REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany w dalszej części niniejszego regulaminu Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP , REGON (zwana dalej Organizatorem ). 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Pepsi-Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fort Wola 22, Warszawa, REGON: ; NIP ; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (zwany dalej Sponsorem ). 4. Konkurs jest organizowany przy współpracy z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, adres: ul. Chemików 7, Płock, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (dalej PKN ORLEN ), który jest organizatorem programu lojalnościowego VITAY (dalej Program VITAY ) i w Konkursie pełni rolę wykonawcy technicznego w oparciu o właściwe umowy zawarte z Organizatorem i ze Sponsorem. Regulamin Programu VITAY dostępny jest: pod adresem i na stacjach paliw PKN ORLEN działających pod marką ORLEN oznaczonych logo VITAY. 5. Obszar, na którym jest prowadzony Konkurs Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stacjach paliw działających pod marką ORLEN uczestniczących w programie VITAY, których lista stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu (dalej Stacja Paliw ), w oparciu o postanowienia Regulaminu oraz właściwe przepisy prawa polskiego. 6. Czas trwania Konkursu Konkurs rozpoczyna się w dniu roku i kończy w dniu r. Konkurs podzielony jest na trzy etapy, których okres trwania został wskazany w pkt 22 poniżej. Wydanie nagród w Konkursie nastąpi do dnia roku. Termin rozpatrywania reklamacji trwa do roku. 7. Czas trwania sprzedaży promocyjnej Zakupów promocyjnych można dokonywać w okresie wskazanym w katalogu Programu VITAY, tj. od roku do roku. 8. Produkty objęte sprzedażą promocyjną Sprzedażą promocyjną objęte są produkty lub zestawy produktów wskazane w katalogu Programu VITAY, tj. produkty lub zestawy produktów wymienione w Załączniku nr 2 do Regulaminu zwane dalej Podstawowymi Produktami Promocyjnymi, oraz w Załączniku nr 3 do Regulaminu zwane dalej Rozszerzonymi Produktami Promocyjnymi (łącznie jako Produkty Promocyjne ), przy czym Rozszerzone Produkty Promocyjne dostępne są tylko na stacjach paliw wymienionych w Załączniku nr 3. Poszczególne Produkty Promocyjne są dostępne z uwzględnieniem normalnego toku dostaw oraz rotacji Produktów Promocyjnych na 1

2 stacjach. Produkty Promocyjne wskazane w Załączniku nr 2 jako dostępne na wybranych stacjach są dostępne z uwzględnieniem zasad organizacyjnych na stacjach Promocja polega na przyznawaniu, za zakup na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych, punktów w rozumieniu Regulaminu Programu VITAY (dalej Punkty VITAY ) w ilości wskazanej w katalogu Programu VITAY, tj. w ilości która została wskazana w Załączniku nr 2 i 3 do niniejszego Regulaminu W razie rozbieżności między danymi wskazanymi w katalogu Programu VITAY i w Załącznikach do niniejszego Regulaminu, dotyczącymi w szczególności Produktów Promocyjnych i przyznawanych za ich zakup Punktów VITAY, decydujące znaczenie mają dane wskazane w katalogu Programu VITAY W celu uniknięcia wątpliwości, niniejszy Regulamin nie jest postawą do naliczenia jakichkolwiek Punktów VITAY, dodatkowych w stosunku do Punktów naliczanych na podstawie katalogu Programu VITAY. RODZAJE NAGRÓD ORAZ WARTOŚĆ PULI NAGRÓD 9. Wykaz nagród w Konkursie: 9.1. Nagroda I stopnia w postaci skutera Barton Motors Firefox o wartości 3 250,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 361,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden złotych). Przed wydaniem nagrody I stopnia płatnik (AVANTI Lidia Rasztawicka) potrąca na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę odpowiadającą nagrodzie pieniężnej 45 nagród I stopnia o łącznej wartości ,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych) brutto Nagroda II stopnia w postaci karty zakupowej ORLEN (tj. karty paliwowej przedpłaconej TANKBANK) ważnej do dnia r., o nominale 100 PLN o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) brutto wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych). Przed wydaniem nagrody II stopnia płatnik (AVANTI Lidia Rasztawicka) potrąca na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę odpowiadającą nagrodzie pieniężnej nagród II stopnia o łącznej wartości ,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych) brutto. Zasady dotyczące wykorzystania kart zakupowych określone są w regulaminie Ogólne warunki sprzedaży i używania kart paliwowych przedpłaconych stanowiącym załącznik nr 6 do Regulaminu. 10. Wartość wszystkich nagród w Konkursie wynosi ,00 zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych). 11. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na nagrody rzeczowe innego rodzaju ani na gotówkę. UCZESTNICY KONKURSU 12. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem, na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która, zgodnie z Regulaminem Programu VITAY: jest Uczestnikiem Zarejestrowanym Programu VITAY i posiadaczem ważnej Głównej Karty VITAY lub Karty Głównej SUPER VITAY lub Karty Głównej Klubu VERVA lub w dniach roku roku, stanie się Uczestnikiem Zarejestrowanym Programu VITAY i posiadaczem ważnej Głównej Karty VITAY lub Karty Głównej SUPER VITAY lub Karty Głównej Klubu VERVA 2

3 lub w dniach roku roku przystąpi do Programu VITAY i stanie się Uczestnikiem Zarejestrowanym Programu VITAY i posiadaczem ważnej Głównej Karty VITAY lub Karty Głównej SUPER VITAY lub Karty Głównej Klubu VERVA. oraz posiada konto w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem lub w dniach roku roku założy konto w serwisie internetowym znajdującym się pod adresem oraz dokona Rejestracji na zasadach opisanych w punkcie 24 Regulaminu. 13. Uczestnikami w Konkursie nie mogą być pracownicy Organizatora, pracownicy Stacji Paliw, osoby prowadzące Stacje Paliw oraz członkowie najbliższej rodziny wszystkich wyżej wymienionych osób. Członkami najbliższej rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia). DANE OSOBOWE 14. Administratorem danych osobowych Uczestników, w tym Zwycięzców, Konkursu jest Lidia Rasztawicka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą AVANTI Lidia Rasztawicka z siedzibą w Sulejówku (05-070) przy ul. Reymonta 4A, NIP , REGON Administrator danych osobowych oświadcza, że dane osobowe Uczestników / Zwycięzców Konkursu PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród i rozpatrywania reklamacji związanych z Konkursem. 16. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). 17. Podanie przez Uczestników / Zwycięzców danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród w Konkursie i rozpatrywania reklamacji związanych z Konkursem. 18. Uczestnik / Zwycięzca ma prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. 19. Dane osobowe Uczestników / Zwycięzców będą przechowywane tylko przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte. 20. Administratorem danych osobowych Uczestników Zarejestrowanych Programu VITAY jest PKN ORLEN. Dane osobowe Uczestników Programu VITAY, w szczególności Uczestników Zarejestrowanych Programu VITAY, są przetwarzane na zasadach określonych w Regulaminie Programu VITAY. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 21. Konkurs jest organizowany w związku z prowadzoną w ramach Programu VITAY sprzedażą promocyjną Produktów Promocyjnych. Konkurs polega na zebraniu w poszczególnych etapach Konkursu jak największej ilości punktów w ramach Programu VITAY za zakupy Produktów Promocyjnych na Stacjach Paliw. 3

4 22. Konkurs podzielony jest na trzy następujące etapy: I etap od dnia r. do dnia r II etap od dnia r. do dnia r III etap od dnia r. do dnia r. 23. Uczestnik może wziąć udział w jednym, dwóch lub trzech etapach Konkursu. 24. Warunkiem koniecznym udziału w Konkursie jest odznaczenie, w serwisie internetowym znajdujący się pod adresem przez Uczestnika Zarejestrowanego Programu VITAY checkbox a potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptację i chęć wzięcia udziału w Konkursie oraz checkbox a, w którym wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dalej Rejestracja w Konkursie ). 25. Rejestracja w Konkursie może się odbyć na dowolnym etapie Konkursu. Jednorazowa rejestracja umożliwia udziału w Konkursie Uczestnika w etapie, w którym nastąpiła Rejestracja i kolejnych etapach bez konieczności ponownej Rejestracji. 26. Aby wziąć udział w danym etapie Konkursu, Uczestnik musi w czasie trwania danego etapu dokonać zakupu na Stacji Paliw co najmniej jednego Produktu Promocyjnego. 27. Przy rozstrzyganiu danego etapu Konkursu będzie brana pod uwagę suma Punktów VITAY zdobytych za wszystkie zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych, dokonane w czasie trwania danego etapu Konkursu. 28. W celu uniknięcia wątpliwości, jeżeli Rejestracja następuje w trakcie trwania danego etapu Konkursu, to pod uwagę brane są również Punkty za zakupy które były dokonane w danym etapie jeszcze przed Rejestracją w Konkursie danego Uczestnika. 29. Punkty VITAY zdobyte za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych dokonane w poszczególnych etapach Konkursu będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu wyłącznie tego etapu Konkursu, w którym zostały zdobyte. 30. Punkty VITAY będą doliczane do sald Uczestników na zasadach określonych w Regulaminie Programu VITAY. Informacja o liczbie Punktów VITAY zgromadzonych przez Uczestnika w związku z zakupem Produktów Promocyjnych w poszczególnych etapach Konkursu, dostępna jest po zalogowaniu Uczestnika Zarejestrowanego Programu VITAY w serwisie internetowym pod adresem 31. Rozstrzygnięcie danego etapu Konkursu, tj. wyłonienie osób, które zdobyły największą liczbę Punktów VITAY (dalej Zwycięzcy ), następuje na podstawie zsumowania punktów zgromadzonych przez Uczestnika w związku z zakupem na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych w danym etapie Konkursu. PRZYZNAWANIE NAGRÓD 32. Po zakończeniu danego etapu Konkursu, tworzony jest ranking Uczestników Konkursu, według ilości Punktów VITAY zdobytych za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych w danym etapie. 33. W I i II etapie Konkursu Zwycięzcami zostaje po 348 Uczestników, którzy zgodnie z rankingiem posiadają najwyższą liczbę Punktów za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych (tj. znajdują się na miejscu rankingu). Podczas I i II etapu Konkursu przyznanych zostanie po 15 nagród I stopnia oraz po 333 nagrody II stopnia. Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na 4

5 pozycji 1-15 zostaną przyznane nagrody I stopnia, a Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na pozycji zostaną przyznane nagrody II stopnia. 34. W III etapie Konkursu zwycięzcami zostaje 349 Uczestników, którzy zgodnie z rankingiem posiadają najwyższą liczbę Punktów VITAY za zakupy na Stacjach Paliw Produktów Promocyjnych (tj. znajdują się na miejscu rankingu). Podczas III etapu Konkursu przyznanych zostanie 15 nagród I stopnia oraz 334 nagrody II stopnia. Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na pozycji 1-15 zostaną przyznane nagrody I stopnia, a Uczestnikom, którzy w rankingu znaleźli się na pozycji zostaną przyznane nagrody II stopnia. 35. W przypadku, uzyskania przez więcej niż jednego Uczestnika, takiej samej ilości Punktów VITAY, drugim kryterium branym pod uwagę przy tworzeniu rankingu Zwycięzców jest termin dokonania Rejestracji w Konkursie przez Uczestników (wcześniejszy termin Rejestracji oznacza wyższą pozycję Uczestnika w rankingu). 36. Jeden Uczestnik może na danym etapie uzyskać tylko jedną nagrodę. Wygranie nagrody przez Uczestnika na danym etapie nie ogranicza możliwości wygrania przez niego nagrody w kolejnych etapach. OGŁASZANIE WYNIKÓW 37. W terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych po zakończeniu danego etapu Konkursu, każdemu Zwycięzcy zostanie wysłany na adres mailowy wskazany przez niego w Programie VITAY, wiadomość z informacją o wygranej w danym etapie Konkursu wraz z formularzem, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. 38. Dodatkowo lista Zwycięzców, zawierająca ich imiona, nazwy miejscowości oraz 6 (sześć) pierwszych i 4 (cztery) ostatnie cyfry numeru Karty VITAY lub Karty SUPER VITAY lub Karty Klubu VERVA, opublikowana zostanie na stronie internetowej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych po zakończeniu każdego etapu Konkursu. 39. W celu umożliwienia wydania nagród, Zwycięzca zobowiązany jest, w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości z informacją o wygranej, przekazać uzupełniony i podpisany formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu w jeden z poniższych sposobów: w formie skanu lub zdjęcia formularza, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: lub pisemnie za pośrednictwem przesyłki rejestrowanej lub osobiście na następujący adres: PKN ORLEN S.A., ul. Bielańska 12, Warszawa z dopiskiem PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! - oświadczenie. 40. Za dzień doręczenia formularza uważa się dzień, w którym formularz dotarł na wskazany adres. WERYFIKACJA 41. Jeżeli Zwycięzca nagrody I i II stopnia nie spełni warunków opisanych w pkt 39 Regulaminu, nagroda nie jest wydawana i pozostaje własnością Sponsora. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD 42. W ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia spełnienia przez Zwycięzcę warunków opisanych w pkt 39 Regulaminu, Organizator wysyła do Zwycięzcy nagrody I stopnia a z prośbą o wskazanie salonu dealera z listy salonów stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu, w którym Zwycięzca chce odebrać nagrodę I stopnia. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych, 5

6 odesłać a na adres ze wskazaniem salonu z listy, w którym chce odebrać nagrodę I stopnia. 43. Po otrzymaniu od Zwycięzcy wiadomości ze wskazaniem salonu z listy oraz przygotowaniu nagrody I stopnia do wydania w wybranym salonie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od otrzymania od Zwycięzcy wiadomości ze wskazaniem salonu z listy, Organizator wysyła do zwycięzcy wiadomość z potwierdzeniem możliwości odbioru nagrody I stopnia w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych, od wysłania tego a przez Organizatora. 44. Nagrody I stopnia wydawane są najpóźniej do dnia r. 45. W przypadku nie zgłoszenia się Zwycięzcy po odbiór nagrody I stopnia we wskazanym terminie, nagroda pozostaje własnością Sponsora. 46. Nagroda II stopnia (karta zakupowa) jest wysyłana przez Organizatora na adres do doręczenia nagrody podany przez Zwycięzcę w formularzu, o którym mowa w pkt 39 Regulaminu przesyłką kurierską do dnia r. Przesłana karta zakupowa jest nieaktywna. Zwycięzca jest zobowiązany potwierdzić odbiór nagrody II stopnia poprzez podpisanie w obecności kuriera dokumentów zwrotnych potwierdzenia odbioru nagrody. Organizator aktywuje kartę zakupową w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zwycięzcę odbioru nagrody II stopnia. 47. W celu umożliwienia prawidłowego dostarczenia nagród koniecznym jest przekazanie przez zwycięzcę prawidłowych, pełnych i aktualnych danych adresowych. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA 48. Organizator oświadcza, iż nagrody są przekazywane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2012 r. poz.361). SPOSÓB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 49. Reklamacje związane z przeprowadzeniem Konkursu mogą być zgłaszane do dnia r. (data wpływu do Organizatora) w szczególności: z wykorzystaniem poczty elektronicznej a lub na piśmie na adres: AVANTI Lidia Rasztawicka ul. Reymonta 4A, Sulejówek z dopiskiem: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! reklamacja 50. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby składającej reklamację, którymi w szczególności mogą być: imię, nazwisko, numer Karty VITAY, Karty SUPER VITAY lub Karty Klubu VERVA, adres korespondencyjny, osoby składającej reklamację, jak również wskazywać przyczyny reklamacji oraz ich możliwie dokładny opis. 51. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia reklamacji do Organizatora włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji (w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez , odpowiedź zostanie wysłana na adres wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba że zostaną wskazane innego rodzaju dane kontaktowe). 52. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu VITAY rozpatrywane są przez organizatora Programu VITAY, tj. PKN ORLEN, na zasadach opisanych w Regulaminie Programu VITAY. 6

7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 53. W sprawach nieunormowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 54. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej oraz na stronie 55. Infolinia dotycząca Konkursu: (z tel. komórkowych ). 7

8 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! Lista stacji paliw Nr stacji Wojewodztwo Nazwa Miejscowosci Kod Pocztowy Ulica 644 DOLNOŚLĄSKIE Bielany Wrocławskie Autostrada 876 DOLNOŚLĄSKIE Bielany Wrocławskie Autostrada Numer Ulicy 4135 DOLNOŚLĄSKIE Bielawa Sikorskiego DOLNOŚLĄSKIE Bierutów Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Bogatynia Daszyńskiego 112 DOLNOŚLĄSKIE Boguszyn Boguszyn 125 DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec lecia DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec Zgorzelecka DOLNOŚLĄSKIE Bolesławiec Cieszkowskiego 4275 DOLNOŚLĄSKIE Bolków Wysokogórska DOLNOŚLĄSKIE Brzeg Dolny Dębowa DOLNOŚLĄSKIE Brzezimierz Brzezimierz DOLNOŚLĄSKIE Chocianów Żeromskiego 2A 124 DOLNOŚLĄSKIE Duszniki-Zdrój Świerczewskiego 14A 636 DOLNOŚLĄSKIE Dzierżoniów Bat. Chłopskich DOLNOŚLĄSKIE Dzierżoniów Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Gajków Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Głogów Główna DOLNOŚLĄSKIE Głogów Sikorskiego DOLNOŚLĄSKIE Głogów Aleja Kazimierza Wielkiego DOLNOŚLĄSKIE Gniechowice Kątecka 32A 7365 DOLNOŚLĄSKIE Góra Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Gryfów Śląski Jeleniogórska 305 DOLNOŚLĄSKIE Jawor Kuziennicza DOLNOŚLĄSKIE Jawor Szpitalna DOLNOŚLĄSKIE Jelcz-Laskowice Oławska DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Spółdzielcza DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Wincentego Pola DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Cieplicka DOLNOŚLĄSKIE Jelenia Góra Wolności DOLNOŚLĄSKIE Kamienna Góra Boh. Getta 9 37 DOLNOŚLĄSKIE Karpacz Konstytucji 3-go Maja DOLNOŚLĄSKIE Kąty Wrocławskie K. Norwida DOLNOŚLĄSKIE Kąty Wrocławskie Maja DOLNOŚLĄSKIE Kłodzko Moniuszki DOLNOŚLĄSKIE Kobierzyce Witosa 1 81 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty DOLNOŚLĄSKIE Kraśnik Autostrada A4 734 DOLNOŚLĄSKIE Kudowa Słone DOLNOŚLĄSKIE Kudowa-Zdrój Zdrojowa DOLNOŚLĄSKIE Lądek-Zdrój Kłodzka DOLNOŚLĄSKIE Legnica Spokojna 456 DOLNOŚLĄSKIE Legnica Poznańska DOLNOŚLĄSKIE Legnica Domeyki 1111 DOLNOŚLĄSKIE Legnica przy autostrada 4018 DOLNOŚLĄSKIE Legnica Jaworzyńska DOLNOŚLĄSKIE Legnica Gwiezdna 7035 DOLNOŚLĄSKIE Lipiany Lipiany 732 DOLNOŚLĄSKIE Lubań Jałowiec 49a 8

9 4194 DOLNOŚLĄSKIE Lubań Rybacka bn 7061 DOLNOŚLĄSKIE Lubań Cmentarna DOLNOŚLĄSKIE Lubin przy szosie 1208 DOLNOŚLĄSKIE Lubin przy szosie 4073 DOLNOŚLĄSKIE Lubin Leśna DOLNOŚLĄSKIE Lubin Hutnicza DOLNOŚLĄSKIE Lutynia DOLNOŚLĄSKIE Lwówek Śląski Jaśkiewicza DOLNOŚLĄSKIE Łagiewniki Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Łagów Górna DOLNOŚLĄSKIE Łąka Łąka 28A 1522 DOLNOŚLĄSKIE Międzylesie Warszawska DOLNOŚLĄSKIE Milicz Ks.Warysiaka DOLNOŚLĄSKIE Mysłakowice Woj. Polskiego 24A 240 DOLNOŚLĄSKIE Nowa Ruda Niepodległości DOLNOŚLĄSKIE Nowogrodziec Lubańska DOLNOŚLĄSKIE Oborniki Śląskie Piłsudskiego DOLNOŚLĄSKIE Oleśnica pl. Staszica DOLNOŚLĄSKIE Oleśnica Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Oława Opolska DOLNOŚLĄSKIE Oława Wiejska DOLNOŚLĄSKIE Osła Osła 1 "G" 7078 DOLNOŚLĄSKIE Paszowice DOLNOŚLĄSKIE Pieszyce Piskorzowska DOLNOŚLĄSKIE Podgórzyn Nowa DOLNOŚLĄSKIE Polanica-Zdrój Kłodzka DOLNOŚLĄSKIE Polkowice Kopalniana DOLNOŚLĄSKIE Polkowice przy szosie 1251 DOLNOŚLĄSKIE Przemków Głogowska 32A 7436 DOLNOŚLĄSKIE Radwanice Kwiatowa 1117 DOLNOŚLĄSKIE Siechnice Opolska 1C 4277 DOLNOŚLĄSKIE Smardzów Smardzów 30A 4389 DOLNOŚLĄSKIE Sobótka Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Strzegom Wojska Polskiego DOLNOŚLĄSKIE Strzelin Jana Pawła II DOLNOŚLĄSKIE Strzelin Ząbkowicka DOLNOŚLĄSKIE Syców Nowy Dwór bn 752 DOLNOŚLĄSKIE Szalejów Dolny DOLNOŚLĄSKIE Szewce Wrocławska 130 DOLNOŚLĄSKIE Szklarska Poręba go Maja 3A 1105 DOLNOŚLĄSKIE Środa Śląska Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Esperantystów DOLNOŚLĄSKIE Świdnica Szarych Szeregów DOLNOŚLĄSKIE Świebodzice Świdnicka DOLNOŚLĄSKIE Świebodzice Jeleniogórska DOLNOŚLĄSKIE Świeradów-Zdrój go Listopada DOLNOŚLĄSKIE Trzebień DOLNOŚLĄSKIE Trzebnica Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Twardogóra Wielkopolska DOLNOŚLĄSKIE Wałbrzych Wieniawskiego DOLNOŚLĄSKIE Wałbrzych go Maja DOLNOŚLĄSKIE Wałbrzych Wysockiego DOLNOŚLĄSKIE Wałbrzych Noworudzka-Świdnicka DOLNOŚLĄSKIE Wąsosz Rawicka 7462 DOLNOŚLĄSKIE Wilczyce DOLNOŚLĄSKIE Wołów Żeromskiego DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Tęczowa 5 80 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław B. Krzywoustego DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Ślężna 88A 9

10 380 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Żmigrodzka DOLNOŚLĄSKIE Wrocław C. Skłodowskiej DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Krakowska DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Szybowcowa DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Swojczycka DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Rawicka DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Grabiszyńska DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Jedności Narodowej DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Lotnicza DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Pasteura DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Muchoborska DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Staszica DOLNOŚLĄSKIE Wrocław B. Krzywoustego DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Ks. Witolda DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Ślężna 129A 4416 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Żmigrodzka DOLNOŚLĄSKIE Zawidów Zgorzelecka DOLNOŚLĄSKIE Ząbkowice Śląskie Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Ząbkowice Śląskie Kłodzka DOLNOŚLĄSKIE Ząbkowice Śląskie Powstańców Warszawy 109 DOLNOŚLĄSKIE Zgorzelec Słowiańska DOLNOŚLĄSKIE Zgorzelec Warszawska 30A 7060 DOLNOŚLĄSKIE Zgorzelec Armii Krajowej 7518 DOLNOŚLĄSKIE Zgorzelec Jędrzychowice DOLNOŚLĄSKIE Złotoryja Legnicka DOLNOŚLĄSKIE Żarów Armii Krajowej DOLNOŚLĄSKIE Żmigród Wrocławska DOLNOŚLĄSKIE Żmigród Parkowa 4a 1065 POMORSKIE Barcin Polna POMORSKIE Barcin Barcin Wieś 7496 POMORSKIE Baruchowo Zakrzewo Parcele bn 1067 POMORSKIE Brodnica Sikorskiego 6 POMORSKIE Bydgoszcz Szubińska 30a 20 POMORSKIE Bydgoszcz Bernardyńska POMORSKIE Bydgoszcz Grunwaldzka POMORSKIE Bydgoszcz Kujawska POMORSKIE Bydgoszcz Gdańska POMORSKIE Bydgoszcz Al. Jana Pawła II POMORSKIE Bydgoszcz Fordońska POMORSKIE Bydgoszcz Grunwaldzka POMORSKIE Bydgoszcz Wyszyńskiego POMORSKIE Bydgoszcz Pelplińska POMORSKIE Bydgoszcz Grunwaldzka POMORSKIE Bydgoszcz Gdańska POMORSKIE Bydgoszcz Nowotoruńska POMORSKIE Chełmno Łunawska POMORSKIE Chełmża Ch.Przedmieście 2 10

11 POMORSKIE Chełmża Browina POMORSKIE Ciechocinek Kopernika 56 POMORSKIE Frydrychowo Frydrychowo 56 POMORSKIE Gniewkowo Inowrocławska 4a POMORSKIE Golub-Dobrzyń Piłsudskiego 13 POMORSKIE Gruczno Trasa nr 5 POMORSKIE Grudziądz Chełmińska 173 POMORSKIE Grudziądz Paderewskiego 113 POMORSKIE Inowrocław Szosa Bydgoska 16 POMORSKIE Inowrocław Poznańska 137 POMORSKIE Inowrocław Andrzeja 9a POMORSKIE Izbica Augustynowo Droga nr b POMORSKIE Jabłonowo Pomorskie Grudziądzka 32 POMORSKIE Janowiec Wielkopolski Gnieźnieńska 22 POMORSKIE Januszkowo droga nr 25 bn POMORSKIE Jeziora Wielkie droga nr POMORSKIE Kamień Krajeński Sępoleńska 17 POMORSKIE Kcynia Poznańska 23 POMORSKIE Kominy Wyspiańskiego 11b POMORSKIE Koronowo Szosa Kotomierska 11 POMORSKIE Kruszwica Kościuszki 32 POMORSKIE Kruszyn Krajeński droga nr 5 43 POMORSKIE Lipno go Maja 1A POMORSKIE Lipno Wojska Polskiego 8 POMORSKIE Lubień Kujawski go Stycznia 24 POMORSKIE Łabiszyn Bydgoska 43 POMORSKIE Małe Czyste POMORSKIE Michale Michale 114 POMORSKIE Mikanowo Droga nr 1 bn POMORSKIE Mogilno Kościuszki 38 b POMORSKIE Mogilno Witosa 6a POMORSKIE Nakło Poznańska POMORSKIE Nowe Bydgoska 29 POMORSKIE Obrowo Droga nr 10 bn POMORSKIE Papażyn Paparzyn POMORSKIE Pawłówek droga nr 10 bn POMORSKIE Piotrków Kujawski Kaliska 73 11

12 POMORSKIE Płuznica Płuznica 62A POMORSKIE Przysiek droga nr 80 POMORSKIE Raciążek Pole 16a POMORSKIE Radziejów Komunalna 21 POMORSKIE Rogowo droga nr 5 b.n. POMORSKIE Rybitwy Rybitwy 114 POMORSKIE Rypin Mławska 51A POMORSKIE Sadki Wyrzyska 73 POMORSKIE Sępólno Krajeńskie Sienkiewicza 106 POMORSKIE Skępe Warszawska 4 POMORSKIE Stary Brześć Stary Brześć 1 POMORSKIE Stopka Stopka POMORSKIE Szubin Jana Pawła II 44 POMORSKIE Szychowo Droga nr 15 bn POMORSKIE Świecie Bydgoska 2 c POMORSKIE Toruń Szosa Lubicka 55 POMORSKIE Toruń Łódzka POMORSKIE Toruń Polna 10 POMORSKIE Toruń Słupska 1 POMORSKIE Toruń Curii Skłodowskiej POMORSKIE Toruń Wschodnia 36a POMORSKIE Tuchola Chojnicka 75 POMORSKIE Wąbrzeźno Chełmińska 51 POMORSKIE Wiąg Wiąg POMORSKIE Więcbork Gdańska 11 POMORSKIE Włocławek Witosa 1 POMORSKIE Włocławek Toruńska 33 POMORSKIE Włocławek Toruńska 222 POMORSKIE Włocławek Płocka 172 POMORSKIE Włocławek Toruńska 121 POMORSKIE Żnin Sienkiewicza LUBELSKIE Biała Podlaska Zamkowa LUBELSKIE Biała Podlaska Janowska LUBELSKIE Biała Podlaska Warszawska LUBELSKIE Biała Podlaska Sidorska LUBELSKIE Biłgoraj Janowska LUBELSKIE Bychawa Listopada LUBELSKIE Chełm Armii Krajowej LUBELSKIE Ciecierzyn Elizówka LUBELSKIE Dąbrowa Dabrowa 35 C 12

13 896 LUBELSKIE Dęblin Wiślana LUBELSKIE Góra Puławska Radomska LUBELSKIE Gromada Gromada LUBELSKIE Hrubieszów Chełmska LUBELSKIE Hrubieszów Piłsudskiego LUBELSKIE Jabłonna LUBELSKIE Janów Lubelski Lubelska LUBELSKIE Janów Podlaski Pl. Partyzantów LUBELSKIE Jastków Warszawska 38 A 1297 LUBELSKIE Józefów Powstańców LUBELSKIE Józefów Armii Krajowej LUBELSKIE Kalinówka Piasecka LUBELSKIE Kazimierz Dolny Tyszkiewicza LUBELSKIE Kock Piłsudskiego LUBELSKIE Krasnystaw Tuligłowy LUBELSKIE Krasnystaw Okrzei LUBELSKIE Kraśnik Lubelska LUBELSKIE Kraśnik Al. Niepodległości LUBELSKIE Kraśnik Urzędowska LUBELSKIE Krzywda Żelechowska LUBELSKIE Lubartów Leśna 96 LUBELSKIE Lublin Piłsudskiego LUBELSKIE Lublin Al. Kraśnicka 291 LUBELSKIE Lublin Kunickiego LUBELSKIE Lublin Głęboka LUBELSKIE Lublin Spółdzielczości Pracy 1499 LUBELSKIE Lublin Mełgiewska 2709 LUBELSKIE Lublin Zemborzycka 116b 4213 LUBELSKIE Lublin Męczenników Majdanka LUBELSKIE Lublin Wrotkowska LUBELSKIE Lublin Krochmalna LUBELSKIE Lublin Al. Tysiaclecia 4208 LUBELSKIE Lubycza Królewska Jana III Sobieskiego LUBELSKIE Łuków Siedlecka LUBELSKIE Łuków Radzynska LUBELSKIE Łuszczów I A 1438 LUBELSKIE Międzyrzec Podlaski droga do Białej Podl LUBELSKIE Modliborzyce Piłsudskiego LUBELSKIE Niedrzwica Kościelna LUBELSKIE Opole Lubelskie Szkolna LUBELSKIE Panasówka Panasówka LUBELSKIE Parczew go Listopada LUBELSKIE Piotrowice LUBELSKIE Puławy Lubelska LUBELSKIE Radzyń Podlaski Biała 1B 793 LUBELSKIE Ryki Warszawska 47A 4228 LUBELSKIE Siennica Nadolna Siennica Nadolna 4254 LUBELSKIE Sitaniec k.zamościa Sitaniec Błonie 463A 1238 LUBELSKIE Stoczek Łukowski Piłsudskiego LUBELSKIE Świdnik Lotników Polskich LUBELSKIE Świdnik Kusocińskiego LUBELSKIE Tarnogród Biłgorajska 145 LUBELSKIE Tomaszów Lubelski Zamojska LUBELSKIE Tomaszów Lubelski Rolnicza LUBELSKIE Wisznice Zawadzkiego LUBELSKIE Włodawa Lubelska LUBELSKIE Wysokie droga do Lublina 4234 LUBELSKIE Zalesie LUBELSKIE Zamość Lubelska

14 1300 LUBELSKIE Zamość Hrubieszowska LUBELSKIE Zamość Płoskie LUBUSKIE Chlastawa Chlastawa brak 1114 LUBUSKIE Cybinka Słubicka LUBUSKIE Dobiegniew Gorzowska LUBUSKIE Drezdenko Niepodległości 21 LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Myśliborska LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Koniawska LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Listopada LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Podmiejska 15 a 7179 LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Franciszka Walczaka LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Złotego smoka 7571 LUBUSKIE Gorzów Wielkopolski Górczyńska 881 LUBUSKIE Gubin Wyspiańskiego LUBUSKIE Iłowa Dekoracyjna LUBUSKIE Kadłubia Zielonogórska - obwodnica Żar 4136 LUBUSKIE Karnin A 882 LUBUSKIE Kostrzyn Boh. Stalingradu LUBUSKIE Kowalów 987 LUBUSKIE Kożuchów Nowosolska bn 1555 LUBUSKIE Krosno Odrzańskie stu Pionierów LUBUSKIE Królów LUBUSKIE Lipinki Łużyckie Żarska LUBUSKIE Lubsko Przemysłowa LUBUSKIE Lubsko XX-lecia PRL 1012 LUBUSKIE Łęknica XX Lecia 300 LUBUSKIE Międzyrzecz Pamiątkowa LUBUSKIE Międzyrzecz Waszkiewicza LUBUSKIE Mostki trasa A2 241 LUBUSKIE Nowa Sól Wrocławska LUBUSKIE Nowa Sól Wojska Polskiego bn 885 LUBUSKIE Nowogród Bobrzański H. Brodatego LUBUSKIE Ośno Lubuskie Listopada 23 droga 4138 LUBUSKIE Poźrzadło Toporów krajowa LUBUSKIE Przewóz Kolejowa 1120 LUBUSKIE Racula Droga Krajowa A-3 bn 253 LUBUSKIE Skwierzyna Międzyrzecka 1A 1011 LUBUSKIE Sława Wschowska bn 294 LUBUSKIE Słubice Maja bn 4390 LUBUSKIE Słubice Gnilec A2 bn 4391 LUBUSKIE Słubice Sosna A2 bn 299 LUBUSKIE Strzelce Krajeńskie Wojska Polskiego 5A 592 LUBUSKIE Sulechów Przyłączna bn 7488 LUBUSKIE Sulechów Nowy Świat LUBUSKIE Sulęcin Poznańska bn 4248 LUBUSKIE Szlichtingowa Głogowska LUBUSKIE Szprotawa Komuny Paryskiej 1014 LUBUSKIE Świebodzin Wojska Polskiego LUBUSKIE Świecko Przejście Graniczne bn 4418 LUBUSKIE Wierzbno Wierzbno 23a 7493 LUBUSKIE Witnica Gorzowska 7172 LUBUSKIE Wschowa Przyczyna Dolna LUBUSKIE Wschowa Moniuszki 66 LUBUSKIE Zielona Góra Wrocławska 36a 589 LUBUSKIE Zielona Góra Sulechowska bn 1122 LUBUSKIE Zielona Góra Wojska Polskiego LUBUSKIE Zielona Góra Kisielińska bn 7057 LUBUSKIE Zielona Góra Al. Zjednoczenia

15 500 LUBUSKIE Żagań Kopernika LUBUSKIE Żary Podwale LUBUSKIE Żary Moniuszki ŁÓDZKIE Aleksandrów Łódzki Konstantynowska ŁÓDZKIE Bełchatów Włókniarzy ŁÓDZKIE Biała Radomina 50A 521 ŁÓDZKIE Błaszki Pl.Niepodległości ŁÓDZKIE Brzeziny Kościuszki ŁÓDZKIE Czerniewice Lipie 37a 1400 ŁÓDZKIE Działoszyn Piłsudskiego ŁÓDZKIE Głowno Łódzka ŁÓDZKIE Gomulin Kolonia 7557 ŁÓDZKIE Kamieńsk Słowackiego ŁÓDZKIE Koluszki Partyzantów 8A 4192 ŁÓDZKIE Konstantynów Łódzki Łódzka ŁÓDZKIE Kowiesy Zawady (wieś) 45A 1351 ŁÓDZKIE Krośniewice Poznańska ŁÓDZKIE Kruszów Trybunalska ŁÓDZKIE Kutno Kosciuszki ŁÓDZKIE Lutomiersk go Maja ŁÓDZKIE Łask Objazdowa ŁÓDZKIE Łowicz Prymasowska 12/ ŁÓDZKIE Łowicz Bolimowska ŁÓDZKIE Łowicz Poznańska 51 9 ŁÓDZKIE Łódź Aleja Grzegorza Palki 7 16 ŁÓDZKIE Łódź Kusocińskiego ŁÓDZKIE Łódź Brzezińska 28/32 90 ŁÓDZKIE Łódź Przybyszewskiego ŁÓDZKIE Łódź Św. Teresy 70/ ŁÓDZKIE Łódź Lutomierska ŁÓDZKIE Łódź Strykowska ŁÓDZKIE Łódź Tuwima ŁÓDZKIE Łódź Rydza Śmigłego ŁÓDZKIE Łódź Szczecińska ŁÓDZKIE Łódź Obywatelska 181B 714 ŁÓDZKIE Łódź Wojska Polskiego ŁÓDZKIE Łódź Rzgowska 66A 1261 ŁÓDZKIE Łódź Cieszyńska ŁÓDZKIE Łódź Al. Jana Pawła II ŁÓDZKIE Łódź Brzezińska 23/ ŁÓDZKIE Opoczno Kolberga ŁÓDZKIE Ozorków Gębicka 70/ ŁÓDZKIE Pabianice Partyzancka ŁÓDZKIE Pabianice Łaska 43/ ŁÓDZKIE Pabianice Kilińskiego ŁÓDZKIE Pajęczno Ściegienna ŁÓDZKIE Piątek Rynek 1 88 ŁÓDZKIE Piotrków Trybunalski Łódzka ŁÓDZKIE Piotrków Trybunalski Sulejowska ŁÓDZKIE Podlas ŁÓDZKIE Podlas A 596 ŁÓDZKIE Radomsko Narutowicza ŁÓDZKIE Radomsko Brzeźnicka ŁÓDZKIE Rawa Mazowiecka Katowicka ŁÓDZKIE Rawa Mazowiecka Ścierki ŁÓDZKIE Rozprza Piotrkowska 28/ ŁÓDZKIE Rychłowice ŁÓDZKIE Rzgów Katowicka ŁÓDZKIE Sieradz Jana Pawła II 61 15

16 493 ŁÓDZKIE Sieradz POW ŁÓDZKIE Sieradz Zakładników ŁÓDZKIE Skierniewice Widok ŁÓDZKIE Stara gadka Katowicka ŁÓDZKIE Stary Chrząstów Stary Chrząstów ŁÓDZKIE Stary Chrząstów Stary Chrząstów ŁÓDZKIE Stryków Brzezińska ŁÓDZKIE Sulejów Leśna ŁÓDZKIE Szadek Nowe Miasto ŁÓDZKIE Tomaszów Mazowiecki Św. Antoniego 92/ ŁÓDZKIE Tomaszów Mazowiecki Tamka ŁÓDZKIE Uniejów Dąbska ŁÓDZKIE Warta Kaliska ŁÓDZKIE Wieluń Sieradzka ŁÓDZKIE Wieluń Warszawska ŁÓDZKIE Wieruszów Warszawska bn 1267 ŁÓDZKIE Zduńska Wola Łódzka ŁÓDZKIE Zduńska Wola Mostowa ŁÓDZKIE Zgierz Czarna ŁÓDZKIE Zgierz Długa ŁÓDZKIE Zwierzyniec Duży MAŁOPOLSKIE Aleksandrowice A MAŁOPOLSKIE Andrychów Szewska 46A 7312 MAŁOPOLSKIE Białka Tatrzańska Kaniówka 4222 MAŁOPOLSKIE Biertowice Biertowice MAŁOPOLSKIE Bobrek Krakowska MAŁOPOLSKIE Bochnia Brzeska MAŁOPOLSKIE Brzesko Jadowniki,ul.Krakowska MAŁOPOLSKIE Brzesko Mikołaja Kopernika 7068 MAŁOPOLSKIE Bulowice Bielska 7120 MAŁOPOLSKIE Chabówka Skawa 634A 7437 MAŁOPOLSKIE Chocznia Tadeusza Kościuszki MAŁOPOLSKIE Chrzanów Podwale MAŁOPOLSKIE Chrzanów Kroczmiech 728 MAŁOPOLSKIE Czarny Dunajec Rynek BN 7486 MAŁOPOLSKIE Dobczyce Obwodowa MAŁOPOLSKIE Głogoczów Głogoczów MAŁOPOLSKIE Gorlice Węgierska MAŁOPOLSKIE Gorzków bez ulicy trasa A-4 b/n 7328 MAŁOPOLSKIE Grybów / Biała Niżna Biała Niżna 7032 MAŁOPOLSKIE Hebdów Hebdów MAŁOPOLSKIE Jawornik Jawornik MAŁOPOLSKIE Jawornik Jawornik MAŁOPOLSKIE Jordanów Słowackiego BN 7311 MAŁOPOLSKIE Jordanów Maja MAŁOPOLSKIE Kalwaria Zebrzydowska Jagiellońska 60D 46 MAŁOPOLSKIE Kraków Wielicka MAŁOPOLSKIE Kraków Zakopiańska MAŁOPOLSKIE Kraków Kazimierza Wielkiego MAŁOPOLSKIE Kraków Jasnogórska 2b 415 MAŁOPOLSKIE Kraków Podgórska MAŁOPOLSKIE Kraków os.kolorowe 10 a 494 MAŁOPOLSKIE Kraków Kamienna MAŁOPOLSKIE Kraków Włóczków MAŁOPOLSKIE Kraków Nowohucka MAŁOPOLSKIE Kraków Łużycka MAŁOPOLSKIE Kraków Pilotów 4b 1378 MAŁOPOLSKIE Kraków Armii Krajowej 21 a 1381 MAŁOPOLSKIE Kraków Wioślarska 1 16

17 1427 MAŁOPOLSKIE Kraków Erazma Jerzmanowskiego MAŁOPOLSKIE Kraków Zakopiańska MAŁOPOLSKIE Kraków Wybickiego 4356 MAŁOPOLSKIE Kraków Mogilska MAŁOPOLSKIE Kraków os. Strusia MAŁOPOLSKIE Kraków Igołomska/Szymańskiego 30 L 7333 MAŁOPOLSKIE Kraków Grota Roweckiego MAŁOPOLSKIE Kraków 426 MAŁOPOLSKIE Krościenko nad Dunajcem Jagiellońska BN 47 MAŁOPOLSKIE Krynica Stara Droga MAŁOPOLSKIE Krynica Zawodzie 927 MAŁOPOLSKIE Krzeszowice Kościuszki MAŁOPOLSKIE Krzeszowice Kościuszki MAŁOPOLSKIE Libiąż Krakowska MAŁOPOLSKIE Limanowa Krakowska MAŁOPOLSKIE Limanowa Tarnowska MAŁOPOLSKIE Lisia Góra Tarnowska MAŁOPOLSKIE Łabowa MAŁOPOLSKIE Łącko Łącko MAŁOPOLSKIE Łososina Dolna MAŁOPOLSKIE Maków Podhalański Białka MAŁOPOLSKIE Miechów Warszawska MAŁOPOLSKIE Miechów Jaksice MAŁOPOLSKIE Morawica A MAŁOPOLSKIE Mszana Dolna Krakowska 97 MAŁOPOLSKIE Myślenice Tarnówka MAŁOPOLSKIE Myślenice Słowackiego MAŁOPOLSKIE Niepołomice Brzeska MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Tarnowska MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Nawojowska MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Krakowska BN 7069 MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Lwowska MAŁOPOLSKIE Nowy Sącz Węgierska MAŁOPOLSKIE Nowy Targ Szaflarska BN 1430 MAŁOPOLSKIE Nowy Targ os. Na Niwie BN 7471 MAŁOPOLSKIE Nowy Targ Krakowska MAŁOPOLSKIE Nowy Wiśnicz Bocheńska MAŁOPOLSKIE Olkusz Spółdzielcza 1 b 7461 MAŁOPOLSKIE Olkusz Aleja 1000-lecia bn 311 MAŁOPOLSKIE Oświęcim Powstańców Śląskich 1 a 1426 MAŁOPOLSKIE Oświęcim Chemików MAŁOPOLSKIE Pcim MAŁOPOLSKIE Piwniczna Krakowska BN 7047 MAŁOPOLSKIE Podłopień k/tymarku MAŁOPOLSKIE Raba Wyżna A 875 MAŁOPOLSKIE Rabka Kilińskiego BN 1241 MAŁOPOLSKIE Ropa Ropa BN 579 MAŁOPOLSKIE Skawina Konopnickiej MAŁOPOLSKIE Skomielna Biała MAŁOPOLSKIE Sucha Beskidzka Wadowicka MAŁOPOLSKIE Sufczyn Sufczyn MAŁOPOLSKIE Szaflary MAŁOPOLSKIE Tarnów Krakowska MAŁOPOLSKIE Tarnów Mościckiego MAŁOPOLSKIE Tarnów Tuchowska MAŁOPOLSKIE Tarnów Spokojna Małopolskie Tarnów Lwowska 63A 531 MAŁOPOLSKIE Trzebinia Długa MAŁOPOLSKIE Tymowa Tymowa 17

18 7005 MAŁOPOLSKIE Wadowice Batorego 7336 MAŁOPOLSKIE Wadowice Wenecja MAŁOPOLSKIE Wieliczka Krakowska MAŁOPOLSKIE Wieliczka Dobczycka MAŁOPOLSKIE Wierzchosławice Wierzchosławice MAŁOPOLSKIE Wolbrom Szosa Olkuska MAŁOPOLSKIE Wygiełzów Wygiełzów MAŁOPOLSKIE Zabrzeż Zabrzeż BN 1317 MAŁOPOLSKIE Zakopane Na Ustupie BN 7206 MAŁOPOLSKIE Zator Wadowicka 61a 1408 MAZOWIECKIE Aleksandrówka MAZOWIECKIE Baniocha Solec MAZOWIECKIE Białobrzegi Krakowska MAZOWIECKIE Bielsk Płocka MAZOWIECKIE Błonie Sochaczewska 7002 MAZOWIECKIE Błonie Poniatowskiego MAZOWIECKIE Bodzanów Chodkowo-Działki b/n 4357 MAZOWIECKIE Bodzanów Nowy Reczyn MAZOWIECKIE Brok Jana Pawła II MAZOWIECKIE Chociszewo gm.czerwińsk 41B 761 MAZOWIECKIE Chorzele Grunwaldzka MAZOWIECKIE Ciechanów Sońska MAZOWIECKIE Ciechanów Płocka MAZOWIECKIE Ćwiklinek Płońska MAZOWIECKIE Dobre Gen. Jana Skrzyneckiego 4035 MAZOWIECKIE Dreglin MAZOWIECKIE Garwolin Kościuszki MAZOWIECKIE Gąbin Składkowskiego 4033 MAZOWIECKIE Gostynin Płocka MAZOWIECKIE Góra Kalwaria Grójecka 1 MAZOWIECKIE Grodzisk Mazowiecki Żyrardowska MAZOWIECKIE Grójec Mszczonowska MAZOWIECKIE Guzów Guzów-Wieś 7357 MAZOWIECKIE Huta Podgórna Popowo A 7046 MAZOWIECKIE Ilinko Ilinko 208 MAZOWIECKIE Iłża Dr. Anki bn 705 MAZOWIECKIE Jabłonna zegrzyńska MAZOWIECKIE Jakubów Nowy Jędrzejów MAZOWIECKIE Janki Al. Krakowska brak numeru 7131 MAZOWIECKIE Jawczyce Poznańska MAZOWIECKIE Jedlińsk Jedlanka 4327 MAZOWIECKIE Józefów Piłsudskiego 7117 MAZOWIECKIE Józefów Nadwiślańska 563 MAZOWIECKIE Kadzidło Warszawska 995 MAZOWIECKIE Kałuszyn Warszawska MAZOWIECKIE Karczew Piotrowice 7194 MAZOWIECKIE Kobylniki gm.wyszogród 29a 242 MAZOWIECKIE Kolonia Opacz Spisaka 1A 796 MAZOWIECKIE Kołbiel go Maja MAZOWIECKIE Komorowo Mazowiecka MAZOWIECKIE Konstancin-Jeziorna Warszawska MAZOWIECKIE Legionowo Sobieskiego MAZOWIECKIE Legionowo Warszawska MAZOWIECKIE Łochów Węgrowska MAZOWIECKIE Łosice Siedlecka MAZOWIECKIE Magnuszew I Armii Wojska Polskiego MAZOWIECKIE Maków Mazowiecki Warszawska 7362 MAZOWIECKIE Maliszew Sosnowa 7116 MAZOWIECKIE Marki Fabryczna 2 18

19 7127 MAZOWIECKIE Marki Piłsudskiego 123B 7152 MAZOWIECKIE Marki Majora Bila MAZOWIECKIE Milanówek Królewska MAZOWIECKIE Mińsk Mazowiecki Warszawska MAZOWIECKIE Mława Płocka 18/ MAZOWIECKIE Mława Grzebskiego MAZOWIECKIE Mszczonów go Maja MAZOWIECKIE Nieporęt Zegrzyńska/Jana Kazimierza MAZOWIECKIE Nieporęt Wojska Polskiego MAZOWIECKIE Nowy Dwór Wólka Górska MAZOWIECKIE Nowy Dwór Mazowiecki Gen. Thommee 1539 MAZOWIECKIE Ostrołęka Al.I Armii Wojska Polskiego MAZOWIECKIE Ostrów Mazowiecka Warszawska MAZOWIECKIE Ostrów Mazowiecka Lubiejewska MAZOWIECKIE Ostrów Mazowiecka Lubiejewska MAZOWIECKIE Otwock Kołłątaja MAZOWIECKIE Paprotnia Sochaczewska 48A 19 MAZOWIECKIE Piaseczno Mleczarska MAZOWIECKIE Pionki Al. Jana Pawła II MAZOWIECKIE Płock Piłsudskiego MAZOWIECKIE Płock Wyszogrodzka MAZOWIECKIE Płock Łukasiewicza MAZOWIECKIE Płock Kolejowa MAZOWIECKIE Płock Wyszogrodzka MAZOWIECKIE Płock Chemików MAZOWIECKIE Płock Bielska MAZOWIECKIE Płock Dobrzyńska MAZOWIECKIE Płock Targowa MAZOWIECKIE Płońsk Warszawska 78A 7090 MAZOWIECKIE Płońsk Północna MAZOWIECKIE Prosienica Prosienica 674 MAZOWIECKIE Pruszków Piastowska MAZOWIECKIE Pruszków Boh. Warszawy MAZOWIECKIE Przasnysz Sierakowo MAZOWIECKIE Przeszkoda MAZOWIECKIE Pułtusk Warszawska MAZOWIECKIE Raciąż Płocka 15 MAZOWIECKIE Radom Struga MAZOWIECKIE Radom Żółkiewskiego MAZOWIECKIE Radom Kielecka 22/24a 1165 MAZOWIECKIE Radom Słowackiego MAZOWIECKIE Radom Warszawska MAZOWIECKIE Radom Grzecznarowskiego MAZOWIECKIE Radom Maratońska MAZOWIECKIE Radom Roku MAZOWIECKIE Ruszki Janów - Ruszki MAZOWIECKIE Rzewnie Łaś 60A 1507 MAZOWIECKIE Sarnaki Kolejowa MAZOWIECKIE Siedlce Brzeska MAZOWIECKIE Siedlce Brzeska MAZOWIECKIE Sierakowo gm.raciąż 4244 MAZOWIECKIE Sierpc Reymonta MAZOWIECKIE Sierpc Płocka 48A 58 MAZOWIECKIE Sochaczew Warszawska MAZOWIECKIE Sochocin Ciechanowska 4243 MAZOWIECKIE Sokołów Podlaski Węgrowska MAZOWIECKIE Stare Budy Żyrardowska MAZOWIECKIE Stare Iganie Topolowa MAZOWIECKIE Strzegowo-Wieś Al. Wyzwolenia 1b 19

20 758 MAZOWIECKIE Szydłowiec Kościuszki bn 701 MAZOWIECKIE Tarczyn Al. Krakowska MAZOWIECKIE Tarczyn Al. Krakowska 7425 MAZOWIECKIE Trojanów Mroków MAZOWIECKIE Turzyn Białostocka 196F 160 MAZOWIECKIE Warka Obwodowa MAZOWIECKIE Warszawa Sanguszki MAZOWIECKIE Warszawa Surowieckiego 202 MAZOWIECKIE Warszawa Migdałowa (r.rosoła) MAZOWIECKIE Warszawa Radzymińska/Bystra 260 MAZOWIECKIE Warszawa Wyścigowa MAZOWIECKIE Warszawa Puławska MAZOWIECKIE Warszawa Polna MAZOWIECKIE Warszawa Ostrobramska 349 MAZOWIECKIE Warszawa go Listopada 42A 482 MAZOWIECKIE Warszawa Wawelska 3B 484 MAZOWIECKIE Warszawa Nasielska MAZOWIECKIE Warszawa Limanowskiego 556 MAZOWIECKIE Warszawa Spokojna MAZOWIECKIE Warszawa Srebrna MAZOWIECKIE Warszawa Jagiellońska MAZOWIECKIE Warszawa Czerniakowska brak numeru 565 MAZOWIECKIE Warszawa Wioślarska brak numeru 568 MAZOWIECKIE Warszawa Grzybowska MAZOWIECKIE Warszawa Al. Prymasa 1000-lecia MAZOWIECKIE Warszawa Powązkowska MAZOWIECKIE Warszawa Powsińska MAZOWIECKIE Warszawa Połczyńska MAZOWIECKIE Warszawa Patriotów MAZOWIECKIE Warszawa Daleka MAZOWIECKIE Warszawa Chodakowska MAZOWIECKIE Warszawa Marymoncka MAZOWIECKIE Warszawa Wersalska MAZOWIECKIE Warszawa Al. Solidarności MAZOWIECKIE Warszawa Obozowa MAZOWIECKIE Warszawa Syrokomli MAZOWIECKIE Warszawa Postępu MAZOWIECKIE Warszawa Heroldów 1339 MAZOWIECKIE Warszawa Wołoska MAZOWIECKIE Warszawa Al. Niepodległości MAZOWIECKIE Warszawa Środziemnomorska MAZOWIECKIE Warszawa Lazurowa MAZOWIECKIE Warszawa Trakt Brzeski 104/ MAZOWIECKIE Warszawa Prądzyńskiego MAZOWIECKIE Warszawa Traktorzystów 4066 MAZOWIECKIE Warszawa Hynka MAZOWIECKIE Warszawa Al. Krakowska MAZOWIECKIE Warszawa Trakt Brzeski MAZOWIECKIE Warszawa Filomatów/Ostrobramska MAZOWIECKIE Warszawa Conrada MAZOWIECKIE Warszawa Wydawnicza MAZOWIECKIE Warszawa Jamesa Gordona Bennetta 2A 7273 MAZOWIECKIE Warszawa Chełmżyńska MAZOWIECKIE Warszawa Łopuszańska MAZOWIECKIE Warszawa-Ursus Orląt Lwowskich MAZOWIECKIE Węgrów Kościuszki MAZOWIECKIE Wilga Celejów MAZOWIECKIE Wola Ducka C 4330 MAZOWIECKIE Wola Ducka a 20

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

Podział administracyjny Polski 2015

Podział administracyjny Polski 2015 Podział administracyjny Polski 2015 W dniu 1 stycznia 1999 roku wprowadzono w Polsce nowy podział administracyjny. Obowiązujący od 1975 roku dwustopniowy podział administracyjny zastąpiono podziałem trójstopniowym,

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic Surveys and Labour Market Department Kierujący Supervisor Lucyna Nowak zastępca

Bardziej szczegółowo

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 10 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja Wykaz identyfikatorów

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING

Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING Regulamin konkursu SMS 18 URODZINY EKO HOLDING 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU

POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH W 2010 ROKU ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU KRAJ Lekkie sam. Sam. WOJEWÓDZTWO: PODLASKIE; NUMER WOJEWÓDZTWA: 20 20001 640 0,0 6,1 6,1 SIEMIATYCZE-OLCHOWICZE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY

INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY INFORMACJA O UDOGODNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNO- SPRAWNYCH W SIECI SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA PLAY Niniejszy materiał zawiera informacje o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, oferowanych w sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA

DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA P O L S K A A K A D E M I A N A U K I N S T Y T U T G E O G R A F I I DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA ZESZYT 5 ROZWÓJ SIECI KOLEJOWEJ POLSKI TEOFIL LIJEWSKI W A R S Z A W A 19 5 9 WYKAZ ZESZYTÓW DOKUMENTACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Wzmocnij swój klub z ENEA 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji Wzmocnij swój klub z Enea, zwanej dalej Promocja jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1,

Bardziej szczegółowo

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r.

(zatwierdzam) Warszawa, 3 lipca 2013 r. Warszawa, 1 stycznia 2014 r. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa"

Grupa Banków biorących udział w promocji Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa Grupa Banków biorących udział w promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Załącznik do Regulaminu promocji "Zanosi się na udane zakupy z kartami Visa" Lp. Nazwa Banku Spółdzielczego Siedziba

Bardziej szczegółowo

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA

Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady składania i wypełniania informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 13 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo