REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów marki Palmolive Men. 2. Organizatorem Konkursu jest Streamline Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83/42, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON: (zwana dalej Organizatorem ), która działa na zlecenie Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: , o numerze NIP: będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej Fundatorem ). 3. Sprzedażą promocyjną objęte są żele pod prysznic marki Palmolive Men (zwane dalej Produktami Promocyjnymi ). 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu r., a kończy się w dniu r. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń od godz. 00:00:00 dnia r. do godz. 23:59:59 dnia r. 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu r. o godz. 00:00:01 a zakończy w dniu r. o godzinie 23:59:59. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 6. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, (zwanych dalej Uczestnikami ) posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, Fundatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie

2 umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia r. do r. spełnić łącznie następujące warunki: a) dokonać zakupu przynajmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego udokumentowanego na dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), b) wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jak zatriumfować świeżością?, c) dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwane dalej Zgłoszeniem, przesyłając wiadomość SMS na numer 4321 zawierającą w treści prefiks: PALMOLIVE, numer dowodu zakupu oraz treść wykonanego zadania konkursowego (odpowiedzi) ( PALMOLIVE.numer dowodu zakupu.odpowiedź ). Poszczególne składowe SMS-a tj.: prefiks, numer dowodu zakupu oraz odpowiedź musi być oddzielone kropką. Treść SMS-a nie może zawierać polskich znaków: ą, ę, ć, ł, ń, ś, ó, ż, ź. Treść Zgłoszenia może być wpisana wielkimi lub małymi literami. Długość tekstu wiadomości SMS-a musi ograniczać się do 160 znaków (włącznie z prefiksem, numerem dowodu zakupu oraz ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje pominięcie części odpowiedzi, które zawiera dodatkowe znaki w dalszej procedurze Konkursu; Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu r. O zachowaniu tego terminu decyduje chwila zarejestrowania SMS-a w systemie komputerowym Organizatora. 8. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód/dowody zakupu Produktów Promocyjnych w trakcie trwania Konkursu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy dowód zakupu ma datę tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia godzina zakupu nie może być późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia. 9. Data dokonania Zgłoszenia zgodnie z pkt 7 c) regulaminu musi odpowiadać dacie dowodu (paragon fiskalny lub faktura VAT) zakupu Produktów Promocyjnych lub dacie dni następujących po dokonaniu zakupu, w terminie określonym w pkt 5 regulaminu.

3 10. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego udokumentowanego za pomocą jednego dowodu zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń według zasady, że zakup jednego Produktu Promocyjnego uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu 4 Produktów Promocyjnych i zakup ten jest udokumentowany na jednym dowodzie zakupu Uczestnik ma prawo dokonać 4 Zgłoszenia w Konkursie. 11. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt 7 a) oraz b) regulaminu. 12. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w terminie określonym w pkt 27 regulaminu przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) dokumentujących zakup takiej liczby produktów promocyjnych, która odpowiada liczbie dokonanych Zgłoszeń w Konkursie. Przesłane dowody zakupu muszą zawierać numery tożsame z numerami przesłanymi w Zgłoszeniach, dokumentować zakup Produktów Promocyjnych w terminie określonym w pkt 5 regulaminu. Nadto w przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do nagrody II stopnia, zobowiązany jest on do zachowania dowodu zakupu i do jego okazania w kasie wybranego przez niego kina sieci Cinema City, w którym zdecydował się odebrać przyznaną mu nagrodę II stopnia. 13. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Koszt przesłania SMS-a zależny jest od cennika operatora obsługującego danego użytkownika. Opłata za wysyłkę SMS-a zostanie pobrana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. 14. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego regulaminu. 15. Z chwilą wysłania Zgłoszenia w Konkursie autor odpowiedzi (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania pracy konkursowej (odpowiedzi) w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny odpowiedzi, publikacji rezultatów Konkursu. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich. 16. Do odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, odpowiedź nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich,

4 jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane. NAGRODY W KONKURSIE 17. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody: a. 1 nagroda I stopnia w postaci motocykla Triumph Bonneville T100 A3 (silnik 865ccm, chłodzony powietrzem, DOHC, rzędowy, 2-cylindrowy; 5 biegów, rama stalowa, rurowa; szprychowe koła; klasyczne, analogowe instrumenty, o wartości rynkowej zł brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 4932 zł, b. 305 nagród II stopnia, każda nagroda w postaci dwuosobowych wejściówek, tj. dwóch biletów do kina Cinema City o wartości jednostkowej 50 zł brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 5,55 zł. Szczegóły dot. biletu i jego realizacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 66249,50 zł brutto. 18. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna będąca częścią każdej z nagród w Konkursie zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 19. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie 2 nagrody II stopnia. 20. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 21. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora lub Fundatora. 22. Nagrody II stopnia zostaną przyznane w następujący sposób: Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi wyłoni, spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Organizatora, z każdego dnia trwania Konkursu 5 zwycięskich Zgłoszeń. Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń nastąpi w systemie tygodniowym, tj. w każdym tygodniu trwania Konkursu wyłonionych zostanie łącznie 35 zwycięskich Zgłoszeń, z zastrzeżeniem ostatniego tygodnia, w którym wyłonionych zostanie łącznie 30 zwycięskich Zgłoszeń. Tygodniowy system wyłaniania

5 zwycięskich Zgłoszeń obejmuje następujące etapy: a. tydzień I: od r. do r., b. tydzień II: od r. do r., c. tydzień III: od r. do r., d. tydzień IV: od r. do r., e. tydzień V: od r. do r., f. tydzień VI: od r. do r., g. tydzień VII: od r. do r., h. tydzień VIII: od r. do r., i. tydzień IX: od r. do r. 23. Każdy z etapów wyłaniania zwycięskich Zgłoszeń, wyszczególnionych w pkt 23 a-i zakończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, które odbędzie się najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych liczonych od ostatniego dnia danego etapu. Z każdego posiedzenia zostanie sporządzona lista laureatów, z wyszczególnieniem każdego dnia dokonania wyboru (tj. z każdego dnia wybranych zostaje 5 Zgłoszeń), według kolejności ich wyboru. 24. Nagroda I stopnia zostanie przyznana w następujący sposób: Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi wyłoni ze wszystkich Zgłoszeń jedno zwycięskie Zgłoszenie oraz 2 Zgłoszenia rezerwowe spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Organizatora w terminie od dnia r. do r. Wybrane zgłoszenia zostaną umieszczone na liście według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej - prawo do nagrody I stopnia otrzymuje autor jednej odpowiedzi najwyżej ocienionej przez Komisję, pozostałe 2 zgłoszenia stanowią listę rezerwową. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 25. Nagrody II stopnia zostaną wydane w następujący sposób: w ciągu 7 dni roboczych liczonych od zakończenia danego posiedzenia Komisji Konkursowej, zgodnie z pkt 23, do laureatów za pośrednictwem dwóch wiadomości SMS (przesłanych przez Organizatora na numer telefonu, z którego dokonano zwycięskiego Zgłoszenia), zostaną wysłane dwie wiadomości zawierające indywidualne kody, które służą do otrzymania nagrody (tj. 2 kody = 2 bilety) w sposób określony w pkt 30 regulaminu.

6 26. Prawo do nagrody I stopnia zostanie ustalone w następujący sposób: a. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego Zgłoszenie zostało wybrane jako zwycięskie do nagrody I stopnia. Każda z trzech prób połączenia z wygrywającym Uczestnikiem wykonana zostanie w trzech kolejnych dniach (jedna próba raz dziennie) w godzinach od 9.00 do Próby połączeń z Uczestnikiem będą wykonywane do czasu uzyskania połączenia z Uczestnikiem, nie dłużej jednak niż do przeprowadzenia maksymalnie 3 (trzech) prób połączeń. b. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się mi.in.: nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. wyłączony aparat telefoniczny, przebywanie poza zasięgiem). c. Podczas rozmowy telefonicznej, Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz zameldowania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością). d. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunku określonego w pkt 26 a lub 27 lub 28 regulaminu lub zaistnieją okoliczności określone w pkt 26 b regulaminu, wówczas prawo do nagrody przechodzi na pierwszego rezerwowego. Prawo do nagrody przechodzi na zwycięzców rezerwowych w kolejności wyboru przez Komisję (umieszczenia ich na liście). e. powiadomienie o uzyskaniu prawa do wygranej Laureata rezerwowego odbędzie się zgodnie z trybem pkt 26 a regulaminu w ciągu 3 dni następujących po ostatnim dniu, w którym nie udało się skontaktować z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem lub po dniu, w którym powinna wpłynąć przesyłka z dowodem zakupu i danymi poprzednio weryfikowanego Uczestnika zgodnie z trybem pkt 27 regulaminu. Procedura weryfikacyjna zwycięzców rezerwowych odbywa się zgodnie z trybem pkt 26 oraz pkt 27 regulaminu (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora). 27. W celu weryfikacji prawa do nagrody Organizator może zażądać od weryfikowanego Uczestnika dot. nagrody I stopnia oraz od zwycięzców nagród II stopnia przesłania: a. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wybranym Zgłoszeniu, który dokumentuje dokonanie zakupu Produkty Promocyjnego, lub b. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub

7 faktura VAT) dokumentujących dokonanie zakupu takiej liczby Produktów Promocyjnych, która jest tożsama z liczbą dokonanych Zgłoszeń oraz które zawierają numery tożsame z numerami podanymi w Zgłoszeniach. Takie żądanie może zostać przedstawione telefonicznie najpóźniej do dnia roku. W przypadku żądania przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres biura Streamline Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Wschodnia 41a, Toruń. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania przesyłki pocztowej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę zgodną z powyższym terminem. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. W przypadku żądania przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres wskazany przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości . Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. Organizator ma prawo zadecydować o tym czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać kopię czy oryginał dowodu zakupu. 28. Przesłany dowód zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub innych ingerencji w jego treści i dokumentować zakup Produktu Promocyjnego w terminie określonym w pkt 5 regulaminu. 29. Weryfikacja Uczestników do nagród będzie prowadzona zgodnie z procedurą określoną w powyższych punktach do rozdysponowania przewidzianych w Konkursie nagród lub do końca listy rezerwowej. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Fundatora. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 30. Nagrody II stopnia będą do obioru w kinach Cinema City (zgodnie z listą kin znajdującą się w załączniku nr 1 do Regulaminu) za okazaniem oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, który spełnia warunki pkt 28 Regulaminu oraz podaniu indywidualnych kodów, które zwycięzca otrzymał w trybie pkt 25 regulaminu. Podanie numerów kodów oraz okazanie prawidłowego dowodu zakupu jest warunkiem otrzymania nagrody (tj. 2 kody = 2 bilety). Kody, które zostały wykorzystane do odbioru nagrody stają się nieaktywne i nie uprawniają do odbioru kolejnej nagrody. 31. Nagroda I stopnia zostanie wydana podczas gali zorganizowanej w salonie dealera marki Triumph w miejscowości wybranej przez Organizatora. Laureat zostanie powiadomiony o miejscu wydania nagrody najpóźniej do dnia r. 32. Ostateczna data wydania nagrody I stopnia w Konkursie to r.

8 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 33. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje rozpatruje Organizator. 34. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 35. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 36. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 37. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 38. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie

9 Załącznik nr 1 Szczegóły dot. biletów i ich realizacji w kinach Cinema City Bilety wydawane są w formie unikatowych kodów upoważniających do wstępu do wybranych kin Cinema City w Polsce (poniżej spis kin). Przed seansem należy go wymienić w kasie kina (jeden kod = jeden bilet). W kasie kina należy okazać paragon/fakturę poświadczającą zakup żelu pod prysznic Palmolive. Data zakupu musi być zgodna z terminem określonym w pkt 5 Regulaminu. Kod nie gwarantuje, że zawsze będą wolne miejsca na dany seans. Kody obowiązują tylko na filmy 2D, nie obejmują jednak filmów 2D w kinach IMAX. Kody obowiązują we wszystkie dni tygodnia. Kody nie obowiązują na pokazy specjalne, maratony, pokazy Ladies Night oraz filmy wyświetlane w salach VIP i Skoda 4DX. Kod ma określony termin ważności 31/12/2015 Nie ma możliwości dopłaty do kodów ani ich wymiany na inny rodzaj biletu. Kod nie zostanie przyjęty jeśli został wcześniej zrealizowany. Aktualny repertuar dostępny jest na stronie: 1 CC Punkt 44 Cinema 2 CC Ruda Śląska Adres ul.gliwicka 44, Katowice ul.1 Maja 310, Ruda Śląska 3 CC Silesia ul. Chorzowska 107, Katowice 4 CC Gliwice ul. Lipowa 1, Gliwice 5 CC Sosnowiec Sienkiewicza 2, Sosnowiec 6 CC Bytom 7 CC Rybnik 8 CC Arkadia 9 CC Promenada 10 CC Galeria Mokotów 11 CC Bemowo 12 CC Sadyba 13 CC Janki 14 CC Manufaktura Plac Tadeusza Kościuszki 1, Bytom ul.raciborska 16, Rybnik Al.Jana Pawła II 82, Warszawa ul. Ostrobramska 75, Warszawa ul.wołoska 12, Warszawa ul.powstańcow Śląskich 126A, Warszawa ul.powsińska 3, Warszawa ul.mszczonowska 3, Warszawa ul.karskiego 5, Łódź

10 15 CC Częstochowa Wolność 16 CC Częstochowa Jurajska 17 CC Kraków Kazimierz 18 CC Kraków Plaza 19 CC Zakopianka 20 CC Bonarka 21 CC Korona 22 CC Wałbrzych 23 CC Poznań Plaza 24 CC Kinepolis 25 CC Krewetka 26 CC Toruń 27 CC Toruń Plaza 28 CC Lublin 29 CC Bielsko-Biała 30 CC Bydgoszcz 31 CC Zielona Góra 32 CC Lublin Felicity 33 CC Starogard Gdański ul. T.Kościuszki 5, Częstochowa Al.. Wojska Polskiego207, Częstochowa ul.podgórska 34, Kraków Al. Pokoju 44, Kraków ul.zakopiańska 32, Kraków ul. Kamieńskiego 11, Kraków ul. Krzywoustego 126C, Wrocław ul. 1 Maja 64, Wałbrzych ul.k.drużbickiego 2, Poznań ul.b.krzywoustego 72, Poznań ul.karmelicka 1, Gdańsk ul.czerwona droga 1-6, Toruń ul.broniewskiego 90, Toruń ul. Lipowa 13, Lublin ul. Leszczyńska 20, Bielsko-Biała ul. Jagielońska 39-47, Bydgoszcz ul. Wrocławska 17, Zielona Góra Al. Wincentego Witosa 32, Lublin ul. Pomorska 7, Starogard Gdański

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Każdy kod wygrywa w Play 1 ORGANIZATOR I DOSTAWCA NAGRÓD 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Każdy kod wygrywa w Play ( Akcja Promocyjna ) jest Coca-Cola HBC Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK

REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK REGULAMIN KONKURSU NA FANPAGE U KRAKOWSKIEGO KREDENSU NA FACEBOOKU POKAŻ KOSZYCZEK 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: POKAŻ SWÓJ KOSZYCZEK,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Jaki z Ciebie Bródka? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jaki z Ciebie Bródka?, zwanego dalej Konkursem, jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Vifold na mistrzostwach ustrzel swój TV! (dalej: Konkurs ) jest TAN VIET International

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino

REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino REGULAMIN sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino 1. DEFINICJE 1.1. Regulamin oznacza niniejszy regulamin sprzedaży biletów poprzez Aplikację Mobilną Multikino ; 1.2. Aplikacja oznacza Aplikację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo