BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN Miliony w wodoci¹gach strona 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN 1731-4453. Miliony w wodoci¹gach strona 7"

Transkrypt

1 BIULETYN URZÊDU MIASTA BYDGOSZCZY, LUTY 2005, nr 2 (15), ISSN Nagroda jakoœci dla Urzêdu Miasta 28 stycznia 2005 roku na Wielkiej Gali Liderów Jakoœci w Teatrze Polskim wrêczono statuetki II edycji Kujawsko-Pomorskiej Nagrody Jakoœci. W konkursie wziê³o udzia³ 15 firm i organizacji, które rywalizowa³y o najwy sze laury w dziedzinie kompleksowo pojmowanego zarz¹dzania przez jakoœæ. Laureatem w kategorii organizacje publiczne zosta³ Urz¹d Miasta Bydgoszczy. Dyplomem uznania wyró niono Kujawsko-Pomorski Urz¹d Wojewódzki. Najwa niejsze dla Bydgoszczy Woda ze Ÿród³a Las Gdañski smakuje o ka dej porze roku. Szko³y nie do utrzymania 27 lutego br. wioœlarze Akademii Bydgoskiej zmierz¹ siê na Tamizie ze s³ynn¹ osad¹ Uniwersytetu Cambridge. W ramach przygotowañ do 151 w historii zawodów Oxford-Cambridge, Anglicy sprawdzaj¹ formê z najsilniejszymi przeciwnikami. Po regatach Miliony w wodoci¹gach strona 7 We wrzeœniu 2003 roku pierwszoklasistów w bydgoskich szko³ach podstawowych by³o 3631, w 2004 roku Z analiz demograficznych wynika, e we wrzeœniu 2005 roku do szkó³ po raz pierwszy pójdzie ok uczniów, a w roku nastêpnym ju tylko Porz¹dkowania sieci placówek oœwiatowych, wygaszania niektórych oraz zamykania - nie da siê unikn¹æ. Zmniejsza siê bowiem liczba dzieci, a w konsekwencji równie subwencja oœwiatowa pañstwa. W³aœnie z tego powodu Bydgoszcz straci³a w 2005 roku pó³ miliona z³, choæ z w³asnej miejskiej kasy musia³a do³o yæ do oœwiaty i wychowania 82 mln z³. Powszechnie wiadomo, e warto inwestowaæ w edukacjê m³odego pokolenia, jednak trzeba mieæ na uwadze dobro ca³ej bydgoskiej oœwiaty. St¹d te projekt uchwa³y Rady Miasta w w sprawie zamiaru likwidacji niektórych placówek. Utrzymywanie ich w obecnej postaci jest nieefektywne zarówno ze wzglêdów spo³ecznych, jak i ekonomicznych. Prêdzej czy póÿniej znikn¹ z oœwiatowej mapy miasta. Projekt uchwa³y popar³a kujawsko-pomorska kurator oœwiaty, Wies³awa Wyszyñska. Przypomnijmy, e w tegorocznym bud ecie miasta na oœwiatê i wychowanie zarezerwowano 345,7 mln z³., z uwzglêdnieniem subwencji pañstwowej. Przewa aj¹ca czêœæ tej kwoty przeznaczona jest na pensje nauczycielskie i administracji. Na niezbêdne remonty i inwestycje pozostaje niewiele. (sz) Bydgoszczanie na Tamizie z Polakami pop³yn¹ jeszcze z reprezentacj¹ Niemiec. W zesz³orocznych regatach na Brdzie osada Akademii Bydgoskiej wygra³a ze swoimi rywalami z Cambridge. W barwach AB wystartowa³o 6 uczestników Igrzysk Olimpijskich w Atenach Na konkurs Piêæ najwa niejszych wydarzeñ w historii Bydgoszczy w latach wp³ynê³o 60 prac. Wydzia³ Kultury i Promocji przyzna³ dwie równorzêdne nagrody - Paulinie Ruciñskiej i Katarzynie Berent z Gimnazjum nr 15 w Bydgoszczy oraz Natalii Cackowskiej i Monice Ferenc z kl. III Gimnazjum nr 15 w Bydgoszczy. Przyznano dwa wyró nienia - Oli Nowickiej z kl. 3c Gimnazjum nr 9 w Bydgoszczy i Danielowi Piotrowskiemu z MDK nr 5. Zdaniem uczestników konkursu, najwa niejszymi wydarzeniami minionego 85-lecia by³y - powrót Bydgoszczy do Macierzy, Krwawa niedziela, wizyta Jana Paw³a II, wst¹pienie do Unii Europejskiej, powo³anie diecezji. Natalia Cackowska i Monika Ferenc wzbogaci³y pracê poprzez do³¹czenie w³asnych wierszy. Bezp³atna infolinia Urzêdu Miasta Miasto nie utopi pieniêdzy strona 2 Czy powróc¹ na D³ug¹? strona 3 oraz trzech mistrzów œwiata do lat 23. Wyjazd bydgoszczan do Londynu wspomagaj¹ Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polsko-Brytyjska Izba Handlu, Urz¹d Miasta, firmy sponsoruj¹ce. Reprezentanci Akademii Bydgoskiej: Marian Dra d ewski (trener), Bart³omiej Pawe³czak, Miko³aj Burda, Wojciech Gutorski, Rafa³ Hejmej, Sebastian Kosiorek, Micha³ Stawowski, Daniel Trojanowski i Mi³osz Bernatajtys. kurier_16.pmd 1

2 2 Kronika ratuszowa 24 stycznia br. w uroczystych obchodach 60 rocznicy wyzwolenia Bydgoszczy spod okupacji hitlerowskiej na cmentarzach komunalnym przy ul. Ludwikowo i Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej uczestniczy³ zastêpca prezydenta, Przemys³aw Nowak. Przedstawiciele w³adz miasta, organizacji i instytucji z³o yli wieñce i wi¹zanki kwiatów pod pomnikami poleg³ych o³nierzy 1. Armii Wojska Polskiego (na zdjêciu) oraz Armii Czerwonej. Prezydenci Grudzi¹dza, Torunia, Inowroc³awia, W³oc³awka i Bydgoszczy omawiali w Grudzi¹dzu szanse, jakie stwarza regionowi budowa autostrady A-1. W tej sprawie wystosowali apel do premiera Marka Belki. - Jesteœmy przekonani o absolutnie podstawowym znaczeniu autostrady A-1 dla regionu Pomorza i Kujaw i apelujemy o przyspieszenie procesu realizacji tych inwestycji oraz o do³o enie wszelkich starañ, by jak najszybciej je zakoñczyæ - stwierdzili prezydenci. Na zaproszenie prezydenta miasta i Wspólnoty Polskiej, w Bydgoszczy przebywa³ profesjonalny zespó³ tañca Ananuri z Tbilisi. Gruzini wyst¹pili przed publicznoœci¹ dwukrotnie (bezp³atnie) w Pa³acu M³odzie y. 24 lutego br. ambasador Niemiec w Polsce, dr Reinhard Schweppe powo³a na urz¹d konsula honorowego w Bydgoszczy mecenasa Jaros³awa Kuropatwiñskiego. Jego siedziba mieœciæ bêdzie siê przy ul. Œniadeckich 49 - poda³ Wydzia³ Kultury i Promocji Urzêdu Miasta. Województwo kujawsko-pomorskie, w tym oczywiœcie Bydgoszcz, znalaz³o siê na 25 miejscu w Europie w rankingu regionów, w których warto inwestowaæ poinformowa³a Lidia Wilniewczyc - zastêpca prezydenta miasta. Zestawienia takiego dokona³o londyñskie Centrum Badañ Biznesowych i Ekonomicznych. Wœród województw, przed nami by³o mazowieckie (18 miejsce), wielkopolskie (21), ³ódzkie (24 ). Patefony na Gdañskiej MIEJSKIE ROZMAITOŒCI Miasto nie utopi pieniêdzy Po zesz³orocznej likwidacji Oœrodka Sportu i Rekreacji, w³adze miasta szukaj¹ sposobu zagospodarowania obiektów i terenów po dawnym Torbydzie oraz basenie przy ul. Kossaka. Kilkudziesiêcioletnie, wyeksploatowane budynki i urz¹dzenia - nie nadawa³y siê do dalszego u ytkowania. Nie by³ op³acalny remont, kosztuj¹cy zapewne miliony z³otych. To by³yby pieni¹dze utopione. Nie tylko wysokie koszty przemawia- ³y za zamkniêciem Torbydu. W jego aparaturze zalega³o 3,5 tony przestarza- ³ego amoniaku i 40 tysiêcy litrów solanki. Niezale nie od przysz³ych losów lodowiska, te chemikalia musia³y byæ wywiezione i utylizowane przez wyspecjalizowan¹ firmê. Po d³u szych poszukiwaniach uda³o siê j¹ znaleÿæ w Gdañsku; przepompowany do cystern groÿny czynnik trafi³ do zak³adów Chemicznych w Kêdzierzynie. W zbiornikach przy ul. Chopina pozosta³a solanka, nie nadaj¹ca siê z powodu ska enia smarami i olejami do praktycznego wykorzystania, chocia - by przy odœnie aniu ulic. Czekanie na kupca Sytuacja dziœ jest taka, e dawne sztuczne lodowisko przekazane Administracji Domów Miejskich - nadal nie znajduje nabywców mimo ponawianych og³oszeñ. Obiekt chroni ca³¹ dobê trzech stra ników. Pod sta³ym nadzorem specjalisty jest instalacja poamoniakalna. Na nastêpcê Torbydu - przy hali uczniczka bêdzie trzeba jeszcze poczekaæ. Czêœciowo tê lukê wype³nia sztuczne przenoœne lodowisko na Starym Rynku. Do wyburzenia Dawny basen przy ul. Kossaka wraz z dwoma brodzikami, zapleczem socjal- W dawnej Desie przy ul. Gdañskiej 12 czynna jest wystawa zbiorów fonograficznych znanego bydgoskiego kolekcjonera, Adama Mañczaka. Pokazane s¹ amerykañskie odtwarzacze i noœniki dÿwiêku z lat Zabytkowe patefony, p³yty gramofonowe i wydawnictwa muzyczne mo na podziwiaæ od wtorku do pi¹tku w godz , w soboty i niedzielê w godz Bilety rodzinne (do 5 osób) kosztuj¹ 10 z³, normalne 7 z³, ulgowe 5 z³. W soboty zwiedzanie jest bezp³atne. W poniedzia³ki wystawa - i ca³e Muzeum Okrêgowe, które j¹ zorganizowa³o - s¹ nieczynne. nym zajmuje teren o powierzchni ponad 21 tys. metrów kwadratowych. Ogrodzony z trzech stron, dostêpny jest ca³kowicie od ul. Gersona. Têdy najczêœciej wchodz¹ z³odzieje szukaj¹cy z³omu i wartoœciowych rzeczy. Walka z nimi jest nieskuteczna, mimo zwiêkszonych patroli Stra y Miejskiej i policji, a na sta³¹ ochronê obiektu nie staæ miasta ani zawiaduj¹cej nim Administracji Domów Miejskich, tym bardziej i obiekt jest przeznaczony do likwidacji. Budz¹cy obecnie du e kontrowersje basen (wybudowany w 1972 roku) przesta³ funkcjonowaæ latem 2003 roku, kiedy inspektorzy sanepidu nakazali jego zamkniêcie po wykryciu zanieczyszczeñ. Ekspertyza geotechniczna wykonana w sierpniu 2003 roku przez jednego z profesorów Akademii Techniczno-Rolniczej wykaza³a, e spêkana nieszczelna elbetowa niecka basenu uniemo liwia jego dalsz¹ eksploatacjê. Nadal rekreacja W planach miasta jest utrzymanie rekreacyjnej funkcji terenu. Czêœæ nieruchomoœci gruntowej przekazano ju w u yczenie Integracyjnemu Klubowi Sportowemu Górzyskowo, urz¹dzenia placu zabaw przeniesione bêd¹ w g³¹b dzielnicy, reszta terenu czeka na inwestora W dawnej Desie - wystawa zbiorów Adama Mañczaka z pieniêdzmi. Problemem dla niego mo e byæ wyburzenie niecki g³ównego basenu (50x20 metrów, g³êbokoœæ od 1,4 do 2 metrów) oraz usuniêcie zu ytej, zdewastowanej instalacji, zbiorników i ró nych odpadów. Do tego celu - podobnie jak na Torbydzie - ponownie potrzebna jest specjalistyczna firma, odpowiednio wyposa eni i przeszkoleni pracownicy. (a) Z odpowiedzi prezydenta miasta na zapytanie radnych w sprawie basenu: Po przekazaniu obiektu przez likwidatora w czerwcu 2004 roku podj¹³em dzia³ania zabezpieczaj¹ce. S³u by miejskie na moje polecenie oznakowa³y obiekt tablicami informacyjnymi o zakazie wstêpu i zabezpieczy³y stanowi¹ce zagro enie studnie kanalizacyjne. Zobowi¹zano równie Stra Miejsk¹ do objêcia terenu wzmo onymi kontrolami. Pomimo tych dzia³añ nie unikniêto w³amañ i kradzie y. Obecnie komisariat policji Bydgoszcz-Szwederowo prowadzi trzy sprawy dotycz¹ce kradzie y ogrodzenia, przêse³ i barierek metalowych. Za wyrz¹dzone straty z tytu³u kradzie y i zniszczon¹ zje d alniê firma ubezpieczeniowa wyp³aci³a odszkodowanie. Darmowy nie tylko dla uczniów Na do ywianie dzieci w szko³ach w tegorocznym bud ecie miasta zarezerwowano ponad 2 mln z³. Rok temu wspomnian¹ akcj¹ objêto ok. 5 tysiêcy uczniów. Kosztowa³a 1,2 mln z³. Dyrekcja Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej liczy, e w tym roku z darmowych obiadów skorzysta jeszcze wiêksza liczba uczniów i e akcjê uda siê rozszerzyæ na inne grupy spo³eczne. Umo - liwia to rz¹dowy program Posi³ek dla potrzebuj¹cych, w którym Bydgoszcz ju uczestniczy. 12 stycznia br. z³o ono wniosek do wojewody kujawsko-pomorskiego o przyznanie dotacji, mog¹cej wynosiæ przy deklarowanym udziale gminy przesz³o 1,8 mln z³. Ile pieniêdzy przyzna wojewoda dowiemy siê niebawem. Beneficjantami programu Posi³ek dla potrzebuj¹cych s¹ dzieci do lat 6, dzieci i m³odzie realizuj¹ca obowi¹zek szkolny, osoby i rodziny yj¹ce w niedostatku, chorzy i niepe³nosprawni. Pomoc mo e byæ udzielona, gdy dochód nie przekracza 474 z³ na cz³onka rodziny. Zmienione numery i adres Wykrêcaj¹c nr bêdziemy ³¹czeni z wszystkimi wydzia³ami MOPS, z dyrekcj¹. Po przeprowadzce Rejonowy Oœrodek Pomocy Spo³ecznej Fordon mieœci siê przy ul. Marii Poraziñskiej 9, tel , fax Od 100 do 1500 z³ mali od prezydenta m wani w po arze kami przy ul. Œl¹skiej 10-1 dosz³o 18 stycznia br przyznane zosta³y rów Z poœród 11 rodzin opuszczenia swoich mi kurier_16.pmd 2

3 Z MIASTA Wniosek o odszkodowanie w towarzystwie ubezpieczeniowym Czy powróc¹ na ulicê D³ug¹? Na 10 tys. z³ miesiêcznie szacuje Administracja Domów Miejskich koszty zwi¹zane z wykwaterowaniem lokatorów w budynku przy ul. D³ugiej 7. W kwietniu 2004 roku by³ on zagro ony katastrof¹ budowlan¹ wskutek wadliwie prowadzonej przez prywatnego inwestora rozbiórki s¹siedniej kamienicy pod numerem 9. Decyzjê o opró - nieniu 7, zamieszka³ej przez 14 rodzin, wyda³ Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Dziesiêæ rodzin, które zajmowa³y mieszkania kwaterunkowe, trafi³y do lokali zamiennych, czworgu w³aœcicieli mieszkañ wykupionychadm wynajê³a na swój koszt lokale na wolnym rynku, do czasu a bêd¹ mogli powróciæ pod stary adres przy ul. D³ugiej 7. Wydatki ponoszone w zwi¹zku z t¹ spraw¹ sk³adaj¹ siê g³ównie z op³at za wynajêcie czterech lokali dla w³aœcicieli, utraconego czynszu za 10 mieszkañ bêd¹cych w³asnoœci¹ gminy, a tak e z tytu³u wynajmowania czêœci wspólnej oraz za 3 lokale u ytkowe, dawniejsze sklepy. W grudniu 2004 roku ADM w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej wyst¹pi³a o zwrot wydatków do towarzystwa ubezpieczeniowego, wskazanego przez inwestora buduj¹cego obecnie przy ul. D³ugiej 9 obiekt handlowo-us³ugowy, a odpowiedzialnego za spowodowanie zagro enia katastrof¹ budowlan¹. W³aœciciele lokali wyodrêbnionych poinformowani zostali tak e o mo liwoœciach starania siê o wyrównania swoich innych szkód. Sprawa nie jest rozstrzygniêta, bada j¹ ubezpieczyciel. Z ekspertyzy przeprowadzonej w sierpniu ubr. wynika, e budynek przy ul. D³ugiej 7 nadaje siê do remontu, nastêpnie zamieszkania. Czêœci wspólne mog³yby byæ wyremontowane po podjêciu uchwa³y Wspólnoty Mieszkaniowej i ADM, jednak nie szybciej ni po zakoñczeniu budowy budynku pod numerem 9. Mur w mur... Nowy budynek przy ul. D³ugiej 9, obok zagro ona 7 widziane z Wyspy M³yñskiej. Mieszkania zamienne dla pogorzelców Na Wy ynach powstanie supermarket niemieckiej firmy Kaufland. Po d³ugich sporach przystali na to bydgoscy radni na sesji Rady Miasta 19 stycznia br. 13 g³osowa³o za, 11 by³o przeciw. Market powstanie pomiêdzy ulicami Modrakowa, Wojska Polskiego i Magnuszewska na dzia³kach wykupionych od osób prywatnych i gminy. Plany urbanistyczne od lat szeœædziesi¹tych przewidywa³y w tym miejscu centrum us³ugowo-handlowe i dlatego w³aœciciele okolicznych nieruchomoœci nie mogli budowaæ ani te remontowaæ domów ju istniej¹cych. Niemiecki inwestor zaoferowa³ dobr¹ cenê za niezbêdne nieruchomoœci, a zainteresowani mieszkañcy z aplauzem przyjêli decyzjê o zgodzie na budowê wiedz¹c, e na sprzeda y zarobi¹ trochê grosza i poprawia swój byt. Od 100 do 1500 z³ zapomogi otrzymali od prezydenta miasta poszkodowani w po arze kamienicy prywatnej przy ul. Œl¹skiej Do zdarzenia dosz³o 18 stycznia br. Tego te dnia przyznane zosta³y równie zapomogi. Z poœród 11 rodzin zmuszonych do opuszczenia swoich mieszkañ, 4 zajmowa³y je na podstawie decyzji administracyjnej. Zgodnie z ustaw¹ o ochronie lokatorów, gmina musi zapewniæ im lokale zamienne. Na razie trzy rodziny znalaz³y dach nad g³ow¹ w miejskim Centrum Wsparcia Rodzinnego przy ul. Dunikowskiego 2, jedna przebywa u swoich krewnych. Korzystnie sprzedadz¹ dzia³ki Zadaniem znalezienia odpowiednich lokali zajê³a siê Administracja Domów Miejskich. Po pozyskaniu i wyremontowaniu, zainteresowani zostan¹ poproszeni o ich obejrzenie i ewentualne zasiedlenie. (mik) Przeciwko budowie supermarketu protestuj¹ sprzedawcy z targowiska przy ul. Modrakowej. ¹daj¹ by miasto wykupi- ³o tereny od prywatnych w³aœcicieli i zagospodarowa³o je inaczej ni zamierza niemiecki inwestor. Nie jest to jednak mo liwe ze wzglêdu na szczup³e œrodki w bud ecie oraz koniecznoœæ inwestowania w przedsiêwziêcia s³u ¹ce wszystkim mieszkañcom np. remont Mostu Pomorskiego, budowa obwodnicy miejskiej Wschód Zachód. Zgodnie z wczeœniejsz¹ uchwa³¹ Rady Miasta, gmina jest upowa niona sprzedaæ Kauflandowi bez przetargu 6 swoich dzia- ³ek o ³¹cznej powierzchni 3492 metry kwadratowe. Z planu zagospodarowania przestrzennegowynika, i nie mog¹ byæ zabudowane odrêbnie. Dzia³ki s¹ bowiem porozrzucane poœród prywatnych nieruchomoœci gruntowych, zajmuj¹cych ponad 10 tysiêcy metrów kwadratowych terenu. Jak g³osowali? Za przywróceniem mieszkañcom prawa do dysponowania w³asnym mieniem i popraw¹ ich bytu: Tomasz Rega, Zbys³aw Patyk, Tomasz Latos, Karol B¹dkowski, Piotr Król, Harald Matuszewski, Pawe³ Olszewski, Bogdan Dzakanowski, Jan Gaul, Anna Mackiewicz, Wies³aw Olszewski, El bieta Krzy anowska, Felicja Gwinciñska. Przeciw: Grzegorz Schreiber, Kosma Z³otowski, Marek Gralik, Wojciech Nowacki, Edmund Gabrych, Lech Lewandowski, Micha³ Krzemkowski, Stanis³aw Grodzicki, Hanna Bogucka, Ewa apiñska, Maciej Archanio³owicz. 3 Dochód 703 z³ Podniesione zosta³y rz¹dowe kryteria dochodowe dla staraj¹cych siê o dodatki mieszkaniowe. Obecnie wynosz¹ one 703 z³ (dotychczas 618,84 z³) w gospodarstwie wieloosobowym i 984 z³ (dotychczas 900,13 z³) w przypadku osób samotnych. W ubieg³ym roku do Wydzia³u Œwiadczeñ Rodzinnych bydgoskiego Urzêdu Miasta wp³ynê³y 24 tysi¹ce wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Konto odrêbne Wydzia³ Bud etu i Finansów Urzêdu Miasta prosi bydgoszczan reguluj¹cych podatki od nieruchomoœci o dokonywanie wp³at wy³¹cznie na indywidualne konta bankowe, wprowadzone w 2005 roku. Wskazane s¹ one w decyzjach podatkowych. Odrêbne konto bankowe ma teraz ka da nieruchomoœæ. Do 31 marca - op³ata roczna Op³ata roczna za prawo u ytkowania wieczystego, zarz¹d oraz u ytkowanie gruntów p³atna jest bez uprzedniego wezwania do 31 marca, w wysokoœci wynikaj¹cej z aktu notarialnego, decyzji lub naliczenia Wydzia³u Mienia i Geodezji - na konto: grunty gminy, grunty Skarbu Pañstwa. Op³ata obowi¹zuje ka dego u ytkownika wieczystego gruntu, niezale nie od uiszczenia podatku od nieruchomoœci. Bez prowizji wp³at mo na dokonaæ w Banku Pocztowym przy ul. Jagielloñskiej 17 lub przy ul. Jezuickiej 8-10.Tel. kontaktowy (ksiêgowoœæ): , Najwa niejsze telefony Na yczenie mieszkañców podajemy najwa niejsze numery telefonów Zarz¹du Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej (ul. Fordoñska 120): sekretariat , ( , fax); Wydzia³ Op³at Parkingowych i Komunikacyjnych ; Wydzia³ Utrzymania Ulic i Torów , , ; Wydzia³ In ynierii Ruchu ; Wydzia³ Transportu Publicznego (do 62); Wydzia³ Inwestycji Drogowo- Mostowych , ; kasy biletowe ; rzecznik prasowy Strefa p³atnego parkowania ( ul. Gdañska 47). kurier_16.pmd 3

4 4 HISTORIA W 85 rocznicê Z okazji 85 rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy prezydent Konstanty Dombrowicz wrêczy³ pami¹tkowe medale 350 zas³u onym przedstawicielom spo³ecznoœci miasta. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ pierwszego prezydenta Wolnej Bydgoszcz - Jana Maciaszka. W Filharmonii Pomorskiej odby³ siê okolicznoœciowy koncert dla mieszkañców oraz uroczystoœæ uhonorowania szefów firm sponsoruj¹cych bydgosk¹ kulturê laureatów konkursu Mecenas Bydgoskiego Ogrodu Sztuk. W dawnej Desie przy ul. Gdañskiej otwarta zosta³a wystawa fonograficzna ze zbiorów kolekcjonera Adama Mañczaka. kurier_16.pmd 4

5 Z YCIA MIASTA Lepsza oferta miejskiego przewoÿnika W 2005 roku na bezpoœrednie utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego w bud ecie Bydgoszczy przeznaczono 112 mln z³. Jest to kwota o 3,9 mln z³ wiêksza ni roku poprzedzaj¹cym, jednak wy sze s¹ te koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej. G³ównie z powodu wzrostu cen paliw p³ynnych, trakcyjnej energii elektrycznej i opodatkowania 22 procentowym VAT-em robót remontowych na torowiskach i przystankach. Koszty us³ug przewozowych - œwiadczonych przez MZK, Forbus i PKS - wynosz¹ ponad 86 procent ca³ych nak³adów na komunikacje zbiorow¹ w naszym mieœcie. Chocia na remonty i inwestycje pozostaje niewiele, w Zarz¹dzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej z uznaniem przyjêto tegoroczny prawie 4-milionowy przyrost w bud ecie. Dziêki niemu i lepszej organizacji mo - liwe bêdzie wzbogacenie oferty przewozowej. Zmiany na liniach Jeszcze w pierwszym pó³roczu zamierza siê zwiêkszyæ dwukrotnie czêstotliwoœæ kursowania autobusów na linii szczytowej 77, z pl. Koœcieleckich do starego Fordonu, z odjazdami co pó³ godziny. Niedzieln¹ lukê Medale na Sielance komunikacyjn¹ na trasie osiedle Tatrzañskie Dworzec G³ówny PKP wype³ni¹ autobusy pospieszne linii 93, a mieszkañcy êgnowa otrzymaj¹ nocn¹ liniê autobusow¹ (31N), umo liwiaj¹ca dojazdy do centrum po zapadniêciu zmroku. Po zakoñczeniu przebudowy mostu i przeprowadzeniu pomiarów czasu jazdy uwzglêdniony bêdzie postulat lepszego skomunikowania z Regionalnym Centrum Onkologicznym. Planuje siê skierowanie w ten rejon od czwartego kwarta³u br. - w wybranych kursach - autobusów linii nr 69. Nale y wspomnieæ, i planowane zmiany w miejskiej komunikacji s¹ m.in. efektem spotkañ prezydenta i przedstawicieli ZDPiKP z mieszkañcami bydgoskich osiedli. Remont torowiska Do wiêkszych tegorocznych przedsiêwziêæ technicznych nale y zaliczyæ pierwszy etap remontu torowiska na ul. Fordoñskiej, na odcinku od ul. Gajowej do Ba³tyckiej. Zakoñczenie robót na ca³ym torowisku, a do ul. Kijowskiej, przewidziano w roku W planach tegorocznych jest równie wymiana rozjazdu na torowisku przy Klaryskach. Tabor z kamerami Dyrekcja MZK zapowiedzia³a wyposa enie swego taboru w kamery, nagrywaj¹ce wszystko co siê dzieje wewn¹trz pojazdów. W razie potrzeby utrwalony obraz mo na odtworzyæ i udostêpniæ policji. Komplet do elektronicznego monitoringu kosztuje ok. 9 tysiêcy z³. Na razie zainstalowano jeden w autobusie linii nocnej oraz jeden w tramwaju. System elektronicznego dozoru oraz 34 konduktorów pracuj¹cych na nocnych liniach autobusowych s¹ w stanie zapewniæ pasa erom odpowiedni stopieñ bezpieczeñstwa. (at) 5 27 i 28 stycznia br. w Pa³acu Œlubów przy ul. Sielanka odby³y siê uroczystoœci jubileuszowe par ma³ eñskich.medale prezydenta RP za d³ugoletnie po ycie wrêczali zastêpcy prezydenta Bydgoszczy Lidia Wilniewczyc i Przemys³aw Nowak. Brylantowe Gody obchodzili: Irena i Hilary Rychliccy. Z³ote Gody: Ró a i Marian Przes³awscy, Wanda i Kazimierz R¹czkowiak, Genowefa i Roman Schlosser, Krystyna i Leszek Sierek, Apolonia i Stanis³aw S³oniewscy, Marianna i Tadeusz Szczêœni, Jadwiga i Bronis³aw S³owiñscy, Krystyna i Marian P³omiñscy, Czes³awa i Ryszard Pacholec, Zofia i Henryk Dalecy, Maria i Antoni Bednarscy, Czes³awa i Zygmunt Go³da, Bo enna i Stanis³aw Kowalscy, Maria i Antoni Mierzcha³a, Anna i Konrad Murawscy, Bernadeta i Józef Doliñscy, Halina i Stanis³aw Durzyñscy, Janina i Boles³aw Gartman, Kunegunda i Ludwik Grabowicz, Jadwiga i Zenon Grzegorowscy, Helena i Ryszard Hanisz, Alonia i Szczepan Hermanowscy, Janina i Roman Idczak, Aleksandra i Dionizy Wolni, Adamina i Jan Kacperscy, Helena i Zdzis³aw Królikowscy, Kazimiera i Zbigniew Czarneccy, Irena i Kazimierz Lewandowscy, Irena i Czes³aw Majewscy, Ilona i Karol Matuszak, Krystyna i Mieczys³aw Matuszyñscy, Wies³awa i Czes³aw Niemczewscy, Krystyna i Tadeusz Pawlaczyk, Mieczys³awa i Jerzy Reszczyñscy. Wind¹ na parter W budynku Wydzia³u Zarz¹dzania Kryzysowego Urzêdu Miasta przy ul. Swarzewskiej wynajmuje trzy pomieszczenia Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane. Cz³onkowie stowarzyszenia korzystaj¹ tu z sali gimnastycznej i urz¹dzeñ do rehabilitacji. Sale usytuowane s¹ na wysokim parterze, jednak osoby na wózkach mog¹ korzystaæ z elektrycznej windy, tzw. schodo³azu, zainstalowanego w 2004 roku za pieni¹dze Pañstwowego Funduszu Osób Niepe³nosprawnych. Przy ul. Swarzewskiej dy uruj¹ w poniedzia³ki i œrody w godz , tel (ol) W Urzêdzie Miasta Patras umowê podpisuj¹ prezydenci Andreas Karavolas i Konstanty Dombrowicz. Patras bli ej Bydgoszczy 25 stycznia br. w Patras na uroczystym spotkaniu z udzia³em przedstawicieli Rady Miasta, instytucji gospodarczych, wicewojewody - zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ w Grecji procedur¹ prezydenci obu miast podpisali umowê o partnerskiej wspó³pracy, zawart¹ w Bydgoszczy na pocz¹tku paÿdziernika 2004 roku. W uroczystoœci w Patras uczestniczy³a delegacja z prezydentem Konstantym Dombrowiczem i animatorami bydgoskiego ycia spo³eczno-gospodarczego. Bydgoszczanie goœcili w Patras nieca³e dwa dni. Cz³onkowie delegacji Adam Marcinkowski rektor Akademii Bydgoskiej, Krzysztof Sikora kanclerz Wy- szej Szko³y Gospodarki, Adam Sowa w³aœciciel sieci sklepów cukierniczych, Lech Œwiat³y dyrektor techniczny spó³ki Polon-Alfa, Piotr Terlecki prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Przemys³owo-Handlowej, Micha³ Joachimowski prezes Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa, Wac³aw Kuczma- dyrektora Biura Wystaw Artystycznych oraz Pawe³ Olszewski - radny miejski, dyrektor finansowy w spó³ce Skraw-Mech - rozmawiali z greckimi przedsiêbiorcami o wspó³pracy gospodarczej w interesuj¹cych dziedzinach,nawi¹zuj¹c bezposrednie znajomoœci i kontakty. Poza kontaktami gospodarczymi, Grecy licz¹ na o ywienie zwi¹zków œrodowisk twórczych i udzia³ w wielkim wydarzeniu, jakim bêdzie w 2006 roku objêcie przez Patras miana Kulturalnej stolicy Europy. Ju teraz wiadomo, e w tym œwiêcie bydgoszczanie bêd¹ uczestniczyæ. Wspó³praca placówek oœwiatowych W ramach Europejskiego Projektu Jêzykowego Comenius udzia³ w nim bierze Zespó³ Szkó³ Gastronomicznych. Tematem wspó³pracy jest dziedzictwo kulturowe Grecji i Polski. Zaawansowanym partnerstwem mog¹ pochwaliæ równie Zespó³ Szkó³ Drzewnych, tak- e Przedszkole Angielskojêzyczne nr 28. W tym wypadku przedmiotem wspólnych zainteresowañ z uczniami Primary School of Rion s¹ zwierzêta naszego kraju. (Ig) kurier_16.pmd 5

6 6 BYDGOSKIE INWESTYCJE Eurodotacja Prezydent Bydgoszczy otrzyma³ z Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci dotacjê w wysokoœci 75 tysiêcy na realizacjê Bydgoskiego Partnerstwa na Rzecz Rynku Pracy. Projekt finansowany jest z funduszy unijnych. Umo liwi zbadanie bydgoskiego rynku pracy pod wzglêdem popytu, ofert edukacyjnych, stopnia poinformowania przedsiêbiorców o zewnêtrznych Ÿród³ach finansowania. Roboty, szkolenia i kursy Do 25 lutego br. w Powiatowym Urzêdzie Pracy prowadzony jest nabór do robót publicznych dla 40 mê czyzn. Bêd¹ przebudowywaæ dawny hotel Zachemu przy ul,. Stolarskiej. Powstanie w nim 51 mieszkañ socjalnych. Pracodawca - Zak³ad Robót Publicznych poszukuje robotników ogólnobudowlanych (6 osób), murarzy tynkarzy (8), malarzy pokojowych (15), posadzkarzy p³ytkarzy (5), elektryków-instalatorów (2), dekarzy-blacharzy (2), majstra budowlanego i majstra instalacji wodnych, kanalizacyjnych oraz gazowych. Prowadzony te jest nabór na szkolenia z zakresu ABC biznesu dla 100 uczestników, obs³ugi kasy fiskalnej z minimum sanitarnym, ksiêg¹ przychodów i rozchodów, programem P³atnik - dla 25 kobiet po 40 roku ycia; spawania uniwersalnego dla osób z wykszta³ceniem zawodowym technicznym, z uprawnieniami w zakresie MAG (15 osób). W programie równie szkolenie dla pielêgniarek i po³o nych zamierzaj¹cych podj¹æ pracê w zawodzie po piêcioletniej przerwie (25 osób), a tak e kursy indywidualne umo liwiaj¹ce zatrudnienie w ró nych zawodach. Kursy jêzykowe W ramach projektu Wspólna Sprawa prowadzone bêd¹ kursy jêzyków rosyjskiego (80 osób),francuskiego (100 osób), hiszpañskiego (40 osób), w³oskiego (100 osób), kursy komputerowe i warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (zapisy na bie ¹co). Informacje w Powiatowym Urzêdzie Pracy przy ul. Toruñskiej 147, w dziale szkoleñ Nabór konduktorów Powiatowy Urz¹d Pracy prosi zainteresowanych prac¹ konduktora nocnego o zg³aszanie siê do dzia³u szkolenia (tel ). Prowadzony jest bowiem kolejny nabór kandydatów. Musz¹ byæ to osoby z wykszta³ceniem co najmniej zasadniczym zawodowym, pozostaj¹cy bez pracy ponad 2 lata, podopieczni Miejskiego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Przed skierowaniem do pracy przejd¹ szkolenia z zakresu prawa przewozowego, uprawnieñ konduktorskich i zasad samoobrony. W marcu lub kwietniu p³ywalnia na Wy ynach Najnowoczeœniejsza w mieœcie W marcu lub kwietniu br. na Wy ynach otwarty bêdzie najnowoczeœniejszy w mieœcie kryty basen p³ywacki. Powsta³ przy Zespole Szkó³ nr 19, kosztowa³ 8,4 mln z³. Przeznaczony jest dla uczniów i dzieci niepe³nosprawnych, jednak w godz korzystaæ z niego bêd¹ wszyscy mieszkañcy. Nie bêdzie biletów tylko elektroniczne chipy, mierz¹ce czas pobytu na basenie. G³ówna niecka - jak pisaliœmy - ma wymiary 25x12,5 metra, g³êbokoœæ od 1,4 do 1,8 metra Do przebieralni, ³azienek, sauny i pomieszczeñ rehabilitacyjnych, wchodzi siê z przestronnego hallu, z kasami i ma³ym bufetem. Dla dzieci niepe³nosprawnych wydzielono ma³y basen z urz¹dzeniami do hydroterapii. Instalacje i wszystkie aparaty mieszcz¹ siê w podziemiach basenu, wspartego na 35 betonowych palach. Z s¹siaduj¹c¹ szko³¹ p³ywalnia po³¹czona jest ³¹cznikiem. Budynek wieñczy konstrukcja zje d alni 80- metrowej d³ugoœci. Budowê na Wy ynach odwiedziliœmy pod koniec stycznia br. Trwa³o wykañczanie p³ywalni i ca³ego zaplecza. Zajmowa³o siê tym codziennie ok. 40 pracowników. Z budowy zejd¹ jeszcze w tym miesi¹cu. Nowym obiektem administruje dyrekcja Zespo³u Szkó³ nr 19. D³u ej poczekaæ trzeba bêdzie na basen przy Szkole Podstawowej nr 25 w Fordonie. Ju w trakcie budowy projekt wzbogacono o drug¹ nieckê o wymiarach 12x6 metra, g³êbokoœci 80 centymetrów, przeznaczon¹ dla ma³ych dzieci. G³ówna p³ywalnia ma wymiary 25x12,5 metra. Przewiduje siê, e pierwsi amatorzy p³y- Hotele na obwodnicy - Bardzo siê cieszê z bliskiej ju mo - liwoœci wybudowania potrzebnej wszystkim trasy Zaœwiat. Jako by³y pracownik ZNTK ze zdziwieniem przeczyta³em jednak informacjê o skomplikowanym stanie prawnym dwóch dawnych hoteli robotniczych. Czy to oznacza, e 21 osób ( ) wykupi³o niedawno za grosze baraki, które obecnie z trudem odkupiono za wy sze pieni¹dze przez miasto? pyta jeden z naszych Czytelników. Z przysz³ej obwodnicy wania pojawi¹ siê na niej lipcu lub sierpniu br. Za ile na basen? Od dyrektor ZS nr 19, Eleonory Terleckiej dowiedzieliœmy siê, e godzina na basenie bêdzie kosztowaæ doros³ego 10 z³, m³odzie - 8 z³. Godzina w saunie - 18 z³. Osobno bêdzie pobierana op³ata za korzystanie z pomieszczeñ do rehabilitacji. (nb) Tak wygl¹da³a p³ywalnia pod koniec stycznia br. Odpowiedzi poszukaliœmy w Wydziale Mienia i Geodezji Urzêdu Miasta, który zajmowa³ siê wykupami terenów pod kolejny odcinek obwodnicy Wschód - Zachód. Poinformowano nas, e udzia- ³y w nieruchomoœci przy ul. Ludwikowo 11 zby³a 21 osobom spó³ka PESA, dawniej ZNTK. Z t¹ transakcj¹ miasto nie mia³o nic wspólnego. W 2004 roku Urz¹d Miasta naby³ od wspomnianych w³aœcicieli lokale o powierzchni ³¹cznej 930 metrów kwadratowych oraz nieruchomoœæ...zjedziemy w kierunku Czy kówka. gruntow¹ o powierzchni 3321 metrów kwadratowych. Zap³aci³ ponad tys. z³. Wartoœæ wymienionych nieruchomoœci okreœli³ rzeczoznawca. Oba budynki bêd¹ wyburzone. Dodajmy, e miasto jest ju w³aœcicielem wszystkich terenów pod trasê Zaœwiat. Wniosek o przyznanie funduszy z Unii Europejskiej bêdzie z³o- ony w kwietniu br. w Urzêdzie Marsza³kowskim. (mar) kurier_16.pmd 6

7 Budowa magistrali i systemu kanalizacji BYDGOSKIE INWESTYCJE Miliony w wodoci¹gach W 2007 roku zakoñczy siê Bydgoski Program Rozwoju Us³ug Wodoci¹gowo-Kanalizacyjnych, wspó³finansowany z przedakcesyjnego funduszu ISPA. Jego kontynuacj¹ jest ju realizowany projekt renowacji i rekultywacji istniej¹cego systemu wodno-kanalizacyjnego. Rozbudowa z pomoc¹ unii Do Agencji Rozwoju Przemys³u w Warszawie trafi³ wniosek o przyznanie 44 mln z³otych na rozbudowê infrastruktury Bydgoskiego Parku Przemys³owego. Wniosek przygotowany profesjonalnie przez poznañski Instytut Rozwoju Inicjatyw Europejskich ma du e szanse na pozytywne rozpatrzenie. Jak poinformowa³ prezes spó³ki Bydgoski Park Przemys³owy, Grzegorz Dudziñski - uzyskane œrodki umo liwi¹ u³o enie 18 kilometrów dróg, budowê 7 km gazoci¹gu, 10 kilometrów wodoci¹gu i 7,2 kilometry kanalizacji, zmodernizowanie sieci energetycznej. Dziêki tym inwestycjom obni one zosta³yby koszty dzia³alnoœci firm w parku przemys³owym. Przypomnijmy, e park powsta³ z udzia³em miasta na terenach dawnego Zachemu. Zajmuje 296 hektarów. Grunt zosta³ przekszta³cony we w³asnoœæ gminn¹. G³ównymi udzia³owcami spó³ki Park Przemys³owy s¹ Urz¹d Miasta, Zachem, ATR. Siedziba spó³ki mieœci siê przy ul. Wojska Polskiego 65, tel (jew) W ramach programu rozwoju us³ug zakoñczona bêdzie budowa 100 kilometrów nowej kanalizacji, wymiana 50 kilometrów rur wodoci¹gowych z azbetostocementu, modernizacja zak³adów uzdatniania wody Czy kówko i Las Gdañski (ju zrealizowane), budowa magistrali wodoci¹gowej do Fordonu, modernizacja pompowni Filarecka. Znacz¹cym zadaniem jest przebudowanie systemu kanalizacji i skierowanie œcieków do oczyszczalni Fordon i Kapuœciska. Na te cele przeznaczono 66,2 mln euro, z tego32,5 mln euro da³a Unia Europejska. Resztê stanowi³ kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (24,5 mln euro) oraz 9,2 mln euro ze œrodków w³asnych Miejskich Wodoci¹gów i Kanalizacji. Pola do odzyskania Program naprawy istniej¹cego systemu wodno-kanalizacyjnego bêdzie kosztowa³ ponad 137 mln euro. 99 mln euro pochodzi z unijnego Funduszu Spójnoœci, 21 mln - z obligacji przychodowych, 14 mln ze œrodków w³asnych MWiK, 542 tys. z³ ze œrodków publicznych, w tym miasta. Umo liwia to m.in. wybudowanie nowych odcinków sieci wodoci¹gowej d³ugoœci 27,2 km, wymianê przewodów wodoci¹gowych z azbestocementu o d³ugoœci 80 km, u³o enie 54 km sanitarnych kana³ów grawitacyjnych, budowê 27 lokalnych przepompowni œcieków wraz z Do koñca czerwca 2006 roku nale y wymieniæ wszystkie stare prawa jazdy. W Wydziale Uprawnieñ Komunikacyjnych Urzêdu Miasta liczbê bydgoszczan zobowi¹zanych wymieniæ wspomniane dokumenty szacuje siê na ok tysiêcy. Nie wiadomo jednak ilu kierowców pozby³o siê na zawsze pojazdu lub nie sk³ada wniosku z innych powodów. Obecnie planowo trwa wymiana dokumentów wydanych po 1 maja Zgodnie z decyzj¹ ministra infrastruktury do koñca kwietnia br. mog¹ równie sk³adaæ wnioski osoby, z prawami jazdy wyda- ADRES DO KORESPONDENCJI ul. NiedŸwiedzia Bydgoszcz tel. (052) fax (052) przewodami t³ocznymi (14,9 km). Rozbudowana bêdzie oczyszczalnia Fordon, zlikwidowane i przywrócone do stanu u ywalnoœci pola poirygacyjne Kapuœciska i Czersko Polskie oraz wy³¹czony z eksploatacji po wybudowaniu oczyszczalni w Fordonie osadnik œcieków w oskoniu. Do roku 2009 przestanie istnieæ oczyszczalnia na Osowej Górze. Po wybudowaniu 6kilometrów nowych kolektorów powstanie tam przepompownia œcieków. Bagrowanie Brdy i kana³u Interesuj¹cym i wa nym zadaniem jest usuniêcie osadu dennego z koryta Brdy i Kana³u Bydgoskiego na ³¹cznej d³ugoœci 17 kilometrów. Wed³ug obliczeñ ekspertów na wybagrowanie czeka 91 tys. metrów szeœciennych osadów. Dziêki temu Brda i kana³ bêd¹ znowu eglowne, a woda - bardziej czysta. (bag) Zesz³oroczne kolejki w Wydziale Uprawnieñ Komunikacyjnych s¹ tylko wspomnieniem. Prawo do wymiany nymi do 30 kwietnia 1993 roku. Jednak z odwiedzeniem wydzia³u przy ul. Grudzi¹dzkiej 9-15 zainteresowani nie powinni czekaæ do ostatniej chwili. Apeluje siê o jak najszybsze sk³adanie wniosków oraz terminowe odbieranie nowych praw jazdy. Na pocz¹tku grudnia ubr. w szafach zalega³o 5 tysiêcy nowiuteñkich prawek. Jazda ze starym prawem jazdy pod 1 lipca 2006 roku bêdzie karana wysokim mandatem, a dokument konfiskowany. (wuk) REDAGUJE ZESPÓ RZECZNIKA PRASOWEGO Beata Kokoszczyñska Jerzy Wiœniewski ZDJÊCIA Robert Sawicki GRAFIKA I SK AD Imis³awa Górska Zespó³ ochrony zdrowia 7 Zgodnie z zarz¹dzeniem prezydenta miasta, 21 stycznia 2005 r. powsta³ Zespó³ Ochrony Zdrowia Mieszkañców i Spraw Osób Niepe³nosprawnych,. Jednoczeœnie rozwi¹zany zosta³ Zespó³ Lekarza Miejskiego. Do najwa niejszych zadañ nowej jednostki kierowanej przez Aleksandrê Lubiñsk¹ nale y prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i polityki prozdrowotnej miasta, podejmowanie dzia³añ na rzecz niepe³nosprawnych oraz wspó³praca z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami, nadzorowanie pracy miejskich jednostek s³u by zdrowia, prowadzenie spraw z zakresu medycyny szkolnej. W ramach pracy zespo³u kontynuowane bêd¹ wspólne dy ury pe³nomocnika prezydenta do spraw osób niepe³nosprawnych oraz przedstawiciela zrzeszenia w³aœcicieli prywatnych nieruchomoœci. Najbli sze spotkanie 15 lutego br. w godz , w sali 8a, wejœcie od ul. NiedŸwiedzia. Na miejscu wyjaœniane bêd¹ zg³aszone problemy niepe³nosprawnych dotycz¹ce spraw bytowych, w tym mieszkaniowych. Informacje pod nr. tel W czwartki do godz. 16 W zwi¹zku ze zmniejszeniem zainteresowania mieszkañców wymian¹ dowodów osobistych, w Wydziale Spraw Obywatelskich odst¹piono w czwartki od wyd³u onego do godz dnia pracy. Referaty Spraw Spo³ecznych i Dowodów Osobistych oraz Ewidencji Ludnoœci pracuj¹ teraz jak ca³y urz¹d - w poniedzia³ki, œrody i czwartki w godz , we wtorki , w pi¹tki Na narty do Myœlêcinka Dziêki doœæ mroÿnej pogodzie i armatkom do naœnie ania, myœlêciñski stok jest dobrze przygotowany. Czynny codziennie w godz , jeœli jest co najmniej 10 narciarzy, dla których warto uruchomiæ wyci¹gi. Wszelkie informacje, tak e cennik, na stronie internetowej WYDAWCA Urz¹d Miasta Bydgoszczy ul. Jezuicka 1, Bydgoszcz DRUK Drukarnia Gazety Pomorskiej Media Sp. z o.o. ul. O³owiana 10, Bydgoszcz NAK AD EGZEMPLARZY kurier_16.pmd 7

8 8 Z MIASTA I STADIONU Z udzia³em Astorii, Chemika i miasta Sportowa spó³ka akcyjna? Jeœli Rada Miasta wyrazi zgodê, w po³owie br. w Bydgoszczy powstanie sportowa pó³ka akcyjna z udzia³em Astorii, BKS Chemik i Urzêdu Miasta. Wprowadzenie w ycie nowatorskiego pomys³u umo liwi³oby spe³nienie wymogów formalnych przez oba kluby w rozgrywkach ligowych. W sportowej spó³ce akcyjnej udzia³y by³yby podzielone na równe trzy czêœci. W aporcie niematerialnym kluby wnios¹ swoje dru yny i miejsca w lidze, miasto miejsce na treningi i rozgrywanie meczów w hali widowiskowo-sportowej uczniczka. Wyceniony przez ekspertów aport tworzy³by minimalny kapita³ za³o ycielski, wynosz¹cy do 1 miliona z³. Zdaniem pomys³odawców, uczestnictwo miasta w spó³ce uwiarygodni spó³kê w negocjacjach z ewentualnymi sponsorami, a w Federacja u bram Zawiszy Wojskowy Klub Sportowy Zawisza ma ponad 5,4 mln z³ d³ugu i grozi mu upad³oœæ. Pasem ratunkowym ma byæ federacja sekcji oraz nie zad³u onych klubów. W razie katastrofy mog³aby przej¹æ trenerów i sportowców bez uszczerbku dla procesu szkolenia. Z takim projektem wyst¹pi³y w³adze miasta. Zdaniem koordynatora do spraw sportu wyczynowego Andrzeja Walkowiaka, naprawa finansów Zawiszy zupe³nie siê nie powiod³a. Kierownictwo nie zdo- ³a³o zapanowaæ nad lawinowo narastaj¹cym zad³u eniem, dosz³o nawet do tego i komornik zaj¹³ miejskie dotacje. Jednak wol¹ i obowi¹zkiem prezydenta jest zachowanie ci¹g³oœci szkolenia w skomunalizowanym klubie, nawet w wypadku og³oszenia upad³oœci. Wspó³gra z tym projekt zawi¹zania federacji, bêd¹cy wariantem ratunkowym. Statut federacji by³ gotowy w styczniu br., rejestracja to kwestia tygodni - powiedzia³ A. Walkowiak. Federacja sk³ada³aby siê na pocz¹tek z sekcji strzeleckiej i sportów gimnastycznych, sekcji la WKS Zawisza, BKS (lekkoatletyka), Sportowej Spó³ki Akcyjnej Arena (boks),pro Team (tenis), Stowarzyszenia Pi³karskiego Zawisza. Nowa jednostka organizacyjna zarz¹dza³aby hotelem Zawiszy, restauracj¹ i wynajmowa- ³a obiekty, przeznaczaj¹c zysk na dzia³alnoœæ statutow¹. Zachowane by³yby wojskowe etaty sportowców. Projekt federacyjny bêdzie zawieszony jeœli Zawiszy uda siê wydostaæ z pêtli zad³u enia. Wówczas nadal pozostanie w obecnych strukturach na Gdañskiej i Sielskiej. W³adze miasta otwarte s¹ na wszystkie propozycje w³adz klubu, zmierzaj¹ce do jego naprawy. Podczas mityngu Elite Cafe Cup w bydgoskiej ucznicze Anna Rogowska w skoku o tyczce pobi³a rekord kraju ). Osi¹gniêta przez Polkê (na zdjêciu) wysokoœæ 4,73 jest jednoczeœnie najlepszym tegorocznym rezultatem na œwiecie. W skoku wzwy zwyciê y³ Rosjanin Jaros³aw Rybakow wynikiem 2,31. Polacy - Aleksander Waleriañczyk Micha³ Bieniek i Robert Wolski skoczyli 2,25, uzyskuj¹c minimum na halowe mistrzostwa Europy w Madrycie. Zawody ogl¹da³o 5 tysiêcy widzów. razie potrzeby zapobiegnie wyprowadzeniu którejœ dru yn z Bydgoszczy. Projekt przewiduje, e w Radzie Nadzorczej po jednym miejscu mieæ bêd¹ wszyscy udzia³owcy oraz sponsorzy. Astoria i Chemik dysponowaæ bêd¹ w³asnymi bud etami, przeznaczaj¹c na wspóln¹ dzia³alnoœæ tylko niezbêdn¹ czeœæ. Przypomnijmy, e koszykarze Astorii wystêpuj¹ w Era Basket Lidze, a siatkarze Chemika w czo³ówce serii B. O pomyœle powo³ania sportowej spó³ki poinformowa³ prezydent Konstanty Dombrowicz na konferencji prasowej pod koniec stycznia br. Uczestniczyli w niej dyrektor Astorii Zbigniew S³abêcki, prezes BKS Chemik Andrzej Bêdziñski, koordynator prezydenta do spraw sportu wyczynowego Andrzej Walkowiak. Jest to ju drugi projekt. Pierwszy zak³adaj¹cy utworzenie sportowej spó³ki akcyjnej Astorii i ratusza -Rada Miasta odrzuci³a. (kds) Rekord w uczniczce kurier_16.pmd 8

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

WNIOSEK W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIASTO KOSZALIN / SKARBU PAŃSTWA * ZABUDOWANEJ BUDYNKAMI MIESZKALNYMI LUB GARAŻAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ N-07-02 PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVI-211/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.02.2016 godz. 11:24:08 Numer KRS: 0000455898 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia października 2012 r.

Rzeszów, dnia października 2012 r. Rzeszów, dnia października 2012 r. Pan Artur Bożek Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Podkarpackim LRZ-4101-06-03/2012 P/12/105 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w

zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowiec: Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w WSS5 w Sosnowcu poprzez wymianę dźwigów osobowych w trzonie komunikacyjnym Numer ogłoszenia: 130927-2009; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r.

KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. LXI SESJA RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO KOŚCIERZYNA, 09.10.2014 r. Rada Powiatu Kościerskiego Przewodniczący Rady Powiatu Józef Modrzejewski Kościerzyna, dnia 30 września 2014 r. RZP-R.0002.14.1.2014 Pani/Pan.

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 11:20:32 Numer KRS: 0000069261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami Załącznik nr 3 do Procedur Wniosek złoŝono w...pfron w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach programu pn. Program wyrównywania róŝnić między regionami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.02.2016 godz. 03:32:20 Numer KRS: 0000527268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA. Rozdział I Przepisy ogólne

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr XX/ 123 / 03 RADY MIASTA KOŚCIERZYNA z dnia 17 grudnia 2003 roku ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KOŚCIERZYNA Rozdział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 maja 2012

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.06.2016 godz. 07:25:37 Numer KRS: 0000094561 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2016 godz. 09:03:26 Numer KRS: 0000597098 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok.

Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Uchwała Nr / /2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Kalisza Miasta na prawach powiatu na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242

630 TURYSTYKA 19 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 50 543 242 1.2.2. PLANOWANE DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I GRUP RODZAJOWYCH Załącznik Nr 2 I. DOCHODY BIEŻĄCE WEDŁUG ŹRÓDEŁ Dział Wyszczególnienie Kwota (w zł) 010 ROLNICTWO I

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2015 godz. 10:29:05 Numer KRS: 0000434750 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji zakładów budŝetowych pod nazwą Administracja Budynków Komunalnych od nr 1 do nr 15 i powołania sześciu zakładów budŝetowych

Bardziej szczegółowo

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK

1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK 1.2.6.2. WYDATKI ZWIĄZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI MIASTA SZCZECIN NA 2010 ROK Kod Klasyfikacja Nazwa i zadania Załącznik Nr 6 do uchwały Rady Miasta Szczecin z dnia w latach 2011 2012

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności Warunki taryfowe oferty Multi Plaża I. Słoneczny Patrol Bydgoszcz Hel Bydgoszcz II. Leżak, Parawan Władysławowo Hel Władysławo Oferta MULTI PLAŻA kierowana jest do wszystkich osób chcących komfortowo i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY SANTOK z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Santok na lata 2015-2019. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.02.2015 godz. 12:09:54 Numer KRS: 0000537970 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nr tel. : kierunkowy... tel... nr faksu... Osoby uprawnione do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych Wnioskodawcy : ...

W N I O S E K. Nr tel. : kierunkowy... tel... nr faksu... Osoby uprawnione do reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych Wnioskodawcy : ... Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Podchorążych 15 58-508 Jelenia Góra tel. 075/ 64-73-282 W N I O S E K Nr kolejny wniosku... wypełnia PCPR o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo