DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO"

Transkrypt

1 DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU luty 2013

2 DIAGNOZA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI, NA KTÓRE ISTNIEJE ZAPOTRZEBOWANIE NA LOKALNYM RYNKU PRACY ORAZ ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH KLIENTÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU luty 2013 Bezrobocie jest zjawiskiem występującym na rynku pracy i polegającym na tym, że część ludności w wieku produkcyjnym, zdolnej i gotowej do podjęcia pracy, pozostaje bez pracy pomimo podjętych poszukiwań. Charakteryzuje się ono brakiem równowagi między stroną podażową a popytową rynku pracy. Wielkość bezrobocia zależy od aktywności zawodowej i liczby ludności w wieku produkcyjnym oraz liczby pracujących w tym zawłaszcza zatrudnionych. Wywołuje ono obciążenie dla budżetu państwa oraz obniża standard życiowy a także przynosi negatywne skutki pozaekonomiczne. Najczęstszym miernikiem zjawiska bezrobocia jest stopa bezrobocia, która informuje o udziale osób bezrobotnych w ogólnej liczbie osób aktywnych zawodowo. Za osoby aktywne zawodowo uważa się osoby w wieku produkcyjnym, które pracują lub są zdolne do pracy i gotowe do jej podjęcia. Wysoka stopa bezrobocia oznacza, że w danej gospodarce wielkość popytu na pracę jest niższa od jej podaży. Jest to sposób definiowania bezrobocia stosowany w ekonomii. Odnoszenie się do stopy bezrobocia nie jest więc najlepszą miarą stopnia wykorzystania zasobów pracy. Z punktu widzenia gospodarki istotna jest liczba osób pracujących, a nie liczba bezrobotnych. Dlatego też lepszą miarą jest współczynnik zatrudnienia czyli procentowy udział liczby pracujących wśród osób w wieku produkcyjnym. Im jest on wyższy tym większa część osób w wieku produkcyjnym pracuje zawodowo.

3 Przewagą współczynnika zatrudnienia nad stopą bezrobocia w ocenie wykorzystania zasobów pracy jest to, że jest on wrażliwy na zmiany aktywności zawodowej. Ocena sytuacji na rynku pracy dokonywana tylko i wyłącznie na podstawie stopy bezrobocia może prowadzić do błędnych wniosków, np. dwie gminy o zbliżonym poziomie współczynnika zatrudnienia mogą mieć znacznie różniący się poziom stopy bezrobocia. Z punktu widzenia ekonomii bezrobocie jest zjawiskiem normalnym, podlegającym prawom popytu i podaży. Stroną popytową są pracodawcy, którzy poszukują pracowników, a podażową ludzie poszukujący zatrudnienia. Dla pracodawcy opłacalne jest zwiększanie zatrudnienia dotąd, dopóki przychód jaki osiąga z zatrudnienia dodatkowego pracownika, będzie większy niż koszt jego zatrudnienia. Podaż pracy uzależniona jest od zasobów siły roboczej oraz od relacji pomiędzy istniejącą na rynku płacą a ceną wolnego czasu. Pewien poziom bezrobocia (3 4%) jest nieunikniony, a nawet konieczny Nadmierne bezrobocie jest jednak zjawiskiem niekorzystnym, wiąże się bowiem z komplikacjami socjalnymi. Społeczność bezrobotnych nie składa się z pojedynczych jednostek, lecz całych rodzin czy nawet grup sąsiedzkich czy etnicznych. Skutkami bezrobocia jest między innymi rozwarstwienie społeczności bezrobotnych, izolacji przestrzennej i społecznej, przemian więzi sąsiedzkich czy zmniejszenia solidarności grupowej, co w konsekwencji doprowadza do konfliktów i sprzeczności interesów między bezrobotnym a posiadającym pracę. Utrata pracy negatywnie wpływa nie tylko na stosunki rodzinne i towarzyskie, ale także na postawę osoby bezrobotnej wobec samego siebie i środowiska oraz jego osobowość. Często człowiek, który utracił pracę zmienia się w osobnika zgorzkniałego i cynicznego.. Drażliwość i lęk, napady złości i apatii, które często można zaobserwować powodują pogłębienie fizycznego i emocjonalnego

4 wyczerpania ludzi bezrobotnych w różnym wieku i reprezentujących różne kategorie społeczno zawodowe. Długotrwałe pozostawanie bez pracy prowadzi do ograniczenia nie tylko aktywności społeczno zawodowej, lecz także do zmniejszenia odporności organizmu i pogorszenia się zdrowia psychicznego, do utraty potrzeby działania, członkostwa w grupie, potrzeby autonomii. Wiąże się z tym również zmniejszenie aspiracji i potrzeb wyższych. Funkcjonowanie rodzin osób bezrobotnych jest często zaburzone. Osoby, które zajmowały się tą tematyką stwierdzają, że bezrobotni mężowie czują się bardziej niezadowoleni w małżeństwie niż osoby posiadające zatrudnienie. Osoby bezrobotne wycofują się z udziału w życiu społecznym i towarzyskim. Dzieje się to z obawy przed odrzuceniem i izolacją przez społeczność lokalną. Jednak ograniczenie własnej działalności postrzegane jest jako ostracyzm innych ludzi. Reakcja na utratę pracy przebiega zgodnie z występującymi fazami przystosowania się osób bezrobotnych do nowej sytuacji. I faza: Charakteryzuje się szokiem spowodowanym zwolnieniem z pracy. Towarzyszy jej zanik aktywności życiowej, pesymizm i niezadowolenie. II faza: Procesy niezadowolenia spowodowane niemożliwością znalezienia pracy pogłębiają się. Poziom frustracji zwiększa się. Aktywność psychospołeczna, sprawność myślenia i postrzegania obniżają się. Nasila się apatia, wyczerpanie, konfliktowość i agresja. III faza: Początkowo charakteryzuje się zwiększeniem optymizmu i wiary w znalezienie zatrudnienia. Osoby bardziej operatywne mobilizują się i znajdują pracę (pomimo, że ofert pracy dla tej grupy osób jest mało). Pozostali stają się bardzo krytyczni i zgorzkniali doszukując się wszędzie korupcji, represji

5 i dezorganizacji. IV faza: W fazie tej dominuje pesymizm i utrata nadziei, co prowadzi do fatalizmu i regresji. Ludzie stają się bezradni, pojawiają się zaburzenia psychosomatyczne z chorobami układu krążenia, wrzodami żołądka itp., stany depresyjne, myśli samobójcze i inne objawy zaburzeń i wadliwego stylu życia, na który składają się: brak poczucia bezpieczeństwa, długotrwały stres, zły sposób odżywiania, spożywanie alkoholu i brak aktywności. Zaobserwowano, że czynności, które wcześniej ludzie ci wykonywali sprawnie, sprawiają im kłopot i wykonują je wolniej. Stan bezrobocia pozbawia ludzi stałych dochodów i ogranicza wykorzystanie własnych umiejętności zawodowych. Badacze wyróżniają 4 etapy reakcji na utratę pracy: - szoku utrata pracy wywołuje wstrząs psychiczny. Reakcją na ten fakt jest złość i agresja. Szok jest reakcją oszołomienia, zagubienia, wiąże się z lękiem, odrętwieniem i niedowierzaniem. Etap ten trwa do 3 miesięcy. - etap pseudooptymizmu. W tym czasie osoba, która utraciła pracę doszukuje się w bezrobociu pozytywów i traktuje ten czas jak urlop. Jest to jednak pozór ponieważ traci się, w odróżnieniu do czasu prawdziwego urlopu, związek ze środowiskiem pracy. Trwa to do pół roku. - etap pesymizmu. W tym czasie wzrasta stan zagrożenia spowodowany niemożliwością znalezienia pracy. Pojawia się przekonanie o własnej bezsilności i utrata wiary w polepszenie sytuacji. Rozpoczyna się lęk o przyszłość. - etap fatalizmu. Osobę bezrobotną ogarnia apatia i beznadziejność. Wiele osób traci wiarę i przestaje poszukiwać pracy. Zaczynają pojawiać się zaburzenia psychosomatyczne i psychiczne.

6 Po dłuższym okresie pozostawania bez pracy rozpoczyna się proces destrukcji. Charakteryzuje się on słabą mobilnością zawodową i zwiększonymi trudnościami znalezienia nowej pracy. Osoby te ograniczają kontakty ze znajomymi, izolują się społecznie, tracą wiarę w swoje możliwości, nasilają się u nich kłopoty rodzinne, można zauważyć u nich spadek kondycji intelektualnej i duchowej oraz pogorszenie stanu zdrowia psychicznego i fizycznego. Brak wiary w powodzenie swoich działań powoduje, że działania w celu znalezienia pracy są coraz słabsze. Z drugiej strony pracodawcy nie chcą zatrudniać osób, które przez dłuższy czas pozostawały bez pracy. Bezrobotni chorują częściej niż osoby zatrudnione, źle się odżywiają, nie interesują się sprawami społecznymi, tracą zainteresowania kulturalne nie podnoszą swoich kwalifikacji. Często osoby takie wpadają w nałogi, popadają w konflikty z prawem, tracą zaufanie i szacunek dla władzy i instytucji strzegących ładu i porządku. Stają się też podatnymi na wpływy organizacji ekstremistycznych. Bytom, jako miasto poddane restrukturyzacji, jest szczególnie podatny na bezrobocie strukturalne. Złe warunki środowiska i życia, izolacja i bieda, brak miejsc pracy, powodują powstanie na takich terenach tzw. wspólnot rozpaczy. Wiele osób mieszkających w takich wspólnotach (tak dzieje się np. w dzielnicach Bobrek, Karb, Rozbark, centrum Bytomia) nie ma ani nadziei na przyszłość, ani dość środków do życia. Im dłużej osoba taka pozostaje bez pracy, tym mniej ma szans na znalezienie zatrudnienia ponieważ jego umiejętności i doświadczenie dezaktualizują się i tym samym staje się coraz mniej atrakcyjna dla pracodawców. Pracodawcy są też często uprzedzeni do ludzi żyjących przez dłuższy czas z zasiłku czy pomocy społecznej. Nowe miejsca pracy, nawet jeżeli się pojawiają, oferowane są osobom krótko pozostającym bez pracy, młodym i zdrowym. Wśród osób bezrobotnych narasta frustracja. W rodzinie tracą oni autorytet u współmałżonka i dzieci. Coraz gorzej układają się relacje rodzice

7 dzieci. Rynek i media oferują masę interesujących towarów, lansowany jest wysoki poziom konsumpcji, niedostępny dla osób ubogich. Obniża się pozycja dzieci w środowisku rówieśniczym, często narażone są one na ostracyzm., stają się coraz bardziej roszczeniowe. W tego rodzaju rodzinach zanika poczucie bezpieczeństwa, rozpoczynają się konflikty, wzajemne żale, wzajemne obwinianie się i poczucie zawodu. Bardzo często rodziny, w których pojawia się bezrobocie funkcjonują bez planów, stają się coraz bardziej roszczeniowe wobec państwa i jego instytucji. Szczególnie dotkliwie skutki bezrobocia odczuwają rodziny niepełne (w Bytomiu 16,42% ogółu zarejestrowanych to osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia) lub rodziny wielodzietne. W rodzinach tych utrata pracy przez głównego, często jedynego, żywiciela oznacza gwałtowne pogorszenie warunków życia. Ze względu na konieczność oszczędzania rodziny te rezygnują lub bardzo ograniczają, korzystanie z usług placówek oświatowych i edukacyjnych, a także z organizacji wypoczynku i rekreacji. Fakt pojawienia się bezrobocia wśród dorosłych wpływa zarówno na aktualną jak i na przyszłą sytuację ich dzieci. Coraz bardziej dotkliwe stają się problemy bezrobotnej młodzieży. Młodzi ludzie kończą edukację i chcą się usamodzielnić. Ze względu na trudności ze znalezieniem pracy są skazani na opiekę rodziców. Brak niezależności finansowej wpływa negatywnie na poczucie własnej wartości i powoduje brak poczucia bezpieczeństwa. Po zakończeniu edukacji młodzi ludzie tracą kontakt ze środowiskiem szkolnym a nie znajdują innego, tzn. środowiska pracy. Wydłużające się pozostawanie bez pracy zmniejsza szanse na znalezienie zatrudnienia kwalifikacje wyniesione ze szkoły dezaktualizują się, do tego mogą dochodzić zmiany osobowościowe: brak inicjatywy, bierność.

8 Dodatkową przeszkodą jest, w przypadku ludzi młodych, brak doświadczenia zawodowego. Dlatego też pracodawcy najchętniej przyjmują młodych ludzi na subsydiowane formy, jak np. staże. Brak możliwości podjęcia pracy i usamodzielnienia się wpływa na wiele młodych osób destrukcyjnie. Mają oni poczucie niemożliwości rozwoju osobistego, realizacji planów życiowych (założenia rodziny, własnego mieszkania), tracą wiarę w swoją przyszłość, nasila się u nich negatywna ocena sytuacji w kraju, chęć wyjazdu. Poprzez brak stabilizacji i pracy, młodzi ludzie często stają się aspołeczni. Nie potrafią odnaleźć się w społeczeństwie. Nie kształtuje się u nich umiejętność współpracy, odpowiedzialności, punktualności, planowego gospodarowania czasem i środkami finansowymi. Młodzi ludzie z wysokimi kwalifikacjami, często wyjeżdżają za granicę. Kraj traci zdolnych ludzi, na których wykształcenie często zainwestował wysokie środki. Zdarza się, że nie znajdują oni zatrudnienia zgodnego ze swoimi kwalifikacjami, podejmują się wykonywania prostych prac, co powoduje dezaktualizację kwalifikacji i pogłębia frustrację. Bezrobocie jest wywoływane przez różne przyczyny i dlatego też możemy wyróżnić różne jego rodzaje: 1. bezrobocie przejściowe; 2. bezrobocie strukturalne; 3. bezrobocie koniunkturalne; 4. bezrobocie sezonowe, inaczej zwane okresowym. Ad. 1. Bezrobocie przejściowe jest trwałym elementem rozwijającej się gospodarki, a jego umiarkowany poziom może spełniać pozytywną rolę jako czynnik elastyczności rynku. Ma ono charakter dobrowolny, tzn. decyzję

9 o zmianie pracodawcy podejmują sami pracownicy. Jest spowodowane chęcią zmiany miejsca pracy, poszukiwania lepszej pracy czy dochodów, a także przekwalifikowania się. W tym przypadku czas poszukiwania innego zajęcia jest stosunkowo krótki. Ad. 2. Bezrobocie strukturalne jest zdecydowanie bardziej trwałe i dotkliwe. Wiąże się ono z faktem, że struktura gospodarki nie pozwala na zatrudnienie wszystkich osób poszukujących pracy. Wiąże się z tym tzw. bezrobocie technologiczne. Zmiany zapotrzebowania na różne produkty, a także postęp technologiczny powodują, że całe grupy pracowników tracą pracę i zasilają szeregi bezrobotnych. Tak działo się w naszym regionie w wyniku likwidacji hut i kopalń. Ze względu na wiek, wykształcenie czy doświadczenie zawodowe ludzie ci nie są w stanie znaleźć pracy w innych dziedzinach. Bezrobocie strukturalne ma charakter masowy i długotrwały, a jego zmniejszenie wymaga tworzenia miejsc pracy przez inwestowanie lub lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału oraz przekwalifikowanie osób pozostających bez pracy i przystosowanie ich umiejętności do potrzeb nowych pracodawców. Bezrobocie strukturalne może przekształcić się w bezrobocie strukturalno patologiczne, poprzez utrwalenie wśród bezrobotnych postaw beznadziejności i rezygnacji poszukiwania stałej, legalnej pracy oraz pogłębienie się niechęci pracodawców do zatrudniania osób długotrwale bezrobotnych. Ad. 3 Bezrobocie koniunkturalne związane jest ze spadkiem produkcji i zmniejszonym popytem na towary i usługi, czyli wiąże się z ogólną recesją. Ten rodzaj bezrobocia ma charakter przejściowy, ponieważ maleje wraz

10 z ożywieniem gospodarczym. Ad. 4. Bezrobocie sezonowe powodowane jest powtarzającą się zmiennością warunków klimatycznych oraz cyklów produkcyjnych, w niektórych dziedzinach gospodarki, głównie w budownictwie, rolnictwie a także np. w cukrownictwie czy turystyce. Podobny charakter ma także bezrobocie wśród absolwentów, które wiąże się z terminem zakończenia nauki w szkołach. Zjawisko bezrobocia jest ogromnym ciężarem dla gospodarki całego kraju. Pociąga za sobą ogromne nakłady finansów publicznych na zasiłki i inne świadczenia socjalne oraz na programy przeciwdziałania bezrobociu. Odbywa się to w skali makroekonomicznej i skutki odczuwa całe społeczeństwo; Zmniejsza dochody budżetu państwa ponieważ bezrobotni nie płacą podatków i składek na ubezpieczenie oraz nie kupują towarów; Generuje koszty pośrednie zatrudnienie w szarej strefie. Diagnoza potrzeb szkoleniowych jest dokumentem stanowiącym analizę aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz perspektyw jego rozwoju w latach najbliższych, pod kątem zawodów i specjalności na które będzie zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy. Przeprowadzenie diagnozy pozwoli na opracowanie Planu Szkoleń dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bytomiu. Szkolenia zaplanowane do realizacji podniosą kwalifikacje osób bezrobotnych, dostosowując je do wymogów rynku pracy, przez co zwiększą się szanse na znalezienie zatrudnienia.

11 Bezrobocie gwałtownie rośnie od lipca 2012 r.. Wtedy bez pracy pozostawało 12,3 % aktywnych zawodowo Polaków. W końcu 2012 r. było ich 13,4%. Prognozy podawane przez Ministerstwo Finansów zakładają wzrost polskiego PKB, w 2013 r., na 2,2 %. Jednak dopiero uzyskanie wzrostu PKB o 3,7 % może wywołać wzrost zatrudnienia. Wg ekspertów (HR Sedlak & Sedlak), w 2013 r. nie należy spodziewać się poprawy na rynku pracy. Realny problem bezrobocia, w skali kraju, to ok. 400 tys. osób. Pozostała część to bezrobocie strukturalne i przejściowe Dane statystyczne dotyczące bezrobocia podawane są przez urzędy pracy i Główny Urząd Statystyczny. Według GUS w Polsce mamy bezrobocie na poziomie 10,6%. GUS w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) korzysta z innej niż urzędy pracy, definicji rekomendowanej przez Międzynarodową Organizację Pracy i stosowaną w unijnej statystyce. Za bezrobotnych uznaje osoby w wieku lata, w chwili badania niepracujące, aktywnie poszukujące pracy i gotowe ją podjąć w bieżącym lub w następnym tygodniu. Specjaliści szacują, że aż 65 % bezrobotnych rejestruje się w celu uzyskania praw do opieki medycznej i nie jest zainteresowanych podjęciem pracy.. Są wśród nich także osoby, które pracują na czarno. W okresach spowolnienia gospodarczego, wielu zwłaszcza małych przedsiębiorców przechodzi do szarej strefy i rośnie wtedy zatrudnienie nierejestrowane. W najlepszej sytuacji są ci, którzy pracują w sektorze państwowym. Dziś daje on pracę średnio co piątemu zatrudnionemu Polakowi ( ok. 3,15 mln). Zwłaszcza w małych ośrodkach państwo jest największym pracodawcą. 620 tys. osób pracuje w administracji publicznej, obronie narodowej i obsłudze ubezpieczeń społecznych, ok. 1 mln w edukacji, a ponad 0,5 mln w ochronie zdrowia i opiece społecznej.

12 Wskaźnik optymizmu konsumenckiego systematycznie spada. I choć statystycznie dochody obywateli, zwłaszcza w sytuacji malejącej inflacji, nie maleją, a nawet nieco rosną, to ograniczane są zakupy, wstrzymywane poważniejsze inwestycje w oczekiwaniu na lepsze czasy. Rośnie skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania, maleje do zaciągania kredytów. Jest to poważny problem, bo indywidualna konsumpcja była jednym z silników napędzających polską gospodarkę. Dziś załamała się, a skutki tego odczuwa wiele sektorów. W budownictwie mieszkaniowym, w 2012 r. oddano 16,3 mniej mieszkań niż w 2011 r. Cierpią więc wszystkie branże związane z wyposażaniem mieszkań, w tym branża elektroniki użytkowej. Prywatne zakupy samochodów spadły w połowie 2012 r. Prognozy mówią, że w 2013 r. polski rynek samochodowy skurczy się o 5 6%. Ponad 70% dealerów samochodowych zapowiada zwolnienia pracowników i wielu obawia się bankructwa. Zwalniają też producenci samochodów (np. Fiat AutoPoland) i podzespołów. Moce produkcyjne w europejskich fabrykach wykorzystywane są w 50%. Branża motoryzacyjna zatrudnia blisko 200 tys. osób i jest jednym z większych polskich pracodawców. Kilka lat temu polskie fabryki produkowały prawie milion samochodów rocznie. W 2012 r. tylko 650 tys. Pesymizm konsumencki udziela się przedsiębiorcom, którzy widząc spadek popytu, martwią się o przyszłość swoich firm. W Polsce jest ok. 1,7 mln firm mikro (poniżej 10 pracowników), małych (do 50) i średnich (do 250). Tylko 3 tys. to duże firmy. Z badań wynika, że przedsiębiorcy nie spodziewają się poprawy sytuacji dlatego wstrzymują inwestycje i radykalnie ograniczają zatrudnienie. To zaś wywołuje spadek popytu na dobra inwestycyjne i powoduje niekorzystne efekty w innych branżach, także w postaci redukcji zatrudnienia. Pesymizm konsumentów i przedsiębiorców spowodował, że rozpoczęły się redukcje zatrudnienia w bankach. Wprawdzie osiągają one dobre zyski, ale wobec malejącego popytu na kredyty wielu pracowników okazuje się zbędnych. Szacunki mówią, że w bankach w najbliższym czasie może stracić pracę

13 ok. 5 tys. osób. Przedstawiciele Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa szacują, że w latach pracę w budownictwie straci 150 tys. osób. W 2012 r. na 1000 upadłości prawie 300 stanowiły firmy budowlane. Pracownicy sektora budowlanego tracą pracę dlatego, że firmy bankrutują albo nie mają nowych zamówień, ponieważ państwowy inwestor ograniczył inwestycje w oczekiwaniu na unijne fundusze. W 2012 r. GDDKiA dysponowała budżetem 29 mld zł., w 2013 jedynie 7 mld. Ta sytuacja, zgodnie z zasadą domina powoduje trudności u producentów materiałów budowlanych, cementu, asfaltu i stali. A to pociąga za sobą zwolnienia pracowników. Coraz więcej pracodawców wprowadza telepracę. Automatyzacja, uproszczenie procesów oraz centralizacja wybranych zespołów obniża koszty i zwiększa wydajność. Pracownicy mogą pracować w domu na służbowych laptopach (tak dzieje się np. w PZU). Zmiany technologiczne wpłynęły też niekorzystnie na Telekomunikację Polską. Koszt połączeń głosowych spada, spadają więc i przychody, a to pociąga za sobą konieczność obniżania kosztów. Internet zmienia krajobraz medialny, zapewniając informację i rozrywkę. Powoduje to, ze coraz mniej odbiorców korzysta z tradycyjnych mediów, co odbija się na kondycji wydawców i nadawców a także producentów sprzętu. Reklamodawcy przenoszą się do Internetu, a więc tradycyjne media tracą wpływy. Do tego coraz większa ilość usług w dziedzinie informacji i rozrywki może być opłacana w sieci, a internauci oczekują, że z Internetu wszystko można ściągnąć za darmo. System edukacji jest niedostosowany do potrzeb rynku pracy co powoduje, ze choć bezrobocie rośnie, brakuje fachowców w wielu branżach. Zauważalnym problemem rynku pracy jest brak kadry technicznej. Indywidualna przedsiębiorczość, może być skutecznym sposobem ograniczenia bezrobocia. Jednak liczba firm z grupy mikro, małych i średnich,

14 utrzymuje się na stałym poziomie, a średnie zatrudnienie wynosi zaledwie 0,7 osoby. Dane liczbowe dotyczące bezrobocia w Polsce w grudniu 2012 r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu grudnia 2012 r. wyniosła 2.136,8 tys. osób i była o 78,7 tys., tj. o 3,8% wyższa niż w poprzednim miesiącu. Procentowy wzrost liczby bezrobotnych (w granicach 5,0% - 2,5%) wystąpił we wszystkich województwach. Stopa bezrobocia w końcu grudnia 2012 r. kształtowała się na poziomie 13,4% w stosunku do ludności aktywnej zawodowo. Najwyższa stopa bezrobocia w omawianym miesiącu występowała w województwach: warmińsko-mazurskim 21,2% (wzrost do listopada o 0,8 punktu), zachodniopomorskim kujawsko-pomorskim podkarpackim 18,1% (wzrost do listopada o 0,7 punktu), 17,9% (wzrost do listopada o 0,6 punktu), 16,3% (wzrost do listopada o 0,7 punktu). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie mazowieckie śląskie małopolskie 9,9% (wzrost do listopada o 0,4 punktu), 10,8% (wzrost do listopada o 0,3 punktu), 11,1% (wzrost do listopada o 0,3 punktu), 11,5% (wzrost do listopada o 0,4 punktu).

15 Przyrosty liczby bezrobotnych oraz stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach 2011 r. i 2012 r. Miesiąc przyrost/spadek(-) stopa przyrost/spadek(-) tys. % bezrobocia tys. % stopa bezrobocia styczeń 150,3 7,7 13,1 138,9 7,0 13,2 luty 45,2 2,1 13,4 46,6 2,2 13,4 marzec -16,3-0,8 13,3-26,3-1,2 13,3 kwiecień -90,4-4,2 12,8-69,3-3,2 12,9 maj -80,9-4,0 12,4-58,7-2,8 12,6 czerwiec -79,3-4,0 11,9-49,5-2,5 12,3 I półrocze -71,4-3,7 11,9-18,2-0,9 12,3 lipiec -20,1-1,1 11,8-11,3-0,6 12,3 sierpień -7,8-0,4 11,8 11,5 0,6 12,4 wrzesień 6,4 0,3 11,8 14,3 0,7 12,4 październik 5,9 0,3 11,8 15,9 0,8 12,5 listopad 47,4 2,5 12,1 63,3 3,2 12,9 grudzień 67,7 3,5 12,5 78,7 3,8 13,4 II półrocze 99,4 5,3 12,5 172,3 8,8 13,4 razem 28,0 1,4 12,5 154,1 7,8 13,4 Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy. Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy w grudniu 2012 roku. Wysokość stopy bezrobocia w grudniu 2012 r. była o 0,9 punktu procentowego wyższa niż w grudniu 2011 r.

16 WYBRANE KATEGORIE BEZROBOTNYCH W grudniu 2012 r. wzrost liczby bezrobotnych, w porównaniu do stanu z końca listopada zanotowano w kategorii osób poprzednio pracujących - o 73,0 tys. (4,4%), oraz w kategorii osób dotychczas niepracujących o 5,6 tys. (1,4%). W kategorii osób poprzednio pracujących bezrobocie wśród mężczyzn zwiększyło się o 54,7 tys., tj. o 6,7%, wśród kobiet o 18,3 tys., tj. o 2,1%. W kategorii osób dotychczas niepracujących wzrost bezrobocia również w większym stopniu generowali mężczyźni, których liczba była wyższa o 3,0 tys., tj. o 1,8%, przy wzroście bezrobocia wśród kobiet o 2,6 tys., tj. o 1,2%. Spośród 200,8 tys. osób poprzednio pracujących, które w grudniu zgłosiły się do urzędów pracy, jedynie 15,0 tys. (7,5 %) zostało zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy. Według stanu w końcu omawianego miesiąca, w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 87,7 tys. osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, tj. o 8,5 tys. osób (o 10,7%) więcej niż w poprzednim miesiącu, a ich udział w bezrobociu ogółem kształtował się na poziomie 4,1%. Zamiar dokonania zwolnień grupowych zgłosiło w grudniu 2012 r., 98 zakładów pracy, przewidując zwolnienie w najbliższym czasie 9,7 tys. osób. Kobiety, w liczbie 1.099,2 tys., stanowiły w końcu grudnia 51,4% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 21,0 tys. (1,9%), przy spadku udziału w bezrobociu ogółem o 1,0 punktu 7 procentowego. Bezrobocie wśród mężczyzn zwiększyło się w tym czasie o 57,7 tys. (5,9%). W grudniu 2012 r. odnotowano wzrost liczby bezrobotnych zamieszkałych na wsi. Liczba osób tej kategorii zwiększyła się o 43,2 tys. (4,8%), do poziomu 939,0 tys., stanowiąc 43,9% ogółu bezrobotnych.

17 Bezrobocie wśród mieszkańców miast wzrosło w omawianym miesiącu o 35,4 tys. osób, tj. o 3,0%. W ewidencji urzędów pracy zanotowano wyższą niż przed miesiącem liczbę bezrobotnych z prawem do zasiłku - o 23,9 tys. osób. W końcu omawianego miesiąca bezrobotni posiadający prawo do zasiłku, w liczbie 358,3 tys., stanowili 16,8% ogółu bezrobotnych. W końcu grudnia 2012 r. w ewidencji urzędów pracy zarejestrowanych było 3,6 tys. cudzoziemców posiadających status bezrobotnego (0,2% ogólnej liczby), w tym 0,3 tys. osób z prawem do zasiłku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych cudzoziemców wzrosła o 0,9% (o 31osób). BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W końcu grudnia 2012 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było ogółem 1.938,8 tys. bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, którzy stanowili 90,7% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z listopadem ich liczba wzrosła o 72,8 tys., tj. o 3,9% (bez zmiany udziału procentowego w stosunku do ogółu bezrobotnych). Z wymienionej liczby, w samym grudniu status pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy nabyło 254,6 tys. bezrobotnych. Wyłączonych z rejestrów z powodu podjęcia pracy zostało w omawianym miesiącu 69,1 tys. osób o tym statusie. W grudniu 2012 r. do urzędów pracy zgłosiło się 64,0 tys. bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Wyrejestrowało się 49,2 tys. osób, w tym z powodu podjęcia pracy 25,6 tys. (52,0% ogółu wyrejestrowanych), 3,1 tys. (6,2%) z tytułu rozpoczęcia szkolenia i stażu. Nie odnotowano skierowań do prac społecznie użytecznych. Według stanu w końcu miesiąca w ewidencji urzędów pracy pozostawało 424,2 tys. bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

18 tj. 19,9% ogółu bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba wzrosła o 9,6 tys. (2,3%). Należy jednocześnie zaznaczyć, że w omawianym miesiącu 5,2 tys. osób z tej kategorii, pozostając nadal w ewidencji urzędu, utraciło status pozostawania w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W końcu omawianego miesiąca bezrobotni powyżej 50 roku życia, w liczbie 486,4 tys., stanowili 22,8% bezrobotnych ogółem (w listopadzie 2012 r. odpowiednio 463,6 tys. i 22,5%). Napływ do bezrobocia tej kategorii osób wyniósł 51,0 tys., odpływ 28,1 tys. Spośród osób wyrejestrowanych, 10,8 tys. (38,5%) podjęło pracę, 0,4 tys. (1,5%) szkolenia, 0,4 tys. (1,5%) staże, 0,3 tys. (0,9%) skierowanych zostało do prac społecznie użytecznych.

19 Napływ i odpływ wybranych kategorii bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w grudniu 2012 r grudzień 2012 Bezrobotni do 25 roku pow. 50 roku długotrwale życia życia tys. % tys. % tys. % zarejestrowani 64,0 100,0 51,0 100,0 98,9 100,0 wyrejestrowani 49,2 100,0 28,1 100,0 59,9 100,0 w tym z powodu: -podjęcia pracy 25,6 52,0 10,8 38,5 27,0 45,1 - subsydiowanej 4,6 9,3 2,6 9,5 6,5 10,8 - niesubsydiowanej 21,0 42,7 8,2 29,0 20,5 34,3 -rozpoczęcia szkolenia 0,8 1,6 0,4 1,5 0,9 1,6 -rozpoczęcia stażu 2,3 4,6 0,4 1,5 1,5 2,4 -rozpoczęcia przygotowania zawodowego dorosłych 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -rozpoczęcia pracy społecznie 0,0 0,0 0,3 0,9 0,6 1,0 użytecznej 424,2 19,9* 486,4 22,8* 1.073,4 50,2* stan w końcu miesiąca *do liczby bezrobotnych ogółem Źródło: MPiPS Departament Rynku Pracy. Informacja o bezrobotnych i poszukujących pracy w grudniu 2012 roku. Liczba długotrwale bezrobotnych, tj. osób pozostających w rejestrach urzędów pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich dwóch lat, osiągnęła w końcu grudnia 2012 r. poziom 1.073,4 tys. osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 50,2% (w listopadzie wielkości

20 te kształtowały się na poziomie 1.034,5 tys. osób, tj. 50,3%). Pracę z tej kategorii bezrobotnych podjęło 27,0 tys. osób, tj. 45,1% ogółu wyrejestrowanych. Z liczby tej, w wyniku działań urzędów pracy, pracę subsydiowaną rozpoczęło 6,5 tys. osób (10,8% ogółu wyrejestrowanych), szkolenia i staże 2,4 tys. osób (4,0%) oraz prace społecznie użyteczne 0,6 tys. osób (1,0%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych długotrwale wzrosła o 39,0 tys. osób, tj. o 3,8%. Z pozostałych grup bezrobotnych uznanych ustawowo za będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w końcu grudnia 2012 r. w urzędach pracy zarejestrowanych było: 623,2 tys. osób bez kwalifikacji zawodowych, 526,0 tys. bez doświadczenia zawodowego, 1.187,1 tys. bez wykształcenia średniego, 188,3 tys. samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, 41,2 tys. osób które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia, 111,5 tys. niepełnosprawnych, 226,4 tys. kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, oraz 3,1 tys. osób po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego. Osoby te stanowiły odpowiednio: 29,2%, 24,6%, 55,6%, 8,8%, 1,9%, 5,2%, 20,6% i 0,1% w odniesieniu do ogółu bezrobotnych. STRUKTURA BEZROBOTNYCH WEDŁUG WIEKU, POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, CZASU POZOSTAWANIA BEZ PRACY I STAŻU PRACY (dane ze sprawozdawczości kwartalnej) Na przestrzeni 2012 r. odnotowano wzrost udziału procentowego bezrobotnych w grupach wiekowych lata, lat oraz lata. Osoby w wymienionych przedziałach wiekowych stanowiły odpowiednio 19,6%, 9,7% i 2,7% w stosunku do ogółu bezrobotnych. Oznacza to wzrost w ujęciu rocznym o 0,8 punktu procentowego w grupie wiekowej lata, o 0,6 punktu w grupie lat oraz o 0,4 punktu w grupie lata. Najliczniejszą grupą z ogółu bezrobotnych pozostają osoby w wieku lata, które w końcu 2012 r. w liczbie 627,5 tys. stanowiły 29,4%.

Funkcjonowanie osób bezrobotnych

Funkcjonowanie osób bezrobotnych ISBN: 978-83-62508-01-3 Beata Pawlica Doktor nauk humanistycznych, socjolog. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Podyplomowe Studia Gender Studies przy ISNS Uniwersytetu Warszawskiego.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1

I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL) 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB MŁODYCH W 2014 ROKU w tysiącach osób I. Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski (BAEL)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW

PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW 2012 PODKARPACKIE DLA INWESTORÓW analiza ekonomiczna możliwości inwestycyjnych w województwie podkarpackim 2010-2012 Marcin Hewlett-Packard Company Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE Warszawa, wrzesień 2014 Misją Ministerstwa Gospodarki jest stworzenie najlepszych w Europie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce

Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce 2013 Młodość czy doświadczenie? Kapitał ludzki w Polsce Raport podsumowujący III edycję badań BKL z 2012 roku pod redakcją Jarosława Górniaka Publikacja powstała w ramach projektu badawczego Bilans Kapitału

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy

Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem. Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Aktywizacja zawodowa osób 50+ i zarządzanie wiekiem Informacje użyteczne dla instytucji rynku pracy Warszawa 2010 1 PODZIĘKOWANIA Niniejsza publikacja powstała w ramach Projektu Zysk z dojrzałości realizowanego

Bardziej szczegółowo

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej

Diagnoza strategiczna Polski Zachodniej Raport opracowany w ramach przygotowania Założeń Strategii Rozwoju Polski Zachodniej Wojciech Dziemianowicz Jacek Szlachta GEOPROFIT Warszawa, wrzesień 2011 r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 837 / 251 / IV / 2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 25 kwietnia 2013 roku REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wieloletni regionalny plan działań

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2014 2017 Warszawa, kwiecień 2014 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy

Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Kwalifikacje dla potrzeb pracodawców Raport końcowy Warszawa, czerwiec 2010 r. Spis treści Wstęp ll 5 1. Charakterystyka projektu ll 6 2. Rozwój branż

Bardziej szczegółowo