INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW"

Transkrypt

1 BIZNES I GOSPODARKA INFORMATOR DLA PRZEDSIÊBIORCÓW ISSN X 65 lipiec-sierpieñ 2011

2 PUNKTY URZÊDU MIASTA KRAKOWA PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY w Centrum Administracyjnym Urzêdu Miasta Krakowa ul. Wielicka 28 a (III piêtro), tel.: czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku Funkcjonuje na mocy porozumienia pomiêdzy Gmin¹ Kraków a Urzêdem Statystycznym, Izb¹ Skarbow¹ i Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych. Istot¹ jego dzia³alnoœci jest mo liwoœæ za³atwienia w jednym miejscu wiêkszoœci spraw zwi¹zanych z uruchomieniem i prowadzeniem dzia³alnoœci go - spodarczej. Przep³yw informacji pomiêdzy przedsiêbiorcami a Punktem Obs³ugi Przedsiêbiorcy jest dodatkowo wspomagany on-line, za poœrednictwem strony internetowej NOWOHUCKIE CENTRUM INFORMACJI w tym: Biuro Lokalne Nowa Huta, prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty os. Centrum B 9, tel.: czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku Punkt udziela informacji na temat mo liwoœci rozpoczêcia dzia³alnoœci gospodarczej, wraz ze wskazaniem instytucji, do których nale y siê udaæ w celu za³atwienia formalnoœci, a tak e dotycz¹cych mo liwoœci i zasad pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i innych Ÿróde³. Zajmuje siê tak e szeroko pojêt¹ wspó³prac¹ z sieci¹ informacji miejskiej i innymi instytucjami dzia³aj¹cymi na terenie Krakowa, wraz z promocj¹ spo³eczn¹ i gospodarcz¹ Nowej Huty. STANOWISKO INFORMACJI O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH DLA PRZEDSIÊBIORCÓW prowadzone przez Ma³opolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej (MRCIE) ul. Wielicka 28 a (III piêtro, stanowisko nr 10a) tel.: czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku Stanowisko udziela informacji na temat mo liwoœci i warunków pozyskiwania œrodków finansowych z funduszy unijnych oraz o zasadach prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej na terenie pañstw UE.

3 65 lipiec-sierpieñ 2011 SPIS TREŒCI FUNDUSZE EUROPEJSKIE Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci Fundusze europejskie na projekty z zakresu B+R 2 Wydzia³ Startegii i Rozwoju Miasta Urz¹d Miasta Krakowa Nabory wniosków projektowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 4 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta Urz¹d Miasta Krakowa Informacje o targach oraz Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) 6 Wydzia³ Informatyki Urz¹d Miasta Krakowa Mapy cen nieruchomoœci w Krakowie 7 Izba Skarbowa w Krakowie Letnia akcja WeŸ paragon 10 Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych Nowe zasady przedawnienia 12 Wyrównaæ pensjê zasi³kiem 13 Urz¹d Statystyczny w Krakowie Komunikat o sytuacji spo³eczno-gospodarczej w maju 2011 roku 14 Wybrane wskaÿniki ogólnopolskie 16 REDAKCJA Informator dla Przedsiêbiorców Referat ds. Rozwoju Przedsiêbiorczoœci Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta, Urz¹d Miasta Krakowa, tel.: , www. Sekretarz redakcji: Anna Brydniak Opracowanie graficzne, sk³ad, ³amanie tekstu: Drukarnia Urzêdu Miasta Krakowa,

4 Fundusze europejskie na projekty z zakresu B+R FUNDUSZE EUROPEJSKIE Dotacje na badania naukowe w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Ma³opolska dziêki tak du ej liczbie instytucji badawczo rozwojowych oraz uczelni wy szych jest regionem o du ym potencjale innowacyjnym. Wa nym elementem nowoczesnej gospodarki jest wprowadzanie na rynek nowych wyrobów i us³ug oraz udoskonalanie produktów ju wytwarzanych. Problemem w rozwoju innowacji w Ma³opolsce jest utrudniony przep³yw wyników badañ instytucji naukowych do przemys³u ze wzglêdu na nisk¹ ch³onnoœæ przedsiêbiorstw, zbyt ogólne wyniki badañ oraz brak odpowiedniej infrastruktury badawczej w przedsiêbiorstwach, w tym laboratoriów badawczych, które mog³yby przygotowywaæ wyniki badañ prowadzonych przez jednostki badawczo-rozwojowe i uczelnie wy sze do zastosowañ praktycznych. St¹d zaistnia³a potrzeba objêcia wsparciem przedsiêwziêæ polegaj¹cych na prowadzeniu badañ i/lub przygotowaniu do wdro enia ich rezultatów w przedsiêbiorstwach, a tak e stymulowania MŒP do tworzenia zaplecza badawczego w ramach swoich struktur oraz inicjowania wspó³pracy z instytucjami badawczo-rozwojowymi. W ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata przedsiêwziêcia maj¹ce na celu zwiêkszenie poziomu innowacyjnoœci i konkurencyjnoœci firm poprzez uaktywnienie ich wspó³pracy z szerokim zapleczem instytucjonalny w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii maj¹ mo liwoœæ otrzymania dofinansowania z Dzia³ania 2.2 Wsparcie komercjalizacji badañ naukowych. Instytucj¹, która zajmujê siê udzielaniem szczegó- ³owych informacji na ten temat, prowadzi nabór i ocenê wniosków oraz czuwa nad prawid³owym wykorzystaniem dotacji jest Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci (MCP) wojewódzka samorz¹dowa jednostka organizacyjna Województwa Ma³opolskiego. Dofinansowanie na projekty inwestycyjne z zakresu B+R mog¹ otrzymaæ jednostki badawczorozwojowe, instytucje naukowe oraz szeroko rozumiane œrodowisko MŒP. W ramach schematu A dzia³ania 2.2 Projekty badawcze wspierane s¹ badania przemys³owe realizowane przez jednostki naukowo badawcze we wspó³pracy przedsiêbiorstwo jednostka naukowobadawcza na rzecz przedsiêbiorstw oraz badania przedkonkurencyjne realizowane w przedsiêbiorstwach. Najbli szy konkurs do tego schematu bêdzie og³oszony w IV kwartale roku. Dotacjê na inwestycjê (zakup wraz z instalacj¹) w œrodki trwa³e tj. infrastrukturê i urz¹dzenia laboratoryjne, s³u ¹ce do prowadzenia dzia³añ badawczo-rozwojowych w przedsiêbiorstwach mo na otrzymaæ w schemacie B dzia³ania 2.2 Projekty inwestycyjne przedsiêbiorstw z zakresu B+R. Nabór do tego schematu trwa aktualnie i ma charakter otwarty zakoñczenie konkursu planowane jest na 2012 rok. W obu obszarach wsparcia preferowane s¹ badania tematycznie zwi¹zane z kluczowymi dla województwa obszarami innowacji wynikaj¹cymi z Regionalnej Strategii Innowacji. Dodatkowo punktowane s¹ projekty, dziêki którym dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa prowadzona przez przedsiêbiorstwo pozwoli na wprowadzenie 2

5 Fundusze europejskie na projekty z zakresu B+R nowych produktów, us³ug, rozwi¹zañ innowacyjnych co najmniej w skali regionalnej. Szczegó³owe informacje na temat harmonogramów konkursów, dokumentacji konkursowej, organizowanych szkoleñ mo na znaleÿæ na stronie internetowej Kontakt: Ma³opolskie Centrum Przedsiêbiorczoœci Infolinia: Bezp³atny Punkt Konsultacyjny MCP ul. Kordylewskiego 11 (parter, po lewej stronie) Kraków UWAGA! W celu skorzystania z us³ug Punktu Konsultacyjnego prosimy wczeœniej ustaliæ telefonicznie datê i godzinê konsultacji tel FUNDUSZE EUROPEJSKIE Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Ma³opolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

6 Nabory wniosków projektowych FUNDUSZE EUROPEJSKIE 4 Nabory wniosków projektowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Przedsiêbiorcy mog¹ liczyæ na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka nie tylko w ramach dzia³añ, w których nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci. Mog¹ sk³adaæ wnioski projektowe w ramach poddzia³ania Wsparcie udzia³u przedsiêbiorców w programach promocji oraz dzia³ania 8.4. Zapewnienie dostêpu do Internetu na etapie ostatniej mili. Nabór wniosków w ramach poddzia³ania aktualnie prowadzi Departament Wdra ania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki, a w dzia³aniu 8.4. nabór, który rozpocznie siê 17 paÿdziernika odpowiada W³adza Wdra aj¹ca Programy Europejskie. 1) Poddzia³anie PO IG Wsparcie udzia³u przedsiêbiorców w programach promocji Celem tego poddzia³ania jest wzmocnienie konkurencyjnoœci gospodarki przez poprawê wizerunku polskiej gospodarki wœród partnerów miêdzynarodowych, nawi¹zanie przez przedsiêbiorców kontaktów gospodarczych oraz wypromowanie polskich specjalnoœci eksportowych. Beneficjentami tego dzia³ania s¹ przedsiêbiorcy, prowadz¹cy dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i maj¹cy siedzibê na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zg³osili swój udzia³ w bran- owym programie promocji lub programie promocji o charakterze ogólnym. Instrumentem realizacji dzia- ³ania jest udzielanie wsparcia przedsiêbiorcom uczestnicz¹cym w bran owych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Bran- owe programy promocji i programy promocji o charakterze ogólnym zosta³y okreœlone przez Ministra Gospodarki i s¹ one zamieszczone na stronie internetowej: Dzialania/Dzialanie+651 Bran owy program promocji jest to koncepcja obejmuj¹ca okres nie d³u szy ni 36 miesiêcy, w której okreœlone bêd¹: rodzaje i terminy dzia³añ promuj¹cych jedn¹ bran ê lub producentów towarów jednego rodzaju, rynki, na których prowadzone s¹ dzia³ania promuj¹ce, katalog rodzajów dzia³alnoœci zwi¹zanych z dan¹ bran ¹, us³ugami lub towarami jednego rodzaju, katalog produktów, us³ug lub towarów jednego rodzaju, które bêd¹ objête dzia³aniami promuj¹cymi. Programy promocji o charakterze ogólnym to jednorazowe imprezy promuj¹ce Polskê i polsk¹ gospodarkê w kraju i za granic¹, okreœlone na liœcie programów promocji o charakterze ogólnym. Lista tych programów zawarta jest na wczeœniej podanej stronie internetowej. Wielkoœæ pomocy na udzia³ w bran owym programie promocji nie mo e przekroczyæ 60% poniesionych wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ i kwoty 300 tys. z³ na udzia³ w jednym bran owym programie promocji. Natomiast wielkoœæ pomocy na udzia³ w programie promocji o charakterze ogólnym nie mo e przekroczyæ 50% poniesionych wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ i kwoty 25 tys. z³ na udzia³ w jednym programie promocji o charakterze ogólnym. Nabór wniosków w ramach dzia³ania trwa aktualnie do 31 grudnia bie ¹cego roku. Mo liwe jest zamkniêcie naboru, jeœli zostanie przekroczona kwota, przeznaczona na realizacjê dzia³ania w 2011 roku. Wnioski projektowe mo na sk³adaæ w: Ministerstwo Gospodarki Departament Wdra ania Programów Operacyjnych Plac Trzech Krzy y 3/ Warszawa z dopiskiem: Konkurs w ramach poddzia³ania PO IG

7 Nabory wniosków projektowych 2) Dzia³anie 8.4. PO IG Zapewnienie dostêpu do Internetu na etapie ostatniej mili W ramach dzia³ania 8.4. beneficjentami s¹ mikro, mali oraz œredni przedsiêbiorcy oraz organizacje pozarz¹dowe non-profit. Do projektów kwalifikuj¹cych siê do dofinansowania w ramach dzia³ania zaliczaj¹ siê projekty polegaj¹ce na realizacji us³ugi przy³¹czenia do sieci telekomunikacyjnej w celu dostarczenia us³ugi szerokopasmowego dostêpu do Internetu u ytkownikowi koñcowemu przez zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej pomiêdzy najbli szym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu, a u ytkownikiem koñcowym. Na obszarze gminy mo e byæ realizowany wiêcej ni 1 projekt tego typu. W ramach dzia³ania minimalna kwota dofinansowania wynosi z³otych. Maksymalna wysokoœæ wsparcie, o jakie mo e ubiegaæ siê Wnioskodawca, jest okreœlona w rozporz¹dzeniu Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 wrzeœnia 2010 r. w sprawie udzielania przez W³adzê Wdra aj¹c¹ Programy Europejskie pomocy finansowej na dostarczenie us³ugi szerokopasmowego dostêpu do Internetu na odcinku ostatniej mili w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Mikro, ma³e przedsiêbiorstwa mog¹ liczyæ na dofinansowanie 70%, gdy nale ¹ do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmiñsko-mazurskiego, podlaskiego, œwiêtokrzyskiego, opolskiego, ma³opolskiego, lubuskiego, ³ódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Œrednie przedsiêbiorstwa z tych samych województw mog¹ liczyæ na dofinansowanie na poziomie 60%. Dofinansowanie dla mikro i ma³ych firm z województw: œl¹skiego, zachodniopomorskiego, dolnoœl¹skiego, wielkopolskiego, mazowieckiego z wy³¹czeniem miasta sto³ecznego Warszawy wyniesie 60%, natomiast dla œrednich firm 50%. Poziom dofinansowania dla mikro i ma³ych przedsiêbiorstw w przypadku miasta sto³ecznego Warszawy wyniesie 50%, a dla œrednich 40%. Wnioski o dofinansowanie w ramach dzia³ania 8.4. nale y sk³adaæ w biurze W³adzy Wdra aj¹cej Programy Europejskiej od 17 paÿdziernika do 16 grudnia 2011 roku, pod adresem: W³adza Wdra aj¹ca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, Warszawa tel.: , faks: , Opracowano na podstawie: Jaros³aw M¹sior Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta FUNDUSZE EUROPEJSKIE 5

8 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Informacje o targach oraz Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) Miêdzynarodowe Zagrzebskie Targi Jesienne W dniach od 14 do 18 wrzeœnia 2011 r. w Chorwacji odbêdzie siê Polska Wystawa Narodowa podczas Miêdzynarodowych Zagrzebskich Targów Jesiennych. Wystawa zostanie dofinansowana w ramach realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu systemowego Promocja polskiej gospodarki na rynkach miêdzynarodowych w ramach Poddzia³ania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Przedsiêbiorcy uczestnicz¹cy w wystawie mog¹ otrzymaæ dofinansowanie w wysokoœci 50% kosztów udzia³u. W wyniku przeprowadzonego przetargu jako Organizatora wybrano firmê Eltar. Mog¹ do niej zg³aszaæ siê wszyscy zainteresowani udzia³em w imprezie. Szczegó³owe informacje na stronie: Polska nasze idee to dobry business prezentacja polskich przedsiêbiorców podczas Specjalistycznego Salonu TOSM w Turynie W dniach od 16 do 18 listopada 2011 roku odbêdzie siê w Turynie Specjalistyczny Salon TOSM (Torino Software and Systems Meeting), podczas którego odbêdzie siê tak e prezentacja polskiego sektora informatycznego, ICT, innowacji i hi-tech w zakresie sprzêtu i us³ug. Salon TOSM promuje innowacje i technologie w takich sektorach jak: motoryzacja, energia, finanse, medycyna, multimedia, turystyka, zarz¹dzanie, infrastruktura inteligentna, telematyka, nawigacja satelitarna. Prezentowane s¹ te patenty, nowe idee wymagaj¹ce wdro enia do procesu produkcyjnego, osi¹gniêcia i nagrody studentów lub firm z inkubatorów. W przedmiotowym wydarzeniu mog³oby wzi¹æ udzia³ ok. 20 polskich firm, a koszt ich uczestnictwa w targach waha³by siê w granicach ok. 800 euro. Do tej kwoty nale y doliczyæ koszt przelotu do Turynu, nocleg w hotelu oraz wy ywienie na miejscu. Wszelkich bli szych informacji na temat targów TOSM i warunków uczestnictwa udzieli przedsiêbiorcom Wydzia³ Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie: Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) Zorganizowane wspólnie przez: Parlament Europejski, polski rz¹d, (który sprawuje Prezydencjê w Radzie Ministrów UE w drugiej po³owie 2011 r.) oraz Komisjê Europejsk¹, tegoroczne Forum odbêdzie siê w Krakowie od 2-4 paÿdziernika 2011 r. Komisjê Europejsk¹ bêdzie reprezentowa³ Michel Barnier (Komisarz ds. Rynku Wewnêtrznego i Us³ug). Forum Jednolitego Rynku (SIMFO) stanowi czêœæ Aktu o jednolitym rynku i bêdzie regularnie gromadziæ uczestników jednolitego rynku, takich jak przedsiêbiorstwa, partnerzy spo³eczni, organizacje pozarz¹dowe oraz reprezentuj¹ce obywateli, przedstawicieli ro nych szczebli w³adzy publicznej oraz parlamentów. Bêdzie okazj¹ do analizy sytuacji na jednolitym rynku, analizy wdra ania i stosowania dyrektyw oraz do wymiany dobrych praktyk. Forum przyczyni siê do oceny polityk i weÿmie udzia³ w monitorowaniu realizacji Aktu o jednolitym rynku oraz pomo e w oszacowaniu jego skutków w terenie. Oczekuje siê, e konferencja zgromadzi ponad 1000 obywateli, przedsiêbiorstw, konsumentów, przedstawicieli pañstw cz³onkowskich (w tym w³adz regionalnych i lokalnych), parlamentów krajowych i instytucji europejskich, dziennikarzy oraz innych zainteresowanych stron. Zachêcamy wszystkich uczestników do podzielenia siê swoimi doœwiadczeniami zwi¹zanymi z funkcjonowaniem jednolitego rynku. Dwudniowe forum bêdzie pierwsz¹ z cyklu konferencji, które odbêd¹ siê w nadchodz¹cych latach. Bêdzie stanowi³o rozpoczêcie debaty miedzy instytucjami europejskimi i zainteresowanymi stronami na temat rozwoju jednolitego rynku. Szczegó³owe informacje na stronie: le_market_forum_pl.htm Anna Brydniak Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta 6

9 Mapy cen nieruchomoœci Mapy cen nieruchomoœci w Krakowie Rejestr obejmuje lokale mieszkalne i gospodarcze oraz gara e, a tak e ceny dla obszarów niezabudowanych i zabudowanych. Sporz¹dzony zosta³ przez Wydzia³ Informatyki Urzêdu Miasta Krakowa. Mapy dostêpne s¹ na stronie: Ceny opracowano wed³ug stanu na 30 czerwca 2011 roku. Wydzia³ Informatyki Urz¹d Miasta Krakowa INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 7

10 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Mapy cen nieruchomoœci 8

11 Mapy cen nieruchomoœci INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 9

12 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 10 Pracownicy Urzêdu Kontroli Skarbowej w Krakowie oraz pracownicy ze wszystkich 28 Urzêdów Skarbowych z terenu Ma³opolski w okresie od 22 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. prowadziæ bêd¹ dzia³ania kontrolne w zakresie wywi¹zywania siê przez podatników z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu za poœrednictwem kas fiskalnych. Czynnoœci kontrolne prowadzone bêd¹ na obszarze województwa ma³opolskiego ze szczególnym uwzglêdnieniem miejscowoœci turystycznych. Dzia³aniami kontrolnymi objête bêd¹ zarówno podmioty prowadz¹ce nieprzerwanie ca³y rok dzia³alnoœæ gospodarcz¹ jak równie podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ sezonow¹. Kontrol¹ objête bêd¹ podmioty, które realizuj¹ sprzeda us³ug lub towarów na rzecz osób fizycznych nie prowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej. St¹d pod lup¹ pracowników kontroli skarbowej znajd¹ siê m. in. podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w zakresie handlu, gastronomii, przewozu osób, parkingowe, kontrolowane bêd¹ obiekty rekreacyjne i wypo yczalnie sprzêtu sportowego. Dzia³ania kontrolne podejmowane przez pracowników w zakresie wywi¹zywania siê przez podatników z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu za poœrednictwem kas fiskalnych Urzêdu Kontroli Skarbowej w Krakowie prowadzone bêd¹ w ramach ogólnopolskiej akcji WeŸ paragon. Letnia akcja WeŸ paragon skierowana bêdzie równie do konsumentów, którym poprzez akcje plakatowe, wrêczanie pocztówek z wymienionymi korzyœciami p³yn¹cymi z wziêcia paragonu pracownicy aparatu skarbowego bêd¹ chcieli uœwiadomiæ, co zyskujemy bior¹c paragon fiskalny. Bior¹c paragon: atwiej mo esz dochodziæ swoich praw, je eli towar nie odpowiada deklarowanej jakoœci lub us³uga zosta³a wykonana nienale ycie. Masz pewnoœæ, e zap³acony przez Ciebie, naliczony w cenie i uwidoczniony na paragonie podatek, zostanie odprowadzony do bud etu pañstwa. WeŸ paragon Letnia akcja WeŸ paragon Przyczyniasz siê do likwidacji szarej strefy, tym samym zwiêkszasz nak³ady np. na szkolnictwo, s³u bê zdrowia czy bezpieczeñstwo. Masz pewnoœæ, e sprzedawca stosuje zasady uczciwej konkurencji. Masz mo liwoœæ rachunkowej i rzeczowej kontroli przeprowadzonej transakcji. Mo esz dokonaæ porównañ cenowych na rynku. Prowadzone przez pracowników Urzêdu Kontroli Skarbowej w Krakowie oraz Urzêdów Skarbowych z terenu Ma³opolski czynnoœci kontrolne bêd¹ polega³y na sprawdzeniu czy podatnicy wywi¹zuj¹ siê z obowi¹zku ewidencjonowania obrotów z tytu³u sprzeda y na rzecz osób fizycznych nieprowadz¹cych dzia³alnoœci gospodarczej przy u yciu kas fiskalnych. Kontrol¹ objête bêd¹ podmioty, które z uwagi na charakter œwiadczonych us³ug albo z uwagi na rodzaj sprzedawanych towarów obligatoryjnie musz¹ posiadaæ kasy fiskalne bez wzglêdu na osi¹gniête obroty. W takich przypadkach sprawdzane bêdzie czy przedsiêbiorca posiada kasê fiskaln¹, a je eli posiada urz¹dzenie fiskalizuj¹ce to czy dokonuje za jego poœrednictwem ewidencji obrotu. Wymóg rejestracji sprzeda y za poœrednictwem kasy fiskalnej bez wzglêdu na osi¹gniête obroty dotyczy m. in. us³ug przewozu osób w komunikacji samochodowej, us³ug przewozu osób taksówkami, sprzeda y wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych. W odniesieniu do osób, które nie posiadaj¹ kas fiskalnych i deklarowaæ bêd¹, e nie osi¹gnê³y obrotów obliguj¹cych ich do stosowania urz¹dzeñ rejestruj¹cych sprzeda prowadzone bêd¹ czynnoœci maj¹ce wyjaœniæ czy faktycznie zwolnione s¹ z obowi¹zku ewidencjonowania sprzeda y na kasach fiskalnych. Je eli w trakcie prowadzonych czynnoœci osoba wykonuj¹ca je poweÿmie podejrzenie, które po weryfikacji potwierdzi siê, e dana osoba prowadzi nie zg³oszon¹ do opodatkowania dzia³alnoœæ gospodarcz¹ to wobec takiego podatnika wszczête zostanie postêpowanie kontrolne z pe³nymi konsekwencjami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od towarów us³ug oraz kodeksu karnego skarbowego.

13 Podejmowane dotychczas dzia³ania kontrolne w zakresie wywi¹zywania siê przez podatników z obowi¹zku ewidencjonowania obrotu za poœrednictwem kas fiskalnych wskazuj¹, e do najczêœciej pope³nianych nieprawid³owoœci nale a³o: nie rejestrowanie obrotów na kasie fiskalnej, niewydawanie paragonów klientom, brak kas fiskalnych pomimo obowi¹zku ich posiadania, wybiórcze ewidencjonowanie, co którejœ z kolei transakcji, nie zatwierdzanie nabitej na kasê wartoœci sprzeda y, co powoduje mo liwoœæ usuniêcia zapisu dokumentuj¹cego zawart¹ transakcje. W czasie akcji mandatowych ujawniono przypadki prowadzenia tzw. ma³ej gastronomii oferuj¹cej do sprzeda y poza gor¹cymi posi³kami tak e napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe bez prowadzenia ewidencji za pomoc¹ kasy fiskalnej, podczas gdy podatnicy prowadz¹cy sprzeda wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych zobowi¹zani s¹ ewidencjonowaæ tê sprzeda na kasie rejestruj¹cej bez wzglêdu na osi¹gane obroty. W toku podjêtych dzia³añ pracownicy kontroli skarbowej ujawnili przypadki sprzeda y papierosów bez polskich znaków akcyzy. W trakcie czynnoœci kontrolnych ujawniono równie przypadki, WeŸ paragon podatników, którzy pomimo wczeœniejszego wymierzenia im mandatu. W okresie I-VI 2011r. pracownicy Urzêdu Kontroli Skarbowej w Krakowie na³o yli mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê ok. pó³ miliona z³. Pracownicy Urzêdów Skarbowych na terenie Ma³opolski na³o yli w V i VI 2011r. 900 mandatów karnych na ³¹czn¹ kwotê ponad 200 tysiêcy z³. Mandaty gotówkowe lub kredytowane w zale noœci od skali wykroczenia mog¹ byæ na³o one w wysokoœci od 138,60 z³otych do z³otych. Mandaty gotówkowe wymierza siê osobom czasowo przebywaj¹cym na terenie RP lub nie posiadaj¹cym sta³ego miejsca zamieszkania lub sta³ego miejsca pobytu na terenie RP lub osobom stale przebywaj¹cym na terytorium RP, którzy czasowo opuszczaj¹ terytorium kraju. Izba Skarbowa w Krakowie INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 11

14 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Uwaga przedsiêbiorcy! Od 20 lipca poszerzony zosta³ katalog przypadków wyd³u aj¹cych bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do nale noœci sk³adkowych. Dodatkowo zaczê³y obowi¹zywaæ nowe zasady dotycz¹ce zwrotu i przedawnienia sk³adek nienale nie op³aconych. Zmiana przepisów to wynik wejœcie w ycie Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 lipca 2011 r. Nr 138, poz. 808). Zmiany dotycz¹ art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, zarówno w kwestii przedawnienia nale noœci z tytu³u sk³adek dochodzonych przez ZUS, jak i w zakresie odzyskiwania przez p³atników nale - noœci z tytu³u nienale nie op³aconych sk³adek. W zakresie nale noœci dochodzonych przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych nowelizacja wprowadza szerszy katalog przypadków, które zawieszaj¹ bieg przedawnienia. I tak, obok dotychczasowych przypadków, zawieszenie biegu terminu przedawnienia ma zastosowanie w przypadku decyzji ustalaj¹cych obowi¹zek podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym, podstawê wymiaru sk³adek oraz obowi¹zku op³acania sk³adek na te ubezpieczenia. Zawieszenie biegnie od dnia wszczêcia postêpowania do dnia uprawomocnienia decyzji. Zmianie ulega tak e bieg terminu przedawnienia w przypadku œmierci spadkodawcy. Dotychczas ulega³ on zawieszeniu od dnia œmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia siê postanowienia s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku (nie d³u ej ni do dnia, w którym up³ynê³y 2 lata od œmierci spadkodawcy). Od 20 lipca 2011 r. bieg terminu przedawnienia ulega tak e zawieszeniu od dnia œmierci spadkodawcy do dnia zarejestrowania aktu poœwiadczenia dziedziczenia (nie d³u ej ni do dnia, w którym up³ynê³y 2 lata od œmierci spadkodawcy). Nowe zasady przedawnienia Nowe zasady przedawnienia W przypadku postêpowania w zakresie zwrotu nienale nie op³aconych sk³adek nowelizacja wprowadza nowy próg kwotowy, od którego uzale niony jest obowi¹zek informacyjny ZUS. Do 19 lipca Zak³ad zawiadamia³ p³atnika sk³adek o kwocie nienale nie op³aconych sk³adek, które mog¹ byæ zwrócone, je eli kwota ta by³a wy sza od 5 proc. najni szego wynagrodzenia. Teraz ZUS ma obowi¹zek wys³aæ zawiadomienie w przypadku, gdy suma nienale nie op³aconych sk³adek jest wy sza ni koszty upomnienia w postêpowaniu egzekucyjnym (obecnie 8,80 z³). Zlikwidowana zosta³a przy tym koniecznoœæ wyst¹pienia z wnioskiem o zwrot nienale nie op³aconych sk³adek w ci¹gu 7 dni od otrzymania zawiadomienia z ZUS. P³atnika sk³adek nie ograniczaj¹ obecnie w tej materii adne terminy. Zgodnie z nowymi przepisami nienale nie op³acone sk³adki ulegaj¹ przedawnieniu po up³ywie 10 lat, licz¹c od dnia otrzymania zawiadomienia o kwocie nienale nie op³aconych sk³adek lub po up³ywie 10 lat od op³acenia sk³adek, w przypadku gdy ZUS nie zawiadomi³ o mo liwej kwocie zwrotu. Bieg terminu przedawnienia jest zawieszany: w przypadku wydania przez Zak³ad decyzji w sprawie nienale nie op³aconych sk³adek od dnia wszczêcia postêpowania do dnia, w którym decyzja sta³a siê prawomocna; je eli wydanie decyzji w sprawie nienale nie op³aconych sk³adek jest uzale nione od rozstrzygniêcia zagadnienia wstêpnego przez inny organ lub s¹d do dnia, w którym decyzja innego organu sta³a siê ostateczna lub uprawomocni³o siê orzeczenie s¹du (nie d³u ej jednak ni na okres 2 lat); od dnia œmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia siê postanowienia s¹du o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poœwiadczenia dziedziczenia, nie d³u ej jednak ni do dnia, w którym up³ynê³y 2 lata od œmierci spadkodawcy; w przypadku wydania przez Zak³ad decyzji stwierdzaj¹cej brak obowi¹zku podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym lub obni aj¹cej podstawê wymiaru sk³adek na te ubezpieczenia od dnia wszczêcia postêpowania do dnia, w którym decyzja sta³a siê prawomocna. Zmienione przepisy stosuje siê do wniosków o zwrot nienale nie op³aconych sk³adek z³o onych 20 lipca 2011 r. i póÿniej, natomiast do wniosków z³o onych przed tym terminem zastosowanie maj¹ przepisy dotychczasowe. Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych 12

15 Co zrobiæ, je eli niespodziewana choroba lub wypadek przy pracy uniemo liwia wykonanie tej samej pracy za podobne wynagrodzenie? Ubezpieczonym, którzy byli zmuszeni poddaæ siê rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do nowego zajêcia, przys³uguje w takiej sytuacji zasi³ek wyrównawczy. Niespodziewana choroba lub wypadek mog¹ staæ siê przyczyn¹ zmniejszenia siê mo liwoœci wykonywania dotychczasowej pracy, a co za tym idzie, otrzymywanego wynagrodzenia. Wobec choroby lub wypadku przy pracy, które jest zdarzeniem losowym, wi¹ ¹cym siê z niemo liwym do przewidzenia pogorszeniem uposa enia, przewidziano potrzebê zrekompensowania poniesionej przez pracownika straty. Wysokoœci¹ zasi³ku jest ró nica miêdzy przeciêtnym miesiêcznym wynagrodzeniem z ostatniego roku, a obni onym wynagrodzeniem miesiêcznym osi¹ganym podczas pracy po wypadku lub chorobie. Przys³uguje on ubezpieczonemu pracownikowi przez okres rehabilitacji, lecz okres ten nie mo e byæ d³u szy ni 24 miesi¹ce. Pracownik ze zmniejszon¹ sprawnoœci¹, ubiegaj¹cy siê o zasi³ek wyrównawczy, wykonywaæ powinien pracê na specjalnie wydzielonym stanowisku, odpowiednim dla potrzeb adaptacji lub przyuczenia do nowego zajêcia. Miejscem wykonywania pracy mo e byæ równie oœrodek rehabilitacji zawodowej. Wyrównaæ pensjê zasi³kiem Wyrównaæ pensjê zasi³kiem powsta³a w wyniku choroby, natomiast rekompensata zmniejszenia wynagrodzenia w wyniku wypadku przy pracy finansowana jest przez ubezpieczenie wypadkowe. Pamiêtajmy zasi³ek nie bêdzie przys³ugiwa³ pracownikowi, je eli wypadek zosta³ spowodowany w konsekwencji umyœlnego z³amania przepisów lub ra ¹cego niedbalstwa. Uprawnienie do zasi³ku wy³¹cza równie spowodowanie wypadku przez ubezpieczonego pod wp³ywem alkoholu (lub substancji psychotropowych). Pracownik, który odmawia poddania siê badania zwartoœæ ww. substancji zamyka sobie drogê do starania o uzyskanie œwiadczenia wyrównawczego. Ustanie prawa do zasi³ku nastêpuje z chwil¹ ustania powodów rehabilitacji zawodowej i przywrócenia do pracy (nie póÿniej jednak ni po 24 miesi¹ce) lub je eli Lekarz Orzecznik ZUS stwierdzi, i ewentualna rehabilitacja zawodowa nie spe³ni swojego zadania. Spe³niaj¹c przes³anki otrzymania omawianego œwiadczenia musz¹ pamiêtaæ, i niezbêdne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub wojewódzkiego oœrodka medycyny pracy o zasadnoœci przeprowadzania rehabilitacji zawodowej. Takie orzeczenie oraz zaœwiadczenie p³atnika sk³adek ZUS Z-3 jest podstaw¹ do przyznania zasi³ku wyrównawczego. INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Zaznaczyæ nale y, i zasi³ek wyp³acany jest z ubezpieczenia chorobowego, gdy obni ona sprawnoœæ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych 13

16 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Komunikat o sytuacji spo³eczno-gospodarczej Komunikat o sytuacji spo³eczno-gospodarczej województwa ma³opolskiego w maju 2011 r. W maju br. przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o 432,3 tys. osób, czyli by³o o 0,1% ni sze ni przed miesi¹cem, ale o 5,5% wy sze w skali roku. W kraju przeciêtne zatrudnienie pozosta³o na poziomie sprzed miesi¹ca, wzros³o natomiast o 3,6% w relacji do maja 2010 r. Sektor prywatny skupia³ 394,9 tys. zatrudnionych, tj. o 8,2% wiêcej w ujêciu rocznym, podczas gdy publiczny 37,5 tys., czyli o 16,5% mniej. Przeciêtne zatrudnienie w relacji do maja 2010 r. wzros³o w wiêkszoœci sekcji PKD. W okresie styczeñ-maj br. przeciêtne zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o 431,7 tys. osób, tym samym zwiêkszy³o siê o 5,5% w relacji do analogicznego okresu ub. roku (wobec wzrostu o 1% w 2010 r.). W Polsce odnotowano wzrost rzêdu 3,9%. W maju br. odnotowano dalszy, sezonowy spadek bezrobocia. Wed³ug stanu w koñcu miesi¹ca sprawozdawczego w ewidencji powiatowych urzêdów pracy województwa ma³opolskiego figurowa³o 141,5 tys. bezrobotnych, których liczba by³a o 6,9 tys. osób (4,6%) mniejsza ni przed miesi¹cem, ale o 7,9 tys. osób (5,9%) wiêksza w ujêciu rocznym. W miesi¹cu sprawozdawczym zarejestrowano jako bezrobotne 11,5 tys. osób, co oznacza, e ich liczba by³a o 5,2% wy sza ni w kwietniu br., natomiast zmniejszy³a siê o 16,4% w ujêciu rocznym. Jednoczeœnie w omawianym okresie z ewidencji powiatowych urzêdów pracy wy³¹czono 18,4 tys. osób, tym samym odp³yw ten by³ o 8 % wiêkszy ni w miesi¹cu poprzednim, ale o 0,7% mniejszy ni w maju 2010 r. G³ówn¹ przyczyn¹ wy³¹czenia z rejestru by³o podjêcie pracy, w wyniku czego skreœlono 8,4 tys. bezrobotnych (wobec 7,5 tys. przed rokiem). W wyniku niepotwierdzenia gotowoœci do podjêcia pracy status bezrobotnego utraci³o 5,6 tys. osób (4,7 tys. w maju 2010 r.), a 1,1 tys. osób zrezygnowa³o z niego dobrowolnie (podobnie przed rokiem). W maju br. do urzêdów pracy wp³ynê³o 5,8 1 tys. ofert zatrudnienia, tj. o 1,5% wiêcej ni przed miesi¹cem, ale o 18,7% mniej w skali roku. W koñcu analizowanego miesi¹ca powiatowe urzêdy pracy dysponowa³y 4,5 tys. ofert zatrudnienia, czyli mniej o 1,1% ni w kwietniu br. i o 9,2% ni w maju ub. roku. Na 1 ofertê pracy przypada³o przeciêtnie 32 bezrobotnych (wobec 33 w kwietniu br. i 27 w maju ub. roku). Stopa bezrobocia rejestrowanego wynios³a 10,3% i by³a o 0,4 pkt proc. ni sza ni w kwietniu br., ale o 0,4 pkt proc. wy sza ni rok wczeœniej. W ujêciu regionalnym Ma³opolska zajmowa³a czwart¹ lokatê za Wielkopolsk¹ (9,1%), Mazowszem (9,6%) oraz Œl¹skiem (10,1%). W kraju stopa bezrobocia wynios³a 12,2%, tym samym obni y³a siê o 0,4 pkt proc. w relacji do kwietnia br., natomiast w skali roku by³a o 0,1 pkt proc. wy sza. W maju br. przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw kszta³towa³o siê na poziomie 3 213,02 z³ i by³o o 1,5% ni sze ni w miesi¹cu poprzednim, wzros³o natomiast o 6,5% w relacji do maja 2010 r. (wobec wzrostu o 4,4% w maju ub. roku). Œrednia p³aca w Polsce w omawianym okresie osi¹gnê³a poziom 3 483,99 z³, tj. o 3,2% ni szy w skali miesi¹ca, ale o 4,1% wy szy w skali roku. W sektorze publicznym œrednie wynagrodzenie w ujêciu rocznym wzros³o o 2,3% do kwoty 3 712,92 z³, a w sektorze prywatnym o 7,6% do 3 165,57 z³. W okresie styczeñ-maj br. przeciêtne miesiêczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiêbiorstw wynios³o 3 237,27 z³, zwiêkszaj¹c siê w ujêciu rocznym o 6,7% (w Polsce by³o wy sze o 4,4%). Przychody ze sprzeda y wyrobów i us³ug w przemyœle osi¹gnê³y wartoœæ 5 683,0 mln z³, co oznacza wzrost (w cenach sta³ych) o 2,2% w relacji do kwietnia br. i o 15,6% w skali roku. W kraju produkcja przemys³owa by³a wy sza odpowiednio o 2,6% i 7,7%. Wydajnoœæ pracy w przemyœle, mierzona produkcj¹ sprzedan¹ na 1 zatrudnionego, ukszta³towa³a siê w maju br. na poziomie 32,1 tys. z³, tj. o 10,9% wy szym ni przed rokiem. W okresie I-V br. produkcja sprzedana przemys³u osi¹gnê³a wartoœæ ,3 mln z³, tym samym wzros³a o 19,8% w ujêciu rocznym, natomiast wydajnoœæ pracy zwiêkszy³a siê o 15,2% do 156,7 tys. z³ na 1 zatrudnionego. W maju br. przychody przedsiêbiorstw budowlanych ze sprzeda y produkcji i us³ug wynios³y 1 187,5 mln z³, czyli by³y wy sze o 22,6% ni miesi¹c wczeœniej i o 30,6% w skali roku. W okresie I-V br. 1 Dotyczy wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. 14

17 Komunikat o sytuacji spo³eczno-gospodarczej omawiane przychody ukszta³towa³y siê na poziomie 4 618,5 mln z³, tym samym wzros³y w ujêciu rocznym o 27,2%. Produkcja budowlano-monta owa utrzyma³a notowan¹ od lipca ub. roku wysok¹ dynamikê. W miesi¹cu sprawo-zdawczym osi¹gnê³a wartoœæ 651,8 mln z³, tj. wy sz¹ o 14,2% ni w kwietniu br. i o 52,9% w relacji do maja ub. roku. Od pocz¹tku roku pro-dukcja budowlano-monta owa wynios³a 2 450,4 mln z³, zwiêkszaj¹c siê w ujêciu rocznym o 44,7%. Przychody ze sprzeda y produkcji i us³ug przypadaj¹ce na jednego zatrudnionego w budownictwie w maju br. wynios³y 26,2 tys. z³, co oznacza wzrost o 21,9% wzglêdem kwietnia br. i o 18,9% w relacji do analogicznego miesi¹ca ub. roku. Wed³ug wstêpnych danych w maju br. w Ma³opolsce oddano do u ytkowania 688 mieszkañ (7,5% ogó³u mieszkañ wybudowanych w kraju), czyli o 38,7% mniej ni przed miesi¹cem, ale o 20,1% wiêcej w ujêciu rocznym. Nowe realizacje odnotowano g³ównie w budownictwie indywidualnym (473 mieszkania wzrost w skali roku o 2,6%), a ponadto w przeznaczonym na sprzeda lub wynajem (215 wzrost o 106,7%). Ca³kowita powierzchnia u ytkowa 2 nowo oddanych mieszkañ wynios³a 89,3 tys. m 2 wobec 76,8 tys. m przed rokiem. Na 1 mieszkanie 2 przypada³o œrednio 129,8 m powierzchni u ytkowej 2 (w maju 2010 r. 134,1m ). Przeciêtna powierzchnia u ytkowa mieszkania w budownictwie indywi- 2 dualnym wynios³a 157,7 m, a w deweloperskim 2 68,6 m. W omawianym miesi¹cu wydano pozwolenia na budowê mieszkañ, tj. o 23,8% wiêcej ni w kwietniu br., ale o 12,7% mniej w relacji do maja 2010 r. Inwestorzy indywidualni otrzymali pozwolenia na budowê lokali mieszkalnych (przed rokiem 1 083), a deweloperzy 889 (odpowiednio 1 127). Ponadto wydano pozwolenia na budowê 22 mieszkañ spó³dzielczych. Rozpoczêto budowê 2031 mieszkañ, co oznacza wzrost o 8,9% w relacji do miesi¹ca poprzedniego, ale spadek o 8,5% w skali roku. W budownictwie indywidualnym rozpoczêto realizacjê mieszkañ, w deweloperskim 639, a w komunalnym 82. W okresie styczeñ-maj br. w województwie ma³opolskim oddano do u ytkowania mieszkania, czyli o 1,2% mniej ni w analogicznym okresie 2010 r. Liczba mieszkañ w tym okresie, na budowê których wydano pozwolenia obni y³a siê o 13,1%, natomiast rozpoczêtych budów wzros³a o 13,7%. Sprzeda detaliczna w cenach bie ¹cych, zrealizowana przez przedsiêbiorstwa handlowe i niehandlowe w maju br. zmniejszy³a siê o 0,9% w skali miesi¹ca, wzros³a natomiast o 9,6% w ujêciu rocznym. W relacji do maja ub. roku najwiêkszy wzrost sprzeda y detalicznej odnotowano w przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê handlem meblami, sprzêtem RTV i AGD (o 18,6%), farmaceutykami, kosmetykami, sprzêtem ortopedycznym (o 18,1%), w³óknem, odzie ¹, obuwiem (o 16,8%) oraz ywnoœci¹, napojami i wyrobami tytoniowymi (o 12%). Sprzeda detaliczna pojazdów samochodowych, motocykli, czêœci zwiêkszy³a siê o 9,3%, a prasy i ksi¹ ek o 4,4%. W okresie styczeñ-maj br. wartoœæ sprzeda y detalicznej zwiêkszy³a siê o 10,1% w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. Sprzeda hurtowa w przedsiêbiorstwach handlowych w miesi¹cu sprawozdawczym obni y³a siê o 0,4% w relacji do kwietnia br., natomiast w skali roku zwiêkszy³a siê 18,1%, w tym w przed-siêbiorstwach hurtowych wzros³a odpowiednio o 0,6% i 28,8%. W okresie I-V br. wzrost sprzeda y hurtowej w przedsiêbiorstwach handlowych wzglêdem analogicznego okresu 2010 r. wyniós³ 18,7%, a w przedsiêbiorstwach hurtowych27,1%. Urz¹d Statystyczny w Krakowie INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW 15

18 INFORMACJE DLA PRZEDSIÊBIORCÓW Wybrane wskaÿniki ogólnopolskie 16 * dane po korekcie Urz¹d Statystyczny w Krakowie

19 Podrêcznik urzêdowy Agencja Rozwoju Miasta S.A. ul. Floriañska Kraków tel faks Biuro ds. Ochrony Zdrowia al. Powstania Warszawskiego Kraków tel faks Biuro Funduszy Europejskich ul. œw. Krzy a Kraków tel faks Biuro Kontroli Wewnêtrznej ul. Bracka Kraków tel faks Biuro Planowania Przestrzennego ul. Józefa Sarego Kraków , faks informacja dot. planów i studium: tel , Biuro Skarbnika tel faks Grodzki Urz¹d Pracy ul. W¹wozowa Kraków tel faks Kancelaria Prezydenta tel faks Kancelaria Rady Miasta i Dzielnic Krakowa tel faks Krakowskie Biuro Festiwalowe ul. Olszañska 7, Kraków tel faks Krakowski Holding Komunalny S.A. ul. J. Bro ka Kraków tel faks Miejski Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Józefñska Kraków tel faks Miejskie Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. al. Jana Paw³a II Kraków tel , pogotowie techniczne tel. interwencyjny: 993 tel Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. J. Bro ka Kraków tel. interwencyjny: tel do 04 faks informacja MPK S.A.: Miejskie Przedsiêbiorstwo Oczyszczania Spó³ka z o.o. ul. Nowohucka Kraków tel Biuro Obs³ugi Klienta tel , faks Miejskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji SA ul. Senatorska Kraków, tel do 329 faks tel. alarmowy: 994 Miejski Rzecznik Konsumentów al. Powstania Warszawskiego Kraków tel faks Sieæ Informacji Miejskiej Wie a Ratuszowa Rynek G³ówny 1 czynny codziennie w godz tel Pawilon Wyspiañski 2000 pl. Wszystkich Œwiêtych 2 czynny codziennie w godz tel faks Miêdzynarodowy Port Lotniczy w Balicach czynny codziennie w godz tel ul. Szpitalna 25, Kraków czynny codziennie w godz tel , faks ul. œw. Jana 2, Kraków czynny od poniedzia³ku do soboty w godz tel faks ul. Józefa 7, Kraków czynny od poniedzia³ku do pi¹tku w godz tel faks os. S³oneczne 16, Kraków czynny od wtorku do soboty w godz tel Stra Miejska Miasta Krakowa ul. Dobrego Pasterza Kraków tel faks telefon alarmowy: 986 Urz¹d Stanu Cywilnego ul. Lubelska Kraków tel faks Wydzia³ Architektury i Urbanistyki Rynek Podgórski Kraków tel , faks Wydzia³ Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego os. Zgody Kraków tel faks Wydzia³ Bud etu Miasta tel faks Wydzia³ Edukacji ul. Stachowicza Kraków tel faks Wydzia³ Ewidencji Pojazdów i Kierowców rejstracja pojazdów dla dzielnic I VII al. Powstania Warszawskiego Kraków tel lub 118 rejestracja pojazdów dla dzielnic VIII XIII ul. Wielicka 28A, Kraków tel rejstracja pojazdów dla dzielnic XIV XVIII os. Zgody 2, Kraków tel Referat praw jazdy al. Powstania Warszawskiego 10 tel lub 107 Referat Transportu i Dzia³alnoœci Regulowanej al. Powstania Warszawskiego 10 tel Wydzia³ Finansowy tel faks Wydzia³ Geodezji ul. Grunwaldzka Kraków tel faks Wydzia³ Gospodarki Komunalnej os. Zgody Kraków tel faks Wydzia³ Informacji, Turystyki i Promocji Miasta Kraków tel faks Wydzia³ Informatyki tel faks Wydzia³ Inwestycji ul. Wielopole 17a Kraków tel faks Wydzia³ Kszta³towania Œrodowiska os. Zgody Kraków tel faks Wydzia³ Kultury i Dziedzictwa Narodowego pl. Wszystkich Œwiêtych 11 tel faks Wydzia³ Mieszkalnictwa ul. Wielopole 17a Kraków tel faks Wydzia³ Obs³ugi Urzêdu tel faks Wydzia³ Organizacji i Nadzoru tel faks Wydzia³ Podatków i Op³at al. Powstania Warszawskiego Kraków tel faks Wydzia³ Planowania i Monitorowania Inwestycji tel faks Wydzia³ Skarbu Miasta ul. Kasprowicza Kraków tel faks Wydzia³ Spraw Administracyjnych al. Powstania Warszawskiego Kraków Referat Ewidencji Ludnoœci i Dowodów Osobistych dla dzielnic I VII ewidencja ludnoœci: tel dowody osobiste: tel Referat Postêpowañ Meldunkowych tel Referat Handlu i Us³ug tel Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi tel ul. Wielicka 28 A Kraków Referat Ewidencji ludnoœci i Dowodów Osobistych dla dzielnic VIII XIII tel faks ewidencja ludnoœci: tel dowody osobiste: tel Biuro Rzeczy Znalezionych: tel Oddzia³ Obs³ugi Przedsiêbiorcy informacja: tel faks os. Zgody Kraków Referat Ewidencji Ludnoœci i Dowodów Osobistych dla dzielnic XIV XVIII tel faks ewidencja ludnoœci: tel dowody osobiste: tel Stanowiska ds. Wojskowych tel , Wydzia³ Sportu al. Powstania Warszawskiego Kraków tel faks Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta tel faks Wydzia³ Spraw Spo³ecznych ul. Stachowicza Kraków tel faks Zespó³ Audytu Wewnêtrznego tel faks Zarz¹d Budynków Komunalnych os. Z³otej Jesieni Kraków tel , faks Zarz¹d Cmentarzy Komunalnych ul. Rakowicka Kraków centrala tel faks Zarz¹d Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna Kraków tel faks Zarz¹d Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego S³awka Kraków tel faks Ca³odobowy Telefon Informacji Medycznej tel

20 Wydawca EGZEMPLARZ BEZP ATNY; 2011 Patroni Medialni Urz¹d Miasta Krakowa Wydzia³ Strategii i Rozwoju Miasta tel

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka

Przewodnik dla dziennikarzy. Dorota G³owacka Adam Ploszka Przewodnik dla dziennikarzy Dorota G³owacka Adam Ploszka WPROWADZENIE 5 I. SWOBODA WYPOWIEDZI W OKRESIE WYBORCZYM 7 II. SZCZEGÓLNE PROBLEMY PRAWNE ZWI ZANE Z RELACJONOWANIEM WYBORÓW. POSTÊPOWANIE W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU )

OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) OGÓLNE WARUNKI UMOWY UDZIAŁU W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ NET HOLIDAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: OWU ) I. POSTANOWIENIA WSTÊPNE. DEFINICJE. PODSTAWY PRAWNE UMOWY.

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo