Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR przygotowuje się do kolejnego w tym roku naboru wniosków na wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolnospoŝywczego. Do rozdysponowania w 2009 r. jest jeszcze ponad 300 mln zł. Na przyszły tydzień planowane jest ogłoszenie przez Prezesa ARiMR terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w ramach PROW Pierwszeństwo przy składaniu wniosków przysługuje grupom producentów rolnych, wstępnie uznanym grupom, uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw oraz podmiotom utworzonym przez powyŝsze grupy. Wszystkie te wymienione podmioty mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy juŝ po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji Prezesa ARiMR o rozpoczęciu przyjmowania wniosków. Natomiast pozostałe podmioty mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej po upływie 42 dni od ukazania się takiego ogłoszenia. NaleŜy podkreślić, Ŝe złoŝenie wniosku o przyznanie wsparcia przed terminem wskazanym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR, spowoduje nieprzyznanie pomocy. Dotyczy to takŝe sytuacji, w której podmiot uprawniony do składania wniosku po upływie 42 dni od ukazania się ww. ogłoszenia, złoŝy wniosek przed tym terminem. Do wykorzystania w 2009 roku pozostała jeszcze kwota ponad 300 mln zł. Kwota ta wynika z tego, Ŝe do wykorzystania w 2009 roku na Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej przewidziano łącznie około 1,315 mld zł, a podczas tegorocznego kwietniowego naboru wniosków przetwórcy i producenci złoŝyli wnioski o pomoc na łączną kwotę ponad 1 mld zł, co stanowiło około 76% dostępnych środków finansowych w ramach tegorocznego limitu. Wnioski na to działanie będą przyjmowane do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej informacji określającej, Ŝe zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złoŝonych w 2009 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. 2009, Nr 48, poz. 388, z późn. zm.), lecz nie później niŝ do 31 grudnia 2009 r. O pomoc mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną m.in. z przetwórstwem mleka, mięsa, owoców i warzyw, sprzedaŝą hurtową produktów rolnych, a takŝe ich usługowym zamraŝaniem wraz z przechowywaniem. Wniosek o przyznanie pomocy moŝna złoŝyć raz w roku na kaŝde przedsiębiorstwo lub na jego wyodrębnioną organizacyjnie część. Zakres inwestycji objętych pomocą finansową obejmuje m.in. koszty budowy budynków i budowli, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności objętej wsparciem, a takŝe kosztów przygotowania dokumentacji na potrzeby realizacji operacji. ARiMR przyjmuje wnioski na sześć działań z PROW i na czternaście z nowego programu rybackiego Beneficjenci z obszarów wiejskich mogą się nadal ubiegać o wsparcie z sześciu działań finansowanych z PROW , wdraŝanych przez ARiMR. W całym kraju przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy na Ułatwianie startu młodym rolnikom, Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów Uczestnictwo rolników w systemach jakości Ŝywności oraz na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania Grup producentów rolnych. Od 17 listopada uruchomiony został uzupełniający nabór wniosków na Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. W pierwszej kolejności wnioski są przyjmowane od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grupy, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów utworzonych przez powyŝsze grupy. Ponadto w ramach działania RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w 10 województwach rolnicy i ich domownicy mogą ubiegać się o pomoc na rozwój działalności innej niŝ rolnicza. Natomiast rybacy i armatorzy statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy z czternastu działań nowego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Wnioski o przyznanie pomocy finansowej przyjmuje Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, ul. Kołatają 1 Uwaga rolnicy! Od 2010 roku obowiązują nowe normy z zakresu Dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska ARiMR przypomina, Ŝe rolnicy, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie, wsparcie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania tzw. dopłaty ONW, pomoc w ramach programu rolnośrodowiskowego oraz dopłaty do zalesiania gruntów rolnych muszą spełniać od 2010 r. dodatkowe normy Dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Nowe wymogi nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych, zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu oraz, co z pewnością ucieszy rolników, dopuszczają, pod pewnymi warunkami, moŝliwość uprawy danego gatunku zbóŝ dłuŝej niŝ trzy lata na tej samej działce. I tak od 2010 r. kaŝdy rolnik, korzystający z deszczowni, czy pobierający wody powierzchniowe lub podziemne w ilości większej niŝ 5 m 3 na dobę do nawadniania gruntów lub upraw, musi posiadać wymagane prawem pozwolenie wodnoprawne. Na działce ewidencyjnej muszą zostać zachowane charakterystyczne elementy krajobrazu, takie jak drzewa, które są pomnikami przyrody czy rowy o szerokości do 2 metrów. KaŜdy rolnik w załączniku graficznym, dołączonym do wniosku o przyznanie płatności, zobowiązany jest zaznaczyć miejsce połoŝenia tych elementów na działce ewidencyjnej. Wychodząc na wprost oczekiwaniu wielu rolników, zmienione zostaną przepisy na podstawie których, na danej działce ewidencyjnej nie moŝna uprawiać tego samego gatunku zboŝa, czyli pszenicy, Ŝyta, jęczmienia lub owsa, dłuŝej niŝ trzy lata. Przepisy te weszły w Ŝycie w listopadzie 2007 roku i miały zostać po raz pierwszy zastosowane w roku 2011, lecz tegoroczna zmiana dopuszcza odstąpienia od nich. Rolnik, który chce skorzystać z takiej moŝliwości będzie musiał wykazać, iŝ prowadzone w tym samym miejscu, na tej samej działce ewidencyjnej uprawy tego samego gatunku zboŝa nie mają degradującego wpływu na stan gleby i nie zuboŝają jej składu organicznego. Ponadto rolnik będzie musiał udowodnić, Ŝe wykonane zabiegi agrotechniczne takie jak nawoŝenie obornikiem, przyoranie słomy czy uprawa w poplonie roślin motylkowych, poprawiają stan gleby. Jako dokument potwierdzający, Ŝe odstąpienie od zmianowania upraw zbóŝ na danej powierzchni nie ma negatywnego wpływu na glebę, rolnik moŝe przedstawić Dodatni bilans substancji organicznej gleby sporządzony na podstawie współczynników reprodukcji i degradacji glebowej, opracowanych przez Instytut Uprawy, NawoŜenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach lub pozytywny Wynik analizy gleby, określony przez IUNG w Puławach, stanowiący załącznik do rozporządzenia MRiRW z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306, z późn. zm.). Nowe normy będą sprawdzane przez kontrolerów z ARiMR i rolnicy powinni dołoŝyć wszelkiej staranności w ich przestrzeganiu, aby nie narazić się na ewentualne sankcje.

2 Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo Miło nam poinformować państwa, Ŝe decyzją Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów, 29 października 2009 r. w naszej gminie powstała Gminna Rada Cysterska. Przewodniczącym Gminnej Rady został Wójt Jerzy Włudzik. Inicjatorem jest pan Tadeusz Krzysztof, koordynatorem działań promocyjnych - dyr. GOKiS Ewa Kowalewska. Pani Anna Kloka - dyr. Biblioteki Publicznej w Kosakowie - została osobą, która zajmować się będzie archiwizacją i gromadzeniem zbiorów dotyczących Szlaku Cysterskiego w Polsce; członkiem Rady Cysterskiej w naszej gminie został właściciel Dworku pod Kasztanem pan Jerzy Węsierski. Zaduszki Morskie w Rewie Wieczorem, 2 listopada br. w Rewie miały miejsce tradycyjne, doroczne Zaduszki Morskie. W tutejszym kościele pw. Św. Rocha odbyła się Msza Święta, po której wysłuchaliśmy koncertu Tym, których ukołysały fale. Wystąpiła Magdalena Molendowska i Andrzej Kijewski przy akompaniamencie GraŜyny Troć, własne utwory poetyckie przedstawiła Wiktoria Śliwińska - Radna Wsi Pierwoszyno. Ze społecznością gminy Kosakowo w zadumie tych szczególnych dni trwała senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Po uroczystościach w kościele uczestnicy udali się na Szpyrk, gdzie przy KrzyŜu uczczono pamięć ZasłuŜonych Ludzi Morza, których gwiazdy wmurowane są w Alei, a następnie złoŝono wieniec na wody Zatoki Puckiej. Na Szlaku Cysterskim w naszej gminie znajdują się następujące wioski: Mosty, Dębogórze, Kosakowo i Pierwoszyno oraz dodatkowo Mechelinki i Rewa. Teodor Śliwiński / / nauczyciel, sołtys, działacz społeczny z Pogórza Syn Augusta Śliwińskiego, ur. 1860r. w Oksywiu i Anny zd. Potrykus z Chłapowa. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Wejherowie, praktykował w Toruniu, a następnie objął posadę nauczyciela w Pogórzu. TuŜ po zakończeniu I wojny światowej organizował i uczestniczył w kursach języka polskiego. Objął wówczas posadę kierownika szkoły powszechnej i sprawował funkcję sołtysa. Udzielał się społecznie, pomagając zrzeszać się społeczności w obronie polskości tutejszych ziem. Działał w wielu stowarzyszeniach: powstania Komunalnej Kasy Oszczędności w Gdyni, Towarzystwa Ziem Zachodnich i organizacji kulturalnych na powiat wejherowski, Kupieckiego Handlu ZboŜem w Gdańsku, Towarzystwa Ludowego, krzewiącego kulturę polską na Kaszubach, Stowarzyszeniu Regionalnym Kaszubów w Gdyni, Towarzystwie Przyjaciół Pomorza. Zawsze podkreślał swoją kaszubskość i przywiązanie do naszej małej ojczyzny. Prowadził patriotyczną działalność, rozprowadzając polskie ksiąŝki i prasę oraz elementarze do szkół powszechnych. Gdy po przewrocie majowym wydane zostało rozporządzenie o wysiedleniu Kaszubów z pasa nadmorskiego Teodor Śliwiński wraz z Teodorem Miotk z Oksywia i Franciszkiem Kurr- Kurowskim ze starego ObłuŜa udali się z petycją do prezydenta Mościckiego i dzięki ich interwencji i prośbom akt ten został cofnięty. Teodor Śliwiński był wielkim orędownikiem Kaszub i Pomorza. Zmarł na zawał serca, został pochowany na oksywskim cmentarzu. Jego imieniem Rada Gminy Kosakowo na sesji w dniu 28 października 2009r. nadała nazwę ulicy w Pogórzu, która stanowi nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 78/74 przebiegająca w kierunku zachodnio - wschodnim boczna od ulicy Tadeusza Kościuszko. /na zdjęciu z Ŝoną ElŜbietą/ 93. urodziny p. Anny Rzeppa z Kosakowa W tym wyjątkowym dniu najlepsze Ŝyczenia Szacownej Jubilatce złoŝyli zastępca Wójta Zdzisław Miszewski oraz sołtys Kosakowa Anna Chojnicka. Zajęcia z języka angielskiego W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie otwieramy kurs języka angielskiego dla początkujących - w małych grupach (około 10 osobowych). Koszt - 10 zł za 2 godziny lekcyjne. Zapisy przyjmujemy drogą ową na adres oraz telefonicznie - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rewie - tel. (058) Wieczór Muzyczny W związku z Rokiem Haydnowskim Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie organizuje Wieczór Muzyczny poświęcony twórczości pierwszego z tzw. klasyków wiedeńskich. Wieczór odbędzie się w czwartek 26 listopada 2009 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. W programie Wieczoru zaplanowano: - godz : wykład Magdaleny Molendowskiej (wykład otwarty w ramach zajęć na Kosakowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku), - od godz : występy uzdolnionej muzycznie młodzieŝy z Gminy Kosakowo, - po występach: koncert Karola Dettlaffa. Wstęp wolny Święty Mikołaj w Gminnym Domu Kulturyw Pierwoszynie 6 grudnia br. (niedziela) od godz. 17-tej zapraszamy wszystkie dzieci do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie na przedstawienie teatralne pt. Królewna Śniegu. Po spektaklu konkurs z nagrodami na najładniejszy strój dziewczynki i chłopca. Przybędzie Mikołaj z koszem słodyczy. Zapraszamy

3 Wyniki IV Biegu Niepodległości w Kosakowie W minioną środę, w Kosakowie odbyły się IV Biegi z okazji Święta Niepodległości. Mimo chłodu na starcie pojawiło się ponad 50 osób. Zamieszczamy listę zwycięzców i nagrodzonych: Open - K 1. Kamila Pobłocka (UKS Lębork) ; 2. Katarzyna Pobłocka (UKS Lębork); 3. BoŜena Pobłocka (UKS Lębork) Open M 1. Marcin Chabowski (Flota Gdynia); 2. Piotr Pobłocki (UKS Lębork); 3. Dawin Bullmann (Świecino) Szkoła Podst. I-III ( 00-02) - K 1. Aleksandra Jachorek (Pogórze) 1. Jakub Wróbel (Rumia) 2. Barbara Grzybek (Pogórze) 2. Kamil Stromski (Rewa) 3. Magdalena Grzelak (Kosakowo) 3. Kacper Grzelak (Kosakowo) Gimnazjum ( 94-96) - K 1. Agnieszka Breza (RKS Rumia) Gimnazjum ( 94-96) M 1. Adam Falkowski (RKS Rumia); 2. Kamil Lewandowski (Gdynia/RKS Rumia); 3. Michał Kapuściński (Rewa) 1. Szkoła Podst. IV-VI ( 97-99) - K S. P. IV-VI ( 97-99) - M 1. Natalia Murawska (RKS Rumia) 1. Mateusz Kass (Kazimierz/RKS Rumia) 2. Paula Wodzak (RKS Rumia) 2. Mikołaj Gabor (Mosty) 3. Wiktoria Jachorek (Pogórze) 3. Paweł Salamon (Pogórze) Szkoła Podst. I-III ( 00-02) - M Dziękujemy za liczny udział i gratulujemy zwycięzcom! SUKCESY MŁODYCH PIŁKARZY Z DĘBOGÓRZA Miesiące wrzesień i październik obfitowały w wiele rozgrywek oraz turniejów piłki noŝnej, w których aktywnie uczestniczyli uczniowie SP w Dębogórzu oraz absolwenci gimnazjaliści. Podopieczni szkoleniowca, Pana Mariusza Wińskiego, odnieśli wiele znaczących sukcesów. Oto najwaŝniejsze z nich: I miejsce dla najmłodszych piłkarzy (R 99 01) w turnieju Vigo Mosty Cup 2009 oraz III miejsce w Turnieju Liga Dzielnic Południowych kat. I, rozegranym 4 października w Małym Kacku. Reprezentanci druŝyny: Adrian Gajzler, Michał Hajduk, Patryk Kaczyński, Kacper Kaleta, Paweł Rzepa, Marek Stefanowski, Marcel Włudzik (zawodnicy UKS Iskra Gdynia trenujący w Dębogórzu). 3 października w Gdyni- Redłowie II miejsce w Turnieju Liga Dzielnic Południowych kat.ii wywalczyli zawodnicy z R 97 98, choć zadanie nie było łatwe - do zawodów przystąpiło aŝ 9 druŝyn! Zespół z Dębogórza reprezentowali: Sebastian Albecki, Grzegorz Bobkowski, Patryk Grala, Dawid Hajduk, Kamil Lewandowski, Konrad Olejniczak, Dawid Schimmelpfenig, Bartosz Szczygieł, Szymon Wojciechowski. Natomiast w turnieju gimnazjalistów Liga Dzielnic Południowych kat. III, rozegranym 18 października w Gdyni-Orłowie na 8 druŝyn, Dębogórze Team zajęło wysokie III miejsce. DruŜynę w tej kategorii reprezentowali. Maciej Ceynowa, Seweryn Ceynowa, Karol Dawidowski, Michał Grylewicz (najlepszy zawodnik Turnieju!), Maciej Kraiński, Grzegorz Talar. Młodym piłkarzom gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów! Dobre zakończenie sezonu regatowego załogi katamaranu Exploder 18 reprezentującego naszą Gminę Kosakowo!!! Załoga reprezentująca naszą Gminę Adam Skomski / Jakub Kopyłowicz na katamaranie Exploder 18 w mistrzowskim stylu zakończyła sezon regatowy października w Gdyni wygrali wyścig długodystansowy o Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej. W regatach brały udział 42 jachty, w tym najszybsze wielokadłubowce, jak np. dowodzony przez Romana Paszke Gemini 3. Dla porównania jest to katamaran oceaniczny o długości prawie 30 metrów i długości masztu 32metrów. Nasi reprezentanci startowali na katamaranie klasy Formuła 18, którego długość to 5,5 metra, a wysokość masztu to niecałe 10 metrów. Pomimo takich róŝnic potrafili jako pierwsi przekroczyć linię mety! W następnym tygodniu, października nasza załoga wyjechała do niemieckiego Wismaru, by tam wziąć udział w ostatnich w tym sezonie regatach cyklu Pucharu Niemiec. Przy bardzo mocnym wietrze, ok. 20 węzłów, po rozegraniu 4 wyścigów zajmowali kolejno 2,3,6 i w ostatnim wyścigu 1 miejsce, co dało im ostatecznie zwycięstwo w regatach! Załga Adam Skomski / Jakub Kopyłowicz reprezentuje naszą Gminę. Na co dzień trenują w Sopockim Klubie śeglarskim UKS NAVIGO, którego są członkami. W trakcie oficjalnego zakończenia sezonu Ŝeglarskiego - 18 października otrzymali nagrodę oraz List Gratulacyjny z rąk Prezydenta Sopotu za osiągnięcia sportowe, oraz przyczynianie się do rozpowszechniania Ŝeglarstwa wśród młodzieŝy.

4 Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aerobik - J. Plińska (Gminny D.K. w Pierwoszynie: wtorki zaj.płatne) - BrydŜ - M. Kulpa (Gminny D.K. w Pierwoszynie: wtorki turnieje, środy nauka) - Nordic walking - B. Baronowska (plaŝa w Mechelinkach przy barze: wtorki 17.30, piątki 8.15 oraz trasa rowerowa Oksywie- B.Doły przy parkingu: piątki, 17.30) - Siłownia - K. Wróbel (siłownia przy Gimnazjum w Mostach: piątki, ) - Spotkania z muzyką - M. Molendowska (Gminny D.K. w Pierwoszynie: wt , czw ) - Spotkania z teatrem i literaturą - K. Dettlaff (Gminny D.K. w Pierwoszynie: poniedziałki ) - Taniec klasyczny - B. Rajski (Gminny D.K. w Pierwoszynie: środy zaj. płatne, piątek zaj. płatne) - Zajęcia komputerowe - A. Schröder (siedziba OSP w Kosakowie: poniedziałki , środy ) - Zajęcia plastyczne - Z. Tatka (Gminny D.K. w Pierwoszynie: poniedziałki ) - Wykłady tematyczne - D. Pianowski - Nawet najdłuŝszą podróŝ zaczyna pierwszy krok (Gminny D.K. w Pierwoszynie: poniedziałki, co 2 tyg.) - Wykład tematyczny - T. Krzysztof lecie szkut rewskich (Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie: poniedziałek 7 grudnia, 17.00) Dnia 7 grudnia 2009 r. o godzinie w ramach wykładu otwartego w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie moŝna będzie wysłuchać wykładu pt. "100-lecie zwodowania I Szkuty Rewskiej". Wykład wygłosi Pan Tadeusz Krzysztof. Zapraszamy młodzieŝ i dorosłych. Konkurs na Logo UTW rozstrzygnięty. Wójt powołał komisję w składzie: Przewodniczący: Wójt Jerzy Włudzik i Członkowie komisji: Dyrektor GOKiS Ewa Kowalewska i Asystent Wójta Anna Padée. Na konkurs wpłynęły 24 prace. Decyzją Jury wybrano pracę Pani Ewy Narloch-Kerszka, którą przedstawiamy poniŝej. Wszystkie prace wystawione zostaną w Gminnym Domu Kultury od 24 listopada. Nagroda ufundowana przez Wójta i jednocześnie Przewodniczącego jury, zostanie wręczona w grudniu. ZbliŜają się Święta BoŜego Narodzenia, a więc Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie ogłasza konkurs na najpiękniejszą Szopkę BoŜonarodzeniową. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci ze Szkół Podstawowych lub młodsze. Termin składania prac do 15 grudnia w siedzibie GOKiSu w Rewie. Wszystkie prace oglądać będzie moŝna od 16 grudnia w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Technika prac dowolna. EDUKACJA REGIONALNA Współczesny świat określany jest mianem "globalnej wioski". Termin ten opisuje trend, w którym masowe media elektroniczne obalają bariery czasowe i przestrzenne, umoŝliwiając ludziom komunikację na masową skalę. "Globalizacja nie jest dobra ani zła, jest taka jaka ją sami uczynimy" mawiał Jan Paweł II. Dlatego teŝ niezwykłe znaczenie przypisuje się edukacji regionalnej. ŚcieŜki edukacji regionalnej wprowadzane w system szkolny, realizowany w Gminie Kosakowo, to niezwykle waŝny element wychowawczy. Uczniowie poznają własną toŝsamość i uczą się tolerancji, zrozumienia i akceptowania róŝnych kultur. Mając powyŝsze cele na uwadze, dyrektorzy gminnych szkół wraz ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym ALVIK z siedzibą w Dębogórzu przygotowali dla uczniów warunki do bezpośredniego uczestnictwa w warsztatach regionalnych. W czasie Pikniku w Gęśniku, w dniu 14 listopada br. odbyło się spotkanie artystów ludowych z dziećmi i młodzieŝą z gminnych szkół. Oprócz pozyskanej teoretycznej wiedzy o pszczelarstwie, kowalstwie, hafciarstwie i koronkarstwie, uczniowie mieli moŝliwość praktycznych zajęć na warsztatach twórczych w w/w dziedzinach. W ich trakcie moŝna było spotkać dziewczynki haftujące serwetki, uczniów trzymających dumnie w rączkach własnoręcznie wykonane pachnące świeczki. DuŜe zaciekawienie, i to nie tylko wśród chłopców, wzbudził pokaz historycznego kowalstwa artystycznego. Pod koniec warsztatów dzieci uczestniczyły w produkcji cukierków, które otrzymały w nagrodę za zainteresowanie kulturą swojego regionu. Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieŝy gminnej związane z regionem kaszubskim odbyły się w ramach grantu dla organizacji pozarządowej, przyznanego Stowarzyszeniu Agroturystycznemu ALVIK z budŝetu Gminy Kosakowo. ZAKOŃCZENIE II EDYCJI PROJEKTU IDĘ DO PRACY W dniu 17 listopada 2009 r. w Pensjonacie Rewa w Rewie odbyła się Konferencja kończąca II Edycję Projektu Idę do pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencję zaproszono włodarzy gminy Kosakowo, wszystkich uczestników projektu oraz przedstawicieli firm szkoleniowych. Na początku spotkania Kierownik tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Ariana Pienczke, podsumowała cały okres trwania projektu. Zaproszeni przedstawiciele firm opowiedzieli o wykonanych działaniach. Uczestnicy projektu mieli okazję podzielić się swoimi wraŝeniami, emocjami i sukcesami osiągniętymi wskutek przystąpienia do projektu i całorocznej pracy nad sobą. Radni i sołtysi wyrazili swoją pozytywną opinię z realizacji projektu i zachęcali do dalszej pracy. Na zakończenie zastępca Wójta p. Zdzisław Miszewski rozdał wszystkim uczestnikom projektu dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia z odbytych szkoleń i warsztatów z doradcą zawodowym, psychologiem, radcą prawnym i pracownikami socjalnymi oraz z kursów zawodowych: Kucharz małej gastronomii, Opiekunka dzieci i osób starszych, Kasa fiskalna.

5 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, Ŝe przystępuje do nowej edycji projektu pt. Idę do pracy, który będzie realizowany od r. do r. Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie się odbywać w miesiącach: styczeń oraz luty 2010 r. PUK PEKO w Kosakowie udziela informacji o moŝliwości podłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej pod nr. telefonu lub bezpośrednio w swojej siedzibie przy ul. Chrzanowskiego 44. W związku z koniecznością rozliczenia i zamknięcia roku 2009, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie prosi mieszkańców Gminy Kosakowo o podanie na koniec roku stanów liczników na wodę pod nr tel lub za pośrednictwem formularza na stronie Dziękujemy UWAGA NADCHODZI ZIMA W związku ze zbliŝającą się zimą i związanymi z nią zjawiskami w postaci ostrych mrozów, czy intensywnych opadów śniegu zachodzi niebezpieczeństwo zagroŝenia zdrowia i Ŝycia wielu osób np. bezdomnych, niepełnosprawnych, czy starszych i samotnych. Przypominamy, Ŝe wszystkie słuŝby lokalne gminy Kosakowo tzn. pracownicy socjalni, pracownicy słuŝby zdrowia, StraŜ Gminna i Policja słuŝą pomocą osobom, których Ŝycie z powodu warunków zimowych moŝe być zagroŝone. Zwracamy się równieŝ do wszystkich mieszkańców naszej gminy z prośbą o wzmocnienie opieki domowej nad bliskimi sobie ludźmi o ograniczonej samodzielności Ŝyciowej, bądź teŝ zwrócenie uwagi na najbliŝszych sąsiadów jak i zwiększenie stopnia wraŝliwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy. Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska moŝe zapobiec nieszczęściom, przemarznięciom bądź śmierci. BliŜszych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2 B, Kosakowo Tel. (58) StraŜ Gminna Tel. (58) Ośrodek Zdrowia Kosakowo Tel. (58) Małe Morze wielkie moŝliwości!!! Rozwój gospodarczy, aktywizacja społeczeństwa, poprawa jakości Ŝycia mieszkańców ale przede wszystkim wykorzystanie potencjału turystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Północnych Kaszub ambitną misję działania obrała Lokalna Grupa Działania Małe Morze, obejmująca swym zasięgiem gminy leŝące w pierścieniu Zatoki Gdańskiej - Puck, Kosakowo, Jastarnia i Hel. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównowaŝonego rozwoju obszarów wiejskich. Chcemy pokazać, Ŝe Małe Morze to obszar przyjazny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, charakteryzujący się znacznym potencjałem, jak i ciekawą ofertą turystyczną, podkreśla Arkadiusz Gawrych, Prezes LGD Lokalna Grupa Działania finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na swoją działalność w latach pozyskała ponad 5,6 mln zł, które przeznaczone zostaną na wsparcie innowacyjnych projektów, wpisujących się w priorytety Lokalnej Strategii Rozwoju, łączących zasoby naturalne, kulturowe, historyczne oraz doświadczenie i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. JuŜ w drugiej połowie listopada ogłoszony zostanie pierwszy konkurs zorientowany na Małe projekty. W ramach działania dotowane będą projekty polegające na wspieraniu małych inicjatyw zgłoszonych przez organizację pozarządowe i inne instytucje społeczne informuje Prezes Gawrych. W przyszłym roku ogłoszone zostaną równieŝ konkursy dla mikro przedsiębiorców na tworzenie i rozwój firm, jak równieŝ uruchomione zostaną środki finansowe na projekty z zakresu Odnowy wsi i RóŜnicowania w kierunku działalności nierolniczej. Efekty wdraŝanych projektów, jak i równolegle prowadzone przez LGD działania przyczynić się mają do wzmocnienia wizerunku i marki obszaru, jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rozwój alternatywnej, całorocznej oferty turystycznej, jak i realizowanie zintegrowanych akcji promocyjnych decydować mają o sukcesie i przewadze konkurencyjnej Lokalnej Grupy Działania Małe Morze. Działamy z pasją, nie boimy się wyzwań, dlatego stawiamy sobie odwaŝne cele, które konsekwentnie zamierzamy realizować mówi Arkadiusz Gawrych, Prezes LGD Małe Morze. Św. pamięci Agnieszka Plecke z Dębogórza lat 91 Aleksandra Groś z Pierwoszyna lat 32 Halina Brejnakowska z Kazimierza lat 68 Paweł Wruk z Pierwoszyna lat 75 Biuletyn - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Anna Padée ( Sekr. Redakcji) Adres: Kosakowo ul. śeromskiego 69, tel , fax Ukazuje się między 20 a 25 dniem kaŝdego miesiąca. Nakład 2800 egz.

6 BIBLIOTEKA W dniu13 listopada 2009 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo odbył się wernisaŝ wystawy prac malarskich Zdzisława Karbowiaka, mieszkańca Rewy. Pan Zdzisław jest z wykształcenia prawnikiem. Od przeszło 30 lat zajmuje się malarstwem sztalugowym Ulubioną tematyką malarstwa autora jest pejzaŝ marynistyczny. Maluje równieŝ konie i martwą naturę. Obecna wystawa to w większości plon pracy twórczej bieŝącego roku. Wystawę moŝna oglądać do 23 grudnia w godzinach otwarcia Biblioteki. Poza obrazami warto zobaczyć anioła, którego Pan Zdzisław stworzył z drewna z okazji Święta Niepodległości. (Przepraszamy za błędnie podaną datę wernisaŝu w poprzednim numerze biuletynu.) Biblioteka zaprasza na spotkanie z Panem Tadeuszem Krzysztofem, poświęcone m. in rocznicy powstania pisanej historii Rewy, które odbędzie się 2 grudnia w czytelni Biblioteki. Serdecznie zapraszamy! OTRZYMALIŚMY GRANT NA PROJEKT "KOSAKOWO -PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ" Miło nam poinformować, Ŝe Komisja Ekspertów Programu Równać Szanse 2009 (Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności) przyznała Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo dotację na realizację projektu "Kosakowo - historia i przyszłość" w ramach Programu Równać Szanse 2009 Regionalny Konkurs Grantowy w kwocie 7000,00 zł. Na w/w konkurs z województwa pomorskiego napłynęło 55 projektów, z czego dotowanych będzie 7. Celem projektu jest rozwój zainteresowań, umiejętności pracy w grupie, umiejętności praktycznych - zarówno humanistycznych jak i technicznych, umiejętności zastosowania teorii w praktyce (zarówno warsztaty elektroniczno-informatyczne jak i fotograficzne), rozwój myśli inŝynierskiej jak i innowacyjności wśród młodzieŝy. Ponadto: integracja z lokalnym środowiskiem, lepsze poznanie swojej gminy i jej mieszkańców, poświęcenie uwagi ludziom starszym, zachowanie cząstki swojego dziedzictwa dla pokoleń. Odbiorcami projektu będzie młodzieŝ w wieku od 13 do 19 lat mieszkająca na terenie gminy Kosakowo. Projekt jest dwutorowy. W ramach 1-go działania młodzieŝ będzie grupowo zbierać informacje o zwyczajach, wierzeniach i obrzędach regionu poprzez wywiady ze starszymi mieszkańcami. Z zebranego materiału opracują wkładkę do gminnego Biuletynu. Ich zadaniem będzie równieŝ zebraniem starych fotografii dotyczących gminy Kosakowo. MłodzieŜ weźmie udział w warsztatach fotograficznych z zakresu obróbki zdjęć. W ramach projektu zostanie przygotowany do druku folder pt. "Gmina Kosakowo na starych fotografiach". Drugim działaniem jest zorganizowanie warsztatów robotyki i elektroniki dla młodzieŝy. Na spotkanie inauguracyjne zostanie zaproszona firma Robocamp wraz z robotami Lego NXT i sprzętem. W kolejnych tygodniach będą przeprowadzone warsztaty z grupami 3 osobowymi przez firmę z regionu - Nautil. O kolejnych fazach projektu (m. in. o rekrutacji) będziemy informować na bieŝąco, zarówno w Biuletynie jak i na stronach internetowych (www.kosakowo.pl, Segreguj Odpady UlŜysz naszej Ziemi Czy wiesz jak moŝesz pomóc nam w zagospodarowaniu Twoich odpadów?! Segregacja odpadów Potrzeba i obowiązek kaŝdego z nas!!! Ty teŝ moŝesz sprawić aby mniej odpadów było składowanych! Wiele polskich miast boryka się z problemem nadmiaru śmieci. Gospodarka odpadami wymaga nowych, bardziej wydajnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań. W obecnym stanie prawnym, poziomie rozwoju technologicznego w Polsce a takŝe aktualnych uwarunkowaniach kulturowych, społecznych i ekonomicznych, nie ma moŝliwości prowadzenia takiej gospodarki odpadami, która pozwoliłaby wyeliminować składowanie odpadów. Wprawdzie buduje się nowoczesne kwatery składowe, które są zaizolowane, zdrenowane i odgazowane, co eliminuje negatywny wpływ składowisk na środowisko naturalne, jednak odpady, które są zdeponowane na takiej kwaterze składowej nigdy nie będą mogły być juŝ odzyskane. W przyszłości, gdy powstaną instalacje do termicznego przetwarzania odpadów (spalarnie) znacząca masa odpadów będzie mogła być przetworzona w ten sposób, a na składowisko trafią juŝ tylko popioły i inne odpady powstałe w wyniku procesu spalania. JednakŜe juŝ dziś naleŝy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby maksymalnie ograniczyć składowanie odpadów. W tym celu niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Uregulowania prawne zostały zmienione w sposób, który ma zachęcać i motywować do zbierania odpadów w sposób selektywny. Stawki za odbiór posegregowanych odpadów są symboliczne w porównaniu z ceną odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Dodatkowo mieszkańcy miast i gmin Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i Kosakowo zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki, mogą wysegregowane odpady oddać za darmo w Zakładzie Eko Dolina w ŁęŜycach. Odpady z gospodarstw domowych składają się w większości ze starych gazet i opakowań (papier, tektura), z odpadów organicznych, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, metali, tekstyliów, drewna. Największą objętość zajmują tworzywa sztuczne (ok. 36% objętości odpadów komunalnych), w większości są to odpady po opakowaniach typu PET (butelki plastikowe po napojach) oraz pudełka, pojemniki, opakowania o duŝej powierzchni i pojemności. Skład odpadów zaleŝy np. od rodzaju zabudowy, wyposaŝenia i rodzaju urządzeń sanitarnogrzewczych. Zmienia się on równieŝ w czasie. Wyrzucenie pustej butelki po napoju nie oznacza, Ŝe uporaliśmy się z niepotrzebnym odpadem. Owszem, zniknął z naszego domu i powędrował do kontenera na śmieci, ale fizycznie wciąŝ istnieje i jeszcze przez długie lata pozostanie z nami. Redukcja odpadów jest moŝliwa. MoŜliwy jest takŝe inny scenariusz. Nasza butelka po napoju trafi do wyselekcjonowanego pojemnika, następnie do zakładu Eko Dolina, a potem do miejsca, w którym po przeróbce zamieni się w inny produkt.

7 Ta swoista ekologiczna reinkarnacja to przykład procesu nowoczesnego zarządzania odpadami, który ma na celu maksymalne ograniczenie składowania odpadów przez ich ponowne wykorzystanie w róŝnej postaci. Obecnie na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki obowiązuje selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. KaŜdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia z firmą wywozową umowy na odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie z odpowiednią częstotliwością. MoŜe je gromadzić w specjalnych pojemnikach lub workach, w zaleŝności od typu zabudowy. Szczegółowy sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów określony jest w Gminnych Regulaminach utrzymania czystości i porządku. Niestety dotychczasowe doświadczenie pokazuje, Ŝe w Polsce w wyniku zbiórki selektywnej pozyskuje się nadal niewielką ilość surowców i na ogół nie uzyskuje się materiału o odpowiedniej czystości. Poziom zanieczyszczeń odpadów surowcowych ze zbiórki selektywnej waha się między 30% a 50%. Aby odzyskany z odpadów surowiec nadawał się do dalszego wykorzystania konieczne jest jego oczyszczenie, co wiąŝe się z dodatkowymi kosztami. Niska ilość i zła jakość odzyskiwanych opakowań świadczą o tym, iŝ cały system selektywnej zbiórki w naszym kraju pomimo stałej tendencji rosnącej nadal znacząco odbiega od naszych moŝliwości i wymaga dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych. Na dzień dzisiejszy do Eko Doliny trafia rocznie ok.4 tys. ton posegregowanych odpadów, tzn. makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. To w porównaniu z odpadami zmieszanym, których łącznie trafia do zakładu ok. 115 tys. ton rocznie, kropla w morzu potrzeb. A juŝ w 2014 roku Polska ma odzyskiwać aŝ 60% wszystkich opakowań wprowadzonych na rynek! To w rękach mieszkańców leŝy kwestia tego, ile odpadów będzie odzyskanych, a ile trafi na kwaterę składową. Musimy zdawać sobie sprawę, iŝ z odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki po przesortowaniu w naszej sortowni jesteśmy w stanie odzyskać 50% surowców w przypadku tworzyw sztucznych, 70% w przypadku makulatury i aŝ 100% w przypadku szkła!!! Sortując odpady zmieszane odzyskujemy jedynie ok % surowców. Cyfry mówią same za siebie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przesortować 50 tys. ton odpadów zmieszanych w ciągu roku, po zakończeniu rozbudowy sortowni ta przepustowość zwiększy się do 100 tys. ton rocznie, ale jeŝeli nie będziemy w naszych domach segregować odpadów, to nadal nie będziemy w stanie przesortować wszystkich odpadów trafiających do naszego zakładu!!! W Eko Dolinie w sortowni z odpadów komunalnych są wydzielane między innymi: karton, papier, folia, butelki PET (politereftalan etylenu), HDPE (polietylen wysokiej gęstości), PP (polipropylen), szkło opakowaniowe, metale nieŝelazne, metale Ŝelazne i inne. Wszystkie te surowce przekazywane są do firm, które produkują z nich nowy surowiec. Niestety części surowców wrzuconych do odpadów zmieszanych nie da się juŝ odzyskać. Zanieczyszczona i mokra makulatura nie nadaje się juŝ do recyklingu, tak samo jak opakowania szklane, które ulegają potłuczeniu i rozkruszeniu na bardzo małe kawałki i bardzo trudno jest wysortować je z odpadów zmieszanych. Z butelek PET moŝe powstać w procesie recyklingu granulat PET lub płatki PET, a z nich z kolei są produkowane nowe wyroby takie jak: opakowania do chemii gospodarczej, zabawki, ubrania z polaru, włóknina do wypełniania mebli tapicerskich. Szkło ze zbiórki selektywnej trafia do huty szkła, gdzie w wysokiej temperaturze zostaje najpierw zamienione w płynną masę, aby juŝ po chwili przybrać nowe kształty butelek, opakowań szklanych, wazonów, itp. Karton i gazety równieŝ otrzymują swoje nowe Ŝycie, w papierni stare, pomięte i bezuŝyteczne zamieniają się w nowe czyste kartki zeszytów i kartony. Na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki firmy transportowe, odbierają odpady zbierane selektywnie w taki sposób, aby trafiły one do recyklingu. Mieszkańcy zatem nie muszą się obawiać, iŝ ich wysiłek pójdzie na marne. Firmy transportowe współpracują w zakresie organizacji zbiórki selektywnej zarówno z Eko Doliną, jak równieŝ z Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki. FOT.PIOTRWITTMAN.PL Zapamiętajmy kilka złotych zasad: Nie da się Ŝyć bez papieru, ale: - nie kupuj napojów w kartonach - ich opakowania są foliowane i pokryte wewnątrz aluminium, co czyni jego recykling dość trudnym i bardzo kosztownym; - kupuj zeszyty, ksiąŝki i papier do pisania i rysowania wyprodukowane z makulatury, a nie z wycinanych drzew - wybieraj produkty o prostszych, lŝejszych opakowaniach; - przy drobnych zakupach, nie bierz nowej papierowej torebki ze sklepu - uŝyj tej wielokrotnego uŝytku; - unikaj jednorazowych kubków i talerzy; - wykorzystuj drugą stronę zapisanego papieru do robienia notatek; - tekturowe pudła oraz papier opakowaniowy uŝywaj wielokrotnie; Szkło nadaje się w 100% do ponownego uŝytku! Opakowania ze szkła po umyciu mogą być uŝywane i napełniane wielokrotnie. Z zebranej stłuczki wytłacza się nieograniczoną ilość razy nowe opakowania, np. butelki, słoiki. Ponowne wykorzystanie opakowań szklanych i stłuczki daje same korzyści: - ogranicza zuŝycie surowców naturalnych, takich, jak piasek, soda; - o połowę zmniejsza zanieczyszczenie wody; - zmniejsza ilość składowanych odpadów (szkło nigdy nie ulega rozkładowi, ale moŝe być wielokrotnie wykorzystane); - kaŝda ponownie wykorzystana butelka to oszczędność energii równa tej, jaka potrzebna jest, aby przez całą noc paliła się Ŝarówka. Co moŝesz zrobić z tworzywami sztucznymi: - na zakupy zabieraj swoją torbę wielokrotnego uŝytku zamiast korzystać z reklamówek; - plastikowe opakowania (butelki) wyrzucaj bez nakrętek lub zgniecione z nakrętkami - kupuj napoje w szklanych, zwrotnych butelkach; - gdzie to moŝliwe, zastępuj przedmioty jednorazowe trwałymi; - dbaj o plastikowe zabawki swoich pociech, a gdy dzieci z nich wyrosną, podaruj je innym.

8 PROJEKT DOLINA REDY I CHYLONKI ZAOPATRZENIE W WODĘ I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Gminy zrzeszone w Komunalnym Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki wspólnie z sąsiednią gminą Puck oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, realizują od 2004 r. program kompleksowego porządkowania gospodarki wodnościekowej pod nazwą Dolina Redy i Chylonki zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 2003/PL/16/P/PE/038. Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości ponad 50% kosztów kwalifikowanych na ten projekt w ramach Funduszu Spójności. Obecnie, realizacja projektu dobiega końca, a większość zaplanowanych zadań została juŝ wykonana. Projekt ten, przyczynia się do zmniejszania róŝnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy projektu jest obszerny i wielokierunkowy. Zbudowano aŝ 139 km sieci kanalizacyjnej oraz 73 km sieci wodociągowej. Za pomocą metody bezwykopowej dokonano renowacji 1,4 km istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wybudowano 23 przepompownie ścieków, natomiast jedną istniejącą znacznie zmodernizowano. Przebudowano 2,4 km istniejących kolektorów ściekowych. Uszczelniono i zmodernizowano 2,2 km kolektora odpływowego z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze. Samą oczyszczalnię rozbudowano i zmodernizowano. W ramach projektu zmodernizowano takŝe Stację Uzdatniania Wody Reda oraz Stację Uzdatniania Wody Sieradzka. Oprócz tego, wybudowano nową Stację Uzdatniania Wody Wielki Kack. Efekty i korzyści, ekologiczne oraz gospodarcze, wynikające z realizacji projektu dla terenów objętych tym przedsięwzięciem, są ogromne. W wyniku rozbudowy sieci wodociągowej dostęp do zbiorczej sieci do 2030 r. otrzyma dodatkowo około 18 tys. mieszkańców. Do 2030 r. liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wzrośnie o około 26 tys. dzięki rozbudowie tej sieci. Gmina Kosakowo, podobnie jak pozostałe gminy uczestniczące w projekcie, odniosła istotne korzyści związane z realizacją programu. Wykonane zostały sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogórze, Kazimierz i Dębogórze o łącznej długości około 20 km. Ponadto w Pogórzu zbudowano 5,7 km sieci wodociągowej. Wybudowano cztery przepompownie ścieków z czego dwie w Kosakowie, jedną w Dębogórzu oraz jedną w Kazimierzu. Ścieki komunalne z gminy Kosakowo odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze. Po modernizacji, oczyszczalnia przystosowana jest do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków. Stopień redukcji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń wynosi powyŝej 95%, co pozwala na spełnienie najsurowszych wymagań dyrektyw unijnych. Przyczyni się to do poprawy czystości wód morskich, gdyŝ oczyszczona woda trafia właśnie do Zatoki Puckiej kolektorem, którego wylot obecnie usytuowany jest na brzegu w Mechelinkach. Mieszkańcy gminy Kosakowo, a w szczególności mieszkańcy Mechelinek i Rewy, mogą mieć powody do zadowolenia, gdyŝ obecnie realizowana jest budowa kolektora podwodnego. Pozwoli to na odsunięcie obszaru mieszania się wód odprowadzanych z oczyszczalni z wodami morskimi na tyle daleko od brzegu (2,3 km, na głębokości 8 m), Da to moŝliwość kształtowania się lepszych warunków do rozwoju turystyki na terenie gminy Kosakowo. Ponadto, najbardziej uciąŝliwe zapachowo dla mieszkańców obiekty oczyszczalni zostały zhermetyzowane, a powstające biogazy są oczyszczane na filtrach biologicznych. Miejscowość Kazimierz zaopatrywana jest w wodę, która jest ujmowana w Stacji Reda, która zastała przebudowana i rozbudowana takŝe w ramach projektu. W Stacji Uzdatniania Wody zainstalowane zostały nowoczesne urządzenia do filtracji. Nowy system automatyki umoŝliwi pracę stacji w trybie bez stałej obsługi. Ich funkcjonowanie kontrolowane jest z centralnej dyspozytorni. Podniesieniu poziomu bezpieczeństwa bakteriologicznego wody opuszczającej stację słuŝą zainstalowane lampy do dezynfekcji promieniami UV. Dzięki takim programom jak Dolina Redy i Chylonki zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków moŝemy być spokojni, Ŝe udało się podnieść znacznie jakość otaczającego nas środowiska. Poza tym warto zauwaŝyć teŝ korzyści dla mieszkańców gminy oraz korzyści gospodarcze. Dzięki rozbudowie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego moŝliwy będzie rozwój turystyki na terenie gminy Kosakowo. KONTAKT Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki (Rok załoŝenia 1991), ul. Konwaliowa 1, Gdynia, strona: - gospodarka odpadami: tel , mail: - ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel ,

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

realizowana jest ze środków własnych pochodzących

realizowana jest ze środków własnych pochodzących Nr 10 (33) październik 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny ISSN 1730-4164 Problemy teresińskiej oświaty Naszym najważniejszym celem jest wspieranie ludzi, którzy zajmują się oświatą,

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Wspieramy aktywność na wodnych i miejskich szlakach

Wspieramy aktywność na wodnych i miejskich szlakach GDAŃSK morze możliwości ORGAN ZWIĄZKU MIAST I GMIN MORSKICH NR 1(54) MARZEC 2013 ISSN 1425-2430 K W A R T A L N I K B E Z P Ł A T N Y Wspieramy aktywność na wodnych i miejskich szlakach mówi Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Redakcja: Joanna Mieszkowicz Autorzy: Joanna Mieszkowicz, Zofia Karpińska, Elżbieta Majewska, Magdalena Pastuszak, Marta Waldon Konsultacje: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy

Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Wszystkie smaki Wielkiej Nocy Rozmaitości Moje marzenie Radziejów miasto edukacyjne Wywiad z dyrektorem Zespołu Szkół Mechanicznych im. Józefa Piłsudskiego w Radziejowie, Włodzimierzem Kucem W lutym br.

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Jestem mieszkańcem tej gminy

Jestem mieszkańcem tej gminy Ślubowanie Numer 133 Grudzień 2014 ISSN 1233-6378 www.gazeta.rydzyna.pl Cena 1,50 zł Wszystkim Mieszkańcom Gminy szczęśliwych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pełnego nadziei Nowego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl Bohater tygodnia: Karolina Lenda Uczennica LO im. Kruczkowskiego opracowała choreografię swojej drużyny na Miejski Turniej Zespołów Szkolnych w Aerobiku. Dziewczyny z Kruczka wygrały strona 2 BEZPŁATNY

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo