INFORMACYJNY KATALOG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACYJNY KATALOG"

Transkrypt

1 KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008

2 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat zajmuje się pracami technicznymi z dziedziny instalacji elektrycznych. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza praca mówiła o nas samych. Z roku na rok staramy się działać, szybciej, lepiej i efektywniej, wdrażając nowoczesne technologie i rozwiązania. Mam nadzieję, że to właśnie Państwo skorzystacie z naszych usług, dołączając jednocześnie do wielkiego grona naszych zadowolonych klientów. Dear Sir Or Madam, Our company has been experienced In technical Works as far as electrical installations is concerned for many years. We put much effort to satisfy every single client. We are trying to work faster, better and much more effective introducing modern technologies and solutions. I hope you are the one to consider our services and join the group of our satisfied clients. Założyciel Elektryk sp. z o.o. Founder of Elektryk sp. z o.o. Józef Pilarczyk

3 ELEKTRYK SP. Z O.O. elektryk company Firma Elektryk Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo na rynku usług elektrycznych i elektronicznych. W zakres działalności firmy wchodzi szereg usług, od sprzedaży hurtowej części elektrycznych i elektronicznych, poprzez usługi instalacyjne, prefabrykację, aż po organizację szkoleń. COMPANY N a s z ą m i s j ę r e a l i z u j e m y p o p r z e z dostarczanie wszelkich niezbędnych elementów i podzespołów, zapewniamy doradztwo techniczne oraz wykonujemy niezbędne projekty. Przygotowujemy pełną dokumentację i prowadzimy serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny każdej naszej inwestycji. Jako producent oferujemy szafy rozdzielcze i rozdzielnice. Prefabrykujemy na zlecenie, według dostarczonych projektów lub projektujemy we własnym zakresie. Company Elektryk Sp. Z o.o. is developing quickly on the market of electronic and electric appliances and services. We deal with wholesale of electronic and electric parts, installation services and production of prefabricated materials, as well as courses organization. We are satisfied/delighted to deliver all necessary elements and components, we ensure technical consultancy and do projects. In addition, we prepare all documents and give warranty and postwarranty services. As a manufacturer we offer switchboxes and switchgears. We prefabricate to order according to delivered projects and design our own.

4 PRODUKCJA production PRODUCTION Prefabrykujemy szafy rozdzielcze i p r o j e k t u j e m y s y s t e m y a u t o m a t y k i. Dostosowujemy się do potrzeb każdego klienta. Wykonujemy dowolne szafy rozdzielcze według dostarczonych do nas projektów. P o s i a d a m y s z t a b p r a c o w n i k ó w technicznych, planistów, specjalistów inżynierów oraz wykwalifikowanych instalatorów. We prefabricate switchboxes and design automation systems. We adapt to needs of every single client. We are able to produce a switchbox of any kind on the basis of every delivered project. We employ well qualified technical staff, planners, engineers and installation fitters.

5 PLANOWANIE planning Opracowujemy projekty szaf rozdzielczych i instalacji elektrycznych oraz wdrażamy aplikacje automatyki w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne. Działając w oparciu o normy ISO przeprowadzamy skrupulatnie proces planowania, gwarantując już na tym etapie poprawny rozruch wykonanych urządzeń. PRODUCTION We design switchboxes and deal with automation and electricity wiring installation based on top and modern technical solutions. According to the standards of ISO we conduct planning process so as to guarantee adequate start made devices at this stage.

6 JAKOŚĆ quality PRODUCTION 100% QUALITY ISO 9001:2008 Współpracujemy z najlepszymi firmami produkującymi osprzęt do systemów automatyki przemysłowej (ABB, SCHNEIDER, SIEMENS), dlatego nasze produkty odznaczają się najwyższym stopniem jakości wykonania oraz wysokimi parametrami bezpieczeństwa. Posiadamy normę ISO 9001:2008 oraz certyfikaty bezpieczeństwa naszych produktów. Udzielamy Deklaracji Zgodności dla każdego z naszych produktów. We work with the Best companies producing accessories for industrial automation systems(abb, Schneider, Siemens), therefore our products have the highest degree of quality workmanship and high performance safety. We have ISO 9001:2008 and safety certifications of our products. We provide Declaration of Conformity for each of our products. High quality ABB components

7 KOMPONENTY components DOBÓR ROZDZIELNI selection of electrical switchboard DOBÓR I INSTALACJA PODSTAWOWYCH KOMPONENTÓW selection and installation of basic components PRODUCTION DOBÓR I INSTALACJA ZAAWANSOWANYCH KOMPONENTÓW selection and installation of advanced components INSTALACJA OKABLOWANIA installation of electrical wiring

8 INSTALACJE WYSOKOBUDŻETOWE high-budget installations OUR PROJECTS W roku 2013 Elektryk sp. z o.o. wygrywała wiele przetargów, udowadniając swoje możliwości handlowe. Inwestycje, jakie zostały nam powierzone, oszacowano na ponad 10 milionów złotych netto. I n s t a l o w a l i ś m y s y s t e m y z a s i l a n i a, m o n i t o r i n g u, o ś w i e t l e n i a, s y s t e m y nowoczesnej automatyki jak i nowoczesne systemy BMS (Building Management Systems) - inteligentnego zarządzania budynkiem. Chcielibyśmy Państwu przedstawić największe spośród wykonanych prac. In 2013 Elektryk Sp. z o. o. won many auctions, proving their commercial opportunities. Investments that have been entrusted to us estimated at over 10 million net. We installed power systems, monitoring, lighting, modern automation systems and m o d e r n s y s t e m s, B M S ( B u i l d i n g Management Systems) - an intelligent building management. We would like to present to you the greatest of all the work done. 10mln 10mln

9 NASZE REALIZACJE our projects CENTRUM ROZWOJOWO-BADAWCZE NESTLE POLAND - WINIARY W marcu 2013 rozpoczęliśmy inwestycję wartą ponad 5mln złotych, prowadząc prace instalacyjne we Wrocławskim Centrum Badawczo-Rozwojowym. Główny inwestor to znana międzynarodowa firma UTC Aerospace Systems. In December 2013 we completed an investment worth over 5 million, doing installation work in the Wroclaw Centre for Research and Development. The main investor is a well known international company UTC Aerospace Systems. Od roku 2010 na terenie fabryki Winiary, która należy do światowego koncernu Nestle, nasza ekipa prowadzi prace instalatorkie, montażowe oraz konserwacyjne. Zabezpieczamy systemy automatyki i utrzymania ruchu. Prowadzimy i rozbudowujemy instalcje elektryczne, podłączenia maszyn czy nowoczesnych systemów automatyki. Since 2010, in the Winiary factory, which belongs to the global Nestle company, our team has been conducting installation and maintenance. We are securing the automation systems and maintenance. We are expanding electrical systems, the connection of machines or modern automation systems. OUR PROJECTS W roku 2013 oddano nowy obiekt, jakim jest fabryka Meyer Tool Poland. Firma Elektryk miała przyjemność prowadzenia instalacji elektrycznych, budowy rodzielnic i wielu innych prac instalatorkich. In 2013 a new building was finished, which is Meyer Tool Poland factory. Elektryk conducted electrical installation, switchgear construction and many other installation work. MEYER TOOL POLAND - KALISZ Fabryka mebli Comforty (Com40) powierzyła nam realizację rozwojowych inwestycji elektrycznych. Do naszych zadań należało wykonanie sieci NN oraz zasilania, sieci utrzymania ruchu, oświetlenie hal, automatyki i wielu innych. Stale powierzane nam są nowe zadania. Comforty, the furniture factory, entrusted us with the implementation and development of electric investments. Our task was NN network performance and power, network maintenance, lighting halls, automation and many others. We are constantly given new tasks. FABRYKA COM 40 - COMFORTY

10 ZAOPATRZENIE HURTOWE wholesale supply SUPPLYING APARATURA ŁĄCZENIOWA Od wielu lat prowadzimy i rozwijamy naszą hurtownię artykułów elektrycznych. Zaopatrujemy wielkie i małe firmy. Kupują od nas odbiorcy przemysłowi i osoby prywatne. Nasze magazyny pękają w szwach od ilości artykułów jakie możecie Państwo u nas znaleźć. Niewielką część z nich udostępniliśmy w sklepie internetowym pod adresem: AUTOMATYKA OŚWIETLENIE Zawsze warto zapytać o produkty w naszym dziale handlowym pod numerem Na dzień dzisiejszy potrafimy sprowadzić 99% produktów z dziedziny elektryki i automatyki. W ciągłej ofercie sprzedaży posiadamy kilkanaście tysięcy artykułów najlepszych firm. Taka ilość powoduje niejednokrotnie konsternacje klientów, dlatego też nasi doradcy handlowi pomogą Państwu w wyborze produktów i poinformują o możliwościach i zastosowaniach. For many years we have been developing our electrical products wholesale. We supply large and small companies. Industrial customers and private individuals buy from us. Our warehouses are bursting with the number of articles that we offer. A small part of them is provided in our online shop at: NARZĘDZIA ELEKTRYCZNE You can always ask about the products in our sales department calling At present, we are able to deliver 99% of the products in the field of electrical engineering and automation. For sale we have a continuous range of several thousand articles best companies. Such number of products may be troublesome therefore our consultants will help you select the products and inform about the possibilities and applications. OSPRZĘT ALARMOWY KABLE PRZEWODY ROZDZIELNIE SZAFY SYSTEMY SOLARNE SYSTEMY LED

11 GRUPY ZAKUPOWE purchasing group Czy zastanawiali się Państwo, dlaczego jesteśmy w stanie oferować tak dobre ceny? To dlatego, że od 12 lat jesteśmy aktywnie związani z dwoma grupami zakupowymi. Jedną ogólnopolską - INTER-ELEKTRO, drugą międzynarodową - IMELCO. Have you ever wondered why we are able to offer such good prices? That's because for 12 years we are actively involved with two purchasing groups : national/domestic - INTER-ELEKTRO and international - IMELCO. PURCHASING INTER-ELEKTRO grupa dystrybucyjna, została utworzona w celu reprezentowania wspólnych interesów hurtowni należących do niej. Obecnie do Grupy należy do ponad 30 hurtowni elektrycznych. Od 2004 r. Inter-Elektro jest jednym z dwunastu udziałowców międzynarodowej korporacji branży elektrycznej Imelco. INTER-ELEKTRO Distribution Group was formed to represent the common interests of warehouses belonging to the group. Currently belongs more than 30 electrical wholesalers belong to the Group. Since 2004, the Inter-Electro is one of twelve international corporation shareholders which belong to the Imelco electrical industry. IMELCO (International Marketing Electrical Corporation) jest największą międzynarodową grupą, zrzeszającą niezależnych sprzedawców branży elektrycznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele 18tu krajów Europy, Australii i Ameryki Północnej. Założona 20 lat temu grupa stanowi największą m i ę d z y n a r o d o w ą p l a t f o r m ę w s p ó ł p r a c y niezależnych hurtowni elektrycznych, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów z partnerami z różnych krajów, negocjowanie wspólnych warunków umów oraz wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju. INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. IMELCO ( International Marketing Electrical Corporation) is the largest international group uniting independent retailers in the electrical industry. It is composed of representatives from 18 countries in Europe, Australia and North America. Founded 20 years ago, the Group is the largest international platform for cooperation among independent electrical wholesalers, allowing them to establish contacts with partners from different countries, to negotiate common terms and conditions and laying out the strategic directions of development.

12 INTELIGENTNE BUDYNKI KNX intelligent buildings INTELLIGENT BUILDINGS Nasza firma uczestniczy w tworzeniu lepszej jakości życia, poprzez stosowanie systemu KNX - inteligentnych budynków. Standard KONNEX/KNX (dawniej EIB) to pierwszy na świecie otwarty standard zarządzania oraz kontroli urządzeń i budynków mieszkalnych. Pozwala na oszczędność czasu i energii, a przede wszystkim na podniesienie standardu i wygody przebywania we własnym domu. KNX jest systemem opartym na konwencji rozproszonej, dzięki czemu nie jest wymagana jednostka centralna. Każdy element magistralny, podłączony do instalacji, wyposażony jest w procesor i elementy niezbędne do samodzielnej pracy. Dzięki takiemu rozwiązaniu w przypadku awarii system - z wyjątkiem uszkodzonego elementu magistralnego - działa poprawnie. Our company is involved in creating a better quality of life through the use of KNX systemintelligent buildings. Standard KONNEX/KNX (formerly EIB) is the world's first open-standard management and control facilities and residential buildings. It allows you to save time and energy, and above all, to raise the standard and the convenience of staying in your own home. KNX is a system based on a distributed Convention, so that they do not need the head unit. Each element of the main is connected to the system and equipped with a processor and the elements necessary to work independently. Thanks to this solution, even in case of failure of the system (with the exception of the damaged main element) it works correctly.

13 SYSTEMY BMS BMS systems System zarządzania budynkiem (ang. BMS Building Management Systems) znajduje zastosowanie w budynkach biurowych czy przemysłowych. Celem działania tego s y s t e m u j e s t i n t e g r a c j a, k o n t r o l a, m o n i t o r o w a n i e, o p t y m a l i z a c j a i raportowanie. Obszarami działania mogą być: sieć teleinformatyczna, sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym w zależności od stanu obecności osób w pomieszczeniach, sterowanie ogrzewaniem osobnych pomieszczeń, sterowanie wentylacją, klimatyzacją i filtracją w oparciu o parametry jakości powietrza, a także d o w o l n e i n n e w y b r a n e e l e m e n t y podłączone do całej sieci. INTELLIGENT BUILDINGS Systemy BMS posiadają wiele funkcji bezpieczeństwa t.j.: symulacja obecności, system alarmowy i monitoring, system przeciwpożarowy, system kontroli dostępu, system zasilania UPS, złożony system personalizacji, i wiele innych. Building Management System (BMS called - Building Management Systems) is used in office buildings or industrial. The purpose of this system is integratation, control, monitoring, optimization and reporting. Areas of action are: data communication network, control of internal and external lighting depending on number of people in rooms, separate heating control rooms, control of ventilation, air conditioning and filtration, based on air quality parameters, as well as any other selected items connected to the network. BMS systems have many safety features, such as: presence simulation, alarm system and video surveillance, fire alarm system, access control system, UPS system, a complex system of personalization and many others.

14 Lapp Kabel Sp. z o.o. ul. Profesjonalna 1 Biskupice Podgórne Kobierzyce Tel Fax

15

16

17 xenergy System rozdzielnic z weryfikacją projektu konstrukcji System rozdzielnic niskiego napięcia xenergy jest to zintegrowany system rozdziału energii, opracowany z myślą o wykorzystaniu do zasilania infrastruktury, m.in. budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych o prądach do 5000 A. Powering Bussiness Worldwide

18 RURY, KTÓRYM SIĘ NIE OPRZESZ

19

20 DK - puszki odgałęźne stopień ochrony od IP 54 do IP 67, z przetłoczeniami metrycznymi pod dławnice lub bez przetłoczeń, z zaciskami lub bez zacisków, do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, w tym do zastosowań morskich, dla górnictwa, wodoszczelne oraz podtrzymujące funkcje podczas pożaru. KV - małe rozdzielnice możliwość montażu od 3 do 54 modułów aparatury, w dwóch stopniach ochrony IP 54 oraz IP 65, z zaciskami bezśrubowymi FIXCONNECT dla potencjałów N i PE lub bez zacisków, do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych osłoniętych, w wykonaniu z poliwęglanu również do instalacji zewnętrznych nieosłoniętych. System obudów FP do 250 A obudowy wykonane z bardzo wytrzymałego mechanicznie poliwęglanu, stopień ochrony IP 66, do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych, przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych, nowoczesne i atrakcyjne wzornictwo, łączenie obudów nie wymagające narzędzi. Rozdzielnice skrzynkowe Mi do 630 A system umożliwiający łatwy montaż rozdzielnic o nieograniczonych wymiarach, skrzynki poliwęglanowe o stopniu ochrony IP 65, do zastosowań przemysłowych wewnętrznych i zewnętrznych, różnorodne wyposażenie dodatkowe. Dławnice wciskane o wielkościach od M16 do M40 i stopniu ochrony IP 55 lub IP 65, skręcane o wielkościach od M12 do M63 a także od Pg9 do Pg48 o stopniu ochrony od IP 65 do IP 67, bezhalogenowe i nie zawierające silikonu. i Hensel Polska Sp. z o. o Poznań ul. Dziadoszańska 10 Produkty sprawdzone w najtrudniejszych warunkach. tel.: 61 / tel.: 61 / fax: 61 /

21 Tmax series Emax series PSE series GENERATES POWER

22 NASI PARTNERZY our partners PARTNERS ANTCZAK BUDIMEX BAUSER poland CORRECT DELPHI DOSSCHE ENERGA EMG HALFEN JUTRZENKA colian KALISZANKA LASER-ATL MEYER poland NESTLE poland PRAT & WHITNEY SKANSKA TEKNIA WINIARY VAC AERO VOSSLOH DOBRY

23 NASI DOSTAWCY our suppliers ABB AEP AWEX ANLUX AAT ASTAT ATLANTIC BAKS BEMKO BITNER BD LUX BRILUX COMEX DOSPEL EATON EMOS ELEKTROKABEL ELGAL EPS SYSTEM ERGOM EG SYSTEM F&F GOVENA GP BATTERY GENERAL ELECTRIC HAUPA HAGER HENSEL HOLDBOX HELUKABEL KANLUX KOS KARTEL KOBI LAPP KABEL LUG LANSTER LUXI LEGRAND LUXIONA MEGAMAN NOARK OSPEL OEM AUTOMATIC OMRON OSRAM POLTRONIC PSP SP. Z o.o. PHILIPS REGITECH RITTAL RELPOL SCHNEIDER SIEMENS SIMET SCAME TT PLAST TWERD UTC FIRE&SECURITY WENGLOR ZENEX ZAMEL PARTNERS DOBRY

24 ul.dobrzecka Kalisz ul.dobrzecka Kalisz (English speaker) KALISZ 2014 WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE PRZEZ ELEKTRYK SP. Z O.O.

Rozdzielnice budowlane i gniazdowe

Rozdzielnice budowlane i gniazdowe Rozdzielnice budowlane i gniazdowe Rozdzielnice budowlane i gniazdowe firmy Hensel wykonywane są z lekkich i jednocześnie bardzo odpornych mechanicznie skrzynek poliwęglanowych o stopniu ochrony IP 65.

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH.

KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH. KATALOG LAKIEROWANYCH FRONTÓW MEBLOWYCH 2016 www.eurostyl-meble.com.pl SZANOWNY KLIENCIE Staramy się zadowolić gusta różnego rodzaju odbiorców, dlatego nasza oferta jest tak szeroka i ciągle wzbogacana

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy :

O NAS. Naszymi atutami jest doświadczenie, profesjonalizm, szybkość i skuteczność działania. Zapewniamy : ZAMKI KAPTUROWE O NAS Jesteśmy firmą handlową zajmująca się kompleksowym zaopatrzeniem dużych firm przemysłowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych oraz klientów indywidualnych w elementy złączne.

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black

rozwiązania profesjonalne / outdoor apply czarny / black czarny / black TEKNO to seria osprzętu elektroinstalacyjnego natynkowego, który przeznaczony jest przede wszystkim do zastosowania na zewnątrz ze względu na swoja szczelność - IP54. Oznacza to, że produkty są pyłoodporne

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments

Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments Narzędzia kosmetyczne Cosmetic and podiatry instruments Spis treści Table of contents Pincety kosmetyczne Cosmetic tweezers 7 Nożyczki kosmetyczne Cosmetic scissors 8 Cążki do paznokci Nail cutters 12

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

Our mission. Nasza misja

Our mission. Nasza misja Our mission and priority is to offer our customers products and services which will fulfil their expectations in terms of quality, reliability, design, price and punctuality. Nasza misja i nadrzędny cel

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

How much does SMARTech system cost?

How much does SMARTech system cost? 1. How much does an intelligent home system cost? With over six years of experience in construction of Intelligent Home Systems we have done a value analysis of systems and services usually purchased by

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl

We Bring Brands to Life. for online portfolio visit www.ms-design.pl We Bring Brands to Life for online portfolio visit www.ms-design.pl yetico producent styropianu styrofoam producer Świetliste logo zatopione w płaszczyznach plexi podkreśla innowacyjne podejście firmy

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 500x282x89 IP40 DATA-S MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w dużych obiektach użyteczności publicznej.

Bardziej szczegółowo

NAJPIĘKNIEJSZE CHOINKI TYLKO U NAS! THE MOST BEAUTIFUL CHRISTMAS TREES ONLY FROM US! SPRZEDAŻ HURTOWA WHOLESALE Plantacja Ale Choinki osiąga dużą wydajność dzięki zautomatyzowaniu uprawy, odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING

DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO DIVERSIFIED MONITORING OF EMERGENCY LIGHTING Wymiary Dimensions 252x462x99 IP40 DATA-S EASY MONITORING ROZPROSZONY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO System monitoruje prawidłową pracę zainstalowanych opraw oświetlenia awaryjnego w małych i średnich obiektach

Bardziej szczegółowo

Find out more about IRENA s products in our catalogue.

Find out more about IRENA s products in our catalogue. Glass Factory IRENA is one of the leading producers of glass products. We are proud of over 80 years of experience and tradition. Our offer covers the range of sodium glass products: tumblers and steamware,

Bardziej szczegółowo

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion

DM-ML, DM-FL. Auxiliary Equipment and Accessories. Damper Drives. Dimensions. Descritpion DM-ML, DM-FL Descritpion DM-ML and DM-FL actuators are designed for driving round dampers and square multi-blade dampers. Example identification Product code: DM-FL-5-2 voltage Dimensions DM-ML-6 DM-ML-8

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI

ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI ROZWIĄZANIA PRZYSZŁOŚCI Wysoka technologia do twoich usług Niezawodność i bezpieczeństwo Siedziba oraz miejsce prowadzenia działalności: Via Bologna, 9 04012 CISTERNA DI LATINA Tel. +39 06 9687 1088 Fax

Bardziej szczegółowo

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd.

Heron Machine & Electric Industrial Co., Ltd. 24 小时服务热线 : 400-088-3325 24 hours service hotline: 400-088-3325 TAKT Technology adres: Przedstawicielstwo w Polsce: TAKT Technology sp. z o.o. ul. Legionów 189 43-502 Czechowice-Dziedzice Tel. +48 601

Bardziej szczegółowo

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F

LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 LED WASHER 30x3W WHITE IP65 F7200171 Table of contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems

olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems p olswat modern innowacyjne systemy ogrodzeń innovative fencing systems montaż montaż materiał C.70.70.2.0550 C.70.70.3.0550 nr wzoru szerokość wysokość grubość Dostępne materiały: A - aluminium C - blacha

Bardziej szczegółowo

Window linings Effector Proxima Effect Window

Window linings Effector Proxima Effect Window Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window linings Effector Proxima Effect Window

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D

LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS LW-339 WITRAŻ LW-278 W LW-338 SERCE LW-171 W LW-322 LAMPIONY DIAMENTOWE DIAMOND GRAVELIGHTS LW-322 D LAMPIONY WITRAŻOWE STAINED GLASS GRAVELIGHTS 1 2 LW-338 SERCE LW-278 W wysokość (height) 195 mm 4 3 wysokość (height) 235 mm LW-339 WITRAŻ wysokość (height) 240 mm 5 LW-171 W wysokość (height) 245 mm LW-322

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW 20 /

KATALOG PRODUKTÓW 20 / KATALOG PRODUKTÓW 2017/2018 O firmie Przedsiębiorstwo MAX-POL to wiodący producent zniczy i wkładów w Polsce. Działa nieprzerwanie od 1985 roku i należy do grona prekursorów. Na ponad 30 letnią działalność

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet

karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet karta katalogowa CLEVEO CLEVEO datasheet inteligentna oprawa uliczna LED intelligent LED street luminaire www.lediko.com ZASTOSOWANIE AREAS OF APPLICATION oświetlenie miejskie municipal lighting oświetlenie

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus

Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Dane techniczne Technical data Données techniques Hawker perfect plus Hawker perfect plus, ogniwa PzS, z połączeniami śrubowymi, wymiary zgodnie z normami DIN/EN 60254-2 i IEC 254-2 Seria L PzS-cells Hawker

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984

PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU. Made in Poland PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 PRODUCENT PARKIETU I DESKI PODŁOGOWEJ OD 1984 ROKU Made in Poland www.klepki.pl PARQUET AND FLOORBOARD PRODUCER SINCE 1984 Firma Producent Parkietu Kazimierz Wiśniewski specjalizuje się w produkcji litego

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

FENCES.

FENCES. FARBEN UND STRUKTUREN STANDARDFARBEN RAL 6005 RAL 8017 RAL 8019 RAL 9005 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS Colors and structure...3 Palisade fences 80x20...4 Palisade fences 60x40...6 Palisade fences 20x20...8

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Zespół TruckLED. TruckLED team

Zespół TruckLED. TruckLED team TruckLED to marka stworzona z myślą o profesjonalistach i o wszystkich, którzy oczekują od produktów LED najwyższej jakości, odporności na czynniki zewnętrzne i niezawodności. Dobór najlepszych materiałów,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Fixtures LED HEDRION

Fixtures LED HEDRION K A R T Y K ATA L O G O W E Fixtures LED HEDRION Oprawy lampy LED Hedrion do zastosowań profesjonalnych Fixtures LED lamps Hedrion for professional applications NATRIUM Sp. z o.o. ul. Grodziska 15, 05-870

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF

ELF. system: pokój młodzieżowy / teenagers room MEBLE MŁODZIEŻOWE / YOUTH ROOM FURNITURE ELF 144 Nowoczesny system mebli młodzieżowych jest nie tylko funkcjonalny, ale także dzięki wzornictwu niezwykły. Sprawdza się nawet w najmniejszych pomieszczeniach. Poszczególne bryły mebli mają kształty

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS

Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Typ VME FOR THE MEASUREMENT OF VOLUME FLOW RATES IN DUCTS Rectangular volume flow rate measuring units for the recording or monitoring of volume flow rates Manual volume flow rate measuring Permanent volume

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS.

WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. WAREHOUSES ON THE A1. OPEN YOUR BUSINESS TO EVEN MORE BUSINESS. GOODMAN ŁÓDŹ LOGISTICS CENTRE Up to 8,600 sqm of modern logistics space with excellent conditions for warehousing, distribution and light

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża

P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża P.W.U.H PLAST-ROL Spółka Jawna J.J. Kałuża Adres: Pocztowa 16 64-918 Lotyń woj. wielkopolskie P.W.U-H PLASTROL is dynamically developing a family company in the sector of electronic equipment and plastic

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES

PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC BOXES PUSZKI HERMETYCZNE HERMETIC OXES Puszki hermetyczne znajdują szerokie zastosowanie w instalacjach natynkowych a w szczególności w instalacjach zewnętrznych tam gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony.

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS

PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS PARASOLE WEDDINGUMBRELLAS WESELE KOMUNIA PRZEDSTAWIENIE SESJA FOTOGRAFICZNA PRZYJĘCIE BAL PRZEBIERAŃCÓW WEDDING FIRST HOLY COMMUNION PERFORMANCE PHOTOGRAPH SESSION PARTY COSTUME BALL MARIBOUTIQUE - konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban.

Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban. Radosław Lont, CN, CNXDA Ericpol Telecom Sp. z o.o. radoslaw.lont@ericpol.com Tel.: 663441360 Agile Software Development. Zastosowanie metod Scrum i Kanban. Ericpol kilka słów o Polska firma informatyczna

Bardziej szczegółowo