Wielkopolska in action

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielkopolska in action"

Transkrypt

1 Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE WIELKOPOLSKA

2 Wielkopolska in action Wydawca / Published for: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego / Marshal Office of the Wielkopolska Region in Poznań Koncepcja / Concept: Smartlink Projekt graficzny / Graphic design and layout: Morski Studio Graficzne Redakcja i koordynacja / Editing and Project management: Jerzy Gontarz, Joanna Gontarz Teksty / Texts: Jerzy Gontarz, Andrzej Szoszkiewicz, Iwona Połoz, Izabela Rutkowska, Agata Rokita Zdjęcia / Photos: Janusz Tatarkiewicz, Maciej Zakrzewski, Jerzy Gontarz, benficjenci / EU grant recipients Tłumaczenie / English translation: Agnieszka Rybacka, Tomasz Miler

3 Wstęp / Introduction Wielkopolska w akcji Wielkopolska in action Jak się zmieniła Wielkopolska w ciągu kilku ostatnich lat? Jaki wpływ na te zmiany miały fundusze unijne dostępne w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata ? Zapraszamy do podróży szlakiem projektów. Na realizację Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) dostaliśmy początkowo 1,27 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (EFRR). W regionie ogłoszono 55 konkursów dotacji, których budżet przekroczył 3,94 mld zł. Beneficjenci złożyli 5,4 tys. wniosków, ubiegając się o kwotę ok. 8,5 mld zł. Wartość dofinansowania UE dla 1880 podpisanych umów wynosiła w październiku 1,07 mld euro (4,77 mld zł). Zakończyła się już realizacja 1143 projektów, w których suma dotacji UE to 922 mln zł. Zweryfikowano prawie 6 tys. wniosków o płatność, przekazując beneficjentom 2,5 mld zł z UE, w tym 1 mld zł w postaci zaliczek. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny jest sprawnie realizowany potwierdza to czołowa pozycja regionu w ogólnopolskich rankingach wykorzystywania funduszy UE. Dzięki tym dobrym wynikom Wielkopolska otrzyma na WRPO dodatkowo 60 mln euro. Pieniądze trafią między innymi do przedsiębiorców (14,5 mln euro), na rozbudowę lotniska (6,3 mln euro) oraz internet szerokopasmowy (38 mln euro). Trwa realizacja 33 kluczowych dla regionu projektów, na które przeznaczono ponad 1,3 mld zł dotacji z Brukseli. Inwestujemy m.in. w internet szerokopasmowy, drogi, pociągi elektryczne, ochronę środowiska, szkoły wyższe i szpitale. How has the Wielkopolska region changed in recent years? To what extent were these changes induced by the EU funds from the Wielkopolska Regional Operational Programme? You are welcome to embark on a journey through the projects we implemented. In the beginning, we received EUR 1.27 billion from the European Regional Development Fund for the implementation of the Wielkopolska Regional Operational Programme. Fifty-five grant competitions were announced, the budget of which exceeded PLN 3.94 billion. Beneficiaries filed 5.4 thousand applications for about PLN 8.5 billion. In October, the EU funding for 1880 signed contracts amounted to EUR 1.07 billion (PLN 4.77 billion) projects have already been completed, the EU funding for which totalled PLN 922 million. Almost 6 thousand payment applications were verified. As a result, beneficiaries received PLN 2.5 billion from the EU, including PLN 1 billion in advanced payments. The Wielkopolska Regional Operational Programme is being implemented efficiently, which is proved by the region s leading position in all-poland EU funds implementation ranking. Owing to this outstanding performance, the Wielkopolska region will receive an additional amount of EUR 60 million for the Wielkopolska Regional Operational Programme. The financial resources will be allocated to entrepreneurs (EUR 14.5 million), for the expansion of the airport (EUR 6.3 million) and broadband internet (EUR 38 million). Thirty-three projects that are crucial for the region are being implemented, which is possible due to the subsidies from Brussels totalling PLN 1.3 billion. We invest the financial means in broadband internet, roads, electric trains, environment protection, universities and hospitals. Our region is also the leader in implementing two Community initia- Nasz region jest też liderem we wdrażaniu dwóch inicjatyw wspólnotowych: JEREMIE i JESICCA. Prawie 1000 przedsiębiorców skorzystało już z poręczeń i pożyczek (na 100 mln zł) finansowanych z JEREMIE. Do końca 2015 r. takie wsparcie uzyska 7 tys. firm. O pieniądze z inicjatywy JESSICA (300 mln zł) ubiega się 12 projektów rewitalizacji, a trzy (w Poznaniu i Lesznie) już się rozpoczęły. Wśród realizowanych projektów są przedsięwzięcia duże, warte kilkaset milionów złotych, jak i niewielkie których wartość wyniosła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wszystkie jednak przyczyniają się do poprawy wizerunku naszego regionu i wpisują się w główny cel programu: wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Przekonują o tym konkretne przykłady projektów z całego regionu, które pogrupowaliśmy według obszarów wsparcia. Niniejsza publikacja to swego rodzaju przewodnik po projektach. Pokazuje, jak wiele już zrobiono i jak dużo się zmieni w najbliższych latach. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego: Beneficjenci solidnie przygotowali wnioski i realizują ciekawe projekty. To rezultat naszej strategii wdrażania WRPO postawiliśmy na jakość projektów, ich efektywność i skalę oddziaływania. Chyba sporo się nauczyliśmy w ciągu tych siedmiu lat korzystania z funduszy UE. Poprawiła się terminowość i standard wykonywanych prac. Wielkopolska staje się atrakcyjniejsza dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Zapraszam do zapoznania się z przykładami projektów one pokazują, jak się zmienia nasz region. Leszek Wojtasiak, wicemarszałek województwa wielkopolskiego: Strategia rozwoju województwa precyzuje, że Wielkopolska ma być regionem zintegrowanym i konkurencyjnym. Na półmetku realizacji programu mogę powiedzieć, że zmierzamy we właściwym kierunku, budując sukces małymi krokami. Wspieramy inwestycje prorozwojowe: poprawę stanu kolei i dróg, wzrost poziomu innowacyjności gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości. Wielkopolska znana jest z gospodarności i przedsiębiorczości, a od niedawna marką naszego regionu staje się kreatywność i nowatorskie pomysły w zakresie wykorzystania unijnych funduszy. Realizujemy inicjatywy JEREMIE i JESSICA, dzięki którym jesteśmy liderem we wdrażaniu pożyczek na inwestycje. tives: JEREMY and JESSICA. Almost 1000 entrepreneurs have already used the guarantees and loans (to the amount of PLN 100 million) funded from JEREMIE. It is estimated that by the end of 2015, 7 thousand firms will have received this assistance. Moreover, 12 region regeneration schemes have applied for subsidies from the JESSICA( PLN 300 mln) initiative and three of them have already been initiated. Among the implemented projects, there are both large ones, worth several hundred zlotys, and smaller ones, the value of which amounted to tens of thousands zlotys. However, they all improve the image of our region and contribute to the main objective of the programme: increase the development potential of the Wielkopolska region to boost competitiveness and job creation. This is proved by specific examples of projects carried our throughout the whole region, which we grouped by funds areas. This publication will guide you through the projects. It shows how much has been achieved and how much will change in the years ahead. Marek Woźniak, marshal of the Wielkopolska province: The beneficiaries prepared their applications meticulously. Projects they implement are very interesting. This is a result of our Wielkopolska Regional Operational Programme implementation strategy we placed emphasis on the quality of the projects, their effectiveness and impact. We learned a lot throughout the seven years of using the EU funds. Now, we are better at keeping deadlines. We also provide higher standard of works. The Wielkopolska region is becoming a more attractive place for our citizens, investors and tourists. You are welcome to acquaint yourself with the examples of the projects they show what changes are taking place in our region. Leszek Wojtasiak, deputy marshal of the Wielkopolska province: The province development strategy specifies that Wielkopolska is supposed to become an integrated and competitive region. Halfway through the period of project implementation, it is safe to say that we are heading in the right direction, achieving success slowly but surely. We support development-oriented investments: improving the state of railways and roads, facilitating economy innovation and development of entrepreneurship. The Wielkopolska province is famous for being economical and resourceful and it is the creativeness and innovative ideas with regard to EU funds implementation that have become the trademark of our region. We implement the JEREMY and JESSICA programmes, thanks to which we are the leader in using investment loans. 4 5

4 6 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs

5 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Laboratorium innowacji Korzystając z funduszy UE, spółka opracowuje i wdraża nowe testy m.in. do diagnostyki predyspozycji genetycznych do zachorowania na raka jelita grubego i prostaty, a także do badań na obecność mikroorganizmów przenoszonych przez kleszcze. Nowe metody wymagają stałego unowocześniania bazy aparaturowej. Dlatego Laboratorium Poznańskie Centrum Badań DNA Sp. z o.o. to przykład firmy, która innowacji dynamicznie się rozwija dzięki wdrażanym innowacjom. postaraliśmy się o wsparcie (ponad 800 tys. zł) z WRPO na projekt rozbudowy laboratorium. Nowe stacje robocze do wykonywania badań genetycznych pozwolą na automatyzację niektórych procesów mówi Jacek Wojciechowicz, prezes Centrum Badań DNA i wiceszef notowanej na NewConnect grupy kapitałowej Inno-Gene SA. Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 1,5 mln zł. Centrum Badań DNA w 2011 r. rozpoczęło prace nad poszerzeniem oferty o weterynaryjne testy genetyczne. Knowledge in a particle The laboratory boasts the state-of-the-art equipment, which makes it possible to diagnose cervical and bowel cancer, HIV infection and to detect viruses causing hepatitis B and C and bacteria causing arthritis, sinusitis, tuberculosis, and meningitis. The GenMed Molecular Diagnostics Laboratory, non-public health care centre, specializes in research on human DNA genotyping. This high-tech laboratory equipment and the technological line for molecular research enable us to diagnose pathogens and to assess predisposition to genetic diseases, says Wojciech Łuczak, a coowner of the company. The use of the state-of-the-art molecular biology methods allows us to detect even the smallest amounts of pathogenic factors more quickly and to determine their potential cancerogenicity, he adds. The laboratory received PLN 234,663 from the European Regional Development Fund. 8 9

6 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Wymiary sukcesu Wymiary sukcesu GRILTEX Polska Sp. z o.o. zajmuje się produkcją geokompozytów, czyli tworzyw sztucznych do izolacji podziemnych części konstrukcji inżynierskich. Nasze produkty dostarczamy m.in. na budowy dróg, mostów, stadionów czy parkingów podziemnych. W Polsce nie ma odcinka autostrady, na którym nie byłoby wyrobów izolacyjnych W Złotkowie pod Poznaniem, dzięki dofinansowaniu z WRPO, powstała nowa siedziba spółki wraz halą produkcyjną i linią technologiczną. i drenażowych ze Złotkowa mówi Roman Puchyła, prezes firmy. Na zamówienie firma przygotowuje folie o dużych wymiarach, które służą np. jako izolacja pod zbiorniki wodne, składowiska śmieci czy na wałach przeciwpowodziowych. GRILTEX należy do liderów w pozyskiwaniu funduszy UE na swoje 3 projekty z WRPO zdobył prawie 1,5 mln zł. Measure of success GRILTEX Polska Sp. z o.o. produces geocomposites: plastics isolating the underground elements of engineering structures. Our products are used for example in the construction of roads, bridges, stadiums or underground car parks. Every motorway in Poland is equipped In Złotkowo, a town near Poznań, a new company seat, with a production hall and a production line, has been built owing to the Wielkopolska Regional Operational Programme subsidy. in insulating and drainage products from Złotkowo, says Roman Puchyła, the company s CEO. The company also produces large-size foil for water bodies, landfills or levees to order. GRILTEX has been one of the most successful companies in receiving the EU subsidies - it has acquired nearly PLN 1.5 million from the Wielkopolska Regional Operational Programme

7 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Nowoczesny Klaster Spożywczy W 2010 r. otrzymał 840 tys. zł z RPO na realizację projektu Wdrożenie nowoczesnych technologii IT oraz ICT, służących podniesieniu jakości sprzedaży, promocji oraz komunikacji w Klastrze Spożywczym. Wdrożymy projekt budowy wirtualnej giełdy towarowej, która zajmie się nowymi technikami sprzedaży na miarę XXI wieku. Nowoczesny Klaster Spożywczy Południowej Klaster Wielkopolski powstał w odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania firm z branży spożywczej. Spożywczy W pierwszej fazie do platformy będą miały dostęp firmy z klastra, ale rozwiązania informatyczne w postaci aukcji, przetargów czy działań sprzedażowych będą otwarte dla wszystkich. Zakupiony przez nas sprzęt teleinformatyczny ma taką skalę i siłę mocy, że przewidujemy wprowadzanie kolejnych rozwiązań mówi Andrzej Spychalski, koordynator klastra. Modern Food Cluster In 2010, the cluster was granted PLN 840,000 from the Regional Operational Programme for a project Implementing modern IT and ICT technologies to increase sales quality, promotion and communication in the Food Cluster. Southern Wielkopolska Food Cluster is an answer to the needs and expectations of food companies. We are going to implement a project of building a virtual commodities exchange, which will promote new, space-age selling techniques. In the first phase, the access to the platform will be granted only to the cluster companies, but IT solutions in the form of auctions, tenders and sales activities will be accessible to the public. The purchased ICT equipment can be used on such a scale and is so efficient that we are planning to introduce further solutions, says the cluster coordinator, Andrzej Spychalski

8 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs W stronę innowacyjności W stronę Inkubator Przedsiębiorczości w Lesznie innowacyjności wspiera młode i innowacyjne firmy w regionie. W Inkubatorze preferowane będą start-upy założone przez studentów albo naukowców, którzy chcą skomercjalizować swoją działalność. Przedsiębiorcom wynajmiemy pomieszczenia na preferencyjnych warunkach mówi Alicja Szczepińska, prezes Leszczyńskiego Centrum Biznesu. Ambicją Inkubatora w Lesznie jest także zgromadzenie w jednym miejscu jak największej liczby instytucji otoczenia biznesu. Pozwoli to na większą specjalizację świadczonych usług oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb lokalnych firm. Budowa Inkubatora w Lesznie jest nową inicjatywą w subregionie, która z pewnością podniesie konkurencyjność i innowacyjność firm w tej części Wielkopolski. Na budowę obiektu Leszczyńskie Centrum Biznesu otrzymało ponad 3,5 mln zł z UE. Towards innovation The Incubator helps mainly start-ups established by students and researchers, who would like to commercialize their business activities. We rent premises to entrepreneurs on preferential terms, says Alicja Szczepańska, president of the Leszno Business Center. Leszno Leszno Business Incubator supports young and innovative companies in the region. Incubator aims at gathering as many business-related institutions as possible. It will allow for a greater specialization of the services provided, so they could better suit the local companies needs. The development of Leszno Incubator is a new initiative in Leszno subregion, which will surely increase competitiveness and innovation of companies in this part of Wielkopolska. Leszno Business Center has been granted PLN 3.5 million from the EU for the construction of the facility

9 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Wiedza zawarta w cząsteczce Nowoczesna aparatura, którą dysponuje laboratorium pozwoli na diagnozowanie m.in. raka szyjki macicy, raka jelita grubego i zakażenia wirusem HIV oraz na wykrywanie wirusów powodujących wirusowe zapalenie wątroby typu B oraz C, a także bakterii wywołujących zapalenie stawów, zapalenie zatok, gruźlicę, zapalenie płuc, zapalenie opon mózgowych. Wiedza zawarta NZOZ Laboratorium Diagnostyki w Molekularnej cząsteczce GenMed specjalizuje się w badaniach z zakresu genotypowania ludzkiego DNA. Zakup nowoczesnej aparatury laboratoryjnej oraz linii technologicznej do badań molekularnych umożliwia nam diagnostykę patogenów chorobotwórczych oraz ocenę predyspozycji do chorób genetycznych mówi Wojciech Łuczak, współwłaściciel firmy. Stosowanie nowoczesnych metod biologii molekularnej pozwala na możliwie najwcześniejsze wykrywanie nawet małych ilości czynników chorobotwórczych oraz określanie ich potencjalnej zdolności wywoływania nowotworów dodaje. Na zakup aparatury laboratorium otrzymało 234,7 tys. zł z EFRR. Knowledge in a particle The laboratory boasts the state-of-the-art equipment, which makes it possible to diagnose cervical and bowel cancer, HIV infection and to detect viruses causing hepatitis B and C and bacteria causing arthritis, sinusitis, tuberculosis, and meningitis. The GenMed Molecular Diagnostics Laboratory, non-public health care centre, specializes in research on human DNA genotyping. This high-tech laboratory equipment and the technological line for molecular research enable us to diagnose pathogens and to assess predisposition to genetic diseases, says Wojciech Łuczak, a coowner of the company. The use of the state-of-the-art molecular biology methods allows us to detect even the smallest amounts of pathogenic factors more quickly and to determine their potential cancerogenicity, he adds. The laboratory received PLN 234,700 from the European Regional Development Fund

10 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Design w centrum miasta Design W starej, XIX-wiecznej drukarni przy w ul. Zwierzynieckiej centrum w Poznaniu powstaje Wielkopolskie Centrum Designu. miasta Placówka będzie pełnić funkcję inkubatora przedsiębiorczości, ośrodka szkoleniowo-doradczego i parku technologicznego dla firm sektora kreatywnego z całej Wielkopolski. Centrum będzie świadczyć m.in. usługi w zakresie zarządzania designem, dostarczać informacji na temat projektowania i zapewniać dostęp do innowacyjnych rozwiązań, które pomogą firmom w rozwoju i wejściu na nowe rynki. Prowadzone są prace remontowe we wnętrzu budynku. Trwają przygotowania do budowy sieci odwadniającej i montażu konstrukcji dachu. Oczyszczana jest także elewacja budynku. Projekt o wartości ponad 32,5 mln zł realizuje spółka Pro Design. Przedsięwzięcie dofinansowane jest kwotą ponad 15,8 mln zł. Design in the city centre The institution will be a mine of enterprise, a training-advisory centre and a technological park for the creative industry companies from the entire Wielkopolska province. Its services will include for instance design management. It will also provide information on The old printing house, dating back to the 19th century and located at Zwierzyniecka Street, will house the Design Centre of the Wielkopolska region. designing and ensure access to innovative solutions that will help companies develop and enter the market. Renovation works are being carried out inside the building and preparations are under way to set up a drainage system and build roof structure. Moreover, the building s elevation is being cleaned. The project, which is worth PLN 32.5 million, will be completed by the Pro Design company

11 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Wyprzedzić konkurencję Wyprzedzić Kupując największą wtryskarkę w Polsce, firma KON-PLAST po raz kolejny wyprzedziła konkurencję na rynku wyrobów z tworzyw sztucznych. Zakład od początku specjalizował się w wyrobach z tworzyw sztucznych dla lokali handlowych. W 2002 r. pierwszy w Polsce wprowadził listwy cenowe dla sieci supermarketów. Dzięki zakupowi ogromnej wtryskarki (siła zamykania matrycy 4000 t.) chińskiej firmy Haitian, KON-PLAST uruchomił produkcję wielkogabarytowych skrzyniopalet używanych do transportu i przechowywania owoców i warzyw. Wartość dotacji z WRPO wyniosła 2,8 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 500 tys. z budżetu państwa. Tradycyjne drewniane palety zastępowane są przez palety z tworzyw sztucznych mówi Henryk Kamiński. Są to wyroby bardzo wytrzymałe, a gdy się zużyją, poddawane są recyclingowi. Większość skrzyniopalet zostaje w Polsce. Głównymi odbiorcami są producenci owoców polskiego zagłębia sadowniczego. Out-marketing the competition The company was specialized from the very beginning in producing plastic products for commercial units. In 2002, it was the first company in Poland to introduce price strips to supermarkets. Buying a large injection moulding machine (clamping force - 4,000 tons), Buying the biggest injection moulding machine in Poland, KON-PLAST has once again out-marketed its competition on the plastics market. produced by a Chinese Haitian, enabled KON-PLAST to start a production of large size box pallets used for transport and storage of fruit and vegetables. The subsidies from the Wielkopolska Regional Operational Programme amounted to PLN 2.8 million. Traditional wooden pallets are being replaced by plastic pallets, says Henryk Kamiński. They are very durable and, when worn out, they can be recycled. The majority of box pallets stay in Poland. The main clients are fruit growers from the Polish horticulture region

12 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Precyzyjne powłoki Dzięki temu zakupiono innowacyjny sprzęt, którym dysponują tylko Precyzyjne nieliczne ośrodki na świecie. Komplementarny projekt, związany z uruchomieniem urządzenia do szlifowania powłok napylanych (plazmowo i metodą HVOF), to kolejny krok w kierunku zaspokajania popytu wymagających klientów z branży lotniczej na powłoki Ponad powłoki 1,2 mln zł z RPO firma Vac Aero otrzymała na realizację dwóch projektów. ochronne wykończone z zachowaniem rygorystycznych warunków geometrii, chropowatości i wymiarów napylanych części przekonuje Tomasz Krążyński, dyrektor generalny Vac Aero Kalisz. Zakup systemu do napylania naddźwiękowego umożliwił umocnienie pozycji konkurencyjnej firmy jako wiodącego polskiego dostawcy specjalistycznych powłok nakładanych na pracujące elementy silników samolotowych. Precise coating Vac Aero has received over PLN 1.2 million from the Regional Operational Programme for two projects. The funds have been spent on innovative equipment, which is used only in a few places in the world. This complementary project, introducing a plasma and HVOF spray coatings, is the next step aiming at providing demanding aviation industry clients with protective coating produced according to the most stringent geometric, roughness and measurement conditions of the coated parts, says Tomasz Krążyński, chief executive officer of Vac Aero. The company strengthened its position as a competitive business and a leading Polish supplier of specialized coating applied on the working plane engine parts when it purchased the system of ultrasonic coating

13 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Okna i drzwi z rozmachem Firma specjalizuje się w produkcji okien i drzwi m.in. z drewna dębowego, mahoniowego i sosnowego. Zrealizowała dwa projekty, które pozwoliły na zakup trzech specjalistycznych urządzeń dwóch maszyn unicontrol oraz centrum do obróbki drewna sterowanego numerycznie. Wartość przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł. Dofinansowanie z unijnych funduszy wyniosło ponad 2,5 mln zł. Okna i drzwi Drewniane okna, żaluzje i drzwi z firmy stolarskiej pod Rawiczem znaleźć można na Cyprze, w Grecji, we Francji i w Niemczech. Maszyny pozwalają nam na jeszcze dokładniejszą pracę. O połowę skrócił się czas produkcji. Dzięki tym urządzeniom staliśmy się bardziej konkurencyjni na niemieckim rynku tłumaczy Robert Kowalski, współwłaściciel firmy. Ze względu na wysoką jakość wyroby firmy cenione są nie tylko w Europie, ale także w Azji, Australii i Ameryce Północnej. Window frames and doors on a grand scale The company specializes in the production of window frames and doors from oak, mahogany and pinewood. The two projects the company completed enabled it to buy three specialist machines: two unicontrol machines and a numerically controlled timber processing centre. The undertaking is worth over PLN 4 million, including the EU funding, amounting to over 2.5 million. Wooden window frames, blinds and doors produced by the carpentry firm located near Rawicz may now be found in Cyprus, Greece, France and Germany. The machines enabled us to be even more precise and to shorten the production time by half. They made us more competitive on the German market, explains Robert Kwiatkowski, one of the company s owners. Due to their high quality, our products are highly valued not only in Europe but also in Asia, Australia and North America

14 Przedsiębiorcy / Entrepreneurs Innowacyjni przeciwko pożarom Innowacyjni przeciwko pożarom Największe drzwi przeciwpożarowe na świecie wyprodukowano niedawno w firmie NGR Technologie w Grodzisku Grodziska spółka to jedna z pięciu firm na świecie zajmujących się produkcją drzwi przeciwpożarowych. Zakup nowoczesnego urządzenia służącego do scalania materiałów tworzących zaporę przeciwogniową pozwolił jej na podniesienie konkurencyjności na rynku, poprawę estetyki produktów oraz terminowości dostaw. Wielkopolskim. Drzwi o szerokości 28 m i 70 m wysokości zamówiły u nas Międzynarodowe Targi Poznańskie. Mogliśmy podjąć się tego zadania dzięki nowej linii produkcyjnej mówi Iwona Gajda, dyrektor ds. logistyki w NGR Technologie. Całkowita wartość projektu wyniosła 2,4 mln zł. Dofinansowanie z EFRR to 1,2 mln zł Innovative fire safety solutions The company located in Grodzisk Wielkopolski is one of the five companies in the world that produce fire doors. Owing to the purchase of the state-of-the-art machine that blends materials creating a firewall, the company s competitiveness on the market increased, the aesthetic qualities of the products were enhanced and the deliveries are made on time. The biggest fire doors in the world have recently been produced in the NGR Technologies company in Grodzisk Wielkopolski. The 28-metre-wide and 70-metre-high doors were ordered by the Poznań International Fair. We were able to take on this task thanks to our new production line, says Iwona Gajda, logistics director of NGR Technologies. The total cost of the project amounted to PLN 2.5 million and the funding from the European Regional Development Fund totalled PLN 1.2 million

15 28 Drogi / Roads

16 Drogi / Roads Europejska droga na początek Europejska droga na Dzięki nowej drodze podróżujący początek do i z Poznania zyskają w Gostyniu alternatywne połączenie. Projekt realizowany przez samorząd miasta przewiduje m.in. budowę mostu na rzece Kani. Inwestycja zakłada również budowę kanalizacji deszczowej i montaż oświetlenia. Po stronie północnej drogi ma powstać ścieżka rowerowa z kostki betonowej, a po stronie południowej chodnik. To bardzo ważna inwestycja dla Gostynia. Poprawi ona płynność i bezpieczeństwo ruchu w mieście. Budowa tej drogi to największa w naszym mieście inwestycja dofinansowana ze środków europejskich. Aby ten fakt docenić, Rada Miejska Gostynia zadecydowała o nadaniu nowej ulicy nazwy Europejska. Mamy nadzieję, że to dopiero początek europejskich dróg w naszym mieście mówi Jerzy Kulak, burmistrz Gostynia. Na realizację tej inwestycji gmina Gostyń otrzymała dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł. Wkład własny samorządu to 4 mln zł. European-standard road for a start The project implemented by the local government includes the construction of a bridge on the Kania River and the construction of a stormwater drainage system as well as installation of lighting. To the north off the road, a bike lane will be built from concrete cobble, and to the south, a pavement. Thanks to a new road, people travelling to and from Poznań will gain an alternative connection in Gostyń. This is an extremely important investment for Gostyń. It will improve the flow of traffic and enhance traffic safety. The construction of this road is the biggest investment that is partially EU-funded. Therefore, the Town Council of Gostyń decided to name the new road Europejska. We hope that there will be more European roads in our town, says Jerzy Kulak, the Mayor of Gostyń. The funding that the commune received for the completion of the project amounted to PLN 3.5 million, whereas the local-government s own contribution totalled PLN 4 million

17 Drogi / Roads Stara droga jak nowa Trwa budowa mostu w Morawinie. Gotowa jest już kanalizacja pod skrzyżowaniem w Goliszewie. Kompleksowa modernizacja dróg wybudowanych w latach 70. rozpoczęła się w 2010 r., a jej zakończenie planowane jest na rok Remont przyczyni się do poprawy Stara droga W powiecie kaliskim pojedziemy po porządnych drogach. Modernizowane jak trasy Koźminek nowa Morawin Goliszew oraz Goliszew Zbiersk. bezpieczeństwa jazdy w tym rejonie mówi Leszek Sarzyński, dyrektor Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w Kaliszu. Ułożono nową nawierzchnię na ponad dziewięciu kilometrach remontowanej trasy. Wybudowano nowe chodniki i poszerzono już istniejące. Powstały zatoki autobusowe i przepusty pod jezdnią. Wykonano oznakowanie poziome drogi. Całkowita wartość przedsięwzięcia to ponad 25 mln zł. Wartość dofinansowania to 19 mln zł. New old road Bridge in Morawina is being built. The drainage system beneath the crossroads in Goliszewo has been completed. Comprehensive modernization of roads built in the 1970s started in It is planned to be completed in The modernization will contribute to the increase of driving safety in this area, says Leszek Sarzyński, head of the Road Department in the District Starosty in Kalisz. Good-quality roads in the Kalisz district. Modernized routes: Koźminek Morawin Goliszew and Goliszew Zbiersk. New pavement was placed on over nine kilometres of the modernized road. New sidewalks were built, while the existing ones were extended. Bus bays and passes under roadways were constructed. Traffic marking was also introduced. Total value of the project is over PLN 25 million. The subsidy value amounts to PLN 19 million

18 Drogi / Roads Równa droga łączy Drogę przebudowano w 2009 r. w ramach realizacji partnerskiego projektu gminy Zaniemyśl i powiatu Średzkiego. Wyremontowano odcinek drogi o łącznej długości 4,401 km. Wykonano prace o wartości ponad 2,4 mln zł. Inwestycja dofinansowana została kwotą ponad 1,2 mln zł z WRPO. Równa Na odcinku drogi z Zaniemyśla do droga Czarnotek nie ma wybojów łączy ani nierówności. Pokrył je gładki asfalt. Na odcinku drogi Zaniemyśl Czarnotki położono nową nawierzchnię asfaltową. Wykonaliśmy zjazdy i wjazdy do nieruchomości oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi. Pobudowano też nowe chodniki wzdłuż trasy, zatoki postojowe dla samochodów osobowych oraz kanalizację deszczową. Dzięki temu poprawiły się komfort i bezpieczeństwo jazdy na drodze łączącej dwie miejscowości mówi Honorata Jaskólska z Urzędu Gminy w Zaniemyślu. Even road brings two towns together The road was rebuilt in 2009 as part of the partnership project of the commune of Zaniemyśl and the district of Środa Wielkopolska. The kilometer-long section of the road was renovated and the works cost over PLN 2.5 million. The investment secured a funding at the amount of PLN 1.2 million from the Wielkopolska Regional Operational Programme. There are no longer potholes and bumps on the road from Zaniemyśl to Czarnotki. It has been covered with smooth asphalt. New asphalt surface was laid on the stretch of the road from Zaniemyśl to Czarnotki. We built exit and entry ways to real estates and set up road traffic signage. We also built new pavements along the route, parking bays for cars and rain drain system. It enhanced driving comfort and safety on the road joining the two towns, says Honorata Jaskólska from the Commune Office in Zaniemyśl

19 Drogi / Roads Wygodne i bezpieczne autobusy Wygodna i bezpieczne Pięć nowych autobusów przyjaznych pasażerom i środowisku zasiliło tabor Miejskiego Zakładu Komunikacji w Krotoszynie. autobusy Zakup autobusów marki Solbus 4 miejskich i jednego do obsługi dalszych tras sfinalizowało MZK w Krotoszynie. Pojazdy wyposażone są w ekologiczne silniki Euro 5. Posiadają wewnętrzny system monitoringu zwiększający bezpieczeństwo jazdy pasażerów oraz kamerę czołową rejestrującą sytuację na drodze. Elementy podwozia autobusów wykonane są ze stali nierdzewnej. To autobusy niskopodłogowe. Dzięki temu łatwiej dostępne dla osób starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi. Udało nam się unowocześnić tabor i podnieść jakość świadczonych usług. Bez unijnej dotacji (ponad 2 mln zł) nie dokonalibyśmy tego mówi Wiesław Gałęski, prezes MZK Sp. z o.o. w Krotoszynie. Comfortable and safe buses The purchase of Solbus buses - 4 municipal ones and one for longer routes - was made by the Municipal Transport Company in Krotoszyn. The buses are equipped with Euro 5 eco-engines. They feature an internal monitoring system that increases passenger safety as well as a frontal camera, which records situation on the road. Chassis components are made of stainless steel. Five new passenger- and environment-friendly buses were added to the fleet of the Municipal Transport Company in Krotoszyn. These are low-floor buses. Therefore, they are convenient for the elderly, disabled, and mothers with children. We succeeded in modernizing the fleet and increasing service quality. Without the EU subsidy (over PLN 2 million), we wouldn t have been able to do that, says Wiesław Gałęski, head of the he Municipal Transport Company in Krotoszyn

20 Drogi / Roads Dłuższa Pestka Przedłużenie trasy PST wymaga m.in. budowy nowych torów od mostu Teatralnego, przez dworzec, do ul. Głogowskiej i nowych przystanków tramwajowych. Trasa będzie mieć 2 km długości i zostanie poprowadzona wzdłuż torów odstawczych PKP. Wydłużenie trasy PST usprawni komunikację, bo zbliży transport miejski i kolej przekonuje Mirosław Kruszyński, wiceprezydent Poznania. Dłuższa Pestka Dłuższa Pestka odciąży też węzły takie jak most Teatralny, Kaponiera czy most Dworcowy. Długość budowanej trasy wynieść ma około 2 km a punktem docelowym mają być okolice peronu 7 na poznańskim Dworcu Zachodnim. Nowa trasa tramwajowa zostanie zbudowana przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Do postawienia 110 metrowej zadaszonej hali zostanie zużytych 2 tys. m2 hartowanego szkła. Zostanie też wyposażona w windy i schody ruchome. Całkowita wartość projektu to 96,9 mln zł, z czego 42,8 mln zł pochodzić będzie z unijnego dofinansowania. Extended Pestka tram route The construction of a longer route requires, among others, putting new tracks from Most Teatralny, through the train station up to Głogowska Street, and building new tram stops. The route will be 2 kilometres long and it will go along the side tracks of the Polish Railways. Extending Pestka route will streamline transportation in Poznań and will bring the city transport and the railways closer, persuades Mirosław Kruszyński, deputy mayor of Poznań. Extended Pestka tram route will relieve traffic junctions on Most Teatralny (Teatralny Bridge), Rondo Kaponiera (Kaponiera Roundabout) and Most Dworcowy (Dworcowy Bridge). The route is supposed to be about 2 kilometres long with its destination in the area of the platform number 7 at Dworzec Zachodni (Poznań West Railway Station). The new tram route will be constructed with the help of the most advanced technologies. In order to build a 110-metre roofed hall, 2,000 m2 of tempered glass will be used. The hall will be equipped in lifts and escalators. The total value of the project amounts to PLN 96.9 million, of which PLN 42.8 million will be provided from the EU subsidy

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices

Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices Przykłady dobrych praktyk Examples of good practices w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer:

WZOROWE ŚLĄSKIE MODEL SILESIA. Prawdziwy Proces Projektowy. A Real Design Process. Organizator / Organizer: Organizator / Organizer: Patroni / Patronage: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach (RIG) / Chamber of Commerce and Industry in Katowice Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) / Polish Agency

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia

ISSN 1232-9541. Zima Winter 2013. Zima w kuchni. Karnawałowy smakołyk. Eksport rośnie w miarę jedzenia ISSN 1232-9541 Zima Winter 2013 Zima w kuchni Karnawałowy smakołyk Eksport rośnie w miarę jedzenia ZDJĘCIA PHOTOS BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA I STR. OKŁADKI I COVER BY: PANTHERSTOCK/PHOTOGENICA ZDJĘCIE

Bardziej szczegółowo

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events

Wiosenna moc wydarzeń. Business Tourism the magazine. Spring power of events Business Tourism the magazine KWARTALNIK nr 1/2015 QUARTERLY no. 1/2015 ISSN: 2084-7416» Intel Extreme Masters 12-15 marca 2015» Intel Extreme Masters 12-15 March 2015 s. 4-5» VII Europejski Kongres Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp

Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management. Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership In waste management Z cyklu: Dobre praktyki ppp Partnerstwo publiczno-prywatne w gospodarce odpadami Public-Private Partnership

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND

SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND SEKTOR NOWOCZESNYCH USŁUG BIZNESOWYCH W POLSCE BUSINESS SERVICES SECTOR IN POLAND Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland Warszawa 2012 Raport opracowany przez

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus

Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Historic rehabilitation of urban spaces in Eastern Europe: plans for the reuse of a public building in Disna, Belarus Mattias Legnér mattias@legner.bl Introduction Keywords: rehabilitation, preservation,

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9

UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9 UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 599 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 9 SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula Chęcińska, Inga Iwasiów, Danuta Kopycińska, Izabela Kowalska-Paszt Piotr Niedzielski,

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto

Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Wpływ sektora szkolnictwa wyższego na Produkt Krajowy Brutto Materiał konferencyjny Ekspertyza przygotowana przez: Justynę M. Bugaj Zofię Godzwon Aleksandrę Lis Radosława Rybkowskiego oraz Mariusza Pilcha

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

Marcin Furtak dr inż. arch.

Marcin Furtak dr inż. arch. PÓŁPRYWATNE OGRÓDKI FRONTOWE WAŻNY ELEMENT KSZTAŁTOWANIA AKTYWNOŚCI STACJONARNEJ, NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA OFICERSKIEGO W KRAKOWIE THE NATURE AND FUNCTION OF GREEN SPACE ASSOCIATED WITH RESIDENTIAL DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION

1. WPROWADZENIE INTRODUCTION SPIS TREŚCI CONTENTS 1. WPROWADZENIE 2. PROPONOWANE LOKALIZACJE. PROLOGIS PARK BŁONIE II. PROLOGIS PARK STRYKÓW. PROLOGIS PARK POZNAŃ III. PROLOGIS PARK CHORZÓW 7. PROLOGIS PARK WROCŁAW V 8. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo