Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska prezydencja: najważniejsze zadania"

Transkrypt

1 3(32)2011 czerwiec ISSN w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu Lenardo da Vinci: CarEIn i E-RACE+ Seminarium Nauka Praktyka 10 poświęcone problematyce wdrażania innowacji w organizacjach sektora kultury Nowoczesne metody zarządzania w administracji wartościowanie stanowisk pracy w jst słowo od wydawcy: Szanowni Państwo, Kilka dni temu minęła kolejna rocznica pierwszych wyborów samorządowych. Z tej okazji obchodziliśmy Święto Samorządu Terytorialnego. Już niedługo obchodzić będziemy też Święto Małopolski. To radosne święta. Przypominają o tym, co udało się, co było i nadal jest sukcesem Polaków. Z tej okazji powiedziano już wiele. Padały bardzo wzniosłe i uroczyste słowa. Zbieraliśmy liczne pochwały. Gdy myślę o tamtym czasie, to przede wszystkim przypominam sobie ogromny entuzjazm, który był udziałem wszystkich. Wola wprowadzania zmian, porządkowania życia publicznego, wprowadzania mechanizmów demokratycznych była powszechna wśród osób pełniących różne funkcje. Nikt nie liczył czasu, nie pytał o wysokość diet. Wszyscy pracowali z całych sił. Później nadeszły podziały, różnice zdań i rozbicie na wiele odłamów. To także był znak demokratycznych przemian, jakie dokonywały się w kraju. Wolno już było się różnić. Takie święta, to dobry powód, by na moment zatrzymać się i spojrzeć wstecz. W codziennej pogoni za umykającym czasem, w wyścigu z kolejnymi obowiązkami rzadko mamy okazję przystanąć. Wspomnieć, jacy byliśmy i jak działaliśmy dwadzieścia lat temu. Warto też zatrzymać się, by skonstatować, jak wielką drogę przebyliśmy. Jak diametralnie odmieniła się nasza Ojczyzna w ciągu tego czasu. Mamy z czego być dumni w przededniu polskiej prezydencji. Polska prezydencja może wnieść dużo dobrego. Koniecznie jednak musimy wrócić do owej spontaniczności, jaka towarzyszyła nam wówczas i z podobnym zapałem robić swoje. Każdy ma do zrobienia coś dobrego dla siebie, dla swych najbliższych, dla swej irmy, dla małej ojczyzny, a tym samym dla Polski i dla Europy. Janusz Olesiński Dyrektor FRDL MISTiA Dynamika, pozytywna energia i solidarność wartości, które symbolizuje logotyp naszej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej W przeddzień przewodnictwa w Radzie UE Polska prezydencja: najważniejsze zadania 1 lipca 2011 roku Polska przejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Polskę, jako państwo sprawujące prezydencję, czekają zadania dwóch rodzajów: po pierwsze, będzie na nas spoczywać obowiązek rozwiązywania bieżących problemów chodzi tu zwłaszcza o występowanie w roli rozjemcy w sprawach spornych i trudnych oraz łagodzenie pojawiających się konfliktów. Prezydencja ma bowiem ułatwiać osiąganie kompromisów i rozwiązywać tworzące się sytuacje kryzysowe. Po drugie, naszym zadaniem będzie inicjowanie na forum UE debaty dotyczącej kwestii, które będą przedmiotem dyskusji także na przestrzeni kolejnych lat. Rola prezydencji w tym wymiarze polega na sugerowaniu nowych obszarów współpracy i wytyczaniu kierunków działań, a miarą jej sukcesu jest wniesienie w tym względzie trwałego dorobku do procesu integracji europejskiej. Jednym z wyzwań, z którymi przyjdzie się zmierzyć Polskiej Prezydencji, jest niewątpliwie wejście w życie Traktatu Lizbońskiego, który zmienia układ sił pomiędzy poszczególnymi instytucjami UE oraz gwarantuje nową reprezentację Unii w stosunkach z państwami trzecimi. Dodatkową niepewność pociąga za sobą fakt, że Polska, Dania i Cypr będą pierwszym sprawującym prezydencję trio, które planując i wcielając w życie swój program będzie zobowiązane brać pod uwagę postanowienia Traktatu z Lizbony. Traktat Lizboński wprowadza bardzo istotne zmiany, jeśli chodzi o zakres kompetencji oraz prawną pozycję prezydencji. Ustanawiając funkcję stałego Przewodniczącego RE ogranicza funkcjonowanie prezydencji do poziomu Rady UE, a tworząc stanowisko Wysokiego Przedstawiciela ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa ogranicza kompetencje prezydencji w zakresie spraw zagranicznych. Jak już wspomniałem, jednym z naszych zadań będzie inicjowanie debaty na forum UE, warto zatem przyjrzeć się bliżej priorytetom, jakie przyświecać będą Polskiej Prezydencji. W mojej opinii jednym z najważniejszych dla Polski zadań podczas sprawowania przewodnictwa w Radzie UE będzie dalsze umacnianie Partnerstwa Wschodniego. Ta autorska polsko-szwedzka inicjatywa, powołana do życia 7 maja 2009 r. w Pradze, stwarza szanse na wzmocnienie wschodniego wymiaru polityki unijnej, zwłaszcza, że Polska od początku swojego członkostwa w Unii stawiała sobie za cel kierowanie uwagi państw Unii Europejskiej na wschodnich sąsiadów, a poza uruchomieniem programu Partnerstwa Wschodniego efektem naszego zaangażowania było podpisanie odpowiednich umów z Ukrainą, Gruzją, Azerbejdżanem, Armenią, Białorusią i Mołdawią. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Partnerstwo Wschodnie jakkolwiek nie wprowadza rewolucyjnych zmian stanowi deklarację politycznej woli Unii Europejskiej, by podjąć poważną współpracę z sąsiadami na Wschodzie. Przed Polską Prezydencją stanie teraz zadanie przełożenia tej deklaracji na język praktyki, zwłaszcza, że nawet po wejściu w życie Traktatu z Lizbony prezydencja nadal zachowuje kompetencje w dziedzinach kluczowych dla sukcesu Partnerstwa, tj. w kwestiach wizowych, handlowych i energetycznych. Z kwestią Partnerstwa Wschodniego wiąże się drugi z najważniejszych, moim zdaniem, 2

2 Polska prezydencja: najważniejsze zadania 1 priorytetów Polskiej Prezydencji, jakim jest wspólna europejska polityka energetyczna. Zapewnienie dostaw energii ma kluczowe znaczenie dla stabilnego rozwoju gospodarki UE i poszczególnych państw członkowskich, jest także niezwykle istotne z punktu widzenia zaspokojenia fundamentalnych potrzeb obywateli UE. Unia Europejska potrzebuje jednolitej europejskiej sieci energetycznej oraz opartego na tej infrastrukturze realnego mechanizmu solidarnościowego.tymczasem większość państw Unii Europejskiej uzależniona jest od zewnętrznych źródeł zaopatrzenia w surowce energetyczne, a wydarzenia ostatnich lat pokazały, że pojawiają się kryzysy, których efektem może być odcięcie dostaw gazu dla państw członkowskich UE. Problem ten rodzi konieczność wspólnej pracy nad dywersyfikacją zaopatrzenia w te strategiczne surowce, ale także nad odpowiednim zorganizowaniem wewnątrzunijnych sieci energetycznych, które w momentach kryzysu pozwolą zaoferować państwom w energetycznych kłopotach realną pomoc. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem takich rozwiązań, istotne jest jednak, aby pojawił się tu silniejszy impuls, który doprowadzi do przełomu w kwestiach bezpieczeństwa energetycznego. Polska Prezydencja może stać się niepowtarzalną okazją do rozwiązania tych problemów. Polityka energetyczna przez długie lata nie należała do priorytetów Unii Europejskiej. Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską nie przewidywał powstania wspólnej polityki energetycznej, pozostawiając tę dziedzinę działaniu zasady subsydiarności. Dopiero pod koniec lat 80. na forum europejskim rozpoczęła się dyskusja na temat prawodawstwa energetycznego, której efektem było przyjęcie przepisów prawnych dotyczących wspólnego rynku energii. Obecnie szansę na wypracowanie odpowiedniej wspólnej polityki energetycznej stwarza Traktat Lizboński, który daje podstawę prawną do podjęcia w tej kwestii nowych działań. Logiczną konsekwencją wejścia w życie Traktatu jest pilna potrzeba doprecyzowania instrumentów wspólnej polityki energetycznej, potrzeba wynikająca nie tylko z niewystarczającej skuteczności działań podejmowanych dotychczas, lecz także z nowego zadania zapisanego w Traktacie. Fundamentalnym zagadnieniem dla polskiej prezydencji wydaje się zatem wypracowanie w duchu solidarności między państwami Unii praktycznych i efektywnych sposobów realizacji nowych celów wspólnej polityki energetycznej. Instrumenty takiej polityki opracowane po wejściu w życie Traktatu Lizbońskiego wyznaczą jej faktyczny kierunek. Biorąc na siebie odpowiedzialność za kierunek polityczny, w którym podąży Unia, za jej rozwój, integrację i bezpieczeństwo, powinniśmy jak najlepiej wykorzystać dany nam czas. Sprostanie stojącym przed nami wyzwaniom pozwoli nam nie tylko przyczynić się do budowy dobrze funkcjonującej wspólnej Europy, lecz będzie także wyjątkową okazją do stworzenia pozytywnego wizerunku Polski w Europie i na świecie. Prezydencja to najpoważniejsze narzędzie oddziaływania na Unię Europejską, jakim w ciągu najbliższych lat będziemy dysponować. Warto solidnie przygotować się do jak najlepszego wykorzystania tej możliwości z pożytkiem dla nas i dla całej Unii. Bogusław Sonik Poseł do Parlamentu Europejskiego System zarządzania jakością Najwyższe standardy zarządcze w MISTiA Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci byłego Marszałka Województwa Małopolskiego ś. p. Marka Nawary człowieka serca i czynu, samorządowca, dla którego rozwój Małopolski zawsze był najważniejszy. Pomimo poważnej choroby zachował aktywność. Zawsze był gotowy wesprzeć działania służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego Dyrektor wraz z zespołem pracowników FRDL MISTiA Instytut już po raz 9. poddany został niezależnemu audytowi nadzoru systemu zarządzania jakością (szj) badającemu zgodność działalności ze stosowanymi standardami oraz wymaganiami normy PN EN ISO 9001:2009. Audytor weryfikował wewnętrzne procedury związane z realizacją świadczonych usług i uznał, że wewnętrzny system zarządzania Instytutem jest prorozwojowy i zapewnia spełnienie oczekiwań Klientów w zakresie organizacji szkoleń, realizacji projektów oraz prowadzonej działalności gospodarczej. Tym samym rekomendował utrzymanie certyfikatu szj. MISTiA jest jedną z nielicznych organizacji pozarządowych, która może pochwalić się tak długim stosowaniem certyfikowanego systemu zarządzania. W czasie audytu zdiagnozowane zostały w szczególności procedury dotyczące realizowanych usług oraz wspierające system zarządzania organizacją. Wnikliwie sprawdzono regulacje dotyczące organizacji szkoleń. Audytor podkreślił, że przygotowanie oferty, pieczołowite uzgadnianie zakresu i warunków z Klientem na etapie planowania szkolenia oraz realizacja szkolenia, w połączeniu z późniejszym badaniem spełnienia oczekiwań, jest przykładem najlepszych praktyk zarządczych. Za wzorcowe uznane zostały działania związane z ewaluacją projektów szkoleniowych oraz profesjonalnym doborem trenerów i szkoleniowców. Duże uznanie wzbudziła organizacja zarówno szkoleń specjalistycznych z zakresu administracji publicznej, jak i miękkich ukierunkowanych na doskonalenie zespołów pracowniczych. Metodyka realizacji projektów konsultacyjno-doradczych i analiz strategicznych na rzecz rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oceniona została jako pionierskie narzędzie w skali kraju. Proces planowania usługi doradczej, szczegółowe uzgadnianie na etapie planowania celów cząstkowych oraz ogólnych pozwala na docelowe opracowanie ekspertyzy, projektu o najwyższym stopniu zgodności z oczekiwaniami Klienta. Podkreślono także dużą aktywność członków forów branżowych działających przy Instytucie. Działalność forów jest przykładem wspólnego budowania standardów zarządczych w danym obszarze funkcjonowania jst. Procesy zarządcze, związane z planowaniem i monitorowaniem pracy Instytutu, zarządzaniem zasobami ludzkimi są czynnikiem wspierającym budowanie profilu nowoczesnej organizacji. Podkreślono kompetencje i zaangażowanie wszystkich pracowników oraz prorozwojowe podejście kadry kierowniczej. Rafał Wdowicz Zastępca Dyrektora ds. organizacyjnych 2 MISTiA na Szlaku 3/2011

3 Wspólne sprawy Podkarpacia Podkarpackie otwarta przestrzeń dla rozwoju inwestycji Małgorzata Chomycz, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego Przed nami wielkie wyzwanie w siedmioletniej historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej. 1 lipca Polska obejmuje przewodnictwo w pracach Wspólnoty. Jesienią na Podkarpaciu planowane jest spotkanie przedstawicieli jednego z organów Unii. To dla nas szansa na promocję regionu, którą warto wykorzystać. Powinniśmy pokazać, że jesteśmy województwem innowacyjnym, stawiającym na rozwój wysokich technologii. To w naszym regionie działają firmy o zasięgu ogólnoświatowym, jak chociażby rzeszowska WSK czy Asseco Poland. Tworzone są specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, które przyciągają inwestorów krajowych i zagranicznych. Kilkanaście wyższych uczelni zapewnia silne i bogate zaplecze wykształconych, młodych specjalistów. Warto również pokazać walory turystyczne Podkarpacia. Możemy pochwalić się urokliwymi zakątkami m.in. w Bieszczadach, cudowną dziką przyrodą w różnych rejonach województwa, zabytkowymi budowlami, pięknymi cerkwiami. Priorytetową inwestycją drogową realizowaną w województwie podkarpackim ze środków budżetu państwa jest budowa autostrady A4. Zostały wydane decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji na wszystkich odcinkach o łącznej długości 166,5 km. Podkarpacie jest drugim województwem w kraju po województwie łódzkim, które w największym stopniu wydaje pieniądze na roboty budowlane związane z inwestycjami drogowymi w ramach rządowego programu. Dla województwa jest to kwota 9 mld 700 mln zł. Modernizujemy i budujemy przejścia graniczne. W latach przeznaczymy na ten cel ok. 182 mln zł. Jesteśmy jednym z regionów w kraju, który z budżetu państwa otrzymał znaczne środki finansowe na rozbudowę przejść granicznych. Kluczowym zadaniem jest budowa nowego przejścia z Ukrainą w Budomierzu. Inwestycję rozpoczęliśmy w 2010 r. W ubiegłym roku na tę inwestycję wydaliśmy ok. 10 mln zł, w tym roku do zagospodarowania mamy ponad 29 mln zł, a w sumie aż 145 mln zł. Wprawdzie termin oddania inwestycji to maj 2013 r., to jednak na okres Euro 2012 uruchomimy tymczasowo to przejście. Chcemy w ten sposób umożliwić kibicom mistrzostw szybki i sprawny przejazd na Ukrainę. Pozostałe przejścia również będą dostępne dla turystów i gości. Modernizujemy przejście w Korczowej. Na ten cel w latach mamy zagwarantowane 20 mln zł. Przebudowujemy też przejście w Medyce. Inwestycje zakończymy jeszcze w czerwcu tego roku, a na ten cel wydamy w sumie Rozwój gospodarczy Podkarpacia jest jednym z priorytetów Samorządu Województwa. Dziś, w dobie globalnych wyzwań, by dopasować gospodarkę do zmieniającej się rzeczywistości, stwarzamy odpowiednie warunki do inwestowania w innowacje i nowoczesne technologie. Dlatego tworzymy właściwy klimat sprzyjający inwestorom, tak by właśnie tu w Podkarpackiem mogli i chcieli lokować swoje inwestycje. Województwo Podkarpackie to region o wielkim potencjale gospodarczym, przestrzeń otwarta dla nowych, innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych. Coraz częściej zauważają to przedsiębiorcy nie tylko z kraju, ale także z zagranicy, którzy już znaleźli swoje miejsce na Podkarpaciu albo wkrótce chcą otworzyć tu swoje firmy. Posiadamy wiele atutów, pozwalających nam skutecznie konkurować o inwestorów. Należą do nich chociażby Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny Aeropolis ulokowany w pobliżu podrzeszowskiego lotniska. Dzięki licznym inwestycjom w Parku, takich jak: inkubator technologiczny wraz z centrum obsługi inwestora, laboratorium badawcze dla Politechniki Rzeszowskiej oraz laboratorium biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, województwo zyska nie tylko nowych inwestorów, ale także wzmocni własny potencjał badawczy i intelektualny, który pozwoli naszym przedsiębiorcom skutecznie rywalizować z konkurencją na globalnym rynku. Atuty Aeropolis już dostrzegli światowi potentaci jak MTU i Borg Warner, którzy rozpoczęli produkcję w Podkarpackim Parku Naukowo Technologicznym. Już wkrótce dołączą do nich takie znane firmy jak Goodrich i Vac Aero. Równie ważnymi atutami inwestycyjnymi regionu są funkcjonujące strefy ekonomiczne: EURO-PARK MIELEC i EURO-PARK WISŁOSAN, które zachęcają przedsiębiorców do inwestowania ulgami i zwolnieniami z podatków. Ważnym elementem wyznaczającym główne kierunki rozwoju województwa podkarpackiego jest prężnie funkcjonujące Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, skupiające firmy produkujące podzespoły do samolotów. Celem Doliny Lotniczej, jest przekształcenie Polski Południowo-Wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego. Mówiąc o Podkarpaciu, jako przestrzeni otwartej, nie można pominąć tak ważnego dla jego perspektyw Międzynarodowego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka. Realizowane obecnie w Porcie inwestycje powodują, że podrzeszowskie lotnisko rozwija skrzydła i już wkrótce stanie się prawdziwą wizytówką regionu. Duże znaczenie dla zwiększenia dostępności komunikacyjnej województwa mają także budowane drogi: autostrada A4 oraz droga szybkiego ruchu S19. Dobra infrastruktura komunikacyjna jest przecież decydującym czynnikiem 13,4 mln zł. 4 mającym wpływ na przyciąganie inwestorów. 4 MISTiA na Szlaku 3/2011 3

4 3 Podkarpackie otwarta przestrzeń dla rozwoju inwestycji Zmodernizowane przejścia graniczne z naszym wschodnim sąsiadem z pewnością zwiększą swą przepustowość. A trzeba podkreślić, że są one istotne nie tylko z punktu widzenia ruchu turystycznego w związku z Euro, ale także ze względu na mały ruch graniczny. Nie bez znaczenia jest rozbudowa lotniska w Jasionce k. Rzeszowa. To port o znaczeniu międzynarodowym. Lepsza dostępność komunikacyjna sprawia, że jesteśmy bliżej Europy, świata. Dzięki temu województwo podkarpackie staje się regionem bardziej atrakcyjnym dla przedsiębiorców, inwestorów krajowych i zagranicznych. To niewątpliwie wpływa także na jakość życia mieszkańców Podkarpacia. Małgorzata Chomycz Wojewoda Podkarpacki Wykorzystując korzystne położenie geopolityczne, rozwijamy współpracę gospodarczą z Ukrainą. Powstające przy przejściu granicznym w Korczowej Centrum Dystrybucji Korczowa Dolina, będzie największym tego typu centrum na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Wszystkie gospodarcze atuty Podkarpacia przekonują, że to dobre miejsce do życia i przestrzeń otwarta na nowe wyzwania gospodarcze, jakie niesie przyszłość. Coraz lepsza dostępność komunikacyjna regionu, wsparcie dla projektów innowacyjnych z budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego a także piękna przyroda, ciekawe zabytki kultury pogranicza i bogate tradycje kulinarne to silne strony Podkarpacia, które coraz częściej doceniane są przez inwestorów. Mirosław Karapyta Marszałek Województwa Podkarpackiego Projekt badawczy Centrum Analiz Strategicznych Wybory samorządowe pod lupą analityków Centrum Analiz Strategicznych MISTiA przeprowadziło badania społeczne wyborów samorządowych w 2006 i 2010 roku. Wyniki badań społecznych pn. Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność? zostały zaprezentowane 11 maja br. podczas panelu dyskusyjnego Lekcja z wyborów organizowanego przez FRDL w czasie II Kongresu Regionów w Świdnicy. Wybory samorządowe stworzyły okazję, by przyjrzeć się zjawiskom zachodzącym w polskich społecznościach lokalnych. Dla lepszego zrozumienia, jak dzisiaj, po 20 latach od wprowadzenia w Polsce reformy samorządowej, społeczeństwo ocenia dokonane zmiany, przeprowadzono badanie polskich wyborów samorządowych i ich kontekstów o charakterze społecznym oraz historycznym. Chcieliśmy poznać, które zjawiska charakterystyczne dla polskiej demokracji lokalnej są przez wyborców oceniane pozytywnie, a które negatywnie. Przyjrzeliśmy się krótkiej, lecz owocnej historii nowoczesnej samorządności w Polsce i próbowaliśmy zrozumieć towarzyszące jej zjawiska społeczne. Nasze badanie uwzględniło zarówno obywatelski, jak i polityczny aspekt wyborów samorządowych. Porównywaliśmy wybory z 2010 roku z wyborami w roku Najważniejsze obszary badawcze, które poddano analizie to: Obraz samorządu terytorialnego w Polsce w wyniku wyborów w 2006 i 2010 roku Stopień upartyjnienia samorządów Lokalne wzory aktywności społecznej i samorządowej na tle wyborów w 2006 i 2010 roku Wpływ krajowej debaty publicznej na działania lokalnych społeczności i podział władzy w samorządzie Badanie dotyczyło również takich zagadnień jak: profile osób sprawujących władzę samorządową, relacje pomiędzy organami władzy oraz pomiędzy władzą a mieszkańcami, czynniki wyboru kandydatów do samorządu, opinie na temat ordynacji wyborczej, wpływ krajowej polityki na samorząd a także czynniki wpływające na zmianę władz samorządowych. W ramach diagnozy problemu badawczego i uszczegółowienia obszarów badawczych przeprowadzono analizę danych zastanych pozyskanych z Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących wyborów samorządowych w 2006 i 2010 r. Przeprowadzona analiza desk research pozwoliła na identyfikację jednostek do drugiego etapu analizy (tj. badań jakościowych). Aby odpowiedzieć na pytania dot. mechanizmów dynamiki procesu wyborczego oraz nowych zjawisk, jakie związane są z wyborami samorządowymi, zastosowano jakościowe techniki badawcze, tj. studia przypadków wybranych gmin w Polsce. Ostatni etap badań stanowiła analiza zawartości prasy. Analiza dyskursu prasowego miała na celu porównanie zakresów tematycznych prasy z wynikami badań ilościowych i jakościowych oraz skonfrontowanie sposobu myślenia o wyborach samorządowych z wynikami obiektywnych analiz. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersję raportu na naszej stronie internetowej. Głównym sponsorem projektu badawczego jest Telekomunikacja Polska SA Piotr Modrzewski Centrum Analiz Strategicznych 4 MISTiA na Szlaku 3/2011

5 Samorządowy think tank u Prezydenta Bronisława Komorowskiego Forum Debaty Publicznej Prezydent RP powołał szerokie grono konsultacyjne, zwane Forum Debaty Publicznej. Jest to grupa zaproszonych przez Pana Prezydenta osób, ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego, reprezentujących różne środowiska i instytucje. W czasie półrocza sprawowania urzędu przez Bronisława Komorowskiego, Pałac Prezydencki gościł kilkukrotnie uczestników debaty publicznej, którzy prowadzili dyskusje dotyczące barier i zagrożeń dla samorządu terytorialnego, gospodarki oraz społeczeństwa obywatelskiego. Forum w swych założeniach ma nie tylko prowadzić debatę, ale jego zadaniem jest też wypracowanie założeń legislacyjnych, które stać się mają przedmiotem przedłożeń projektów ustaw. Tak też się stało w końcu marca 2011 roku, kiedy to w wyniku prac zespołu doradców i Forum Debaty Publicznej Kancelaria Prezydenta RP przygotowała projekt ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym, o współdziałaniu gmin, powiatów i województw oraz o zmianie niektórych ustaw. W konsultacje społeczne projektu tej ustawy włączyła się FRDL, a MISTiA wraz z POST w Rzeszowie organizował specjalny panel dyskusyjny z udziałem m.in. prof. J. Regulskiego (o czym piszemy na str. 11.) Proponowana przez Prezydenta RP ustawa w zasadniczej części dotyczy poprawy warunków funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenia udziału mieszkańców gmin, powiatów i regionów w życiu publicznym. Stąd też ustawa ta i jej przyszłe konsekwencje stały się pretekstem do kolejnej debaty w ramach Forum, tym razem poświęconej zagadnieniom Społeczeństwo obywatelskie kapitał społeczny. Jej inauguracja miała miejsce w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezydenta 24 marca br., kiedy na zaproszenie Pana Prezydenta zebrało się około 200 ekspertów na konferencji Aktywność obywatelska szanse i bariery przedstawicieli organizacji społecznych z całej Polski, samorządu terytorialnego i mediów. Regułą tych spotkań jest ich apolityczny charakter. Zdaniem Tadeusza Mazowieckiego i Henryka Wujca, Doradców Prezydenta RP, debata ta ma rozpocząć dyskusje o społecznym zaangażowaniu w Polsce, które, mimo licznych pozytywnych przykładów, nadal jest niewystarczające. Pragnieniem twórców debaty Doradców Prezydenta RP jest, aby podczas debaty, ale i kolejnych spotkań, określić główne bariery aktywności obywatelskiej, a także zastanowić się jak je ograniczać. Konferencja pozwoliła poznać wyniki badań dotyczących kondycji polskich organizacji społecznych, która jest istotnie zróżnicowana, bo jak podkreślił Prezydent średni czas trwania organizacji społecznej w Polsce wynosi 3 lata. Jednocześnie uczest- nicy konferencji mogli zapoznać się ze stanem polskiego wolontariatu, wysłuchać niezwykle emocjonalnego i nacechowanego ogromną troską o stan polskiej demokracji wystąpienia Kuby Wygnańskiego oraz przekonać się, że mamy jeszcze na drodze trwałego rozwoju wiele lekcji do odrobienia, gdyż jak wynika z badań Diagnoza Społeczna prowadzonych przez prof. Janusza Czapińskiego podstawową barierą rozwoju kraju jest niski stopień innowacyjności i jeden z najniższych w Europie wskaźników zaufania społecznego. W ożywionej dyskusji szczególną uwagę zwracano na sukcesy, jakie wiążą się z zaangażowaniem obywatelskim i wskazywano liczne ich przykłady. Przewijała się też troska o przyszłość polskiego społeczeństwa obywatelskiego, które rozwija się nierównomiernie, a bariera tego rozwoju od lat jest znana i niezmiennie ograniczająca. Jest to obowiązujące prawo oraz sposób finansowania działalności społecznej. Piszący te słowa wskazał na inny czynnik przeszkadzający w rozwoju społecznego zaangażowania w sprawy swoich wspólnot, a mianowicie jakość prowadzonej debaty publicznej w Parlamencie i mediach, która odzwierciedla próbę zawłaszczania samorządu terytorialnego przez główne partie polityczne. Jak wynika z prowadzonych w całym kraju przez MISTiA badań kondycji polskiego samorządu w 20 lat od jego restytucji, Polacy nie chcą brać udziału w podziale swoich małych ojczyzn na wpływy określonych, szybko pojawiających się i równie szybko znikających partii politycznych. Dlatego też wielu z nich nie uczestniczy w życiu publicznym, a nawet w wyborach samorządowych. Frekwencja w ostatnich wyborach do samorządu terytorialnego w Polsce nie przekroczyła w skali całego kraju 48%. Ustalono, że kolejne spotkanie Forum Debaty Publicznej odbędzie się w mniejszym gronie ekspertów i poświęcone zostanie tematowi rozwiązań prawnych i finansowych związanych z funkcjonowaniem organizacji społecznych w Polsce. Odbyło się ono 9 maja br., w Kancelarii Prezydenta i uczestniczyło w nim ok. 30 osób. Omawiano kwestie związane z barierami prawnymi i finansowymi. Podano też dane z ostatnich badań Stowarzyszenia KLON/JAWOR, z których najbardziej uderzające są te, mówiące o niezwykle niskim budżecie statystycznej polskiej organizacji obywatelskiej (społecznej). Wyniósł on w 2010 roku tylko 19 tys. zł rocznie! Skala problemów polskich organizacji społecznych jest ogromna. Sytuacja zmusza organizacje do przyjmowania postawy klientystycznej w stosunku do administracji publicznej, a w szczególności do samorządów. Zwracano przy tym uwagę, że ministerstwa osłabiły pełnienie funkcji wspierającej i związanej z nią zasady subsydiarności, gdyż prawie całkowicie wycofały się z tworzenia własnych budżetów na zadania zlecone lub powierzone organizacjom społecznym. Niżej podpisany zwracał uwagę na trzy kwestie, w tym na konieczność dokonania przeglądu organizacji pożytku publicznego, gdyż w ich masie jest ogromne zróżnicowanie i zbyt daleko idąca koncentracja środków finansowych z tzw. 1% idących na organizacje mające bardzo silne zaplecze techniczne, logistyczne i medialne (wspominał również o tym w swym wystąpieniu inaugurującym spotkanie Prezydent Komorowski). Jednocześnie na uwagę zasługuje obecnie obowiązujący system dzielenia środków z UE w ramach PO Kapitał Ludzki, aby nie powielać znanych organizacjom błędów w zarządzaniu tym programem w przyszłym okresie programowania. Zwrócona została też uwaga na to, że przez ponad dwadzieścia lat transformacji ustrojowej nie udało się w Polsce zbudować systemu finansowania organizacji społecznych i wyspecjalizowanych w tej dziedzinie instytucji finansowych. Spotkanie zakończyło się ustaleniem, iż konieczne jest zgłębianie poruszonych tematów, co może być czynione w zespołach roboczych, które będą spotykać się pomiędzy posiedzeniami Forum i przygotowywać dlań szczegółowe rozwiązania i propozycje. Jacek Kwiatkowski Dyrektor Wydziału Programów i Projektów MISTiA na Szlaku 3/2011 5

6 Działalność konsultingowo-doradcza Aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Tarnowskiego Zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze, tak w wymiarze subregionalnym, jak i w skali kraju, były jedną z najważniejszych przesłanek podjęcia prac nad aktualizacją Strategii. Powiat tarnowski należy do największych w Małopolsce. Jego całkowita powierzchnia stanowi blisko 10% obszaru województwa. Cechą charakterystyczną jednostki jest jej duże zróżnicowanie wewnętrzne, bowiem pomiędzy gminami Pogórza Ciężkowicko- Rożnowskiego a jednostkami leżącymi na północ od Tarnowa coraz silniej zarysowują się dysproporcje w potencjale turystycznym, inwestycyjnym i rolniczym. Obraz ten dodatkowo zaburzany jest zmieniającym się profilem gmin bezpośrednio sąsiadujących z Tarnowem, które przejmują rolę zaplecza mieszkalnego i wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców miasta, a z racji poprawiającej się dostępności transportowej pozostają w kręgu zainteresowań inwestorów. Zmieniające się uwarunkowania społeczne i gospodarcze, tak w wymiarze subregionalnym, jak i w skali kraju, były jedną z najważniejszych przesłanek podjęcia prac nad aktualizacją Strategii. Druga, nie mniej istotna, dotyczyła potrzeby uwzględnienia zmian, które zaszły w aktach prawnych i dokumentach strategicznych wyższego szczebla, określających zasady prowadzenia polityki rozwoju regionalnego. Układ celów i zadań przygotowywanego dla powiatu tarnowskiego dokumentu będzie zatem skorelowany m.in. z założeniami aktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz z Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego. Dotychczasowe prace polegały na przeprowadzeniu czterech warsztatów strategicznych (dwóch w Tarnowie, w Gromniku i Żabnie) z udziałem przedstawicieli każdej z gmin powiatu. W tym gronie dyskutowano nad określeniem podstawowych potencjałów subregionu i wskazaniem barier wstrzymujących jego rozwój. Zgromadzeni na zajęciach warsztatowych samorządowcy, przedsiębiorcy i liderzy społeczności lokalnych określili także kluczowe, w ich opinii, działania inwestycyjne i pozainwestycyjne, które winny być zrealizowane w najbliższej przyszłości. Kształt nowej polityki rozwoju regionalnego wymusza skupianie się przede wszystkim na zadaniach o charakterze ponadlokalnym, wymagających współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego. Punktem wyjściowym dyskusji były konkluzje wypływające z przygotowanego w ramach prac nad Strategią przez konsultantów MISTiA raportu statystycznego, prezentującego trendy obserwowane w demografii i gospodarce powiatu na przestrzeni ostatnich kilku lat. W najbliższym czasie odbędą się sesje strategiczne z udziałem władz powiatowych, reprezentantów instytucji publicznych i jednostek samorządu powiatowego. Podczas sesji weryfikowane będą dotychczasowe cele strategiczne i operacyjne, identyfikowane nowe zadania oraz dyskutowane kierunki rozwoju powiatu do 2020 r. Ukończenie prac planowane jest na wrzesień br. Wojciech Odzimek Tomasz Machowski Wydział Programów i Projektów R E K L A M A Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza zainteresowane samorządy do udziału w Pilotażowym badaniu potencjału instytucjonalnego samorządów lokalnych w Małopolsce Badanie potencjału instytucjonalnego polega na wypełnieniu elektronicznego kwestionariusza samooceny dotychczasowych działań i identyfikacji aspiracji jednostki oraz przesłaniu pliku z wynikami analizy. MSAP gwarantuje uczestnikom badania bezpłatne materiały (podręcznik analizy instytucjonalnej, aplikację komputerową, dostęp do bazy benchmarkingowej zawierającej anonimowe wyniki analizy dla wszystkich przebadanych samorządów). W ramach badania przewidziane jest dodatkowo wsparcie dla zainteresowanych jednostek w postaci konsultacji na odległość z ekspertami MSAP. Termin realizacji badania 23 maja do 27 czerwca 2011 r. Gorąco zapraszamy do udziału wszystkie samorządy gminne i powiatowe. Szczegółowe informacje nt. badania dostępne są pod adresem: Patronat Honorowy: Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego 6 MISTiA na Szlaku 3/2011

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa.

Copyright 2007 Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju ul. Langiewicza 31, 02-071 Warszawa. Raport Edukacja dla pracy został wydany ze środków własnych UNDP przy wsparciu finansowym Banku Światowego oraz Grupy Telekomunikacja Polska w ramach jej członkostwa w programie Global Compact.* Copyright

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo