Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska prezydencja: najważniejsze zadania"

Transkrypt

1 3(32)2011 czerwiec ISSN w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu Lenardo da Vinci: CarEIn i E-RACE+ Seminarium Nauka Praktyka 10 poświęcone problematyce wdrażania innowacji w organizacjach sektora kultury Nowoczesne metody zarządzania w administracji wartościowanie stanowisk pracy w jst słowo od wydawcy: Szanowni Państwo, Kilka dni temu minęła kolejna rocznica pierwszych wyborów samorządowych. Z tej okazji obchodziliśmy Święto Samorządu Terytorialnego. Już niedługo obchodzić będziemy też Święto Małopolski. To radosne święta. Przypominają o tym, co udało się, co było i nadal jest sukcesem Polaków. Z tej okazji powiedziano już wiele. Padały bardzo wzniosłe i uroczyste słowa. Zbieraliśmy liczne pochwały. Gdy myślę o tamtym czasie, to przede wszystkim przypominam sobie ogromny entuzjazm, który był udziałem wszystkich. Wola wprowadzania zmian, porządkowania życia publicznego, wprowadzania mechanizmów demokratycznych była powszechna wśród osób pełniących różne funkcje. Nikt nie liczył czasu, nie pytał o wysokość diet. Wszyscy pracowali z całych sił. Później nadeszły podziały, różnice zdań i rozbicie na wiele odłamów. To także był znak demokratycznych przemian, jakie dokonywały się w kraju. Wolno już było się różnić. Takie święta, to dobry powód, by na moment zatrzymać się i spojrzeć wstecz. W codziennej pogoni za umykającym czasem, w wyścigu z kolejnymi obowiązkami rzadko mamy okazję przystanąć. Wspomnieć, jacy byliśmy i jak działaliśmy dwadzieścia lat temu. Warto też zatrzymać się, by skonstatować, jak wielką drogę przebyliśmy. Jak diametralnie odmieniła się nasza Ojczyzna w ciągu tego czasu. Mamy z czego być dumni w przededniu polskiej prezydencji. Polska prezydencja może wnieść dużo dobrego. Koniecznie jednak musimy wrócić do owej spontaniczności, jaka towarzyszyła nam wówczas i z podobnym zapałem robić swoje. Każdy ma do zrobienia coś dobrego dla siebie, dla swych najbliższych, dla swej irmy, dla małej ojczyzny, a tym samym dla Polski i dla Europy. Janusz Olesiński Dyrektor FRDL MISTiA Dynamika, pozytywna energia i solidarność wartości, które symbolizuje logotyp naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej W przeddzień przewodnictwa w Radzie UE Polska prezydencja: najważniejsze zadania 1 lipca 2011 roku Polska przejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Polskę, jako państwo sprawujące prezydencję, czekają zadania dwóch rodzajów: po pierwsze, będzie na nas spoczywać obowiązek rozwiązywania bieżących problemów chodzi tu zwłaszcza o występowanie w roli rozjemcy w sprawach spornych i trudnych oraz łagodzenie pojawiających się konfliktów. Prezydencja ma bowiem ułatwiać osiąganie kompromisów i rozwiązywać tworzące się sytuacje kryzysowe. Po drugie, naszym zadaniem będzie inicjowanie na forum UE debaty dotyczącej kwestii, które będą przedmiotem dyskusji także na przestrzeni kolejnych lat. Rola prezydencji w tym wymiarze polega na sugerowaniu nowych obszarów współpracy i wytyczaniu kierunków działań, a miarą jej sukcesu jest wniesienie w tym względzie trwałego dorobku do procesu integracji europejskiej. Jednym z wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć Polskiej Prezydencji, jest niewątpliwie wejście w życie Traktatu Lizbońskiego, który zmienia układ sił pomiędzy poszczególnymi instytucjami UE oraz gwarantuje nową reprezentację Unii w stosunkach z państwami trzecimi. Dodatkową niepewność pociąga za sobą fakt, że Polska, Dania i Cypr będą pierwszym sprawującym prezydencję trio, które planując i wcielając w życie swój program będzie zobowiązane brać pod uwagę postanowienia Traktatu z Lizbony. Traktat Lizboński wprowadza bardzo istotne zmiany, jeśli chodzi o zakres kompetencji oraz prawną pozycję prezydencji. Ustanawiając funkcję stałego Przewodniczącego RE ogranicza funkcjonowanie prezydencji do poziomu Rady UE, a tworząc stanowisko Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa ogranicza kompetencje prezydencji w zakresie spraw zagranicznych. Jak już wspomniałem, jednym z naszych zadań będzie inicjowanie debaty na forum UE, warto zatem przyjrzeć się bliżej priorytetom, jakie przyświecać będą Polskiej Prezydencji. W mojej opinii jednym z najważniejszych dla Polski zadań podczas sprawowania przewodnictwa w Radzie UE będzie dalsze umacnianie Partnerstwa Wschodniego. Ta autorska polsko-szwedzka inicjatywa, powołana do życia 7 maja 2009 r. w Pradze, stwarza szanse na wzmocnienie wschodniego wymiaru polityki unijnej, zwłaszcza, że Polska od początku swojego członkostwa w Unii stawiała sobie za cel kierowanie uwagi państw Unii Europejskiej na wschodnich sąsiadów, a poza uruchomieniem programu Partnerstwa Wschodniego efektem naszego zaangażowania było podpisanie odpowiednich umów z Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem, Armenią, Białorusią i Mołdawią. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Partnerstwo Wschodnie jakkolwiek nie wprowadza rewolucyjnych zmian stanowi deklarację politycznej woli Unii Europejskiej, by podjąć poważną współpracę z sąsiadami na Wschodzie. Przed Polską Prezydencją stanie teraz zadanie przełożenia tej deklaracji na język praktyki, zwłaszcza, że nawet po wejściu w życie Traktatu z Lizbony prezydencja nadal zachowuje kompetencje w dziedzinach kluczowych dla sukcesu Partnerstwa, tj. w kwestiach wizowych, handlowych i energetycznych. Z kwestią Partnerstwa Wschodniego wiąże się drugi z najważniejszych, moim zdaniem, 2

2 Polska prezydencja: najważniejsze zadania 1 priorytetów Polskiej Prezydencji, jakim jest wspólna europejska polityka energetyczna. Zapewnienie dostaw energii ma kluczowe znaczenie dla stabilnego rozwoju gospodarki UE i poszczególnych państw członkowskich, jest także niezwykle istotne z punktu widzenia zaspokojenia fundamentalnych potrzeb obywateli UE. Unia Europejska potrzebuje jednolitej europejskiej sieci energetycznej oraz opartego na tej infrastrukturze realnego mechanizmu solidarnościowego.tymczasem większość państw Unii Europejskiej uzależniona jest od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne, a wydarzenia ostatnich lat pokazały, że pojawiają się kryzysy, których efektem może być odcięcie dostaw gazu dla państw członkowskich UE. Problem ten rodzi konieczność wspólnej pracy nad dywersyfikacją zaopatrzenia w te strategiczne surowce, ale także nad odpowiednim zorganizowaniem wewnątrzunijnych sieci energetycznych, które w momentach kryzysu pozwolą zaoferować państwom w energetycznych kłopotach realną pomoc. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem takich rozwiązań, istotne jest jednak, aby pojawił się tu silniejszy impuls, który doprowadzi do przełomu w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego. Polska Prezydencja może stać się niepowtarzalną okazją do rozwiązania tych problemów. Polityka energetyczna przez długie lata nie należała do priorytetów Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską nie przewidywał powstania wspólnej polityki energetycznej, pozostawiając tę dziedzinę działaniu zasady subsydiarności. Dopiero pod koniec lat 80. na forum europejskim rozpoczęła się dyskusja na temat prawodawstwa energetycznego, której efektem było przyjęcie przepisów prawnych dotyczących wspólnego rynku energii. Obecnie szansę na wypracowanie odpowiedniej wspólnej polityki energetycznej stwarza Traktat Lizboński, który daje podstawę prawną do podjęcia w tej kwestii nowych działań. Logiczną konsekwencją wejścia w życie Traktatu jest pilna potrzeba doprecyzowania instrumentów wspólnej polityki energetycznej, potrzeba wynikająca nie tylko z niewystarczającej skuteczności działań podejmowanych dotychczas, lecz także z nowego zadania zapisanego w Traktacie. Fundamentalnym zagadnieniem dla polskiej prezydencji wydaje się zatem wypracowanie w duchu solidarności między państwami Unii praktycznych i efektywnych sposobów realizacji nowych celów wspólnej polityki energetycznej. Instrumenty takiej polityki opracowane po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego wyznaczą jej faktyczny kierunek. Biorąc na siebie odpowiedzialność za kierunek polityczny, w którym podąży Unia, za jej rozwój, integrację i bezpieczeństwo, powinniśmy jak najlepiej wykorzystać dany nam czas. Sprostanie stojącym przed nami wyzwaniom pozwoli nam nie tylko przyczynić się do budowy dobrze funkcjonującej wspólnej Europy, lecz będzie także wyjątkową okazją do stworzenia pozytywnego wizerunku Polski w Europie i na świecie. Prezydencja to najpoważniejsze narzędzie oddziaływania na Unię Europejską, jakim w ciągu najbliższych lat będziemy dysponować. Warto solidnie przygotować się do jak najlepszego wykorzystania tej możliwości z pożytkiem dla nas i dla całej Unii. Bogusław Sonik Poseł do Parlamentu Europejskiego System zarządzania jakością Najwyższe standardy zarządcze w MISTiA Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego Marszałka Województwa Małopolskiego ś. p. Marka Nawary człowieka serca i czynu, samorządowca, dla którego rozwój Małopolski zawsze był najważniejszy. Pomimo poważnej choroby zachował aktywność. Zawsze był gotowy wesprzeć działania służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Dyrektor wraz z zespołem pracowników FRDL MISTiA Instytut już po raz 9. poddany został niezależnemu audytowi nadzoru systemu zarządzania jakością (szj) badającemu zgodność działalności ze stosowanymi standardami oraz wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009. Audytor weryfikował wewnętrzne procedury związane z realizacją świadczonych usług i uznał, że wewnętrzny system zarządzania Instytutem jest prorozwojowy i zapewnia spełnienie oczekiwań Klientów w zakresie organizacji szkoleń, realizacji projektów oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym rekomendował utrzymanie certyfikatu szj. MISTiA jest jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która może pochwalić się tak długim stosowaniem certyfikowanego systemu zarządzania. W czasie audytu zdiagnozowane zostały w szczególności procedury dotyczące realizowanych usług oraz wspierające system zarządzania organizacją. Wnikliwie sprawdzono regulacje dotyczące organizacji szkoleń. Audytor podkreślił, że przygotowanie oferty, pieczołowite uzgadnianie zakresu i warunków z Klientem na etapie planowania szkolenia oraz realizacja szkolenia, w połączeniu z późniejszym badaniem spełnienia oczekiwań, jest przykładem najlepszych praktyk zarządczych. Za wzorcowe uznane zostały działania związane z ewaluacją projektów szkoleniowych oraz profesjonalnym doborem trenerów i szkoleniowców. Duże uznanie wzbudziła organizacja zarówno szkoleń specjalistycznych z zakresu administracji publicznej, jak i miękkich ukierunkowanych na doskonalenie zespołów pracowniczych. Metodyka realizacji projektów konsultacyjno-doradczych i analiz strategicznych na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oceniona została jako pionierskie narzędzie w skali kraju. Proces planowania usługi doradczej, szczegółowe uzgadnianie na etapie planowania celów cząstkowych oraz ogólnych pozwala na docelowe opracowanie ekspertyzy, projektu o najwyższym stopniu zgodności z oczekiwaniami Klienta. Podkreślono także dużą aktywność członków forów branżowych działających przy Instytucie. Działalność forów jest przykładem wspólnego budowania standardów zarządczych w danym obszarze funkcjonowania jst. Procesy zarządcze, związane z planowaniem i monitorowaniem pracy Instytutu, zarządzaniem zasobami ludzkimi są czynnikiem wspierającym budowanie profilu nowoczesnej organizacji. Podkreślono kompetencje i zaangażowanie wszystkich pracowników oraz prorozwojowe podejście kadry kierowniczej. Rafał Wdowicz Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych 2 MISTiA na Szlaku 3/2011

3 Wspólne sprawy Podkarpacia Podkarpackie otwarta przestrzeń dla rozwoju inwestycji Małgorzata Chomycz, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego Przed nami wielkie wyzwanie w siedmioletniej historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 1 lipca Polska obejmuje przewodnictwo w pracach Wspólnoty. Jesienią na Podkarpaciu planowane jest spotkanie przedstawicieli jednego z organów Unii. To dla nas szansa na promocję regionu, którą warto wykorzystać. Powinniśmy pokazać, że jesteśmy województwem innowacyjnym, stawiającym na rozwój wysokich technologii. To w naszym regionie działają firmy o zasięgu ogólnoświatowym, jak chociażby rzeszowska WSK czy Asseco Poland. Tworzone są specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, które przyciągają inwestorów krajowych i zagranicznych. Kilkanaście wyższych uczelni zapewnia silne i bogate zaplecze wykształconych, młodych specjalistów. Warto również pokazać walory turystyczne Podkarpacia. Możemy pochwalić się urokliwymi zakątkami m.in. w Bieszczadach, cudowną dziką przyrodą w różnych rejonach województwa, zabytkowymi budowlami, pięknymi cerkwiami. Priorytetową inwestycją drogową realizowaną w województwie podkarpackim ze środków budżetu państwa jest budowa autostrady A4. Zostały wydane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji na wszystkich odcinkach o łącznej długości 166,5 km. Podkarpacie jest drugim województwem w kraju po województwie łódzkim, które w największym stopniu wydaje pieniądze na roboty budowlane związane z inwestycjami drogowymi w ramach rządowego programu. Dla województwa jest to kwota 9 mld 700 mln zł. Modernizujemy i budujemy przejścia graniczne. W latach przeznaczymy na ten cel ok. 182 mln zł. Jesteśmy jednym z regionów w kraju, który z budżetu państwa otrzymał znaczne środki finansowe na rozbudowę przejść granicznych. Kluczowym zadaniem jest budowa nowego przejścia z Ukrainą w Budomierzu. Inwestycję rozpoczęliśmy w 2010 r. W ubiegłym roku na tę inwestycję wydaliśmy ok. 10 mln zł, w tym roku do zagospodarowania mamy ponad 29 mln zł, a w sumie aż 145 mln zł. Wprawdzie termin oddania inwestycji to maj 2013 r., to jednak na okres Euro 2012 uruchomimy tymczasowo to przejście. Chcemy w ten sposób umożliwić kibicom mistrzostw szybki i sprawny przejazd na Ukrainę. Pozostałe przejścia również będą dostępne dla turystów i gości. Modernizujemy przejście w Korczowej. Na ten cel w latach mamy zagwarantowane 20 mln zł. Przebudowujemy też przejście w Medyce. Inwestycje zakończymy jeszcze w czerwcu tego roku, a na ten cel wydamy w sumie Rozwój gospodarczy Podkarpacia jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa. Dziś, w dobie globalnych wyzwań, by dopasować gospodarkę do zmieniającej się rzeczywistości, stwarzamy odpowiednie warunki do inwestowania w innowacje i nowoczesne technologie. Dlatego tworzymy właściwy klimat sprzyjający inwestorom, tak by właśnie tu w Podkarpackiem mogli i chcieli lokować swoje inwestycje. Województwo Podkarpackie to region o wielkim potencjale gospodarczym, przestrzeń otwarta dla nowych, innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Coraz częściej zauważają to przedsiębiorcy nie tylko z kraju, ale także z zagranicy, którzy już znaleźli swoje miejsce na Podkarpaciu albo wkrótce chcą otworzyć tu swoje firmy. Posiadamy wiele atutów, pozwalających nam skutecznie konkurować o inwestorów. Należą do nich chociażby Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny Aeropolis ulokowany w pobliżu podrzeszowskiego lotniska. Dzięki licznym inwestycjom w Parku, takich jak: inkubator technologiczny wraz z centrum obsługi inwestora, laboratorium badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej oraz laboratorium biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, województwo zyska nie tylko nowych inwestorów, ale także wzmocni własny potencjał badawczy i intelektualny, który pozwoli naszym przedsiębiorcom skutecznie rywalizować z konkurencją na globalnym rynku. Atuty Aeropolis już dostrzegli światowi potentaci jak MTU i Borg Warner, którzy rozpoczęli produkcję w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym. Już wkrótce dołączą do nich takie znane firmy jak Goodrich i Vac Aero. Równie ważnymi atutami inwestycyjnymi regionu są funkcjonujące strefy ekonomiczne: EURO-PARK MIELEC i EURO-PARK WISŁOSAN, które zachęcają przedsiębiorców do inwestowania ulgami i zwolnieniami z podatków. Ważnym elementem wyznaczającym główne kierunki rozwoju województwa podkarpackiego jest prężnie funkcjonujące Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, skupiające firmy produkujące podzespoły do samolotów. Celem Doliny Lotniczej, jest przekształcenie Polski Południowo-Wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego. Mówiąc o Podkarpaciu, jako przestrzeni otwartej, nie można pominąć tak ważnego dla jego perspektyw Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka. Realizowane obecnie w Porcie inwestycje powodują, że podrzeszowskie lotnisko rozwija skrzydła i już wkrótce stanie się prawdziwą wizytówką regionu. Duże znaczenie dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej województwa mają także budowane drogi: autostrada A4 oraz droga szybkiego ruchu S19. Dobra infrastruktura komunikacyjna jest przecież decydującym czynnikiem 13,4 mln zł. 4 mającym wpływ na przyciąganie inwestorów. 4 MISTiA na Szlaku 3/2011 3

4 3 Podkarpackie otwarta przestrzeń dla rozwoju inwestycji Zmodernizowane przejścia graniczne z naszym wschodnim sąsiadem z pewnością zwiększą swą przepustowość. A trzeba podkreślić, że są one istotne nie tylko z punktu widzenia ruchu turystycznego w związku z Euro, ale także ze względu na mały ruch graniczny. Nie bez znaczenia jest rozbudowa lotniska w Jasionce k. Rzeszowa. To port o znaczeniu międzynarodowym. Lepsza dostępność komunikacyjna sprawia, że jesteśmy bliżej Europy, świata. Dzięki temu województwo podkarpackie staje się regionem bardziej atrakcyjnym dla przedsiębiorców, inwestorów krajowych i zagranicznych. To niewątpliwie wpływa także na jakość życia mieszkańców Podkarpacia. Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki Wykorzystując korzystne położenie geopolityczne, rozwijamy współpracę gospodarczą z Ukrainą. Powstające przy przejściu granicznym w Korczowej Centrum Dystrybucji Korczowa Dolina, będzie największym tego typu centrum na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Wszystkie gospodarcze atuty Podkarpacia przekonują, że to dobre miejsce do życia i przestrzeń otwarta na nowe wyzwania gospodarcze, jakie niesie przyszłość. Coraz lepsza dostępność komunikacyjna regionu, wsparcie dla projektów innowacyjnych z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego a także piękna przyroda, ciekawe zabytki kultury pogranicza i bogate tradycje kulinarne to silne strony Podkarpacia, które coraz częściej doceniane są przez inwestorów. Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego Projekt badawczy Centrum Analiz Strategicznych Wybory samorządowe pod lupą analityków Centrum Analiz Strategicznych MISTiA przeprowadziło badania społeczne wyborów samorządowych w 2006 i 2010 roku. Wyniki badań społecznych pn. Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność? zostały zaprezentowane 11 maja br. podczas panelu dyskusyjnego Lekcja z wyborów organizowanego przez FRDL w czasie II Kongresu Regionów w Świdnicy. Wybory samorządowe stworzyły okazję, by przyjrzeć się zjawiskom zachodzącym w polskich społecznościach lokalnych. Dla lepszego zrozumienia, jak dzisiaj, po 20 latach od wprowadzenia w Polsce reformy samorządowej, społeczeństwo ocenia dokonane zmiany, przeprowadzono badanie polskich wyborów samorządowych i ich kontekstów o charakterze społecznym oraz historycznym. Chcieliśmy poznać, które zjawiska charakterystyczne dla polskiej demokracji lokalnej są przez wyborców oceniane pozytywnie, a które negatywnie. Przyjrzeliśmy się krótkiej, lecz owocnej historii nowoczesnej samorządności w Polsce i próbowaliśmy zrozumieć towarzyszące jej zjawiska społeczne. Nasze badanie uwzględniło zarówno obywatelski, jak i polityczny aspekt wyborów samorządowych. Porównywaliśmy wybory z 2010 roku z wyborami w roku Najważniejsze obszary badawcze, które poddano analizie to: Obraz samorządu terytorialnego w Polsce w wyniku wyborów w 2006 i 2010 roku Stopień upartyjnienia samorządów Lokalne wzory aktywności społecznej i samorządowej na tle wyborów w 2006 i 2010 roku Wpływ krajowej debaty publicznej na działania lokalnych społeczności i podział władzy w samorządzie Badanie dotyczyło również takich zagadnień jak: profile osób sprawujących władzę samorządową, relacje pomiędzy organami władzy oraz pomiędzy władzą a mieszkańcami, czynniki wyboru kandydatów do samorządu, opinie na temat ordynacji wyborczej, wpływ krajowej polityki na samorząd a także czynniki wpływające na zmianę władz samorządowych. W ramach diagnozy problemu badawczego i uszczegółowienia obszarów badawczych przeprowadzono analizę danych zastanych pozyskanych z Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów samorządowych w 2006 i 2010 r. Przeprowadzona analiza desk research pozwoliła na identyfikację jednostek do drugiego etapu analizy (tj. badań jakościowych). Aby odpowiedzieć na pytania dot. mechanizmów dynamiki procesu wyborczego oraz nowych zjawisk, jakie związane są z wyborami samorządowymi, zastosowano jakościowe techniki badawcze, tj. studia przypadków wybranych gmin w Polsce. Ostatni etap badań stanowiła analiza zawartości prasy. Analiza dyskursu prasowego miała na celu porównanie zakresów tematycznych prasy z wynikami badań ilościowych i jakościowych oraz skonfrontowanie sposobu myślenia o wyborach samorządowych z wynikami obiektywnych analiz. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersję raportu na naszej stronie internetowej. Głównym sponsorem projektu badawczego jest Telekomunikacja Polska SA Piotr Modrzewski Centrum Analiz Strategicznych 4 MISTiA na Szlaku 3/2011

5 Samorządowy think tank u Prezydenta Bronisława Komorowskiego Forum Debaty Publicznej Prezydent RP powołał szerokie grono konsultacyjne, zwane Forum Debaty Publicznej. Jest to grupa zaproszonych przez Pana Prezydenta osób, ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, reprezentujących różne środowiska i instytucje. W czasie półrocza sprawowania urzędu przez Bronisława Komorowskiego, Pałac Prezydencki gościł kilkukrotnie uczestników debaty publicznej, którzy prowadzili dyskusje dotyczące barier i zagrożeń dla samorządu terytorialnego, gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego. Forum w swych założeniach ma nie tylko prowadzić debatę, ale jego zadaniem jest też wypracowanie założeń legislacyjnych, które stać się mają przedmiotem przedłożeń projektów ustaw. Tak też się stało w końcu marca 2011 roku, kiedy to w wyniku prac zespołu doradców i Forum Debaty Publicznej Kancelaria Prezydenta RP przygotowała projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. W konsultacje społeczne projektu tej ustawy włączyła się FRDL, a MISTiA wraz z POST w Rzeszowie organizował specjalny panel dyskusyjny z udziałem m.in. prof. J. Regulskiego (o czym piszemy na str. 11.) Proponowana przez Prezydenta RP ustawa w zasadniczej części dotyczy poprawy warunków funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenia udziału mieszkańców gmin, powiatów i regionów w życiu publicznym. Stąd też ustawa ta i jej przyszłe konsekwencje stały się pretekstem do kolejnej debaty w ramach Forum, tym razem poświęconej zagadnieniom Społeczeństwo obywatelskie kapitał społeczny. Jej inauguracja miała miejsce w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezydenta 24 marca br., kiedy na zaproszenie Pana Prezydenta zebrało się około 200 ekspertów na konferencji Aktywność obywatelska szanse i bariery przedstawicieli organizacji społecznych z całej Polski, samorządu terytorialnego i mediów. Regułą tych spotkań jest ich apolityczny charakter. Zdaniem Tadeusza Mazowieckiego i Henryka Wujca, Doradców Prezydenta RP, debata ta ma rozpocząć dyskusje o społecznym zaangażowaniu w Polsce, które, mimo licznych pozytywnych przykładów, nadal jest niewystarczające. Pragnieniem twórców debaty Doradców Prezydenta RP jest, aby podczas debaty, ale i kolejnych spotkań, określić główne bariery aktywności obywatelskiej, a także zastanowić się jak je ograniczać. Konferencja pozwoliła poznać wyniki badań dotyczących kondycji polskich organizacji społecznych, która jest istotnie zróżnicowana, bo jak podkreślił Prezydent średni czas trwania organizacji społecznej w Polsce wynosi 3 lata. Jednocześnie uczest- nicy konferencji mogli zapoznać się ze stanem polskiego wolontariatu, wysłuchać niezwykle emocjonalnego i nacechowanego ogromną troską o stan polskiej demokracji wystąpienia Kuby Wygnańskiego oraz przekonać się, że mamy jeszcze na drodze trwałego rozwoju wiele lekcji do odrobienia, gdyż jak wynika z badań Diagnoza Społeczna prowadzonych przez prof. Janusza Czapińskiego podstawową barierą rozwoju kraju jest niski stopień innowacyjności i jeden z najniższych w Europie wskaźników zaufania społecznego. W ożywionej dyskusji szczególną uwagę zwracano na sukcesy, jakie wiążą się z zaangażowaniem obywatelskim i wskazywano liczne ich przykłady. Przewijała się też troska o przyszłość polskiego społeczeństwa obywatelskiego, które rozwija się nierównomiernie, a bariera tego rozwoju od lat jest znana i niezmiennie ograniczająca. Jest to obowiązujące prawo oraz sposób finansowania działalności społecznej. Piszący te słowa wskazał na inny czynnik przeszkadzający w rozwoju społecznego zaangażowania w sprawy swoich wspólnot, a mianowicie jakość prowadzonej debaty publicznej w Parlamencie i mediach, która odzwierciedla próbę zawłaszczania samorządu terytorialnego przez główne partie polityczne. Jak wynika z prowadzonych w całym kraju przez MISTiA badań kondycji polskiego samorządu w 20 lat od jego restytucji, Polacy nie chcą brać udziału w podziale swoich małych ojczyzn na wpływy określonych, szybko pojawiających się i równie szybko znikających partii politycznych. Dlatego też wielu z nich nie uczestniczy w życiu publicznym, a nawet w wyborach samorządowych. Frekwencja w ostatnich wyborach do samorządu terytorialnego w Polsce nie przekroczyła w skali całego kraju 48%. Ustalono, że kolejne spotkanie Forum Debaty Publicznej odbędzie się w mniejszym gronie ekspertów i poświęcone zostanie tematowi rozwiązań prawnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem organizacji społecznych w Polsce. Odbyło się ono 9 maja br., w Kancelarii Prezydenta i uczestniczyło w nim ok. 30 osób. Omawiano kwestie związane z barierami prawnymi i finansowymi. Podano też dane z ostatnich badań Stowarzyszenia KLON/JAWOR, z których najbardziej uderzające są te, mówiące o niezwykle niskim budżecie statystycznej polskiej organizacji obywatelskiej (społecznej). Wyniósł on w 2010 roku tylko 19 tys. zł rocznie! Skala problemów polskich organizacji społecznych jest ogromna. Sytuacja zmusza organizacje do przyjmowania postawy klientystycznej w stosunku do administracji publicznej, a w szczególności do samorządów. Zwracano przy tym uwagę, że ministerstwa osłabiły pełnienie funkcji wspierającej i związanej z nią zasady subsydiarności, gdyż prawie całkowicie wycofały się z tworzenia własnych budżetów na zadania zlecone lub powierzone organizacjom społecznym. Niżej podpisany zwracał uwagę na trzy kwestie, w tym na konieczność dokonania przeglądu organizacji pożytku publicznego, gdyż w ich masie jest ogromne zróżnicowanie i zbyt daleko idąca koncentracja środków finansowych z tzw. 1% idących na organizacje mające bardzo silne zaplecze techniczne, logistyczne i medialne (wspominał również o tym w swym wystąpieniu inaugurującym spotkanie Prezydent Komorowski). Jednocześnie na uwagę zasługuje obecnie obowiązujący system dzielenia środków z UE w ramach PO Kapitał Ludzki, aby nie powielać znanych organizacjom błędów w zarządzaniu tym programem w przyszłym okresie programowania. Zwrócona została też uwaga na to, że przez ponad dwadzieścia lat transformacji ustrojowej nie udało się w Polsce zbudować systemu finansowania organizacji społecznych i wyspecjalizowanych w tej dziedzinie instytucji finansowych. Spotkanie zakończyło się ustaleniem, iż konieczne jest zgłębianie poruszonych tematów, co może być czynione w zespołach roboczych, które będą spotykać się pomiędzy posiedzeniami Forum i przygotowywać dlań szczegółowe rozwiązania i propozycje. Jacek Kwiatkowski Dyrektor Wydziału Programów i Projektów MISTiA na Szlaku 3/2011 5

6 Działalność konsultingowo-doradcza Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Tarnowskiego Zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze, tak w wymiarze subregionalnym, jak i w skali kraju, były jedną z najważniejszych przesłanek podjęcia prac nad aktualizacją Strategii. Powiat tarnowski należy do największych w Małopolsce. Jego całkowita powierzchnia stanowi blisko 10% obszaru województwa. Cechą charakterystyczną jednostki jest jej duże zróżnicowanie wewnętrzne, bowiem pomiędzy gminami Pogórza Ciężkowicko- Rożnowskiego a jednostkami leżącymi na północ od Tarnowa coraz silniej zarysowują się dysproporcje w potencjale turystycznym, inwestycyjnym i rolniczym. Obraz ten dodatkowo zaburzany jest zmieniającym się profilem gmin bezpośrednio sąsiadujących z Tarnowem, które przejmują rolę zaplecza mieszkalnego i wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców miasta, a z racji poprawiającej się dostępności transportowej pozostają w kręgu zainteresowań inwestorów. Zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze, tak w wymiarze subregionalnym, jak i w skali kraju, były jedną z najważniejszych przesłanek podjęcia prac nad aktualizacją Strategii. Druga, nie mniej istotna, dotyczyła potrzeby uwzględnienia zmian, które zaszły w aktach prawnych i dokumentach strategicznych wyższego szczebla, określających zasady prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. Układ celów i zadań przygotowywanego dla powiatu tarnowskiego dokumentu będzie zatem skorelowany m.in. z założeniami aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Dotychczasowe prace polegały na przeprowadzeniu czterech warsztatów strategicznych (dwóch w Tarnowie, w Gromniku i Żabnie) z udziałem przedstawicieli każdej z gmin powiatu. W tym gronie dyskutowano nad określeniem podstawowych potencjałów subregionu i wskazaniem barier wstrzymujących jego rozwój. Zgromadzeni na zajęciach warsztatowych samorządowcy, przedsiębiorcy i liderzy społeczności lokalnych określili także kluczowe, w ich opinii, działania inwestycyjne i pozainwestycyjne, które winny być zrealizowane w najbliższej przyszłości. Kształt nowej polityki rozwoju regionalnego wymusza skupianie się przede wszystkim na zadaniach o charakterze ponadlokalnym, wymagających współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Punktem wyjściowym dyskusji były konkluzje wypływające z przygotowanego w ramach prac nad Strategią przez konsultantów MISTiA raportu statystycznego, prezentującego trendy obserwowane w demografii i gospodarce powiatu na przestrzeni ostatnich kilku lat. W najbliższym czasie odbędą się sesje strategiczne z udziałem władz powiatowych, reprezentantów instytucji publicznych i jednostek samorządu powiatowego. Podczas sesji weryfikowane będą dotychczasowe cele strategiczne i operacyjne, identyfikowane nowe zadania oraz dyskutowane kierunki rozwoju powiatu do 2020 r. Ukończenie prac planowane jest na wrzesień br. Wojciech Odzimek Tomasz Machowski Wydział Programów i Projektów R E K L A M A Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza zainteresowane samorządy do udziału w Pilotażowym badaniu potencjału instytucjonalnego samorządów lokalnych w Małopolsce Badanie potencjału instytucjonalnego polega na wypełnieniu elektronicznego kwestionariusza samooceny dotychczasowych działań i identyfikacji aspiracji jednostki oraz przesłaniu pliku z wynikami analizy. MSAP gwarantuje uczestnikom badania bezpłatne materiały (podręcznik analizy instytucjonalnej, aplikację komputerową, dostęp do bazy benchmarkingowej zawierającej anonimowe wyniki analizy dla wszystkich przebadanych samorządów). W ramach badania przewidziane jest dodatkowo wsparcie dla zainteresowanych jednostek w postaci konsultacji na odległość z ekspertami MSAP. Termin realizacji badania 23 maja do 27 czerwca 2011 r. Gorąco zapraszamy do udziału wszystkie samorządy gminne i powiatowe. Szczegółowe informacje nt. badania dostępne są pod adresem: Patronat Honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 6 MISTiA na Szlaku 3/2011

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Żary, 2 marca 2011 r. Podstawy prawne opracowania

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach

Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020. Stan konsultacji funduszy w regionach Udział obywateli w planowaniu przyszłej perspektywy funduszy europejskich 2014-2020 Stan konsultacji funduszy w regionach Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą KONFERENCJA w ramach projektu WYPRZEDZIĆ ZMIANĘ - PARTNERSTWO LOKALNE DLA ROZWOJU GOSPODARCZEGO POWIATU CHOJNICKIEGO Prezentacja Dokumentu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą Alicja Zajączkowska 6

Bardziej szczegółowo

Reforma polityki spójności po 2013 r.

Reforma polityki spójności po 2013 r. Reforma polityki spójności po 2013 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, kwiecień 2009 r. 1 wprowadzenie 2 Debata wspólnotowa Kontekst debaty 4 raport kohezyjny przegląd budżetu UE i polityk wspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r.

Magdalena Balak-Hryńkiewicz Departament Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej. Zielona Góra, 29 maja 2015r. Podsumowanie projektu pn.: Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie lubuskim poprzez budowę Lubuskiego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (5.2.1 POKL) Magdalena Balak-Hryńkiewicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020.

ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. Załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego ZASADY, TRYB I HARMONOGRAM OPRACOWANIA AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020. 1. Podstawy aktualizacji strategii. Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030)

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO BIAŁA PODLASKA NA LATA 2015-2020 2020 (Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030) Michał Romanowski 5 wrzesień 2014 r. 375 km² 75,5 tys. mieszkańców Horyzont

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców

Konferencja Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w regionie Lubelskim -wnioski i rekomendacje z badań przedsiębiorców Uprzejmie informujemy, że działający przy Europejskim Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy www.irp-fundacja.pl od kilku lat realizuje projekty mające na celu aktywizację osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 2 Opis metodyki programowania RPO WM 2014-2020 Spotkanie cel Statystyki spotkań Terminy spotkań Liczba spotkań Spotkania w

Bardziej szczegółowo

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA

STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA SPOTKANIE INAUGURUJĄCE ROZPOCZĘCIE PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH KRAKOWA NA LATA 2014-2020 Kraków 2014 1 AGENDA SPOTKANIA Wprowadzenie Pani Anna Okońska-Walkowicz, Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi dr Ryszard Zarudzki Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Angażowanie interesariuszy

Angażowanie interesariuszy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Organizacja i jej Raport / Interesariusze / Angażowanie interesariuszy Angażowanie interesariuszy Strategia społecznej odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

Zasady i harmonogram aktualizacji STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Zasady i harmonogram aktualizacji STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zasady i harmonogram aktualizacji STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź

RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź RAPORT Z BADANIA OPINII MAZOWIECKIEGO FORUM TERYTORIALNEGO (MFT) NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI MAZOWIECKIEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO (MOT) Dr Aneta Śledź Warszawa 2013 Metodologia Badanie przeprowadzono z

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa

Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa Dobra strategia dla miasta na przykładzie Strategii Kultury dla Miasta Rzeszowa dr hab. Dariusz Tworzydło Uniwersytet Warszawski, Exacto sp. z o.o. Badanie ilościowe pn. Diagnoza dla Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ

REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ REGIONALNY OŚRODEK DEBATY MIĘDZYNARODOWEJ KOORDYNATOR INICJATOR ANIMATOR WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W TWOIM REGIONIE! KIELCE 2013 Z przyjemnością zawiadamiamy Państwa, iż decyzją Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku.

Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Wystąpienie Szefa Służby Celnej w trakcie Konferencji i-granica z okazji Święta Służby Celnej w 2013 roku. Witając wszystkich uczestników dzisiejszej konferencji pragnę serdecznie podziękować Państwu za

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych

Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych Plan Komunikacji Projektu Usprawnienia Procedur Konsultacji Społecznych 2012 SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI:... 2 WPROWADZENIE... 3 1. PROJEKT USPRAWNIENIA PROCEDUR KONSULTACJI SPOŁECZNYCH... 3 2. PROPONOWANY

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Co n a s w y r ó ż n i a

Co n a s w y r ó ż n i a Kim jesteśmy Centrum Prawa Żywnościowego to profesjonalny ośrodek doradczo- -badawczy specjalizujący się w dziedzinie prawa żywnościowego. Stanowi ono fachowe zaplecze eksperckie dla wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego

- w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Opracowanie dokumentów planistycznych o charakterze strategicznym i operacyjnym oraz dokumentów wdrożeniowych dla podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego Blisko Krakowa - w ramach projektu Razem Blisko

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEJ STRATEGII ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego Program

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego

Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego WYŻSZA SZKOŁA STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH W ŁODZI WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I DYPLOMACJI Michał Adamski Współpraca międzynarodowa miast województwa łódzkiego Praca doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa

WYTYCZNE DO PILOTAŻU RPW na poziomie powiatu / lub województwa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

FORUM subregionu tarnowskiego

FORUM subregionu tarnowskiego II KONFERENCJA SUBREGIONALNA FORUM subregionu tarnowskiego Zadania oraz tryb organizacji i funkcjonowania forum subregionalnego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Część I. Organizacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2009r. 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Cele i efekty..3 3. Postanowienia ogólne.4 4. Formy współpracy..5 5. Zasady współpracy.7

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TURYSTYKI UE NA PRZYKŁADZIE REGIONU ŁÓDZKIEGO MGR RADOSŁAW DZIUBA KATEDRA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ UNIWERSYTET ŁÓDZKI CEL STRATEGII EUROPA 2020 Inteligentny, zielony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Załącznik do uchwały Nr XXIII 5.5/13 Senatu UMCS z dnia 27 lutego 2013 r. Efekty kształcenia dla kierunku studiów LOGISTYKA studia pierwszego stopnia profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarze

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo