INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW"

Transkrypt

1 BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN X 65 lipiec-sierpieñ 2011

2 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III piêtro), tel.: czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku Funkcjonuje na mocy porozumienia pomiêdzy Gmin¹ Kraków a Urzêdem Statystycznym, Izb¹ Skarbow¹ i Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Istot¹ jego dzia³alnoœci jest mo liwoœæ za³atwienia w jednym miejscu wiêkszoœci spraw zwi¹zanych z uruchomieniem i prowadzeniem dzia³alnoœci go - spodarczej. Przep³yw informacji pomiêdzy przedsiêbiorcami a Punktem Obs³ugi Przedsiêbiorcy jest dodatkowo wspomagany on-line, za poœrednictwem strony internetowej NOWOHUCKIE CENTRUM INFORMACJI w tym: Biuro Lokalne Nowa Huta, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty os. Centrum B 9, tel.: czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku Punkt udziela informacji na temat mo liwoœci rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej, wraz ze wskazaniem instytucji, do których nale y siê udaæ w celu za³atwienia formalnoœci, a tak e dotycz¹cych mo liwoœci i zasad pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i innych Ÿróde³. Zajmuje siê tak e szeroko pojêt¹ wspó³prac¹ z sieci¹ informacji miejskiej i innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie Krakowa, wraz z promocj¹ spo³eczn¹ i gospodarcz¹ Nowej Huty. STANOWISKO INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH DLA PRZEDSIÊBIORCÓW prowadzone przez Ma³opolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (MRCIE) ul. Wielicka 28 a (III piêtro, stanowisko nr 10a) tel.: czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku Stanowisko udziela informacji na temat mo liwoœci i warunków pozyskiwania œrodków finansowych z funduszy unijnych oraz o zasadach prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na terenie pañstw UE.

3 65 lipiec-sierpieñ 2011 SPIS TREŒCI FUNDUSZE EUROPEJSKIE Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci Fundusze europejskie na projekty z zakresu B+R 2 Wydzia³ Startegii i Rozwoju Miasta Urz¹d Miasta Krakowa Nabory wniosków projektowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta Urz¹d Miasta Krakowa Informacje o targach oraz Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) 6 Wydzia³ Informatyki Urz¹d Miasta Krakowa Mapy cen nieruchomoœci w Krakowie 7 Izba Skarbowa w Krakowie Letnia akcja WeŸ paragon 10 Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Nowe zasady przedawnienia 12 Wyrównaæ pensjê zasi³kiem 13 Urz¹d Statystyczny w Krakowie Komunikat o sytuacji spo³eczno-gospodarczej w maju 2011 roku 14 Wybrane wskaÿniki ogólnopolskie 16 REDAKCJA Informator dla Przedsiêbiorców Referat ds. Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta, Urz¹d Miasta Krakowa, tel.: , www. Sekretarz redakcji: Anna Brydniak Opracowanie graficzne, sk³ad, ³amanie tekstu: Drukarnia Urzêdu Miasta Krakowa,

4 Fundusze europejskie na projekty z zakresu B+R FUNDUSZE EUROPEJSKIE Dotacje na badania naukowe w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Ma³opolska dziêki tak du ej liczbie instytucji badawczo rozwojowych oraz uczelni wy szych jest regionem o du ym potencjale innowacyjnym. Wa nym elementem nowoczesnej gospodarki jest wprowadzanie na rynek nowych wyrobów i us³ug oraz udoskonalanie produktów ju wytwarzanych. Problemem w rozwoju innowacji w Ma³opolsce jest utrudniony przep³yw wyników badañ instytucji naukowych do przemys³u ze wzglêdu na nisk¹ ch³onnoœæ przedsiêbiorstw, zbyt ogólne wyniki badañ oraz brak odpowiedniej infrastruktury badawczej w przedsiêbiorstwach, w tym laboratoriów badawczych, które mog³yby przygotowywaæ wyniki badañ prowadzonych przez jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie wy sze do zastosowañ praktycznych. St¹d zaistnia³a potrzeba objêcia wsparciem przedsiêwziêæ polegaj¹cych na prowadzeniu badañ i/lub przygotowaniu do wdro enia ich rezultatów w przedsiêbiorstwach, a tak e stymulowania MŒP do tworzenia zaplecza badawczego w ramach swoich struktur oraz inicjowania wspó³pracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. W ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przedsiêwziêcia maj¹ce na celu zwiêkszenie poziomu innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci firm poprzez uaktywnienie ich wspó³pracy z szerokim zapleczem instytucjonalny w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii maj¹ mo liwoœæ otrzymania dofinansowania z Dzia³ania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badañ naukowych. Instytucj¹, która zajmujê siê udzielaniem szczegó- ³owych informacji na ten temat, prowadzi nabór i ocenê wniosków oraz czuwa nad prawid³owym wykorzystaniem dotacji jest Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci (MCP) wojewódzka samorz¹dowa jednostka organizacyjna Województwa Ma³opolskiego. Dofinansowanie na projekty inwestycyjne z zakresu B+R mog¹ otrzymaæ jednostki badawczorozwojowe, instytucje naukowe oraz szeroko rozumiane œrodowisko MŒP. W ramach schematu A dzia³ania 2.2 Projekty badawcze wspierane s¹ badania przemys³owe realizowane przez jednostki naukowo badawcze we wspó³pracy przedsiêbiorstwo jednostka naukowobadawcza na rzecz przedsiêbiorstw oraz badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiêbiorstwach. Najbli szy konkurs do tego schematu bêdzie og³oszony w IV kwartale roku. Dotacjê na inwestycjê (zakup wraz z instalacj¹) w œrodki trwa³e tj. infrastrukturê i urz¹dzenia laboratoryjne, s³u ¹ce do prowadzenia dzia³añ badawczo-rozwojowych w przedsiêbiorstwach mo na otrzymaæ w schemacie B dzia³ania 2.2 Projekty inwestycyjne przedsiêbiorstw z zakresu B+R. Nabór do tego schematu trwa aktualnie i ma charakter otwarty zakoñczenie konkursu planowane jest na 2012 rok. W obu obszarach wsparcia preferowane s¹ badania tematycznie zwi¹zane z kluczowymi dla województwa obszarami innowacji wynikaj¹cymi z Regionalnej Strategii Innowacji. Dodatkowo punktowane s¹ projekty, dziêki którym dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa prowadzona przez przedsiêbiorstwo pozwoli na wprowadzenie 2

5 Fundusze europejskie na projekty z zakresu B+R nowych produktów, us³ug, rozwi¹zañ innowacyjnych co najmniej w skali regionalnej. Szczegó³owe informacje na temat harmonogramów konkursów, dokumentacji konkursowej, organizowanych szkoleñ mo na znaleÿæ na stronie internetowej Kontakt: Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci Infolinia: Bezp³atny Punkt Konsultacyjny MCP ul. Kordylewskiego 11 (parter, po lewej stronie) Kraków UWAGA! W celu skorzystania z us³ug Punktu Konsultacyjnego prosimy wczeœniej ustaliæ telefonicznie datê i godzinê konsultacji tel FUNDUSZE EUROPEJSKIE Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

6 Nabory wniosków projektowych FUNDUSZE EUROPEJSKIE 4 Nabory wniosków projektowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przedsiêbiorcy mog¹ liczyæ na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie tylko w ramach dzia³añ, w których nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Mog¹ sk³adaæ wnioski projektowe w ramach poddzia³ania Wsparcie udzia³u przedsiêbiorców w programach promocji oraz dzia³ania 8.4. Zapewnienie dostêpu do Internetu na etapie ostatniej mili. Nabór wniosków w ramach poddzia³ania aktualnie prowadzi Departament Wdra ania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki, a w dzia³aniu 8.4. nabór, który rozpocznie siê 17 paÿdziernika odpowiada W³adza Wdra aj¹ca Programy Europejskie. 1) Poddzia³anie PO IG Wsparcie udzia³u przedsiêbiorców w programach promocji Celem tego poddzia³ania jest wzmocnienie konkurencyjnoœci gospodarki przez poprawê wizerunku polskiej gospodarki wœród partnerów miêdzynarodowych, nawi¹zanie przez przedsiêbiorców kontaktów gospodarczych oraz wypromowanie polskich specjalnoœci eksportowych. Beneficjentami tego dzia³ania s¹ przedsiêbiorcy, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i maj¹cy siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zg³osili swój udzia³ w bran- owym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym. Instrumentem realizacji dzia- ³ania jest udzielanie wsparcia przedsiêbiorcom uczestnicz¹cym w bran owych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Bran- owe programy promocji i programy promocji o charakterze ogólnym zosta³y okreœlone przez Ministra Gospodarki i s¹ one zamieszczone na stronie internetowej: Dzialania/Dzialanie+651 Bran owy program promocji jest to koncepcja obejmuj¹ca okres nie d³u szy ni 36 miesiêcy, w której okreœlone bêd¹: rodzaje i terminy dzia³añ promuj¹cych jedn¹ bran ê lub producentów towarów jednego rodzaju, rynki, na których prowadzone s¹ dzia³ania promuj¹ce, katalog rodzajów dzia³alnoœci zwi¹zanych z dan¹ bran ¹, us³ugami lub towarami jednego rodzaju, katalog produktów, us³ug lub towarów jednego rodzaju, które bêd¹ objête dzia³aniami promuj¹cymi. Programy promocji o charakterze ogólnym to jednorazowe imprezy promuj¹ce Polskê i polsk¹ gospodarkê w kraju i za granic¹, okreœlone na liœcie programów promocji o charakterze ogólnym. Lista tych programów zawarta jest na wczeœniej podanej stronie internetowej. Wielkoœæ pomocy na udzia³ w bran owym programie promocji nie mo e przekroczyæ 60% poniesionych wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ i kwoty 300 tys. z³ na udzia³ w jednym bran owym programie promocji. Natomiast wielkoœæ pomocy na udzia³ w programie promocji o charakterze ogólnym nie mo e przekroczyæ 50% poniesionych wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ i kwoty 25 tys. z³ na udzia³ w jednym programie promocji o charakterze ogólnym. Nabór wniosków w ramach dzia³ania trwa aktualnie do 31 grudnia bie ¹cego roku. Mo liwe jest zamkniêcie naboru, jeœli zostanie przekroczona kwota, przeznaczona na realizacjê dzia³ania w 2011 roku. Wnioski projektowe mo na sk³adaæ w: Ministerstwo Gospodarki Departament Wdra ania Programów Operacyjnych Plac Trzech Krzy y 3/ Warszawa z dopiskiem: Konkurs w ramach poddzia³ania PO IG

7 Nabory wniosków projektowych 2) Dzia³anie 8.4. PO IG Zapewnienie dostêpu do Internetu na etapie ostatniej mili W ramach dzia³ania 8.4. beneficjentami s¹ mikro, mali oraz œredni przedsiêbiorcy oraz organizacje pozarz¹dowe non-profit. Do projektów kwalifikuj¹cych siê do dofinansowania w ramach dzia³ania zaliczaj¹ siê projekty polegaj¹ce na realizacji us³ugi przy³¹czenia do sieci telekomunikacyjnej w celu dostarczenia us³ugi szerokopasmowego dostêpu do Internetu u ytkownikowi koñcowemu przez zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiêdzy najbli szym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a u ytkownikiem koñcowym. Na obszarze gminy mo e byæ realizowany wiêcej ni 1 projekt tego typu. W ramach dzia³ania minimalna kwota dofinansowania wynosi z³otych. Maksymalna wysokoœæ wsparcie, o jakie mo e ubiegaæ siê Wnioskodawca, jest okreœlona w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 wrzeœnia 2010 r. w sprawie udzielania przez W³adzê Wdra aj¹c¹ Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie us³ugi szerokopasmowego dostêpu do Internetu na odcinku ostatniej mili w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Mikro, ma³e przedsiêbiorstwa mog¹ liczyæ na dofinansowanie 70%, gdy nale ¹ do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, œwiêtokrzyskiego, opolskiego, ma³opolskiego, lubuskiego, ³ódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Œrednie przedsiêbiorstwa z tych samych województw mog¹ liczyæ na dofinansowanie na poziomie 60%. Dofinansowanie dla mikro i ma³ych firm z województw: œl¹skiego, zachodniopomorskiego, dolnoœl¹skiego, wielkopolskiego, mazowieckiego z wy³¹czeniem miasta sto³ecznego Warszawy wyniesie 60%, natomiast dla œrednich firm 50%. Poziom dofinansowania dla mikro i ma³ych przedsiêbiorstw w przypadku miasta sto³ecznego Warszawy wyniesie 50%, a dla œrednich 40%. Wnioski o dofinansowanie w ramach dzia³ania 8.4. nale y sk³adaæ w biurze W³adzy Wdra aj¹cej Programy Europejskiej od 17 paÿdziernika do 16 grudnia 2011 roku, pod adresem: W³adza Wdra aj¹ca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, Warszawa tel.: , faks: , Opracowano na podstawie: Jaros³aw M¹sior Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta FUNDUSZE EUROPEJSKIE 5

8 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Informacje o targach oraz Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) Miêdzynarodowe Zagrzebskie Targi Jesienne W dniach od 14 do 18 wrzeœnia 2011 r. w Chorwacji odbêdzie siê Polska Wystawa Narodowa podczas Miêdzynarodowych Zagrzebskich Targów Jesiennych. Wystawa zostanie dofinansowana w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach miêdzynarodowych w ramach Poddzia³ania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Przedsiêbiorcy uczestnicz¹cy w wystawie mog¹ otrzymaæ dofinansowanie w wysokoœci 50% kosztów udzia³u. W wyniku przeprowadzonego przetargu jako Organizatora wybrano firmê Eltar. Mog¹ do niej zg³aszaæ siê wszyscy zainteresowani udzia³em w imprezie. Szczegó³owe informacje na stronie: Polska nasze idee to dobry business prezentacja polskich przedsiêbiorców podczas Specjalistycznego Salonu TOSM w Turynie W dniach od 16 do 18 listopada 2011 roku odbêdzie siê w Turynie Specjalistyczny Salon TOSM (Torino Software and Systems Meeting), podczas którego odbêdzie siê tak e prezentacja polskiego sektora informatycznego, ICT, innowacji i hi-tech w zakresie sprzêtu i us³ug. Salon TOSM promuje innowacje i technologie w takich sektorach jak: motoryzacja, energia, finanse, medycyna, multimedia, turystyka, zarz¹dzanie, infrastruktura inteligentna, telematyka, nawigacja satelitarna. Prezentowane s¹ te patenty, nowe idee wymagaj¹ce wdro enia do procesu produkcyjnego, osi¹gniêcia i nagrody studentów lub firm z inkubatorów. W przedmiotowym wydarzeniu mog³oby wzi¹æ udzia³ ok. 20 polskich firm, a koszt ich uczestnictwa w targach waha³by siê w granicach ok. 800 euro. Do tej kwoty nale y doliczyæ koszt przelotu do Turynu, nocleg w hotelu oraz wy ywienie na miejscu. Wszelkich bli szych informacji na temat targów TOSM i warunków uczestnictwa udzieli przedsiêbiorcom Wydzia³ Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie: Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) Zorganizowane wspólnie przez: Parlament Europejski, polski rz¹d, (który sprawuje Prezydencjê w Radzie Ministrów UE w drugiej po³owie 2011 r.) oraz Komisjê Europejsk¹, tegoroczne Forum odbêdzie siê w Krakowie od 2-4 paÿdziernika 2011 r. Komisjê Europejsk¹ bêdzie reprezentowa³ Michel Barnier (Komisarz ds. Rynku Wewnêtrznego i Us³ug). Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) stanowi czêœæ Aktu o jednolitym rynku i bêdzie regularnie gromadziæ uczestników jednolitego rynku, takich jak przedsiêbiorstwa, partnerzy spo³eczni, organizacje pozarz¹dowe oraz reprezentuj¹ce obywateli, przedstawicieli ro nych szczebli w³adzy publicznej oraz parlamentów. Bêdzie okazj¹ do analizy sytuacji na jednolitym rynku, analizy wdra ania i stosowania dyrektyw oraz do wymiany dobrych praktyk. Forum przyczyni siê do oceny polityk i weÿmie udzia³ w monitorowaniu realizacji Aktu o jednolitym rynku oraz pomo e w oszacowaniu jego skutków w terenie. Oczekuje siê, e konferencja zgromadzi ponad 1000 obywateli, przedsiêbiorstw, konsumentów, przedstawicieli pañstw cz³onkowskich (w tym w³adz regionalnych i lokalnych), parlamentów krajowych i instytucji europejskich, dziennikarzy oraz innych zainteresowanych stron. Zachêcamy wszystkich uczestników do podzielenia siê swoimi doœwiadczeniami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem jednolitego rynku. Dwudniowe forum bêdzie pierwsz¹ z cyklu konferencji, które odbêd¹ siê w nadchodz¹cych latach. Bêdzie stanowi³o rozpoczêcie debaty miedzy instytucjami europejskimi i zainteresowanymi stronami na temat rozwoju jednolitego rynku. Szczegó³owe informacje na stronie: le_market_forum_pl.htm Anna Brydniak Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta 6

9 Mapy cen nieruchomoœci Mapy cen nieruchomoœci w Krakowie Rejestr obejmuje lokale mieszkalne i gospodarcze oraz gara e, a tak e ceny dla obszarów niezabudowanych i zabudowanych. Sporz¹dzony zosta³ przez Wydzia³ Informatyki Urzêdu Miasta Krakowa. Mapy dostêpne s¹ na stronie: Ceny opracowano wed³ug stanu na 30 czerwca 2011 roku. Wydzia³ Informatyki Urz¹d Miasta Krakowa INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 7

10 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Mapy cen nieruchomoœci 8

11 Mapy cen nieruchomoœci INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 9

12 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 10 Pracownicy Urzêdu Kontroli Skarbowej w Krakowie oraz pracownicy ze wszystkich 28 Urzêdów Skarbowych z terenu Ma³opolski w okresie od 22 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. prowadziæ bêd¹ dzia³ania kontrolne w zakresie wywi¹zywania siê przez podatników z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu za poœrednictwem kas fiskalnych. Czynnoœci kontrolne prowadzone bêd¹ na obszarze województwa ma³opolskiego ze szczególnym uwzglêdnieniem miejscowoœci turystycznych. Dzia³aniami kontrolnymi objête bêd¹ zarówno podmioty prowadz¹ce nieprzerwanie ca³y rok dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jak równie podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ sezonow¹. Kontrol¹ objête bêd¹ podmioty, które realizuj¹ sprzeda us³ug lub towarów na rzecz osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej. St¹d pod lup¹ pracowników kontroli skarbowej znajd¹ siê m. in. podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie handlu, gastronomii, przewozu osób, parkingowe, kontrolowane bêd¹ obiekty rekreacyjne i wypo yczalnie sprzêtu sportowego. Dzia³ania kontrolne podejmowane przez pracowników w zakresie wywi¹zywania siê przez podatników z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu za poœrednictwem kas fiskalnych Urzêdu Kontroli Skarbowej w Krakowie prowadzone bêd¹ w ramach ogólnopolskiej akcji WeŸ paragon. Letnia akcja WeŸ paragon skierowana bêdzie równie do konsumentów, którym poprzez akcje plakatowe, wrêczanie pocztówek z wymienionymi korzyœciami p³yn¹cymi z wziêcia paragonu pracownicy aparatu skarbowego bêd¹ chcieli uœwiadomiæ, co zyskujemy bior¹c paragon fiskalny. Bior¹c paragon: atwiej mo esz dochodziæ swoich praw, je eli towar nie odpowiada deklarowanej jakoœci lub us³uga zosta³a wykonana nienale ycie. Masz pewnoœæ, e zap³acony przez Ciebie, naliczony w cenie i uwidoczniony na paragonie podatek, zostanie odprowadzony do bud etu pañstwa. WeŸ paragon Letnia akcja WeŸ paragon Przyczyniasz siê do likwidacji szarej strefy, tym samym zwiêkszasz nak³ady np. na szkolnictwo, s³u bê zdrowia czy bezpieczeñstwo. Masz pewnoœæ, e sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji. Masz mo liwoœæ rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji. Mo esz dokonaæ porównañ cenowych na rynku. Prowadzone przez pracowników Urzêdu Kontroli Skarbowej w Krakowie oraz Urzêdów Skarbowych z terenu Ma³opolski czynnoœci kontrolne bêd¹ polega³y na sprawdzeniu czy podatnicy wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku ewidencjonowania obrotów z tytu³u sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej przy u yciu kas fiskalnych. Kontrol¹ objête bêd¹ podmioty, które z uwagi na charakter œwiadczonych us³ug albo z uwagi na rodzaj sprzedawanych towarów obligatoryjnie musz¹ posiadaæ kasy fiskalne bez wzglêdu na osi¹gniête obroty. W takich przypadkach sprawdzane bêdzie czy przedsiêbiorca posiada kasê fiskaln¹, a je eli posiada urz¹dzenie fiskalizuj¹ce to czy dokonuje za jego poœrednictwem ewidencji obrotu. Wymóg rejestracji sprzeda y za poœrednictwem kasy fiskalnej bez wzglêdu na osi¹gniête obroty dotyczy m. in. us³ug przewozu osób w komunikacji samochodowej, us³ug przewozu osób taksówkami, sprzeda y wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych. W odniesieniu do osób, które nie posiadaj¹ kas fiskalnych i deklarowaæ bêd¹, e nie osi¹gnê³y obrotów obliguj¹cych ich do stosowania urz¹dzeñ rejestruj¹cych sprzeda prowadzone bêd¹ czynnoœci maj¹ce wyjaœniæ czy faktycznie zwolnione s¹ z obowi¹zku ewidencjonowania sprzeda y na kasach fiskalnych. Je eli w trakcie prowadzonych czynnoœci osoba wykonuj¹ca je poweÿmie podejrzenie, które po weryfikacji potwierdzi siê, e dana osoba prowadzi nie zg³oszon¹ do opodatkowania dzia³alnoœæ gospodarcz¹ to wobec takiego podatnika wszczête zostanie postêpowanie kontrolne z pe³nymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów us³ug oraz kodeksu karnego skarbowego.

13 Podejmowane dotychczas dzia³ania kontrolne w zakresie wywi¹zywania siê przez podatników z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu za poœrednictwem kas fiskalnych wskazuj¹, e do najczêœciej pope³nianych nieprawid³owoœci nale a³o: nie rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, niewydawanie paragonów klientom, brak kas fiskalnych pomimo obowi¹zku ich posiadania, wybiórcze ewidencjonowanie, co którejœ z kolei transakcji, nie zatwierdzanie nabitej na kasê wartoœci sprzeda y, co powoduje mo liwoœæ usuniêcia zapisu dokumentuj¹cego zawart¹ transakcje. W czasie akcji mandatowych ujawniono przypadki prowadzenia tzw. ma³ej gastronomii oferuj¹cej do sprzeda y poza gor¹cymi posi³kami tak e napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe bez prowadzenia ewidencji za pomoc¹ kasy fiskalnej, podczas gdy podatnicy prowadz¹cy sprzeda wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych zobowi¹zani s¹ ewidencjonowaæ tê sprzeda na kasie rejestruj¹cej bez wzglêdu na osi¹gane obroty. W toku podjêtych dzia³añ pracownicy kontroli skarbowej ujawnili przypadki sprzeda y papierosów bez polskich znaków akcyzy. W trakcie czynnoœci kontrolnych ujawniono równie przypadki, WeŸ paragon podatników, którzy pomimo wczeœniejszego wymierzenia im mandatu. W okresie I-VI 2011r. pracownicy Urzêdu Kontroli Skarbowej w Krakowie na³o yli mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê ok. pó³ miliona z³. Pracownicy Urzêdów Skarbowych na terenie Ma³opolski na³o yli w V i VI 2011r. 900 mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê ponad 200 tysiêcy z³. Mandaty gotówkowe lub kredytowane w zale noœci od skali wykroczenia mog¹ byæ na³o one w wysokoœci od 138,60 z³otych do z³otych. Mandaty gotówkowe wymierza siê osobom czasowo przebywaj¹cym na terenie RP lub nie posiadaj¹cym sta³ego miejsca zamieszkania lub sta³ego miejsca pobytu na terenie RP lub osobom stale przebywaj¹cym na terytorium RP, którzy czasowo opuszczaj¹ terytorium kraju. Izba Skarbowa w Krakowie INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 11

14 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Uwaga przedsiêbiorcy! Od 20 lipca poszerzony zosta³ katalog przypadków wyd³u aj¹cych bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do nale noœci sk³adkowych. Dodatkowo zaczê³y obowi¹zywaæ nowe zasady dotycz¹ce zwrotu i przedawnienia sk³adek nienale nie op³aconych. Zmiana przepisów to wynik wejœcie w ycie Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 lipca 2011 r. Nr 138, poz. 808). Zmiany dotycz¹ art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, zarówno w kwestii przedawnienia nale noœci z tytu³u sk³adek dochodzonych przez ZUS, jak i w zakresie odzyskiwania przez p³atników nale - noœci z tytu³u nienale nie op³aconych sk³adek. W zakresie nale noœci dochodzonych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nowelizacja wprowadza szerszy katalog przypadków, które zawieszaj¹ bieg przedawnienia. I tak, obok dotychczasowych przypadków, zawieszenie biegu terminu przedawnienia ma zastosowanie w przypadku decyzji ustalaj¹cych obowi¹zek podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym, podstawê wymiaru sk³adek oraz obowi¹zku op³acania sk³adek na te ubezpieczenia. Zawieszenie biegnie od dnia wszczêcia postêpowania do dnia uprawomocnienia decyzji. Zmianie ulega tak e bieg terminu przedawnienia w przypadku œmierci spadkodawcy. Dotychczas ulega³ on zawieszeniu od dnia œmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia siê postanowienia s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku (nie d³u ej ni do dnia, w którym up³ynê³y 2 lata od œmierci spadkodawcy). Od 20 lipca 2011 r. bieg terminu przedawnienia ulega tak e zawieszeniu od dnia œmierci spadkodawcy do dnia zarejestrowania aktu poœwiadczenia dziedziczenia (nie d³u ej ni do dnia, w którym up³ynê³y 2 lata od œmierci spadkodawcy). Nowe zasady przedawnienia Nowe zasady przedawnienia W przypadku postêpowania w zakresie zwrotu nienale nie op³aconych sk³adek nowelizacja wprowadza nowy próg kwotowy, od którego uzale niony jest obowi¹zek informacyjny ZUS. Do 19 lipca Zak³ad zawiadamia³ p³atnika sk³adek o kwocie nienale nie op³aconych sk³adek, które mog¹ byæ zwrócone, je eli kwota ta by³a wy sza od 5 proc. najni szego wynagrodzenia. Teraz ZUS ma obowi¹zek wys³aæ zawiadomienie w przypadku, gdy suma nienale nie op³aconych sk³adek jest wy sza ni koszty upomnienia w postêpowaniu egzekucyjnym (obecnie 8,80 z³). Zlikwidowana zosta³a przy tym koniecznoœæ wyst¹pienia z wnioskiem o zwrot nienale nie op³aconych sk³adek w ci¹gu 7 dni od otrzymania zawiadomienia z ZUS. P³atnika sk³adek nie ograniczaj¹ obecnie w tej materii adne terminy. Zgodnie z nowymi przepisami nienale nie op³acone sk³adki ulegaj¹ przedawnieniu po up³ywie 10 lat, licz¹c od dnia otrzymania zawiadomienia o kwocie nienale nie op³aconych sk³adek lub po up³ywie 10 lat od op³acenia sk³adek, w przypadku gdy ZUS nie zawiadomi³ o mo liwej kwocie zwrotu. Bieg terminu przedawnienia jest zawieszany: w przypadku wydania przez Zak³ad decyzji w sprawie nienale nie op³aconych sk³adek od dnia wszczêcia postêpowania do dnia, w którym decyzja sta³a siê prawomocna; je eli wydanie decyzji w sprawie nienale nie op³aconych sk³adek jest uzale nione od rozstrzygniêcia zagadnienia wstêpnego przez inny organ lub s¹d do dnia, w którym decyzja innego organu sta³a siê ostateczna lub uprawomocni³o siê orzeczenie s¹du (nie d³u ej jednak ni na okres 2 lat); od dnia œmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia siê postanowienia s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poœwiadczenia dziedziczenia, nie d³u ej jednak ni do dnia, w którym up³ynê³y 2 lata od œmierci spadkodawcy; w przypadku wydania przez Zak³ad decyzji stwierdzaj¹cej brak obowi¹zku podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym lub obni aj¹cej podstawê wymiaru sk³adek na te ubezpieczenia od dnia wszczêcia postêpowania do dnia, w którym decyzja sta³a siê prawomocna. Zmienione przepisy stosuje siê do wniosków o zwrot nienale nie op³aconych sk³adek z³o onych 20 lipca 2011 r. i póÿniej, natomiast do wniosków z³o onych przed tym terminem zastosowanie maj¹ przepisy dotychczasowe. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych 12

15 Co zrobiæ, je eli niespodziewana choroba lub wypadek przy pracy uniemo liwia wykonanie tej samej pracy za podobne wynagrodzenie? Ubezpieczonym, którzy byli zmuszeni poddaæ siê rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do nowego zajêcia, przys³uguje w takiej sytuacji zasi³ek wyrównawczy. Niespodziewana choroba lub wypadek mog¹ staæ siê przyczyn¹ zmniejszenia siê mo liwoœci wykonywania dotychczasowej pracy, a co za tym idzie, otrzymywanego wynagrodzenia. Wobec choroby lub wypadku przy pracy, które jest zdarzeniem losowym, wi¹ ¹cym siê z niemo liwym do przewidzenia pogorszeniem uposa enia, przewidziano potrzebê zrekompensowania poniesionej przez pracownika straty. Wysokoœci¹ zasi³ku jest ró nica miêdzy przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniem z ostatniego roku, a obni onym wynagrodzeniem miesiêcznym osi¹ganym podczas pracy po wypadku lub chorobie. Przys³uguje on ubezpieczonemu pracownikowi przez okres rehabilitacji, lecz okres ten nie mo e byæ d³u szy ni 24 miesi¹ce. Pracownik ze zmniejszon¹ sprawnoœci¹, ubiegaj¹cy siê o zasi³ek wyrównawczy, wykonywaæ powinien pracê na specjalnie wydzielonym stanowisku, odpowiednim dla potrzeb adaptacji lub przyuczenia do nowego zajêcia. Miejscem wykonywania pracy mo e byæ równie oœrodek rehabilitacji zawodowej. Wyrównaæ pensjê zasi³kiem Wyrównaæ pensjê zasi³kiem powsta³a w wyniku choroby, natomiast rekompensata zmniejszenia wynagrodzenia w wyniku wypadku przy pracy finansowana jest przez ubezpieczenie wypadkowe. Pamiêtajmy zasi³ek nie bêdzie przys³ugiwa³ pracownikowi, je eli wypadek zosta³ spowodowany w konsekwencji umyœlnego z³amania przepisów lub ra ¹cego niedbalstwa. Uprawnienie do zasi³ku wy³¹cza równie spowodowanie wypadku przez ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu (lub substancji psychotropowych). Pracownik, który odmawia poddania siê badania zwartoœæ ww. substancji zamyka sobie drogê do starania o uzyskanie œwiadczenia wyrównawczego. Ustanie prawa do zasi³ku nastêpuje z chwil¹ ustania powodów rehabilitacji zawodowej i przywrócenia do pracy (nie póÿniej jednak ni po 24 miesi¹ce) lub je eli Lekarz Orzecznik ZUS stwierdzi, i ewentualna rehabilitacja zawodowa nie spe³ni swojego zadania. Spe³niaj¹c przes³anki otrzymania omawianego œwiadczenia musz¹ pamiêtaæ, i niezbêdne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub wojewódzkiego oœrodka medycyny pracy o zasadnoœci przeprowadzania rehabilitacji zawodowej. Takie orzeczenie oraz zaœwiadczenie p³atnika sk³adek ZUS Z-3 jest podstaw¹ do przyznania zasi³ku wyrównawczego. INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Zaznaczyæ nale y, i zasi³ek wyp³acany jest z ubezpieczenia chorobowego, gdy obni ona sprawnoœæ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych 13

16 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Komunikat o sytuacji spo³eczno-gospodarczej Komunikat o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa ma³opolskiego w maju 2011 r. W maju br. przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o 432,3 tys. osób, czyli by³o o 0,1% ni sze ni przed miesi¹cem, ale o 5,5% wy sze w skali roku. W kraju przeciêtne zatrudnienie pozosta³o na poziomie sprzed miesi¹ca, wzros³o natomiast o 3,6% w relacji do maja 2010 r. Sektor prywatny skupia³ 394,9 tys. zatrudnionych, tj. o 8,2% wiêcej w ujêciu rocznym, podczas gdy publiczny 37,5 tys., czyli o 16,5% mniej. Przeciêtne zatrudnienie w relacji do maja 2010 r. wzros³o w wiêkszoœci sekcji PKD. W okresie styczeñ-maj br. przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o 431,7 tys. osób, tym samym zwiêkszy³o siê o 5,5% w relacji do analogicznego okresu ub. roku (wobec wzrostu o 1% w 2010 r.). W Polsce odnotowano wzrost rzêdu 3,9%. W maju br. odnotowano dalszy, sezonowy spadek bezrobocia. Wed³ug stanu w koñcu miesi¹ca sprawozdawczego w ewidencji powiatowych urzêdów pracy województwa ma³opolskiego figurowa³o 141,5 tys. bezrobotnych, których liczba by³a o 6,9 tys. osób (4,6%) mniejsza ni przed miesi¹cem, ale o 7,9 tys. osób (5,9%) wiêksza w ujêciu rocznym. W miesi¹cu sprawozdawczym zarejestrowano jako bezrobotne 11,5 tys. osób, co oznacza, e ich liczba by³a o 5,2% wy sza ni w kwietniu br., natomiast zmniejszy³a siê o 16,4% w ujêciu rocznym. Jednoczeœnie w omawianym okresie z ewidencji powiatowych urzêdów pracy wy³¹czono 18,4 tys. osób, tym samym odp³yw ten by³ o 8 % wiêkszy ni w miesi¹cu poprzednim, ale o 0,7% mniejszy ni w maju 2010 r. G³ówn¹ przyczyn¹ wy³¹czenia z rejestru by³o podjêcie pracy, w wyniku czego skreœlono 8,4 tys. bezrobotnych (wobec 7,5 tys. przed rokiem). W wyniku niepotwierdzenia gotowoœci do podjêcia pracy status bezrobotnego utraci³o 5,6 tys. osób (4,7 tys. w maju 2010 r.), a 1,1 tys. osób zrezygnowa³o z niego dobrowolnie (podobnie przed rokiem). W maju br. do urzêdów pracy wp³ynê³o 5,8 1 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 1,5% wiêcej ni przed miesi¹cem, ale o 18,7% mniej w skali roku. W koñcu analizowanego miesi¹ca powiatowe urzêdy pracy dysponowa³y 4,5 tys. ofert zatrudnienia, czyli mniej o 1,1% ni w kwietniu br. i o 9,2% ni w maju ub. roku. Na 1 ofertê pracy przypada³o przeciêtnie 32 bezrobotnych (wobec 33 w kwietniu br. i 27 w maju ub. roku). Stopa bezrobocia rejestrowanego wynios³a 10,3% i by³a o 0,4 pkt proc. ni sza ni w kwietniu br., ale o 0,4 pkt proc. wy sza ni rok wczeœniej. W ujêciu regionalnym Ma³opolska zajmowa³a czwart¹ lokatê za Wielkopolsk¹ (9,1%), Mazowszem (9,6%) oraz Œl¹skiem (10,1%). W kraju stopa bezrobocia wynios³a 12,2%, tym samym obni y³a siê o 0,4 pkt proc. w relacji do kwietnia br., natomiast w skali roku by³a o 0,1 pkt proc. wy sza. W maju br. przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw kszta³towa³o siê na poziomie 3 213,02 z³ i by³o o 1,5% ni sze ni w miesi¹cu poprzednim, wzros³o natomiast o 6,5% w relacji do maja 2010 r. (wobec wzrostu o 4,4% w maju ub. roku). Œrednia p³aca w Polsce w omawianym okresie osi¹gnê³a poziom 3 483,99 z³, tj. o 3,2% ni szy w skali miesi¹ca, ale o 4,1% wy szy w skali roku. W sektorze publicznym œrednie wynagrodzenie w ujêciu rocznym wzros³o o 2,3% do kwoty 3 712,92 z³, a w sektorze prywatnym o 7,6% do 3 165,57 z³. W okresie styczeñ-maj br. przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o 3 237,27 z³, zwiêkszaj¹c siê w ujêciu rocznym o 6,7% (w Polsce by³o wy sze o 4,4%). Przychody ze sprzeda y wyrobów i us³ug w przemyœle osi¹gnê³y wartoœæ 5 683,0 mln z³, co oznacza wzrost (w cenach sta³ych) o 2,2% w relacji do kwietnia br. i o 15,6% w skali roku. W kraju produkcja przemys³owa by³a wy sza odpowiednio o 2,6% i 7,7%. Wydajnoœæ pracy w przemyœle, mierzona produkcj¹ sprzedan¹ na 1 zatrudnionego, ukszta³towa³a siê w maju br. na poziomie 32,1 tys. z³, tj. o 10,9% wy szym ni przed rokiem. W okresie I-V br. produkcja sprzedana przemys³u osi¹gnê³a wartoœæ ,3 mln z³, tym samym wzros³a o 19,8% w ujêciu rocznym, natomiast wydajnoœæ pracy zwiêkszy³a siê o 15,2% do 156,7 tys. z³ na 1 zatrudnionego. W maju br. przychody przedsiêbiorstw budowlanych ze sprzeda y produkcji i us³ug wynios³y 1 187,5 mln z³, czyli by³y wy sze o 22,6% ni miesi¹c wczeœniej i o 30,6% w skali roku. W okresie I-V br. 1 Dotyczy wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. 14

17 Komunikat o sytuacji spo³eczno-gospodarczej omawiane przychody ukszta³towa³y siê na poziomie 4 618,5 mln z³, tym samym wzros³y w ujêciu rocznym o 27,2%. Produkcja budowlano-monta owa utrzyma³a notowan¹ od lipca ub. roku wysok¹ dynamikê. W miesi¹cu sprawo-zdawczym osi¹gnê³a wartoœæ 651,8 mln z³, tj. wy sz¹ o 14,2% ni w kwietniu br. i o 52,9% w relacji do maja ub. roku. Od pocz¹tku roku pro-dukcja budowlano-monta owa wynios³a 2 450,4 mln z³, zwiêkszaj¹c siê w ujêciu rocznym o 44,7%. Przychody ze sprzeda y produkcji i us³ug przypadaj¹ce na jednego zatrudnionego w budownictwie w maju br. wynios³y 26,2 tys. z³, co oznacza wzrost o 21,9% wzglêdem kwietnia br. i o 18,9% w relacji do analogicznego miesi¹ca ub. roku. Wed³ug wstêpnych danych w maju br. w Ma³opolsce oddano do u ytkowania 688 mieszkañ (7,5% ogó³u mieszkañ wybudowanych w kraju), czyli o 38,7% mniej ni przed miesi¹cem, ale o 20,1% wiêcej w ujêciu rocznym. Nowe realizacje odnotowano g³ównie w budownictwie indywidualnym (473 mieszkania wzrost w skali roku o 2,6%), a ponadto w przeznaczonym na sprzeda lub wynajem (215 wzrost o 106,7%). Ca³kowita powierzchnia u ytkowa 2 nowo oddanych mieszkañ wynios³a 89,3 tys. m 2 wobec 76,8 tys. m przed rokiem. Na 1 mieszkanie 2 przypada³o œrednio 129,8 m powierzchni u ytkowej 2 (w maju 2010 r. 134,1m ). Przeciêtna powierzchnia u ytkowa mieszkania w budownictwie indywi- 2 dualnym wynios³a 157,7 m, a w deweloperskim 2 68,6 m. W omawianym miesi¹cu wydano pozwolenia na budowê mieszkañ, tj. o 23,8% wiêcej ni w kwietniu br., ale o 12,7% mniej w relacji do maja 2010 r. Inwestorzy indywidualni otrzymali pozwolenia na budowê lokali mieszkalnych (przed rokiem 1 083), a deweloperzy 889 (odpowiednio 1 127). Ponadto wydano pozwolenia na budowê 22 mieszkañ spó³dzielczych. Rozpoczêto budowê 2031 mieszkañ, co oznacza wzrost o 8,9% w relacji do miesi¹ca poprzedniego, ale spadek o 8,5% w skali roku. W budownictwie indywidualnym rozpoczêto realizacjê mieszkañ, w deweloperskim 639, a w komunalnym 82. W okresie styczeñ-maj br. w województwie ma³opolskim oddano do u ytkowania mieszkania, czyli o 1,2% mniej ni w analogicznym okresie 2010 r. Liczba mieszkañ w tym okresie, na budowê których wydano pozwolenia obni y³a siê o 13,1%, natomiast rozpoczêtych budów wzros³a o 13,7%. Sprzeda detaliczna w cenach bie ¹cych, zrealizowana przez przedsiêbiorstwa handlowe i niehandlowe w maju br. zmniejszy³a siê o 0,9% w skali miesi¹ca, wzros³a natomiast o 9,6% w ujêciu rocznym. W relacji do maja ub. roku najwiêkszy wzrost sprzeda y detalicznej odnotowano w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê handlem meblami, sprzêtem RTV i AGD (o 18,6%), farmaceutykami, kosmetykami, sprzêtem ortopedycznym (o 18,1%), w³óknem, odzie ¹, obuwiem (o 16,8%) oraz ywnoœci¹, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 12%). Sprzeda detaliczna pojazdów samochodowych, motocykli, czêœci zwiêkszy³a siê o 9,3%, a prasy i ksi¹ ek o 4,4%. W okresie styczeñ-maj br. wartoœæ sprzeda y detalicznej zwiêkszy³a siê o 10,1% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Sprzeda hurtowa w przedsiêbiorstwach handlowych w miesi¹cu sprawozdawczym obni y³a siê o 0,4% w relacji do kwietnia br., natomiast w skali roku zwiêkszy³a siê 18,1%, w tym w przed-siêbiorstwach hurtowych wzros³a odpowiednio o 0,6% i 28,8%. W okresie I-V br. wzrost sprzeda y hurtowej w przedsiêbiorstwach handlowych wzglêdem analogicznego okresu 2010 r. wyniós³ 18,7%, a w przedsiêbiorstwach hurtowych27,1%. Urz¹d Statystyczny w Krakowie INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 15

18 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Wybrane wskaÿniki ogólnopolskie 16 * dane po korekcie Urz¹d Statystyczny w Krakowie

19 Podrêcznik urzêdowy Agencja Rozwoju Miasta S.A. ul. Floriañska Kraków tel faks Biuro ds. Ochrony Zdrowia al. Powstania Warszawskiego Kraków tel faks Biuro Funduszy Europejskich ul. œw. Krzy a Kraków tel faks Biuro Kontroli Wewnêtrznej ul. Bracka Kraków tel faks Biuro Planowania Przestrzennego ul. Józefa Sarego Kraków , faks informacja dot. planów i studium: tel , Biuro Skarbnika tel faks Grodzki Urz¹d Pracy ul. W¹wozowa Kraków tel faks Kancelaria Prezydenta tel faks Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa tel faks Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Olszañska 7, Kraków tel faks Krakowski Holding Komunalny S.A. ul. J. Bro ka Kraków tel faks Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Józefñska Kraków tel faks Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. al. Jana Paw³a II Kraków tel , pogotowie techniczne tel. interwencyjny: 993 tel Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. J. Bro ka Kraków tel. interwencyjny: tel do 04 faks informacja MPK S.A.: Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania Spó³ka z o.o. ul. Nowohucka Kraków tel Biuro Obs³ugi Klienta tel , faks Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji SA ul. Senatorska Kraków, tel do 329 faks tel. alarmowy: 994 Miejski Rzecznik Konsumentów al. Powstania Warszawskiego Kraków tel faks Sieæ Informacji Miejskiej Wie a Ratuszowa Rynek G³ówny 1 czynny codziennie w godz tel Pawilon Wyspiañski 2000 pl. Wszystkich Œwiêtych 2 czynny codziennie w godz tel faks Miêdzynarodowy Port Lotniczy w Balicach czynny codziennie w godz tel ul. Szpitalna 25, Kraków czynny codziennie w godz tel , faks ul. œw. Jana 2, Kraków czynny od poniedzia³ku do soboty w godz tel faks ul. Józefa 7, Kraków czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz tel faks os. S³oneczne 16, Kraków czynny od wtorku do soboty w godz tel Stra Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza Kraków tel faks telefon alarmowy: 986 Urz¹d Stanu Cywilnego ul. Lubelska Kraków tel faks Wydzia³ Architektury i Urbanistyki Rynek Podgórski Kraków tel , faks Wydzia³ Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego os. Zgody Kraków tel faks Wydzia³ Bud etu Miasta tel faks Wydzia³ Edukacji ul. Stachowicza Kraków tel faks Wydzia³ Ewidencji Pojazdów i Kierowców rejstracja pojazdów dla dzielnic I VII al. Powstania Warszawskiego Kraków tel lub 118 rejestracja pojazdów dla dzielnic VIII XIII ul. Wielicka 28A, Kraków tel rejstracja pojazdów dla dzielnic XIV XVIII os. Zgody 2, Kraków tel Referat praw jazdy al. Powstania Warszawskiego 10 tel lub 107 Referat Transportu i Dzia³alnoœci Regulowanej al. Powstania Warszawskiego 10 tel Wydzia³ Finansowy tel faks Wydzia³ Geodezji ul. Grunwaldzka Kraków tel faks Wydzia³ Gospodarki Komunalnej os. Zgody Kraków tel faks Wydzia³ Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Kraków tel faks Wydzia³ Informatyki tel faks Wydzia³ Inwestycji ul. Wielopole 17a Kraków tel faks Wydzia³ Kszta³towania Œrodowiska os. Zgody Kraków tel faks Wydzia³ Kultury i Dziedzictwa Narodowego pl. Wszystkich Œwiêtych 11 tel faks Wydzia³ Mieszkalnictwa ul. Wielopole 17a Kraków tel faks Wydzia³ Obs³ugi Urzêdu tel faks Wydzia³ Organizacji i Nadzoru tel faks Wydzia³ Podatków i Op³at al. Powstania Warszawskiego Kraków tel faks Wydzia³ Planowania i Monitorowania Inwestycji tel faks Wydzia³ Skarbu Miasta ul. Kasprowicza Kraków tel faks Wydzia³ Spraw Administracyjnych al. Powstania Warszawskiego Kraków Referat Ewidencji Ludnoœci i Dowodów Osobistych dla dzielnic I VII ewidencja ludnoœci: tel dowody osobiste: tel Referat Postêpowañ Meldunkowych tel Referat Handlu i Us³ug tel Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi tel ul. Wielicka 28 A Kraków Referat Ewidencji ludnoœci i Dowodów Osobistych dla dzielnic VIII XIII tel faks ewidencja ludnoœci: tel dowody osobiste: tel Biuro Rzeczy Znalezionych: tel Oddzia³ Obs³ugi Przedsiêbiorcy informacja: tel faks os. Zgody Kraków Referat Ewidencji Ludnoœci i Dowodów Osobistych dla dzielnic XIV XVIII tel faks ewidencja ludnoœci: tel dowody osobiste: tel Stanowiska ds. Wojskowych tel , Wydzia³ Sportu al. Powstania Warszawskiego Kraków tel faks Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta tel faks Wydzia³ Spraw Spo³ecznych ul. Stachowicza Kraków tel faks Zespó³ Audytu Wewnêtrznego tel faks Zarz¹d Budynków Komunalnych os. Z³otej Jesieni Kraków tel , faks Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych ul. Rakowicka Kraków centrala tel faks Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna Kraków tel faks Zarz¹d Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego S³awka Kraków tel faks Ca³odobowy Telefon Informacji Medycznej tel

20 Wydawca EGZEMPLARZ BEZP ATNY; 2011 Patroni Medialni Urz¹d Miasta Krakowa Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta tel

ISSN-1734-218X BIZNES I GOSPODARKA. styczeń-luty. msp.krakow.pl INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

ISSN-1734-218X BIZNES I GOSPODARKA. styczeń-luty. msp.krakow.pl INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ISSN-1734-218X 50 styczeń-luty 2010 BIZNES I GOSPODARKA msp.krakow.pl INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW CRA CO V I A K R A K Ó W PUNKTY URZĘDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY w Centrum Administracyjnym

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Letnia akcja Weź paragon.

Letnia akcja Weź paragon. Letnia akcja Weź paragon. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie oraz pracownicy ze wszystkich 28 Urzędów Skarbowych z terenu Małopolski w okresie od 22 czerwca 2011r. do 31 sierpnia 2011r. prowadzić

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU

SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU Czêœæ II SYTUACJA SPO ECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓ ROCZU 2007 ROKU ukasz Ostrowski Wprowadzenie Sytuacja spo³eczno-gospodarcza województwa opolskiego w I pó³roczu 2007 roku 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM

MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM PROCES WDRA ANIA DZIA ANIA 3.4 MIKROPRZEDSI BIORSTWA Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM Oddzia Rozwoju Przedsi biorczo ci i Inwestycji 1 INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej

Dziennik Urzêdowy. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. 1) stypendium stypendium, o którym mowa w niniejszej Województwa Wielkopolskiego Nr 81 6898 1140 UCHWA A Nr LI/687/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wy szych,

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami

8. Podstawa wymiaru œwiadczeñ dla ubezpieczonych niebêd¹cych pracownikami 8. PODSTAWA WYMIARU ŒWIADCZEÑ DLA UBEZPIECZONYCH NIEBÊD CYCH PRACOWNIKAMI 563 ŒWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYÑSTWA wyr. SN z 14 lipca 2005 r., II UK 314/04 ( Niewyp³acenie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 69 B I Z N E S I G O S P O D A R K A grudzieñ 2011 INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Podrêcznik urzêdowy Agencja Rozwoju Miasta S.A. ul. Floriañska 31 31-019 Kraków tel. 12 429-2513 faks 12

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

kwiecieñ INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X

kwiecieñ INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X 72 kwiecieñ 2012 INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 26 sierpnia 2008 r. Nr 557 TREŒÆ: Poz.: Str. DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI: 3634 z dnia 12 sierpnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW BIZNES I GOSPODARKA EGZEMPLARZ BEZP ATNY; 2011 Wydawca Patroni Medialni INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 63 www.krakow.pl Urz¹d Miasta Krakowa Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta tel. 12 616

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

maj INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X

maj INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X 73 maj 2012 INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW. msp.krakow.pl ISSN-1734-218X. paÿdziernik

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW. msp.krakow.pl ISSN-1734-218X. paÿdziernik URZ D MIASTA KRAKOWA Wydzia³ Rozwoju Miasta tel. 12 616 15 48, fax 616 17 17 INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW msp.krakow.pl ISSN-1734-218X PATRONI MEDIALNI: 77 paÿdziernik 2012 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA

Bardziej szczegółowo

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57.

03-301 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 542 20 00, faks 0-22 698 31 57. Warszawa: Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarki do kart identyfikacyjnych dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 318210-2011; data zamieszczenia: 04.10.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 2916 UCHWAŁA NR XII/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW. msp.krakow.pl ISSN-1734-218X. styczeñ-luty EGZEMPLARZ BEZP ATNY; 2012. Wydawca. Patroni medialni

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW. msp.krakow.pl ISSN-1734-218X. styczeñ-luty EGZEMPLARZ BEZP ATNY; 2012. Wydawca. Patroni medialni INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Patroni medialni ISSN-1734-218X 70 www.krakow.pl Urz¹d Miasta Krakowa Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta tel. 12 616 15 48 styczeñ-luty 2012 BIZNES I GOSPODARKA EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów

UZASADNIENIE. Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050) jest

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AKADEMII GÓRNICZO - HUTNICZEJ im. S. STASZICA w KRAKOWIE (CTT AGH) Regulamin 1 Celem powołania Centrum Transferu Technologii AGH, zwanego dalej CTT AGH, jest stworzenie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy

Rejestracja firmy i obowi zki przedsi biorcy Rejestracja firmy i obowi zki Jakie s obowi zki pocz tkuj cego? 1 2 Rejestracja firmy Zg oszenie dzia alno ci gospodarczej w gminie i tym samym zg oszenie p atnika sk adek w ZUS (wniosek CEIDG 1, który

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku

Uchwała nr 608/2011. z dnia 19 maja 2011 roku Uchwała nr 608/2011 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, w formie wspierania, zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tbspolnoc.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie konserwacji dźwigów osobowych oraz platform

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW B I Z N E S I G O S P O D A R K A INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN-1734-218X 64 czerwiec 2011 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego

Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego Przeprowadzenie studiów II stopnia niestacjonarnych (zaocznych) na kierunkach uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU DO BUDYNKU NR 29 W WOJSKOWYM INSTYTUCIE ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA FAKTUR VAT I PROWADZENIA EWIDENCJI I REJESTRÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG W DLA CELÓW ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr-prudnik.pl Prudnik: Kurs tworzenia stron internetowych z elementami programów

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mos.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych wraz z usługami towarzyszącymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo