BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN Miliony w wodoci¹gach strona 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7"

Transkrypt

1 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II edycji Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakoœci. W konkursie wziê³o udzia³ 15 firm i organizacji, które rywalizowa³y o najwy sze laury w dziedzinie kompleksowo pojmowanego zarz¹dzania przez jakoœæ. Laureatem w kategorii organizacje publiczne zosta³ Urz¹d Miasta Bydgoszczy. Dyplomem uznania wyró niono Kujawsko-Pomorski Urz¹d Wojewódzki. Najwa niejsze dla Bydgoszczy Woda ze Ÿród³a Las Gdañski smakuje o ka dej porze roku. Szko³y nie do utrzymania 27 lutego br. wioœlarze Akademii Bydgoskiej zmierz¹ siê na Tamizie ze s³ynn¹ osad¹ Uniwersytetu Cambridge. W ramach przygotowañ do 151 w historii zawodów Oxford-Cambridge, Anglicy sprawdzaj¹ formê z najsilniejszymi przeciwnikami. Po regatach Miliony w wodoci¹gach strona 7 We wrzeœniu 2003 roku pierwszoklasistów w bydgoskich szko³ach podstawowych by³o 3631, w 2004 roku Z analiz demograficznych wynika, e we wrzeœniu 2005 roku do szkó³ po raz pierwszy pójdzie ok uczniów, a w roku nastêpnym ju tylko Porz¹dkowania sieci placówek oœwiatowych, wygaszania niektórych oraz zamykania - nie da siê unikn¹æ. Zmniejsza siê bowiem liczba dzieci, a w konsekwencji równie subwencja oœwiatowa pañstwa. W³aœnie z tego powodu Bydgoszcz straci³a w 2005 roku pó³ miliona z³, choæ z w³asnej miejskiej kasy musia³a do³o yæ do oœwiaty i wychowania 82 mln z³. Powszechnie wiadomo, e warto inwestowaæ w edukacjê m³odego pokolenia, jednak trzeba mieæ na uwadze dobro ca³ej bydgoskiej oœwiaty. St¹d te projekt uchwa³y Rady Miasta w w sprawie zamiaru likwidacji niektórych placówek. Utrzymywanie ich w obecnej postaci jest nieefektywne zarówno ze wzglêdów spo³ecznych, jak i ekonomicznych. Prêdzej czy póÿniej znikn¹ z oœwiatowej mapy miasta. Projekt uchwa³y popar³a kujawsko-pomorska kurator oœwiaty, Wies³awa Wyszyñska. Przypomnijmy, e w tegorocznym bud ecie miasta na oœwiatê i wychowanie zarezerwowano 345,7 mln z³., z uwzglêdnieniem subwencji pañstwowej. Przewa aj¹ca czêœæ tej kwoty przeznaczona jest na pensje nauczycielskie i administracji. Na niezbêdne remonty i inwestycje pozostaje niewiele. (sz) Bydgoszczanie na Tamizie z Polakami pop³yn¹ jeszcze z reprezentacj¹ Niemiec. W zesz³orocznych regatach na Brdzie osada Akademii Bydgoskiej wygra³a ze swoimi rywalami z Cambridge. W barwach AB wystartowa³o 6 uczestników Igrzysk Olimpijskich w Atenach Na konkurs Piêæ najwa niejszych wydarzeñ w historii Bydgoszczy w latach wp³ynê³o 60 prac. Wydzia³ Kultury i Promocji przyzna³ dwie równorzêdne nagrody - Paulinie Ruciñskiej i Katarzynie Berent z Gimnazjum nr 15 w Bydgoszczy oraz Natalii Cackowskiej i Monice Ferenc z kl. III Gimnazjum nr 15 w Bydgoszczy. Przyznano dwa wyró nienia - Oli Nowickiej z kl. 3c Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy i Danielowi Piotrowskiemu z MDK nr 5. Zdaniem uczestników konkursu, najwa niejszymi wydarzeniami minionego 85-lecia by³y - powrót Bydgoszczy do Macierzy, Krwawa niedziela, wizyta Jana Paw³a II, wst¹pienie do Unii Europejskiej, powo³anie diecezji. Natalia Cackowska i Monika Ferenc wzbogaci³y pracê poprzez do³¹czenie w³asnych wierszy. Bezp³atna infolinia Urzêdu Miasta Miasto nie utopi pieniêdzy strona 2 Czy powróc¹ na D³ug¹? strona 3 oraz trzech mistrzów œwiata do lat 23. Wyjazd bydgoszczan do Londynu wspomagaj¹ Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polsko-Brytyjska Izba Handlu, Urz¹d Miasta, firmy sponsoruj¹ce. Reprezentanci Akademii Bydgoskiej: Marian Dra d ewski (trener), Bart³omiej Pawe³czak, Miko³aj Burda, Wojciech Gutorski, Rafa³ Hejmej, Sebastian Kosiorek, Micha³ Stawowski, Daniel Trojanowski i Mi³osz Bernatajtys. kurier_16.pmd 1

2 2 Kronika ratuszowa 24 stycznia br. w uroczystych obchodach 60 rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej na cmentarzach komunalnym przy ul. Ludwikowo i Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej uczestniczy³ zastêpca prezydenta, Przemys³aw Nowak. Przedstawiciele w³adz miasta, organizacji i instytucji z³o yli wieñce i wi¹zanki kwiatów pod pomnikami poleg³ych o³nierzy 1. Armii Wojska Polskiego (na zdjêciu) oraz Armii Czerwonej. Prezydenci Grudzi¹dza, Torunia, Inowroc³awia, W³oc³awka i Bydgoszczy omawiali w Grudzi¹dzu szanse, jakie stwarza regionowi budowa autostrady A-1. W tej sprawie wystosowali apel do premiera Marka Belki. - Jesteœmy przekonani o absolutnie podstawowym znaczeniu autostrady A-1 dla regionu Pomorza i Kujaw i apelujemy o przyspieszenie procesu realizacji tych inwestycji oraz o do³o enie wszelkich starañ, by jak najszybciej je zakoñczyæ - stwierdzili prezydenci. Na zaproszenie prezydenta miasta i Wspólnoty Polskiej, w Bydgoszczy przebywa³ profesjonalny zespó³ tañca Ananuri z Tbilisi. Gruzini wyst¹pili przed publicznoœci¹ dwukrotnie (bezp³atnie) w Pa³acu M³odzie y. 24 lutego br. ambasador Niemiec w Polsce, dr Reinhard Schweppe powo³a na urz¹d konsula honorowego w Bydgoszczy mecenasa Jaros³awa Kuropatwiñskiego. Jego siedziba mieœciæ bêdzie siê przy ul. Œniadeckich 49 - poda³ Wydzia³ Kultury i Promocji Urzêdu Miasta. Województwo kujawsko-pomorskie, w tym oczywiœcie Bydgoszcz, znalaz³o siê na 25 miejscu w Europie w rankingu regionów, w których warto inwestowaæ poinformowa³a Lidia Wilniewczyc - zastêpca prezydenta miasta. Zestawienia takiego dokona³o londyñskie Centrum Badañ Biznesowych i Ekonomicznych. Wœród województw, przed nami by³o mazowieckie (18 miejsce), wielkopolskie (21), ³ódzkie (24 ). Patefony na Gdañskiej MIEJSKIE ROZMAITOŒCI Miasto nie utopi pieniêdzy Po zesz³orocznej likwidacji Oœrodka Sportu i Rekreacji, w³adze miasta szukaj¹ sposobu zagospodarowania obiektów i terenów po dawnym Torbydzie oraz basenie przy ul. Kossaka. Kilkudziesiêcioletnie, wyeksploatowane budynki i urz¹dzenia - nie nadawa³y siê do dalszego u ytkowania. Nie by³ op³acalny remont, kosztuj¹cy zapewne miliony z³otych. To by³yby pieni¹dze utopione. Nie tylko wysokie koszty przemawia- ³y za zamkniêciem Torbydu. W jego aparaturze zalega³o 3,5 tony przestarza- ³ego amoniaku i 40 tysiêcy litrów solanki. Niezale nie od przysz³ych losów lodowiska, te chemikalia musia³y byæ wywiezione i utylizowane przez wyspecjalizowan¹ firmê. Po d³u szych poszukiwaniach uda³o siê j¹ znaleÿæ w Gdañsku; przepompowany do cystern groÿny czynnik trafi³ do zak³adów Chemicznych w Kêdzierzynie. W zbiornikach przy ul. Chopina pozosta³a solanka, nie nadaj¹ca siê z powodu ska enia smarami i olejami do praktycznego wykorzystania, chocia - by przy odœnie aniu ulic. Czekanie na kupca Sytuacja dziœ jest taka, e dawne sztuczne lodowisko przekazane Administracji Domów Miejskich - nadal nie znajduje nabywców mimo ponawianych og³oszeñ. Obiekt chroni ca³¹ dobê trzech stra ników. Pod sta³ym nadzorem specjalisty jest instalacja poamoniakalna. Na nastêpcê Torbydu - przy hali uczniczka bêdzie trzeba jeszcze poczekaæ. Czêœciowo tê lukê wype³nia sztuczne przenoœne lodowisko na Starym Rynku. Do wyburzenia Dawny basen przy ul. Kossaka wraz z dwoma brodzikami, zapleczem socjal- W dawnej Desie przy ul. Gdañskiej 12 czynna jest wystawa zbiorów fonograficznych znanego bydgoskiego kolekcjonera, Adama Mañczaka. Pokazane s¹ amerykañskie odtwarzacze i noœniki dÿwiêku z lat Zabytkowe patefony, p³yty gramofonowe i wydawnictwa muzyczne mo na podziwiaæ od wtorku do pi¹tku w godz , w soboty i niedzielê w godz Bilety rodzinne (do 5 osób) kosztuj¹ 10 z³, normalne 7 z³, ulgowe 5 z³. W soboty zwiedzanie jest bezp³atne. W poniedzia³ki wystawa - i ca³e Muzeum Okrêgowe, które j¹ zorganizowa³o - s¹ nieczynne. nym zajmuje teren o powierzchni ponad 21 tys. metrów kwadratowych. Ogrodzony z trzech stron, dostêpny jest ca³kowicie od ul. Gersona. Têdy najczêœciej wchodz¹ z³odzieje szukaj¹cy z³omu i wartoœciowych rzeczy. Walka z nimi jest nieskuteczna, mimo zwiêkszonych patroli Stra y Miejskiej i policji, a na sta³¹ ochronê obiektu nie staæ miasta ani zawiaduj¹cej nim Administracji Domów Miejskich, tym bardziej i obiekt jest przeznaczony do likwidacji. Budz¹cy obecnie du e kontrowersje basen (wybudowany w 1972 roku) przesta³ funkcjonowaæ latem 2003 roku, kiedy inspektorzy sanepidu nakazali jego zamkniêcie po wykryciu zanieczyszczeñ. Ekspertyza geotechniczna wykonana w sierpniu 2003 roku przez jednego z profesorów Akademii Techniczno-Rolniczej wykaza³a, e spêkana nieszczelna elbetowa niecka basenu uniemo liwia jego dalsz¹ eksploatacjê. Nadal rekreacja W planach miasta jest utrzymanie rekreacyjnej funkcji terenu. Czêœæ nieruchomoœci gruntowej przekazano ju w u yczenie Integracyjnemu Klubowi Sportowemu Górzyskowo, urz¹dzenia placu zabaw przeniesione bêd¹ w g³¹b dzielnicy, reszta terenu czeka na inwestora W dawnej Desie - wystawa zbiorów Adama Mañczaka z pieniêdzmi. Problemem dla niego mo e byæ wyburzenie niecki g³ównego basenu (50x20 metrów, g³êbokoœæ od 1,4 do 2 metrów) oraz usuniêcie zu ytej, zdewastowanej instalacji, zbiorników i ró nych odpadów. Do tego celu - podobnie jak na Torbydzie - ponownie potrzebna jest specjalistyczna firma, odpowiednio wyposa eni i przeszkoleni pracownicy. (a) Z odpowiedzi prezydenta miasta na zapytanie radnych w sprawie basenu: Po przekazaniu obiektu przez likwidatora w czerwcu 2004 roku podj¹³em dzia³ania zabezpieczaj¹ce. S³u by miejskie na moje polecenie oznakowa³y obiekt tablicami informacyjnymi o zakazie wstêpu i zabezpieczy³y stanowi¹ce zagro enie studnie kanalizacyjne. Zobowi¹zano równie Stra Miejsk¹ do objêcia terenu wzmo onymi kontrolami. Pomimo tych dzia³añ nie unikniêto w³amañ i kradzie y. Obecnie komisariat policji Bydgoszcz-Szwederowo prowadzi trzy sprawy dotycz¹ce kradzie y ogrodzenia, przêse³ i barierek metalowych. Za wyrz¹dzone straty z tytu³u kradzie y i zniszczon¹ zje d alniê firma ubezpieczeniowa wyp³aci³a odszkodowanie. Darmowy nie tylko dla uczniów Na do ywianie dzieci w szko³ach w tegorocznym bud ecie miasta zarezerwowano ponad 2 mln z³. Rok temu wspomnian¹ akcj¹ objêto ok. 5 tysiêcy uczniów. Kosztowa³a 1,2 mln z³. Dyrekcja Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej liczy, e w tym roku z darmowych obiadów skorzysta jeszcze wiêksza liczba uczniów i e akcjê uda siê rozszerzyæ na inne grupy spo³eczne. Umo - liwia to rz¹dowy program Posi³ek dla potrzebuj¹cych, w którym Bydgoszcz ju uczestniczy. 12 stycznia br. z³o ono wniosek do wojewody kujawsko-pomorskiego o przyznanie dotacji, mog¹cej wynosiæ przy deklarowanym udziale gminy przesz³o 1,8 mln z³. Ile pieniêdzy przyzna wojewoda dowiemy siê niebawem. Beneficjantami programu Posi³ek dla potrzebuj¹cych s¹ dzieci do lat 6, dzieci i m³odzie realizuj¹ca obowi¹zek szkolny, osoby i rodziny yj¹ce w niedostatku, chorzy i niepe³nosprawni. Pomoc mo e byæ udzielona, gdy dochód nie przekracza 474 z³ na cz³onka rodziny. Zmienione numery i adres Wykrêcaj¹c nr bêdziemy ³¹czeni z wszystkimi wydzia³ami MOPS, z dyrekcj¹. Po przeprowadzce Rejonowy Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Fordon mieœci siê przy ul. Marii Poraziñskiej 9, tel , fax Od 100 do 1500 z³ mali od prezydenta m wani w po arze kami przy ul. Œl¹skiej 10-1 dosz³o 18 stycznia br przyznane zosta³y rów Z poœród 11 rodzin opuszczenia swoich mi kurier_16.pmd 2

3 Z MIASTA Wniosek o odszkodowanie w towarzystwie ubezpieczeniowym Czy powróc¹ na ulicê D³ug¹? Na 10 tys. z³ miesiêcznie szacuje Administracja Domów Miejskich koszty zwi¹zane z wykwaterowaniem lokatorów w budynku przy ul. D³ugiej 7. W kwietniu 2004 roku by³ on zagro ony katastrof¹ budowlan¹ wskutek wadliwie prowadzonej przez prywatnego inwestora rozbiórki s¹siedniej kamienicy pod numerem 9. Decyzjê o opró - nieniu 7, zamieszka³ej przez 14 rodzin, wyda³ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Dziesiêæ rodzin, które zajmowa³y mieszkania kwaterunkowe, trafi³y do lokali zamiennych, czworgu w³aœcicieli mieszkañ wykupionychadm wynajê³a na swój koszt lokale na wolnym rynku, do czasu a bêd¹ mogli powróciæ pod stary adres przy ul. D³ugiej 7. Wydatki ponoszone w zwi¹zku z t¹ spraw¹ sk³adaj¹ siê g³ównie z op³at za wynajêcie czterech lokali dla w³aœcicieli, utraconego czynszu za 10 mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy, a tak e z tytu³u wynajmowania czêœci wspólnej oraz za 3 lokale u ytkowe, dawniejsze sklepy. W grudniu 2004 roku ADM w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej wyst¹pi³a o zwrot wydatków do towarzystwa ubezpieczeniowego, wskazanego przez inwestora buduj¹cego obecnie przy ul. D³ugiej 9 obiekt handlowo-us³ugowy, a odpowiedzialnego za spowodowanie zagro enia katastrof¹ budowlan¹. W³aœciciele lokali wyodrêbnionych poinformowani zostali tak e o mo liwoœciach starania siê o wyrównania swoich innych szkód. Sprawa nie jest rozstrzygniêta, bada j¹ ubezpieczyciel. Z ekspertyzy przeprowadzonej w sierpniu ubr. wynika, e budynek przy ul. D³ugiej 7 nadaje siê do remontu, nastêpnie zamieszkania. Czêœci wspólne mog³yby byæ wyremontowane po podjêciu uchwa³y Wspólnoty Mieszkaniowej i ADM, jednak nie szybciej ni po zakoñczeniu budowy budynku pod numerem 9. Mur w mur... Nowy budynek przy ul. D³ugiej 9, obok zagro ona 7 widziane z Wyspy M³yñskiej. Mieszkania zamienne dla pogorzelców Na Wy ynach powstanie supermarket niemieckiej firmy Kaufland. Po d³ugich sporach przystali na to bydgoscy radni na sesji Rady Miasta 19 stycznia br. 13 g³osowa³o za, 11 by³o przeciw. Market powstanie pomiêdzy ulicami Modrakowa, Wojska Polskiego i Magnuszewska na dzia³kach wykupionych od osób prywatnych i gminy. Plany urbanistyczne od lat szeœædziesi¹tych przewidywa³y w tym miejscu centrum us³ugowo-handlowe i dlatego w³aœciciele okolicznych nieruchomoœci nie mogli budowaæ ani te remontowaæ domów ju istniej¹cych. Niemiecki inwestor zaoferowa³ dobr¹ cenê za niezbêdne nieruchomoœci, a zainteresowani mieszkañcy z aplauzem przyjêli decyzjê o zgodzie na budowê wiedz¹c, e na sprzeda y zarobi¹ trochê grosza i poprawia swój byt. Od 100 do 1500 z³ zapomogi otrzymali od prezydenta miasta poszkodowani w po arze kamienicy prywatnej przy ul. Œl¹skiej Do zdarzenia dosz³o 18 stycznia br. Tego te dnia przyznane zosta³y równie zapomogi. Z poœród 11 rodzin zmuszonych do opuszczenia swoich mieszkañ, 4 zajmowa³y je na podstawie decyzji administracyjnej. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie lokatorów, gmina musi zapewniæ im lokale zamienne. Na razie trzy rodziny znalaz³y dach nad g³ow¹ w miejskim Centrum Wsparcia Rodzinnego przy ul. Dunikowskiego 2, jedna przebywa u swoich krewnych. Korzystnie sprzedadz¹ dzia³ki Zadaniem znalezienia odpowiednich lokali zajê³a siê Administracja Domów Miejskich. Po pozyskaniu i wyremontowaniu, zainteresowani zostan¹ poproszeni o ich obejrzenie i ewentualne zasiedlenie. (mik) Przeciwko budowie supermarketu protestuj¹ sprzedawcy z targowiska przy ul. Modrakowej. ¹daj¹ by miasto wykupi- ³o tereny od prywatnych w³aœcicieli i zagospodarowa³o je inaczej ni zamierza niemiecki inwestor. Nie jest to jednak mo liwe ze wzglêdu na szczup³e œrodki w bud ecie oraz koniecznoœæ inwestowania w przedsiêwziêcia s³u ¹ce wszystkim mieszkañcom np. remont Mostu Pomorskiego, budowa obwodnicy miejskiej Wschód Zachód. Zgodnie z wczeœniejsz¹ uchwa³¹ Rady Miasta, gmina jest upowa niona sprzedaæ Kauflandowi bez przetargu 6 swoich dzia- ³ek o ³¹cznej powierzchni 3492 metry kwadratowe. Z planu zagospodarowania przestrzennegowynika, i nie mog¹ byæ zabudowane odrêbnie. Dzia³ki s¹ bowiem porozrzucane poœród prywatnych nieruchomoœci gruntowych, zajmuj¹cych ponad 10 tysiêcy metrów kwadratowych terenu. Jak g³osowali? Za przywróceniem mieszkañcom prawa do dysponowania w³asnym mieniem i popraw¹ ich bytu: Tomasz Rega, Zbys³aw Patyk, Tomasz Latos, Karol B¹dkowski, Piotr Król, Harald Matuszewski, Pawe³ Olszewski, Bogdan Dzakanowski, Jan Gaul, Anna Mackiewicz, Wies³aw Olszewski, El bieta Krzy anowska, Felicja Gwinciñska. Przeciw: Grzegorz Schreiber, Kosma Z³otowski, Marek Gralik, Wojciech Nowacki, Edmund Gabrych, Lech Lewandowski, Micha³ Krzemkowski, Stanis³aw Grodzicki, Hanna Bogucka, Ewa apiñska, Maciej Archanio³owicz. 3 Dochód 703 z³ Podniesione zosta³y rz¹dowe kryteria dochodowe dla staraj¹cych siê o dodatki mieszkaniowe. Obecnie wynosz¹ one 703 z³ (dotychczas 618,84 z³) w gospodarstwie wieloosobowym i 984 z³ (dotychczas 900,13 z³) w przypadku osób samotnych. W ubieg³ym roku do Wydzia³u Œwiadczeñ Rodzinnych bydgoskiego Urzêdu Miasta wp³ynê³y 24 tysi¹ce wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Konto odrêbne Wydzia³ Bud etu i Finansów Urzêdu Miasta prosi bydgoszczan reguluj¹cych podatki od nieruchomoœci o dokonywanie wp³at wy³¹cznie na indywidualne konta bankowe, wprowadzone w 2005 roku. Wskazane s¹ one w decyzjach podatkowych. Odrêbne konto bankowe ma teraz ka da nieruchomoœæ. Do 31 marca - op³ata roczna Op³ata roczna za prawo u ytkowania wieczystego, zarz¹d oraz u ytkowanie gruntów p³atna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokoœci wynikaj¹cej z aktu notarialnego, decyzji lub naliczenia Wydzia³u Mienia i Geodezji - na konto: grunty gminy, grunty Skarbu Pañstwa. Op³ata obowi¹zuje ka dego u ytkownika wieczystego gruntu, niezale nie od uiszczenia podatku od nieruchomoœci. Bez prowizji wp³at mo na dokonaæ w Banku Pocztowym przy ul. Jagielloñskiej 17 lub przy ul. Jezuickiej 8-10.Tel. kontaktowy (ksiêgowoœæ): , Najwa niejsze telefony Na yczenie mieszkañców podajemy najwa niejsze numery telefonów Zarz¹du Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ul. Fordoñska 120): sekretariat , ( , fax); Wydzia³ Op³at Parkingowych i Komunikacyjnych ; Wydzia³ Utrzymania Ulic i Torów , , ; Wydzia³ In ynierii Ruchu ; Wydzia³ Transportu Publicznego (do 62); Wydzia³ Inwestycji Drogowo- Mostowych , ; kasy biletowe ; rzecznik prasowy Strefa p³atnego parkowania ( ul. Gdañska 47). kurier_16.pmd 3

4 4 HISTORIA W 85 rocznicê Z okazji 85 rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy prezydent Konstanty Dombrowicz wrêczy³ pami¹tkowe medale 350 zas³u onym przedstawicielom spo³ecznoœci miasta. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ pierwszego prezydenta Wolnej Bydgoszcz - Jana Maciaszka. W Filharmonii Pomorskiej odby³ siê okolicznoœciowy koncert dla mieszkañców oraz uroczystoœæ uhonorowania szefów firm sponsoruj¹cych bydgosk¹ kulturê laureatów konkursu Mecenas Bydgoskiego Ogrodu Sztuk. W dawnej Desie przy ul. Gdañskiej otwarta zosta³a wystawa fonograficzna ze zbiorów kolekcjonera Adama Mañczaka. kurier_16.pmd 4

5 Z YCIA MIASTA Lepsza oferta miejskiego przewoÿnika W 2005 roku na bezpoœrednie utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego w bud ecie Bydgoszczy przeznaczono 112 mln z³. Jest to kwota o 3,9 mln z³ wiêksza ni roku poprzedzaj¹cym, jednak wy sze s¹ te koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej. G³ównie z powodu wzrostu cen paliw p³ynnych, trakcyjnej energii elektrycznej i opodatkowania 22 procentowym VAT-em robót remontowych na torowiskach i przystankach. Koszty us³ug przewozowych - œwiadczonych przez MZK, Forbus i PKS - wynosz¹ ponad 86 procent ca³ych nak³adów na komunikacje zbiorow¹ w naszym mieœcie. Chocia na remonty i inwestycje pozostaje niewiele, w Zarz¹dzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z uznaniem przyjêto tegoroczny prawie 4-milionowy przyrost w bud ecie. Dziêki niemu i lepszej organizacji mo - liwe bêdzie wzbogacenie oferty przewozowej. Zmiany na liniach Jeszcze w pierwszym pó³roczu zamierza siê zwiêkszyæ dwukrotnie czêstotliwoœæ kursowania autobusów na linii szczytowej 77, z pl. Koœcieleckich do starego Fordonu, z odjazdami co pó³ godziny. Niedzieln¹ lukê Medale na Sielance komunikacyjn¹ na trasie osiedle Tatrzañskie Dworzec G³ówny PKP wype³ni¹ autobusy pospieszne linii 93, a mieszkañcy êgnowa otrzymaj¹ nocn¹ liniê autobusow¹ (31N), umo liwiaj¹ca dojazdy do centrum po zapadniêciu zmroku. Po zakoñczeniu przebudowy mostu i przeprowadzeniu pomiarów czasu jazdy uwzglêdniony bêdzie postulat lepszego skomunikowania z Regionalnym Centrum Onkologicznym. Planuje siê skierowanie w ten rejon od czwartego kwarta³u br. - w wybranych kursach - autobusów linii nr 69. Nale y wspomnieæ, i planowane zmiany w miejskiej komunikacji s¹ m.in. efektem spotkañ prezydenta i przedstawicieli ZDPiKP z mieszkañcami bydgoskich osiedli. Remont torowiska Do wiêkszych tegorocznych przedsiêwziêæ technicznych nale y zaliczyæ pierwszy etap remontu torowiska na ul. Fordoñskiej, na odcinku od ul. Gajowej do Ba³tyckiej. Zakoñczenie robót na ca³ym torowisku, a do ul. Kijowskiej, przewidziano w roku W planach tegorocznych jest równie wymiana rozjazdu na torowisku przy Klaryskach. Tabor z kamerami Dyrekcja MZK zapowiedzia³a wyposa enie swego taboru w kamery, nagrywaj¹ce wszystko co siê dzieje wewn¹trz pojazdów. W razie potrzeby utrwalony obraz mo na odtworzyæ i udostêpniæ policji. Komplet do elektronicznego monitoringu kosztuje ok. 9 tysiêcy z³. Na razie zainstalowano jeden w autobusie linii nocnej oraz jeden w tramwaju. System elektronicznego dozoru oraz 34 konduktorów pracuj¹cych na nocnych liniach autobusowych s¹ w stanie zapewniæ pasa erom odpowiedni stopieñ bezpieczeñstwa. (at) 5 27 i 28 stycznia br. w Pa³acu Œlubów przy ul. Sielanka odby³y siê uroczystoœci jubileuszowe par ma³ eñskich.medale prezydenta RP za d³ugoletnie po ycie wrêczali zastêpcy prezydenta Bydgoszczy Lidia Wilniewczyc i Przemys³aw Nowak. Brylantowe Gody obchodzili: Irena i Hilary Rychliccy. Z³ote Gody: Ró a i Marian Przes³awscy, Wanda i Kazimierz R¹czkowiak, Genowefa i Roman Schlosser, Krystyna i Leszek Sierek, Apolonia i Stanis³aw S³oniewscy, Marianna i Tadeusz Szczêœni, Jadwiga i Bronis³aw S³owiñscy, Krystyna i Marian P³omiñscy, Czes³awa i Ryszard Pacholec, Zofia i Henryk Dalecy, Maria i Antoni Bednarscy, Czes³awa i Zygmunt Go³da, Bo enna i Stanis³aw Kowalscy, Maria i Antoni Mierzcha³a, Anna i Konrad Murawscy, Bernadeta i Józef Doliñscy, Halina i Stanis³aw Durzyñscy, Janina i Boles³aw Gartman, Kunegunda i Ludwik Grabowicz, Jadwiga i Zenon Grzegorowscy, Helena i Ryszard Hanisz, Alonia i Szczepan Hermanowscy, Janina i Roman Idczak, Aleksandra i Dionizy Wolni, Adamina i Jan Kacperscy, Helena i Zdzis³aw Królikowscy, Kazimiera i Zbigniew Czarneccy, Irena i Kazimierz Lewandowscy, Irena i Czes³aw Majewscy, Ilona i Karol Matuszak, Krystyna i Mieczys³aw Matuszyñscy, Wies³awa i Czes³aw Niemczewscy, Krystyna i Tadeusz Pawlaczyk, Mieczys³awa i Jerzy Reszczyñscy. Wind¹ na parter W budynku Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miasta przy ul. Swarzewskiej wynajmuje trzy pomieszczenia Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Cz³onkowie stowarzyszenia korzystaj¹ tu z sali gimnastycznej i urz¹dzeñ do rehabilitacji. Sale usytuowane s¹ na wysokim parterze, jednak osoby na wózkach mog¹ korzystaæ z elektrycznej windy, tzw. schodo³azu, zainstalowanego w 2004 roku za pieni¹dze Pañstwowego Funduszu Osób Niepe³nosprawnych. Przy ul. Swarzewskiej dy uruj¹ w poniedzia³ki i œrody w godz , tel (ol) W Urzêdzie Miasta Patras umowê podpisuj¹ prezydenci Andreas Karavolas i Konstanty Dombrowicz. Patras bli ej Bydgoszczy 25 stycznia br. w Patras na uroczystym spotkaniu z udzia³em przedstawicieli Rady Miasta, instytucji gospodarczych, wicewojewody - zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w Grecji procedur¹ prezydenci obu miast podpisali umowê o partnerskiej wspó³pracy, zawart¹ w Bydgoszczy na pocz¹tku paÿdziernika 2004 roku. W uroczystoœci w Patras uczestniczy³a delegacja z prezydentem Konstantym Dombrowiczem i animatorami bydgoskiego ycia spo³eczno-gospodarczego. Bydgoszczanie goœcili w Patras nieca³e dwa dni. Cz³onkowie delegacji Adam Marcinkowski rektor Akademii Bydgoskiej, Krzysztof Sikora kanclerz Wy- szej Szko³y Gospodarki, Adam Sowa w³aœciciel sieci sklepów cukierniczych, Lech Œwiat³y dyrektor techniczny spó³ki Polon-Alfa, Piotr Terlecki prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Przemys³owo-Handlowej, Micha³ Joachimowski prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, Wac³aw Kuczma- dyrektora Biura Wystaw Artystycznych oraz Pawe³ Olszewski - radny miejski, dyrektor finansowy w spó³ce Skraw-Mech - rozmawiali z greckimi przedsiêbiorcami o wspó³pracy gospodarczej w interesuj¹cych dziedzinach,nawi¹zuj¹c bezposrednie znajomoœci i kontakty. Poza kontaktami gospodarczymi, Grecy licz¹ na o ywienie zwi¹zków œrodowisk twórczych i udzia³ w wielkim wydarzeniu, jakim bêdzie w 2006 roku objêcie przez Patras miana Kulturalnej stolicy Europy. Ju teraz wiadomo, e w tym œwiêcie bydgoszczanie bêd¹ uczestniczyæ. Wspó³praca placówek oœwiatowych W ramach Europejskiego Projektu Jêzykowego Comenius udzia³ w nim bierze Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych. Tematem wspó³pracy jest dziedzictwo kulturowe Grecji i Polski. Zaawansowanym partnerstwem mog¹ pochwaliæ równie Zespó³ Szkó³ Drzewnych, tak- e Przedszkole Angielskojêzyczne nr 28. W tym wypadku przedmiotem wspólnych zainteresowañ z uczniami Primary School of Rion s¹ zwierzêta naszego kraju. (Ig) kurier_16.pmd 5

6 6 BYDGOSKIE INWESTYCJE Eurodotacja Prezydent Bydgoszczy otrzyma³ z Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci dotacjê w wysokoœci 75 tysiêcy na realizacjê Bydgoskiego Partnerstwa na Rzecz Rynku Pracy. Projekt finansowany jest z funduszy unijnych. Umo liwi zbadanie bydgoskiego rynku pracy pod wzglêdem popytu, ofert edukacyjnych, stopnia poinformowania przedsiêbiorców o zewnêtrznych Ÿród³ach finansowania. Roboty, szkolenia i kursy Do 25 lutego br. w Powiatowym Urzêdzie Pracy prowadzony jest nabór do robót publicznych dla 40 mê czyzn. Bêd¹ przebudowywaæ dawny hotel Zachemu przy ul,. Stolarskiej. Powstanie w nim 51 mieszkañ socjalnych. Pracodawca - Zak³ad Robót Publicznych poszukuje robotników ogólnobudowlanych (6 osób), murarzy tynkarzy (8), malarzy pokojowych (15), posadzkarzy p³ytkarzy (5), elektryków-instalatorów (2), dekarzy-blacharzy (2), majstra budowlanego i majstra instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Prowadzony te jest nabór na szkolenia z zakresu ABC biznesu dla 100 uczestników, obs³ugi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym, ksiêg¹ przychodów i rozchodów, programem P³atnik - dla 25 kobiet po 40 roku ycia; spawania uniwersalnego dla osób z wykszta³ceniem zawodowym technicznym, z uprawnieniami w zakresie MAG (15 osób). W programie równie szkolenie dla pielêgniarek i po³o nych zamierzaj¹cych podj¹æ pracê w zawodzie po piêcioletniej przerwie (25 osób), a tak e kursy indywidualne umo liwiaj¹ce zatrudnienie w ró nych zawodach. Kursy jêzykowe W ramach projektu Wspólna Sprawa prowadzone bêd¹ kursy jêzyków rosyjskiego (80 osób),francuskiego (100 osób), hiszpañskiego (40 osób), w³oskiego (100 osób), kursy komputerowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zapisy na bie ¹co). Informacje w Powiatowym Urzêdzie Pracy przy ul. Toruñskiej 147, w dziale szkoleñ Nabór konduktorów Powiatowy Urz¹d Pracy prosi zainteresowanych prac¹ konduktora nocnego o zg³aszanie siê do dzia³u szkolenia (tel ). Prowadzony jest bowiem kolejny nabór kandydatów. Musz¹ byæ to osoby z wykszta³ceniem co najmniej zasadniczym zawodowym, pozostaj¹cy bez pracy ponad 2 lata, podopieczni Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Przed skierowaniem do pracy przejd¹ szkolenia z zakresu prawa przewozowego, uprawnieñ konduktorskich i zasad samoobrony. W marcu lub kwietniu p³ywalnia na Wy ynach Najnowoczeœniejsza w mieœcie W marcu lub kwietniu br. na Wy ynach otwarty bêdzie najnowoczeœniejszy w mieœcie kryty basen p³ywacki. Powsta³ przy Zespole Szkó³ nr 19, kosztowa³ 8,4 mln z³. Przeznaczony jest dla uczniów i dzieci niepe³nosprawnych, jednak w godz korzystaæ z niego bêd¹ wszyscy mieszkañcy. Nie bêdzie biletów tylko elektroniczne chipy, mierz¹ce czas pobytu na basenie. G³ówna niecka - jak pisaliœmy - ma wymiary 25x12,5 metra, g³êbokoœæ od 1,4 do 1,8 metra Do przebieralni, ³azienek, sauny i pomieszczeñ rehabilitacyjnych, wchodzi siê z przestronnego hallu, z kasami i ma³ym bufetem. Dla dzieci niepe³nosprawnych wydzielono ma³y basen z urz¹dzeniami do hydroterapii. Instalacje i wszystkie aparaty mieszcz¹ siê w podziemiach basenu, wspartego na 35 betonowych palach. Z s¹siaduj¹c¹ szko³¹ p³ywalnia po³¹czona jest ³¹cznikiem. Budynek wieñczy konstrukcja zje d alni 80- metrowej d³ugoœci. Budowê na Wy ynach odwiedziliœmy pod koniec stycznia br. Trwa³o wykañczanie p³ywalni i ca³ego zaplecza. Zajmowa³o siê tym codziennie ok. 40 pracowników. Z budowy zejd¹ jeszcze w tym miesi¹cu. Nowym obiektem administruje dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr 19. D³u ej poczekaæ trzeba bêdzie na basen przy Szkole Podstawowej nr 25 w Fordonie. Ju w trakcie budowy projekt wzbogacono o drug¹ nieckê o wymiarach 12x6 metra, g³êbokoœci 80 centymetrów, przeznaczon¹ dla ma³ych dzieci. G³ówna p³ywalnia ma wymiary 25x12,5 metra. Przewiduje siê, e pierwsi amatorzy p³y- Hotele na obwodnicy - Bardzo siê cieszê z bliskiej ju mo - liwoœci wybudowania potrzebnej wszystkim trasy Zaœwiat. Jako by³y pracownik ZNTK ze zdziwieniem przeczyta³em jednak informacjê o skomplikowanym stanie prawnym dwóch dawnych hoteli robotniczych. Czy to oznacza, e 21 osób ( ) wykupi³o niedawno za grosze baraki, które obecnie z trudem odkupiono za wy sze pieni¹dze przez miasto? pyta jeden z naszych Czytelników. Z przysz³ej obwodnicy wania pojawi¹ siê na niej lipcu lub sierpniu br. Za ile na basen? Od dyrektor ZS nr 19, Eleonory Terleckiej dowiedzieliœmy siê, e godzina na basenie bêdzie kosztowaæ doros³ego 10 z³, m³odzie - 8 z³. Godzina w saunie - 18 z³. Osobno bêdzie pobierana op³ata za korzystanie z pomieszczeñ do rehabilitacji. (nb) Tak wygl¹da³a p³ywalnia pod koniec stycznia br. Odpowiedzi poszukaliœmy w Wydziale Mienia i Geodezji Urzêdu Miasta, który zajmowa³ siê wykupami terenów pod kolejny odcinek obwodnicy Wschód - Zachód. Poinformowano nas, e udzia- ³y w nieruchomoœci przy ul. Ludwikowo 11 zby³a 21 osobom spó³ka PESA, dawniej ZNTK. Z t¹ transakcj¹ miasto nie mia³o nic wspólnego. W 2004 roku Urz¹d Miasta naby³ od wspomnianych w³aœcicieli lokale o powierzchni ³¹cznej 930 metrów kwadratowych oraz nieruchomoœæ...zjedziemy w kierunku Czy kówka. gruntow¹ o powierzchni 3321 metrów kwadratowych. Zap³aci³ ponad tys. z³. Wartoœæ wymienionych nieruchomoœci okreœli³ rzeczoznawca. Oba budynki bêd¹ wyburzone. Dodajmy, e miasto jest ju w³aœcicielem wszystkich terenów pod trasê Zaœwiat. Wniosek o przyznanie funduszy z Unii Europejskiej bêdzie z³o- ony w kwietniu br. w Urzêdzie Marsza³kowskim. (mar) kurier_16.pmd 6

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo

Opodatkowanie nieruchomo ci gruntowych. Nie ka dy p aci tak samo Nr 12/2007 (39) ISSN 1734-0047 BIULETYN INFORMACYJNY RADY I URZ DU GMINY Wielu mieszka ców naszej gminy nie rozumie, dlaczego p aci podatek wy szy ni s siedzi, chocia ich domy s bli niaczo podobne i stoj

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Ministerstwo Polityki Spo³ecznej Proces decyzyjny w Unii Europejskiej Opis procedur tworzenia prawa w Unii Europejskiej Procedury w Polsce Pod redakcj¹ merytoryczn¹ Marty God³ozy Warszawa 2005 Projekt

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu.

W parlamencie. Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. o sporcie W parlamencie 113 Kadra szkoleniowa, inwestycje, realizacja zadañ strategicznych w ocenie Komisji Kultury Fizycznej i Sportu W bie ¹cym sprawozdaniu przedstawimy tylko wybrane, najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo