INFORMACYJNY KATALOG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACYJNY KATALOG"

Transkrypt

1 KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008

2 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat zajmuje się pracami technicznymi z dziedziny instalacji elektrycznych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca mówiła o nas samych. Z roku na rok staramy się działać, szybciej, lepiej i efektywniej, wdrażając nowoczesne technologie i rozwiązania. Mam nadzieję, że to właśnie Państwo skorzystacie z naszych usług, dołączając jednocześnie do wielkiego grona naszych zadowolonych klientów. Dear Sir Or Madam, Our company has been experienced In technical Works as far as electrical installations is concerned for many years. We put much effort to satisfy every single client. We are trying to work faster, better and much more effective introducing modern technologies and solutions. I hope you are the one to consider our services and join the group of our satisfied clients. Założyciel Elektryk sp. z o.o. Founder of Elektryk sp. z o.o. Józef Pilarczyk

3 ELEKTRYK SP. Z O.O. elektryk company Firma Elektryk Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo na rynku usług elektrycznych i elektronicznych. W zakres działalności firmy wchodzi szereg usług, od sprzedaży hurtowej części elektrycznych i elektronicznych, poprzez usługi instalacyjne, prefabrykację, aż po organizację szkoleń. COMPANY N a s z ą m i s j ę r e a l i z u j e m y p o p r z e z dostarczanie wszelkich niezbędnych elementów i podzespołów, zapewniamy doradztwo techniczne oraz wykonujemy niezbędne projekty. Przygotowujemy pełną dokumentację i prowadzimy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny każdej naszej inwestycji. Jako producent oferujemy szafy rozdzielcze i rozdzielnice. Prefabrykujemy na zlecenie, według dostarczonych projektów lub projektujemy we własnym zakresie. Company Elektryk Sp. Z o.o. is developing quickly on the market of electronic and electric appliances and services. We deal with wholesale of electronic and electric parts, installation services and production of prefabricated materials, as well as courses organization. We are satisfied/delighted to deliver all necessary elements and components, we ensure technical consultancy and do projects. In addition, we prepare all documents and give warranty and postwarranty services. As a manufacturer we offer switchboxes and switchgears. We prefabricate to order according to delivered projects and design our own.

4 PRODUKCJA production PRODUCTION Prefabrykujemy szafy rozdzielcze i p r o j e k t u j e m y s y s t e m y a u t o m a t y k i. Dostosowujemy się do potrzeb każdego klienta. Wykonujemy dowolne szafy rozdzielcze według dostarczonych do nas projektów. P o s i a d a m y s z t a b p r a c o w n i k ó w technicznych, planistów, specjalistów inżynierów oraz wykwalifikowanych instalatorów. We prefabricate switchboxes and design automation systems. We adapt to needs of every single client. We are able to produce a switchbox of any kind on the basis of every delivered project. We employ well qualified technical staff, planners, engineers and installation fitters.

5 PLANOWANIE planning Opracowujemy projekty szaf rozdzielczych i instalacji elektrycznych oraz wdrażamy aplikacje automatyki w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Działając w oparciu o normy ISO przeprowadzamy skrupulatnie proces planowania, gwarantując już na tym etapie poprawny rozruch wykonanych urządzeń. PRODUCTION We design switchboxes and deal with automation and electricity wiring installation based on top and modern technical solutions. According to the standards of ISO we conduct planning process so as to guarantee adequate start made devices at this stage.

6 JAKOŚĆ quality PRODUCTION 100% QUALITY ISO 9001:2008 Współpracujemy z najlepszymi firmami produkującymi osprzęt do systemów automatyki przemysłowej (ABB, SCHNEIDER, SIEMENS), dlatego nasze produkty odznaczają się najwyższym stopniem jakości wykonania oraz wysokimi parametrami bezpieczeństwa. Posiadamy normę ISO 9001:2008 oraz certyfikaty bezpieczeństwa naszych produktów. Udzielamy Deklaracji Zgodności dla każdego z naszych produktów. We work with the Best companies producing accessories for industrial automation systems(abb, Schneider, Siemens), therefore our products have the highest degree of quality workmanship and high performance safety. We have ISO 9001:2008 and safety certifications of our products. We provide Declaration of Conformity for each of our products. High quality ABB components

7 KOMPONENTY components DOBÓR ROZDZIELNI selection of electrical switchboard DOBÓR I INSTALACJA PODSTAWOWYCH KOMPONENTÓW selection and installation of basic components PRODUCTION DOBÓR I INSTALACJA ZAAWANSOWANYCH KOMPONENTÓW selection and installation of advanced components INSTALACJA OKABLOWANIA installation of electrical wiring

8 INSTALACJE WYSOKOBUDŻETOWE high-budget installations OUR PROJECTS W roku 2013 Elektryk sp. z o.o. wygrywała wiele przetargów, udowadniając swoje możliwości handlowe. Inwestycje, jakie zostały nam powierzone, oszacowano na ponad 10 milionów złotych netto. I n s t a l o w a l i ś m y s y s t e m y z a s i l a n i a, m o n i t o r i n g u, o ś w i e t l e n i a, s y s t e m y nowoczesnej automatyki jak i nowoczesne systemy BMS (Building Management Systems) - inteligentnego zarządzania budynkiem. Chcielibyśmy Państwu przedstawić największe spośród wykonanych prac. In 2013 Elektryk Sp. z o. o. won many auctions, proving their commercial opportunities. Investments that have been entrusted to us estimated at over 10 million net. We installed power systems, monitoring, lighting, modern automation systems and m o d e r n s y s t e m s, B M S ( B u i l d i n g Management Systems) - an intelligent building management. We would like to present to you the greatest of all the work done. 10mln 10mln

9 NASZE REALIZACJE our projects CENTRUM ROZWOJOWO-BADAWCZE NESTLE POLAND - WINIARY W marcu 2013 rozpoczęliśmy inwestycję wartą ponad 5mln złotych, prowadząc prace instalacyjne we Wrocławskim Centrum Badawczo-Rozwojowym. Główny inwestor to znana międzynarodowa firma UTC Aerospace Systems. In December 2013 we completed an investment worth over 5 million, doing installation work in the Wroclaw Centre for Research and Development. The main investor is a well known international company UTC Aerospace Systems. Od roku 2010 na terenie fabryki Winiary, która należy do światowego koncernu Nestle, nasza ekipa prowadzi prace instalatorkie, montażowe oraz konserwacyjne. Zabezpieczamy systemy automatyki i utrzymania ruchu. Prowadzimy i rozbudowujemy instalcje elektryczne, podłączenia maszyn czy nowoczesnych systemów automatyki. Since 2010, in the Winiary factory, which belongs to the global Nestle company, our team has been conducting installation and maintenance. We are securing the automation systems and maintenance. We are expanding electrical systems, the connection of machines or modern automation systems. OUR PROJECTS W roku 2013 oddano nowy obiekt, jakim jest fabryka Meyer Tool Poland. Firma Elektryk miała przyjemność prowadzenia instalacji elektrycznych, budowy rodzielnic i wielu innych prac instalatorkich. In 2013 a new building was finished, which is Meyer Tool Poland factory. Elektryk conducted electrical installation, switchgear construction and many other installation work. MEYER TOOL POLAND - KALISZ Fabryka mebli Comforty (Com40) powierzyła nam realizację rozwojowych inwestycji elektrycznych. Do naszych zadań należało wykonanie sieci NN oraz zasilania, sieci utrzymania ruchu, oświetlenie hal, automatyki i wielu innych. Stale powierzane nam są nowe zadania. Comforty, the furniture factory, entrusted us with the implementation and development of electric investments. Our task was NN network performance and power, network maintenance, lighting halls, automation and many others. We are constantly given new tasks. FABRYKA COM 40 - COMFORTY

10 ZAOPATRZENIE HURTOWE wholesale supply SUPPLYING APARATURA ŁĄCZENIOWA Od wielu lat prowadzimy i rozwijamy naszą hurtownię artykułów elektrycznych. Zaopatrujemy wielkie i małe firmy. Kupują od nas odbiorcy przemysłowi i osoby prywatne. Nasze magazyny pękają w szwach od ilości artykułów jakie możecie Państwo u nas znaleźć. Niewielką część z nich udostępniliśmy w sklepie internetowym pod adresem: AUTOMATYKA OŚWIETLENIE Zawsze warto zapytać o produkty w naszym dziale handlowym pod numerem Na dzień dzisiejszy potrafimy sprowadzić 99% produktów z dziedziny elektryki i automatyki. W ciągłej ofercie sprzedaży posiadamy kilkanaście tysięcy artykułów najlepszych firm. Taka ilość powoduje niejednokrotnie konsternacje klientów, dlatego też nasi doradcy handlowi pomogą Państwu w wyborze produktów i poinformują o możliwościach i zastosowaniach. For many years we have been developing our electrical products wholesale. We supply large and small companies. Industrial customers and private individuals buy from us. Our warehouses are bursting with the number of articles that we offer. A small part of them is provided in our online shop at: NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE You can always ask about the products in our sales department calling At present, we are able to deliver 99% of the products in the field of electrical engineering and automation. For sale we have a continuous range of several thousand articles best companies. Such number of products may be troublesome therefore our consultants will help you select the products and inform about the possibilities and applications. OSPRZĘT ALARMOWY KABLE PRZEWODY ROZDZIELNIE SZAFY SYSTEMY SOLARNE SYSTEMY LED

11 GRUPY ZAKUPOWE purchasing group Czy zastanawiali się Państwo, dlaczego jesteśmy w stanie oferować tak dobre ceny? To dlatego, że od 12 lat jesteśmy aktywnie związani z dwoma grupami zakupowymi. Jedną ogólnopolską - INTER-ELEKTRO, drugą międzynarodową - IMELCO. Have you ever wondered why we are able to offer such good prices? That's because for 12 years we are actively involved with two purchasing groups : national/domestic - INTER-ELEKTRO and international - IMELCO. PURCHASING INTER-ELEKTRO grupa dystrybucyjna, została utworzona w celu reprezentowania wspólnych interesów hurtowni należących do niej. Obecnie do Grupy należy do ponad 30 hurtowni elektrycznych. Od 2004 r. Inter-Elektro jest jednym z dwunastu udziałowców międzynarodowej korporacji branży elektrycznej Imelco. INTER-ELEKTRO Distribution Group was formed to represent the common interests of warehouses belonging to the group. Currently belongs more than 30 electrical wholesalers belong to the Group. Since 2004, the Inter-Electro is one of twelve international corporation shareholders which belong to the Imelco electrical industry. IMELCO (International Marketing Electrical Corporation) jest największą międzynarodową grupą, zrzeszającą niezależnych sprzedawców branży elektrycznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele 18tu krajów Europy, Australii i Ameryki Północnej. Założona 20 lat temu grupa stanowi największą m i ę d z y n a r o d o w ą p l a t f o r m ę w s p ó ł p r a c y niezależnych hurtowni elektrycznych, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów z partnerami z różnych krajów, negocjowanie wspólnych warunków umów oraz wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju. INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. IMELCO ( International Marketing Electrical Corporation) is the largest international group uniting independent retailers in the electrical industry. It is composed of representatives from 18 countries in Europe, Australia and North America. Founded 20 years ago, the Group is the largest international platform for cooperation among independent electrical wholesalers, allowing them to establish contacts with partners from different countries, to negotiate common terms and conditions and laying out the strategic directions of development.

12 INTELIGENTNE BUDYNKI KNX intelligent buildings INTELLIGENT BUILDINGS Nasza firma uczestniczy w tworzeniu lepszej jakości życia, poprzez stosowanie systemu KNX - inteligentnych budynków. Standard KONNEX/KNX (dawniej EIB) to pierwszy na świecie otwarty standard zarządzania oraz kontroli urządzeń i budynków mieszkalnych. Pozwala na oszczędność czasu i energii, a przede wszystkim na podniesienie standardu i wygody przebywania we własnym domu. KNX jest systemem opartym na konwencji rozproszonej, dzięki czemu nie jest wymagana jednostka centralna. Każdy element magistralny, podłączony do instalacji, wyposażony jest w procesor i elementy niezbędne do samodzielnej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku awarii system - z wyjątkiem uszkodzonego elementu magistralnego - działa poprawnie. Our company is involved in creating a better quality of life through the use of KNX systemintelligent buildings. Standard KONNEX/KNX (formerly EIB) is the world's first open-standard management and control facilities and residential buildings. It allows you to save time and energy, and above all, to raise the standard and the convenience of staying in your own home. KNX is a system based on a distributed Convention, so that they do not need the head unit. Each element of the main is connected to the system and equipped with a processor and the elements necessary to work independently. Thanks to this solution, even in case of failure of the system (with the exception of the damaged main element) it works correctly.

13 SYSTEMY BMS BMS systems System zarządzania budynkiem (ang. BMS Building Management Systems) znajduje zastosowanie w budynkach biurowych czy przemysłowych. Celem działania tego s y s t e m u j e s t i n t e g r a c j a, k o n t r o l a, m o n i t o r o w a n i e, o p t y m a l i z a c j a i raportowanie. Obszarami działania mogą być: sieć teleinformatyczna, sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach, sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń, sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, a także d o w o l n e i n n e w y b r a n e e l e m e n t y podłączone do całej sieci. INTELLIGENT BUILDINGS Systemy BMS posiadają wiele funkcji bezpieczeństwa t.j.: symulacja obecności, system alarmowy i monitoring, system przeciwpożarowy, system kontroli dostępu, system zasilania UPS, złożony system personalizacji, i wiele innych. Building Management System (BMS called - Building Management Systems) is used in office buildings or industrial. The purpose of this system is integratation, control, monitoring, optimization and reporting. Areas of action are: data communication network, control of internal and external lighting depending on number of people in rooms, separate heating control rooms, control of ventilation, air conditioning and filtration, based on air quality parameters, as well as any other selected items connected to the network. BMS systems have many safety features, such as: presence simulation, alarm system and video surveillance, fire alarm system, access control system, UPS system, a complex system of personalization and many others.

14 Lapp Kabel Sp. z o.o. ul. Profesjonalna 1 Biskupice Podgórne Kobierzyce Tel Fax

15

16

17 xenergy System rozdzielnic z weryfikacją projektu konstrukcji System rozdzielnic niskiego napięcia xenergy jest to zintegrowany system rozdziału energii, opracowany z myślą o wykorzystaniu do zasilania infrastruktury, m.in. budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych o prądach do 5000 A. Powering Bussiness Worldwide

18 RURY, KTÓRYM SIĘ NIE OPRZESZ

19

20 DK - puszki odgałęźne stopień ochrony od IP 54 do IP 67, z przetłoczeniami metrycznymi pod dławnice lub bez przetłoczeń, z zaciskami lub bez zacisków, do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do zastosowań morskich, dla górnictwa, wodoszczelne oraz podtrzymujące funkcje podczas pożaru. KV - małe rozdzielnice możliwość montażu od 3 do 54 modułów aparatury, w dwóch stopniach ochrony IP 54 oraz IP 65, z zaciskami bezśrubowymi FIXCONNECT dla potencjałów N i PE lub bez zacisków, do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych, w wykonaniu z poliwęglanu również do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych. System obudów FP do 250 A obudowy wykonane z bardzo wytrzymałego mechanicznie poliwęglanu, stopień ochrony IP 66, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych, nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo, łączenie obudów nie wymagające narzędzi. Rozdzielnice skrzynkowe Mi do 630 A system umożliwiający łatwy montaż rozdzielnic o nieograniczonych wymiarach, skrzynki poliwęglanowe o stopniu ochrony IP 65, do zastosowań przemysłowych wewnętrznych i zewnętrznych, różnorodne wyposażenie dodatkowe. Dławnice wciskane o wielkościach od M16 do M40 i stopniu ochrony IP 55 lub IP 65, skręcane o wielkościach od M12 do M63 a także od Pg9 do Pg48 o stopniu ochrony od IP 65 do IP 67, bezhalogenowe i nie zawierające silikonu. i Hensel Polska Sp. z o. o Poznań ul. Dziadoszańska 10 Produkty sprawdzone w najtrudniejszych warunkach. tel.: 61 / tel.: 61 / fax: 61 /

21 Tmax series Emax series PSE series GENERATES POWER

22 NASI PARTNERZY our partners PARTNERS ANTCZAK BUDIMEX BAUSER poland CORRECT DELPHI DOSSCHE ENERGA EMG HALFEN JUTRZENKA colian KALISZANKA LASER-ATL MEYER poland NESTLE poland PRAT & WHITNEY SKANSKA TEKNIA WINIARY VAC AERO VOSSLOH DOBRY

23 NASI DOSTAWCY our suppliers ABB AEP AWEX ANLUX AAT ASTAT ATLANTIC BAKS BEMKO BITNER BD LUX BRILUX COMEX DOSPEL EATON EMOS ELEKTROKABEL ELGAL EPS SYSTEM ERGOM EG SYSTEM F&F GOVENA GP BATTERY GENERAL ELECTRIC HAUPA HAGER HENSEL HOLDBOX HELUKABEL KANLUX KOS KARTEL KOBI LAPP KABEL LUG LANSTER LUXI LEGRAND LUXIONA MEGAMAN NOARK OSPEL OEM AUTOMATIC OMRON OSRAM POLTRONIC PSP SP. Z o.o. PHILIPS REGITECH RITTAL RELPOL SCHNEIDER SIEMENS SIMET SCAME TT PLAST TWERD UTC FIRE&SECURITY WENGLOR ZENEX ZAMEL PARTNERS DOBRY

24 ul.dobrzecka Kalisz ul.dobrzecka Kalisz (English speaker) KALISZ 2014 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PRZEZ ELEKTRYK SP. Z O.O.

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków

X Targi Pracy i Praktyk dla Elektroników i Informatyków Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej - ELKA X Targi Pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK

2 dni Targów. każdego dnia inne firmy. szkolenia i warsztaty. spotkania z pracodawcami. katalog wystawców. Partner Złoty GDANSK 2 dni Targów każdego dnia inne firmy szkolenia i warsztaty spotkania z pracodawcami katalog wystawców Organizator partner strategiczny Partner Złoty GDANSK Organizator Board of european students of technology

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami. Polski Polski glosariusz ITIL, wersja 1.0, z dnia 15 grudnia 2011 oparty na angielskim glosariuszu, wersja 1.0, z dnia 29 lipca 2011 Glosariusz ITIL wraz ze skrótami Polski Niniejszy glosariusz można pobierać

Bardziej szczegółowo

Z historią w przyszłość

Z historią w przyszłość Z historią w przyszłość History continues Z historią w przyszłość History continues CEDET WSTĘP INTRODUCTION CEDET CEDET to unikatowy projekt odrestaurowania i rozbudowy zabytkowego budynku zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

HMR Doradztwo Strategiczne s.c.

HMR Doradztwo Strategiczne s.c. HMR Doradztwo Strategiczne s.c. Raport z realizacji badania pt. Weryfikacja trendów rozwojowych zachodzących w ramach kluczowych technologii przyszłości w Małopolsce wyznaczonych metodą foresightu w 2010

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ

WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE WYPADKI PRZY PRACY I PROBLEMY ZDROWOTNE ZWIĄZANE Z PRACĄ ACCIDENTS AT WORK AND WORK-RELATED HEALTH PROBLEMS Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo