Wielkopolska in action

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkopolska in action"

Transkrypt

1 Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE WIELKOPOLSKA

2 Wielkopolska in action Wydawca / Published for: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Marshal Office of the Wielkopolska Region in Poznań Koncepcja / Concept: Smartlink Projekt graficzny / Graphic design and layout: Morski Studio Graficzne Redakcja i koordynacja / Editing and Project management: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz Teksty / Texts: Jerzy Gontarz, Andrzej Szoszkiewicz, Iwona Połoz, Izabela Rutkowska, Agata Rokita Zdjęcia / Photos: Janusz Tatarkiewicz, Maciej Zakrzewski, Jerzy Gontarz, benficjenci / EU grant recipients Tłumaczenie / English translation: Agnieszka Rybacka, Tomasz Miler

3 Wstęp / Introduction Wielkopolska w akcji Wielkopolska in action Jak się zmieniła Wielkopolska w ciągu kilku ostatnich lat? Jaki wpływ na te zmiany miały fundusze unijne dostępne w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata ? Zapraszamy do podróży szlakiem projektów. Na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) dostaliśmy początkowo 1,27 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (EFRR). W regionie ogłoszono 55 konkursów dotacji, których budżet przekroczył 3,94 mld zł. Beneficjenci złożyli 5,4 tys. wniosków, ubiegając się o kwotę ok. 8,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE dla 1880 podpisanych umów wynosiła w październiku 1,07 mld euro (4,77 mld zł). Zakończyła się już realizacja 1143 projektów, w których suma dotacji UE to 922 mln zł. Zweryfikowano prawie 6 tys. wniosków o płatność, przekazując beneficjentom 2,5 mld zł z UE, w tym 1 mld zł w postaci zaliczek. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny jest sprawnie realizowany potwierdza to czołowa pozycja regionu w ogólnopolskich rankingach wykorzystywania funduszy UE. Dzięki tym dobrym wynikom Wielkopolska otrzyma na WRPO dodatkowo 60 mln euro. Pieniądze trafią między innymi do przedsiębiorców (14,5 mln euro), na rozbudowę lotniska (6,3 mln euro) oraz internet szerokopasmowy (38 mln euro). Trwa realizacja 33 kluczowych dla regionu projektów, na które przeznaczono ponad 1,3 mld zł dotacji z Brukseli. Inwestujemy m.in. w internet szerokopasmowy, drogi, pociągi elektryczne, ochronę środowiska, szkoły wyższe i szpitale. How has the Wielkopolska region changed in recent years? To what extent were these changes induced by the EU funds from the Wielkopolska Regional Operational Programme? You are welcome to embark on a journey through the projects we implemented. In the beginning, we received EUR 1.27 billion from the European Regional Development Fund for the implementation of the Wielkopolska Regional Operational Programme. Fifty-five grant competitions were announced, the budget of which exceeded PLN 3.94 billion. Beneficiaries filed 5.4 thousand applications for about PLN 8.5 billion. In October, the EU funding for 1880 signed contracts amounted to EUR 1.07 billion (PLN 4.77 billion) projects have already been completed, the EU funding for which totalled PLN 922 million. Almost 6 thousand payment applications were verified. As a result, beneficiaries received PLN 2.5 billion from the EU, including PLN 1 billion in advanced payments. The Wielkopolska Regional Operational Programme is being implemented efficiently, which is proved by the region s leading position in all-poland EU funds implementation ranking. Owing to this outstanding performance, the Wielkopolska region will receive an additional amount of EUR 60 million for the Wielkopolska Regional Operational Programme. The financial resources will be allocated to entrepreneurs (EUR 14.5 million), for the expansion of the airport (EUR 6.3 million) and broadband internet (EUR 38 million). Thirty-three projects that are crucial for the region are being implemented, which is possible due to the subsidies from Brussels totalling PLN 1.3 billion. We invest the financial means in broadband internet, roads, electric trains, environment protection, universities and hospitals. Our region is also the leader in implementing two Community initia- Nasz region jest też liderem we wdrażaniu dwóch inicjatyw wspólnotowych: JEREMIE i JESICCA. Prawie 1000 przedsiębiorców skorzystało już z poręczeń i pożyczek (na 100 mln zł) finansowanych z JEREMIE. Do końca 2015 r. takie wsparcie uzyska 7 tys. firm. O pieniądze z inicjatywy JESSICA (300 mln zł) ubiega się 12 projektów rewitalizacji, a trzy (w Poznaniu i Lesznie) już się rozpoczęły. Wśród realizowanych projektów są przedsięwzięcia duże, warte kilkaset milionów złotych, jak i niewielkie których wartość wyniosła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszystkie jednak przyczyniają się do poprawy wizerunku naszego regionu i wpisują się w główny cel programu: wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Przekonują o tym konkretne przykłady projektów z całego regionu, które pogrupowaliśmy według obszarów wsparcia. Niniejsza publikacja to swego rodzaju przewodnik po projektach. Pokazuje, jak wiele już zrobiono i jak dużo się zmieni w najbliższych latach. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego: Beneficjenci solidnie przygotowali wnioski i realizują ciekawe projekty. To rezultat naszej strategii wdrażania WRPO postawiliśmy na jakość projektów, ich efektywność i skalę oddziaływania. Chyba sporo się nauczyliśmy w ciągu tych siedmiu lat korzystania z funduszy UE. Poprawiła się terminowość i standard wykonywanych prac. Wielkopolska staje się atrakcyjniejsza dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Zapraszam do zapoznania się z przykładami projektów one pokazują, jak się zmienia nasz region. Leszek Wojtasiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego: Strategia rozwoju województwa precyzuje, że Wielkopolska ma być regionem zintegrowanym i konkurencyjnym. Na półmetku realizacji programu mogę powiedzieć, że zmierzamy we właściwym kierunku, budując sukces małymi krokami. Wspieramy inwestycje prorozwojowe: poprawę stanu kolei i dróg, wzrost poziomu innowacyjności gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości. Wielkopolska znana jest z gospodarności i przedsiębiorczości, a od niedawna marką naszego regionu staje się kreatywność i nowatorskie pomysły w zakresie wykorzystania unijnych funduszy. Realizujemy inicjatywy JEREMIE i JESSICA, dzięki którym jesteśmy liderem we wdrażaniu pożyczek na inwestycje. tives: JEREMY and JESSICA. Almost 1000 entrepreneurs have already used the guarantees and loans (to the amount of PLN 100 million) funded from JEREMIE. It is estimated that by the end of 2015, 7 thousand firms will have received this assistance. Moreover, 12 region regeneration schemes have applied for subsidies from the JESSICA( PLN 300 mln) initiative and three of them have already been initiated. Among the implemented projects, there are both large ones, worth several hundred zlotys, and smaller ones, the value of which amounted to tens of thousands zlotys. However, they all improve the image of our region and contribute to the main objective of the programme: increase the development potential of the Wielkopolska region to boost competitiveness and job creation. This is proved by specific examples of projects carried our throughout the whole region, which we grouped by funds areas. This publication will guide you through the projects. It shows how much has been achieved and how much will change in the years ahead. Marek Woźniak, marshal of the Wielkopolska province: The beneficiaries prepared their applications meticulously. Projects they implement are very interesting. This is a result of our Wielkopolska Regional Operational Programme implementation strategy we placed emphasis on the quality of the projects, their effectiveness and impact. We learned a lot throughout the seven years of using the EU funds. Now, we are better at keeping deadlines. We also provide higher standard of works. The Wielkopolska region is becoming a more attractive place for our citizens, investors and tourists. You are welcome to acquaint yourself with the examples of the projects they show what changes are taking place in our region. Leszek Wojtasiak, deputy marshal of the Wielkopolska province: The province development strategy specifies that Wielkopolska is supposed to become an integrated and competitive region. Halfway through the period of project implementation, it is safe to say that we are heading in the right direction, achieving success slowly but surely. We support development-oriented investments: improving the state of railways and roads, facilitating economy innovation and development of entrepreneurship. The Wielkopolska province is famous for being economical and resourceful and it is the creativeness and innovative ideas with regard to EU funds implementation that have become the trademark of our region. We implement the JEREMY and JESSICA programmes, thanks to which we are the leader in using investment loans. 4 5

4 6 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs

5 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Laboratorium innowacji Korzystając z funduszy UE, spółka opracowuje i wdraża nowe testy m.in. do diagnostyki predyspozycji genetycznych do zachorowania na raka jelita grubego i prostaty, a także do badań na obecność mikroorganizmów przenoszonych przez kleszcze. Nowe metody wymagają stałego unowocześniania bazy aparaturowej. Dlatego Laboratorium Poznańskie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. to przykład firmy, która innowacji dynamicznie się rozwija dzięki wdrażanym innowacjom. postaraliśmy się o wsparcie (ponad 800 tys. zł) z WRPO na projekt rozbudowy laboratorium. Nowe stacje robocze do wykonywania badań genetycznych pozwolą na automatyzację niektórych procesów mówi Jacek Wojciechowicz, prezes Centrum Badań DNA i wiceszef notowanej na NewConnect grupy kapitałowej Inno-Gene SA. Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 1,5 mln zł. Centrum Badań DNA w 2011 r. rozpoczęło prace nad poszerzeniem oferty o weterynaryjne testy genetyczne. Knowledge in a particle The laboratory boasts the state-of-the-art equipment, which makes it possible to diagnose cervical and bowel cancer, HIV infection and to detect viruses causing hepatitis B and C and bacteria causing arthritis, sinusitis, tuberculosis, and meningitis. The GenMed Molecular Diagnostics Laboratory, non-public health care centre, specializes in research on human DNA genotyping. This high-tech laboratory equipment and the technological line for molecular research enable us to diagnose pathogens and to assess predisposition to genetic diseases, says Wojciech Łuczak, a coowner of the company. The use of the state-of-the-art molecular biology methods allows us to detect even the smallest amounts of pathogenic factors more quickly and to determine their potential cancerogenicity, he adds. The laboratory received PLN 234,663 from the European Regional Development Fund. 8 9

6 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Wymiary sukcesu Wymiary sukcesu GRILTEX Polska Sp. z o.o. zajmuje się produkcją geokompozytów, czyli tworzyw sztucznych do izolacji podziemnych części konstrukcji inżynierskich. Nasze produkty dostarczamy m.in. na budowy dróg, mostów, stadionów czy parkingów podziemnych. W Polsce nie ma odcinka autostrady, na którym nie byłoby wyrobów izolacyjnych W Złotkowie pod Poznaniem, dzięki dofinansowaniu z WRPO, powstała nowa siedziba spółki wraz halą produkcyjną i linią technologiczną. i drenażowych ze Złotkowa mówi Roman Puchyła, prezes firmy. Na zamówienie firma przygotowuje folie o dużych wymiarach, które służą np. jako izolacja pod zbiorniki wodne, składowiska śmieci czy na wałach przeciwpowodziowych. GRILTEX należy do liderów w pozyskiwaniu funduszy UE na swoje 3 projekty z WRPO zdobył prawie 1,5 mln zł. Measure of success GRILTEX Polska Sp. z o.o. produces geocomposites: plastics isolating the underground elements of engineering structures. Our products are used for example in the construction of roads, bridges, stadiums or underground car parks. Every motorway in Poland is equipped In Złotkowo, a town near Poznań, a new company seat, with a production hall and a production line, has been built owing to the Wielkopolska Regional Operational Programme subsidy. in insulating and drainage products from Złotkowo, says Roman Puchyła, the company s CEO. The company also produces large-size foil for water bodies, landfills or levees to order. GRILTEX has been one of the most successful companies in receiving the EU subsidies - it has acquired nearly PLN 1.5 million from the Wielkopolska Regional Operational Programme

7 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Nowoczesny Klaster Spożywczy W 2010 r. otrzymał 840 tys. zł z RPO na realizację projektu Wdrożenie nowoczesnych technologii IT oraz ICT, służących podniesieniu jakości sprzedaży, promocji oraz komunikacji w Klastrze Spożywczym. Wdrożymy projekt budowy wirtualnej giełdy towarowej, która zajmie się nowymi technikami sprzedaży na miarę XXI wieku. Nowoczesny Klaster Spożywczy Południowej Klaster Wielkopolski powstał w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania firm z branży spożywczej. Spożywczy W pierwszej fazie do platformy będą miały dostęp firmy z klastra, ale rozwiązania informatyczne w postaci aukcji, przetargów czy działań sprzedażowych będą otwarte dla wszystkich. Zakupiony przez nas sprzęt teleinformatyczny ma taką skalę i siłę mocy, że przewidujemy wprowadzanie kolejnych rozwiązań mówi Andrzej Spychalski, koordynator klastra. Modern Food Cluster In 2010, the cluster was granted PLN 840,000 from the Regional Operational Programme for a project Implementing modern IT and ICT technologies to increase sales quality, promotion and communication in the Food Cluster. Southern Wielkopolska Food Cluster is an answer to the needs and expectations of food companies. We are going to implement a project of building a virtual commodities exchange, which will promote new, space-age selling techniques. In the first phase, the access to the platform will be granted only to the cluster companies, but IT solutions in the form of auctions, tenders and sales activities will be accessible to the public. The purchased ICT equipment can be used on such a scale and is so efficient that we are planning to introduce further solutions, says the cluster coordinator, Andrzej Spychalski

8 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs W stronę innowacyjności W stronę Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie innowacyjności wspiera młode i innowacyjne firmy w regionie. W Inkubatorze preferowane będą start-upy założone przez studentów albo naukowców, którzy chcą skomercjalizować swoją działalność. Przedsiębiorcom wynajmiemy pomieszczenia na preferencyjnych warunkach mówi Alicja Szczepińska, prezes Leszczyńskiego Centrum Biznesu. Ambicją Inkubatora w Lesznie jest także zgromadzenie w jednym miejscu jak największej liczby instytucji otoczenia biznesu. Pozwoli to na większą specjalizację świadczonych usług oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb lokalnych firm. Budowa Inkubatora w Lesznie jest nową inicjatywą w subregionie, która z pewnością podniesie konkurencyjność i innowacyjność firm w tej części Wielkopolski. Na budowę obiektu Leszczyńskie Centrum Biznesu otrzymało ponad 3,5 mln zł z UE. Towards innovation The Incubator helps mainly start-ups established by students and researchers, who would like to commercialize their business activities. We rent premises to entrepreneurs on preferential terms, says Alicja Szczepańska, president of the Leszno Business Center. Leszno Leszno Business Incubator supports young and innovative companies in the region. Incubator aims at gathering as many business-related institutions as possible. It will allow for a greater specialization of the services provided, so they could better suit the local companies needs. The development of Leszno Incubator is a new initiative in Leszno subregion, which will surely increase competitiveness and innovation of companies in this part of Wielkopolska. Leszno Business Center has been granted PLN 3.5 million from the EU for the construction of the facility

9 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Wiedza zawarta w cząsteczce Nowoczesna aparatura, którą dysponuje laboratorium pozwoli na diagnozowanie m.in. raka szyjki macicy, raka jelita grubego i zakażenia wirusem HIV oraz na wykrywanie wirusów powodujących wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz C, a także bakterii wywołujących zapalenie stawów, zapalenie zatok, gruźlicę, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych. Wiedza zawarta NZOZ Laboratorium Diagnostyki w Molekularnej cząsteczce GenMed specjalizuje się w badaniach z zakresu genotypowania ludzkiego DNA. Zakup nowoczesnej aparatury laboratoryjnej oraz linii technologicznej do badań molekularnych umożliwia nam diagnostykę patogenów chorobotwórczych oraz ocenę predyspozycji do chorób genetycznych mówi Wojciech Łuczak, współwłaściciel firmy. Stosowanie nowoczesnych metod biologii molekularnej pozwala na możliwie najwcześniejsze wykrywanie nawet małych ilości czynników chorobotwórczych oraz określanie ich potencjalnej zdolności wywoływania nowotworów dodaje. Na zakup aparatury laboratorium otrzymało 234,7 tys. zł z EFRR. Knowledge in a particle The laboratory boasts the state-of-the-art equipment, which makes it possible to diagnose cervical and bowel cancer, HIV infection and to detect viruses causing hepatitis B and C and bacteria causing arthritis, sinusitis, tuberculosis, and meningitis. The GenMed Molecular Diagnostics Laboratory, non-public health care centre, specializes in research on human DNA genotyping. This high-tech laboratory equipment and the technological line for molecular research enable us to diagnose pathogens and to assess predisposition to genetic diseases, says Wojciech Łuczak, a coowner of the company. The use of the state-of-the-art molecular biology methods allows us to detect even the smallest amounts of pathogenic factors more quickly and to determine their potential cancerogenicity, he adds. The laboratory received PLN 234,700 from the European Regional Development Fund

10 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Design w centrum miasta Design W starej, XIX-wiecznej drukarni przy w ul. Zwierzynieckiej centrum w Poznaniu powstaje Wielkopolskie Centrum Designu. miasta Placówka będzie pełnić funkcję inkubatora przedsiębiorczości, ośrodka szkoleniowo-doradczego i parku technologicznego dla firm sektora kreatywnego z całej Wielkopolski. Centrum będzie świadczyć m.in. usługi w zakresie zarządzania designem, dostarczać informacji na temat projektowania i zapewniać dostęp do innowacyjnych rozwiązań, które pomogą firmom w rozwoju i wejściu na nowe rynki. Prowadzone są prace remontowe we wnętrzu budynku. Trwają przygotowania do budowy sieci odwadniającej i montażu konstrukcji dachu. Oczyszczana jest także elewacja budynku. Projekt o wartości ponad 32,5 mln zł realizuje spółka Pro Design. Przedsięwzięcie dofinansowane jest kwotą ponad 15,8 mln zł. Design in the city centre The institution will be a mine of enterprise, a training-advisory centre and a technological park for the creative industry companies from the entire Wielkopolska province. Its services will include for instance design management. It will also provide information on The old printing house, dating back to the 19th century and located at Zwierzyniecka Street, will house the Design Centre of the Wielkopolska region. designing and ensure access to innovative solutions that will help companies develop and enter the market. Renovation works are being carried out inside the building and preparations are under way to set up a drainage system and build roof structure. Moreover, the building s elevation is being cleaned. The project, which is worth PLN 32.5 million, will be completed by the Pro Design company

11 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Wyprzedzić konkurencję Wyprzedzić Kupując największą wtryskarkę w Polsce, firma KON-PLAST po raz kolejny wyprzedziła konkurencję na rynku wyrobów z tworzyw sztucznych. Zakład od początku specjalizował się w wyrobach z tworzyw sztucznych dla lokali handlowych. W 2002 r. pierwszy w Polsce wprowadził listwy cenowe dla sieci supermarketów. Dzięki zakupowi ogromnej wtryskarki (siła zamykania matrycy 4000 t.) chińskiej firmy Haitian, KON-PLAST uruchomił produkcję wielkogabarytowych skrzyniopalet używanych do transportu i przechowywania owoców i warzyw. Wartość dotacji z WRPO wyniosła 2,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 500 tys. z budżetu państwa. Tradycyjne drewniane palety zastępowane są przez palety z tworzyw sztucznych mówi Henryk Kamiński. Są to wyroby bardzo wytrzymałe, a gdy się zużyją, poddawane są recyclingowi. Większość skrzyniopalet zostaje w Polsce. Głównymi odbiorcami są producenci owoców polskiego zagłębia sadowniczego. Out-marketing the competition The company was specialized from the very beginning in producing plastic products for commercial units. In 2002, it was the first company in Poland to introduce price strips to supermarkets. Buying a large injection moulding machine (clamping force - 4,000 tons), Buying the biggest injection moulding machine in Poland, KON-PLAST has once again out-marketed its competition on the plastics market. produced by a Chinese Haitian, enabled KON-PLAST to start a production of large size box pallets used for transport and storage of fruit and vegetables. The subsidies from the Wielkopolska Regional Operational Programme amounted to PLN 2.8 million. Traditional wooden pallets are being replaced by plastic pallets, says Henryk Kamiński. They are very durable and, when worn out, they can be recycled. The majority of box pallets stay in Poland. The main clients are fruit growers from the Polish horticulture region

12 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Precyzyjne powłoki Dzięki temu zakupiono innowacyjny sprzęt, którym dysponują tylko Precyzyjne nieliczne ośrodki na świecie. Komplementarny projekt, związany z uruchomieniem urządzenia do szlifowania powłok napylanych (plazmowo i metodą HVOF), to kolejny krok w kierunku zaspokajania popytu wymagających klientów z branży lotniczej na powłoki Ponad powłoki 1,2 mln zł z RPO firma Vac Aero otrzymała na realizację dwóch projektów. ochronne wykończone z zachowaniem rygorystycznych warunków geometrii, chropowatości i wymiarów napylanych części przekonuje Tomasz Krążyński, dyrektor generalny Vac Aero Kalisz. Zakup systemu do napylania naddźwiękowego umożliwił umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy jako wiodącego polskiego dostawcy specjalistycznych powłok nakładanych na pracujące elementy silników samolotowych. Precise coating Vac Aero has received over PLN 1.2 million from the Regional Operational Programme for two projects. The funds have been spent on innovative equipment, which is used only in a few places in the world. This complementary project, introducing a plasma and HVOF spray coatings, is the next step aiming at providing demanding aviation industry clients with protective coating produced according to the most stringent geometric, roughness and measurement conditions of the coated parts, says Tomasz Krążyński, chief executive officer of Vac Aero. The company strengthened its position as a competitive business and a leading Polish supplier of specialized coating applied on the working plane engine parts when it purchased the system of ultrasonic coating

13 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Okna i drzwi z rozmachem Firma specjalizuje się w produkcji okien i drzwi m.in. z drewna dębowego, mahoniowego i sosnowego. Zrealizowała dwa projekty, które pozwoliły na zakup trzech specjalistycznych urządzeń dwóch maszyn unicontrol oraz centrum do obróbki drewna sterowanego numerycznie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł. Dofinansowanie z unijnych funduszy wyniosło ponad 2,5 mln zł. Okna i drzwi Drewniane okna, żaluzje i drzwi z firmy stolarskiej pod Rawiczem znaleźć można na Cyprze, w Grecji, we Francji i w Niemczech. Maszyny pozwalają nam na jeszcze dokładniejszą pracę. O połowę skrócił się czas produkcji. Dzięki tym urządzeniom staliśmy się bardziej konkurencyjni na niemieckim rynku tłumaczy Robert Kowalski, współwłaściciel firmy. Ze względu na wysoką jakość wyroby firmy cenione są nie tylko w Europie, ale także w Azji, Australii i Ameryce Północnej. Window frames and doors on a grand scale The company specializes in the production of window frames and doors from oak, mahogany and pinewood. The two projects the company completed enabled it to buy three specialist machines: two unicontrol machines and a numerically controlled timber processing centre. The undertaking is worth over PLN 4 million, including the EU funding, amounting to over 2.5 million. Wooden window frames, blinds and doors produced by the carpentry firm located near Rawicz may now be found in Cyprus, Greece, France and Germany. The machines enabled us to be even more precise and to shorten the production time by half. They made us more competitive on the German market, explains Robert Kwiatkowski, one of the company s owners. Due to their high quality, our products are highly valued not only in Europe but also in Asia, Australia and North America

14 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Innowacyjni przeciwko pożarom Innowacyjni przeciwko pożarom Największe drzwi przeciwpożarowe na świecie wyprodukowano niedawno w firmie NGR Technologie w Grodzisku Grodziska spółka to jedna z pięciu firm na świecie zajmujących się produkcją drzwi przeciwpożarowych. Zakup nowoczesnego urządzenia służącego do scalania materiałów tworzących zaporę przeciwogniową pozwolił jej na podniesienie konkurencyjności na rynku, poprawę estetyki produktów oraz terminowości dostaw. Wielkopolskim. Drzwi o szerokości 28 m i 70 m wysokości zamówiły u nas Międzynarodowe Targi Poznańskie. Mogliśmy podjąć się tego zadania dzięki nowej linii produkcyjnej mówi Iwona Gajda, dyrektor ds. logistyki w NGR Technologie. Całkowita wartość projektu wyniosła 2,4 mln zł. Dofinansowanie z EFRR to 1,2 mln zł Innovative fire safety solutions The company located in Grodzisk Wielkopolski is one of the five companies in the world that produce fire doors. Owing to the purchase of the state-of-the-art machine that blends materials creating a firewall, the company s competitiveness on the market increased, the aesthetic qualities of the products were enhanced and the deliveries are made on time. The biggest fire doors in the world have recently been produced in the NGR Technologies company in Grodzisk Wielkopolski. The 28-metre-wide and 70-metre-high doors were ordered by the Poznań International Fair. We were able to take on this task thanks to our new production line, says Iwona Gajda, logistics director of NGR Technologies. The total cost of the project amounted to PLN 2.5 million and the funding from the European Regional Development Fund totalled PLN 1.2 million

15 28 Drogi / Roads

16 Drogi / Roads Europejska droga na początek Europejska droga na Dzięki nowej drodze podróżujący początek do i z Poznania zyskają w Gostyniu alternatywne połączenie. Projekt realizowany przez samorząd miasta przewiduje m.in. budowę mostu na rzece Kani. Inwestycja zakłada również budowę kanalizacji deszczowej i montaż oświetlenia. Po stronie północnej drogi ma powstać ścieżka rowerowa z kostki betonowej, a po stronie południowej chodnik. To bardzo ważna inwestycja dla Gostynia. Poprawi ona płynność i bezpieczeństwo ruchu w mieście. Budowa tej drogi to największa w naszym mieście inwestycja dofinansowana ze środków europejskich. Aby ten fakt docenić, Rada Miejska Gostynia zadecydowała o nadaniu nowej ulicy nazwy Europejska. Mamy nadzieję, że to dopiero początek europejskich dróg w naszym mieście mówi Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia. Na realizację tej inwestycji gmina Gostyń otrzymała dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł. Wkład własny samorządu to 4 mln zł. European-standard road for a start The project implemented by the local government includes the construction of a bridge on the Kania River and the construction of a stormwater drainage system as well as installation of lighting. To the north off the road, a bike lane will be built from concrete cobble, and to the south, a pavement. Thanks to a new road, people travelling to and from Poznań will gain an alternative connection in Gostyń. This is an extremely important investment for Gostyń. It will improve the flow of traffic and enhance traffic safety. The construction of this road is the biggest investment that is partially EU-funded. Therefore, the Town Council of Gostyń decided to name the new road Europejska. We hope that there will be more European roads in our town, says Jerzy Kulak, the Mayor of Gostyń. The funding that the commune received for the completion of the project amounted to PLN 3.5 million, whereas the local-government s own contribution totalled PLN 4 million

17 Drogi / Roads Stara droga jak nowa Trwa budowa mostu w Morawinie. Gotowa jest już kanalizacja pod skrzyżowaniem w Goliszewie. Kompleksowa modernizacja dróg wybudowanych w latach 70. rozpoczęła się w 2010 r., a jej zakończenie planowane jest na rok Remont przyczyni się do poprawy Stara droga W powiecie kaliskim pojedziemy po porządnych drogach. Modernizowane jak trasy Koźminek nowa Morawin Goliszew oraz Goliszew Zbiersk. bezpieczeństwa jazdy w tym rejonie mówi Leszek Sarzyński, dyrektor Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Ułożono nową nawierzchnię na ponad dziewięciu kilometrach remontowanej trasy. Wybudowano nowe chodniki i poszerzono już istniejące. Powstały zatoki autobusowe i przepusty pod jezdnią. Wykonano oznakowanie poziome drogi. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 25 mln zł. Wartość dofinansowania to 19 mln zł. New old road Bridge in Morawina is being built. The drainage system beneath the crossroads in Goliszewo has been completed. Comprehensive modernization of roads built in the 1970s started in It is planned to be completed in The modernization will contribute to the increase of driving safety in this area, says Leszek Sarzyński, head of the Road Department in the District Starosty in Kalisz. Good-quality roads in the Kalisz district. Modernized routes: Koźminek Morawin Goliszew and Goliszew Zbiersk. New pavement was placed on over nine kilometres of the modernized road. New sidewalks were built, while the existing ones were extended. Bus bays and passes under roadways were constructed. Traffic marking was also introduced. Total value of the project is over PLN 25 million. The subsidy value amounts to PLN 19 million

18 Drogi / Roads Równa droga łączy Drogę przebudowano w 2009 r. w ramach realizacji partnerskiego projektu gminy Zaniemyśl i powiatu Średzkiego. Wyremontowano odcinek drogi o łącznej długości 4,401 km. Wykonano prace o wartości ponad 2,4 mln zł. Inwestycja dofinansowana została kwotą ponad 1,2 mln zł z WRPO. Równa Na odcinku drogi z Zaniemyśla do droga Czarnotek nie ma wybojów łączy ani nierówności. Pokrył je gładki asfalt. Na odcinku drogi Zaniemyśl Czarnotki położono nową nawierzchnię asfaltową. Wykonaliśmy zjazdy i wjazdy do nieruchomości oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi. Pobudowano też nowe chodniki wzdłuż trasy, zatoki postojowe dla samochodów osobowych oraz kanalizację deszczową. Dzięki temu poprawiły się komfort i bezpieczeństwo jazdy na drodze łączącej dwie miejscowości mówi Honorata Jaskólska z Urzędu Gminy w Zaniemyślu. Even road brings two towns together The road was rebuilt in 2009 as part of the partnership project of the commune of Zaniemyśl and the district of Środa Wielkopolska. The kilometer-long section of the road was renovated and the works cost over PLN 2.5 million. The investment secured a funding at the amount of PLN 1.2 million from the Wielkopolska Regional Operational Programme. There are no longer potholes and bumps on the road from Zaniemyśl to Czarnotki. It has been covered with smooth asphalt. New asphalt surface was laid on the stretch of the road from Zaniemyśl to Czarnotki. We built exit and entry ways to real estates and set up road traffic signage. We also built new pavements along the route, parking bays for cars and rain drain system. It enhanced driving comfort and safety on the road joining the two towns, says Honorata Jaskólska from the Commune Office in Zaniemyśl

19 Drogi / Roads Wygodne i bezpieczne autobusy Wygodna i bezpieczne Pięć nowych autobusów przyjaznych pasażerom i środowisku zasiliło tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie. autobusy Zakup autobusów marki Solbus 4 miejskich i jednego do obsługi dalszych tras sfinalizowało MZK w Krotoszynie. Pojazdy wyposażone są w ekologiczne silniki Euro 5. Posiadają wewnętrzny system monitoringu zwiększający bezpieczeństwo jazdy pasażerów oraz kamerę czołową rejestrującą sytuację na drodze. Elementy podwozia autobusów wykonane są ze stali nierdzewnej. To autobusy niskopodłogowe. Dzięki temu łatwiej dostępne dla osób starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Udało nam się unowocześnić tabor i podnieść jakość świadczonych usług. Bez unijnej dotacji (ponad 2 mln zł) nie dokonalibyśmy tego mówi Wiesław Gałęski, prezes MZK Sp. z o.o. w Krotoszynie. Comfortable and safe buses The purchase of Solbus buses - 4 municipal ones and one for longer routes - was made by the Municipal Transport Company in Krotoszyn. The buses are equipped with Euro 5 eco-engines. They feature an internal monitoring system that increases passenger safety as well as a frontal camera, which records situation on the road. Chassis components are made of stainless steel. Five new passenger- and environment-friendly buses were added to the fleet of the Municipal Transport Company in Krotoszyn. These are low-floor buses. Therefore, they are convenient for the elderly, disabled, and mothers with children. We succeeded in modernizing the fleet and increasing service quality. Without the EU subsidy (over PLN 2 million), we wouldn t have been able to do that, says Wiesław Gałęski, head of the he Municipal Transport Company in Krotoszyn

20 Drogi / Roads Dłuższa Pestka Przedłużenie trasy PST wymaga m.in. budowy nowych torów od mostu Teatralnego, przez dworzec, do ul. Głogowskiej i nowych przystanków tramwajowych. Trasa będzie mieć 2 km długości i zostanie poprowadzona wzdłuż torów odstawczych PKP. Wydłużenie trasy PST usprawni komunikację, bo zbliży transport miejski i kolej przekonuje Mirosław Kruszyński, wiceprezydent Poznania. Dłuższa Pestka Dłuższa Pestka odciąży też węzły takie jak most Teatralny, Kaponiera czy most Dworcowy. Długość budowanej trasy wynieść ma około 2 km a punktem docelowym mają być okolice peronu 7 na poznańskim Dworcu Zachodnim. Nowa trasa tramwajowa zostanie zbudowana przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Do postawienia 110 metrowej zadaszonej hali zostanie zużytych 2 tys. m2 hartowanego szkła. Zostanie też wyposażona w windy i schody ruchome. Całkowita wartość projektu to 96,9 mln zł, z czego 42,8 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania. Extended Pestka tram route The construction of a longer route requires, among others, putting new tracks from Most Teatralny, through the train station up to Głogowska Street, and building new tram stops. The route will be 2 kilometres long and it will go along the side tracks of the Polish Railways. Extending Pestka route will streamline transportation in Poznań and will bring the city transport and the railways closer, persuades Mirosław Kruszyński, deputy mayor of Poznań. Extended Pestka tram route will relieve traffic junctions on Most Teatralny (Teatralny Bridge), Rondo Kaponiera (Kaponiera Roundabout) and Most Dworcowy (Dworcowy Bridge). The route is supposed to be about 2 kilometres long with its destination in the area of the platform number 7 at Dworzec Zachodni (Poznań West Railway Station). The new tram route will be constructed with the help of the most advanced technologies. In order to build a 110-metre roofed hall, 2,000 m2 of tempered glass will be used. The hall will be equipped in lifts and escalators. The total value of the project amounts to PLN 96.9 million, of which PLN 42.8 million will be provided from the EU subsidy

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com

ANDEL S BY VIENNA HOUSE CRACOW ul. Pawia 3, Cracow, PL viennahouse.com Nowoczesne i kreatywne spotkania - indywidualna obsługa i pomysły szyte na miarę. Idealna powierzchnia konferencyjna dla 350 uczestników, w tym letni ogród i wielofunkcyjne foyer. Fresh and creative meetings

Bardziej szczegółowo

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS

WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS WIADRA I KASTRY BUDOWLANE BUILDING BUCKETS AND CONTAINERS 24 5L 19 31 23 12L 34 27 16L 37 28 20L Dostępne rozmiary wiader bez lejka: Available sizes of buckets without funnel: Wiadro 5L/ Bucket 5L Wiadro

Bardziej szczegółowo

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly

Gmina Pruszcz Gdański. Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina Pruszcz Gdański Przyjazna Oświacie Commune education friendly Gmina logistycznie idealna Gmina Pruszcz Gdański od kilku lat kładzie duży nacisk na inwestycje w oświacie. To szczególnie ważna dziedzina

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej

Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa Al. Jerozolimskich przy ul. Badylarskiej Warszawa,,Jerozolimskie Point to nowoczesny obiekt biurowy o p.u. 4 157 m 2 zaprojektowany zgodnie z najwyższymi standardami i dbałością o komfort pracy.

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku

Uchwała Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Uchwała Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie przyjęcia XXIV części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności

Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności Inteligentny System Transportu jako narzędzie Wrocławskiej Polityki Mobilności ITS as a tool of Wroclaw Mobility Policy Błażej Trzcinowicz 9/06/2015 Z-ca Dyrektora Wydziału Deputy Division Director Wydział

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

1. TRANSPORT KOLEJOWY

1. TRANSPORT KOLEJOWY PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 111 Transport 2016 Jerzy Mikulski, Karolina Gorzelak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KONCEPCJA dostarczono: marzec 2016 Streszczenie: potrzeba nowoczesny

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM

ORANGE OFFICE PARK ROTTERDAM - PODNAJEM Kontakt: Monika Sułdecka - Karaś Knight Frank Sp. z o.o. Rynek Główny 46 31-017 Kraków Polska T +48 12 623 70 79 M +48 605 355 620 F +48 12 423 10 07 monika.suldecka@pl.knightfrank.com Orange Office Park

Bardziej szczegółowo

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem.

Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Konferencje uszyte na miarę i kreatywny set up sal konferencyjnych, konkurencyjne ceny i profesjonalna obsluga z uśmiechem. Tailor made conference offer and creative meeting set up, best value for money

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 46,000 sqm of warehouse space. 11,410 sqm for immediate lease. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport ul. Batarowska, Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

THE ISSUE Głos Regionów

THE ISSUE Głos Regionów THE ISSUE Głos Regionów Finansowanie stacji Veturilo ze środków prywatnych Rower publiczny cieszy się w Warszawie olbrzymim zainteresowaniem. Powiększająca się liczba użytkowników i ilość wypożyczeń zachęcają

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 3,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407 Wrocław Goodman Wrocław IV ul. Kwiatkowskiego 5, 52-407

Bardziej szczegółowo

Centrum Badań DNA - przykład start-up u w biotechnologii

Centrum Badań DNA - przykład start-up u w biotechnologii Krajowy Lider Innowacji 2008,2009 Centrum Badań DNA - przykład start-up u w biotechnologii Poznański Park Naukowo-Technologiczny Siedziba: Poznań, Laboratorium: Poznań, ul. Mickiewicza 31 Kim jesteśmy?

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course.

Immigration Studying. Studying - University. Stating that you want to enroll. Stating that you want to apply for a course. - University I would like to enroll at a university. Stating that you want to enroll I want to apply for course. Stating that you want to apply for a course an undergraduate a postgraduate a PhD a full-time

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo