TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU"

Transkrypt

1 KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

2 Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych... 6 Skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym... 7 Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki Torpol za trzy kwartały 2014 roku Sezonowość działalności Informacje dotyczące segmentów działalności Segmenty operacyjne Informacje geograficzne Zobowiązania warunkowe /13

3 SKRÓCONY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy Działalność kontynuowana Nota 30 września września 2013 Przychody ze sprzedaży usług Przychody z wynajmu Przychody ze sprzedaży towarów i produktów Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk ze sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Udział w zysku jednostki stowarzyszonej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk netto za okres Przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Zysk na jedną akcję (w złotych): - liczba akcji w tysiącach sztuk podstawowy i rozwodniony z zysku za rok obrotowy przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej 0,52 0,18-0,11 0,16 Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 13 stanowią jego integralną część 3/13

4 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Okres 3 miesięcy Okres 3 miesięcy Nota 30 września września 2013 Zysk/(strata) netto za okres Inne całkowite dochody Składniki, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Zyski/Straty aktuarialne Podatek dochodowy dotyczący składników, które nie zostaną przeniesione w późniejszych okresach Składniki, które mogą zostać przeniesione w późniejszych okresach do rachunku zysków i strat: Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Zabezpieczenia przepływów pieniężnych Podatek dochodowy dotyczący składników, które zostaną przeniesione w późniejszych okresach Inne całkowite dochody netto CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES Całkowity dochód przypadający: Akcjonariuszom jednostki dominującej Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 13 stanowią jego integralną część 4/13

5 SKRÓCONY BILANS na dzień 30 września 2014 roku TORPOL S.A. 30 września grudnia 2013 Nota AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartość firmy Wartości niematerialne Udziały w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach Udziały w pozostałych jednostkach Należności długoterminowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług Pozostałe należności Należności z tytułu podatku dochodowego 0 0 Rozliczenia międzyokresowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pozostałe aktywa finansowe 5 1 Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 SUMA AKTYWÓW KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał podstawowy Pozostałe kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały zapasowe Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej Kapitał z aktualizacji wyceny Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Rozliczenia międzyokresowe 0 0 Zobowiązania finansowe Pozostałe zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania finansowe Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek Pozostałe zobowiązania Pochodne instrumenty finansowe 0 0 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rozliczenia międzyokresowe Rezerwy Zobowiązania razem SUMA KAPITAŁU WŁASNEGO I ZOBOWIĄZAŃ Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 13 stanowią jego integralną część 5/13

6 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 30 września 2014 Okre 9 miesięcy 30 września 2013 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk brutto Nota Korekty o pozycje: Amortyzacja Zysk na działalności inwestycyjnej Zmiana stanu należności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu zobowiązań z wyjątkiem kredytów i pożyczek Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Zmiana stanu rezerw Podatek dochodowy zapłacony Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnych 0 12 Odsetki otrzymane Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek/kredytów Spłata pożyczek/kredytów Odsetki zapłacone Wpływ z emisji akcji Pozostałe Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie/(Zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 13 stanowią jego integralną część 6/13

7 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy Różnice kursowe Kapitał z Pozostałe Zyski zatrzymane / Kapitał zapasowy Razem z przeliczenia jednostki aktualizacji wyceny kapitały rezerwowe niepokryte straty Nota zagranicznej Na dzień 1 stycznia 2014 roku Zysk roku Inne całkowite dochody netto Całkowity dochód za okres Emisja akcji Podział wyniku Na dzień 30 września 2014 roku Na dzień 1 stycznia 2013 roku Zysk roku Inne całkowite dochody netto Całkowity dochód za okres Podział wyniku Na dzień 30 września 2013 roku Na dzień 1 stycznia 2013 roku Zysk roku Inne całkowite dochody netto Całkowity dochód za okres Podział wyniku Na dzień 31 grudnia 2013 roku Dodatkowe informacje i objaśnienia do skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego załączone na stronach od 8 do 13 stanowią jego integralną część 7/13

8 Dodatkowe noty objaśniające DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Opis czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki Torpol za trzy kwartały 2014 roku Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki w 3 kwartale 2014 roku uległa znacznej poprawie w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Jest to spowodowane rosnącą sprzedażą z posiadanego portfela zamówień oraz dyscypliną kosztową w zakresie zarządzania realizacją na projektach. Głównym celem Zarządu jednostki dominującej jest obecnie prawidłowa obsługa zbudowanego portfela zamówień, dzięki czemu Spółka zachowała satysfakcjonującą rentowność działalności. Ponadto skala i jakość posiadanej kontraktacji, pozwala Spółce na selektywne podejście do ogłaszanych przetargów i pozyskanie atrakcyjnych zamówień o potencjalnie wyższej marżowości. W okresie sprawozdawczym nastąpił również dalszy wyraźny wzrost aktywności Spółki na rynku norweskim. W pierwszym półroczu bieżącego roku Spółka pozyskała zamówienia o łącznej wartości tys. NOK (35,9 mln zł), natomiast w dniu 04 listopada 2014 r. jednostka dominująca podpisała umowę z gminą Oslo o wartości tys. NOK (ok. 78 mln zł), co do wartości stanowi znaczną większość wszystkich dotychczas realizowanych kontraktów przez TORPOL w Norwegii. Na uwagę zasługują również wysoka jakość zarządzania realizacją kontraktów w Polsce. W okresie sprawozdawczym jednostka dominująca podpisała ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. aneks do umowy kontraktu E75 Rail Baltica, przedmiotem którego jest m.in. przesunięcie terminu realizacji kontraktu do 30 listopada 2016 roku (tj. o 14 miesięcy od pierwotnego terminu). Na dzień 30 września 2014 roku Spółka posiadała portfel zamówień o wartości ok.1,9 mld zł netto, bez udziału konsorcjantów zapewniający pracę do 2016 roku. Uwzględniając podpisanie kontraktu w Oslo (ok. 78 mln zł netto), zapadalny w czerwcu 2017 roku, portfel zamówień na datę Raportu wynosi ok. 2,0 mld zł netto. Największą pozycję w portfelu zamówień Spółki stanowią kontrakty Łódź Fabryczna oraz E75 Rail Baltica, które stanowią ok. 70% wartości portfela zamówień. Są to dwa największe kontrakty kolejowe realizowane obecnie na polskim rynku kolejowym. Powyższe kontrakty zostały zbadane przez niezależne podmioty, specjalizujące się w audytach i nadzorach inżynierskich projektów infrastrukturalnych. W wyniku przeprowadzonych weryfikacji potwierdzono realność planowanych przez Spółkę marż do uzyskania na tych kontraktach. Spółka potwierdza średnią rentowność na sprzedaży brutto posiadanego portfela zamówień na poziomie ok. 6%, natomiast średnia rentowność na sprzedaży brutto z portfela kontraktów za ostatnie 12 miesięcy na koniec września 2014 roku wyniosła 7,6%. Wartość przychodów netto ze sprzedaży usług w okresie sprawozdawczym wyniosła tys. PLN i była wyższa o 43,4% w porównaniu z rokiem poprzednim ( tys. PLN). Tak wysoki wzrost jest wynikiem przede wszystkim rosnącej sprzedaży na poszczególnych kontraktach w związku z okresem budowlanym. Dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży był niższa i wyniosła 38,3% (wzrost o tys. PLN), dzięki czemu poziom zysku ze sprzedaży brutto był ponad 135% wyższy r/r i wyniósł tys. PLN (wobec tys. PLN rok wcześniej). Koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu wyniosły łącznie tys. PLN i były wyższe o tys. PLN rok do roku (+20,7%). W efekcie zysk ze sprzedaży netto wyniósł tys. PLN wobec tys. PLN zysku ze sprzedaży netto na koniec września 2013 r. Saldo pozostałej działalności operacyjnej było nieznacznie dodatnie (246 tys. PLN po 3 kwartałach 2014 roku wobec -195 tys. PLN w tym samym okresie 2013 roku) i jest bez wpływu na podstawową działalność Spółki. W efekcie zysk operacyjny EBIT wyniósł tys. PLN w okresie sprawozdawczym wobec tys. PLN w analogicznym okresie w poprzednim roku obrotowym. Należy zauważyć że przy znacznie wyższym poziomie sprzedaży w badanym okresie wynik na działalności finansowej uległ wyraźnej poprawie ( tys. PLN wobec tys. PLN rok wcześniej). Zysk brutto Spółki w okresie sprawozdawczym wyniósł tys. PLN, co oznacza poprawę aż o tys. PLN w porównaniu do 3 kwartałów 2013 roku (strata tys. PLN). Podatek dochodowy w okresie 8/13

9 Dodatkowe noty objaśniające 3 kwartałów 2014 roku wyniósł tys. PLN i był wyższy o tys. PLN w porównaniu z tym samym okresem w 2013 roku. Zysk netto Spółki wyniósł tys. PLN, co oznacza poprawę aż o tys. PLN w porównaniu do 3 kwartałów 2013 roku (strata tys. PLN). 2. Sezonowość działalności Prowadzenie prac budowlano-montażowych jest silnie uzależnione od panujących warunków atmosferycznych. Dlatego też poziom przychodów w tym sektorze zmienia się w zależności od pory roku i jest z reguły najniższy w okresie zimowym. W efekcie oddziaływania zjawiska sezonowości możliwe są okresowe wahania przychodów ze sprzedaży, co może w krótkim okresie wpływać na wyniki finansowe osiągane przez Spółkę. Oprócz sezonowości wpływ na przychody ze sprzedaży oraz koszty ma portfel kontraktów. 3. Informacje dotyczące segmentów działalności Dla celów zarządczych Spółka została podzielona na części w oparciu o wytwarzane produkty i świadczone usługi. Istnieją zatem następujące sprawozdawcze segmenty operacyjne: Drogi kolejowe Drogi tramwajowe Infrastruktura elektroenergetyczna Pozostałe generalne wykonawstwo kompleksowych usług budowy i modernizacji obiektów w branży budownictwa kolejowego. Odbiorcą usług jest PKP PLK S.A. generalne wykonawstwo kompleksowych usług budowy i modernizacji obiektów w branży budownictwa tramwajowego. Odbiorcami usług są Zarządy Dróg Miejskich, Implenia Norge AS, Hordland Fylkeskommune, Sporveien Oslo AS, Oslo kommune (kontrakty w Norwegii) roboty ogólnobudowlane w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych urządzenia elektryczne, usługi projektowe, pozostałe usługi nie ujęte w innych segmentach Żaden z segmentów operacyjnych Spółki nie został połączony z innym segmentem w celu stworzenia powyższych sprawozdawczych segmentów operacyjnych. Zarząd monitoruje wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest zysk lub strata brutto na sprzedaży. Koszty sprzedaży, koszty ogólnego zarządu, pozostałe koszty i przychody operacyjne, jak również skutki finansowania Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi) oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów. Zarząd również nie analizuje aktywów Spółki w podziale na segmenty. Część aktywów trwałych ze względu na swą specyfikę wykorzystywana jest w różnych segmentach Spółki. Wyjątek stanowi wartość znaku towarowego Elmont, wartość firmy oraz szereg aktywów trwałych wykorzystywanych specyficznie w działalności elektroenergetycznej, których wartość została przyporządkowana specyficznie do segmentu infrastruktura elektroenergetyczna. Dla tych aktywów raz na rok na dzień 31 grudnia jest przeprowadzany test na utratę wartości. Test przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, wykazał iż nie zachodzi utrata wartości. Na dzień 30 czerwca 2014 roku również nie stwierdzono istnienia przesłanek utraty wartości dlatego kolejny test zostanie przeprowadzony na dzień 31 grudnia 2014 roku. 9/13

10 Dodatkowe noty objaśniające Ceny transakcyjne stosowane przy transakcjach pomiędzy segmentami operacyjnymi są ustalane na zasadach rynkowych podobnie jak przy transakcjach ze stronami niepowiązanymi Segmenty operacyjne W poniższych tabelach przedstawione zostały dane dotyczące przychodów i zysków poszczególnych segmentów operacyjnych Spółki za okres 9 miesięcy 30 września 2014 roku, 30 września 2013 roku. 30 września 2014 roku Drogi kolejowe Drogi tramwajowe Działalność kontynuowana Infrastruktura elektroenergetyczna Pozostałe Razem Wyłączenia Działalność ogółem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Wyniki Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu września 2013 roku Drogi kolejowe Drogi tramwajowe Działalność kontynuowana Infrastruktura elektroenergetyczna Pozostałe Razem Wyłączenia Działalność ogółem Przychody Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Sprzedaż między segmentami Przychody segmentu ogółem Wyniki Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży segmentu Ze względu na fakt, że Spółka nie przeprowadza oceny wyników segmentów oraz nie podejmuje decyzji na podstawie analizy aktywów i zobowiązań według segmentów odstąpiono od ujawnienia przypisania aktywów i zobowiązań do segmentów. 10/13

11 3.2. Informacje geograficzne TORPOL S.A. Dodatkowe noty objaśniające Spółka zaangażowana jest w prowadzenie projektów generalnego wykonawstwa w branży budownictwa kolejowego i tramwajowego w Polsce i w Norwegii. Poniżej zaprezentowano dane dotyczące przychodów z podziałem na przychody krajowe i zagraniczne, jak również informację na temat aktywów zlokalizowanych w kraju i zagranicą: dnia 30 września 2014roku lub na dzień 30 września Kraj Zagranica Razem 2014 roku Przychody z działalności kontynuowanej: Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Przychody obszaru ogółem Pozostałe informacje dotyczące obszaru: Aktywa obszaru Aktywa nieprzypisane Aktywa ogółem dnia 30września 2013roku lub na dzień 30 Kraj Zagranica Razem września 2013 roku Przychody z działalności kontynuowanej: Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych Przychody obszaru ogółem Pozostałe informacje dotyczące obszaru: Aktywa obszaru Aktywa nieprzypisane Aktywa ogółem Pozostałe informacje dotyczące obszaru: Aktywa obszaru Aktywa nieprzypisane Aktywa ogółem na 31 grudnia /13

12 Dodatkowe noty objaśniające 4. Zobowiązania warunkowe Zobowiązania warunkowe 30 września grudnia 2013 Na rzecz jednostek pozostałych, z tytułu: Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych udzielonych w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych Poręczenie spłaty gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych Weksle własne Hipoteka kaucyjna Razem zobowiązania warunkowe Na należnościach zostały ustanowione cesje wierzytelności o wartości tys. PLN wg stanu na roku ( tys. PLN na roku). 12/13

13 Dodatkowe noty objaśniające Tomasz Sweklej Krzysztof Miler Michał Ulatowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marta Izdebska Główny Księgowy Poznań, dnia 14 listopada 2014 roku 13/13

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2014 r. zgodnie z zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak

SSF. Prowadzący: dr Karolina Gościniak Wykład 7: Tematyka: SSF Prowadzący: dr Karolina Gościniak REZERWY (MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe, KSR nr 6 Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe,

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE

AUXILIUM Kancelaria Biegłych Rewidentów S.A. INFORMACJA O OFERCIE INFORMACJA O OFERCIE Akcje nowej emisji - seria E w liczbie 875 tys. będą przedmiotem oferty publicznej w terminach podanych w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez KNF w dniu 13 września 2007 r. i

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C oraz Praw do Akcji serii C (PDA serii C) do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE

IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE IW-1.1_311 ZALECENIA OGÓLNE Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania

Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania RACHUNKOWOŚĆ Marta Cyganik dyrektor Działu Usług Księgowych we Wrocławiu, Baker Tilly Poland Zamknięcie roku czas rozpocząć przygotowania W życiu większości księgowych jesień to nie tylko czas szarlotki

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2014r. INFORMACJA DODATKOWA I. 1. Metody wyceny ujęte są w opisie do planu kont. Wycena według cen nabycia lub kosztu własnego. 2. W roku obrotowym zmiana metod księgowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 R. 11 BIT STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie. 12 lutego 2015r.

RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 R. 11 BIT STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie. 12 lutego 2015r. RAPORT KWARTALNY ZA 11 BIT STUDIOS S.A. z siedzibą w Warszawie 12 lutego 2015r. SPIS TREŚCI DANE EMITENTA... 3 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU... 3 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Pytanie SKOK Odpowiedź

Pytanie SKOK Odpowiedź Pytanie SKOK Odpowiedź 1 IK01.9. - proszę o uszczegółowienie jakie wartości należałoby wpisać Ad. IK01.9. W wierszu IK01.9. "Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy w części zabezpieczonej:"

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP 2 Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP system sprawozdawczości na potrzeby statystyki bilansu płatniczego Spis treści: str. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 4 Załącznik nr 1 8 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie:

Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz. Opracowanie wykonano na zlecenie: WPŁYW ŚWIATOWEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU SEKTORA TURYSTYKI W POLSCE Autorzy opracowania: Tomasz Dziedzic Krzysztof Łopaciński Andrzej Saja Jerzy Szegidewicz Opracowanie wykonano

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych

Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów ZUS (2) Warszawa 2012 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Różne aspekty ubezpieczeń społecznych Materiały z seminariów

Bardziej szczegółowo