WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY"

Transkrypt

1 JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW NASTĄPI W TERMINIE 2 MIESIĘCY, LICZĄC OD KOŃCA MIESIĄCA, W KTÓRYM PODATNIK OTRZYMAŁ TĘ ZAPŁATĘ. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH (SPECYFIKA TRANSAKCJI POTWIERDZONA WARUNKAMI DOSTAWY) TERMIN TEN MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 2 MIESIĄCE. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY POSIADAJĄCEGO WŁAŚCIWY I WAŻNY NUMER IDENTYFIKACYJNY DLA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH, NADANY PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE NABYWCY, ZAWIERAJĄCY DWULITEROWY KOD STOSOWANY DLA PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ, 2. PODATNIK PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ ZA DANY OKRES ROZLICZENIOWY, POSIADA W SWOJEJ DOKUMENTACJI DOWODY, ŻE TOWARY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY ZOSTAŁY WYWIEZIONE Z TERYTORIUM KRAJU I DOSTARCZONE DO NABYWCY NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNEGO NIŻ TERYTORIUM POLSKI, 3. PODATNIK SKŁADAJĄC DEKLARACJĘ PODATKOWĄ, W KTÓREJ WYKAZUJE TĘ DOSTAWĘ TOWARÓW, JEST ZAREJESTROWANY JAKO PODATNIK VAT UE. 1

2 DOWODAMI PRZEMIESZCZENIA TOWARÓW SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 1.DOKUMENTY PRZEWOZOWE OTRZYMANE OD PRZEWOŹNIKA (SPEDYTORA), 2.SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH SZTUK ŁADUNKU, 3.POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA TOWARÓW PRZEZ NABYWCĘ, 4.KORESPONDENCJA HANDLOWA Z NABYWCĄ, W TYM JEGO ZAMÓWIENIE, 5.DOKUMENTY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA LUB KOSZTÓW FRACHTU, 6.DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAPŁATĘ ZA TOWAR. JEŻELI PODATNIK NIE MOŻE WYKAZAĆ PRZEMIESZCZENIA TOWARÓW W MOMENCIE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ TO NIE WYKAZUJE W NIEJ TEJ DOSTAWY. WYKAŻE JĄ W OKRSIE NASTEPNYM PRZY CZYM JEŚLI WCIĄŻ NIE POSIADA DOKUMENTACJI POTWIERDZAJĄCEJ WYWÓZ TOWARÓW TO MUSI ZASTOSOWAĆ STAWKĘ VAT KRAJOWĄ. PÓŹNIEJSZE OTRZYMANIE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYWÓZ TOWARÓW UPOWAŻNIA PODATNIKA DO WYKAZANIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW ZE STAWKĄ 0% ZA OKRES ROZLICZENIOWY, W KTÓRYM DOSTAWA TA MIAŁA MIEJSCE I DOKONANIA KOREKTY PODATKU USTALONEGO ZE STAWKĄ KRAJOWĄ. 2

3 STAWKA 0% STOSOWANA JEST RÓWNIEŻ: 1. DO TOWARÓW I USŁUG WYMIENONYCH W ART.83 USTAWY O VAT, (MIĘDZY INNYMI: DOSTAWY STATKÓW, SAMOLOTÓW, USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MORSKĄ, Z EKSPORTEM, TRANSPORTEM I PRZEWOZAMI MIĘDZYNARODOWYMI, USZLACHETNIANIEM ZAGRANICZNYCH TOWARÓW OBCYCH ITD), 2. PRZY DOSTAWIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, 3. DLA DOSTAWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ TOWARÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ZWRÓCONO KUPUJĄCEMU VAT (TAXFREE), 4. W PRZYPADKU DOSTAWY TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ OKREŚLONYCH INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ, ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH, SIŁ ZBROJNYCH NATO, MISJI DYPLOMATYCZNYCH I URZĘDÓW KONSULARNYCH, 5. DO TOWARÓW I USŁUG WYMIENIONYCH W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM STAWEK VAT. OBNIŻONĄ DO 5% STAWKĘ VAT STOSUJE SIĘ DO TOWARÓW OPISANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 10 DO USTAWY O VAT ORAZ W 4 ROZPORZĄDZENIA WS. STAWEK M.IN.: * ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE, * ZWIERZĘTA ŻYWE, * RYBY, * MIĘSO, * OLEJE, * PRZYPRAWY, * WYROBY MLECZARSKIE, * OWOCE, * SOKI Z OWOCÓW I WARZYW, * PIECZYWO, * MAKARONY, * GOTOWE POSIŁKI I DANIA, * KSIĄŻKI DRUKOWANE OZNACZONE SYMBOLAMI ISBN, * KSIĄŻKI WYDAWANE NA DYSKACH, TAŚMACH I INNYCH NOŚNIKACH OZNACZONE SYMBOLAMI ISBN, * MAPY - WYTWARZANE METODAMI POLIGRAFICZNYMI, * CZASOPISMA SPECJALISTYCZNE, * NUTY W FORMIE DRUKOWANEJ, PRZY CZYM WIĘKSZOŚĆ POZYCJI Z WYŁĄCZENIAMI. 3

4 ABY WŁAŚCIWIE ODCZYTAĆ ZAKRES PRZEDMIOTÓW OPISANY W ZAŁĄCZNIKU NALEŻY ZAŁACZNIK PORÓWNAĆ Z KLASYFIKACJĄ PKWIU ZAŁĄCZNIK USTAWY: Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem: 1) (uchylony) 2) słomy i plew zbóż (PKWiU ), 3) nasion bawełny (PKWiU ), 4) nasion buraków cukrowych (PKWiU ), 5) trzciny cukrowej (PKWiU ), 6) tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU ), 7) roślin włóknistych (PKWiU ), 8) pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19) ex OZNACZA, IŻ ZAKRES PRZEDMIOTOWY NIE ODNOSI SIĘ DO CAŁEJ GRUPY PKWIU ALE JEST OGRANICZONY KLASYFIKACJA PKWIU Symbol PKWiU Nazwa grupowania PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01.1 ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE Pszenica ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Pszenica durum Pozostała pszenica Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej Jęczmień, żyto i owies Jęczmień Żyto Owies Sorgo, proso i pozostałe zboża Sorgo Proso Pozostałe zboża Słoma i plewy zbóż Słoma i plewy zbóż Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone NA PODSTAWIE ART. 41 UST. 2 USTAWY O VAT W ZWIĄZKU Z ART. 146A PKT 2 USTAWY O VAT, STAWKĘ 8% STOSUJE SIĘ DO TOWARÓW I USŁUG WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 3, ART. 41 UST. 12, W ART. 120 UST. 2 I 3 ORAZ W 3 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE STAWEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM. SĄ TO M.IN.: * OWOCE CYTRUSOWE I TROPIKALNE * PRZYPRAWY, * NAWOZY ROLNICZE, PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE, * LÓD, * WODA W POSTACI NATURALNEJ * GAZETY I CZASOPISMA DRUKOWANE OZNACZONE SYMBOLAMI ISSN, WYTWARZANE METODAMI POLIGRAFICZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM: WYDAWNICTW, W KTÓRYCH NIE MNIEJ NIŻ 67% POWIERZCHNI JEST PRZEZNACZONE NA NIEODPŁATNE LUB ODPŁATNE OGŁOSZENIA HANDLOWE, REKLAMY LUB TEKSTY REKLAMOWE * TOWARY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA * PRODUKTY LECZNICZE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA TERYTORIUM KRAJU, * WÓZKI INWALIDZKIE, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI I AKCESORIÓW * FOTELIKI DO PRZEWOZU DZIECI W SAMOCHODACH * TOWARY PRZEZNACZONE NA CELE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 4

5 * USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, * USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM, * USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM I ODPROWADZANIEM WODY ZA POŚREDNICTWEM SIECI WODOCIĄGOWYCH, * USŁUGI ZWIĄZANE ZE ŚMIECIAMI I ODPADAMI, * PASAŻERSKI TRANSPORT KOLEJOWY, LĄDOWY, POWIETRZNY I WODNY, * USŁUGI TAKSÓWEK OSOBOWYCH, * USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM, * USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH, * USŁUGI POGRZEBOWE, * USŁUGI TWÓRCÓW I ARTYSTÓW WYKONAWCÓW, * USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE, * USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, * USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY W ZAKRESIE WSTĘPU, - WIĘKSZOŚĆ POZYCJI Z WYŁĄCZENIAMI. STAWKĘ 8% STOSUJE SIĘ DO DOSTAWY, BUDOWY, REMONTU, MODERNIZACJI, TERMOMODERNIZACJI LUB PRZEBUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ZALICZONYCH DO BUDOWNICTWA OBJĘTEGO SPOŁECZNYM PROGRAMEM MIESZKANIOWYM. PRZEZ BUDOWNICTWO OBJĘTE SPOŁECZNYM PROGRAMEM MIESZKANIOWYM ROZUMIE SIĘ OBIEKTY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO LUB ICH CZĘŚCI, Z WYŁĄCZENIEM LOKALI UŻYTKOWYCH, ORAZ LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH NIEMIESZKALNYCH Z WYŁĄCZENIEM: 1. BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, KTÓRYCH POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZEKRACZA 300 M2; 2. LOKALI MIESZKALNYCH, KTÓRYCH POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZEKRACZA 150 M2. W PRZYPADKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO O POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ POWYŻSZE LIMITY STAWKĘ PODATKU 8% STOSUJE SIĘ TYLKO DO CZĘŚCI PODSTAWY OPODATKOWANIA ODPOWIADAJĄCEJ UDZIAŁOWI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ KWALIFIKUJĄCEJ DO BUDOWNICTWA OBJĘTEGO SPOŁECZNYM PROGRAMEM MIESZKANIOWYM W CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ. 5

6 PODATNICY VAT SĄ OBOWIĄZANI PRZED DNIEM WYKONANIA PIERWSZEJ CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU VAT ZŁOŻYĆ NACZELNIKOWI URZĘDU SKARBOWEGO ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R. ZGŁOSZENIE SKŁADA SIĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI. JEŚLI CZYNNOŚCI OPODATKOWANE VAT WYKONYWANE SĄ NA TERENIE WCHODZĄCYM W ZAKRES DWÓCH LUB WIĘCEJ URZĘDÓW SKARBOWYCH, TO FORMULARZ VAT-R NALEŻY ZŁOŻYĆ DO URZĘDU WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) PODATNIKA. PODMIOTY ZWOLNIONE Z VAT MOGĄ ALE NIE MUSZĄ ZŁOŻYĆ ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE. ZGŁOSZENIE JEST OBCIĄŻONE OPŁATĄ SKARBOWĄ (OBECNIE 170 ZŁ). OBOWIĄZEK UISZCZENIA TEJ OPŁATY POWSTAJE Z CHWILĄ ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA. WPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO GMINY, NA TERENIE KTÓREGO MIEŚCI SIĘ SIEDZIBA URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA ZGŁOSZENIA. 6

7 W ZGŁOSZENIU PODATNIK POWINIEN POSŁUGIWAĆ SIĘ SWOIM NUMEREM IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ TZW. NIP. OZNACZA TO, IŻ WCZEŚNIEJ TAKI NUMER MUSI BYĆ MU PRZYZNANY W RAMACH CENTRALNEGO REJESTRU PODMIOTÓW - KRAJOWEJ EWIDENCJI PODATNIKÓW NA PODSTAWIE WNIOSKU PRZEDSIĘBIORCY. EWENTUALNA ODMOWA NADANIA NIP MA CHARAKTER DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ I MOŻE WYNIKAĆ JEDYNIE Z: 1.BRAKU MOŻLIWOŚCI POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI LUB ISTNIENIA PODMIOTU, 2.STWIERDZENIA, ŻE ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE NIE SPEŁNIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH DLA TEGO ZGŁOSZENIA, 3.GDY PODMIOTOWI ZOSTAŁ NADANY NIP, 4.WYSTĄPIENIA O NADANIE NIP PRZEZ PODATNIKÓW, KTÓRZY NIEPROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB NIEBĘDĄCYMI ZAREJESTROWANYMI PODATNIKAMI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. REJESTRACJA DLA CELÓW VAT ZOSTAJE POTWIERDZONA PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO NA DRUKU VAT-5. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO REJESTRUJE PODATNIKA JAKO: * PODATNIKA VAT CZYNNEGO, CZYLI TEGO, KTÓRY ZOBOWIĄZANY JEST DO ROZLICZANIA PODATKU VAT LUB * PODATNIKA VAT ZWOLNIONEGO, CZYLI TEGO, KTÓRY KORZYSTA ZE ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO LUB PRZEDMIOTOWEGO. FORMALNA REJESTRACJA NASTĘPUJE W MOMENCIE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA W URZĘDZIE SKARBOWYM A NIE WYDANIA CZY OTRZYMANIA POTWIERDZENIA NA DRUKU VAT-5. 7

8 PODATNIK VAT JEST ZOBOWIĄZANY ZGŁASZAĆ ORGANOWI EWIDENCYJNEMU ZMIANY STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO PRZEDSIĘBIORCY I WYKONYWANEJ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CIĄGU 7 DNI OD DNIA POWSTANIA TYCH ZMIAN. REJESTRACJA STANOWI JEDYNIE WYMÓG A JEJ BRAK NIE POZBAWIA PRAWA DO ODLICZENIA VAT ANI NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PODATKOWYCH. PODATNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAREJESTROWANIA SIĘ W INNYM KRAJU UNIJNYM DLA CELÓW ROZLICZENIA Z PODATKU Z ZAGRANICZNYM URZĘDEM SKARBOWYM GDY MIEJSCEM OPODATKOWANIA DOSTAW TOWARÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIEGO PODATNIKA JEST TEN KRAJ. PRZYKŁADOWO: 1.DOSTAWY TOWARÓW OSOBOM FIZYCZNYM MIESZKAJĄCYM W INNYM KRAJU CZŁONKOWSKIM REALIZOWANE W RAMACH SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ, PRZY PRZEKROCZONYM LIMICIE OBROTÓW ZWALNIAJĄCYCH TE OBROTY OD OPODATKOWANIA W KRAJU NABYWCY; 2.DOSTAWY WYROBÓW AKCYZOWYCH, PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU W KRAJU NABYWCY BEZ WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY; 3.DOSTAWY, KTÓRA JEST POCZYNIONA Z MONTAŻEM LUB INSTALACJĄ URZĄDZEŃ NA TERENIE KRAJU UNII EUROPEJSKIEJ. 8

9 PRZYKŁAD: SPÓŁKA PROWADZI PRZEDSIĘBIORSTWO ZAJMUJACE SIĘ PRZETWARZANIEM PUCHU GĘSIEGO I KACZEGO, KTÓRY PO ODPYLENIU, WYPRANIU I SORTOWANIU SPRZEDAWANY JEST PRODUCENTOM KURTEK I KOŁDER. DANE SPÓŁKI: FIRMA: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ADRES: HOPOWO, BORCZ 2/4 NIP: REGON: SPÓŁKA ZAMIERZA DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI OPODATKOWANYCH PODATKIEM VAT ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KARTUZACH 9

10 ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O POLSKA POMORSKIE KARTUZY SOMONINO 2/4 BORCZ HOPOWO ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x ZWOLNIENIE PODMIOTOWE ZWOLNIENIE DO LIMITU PODMIOTOWE CZYNNOŚCI DO ZŁ ZWOLNIENIA ZWIĄZANE Z LIMITU ZŁ PRZEDMIOTOWE DZIAŁALNOŚCIĄ ZWOLNIENIE CZYNNOŚCI WYKONYWANĄ ZWIĄZANE CZYNNOŚCI Z PODMIOTOWE DO DZIAŁALNOŚCIĄ ZWIĄZANE Z LIMITU PRZEZ ROLNIKA DZIAŁALNOŚCIĄ ZŁ RYCZAŁTOWEGO WYKONYWANĄ PRZEZ WYKONYWANĄ ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO PRZEZ ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO 10

11 ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R ZWOLNIENIE OBROTU ZŁOTEM INWESTYCYJNYM ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x DEKLARACJA DOTYCZY ZWIĄZANA MAŁYCH Z WEWNĄTRZWSPÓLNO PODATNIKÓW DOTYCZY ROZLICZJACYCH POZOSTAŁYCH DEKLARACJA TOWYM NABYCIEM SIĘ 01 PODATNIKÓW 2014 KWARTALNIE ZWIĄZANA Z TOWARÓW SKŁADANA ROZLICZJACYCH METODĄ RYCZAŁTOWO PRZEZ PODATNIKÓW, KASOWĄ SIĘ OPODATKOWANYMI KTÓRZY KWARTALNIE NIE MAJĄ USŁUGAMI OBOWIĄZKU TAKSÓWKOWYMI ZŁOŻENIA DEKLARACJI VAT-7 I VAT-7K 11

12 ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x PODPISUJĄC SIĘ W IMIENIU PODATNIKA VAT NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WŁAŚCIWĄ REPREZENTACJĘ. OSOBY PRAWNE MOGĄ BYĆ REPREZENTOWANE WPROST PRZEZ SWOJE ORGANY WYKONANWCZE (ZARZĄDZAJĄCE) OKREŚLONE W REJESTRZE SĄDOWYM. NADANIE PEŁNOMOCNICTW (W TYM PROKURY) WYMAGA OPŁATY SKARBOWEJ. 12

13 ZASADA NEUTRALNOŚCI VAT DLA PODATNIKA WYRAŻA SIĘ TYM, ŻE PODATNIK NIE PONOSI EKONOMICZNEGO CIĘŻARU TEGO PODATKU. OZNACZA TO, ŻE VAT NIE POWINIEN OBCIĄŻAĆ PODATNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W OBROCIE TOWARAMI I USŁUGAMI, KTÓRZY NIE SĄ ICH OSTATECZNYMI ODBIORCAMI, GDYŻ CIĘŻAREM TEGO PODATKU POWINIEN BYĆ OBCIĄŻONY OSTATECZNY KONSUMENT. REALIZACJA ZASADY NEUTRALNOŚCI NASTĘPUJE POPRZEZ KORZYSTANIE PRZEZ PODATNIKÓW VAT Z MOŻLIWOŚCI POTRĄCENIA (ODLICZENIA) PODATKU PŁACONEGO PRZY NABYCIACH TOWARÓW I USŁUG Z PODATKIEM POWSTAŁYM PRZY CZYNNOŚCIACH OPODATKOWYCH (GŁÓWNIE SPRZEDAŻY). PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT MA NA CELU UWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCY OD OBCIĄŻEŃ Z TYTUŁU PODATKU VAT PRZYPADAJĄCEGO DO ZAPŁATY LUB ZAPŁACONEGO W TRAKCIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. SYSTEM PODATKU VAT GWARANTUJE W TEN SPOSÓB, IŻ WSZELKA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, NIEZALEŻNIE OD JEJ CELU LUB REZULTATU, JEST OPODATKOWANA W SPOSÓB NEUTRALNY POD WARUNKIEM, ŻE DZIAŁALNOŚĆ TA PODLEGA TEMU PODATKOWI. CO DO ZASADY, ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO PRZYSŁUGUJE PODATNIKOWI JEDYNIE W SYTUACJACH, GDY ZWIĄZEK POMIĘDZY PODATKIEM NALICZONYM PRZY NABYCIU TOWARÓW I USŁUG A PODATKIEM NALEŻNYM Z TYTUŁU JEGO DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ, MA CHARAKTER BEZPOŚREDNI ORAZ BEZSPORNY. 13

14 PODATNIKOWI VAT PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA KWOTY PODATKU NALEŻNEGO O KWOTĘ PODATKU NALICZONEGO W ZAKRESIE, W JAKIM TOWARY I USŁUGI SĄ WYKORZYSTYWANE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OPODATKOWANYCH. PODATNIK MOŻE ZMNIEJSZYĆ PODATEK NALEŻNY O KWOTĘ PODATKU NALICZONEGO, ZWIĄZANEGO ZE SPRZEDAŻĄ OPODATKOWANĄ ORAZ Z INNYMI CZYNNOŚCIAMI, KTÓRE WPRAWDZIE NIE GENERUJĄ PODATKU NALEŻNEGO, ALE UPRAWNIAJĄ DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO. 14

15 PODATNIK NIE MUSI WYKAZYWAĆ BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU DANEGO ZAKUPU TOWARU LUB USŁUGI Z KONKRETNĄ TRANSAKCJĄ OPODATKOWANĄ, JEŻELI NIEWĄTPLIWYM JEST, ŻE ZAKUP TEN JEST ZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPODATKOWANĄ. NA PRAWO OBNIŻENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY PRZY ZAKUPIE TOWARU (USŁUGI) NIE WPŁYWAJĄ CZYNNOŚCI NIEOPODATKOWANE, REALIZOWANE PRZEZ PODATNIKA PO NABYCIU TOWARU (USŁUGI) W RAMACH JEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, JEŻELI ZMIERZAJĄ ONE DO WYKORZYSTANIA PRZEZ PODATNIKA TEGO TOWARU (USŁUGI) W JEGO DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ. PODATNIK NIE TRACI PRAWA DO ODLICZENIA, GDY NABYTY TOWAR: 1. PRZYJMIE DO MAGAZYNU (CZYNNOŚĆ NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU VAT) NASTĘPNIE 2. PRZEKAŻE GO DO SWOJEGO ODDZIAŁU PRODUKCYJNEGO (CZYNNOŚĆ NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU VAT) NASTĘPNIE 3. ZUŻYJE GO W PROCESIE PRODUKCYJNYM (CZYNNOŚĆ NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU VAT) DO WYTWORZENIA PRODUKTU JEŚLI TYLKO PRODUKT ZOSTANIE OSTATECZNIE ZBYTY W WYNIKU OPERACJI OPODATKOWANEJ. SPRZEDAŻ KRAJOWA, EXPORT, WDT, DAROWIZNA OPODATKOWANA ITD 15

16 PRZYKŁAD: PRZEDSIĘBIORSTWO KUPIŁO OD ZAKŁADU DROBIARSKIEGO KG SUROWCA (PIERZE POUBOJOWE GĘSIE) ZA 50 ZŁ/KG NETTO PLUS PODATEK VAT 23%. FAKTURĘ VAT OTRZYMANO, SUROWIEC PRZYJĘTO DO MAGAZYNU. NASTĘPNIE SUROWIEC ZOSTAŁ WSTĘPNIE PRZETWORZONY (WYPRANY) A POTEM PRZETRANSPORTOWANY DO ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA W CELU DALSZEGO PRZEROBU (ODPYLANIE I SORTOWANIE). W WYNIKU PRZEROBU POWSTAŁ PRODUKT PUCH W ILOŚCI 500 KG. ODPADY PRODUKCYJNE ZOSTAŁY ZUTYLIZOWANE. PRODUKT ZOSTAŁ SPRZEDANY KONTRAHENTOWI NIEMIECKIEMU ZA 100 EUR/KG. PRZEDSIĘBIORSTWU PRZYSŁUGUJE POTRĄCENIE ZAPŁACONEGO PODATKU VAT ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM SUROWCA W KWOCIE ZŁ. JEŚLI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM PRZEDSIĘBIORSTWO NIE SPRZEDAWAŁO ODBIORCOM KRAJOWYM, TO TEN VAT MOŻE BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWU ZWRÓCONY PRZEZ URZĄD SKARBOWY. ANALOGICZNIE, PODATNIK REALIZUJĄCY SPRZEDAŻ OPODATKOWANĄ NIE TRACI PRAWA DO OBNIŻENIA PODATKU NALICZONEGO PRZY NABYCIU TOWARÓW (USŁUG), KTÓRE: 1. PRZEKAZYWANE SĄ PRACOWNIKOM ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI (NP. OBUWIE OCHRONNE, ODZIEŻ OCHRONNA, NAPOJE PROFILAKTYCZNE, ITP.), 2. ZUŻYWANE SĄ W RAMACH POZAPRODUKCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, 3. W INNY SPOSÓB SĄ ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOSCIĄ GOSPODARCZĄ PODATNIKA. ZAKRES KOSZTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ODLICZENIA VAT NIE POKRYWA SIĘ Z KOSZTAMI UWZGLĘDNIANYMI W KALKULACJI PODATKU DOCHODOWEGO 16

17 BYWA, ŻE PODATNIK PROWADZI JEDNOCZEŚNIE SPRZEDAŻ OPODATKOWANĄ VAT, DAJĄCĄ MU PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO ORAZ SPRZEDAŻ ZWOLNIONĄ OD TEGO PODATKU, KTÓRA TAKIEGO PRAWA PODATNIKOWI NIE DAJE. W TAKIM PRZYPADKU PODATNIK PROWADZĄC EWIDENCJĘ POWINIEN PRZYPISYWAĆ KONKRETNE WYDATKI DO OKREŚLONYCH RODZAJÓW SPRZEDAŻY, Z KTÓRYMI WYDATKI TE SĄ ZWIĄZANE. U PODATNIKA WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE OPODATKOWANE WIĘKSZOŚĆ ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Z VATEM MOŻNA ZALICZYĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW A VAT ODLICZYĆ ALE: 1. SĄ ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG Z VATEM, KTÓREGO NIE MOŻNA ODLICZYĆ CHOĆ SAM ZAKUP ZALICZA SIĘ DO K.U.P. 2. SĄ ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG Z VATEM WYŁACZONE Z K.U.P. ALE Z PRAWEM ODLICZENIA VAT. 17

18 PODATNIK MUSI WYODRĘBNIĆ PODATEK NALICZONY PŁACONY PRZY ZAKUPACH: 1.ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI, W STOSUNKU DO KTÓRYCH PODATNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA KWOTY PODATKU NALEŻNEGO (CZYNNOŚCI UPRAWNIAJĄCE), 2.ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI, W STOSUNKU DO KTÓRYCH PODATNIKOWI NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA KWOTY PODATKU NALEŻNEGO (CZYNNOŚCI NIEUPRAWNIAJĄCE), 3.ZWIĄZANYCH Z OBYDWOMA RODZAJAMI CZYNNOŚCI. PODSTAWĄ ODLICZENIA SĄ DOKUMENTY KSIĘGOWE, POTWIERDZAJĄCE WYKONANIE OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI: 1.FAKTURY VAT Z TYTUŁU NABYCIA TOWARÓW I USŁUG ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH DOKONANIE PRZEDPŁATY (ZALICZKI, ZADATKU, RATY), JEŻELI WIĄZAŁY SIĘ ONE Z POWSTANIEM OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ OD KOMITENTA Z TYTUŁU DOSTAWY TOWARÓW BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY KOMISU, 2.FAKTURY KORYGUJĄCE, 3.DUPLIKATY FAKTUR, 4.FAKTURA VAT SAMOFAKTUROWANIE POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA FAKTURY PRZEZ SPRZEDAWCĘ (FAKTURA WYSTAWIANA PRZEZ NABYWCĘ ZGODNIE Z POLECENIEM SPRZEDAWCY), 5.FAKTURY VAT-METODA KASOWA (WYSTAWIANE PRZEZ TZW. MAŁEGO PODATNIKA ROZLICZAJĄCEGO SIĘ KASOWO) POD WARUNKIEM ICH OPŁACENIA, ODLICZENIE PRZYSŁUGUJE W CZĘŚCI, W KTÓREJ FAKTURA ZOSTAŁA OPŁACONA, 18

19 PODSTAWĄ ODLICZENIA SĄ DOKUMENTY KSIĘGOWE, POTWIERDZAJĄCE WYKONANIE OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI: 6.PARAGON W PRZYPADKU GDY SPEŁNIA ON WARUNKI UZNAWANIA GO ZA FAKTURĘ VAT UPROSZCZONĄ LUB DOKUMNTUJE SZCZEGÓLNE NABYCIA (AUTOSTRADA, BILET KOLEJOWY, 7.PARAGON OD PRZEJAZDÓW AUTOSTRADĄ, 8.DOKUMENTY CELNE I DEKLARACJE IMPORTOWE, Z KTÓRYCH WYNIKA SAMONALICZENIE PODATKU VAT, 9.FAKTURY VAT RR (VAT ODLICZA WYSTAWIAJĄCY A NIE ROLNIK RYCZAŁTOWY), 10.DECYZJE ORGANÓW CELNYCH, ZARÓWNO W PROCEDURACH UPROSZCZONYCH, JAK I DECYZJE UZUPEŁNIAJĄCE NALICZENIE VAT ZE ZGŁOSZEŃ CELNYCH. NIE POZWALAJĄ NA ODLICZANIE VAT: 1.FAKTURA VAT MARŻA, 2.FAKTURA VAT PROFORMA, 3.FAKTURA VAT DOTYCZĄCĄ TRANSAKCJI, KTÓRA W RZECZYWISTOŚCI NIE WYSTĄPIŁA, 4.FAKTURĘ VAT NA KWOTĘ NIEZGODNĄ ZE STANEM RZECZYWISTYM, 5.GDY WYSTAWIONO WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ FAKTURĘ DOTYCZĄCĄ TEJ SAMEJ TRANSAKCJI, 6.FAKTURY VAT JEST WYSTAWIONA PRZEZ PODMIOT NIEISTNIEJĄCY, 7.DOKUMENTY Z KTÓRYCH NIE WYNIKA PRAWO DO PODATKU VAT NP. RACHUNKI, DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAPŁATĘ, PARAGONY (Z WYJĄTKAMI), DOKUMENTY MAGAZYNOWE. 19

20 PRZYPADKI, W KTÓRYCH NIE MOŻNA ODLICZAĆ PODATKU VAT: 1.VAT Z TYTUŁU USŁUG NOCLEGOWYCH I GASTRONOMICZNYCH, Z WYJĄTKIEM NABYCIA GOTOWYCH POSIŁKÓW PRZEZNACZONYCH DLA PASAŻERÓW PRZEZ PODATNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PRZEWOZU OSÓB, 2.PODATEK VAT OD BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ GAZU NABYWANEGO DO POJAZDÓW. VAT ZWIĄZANY Z NABYCIEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 TON PODLEGA ODLICZENIU: W PEŁNI U PODATNIKÓW WYKORZYSTUJĄCYCH SAMOCHÓD WYŁĄCZNIE DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W 50% W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH. POJAZDY SAMOCHODOWE SĄ WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATNIKA, JEŻELI Z OKOLICZNOŚCI WYKORZYSTYWANIA TYCH POJAZDÓW PRZEZ PODATNIKA, POTWIERDZONE OBOWIĄZKOWĄ, PROWADZONĄ DLA TYCH POJAZDÓW EWIDENCJĄ ICH PRZEBIEGU, WYKLUCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ ICH UŻYCIA DO CELÓW NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. 20

21 W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYODRĘBNIENIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI KWOT PODATKU NALICZONEGO ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI UPRAWNIAJĄCYMI PODATNIK MOŻE ZMNIEJSZYĆ KWOTĘ PODATKU NALEŻNEGO TYLKO O TAKĄ CZĘŚĆ KWOTY PODATKU NALICZONEGO, KTÓRĄ MOŻNA PROPORCJONALNIE PRZYPISAĆ TYM CZYNNOŚCIOM. PROPORCJA= ROCZNY OBRÓT Z TYTUŁU CZYNNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH ROCZNY OBRÓT Z TYTUŁU CZYNNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH I NIEUPRAWNIAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PROPORCJONALNYM ODLICZANIEM PODATKU NALICZONEGO, NA PODATNIKA NAŁOŻONE ZOSTAŁY OBOWIĄZKI DOKONANIA: 1. WSTĘPNEGO OKREŚLENIA PROPORCJI NA DANY ROK PODATKOWY; 2. KOREKTY ROZLICZENIA PO ZAKOŃCZENIU ROKU; 3. SZCZEGÓLNEJ KOREKTY PODATKU NALICZONEGO ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. 21

22 W PRZYPADKU ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ZŁ KOREKTY DOKONUJE SIĘ JEDNORAZOWO NA ZASADACH ANALOGICZNYCH DLA POZOSTAŁYCH ZAKUPÓW. KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH) O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ ZŁ DOKONYWANA JEST PRZEZ: 5 LAT - DLA ŚRODKÓW TRWAŁYCH INNYCH NIŻ NIERUCHOMOŚCI I PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW A ROCZNA KOREKTA DOTYCZY JEDNEJ PIĄTEJ KWOTY PODATKU NALICZONEGO PRZY ICH NABYCIU LUB WYTWORZENIU, 10 LAT - DLA NIERUCHOMOŚCI I PRAW WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW A ROCZNA KOREKTA DOTYCZY JEDNEJ DZIESIĄTEJ KWOTY PODATKU NALICZONEGO PRZY ICH NABYCIU LUB WYTWORZENIU. KOREKTY DOKONYWANE SĄ W DEKLARACJI PODATKOWEJ SKŁADANEJ ZA PIERWSZY OKRES ROZLICZENIOWY ROKU NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU PODATKOWYM, ZA KTÓRY DOKONUJE SIĘ KOREKTY (ZA STYCZEŃ ROKU NASTĘPNEGO LUB ZA PIERWSZY KWARTAŁ). PRZYKŁAD: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAJMUJE SIĘ WYNAJMEM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH. W OPARCIU O DANE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. PODATNIK USTALIŁ UDZIAŁ (WSKAŹNIK) WARTOŚCI SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ DO WARTOŚCI OBROTU (SPRZEDAŻY) OGÓŁEM W WYSOKOŚCI 60%. W KAŻDEJ MIESIĘCZNEJ DEKLARACJI ROKU 2014, WSKAŹNIK 60% BYŁ PODSTAWĄ DO USTALENIA PODLEGAJĄCEJ ODLICZENIU KWOTY PODATKU NALICZONEGO ZWIĄZANEGO ZE SPRZEDAŻĄ OPODATKOWANĄ I NIEDAJĄCĄ PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU. WARTOŚĆ TEGO PODATKU ZA CAŁY 2014 R. WYNIOSŁA ZŁ. TYM SAMYM W TRAKCIE 2014 R. ODLICZYŁ PODATEK W KWOCIE ZŁ ( X 60%). PODATNIK JEST ZOBOWIĄZANY DOKONAĆ KOREKTY ROZLICZENIA PODATKU ODLICZONEGO W 2014 R. CO OZNACZA KONIECZNOŚĆ: 1. USTALENIA RZECZYWISTEGO UDZIAŁU WARTOŚCI 2 000=60%x100 SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ %x100 DO 000 WARTOŚCI SPRZEDAŻY OGÓŁEM WYNIÓSŁ ON 58%, 2. ZMNIEJSZENIA O ZŁ PODATKU ODLICZONEGO. 3. POMNIEJSZENIE PODATKU ODLICZONEGO POWINNO BYĆ DOKONANE W ROZLICZENIU ZA STYCZEŃ 2015 R. WSKAŹNIK 58% BĘDZIE STOSOWANY DO ROZLICZENIA VAT NALICZONEGO W 2015 R. 22

23 PRZYKŁAD: W KWIETNIU 2010 R. PODATNIK KUPIŁ ŚRODEK TRWAŁY ZA ZŁ (W TYM 22% VAT). WSKAŹNIK STOSOWANY W 2010 WYNOSIŁ 60% WIĘC PODATNIK ODLICZYŁ W KWIETNIU ZŁ (22 000X60%) PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO ROKU OD 2010 DO 2015, PODATNIK POWINIEN DOKONAĆ W PIERWSZYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM NASTĘPNEGO ROKU KOREKTY VAT NALICZONEGO DOTYCZĄCEGO JEDNEJ PIĄTEJ VAT WYNIKAJĄCEGO Z FAKTURY ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: 1/5x ZŁ = ZŁ. *2010: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 62%, KOREKTA DODATNIA W STYCZNIU 2011 O KWOTĘ 88 ZŁ: (62%-60%)x4 400 ZŁ *2011: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 58%, KOREKTA UJEMNA W STYCZNIU 2012 O KWOTĘ 88 ZŁ: (60%-58%)x4 400 ZŁ *2012: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 64%, KOREKTA DODATNIA W STYCZNIU 2013 O KWOTĘ 176 ZŁ: (64%-60%)x4.400 ZŁ *2013: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 55%, KOREKTA UJEMNA W STYCZNIU 2014 O KWOTĘ 220 ZŁ: (60%-55%)x4 400 ZŁ *2014: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 71%, KOREKTA DODATNIA W STYCZNIU 2015 O KWOTĘ 484 ZŁ: (71%-60%)x4 400 ZŁ PODATNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO OKRESOWEGO, MIESIĘCZNEGO LUB KWARTALNEGO ROZLICZENIA PODATKU VAT. ROZLICZENIE POLEGA NA WYPEŁNIENIU FORMULARZA W FORMIE OKREŚLONEJ PRZEZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I PRZEKAZANIA TEGO FORMULARZA DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO. FORMULARZ MOŻE BYĆ PRZEKAZANY OSOBIŚCIE, TRADYCYJNĄ POCZTĄ BĄDŹ PRZEZ ELEKTRONICZNY TRANSFER DANYCH ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ PROCEDURĄ. 23

24 OBECNIE STOSOWANE SĄ FORMULARZE: *VAT-7 MIESIĘCZNE ROZLICZENIE, *VAT-7K KWARTALNE ROZLICZENIE DLA MAŁYCH PODATNIKÓW, *VAT-7D KWARTALNE ROZLICZENIE DLA PODATNIKÓW INNYCH NIŻ MALI PODATNICY, *VAT-8 ROZLICZENIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW ORAZ IMPORTU USŁUG DLA PODATNIKÓW NIE SKŁADAJĄCYCH VAT-7, VAT-7K LUB VAT-7D, *VAT-9M ROZLICZENIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU USŁUG DLA PODATNIKÓW NIE SKŁADAJĄCYCH VAT-7, VAT-7K LUB VAT-7D, *VAT-10 ROZLICZENIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA PODATNIKÓW NIE SKŁADAJĄCYCH VAT-7, VAT-7K, VAT-7D LUB VAT-8 (NIE SĄ ZAREJESTROWANI JAKO PODATNICY VAT-UE), *VAT-11 ROZLICZENIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU DLA PODATNIKÓW NIE SKŁADAJĄCYCH VAT-7, VAT-7K LUB VAT-7D. *VAT-12 SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB I ŁADUNKÓW OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU. DEKLARACJE VAT-7, VAT-7K I VAT-7D SKŁADA SIĘ NAJPÓŹNIEJ 25 DNIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU, KTÓREGO DEKLARACJA DOTYCZY. JEŚLI TEN DZIEŃ PRZYPADA NA SOBOTĘ LUB DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY TO TERMIN PRZESUWA SIĘ DO NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO. PRZYKŁAD: PODATNIK JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ DEKLARACJĘ VAT-7 ZA MIESIĄC LISTOPAD 2014 NAJPÓŹNIEJ ( I TO BOŻE NARODZENIE, TO SOBOTA, TO NIEDZIELA). 24

25 W DEKLARACJI VAT-7 PODATNIK MA OBOWIĄZEK UJĄĆ CAŁOŚĆ PODATKU NALEŻNEGO OD CZYNNOŚCI, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZEK PODATKOWY PRZYPADŁ NA JAKIKOLWIEK DZIEŃ MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO. PODATNIK MA PRAWO DO POMNIEJSZENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY ZWIĄZANY Z NABYCIAMI W MIESIĄCU W KTÓRYM OTRZYMANO DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO DO ODLICZENIA (GŁÓWNIE FAKTURY VAT) BĄDŹ W MIESIĄCU NASTĘPNYM, EWENTUALNIE JESZCZE KOLEJNYM. NIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z TEGO PRAWA JEŚLI OBOWIĄZEK PODATKOWY DLA DANEJ CZYNNOŚCI JESZCZE NIE POWSTAŁ. USTAWA NARZUCA OBOWIĄZEK KOREKTY ODLICZONEGO PODATKU UJĘTEGO W FAKTURACH DOKUMENTUJĄCYCH DOSTAWĘ TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERYTORIUM KRAJU, KTÓRYCH PŁATNOŚĆ NIE ZOSTAŁA UREGULOWANA DO KOŃCA OKRESU ROZLICZENIOWEGO, W KTÓRYM PRZYPADŁ 150 DZIEŃ LICZĄC OD DNIA TERMINU PŁATNOŚCI OKREŚLONEGO W UMOWIE LUB NA FAKTURZE. W TAKIM PRZYPADKU DŁUŻNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO KOREKTY ODLICZONEJ KWOTY PODATKU WYNIKAJĄCEJ Z TEJ FAKTURY W TYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM. JEŚLI NALEŻNOŚĆ ZOSTAŁA UREGULOWANA TYLKO CZĘŚCIOWO TO KOREKTĘ NALEŻY WYKONAĆ W ODNIESIENIU DO NIEUREGULOWANEJ CZĘŚCI. 25

26 PRZYKŁAD: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ZAKUPIŁO KG PIERZA POUBOJOWEGO GĘSIEGO ZA CENĘ 50 ZŁ/KG NETTO. FAKTURA WYSTAWIONA W DNIU OPIEWAJĄCA NA KWOTĘ ZŁ BRUTTO (W TYM ZŁ VAT) OKREŚLAŁA 30 DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYWAJĄCY W DNIU SPÓŁKA ODLICZYŁA VAT Z TEJ FAKTURY W MIESIĄCU STYCZNIU DNI OD TERMINU PŁATNOŚCI PRZYPADA W DNIU FAKTURA NIE ZOSTAŁA ZAPŁACONA DO DNIA SPÓŁKA MUSI UJEMNIE SKORYGOWAĆ PODATEK NALICZONY W ROZLICZENIU LIPCOWYM O KWOTĘ ZŁ PRZYKŁAD: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ZAKUPIŁO KG PIERZA POUBOJOWEGO GĘSIEGO ZA CENĘ 50 ZŁ/KG NETTO. FAKTURA WYSTAWIONA W DNIU OPIEWAJĄCA NA KWOTĘ ZŁ BRUTTO (W TYM ZŁ VAT) OKREŚLAŁA 30 DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYWAJĄCY W DNIU SPÓŁKA ODLICZYŁA VAT Z TEJ FAKTURY W MIESIĄCU STYCZNIU DNI OD TERMINU PŁATNOŚCI PRZYPADA W DNIU FAKTURA ZOSTAŁA ZAPŁACONA CZĘŚCIOWO (W KWOCIE ZŁ) W DNIU SPÓŁKA MUSI UJEMNIE SKORYGOWAĆ PODATEK NALICZONY W ROZLICZENIU LIPCOWYM O KWOTĘ 5609,76 ZŁ 26

27 PRZYKŁAD: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ZAKUPIŁO KG PIERZA POUBOJOWEGO GĘSIEGO ZA CENĘ 50 ZŁ/KG NETTO. FAKTURA WYSTAWIONA W DNIU OPIEWAJĄCA NA KWOTĘ ZŁ BRUTTO (W TYM ZŁ VAT) OKREŚLAŁA 30 DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYWAJĄCY W DNIU SPÓŁKA ODLICZYŁA VAT Z TEJ FAKTURY W MIESIĄCU STYCZNIU DNI OD TERMINU PŁATNOŚCI PRZYPADA W DNIU FAKTURA ZOSTAŁA ZAPŁACONA W CAŁOŚCI W DNIU NIE MA KONIECZNOŚCI KOREKTY PODATKU NALICZONEGO UREGULOWANIE PRZETERMINOWANEJ NALEŻNOŚCI PO DOKONANIU KOREKTY UPRAWNIA PODATNIKA DO ZWIĘKSZENIA KWOTY PODATKU NALICZONEGO O KWOTĘ PODATKU ZAWARTĄ W TEJ PŁATNOŚCI W ROZLICZENIU ZA OKRES, W KTÓRYM NALEŻNOŚĆ ZOSTAŁA UREGULOWANA. PRZYKŁAD: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ZAKUPIŁO KG PIERZA POUBOJOWEGO GĘSIEGO ZA CENĘ 50 ZŁ/KG NETTO. FAKTURA WYSTAWIONA W DNIU OPIEWAJĄCA NA KWOTĘ ZŁ BRUTTO (W TYM ZŁ VAT) OKREŚLAŁA 30 DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYWAJĄCY W DNIU SPÓŁKA ODLICZYŁA VAT Z TEJ FAKTURY W MIESIĄCU STYCZNIU KOREKTA VAT-U ZOSTAŁA DOKONANA W LIPCU SPÓŁKA ZAPŁACIŁA ZA FAKTURĘ W DNIU W ROZLICZENIU ZA WRZESIEŃ MOŻNA ZWIĘKSZYĆ PODATEK NALICZONY O ZŁ 27

28 WIERZYCIEL MA PRAWO, PRZY SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW, DOKONAĆ KOREKTY PODATKU NALEŻNEGO ZAWARTEGO W FAKTURACH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAPŁACONE PRZEZ 150 DNI OD ICH TERMINU PŁATNOŚCI. JEST TO PRAWO A NIE OBOWIĄZEK JAK W PRZYPADKU KOREKTY VAT U DŁUŻNIKA. WARUNKIEM DLA KOREKTY VAT NALEŻNEGO JEST (OPRÓCZ UPŁYWU 150 DNI) ABY: *SPRZEDAŻ BYŁA DOKONANA NA RZECZ ZAREJESTROWANEGO CZYNNEGO PODATNIKA VAT, NIEBĘDĄCEGO W TRAKCIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO LUB W TRAKCIE LIKWIDACJI, *NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY DZIEŃ ZŁOŻENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ, W KTÓREJ DOKONUJE SIĘ KOREKTY WIERZYCIEL I DŁUŻNIK BYLI ZAREJESTROWANYMI CZYNNYMI PODATNIKAMI VAT A DŁUŻNIK NIE JEST W TRAKCIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO LUB W TRAKCIE LIKWIDACJI, *DO DNIA ZŁOŻENIA DEKLARACJI FAKTURA NIE ZOSTAŁA UREGULOWANA LUB ZBYTA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, *OD DATY WYSTAWIENIA FAKTURY DOKUMENTUJĄCEJ WIERZYTELNOŚĆ NIE UPŁYNĘŁY 2 LATA, LICZĄC OD KOŃCA ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁA WYSTAWIONA. W PRZYPADKU GDY PO DOKONANIU KOREKTY NALEŻNOŚĆ ZOSTAŁA UREGULOWANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, WIERZYCIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA ORAZ KWOTY PODATKU NALEŻNEGO W ROZLICZENIU ZA OKRES, W KTÓRYM OTRZYMANO ZAPŁATĘ. W PRZYPADKU PODATNIKÓW POWIĄZANYCH NIE STOSUJE SIĘ KOREKTY PO STRONIE WIERZYCIELA. NATOMIAST PODMIOT POWIĄZANY BĘDĄCY DŁUŻNIKIEM MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ PO SWOJEJ STRONIE KOREKTĘ ODLICZONEGO VAT Z TYTUŁU NIEOPŁACONYCH NALEŻNOŚCI 28

29 JEDNYM Z OBOWIĄZKÓW PODATNIKÓW VAT JEST PROWADZENIE EWIDENCJI DOTYCZĄCEJ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, NA PODSTAWIE KTÓREJ JEST SPORZĄDZANA DEKLARACJA PODATKOWA. PODSTAWĄ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI MOŻE BYĆ TYLKO EWIDENCJA PROWADZONA RZETELNIE I BEZBŁĘDNIE, CZYLI W TAKI SPOSÓB, ABY WYNIKAŁY Z NIEJ DANE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEDMIOTU I PODSTAWY OPODATKOWANIA, WYSOKOŚCI PODATKU NALEŻNEGO, KWOTY PODATKU PODLEGAJĄCEJ WPŁACIE DO URZĘDU SKARBOWEGO LUB PODLEGAJĄCEJ ZWROTOWI Z URZĘDU. WZÓR DEKLARACJI VAT-7 29

30 WZÓR DEKLARACJI VAT-7 WZÓR DEKLARACJI VAT-7 30

31 WZÓR DEKLARACJI VAT-7 WZÓR DEKLARACJI VAT-7 31

32 PODATNICY VAT SĄ OBOWIĄZANI PROWADZIĆ SZCZEGÓLNĄ EWIDENCJĘ PODATKOWĄ ZAWIERAJĄCĄ: 1. DANE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA, 2. DANE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA, 3. WYSOKOŚĆ PODATKU NALEŻNEGO, 4. KWOTY PODATKU NALICZONEGO OBNIŻAJĄCE KWOTĘ PODATKU NALEŻNEGO, 5. KWOTĘ PODATKU PODLEGAJĄCĄ WPŁACIE DO URZĘDU SKARBOWEGO LUB ZWROTOWI Z TEGO URZĘDU, 6. KWOTY UMOŻLIWIAJĄCE USTALENIE PROPORCJI SPRZEDAŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI TRANSAKCJI ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ OPODATKOWANĄ I NIEOPODATKOWANĄ LUB ZWOLNIONĄ Z PODATKU VAT, 7. INNE DANE SŁUŻĄCE DO PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ. PODATNIK, KTÓRY PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOWANĄ ORAZ ZWOLNIONĄ Z PODATKU LUB NIEPODLEGAJĄCĄ OPODATKOWANIU, POWINIEN GRUPOWAĆ CZYNNOŚCI OPODATKOWANE W PODZIALE NA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ: *OPODATKOWANĄ, *ZWOLNIONĄ Z PODATKU, *NIEOPODATKOWANĄ. JEŻELI NIEKTÓRE ZAKUPY SĄ ZWIĄZANE ZARÓWNO ZE SPRZEDAŻĄ OPODATKOWANĄ ORAZ ZWOLNIONĄ BĄDŹ NIEOPODATKOWANĄ I JEDNOCZEŚNIE NIE JEST MOŻLIWE OKREŚLENIE W JAKIM ZAKRESIE SĄ ONE WYKORZYSTYWANE DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SPRZEDAŻY TO GRUPOWANIE MUSI ODBYWAĆ SIĘ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY OKREŚLENIE PROPORCJI NA PODSTAWIE OSIĄGANEGO OBROTU PODATNIKA. EWIDENCJA NIE MUSI OBEJMOWAĆ ZAKUPÓW NIE DAJĄCYCH PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU VAT. 32

33 PRZEPISY NIE OKREŚLAJĄ FORMY ANI TECHNIKI PROWADZENIA EWIDENCJI VAT WIĘC PODATNIK MA PRAWO DO DOWOLNEGO USTALENIA WZORU TAKIEJ EWIDENCJI. W PRAKTYCE EWIDENCJA PODATKOWA REALIZOWANA JEST POPRZEZ TWORZENIE TZW. REJESTRÓW VAT ODRĘBNIE DLA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW. KWOTY ZAWARTE W REJESTRACH VAT POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM POZYCJOM W DEKLRARACJI PODATKOWEJ VAT-7 (LUB INNEJ STOSOWANEJ PRZEZ PODATNIKA). PRZYKŁAD REJESTRU VAT SPRZEDAŻY: 33

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

VAT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS VAT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Limit dla VAT: 50.000 zł obrotu Przekroczenie tej kwoty obrotu powoduje konieczność rejestracji dla celów VAT, wystawiania faktur z VAT oraz składania deklaracji (konieczna

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa. Fakturowanie

Metoda kasowa. Fakturowanie Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi odnośnie zmian w podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2013 r. Metoda kasowa 1. Czy mały podatnik stosujący metodę kasową, który nie dokona obniżenia kwoty

Bardziej szczegółowo

Czym jest deklaracja VAT-R?

Czym jest deklaracja VAT-R? Czym jest deklaracja VAT-R? VAT-R jest deklaracją składaną w celu rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Daje przedsiębiorcy możliwość zarejestrowania się jako

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE

I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE Spis treści Wstęp...9 Rozdział I PODSTAWA PRAWNA, DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE...13 1.1. Podstawa prawna podatku od towarów i usług...13 1.2. Podatek VAT w świetle 112 Dyrektywy Unii Europejskiej...16 1.3.

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 2) - Jak wypełnić VAT-R? Rozpoczęcie działalności - jak wypełnić VAT-R? Formularz VAT-R służy do rejestracji lub aktualizacji danych w zakresie podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację?

ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? ODWROTNE OBCIĄŻENIE przy sprzedaży towarów wrażliwych - jak wypełnić deklarację? W niektórych przypadkach ciężar rozliczenia podatku VAT z tytułu dostaw towarów i usług zostaje przeniesiony na nabywcę.

Bardziej szczegółowo

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PODSTAWA PRAWNA 1. przepisy prawa UE - Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347,

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT

Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim. Rozpoczęcie działalności gospodarczej a VAT Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Rozpoczęcie działalności gospodarczej 1 Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim Wykaz aktów prawnych: 1. ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Nowelizacja ustawy o VAT 2013 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014

Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku. Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku Zmiany w podatku VAT 2013/2014 Cel nowelizacji Dostosowanie do przepisów UE / orzecznictwa ETS Uproszczenie obrotu gospodarczego oraz rozliczeń z fiskusem

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje

Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Temat szkolenia: Ewidencja i sankcje Wykładowca: TERESA PUZIO 1 1.Korekta podatku odliczonego, przy tzw. sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej )oraz korekta związana ze zmianą przeznaczenia nabytych

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

Podatek Vat. Maria Chołuj

Podatek Vat. Maria Chołuj 1 Podatek Vat Maria Chołuj 2 Podstawy prawne Ustawa z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DU 54 poz.535) Ustawa o zmianie ustawy o podatku vat z 23.10.2009 r. (DU 195 poz.1504) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy

Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym. Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Zmiany VAT 2017 w sektorze publicznym Prowadzący: Janina Fornalik - doradca podatkowy Program Centralizacja rozliczeń VAT Kasy rejestrujące Rozliczanie VAT od usług budowlanych Zmiana zasad zwrotu VAT

Bardziej szczegółowo

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna

Obowiązek ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej zasada ogólna Przepisy prawne Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t. ze zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r.

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 01.01.2016r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online

Dokumentacja VAT. po zmianach od 1 lipca 2015 r. Nowe formularze VAT online LIPIEC 2015 CENA 24,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.SKLEP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU WYDANIE SPECJALNE Nowe formularze VAT online Dokumentacja VAT po zmianach od 1 lipca 2015 r. Jak wypełniać nowe deklaracje

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług?

Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług? Jakie warunki musi spełnić podatnik, aby uzyskać status małego podatnika na gruncie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Obowiązek podatkowy w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT Obowiązek podatkowy w VAT Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o.

Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. Prowadzący: Krzysztof Komorniczak Prezes Zarządu ECDDP Sp. z o.o. Odliczanie podatku naliczonego od 1 stycznia 2014 r. 2 Odliczanie podatku obecny stan

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności

1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności 1. Zasady, na jakich podatnik podatku VAT jest uprawniony do rozliczenia swojej działalności gospodarczej w składanych we właściwym urzędzie skarbowym deklaracjach podatkowych podatku od (miesięcznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2014 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 r. Instrukcja wystawiania faktur w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 1 Obowiązek wystawiania faktur

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 01.01.2014 r. Obowiązek podatkowy Z dniem 1 stycznia 2014 r. zostanie uchylony art. 19 ustawy VAT regulujący dotychczas moment powstania obowiązku podatkowego. Zastąpi

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie

Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Metoda kasowa VAT w programie enova w kontekście zmian w ustawie Strona 1 z 12 Spis treści Spis treści... 2 1. Metoda kasowa VAT... 3 1.2 Na czym polega metoda kasowa VAT... 3 1.3 Kto może stosować metodę

Bardziej szczegółowo

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika.

Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. z dnia 21 kwietnia 2017 r. Procedura określająca zasady odliczania podatku od towarów i usług przy zastosowaniu współczynnika i pre-współczynnika. I. Słowniczek Pojęcia, używane w niniejszej procedurze,

Bardziej szczegółowo

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296

Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Page 1 of 8 Poradnik VAT nr 8 z dnia 2011-04-20 nr kolejny 296 Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., www.sgk.gofin.pl Handel złomem po nowelizacji przepisów 1. Zmiana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika VAT-7K Podstawa prawna: Składający: POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 687/F/2014 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 października 2014 r. Załącznik Nr 6 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU INSTRUKCJA W SPRAWIE WYSTAWIANIA

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11

Wstęp... 9. Definicje i skróty... 11 Wstęp........................................ 9 Definicje i skróty................................. 11 Rozdział I. Aspekty cywilnoprawne............................. 13 1. Pojęcie i zakres umowy komisu.....................

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT

Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT Spis treści: Autorzy Wykaz skrótów Część I. Deklaracje podatkowe VAT 1. Deklaracje VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 1.1. Zagadnienia ogólne 1.2. Pojęcie deklaracji 1.3. Deklaracja VAT-7 1.4. Deklaracja VAT-7K 1.5.

Bardziej szczegółowo

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21

Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 Spis Treści ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR... 21 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ... 21 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR. 22 2.1.Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT

Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT 11.1.1. Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT Analityka do konta 220 Rozliczenie podatku VAT Do konta 220 Rozliczenie podatku VAT wprowadzono odpowiednio analitykę, która umożliwia

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 462116 Temat: VAT w aktualnym stanie prawnym oraz przewidywane kierunki zmian przepisów na 2016 rok. 19 Kwiecień Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług

Podatek od towarów i usług Podatek od towarów i usług zmiany od 1.01. 2014r. www.finanse.mf.gov.pl/vat Zmiana ustawy VAT od dnia 1 stycznia 2014r. ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług

Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe w podatku od towarów i usług Drobni przedsiębiorcy Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2015 r. Poz. 914 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9

Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 Spis treści Rozdział I. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług (art. 5, 6, 7, 8 ustawy o VAT)... 9 1. Aporty... 10 1.1. Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)... 11 1.2. Rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR

ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR 1. DEFINICJA FAKTURY I FAKTURY ELEKTRONICZNEJ 2. PODMIOTY OBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR 2.1. Obowiązek wystawienia faktur przez podatników

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Dział I. Przepisy ogólne Art. 1 [Zakres przedmiotowy] Art. 2 [Słowniczek pojęć] Art. 2a [Mosty graniczne i wspólne odcinki dróg] Art. 3 [Właściwość miejscowa organów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R

ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R Spis treści WSTĘP ROZDZIAŁ I. USŁUGI TELEKOMIKACYJNE, ELEKTRONICZNE I NADAWCZE OD 1 STYCZNIA 2015 R 1. NOWE ZASADY OPODATKOWANIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH, ELEKTRONICZNYCH I NADAWCZYCH ŚWIADCZONYCH DLA

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO

PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO PODATKI NR 12 INDEKS 36990X ISBN 9788374403603 MAJ 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO Od jakich wydatków dla pracowników nie odliczymy VAT

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 315/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 5 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 315/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 5 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 315/17 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 31 oraz

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie, cz.2 podatki pośrednie. Treści programowe: 3)Zasady rejestracji dla celów VAT

Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie, cz.2 podatki pośrednie. Treści programowe: 3)Zasady rejestracji dla celów VAT Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie cz.2 podatki pośrednie dr Grzegorz Bucior Katedra Rachunkowości Uniwersytet Gdański Podstawy systemu podatkowego oraz podatki pośrednie, cz.2 podatki

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. PILCH WĄSIK KANCELARIA PRAWNICZA SP.K. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. Opracowanie: dr Paulina Pilch radca prawny, doradca podatkowy Korekta kosztów podatkowych (1) obowiązek zmniejszenia kosztów, gdy

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r.

Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium r. Zmiany w VAT na 2017 r. Webinarium 14.12.2016 r. 1. Najważniejsze zmiany Przedłużenie stosowania podwyższonych stawek podatku VAT do końca 2018 r., Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV

Spis treści. Wykaz skrótów. Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Spis treści Wykaz skrótów Niemiecko - polski słownik pojęć związanych ze stosowaniem UStG/UStDV Wprowadzenie do niemieckiego prawa o podatku od towarów i usług (podatku obrotowego) 1. Rys historyczny 2.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo