WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY"

Transkrypt

1 JEŻELI PODATNIK OTRZYMAŁ CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ ZAPŁATY PRZED DOKONANIEM DOSTAWY TOWARÓW, STAWKĘ PODATKU 0% W EKSPORCIE TOWARÓW STOSUJE SIĘ W ODNIESIENIU DO OTRZYMANEJ ZAPŁATY, POD WARUNKIEM ŻE WYWÓZ TOWARÓW NASTĄPI W TERMINIE 2 MIESIĘCY, LICZĄC OD KOŃCA MIESIĄCA, W KTÓRYM PODATNIK OTRZYMAŁ TĘ ZAPŁATĘ. W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH (SPECYFIKA TRANSAKCJI POTWIERDZONA WARUNKAMI DOSTAWY) TERMIN TEN MOŻE BYĆ DŁUŻSZY NIŻ 2 MIESIĄCE. WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW PODLEGA OPODATKOWANIU STAWKĄ PODATKU 0%, POD WARUNKIEM ŻE: 1. PODATNIK DOKONAŁ DOSTAWY NA RZECZ NABYWCY POSIADAJĄCEGO WŁAŚCIWY I WAŻNY NUMER IDENTYFIKACYJNY DLA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH, NADANY PRZEZ PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE NABYWCY, ZAWIERAJĄCY DWULITEROWY KOD STOSOWANY DLA PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ, 2. PODATNIK PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ ZA DANY OKRES ROZLICZENIOWY, POSIADA W SWOJEJ DOKUMENTACJI DOWODY, ŻE TOWARY BĘDĄCE PRZEDMIOTEM WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY ZOSTAŁY WYWIEZIONE Z TERYTORIUM KRAJU I DOSTARCZONE DO NABYWCY NA TERYTORIUM PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INNEGO NIŻ TERYTORIUM POLSKI, 3. PODATNIK SKŁADAJĄC DEKLARACJĘ PODATKOWĄ, W KTÓREJ WYKAZUJE TĘ DOSTAWĘ TOWARÓW, JEST ZAREJESTROWANY JAKO PODATNIK VAT UE. 1

2 DOWODAMI PRZEMIESZCZENIA TOWARÓW SĄ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: 1.DOKUMENTY PRZEWOZOWE OTRZYMANE OD PRZEWOŹNIKA (SPEDYTORA), 2.SPECYFIKACJA POSZCZEGÓLNYCH SZTUK ŁADUNKU, 3.POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA TOWARÓW PRZEZ NABYWCĘ, 4.KORESPONDENCJA HANDLOWA Z NABYWCĄ, W TYM JEGO ZAMÓWIENIE, 5.DOKUMENTY DOTYCZĄCE UBEZPIECZENIA LUB KOSZTÓW FRACHTU, 6.DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ZAPŁATĘ ZA TOWAR. JEŻELI PODATNIK NIE MOŻE WYKAZAĆ PRZEMIESZCZENIA TOWARÓW W MOMENCIE DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ TO NIE WYKAZUJE W NIEJ TEJ DOSTAWY. WYKAŻE JĄ W OKRSIE NASTEPNYM PRZY CZYM JEŚLI WCIĄŻ NIE POSIADA DOKUMENTACJI POTWIERDZAJĄCEJ WYWÓZ TOWARÓW TO MUSI ZASTOSOWAĆ STAWKĘ VAT KRAJOWĄ. PÓŹNIEJSZE OTRZYMANIE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYWÓZ TOWARÓW UPOWAŻNIA PODATNIKA DO WYKAZANIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY TOWARÓW ZE STAWKĄ 0% ZA OKRES ROZLICZENIOWY, W KTÓRYM DOSTAWA TA MIAŁA MIEJSCE I DOKONANIA KOREKTY PODATKU USTALONEGO ZE STAWKĄ KRAJOWĄ. 2

3 STAWKA 0% STOSOWANA JEST RÓWNIEŻ: 1. DO TOWARÓW I USŁUG WYMIENONYCH W ART.83 USTAWY O VAT, (MIĘDZY INNYMI: DOSTAWY STATKÓW, SAMOLOTÓW, USŁUGI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ MORSKĄ, Z EKSPORTEM, TRANSPORTEM I PRZEWOZAMI MIĘDZYNARODOWYMI, USZLACHETNIANIEM ZAGRANICZNYCH TOWARÓW OBCYCH ITD), 2. PRZY DOSTAWIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, 3. DLA DOSTAWY PRZEZ SPRZEDAWCĘ TOWARÓW, W STOSUNKU DO KTÓRYCH ZWRÓCONO KUPUJĄCEMU VAT (TAXFREE), 4. W PRZYPADKU DOSTAWY TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ OKREŚLONYCH INSTYTUCJI UNII EUROPEJSKIEJ, ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH, SIŁ ZBROJNYCH NATO, MISJI DYPLOMATYCZNYCH I URZĘDÓW KONSULARNYCH, 5. DO TOWARÓW I USŁUG WYMIENIONYCH W ROZPORZĄDZENIU DOTYCZĄCYM STAWEK VAT. OBNIŻONĄ DO 5% STAWKĘ VAT STOSUJE SIĘ DO TOWARÓW OPISANYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 10 DO USTAWY O VAT ORAZ W 4 ROZPORZĄDZENIA WS. STAWEK M.IN.: * ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE, * ZWIERZĘTA ŻYWE, * RYBY, * MIĘSO, * OLEJE, * PRZYPRAWY, * WYROBY MLECZARSKIE, * OWOCE, * SOKI Z OWOCÓW I WARZYW, * PIECZYWO, * MAKARONY, * GOTOWE POSIŁKI I DANIA, * KSIĄŻKI DRUKOWANE OZNACZONE SYMBOLAMI ISBN, * KSIĄŻKI WYDAWANE NA DYSKACH, TAŚMACH I INNYCH NOŚNIKACH OZNACZONE SYMBOLAMI ISBN, * MAPY - WYTWARZANE METODAMI POLIGRAFICZNYMI, * CZASOPISMA SPECJALISTYCZNE, * NUTY W FORMIE DRUKOWANEJ, PRZY CZYM WIĘKSZOŚĆ POZYCJI Z WYŁĄCZENIAMI. 3

4 ABY WŁAŚCIWIE ODCZYTAĆ ZAKRES PRZEDMIOTÓW OPISANY W ZAŁĄCZNIKU NALEŻY ZAŁACZNIK PORÓWNAĆ Z KLASYFIKACJĄ PKWIU ZAŁĄCZNIK USTAWY: Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 ex 01.1 Rośliny inne niż wieloletnie, z wyłączeniem: 1) (uchylony) 2) słomy i plew zbóż (PKWiU ), 3) nasion bawełny (PKWiU ), 4) nasion buraków cukrowych (PKWiU ), 5) trzciny cukrowej (PKWiU ), 6) tytoniu nieprzetworzonego (PKWiU ), 7) roślin włóknistych (PKWiU ), 8) pozostałych roślin innych niż wieloletnie (PKWiU 01.19) ex OZNACZA, IŻ ZAKRES PRZEDMIOTOWY NIE ODNOSI SIĘ DO CAŁEJ GRUPY PKWIU ALE JEST OGRANICZONY KLASYFIKACJA PKWIU Symbol PKWiU Nazwa grupowania PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA ORAZ USŁUGI WSPOMAGAJĄCE 01.1 ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE Pszenica ZBOŻA, ROŚLINY STRĄCZKOWE ORAZ NASIONA OLEISTE, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU Pszenica durum Pozostała pszenica Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i pastewnej Jęczmień, żyto i owies Jęczmień Żyto Owies Sorgo, proso i pozostałe zboża Sorgo Proso Pozostałe zboża Słoma i plewy zbóż Słoma i plewy zbóż Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone NA PODSTAWIE ART. 41 UST. 2 USTAWY O VAT W ZWIĄZKU Z ART. 146A PKT 2 USTAWY O VAT, STAWKĘ 8% STOSUJE SIĘ DO TOWARÓW I USŁUG WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 3, ART. 41 UST. 12, W ART. 120 UST. 2 I 3 ORAZ W 3 ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE STAWEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM. SĄ TO M.IN.: * OWOCE CYTRUSOWE I TROPIKALNE * PRZYPRAWY, * NAWOZY ROLNICZE, PESTYCYDY I POZOSTAŁE ŚRODKI AGROCHEMICZNE, * LÓD, * WODA W POSTACI NATURALNEJ * GAZETY I CZASOPISMA DRUKOWANE OZNACZONE SYMBOLAMI ISSN, WYTWARZANE METODAMI POLIGRAFICZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM: WYDAWNICTW, W KTÓRYCH NIE MNIEJ NIŻ 67% POWIERZCHNI JEST PRZEZNACZONE NA NIEODPŁATNE LUB ODPŁATNE OGŁOSZENIA HANDLOWE, REKLAMY LUB TEKSTY REKLAMOWE * TOWARY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZDROWIA * PRODUKTY LECZNICZE DOPUSZCZONE DO OBROTU NA TERYTORIUM KRAJU, * WÓZKI INWALIDZKIE, Z WYŁĄCZENIEM CZĘŚCI I AKCESORIÓW * FOTELIKI DO PRZEWOZU DZIECI W SAMOCHODACH * TOWARY PRZEZNACZONE NA CELE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 4

5 * USŁUGI ZWIĄZANE Z ROLNICTWEM ORAZ CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, * USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM, * USŁUGI ZWIĄZANE Z UZDATNIANIEM I DOSTARCZANIEM I ODPROWADZANIEM WODY ZA POŚREDNICTWEM SIECI WODOCIĄGOWYCH, * USŁUGI ZWIĄZANE ZE ŚMIECIAMI I ODPADAMI, * PASAŻERSKI TRANSPORT KOLEJOWY, LĄDOWY, POWIETRZNY I WODNY, * USŁUGI TAKSÓWEK OSOBOWYCH, * USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAKWATEROWANIEM, * USŁUGI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OBIEKTÓW SPORTOWYCH, * USŁUGI POGRZEBOWE, * USŁUGI TWÓRCÓW I ARTYSTÓW WYKONAWCÓW, * USŁUGI KULTURALNE I ROZRYWKOWE, * USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZRYWKĄ I REKREACJĄ, * USŁUGI BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI W ZAKRESIE KULTURY W ZAKRESIE WSTĘPU, - WIĘKSZOŚĆ POZYCJI Z WYŁĄCZENIAMI. STAWKĘ 8% STOSUJE SIĘ DO DOSTAWY, BUDOWY, REMONTU, MODERNIZACJI, TERMOMODERNIZACJI LUB PRZEBUDOWY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ZALICZONYCH DO BUDOWNICTWA OBJĘTEGO SPOŁECZNYM PROGRAMEM MIESZKANIOWYM. PRZEZ BUDOWNICTWO OBJĘTE SPOŁECZNYM PROGRAMEM MIESZKANIOWYM ROZUMIE SIĘ OBIEKTY BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO LUB ICH CZĘŚCI, Z WYŁĄCZENIEM LOKALI UŻYTKOWYCH, ORAZ LOKALE MIESZKALNE W BUDYNKACH NIEMIESZKALNYCH Z WYŁĄCZENIEM: 1. BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH, KTÓRYCH POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZEKRACZA 300 M2; 2. LOKALI MIESZKALNYCH, KTÓRYCH POWIERZCHNIA UŻYTKOWA PRZEKRACZA 150 M2. W PRZYPADKU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO O POWIERZCHNI PRZEKRACZAJĄCEJ POWYŻSZE LIMITY STAWKĘ PODATKU 8% STOSUJE SIĘ TYLKO DO CZĘŚCI PODSTAWY OPODATKOWANIA ODPOWIADAJĄCEJ UDZIAŁOWI POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ KWALIFIKUJĄCEJ DO BUDOWNICTWA OBJĘTEGO SPOŁECZNYM PROGRAMEM MIESZKANIOWYM W CAŁKOWITEJ POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ. 5

6 PODATNICY VAT SĄ OBOWIĄZANI PRZED DNIEM WYKONANIA PIERWSZEJ CZYNNOŚCI PODLEGAJĄCEJ OPODATKOWANIU VAT ZŁOŻYĆ NACZELNIKOWI URZĘDU SKARBOWEGO ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R. ZGŁOSZENIE SKŁADA SIĘ DO URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI. JEŚLI CZYNNOŚCI OPODATKOWANE VAT WYKONYWANE SĄ NA TERENIE WCHODZĄCYM W ZAKRES DWÓCH LUB WIĘCEJ URZĘDÓW SKARBOWYCH, TO FORMULARZ VAT-R NALEŻY ZŁOŻYĆ DO URZĘDU WŁAŚCIWEGO ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) PODATNIKA. PODMIOTY ZWOLNIONE Z VAT MOGĄ ALE NIE MUSZĄ ZŁOŻYĆ ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE. ZGŁOSZENIE JEST OBCIĄŻONE OPŁATĄ SKARBOWĄ (OBECNIE 170 ZŁ). OBOWIĄZEK UISZCZENIA TEJ OPŁATY POWSTAJE Z CHWILĄ ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA. WPŁATY OPŁATY SKARBOWEJ NALEŻY DOKONAĆ NA KONTO GMINY, NA TERENIE KTÓREGO MIEŚCI SIĘ SIEDZIBA URZĘDU SKARBOWEGO WŁAŚCIWEGO DLA ZGŁOSZENIA. 6

7 W ZGŁOSZENIU PODATNIK POWINIEN POSŁUGIWAĆ SIĘ SWOIM NUMEREM IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ TZW. NIP. OZNACZA TO, IŻ WCZEŚNIEJ TAKI NUMER MUSI BYĆ MU PRZYZNANY W RAMACH CENTRALNEGO REJESTRU PODMIOTÓW - KRAJOWEJ EWIDENCJI PODATNIKÓW NA PODSTAWIE WNIOSKU PRZEDSIĘBIORCY. EWENTUALNA ODMOWA NADANIA NIP MA CHARAKTER DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ I MOŻE WYNIKAĆ JEDYNIE Z: 1.BRAKU MOŻLIWOŚCI POTWIERDZENIA TOŻSAMOŚCI LUB ISTNIENIA PODMIOTU, 2.STWIERDZENIA, ŻE ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE NIE SPEŁNIA WYMOGÓW OKREŚLONYCH DLA TEGO ZGŁOSZENIA, 3.GDY PODMIOTOWI ZOSTAŁ NADANY NIP, 4.WYSTĄPIENIA O NADANIE NIP PRZEZ PODATNIKÓW, KTÓRZY NIEPROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB NIEBĘDĄCYMI ZAREJESTROWANYMI PODATNIKAMI PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG. REJESTRACJA DLA CELÓW VAT ZOSTAJE POTWIERDZONA PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO NA DRUKU VAT-5. NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO REJESTRUJE PODATNIKA JAKO: * PODATNIKA VAT CZYNNEGO, CZYLI TEGO, KTÓRY ZOBOWIĄZANY JEST DO ROZLICZANIA PODATKU VAT LUB * PODATNIKA VAT ZWOLNIONEGO, CZYLI TEGO, KTÓRY KORZYSTA ZE ZWOLNIENIA PODMIOTOWEGO LUB PRZEDMIOTOWEGO. FORMALNA REJESTRACJA NASTĘPUJE W MOMENCIE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA W URZĘDZIE SKARBOWYM A NIE WYDANIA CZY OTRZYMANIA POTWIERDZENIA NA DRUKU VAT-5. 7

8 PODATNIK VAT JEST ZOBOWIĄZANY ZGŁASZAĆ ORGANOWI EWIDENCYJNEMU ZMIANY STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO PRZEDSIĘBIORCY I WYKONYWANEJ PRZEZ NIEGO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CIĄGU 7 DNI OD DNIA POWSTANIA TYCH ZMIAN. REJESTRACJA STANOWI JEDYNIE WYMÓG A JEJ BRAK NIE POZBAWIA PRAWA DO ODLICZENIA VAT ANI NIE ZWALNIA Z OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW PODATKOWYCH. PODATNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAREJESTROWANIA SIĘ W INNYM KRAJU UNIJNYM DLA CELÓW ROZLICZENIA Z PODATKU Z ZAGRANICZNYM URZĘDEM SKARBOWYM GDY MIEJSCEM OPODATKOWANIA DOSTAW TOWARÓW REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIEGO PODATNIKA JEST TEN KRAJ. PRZYKŁADOWO: 1.DOSTAWY TOWARÓW OSOBOM FIZYCZNYM MIESZKAJĄCYM W INNYM KRAJU CZŁONKOWSKIM REALIZOWANE W RAMACH SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ, PRZY PRZEKROCZONYM LIMICIE OBROTÓW ZWALNIAJĄCYCH TE OBROTY OD OPODATKOWANIA W KRAJU NABYWCY; 2.DOSTAWY WYROBÓW AKCYZOWYCH, PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU W KRAJU NABYWCY BEZ WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ SPRZEDAŻY; 3.DOSTAWY, KTÓRA JEST POCZYNIONA Z MONTAŻEM LUB INSTALACJĄ URZĄDZEŃ NA TERENIE KRAJU UNII EUROPEJSKIEJ. 8

9 PRZYKŁAD: SPÓŁKA PROWADZI PRZEDSIĘBIORSTWO ZAJMUJACE SIĘ PRZETWARZANIEM PUCHU GĘSIEGO I KACZEGO, KTÓRY PO ODPYLENIU, WYPRANIU I SORTOWANIU SPRZEDAWANY JEST PRODUCENTOM KURTEK I KOŁDER. DANE SPÓŁKI: FIRMA: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ADRES: HOPOWO, BORCZ 2/4 NIP: REGON: SPÓŁKA ZAMIERZA DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI OPODATKOWANYCH PODATKIEM VAT ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W KARTUZACH 9

10 ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O POLSKA POMORSKIE KARTUZY SOMONINO 2/4 BORCZ HOPOWO ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x ZWOLNIENIE PODMIOTOWE ZWOLNIENIE DO LIMITU PODMIOTOWE CZYNNOŚCI DO ZŁ ZWOLNIENIA ZWIĄZANE Z LIMITU ZŁ PRZEDMIOTOWE DZIAŁALNOŚCIĄ ZWOLNIENIE CZYNNOŚCI WYKONYWANĄ ZWIĄZANE CZYNNOŚCI Z PODMIOTOWE DO DZIAŁALNOŚCIĄ ZWIĄZANE Z LIMITU PRZEZ ROLNIKA DZIAŁALNOŚCIĄ ZŁ RYCZAŁTOWEGO WYKONYWANĄ PRZEZ WYKONYWANĄ ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO PRZEZ ROLNIKA RYCZAŁTOWEGO 10

11 ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R ZWOLNIENIE OBROTU ZŁOTEM INWESTYCYJNYM ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x DEKLARACJA DOTYCZY ZWIĄZANA MAŁYCH Z WEWNĄTRZWSPÓLNO PODATNIKÓW DOTYCZY ROZLICZJACYCH POZOSTAŁYCH DEKLARACJA TOWYM NABYCIEM SIĘ 01 PODATNIKÓW 2014 KWARTALNIE ZWIĄZANA Z TOWARÓW SKŁADANA ROZLICZJACYCH METODĄ RYCZAŁTOWO PRZEZ PODATNIKÓW, KASOWĄ SIĘ OPODATKOWANYMI KTÓRZY KWARTALNIE NIE MAJĄ USŁUGAMI OBOWIĄZKU TAKSÓWKOWYMI ZŁOŻENIA DEKLARACJI VAT-7 I VAT-7K 11

12 ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE VAT-R x PODPISUJĄC SIĘ W IMIENIU PODATNIKA VAT NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA WŁAŚCIWĄ REPREZENTACJĘ. OSOBY PRAWNE MOGĄ BYĆ REPREZENTOWANE WPROST PRZEZ SWOJE ORGANY WYKONANWCZE (ZARZĄDZAJĄCE) OKREŚLONE W REJESTRZE SĄDOWYM. NADANIE PEŁNOMOCNICTW (W TYM PROKURY) WYMAGA OPŁATY SKARBOWEJ. 12

13 ZASADA NEUTRALNOŚCI VAT DLA PODATNIKA WYRAŻA SIĘ TYM, ŻE PODATNIK NIE PONOSI EKONOMICZNEGO CIĘŻARU TEGO PODATKU. OZNACZA TO, ŻE VAT NIE POWINIEN OBCIĄŻAĆ PODATNIKÓW UCZESTNICZĄCYCH W OBROCIE TOWARAMI I USŁUGAMI, KTÓRZY NIE SĄ ICH OSTATECZNYMI ODBIORCAMI, GDYŻ CIĘŻAREM TEGO PODATKU POWINIEN BYĆ OBCIĄŻONY OSTATECZNY KONSUMENT. REALIZACJA ZASADY NEUTRALNOŚCI NASTĘPUJE POPRZEZ KORZYSTANIE PRZEZ PODATNIKÓW VAT Z MOŻLIWOŚCI POTRĄCENIA (ODLICZENIA) PODATKU PŁACONEGO PRZY NABYCIACH TOWARÓW I USŁUG Z PODATKIEM POWSTAŁYM PRZY CZYNNOŚCIACH OPODATKOWYCH (GŁÓWNIE SPRZEDAŻY). PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU VAT MA NA CELU UWOLNIENIE PRZEDSIĘBIORCY OD OBCIĄŻEŃ Z TYTUŁU PODATKU VAT PRZYPADAJĄCEGO DO ZAPŁATY LUB ZAPŁACONEGO W TRAKCIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. SYSTEM PODATKU VAT GWARANTUJE W TEN SPOSÓB, IŻ WSZELKA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, NIEZALEŻNIE OD JEJ CELU LUB REZULTATU, JEST OPODATKOWANA W SPOSÓB NEUTRALNY POD WARUNKIEM, ŻE DZIAŁALNOŚĆ TA PODLEGA TEMU PODATKOWI. CO DO ZASADY, ODLICZENIE PODATKU NALICZONEGO PRZYSŁUGUJE PODATNIKOWI JEDYNIE W SYTUACJACH, GDY ZWIĄZEK POMIĘDZY PODATKIEM NALICZONYM PRZY NABYCIU TOWARÓW I USŁUG A PODATKIEM NALEŻNYM Z TYTUŁU JEGO DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ, MA CHARAKTER BEZPOŚREDNI ORAZ BEZSPORNY. 13

14 PODATNIKOWI VAT PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA KWOTY PODATKU NALEŻNEGO O KWOTĘ PODATKU NALICZONEGO W ZAKRESIE, W JAKIM TOWARY I USŁUGI SĄ WYKORZYSTYWANE DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI OPODATKOWANYCH. PODATNIK MOŻE ZMNIEJSZYĆ PODATEK NALEŻNY O KWOTĘ PODATKU NALICZONEGO, ZWIĄZANEGO ZE SPRZEDAŻĄ OPODATKOWANĄ ORAZ Z INNYMI CZYNNOŚCIAMI, KTÓRE WPRAWDZIE NIE GENERUJĄ PODATKU NALEŻNEGO, ALE UPRAWNIAJĄ DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO. 14

15 PODATNIK NIE MUSI WYKAZYWAĆ BEZPOŚREDNIEGO ZWIĄZKU DANEGO ZAKUPU TOWARU LUB USŁUGI Z KONKRETNĄ TRANSAKCJĄ OPODATKOWANĄ, JEŻELI NIEWĄTPLIWYM JEST, ŻE ZAKUP TEN JEST ZWIĄZANY Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPODATKOWANĄ. NA PRAWO OBNIŻENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY PRZY ZAKUPIE TOWARU (USŁUGI) NIE WPŁYWAJĄ CZYNNOŚCI NIEOPODATKOWANE, REALIZOWANE PRZEZ PODATNIKA PO NABYCIU TOWARU (USŁUGI) W RAMACH JEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, JEŻELI ZMIERZAJĄ ONE DO WYKORZYSTANIA PRZEZ PODATNIKA TEGO TOWARU (USŁUGI) W JEGO DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ. PODATNIK NIE TRACI PRAWA DO ODLICZENIA, GDY NABYTY TOWAR: 1. PRZYJMIE DO MAGAZYNU (CZYNNOŚĆ NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU VAT) NASTĘPNIE 2. PRZEKAŻE GO DO SWOJEGO ODDZIAŁU PRODUKCYJNEGO (CZYNNOŚĆ NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU VAT) NASTĘPNIE 3. ZUŻYJE GO W PROCESIE PRODUKCYJNYM (CZYNNOŚĆ NIEPODLEGAJĄCA OPODATKOWANIU VAT) DO WYTWORZENIA PRODUKTU JEŚLI TYLKO PRODUKT ZOSTANIE OSTATECZNIE ZBYTY W WYNIKU OPERACJI OPODATKOWANEJ. SPRZEDAŻ KRAJOWA, EXPORT, WDT, DAROWIZNA OPODATKOWANA ITD 15

16 PRZYKŁAD: PRZEDSIĘBIORSTWO KUPIŁO OD ZAKŁADU DROBIARSKIEGO KG SUROWCA (PIERZE POUBOJOWE GĘSIE) ZA 50 ZŁ/KG NETTO PLUS PODATEK VAT 23%. FAKTURĘ VAT OTRZYMANO, SUROWIEC PRZYJĘTO DO MAGAZYNU. NASTĘPNIE SUROWIEC ZOSTAŁ WSTĘPNIE PRZETWORZONY (WYPRANY) A POTEM PRZETRANSPORTOWANY DO ODDZIAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA W CELU DALSZEGO PRZEROBU (ODPYLANIE I SORTOWANIE). W WYNIKU PRZEROBU POWSTAŁ PRODUKT PUCH W ILOŚCI 500 KG. ODPADY PRODUKCYJNE ZOSTAŁY ZUTYLIZOWANE. PRODUKT ZOSTAŁ SPRZEDANY KONTRAHENTOWI NIEMIECKIEMU ZA 100 EUR/KG. PRZEDSIĘBIORSTWU PRZYSŁUGUJE POTRĄCENIE ZAPŁACONEGO PODATKU VAT ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM SUROWCA W KWOCIE ZŁ. JEŚLI W OKRESIE ROZLICZENIOWYM PRZEDSIĘBIORSTWO NIE SPRZEDAWAŁO ODBIORCOM KRAJOWYM, TO TEN VAT MOŻE BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWU ZWRÓCONY PRZEZ URZĄD SKARBOWY. ANALOGICZNIE, PODATNIK REALIZUJĄCY SPRZEDAŻ OPODATKOWANĄ NIE TRACI PRAWA DO OBNIŻENIA PODATKU NALICZONEGO PRZY NABYCIU TOWARÓW (USŁUG), KTÓRE: 1. PRZEKAZYWANE SĄ PRACOWNIKOM ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI (NP. OBUWIE OCHRONNE, ODZIEŻ OCHRONNA, NAPOJE PROFILAKTYCZNE, ITP.), 2. ZUŻYWANE SĄ W RAMACH POZAPRODUKCYJNEJ DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, 3. W INNY SPOSÓB SĄ ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOSCIĄ GOSPODARCZĄ PODATNIKA. ZAKRES KOSZTÓW UPRAWNIAJĄCYCH DO ODLICZENIA VAT NIE POKRYWA SIĘ Z KOSZTAMI UWZGLĘDNIANYMI W KALKULACJI PODATKU DOCHODOWEGO 16

17 BYWA, ŻE PODATNIK PROWADZI JEDNOCZEŚNIE SPRZEDAŻ OPODATKOWANĄ VAT, DAJĄCĄ MU PRAWO DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO ORAZ SPRZEDAŻ ZWOLNIONĄ OD TEGO PODATKU, KTÓRA TAKIEGO PRAWA PODATNIKOWI NIE DAJE. W TAKIM PRZYPADKU PODATNIK PROWADZĄC EWIDENCJĘ POWINIEN PRZYPISYWAĆ KONKRETNE WYDATKI DO OKREŚLONYCH RODZAJÓW SPRZEDAŻY, Z KTÓRYMI WYDATKI TE SĄ ZWIĄZANE. U PODATNIKA WYKONUJĄCEGO CZYNNOŚCI WYŁĄCZNIE OPODATKOWANE WIĘKSZOŚĆ ZAKUPÓW TOWARÓW I USŁUG Z VATEM MOŻNA ZALICZYĆ DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW A VAT ODLICZYĆ ALE: 1. SĄ ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG Z VATEM, KTÓREGO NIE MOŻNA ODLICZYĆ CHOĆ SAM ZAKUP ZALICZA SIĘ DO K.U.P. 2. SĄ ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG Z VATEM WYŁACZONE Z K.U.P. ALE Z PRAWEM ODLICZENIA VAT. 17

18 PODATNIK MUSI WYODRĘBNIĆ PODATEK NALICZONY PŁACONY PRZY ZAKUPACH: 1.ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI, W STOSUNKU DO KTÓRYCH PODATNIKOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA KWOTY PODATKU NALEŻNEGO (CZYNNOŚCI UPRAWNIAJĄCE), 2.ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI, W STOSUNKU DO KTÓRYCH PODATNIKOWI NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO DO OBNIŻENIA KWOTY PODATKU NALEŻNEGO (CZYNNOŚCI NIEUPRAWNIAJĄCE), 3.ZWIĄZANYCH Z OBYDWOMA RODZAJAMI CZYNNOŚCI. PODSTAWĄ ODLICZENIA SĄ DOKUMENTY KSIĘGOWE, POTWIERDZAJĄCE WYKONANIE OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI: 1.FAKTURY VAT Z TYTUŁU NABYCIA TOWARÓW I USŁUG ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH DOKONANIE PRZEDPŁATY (ZALICZKI, ZADATKU, RATY), JEŻELI WIĄZAŁY SIĘ ONE Z POWSTANIEM OBOWIĄZKU PODATKOWEGO ORAZ OD KOMITENTA Z TYTUŁU DOSTAWY TOWARÓW BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM UMOWY KOMISU, 2.FAKTURY KORYGUJĄCE, 3.DUPLIKATY FAKTUR, 4.FAKTURA VAT SAMOFAKTUROWANIE POD WARUNKIEM ZAAKCEPTOWANIA FAKTURY PRZEZ SPRZEDAWCĘ (FAKTURA WYSTAWIANA PRZEZ NABYWCĘ ZGODNIE Z POLECENIEM SPRZEDAWCY), 5.FAKTURY VAT-METODA KASOWA (WYSTAWIANE PRZEZ TZW. MAŁEGO PODATNIKA ROZLICZAJĄCEGO SIĘ KASOWO) POD WARUNKIEM ICH OPŁACENIA, ODLICZENIE PRZYSŁUGUJE W CZĘŚCI, W KTÓREJ FAKTURA ZOSTAŁA OPŁACONA, 18

19 PODSTAWĄ ODLICZENIA SĄ DOKUMENTY KSIĘGOWE, POTWIERDZAJĄCE WYKONANIE OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI: 6.PARAGON W PRZYPADKU GDY SPEŁNIA ON WARUNKI UZNAWANIA GO ZA FAKTURĘ VAT UPROSZCZONĄ LUB DOKUMNTUJE SZCZEGÓLNE NABYCIA (AUTOSTRADA, BILET KOLEJOWY, 7.PARAGON OD PRZEJAZDÓW AUTOSTRADĄ, 8.DOKUMENTY CELNE I DEKLARACJE IMPORTOWE, Z KTÓRYCH WYNIKA SAMONALICZENIE PODATKU VAT, 9.FAKTURY VAT RR (VAT ODLICZA WYSTAWIAJĄCY A NIE ROLNIK RYCZAŁTOWY), 10.DECYZJE ORGANÓW CELNYCH, ZARÓWNO W PROCEDURACH UPROSZCZONYCH, JAK I DECYZJE UZUPEŁNIAJĄCE NALICZENIE VAT ZE ZGŁOSZEŃ CELNYCH. NIE POZWALAJĄ NA ODLICZANIE VAT: 1.FAKTURA VAT MARŻA, 2.FAKTURA VAT PROFORMA, 3.FAKTURA VAT DOTYCZĄCĄ TRANSAKCJI, KTÓRA W RZECZYWISTOŚCI NIE WYSTĄPIŁA, 4.FAKTURĘ VAT NA KWOTĘ NIEZGODNĄ ZE STANEM RZECZYWISTYM, 5.GDY WYSTAWIONO WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ FAKTURĘ DOTYCZĄCĄ TEJ SAMEJ TRANSAKCJI, 6.FAKTURY VAT JEST WYSTAWIONA PRZEZ PODMIOT NIEISTNIEJĄCY, 7.DOKUMENTY Z KTÓRYCH NIE WYNIKA PRAWO DO PODATKU VAT NP. RACHUNKI, DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZAPŁATĘ, PARAGONY (Z WYJĄTKAMI), DOKUMENTY MAGAZYNOWE. 19

20 PRZYPADKI, W KTÓRYCH NIE MOŻNA ODLICZAĆ PODATKU VAT: 1.VAT Z TYTUŁU USŁUG NOCLEGOWYCH I GASTRONOMICZNYCH, Z WYJĄTKIEM NABYCIA GOTOWYCH POSIŁKÓW PRZEZNACZONYCH DLA PASAŻERÓW PRZEZ PODATNIKÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI PRZEWOZU OSÓB, 2.PODATEK VAT OD BENZYNY, OLEJU NAPĘDOWEGO ORAZ GAZU NABYWANEGO DO POJAZDÓW. VAT ZWIĄZANY Z NABYCIEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 3,5 TON PODLEGA ODLICZENIU: W PEŁNI U PODATNIKÓW WYKORZYSTUJĄCYCH SAMOCHÓD WYŁĄCZNIE DLA CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W 50% W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH. POJAZDY SAMOCHODOWE SĄ WYKORZYSTYWANE WYŁĄCZNIE DO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODATNIKA, JEŻELI Z OKOLICZNOŚCI WYKORZYSTYWANIA TYCH POJAZDÓW PRZEZ PODATNIKA, POTWIERDZONE OBOWIĄZKOWĄ, PROWADZONĄ DLA TYCH POJAZDÓW EWIDENCJĄ ICH PRZEBIEGU, WYKLUCZAJĄ MOŻLIWOŚĆ ICH UŻYCIA DO CELÓW NIEZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ. 20

21 W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI WYODRĘBNIENIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI KWOT PODATKU NALICZONEGO ZWIĄZANYCH Z CZYNNOŚCIAMI UPRAWNIAJĄCYMI PODATNIK MOŻE ZMNIEJSZYĆ KWOTĘ PODATKU NALEŻNEGO TYLKO O TAKĄ CZĘŚĆ KWOTY PODATKU NALICZONEGO, KTÓRĄ MOŻNA PROPORCJONALNIE PRZYPISAĆ TYM CZYNNOŚCIOM. PROPORCJA= ROCZNY OBRÓT Z TYTUŁU CZYNNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH ROCZNY OBRÓT Z TYTUŁU CZYNNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH I NIEUPRAWNIAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z PROPORCJONALNYM ODLICZANIEM PODATKU NALICZONEGO, NA PODATNIKA NAŁOŻONE ZOSTAŁY OBOWIĄZKI DOKONANIA: 1. WSTĘPNEGO OKREŚLENIA PROPORCJI NA DANY ROK PODATKOWY; 2. KOREKTY ROZLICZENIA PO ZAKOŃCZENIU ROKU; 3. SZCZEGÓLNEJ KOREKTY PODATKU NALICZONEGO ZWIĄZANEGO Z ZAKUPEM ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH. 21

22 W PRZYPADKU ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH, O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ ZŁ KOREKTY DOKONUJE SIĘ JEDNORAZOWO NA ZASADACH ANALOGICZNYCH DLA POZOSTAŁYCH ZAKUPÓW. KOREKTA PODATKU NALICZONEGO OD ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH) O WARTOŚCI POCZĄTKOWEJ PRZEKRACZAJĄCEJ ZŁ DOKONYWANA JEST PRZEZ: 5 LAT - DLA ŚRODKÓW TRWAŁYCH INNYCH NIŻ NIERUCHOMOŚCI I PRAWA WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW A ROCZNA KOREKTA DOTYCZY JEDNEJ PIĄTEJ KWOTY PODATKU NALICZONEGO PRZY ICH NABYCIU LUB WYTWORZENIU, 10 LAT - DLA NIERUCHOMOŚCI I PRAW WIECZYSTEGO UŻYTKOWANIA GRUNTÓW A ROCZNA KOREKTA DOTYCZY JEDNEJ DZIESIĄTEJ KWOTY PODATKU NALICZONEGO PRZY ICH NABYCIU LUB WYTWORZENIU. KOREKTY DOKONYWANE SĄ W DEKLARACJI PODATKOWEJ SKŁADANEJ ZA PIERWSZY OKRES ROZLICZENIOWY ROKU NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU PODATKOWYM, ZA KTÓRY DOKONUJE SIĘ KOREKTY (ZA STYCZEŃ ROKU NASTĘPNEGO LUB ZA PIERWSZY KWARTAŁ). PRZYKŁAD: PRZEDSIĘBIORSTWO ZAJMUJE SIĘ WYNAJMEM LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH. W OPARCIU O DANE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 R. PODATNIK USTALIŁ UDZIAŁ (WSKAŹNIK) WARTOŚCI SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ DO WARTOŚCI OBROTU (SPRZEDAŻY) OGÓŁEM W WYSOKOŚCI 60%. W KAŻDEJ MIESIĘCZNEJ DEKLARACJI ROKU 2014, WSKAŹNIK 60% BYŁ PODSTAWĄ DO USTALENIA PODLEGAJĄCEJ ODLICZENIU KWOTY PODATKU NALICZONEGO ZWIĄZANEGO ZE SPRZEDAŻĄ OPODATKOWANĄ I NIEDAJĄCĄ PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU. WARTOŚĆ TEGO PODATKU ZA CAŁY 2014 R. WYNIOSŁA ZŁ. TYM SAMYM W TRAKCIE 2014 R. ODLICZYŁ PODATEK W KWOCIE ZŁ ( X 60%). PODATNIK JEST ZOBOWIĄZANY DOKONAĆ KOREKTY ROZLICZENIA PODATKU ODLICZONEGO W 2014 R. CO OZNACZA KONIECZNOŚĆ: 1. USTALENIA RZECZYWISTEGO UDZIAŁU WARTOŚCI 2 000=60%x100 SPRZEDAŻY OPODATKOWANEJ %x100 DO 000 WARTOŚCI SPRZEDAŻY OGÓŁEM WYNIÓSŁ ON 58%, 2. ZMNIEJSZENIA O ZŁ PODATKU ODLICZONEGO. 3. POMNIEJSZENIE PODATKU ODLICZONEGO POWINNO BYĆ DOKONANE W ROZLICZENIU ZA STYCZEŃ 2015 R. WSKAŹNIK 58% BĘDZIE STOSOWANY DO ROZLICZENIA VAT NALICZONEGO W 2015 R. 22

23 PRZYKŁAD: W KWIETNIU 2010 R. PODATNIK KUPIŁ ŚRODEK TRWAŁY ZA ZŁ (W TYM 22% VAT). WSKAŹNIK STOSOWANY W 2010 WYNOSIŁ 60% WIĘC PODATNIK ODLICZYŁ W KWIETNIU ZŁ (22 000X60%) PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO ROKU OD 2010 DO 2015, PODATNIK POWINIEN DOKONAĆ W PIERWSZYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM NASTĘPNEGO ROKU KOREKTY VAT NALICZONEGO DOTYCZĄCEGO JEDNEJ PIĄTEJ VAT WYNIKAJĄCEGO Z FAKTURY ZAKUPU ŚRODKA TRWAŁEGO: 1/5x ZŁ = ZŁ. *2010: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 62%, KOREKTA DODATNIA W STYCZNIU 2011 O KWOTĘ 88 ZŁ: (62%-60%)x4 400 ZŁ *2011: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 58%, KOREKTA UJEMNA W STYCZNIU 2012 O KWOTĘ 88 ZŁ: (60%-58%)x4 400 ZŁ *2012: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 64%, KOREKTA DODATNIA W STYCZNIU 2013 O KWOTĘ 176 ZŁ: (64%-60%)x4.400 ZŁ *2013: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 55%, KOREKTA UJEMNA W STYCZNIU 2014 O KWOTĘ 220 ZŁ: (60%-55%)x4 400 ZŁ *2014: RZECZYWISTA PROPORCJA WYNIOSŁA 71%, KOREKTA DODATNIA W STYCZNIU 2015 O KWOTĘ 484 ZŁ: (71%-60%)x4 400 ZŁ PODATNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO OKRESOWEGO, MIESIĘCZNEGO LUB KWARTALNEGO ROZLICZENIA PODATKU VAT. ROZLICZENIE POLEGA NA WYPEŁNIENIU FORMULARZA W FORMIE OKREŚLONEJ PRZEZ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW I PRZEKAZANIA TEGO FORMULARZA DO WŁAŚCIWEGO URZĘDU SKARBOWEGO. FORMULARZ MOŻE BYĆ PRZEKAZANY OSOBIŚCIE, TRADYCYJNĄ POCZTĄ BĄDŹ PRZEZ ELEKTRONICZNY TRANSFER DANYCH ZGODNIE Z ODPOWIEDNIĄ PROCEDURĄ. 23

24 OBECNIE STOSOWANE SĄ FORMULARZE: *VAT-7 MIESIĘCZNE ROZLICZENIE, *VAT-7K KWARTALNE ROZLICZENIE DLA MAŁYCH PODATNIKÓW, *VAT-7D KWARTALNE ROZLICZENIE DLA PODATNIKÓW INNYCH NIŻ MALI PODATNICY, *VAT-8 ROZLICZENIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA TOWARÓW ORAZ IMPORTU USŁUG DLA PODATNIKÓW NIE SKŁADAJĄCYCH VAT-7, VAT-7K LUB VAT-7D, *VAT-9M ROZLICZENIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD IMPORTU USŁUG DLA PODATNIKÓW NIE SKŁADAJĄCYCH VAT-7, VAT-7K LUB VAT-7D, *VAT-10 ROZLICZENIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM NABYCIU NOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA PODATNIKÓW NIE SKŁADAJĄCYCH VAT-7, VAT-7K, VAT-7D LUB VAT-8 (NIE SĄ ZAREJESTROWANI JAKO PODATNICY VAT-UE), *VAT-11 ROZLICZENIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEJ DOSTAWY NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU DLA PODATNIKÓW NIE SKŁADAJĄCYCH VAT-7, VAT-7K LUB VAT-7D. *VAT-12 SKRÓCONA DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ZAKRESIE USŁUG PRZEWOZU OSÓB I ŁADUNKÓW OPODATKOWANYCH W FORMIE RYCZAŁTU. DEKLARACJE VAT-7, VAT-7K I VAT-7D SKŁADA SIĘ NAJPÓŹNIEJ 25 DNIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU, KTÓREGO DEKLARACJA DOTYCZY. JEŚLI TEN DZIEŃ PRZYPADA NA SOBOTĘ LUB DZIEŃ USTAWOWO WOLNY OD PRACY TO TERMIN PRZESUWA SIĘ DO NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO. PRZYKŁAD: PODATNIK JEST ZOBOWIĄZANY PRZEKAZAĆ DEKLARACJĘ VAT-7 ZA MIESIĄC LISTOPAD 2014 NAJPÓŹNIEJ ( I TO BOŻE NARODZENIE, TO SOBOTA, TO NIEDZIELA). 24

25 W DEKLARACJI VAT-7 PODATNIK MA OBOWIĄZEK UJĄĆ CAŁOŚĆ PODATKU NALEŻNEGO OD CZYNNOŚCI, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZEK PODATKOWY PRZYPADŁ NA JAKIKOLWIEK DZIEŃ MIESIĄCA ROZLICZENIOWEGO. PODATNIK MA PRAWO DO POMNIEJSZENIA PODATKU NALEŻNEGO O PODATEK NALICZONY ZWIĄZANY Z NABYCIAMI W MIESIĄCU W KTÓRYM OTRZYMANO DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO DO ODLICZENIA (GŁÓWNIE FAKTURY VAT) BĄDŹ W MIESIĄCU NASTĘPNYM, EWENTUALNIE JESZCZE KOLEJNYM. NIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z TEGO PRAWA JEŚLI OBOWIĄZEK PODATKOWY DLA DANEJ CZYNNOŚCI JESZCZE NIE POWSTAŁ. USTAWA NARZUCA OBOWIĄZEK KOREKTY ODLICZONEGO PODATKU UJĘTEGO W FAKTURACH DOKUMENTUJĄCYCH DOSTAWĘ TOWARÓW LUB ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERYTORIUM KRAJU, KTÓRYCH PŁATNOŚĆ NIE ZOSTAŁA UREGULOWANA DO KOŃCA OKRESU ROZLICZENIOWEGO, W KTÓRYM PRZYPADŁ 150 DZIEŃ LICZĄC OD DNIA TERMINU PŁATNOŚCI OKREŚLONEGO W UMOWIE LUB NA FAKTURZE. W TAKIM PRZYPADKU DŁUŻNIK JEST ZOBOWIĄZANY DO KOREKTY ODLICZONEJ KWOTY PODATKU WYNIKAJĄCEJ Z TEJ FAKTURY W TYM OKRESIE ROZLICZENIOWYM. JEŚLI NALEŻNOŚĆ ZOSTAŁA UREGULOWANA TYLKO CZĘŚCIOWO TO KOREKTĘ NALEŻY WYKONAĆ W ODNIESIENIU DO NIEUREGULOWANEJ CZĘŚCI. 25

26 PRZYKŁAD: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ZAKUPIŁO KG PIERZA POUBOJOWEGO GĘSIEGO ZA CENĘ 50 ZŁ/KG NETTO. FAKTURA WYSTAWIONA W DNIU OPIEWAJĄCA NA KWOTĘ ZŁ BRUTTO (W TYM ZŁ VAT) OKREŚLAŁA 30 DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYWAJĄCY W DNIU SPÓŁKA ODLICZYŁA VAT Z TEJ FAKTURY W MIESIĄCU STYCZNIU DNI OD TERMINU PŁATNOŚCI PRZYPADA W DNIU FAKTURA NIE ZOSTAŁA ZAPŁACONA DO DNIA SPÓŁKA MUSI UJEMNIE SKORYGOWAĆ PODATEK NALICZONY W ROZLICZENIU LIPCOWYM O KWOTĘ ZŁ PRZYKŁAD: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ZAKUPIŁO KG PIERZA POUBOJOWEGO GĘSIEGO ZA CENĘ 50 ZŁ/KG NETTO. FAKTURA WYSTAWIONA W DNIU OPIEWAJĄCA NA KWOTĘ ZŁ BRUTTO (W TYM ZŁ VAT) OKREŚLAŁA 30 DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYWAJĄCY W DNIU SPÓŁKA ODLICZYŁA VAT Z TEJ FAKTURY W MIESIĄCU STYCZNIU DNI OD TERMINU PŁATNOŚCI PRZYPADA W DNIU FAKTURA ZOSTAŁA ZAPŁACONA CZĘŚCIOWO (W KWOCIE ZŁ) W DNIU SPÓŁKA MUSI UJEMNIE SKORYGOWAĆ PODATEK NALICZONY W ROZLICZENIU LIPCOWYM O KWOTĘ 5609,76 ZŁ 26

27 PRZYKŁAD: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ZAKUPIŁO KG PIERZA POUBOJOWEGO GĘSIEGO ZA CENĘ 50 ZŁ/KG NETTO. FAKTURA WYSTAWIONA W DNIU OPIEWAJĄCA NA KWOTĘ ZŁ BRUTTO (W TYM ZŁ VAT) OKREŚLAŁA 30 DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYWAJĄCY W DNIU SPÓŁKA ODLICZYŁA VAT Z TEJ FAKTURY W MIESIĄCU STYCZNIU DNI OD TERMINU PŁATNOŚCI PRZYPADA W DNIU FAKTURA ZOSTAŁA ZAPŁACONA W CAŁOŚCI W DNIU NIE MA KONIECZNOŚCI KOREKTY PODATKU NALICZONEGO UREGULOWANIE PRZETERMINOWANEJ NALEŻNOŚCI PO DOKONANIU KOREKTY UPRAWNIA PODATNIKA DO ZWIĘKSZENIA KWOTY PODATKU NALICZONEGO O KWOTĘ PODATKU ZAWARTĄ W TEJ PŁATNOŚCI W ROZLICZENIU ZA OKRES, W KTÓRYM NALEŻNOŚĆ ZOSTAŁA UREGULOWANA. PRZYKŁAD: POLSKIE PÓŁNOCNE PIERZE I PUCH SP. Z O.O. ZAKUPIŁO KG PIERZA POUBOJOWEGO GĘSIEGO ZA CENĘ 50 ZŁ/KG NETTO. FAKTURA WYSTAWIONA W DNIU OPIEWAJĄCA NA KWOTĘ ZŁ BRUTTO (W TYM ZŁ VAT) OKREŚLAŁA 30 DNIOWY TERMIN PŁATNOŚCI UPŁYWAJĄCY W DNIU SPÓŁKA ODLICZYŁA VAT Z TEJ FAKTURY W MIESIĄCU STYCZNIU KOREKTA VAT-U ZOSTAŁA DOKONANA W LIPCU SPÓŁKA ZAPŁACIŁA ZA FAKTURĘ W DNIU W ROZLICZENIU ZA WRZESIEŃ MOŻNA ZWIĘKSZYĆ PODATEK NALICZONY O ZŁ 27

28 WIERZYCIEL MA PRAWO, PRZY SPEŁNIENIU DODATKOWYCH WARUNKÓW, DOKONAĆ KOREKTY PODATKU NALEŻNEGO ZAWARTEGO W FAKTURACH, KTÓRE NIE ZOSTAŁY ZAPŁACONE PRZEZ 150 DNI OD ICH TERMINU PŁATNOŚCI. JEST TO PRAWO A NIE OBOWIĄZEK JAK W PRZYPADKU KOREKTY VAT U DŁUŻNIKA. WARUNKIEM DLA KOREKTY VAT NALEŻNEGO JEST (OPRÓCZ UPŁYWU 150 DNI) ABY: *SPRZEDAŻ BYŁA DOKONANA NA RZECZ ZAREJESTROWANEGO CZYNNEGO PODATNIKA VAT, NIEBĘDĄCEGO W TRAKCIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO LUB W TRAKCIE LIKWIDACJI, *NA DZIEŃ POPRZEDZAJĄCY DZIEŃ ZŁOŻENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ, W KTÓREJ DOKONUJE SIĘ KOREKTY WIERZYCIEL I DŁUŻNIK BYLI ZAREJESTROWANYMI CZYNNYMI PODATNIKAMI VAT A DŁUŻNIK NIE JEST W TRAKCIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO LUB W TRAKCIE LIKWIDACJI, *DO DNIA ZŁOŻENIA DEKLARACJI FAKTURA NIE ZOSTAŁA UREGULOWANA LUB ZBYTA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, *OD DATY WYSTAWIENIA FAKTURY DOKUMENTUJĄCEJ WIERZYTELNOŚĆ NIE UPŁYNĘŁY 2 LATA, LICZĄC OD KOŃCA ROKU, W KTÓRYM ZOSTAŁA WYSTAWIONA. W PRZYPADKU GDY PO DOKONANIU KOREKTY NALEŻNOŚĆ ZOSTAŁA UREGULOWANA W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, WIERZYCIEL ZOBOWIĄZANY JEST DO ZWIĘKSZENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA ORAZ KWOTY PODATKU NALEŻNEGO W ROZLICZENIU ZA OKRES, W KTÓRYM OTRZYMANO ZAPŁATĘ. W PRZYPADKU PODATNIKÓW POWIĄZANYCH NIE STOSUJE SIĘ KOREKTY PO STRONIE WIERZYCIELA. NATOMIAST PODMIOT POWIĄZANY BĘDĄCY DŁUŻNIKIEM MA OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ PO SWOJEJ STRONIE KOREKTĘ ODLICZONEGO VAT Z TYTUŁU NIEOPŁACONYCH NALEŻNOŚCI 28

29 JEDNYM Z OBOWIĄZKÓW PODATNIKÓW VAT JEST PROWADZENIE EWIDENCJI DOTYCZĄCEJ PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG, NA PODSTAWIE KTÓREJ JEST SPORZĄDZANA DEKLARACJA PODATKOWA. PODSTAWĄ SPORZĄDZENIA DEKLARACJI MOŻE BYĆ TYLKO EWIDENCJA PROWADZONA RZETELNIE I BEZBŁĘDNIE, CZYLI W TAKI SPOSÓB, ABY WYNIKAŁY Z NIEJ DANE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEDMIOTU I PODSTAWY OPODATKOWANIA, WYSOKOŚCI PODATKU NALEŻNEGO, KWOTY PODATKU PODLEGAJĄCEJ WPŁACIE DO URZĘDU SKARBOWEGO LUB PODLEGAJĄCEJ ZWROTOWI Z URZĘDU. WZÓR DEKLARACJI VAT-7 29

30 WZÓR DEKLARACJI VAT-7 WZÓR DEKLARACJI VAT-7 30

31 WZÓR DEKLARACJI VAT-7 WZÓR DEKLARACJI VAT-7 31

32 PODATNICY VAT SĄ OBOWIĄZANI PROWADZIĆ SZCZEGÓLNĄ EWIDENCJĘ PODATKOWĄ ZAWIERAJĄCĄ: 1. DANE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PRZEDMIOTU OPODATKOWANIA, 2. DANE NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA PODSTAWY OPODATKOWANIA, 3. WYSOKOŚĆ PODATKU NALEŻNEGO, 4. KWOTY PODATKU NALICZONEGO OBNIŻAJĄCE KWOTĘ PODATKU NALEŻNEGO, 5. KWOTĘ PODATKU PODLEGAJĄCĄ WPŁACIE DO URZĘDU SKARBOWEGO LUB ZWROTOWI Z TEGO URZĘDU, 6. KWOTY UMOŻLIWIAJĄCE USTALENIE PROPORCJI SPRZEDAŻY, W SZCZEGÓLNOŚCI TRANSAKCJI ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ OPODATKOWANĄ I NIEOPODATKOWANĄ LUB ZWOLNIONĄ Z PODATKU VAT, 7. INNE DANE SŁUŻĄCE DO PRAWIDŁOWEGO SPORZĄDZENIA DEKLARACJI PODATKOWEJ. PODATNIK, KTÓRY PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ OPODATKOWANĄ ORAZ ZWOLNIONĄ Z PODATKU LUB NIEPODLEGAJĄCĄ OPODATKOWANIU, POWINIEN GRUPOWAĆ CZYNNOŚCI OPODATKOWANE W PODZIALE NA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ: *OPODATKOWANĄ, *ZWOLNIONĄ Z PODATKU, *NIEOPODATKOWANĄ. JEŻELI NIEKTÓRE ZAKUPY SĄ ZWIĄZANE ZARÓWNO ZE SPRZEDAŻĄ OPODATKOWANĄ ORAZ ZWOLNIONĄ BĄDŹ NIEOPODATKOWANĄ I JEDNOCZEŚNIE NIE JEST MOŻLIWE OKREŚLENIE W JAKIM ZAKRESIE SĄ ONE WYKORZYSTYWANE DO POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW SPRZEDAŻY TO GRUPOWANIE MUSI ODBYWAĆ SIĘ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY OKREŚLENIE PROPORCJI NA PODSTAWIE OSIĄGANEGO OBROTU PODATNIKA. EWIDENCJA NIE MUSI OBEJMOWAĆ ZAKUPÓW NIE DAJĄCYCH PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU VAT. 32

33 PRZEPISY NIE OKREŚLAJĄ FORMY ANI TECHNIKI PROWADZENIA EWIDENCJI VAT WIĘC PODATNIK MA PRAWO DO DOWOLNEGO USTALENIA WZORU TAKIEJ EWIDENCJI. W PRAKTYCE EWIDENCJA PODATKOWA REALIZOWANA JEST POPRZEZ TWORZENIE TZW. REJESTRÓW VAT ODRĘBNIE DLA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW. KWOTY ZAWARTE W REJESTRACH VAT POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM POZYCJOM W DEKLRARACJI PODATKOWEJ VAT-7 (LUB INNEJ STOSOWANEJ PRZEZ PODATNIKA). PRZYKŁAD REJESTRU VAT SPRZEDAŻY: 33

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 64, poz. 332. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r.

ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. ZMIANY WPROWADZANE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OD 1 LIPCA 2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 r. wejdą w życie następujące akty prawne: 1) ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT

ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT ZMIANY W ZAKRESIE MECHANIZMU ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT 1 lipca 2015 r. wejdą w życie nowe przepisy w zakresie rozszerzenia i doprecyzowania regulacji zawartych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności DZIŚ: Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu VAT ZA TYDZIEŃ: Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 35 (801) 17 23 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie

Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie 2012 Rozpoczęcie sprzedaży w Internecie SPIS TREŚCI 1. Założenie e-sklepu... 3 1.1. Co jest potrzebne do rozpoczęcia e-działalności gospodarczej w Internecie?... 3 1.2. Rejestracja działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

podatkową księgę przychodów i rozchodów

podatkową księgę przychodów i rozchodów BIBLIOTEKA Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Forma opodatkowania Obowiązkowe prowadzenie dodatkowych ewidencji Niezbędna dokumentacja Remanent i zamknięcie księgi Prowadzenie księgi

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 23.3.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE RADY (UE) NR 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 eszczepaniak@wsiz.rzeszow.pl

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo