REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP , REGON (zwana dalej Organizatorem ). 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22, Warszawa, REGON: ; NIP ; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (zwany dalej Sponsorem ). 4. Konkurs jest organizowany przy współpracy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, Płock, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (dalej PKN ORLEN ), który jest organizatorem programu lojalnościowego VITAY (dalej Program VITAY ) i w Konkursie pełni rolę wykonawcy technicznego w oparciu o właściwe umowy zawarte z Organizatorem i ze Sponsorem. Regulamin Programu VITAY dostępny jest: pod adresem i na stacjach paliw PKN ORLEN działających pod marką ORLEN oznaczonych logo VITAY. 5. Obszar, na którym jest prowadzony Konkurs Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stacjach paliw działających pod marką ORLEN uczestniczących w programie VITAY, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej Stacja Paliw ), w oparciu o postanowienia Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. 6. Czas trwania Konkursu Konkurs rozpoczyna się w dniu roku i kończy w dniu r. Konkurs podzielony jest na trzy etapy, których okres trwania został wskazany w pkt 22 poniżej. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi do dnia roku. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do roku. 7. Czas trwania sprzedaży promocyjnej Zakupów promocyjnych można dokonywać w okresie wskazanym w katalogu Programu VITAY, tj. od roku do roku. 8. Produkty objęte sprzedażą promocyjną Sprzedażą promocyjną objęte są produkty lub zestawy produktów wskazane w katalogu Programu VITAY, tj. produkty lub zestawy produktów wymienione w Załączniku nr 2 do Regulaminu zwane dalej Podstawowymi Produktami Promocyjnymi, oraz w Załączniku nr 3 do Regulaminu zwane dalej Rozszerzonymi Produktami Promocyjnymi (łącznie jako Produkty Promocyjne ), przy czym Rozszerzone Produkty Promocyjne dostępne są tylko na stacjach paliw wymienionych w Załączniku nr 3. Poszczególne Produkty Promocyjne są dostępne z uwzględnieniem normalnego toku dostaw oraz rotacji Produktów Promocyjnych na 1

2 stacjach. Produkty Promocyjne wskazane w Załączniku nr 2 jako dostępne na wybranych stacjach są dostępne z uwzględnieniem zasad organizacyjnych na stacjach Promocja polega na przyznawaniu, za zakup na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych, punktów w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY (dalej Punkty VITAY ) w ilości wskazanej w katalogu Programu VITAY, tj. w ilości która została wskazana w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu W razie rozbieżności między danymi wskazanymi w katalogu Programu VITAY i w Załącznikach do niniejszego Regulaminu, dotyczącymi w szczególności Produktów Promocyjnych i przyznawanych za ich zakup Punktów VITAY, decydujące znaczenie mają dane wskazane w katalogu Programu VITAY W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy Regulamin nie jest postawą do naliczenia jakichkolwiek Punktów VITAY, dodatkowych w stosunku do Punktów naliczanych na podstawie katalogu Programu VITAY. RODZAJE NAGRÓD ORAZ WARTOŚĆ PULI NAGRÓD 9. Wykaz nagród w Konkursie: 9.1. Nagroda I stopnia w postaci skutera Barton Motors Firefox o wartości 3 250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 361,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden złotych). Przed wydaniem nagrody I stopnia płatnik (AVANTI Lidia Rasztawicka) potrąca na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę odpowiadającą nagrodzie pieniężnej 45 nagród I stopnia o łącznej wartości ,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) brutto Nagroda II stopnia w postaci karty zakupowej ORLEN (tj. karty paliwowej przedpłaconej TANKBANK) ważnej do dnia r., o nominale 100 PLN o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych). Przed wydaniem nagrody II stopnia płatnik (AVANTI Lidia Rasztawicka) potrąca na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę odpowiadającą nagrodzie pieniężnej nagród II stopnia o łącznej wartości ,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych) brutto. Zasady dotyczące wykorzystania kart zakupowych określone są w regulaminie Ogólne warunki sprzedaży i używania kart paliwowych przedpłaconych stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. 10. Wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi ,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych). 11. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody rzeczowe innego rodzaju ani na gotówkę. UCZESTNICY KONKURSU 12. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która, zgodnie z Regulaminem Programu VITAY: jest Uczestnikiem Zarejestrowanym Programu VITAY i posiadaczem ważnej Głównej Karty VITAY lub Karty Głównej SUPER VITAY lub Karty Głównej Klubu VERVA lub w dniach roku roku, stanie się Uczestnikiem Zarejestrowanym Programu VITAY i posiadaczem ważnej Głównej Karty VITAY lub Karty Głównej SUPER VITAY lub Karty Głównej Klubu VERVA 2

3 lub w dniach roku roku przystąpi do Programu VITAY i stanie się Uczestnikiem Zarejestrowanym Programu VITAY i posiadaczem ważnej Głównej Karty VITAY lub Karty Głównej SUPER VITAY lub Karty Głównej Klubu VERVA. oraz posiada konto w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem lub w dniach roku roku założy konto w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem oraz dokona Rejestracji na zasadach opisanych w punkcie 24 Regulaminu. 13. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Stacji Paliw, osoby prowadzące Stacje Paliw oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). DANE OSOBOWE 14. Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Zwycięzców, Konkursu jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP , REGON Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Uczestników / Zwycięzców Konkursu PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji związanych z Konkursem. 16. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 17. Podanie przez Uczestników / Zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród w Konkursie i rozpatrywania reklamacji związanych z Konkursem. 18. Uczestnik / Zwycięzca ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 19. Dane osobowe Uczestników / Zwycięzców będą przechowywane tylko przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. 20. Administratorem danych osobowych Uczestników Zarejestrowanych Programu VITAY jest PKN ORLEN. Dane osobowe Uczestników Programu VITAY, w szczególności Uczestników Zarejestrowanych Programu VITAY, są przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie Programu VITAY. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 21. Konkurs jest organizowany w związku z prowadzoną w ramach Programu VITAY sprzedażą promocyjną Produktów Promocyjnych. Konkurs polega na zebraniu w poszczególnych etapach Konkursu jak największej ilości punktów w ramach Programu VITAY za zakupy Produktów Promocyjnych na Stacjach Paliw. 3

4 22. Konkurs podzielony jest na trzy następujące etapy: I etap od dnia r. do dnia r II etap od dnia r. do dnia r III etap od dnia r. do dnia r. 23. Uczestnik może wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech etapach Konkursu. 24. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest odznaczenie, w serwisie internetowym znajdujący się pod adresem przez Uczestnika Zarejestrowanego Programu VITAY checkbox a potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację i chęć wzięcia udziału w Konkursie oraz checkbox a, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dalej Rejestracja w Konkursie ). 25. Rejestracja w Konkursie może się odbyć na dowolnym etapie Konkursu. Jednorazowa rejestracja umożliwia udziału w Konkursie Uczestnika w etapie, w którym nastąpiła Rejestracja i kolejnych etapach bez konieczności ponownej Rejestracji. 26. Aby wziąć udział w danym etapie Konkursu, Uczestnik musi w czasie trwania danego etapu dokonać zakupu na Stacji Paliw co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. 27. Przy rozstrzyganiu danego etapu Konkursu będzie brana pod uwagę suma Punktów VITAY zdobytych za wszystkie zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych, dokonane w czasie trwania danego etapu Konkursu. 28. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Rejestracja następuje w trakcie trwania danego etapu Konkursu, to pod uwagę brane są również Punkty za zakupy które były dokonane w danym etapie jeszcze przed Rejestracją w Konkursie danego Uczestnika. 29. Punkty VITAY zdobyte za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych dokonane w poszczególnych etapach Konkursu będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyłącznie tego etapu Konkursu, w którym zostały zdobyte. 30. Punkty VITAY będą doliczane do sald Uczestników na zasadach określonych w Regulaminie Programu VITAY. Informacja o liczbie Punktów VITAY zgromadzonych przez Uczestnika w związku z zakupem Produktów Promocyjnych w poszczególnych etapach Konkursu, dostępna jest po zalogowaniu Uczestnika Zarejestrowanego Programu VITAY w serwisie internetowym pod adresem 31. Rozstrzygnięcie danego etapu Konkursu, tj. wyłonienie osób, które zdobyły największą liczbę Punktów VITAY (dalej Zwycięzcy ), następuje na podstawie zsumowania punktów zgromadzonych przez Uczestnika w związku z zakupem na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych w danym etapie Konkursu. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 32. Po zakończeniu danego etapu Konkursu, tworzony jest ranking Uczestników Konkursu, według ilości Punktów VITAY zdobytych za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych w danym etapie. 33. W I i II etapie Konkursu Zwycięzcami zostaje po 348 Uczestników, którzy zgodnie z rankingiem posiadają najwyższą liczbę Punktów za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych (tj. znajdują się na miejscu rankingu). Podczas I i II etapu Konkursu przyznanych zostanie po 15 nagród I stopnia oraz po 333 nagrody II stopnia. Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na 4

5 pozycji 1-15 zostaną przyznane nagrody I stopnia, a Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na pozycji zostaną przyznane nagrody II stopnia. 34. W III etapie Konkursu zwycięzcami zostaje 349 Uczestników, którzy zgodnie z rankingiem posiadają najwyższą liczbę Punktów VITAY za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych (tj. znajdują się na miejscu rankingu). Podczas III etapu Konkursu przyznanych zostanie 15 nagród I stopnia oraz 334 nagrody II stopnia. Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na pozycji 1-15 zostaną przyznane nagrody I stopnia, a Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na pozycji zostaną przyznane nagrody II stopnia. 35. W przypadku, uzyskania przez więcej niż jednego Uczestnika, takiej samej ilości Punktów VITAY, drugim kryterium branym pod uwagę przy tworzeniu rankingu Zwycięzców jest termin dokonania Rejestracji w Konkursie przez Uczestników (wcześniejszy termin Rejestracji oznacza wyższą pozycję Uczestnika w rankingu). 36. Jeden Uczestnik może na danym etapie uzyskać tylko jedną nagrodę. Wygranie nagrody przez Uczestnika na danym etapie nie ogranicza możliwości wygrania przez niego nagrody w kolejnych etapach. OGŁASZANIE WYNIKÓW 37. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych po zakończeniu danego etapu Konkursu, każdemu Zwycięzcy zostanie wysłany na adres mailowy wskazany przez niego w Programie VITAY, wiadomość z informacją o wygranej w danym etapie Konkursu wraz z formularzem, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 38. Dodatkowo lista Zwycięzców, zawierająca ich imiona, nazwy miejscowości oraz 6 (sześć) pierwszych i 4 (cztery) ostatnie cyfry numeru Karty VITAY lub Karty SUPER VITAY lub Karty Klubu VERVA, opublikowana zostanie na stronie internetowej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych po zakończeniu każdego etapu Konkursu. 39. W celu umożliwienia wydania nagród, Zwycięzca zobowiązany jest, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości z informacją o wygranej, przekazać uzupełniony i podpisany formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu w jeden z poniższych sposobów: w formie skanu lub zdjęcia formularza, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: lub pisemnie za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej lub osobiście na następujący adres: PKN ORLEN S.A., ul. Bielańska 12, Warszawa z dopiskiem PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! - oświadczenie. 40. Za dzień doręczenia formularza uważa się dzień, w którym formularz dotarł na wskazany adres. WERYFIKACJA 41. Jeżeli Zwycięzca nagrody I i II stopnia nie spełni warunków opisanych w pkt 39 Regulaminu, nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Sponsora. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD 42. W ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia spełnienia przez Zwycięzcę warunków opisanych w pkt 39 Regulaminu, Organizator wysyła do Zwycięzcy nagrody I stopnia a z prośbą o wskazanie salonu dealera z listy salonów stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, w którym Zwycięzca chce odebrać nagrodę I stopnia. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych, 5

6 odesłać a na adres ze wskazaniem salonu z listy, w którym chce odebrać nagrodę I stopnia. 43. Po otrzymaniu od Zwycięzcy wiadomości ze wskazaniem salonu z listy oraz przygotowaniu nagrody I stopnia do wydania w wybranym salonie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy wiadomości ze wskazaniem salonu z listy, Organizator wysyła do zwycięzcy wiadomość z potwierdzeniem możliwości odbioru nagrody I stopnia w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych, od wysłania tego a przez Organizatora. 44. Nagrody I stopnia wydawane są najpóźniej do dnia r. 45. W przypadku nie zgłoszenia się Zwycięzcy po odbiór nagrody I stopnia we wskazanym terminie, nagroda pozostaje własnością Sponsora. 46. Nagroda II stopnia (karta zakupowa) jest wysyłana przez Organizatora na adres do doręczenia nagrody podany przez Zwycięzcę w formularzu, o którym mowa w pkt 39 Regulaminu przesyłką kurierską do dnia r. Przesłana karta zakupowa jest nieaktywna. Zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić odbiór nagrody II stopnia poprzez podpisanie w obecności kuriera dokumentów zwrotnych potwierdzenia odbioru nagrody. Organizator aktywuje kartę zakupową w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zwycięzcę odbioru nagrody II stopnia. 47. W celu umożliwienia prawidłowego dostarczenia nagród koniecznym jest przekazanie przez zwycięzcę prawidłowych, pełnych i aktualnych danych adresowych. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 48. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz.361). SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 49. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu mogą być zgłaszane do dnia r. (data wpływu do Organizatora) w szczególności: z wykorzystaniem poczty elektronicznej a lub na piśmie na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! reklamacja 50. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację, którymi w szczególności mogą być: imię, nazwisko, numer Karty VITAY, Karty SUPER VITAY lub Karty Klubu VERVA, adres korespondencyjny, osoby składającej reklamację, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz ich możliwie dokładny opis. 51. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez , odpowiedź zostanie wysłana na adres wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). 52. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu VITAY rozpatrywane są przez organizatora Programu VITAY, tj. PKN ORLEN, na zasadach opisanych w Regulaminie Programu VITAY. 6

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 53. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 54. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej oraz na stronie 55. Infolinia dotycząca Konkursu: (z tel. komórkowych ). 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! Lista stacji paliw Nr stacji Wojewodztwo Nazwa Miejscowosci Kod Pocztowy Ulica 644 DOLNOŚLĄSKIE Bielany Wrocławskie Autostrada 876 DOLNOŚLĄSKIE Bielany Wrocławskie Autostrada Numer Ulicy 4135 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Sikorskiego DOLNOŚLĄSKIE Bierutów Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Bogatynia Daszyńskiego 112 DOLNOŚLĄSKIE Boguszyn Boguszyn 125 DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec lecia DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec Zgorzelecka DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec Cieszkowskiego 4275 DOLNOŚLĄSKIE Bolków Wysokogórska DOLNOŚLĄSKIE Brzeg Dolny Dębowa DOLNOŚLĄSKIE Brzezimierz Brzezimierz DOLNOŚLĄSKIE Chocianów Żeromskiego 2A 124 DOLNOŚLĄSKIE Duszniki-Zdrój Świerczewskiego 14A 636 DOLNOŚLĄSKIE Dzierżoniów Bat. Chłopskich DOLNOŚLĄSKIE Dzierżoniów Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Gajków Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Głogów Główna DOLNOŚLĄSKIE Głogów Sikorskiego DOLNOŚLĄSKIE Głogów Aleja Kazimierza Wielkiego DOLNOŚLĄSKIE Gniechowice Kątecka 32A 7365 DOLNOŚLĄSKIE Góra Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Gryfów Śląski Jeleniogórska 305 DOLNOŚLĄSKIE Jawor Kuziennicza DOLNOŚLĄSKIE Jawor Szpitalna DOLNOŚLĄSKIE Jelcz-Laskowice Oławska DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Spółdzielcza DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Wincentego Pola DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Cieplicka DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Wolności DOLNOŚLĄSKIE Kamienna Góra Boh. Getta 9 37 DOLNOŚLĄSKIE Karpacz Konstytucji 3-go Maja DOLNOŚLĄSKIE Kąty Wrocławskie K. Norwida DOLNOŚLĄSKIE Kąty Wrocławskie Maja DOLNOŚLĄSKIE Kłodzko Moniuszki DOLNOŚLĄSKIE Kobierzyce Witosa 1 81 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty DOLNOŚLĄSKIE Kraśnik Autostrada A4 734 DOLNOŚLĄSKIE Kudowa Słone DOLNOŚLĄSKIE Kudowa-Zdrój Zdrojowa DOLNOŚLĄSKIE Lądek-Zdrój Kłodzka DOLNOŚLĄSKIE Legnica Spokojna 456 DOLNOŚLĄSKIE Legnica Poznańska DOLNOŚLĄSKIE Legnica Domeyki 1111 DOLNOŚLĄSKIE Legnica przy autostrada 4018 DOLNOŚLĄSKIE Legnica Jaworzyńska DOLNOŚLĄSKIE Legnica Gwiezdna 7035 DOLNOŚLĄSKIE Lipiany Lipiany 732 DOLNOŚLĄSKIE Lubań Jałowiec 49a 8

9 4194 DOLNOŚLĄSKIE Lubań Rybacka bn 7061 DOLNOŚLĄSKIE Lubań Cmentarna DOLNOŚLĄSKIE Lubin przy szosie 1208 DOLNOŚLĄSKIE Lubin przy szosie 4073 DOLNOŚLĄSKIE Lubin Leśna DOLNOŚLĄSKIE Lubin Hutnicza DOLNOŚLĄSKIE Lutynia DOLNOŚLĄSKIE Lwówek Śląski Jaśkiewicza DOLNOŚLĄSKIE Łagiewniki Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Łagów Górna DOLNOŚLĄSKIE Łąka Łąka 28A 1522 DOLNOŚLĄSKIE Międzylesie Warszawska DOLNOŚLĄSKIE Milicz Ks.Warysiaka DOLNOŚLĄSKIE Mysłakowice Woj. Polskiego 24A 240 DOLNOŚLĄSKIE Nowa Ruda Niepodległości DOLNOŚLĄSKIE Nowogrodziec Lubańska DOLNOŚLĄSKIE Oborniki Śląskie Piłsudskiego DOLNOŚLĄSKIE Oleśnica pl. Staszica DOLNOŚLĄSKIE Oleśnica Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Oława Opolska DOLNOŚLĄSKIE Oława Wiejska DOLNOŚLĄSKIE Osła Osła 1 "G" 7078 DOLNOŚLĄSKIE Paszowice DOLNOŚLĄSKIE Pieszyce Piskorzowska DOLNOŚLĄSKIE Podgórzyn Nowa DOLNOŚLĄSKIE Polanica-Zdrój Kłodzka DOLNOŚLĄSKIE Polkowice Kopalniana DOLNOŚLĄSKIE Polkowice przy szosie 1251 DOLNOŚLĄSKIE Przemków Głogowska 32A 7436 DOLNOŚLĄSKIE Radwanice Kwiatowa 1117 DOLNOŚLĄSKIE Siechnice Opolska 1C 4277 DOLNOŚLĄSKIE Smardzów Smardzów 30A 4389 DOLNOŚLĄSKIE Sobótka Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Strzegom Wojska Polskiego DOLNOŚLĄSKIE Strzelin Jana Pawła II DOLNOŚLĄSKIE Strzelin Ząbkowicka DOLNOŚLĄSKIE Syców Nowy Dwór bn 752 DOLNOŚLĄSKIE Szalejów Dolny DOLNOŚLĄSKIE Szewce Wrocławska 130 DOLNOŚLĄSKIE Szklarska Poręba go Maja 3A 1105 DOLNOŚLĄSKIE Środa Śląska Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Esperantystów DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Szarych Szeregów DOLNOŚLĄSKIE Świebodzice Świdnicka DOLNOŚLĄSKIE Świebodzice Jeleniogórska DOLNOŚLĄSKIE Świeradów-Zdrój go Listopada DOLNOŚLĄSKIE Trzebień DOLNOŚLĄSKIE Trzebnica Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Twardogóra Wielkopolska DOLNOŚLĄSKIE Wałbrzych Wieniawskiego DOLNOŚLĄSKIE Wałbrzych go Maja DOLNOŚLĄSKIE Wałbrzych Wysockiego DOLNOŚLĄSKIE Wałbrzych Noworudzka-Świdnicka DOLNOŚLĄSKIE Wąsosz Rawicka 7462 DOLNOŚLĄSKIE Wilczyce DOLNOŚLĄSKIE Wołów Żeromskiego DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Tęczowa 5 80 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław B. Krzywoustego DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Ślężna 88A 9

10 380 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Żmigrodzka DOLNOŚLĄSKIE Wrocław C. Skłodowskiej DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Krakowska DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Szybowcowa DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Swojczycka DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Rawicka DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Grabiszyńska DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Jedności Narodowej DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Lotnicza DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Pasteura DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Muchoborska DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Staszica DOLNOŚLĄSKIE Wrocław B. Krzywoustego DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Ks. Witolda DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Ślężna 129A 4416 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Żmigrodzka DOLNOŚLĄSKIE Zawidów Zgorzelecka DOLNOŚLĄSKIE Ząbkowice Śląskie Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Ząbkowice Śląskie Kłodzka DOLNOŚLĄSKIE Ząbkowice Śląskie Powstańców Warszawy 109 DOLNOŚLĄSKIE Zgorzelec Słowiańska DOLNOŚLĄSKIE Zgorzelec Warszawska 30A 7060 DOLNOŚLĄSKIE Zgorzelec Armii Krajowej 7518 DOLNOŚLĄSKIE Zgorzelec Jędrzychowice DOLNOŚLĄSKIE Złotoryja Legnicka DOLNOŚLĄSKIE Żarów Armii Krajowej DOLNOŚLĄSKIE Żmigród Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Żmigród Parkowa 4a 1065 POMORSKIE Barcin Polna POMORSKIE Barcin Barcin Wieś 7496 POMORSKIE Baruchowo Zakrzewo Parcele bn 1067 POMORSKIE Brodnica Sikorskiego 6 POMORSKIE Bydgoszcz Szubińska 30a 20 POMORSKIE Bydgoszcz Bernardyńska POMORSKIE Bydgoszcz Grunwaldzka POMORSKIE Bydgoszcz Kujawska POMORSKIE Bydgoszcz Gdańska POMORSKIE Bydgoszcz Al. Jana Pawła II POMORSKIE Bydgoszcz Fordońska POMORSKIE Bydgoszcz Grunwaldzka POMORSKIE Bydgoszcz Wyszyńskiego POMORSKIE Bydgoszcz Pelplińska POMORSKIE Bydgoszcz Grunwaldzka POMORSKIE Bydgoszcz Gdańska POMORSKIE Bydgoszcz Nowotoruńska POMORSKIE Chełmno Łunawska POMORSKIE Chełmża Ch.Przedmieście 2 10

11 POMORSKIE Chełmża Browina POMORSKIE Ciechocinek Kopernika 56 POMORSKIE Frydrychowo Frydrychowo 56 POMORSKIE Gniewkowo Inowrocławska 4a POMORSKIE Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 13 POMORSKIE Gruczno Trasa nr 5 POMORSKIE Grudziądz Chełmińska 173 POMORSKIE Grudziądz Paderewskiego 113 POMORSKIE Inowrocław Szosa Bydgoska 16 POMORSKIE Inowrocław Poznańska 137 POMORSKIE Inowrocław Andrzeja 9a POMORSKIE Izbica Augustynowo Droga nr b POMORSKIE Jabłonowo Pomorskie Grudziądzka 32 POMORSKIE Janowiec Wielkopolski Gnieźnieńska 22 POMORSKIE Januszkowo droga nr 25 bn POMORSKIE Jeziora Wielkie droga nr POMORSKIE Kamień Krajeński Sępoleńska 17 POMORSKIE Kcynia Poznańska 23 POMORSKIE Kominy Wyspiańskiego 11b POMORSKIE Koronowo Szosa Kotomierska 11 POMORSKIE Kruszwica Kościuszki 32 POMORSKIE Kruszyn Krajeński droga nr 5 43 POMORSKIE Lipno go Maja 1A POMORSKIE Lipno Wojska Polskiego 8 POMORSKIE Lubień Kujawski go Stycznia 24 POMORSKIE Łabiszyn Bydgoska 43 POMORSKIE Małe Czyste POMORSKIE Michale Michale 114 POMORSKIE Mikanowo Droga nr 1 bn POMORSKIE Mogilno Kościuszki 38 b POMORSKIE Mogilno Witosa 6a POMORSKIE Nakło Poznańska POMORSKIE Nowe Bydgoska 29 POMORSKIE Obrowo Droga nr 10 bn POMORSKIE Papażyn Paparzyn POMORSKIE Pawłówek droga nr 10 bn POMORSKIE Piotrków Kujawski Kaliska 73 11

12 POMORSKIE Płuznica Płuznica 62A POMORSKIE Przysiek droga nr 80 POMORSKIE Raciążek Pole 16a POMORSKIE Radziejów Komunalna 21 POMORSKIE Rogowo droga nr 5 b.n. POMORSKIE Rybitwy Rybitwy 114 POMORSKIE Rypin Mławska 51A POMORSKIE Sadki Wyrzyska 73 POMORSKIE Sępólno Krajeńskie Sienkiewicza 106 POMORSKIE Skępe Warszawska 4 POMORSKIE Stary Brześć Stary Brześć 1 POMORSKIE Stopka Stopka POMORSKIE Szubin Jana Pawła II 44 POMORSKIE Szychowo Droga nr 15 bn POMORSKIE Świecie Bydgoska 2 c POMORSKIE Toruń Szosa Lubicka 55 POMORSKIE Toruń Łódzka POMORSKIE Toruń Polna 10 POMORSKIE Toruń Słupska 1 POMORSKIE Toruń Curii Skłodowskiej POMORSKIE Toruń Wschodnia 36a POMORSKIE Tuchola Chojnicka 75 POMORSKIE Wąbrzeźno Chełmińska 51 POMORSKIE Wiąg Wiąg POMORSKIE Więcbork Gdańska 11 POMORSKIE Włocławek Witosa 1 POMORSKIE Włocławek Toruńska 33 POMORSKIE Włocławek Toruńska 222 POMORSKIE Włocławek Płocka 172 POMORSKIE Włocławek Toruńska 121 POMORSKIE Żnin Sienkiewicza LUBELSKIE Biała Podlaska Zamkowa LUBELSKIE Biała Podlaska Janowska LUBELSKIE Biała Podlaska Warszawska LUBELSKIE Biała Podlaska Sidorska LUBELSKIE Biłgoraj Janowska LUBELSKIE Bychawa Listopada LUBELSKIE Chełm Armii Krajowej LUBELSKIE Ciecierzyn Elizówka LUBELSKIE Dąbrowa Dabrowa 35 C 12

13 896 LUBELSKIE Dęblin Wiślana LUBELSKIE Góra Puławska Radomska LUBELSKIE Gromada Gromada LUBELSKIE Hrubieszów Chełmska LUBELSKIE Hrubieszów Piłsudskiego LUBELSKIE Jabłonna LUBELSKIE Janów Lubelski Lubelska LUBELSKIE Janów Podlaski Pl. Partyzantów LUBELSKIE Jastków Warszawska 38 A 1297 LUBELSKIE Józefów Powstańców LUBELSKIE Józefów Armii Krajowej LUBELSKIE Kalinówka Piasecka LUBELSKIE Kazimierz Dolny Tyszkiewicza LUBELSKIE Kock Piłsudskiego LUBELSKIE Krasnystaw Tuligłowy LUBELSKIE Krasnystaw Okrzei LUBELSKIE Kraśnik Lubelska LUBELSKIE Kraśnik Al. Niepodległości LUBELSKIE Kraśnik Urzędowska LUBELSKIE Krzywda Żelechowska LUBELSKIE Lubartów Leśna 96 LUBELSKIE Lublin Piłsudskiego LUBELSKIE Lublin Al. Kraśnicka 291 LUBELSKIE Lublin Kunickiego LUBELSKIE Lublin Głęboka LUBELSKIE Lublin Spółdzielczości Pracy 1499 LUBELSKIE Lublin Mełgiewska 2709 LUBELSKIE Lublin Zemborzycka 116b 4213 LUBELSKIE Lublin Męczenników Majdanka LUBELSKIE Lublin Wrotkowska LUBELSKIE Lublin Krochmalna LUBELSKIE Lublin Al. Tysiaclecia 4208 LUBELSKIE Lubycza Królewska Jana III Sobieskiego LUBELSKIE Łuków Siedlecka LUBELSKIE Łuków Radzynska LUBELSKIE Łuszczów I A 1438 LUBELSKIE Międzyrzec Podlaski droga do Białej Podl LUBELSKIE Modliborzyce Piłsudskiego LUBELSKIE Niedrzwica Kościelna LUBELSKIE Opole Lubelskie Szkolna LUBELSKIE Panasówka Panasówka LUBELSKIE Parczew go Listopada LUBELSKIE Piotrowice LUBELSKIE Puławy Lubelska LUBELSKIE Radzyń Podlaski Biała 1B 793 LUBELSKIE Ryki Warszawska 47A 4228 LUBELSKIE Siennica Nadolna Siennica Nadolna 4254 LUBELSKIE Sitaniec k.zamościa Sitaniec Błonie 463A 1238 LUBELSKIE Stoczek Łukowski Piłsudskiego LUBELSKIE Świdnik Lotników Polskich LUBELSKIE Świdnik Kusocińskiego LUBELSKIE Tarnogród Biłgorajska 145 LUBELSKIE Tomaszów Lubelski Zamojska LUBELSKIE Tomaszów Lubelski Rolnicza LUBELSKIE Wisznice Zawadzkiego LUBELSKIE Włodawa Lubelska LUBELSKIE Wysokie droga do Lublina 4234 LUBELSKIE Zalesie LUBELSKIE Zamość Lubelska

14 1300 LUBELSKIE Zamość Hrubieszowska LUBELSKIE Zamość Płoskie LUBUSKIE Chlastawa Chlastawa brak 1114 LUBUSKIE Cybinka Słubicka LUBUSKIE Dobiegniew Gorzowska LUBUSKIE Drezdenko Niepodległości 21 LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Myśliborska LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Koniawska LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Listopada LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Podmiejska 15 a 7179 LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Franciszka Walczaka LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Złotego smoka 7571 LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Górczyńska 881 LUBUSKIE Gubin Wyspiańskiego LUBUSKIE Iłowa Dekoracyjna LUBUSKIE Kadłubia Zielonogórska - obwodnica Żar 4136 LUBUSKIE Karnin A 882 LUBUSKIE Kostrzyn Boh. Stalingradu LUBUSKIE Kowalów 987 LUBUSKIE Kożuchów Nowosolska bn 1555 LUBUSKIE Krosno Odrzańskie stu Pionierów LUBUSKIE Królów LUBUSKIE Lipinki Łużyckie Żarska LUBUSKIE Lubsko Przemysłowa LUBUSKIE Lubsko XX-lecia PRL 1012 LUBUSKIE Łęknica XX Lecia 300 LUBUSKIE Międzyrzecz Pamiątkowa LUBUSKIE Międzyrzecz Waszkiewicza LUBUSKIE Mostki trasa A2 241 LUBUSKIE Nowa Sól Wrocławska LUBUSKIE Nowa Sól Wojska Polskiego bn 885 LUBUSKIE Nowogród Bobrzański H. Brodatego LUBUSKIE Ośno Lubuskie Listopada 23 droga 4138 LUBUSKIE Poźrzadło Toporów krajowa LUBUSKIE Przewóz Kolejowa 1120 LUBUSKIE Racula Droga Krajowa A-3 bn 253 LUBUSKIE Skwierzyna Międzyrzecka 1A 1011 LUBUSKIE Sława Wschowska bn 294 LUBUSKIE Słubice Maja bn 4390 LUBUSKIE Słubice Gnilec A2 bn 4391 LUBUSKIE Słubice Sosna A2 bn 299 LUBUSKIE Strzelce Krajeńskie Wojska Polskiego 5A 592 LUBUSKIE Sulechów Przyłączna bn 7488 LUBUSKIE Sulechów Nowy Świat LUBUSKIE Sulęcin Poznańska bn 4248 LUBUSKIE Szlichtingowa Głogowska LUBUSKIE Szprotawa Komuny Paryskiej 1014 LUBUSKIE Świebodzin Wojska Polskiego LUBUSKIE Świecko Przejście Graniczne bn 4418 LUBUSKIE Wierzbno Wierzbno 23a 7493 LUBUSKIE Witnica Gorzowska 7172 LUBUSKIE Wschowa Przyczyna Dolna LUBUSKIE Wschowa Moniuszki 66 LUBUSKIE Zielona Góra Wrocławska 36a 589 LUBUSKIE Zielona Góra Sulechowska bn 1122 LUBUSKIE Zielona Góra Wojska Polskiego LUBUSKIE Zielona Góra Kisielińska bn 7057 LUBUSKIE Zielona Góra Al. Zjednoczenia

15 500 LUBUSKIE Żagań Kopernika LUBUSKIE Żary Podwale LUBUSKIE Żary Moniuszki ŁÓDZKIE Aleksandrów Łódzki Konstantynowska ŁÓDZKIE Bełchatów Włókniarzy ŁÓDZKIE Biała Radomina 50A 521 ŁÓDZKIE Błaszki Pl.Niepodległości ŁÓDZKIE Brzeziny Kościuszki ŁÓDZKIE Czerniewice Lipie 37a 1400 ŁÓDZKIE Działoszyn Piłsudskiego ŁÓDZKIE Głowno Łódzka ŁÓDZKIE Gomulin Kolonia 7557 ŁÓDZKIE Kamieńsk Słowackiego ŁÓDZKIE Koluszki Partyzantów 8A 4192 ŁÓDZKIE Konstantynów Łódzki Łódzka ŁÓDZKIE Kowiesy Zawady (wieś) 45A 1351 ŁÓDZKIE Krośniewice Poznańska ŁÓDZKIE Kruszów Trybunalska ŁÓDZKIE Kutno Kosciuszki ŁÓDZKIE Lutomiersk go Maja ŁÓDZKIE Łask Objazdowa ŁÓDZKIE Łowicz Prymasowska 12/ ŁÓDZKIE Łowicz Bolimowska ŁÓDZKIE Łowicz Poznańska 51 9 ŁÓDZKIE Łódź Aleja Grzegorza Palki 7 16 ŁÓDZKIE Łódź Kusocińskiego ŁÓDZKIE Łódź Brzezińska 28/32 90 ŁÓDZKIE Łódź Przybyszewskiego ŁÓDZKIE Łódź Św. Teresy 70/ ŁÓDZKIE Łódź Lutomierska ŁÓDZKIE Łódź Strykowska ŁÓDZKIE Łódź Tuwima ŁÓDZKIE Łódź Rydza Śmigłego ŁÓDZKIE Łódź Szczecińska ŁÓDZKIE Łódź Obywatelska 181B 714 ŁÓDZKIE Łódź Wojska Polskiego ŁÓDZKIE Łódź Rzgowska 66A 1261 ŁÓDZKIE Łódź Cieszyńska ŁÓDZKIE Łódź Al. Jana Pawła II ŁÓDZKIE Łódź Brzezińska 23/ ŁÓDZKIE Opoczno Kolberga ŁÓDZKIE Ozorków Gębicka 70/ ŁÓDZKIE Pabianice Partyzancka ŁÓDZKIE Pabianice Łaska 43/ ŁÓDZKIE Pabianice Kilińskiego ŁÓDZKIE Pajęczno Ściegienna ŁÓDZKIE Piątek Rynek 1 88 ŁÓDZKIE Piotrków Trybunalski Łódzka ŁÓDZKIE Piotrków Trybunalski Sulejowska ŁÓDZKIE Podlas ŁÓDZKIE Podlas A 596 ŁÓDZKIE Radomsko Narutowicza ŁÓDZKIE Radomsko Brzeźnicka ŁÓDZKIE Rawa Mazowiecka Katowicka ŁÓDZKIE Rawa Mazowiecka Ścierki ŁÓDZKIE Rozprza Piotrkowska 28/ ŁÓDZKIE Rychłowice ŁÓDZKIE Rzgów Katowicka ŁÓDZKIE Sieradz Jana Pawła II 61 15

16 493 ŁÓDZKIE Sieradz POW ŁÓDZKIE Sieradz Zakładników ŁÓDZKIE Skierniewice Widok ŁÓDZKIE Stara gadka Katowicka ŁÓDZKIE Stary Chrząstów Stary Chrząstów ŁÓDZKIE Stary Chrząstów Stary Chrząstów ŁÓDZKIE Stryków Brzezińska ŁÓDZKIE Sulejów Leśna ŁÓDZKIE Szadek Nowe Miasto ŁÓDZKIE Tomaszów Mazowiecki Św. Antoniego 92/ ŁÓDZKIE Tomaszów Mazowiecki Tamka ŁÓDZKIE Uniejów Dąbska ŁÓDZKIE Warta Kaliska ŁÓDZKIE Wieluń Sieradzka ŁÓDZKIE Wieluń Warszawska ŁÓDZKIE Wieruszów Warszawska bn 1267 ŁÓDZKIE Zduńska Wola Łódzka ŁÓDZKIE Zduńska Wola Mostowa ŁÓDZKIE Zgierz Czarna ŁÓDZKIE Zgierz Długa ŁÓDZKIE Zwierzyniec Duży MAŁOPOLSKIE Aleksandrowice A MAŁOPOLSKIE Andrychów Szewska 46A 7312 MAŁOPOLSKIE Białka Tatrzańska Kaniówka 4222 MAŁOPOLSKIE Biertowice Biertowice MAŁOPOLSKIE Bobrek Krakowska MAŁOPOLSKIE Bochnia Brzeska MAŁOPOLSKIE Brzesko Jadowniki,ul.Krakowska MAŁOPOLSKIE Brzesko Mikołaja Kopernika 7068 MAŁOPOLSKIE Bulowice Bielska 7120 MAŁOPOLSKIE Chabówka Skawa 634A 7437 MAŁOPOLSKIE Chocznia Tadeusza Kościuszki MAŁOPOLSKIE Chrzanów Podwale MAŁOPOLSKIE Chrzanów Kroczmiech 728 MAŁOPOLSKIE Czarny Dunajec Rynek BN 7486 MAŁOPOLSKIE Dobczyce Obwodowa MAŁOPOLSKIE Głogoczów Głogoczów MAŁOPOLSKIE Gorlice Węgierska MAŁOPOLSKIE Gorzków bez ulicy trasa A-4 b/n 7328 MAŁOPOLSKIE Grybów / Biała Niżna Biała Niżna 7032 MAŁOPOLSKIE Hebdów Hebdów MAŁOPOLSKIE Jawornik Jawornik MAŁOPOLSKIE Jawornik Jawornik MAŁOPOLSKIE Jordanów Słowackiego BN 7311 MAŁOPOLSKIE Jordanów Maja MAŁOPOLSKIE Kalwaria Zebrzydowska Jagiellońska 60D 46 MAŁOPOLSKIE Kraków Wielicka MAŁOPOLSKIE Kraków Zakopiańska MAŁOPOLSKIE Kraków Kazimierza Wielkiego MAŁOPOLSKIE Kraków Jasnogórska 2b 415 MAŁOPOLSKIE Kraków Podgórska MAŁOPOLSKIE Kraków os.kolorowe 10 a 494 MAŁOPOLSKIE Kraków Kamienna MAŁOPOLSKIE Kraków Włóczków MAŁOPOLSKIE Kraków Nowohucka MAŁOPOLSKIE Kraków Łużycka MAŁOPOLSKIE Kraków Pilotów 4b 1378 MAŁOPOLSKIE Kraków Armii Krajowej 21 a 1381 MAŁOPOLSKIE Kraków Wioślarska 1 16

17 1427 MAŁOPOLSKIE Kraków Erazma Jerzmanowskiego MAŁOPOLSKIE Kraków Zakopiańska MAŁOPOLSKIE Kraków Wybickiego 4356 MAŁOPOLSKIE Kraków Mogilska MAŁOPOLSKIE Kraków os. Strusia MAŁOPOLSKIE Kraków Igołomska/Szymańskiego 30 L 7333 MAŁOPOLSKIE Kraków Grota Roweckiego MAŁOPOLSKIE Kraków 426 MAŁOPOLSKIE Krościenko nad Dunajcem Jagiellońska BN 47 MAŁOPOLSKIE Krynica Stara Droga MAŁOPOLSKIE Krynica Zawodzie 927 MAŁOPOLSKIE Krzeszowice Kościuszki MAŁOPOLSKIE Krzeszowice Kościuszki MAŁOPOLSKIE Libiąż Krakowska MAŁOPOLSKIE Limanowa Krakowska MAŁOPOLSKIE Limanowa Tarnowska MAŁOPOLSKIE Lisia Góra Tarnowska MAŁOPOLSKIE Łabowa MAŁOPOLSKIE Łącko Łącko MAŁOPOLSKIE Łososina Dolna MAŁOPOLSKIE Maków Podhalański Białka MAŁOPOLSKIE Miechów Warszawska MAŁOPOLSKIE Miechów Jaksice MAŁOPOLSKIE Morawica A MAŁOPOLSKIE Mszana Dolna Krakowska 97 MAŁOPOLSKIE Myślenice Tarnówka MAŁOPOLSKIE Myślenice Słowackiego MAŁOPOLSKIE Niepołomice Brzeska MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Tarnowska MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Nawojowska MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Krakowska BN 7069 MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Lwowska MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Węgierska MAŁOPOLSKIE Nowy Targ Szaflarska BN 1430 MAŁOPOLSKIE Nowy Targ os. Na Niwie BN 7471 MAŁOPOLSKIE Nowy Targ Krakowska MAŁOPOLSKIE Nowy Wiśnicz Bocheńska MAŁOPOLSKIE Olkusz Spółdzielcza 1 b 7461 MAŁOPOLSKIE Olkusz Aleja 1000-lecia bn 311 MAŁOPOLSKIE Oświęcim Powstańców Śląskich 1 a 1426 MAŁOPOLSKIE Oświęcim Chemików MAŁOPOLSKIE Pcim MAŁOPOLSKIE Piwniczna Krakowska BN 7047 MAŁOPOLSKIE Podłopień k/tymarku MAŁOPOLSKIE Raba Wyżna A 875 MAŁOPOLSKIE Rabka Kilińskiego BN 1241 MAŁOPOLSKIE Ropa Ropa BN 579 MAŁOPOLSKIE Skawina Konopnickiej MAŁOPOLSKIE Skomielna Biała MAŁOPOLSKIE Sucha Beskidzka Wadowicka MAŁOPOLSKIE Sufczyn Sufczyn MAŁOPOLSKIE Szaflary MAŁOPOLSKIE Tarnów Krakowska MAŁOPOLSKIE Tarnów Mościckiego MAŁOPOLSKIE Tarnów Tuchowska MAŁOPOLSKIE Tarnów Spokojna Małopolskie Tarnów Lwowska 63A 531 MAŁOPOLSKIE Trzebinia Długa MAŁOPOLSKIE Tymowa Tymowa 17

18 7005 MAŁOPOLSKIE Wadowice Batorego 7336 MAŁOPOLSKIE Wadowice Wenecja MAŁOPOLSKIE Wieliczka Krakowska MAŁOPOLSKIE Wieliczka Dobczycka MAŁOPOLSKIE Wierzchosławice Wierzchosławice MAŁOPOLSKIE Wolbrom Szosa Olkuska MAŁOPOLSKIE Wygiełzów Wygiełzów MAŁOPOLSKIE Zabrzeż Zabrzeż BN 1317 MAŁOPOLSKIE Zakopane Na Ustupie BN 7206 MAŁOPOLSKIE Zator Wadowicka 61a 1408 MAZOWIECKIE Aleksandrówka MAZOWIECKIE Baniocha Solec MAZOWIECKIE Białobrzegi Krakowska MAZOWIECKIE Bielsk Płocka MAZOWIECKIE Błonie Sochaczewska 7002 MAZOWIECKIE Błonie Poniatowskiego MAZOWIECKIE Bodzanów Chodkowo-Działki b/n 4357 MAZOWIECKIE Bodzanów Nowy Reczyn MAZOWIECKIE Brok Jana Pawła II MAZOWIECKIE Chociszewo gm.czerwińsk 41B 761 MAZOWIECKIE Chorzele Grunwaldzka MAZOWIECKIE Ciechanów Sońska MAZOWIECKIE Ciechanów Płocka MAZOWIECKIE Ćwiklinek Płońska MAZOWIECKIE Dobre Gen. Jana Skrzyneckiego 4035 MAZOWIECKIE Dreglin MAZOWIECKIE Garwolin Kościuszki MAZOWIECKIE Gąbin Składkowskiego 4033 MAZOWIECKIE Gostynin Płocka MAZOWIECKIE Góra Kalwaria Grójecka 1 MAZOWIECKIE Grodzisk Mazowiecki Żyrardowska MAZOWIECKIE Grójec Mszczonowska MAZOWIECKIE Guzów Guzów-Wieś 7357 MAZOWIECKIE Huta Podgórna Popowo A 7046 MAZOWIECKIE Ilinko Ilinko 208 MAZOWIECKIE Iłża Dr. Anki bn 705 MAZOWIECKIE Jabłonna zegrzyńska MAZOWIECKIE Jakubów Nowy Jędrzejów MAZOWIECKIE Janki Al. Krakowska brak numeru 7131 MAZOWIECKIE Jawczyce Poznańska MAZOWIECKIE Jedlińsk Jedlanka 4327 MAZOWIECKIE Józefów Piłsudskiego 7117 MAZOWIECKIE Józefów Nadwiślańska 563 MAZOWIECKIE Kadzidło Warszawska 995 MAZOWIECKIE Kałuszyn Warszawska MAZOWIECKIE Karczew Piotrowice 7194 MAZOWIECKIE Kobylniki gm.wyszogród 29a 242 MAZOWIECKIE Kolonia Opacz Spisaka 1A 796 MAZOWIECKIE Kołbiel go Maja MAZOWIECKIE Komorowo Mazowiecka MAZOWIECKIE Konstancin-Jeziorna Warszawska MAZOWIECKIE Legionowo Sobieskiego MAZOWIECKIE Legionowo Warszawska MAZOWIECKIE Łochów Węgrowska MAZOWIECKIE Łosice Siedlecka MAZOWIECKIE Magnuszew I Armii Wojska Polskiego MAZOWIECKIE Maków Mazowiecki Warszawska 7362 MAZOWIECKIE Maliszew Sosnowa 7116 MAZOWIECKIE Marki Fabryczna 2 18

19 7127 MAZOWIECKIE Marki Piłsudskiego 123B 7152 MAZOWIECKIE Marki Majora Bila MAZOWIECKIE Milanówek Królewska MAZOWIECKIE Mińsk Mazowiecki Warszawska MAZOWIECKIE Mława Płocka 18/ MAZOWIECKIE Mława Grzebskiego MAZOWIECKIE Mszczonów go Maja MAZOWIECKIE Nieporęt Zegrzyńska/Jana Kazimierza MAZOWIECKIE Nieporęt Wojska Polskiego MAZOWIECKIE Nowy Dwór Wólka Górska MAZOWIECKIE Nowy Dwór Mazowiecki Gen. Thommee 1539 MAZOWIECKIE Ostrołęka Al.I Armii Wojska Polskiego MAZOWIECKIE Ostrów Mazowiecka Warszawska MAZOWIECKIE Ostrów Mazowiecka Lubiejewska MAZOWIECKIE Ostrów Mazowiecka Lubiejewska MAZOWIECKIE Otwock Kołłątaja MAZOWIECKIE Paprotnia Sochaczewska 48A 19 MAZOWIECKIE Piaseczno Mleczarska MAZOWIECKIE Pionki Al. Jana Pawła II MAZOWIECKIE Płock Piłsudskiego MAZOWIECKIE Płock Wyszogrodzka MAZOWIECKIE Płock Łukasiewicza MAZOWIECKIE Płock Kolejowa MAZOWIECKIE Płock Wyszogrodzka MAZOWIECKIE Płock Chemików MAZOWIECKIE Płock Bielska MAZOWIECKIE Płock Dobrzyńska MAZOWIECKIE Płock Targowa MAZOWIECKIE Płońsk Warszawska 78A 7090 MAZOWIECKIE Płońsk Północna MAZOWIECKIE Prosienica Prosienica 674 MAZOWIECKIE Pruszków Piastowska MAZOWIECKIE Pruszków Boh. Warszawy MAZOWIECKIE Przasnysz Sierakowo MAZOWIECKIE Przeszkoda MAZOWIECKIE Pułtusk Warszawska MAZOWIECKIE Raciąż Płocka 15 MAZOWIECKIE Radom Struga MAZOWIECKIE Radom Żółkiewskiego MAZOWIECKIE Radom Kielecka 22/24a 1165 MAZOWIECKIE Radom Słowackiego MAZOWIECKIE Radom Warszawska MAZOWIECKIE Radom Grzecznarowskiego MAZOWIECKIE Radom Maratońska MAZOWIECKIE Radom Roku MAZOWIECKIE Ruszki Janów - Ruszki MAZOWIECKIE Rzewnie Łaś 60A 1507 MAZOWIECKIE Sarnaki Kolejowa MAZOWIECKIE Siedlce Brzeska MAZOWIECKIE Siedlce Brzeska MAZOWIECKIE Sierakowo gm.raciąż 4244 MAZOWIECKIE Sierpc Reymonta MAZOWIECKIE Sierpc Płocka 48A 58 MAZOWIECKIE Sochaczew Warszawska MAZOWIECKIE Sochocin Ciechanowska 4243 MAZOWIECKIE Sokołów Podlaski Węgrowska MAZOWIECKIE Stare Budy Żyrardowska MAZOWIECKIE Stare Iganie Topolowa MAZOWIECKIE Strzegowo-Wieś Al. Wyzwolenia 1b 19

20 758 MAZOWIECKIE Szydłowiec Kościuszki bn 701 MAZOWIECKIE Tarczyn Al. Krakowska MAZOWIECKIE Tarczyn Al. Krakowska 7425 MAZOWIECKIE Trojanów Mroków MAZOWIECKIE Turzyn Białostocka 196F 160 MAZOWIECKIE Warka Obwodowa MAZOWIECKIE Warszawa Sanguszki MAZOWIECKIE Warszawa Surowieckiego 202 MAZOWIECKIE Warszawa Migdałowa (r.rosoła) MAZOWIECKIE Warszawa Radzymińska/Bystra 260 MAZOWIECKIE Warszawa Wyścigowa MAZOWIECKIE Warszawa Puławska MAZOWIECKIE Warszawa Polna MAZOWIECKIE Warszawa Ostrobramska 349 MAZOWIECKIE Warszawa go Listopada 42A 482 MAZOWIECKIE Warszawa Wawelska 3B 484 MAZOWIECKIE Warszawa Nasielska MAZOWIECKIE Warszawa Limanowskiego 556 MAZOWIECKIE Warszawa Spokojna MAZOWIECKIE Warszawa Srebrna MAZOWIECKIE Warszawa Jagiellońska MAZOWIECKIE Warszawa Czerniakowska brak numeru 565 MAZOWIECKIE Warszawa Wioślarska brak numeru 568 MAZOWIECKIE Warszawa Grzybowska MAZOWIECKIE Warszawa Al. Prymasa 1000-lecia MAZOWIECKIE Warszawa Powązkowska MAZOWIECKIE Warszawa Powsińska MAZOWIECKIE Warszawa Połczyńska MAZOWIECKIE Warszawa Patriotów MAZOWIECKIE Warszawa Daleka MAZOWIECKIE Warszawa Chodakowska MAZOWIECKIE Warszawa Marymoncka MAZOWIECKIE Warszawa Wersalska MAZOWIECKIE Warszawa Al. Solidarności MAZOWIECKIE Warszawa Obozowa MAZOWIECKIE Warszawa Syrokomli MAZOWIECKIE Warszawa Postępu MAZOWIECKIE Warszawa Heroldów 1339 MAZOWIECKIE Warszawa Wołoska MAZOWIECKIE Warszawa Al. Niepodległości MAZOWIECKIE Warszawa Środziemnomorska MAZOWIECKIE Warszawa Lazurowa MAZOWIECKIE Warszawa Trakt Brzeski 104/ MAZOWIECKIE Warszawa Prądzyńskiego MAZOWIECKIE Warszawa Traktorzystów 4066 MAZOWIECKIE Warszawa Hynka MAZOWIECKIE Warszawa Al. Krakowska MAZOWIECKIE Warszawa Trakt Brzeski MAZOWIECKIE Warszawa Filomatów/Ostrobramska MAZOWIECKIE Warszawa Conrada MAZOWIECKIE Warszawa Wydawnicza MAZOWIECKIE Warszawa Jamesa Gordona Bennetta 2A 7273 MAZOWIECKIE Warszawa Chełmżyńska MAZOWIECKIE Warszawa Łopuszańska MAZOWIECKIE Warszawa-Ursus Orląt Lwowskich MAZOWIECKIE Węgrów Kościuszki MAZOWIECKIE Wilga Celejów MAZOWIECKIE Wola Ducka C 4330 MAZOWIECKIE Wola Ducka a 20

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lista stacji paliw ORLEN z myjnią Nr SP Miejscowość Kod Ulica Nr ulicy

Lista stacji paliw ORLEN z myjnią Nr SP Miejscowość Kod Ulica Nr ulicy Lista stacji paliw ORLEN z myjnią Nr SP Miejscowość Kod Ulica Nr ulicy 1 Grodzisk Mazowiecki 05-825 Żyrardowska 24 5 Żukowo 83-330 Gdańska 39A 6 Bydgoszcz 85-315 Szubińska 30A 10 Kielce 25-018 Żytnia 14

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Lista miast średnich Miasto Podkategoria

Lista miast średnich Miasto Podkategoria Lista miast średnich L.p. Miasto Podkategoria 1 Aleksandrów Łódzki miasta > 20 tys. miesz. (bez woj.) bez względu na status administracyjny 2 Andrychów miasta > 20 tys. miesz. (bez woj.) bez względu na

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek.

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek. MIEJSCOWOŚĆ PRZYSTANEK GODZINA DZIEŃ Kwota ZŁ EUR Andrychów Dworzec PKS/PKP ul. Krakowskaparking przy budynku 04:00 Niedziela 13:40 Poniedziałek, piątek Będzin przy ul. Kościuszki 05:30 Niedziela, 15:15

Bardziej szczegółowo

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9.

Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie. Załącznik 9. Załącznik 9. Liczba gospodarstw objętych wsparciem w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie Biuro Powiatowe ARiMR Kampania 2009 Kampania 2010 Kampania

Bardziej szczegółowo

Kwota zrealizowanych płatności w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie [PLN]

Kwota zrealizowanych płatności w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie [PLN] Załącznik 8. Kwota zrealizowanych płatności w ramach pakietu 5 programu rolno środowiskowego w podziale na warianty, powiaty i kampanie [PLN] Biuro Powiatowe ARiMR Kampania 2009 Kampania 2010 Kampania

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy"

TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ Bilet Taniomiastowy TABELE OPŁAT ZA BILETY WG OFERTY SPECJALNEJ "Bilet Taniomiastowy" Ceny biletów (w zł) na przejazdy w klasie 2 bezpośrednimi poc. TLK, IC Obowiazuje od dnia 1 stycznia 2016 r. 1 1 Gdańsk Główny 49,90 31,44

Bardziej szczegółowo

wielkopolskie Piła zachodniopomorskie Kołobrzeg małopolskie Oświęcim wielkopolskie Chodzież 32 4.

wielkopolskie Piła zachodniopomorskie Kołobrzeg małopolskie Oświęcim wielkopolskie Chodzież 32 4. województwo Nazwa miasta siedziby gminy miejskiej Liczba punktów w rankingu Miejsce w rankingu wielkopolskie Piła 35 1. zachodniopomorskie Kołobrzeg 33 2. małopolskie Oświęcim 32 3. wielkopolskie Chodzież

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 08-10-2012

Warszawa, dnia 08-10-2012 Centralny Zarząd Służby więziennej Biuro Informacji i Statystyki Warszawa, dnia -- NIEPEŁNOSPRAWNI osadzeni w jednostkach penitencjarnych w dniu -- Razem Razem AŚ BIAŁYSTOK AŚ HAJNÓWKA Białystok AŚ SUWAŁKI

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

wydatki finansowane ze środków unijnych w latach (w zł per capita, uwzględniając inflację - w cenach stałych 2011)

wydatki finansowane ze środków unijnych w latach (w zł per capita, uwzględniając inflację - w cenach stałych 2011) wydatki 2004-2009 2007-2011 numer nazwa województwo finansowane ze środków unijnych w latach 2007-2011 (w zł per capita, uwzględniając inflację - w cenach stałych 2011) 2004-2009 2007-2011 numer nazwa

Bardziej szczegółowo

Lista stacji paliw ORLEN z myjnią automatyczną biorące udział w Promocji wakacyjnej

Lista stacji paliw ORLEN z myjnią automatyczną biorące udział w Promocji wakacyjnej Lista stacji paliw ORLEN z myjnią automatyczną biorące udział w Promocji wakacyjnej Nr SP Miejscowość Kod Ulica Nr ulicy 414 Augustów 16-300 Wojska Polskiego 52 620 Barlinek 74-320 Gorzowska 10 4263 Będzin

Bardziej szczegółowo

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek 03:50 Niedziela

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek 03:50 Niedziela MIEJSCOWOŚĆ PRZYSTANEK GODZINA DZIEŃ Kwota Andrychów Będzin Bielsko- Biała Bochnia Bolesławiec Brzeg Brzesko Dworzec PKS/PKP ul. Krakowskaparking przy budynku przy ul. Kościuszki Warszawska( park ing przed

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - praca w soboty 31 stycznia 2015

Placówki Stefczyk Finanse - praca w soboty 31 stycznia 2015 Placówki Stefczyk Finanse - praca w soboty 31 stycznia 2015 lp. Makroregion Nr placówki Miasto 31.01.2015 godziny otwarcia 1 centralny 30 BEŁCHATÓW 9:00-14.00 2 centralny 278 GNIEZNO 9:00-14.00 3 centralny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 21x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 21x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 21x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Lista salonów własnych Orange

Lista salonów własnych Orange Lista salonów własnych Orange Lp. Kod pocztowy Miejscowość Adres salonu Województwo pn.- pt. sobota niedziela 1 11-200 Bartoszyce Robotnicza 1 Warmińsko-Mazurskie 09:00-17:00 10:00-14:00 nieczynne 2 97-400

Bardziej szczegółowo

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz.

3.12 (poniedziałek) wybrane oddziały Alior Banku pracują w wydłużonych godz. Bełchatów ul. Kościuszki 27 9:00-19:00 Biała Podlaska ul. Jana Pawła II 163 (placówka Express) 8:00-20:00 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 9:00-18:00 Białystok al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 9:00-18:00

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer nazwa województwo

Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca numer nazwa województwo Najniższe wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 numer nazwa województwo zł 5 2 3 2 6 5 7 4 1 200206 Łapy podlaskie 159,31 10 16 10

Bardziej szczegółowo

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11

lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 lista salonów świadczących usługi Orange Ekspert L.p. miejscowość adres 1. Bartoszyce Robotnicza 1 2. Bełchatów Kościuszki 11 3. Biała Podlaska Marsz. Piłsudskiego 5/7 4. Białystok Lipowa 32 5. Białystok

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard.

ZAŁĄCZNIK NR 1. Nr marketu Miasto Adres. 4661 Andrychów. 3761 Augustów. 7560 Bełchatów. 4760 Będzin. Biała Podlaska. 6261 Białogard. Nr marketu Miasto Adres 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin 5060 Biała Podlaska 6261 Białogard 7660 3860 Bielsk Podlaski Bielsko Biała 4462 Biłgoraj 8861 Bolesławiec 1760 Brodnica 5160

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18.

14. Dąbrowa Górnicza 41-300 Graniczna 21 15. Dąbrowa Górnicza 41-300 Kościuszki 21 16. Dębica 39-200 Rynek 4 17. Gdańsk 80-244 Al. Grunwaldzka 72 18. Wittchen S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kiełpinie, adres ul. Ogrodowa 27/29, 05-092 Kiełpin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85)

Lista Lokali. LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu. 1 Białystok KEN 9 lok.2 podlaskie (85) Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji Telepizza Lista Lokali LP. Miasto Kod pocztowy Ulica Numer Województwo Numer telefonu 1 Białystok 15-678 KEN 9 lok.2 podlaskie (85) 676 39 80 2 Białystok 15-349 Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Używaj WiFi na stacji paliw PKN ORLEN i odbierz nagrodę: roczną prenumeratę e-wydania Wprost (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Używaj WiFi na stacji paliw PKN ORLEN i odbierz nagrodę: roczną prenumeratę e-wydania Wprost (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PROMOCYJNEGO Używaj WiFi na stacji paliw PKN ORLEN i odbierz nagrodę: roczną prenumeratę e-wydania Wprost (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta BZ WBK przyjmujące zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji ITG/IPT

Punkty Obsługi Klienta BZ WBK przyjmujące zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji ITG/IPT Punkty Obsługi Klienta BZ WBK przyjmujące zapisy w wezwaniu do sprzedaży akcji ITG/IPT Lp. Miejscowość Adres 1. Białystok ul. Pałacowa 1a 10.00-17.00 2. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A.

Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. Punkty Obsługi Klienta IPOPEMA Securities S.A. adres L.p. nazwa punktu sprzedaży kod pocztowy miasto ulica 1 IPOPEMA Securities S.A. 00-107 Warszawa ul. Próżna 9 2 Grupa FINANSET sp. z o.o. 80-890 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

termin miejscowość wypoczynku (obiekt) nr turnus

termin miejscowość wypoczynku (obiekt) nr turnus miasto miejscowość wypoczynku (obiekt) nr turnus termin Aleksandrów Łódzki Dźwirzyno OW SOLARIS 3 04.8-13.8.2017 Andrychów Dźwirzyno OW SOLARIS 3 04.8-13.8.2017 Barlinek Sierockie OW Anna Maria 1 16.7-25.7.2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Komunikat aktualizujący nr z dnia 0 kwietnia 07 r. do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. ( Spółka ) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 07 r. decyzją nr DPI/WE/40/4/5/7

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 36x0%z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 36x0%z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 36x0%z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł"

Regulamin Promocji Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł Regulamin Promocji "Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Dostawa AGD z wniesieniem za 1,00zł" 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Zapisy na obligacje BEST serii R3 przyjmowane są w następujących placówkach Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Lp. Miasto Ulica Kod pocztowy Nazwa placówki 1 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 21-500 Alior

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

Miejsce w Rankingu małopolskie Kraków 42 1 warmińsko - mazurskie Olsztyn 41 2 śląskie Katowice 40 3

Miejsce w Rankingu małopolskie Kraków 42 1 warmińsko - mazurskie Olsztyn 41 2 śląskie Katowice 40 3 województwo Nazwa miasta siedziby gminy miejskiej Liczba punktów w rankingu Miejsce w Rankingu małopolskie Kraków 42 1 warmińsko - mazurskie Olsztyn 41 2 śląskie Katowice 40 3 mazowieckie Warszawa 38 4

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Domu Maklerskiego Alior Bank Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111

Bardziej szczegółowo

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685%

Urząd obsługujący Ministra Obrony Narodowej: Ministerstwo Obrony Narodowej ,5685% Podział środków na dodatki specjalne pomiędzy poszczególne urzędy podległe i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej Załącznik nr 7 L.p. Dział Rozdział Nazwa / typ urzędu Urząd obsługujący Ministra

Bardziej szczegółowo

Miasto Kod pocztowy Ulica Telefon Godziny otwarcia. ALIOR Bank S.A. Al. Tysiąclecia Państwa 1 Białystok (85) :30-17:30 Polskiego 8

Miasto Kod pocztowy Ulica Telefon Godziny otwarcia. ALIOR Bank S.A. Al. Tysiąclecia Państwa 1 Białystok (85) :30-17:30 Polskiego 8 Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na akcje Libet S.A. Lp. Miasto Kod pocztowy Ulica Telefon Godziny otwarcia ALIOR Bank S.A. Al. Tysiąclecia Państwa 1 Białystok 15-111 (85) 6652836 09:30-17:30

Bardziej szczegółowo

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15

ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 4661 Andrychów 3761 Augustów 7560 Bełchatów 4760 Będzin ul. Krakowska 83 G 34-120 Andrychów tel. 0048/ 33/ 870 61 05 ul. Wojska Polskiego 50 16-300 Augustów tel. 0048/ 87/ 641 26 15 ul. Budryka 69 97-400

Bardziej szczegółowo

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW,

PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, PUNKTY OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE BĘDĄ ZAPISY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO SERII A PIERWSZEJ EMISJI L.P. POK/ODDZIAŁ ADRES TELEFON PUNKT OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik

Regulamin Promocji. 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik Regulamin Promocji 12x0% z odroczeniem płatności pierwszej raty o 3 miesiące oraz z Ochroną Spłat Kredytu na AGD, TV, Komputery marki Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki,

Bardziej szczegółowo

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka )

Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) Esotiq & Henderson S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-298) przy ul. Szybowcowej 8A, ( Emitent, Spółka ) KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 z dnia 24 czerwca 2015 roku do prospektu emisyjnego Esotiq & Henderson S.A.

Bardziej szczegółowo

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia

Lp Miejscowość Adres Godziny otwarcia Wezwanie AmRest Holdings SE Załącznik nr 1 1. Białystok ul. Pałacowa 1a 10.00-17.00 2. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50 10.00-17.00 3. Bielawa ul. 1 Maja 34 9.00-17.00 4. Bielsko-Biała ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik Regulamin Promocji 24x0 z Ochroną Spłat na AGD, RTV oraz Komputery Komputronik I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 24x0 z Ochroną Spłat na AGD,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 12x0% na komputery renomowanych producentów I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 12x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski

TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH. R. V Wielkopolski. R. IV Kujawskopomorski TERMINY PRZESŁUCHAŃ W REGIONACH R. I Zachodniopomorski R. III Pomorski R. VI Lubuski R. IV Kujawskopomorski R. V Wielkopolski R. VII Dolnośląski R. VIII Opolski R. IX Śląski ZSM Gdańsk- Wrzeszcz 14-15.12.2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Bosch 1

Bardziej szczegółowo

Punkty sprzedaży. Telewizji na kartę HD. Lista salonów. Tabela 1. Poz. Salon Miejscowość Kod Ulica

Punkty sprzedaży. Telewizji na kartę HD. Lista salonów. Tabela 1. Poz. Salon Miejscowość Kod Ulica Punkty sprzedaży Telewizji na kartę HD Tabela 1 Lista salonów 1. Telekomunikacja Polska Pabianice 95-200 Zamkowa 31 2. Orange Łódź 90-368 Al. Piłsudskiego 3 3. Telekomunikacja Polska Łódź 90-723 Zachodnia

Bardziej szczegółowo

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000166106 Komunikat aktualizujący nr 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia działki [m 2 ]

Powierzchnia działki [m 2 ] KWP WROCŁAW 516 313,72 1 ul. Podwale 31-33, Wrocław 7 845,00 2 ul. Podwale, Wrocław (pochylnia) 39,00 3 pl. Muzealny 16, Wrocław 1 304,00 4 ul. Druckiego Lubeckiego 4/6, Wrocław 979,00 5 ul.ks.witolda

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony

Regulamin Promocji. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony Regulamin Promocji 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy i Smartfony I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 21x0 z Ochroną Spłat na wybrane Laptopy

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SPÓŁKI GRODNO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A.

LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SPÓŁKI GRODNO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A. LISTA PUNKTÓW PRZYJMOWANIA ZAPISÓW NA AKCJE SPÓŁKI GRODNO S.A. W TRANSZY MAŁYCH INWESTORÓW LISTA POK DOMU MAKLERSKIEGO BOŚ S.A. Lp. Oddział/Miasto Kod Ulica Telefon 1 Białystok 15-282 Piękna 1 (85) 744-10-44

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A.

Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. Lista Punktów Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. 1 Pl. Wolności 23 Biała-Podlaska 2 Al. Piłsudskiego 11/2 Białystok 3 Ul. Wojska Polskiego 20a Bydgoszcz 4 Ul. Kopernika 17/19 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Rozkład Jazdy B.P.,,Grand Tour Venus od 20.05.2015

Rozkład Jazdy B.P.,,Grand Tour Venus od 20.05.2015 OKTAN OPOLE BP Krzanowice ul Armi Ludowej 51 OPOLE PKP Strona 1 z 7 07:00 18:30 18:30 18:30 18:30 18:30 22:15 07:00 18:30 06:45 18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 21:45 06:45 18:00 Rzeszów JAROSŁAW Stacja BP

Bardziej szczegółowo

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc

Relacja /przez - wszystkie stacje zatrzymania poc LISTA POCIĄGÓW ODWOŁANYCH BĄDŹ KURSUJĄCYCH W SKRÓCONEJ RELACJI OD 1 VI 2010 WRAZ ZE ZMIANAMI W RAMACH II KOREKTY ROCZNEGO ROZKŁADU JAZDY (POCIĄGI EIC PILSKO 4102/3; 1402/3 ORAZ TLK 32104/5; 23104/5) Lp.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Zryczałtowane ceny BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg taryfy normalnej, ważnych na przejazdy pociągami REGIO RELACJA PRZEJAZDU

Tabela nr 1 Zryczałtowane ceny BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg taryfy normalnej, ważnych na przejazdy pociągami REGIO RELACJA PRZEJAZDU Załącznik do Warunków taryfowych obowiązujących od 12 czerwca 2016 r. Tabela nr 1 Zryczałtowane ceny BILETÓW JEDNORAZOWYCH wg taryfy normalnej, ważnych na przejazdy pociągami REGIO Od poniższych opłat

Bardziej szczegółowo

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0

17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 17:00 07:00 ZAMOŚĆ Dw. PKS st. 0 16:15 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 15:45 LUBACZÓW Parking Dw. PKS, przystanek Wagabunda 14:45 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska

SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, Biała Podlaska SALON MIASTO ADRES BEŁCHATÓW Bełchatów ul. Piłsudskiego 15, 97-400 Bełchatów BIAŁA PODLASKA Biała Podlaska ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska BIAŁYSTOK Białystok Galeria Antoniuk, Antoniukowska 56

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt )

Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu r. ( Prospekt ) Komunikat aktualizujący nr 2 do prospektu emisyjnego SARE SA zatwierdzonego przez KNF w dniu 11.12.2015 r. ( Prospekt ) Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony na podstawie art. 52 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03

ROZKŁAD POLSKA NIEMCY POLSKA Linia : N 03 06:00 HRUBIESZÓW Parking przy Markecie Stokrotka 15:45 ZAMOŚĆ Dw. PKS st.0 15:00 07:45 TOMASZÓW LUB. Dw. PKS 08:45 LUBACZÓW Parking Dw.PKS, przystanek Wagabunda 13:30 09:00 --(A)--PRZEMYŚL ul. Czarneckiego

Bardziej szczegółowo

lp identyfikator miejscowość adres woj. 1 PNETB001 Wrocław Krasińskiego dolnośląskie 2 PNETB017 Wrocław Kurzy Targ dolnośląskie 3 PNETB019 Wrocław

lp identyfikator miejscowość adres woj. 1 PNETB001 Wrocław Krasińskiego dolnośląskie 2 PNETB017 Wrocław Kurzy Targ dolnośląskie 3 PNETB019 Wrocław lp identyfikator miejscowość adres woj. 1 PNETB001 Wrocław Krasińskiego dolnośląskie 2 PNETB017 Wrocław Kurzy Targ dolnośląskie 3 PNETB019 Wrocław Sienkiewicza dolnośląskie 4 PNETB025 Legnica Złotoryjska

Bardziej szczegółowo

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw

Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Stan w dniu: 06-07-2011 Osadzeni w wieku 60 lat i powyżej Aktualnie wykonywane orzeczenia wg rodzajów przestępstw Łącznie orzeczeń Prawomocne Nieprawomocne Tymczasowe areszty Łącznie orzeczeń 2 416 2 127

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności

Załącznik Nr 1. Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności Załącznik Nr 1 Lista sklepów Kaufland, w których odbywa się konkurs Troszczymy się o Twoje oszczędności MPK Miasto Adres 1 Andrychów 2 Augustów 3 Bełchatów 4 Będzin 5 Biała Podlaska 6 Białogard 7 8 Bielsk

Bardziej szczegółowo

GODZ. AKCJI :00-14:00 DATA AKCJI WOJEWÓDZTWO SKLEP MIASTO ADRES

GODZ. AKCJI :00-14:00 DATA AKCJI WOJEWÓDZTWO SKLEP MIASTO ADRES WOJEWÓDZTWO SKLEP MIASTO ADRES 1 1 dolnośląskie Bricomarche Bolesławiec 2 2 dolnośląskie Intermarche Bystrzyca Kłodzka 3 3 dolnośląskie Intermarche Góra 4 4 dolnośląskie Intermarche Jelenia Góra 5 5 dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta

Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta Województwo Miejscowość Nazwa Ulica Nr Kod Poczta DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Technikum Nr 2 w Świdnicy Równa 18 DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Technikum Nr 1 w Świdnicy Budowlana 7-9 DOLNOŚLĄSKIE Legnica Technikum Nr

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy.

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy. Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny Obwieszczenie w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze działania powiatowych urzędów pracy. 26.09.2008 Opublikowano w: M.P. Nr 71, poz.

Bardziej szczegółowo

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900 Nazwa Adres Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 tel: 338284300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 12 tel: 506001837 338128500 Bielsko-Biała ul. Babiogórska 26 tel: 506001838 338273660 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna

Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Biuro Inwestycji Kapitałowych Spółka Akcyjna ZATWIERDZONEGO W DNIU GRUDNIA ROKU DECYZJĄ NR DPI/WE//// Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo