DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO"

Transkrypt

1 DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU luty 2013

2 DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU luty 2013 Bezrobocie jest zjawiskiem występującym na rynku pracy i polegającym na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnej i gotowej do podjęcia pracy, pozostaje bez pracy pomimo podjętych poszukiwań. Charakteryzuje się ono brakiem równowagi między stroną podażową a popytową rynku pracy. Wielkość bezrobocia zależy od aktywności zawodowej i liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz liczby pracujących w tym zawłaszcza zatrudnionych. Wywołuje ono obciążenie dla budżetu państwa oraz obniża standard życiowy a także przynosi negatywne skutki pozaekonomiczne. Najczęstszym miernikiem zjawiska bezrobocia jest stopa bezrobocia, która informuje o udziale osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo. Za osoby aktywne zawodowo uważa się osoby w wieku produkcyjnym, które pracują lub są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia. Wysoka stopa bezrobocia oznacza, że w danej gospodarce wielkość popytu na pracę jest niższa od jej podaży. Jest to sposób definiowania bezrobocia stosowany w ekonomii. Odnoszenie się do stopy bezrobocia nie jest więc najlepszą miarą stopnia wykorzystania zasobów pracy. Z punktu widzenia gospodarki istotna jest liczba osób pracujących, a nie liczba bezrobotnych. Dlatego też lepszą miarą jest współczynnik zatrudnienia czyli procentowy udział liczby pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym. Im jest on wyższy tym większa część osób w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo.

3 Przewagą współczynnika zatrudnienia nad stopą bezrobocia w ocenie wykorzystania zasobów pracy jest to, że jest on wrażliwy na zmiany aktywności zawodowej. Ocena sytuacji na rynku pracy dokonywana tylko i wyłącznie na podstawie stopy bezrobocia może prowadzić do błędnych wniosków, np. dwie gminy o zbliżonym poziomie współczynnika zatrudnienia mogą mieć znacznie różniący się poziom stopy bezrobocia. Z punktu widzenia ekonomii bezrobocie jest zjawiskiem normalnym, podlegającym prawom popytu i podaży. Stroną popytową są pracodawcy, którzy poszukują pracowników, a podażową ludzie poszukujący zatrudnienia. Dla pracodawcy opłacalne jest zwiększanie zatrudnienia dotąd, dopóki przychód jaki osiąga z zatrudnienia dodatkowego pracownika, będzie większy niż koszt jego zatrudnienia. Podaż pracy uzależniona jest od zasobów siły roboczej oraz od relacji pomiędzy istniejącą na rynku płacą a ceną wolnego czasu. Pewien poziom bezrobocia (3 4%) jest nieunikniony, a nawet konieczny Nadmierne bezrobocie jest jednak zjawiskiem niekorzystnym, wiąże się bowiem z komplikacjami socjalnymi. Społeczność bezrobotnych nie składa się z pojedynczych jednostek, lecz całych rodzin czy nawet grup sąsiedzkich czy etnicznych. Skutkami bezrobocia jest między innymi rozwarstwienie społeczności bezrobotnych, izolacji przestrzennej i społecznej, przemian więzi sąsiedzkich czy zmniejszenia solidarności grupowej, co w konsekwencji doprowadza do konfliktów i sprzeczności interesów między bezrobotnym a posiadającym pracę. Utrata pracy negatywnie wpływa nie tylko na stosunki rodzinne i towarzyskie, ale także na postawę osoby bezrobotnej wobec samego siebie i środowiska oraz jego osobowość. Często człowiek, który utracił pracę zmienia się w osobnika zgorzkniałego i cynicznego.. Drażliwość i lęk, napady złości i apatii, które często można zaobserwować powodują pogłębienie fizycznego i emocjonalnego

4 wyczerpania ludzi bezrobotnych w różnym wieku i reprezentujących różne kategorie społeczno zawodowe. Długotrwałe pozostawanie bez pracy prowadzi do ograniczenia nie tylko aktywności społeczno zawodowej, lecz także do zmniejszenia odporności organizmu i pogorszenia się zdrowia psychicznego, do utraty potrzeby działania, członkostwa w grupie, potrzeby autonomii. Wiąże się z tym również zmniejszenie aspiracji i potrzeb wyższych. Funkcjonowanie rodzin osób bezrobotnych jest często zaburzone. Osoby, które zajmowały się tą tematyką stwierdzają, że bezrobotni mężowie czują się bardziej niezadowoleni w małżeństwie niż osoby posiadające zatrudnienie. Osoby bezrobotne wycofują się z udziału w życiu społecznym i towarzyskim. Dzieje się to z obawy przed odrzuceniem i izolacją przez społeczność lokalną. Jednak ograniczenie własnej działalności postrzegane jest jako ostracyzm innych ludzi. Reakcja na utratę pracy przebiega zgodnie z występującymi fazami przystosowania się osób bezrobotnych do nowej sytuacji. I faza: Charakteryzuje się szokiem spowodowanym zwolnieniem z pracy. Towarzyszy jej zanik aktywności życiowej, pesymizm i niezadowolenie. II faza: Procesy niezadowolenia spowodowane niemożliwością znalezienia pracy pogłębiają się. Poziom frustracji zwiększa się. Aktywność psychospołeczna, sprawność myślenia i postrzegania obniżają się. Nasila się apatia, wyczerpanie, konfliktowość i agresja. III faza: Początkowo charakteryzuje się zwiększeniem optymizmu i wiary w znalezienie zatrudnienia. Osoby bardziej operatywne mobilizują się i znajdują pracę (pomimo, że ofert pracy dla tej grupy osób jest mało). Pozostali stają się bardzo krytyczni i zgorzkniali doszukując się wszędzie korupcji, represji

5 i dezorganizacji. IV faza: W fazie tej dominuje pesymizm i utrata nadziei, co prowadzi do fatalizmu i regresji. Ludzie stają się bezradni, pojawiają się zaburzenia psychosomatyczne z chorobami układu krążenia, wrzodami żołądka itp., stany depresyjne, myśli samobójcze i inne objawy zaburzeń i wadliwego stylu życia, na który składają się: brak poczucia bezpieczeństwa, długotrwały stres, zły sposób odżywiania, spożywanie alkoholu i brak aktywności. Zaobserwowano, że czynności, które wcześniej ludzie ci wykonywali sprawnie, sprawiają im kłopot i wykonują je wolniej. Stan bezrobocia pozbawia ludzi stałych dochodów i ogranicza wykorzystanie własnych umiejętności zawodowych. Badacze wyróżniają 4 etapy reakcji na utratę pracy: - szoku utrata pracy wywołuje wstrząs psychiczny. Reakcją na ten fakt jest złość i agresja. Szok jest reakcją oszołomienia, zagubienia, wiąże się z lękiem, odrętwieniem i niedowierzaniem. Etap ten trwa do 3 miesięcy. - etap pseudooptymizmu. W tym czasie osoba, która utraciła pracę doszukuje się w bezrobociu pozytywów i traktuje ten czas jak urlop. Jest to jednak pozór ponieważ traci się, w odróżnieniu do czasu prawdziwego urlopu, związek ze środowiskiem pracy. Trwa to do pół roku. - etap pesymizmu. W tym czasie wzrasta stan zagrożenia spowodowany niemożliwością znalezienia pracy. Pojawia się przekonanie o własnej bezsilności i utrata wiary w polepszenie sytuacji. Rozpoczyna się lęk o przyszłość. - etap fatalizmu. Osobę bezrobotną ogarnia apatia i beznadziejność. Wiele osób traci wiarę i przestaje poszukiwać pracy. Zaczynają pojawiać się zaburzenia psychosomatyczne i psychiczne.

6 Po dłuższym okresie pozostawania bez pracy rozpoczyna się proces destrukcji. Charakteryzuje się on słabą mobilnością zawodową i zwiększonymi trudnościami znalezienia nowej pracy. Osoby te ograniczają kontakty ze znajomymi, izolują się społecznie, tracą wiarę w swoje możliwości, nasilają się u nich kłopoty rodzinne, można zauważyć u nich spadek kondycji intelektualnej i duchowej oraz pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Brak wiary w powodzenie swoich działań powoduje, że działania w celu znalezienia pracy są coraz słabsze. Z drugiej strony pracodawcy nie chcą zatrudniać osób, które przez dłuższy czas pozostawały bez pracy. Bezrobotni chorują częściej niż osoby zatrudnione, źle się odżywiają, nie interesują się sprawami społecznymi, tracą zainteresowania kulturalne nie podnoszą swoich kwalifikacji. Często osoby takie wpadają w nałogi, popadają w konflikty z prawem, tracą zaufanie i szacunek dla władzy i instytucji strzegących ładu i porządku. Stają się też podatnymi na wpływy organizacji ekstremistycznych. Bytom, jako miasto poddane restrukturyzacji, jest szczególnie podatny na bezrobocie strukturalne. Złe warunki środowiska i życia, izolacja i bieda, brak miejsc pracy, powodują powstanie na takich terenach tzw. wspólnot rozpaczy. Wiele osób mieszkających w takich wspólnotach (tak dzieje się np. w dzielnicach Bobrek, Karb, Rozbark, centrum Bytomia) nie ma ani nadziei na przyszłość, ani dość środków do życia. Im dłużej osoba taka pozostaje bez pracy, tym mniej ma szans na znalezienie zatrudnienia ponieważ jego umiejętności i doświadczenie dezaktualizują się i tym samym staje się coraz mniej atrakcyjna dla pracodawców. Pracodawcy są też często uprzedzeni do ludzi żyjących przez dłuższy czas z zasiłku czy pomocy społecznej. Nowe miejsca pracy, nawet jeżeli się pojawiają, oferowane są osobom krótko pozostającym bez pracy, młodym i zdrowym. Wśród osób bezrobotnych narasta frustracja. W rodzinie tracą oni autorytet u współmałżonka i dzieci. Coraz gorzej układają się relacje rodzice

7 dzieci. Rynek i media oferują masę interesujących towarów, lansowany jest wysoki poziom konsumpcji, niedostępny dla osób ubogich. Obniża się pozycja dzieci w środowisku rówieśniczym, często narażone są one na ostracyzm., stają się coraz bardziej roszczeniowe. W tego rodzaju rodzinach zanika poczucie bezpieczeństwa, rozpoczynają się konflikty, wzajemne żale, wzajemne obwinianie się i poczucie zawodu. Bardzo często rodziny, w których pojawia się bezrobocie funkcjonują bez planów, stają się coraz bardziej roszczeniowe wobec państwa i jego instytucji. Szczególnie dotkliwie skutki bezrobocia odczuwają rodziny niepełne (w Bytomiu 16,42% ogółu zarejestrowanych to osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia) lub rodziny wielodzietne. W rodzinach tych utrata pracy przez głównego, często jedynego, żywiciela oznacza gwałtowne pogorszenie warunków życia. Ze względu na konieczność oszczędzania rodziny te rezygnują lub bardzo ograniczają, korzystanie z usług placówek oświatowych i edukacyjnych, a także z organizacji wypoczynku i rekreacji. Fakt pojawienia się bezrobocia wśród dorosłych wpływa zarówno na aktualną jak i na przyszłą sytuację ich dzieci. Coraz bardziej dotkliwe stają się problemy bezrobotnej młodzieży. Młodzi ludzie kończą edukację i chcą się usamodzielnić. Ze względu na trudności ze znalezieniem pracy są skazani na opiekę rodziców. Brak niezależności finansowej wpływa negatywnie na poczucie własnej wartości i powoduje brak poczucia bezpieczeństwa. Po zakończeniu edukacji młodzi ludzie tracą kontakt ze środowiskiem szkolnym a nie znajdują innego, tzn. środowiska pracy. Wydłużające się pozostawanie bez pracy zmniejsza szanse na znalezienie zatrudnienia kwalifikacje wyniesione ze szkoły dezaktualizują się, do tego mogą dochodzić zmiany osobowościowe: brak inicjatywy, bierność.

8 Dodatkową przeszkodą jest, w przypadku ludzi młodych, brak doświadczenia zawodowego. Dlatego też pracodawcy najchętniej przyjmują młodych ludzi na subsydiowane formy, jak np. staże. Brak możliwości podjęcia pracy i usamodzielnienia się wpływa na wiele młodych osób destrukcyjnie. Mają oni poczucie niemożliwości rozwoju osobistego, realizacji planów życiowych (założenia rodziny, własnego mieszkania), tracą wiarę w swoją przyszłość, nasila się u nich negatywna ocena sytuacji w kraju, chęć wyjazdu. Poprzez brak stabilizacji i pracy, młodzi ludzie często stają się aspołeczni. Nie potrafią odnaleźć się w społeczeństwie. Nie kształtuje się u nich umiejętność współpracy, odpowiedzialności, punktualności, planowego gospodarowania czasem i środkami finansowymi. Młodzi ludzie z wysokimi kwalifikacjami, często wyjeżdżają za granicę. Kraj traci zdolnych ludzi, na których wykształcenie często zainwestował wysokie środki. Zdarza się, że nie znajdują oni zatrudnienia zgodnego ze swoimi kwalifikacjami, podejmują się wykonywania prostych prac, co powoduje dezaktualizację kwalifikacji i pogłębia frustrację. Bezrobocie jest wywoływane przez różne przyczyny i dlatego też możemy wyróżnić różne jego rodzaje: 1. bezrobocie przejściowe; 2. bezrobocie strukturalne; 3. bezrobocie koniunkturalne; 4. bezrobocie sezonowe, inaczej zwane okresowym. Ad. 1. Bezrobocie przejściowe jest trwałym elementem rozwijającej się gospodarki, a jego umiarkowany poziom może spełniać pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku. Ma ono charakter dobrowolny, tzn. decyzję

9 o zmianie pracodawcy podejmują sami pracownicy. Jest spowodowane chęcią zmiany miejsca pracy, poszukiwania lepszej pracy czy dochodów, a także przekwalifikowania się. W tym przypadku czas poszukiwania innego zajęcia jest stosunkowo krótki. Ad. 2. Bezrobocie strukturalne jest zdecydowanie bardziej trwałe i dotkliwe. Wiąże się ono z faktem, że struktura gospodarki nie pozwala na zatrudnienie wszystkich osób poszukujących pracy. Wiąże się z tym tzw. bezrobocie technologiczne. Zmiany zapotrzebowania na różne produkty, a także postęp technologiczny powodują, że całe grupy pracowników tracą pracę i zasilają szeregi bezrobotnych. Tak działo się w naszym regionie w wyniku likwidacji hut i kopalń. Ze względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie zawodowe ludzie ci nie są w stanie znaleźć pracy w innych dziedzinach. Bezrobocie strukturalne ma charakter masowy i długotrwały, a jego zmniejszenie wymaga tworzenia miejsc pracy przez inwestowanie lub lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału oraz przekwalifikowanie osób pozostających bez pracy i przystosowanie ich umiejętności do potrzeb nowych pracodawców. Bezrobocie strukturalne może przekształcić się w bezrobocie strukturalno patologiczne, poprzez utrwalenie wśród bezrobotnych postaw beznadziejności i rezygnacji poszukiwania stałej, legalnej pracy oraz pogłębienie się niechęci pracodawców do zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych. Ad. 3 Bezrobocie koniunkturalne związane jest ze spadkiem produkcji i zmniejszonym popytem na towary i usługi, czyli wiąże się z ogólną recesją. Ten rodzaj bezrobocia ma charakter przejściowy, ponieważ maleje wraz

10 z ożywieniem gospodarczym. Ad. 4. Bezrobocie sezonowe powodowane jest powtarzającą się zmiennością warunków klimatycznych oraz cyklów produkcyjnych, w niektórych dziedzinach gospodarki, głównie w budownictwie, rolnictwie a także np. w cukrownictwie czy turystyce. Podobny charakter ma także bezrobocie wśród absolwentów, które wiąże się z terminem zakończenia nauki w szkołach. Zjawisko bezrobocia jest ogromnym ciężarem dla gospodarki całego kraju. Pociąga za sobą ogromne nakłady finansów publicznych na zasiłki i inne świadczenia socjalne oraz na programy przeciwdziałania bezrobociu. Odbywa się to w skali makroekonomicznej i skutki odczuwa całe społeczeństwo; Zmniejsza dochody budżetu państwa ponieważ bezrobotni nie płacą podatków i składek na ubezpieczenie oraz nie kupują towarów; Generuje koszty pośrednie zatrudnienie w szarej strefie. Diagnoza potrzeb szkoleniowych jest dokumentem stanowiącym analizę aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz perspektyw jego rozwoju w latach najbliższych, pod kątem zawodów i specjalności na które będzie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Przeprowadzenie diagnozy pozwoli na opracowanie Planu Szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu. Szkolenia zaplanowane do realizacji podniosą kwalifikacje osób bezrobotnych, dostosowując je do wymogów rynku pracy, przez co zwiększą się szanse na znalezienie zatrudnienia.

11 Bezrobocie gwałtownie rośnie od lipca 2012 r.. Wtedy bez pracy pozostawało 12,3 % aktywnych zawodowo Polaków. W końcu 2012 r. było ich 13,4%. Prognozy podawane przez Ministerstwo Finansów zakładają wzrost polskiego PKB, w 2013 r., na 2,2 %. Jednak dopiero uzyskanie wzrostu PKB o 3,7 % może wywołać wzrost zatrudnienia. Wg ekspertów (HR Sedlak & Sedlak), w 2013 r. nie należy spodziewać się poprawy na rynku pracy. Realny problem bezrobocia, w skali kraju, to ok. 400 tys. osób. Pozostała część to bezrobocie strukturalne i przejściowe Dane statystyczne dotyczące bezrobocia podawane są przez urzędy pracy i Główny Urząd Statystyczny. Według GUS w Polsce mamy bezrobocie na poziomie 10,6%. GUS w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) korzysta z innej niż urzędy pracy, definicji rekomendowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy i stosowaną w unijnej statystyce. Za bezrobotnych uznaje osoby w wieku lata, w chwili badania niepracujące, aktywnie poszukujące pracy i gotowe ją podjąć w bieżącym lub w następnym tygodniu. Specjaliści szacują, że aż 65 % bezrobotnych rejestruje się w celu uzyskania praw do opieki medycznej i nie jest zainteresowanych podjęciem pracy.. Są wśród nich także osoby, które pracują na czarno. W okresach spowolnienia gospodarczego, wielu zwłaszcza małych przedsiębiorców przechodzi do szarej strefy i rośnie wtedy zatrudnienie nierejestrowane. W najlepszej sytuacji są ci, którzy pracują w sektorze państwowym. Dziś daje on pracę średnio co piątemu zatrudnionemu Polakowi ( ok. 3,15 mln). Zwłaszcza w małych ośrodkach państwo jest największym pracodawcą. 620 tys. osób pracuje w administracji publicznej, obronie narodowej i obsłudze ubezpieczeń społecznych, ok. 1 mln w edukacji, a ponad 0,5 mln w ochronie zdrowia i opiece społecznej.

12 Wskaźnik optymizmu konsumenckiego systematycznie spada. I choć statystycznie dochody obywateli, zwłaszcza w sytuacji malejącej inflacji, nie maleją, a nawet nieco rosną, to ograniczane są zakupy, wstrzymywane poważniejsze inwestycje w oczekiwaniu na lepsze czasy. Rośnie skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania, maleje do zaciągania kredytów. Jest to poważny problem, bo indywidualna konsumpcja była jednym z silników napędzających polską gospodarkę. Dziś załamała się, a skutki tego odczuwa wiele sektorów. W budownictwie mieszkaniowym, w 2012 r. oddano 16,3 mniej mieszkań niż w 2011 r. Cierpią więc wszystkie branże związane z wyposażaniem mieszkań, w tym branża elektroniki użytkowej. Prywatne zakupy samochodów spadły w połowie 2012 r. Prognozy mówią, że w 2013 r. polski rynek samochodowy skurczy się o 5 6%. Ponad 70% dealerów samochodowych zapowiada zwolnienia pracowników i wielu obawia się bankructwa. Zwalniają też producenci samochodów (np. Fiat AutoPoland) i podzespołów. Moce produkcyjne w europejskich fabrykach wykorzystywane są w 50%. Branża motoryzacyjna zatrudnia blisko 200 tys. osób i jest jednym z większych polskich pracodawców. Kilka lat temu polskie fabryki produkowały prawie milion samochodów rocznie. W 2012 r. tylko 650 tys. Pesymizm konsumencki udziela się przedsiębiorcom, którzy widząc spadek popytu, martwią się o przyszłość swoich firm. W Polsce jest ok. 1,7 mln firm mikro (poniżej 10 pracowników), małych (do 50) i średnich (do 250). Tylko 3 tys. to duże firmy. Z badań wynika, że przedsiębiorcy nie spodziewają się poprawy sytuacji dlatego wstrzymują inwestycje i radykalnie ograniczają zatrudnienie. To zaś wywołuje spadek popytu na dobra inwestycyjne i powoduje niekorzystne efekty w innych branżach, także w postaci redukcji zatrudnienia. Pesymizm konsumentów i przedsiębiorców spowodował, że rozpoczęły się redukcje zatrudnienia w bankach. Wprawdzie osiągają one dobre zyski, ale wobec malejącego popytu na kredyty wielu pracowników okazuje się zbędnych. Szacunki mówią, że w bankach w najbliższym czasie może stracić pracę

13 ok. 5 tys. osób. Przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa szacują, że w latach pracę w budownictwie straci 150 tys. osób. W 2012 r. na 1000 upadłości prawie 300 stanowiły firmy budowlane. Pracownicy sektora budowlanego tracą pracę dlatego, że firmy bankrutują albo nie mają nowych zamówień, ponieważ państwowy inwestor ograniczył inwestycje w oczekiwaniu na unijne fundusze. W 2012 r. GDDKiA dysponowała budżetem 29 mld zł., w 2013 jedynie 7 mld. Ta sytuacja, zgodnie z zasadą domina powoduje trudności u producentów materiałów budowlanych, cementu, asfaltu i stali. A to pociąga za sobą zwolnienia pracowników. Coraz więcej pracodawców wprowadza telepracę. Automatyzacja, uproszczenie procesów oraz centralizacja wybranych zespołów obniża koszty i zwiększa wydajność. Pracownicy mogą pracować w domu na służbowych laptopach (tak dzieje się np. w PZU). Zmiany technologiczne wpłynęły też niekorzystnie na Telekomunikację Polską. Koszt połączeń głosowych spada, spadają więc i przychody, a to pociąga za sobą konieczność obniżania kosztów. Internet zmienia krajobraz medialny, zapewniając informację i rozrywkę. Powoduje to, ze coraz mniej odbiorców korzysta z tradycyjnych mediów, co odbija się na kondycji wydawców i nadawców a także producentów sprzętu. Reklamodawcy przenoszą się do Internetu, a więc tradycyjne media tracą wpływy. Do tego coraz większa ilość usług w dziedzinie informacji i rozrywki może być opłacana w sieci, a internauci oczekują, że z Internetu wszystko można ściągnąć za darmo. System edukacji jest niedostosowany do potrzeb rynku pracy co powoduje, ze choć bezrobocie rośnie, brakuje fachowców w wielu branżach. Zauważalnym problemem rynku pracy jest brak kadry technicznej. Indywidualna przedsiębiorczość, może być skutecznym sposobem ograniczenia bezrobocia. Jednak liczba firm z grupy mikro, małych i średnich,

14 utrzymuje się na stałym poziomie, a średnie zatrudnienie wynosi zaledwie 0,7 osoby. Dane liczbowe dotyczące bezrobocia w Polsce w grudniu 2012 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 2.136,8 tys. osób i była o 78,7 tys., tj. o 3,8% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Procentowy wzrost liczby bezrobotnych (w granicach 5,0% - 2,5%) wystąpił we wszystkich województwach. Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2012 r. kształtowała się na poziomie 13,4% w stosunku do ludności aktywnej zawodowo. Najwyższa stopa bezrobocia w omawianym miesiącu występowała w województwach: warmińsko-mazurskim 21,2% (wzrost do listopada o 0,8 punktu), zachodniopomorskim kujawsko-pomorskim podkarpackim 18,1% (wzrost do listopada o 0,7 punktu), 17,9% (wzrost do listopada o 0,6 punktu), 16,3% (wzrost do listopada o 0,7 punktu). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie mazowieckie śląskie małopolskie 9,9% (wzrost do listopada o 0,4 punktu), 10,8% (wzrost do listopada o 0,3 punktu), 11,1% (wzrost do listopada o 0,3 punktu), 11,5% (wzrost do listopada o 0,4 punktu).

15 Przyrosty liczby bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2011 r. i 2012 r. Miesiąc przyrost/spadek(-) stopa przyrost/spadek(-) tys. % bezrobocia tys. % stopa bezrobocia styczeń 150,3 7,7 13,1 138,9 7,0 13,2 luty 45,2 2,1 13,4 46,6 2,2 13,4 marzec -16,3-0,8 13,3-26,3-1,2 13,3 kwiecień -90,4-4,2 12,8-69,3-3,2 12,9 maj -80,9-4,0 12,4-58,7-2,8 12,6 czerwiec -79,3-4,0 11,9-49,5-2,5 12,3 I półrocze -71,4-3,7 11,9-18,2-0,9 12,3 lipiec -20,1-1,1 11,8-11,3-0,6 12,3 sierpień -7,8-0,4 11,8 11,5 0,6 12,4 wrzesień 6,4 0,3 11,8 14,3 0,7 12,4 październik 5,9 0,3 11,8 15,9 0,8 12,5 listopad 47,4 2,5 12,1 63,3 3,2 12,9 grudzień 67,7 3,5 12,5 78,7 3,8 13,4 II półrocze 99,4 5,3 12,5 172,3 8,8 13,4 razem 28,0 1,4 12,5 154,1 7,8 13,4 Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy. Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy w grudniu 2012 roku. Wysokość stopy bezrobocia w grudniu 2012 r. była o 0,9 punktu procentowego wyższa niż w grudniu 2011 r.

16 WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH W grudniu 2012 r. wzrost liczby bezrobotnych, w porównaniu do stanu z końca listopada zanotowano w kategorii osób poprzednio pracujących - o 73,0 tys. (4,4%), oraz w kategorii osób dotychczas niepracujących o 5,6 tys. (1,4%). W kategorii osób poprzednio pracujących bezrobocie wśród mężczyzn zwiększyło się o 54,7 tys., tj. o 6,7%, wśród kobiet o 18,3 tys., tj. o 2,1%. W kategorii osób dotychczas niepracujących wzrost bezrobocia również w większym stopniu generowali mężczyźni, których liczba była wyższa o 3,0 tys., tj. o 1,8%, przy wzroście bezrobocia wśród kobiet o 2,6 tys., tj. o 1,2%. Spośród 200,8 tys. osób poprzednio pracujących, które w grudniu zgłosiły się do urzędów pracy, jedynie 15,0 tys. (7,5 %) zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Według stanu w końcu omawianego miesiąca, w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 87,7 tys. osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. o 8,5 tys. osób (o 10,7%) więcej niż w poprzednim miesiącu, a ich udział w bezrobociu ogółem kształtował się na poziomie 4,1%. Zamiar dokonania zwolnień grupowych zgłosiło w grudniu 2012 r., 98 zakładów pracy, przewidując zwolnienie w najbliższym czasie 9,7 tys. osób. Kobiety, w liczbie 1.099,2 tys., stanowiły w końcu grudnia 51,4% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 21,0 tys. (1,9%), przy spadku udziału w bezrobociu ogółem o 1,0 punktu 7 procentowego. Bezrobocie wśród mężczyzn zwiększyło się w tym czasie o 57,7 tys. (5,9%). W grudniu 2012 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Liczba osób tej kategorii zwiększyła się o 43,2 tys. (4,8%), do poziomu 939,0 tys., stanowiąc 43,9% ogółu bezrobotnych.

17 Bezrobocie wśród mieszkańców miast wzrosło w omawianym miesiącu o 35,4 tys. osób, tj. o 3,0%. W ewidencji urzędów pracy zanotowano wyższą niż przed miesiącem liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku - o 23,9 tys. osób. W końcu omawianego miesiąca bezrobotni posiadający prawo do zasiłku, w liczbie 358,3 tys., stanowili 16,8% ogółu bezrobotnych. W końcu grudnia 2012 r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 3,6 tys. cudzoziemców posiadających status bezrobotnego (0,2% ogólnej liczby), w tym 0,3 tys. osób z prawem do zasiłku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych cudzoziemców wzrosła o 0,9% (o 31osób). BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W końcu grudnia 2012 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było ogółem 1.938,8 tys. bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którzy stanowili 90,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z listopadem ich liczba wzrosła o 72,8 tys., tj. o 3,9% (bez zmiany udziału procentowego w stosunku do ogółu bezrobotnych). Z wymienionej liczby, w samym grudniu status pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy nabyło 254,6 tys. bezrobotnych. Wyłączonych z rejestrów z powodu podjęcia pracy zostało w omawianym miesiącu 69,1 tys. osób o tym statusie. W grudniu 2012 r. do urzędów pracy zgłosiło się 64,0 tys. bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Wyrejestrowało się 49,2 tys. osób, w tym z powodu podjęcia pracy 25,6 tys. (52,0% ogółu wyrejestrowanych), 3,1 tys. (6,2%) z tytułu rozpoczęcia szkolenia i stażu. Nie odnotowano skierowań do prac społecznie użytecznych. Według stanu w końcu miesiąca w ewidencji urzędów pracy pozostawało 424,2 tys. bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

18 tj. 19,9% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 9,6 tys. (2,3%). Należy jednocześnie zaznaczyć, że w omawianym miesiącu 5,2 tys. osób z tej kategorii, pozostając nadal w ewidencji urzędu, utraciło status pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W końcu omawianego miesiąca bezrobotni powyżej 50 roku życia, w liczbie 486,4 tys., stanowili 22,8% bezrobotnych ogółem (w listopadzie 2012 r. odpowiednio 463,6 tys. i 22,5%). Napływ do bezrobocia tej kategorii osób wyniósł 51,0 tys., odpływ 28,1 tys. Spośród osób wyrejestrowanych, 10,8 tys. (38,5%) podjęło pracę, 0,4 tys. (1,5%) szkolenia, 0,4 tys. (1,5%) staże, 0,3 tys. (0,9%) skierowanych zostało do prac społecznie użytecznych.

19 Napływ i odpływ wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w grudniu 2012 r grudzień 2012 Bezrobotni do 25 roku pow. 50 roku długotrwale życia życia tys. % tys. % tys. % zarejestrowani 64,0 100,0 51,0 100,0 98,9 100,0 wyrejestrowani 49,2 100,0 28,1 100,0 59,9 100,0 w tym z powodu: -podjęcia pracy 25,6 52,0 10,8 38,5 27,0 45,1 - subsydiowanej 4,6 9,3 2,6 9,5 6,5 10,8 - niesubsydiowanej 21,0 42,7 8,2 29,0 20,5 34,3 -rozpoczęcia szkolenia 0,8 1,6 0,4 1,5 0,9 1,6 -rozpoczęcia stażu 2,3 4,6 0,4 1,5 1,5 2,4 -rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -rozpoczęcia pracy społecznie 0,0 0,0 0,3 0,9 0,6 1,0 użytecznej 424,2 19,9* 486,4 22,8* 1.073,4 50,2* stan w końcu miesiąca *do liczby bezrobotnych ogółem Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy. Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy w grudniu 2012 roku. Liczba długotrwale bezrobotnych, tj. osób pozostających w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, osiągnęła w końcu grudnia 2012 r. poziom 1.073,4 tys. osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 50,2% (w listopadzie wielkości

20 te kształtowały się na poziomie 1.034,5 tys. osób, tj. 50,3%). Pracę z tej kategorii bezrobotnych podjęło 27,0 tys. osób, tj. 45,1% ogółu wyrejestrowanych. Z liczby tej, w wyniku działań urzędów pracy, pracę subsydiowaną rozpoczęło 6,5 tys. osób (10,8% ogółu wyrejestrowanych), szkolenia i staże 2,4 tys. osób (4,0%) oraz prace społecznie użyteczne 0,6 tys. osób (1,0%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych długotrwale wzrosła o 39,0 tys. osób, tj. o 3,8%. Z pozostałych grup bezrobotnych uznanych ustawowo za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu grudnia 2012 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było: 623,2 tys. osób bez kwalifikacji zawodowych, 526,0 tys. bez doświadczenia zawodowego, 1.187,1 tys. bez wykształcenia średniego, 188,3 tys. samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 41,2 tys. osób które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, 111,5 tys. niepełnosprawnych, 226,4 tys. kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, oraz 3,1 tys. osób po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. Osoby te stanowiły odpowiednio: 29,2%, 24,6%, 55,6%, 8,8%, 1,9%, 5,2%, 20,6% i 0,1% w odniesieniu do ogółu bezrobotnych. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY I STAŻU PRACY (dane ze sprawozdawczości kwartalnej) Na przestrzeni 2012 r. odnotowano wzrost udziału procentowego bezrobotnych w grupach wiekowych lata, lat oraz lata. Osoby w wymienionych przedziałach wiekowych stanowiły odpowiednio 19,6%, 9,7% i 2,7% w stosunku do ogółu bezrobotnych. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 0,8 punktu procentowego w grupie wiekowej lata, o 0,6 punktu w grupie lat oraz o 0,4 punktu w grupie lata. Najliczniejszą grupą z ogółu bezrobotnych pozostają osoby w wieku lata, które w końcu 2012 r. w liczbie 627,5 tys. stanowiły 29,4%.

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice

Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice Opracowania sygnalne BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2010 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Luty 2015 Data wydania Informacja miesięczna LUTY 2015 r. Tczew, luty 2015 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2012 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Sierpień 2015 Informacja miesięczna SIERPIEŃ 2015 r. Tczew, sierpień 2015 Sierpień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Czerwiec 2015 Informacja miesięczna CZERWIEC 2015 r. Tczew, czerwiec 2015 Czerwiec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2011 ROKU W końcu 2011 r. w urzędach pracy woj. podlaskiego zarejestrowane były 3573 bezrobotne osoby niepełnosprawne, czyli o 154 osoby

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w maju 2014 roku Częstochowa, czerwiec 2014 r. 9292 9805 9060 15731 15492 14553 25023 25297

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w sierpniu 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w styczniu 2015 roku Częstochowa, luty 2015 r. 8160 8476 12232 12619

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie. Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Sytuacja na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w grudniu 2002r. Czarnków, styczeń 2003 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2014 III kwartał 2014 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w III kwartale 2014 roku Statystyka rynku pracy W małopolskich urzędach pracy na koniec września 2014 zarejestrowane były

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Kwiecień 2015 Data wydania Informacja miesięczna KWIECIEŃ 2015 r. Tczew, kwiecień 2015 Kwiecień 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w grudniu 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 28 lutego roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Styczeń' 14,0% 15,0% 22,4% Luty' 13,9%

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec październiku 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 stycznia 2014 roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Grudzień 13,4% 14,3% 20,3%

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy NIEPEŁNOSPRAWNI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM KATOWICE luty 2011 ROK 1 Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych w druku dozwolone

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 678 / 34 /V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 07.05.2015 r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2015 KATOWICE,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec grudnia 2012r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W minionym roku

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 II kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w Małopolsce w II kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W drugim kwartale b.r. zaobserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY U R Z Ą D P R A C Y POWIATOWY URZĄD PRACY w GiŜycku ul.gdańska 11 www.gizycko.pup.gov.pl Analiza lokalnego rynku powiatu giŝyckiego w listopadzie 2014r. GiŜycko grudzień - 2014 rok 1. Poziom i dynamika

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu ul. Kościelna 37 60-537 Poznań tel. 61 846 38 19 e-mail: wup@wup.poznan.pl www.wup.poznan.pl ISSN 1641-3946 W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 31.01.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 31.01.2012 roku OŚWIĘCIM, LUTY 2012 Według stanu na dzień 31 stycznia 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego 1 POWIATOWY URZĄD PRACY w Augustowie 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (87) 644 49 00; fax. (87) 644 77 08 e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl ; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2014 r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 16327 osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015

POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 POWIATOWY URZĄD PRACY w Jarosławiu VADEMECUM JAROSŁAWSKIEGO RYNKU PRACY SIERPIEŃ 2015 Jarosław, sierpień 2015 Strona 2 Spis treści Opracowanie stanowi syntetyczny opis sytuacji na jarosławskim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5

SPIS TREŚCI. 1. Poziom bezrobocia... 2. 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2. 2. Stopa bezrobocia... 5 SPIS TREŚCI 1. Poziom bezrobocia... 2 1.1. Poziom bezrobocia w poszczególnych gminach... 2 2. Stopa bezrobocia... 5 3. Zmiany w poziomie bezrobocia... 6 4. Struktura bezrobotnych (wybrane kategorie)...

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie mazowieckim

Bezrobocie w województwie mazowieckim Bezrobocie w województwie mazowieckim opracowanie Zespół ds. Statystyk Rynku Pracy Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Październik 2012 Nr 10 W obszarze bezrobocia w województwie mazowieckim obserwuje

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec września 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Wrzesień był kolejnym

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu

Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu Biuletyn Informacyjny WUP w Poznaniu marzec 2013 Spis treści Bezrobocie w Wielkopolsce w lutym 2013r.... 5 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu... 6 Popyt na pracę... 7 Zwolnienia grupowe... 8 Aneks

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej.

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2011 roku programach aktywizacji zawodowej. POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGORZELCU CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 59-900 Zgorzelec, ul. Pułaskiego 14 Telefon/fax 75 77 55 605; 75 77 55 606 e-mail: wrzg@praca.gov.pl; http://pup.zgorzelec.ibip.pl Informacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 214 ROK KWIECIEŃ 215 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Warszawa, czerwiec 2011 r. Opracowanie: Beata

Bardziej szczegółowo

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Województwo śląskie Od momentu powstania województwa śląskiego (styczeń 1999 r.) obserwowany

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2014 ROKU Iława, 2015

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r.

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. 1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W REGIONIE TARNOWSKIM Według stanu na 30 kwietnia 2013r. I. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na 30 kwietnia 2013r. w PUP w Tarnowie zarejestrowanych było 17212 osób

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM

STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia w Grodzisku Maz. dn. 21.09.2011 r. LICZBA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec czerwca 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W czerwcu nadal

Bardziej szczegółowo

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym.

Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i politycznym. BEZROBOCIE rodzaje, skutki i przeciwdziałanie 1 2 3 Bezrobocie problemem XXI wieku Na początku XXI wieku bezrobocie stało się w Polsce i w Europie najpoważniejszym problemem społecznym, gospodarczym i

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec czerwca 2015 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Czerwiec br. to

Bardziej szczegółowo

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl

Stopa bezrobocia w powiecie wadowickim stan w końcu poszczególnych miesięcy. Źródło: www.stat.gov.pl 1. Poziom i stopa bezrobocia Na dzień 31 lipca 2014 r. w PUP w Wadowicach zarejestrowanych było 6.575 osób, w tym 3.808 osób w Placówce w Wadowicach i 2.767 osób w Filii PUP w Andrychowie. Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU

BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy BEZROBOCIE W POLSCE W 2013 ROKU Raport tabelaryczny Maj 2014 Opracowanie: Wydział Analiz i Statystyki (JMŁ) Przedruk w całości lub w części

Bardziej szczegółowo

Raport o rynku pracy w województwie śląskim

Raport o rynku pracy w województwie śląskim Raport o rynku pracy w województwie śląskim Katowice Marzec 2013 I. Wnioski Realizacja programu inwestycji publicznych, który proponuje Sojusz Lewicy Demokratycznej w programie Nowa strategia dla Polski,

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne:

WZROST GOSPODARCZY DEFINICJE CZYNNIKI WZROSTU ZRÓWNOWAŻONY WZROST WSKAŹNIKI WZROSTU GOSPODARCZEGO ROZWÓJ GOSPODARCZY. wewnętrzne: zewnętrzne: DEFINICJE WZROST GOSPODARCZY ROZWÓJ GOSPODARCZY 1. Wzrost gospodarczy zmiany ilościowe: powiększanie się z okresu na okres podstawowych wielkości makroekonomicznych takich jak czy konsumpcja, inwestycje

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2014r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo