measurements compared to model-based estimations SESJA IIIB SESSION IIIB AKUSTYKA BIOMEDYCZNA BIOMEDICAL ACOUSTICS 12:20 Ziemowit KLIMONDA, Jerzy LITNIEWSKI, Andrzej NOWICKI Wyznaczanie tłumienia na podstawie zmian częstotliwości średniej z zastosowaniem analizy widma osobliwego Estimation of attenuation using mean frequency variation and SSA techniques 12:40 Krzysztof J. OPIELIŃSKI Analiza i modelowanie impulsów ultradźwiękowych w ośrodku biologicznym Analysis and modelling of ultrasonic pulses in a biological medium 13:00 Helena GAWDA, Agnieszka MŁYNEK Ultradźwiękowe badanie demineralizowanych ludzkich zębów Ultrasonic measurements demineralizationing human teeth 13:40 Obiad Lunch

8 8 WTOREK TUESDAY REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 15:00 Tadeusz GUDRA Ultradźwięki w ośrodkach gazowych: generacja, transmisja, zastosowanie Ultrasounds in gas media: generation, transmission, applications REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 16:00 BoŜena KOSTEK, Łukasz KANIA Analiza i wyszukiwanie informacji muzycznej przegląd wybranych zagadnień Music information analysis and retrieval a review SESJA IC SESSION IC AKUSTYKA FIZYCZNA, BADANIA MATERIAŁÓW PHYSICAL ACOUSTICS, MATERIAL TESTING 17:00 Andrzej OSSOWSKI, Jolanta WOŁOWICZ Ocena moŝliwości wykorzystania emisji akustycznej do badania własności betonów Application of acoustical emission in investigations of properties of concretes 17:20 Przemysław RANACHOWSKI, Feliks REJMUND, Zbigniew RANACHOWSKI, Andrzej PAWEŁEK, Andrzej PIĄTKOWSKI Badania procesów degradacji porcelany izolatorowej rodzaju C 130 Research of degradation processes of insulator porcelain C 130 type 17:40 Zbigniew RANACHOWSKI, Przemysław RANACHOWSKI, Feliks REJMUND, Andrzej PAWEŁEK, Andrzej PIĄTKOWSKI, Zdzisław JASIEŃSKI Badanie wpływu procesu intensywnego odkształcania metodą HPT na aktywność emisji akustycznej w ściskanych stopach Mg-Li The study of influence of high pressure torsion process on acoustic emission activity of compressed Mg-Li alloys SESJA IIC SESSION IIC AKUSTYKA ŚRODOWISKA, WALKA Z HAŁASEM ENVIRONMENTAL ACOUSTICS, NOISE CONTROL 17:00 Witold MIKULSKI Metoda pomiaru emisji hałasu źródeł ultradźwiękowych Measurement method of noise emission from ultrasound sources

9 9 WTOREK TUESDAY 17:20 BoŜena SMAGOWSKA, Witold MIKULSKI Ocena naraŝenia na hałas ultradźwiękowy na stanowiskach pracy drąŝarek ultradźwiękowych Ultrasonic noise risk assessment from ultrasonic drills at operating stations 17:40 Tadeusz WSZOŁEK Assumptions for continuous monitoring of noise in vicinity of power line 18:00 Lesław STRYCZNIEWICZ Zastosowanie metody największej wiarygodności i rozkładu gamma do identyfikacji źródeł dźwięku w zakładach przemysłowych Application of highest likelihood method and gamma distribution to source identification in industrial plants SESJA IIIC SESSION IIIC HYDROAKUSTYKA HYDROACOUSTICS 17:00 GraŜyna GRELOWSKA, Eugeniusz KOZACZKA Echosounding of the bottom of the gulf of Gdańsk by means of parametric sonar 17:20 Andrzej ELMINOWICZ, Leonard ZAJĄCZKOWSKI Demonstrator technologii DDS DDS technology demonstrator 17:40 Karol LISTEWNIK Metoda hydroakustyczna określanie pozycji źródeł szumów okrętu Hydroacoustics method for ship s noise sources positioning 19:00 Bankiet Banquet

10 10 ŚRODA WEDNESDAY 8:00 Śniadanie Breakfast REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPER 9:00 Pascal LAUGIER, Maryline TALMANT, Thien-Ly PHAM Quo vadis, ultrasonics of bone? Present state and future trends SESJA IA SESSION IA KONKURS IM. MARKA KWIEKA MAREK KWIEK COMPETITION 10:00 Wojciech ŁAPKA, Czesław CEMPEL Numeryczne i eksperymentalne badania rozkładu poziomu ciśnienia akustycznego na wylocie kanału spiralnego Computational and experimental investigations of a sound pressure level distribution at the outlet of the spiral duct 10:20 Sylwia MUC Badania eksperymentalne nad transmisją fal ultradźwiękowych w światłowodach Eksperimental study of transmission of ultrasonic wave in optical fibers 10:40 Paweł KOS Model identyfikacyjny płyty kołowej i jego zastosowanie do redukcji drgań Online identification of mathematical model of circular plate for vibration cancelation SESJA IIA SESSION IIA ELEKTROAKUSTYKA, PRZETWORNIKI ELECTROACOUSTICS, TRANSDUCERS 10:00 Benoit MERIT, Guy LEMARQUAND Ironless low frequency loudspeaker working under its resonance frequency 10:20 Romain RAVAUD, Guy LEMARQUAND, Valérie LEMARQUAND, Claude DEPOLLIER Ironless loudspeakers with ferrofluid seals 10:40 Andrzej DOBRUCKI, Rafał SICZEK Pomiar zniekształceń nieliniowych z uŝyciem szumu szerokopasmowego The measurement of nonlinear distortion using broadband noise

11 11 ŚRODA WEDNESDAY SESJA IIIA SESSION IIIA AKUSTYKA MOWY SPEECH ACOUSTICS 10:00 Wojciech MAJEWSKI Efekt McGurka u słuchaczy polskich McGurk effect in Polish listeners 10:20 Edward OZIMEK, Anna WARZYBOK, Dariusz KUTZNER Polski test zdaniowy typu matrix do precyzyjnych pomiarów zrozumiałości mowy w szumie. Część 1. Przygotowanie macierzy wyrazów Polish sentence matrix test for accurate speech intelligibility measurement in noise. Part 1. Composition of base matrix 10:40 Edward OZIMEK, Anna WARZYBOK, Dariusz KUTZNER Polski test zdaniowy typu matrix do precyzyjnych pomiarów zrozumiałości mowy w szumie. Część 2. Pomiary i optymalizacja Polish sentence matrix test for accurate speech intelligibility measurement in noise. Part 2. Measurements and optimization 11:00 Przerwa na kawę Coffee break SESJA IB SESSION IB KONKURS IM. MARKA KWIEKA MAREK KWIEK COMPETITION 11:20 Krzysztof HERMAN Wybrane metody opisu sygnałów echolokacyjnych nietoperzy z uŝyciem algorytmów z klasy Cohena i falkowych Some methods of describing echolocation calls of bats using Cohen s class and wavelet algorithms 11:40 Andrzej śak Klasyfikacja sygnatur hydroakustycznych okrętów Ship s hydroacoustics signatures classification 12:00 Michał LECH System automatycznej detekcji i korekcji zafałszowań w śpiewie do zastosowań w aplikacjach query-by-humming Automatic detection and correction of detuned singing system for use with query-by-humming applications

12 12 ŚRODA WEDNESDAY SESJA IIB SESSION IIB ELEKTROAKUSTYKA, PRZETWORNIKI ELECTROACOUSTICS, TRANSDUCERS 11:20 Emmanuel LE CLÉZIO, Thomas DELAUNAY, Mountaga LAM, Guy FEUILLARD Piezoelectric material characterization by acoustic methods 11:40 Marek CZERWIEC, Dagmara BRZEZIŃSKA, Radosław ZACHARIASZ, Jan ILCZUK Wpływ zawartości lantanu na właściwości mechaniczne elektrooptycznych przetworników na bazie PLZT The influence of the la content on the mechanical properties of electrooptic transducers based on PLZT type ceramics 12:00 Monika DUKAT Mikrostruktura, właściwości piezoelektryczne i dielektryczne ceramiki PZT otrzymanej metodą zol Ŝel A microstructure, piezoelectric and dielectric properties of the PZT ceramics obtained by the sol-gel method SESJA IIIB SESSION IIIB AKUSTYKA MOWY SPEECH ACOUSTICS 11:20 Piotr STARONIEWICZ Projekt polskiej bazy stanów emocjonalnych sygnału mowy Polish emotional speech database - design 11:40 Stefan BRACHMAŃSKI Obiektywne pomiary jakości mowy w pomieszczeniach Objective measure for assessment of speech quality in rooms 11:40 Jan WARCHOŁ Parametryczne obrazowanie sygnału mowy w zaburzeniach fonacji Parametrical imaging of the speech signal in phonation disorders SESJA PLAKATOWA POSTER SESSION 12:20 Henryka CZYś, Adam SZCZEPANIAK, Witold ŚCIUK Pochłanianie energii akustycznej w aerozolach Absorption of acoustic energy in aerosols

13 13 ŚRODA WEDNESDAY 12:20 Marek JASKUŁA, Witold MICKIEWICZ Zakłócenia generowane przez mechanizm klapkowy klarnetu cz.1 - metodologia badań i wyniki wstępne Clarinet keywork artifacts. Part I basic observation and methodology 12:20 Marek JASKUŁA, Witold MICKIEWICZ Zakłócenia generowane przez mechanizm klapkowy klarnetu cz.2 - analiza korelacyjna i wyniki Clarinet keywork artifacts. Part II correlation analysis and results 12:20 Igor MALINOWSKI, S. SUAVE ŁOBODZIŃSKI, R. PAŚNICZEK Ultradźwiękowa metoda i urządzenie do morcellacji tkanek w chirurgi laparoskopowej, wykorzystujące falowody wysokoamplitudowe. Ultrasonic method and device for tissue morcellation in laparoscopic surgery, utilizing high amplitude waveguides 12:20 Mirosław MEISSNER Wpływ rozkładu materiału pochłaniającego na charakterystykę zaniku dźwięku w pomieszczeniu o kształcie litery L Influence of absorbing material distribution on double slope sound decay in L-shaped room 12:20 Ewelina RADION, Henryka CZYś Właściwości dźwiękowe samogłosek tekstu słownego a warstwa muzyczna pieśni brzezina Zygmunta Mycielskiego The sound characteristics of phones compared to the music layer of the song Brzezina by Zygmunt Mycielski 12:20 Krystian BUSZMAN, Wojciech SZYMCZAK Badanie dna morskiego metodami akustyki liniowej i nieliniowej kalibracja urządzeń na jednostce pomiarowej Survey of seabed with means of both linear and nonlinear acoustic measurement devices calibration 13:40 Obiad Lunch 15:00 Wystawa Exposition

14 14 ŚRODA WEDNESDAY REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPERS 16:00 Marek PAWEŁCZYK Aktywna redukcja hałasu przegląd problemów sterowania Active noise control a review of control-related problems SESJA IC SESSION IC KONKURS IM. MARKA KWIEKA MAREK KWIEK COMPETITION 17:00 Honorata HAFKE Przetwarzanie informacji słuchowej na potrzeby percepcji i wokalizacji w przypadku paradoksu trytonu Auditory information processing for sound perception and vocalization in case of tritone paradox 17:20 Magdalena PLEWA, Grzegorz PYDA Lokalizacja źródła dźwięku w nagraniach techniką mikrofonową MSM Localization of a sound source in double MS recordings 17:40 Agnieszka WINKLER SKALNA Propagacja fali akustycznej w ośrodku o parametrach niepewnych nowa metoda interwałowa perturbacyjna Propagation of sound waves in uncertain environment new interval perturbation methodology SESJA IIC SESSION IIC ELEKTROAKUSTYKA, PRZETWORNIKI ELECTROACOUSTICS, TRANSDUCERS 17:00 GraŜyna WSZOŁEK Wybrane zagadnienia szacowania niepewności przy wzorcowaniu przyrządów do pomiarów akustycznych Selected problems of uncertainty assessments in the calibration of acoustic measuring instruments 17:20 Michał PYŁA Wykorzystanie metody najmniejszych kwadratów w procesie kalibracji przetwornika prędkości cząstki akustycznej Using of least-squares method in particle velocity sensor calibration process

15 15 ŚRODA WEDNESDAY 17:40 Małgorzata I. MICHALCZYK, Janusz SERWIN Algorytmy sterowania bazujące na algorytmie RLS w tworzeniu przestrzennych stref ciszy RLS-based control algorithms for 3D zones of quiet SESJA IIIC SESSION IIIC AKUSTYKA MOWY SPEECH ACOUSTICS 17:00 Wiesław WSZOŁEK, Maciej KŁACZYŃSKI Wyznaczanie tonu podstawowego drgań fałdów głosowych przy uŝyciu spektralnej analizy wyŝszych rzędów Estimation of the vocal folds vibration fundamental frequency by higher order spectrum 17:20 Katarzyna WOJAN, Zbigniew WOJAN Akustyczna weryfikacja zbiorów onomatopeicznych w ujęciu kontrastywnym Accoustic verification of onomatopoeic sets in contrastive approach 19:00 Ognisko Camp-fire

16 16 CZWARTEK THURSDAY 7:00 Śniadanie Breakfast 7:30 Wycieczka do Pragi Trip to Prague 20:00 Kolacja Supper

17 17 PIĄTEK FRIDAY 8:00 Śniadanie Breakfast REFERAT ZAPROSZONY INVITED PAPERS 9:00 Werner LAUTERBORN, Thomas KURZ, Robert METTIN, Philipp KOCH, Dennis KRÖNINGER, Daniel SCHANZ Acoustic cavitation and bubble dynamics SESJA IA SESSION IA PSYCHOAKUSTYKA, PROTETYKA SŁUCHU PSYCHOACOUSTICS, HEARING AIDS 10:00 Józef KOTUS, BoŜena KOSTEK Ocena szkodliwości hałasu z uwzględnieniem psychoakustycznych właściwości słuchu The assessment of the noise-induced harmful effects based on the properties of human hearing system 10:20 Piotr ODYA, Andrzej CZYśEWSKI Korektor mowy nowej generacji New generation speech aid for stuttering people 10:40 Piotr SUCHOMSKI, BoŜena KOSTEK, Andrzej CZYśEWSKI Przetwarzanie rozmyte w metodzie dopasowania aparatów słuchowych Hearing aid fitting method based on fuzzy logic processing SESJA IIA SESSION IIA AKUSTYKA WNĘTRZ ROOM ACOUSTICS 10:00 Eva ARATO-BORSI Objective acoustical parameters correlating with subjective impression in studio spaces 10:20 Marianna MIROWSKA Nowe zasady oceny hałasu w pomieszczeniach New principles of noise assessment in rooms 10:40 Jerzy SKRZYPCZYK Metody perturbacyjne w zagadnieniach akustycznych z parametrami przedziałowymi Perturbation methods for acoustic systems with interval parameters

18 18 PIĄTEK FRIDAY SESJA IIIA SESSION IIIA WIBROAKUSTYKA VIBROACOUSTICS 10:00 Lucyna LENIOWSKA Wpływ tłumienia oraz oddziaływania ośrodka na redukcję drgań płyty Influence of damping and fluid loading on the plate vibration control 10:20 Jacek CIEŚLIK, Janina PIECZARA Dokładna analiza przepływu energii drganiowej w kątowych połączeniach płyt Precision analysis of vibration energy flux in angular connection of plates 10:40 Wojciech BATKO, Michał KOZUPA Aktywne tłumienie drgań płyty prostokątnej z elementami piezoceramicznymi Active vibration control of rectangular plate with piezoceramic elements 11:00 Przerwa na kawę Coffee break SESJA IB SESSION IB PSYCHOAKUSTYKA, PROTETYKA SŁUCHU PSYCHOACOUSTICS, HEARING AIDS 11:20 Piotr ROGOWSKI, Andrzej RAKOWSKI Siła wraŝenia wysokości dźwięków rezydualnych oceniana metodą rozpoznania chromy przez słuchaczy ze słuchem absolutnym Pitch strength of residual sounds estimated through chroma recognition by absolute-pitch possessors 11:40 Tomasz KACZMAREK Obiektywna i subiektywna weryfikacja symulacji przejazdu samochodu osobowego Objective and subjective verification of a passenger car pass-by simulation 12:00 Stanisław MALECZEK Badanie jakości dźwięku lampowego wzmacniacza akustycznego Testing the sound quality of acoustic vacuum tube amplifier

19 19 PIĄTEK FRIDAY SESJA IIB SESSION IIB AKUSTYKA WNĘTRZ ROOM ACOUSTICS 11:20 Krzysztof KOSAŁA Analiza właściwości akustycznych obiektów sakralnych przy zastosowaniu SVD Analysis of acoustic properties of sacral objects by means of the SVD 11:40 Tomasz WĄSOWICZ, Zygmunt G. WĄSOWICZ, Dorota A. WOJACZEK ZałoŜenia projektowe akustyki sali Teatru Polskiego we Wrocławiu, wyniki pomiarów akustyki oraz badań modelowych Brief foredesign of the acoustics of the hall of Teatr Polski in Wrocław, results of the acoustic measurements and computer modeling 12:00 Gerhart TIESLER, Markus OBERDÖRSTER, Mikołaj JAROSZ Hałas w klasie lekcyjnej jako czynnik stresu Noise in classroom as a stress factor SESJA IIIB SESSION IIIB AKUSTYKA MUZYCZNA MUSICAL ACOUSTICS 11:20 Piotr KLECZKOWSKI Selektywne miksowanie nagrania orkiestry symfonicznej Selective mixing of a symphonic orchestra recording 11:40 Joanna SZCZEPAŃSKA-ANTOSIK Badanie szorstkości mikrointerwałów w róŝnych rejestrach skali muzycznej Roughness of harmonic microintervals in various pitch registers 12:00 Piotr WRZECIONO Statystyczna ocena gry skrzypka na podstawie analizy nagrań multimedialnej bazy danych Amati Violinist s statistical evaluation of performance based on recordings from the Amati multimedia database 12:20 Zamkcięcie konferencji Closing Ceremony 13:00 Obiad Lunch

20 20 NOTATKI

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

LIII OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI PROGRAM

LIII OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI PROGRAM LIII OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI PROGRAM 11-15 Wrzesień 2006 Kraków Zakopane KOMITET NAUKOWY Prof. dr hab. inż. Zbigniew Engel Przewodniczący Prof. dr hab. inż. Jan Adamczyk, Doc. dr inż. Danuta Augustyńska,

Bardziej szczegółowo

56. OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 56 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM

56. OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 56 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM 56. OTWARTE SEMINARIUM Z AKUSTYKI 56 TH OPEN SEMINAR ON ACOUSTICS PROGRAM Goniądz nad Biebrzą, 15 18.09.2009 ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział w Warszawie Komitet Akustyki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów

POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA. Zbigniew Suszyński. Termografia aktywna. modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zbigniew Suszyński Termografia aktywna modele, przetwarzanie sygnałów i obrazów KOSZALIN 2014 MONOGRAFIA NR 259 WYDZIAŁU ELEKTRONIKI I INFORMATYKI ISSN 0239-7129 ISBN 987-83-7365-325-2

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2014

XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2014 XV Międzynarodowe Sympozjum Nowości w Technice Audio i Wideo NTAV2014 Wrocław, 25-27 września 2014 PROGRAM ORGANIZATORZY ORGANIZERS Polska Sekcja Audio Engineering Society Katedra Akustyki i Multimediów,

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA

IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1651 Antoni JOHN SUB Gottingen 7 217 780 458 2005 A 3012 IDENTYFIKACJA I ANALIZA PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH I MECHANICZNYCH KOŚCI MIEDNICZNEJ CZŁOWIEKA Gliwice 2004

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Automatyki PRACA MAGISTERSKA

Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Automatyki PRACA MAGISTERSKA Politechnika Śląska Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Instytut Automatyki PRACA MAGISTERSKA Temat: Badanie strefy ciszy w falowodzie akustycznym w funkcji odległości mikrofonu błędu od głośnika

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ

PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ Piotr Odya PROGRAMY DO MODELOWANIA AKUSTYKI POMIESZCZEŃ ODEON przede wszystkim do dużych pomieszczeń: hale koncertowe i sportowe, terminale lotnicze itp. strona domowa: www.odeon.dk od 2000 sprzedawane

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych

Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2010. czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa. Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski czwartek, 2 grudnia 2010 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.10: prof. dr hab. inż. Zbigniew Janusz Czech Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH

KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH KSTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCNEGO PROJEKTOWANYCH STANOWISK PRACY WYKORYSTANIEM NARĘDI WSPOMAGAJĄCYCH Waldemar PASKOWSKI, Artur KUBOSEK Streszczenie: W referacie przedstawiono wykorzystanie metod wspomagania

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r.

Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej Komitet Matematyki PAN, luty 2017 r. Historia kierunku Matematyka Stosowana utworzona w 2012 r. na WPPT (zespół z Centrum im. Hugona Steinhausa) studia

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Technika nagłaśniania

Technika nagłaśniania Technika nagłaśniania Pomiar parametrów akustycznych Sanner Tomasz Hoffmann Piotr Plan prezentacji Pomiar czasu pogłosu Pomiar rozkładu natężenia dźwięku Pomiar absorpcji Pomiar izolacyjności Czas Pogłosu

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011 r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011 r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 19 kwietnia 2011 r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 2. PRZYCZYNY POWSTAWANIA HAŁASU W AGREGATACH HYDRAULICZNYCH

1. WSTĘP 2. PRZYCZYNY POWSTAWANIA HAŁASU W AGREGATACH HYDRAULICZNYCH Inżynieria Maszyn, R. 19, z. 2, 2014 lokalizacja źródeł hałasu, hydraulika, kamera akustyczna, sonda natężeniowa Wiesław FIEBIG 1 * Jakub WRÓBEL 1 IDENTYFIKACJA ŹRÓDEŁ HAŁASU NA PRZYKŁADZIE AGREGATU HYDRAULICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz. transport morski 17.09.2012 r. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz Dziedzina nauki: Dyscyplina: Specjalność naukowa: nauki techniczne budowa i eksploatacja maszyn projektowanie okrętu, hydromechanika okrętu, transport

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu.

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu. Specjalność Akustyka (EAK) prowadzona przez: Katedrę Akustyki i Multimediów prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki http://akustyka.pwr.edu.pl/ Specjalność Akustyka (EAK) Kursy i prace dyplomowe Kursy (Akustyka)

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Modelowanie i ocena hałasu w środowisku Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-322-SI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Niedziela, 6 czerwca 2010 Sunday, 6 June 2010. 12.00 18.00 Rejestracja uczestników Registration of participants

Niedziela, 6 czerwca 2010 Sunday, 6 June 2010. 12.00 18.00 Rejestracja uczestników Registration of participants 15 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ZWALCZANIA HAŁASU 15 TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NOISE CONTROL 6-9 czerwca 2010 r. 6-9 JUNE 2010, Książ Program Programme Niedziela, 6 czerwca 2010 Sunday, 6 June 2010

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką

Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Problem Odwrotny rozchodzenia się fali Love'a w falowodach sprężystych obciążonych cieczą lepką Dr hab. Piotr Kiełczyński, prof. w IPPT PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Teorii Ośrodków

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics

Abstracts of the. BIO 2016 Congress. 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 2nd Congress of the Polish Biochemistry, Cell Biology, Biophysics and Bioinformatics 50th Meeting of the Polish Biochemical Society 13th Conference of the Polish Society for Cell Biology Honorary Patronage:

Bardziej szczegółowo

Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk

Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk Walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Lutomiersk W styczniu rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawczo wyborcze członków Ochotniczych Straży Pożarnych w

Bardziej szczegółowo

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ziemowita Klimondy

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ziemowita Klimondy Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013r. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof.nzw. PW Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej PW ul.boboli 8, 02-525 Warszawa Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Ziemowita

Bardziej szczegółowo

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA

GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA GR RÓŻAŃCOWA I - LEŚNIÓWKA ND - 28 VIII SZYMBARA JAN, GODZISZ MARCIN PN-29 VIII JANIK ZBIGNIEW W-30 VIII MICHALCZYK EUGENIUSZ, MICHALCZYK MIROSŁAW ŚR -31 VIII KURCAB TERESA CZ- 1 IX PAWŁOWSKI TADEUSZ,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS

FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS POLITECHNIKA SU^KA ZESZYTY NAUKOWE NM684 Marek PAWELCZYK FEEDBACK CONTROL OF ACOUSTIC NOISE AT DESIRED LOCATIONS SUB Gottingen 7 219 023 859 2006 A 3802 Gliwice 2005 CONTENTS Objective Structure. Contribution

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Szkoła Logistyki

P R O G R A M. Szkoła Logistyki P R O G R A M Szkoła Logistyki Wisła 10-13 stycznia 2017r 10 stycznia (wtorek) Od 12 00 rejestracja uczestników 13 00-15 00 obiad 15 30 17 30 otwarcie Konferencji i Obrady Plenarne 15 30-17 30 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ

KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ KURSY WYRÓWNAWCZE Z FIZYKI DLA STUDENTÓW AGH ROZKŁAD ZAJĘĆ WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII LP. 1. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I I Piątek 11:00-13:15 A3-A4 401 Dr Marek Ciechanowski 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 marca 2015 r.

INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 17 marca 2015 r. ZPOW-640-26/15 INFORMACJA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 marca 2015 r. o utworzonych komitetach wyborczych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740

NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ SERII NORM PN-EN ISO 3740 PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY 2 (162) 2012 ARTYKUŁY - REPORTS Anna Iżewska* NIEPEWNOŚĆ POMIARÓW POZIOMU MOCY AKUSTYCZNEJ WEDŁUG ZNOWELIZOWANEJ

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich

VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział w Łodzi Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej Komunikat nr 3 VIII Zjazd Kanalizatorów Polskich PATRONAT

Bardziej szczegółowo

NIESTACJONARNE /KAWĘCZYŃSKA TOK 1/ TERMINY ZJAZDÓW TOKU 1 Zjazd 4. Zjazd XI XII TERMINY ZJAZDÓW TOKU 2 Zjazd 4. Zjazd

NIESTACJONARNE /KAWĘCZYŃSKA TOK 1/ TERMINY ZJAZDÓW TOKU 1 Zjazd 4. Zjazd XI XII TERMINY ZJAZDÓW TOKU 2 Zjazd 4. Zjazd 1. mgr Adamiak Anna 2. prof. Bajtos Jan 3. prof. Barszczewska Grażyna 4. dr Bernacka Ryszarda 5. Dr Biechowska Daria Dyżur w dniu 18.11.2017r o godz. 14.30-15..00 sala F-115 TOK II DYZUR: 26. 11. br. sobota

Bardziej szczegółowo

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu)

14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego (bez określania poziomu) 14 maja 2015 r. (czwartek) egzamin ustny z języka polskiego przewodnicząca Irena Wałkowska 631008751 członek zespołu Magdalena Malinowska ZSH 1. 9 00-9 30 Boiński Wiktor 3A 2. 9 15-9 45 Czyż Wiktoria 3A

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki z wyborów do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej

Wyniki z wyborów do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Wyniki z wyborów do Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej Okręg wyborczy nr 1 obejmujący jeden mandat Lista nr 1 Komitet Wyborczy PSL 1) Wrzesień Marek - 153 1) Domański Andrzej Stanisław - 150 Lista nr

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY -

PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - PROJEKT EUROPEJSKI FUNKCJONARIUSZ PODZIAŁ NA GRUPY I HARMONOGRAM ZAJĘĆ - MODUŁ KOMPUTEROWY - 1 Charytoniuk Anna 1 2 Ciełuszecki Tomasz 1 3 Dunda Andrzej 1 4 Dybacka Beata 1 5 Gienieczko Joanna 1 6 Kaliszuk

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń,

RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ im. prof. Dagmary Tejszerskiej. Ustroń, RAMOWY PROGRAM 13. KONFERENCJI NAUKOWEJ 2016 Ustroń, 20-22.05.2016 PIĄTEK 20 maj 2016r. 10.00 11.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 12.00 12.15 Uroczyste Otwarcie XIII Konferencji Naukowej Majówka Młodych Biomechaników

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

- 1 - FLOROWSKI Jan zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr 18.

- 1 - FLOROWSKI Jan zgłoszony/a przez KWW GOSPODARNA GMINA, Lista nr 18. - 1 - WYCIĄG Z PROTOKOŁU Z WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 1 mandat. Głosów waŝnych oddano 130 Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano

Bardziej szczegółowo

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH MATERIAŁÓW, WYROBÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 3 (119) 2001 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 3 (119) 2001 Marianna Mirowska* Iwonna Żuchowicz-Wodnikowska** NOWE WSKAŹNIKI OCENY WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014

Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Terminy konsultacji pracowników w semestrze letnim 2013/2014 Nazwisko i imię Tytuł Telefon Pokój, budynek KULCZYK Jan prof.dr hab.inż. 320-25-70 305 B5 CHROSTOWSKI Henryk 320-27-85 307 B5 DOMAGAŁA Zygmunt

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA

TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA TECHNOLOGIE PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA W LOGISTYCE CYWILNEJ I WOJSKOWEJ. TEORIA I PRAKTYKA POD PATRONATEM HONOROWYM: JM Rektora-Komendanta gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zygmunta MIERCZYKA Przewodniczący Komitetu

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu

Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu Lista obecności w sali egzaminacyjnej 39 w dniu 2016-06-17 1. Adamczyk Adam Mateusz 10:00 2. Banach Szymon Mateusz 10:00 3. Biel Wiktor Maksymilian 10:00 4. Duda Mariusz Stanisław 10:00 5. Duda Rafał Łukasz

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of

Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of Conception of reuse of the waste from onshore and offshore in the aspect of environmental protection" Koncepcja zagospodarowania odpadów wiertniczych powstających podczas wierceń lądowych i morskich w

Bardziej szczegółowo

OKW ,

OKW , OBWÓD GŁOSOWA- NIA Liczba osób uprawnionych do głosowania (1) ZBIORCZE WYNIKI WYBORÓW POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W WĄGROWCU Głosowanie 25 maja 2014 r. Komisja otrzymała kart do głosowania (2) wydanych

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Lipno. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2:

Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Lipno. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2: 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /15 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 20.04.2015r. Składy obwodowych komisji wyborczych w m. Lipno Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: 1. Małgorzata Dorota Komorowska, zam:

Bardziej szczegółowo

HYDROACOUSTICS Annual Journal Volume 18

HYDROACOUSTICS Annual Journal Volume 18 Committee on Acoustics of the Polish Academy of Sciences Section of Underwater Acoustics, Ultrasound and Medical Acoustics Polish Acoustical Society Gdansk Division ISSN 1642-1817 (print) ISSN 2450-128X

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Diagnostyka konstrukcji Ŝelbetowych : metodologia, badania polowe, badania laboratoryjne betonu i stali. T. 1 / Łukasz Drobiec, Radosław Jasiński, Adam Piekarczyk. Warszawa, 2010 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego

WYCIĄG. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego WYCIĄG OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa mazowieckiego Na podstawie art. 168 1ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY

Komunikat nr 1 CELE KONFERENCJI ORGANIZATORZY KOMITET NAUKOWY Komunikat nr 1 Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu serdecznie zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Edukacyjną nt.: Teoretyczno-metodyczne aspekty edukacji sportowej dzieci i młodzieży na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Siatka przejściowa s.5 - s.7 EAE

Siatka przejściowa s.5 - s.7 EAE Specjalność : Aparatura Elektroniczna EAE STRUKTURA PROGRAMU NAUCZANIA W UKŁADZIE GODZINOWYM h\sem. I II III IV V VI VII 27 26 Czujniki 25 i przetworniki 24 Fizyczne podst. czujników 20200 23 20000 E ETES00602

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

12 16 września 2016 r. PROGRAM KONFERENCJI

12 16 września 2016 r. PROGRAM KONFERENCJI LXIII Otwarte Seminarium z Akustyki Białowieża 12 16 września 2016 r. PROGRAM KONFERENCJI Obrady w Ośrodku Gawra 11:00 Zebranie Zarządu Głównego PTA 15:00 Zjazd Delegatów PTA 17:00 Początek rejestracji

Bardziej szczegółowo