REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ MOC ODŚWIEŻENIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach zajmujących się sprzedażą detaliczną produktów marki Palmolive Men. 2. Organizatorem Konkursu jest Streamline Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, Warszawa, Aleja Komisji Edukacji Narodowej 83/42, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadająca NIP , REGON: (zwana dalej Organizatorem ), która działa na zlecenie Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: , o numerze NIP: będącej fundatorem nagród w Konkursie (zwanej dalej Fundatorem ). 3. Sprzedażą promocyjną objęte są żele pod prysznic marki Palmolive Men (zwane dalej Produktami Promocyjnymi ). 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu r., a kończy się w dniu r. Uczestnicy mają możliwość dokonania zgłoszeń od godz. 00:00:00 dnia r. do godz. 23:59:59 dnia r. 5. Sprzedaż Produktów Promocyjnych uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpocznie się w dniu r. o godz. 00:00:01 a zakończy w dniu r. o godzinie 23:59:59. Zakup Produktów Promocyjnych przed lub po ww. terminie nie uprawnia do wzięcia udziału w Konkursie. 6. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych zamieszkałych na terenie Polski, (zwanych dalej Uczestnikami ) posiadających status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy: Organizatora, Fundatora, a także członkowie ich rodzin. Członkami rodziny w rozumieniu niniejszego regulaminu są: małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo, przysposobieni oraz przysposabiający. Pracownikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie

2 umowy o dzieło, umowy zlecenia). Organizator zwolniony jest z pobierania oświadczeń w tym zakresie. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU 7. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w okresie od dnia r. do r. spełnić łącznie następujące warunki: a) dokonać zakupu przynajmniej jednego dowolnego Produktu Promocyjnego udokumentowanego na dowodzie zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT), b) wykonać zadanie konkursowe polegające na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: Jak zatriumfować świeżością?, c) dokonać zgłoszenia swojego udziału w Konkursie (zwane dalej Zgłoszeniem, przesyłając wiadomość SMS na numer 4321 zawierającą w treści prefiks: PALMOLIVE, numer dowodu zakupu oraz treść wykonanego zadania konkursowego (odpowiedzi) ( PALMOLIVE.numer dowodu zakupu.odpowiedź ). Poszczególne składowe SMS-a tj.: prefiks, numer dowodu zakupu oraz odpowiedź musi być oddzielone kropką. Treść SMS-a nie może zawierać polskich znaków: ą, ę, ć, ł, ń, ś, ó, ż, ź. Treść Zgłoszenia może być wpisana wielkimi lub małymi literami. Długość tekstu wiadomości SMS-a musi ograniczać się do 160 znaków (włącznie z prefiksem, numerem dowodu zakupu oraz ze spacjami oraz znakami interpunkcyjnymi). Naruszenie ograniczenia długości tekstu powoduje pominięcie części odpowiedzi, które zawiera dodatkowe znaki w dalszej procedurze Konkursu; Termin dokonywania Zgłoszeń mija w dniu r. O zachowaniu tego terminu decyduje chwila zarejestrowania SMS-a w systemie komputerowym Organizatora. 8. Uczestnik jest zobowiązany zachować dowód/dowody zakupu Produktów Promocyjnych w trakcie trwania Konkursu (paragon fiskalny lub faktura VAT) w celu potwierdzenia uprawnień do nagrody, z zastrzeżeniem, iż data na dowodzie zakupu nie może być późniejsza niż dzień dokonania Zgłoszenia. W przypadku, gdy dowód zakupu ma datę tożsamą z datą dokonania Zgłoszenia godzina zakupu nie może być późniejsza niż godzina dokonania Zgłoszenia. 9. Data dokonania Zgłoszenia zgodnie z pkt 7 c) regulaminu musi odpowiadać dacie dowodu (paragon fiskalny lub faktura VAT) zakupu Produktów Promocyjnych lub dacie dni następujących po dokonaniu zakupu, w terminie określonym w pkt 5 regulaminu.

3 10. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu więcej niż jednego Produktu Promocyjnego udokumentowanego za pomocą jednego dowodu zakupu, Uczestnikowi przysługuje prawo do wysłania odpowiedniej liczby Zgłoszeń według zasady, że zakup jednego Produktu Promocyjnego uprawnia do wysłania jednego Zgłoszenia. Przykładowo: Uczestnik dokonał zakupu 4 Produktów Promocyjnych i zakup ten jest udokumentowany na jednym dowodzie zakupu Uczestnik ma prawo dokonać 4 Zgłoszenia w Konkursie. 11. Uczestnik może dokonać dowolnej ilości Zgłoszeń w Konkursie. Aby przesłać kolejne Zgłoszenie należy spełnić wymagania, o których mowa w pkt 7 a) oraz b) regulaminu. 12. Organizator ma prawo żądać od Uczestnika (pod rygorem utraty prawa do nagrody) w terminie określonym w pkt 27 regulaminu przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) dokumentujących zakup takiej liczby produktów promocyjnych, która odpowiada liczbie dokonanych Zgłoszeń w Konkursie. Przesłane dowody zakupu muszą zawierać numery tożsame z numerami przesłanymi w Zgłoszeniach, dokumentować zakup Produktów Promocyjnych w terminie określonym w pkt 5 regulaminu. Nadto w przypadku uzyskania przez Uczestnika prawa do nagrody II stopnia, zobowiązany jest on do zachowania dowodu zakupu i do jego okazania w kasie wybranego przez niego kina sieci Cinema City, w którym zdecydował się odebrać przyznaną mu nagrodę II stopnia. 13. W Konkursie uwzględniane będą jedynie SMS-y wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS-y wysyłane za pomocą Internetu. Koszt przesłania SMS-a zależny jest od cennika operatora obsługującego danego użytkownika. Opłata za wysyłkę SMS-a zostanie pobrana niezależnie od tego, czy Zgłoszenie udziału w Konkursie będzie prawidłowe. 14. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia niespełniające warunków niniejszego regulaminu. 15. Z chwilą wysłania Zgłoszenia w Konkursie autor odpowiedzi (Uczestnik) udziela Organizatorowi zgody do wykorzystywania pracy konkursowej (odpowiedzi) w celu: przeprowadzenia Konkursu, oceny odpowiedzi, publikacji rezultatów Konkursu. Uczestnik przesyłając Organizatorowi Zgłoszenie ponosi odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich. 16. Do odpowiedzi przesłanej przez Uczestnika muszą przysługiwać Uczestnikowi wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie, w szczególności umożliwiające reprodukcję, rozpowszechnianie i publikowanie oraz, odpowiedź nie może naruszać praw autorskich bądź innych praw czy dóbr prawnie chronionych osób trzecich,

4 jest efektem osobistej działalności Uczestnika i nie zostało uprzednio nigdzie opublikowane. NAGRODY W KONKURSIE 17. W niniejszym Konkursie przewidziano następujące nagrody: a. 1 nagroda I stopnia w postaci motocykla Triumph Bonneville T100 A3 (silnik 865ccm, chłodzony powietrzem, DOHC, rzędowy, 2-cylindrowy; 5 biegów, rama stalowa, rurowa; szprychowe koła; klasyczne, analogowe instrumenty, o wartości rynkowej zł brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 4932 zł, b. 305 nagród II stopnia, każda nagroda w postaci dwuosobowych wejściówek, tj. dwóch biletów do kina Cinema City o wartości jednostkowej 50 zł brutto oraz dodatkowej nagrody pieniężnej w wysokości 5,55 zł. Szczegóły dot. biletu i jego realizacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu. Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 66249,50 zł brutto. 18. Nagrody w niniejszym Konkursie zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dodatkowa nagroda pieniężna będąca częścią każdej z nagród w Konkursie zostanie pobrana i przekazana przez Organizatora do właściwego Urzędu Skarbowego celem uiszczenia podatku od nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 19. Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie maksymalnie 2 nagrody II stopnia. 20. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody, do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego, ani do przeniesienia prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. ZASADY WYŁANIANIA LAUREATÓW I PRZYZNANIA NAGRÓD 21. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech przedstawicieli Organizatora lub Fundatora. 22. Nagrody II stopnia zostaną przyznane w następujący sposób: Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi wyłoni, spośród Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Organizatora, z każdego dnia trwania Konkursu 5 zwycięskich Zgłoszeń. Wyłonienie zwycięskich Zgłoszeń nastąpi w systemie tygodniowym, tj. w każdym tygodniu trwania Konkursu wyłonionych zostanie łącznie 35 zwycięskich Zgłoszeń, z zastrzeżeniem ostatniego tygodnia, w którym wyłonionych zostanie łącznie 30 zwycięskich Zgłoszeń. Tygodniowy system wyłaniania

5 zwycięskich Zgłoszeń obejmuje następujące etapy: a. tydzień I: od r. do r., b. tydzień II: od r. do r., c. tydzień III: od r. do r., d. tydzień IV: od r. do r., e. tydzień V: od r. do r., f. tydzień VI: od r. do r., g. tydzień VII: od r. do r., h. tydzień VIII: od r. do r., i. tydzień IX: od r. do r. 23. Każdy z etapów wyłaniania zwycięskich Zgłoszeń, wyszczególnionych w pkt 23 a-i zakończy się posiedzeniem Komisji Konkursowej, które odbędzie się najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych liczonych od ostatniego dnia danego etapu. Z każdego posiedzenia zostanie sporządzona lista laureatów, z wyszczególnieniem każdego dnia dokonania wyboru (tj. z każdego dnia wybranych zostaje 5 Zgłoszeń), według kolejności ich wyboru. 24. Nagroda I stopnia zostanie przyznana w następujący sposób: Komisja Konkursowa działając w oparciu o kryterium kreatywności oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi wyłoni ze wszystkich Zgłoszeń jedno zwycięskie Zgłoszenie oraz 2 Zgłoszenia rezerwowe spośród wszystkich Zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Organizatora w terminie od dnia r. do r. Wybrane zgłoszenia zostaną umieszczone na liście według kolejności ich wyboru poczynając od najciekawiej wykonanego zadania konkursowego do najmniej - prawo do nagrody I stopnia otrzymuje autor jednej odpowiedzi najwyżej ocienionej przez Komisję, pozostałe 2 zgłoszenia stanowią listę rezerwową. POWIADOMIENIE O WYGRANEJ, WERYFIKACJA PRAWA DO NAGRODY 25. Nagrody II stopnia zostaną wydane w następujący sposób: w ciągu 7 dni roboczych liczonych od zakończenia danego posiedzenia Komisji Konkursowej, zgodnie z pkt 23, do laureatów za pośrednictwem dwóch wiadomości SMS (przesłanych przez Organizatora na numer telefonu, z którego dokonano zwycięskiego Zgłoszenia), zostaną wysłane dwie wiadomości zawierające indywidualne kody, które służą do otrzymania nagrody (tj. 2 kody = 2 bilety) w sposób określony w pkt 30 regulaminu.

6 26. Prawo do nagrody I stopnia zostanie ustalone w następujący sposób: a. Organizator podejmie trzy próby połączenia telefonicznego z Uczestnikiem, którego Zgłoszenie zostało wybrane jako zwycięskie do nagrody I stopnia. Każda z trzech prób połączenia z wygrywającym Uczestnikiem wykonana zostanie w trzech kolejnych dniach (jedna próba raz dziennie) w godzinach od 9.00 do Próby połączeń z Uczestnikiem będą wykonywane do czasu uzyskania połączenia z Uczestnikiem, nie dłużej jednak niż do przeprowadzenia maksymalnie 3 (trzech) prób połączeń. b. Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się mi.in.: nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. wyłączony aparat telefoniczny, przebywanie poza zasięgiem). c. Podczas rozmowy telefonicznej, Uczestnik zostanie poproszony o podanie danych adresowych koniecznych do wydania nagrody (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz zameldowania wraz z ulicą i numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i miejscowością). d. W przypadku, gdy weryfikowany Uczestnik nie spełni warunku określonego w pkt 26 a lub 27 lub 28 regulaminu lub zaistnieją okoliczności określone w pkt 26 b regulaminu, wówczas prawo do nagrody przechodzi na pierwszego rezerwowego. Prawo do nagrody przechodzi na zwycięzców rezerwowych w kolejności wyboru przez Komisję (umieszczenia ich na liście). e. powiadomienie o uzyskaniu prawa do wygranej Laureata rezerwowego odbędzie się zgodnie z trybem pkt 26 a regulaminu w ciągu 3 dni następujących po ostatnim dniu, w którym nie udało się skontaktować z poprzednio weryfikowanym Uczestnikiem lub po dniu, w którym powinna wpłynąć przesyłka z dowodem zakupu i danymi poprzednio weryfikowanego Uczestnika zgodnie z trybem pkt 27 regulaminu. Procedura weryfikacyjna zwycięzców rezerwowych odbywa się zgodnie z trybem pkt 26 oraz pkt 27 regulaminu (w przypadku dodatkowego żądania Organizatora). 27. W celu weryfikacji prawa do nagrody Organizator może zażądać od weryfikowanego Uczestnika dot. nagrody I stopnia oraz od zwycięzców nagród II stopnia przesłania: a. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub faktura VAT) o numerze tożsamym z numerem wpisanym w wybranym Zgłoszeniu, który dokumentuje dokonanie zakupu Produkty Promocyjnego, lub b. oryginału/kopii dowodu/dowodów zakupu promocyjnego (paragon fiskalny lub

7 faktura VAT) dokumentujących dokonanie zakupu takiej liczby Produktów Promocyjnych, która jest tożsama z liczbą dokonanych Zgłoszeń oraz które zawierają numery tożsame z numerami podanymi w Zgłoszeniach. Takie żądanie może zostać przedstawione telefonicznie najpóźniej do dnia roku. W przypadku żądania przesłania oryginału dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres biura Streamline Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Wschodnia 41a, Toruń. O zachowaniu terminu przesyłki pocztowej lub kurierskiej decyduje data nadania przesyłki pocztowej z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę zgodną z powyższym terminem. Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. W przypadku żądania przesłania kopii dowodu/dowodów zakupu laureat jest zobowiązany przesłać wymagane dokumenty w ciągu 5 dni od daty przedstawienia takiego żądania na adres wskazany przez Organizatora. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wiadomości . Niespełnienie tego warunku skutkuje utratą prawa do nagrody w Konkursie. Organizator ma prawo zadecydować o tym czy weryfikowany Uczestnik ma przesłać kopię czy oryginał dowodu zakupu. 28. Przesłany dowód zakupu musi być czytelny, nie może nosić znamion przeróbek lub innych ingerencji w jego treści i dokumentować zakup Produktu Promocyjnego w terminie określonym w pkt 5 regulaminu. 29. Weryfikacja Uczestników do nagród będzie prowadzona zgodnie z procedurą określoną w powyższych punktach do rozdysponowania przewidzianych w Konkursie nagród lub do końca listy rezerwowej. Nagrody nierozdysponowane w powyższym trybie pozostają własnością Fundatora. WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE 30. Nagrody II stopnia będą do obioru w kinach Cinema City (zgodnie z listą kin znajdującą się w załączniku nr 1 do Regulaminu) za okazaniem oryginału dowodu zakupu Produktu Promocyjnego, który spełnia warunki pkt 28 Regulaminu oraz podaniu indywidualnych kodów, które zwycięzca otrzymał w trybie pkt 25 regulaminu. Podanie numerów kodów oraz okazanie prawidłowego dowodu zakupu jest warunkiem otrzymania nagrody (tj. 2 kody = 2 bilety). Kody, które zostały wykorzystane do odbioru nagrody stają się nieaktywne i nie uprawniają do odbioru kolejnej nagrody. 31. Nagroda I stopnia zostanie wydana podczas gali zorganizowanej w salonie dealera marki Triumph w miejscowości wybranej przez Organizatora. Laureat zostanie powiadomiony o miejscu wydania nagrody najpóźniej do dnia r. 32. Ostateczna data wydania nagrody I stopnia w Konkursie to r.

8 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 33. Każdy Uczestnik Konkursu może zgłosić reklamację w związku z przeprowadzeniem i uczestnictwem w Konkursie w formie pisemnej na adres Organizatora. Reklamacje rozpatruje Organizator. 34. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. 35. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu Konkursu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego. 36. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia swoich roszczeń w sądzie powszechnym. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 37. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie 6d, Warszawa. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r, Nr. 101 poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. 38. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie

9 Załącznik nr 1 Szczegóły dot. biletów i ich realizacji w kinach Cinema City Bilety wydawane są w formie unikatowych kodów upoważniających do wstępu do wybranych kin Cinema City w Polsce (poniżej spis kin). Przed seansem należy go wymienić w kasie kina (jeden kod = jeden bilet). W kasie kina należy okazać paragon/fakturę poświadczającą zakup żelu pod prysznic Palmolive. Data zakupu musi być zgodna z terminem określonym w pkt 5 Regulaminu. Kod nie gwarantuje, że zawsze będą wolne miejsca na dany seans. Kody obowiązują tylko na filmy 2D, nie obejmują jednak filmów 2D w kinach IMAX. Kody obowiązują we wszystkie dni tygodnia. Kody nie obowiązują na pokazy specjalne, maratony, pokazy Ladies Night oraz filmy wyświetlane w salach VIP i Skoda 4DX. Kod ma określony termin ważności 31/12/2015 Nie ma możliwości dopłaty do kodów ani ich wymiany na inny rodzaj biletu. Kod nie zostanie przyjęty jeśli został wcześniej zrealizowany. Aktualny repertuar dostępny jest na stronie: 1 CC Punkt 44 Cinema 2 CC Ruda Śląska Adres ul.gliwicka 44, Katowice ul.1 Maja 310, Ruda Śląska 3 CC Silesia ul. Chorzowska 107, Katowice 4 CC Gliwice ul. Lipowa 1, Gliwice 5 CC Sosnowiec Sienkiewicza 2, Sosnowiec 6 CC Bytom 7 CC Rybnik 8 CC Arkadia 9 CC Promenada 10 CC Galeria Mokotów 11 CC Bemowo 12 CC Sadyba 13 CC Janki 14 CC Manufaktura Plac Tadeusza Kościuszki 1, Bytom ul.raciborska 16, Rybnik Al.Jana Pawła II 82, Warszawa ul. Ostrobramska 75, Warszawa ul.wołoska 12, Warszawa ul.powstańcow Śląskich 126A, Warszawa ul.powsińska 3, Warszawa ul.mszczonowska 3, Warszawa ul.karskiego 5, Łódź

10 15 CC Częstochowa Wolność 16 CC Częstochowa Jurajska 17 CC Kraków Kazimierz 18 CC Kraków Plaza 19 CC Zakopianka 20 CC Bonarka 21 CC Korona 22 CC Wałbrzych 23 CC Poznań Plaza 24 CC Kinepolis 25 CC Krewetka 26 CC Toruń 27 CC Toruń Plaza 28 CC Lublin 29 CC Bielsko-Biała 30 CC Bydgoszcz 31 CC Zielona Góra 32 CC Lublin Felicity 33 CC Starogard Gdański ul. T.Kościuszki 5, Częstochowa Al.. Wojska Polskiego207, Częstochowa ul.podgórska 34, Kraków Al. Pokoju 44, Kraków ul.zakopiańska 32, Kraków ul. Kamieńskiego 11, Kraków ul. Krzywoustego 126C, Wrocław ul. 1 Maja 64, Wałbrzych ul.k.drużbickiego 2, Poznań ul.b.krzywoustego 72, Poznań ul.karmelicka 1, Gdańsk ul.czerwona droga 1-6, Toruń ul.broniewskiego 90, Toruń ul. Lipowa 13, Lublin ul. Leszczyńska 20, Bielsko-Biała ul. Jagielońska 39-47, Bydgoszcz ul. Wrocławska 17, Zielona Góra Al. Wincentego Witosa 32, Lublin ul. Pomorska 7, Starogard Gdański

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą DBAM O ZDROWIE RODZINY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą PODARUJ SOBIE CHWILE RELAKSU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą OH LA LA! ZOBACZ Z NAMI PARYŻ (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, w sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ BIEL UŚMIECHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ODKRYJ BIEL UŚMIECHU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ UŚMIECHNIJ SIĘ KONCERTOWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ UŚMIECHNIJ SIĘ KONCERTOWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ UŚMIECHNIJ SIĘ KONCERTOWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą UŚMIECHNIJ SIĘ KONCERTOWO (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ SWOJE PIĘKNO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ SWOJE PIĘKNO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODKRYJ SWOJE PIĘKNO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Odkryj swoje piękno (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS PALMOLIVE W CARREFOUR

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS PALMOLIVE W CARREFOUR REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS PALMOLIVE W CARREFOUR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą KONKURS PALMOLIVE W CARREFOUR (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OLŚNIJ WIOSENNĄ ŚWIEŻOŚCIĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OLŚNIJ WIOSENNĄ ŚWIEŻOŚCIĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ OLŚNIJ WIOSENNĄ ŚWIEŻOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą OLŚNIJ WIOSENNĄ ŚWIEŻOŚCIĄ (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MIESIĄC UŚMIECHU Z ŻABKĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MIESIĄC UŚMIECHU Z ŻABKĄ (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MIESIĄC UŚMIECHU Z ŻABKĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MIESIĄC UŚMIECHU Z ŻABKĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MIESIĄC UŚMIECHU Z ŻABKĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MIESIĄC UŚMIECHU Z ŻABKĄ (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Moc odświeżenia w Tesco POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Moc odświeżenia w Tesco (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Z UŚMIECHEM PO ZDROWIE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Z UŚMIECHEM PO ZDROWIE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Z UŚMIECHEM PO ZDROWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Z UŚMIECHEM PO ZDROWIE (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich placówkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ CODZIENNA PORCJA ENERGII

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ CODZIENNA PORCJA ENERGII REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ CODZIENNA PORCJA ENERGII POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą CODZIENNA PORCJA ENERGII (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ ZAPACH ŚWIĄT I SPRZĄTNIJ NAGRODY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ ZAPACH ŚWIĄT I SPRZĄTNIJ NAGRODY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POCZUJ ZAPACH ŚWIĄT I SPRZĄTNIJ NAGRODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POCZUJ ZAPACH ŚWIĄT I SPRZĄTNIJ NAGRODY (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ZMYSŁOWE NAGRODY. w kostce Palmolive (zwane dalej Produktami Promocyjnymi ) sprzedawane w Sklepach.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ZMYSŁOWE NAGRODY. w kostce Palmolive (zwane dalej Produktami Promocyjnymi ) sprzedawane w Sklepach. REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ZMYSŁOWE NAGRODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ZMYSŁOWE NAGRODY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach zajmujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ UŚMIECHNIJ SIĘ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ UŚMIECHNIJ SIĘ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ UŚMIECHNIJ SIĘ 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Uśmiechnij się (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach sieci Super-Pharm, zajmujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ CZYSTA RADOŚĆ WYGRYWANIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ CZYSTA RADOŚĆ WYGRYWANIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ CZYSTA RADOŚĆ WYGRYWANIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą CZYSTA RADOŚĆ WYGRYWANIA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KUSZĄCA CZY ZMYSŁOWA?

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KUSZĄCA CZY ZMYSŁOWA? REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KUSZĄCA CZY ZMYSŁOWA? POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą KUSZĄCA CZY ZMYSŁOWA (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Z UŚMIECHEM PO NAGRODY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Z UŚMIECHEM PO NAGRODY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Z UŚMIECHEM PO NAGRODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Z UŚMIECHEM PO NAGRODY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAJ O TWÓJ UŚMIECH, TWOJE CIAŁO, TWÓJ DOM.

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAJ O TWÓJ UŚMIECH, TWOJE CIAŁO, TWÓJ DOM. REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAJ O TWÓJ UŚMIECH, TWOJE CIAŁO, TWÓJ DOM. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą DBAJ O TWÓJ UŚMIECH, TWOJE CIAŁO, TWÓJ DOM. (zwany dalej Konkursem ),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ POŻEGNAJ KUMPLI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą POŻEGNAJ KUMPLI (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach sieci Eko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEZNACZONEGO DLA POSIADACZY KARTY KLUBU NATURA POD NAZWĄ MODA NA BIAŁY UŚMIECH

REGULAMIN KONKURSU PRZEZNACZONEGO DLA POSIADACZY KARTY KLUBU NATURA POD NAZWĄ MODA NA BIAŁY UŚMIECH REGULAMIN KONKURSU PRZEZNACZONEGO DLA POSIADACZY KARTY KLUBU NATURA POD NAZWĄ MODA NA BIAŁY UŚMIECH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MODA NA BIAŁY UŚMIECH (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TWOJE CHWILE PRZYJEMNOŚCI

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TWOJE CHWILE PRZYJEMNOŚCI REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TWOJE CHWILE PRZYJEMNOŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą TWOJE CHWILE PRZYJEMNOŚCI (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Niech otuli Cię natura

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Niech otuli Cię natura REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Niech otuli Cię natura POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Niech otuli Cię natura (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich drogeriach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ AKTYWNI Z UŚMIECHEM

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ AKTYWNI Z UŚMIECHEM REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ AKTYWNI Z UŚMIECHEM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą AKTYWNI Z UŚMIECHEM (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ZABŁYŚNIJ CZYSTOŚCIĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ZABŁYŚNIJ CZYSTOŚCIĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ZABŁYŚNIJ CZYSTOŚCIĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ŻABŁYŚNIJ CZYSTOŚCIĄ (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYBIERZ WSPÓLNE CHWILE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYBIERZ WSPÓLNE CHWILE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYBIERZ WSPÓLNE CHWILE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą WYBIERZ WSPÓLNE CHWILE (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Niech otuli Cię świat natury w HEBE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Niech otuli Cię świat natury w HEBE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Niech otuli Cię świat natury w HEBE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Niech otuli Cię świat natury w HEBE (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TWOJA CHWILA PRZYJEMNOŚCI W HEBE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TWOJA CHWILA PRZYJEMNOŚCI W HEBE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ TWOJA CHWILA PRZYJEMNOŚCI W HEBE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą TWOJA CHWILA PRZYJEMNOŚCI W HEBE (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WŁĄCZ MAX UŚMIECH I GRAJ O FESTIWAL

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WŁĄCZ MAX UŚMIECH I GRAJ O FESTIWAL REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WŁĄCZ MAX UŚMIECH I GRAJ O FESTIWAL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą WŁĄCZ MAX UŚMIECH I GRAJ O FESTIWAL (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ NASZA ODPOWIEDŹ NA NADWRAŻLIWE ZĘBY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ NASZA ODPOWIEDŹ NA NADWRAŻLIWE ZĘBY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ NASZA ODPOWIEDŹ NA NADWRAŻLIWE ZĘBY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą NASZA ODPOWIEDŹ NA NADWRAŻLIWE ZĘBY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ SPRAW SOBIE BIELSZY UŚMIECH NA ŚWIĘTA!

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ SPRAW SOBIE BIELSZY UŚMIECH NA ŚWIĘTA! REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ SPRAW SOBIE BIELSZY UŚMIECH NA ŚWIĘTA! POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą SPRAW SOBIE BIELSZY UŚMIECH NA ŚWIĘTA! (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ JAK PIĘKNIE BYĆ KOBIETĄ

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ JAK PIĘKNIE BYĆ KOBIETĄ REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ JAK PIĘKNIE BYĆ KOBIETĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą JAK PIĘKNIE BYĆ KOBIETĄ (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It i wygraj

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It i wygraj REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It i wygraj POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It i wygraj ( Konkurs ), na terytorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Twoja chwila przyjemności w Super-Pharm

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Twoja chwila przyjemności w Super-Pharm REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Twoja chwila przyjemności w Super-Pharm POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Twoja chwila przyjemności w Super-Pharm (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It! I wygraj

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It! I wygraj REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It! I wygraj POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Wyraź swoje uczucia z Danio Shake It i wygraj ( Konkurs ), na terytorium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ Z UŚMIECHEM

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ Z UŚMIECHEM REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ Z UŚMIECHEM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą WYGRAJ Z UŚMIECHEM (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich placówkach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DAJ SIĘ SKUSIĆ UROKOM AZJI

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DAJ SIĘ SKUSIĆ UROKOM AZJI REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DAJ SIĘ SKUSIĆ UROKOM AZJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą DAJ SIĘ SKUSIĆ UROKOM AZJI (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ CZAS NA BIAŁY UŚMIECH

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ CZAS NA BIAŁY UŚMIECH REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ CZAS NA BIAŁY UŚMIECH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą CZAS NA BIAŁY UŚMIECH (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRYWAJ Z UŚMIECHEM

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRYWAJ Z UŚMIECHEM REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRYWAJ Z UŚMIECHEM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą WYGRYWAJ Z UŚMIECHEM (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU RUNMAGEDDON Z 4MOVE

REGULAMIN KONKURSU RUNMAGEDDON Z 4MOVE REGULAMIN KONKURSU RUNMAGEDDON Z 4MOVE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą RUNMAGEDDON Z 4MOVE (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą WIELKI KONKURS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą WIELKI KONKURS WALENTYNKOWY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: REGULAMIN PROMOCJI DOŁADUJ W IKO I IDŹ DO KINA Z ORANGE I. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem Promocji jest PKO BP Finat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Drożdże Babuni Sekret udanych wypieków

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Drożdże Babuni Sekret udanych wypieków REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Drożdże Babuni Sekret udanych wypieków POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Drożdże Babuni Sekret udanych wypieków (zwany dalej Konkursem ), na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Konkurs Walentynkowy

Regulamin Konkursu. Konkurs Walentynkowy Regulamin Konkursu Konkurs Walentynkowy POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Walentynkowy (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio: REGULAMIN PROMOCJI Kino za doładowanie I. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem Promocji jest PKO BP Finat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRYWAJ Z 4MOVE

REGULAMIN KONKURSU WYGRYWAJ Z 4MOVE REGULAMIN KONKURSU WYGRYWAJ Z 4MOVE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą WYGRYWAJ Z 4MOVE (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYJEDŹ NA MIASTO Z PIANKĄ PALMOLIVE MAGIC SOFTNESS

REGULAMIN KONKURSU WYJEDŹ NA MIASTO Z PIANKĄ PALMOLIVE MAGIC SOFTNESS REGULAMIN KONKURSU WYJEDŹ NA MIASTO Z PIANKĄ PALMOLIVE MAGIC SOFTNESS POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą WYJEDŹ NA MIASTO Z PIANKĄ PALMOLIVE MAGIC SOFTNESS (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MOC Z N-GINE

REGULAMIN KONKURSU MOC Z N-GINE REGULAMIN KONKURSU MOC Z N-GINE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą MOC Z N-GINE (zwany dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO POD NAZWĄ OGRÓD PEŁEN NAGRÓD

REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO POD NAZWĄ OGRÓD PEŁEN NAGRÓD REGULAMIN KONKURSU KONSUMENCKIEGO POD NAZWĄ OGRÓD PEŁEN NAGRÓD POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą OGRÓD PEŁEN NAGRÓD (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj

Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Staropolanka - kup

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast

Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast Regulamin Konkursu Lato w akcji z Viscoplast 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Lato w akcji z Viscoplast zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAJ O ZDROWIE KAŻDEGO DNIA

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAJ O ZDROWIE KAŻDEGO DNIA REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAJ O ZDROWIE KAŻDEGO DNIA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Dbaj o zdrowie każdego dnia (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Aktywne wakacje z Viscoplast!

Regulamin Konkursu Aktywne wakacje z Viscoplast! Regulamin Konkursu Aktywne wakacje z Viscoplast! 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Aktywne wakacje z Viscoplast! zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest MEDI-system spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 69, 00-838 Warszawa, wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour

Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour Regulamin Konkursu Konkurs Mola dla sieci Carrefour 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mola dla sieci Carrefour zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ IMPREGNAT NR1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą IMPREGNAT NR1 ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Playprint

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODJAZDOWY UŚMIECH DLA CAŁEJ RODZINY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODJAZDOWY UŚMIECH DLA CAŁEJ RODZINY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ ODJAZDOWY UŚMIECH DLA CAŁEJ RODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą ODJAZDOWY UŚMIECH DLA CAŁEJ RODZINY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ NATYCHMIASTOWA BIEL UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ NATYCHMIASTOWA BIEL UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ NATYCHMIASTOWA BIEL UŚMIECHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą NATYCHMIASTOWA BIEL UŚMIECHU (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZOSTAŃ MISTRZEM SZYBKOŚCI Z N GINE

REGULAMIN KONKURSU ZOSTAŃ MISTRZEM SZYBKOŚCI Z N GINE REGULAMIN KONKURSU ZOSTAŃ MISTRZEM SZYBKOŚCI Z N GINE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą ZOSTAŃ MISTRZEM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Z pieprzem

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Z pieprzem REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Z pieprzem POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sprzedaż Premiowa prowadzona jest pod nazwą Z pieprzem (zwana dalej Promocją ), na terenie całej Polski, w sklepach zajmujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI BLIK DO ZADAŃ SPECJALNYCH

REGULAMIN PROMOCJI BLIK DO ZADAŃ SPECJALNYCH REGULAMIN PROMOCJI BLIK DO ZADAŃ SPECJALNYCH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą Blik do zadań specjalnych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pełnia lata z Viscoplast!

Regulamin Konkursu Pełnia lata z Viscoplast! Regulamin Konkursu Pełnia lata z Viscoplast! 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pełnia lata z Viscoplast! zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU December Story I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą City Shopping Stories, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA

Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA Regulamin Konkursu wspaniała SYRENA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą wspaniała SYRENA zwanym dalej Konkursem jest Albedo Marketing sp. o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. #WszystkoGra

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ. #WszystkoGra REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ #WszystkoGra POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą #WszystkoGra (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, w kinach sieci: Multikino, Cinema City

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Knorr w Stokrotce

Regulamin Konkursu Knorr w Stokrotce Regulamin Konkursu Knorr w Stokrotce 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Knorr w Stokrotce zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Banderii 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU POZNAJ NAJŚWIEŻSZE TRENDY (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Poznaj najświeższe trendy (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU ZABŁYŚNIJ W HOLLYWOOD (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zabłyśnij w Hollywood (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII AUDIOTEKSOWEJ POD NAZWĄ WIELKA BRICO WYPRAWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria audioteksowa jest prowadzona pod nazwą WIELKA BRICO WYPRAWA ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina.

REGULAMIN PROMOCJI. BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. REGULAMIN PROMOCJI BLIK. Płacisz, wypłacasz i idziesz do kina. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą BLIK.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KLUBU NAUCZYCIELA DOTYCZĄCY (dalej zwany: Regulaminem) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU KLUBU NAUCZYCIELA DOTYCZĄCY (dalej zwany: Regulaminem) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU KLUBU NAUCZYCIELA DOTYCZĄCY FILMU LISTY DO M.2 (dalej zwany: Regulaminem) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest spółka pod firmą Cinema City Poland CC spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Graj z Coca-Cola! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Graj z Coca-Cola! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Graj z Coca-Cola! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Graj z Coca-Cola! (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Coca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ ZANURZ I WYGRAJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna jest prowadzona pod nazwą ZANURZ I WYGRAJ ( Loteria ). 2. Podmiotem urządzającym Loterię jest Red 8 Digital

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ LAURKA NA DZIEŃ TATY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ LAURKA NA DZIEŃ TATY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ LAURKA NA DZIEŃ TATY 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą LAURKA NA DZIEŃ TATY (zwany dalej Konkursem ) na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach prowadzących m.in. sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj na lato!

Regulamin Konkursu Wygraj na lato! Regulamin Konkursu Wygraj na lato! 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Wygraj na lato! zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Mistrzowskie emocje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Mistrzowskie emocje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Mistrzowskie emocje 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Mistrzowskie emocje (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 3 kroki do idealnego Grilla

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 3 kroki do idealnego Grilla REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ 3 kroki do idealnego Grilla [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą 3 kroki do idealnego grilla (zwany dalej Konkursem ) na terenie całej Polski, we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj z przeziębieniem!

Regulamin konkursu Wygraj z przeziębieniem! Regulamin konkursu Wygraj z przeziębieniem! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Wygraj z przeziębieniem!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS COLGATE-PALMOLIVE W MAKRO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS COLGATE-PALMOLIVE W MAKRO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS COLGATE-PALMOLIVE W MAKRO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs Colgate-Palmolive w MAKRO (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Kupuj HOT DOGI i walcz o 20 000 zł (zwany dalej Konkursem ).

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA

REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA Warszawa, dnia 21.11.2016 r REGULAMIN PROMOCJI URZĄDZEŃ DO STYLIZACJI WŁOSÓW MARKI ROWENTA ZADBAJ O SWOJE WŁOSY I ODBIERZ BILETY DO KINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej promocji urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Odkryj moc przelewów na telefon

REGULAMIN PROMOCJI. Odkryj moc przelewów na telefon REGULAMIN PROMOCJI Odkryj moc przelewów na telefon 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji (dalej jako Promocja ) prowadzonej pod nazwą Odkryj moc przelewów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Luksusowa pielęgnacja

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Luksusowa pielęgnacja REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Luksusowa pielęgnacja [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Luksusowa pielęgnacja (zwany dalej Konkursem ) na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nowy Rok New York

Regulamin konkursu Nowy Rok New York Regulamin konkursu Nowy Rok New York 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Nowy Rok New York (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ Zagranie o granie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą Zagranie o granie (zwany dalej Konkursem ). 2. Organizatorem konkursu jest Swiift

Bardziej szczegółowo