Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Święty Mikołaj. Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo"

Transkrypt

1 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ARiMR przygotowuje się do kolejnego w tym roku naboru wniosków na wsparcie przedsiębiorców i przetwórców z sektora rolnospoŝywczego. Do rozdysponowania w 2009 r. jest jeszcze ponad 300 mln zł. Na przyszły tydzień planowane jest ogłoszenie przez Prezesa ARiMR terminu przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy z działania 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej w ramach PROW Pierwszeństwo przy składaniu wniosków przysługuje grupom producentów rolnych, wstępnie uznanym grupom, uznanym organizacjom producentów owoców i warzyw oraz podmiotom utworzonym przez powyŝsze grupy. Wszystkie te wymienione podmioty mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy juŝ po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji Prezesa ARiMR o rozpoczęciu przyjmowania wniosków. Natomiast pozostałe podmioty mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej po upływie 42 dni od ukazania się takiego ogłoszenia. NaleŜy podkreślić, Ŝe złoŝenie wniosku o przyznanie wsparcia przed terminem wskazanym w ogłoszeniu Prezesa ARiMR, spowoduje nieprzyznanie pomocy. Dotyczy to takŝe sytuacji, w której podmiot uprawniony do składania wniosku po upływie 42 dni od ukazania się ww. ogłoszenia, złoŝy wniosek przed tym terminem. Do wykorzystania w 2009 roku pozostała jeszcze kwota ponad 300 mln zł. Kwota ta wynika z tego, Ŝe do wykorzystania w 2009 roku na Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej przewidziano łącznie około 1,315 mld zł, a podczas tegorocznego kwietniowego naboru wniosków przetwórcy i producenci złoŝyli wnioski o pomoc na łączną kwotę ponad 1 mld zł, co stanowiło około 76% dostępnych środków finansowych w ramach tegorocznego limitu. Wnioski na to działanie będą przyjmowane do końca dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej informacji określającej, Ŝe zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złoŝonych w 2009 r. wniosków osiągnęło co najmniej 120% dostępnych środków określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. 2009, Nr 48, poz. 388, z późn. zm.), lecz nie później niŝ do 31 grudnia 2009 r. O pomoc mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność związaną m.in. z przetwórstwem mleka, mięsa, owoców i warzyw, sprzedaŝą hurtową produktów rolnych, a takŝe ich usługowym zamraŝaniem wraz z przechowywaniem. Wniosek o przyznanie pomocy moŝna złoŝyć raz w roku na kaŝde przedsiębiorstwo lub na jego wyodrębnioną organizacyjnie część. Zakres inwestycji objętych pomocą finansową obejmuje m.in. koszty budowy budynków i budowli, zakupu maszyn i urządzeń oraz środków transportu wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności objętej wsparciem, a takŝe kosztów przygotowania dokumentacji na potrzeby realizacji operacji. ARiMR przyjmuje wnioski na sześć działań z PROW i na czternaście z nowego programu rybackiego Beneficjenci z obszarów wiejskich mogą się nadal ubiegać o wsparcie z sześciu działań finansowanych z PROW , wdraŝanych przez ARiMR. W całym kraju przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy na Ułatwianie startu młodym rolnikom, Korzystanie z usług doradczych przez rolników i właścicieli lasów Uczestnictwo rolników w systemach jakości Ŝywności oraz na pokrycie kosztów administracyjnych funkcjonowania Grup producentów rolnych. Od 17 listopada uruchomiony został uzupełniający nabór wniosków na Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej. W pierwszej kolejności wnioski są przyjmowane od grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grupy, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów utworzonych przez powyŝsze grupy. Ponadto w ramach działania RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w 10 województwach rolnicy i ich domownicy mogą ubiegać się o pomoc na rozwój działalności innej niŝ rolnicza. Natomiast rybacy i armatorzy statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy z czternastu działań nowego Programu Operacyjnego ZrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŝnych obszarów rybackich Wnioski o przyznanie pomocy finansowej przyjmuje Pomorski Oddział Regionalny w Gdyni, ul. Kołatają 1 Uwaga rolnicy! Od 2010 roku obowiązują nowe normy z zakresu Dobrej kultury rolnej, zgodnej z ochroną środowiska ARiMR przypomina, Ŝe rolnicy, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie, wsparcie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania tzw. dopłaty ONW, pomoc w ramach programu rolnośrodowiskowego oraz dopłaty do zalesiania gruntów rolnych muszą spełniać od 2010 r. dodatkowe normy Dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Nowe wymogi nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych, zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu oraz, co z pewnością ucieszy rolników, dopuszczają, pod pewnymi warunkami, moŝliwość uprawy danego gatunku zbóŝ dłuŝej niŝ trzy lata na tej samej działce. I tak od 2010 r. kaŝdy rolnik, korzystający z deszczowni, czy pobierający wody powierzchniowe lub podziemne w ilości większej niŝ 5 m 3 na dobę do nawadniania gruntów lub upraw, musi posiadać wymagane prawem pozwolenie wodnoprawne. Na działce ewidencyjnej muszą zostać zachowane charakterystyczne elementy krajobrazu, takie jak drzewa, które są pomnikami przyrody czy rowy o szerokości do 2 metrów. KaŜdy rolnik w załączniku graficznym, dołączonym do wniosku o przyznanie płatności, zobowiązany jest zaznaczyć miejsce połoŝenia tych elementów na działce ewidencyjnej. Wychodząc na wprost oczekiwaniu wielu rolników, zmienione zostaną przepisy na podstawie których, na danej działce ewidencyjnej nie moŝna uprawiać tego samego gatunku zboŝa, czyli pszenicy, Ŝyta, jęczmienia lub owsa, dłuŝej niŝ trzy lata. Przepisy te weszły w Ŝycie w listopadzie 2007 roku i miały zostać po raz pierwszy zastosowane w roku 2011, lecz tegoroczna zmiana dopuszcza odstąpienia od nich. Rolnik, który chce skorzystać z takiej moŝliwości będzie musiał wykazać, iŝ prowadzone w tym samym miejscu, na tej samej działce ewidencyjnej uprawy tego samego gatunku zboŝa nie mają degradującego wpływu na stan gleby i nie zuboŝają jej składu organicznego. Ponadto rolnik będzie musiał udowodnić, Ŝe wykonane zabiegi agrotechniczne takie jak nawoŝenie obornikiem, przyoranie słomy czy uprawa w poplonie roślin motylkowych, poprawiają stan gleby. Jako dokument potwierdzający, Ŝe odstąpienie od zmianowania upraw zbóŝ na danej powierzchni nie ma negatywnego wpływu na glebę, rolnik moŝe przedstawić Dodatni bilans substancji organicznej gleby sporządzony na podstawie współczynników reprodukcji i degradacji glebowej, opracowanych przez Instytut Uprawy, NawoŜenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach lub pozytywny Wynik analizy gleby, określony przez IUNG w Puławach, stanowiący załącznik do rozporządzenia MRiRW z dnia 12 marca 2007 r. w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306, z późn. zm.). Nowe normy będą sprawdzane przez kontrolerów z ARiMR i rolnicy powinni dołoŝyć wszelkiej staranności w ich przestrzeganiu, aby nie narazić się na ewentualne sankcje.

2 Szlak Cysterski w Gminie Kosakowo Miło nam poinformować państwa, Ŝe decyzją Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w Polsce przy Prezesie Polskiej Kongregacji Cystersów, 29 października 2009 r. w naszej gminie powstała Gminna Rada Cysterska. Przewodniczącym Gminnej Rady został Wójt Jerzy Włudzik. Inicjatorem jest pan Tadeusz Krzysztof, koordynatorem działań promocyjnych - dyr. GOKiS Ewa Kowalewska. Pani Anna Kloka - dyr. Biblioteki Publicznej w Kosakowie - została osobą, która zajmować się będzie archiwizacją i gromadzeniem zbiorów dotyczących Szlaku Cysterskiego w Polsce; członkiem Rady Cysterskiej w naszej gminie został właściciel Dworku pod Kasztanem pan Jerzy Węsierski. Zaduszki Morskie w Rewie Wieczorem, 2 listopada br. w Rewie miały miejsce tradycyjne, doroczne Zaduszki Morskie. W tutejszym kościele pw. Św. Rocha odbyła się Msza Święta, po której wysłuchaliśmy koncertu Tym, których ukołysały fale. Wystąpiła Magdalena Molendowska i Andrzej Kijewski przy akompaniamencie GraŜyny Troć, własne utwory poetyckie przedstawiła Wiktoria Śliwińska - Radna Wsi Pierwoszyno. Ze społecznością gminy Kosakowo w zadumie tych szczególnych dni trwała senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk. Po uroczystościach w kościele uczestnicy udali się na Szpyrk, gdzie przy KrzyŜu uczczono pamięć ZasłuŜonych Ludzi Morza, których gwiazdy wmurowane są w Alei, a następnie złoŝono wieniec na wody Zatoki Puckiej. Na Szlaku Cysterskim w naszej gminie znajdują się następujące wioski: Mosty, Dębogórze, Kosakowo i Pierwoszyno oraz dodatkowo Mechelinki i Rewa. Teodor Śliwiński / / nauczyciel, sołtys, działacz społeczny z Pogórza Syn Augusta Śliwińskiego, ur. 1860r. w Oksywiu i Anny zd. Potrykus z Chłapowa. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Wejherowie, praktykował w Toruniu, a następnie objął posadę nauczyciela w Pogórzu. TuŜ po zakończeniu I wojny światowej organizował i uczestniczył w kursach języka polskiego. Objął wówczas posadę kierownika szkoły powszechnej i sprawował funkcję sołtysa. Udzielał się społecznie, pomagając zrzeszać się społeczności w obronie polskości tutejszych ziem. Działał w wielu stowarzyszeniach: powstania Komunalnej Kasy Oszczędności w Gdyni, Towarzystwa Ziem Zachodnich i organizacji kulturalnych na powiat wejherowski, Kupieckiego Handlu ZboŜem w Gdańsku, Towarzystwa Ludowego, krzewiącego kulturę polską na Kaszubach, Stowarzyszeniu Regionalnym Kaszubów w Gdyni, Towarzystwie Przyjaciół Pomorza. Zawsze podkreślał swoją kaszubskość i przywiązanie do naszej małej ojczyzny. Prowadził patriotyczną działalność, rozprowadzając polskie ksiąŝki i prasę oraz elementarze do szkół powszechnych. Gdy po przewrocie majowym wydane zostało rozporządzenie o wysiedleniu Kaszubów z pasa nadmorskiego Teodor Śliwiński wraz z Teodorem Miotk z Oksywia i Franciszkiem Kurr- Kurowskim ze starego ObłuŜa udali się z petycją do prezydenta Mościckiego i dzięki ich interwencji i prośbom akt ten został cofnięty. Teodor Śliwiński był wielkim orędownikiem Kaszub i Pomorza. Zmarł na zawał serca, został pochowany na oksywskim cmentarzu. Jego imieniem Rada Gminy Kosakowo na sesji w dniu 28 października 2009r. nadała nazwę ulicy w Pogórzu, która stanowi nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 78/74 przebiegająca w kierunku zachodnio - wschodnim boczna od ulicy Tadeusza Kościuszko. /na zdjęciu z Ŝoną ElŜbietą/ 93. urodziny p. Anny Rzeppa z Kosakowa W tym wyjątkowym dniu najlepsze Ŝyczenia Szacownej Jubilatce złoŝyli zastępca Wójta Zdzisław Miszewski oraz sołtys Kosakowa Anna Chojnicka. Zajęcia z języka angielskiego W Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie otwieramy kurs języka angielskiego dla początkujących - w małych grupach (około 10 osobowych). Koszt - 10 zł za 2 godziny lekcyjne. Zapisy przyjmujemy drogą ową na adres oraz telefonicznie - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rewie - tel. (058) Wieczór Muzyczny W związku z Rokiem Haydnowskim Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie organizuje Wieczór Muzyczny poświęcony twórczości pierwszego z tzw. klasyków wiedeńskich. Wieczór odbędzie się w czwartek 26 listopada 2009 r. w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. W programie Wieczoru zaplanowano: - godz : wykład Magdaleny Molendowskiej (wykład otwarty w ramach zajęć na Kosakowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku), - od godz : występy uzdolnionej muzycznie młodzieŝy z Gminy Kosakowo, - po występach: koncert Karola Dettlaffa. Wstęp wolny Święty Mikołaj w Gminnym Domu Kulturyw Pierwoszynie 6 grudnia br. (niedziela) od godz. 17-tej zapraszamy wszystkie dzieci do Gminnego Domu Kultury w Pierwoszynie na przedstawienie teatralne pt. Królewna Śniegu. Po spektaklu konkurs z nagrodami na najładniejszy strój dziewczynki i chłopca. Przybędzie Mikołaj z koszem słodyczy. Zapraszamy

3 Wyniki IV Biegu Niepodległości w Kosakowie W minioną środę, w Kosakowie odbyły się IV Biegi z okazji Święta Niepodległości. Mimo chłodu na starcie pojawiło się ponad 50 osób. Zamieszczamy listę zwycięzców i nagrodzonych: Open - K 1. Kamila Pobłocka (UKS Lębork) ; 2. Katarzyna Pobłocka (UKS Lębork); 3. BoŜena Pobłocka (UKS Lębork) Open M 1. Marcin Chabowski (Flota Gdynia); 2. Piotr Pobłocki (UKS Lębork); 3. Dawin Bullmann (Świecino) Szkoła Podst. I-III ( 00-02) - K 1. Aleksandra Jachorek (Pogórze) 1. Jakub Wróbel (Rumia) 2. Barbara Grzybek (Pogórze) 2. Kamil Stromski (Rewa) 3. Magdalena Grzelak (Kosakowo) 3. Kacper Grzelak (Kosakowo) Gimnazjum ( 94-96) - K 1. Agnieszka Breza (RKS Rumia) Gimnazjum ( 94-96) M 1. Adam Falkowski (RKS Rumia); 2. Kamil Lewandowski (Gdynia/RKS Rumia); 3. Michał Kapuściński (Rewa) 1. Szkoła Podst. IV-VI ( 97-99) - K S. P. IV-VI ( 97-99) - M 1. Natalia Murawska (RKS Rumia) 1. Mateusz Kass (Kazimierz/RKS Rumia) 2. Paula Wodzak (RKS Rumia) 2. Mikołaj Gabor (Mosty) 3. Wiktoria Jachorek (Pogórze) 3. Paweł Salamon (Pogórze) Szkoła Podst. I-III ( 00-02) - M Dziękujemy za liczny udział i gratulujemy zwycięzcom! SUKCESY MŁODYCH PIŁKARZY Z DĘBOGÓRZA Miesiące wrzesień i październik obfitowały w wiele rozgrywek oraz turniejów piłki noŝnej, w których aktywnie uczestniczyli uczniowie SP w Dębogórzu oraz absolwenci gimnazjaliści. Podopieczni szkoleniowca, Pana Mariusza Wińskiego, odnieśli wiele znaczących sukcesów. Oto najwaŝniejsze z nich: I miejsce dla najmłodszych piłkarzy (R 99 01) w turnieju Vigo Mosty Cup 2009 oraz III miejsce w Turnieju Liga Dzielnic Południowych kat. I, rozegranym 4 października w Małym Kacku. Reprezentanci druŝyny: Adrian Gajzler, Michał Hajduk, Patryk Kaczyński, Kacper Kaleta, Paweł Rzepa, Marek Stefanowski, Marcel Włudzik (zawodnicy UKS Iskra Gdynia trenujący w Dębogórzu). 3 października w Gdyni- Redłowie II miejsce w Turnieju Liga Dzielnic Południowych kat.ii wywalczyli zawodnicy z R 97 98, choć zadanie nie było łatwe - do zawodów przystąpiło aŝ 9 druŝyn! Zespół z Dębogórza reprezentowali: Sebastian Albecki, Grzegorz Bobkowski, Patryk Grala, Dawid Hajduk, Kamil Lewandowski, Konrad Olejniczak, Dawid Schimmelpfenig, Bartosz Szczygieł, Szymon Wojciechowski. Natomiast w turnieju gimnazjalistów Liga Dzielnic Południowych kat. III, rozegranym 18 października w Gdyni-Orłowie na 8 druŝyn, Dębogórze Team zajęło wysokie III miejsce. DruŜynę w tej kategorii reprezentowali. Maciej Ceynowa, Seweryn Ceynowa, Karol Dawidowski, Michał Grylewicz (najlepszy zawodnik Turnieju!), Maciej Kraiński, Grzegorz Talar. Młodym piłkarzom gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów! Dobre zakończenie sezonu regatowego załogi katamaranu Exploder 18 reprezentującego naszą Gminę Kosakowo!!! Załoga reprezentująca naszą Gminę Adam Skomski / Jakub Kopyłowicz na katamaranie Exploder 18 w mistrzowskim stylu zakończyła sezon regatowy października w Gdyni wygrali wyścig długodystansowy o Błękitną Wstęgę Zatoki Gdańskiej. W regatach brały udział 42 jachty, w tym najszybsze wielokadłubowce, jak np. dowodzony przez Romana Paszke Gemini 3. Dla porównania jest to katamaran oceaniczny o długości prawie 30 metrów i długości masztu 32metrów. Nasi reprezentanci startowali na katamaranie klasy Formuła 18, którego długość to 5,5 metra, a wysokość masztu to niecałe 10 metrów. Pomimo takich róŝnic potrafili jako pierwsi przekroczyć linię mety! W następnym tygodniu, października nasza załoga wyjechała do niemieckiego Wismaru, by tam wziąć udział w ostatnich w tym sezonie regatach cyklu Pucharu Niemiec. Przy bardzo mocnym wietrze, ok. 20 węzłów, po rozegraniu 4 wyścigów zajmowali kolejno 2,3,6 i w ostatnim wyścigu 1 miejsce, co dało im ostatecznie zwycięstwo w regatach! Załga Adam Skomski / Jakub Kopyłowicz reprezentuje naszą Gminę. Na co dzień trenują w Sopockim Klubie śeglarskim UKS NAVIGO, którego są członkami. W trakcie oficjalnego zakończenia sezonu Ŝeglarskiego - 18 października otrzymali nagrodę oraz List Gratulacyjny z rąk Prezydenta Sopotu za osiągnięcia sportowe, oraz przyczynianie się do rozpowszechniania Ŝeglarstwa wśród młodzieŝy.

4 Uniwersytet Trzeciego Wieku - Aerobik - J. Plińska (Gminny D.K. w Pierwoszynie: wtorki zaj.płatne) - BrydŜ - M. Kulpa (Gminny D.K. w Pierwoszynie: wtorki turnieje, środy nauka) - Nordic walking - B. Baronowska (plaŝa w Mechelinkach przy barze: wtorki 17.30, piątki 8.15 oraz trasa rowerowa Oksywie- B.Doły przy parkingu: piątki, 17.30) - Siłownia - K. Wróbel (siłownia przy Gimnazjum w Mostach: piątki, ) - Spotkania z muzyką - M. Molendowska (Gminny D.K. w Pierwoszynie: wt , czw ) - Spotkania z teatrem i literaturą - K. Dettlaff (Gminny D.K. w Pierwoszynie: poniedziałki ) - Taniec klasyczny - B. Rajski (Gminny D.K. w Pierwoszynie: środy zaj. płatne, piątek zaj. płatne) - Zajęcia komputerowe - A. Schröder (siedziba OSP w Kosakowie: poniedziałki , środy ) - Zajęcia plastyczne - Z. Tatka (Gminny D.K. w Pierwoszynie: poniedziałki ) - Wykłady tematyczne - D. Pianowski - Nawet najdłuŝszą podróŝ zaczyna pierwszy krok (Gminny D.K. w Pierwoszynie: poniedziałki, co 2 tyg.) - Wykład tematyczny - T. Krzysztof lecie szkut rewskich (Gminny Dom Kultury w Pierwoszynie: poniedziałek 7 grudnia, 17.00) Dnia 7 grudnia 2009 r. o godzinie w ramach wykładu otwartego w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie moŝna będzie wysłuchać wykładu pt. "100-lecie zwodowania I Szkuty Rewskiej". Wykład wygłosi Pan Tadeusz Krzysztof. Zapraszamy młodzieŝ i dorosłych. Konkurs na Logo UTW rozstrzygnięty. Wójt powołał komisję w składzie: Przewodniczący: Wójt Jerzy Włudzik i Członkowie komisji: Dyrektor GOKiS Ewa Kowalewska i Asystent Wójta Anna Padée. Na konkurs wpłynęły 24 prace. Decyzją Jury wybrano pracę Pani Ewy Narloch-Kerszka, którą przedstawiamy poniŝej. Wszystkie prace wystawione zostaną w Gminnym Domu Kultury od 24 listopada. Nagroda ufundowana przez Wójta i jednocześnie Przewodniczącego jury, zostanie wręczona w grudniu. ZbliŜają się Święta BoŜego Narodzenia, a więc Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Kosakowie ogłasza konkurs na najpiękniejszą Szopkę BoŜonarodzeniową. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci ze Szkół Podstawowych lub młodsze. Termin składania prac do 15 grudnia w siedzibie GOKiSu w Rewie. Wszystkie prace oglądać będzie moŝna od 16 grudnia w Gminnym Domu Kultury w Pierwoszynie. Technika prac dowolna. EDUKACJA REGIONALNA Współczesny świat określany jest mianem "globalnej wioski". Termin ten opisuje trend, w którym masowe media elektroniczne obalają bariery czasowe i przestrzenne, umoŝliwiając ludziom komunikację na masową skalę. "Globalizacja nie jest dobra ani zła, jest taka jaka ją sami uczynimy" mawiał Jan Paweł II. Dlatego teŝ niezwykłe znaczenie przypisuje się edukacji regionalnej. ŚcieŜki edukacji regionalnej wprowadzane w system szkolny, realizowany w Gminie Kosakowo, to niezwykle waŝny element wychowawczy. Uczniowie poznają własną toŝsamość i uczą się tolerancji, zrozumienia i akceptowania róŝnych kultur. Mając powyŝsze cele na uwadze, dyrektorzy gminnych szkół wraz ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym ALVIK z siedzibą w Dębogórzu przygotowali dla uczniów warunki do bezpośredniego uczestnictwa w warsztatach regionalnych. W czasie Pikniku w Gęśniku, w dniu 14 listopada br. odbyło się spotkanie artystów ludowych z dziećmi i młodzieŝą z gminnych szkół. Oprócz pozyskanej teoretycznej wiedzy o pszczelarstwie, kowalstwie, hafciarstwie i koronkarstwie, uczniowie mieli moŝliwość praktycznych zajęć na warsztatach twórczych w w/w dziedzinach. W ich trakcie moŝna było spotkać dziewczynki haftujące serwetki, uczniów trzymających dumnie w rączkach własnoręcznie wykonane pachnące świeczki. DuŜe zaciekawienie, i to nie tylko wśród chłopców, wzbudził pokaz historycznego kowalstwa artystycznego. Pod koniec warsztatów dzieci uczestniczyły w produkcji cukierków, które otrzymały w nagrodę za zainteresowanie kulturą swojego regionu. Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieŝy gminnej związane z regionem kaszubskim odbyły się w ramach grantu dla organizacji pozarządowej, przyznanego Stowarzyszeniu Agroturystycznemu ALVIK z budŝetu Gminy Kosakowo. ZAKOŃCZENIE II EDYCJI PROJEKTU IDĘ DO PRACY W dniu 17 listopada 2009 r. w Pensjonacie Rewa w Rewie odbyła się Konferencja kończąca II Edycję Projektu Idę do pracy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Na konferencję zaproszono włodarzy gminy Kosakowo, wszystkich uczestników projektu oraz przedstawicieli firm szkoleniowych. Na początku spotkania Kierownik tut. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Ariana Pienczke, podsumowała cały okres trwania projektu. Zaproszeni przedstawiciele firm opowiedzieli o wykonanych działaniach. Uczestnicy projektu mieli okazję podzielić się swoimi wraŝeniami, emocjami i sukcesami osiągniętymi wskutek przystąpienia do projektu i całorocznej pracy nad sobą. Radni i sołtysi wyrazili swoją pozytywną opinię z realizacji projektu i zachęcali do dalszej pracy. Na zakończenie zastępca Wójta p. Zdzisław Miszewski rozdał wszystkim uczestnikom projektu dyplomy, certyfikaty i zaświadczenia z odbytych szkoleń i warsztatów z doradcą zawodowym, psychologiem, radcą prawnym i pracownikami socjalnymi oraz z kursów zawodowych: Kucharz małej gastronomii, Opiekunka dzieci i osób starszych, Kasa fiskalna.

5 Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie informuje, Ŝe przystępuje do nowej edycji projektu pt. Idę do pracy, który będzie realizowany od r. do r. Rekrutacja uczestników do udziału w projekcie będzie się odbywać w miesiącach: styczeń oraz luty 2010 r. PUK PEKO w Kosakowie udziela informacji o moŝliwości podłączenia się do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej pod nr. telefonu lub bezpośrednio w swojej siedzibie przy ul. Chrzanowskiego 44. W związku z koniecznością rozliczenia i zamknięcia roku 2009, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych PEKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kosakowie prosi mieszkańców Gminy Kosakowo o podanie na koniec roku stanów liczników na wodę pod nr tel lub za pośrednictwem formularza na stronie Dziękujemy UWAGA NADCHODZI ZIMA W związku ze zbliŝającą się zimą i związanymi z nią zjawiskami w postaci ostrych mrozów, czy intensywnych opadów śniegu zachodzi niebezpieczeństwo zagroŝenia zdrowia i Ŝycia wielu osób np. bezdomnych, niepełnosprawnych, czy starszych i samotnych. Przypominamy, Ŝe wszystkie słuŝby lokalne gminy Kosakowo tzn. pracownicy socjalni, pracownicy słuŝby zdrowia, StraŜ Gminna i Policja słuŝą pomocą osobom, których Ŝycie z powodu warunków zimowych moŝe być zagroŝone. Zwracamy się równieŝ do wszystkich mieszkańców naszej gminy z prośbą o wzmocnienie opieki domowej nad bliskimi sobie ludźmi o ograniczonej samodzielności Ŝyciowej, bądź teŝ zwrócenie uwagi na najbliŝszych sąsiadów jak i zwiększenie stopnia wraŝliwości społecznej na sytuację rodzin lub osób, które mogą być dotknięte tragicznymi skutkami zimy. Szczególna w tej sytuacji uwaga i troska moŝe zapobiec nieszczęściom, przemarznięciom bądź śmierci. BliŜszych informacji udziela: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Fiołkowa 2 B, Kosakowo Tel. (58) StraŜ Gminna Tel. (58) Ośrodek Zdrowia Kosakowo Tel. (58) Małe Morze wielkie moŝliwości!!! Rozwój gospodarczy, aktywizacja społeczeństwa, poprawa jakości Ŝycia mieszkańców ale przede wszystkim wykorzystanie potencjału turystycznego oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Północnych Kaszub ambitną misję działania obrała Lokalna Grupa Działania Małe Morze, obejmująca swym zasięgiem gminy leŝące w pierścieniu Zatoki Gdańskiej - Puck, Kosakowo, Jastarnia i Hel. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównowaŝonego rozwoju obszarów wiejskich. Chcemy pokazać, Ŝe Małe Morze to obszar przyjazny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, charakteryzujący się znacznym potencjałem, jak i ciekawą ofertą turystyczną, podkreśla Arkadiusz Gawrych, Prezes LGD Lokalna Grupa Działania finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na swoją działalność w latach pozyskała ponad 5,6 mln zł, które przeznaczone zostaną na wsparcie innowacyjnych projektów, wpisujących się w priorytety Lokalnej Strategii Rozwoju, łączących zasoby naturalne, kulturowe, historyczne oraz doświadczenie i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. JuŜ w drugiej połowie listopada ogłoszony zostanie pierwszy konkurs zorientowany na Małe projekty. W ramach działania dotowane będą projekty polegające na wspieraniu małych inicjatyw zgłoszonych przez organizację pozarządowe i inne instytucje społeczne informuje Prezes Gawrych. W przyszłym roku ogłoszone zostaną równieŝ konkursy dla mikro przedsiębiorców na tworzenie i rozwój firm, jak równieŝ uruchomione zostaną środki finansowe na projekty z zakresu Odnowy wsi i RóŜnicowania w kierunku działalności nierolniczej. Efekty wdraŝanych projektów, jak i równolegle prowadzone przez LGD działania przyczynić się mają do wzmocnienia wizerunku i marki obszaru, jako atrakcyjnej destynacji turystycznej. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni publicznej, rozwój alternatywnej, całorocznej oferty turystycznej, jak i realizowanie zintegrowanych akcji promocyjnych decydować mają o sukcesie i przewadze konkurencyjnej Lokalnej Grupy Działania Małe Morze. Działamy z pasją, nie boimy się wyzwań, dlatego stawiamy sobie odwaŝne cele, które konsekwentnie zamierzamy realizować mówi Arkadiusz Gawrych, Prezes LGD Małe Morze. Św. pamięci Agnieszka Plecke z Dębogórza lat 91 Aleksandra Groś z Pierwoszyna lat 32 Halina Brejnakowska z Kazimierza lat 68 Paweł Wruk z Pierwoszyna lat 75 Biuletyn - bezpłatny miesięcznik Rady i Wójta Gminy Kosakowo Redakcja: Krystyna Schmidt (Red. Naczelny), Anna Padée ( Sekr. Redakcji) Adres: Kosakowo ul. śeromskiego 69, tel , fax Ukazuje się między 20 a 25 dniem kaŝdego miesiąca. Nakład 2800 egz.

6 BIBLIOTEKA W dniu13 listopada 2009 roku w Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo odbył się wernisaŝ wystawy prac malarskich Zdzisława Karbowiaka, mieszkańca Rewy. Pan Zdzisław jest z wykształcenia prawnikiem. Od przeszło 30 lat zajmuje się malarstwem sztalugowym Ulubioną tematyką malarstwa autora jest pejzaŝ marynistyczny. Maluje równieŝ konie i martwą naturę. Obecna wystawa to w większości plon pracy twórczej bieŝącego roku. Wystawę moŝna oglądać do 23 grudnia w godzinach otwarcia Biblioteki. Poza obrazami warto zobaczyć anioła, którego Pan Zdzisław stworzył z drewna z okazji Święta Niepodległości. (Przepraszamy za błędnie podaną datę wernisaŝu w poprzednim numerze biuletynu.) Biblioteka zaprasza na spotkanie z Panem Tadeuszem Krzysztofem, poświęcone m. in rocznicy powstania pisanej historii Rewy, które odbędzie się 2 grudnia w czytelni Biblioteki. Serdecznie zapraszamy! OTRZYMALIŚMY GRANT NA PROJEKT "KOSAKOWO -PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ" Miło nam poinformować, Ŝe Komisja Ekspertów Programu Równać Szanse 2009 (Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności) przyznała Bibliotece Publicznej Gminy Kosakowo dotację na realizację projektu "Kosakowo - historia i przyszłość" w ramach Programu Równać Szanse 2009 Regionalny Konkurs Grantowy w kwocie 7000,00 zł. Na w/w konkurs z województwa pomorskiego napłynęło 55 projektów, z czego dotowanych będzie 7. Celem projektu jest rozwój zainteresowań, umiejętności pracy w grupie, umiejętności praktycznych - zarówno humanistycznych jak i technicznych, umiejętności zastosowania teorii w praktyce (zarówno warsztaty elektroniczno-informatyczne jak i fotograficzne), rozwój myśli inŝynierskiej jak i innowacyjności wśród młodzieŝy. Ponadto: integracja z lokalnym środowiskiem, lepsze poznanie swojej gminy i jej mieszkańców, poświęcenie uwagi ludziom starszym, zachowanie cząstki swojego dziedzictwa dla pokoleń. Odbiorcami projektu będzie młodzieŝ w wieku od 13 do 19 lat mieszkająca na terenie gminy Kosakowo. Projekt jest dwutorowy. W ramach 1-go działania młodzieŝ będzie grupowo zbierać informacje o zwyczajach, wierzeniach i obrzędach regionu poprzez wywiady ze starszymi mieszkańcami. Z zebranego materiału opracują wkładkę do gminnego Biuletynu. Ich zadaniem będzie równieŝ zebraniem starych fotografii dotyczących gminy Kosakowo. MłodzieŜ weźmie udział w warsztatach fotograficznych z zakresu obróbki zdjęć. W ramach projektu zostanie przygotowany do druku folder pt. "Gmina Kosakowo na starych fotografiach". Drugim działaniem jest zorganizowanie warsztatów robotyki i elektroniki dla młodzieŝy. Na spotkanie inauguracyjne zostanie zaproszona firma Robocamp wraz z robotami Lego NXT i sprzętem. W kolejnych tygodniach będą przeprowadzone warsztaty z grupami 3 osobowymi przez firmę z regionu - Nautil. O kolejnych fazach projektu (m. in. o rekrutacji) będziemy informować na bieŝąco, zarówno w Biuletynie jak i na stronach internetowych (www.kosakowo.pl, Segreguj Odpady UlŜysz naszej Ziemi Czy wiesz jak moŝesz pomóc nam w zagospodarowaniu Twoich odpadów?! Segregacja odpadów Potrzeba i obowiązek kaŝdego z nas!!! Ty teŝ moŝesz sprawić aby mniej odpadów było składowanych! Wiele polskich miast boryka się z problemem nadmiaru śmieci. Gospodarka odpadami wymaga nowych, bardziej wydajnych i bezpiecznych dla środowiska rozwiązań. W obecnym stanie prawnym, poziomie rozwoju technologicznego w Polsce a takŝe aktualnych uwarunkowaniach kulturowych, społecznych i ekonomicznych, nie ma moŝliwości prowadzenia takiej gospodarki odpadami, która pozwoliłaby wyeliminować składowanie odpadów. Wprawdzie buduje się nowoczesne kwatery składowe, które są zaizolowane, zdrenowane i odgazowane, co eliminuje negatywny wpływ składowisk na środowisko naturalne, jednak odpady, które są zdeponowane na takiej kwaterze składowej nigdy nie będą mogły być juŝ odzyskane. W przyszłości, gdy powstaną instalacje do termicznego przetwarzania odpadów (spalarnie) znacząca masa odpadów będzie mogła być przetworzona w ten sposób, a na składowisko trafią juŝ tylko popioły i inne odpady powstałe w wyniku procesu spalania. JednakŜe juŝ dziś naleŝy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby maksymalnie ograniczyć składowanie odpadów. W tym celu niezbędne jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów. Uregulowania prawne zostały zmienione w sposób, który ma zachęcać i motywować do zbierania odpadów w sposób selektywny. Stawki za odbiór posegregowanych odpadów są symboliczne w porównaniu z ceną odbioru zmieszanych odpadów komunalnych. Dodatkowo mieszkańcy miast i gmin Gdynia, Sopot, Rumia, Reda, Wejherowo i Kosakowo zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki, mogą wysegregowane odpady oddać za darmo w Zakładzie Eko Dolina w ŁęŜycach. Odpady z gospodarstw domowych składają się w większości ze starych gazet i opakowań (papier, tektura), z odpadów organicznych, tworzyw sztucznych, szkła, ceramiki, metali, tekstyliów, drewna. Największą objętość zajmują tworzywa sztuczne (ok. 36% objętości odpadów komunalnych), w większości są to odpady po opakowaniach typu PET (butelki plastikowe po napojach) oraz pudełka, pojemniki, opakowania o duŝej powierzchni i pojemności. Skład odpadów zaleŝy np. od rodzaju zabudowy, wyposaŝenia i rodzaju urządzeń sanitarnogrzewczych. Zmienia się on równieŝ w czasie. Wyrzucenie pustej butelki po napoju nie oznacza, Ŝe uporaliśmy się z niepotrzebnym odpadem. Owszem, zniknął z naszego domu i powędrował do kontenera na śmieci, ale fizycznie wciąŝ istnieje i jeszcze przez długie lata pozostanie z nami. Redukcja odpadów jest moŝliwa. MoŜliwy jest takŝe inny scenariusz. Nasza butelka po napoju trafi do wyselekcjonowanego pojemnika, następnie do zakładu Eko Dolina, a potem do miejsca, w którym po przeróbce zamieni się w inny produkt.

7 Ta swoista ekologiczna reinkarnacja to przykład procesu nowoczesnego zarządzania odpadami, który ma na celu maksymalne ograniczenie składowania odpadów przez ich ponowne wykorzystanie w róŝnej postaci. Obecnie na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki obowiązuje selektywna zbiórka odpadów u źródła, czyli w gospodarstwach domowych. KaŜdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia z firmą wywozową umowy na odbieranie odpadów gromadzonych selektywnie z odpowiednią częstotliwością. MoŜe je gromadzić w specjalnych pojemnikach lub workach, w zaleŝności od typu zabudowy. Szczegółowy sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów określony jest w Gminnych Regulaminach utrzymania czystości i porządku. Niestety dotychczasowe doświadczenie pokazuje, Ŝe w Polsce w wyniku zbiórki selektywnej pozyskuje się nadal niewielką ilość surowców i na ogół nie uzyskuje się materiału o odpowiedniej czystości. Poziom zanieczyszczeń odpadów surowcowych ze zbiórki selektywnej waha się między 30% a 50%. Aby odzyskany z odpadów surowiec nadawał się do dalszego wykorzystania konieczne jest jego oczyszczenie, co wiąŝe się z dodatkowymi kosztami. Niska ilość i zła jakość odzyskiwanych opakowań świadczą o tym, iŝ cały system selektywnej zbiórki w naszym kraju pomimo stałej tendencji rosnącej nadal znacząco odbiega od naszych moŝliwości i wymaga dalszych działań edukacyjnych i informacyjnych. Na dzień dzisiejszy do Eko Doliny trafia rocznie ok.4 tys. ton posegregowanych odpadów, tzn. makulatury, szkła i tworzyw sztucznych. To w porównaniu z odpadami zmieszanym, których łącznie trafia do zakładu ok. 115 tys. ton rocznie, kropla w morzu potrzeb. A juŝ w 2014 roku Polska ma odzyskiwać aŝ 60% wszystkich opakowań wprowadzonych na rynek! To w rękach mieszkańców leŝy kwestia tego, ile odpadów będzie odzyskanych, a ile trafi na kwaterę składową. Musimy zdawać sobie sprawę, iŝ z odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki po przesortowaniu w naszej sortowni jesteśmy w stanie odzyskać 50% surowców w przypadku tworzyw sztucznych, 70% w przypadku makulatury i aŝ 100% w przypadku szkła!!! Sortując odpady zmieszane odzyskujemy jedynie ok % surowców. Cyfry mówią same za siebie. Dzisiaj jesteśmy w stanie przesortować 50 tys. ton odpadów zmieszanych w ciągu roku, po zakończeniu rozbudowy sortowni ta przepustowość zwiększy się do 100 tys. ton rocznie, ale jeŝeli nie będziemy w naszych domach segregować odpadów, to nadal nie będziemy w stanie przesortować wszystkich odpadów trafiających do naszego zakładu!!! W Eko Dolinie w sortowni z odpadów komunalnych są wydzielane między innymi: karton, papier, folia, butelki PET (politereftalan etylenu), HDPE (polietylen wysokiej gęstości), PP (polipropylen), szkło opakowaniowe, metale nieŝelazne, metale Ŝelazne i inne. Wszystkie te surowce przekazywane są do firm, które produkują z nich nowy surowiec. Niestety części surowców wrzuconych do odpadów zmieszanych nie da się juŝ odzyskać. Zanieczyszczona i mokra makulatura nie nadaje się juŝ do recyklingu, tak samo jak opakowania szklane, które ulegają potłuczeniu i rozkruszeniu na bardzo małe kawałki i bardzo trudno jest wysortować je z odpadów zmieszanych. Z butelek PET moŝe powstać w procesie recyklingu granulat PET lub płatki PET, a z nich z kolei są produkowane nowe wyroby takie jak: opakowania do chemii gospodarczej, zabawki, ubrania z polaru, włóknina do wypełniania mebli tapicerskich. Szkło ze zbiórki selektywnej trafia do huty szkła, gdzie w wysokiej temperaturze zostaje najpierw zamienione w płynną masę, aby juŝ po chwili przybrać nowe kształty butelek, opakowań szklanych, wazonów, itp. Karton i gazety równieŝ otrzymują swoje nowe Ŝycie, w papierni stare, pomięte i bezuŝyteczne zamieniają się w nowe czyste kartki zeszytów i kartony. Na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki firmy transportowe, odbierają odpady zbierane selektywnie w taki sposób, aby trafiły one do recyklingu. Mieszkańcy zatem nie muszą się obawiać, iŝ ich wysiłek pójdzie na marne. Firmy transportowe współpracują w zakresie organizacji zbiórki selektywnej zarówno z Eko Doliną, jak równieŝ z Komunalnym Związkiem Gmin Dolina Redy i Chylonki. FOT.PIOTRWITTMAN.PL Zapamiętajmy kilka złotych zasad: Nie da się Ŝyć bez papieru, ale: - nie kupuj napojów w kartonach - ich opakowania są foliowane i pokryte wewnątrz aluminium, co czyni jego recykling dość trudnym i bardzo kosztownym; - kupuj zeszyty, ksiąŝki i papier do pisania i rysowania wyprodukowane z makulatury, a nie z wycinanych drzew - wybieraj produkty o prostszych, lŝejszych opakowaniach; - przy drobnych zakupach, nie bierz nowej papierowej torebki ze sklepu - uŝyj tej wielokrotnego uŝytku; - unikaj jednorazowych kubków i talerzy; - wykorzystuj drugą stronę zapisanego papieru do robienia notatek; - tekturowe pudła oraz papier opakowaniowy uŝywaj wielokrotnie; Szkło nadaje się w 100% do ponownego uŝytku! Opakowania ze szkła po umyciu mogą być uŝywane i napełniane wielokrotnie. Z zebranej stłuczki wytłacza się nieograniczoną ilość razy nowe opakowania, np. butelki, słoiki. Ponowne wykorzystanie opakowań szklanych i stłuczki daje same korzyści: - ogranicza zuŝycie surowców naturalnych, takich, jak piasek, soda; - o połowę zmniejsza zanieczyszczenie wody; - zmniejsza ilość składowanych odpadów (szkło nigdy nie ulega rozkładowi, ale moŝe być wielokrotnie wykorzystane); - kaŝda ponownie wykorzystana butelka to oszczędność energii równa tej, jaka potrzebna jest, aby przez całą noc paliła się Ŝarówka. Co moŝesz zrobić z tworzywami sztucznymi: - na zakupy zabieraj swoją torbę wielokrotnego uŝytku zamiast korzystać z reklamówek; - plastikowe opakowania (butelki) wyrzucaj bez nakrętek lub zgniecione z nakrętkami - kupuj napoje w szklanych, zwrotnych butelkach; - gdzie to moŝliwe, zastępuj przedmioty jednorazowe trwałymi; - dbaj o plastikowe zabawki swoich pociech, a gdy dzieci z nich wyrosną, podaruj je innym.

8 PROJEKT DOLINA REDY I CHYLONKI ZAOPATRZENIE W WODĘ I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Gminy zrzeszone w Komunalnym Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki wspólnie z sąsiednią gminą Puck oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, realizują od 2004 r. program kompleksowego porządkowania gospodarki wodnościekowej pod nazwą Dolina Redy i Chylonki zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków 2003/PL/16/P/PE/038. Komisja Europejska podjęła decyzję o przyznaniu dotacji w wysokości ponad 50% kosztów kwalifikowanych na ten projekt w ramach Funduszu Spójności. Obecnie, realizacja projektu dobiega końca, a większość zaplanowanych zadań została juŝ wykonana. Projekt ten, przyczynia się do zmniejszania róŝnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii Europejskiej. Zakres rzeczowy projektu jest obszerny i wielokierunkowy. Zbudowano aŝ 139 km sieci kanalizacyjnej oraz 73 km sieci wodociągowej. Za pomocą metody bezwykopowej dokonano renowacji 1,4 km istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wybudowano 23 przepompownie ścieków, natomiast jedną istniejącą znacznie zmodernizowano. Przebudowano 2,4 km istniejących kolektorów ściekowych. Uszczelniono i zmodernizowano 2,2 km kolektora odpływowego z Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze. Samą oczyszczalnię rozbudowano i zmodernizowano. W ramach projektu zmodernizowano takŝe Stację Uzdatniania Wody Reda oraz Stację Uzdatniania Wody Sieradzka. Oprócz tego, wybudowano nową Stację Uzdatniania Wody Wielki Kack. Efekty i korzyści, ekologiczne oraz gospodarcze, wynikające z realizacji projektu dla terenów objętych tym przedsięwzięciem, są ogromne. W wyniku rozbudowy sieci wodociągowej dostęp do zbiorczej sieci do 2030 r. otrzyma dodatkowo około 18 tys. mieszkańców. Do 2030 r. liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej wzrośnie o około 26 tys. dzięki rozbudowie tej sieci. Gmina Kosakowo, podobnie jak pozostałe gminy uczestniczące w projekcie, odniosła istotne korzyści związane z realizacją programu. Wykonane zostały sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pogórze, Kazimierz i Dębogórze o łącznej długości około 20 km. Ponadto w Pogórzu zbudowano 5,7 km sieci wodociągowej. Wybudowano cztery przepompownie ścieków z czego dwie w Kosakowie, jedną w Dębogórzu oraz jedną w Kazimierzu. Ścieki komunalne z gminy Kosakowo odprowadzane są do mechaniczno-biologicznej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze. Po modernizacji, oczyszczalnia przystosowana jest do przyjęcia zwiększonej ilości ścieków. Stopień redukcji podstawowych wskaźników zanieczyszczeń wynosi powyŝej 95%, co pozwala na spełnienie najsurowszych wymagań dyrektyw unijnych. Przyczyni się to do poprawy czystości wód morskich, gdyŝ oczyszczona woda trafia właśnie do Zatoki Puckiej kolektorem, którego wylot obecnie usytuowany jest na brzegu w Mechelinkach. Mieszkańcy gminy Kosakowo, a w szczególności mieszkańcy Mechelinek i Rewy, mogą mieć powody do zadowolenia, gdyŝ obecnie realizowana jest budowa kolektora podwodnego. Pozwoli to na odsunięcie obszaru mieszania się wód odprowadzanych z oczyszczalni z wodami morskimi na tyle daleko od brzegu (2,3 km, na głębokości 8 m), Da to moŝliwość kształtowania się lepszych warunków do rozwoju turystyki na terenie gminy Kosakowo. Ponadto, najbardziej uciąŝliwe zapachowo dla mieszkańców obiekty oczyszczalni zostały zhermetyzowane, a powstające biogazy są oczyszczane na filtrach biologicznych. Miejscowość Kazimierz zaopatrywana jest w wodę, która jest ujmowana w Stacji Reda, która zastała przebudowana i rozbudowana takŝe w ramach projektu. W Stacji Uzdatniania Wody zainstalowane zostały nowoczesne urządzenia do filtracji. Nowy system automatyki umoŝliwi pracę stacji w trybie bez stałej obsługi. Ich funkcjonowanie kontrolowane jest z centralnej dyspozytorni. Podniesieniu poziomu bezpieczeństwa bakteriologicznego wody opuszczającej stację słuŝą zainstalowane lampy do dezynfekcji promieniami UV. Dzięki takim programom jak Dolina Redy i Chylonki zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków moŝemy być spokojni, Ŝe udało się podnieść znacznie jakość otaczającego nas środowiska. Poza tym warto zauwaŝyć teŝ korzyści dla mieszkańców gminy oraz korzyści gospodarcze. Dzięki rozbudowie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego moŝliwy będzie rozwój turystyki na terenie gminy Kosakowo. KONTAKT Komunalny Związek Gmin Dolina Redy i Chylonki (Rok załoŝenia 1991), ul. Konwaliowa 1, Gdynia, strona: - gospodarka odpadami: tel , mail: - ochrona środowiska i edukacja ekologiczna: tel ,

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali:

Gminy łączą siły. Na www.lca.pl napisali: Na www.lca.pl napisali: Gminy łączą siły 2008-05-09 12:05:47 Podlegnickie gminy chcą wspólnie sięgnąć po unijne pieniądze. Wójtowie czterech gmin podpisali w piątek deklarację współpracy. Deklaracje współpracy

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Problematyka i nowe obowiązki gmin wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowanie: Magdalena Walkusz Inspektor ds. ochrony środowiska Anna Lasota Żabińska Podinspektor

Bardziej szczegółowo

Autor: Wenanta Anna Rolka

Autor: Wenanta Anna Rolka Autor: Wenanta Anna Rolka Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 2013 źródło dotacji gmin wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 powstał z myślą o samorządach wiejskich i jest największym

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy

Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała. Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec Biała Wspólnie działamy- nasze piękne Pogórze rozwijamy Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała to grupa powstała w 2005 roku w ramach PilotaŜowego Programu LEADER+, obejmująca

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO

ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO ZASADY EKOLOGICZNE: Co zrobić żeby odpadów było jak najmniej? 1. Nie produkuj nowych odpadów, czyli: Kupuj tylko to, czego naprawdę potrzebujesz. Wybieraj produkty, które nie

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Maj_2010 Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Szanowni Państwo, Przesyłamy Państwu kolejny numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC samorządowej gospodarki odpadami - praktyki i doświadczenia związków komunalnych

ABC samorządowej gospodarki odpadami - praktyki i doświadczenia związków komunalnych ABC samorządowej gospodarki odpadami - praktyki i doświadczenia związków komunalnych na przykładzie KZG Dolina Redy i Chylonki Tadeusz Wiśniewski 1 KZG Dolina Redy i Chylonki Związek powstał w 1991 r.

Bardziej szczegółowo

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9.

1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. 1. Logo 2. Kody 3. Pojemniki na odpady 4. Co nam daje segregacja śmieci 5. Co robić z odpadami 6. Składowanie 7. Utylizacja 8. Kompostowanie 9. Recykling 10. Zgnieć butelkę 11. Czy wiesz że 12. Używamy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów. Scenariusz zajęć - 45 min. Grupa wiekowa: Szkoła podstawowa Temat: Jak zostać ekobohaterem? Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów związanej z właściwym zagospodarowaniem odpadów.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW )

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW ) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Proces absorbcji środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Polityka rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO PROJEKT AKTUALIZACJI PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI Plan z 2003r zakładał że do do roku 2010 na terenie

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Gdańsku

Urząd Statystyczny w Gdańsku Urząd Statystyczny w Gdańsku Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie pomorskim OPRACOWANIE SYGNALNE Opracowanie zawiera informacje o zebranych (wytworzonych) odpadach komunalnych na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat zmian PROW

Informacja na temat zmian PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Informacja na temat zmian PROW 2007-2013 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zmiany w PROW 2007-2013 Nowe wyzwania wynik przeglądu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2014 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2014 jest: Promocja PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Recykling, czyli ze starego coś nowego cz I

Temat lekcji: Recykling, czyli ze starego coś nowego cz I Temat lekcji: Recykling, czyli ze starego coś nowego cz I EDUKACJA EKOLOGICZNA Zajęcia lekcyjne dla szkoły ponadgimnazjlnej PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ na lata 2013 2015 w ramach Projektu Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków

Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Wilków Segregacja odpadów, którą proponujemy rozpocząć od wyodrębnienia odpadów szklanych i tzw. frakcji suchej jest pierwszym krokiem do życia w czystym i zadbanym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Minęło pół roku od momentu, gdy Gmina Krosno Odrzańskie samodzielnie prowadzi system

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych

Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych N E W S L E T T E R Biuletyn dla Organizacji Pozarządowych Numer 14 12 maja 2011 roku W numerze Konkursy Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i sztuki (II edycja) strona 2 Otwarty konkurs ofert na zadania

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA DRUK NR 354 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 296 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 lutego 2016 roku

UCHWAŁA Nr 296 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 lutego 2016 roku UCHWAŁA Nr 296 RADY MIASTA KONINA z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 571 Rady Miasta Konina z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ

8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Welling ton PR Program Ochrony Środowiska 8.1. KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY PROMUJĄCE ROZWÓJ ZRÓWNOWAśONY, INTEGRACJĘ I WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ Po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI?

JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI? Od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Potok Wielki zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach JAK NALEŻY SEGREGOWAĆ ŚMIECI? Śmieci

Bardziej szczegółowo

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie :

Zmianie ulega część 5 w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Część 5 Cele LGD. Otrzymuje ona następujące brzmienie : Załącznik nr 1 do Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecze Bobrzy z dnia 3 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Zmianie ulega część 5

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego

Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Wsparcie obszarów wiejskich w ramach PROW 2014-2020 - działania za realizację których odpowiedzialny będzie Samorząd Województwa Opolskiego Opole, 20 marca 2015 r. Podział środków PROW dla kraju Tabela

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY Kruszyna ROK 2016 Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami.

Scenariusz zajęć - 45 min. Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Scenariusz zajęć - 45 min Grupa wiekowa: Gimnazjum Temat: Koniec z górami odpadów Cel ogólny zajęć: Kształtowanie świadomości ekologicznej uczniów z zakresu gospodarki odpadami. Cele szczegółowe: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

ODPADY. Selektywna zbiórka odpadów, znasz temat? NIE ŚCIEMNIAJ, ŻE NAS TO NIE DOTYCZY! NASZA CHATA TO NIE ŚMIETNIK!

ODPADY. Selektywna zbiórka odpadów, znasz temat? NIE ŚCIEMNIAJ, ŻE NAS TO NIE DOTYCZY! NASZA CHATA TO NIE ŚMIETNIK! ODPADY Selektywna zbiórka odpadów, znasz temat? NIE ŚCIEMNIAJ, ŻE NAS TO NIE DOTYCZY! NASZA CHATA TO NIE ŚMIETNIK! RZECZY ZBĘDNE = ODPADY Czy wszystko, co jest nam zbędne jest odpadem? TAK, ale rzeczy

Bardziej szczegółowo

Konkurs. Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego REGULAMIN

Konkurs. Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego REGULAMIN Załącznik do Uchwały nr 3442/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2017 roku Konkurs Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 307/14 Wójta Gminy Gródek z dnia 3 kwietnia 2014 r. REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami

Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element systemu gospodarki odpadami Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska FORUM RECYKLINGU Zbiórka, odzysk i recykling odpadów Barbara Kozłowska Selektywna zbiórka bioodpadów w gminie, jako niezbędny element systemu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r

Tytuł projektu: Powrót do pracy. Okres realizacji projektu od 01.03.2009r do 31.12.2009r Pierwszy projekt zakończony. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku po raz pierwszy realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE

ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE STĘSZEW PRZEPISY PRAWNE Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Golub-Dobrzyń. za 2015 rok. GMINA Golub-Dobrzyń Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul. Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 878-10-19-960 e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl www.uggolub-dobrzyn.pl Analiza stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce

Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce X Spotkanie Forum Dobre praktyki w gospodarce odpadami Gospodarka odpadami opakowaniowymi w Unii Europejskiej i w Polsce Warszawa 26 maj 2012 Wspieranie odzysku i recyklingu w PRL Gospodarka odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WE WSPÓLNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA - OŁAWA. obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

ZMIANY WE WSPÓLNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA - OŁAWA. obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. ZMIANY WE WSPÓLNYM SYSTEMIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA - OŁAWA obowiązujące od 1 stycznia 2018 r. Zmiana systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Na

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Puławy, 30 kwietnia 2015 r. Wstęp Na terenie Gminy Puławy od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW

Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW .pl https://www..pl Dotacje na przetwórstwo - do 300 tys. zł na inwestycje z PROW Autor: Ewa Ploplis Data: 21 czerwca 2017 Od 5 lipca do 3 sierpnia br. będzie odbywać się nabór wniosków na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Odnowa i rozwój wsi pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN

Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Możliwości uzyskania wsparcia finansowego na dostosowanie gospodarstw rolnych do wymogów obowiązujących na OSN Krzysztof Pałkowski Zastępca Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Ś M I E C I CO, GDZIE I JAK?

Ś M I E C I CO, GDZIE I JAK? ŚMIECI CO, GDZIE I JAK? Co to są śmieci? Śmieci wszystkie przedmioty, substancje stałe oraz ciekłe, nie będące ściekami, powstałe w wyniku działalności przemysłowej, gospodarczej lub bytowania człowieka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Energia przyszłości organizowanego w ramach projektu Poznaję, wypoczywam, uczę się. Kampania edukacyjno-informacyjna EKO-Hewelianum ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007-2013 na 2013 r. sporządzony dla Województwa Małopolskiego 1. Cele działań Celem rocznego planu komunikacyjnego na rok 2013 jest: Promocja PROW 2007-2013 na terenie Województwa

Bardziej szczegółowo

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym

Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Odpady opakowaniowe wielomateriałowe w polskim systemie prawnym Wprowadzenie UGO Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi UCPG Ustawa z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska

Lokalny ekorozwój. Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Lokalny ekorozwój { Patrycja Bancerz Aleksandra Rudzińska Spis treści 1. Charakterystyka środowiska Gminy Adamów 2. Ekorozwój w naszej Gminie: Segregacja śmieci Zbiórki makulatury Sprzątanie świata Zbiórka

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

4.4. WIELKOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZAPEWNIAJĄCA OSIĄGNIĘCIE WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU w latach

4.4. WIELKOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZAPEWNIAJĄCA OSIĄGNIĘCIE WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU w latach 4.4. WIELKOŚĆ SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ZAPEWNIAJĄCA OSIĄGNIĘCIE WYMAGANYCH POZIOMÓW ODZYSKU w latach 2011-2019 4.4.1. PODSTAWOWE ZAŁOśENIA I PRZYJĘTA METODYKA Zobowiązanie do osiągnięcia odpowiednich poziomów

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Rzeszów, dnia października 2011 r. LRZ-4101-13-03/2011 P/11/133 Pan Piotr BłaŜejewski Wójt Gminy Bukowsko Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S

Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377691-2015:text:pl:html Polska-Łowicz: Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 2015/S 208-377691 Gmina

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXX/70/2016. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 29 września 2016 roku

Uchwała Nr XXX/70/2016. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 29 września 2016 roku Uchwała Nr XXX/70/2016 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2016 roku w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 UCHWAŁA Nr XXXVI/226/12 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór!

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór! Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem rozpoczęła działania zmierzające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

Uchwała Nr LX/50/2014. Rady Gminy Kosakowo. z dnia 21 sierpnia 2014 roku Uchwała Nr LX/50/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie: zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Dolina Redy i Chylonki jako lokalny ośrodek edukacji ekologicznej rok Zadanie zrealizowane w okresie styczeń 2011 grudzień 2011

Dolina Redy i Chylonki jako lokalny ośrodek edukacji ekologicznej rok Zadanie zrealizowane w okresie styczeń 2011 grudzień 2011 Dolina Redy i Chylonki jako lokalny ośrodek edukacji ekologicznej rok 2011 Zadanie zrealizowane w okresie styczeń 2011 grudzień 2011 1. ZAKRES SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Klub Studencki POMORANIA ul. Straganiarska 20-23, Gdańsk

Klub Studencki POMORANIA ul. Straganiarska 20-23, Gdańsk Regulamin warsztatów regionalnych Remusowa Kara 2017 1. Organizacja Warsztaty regionalne Remusowa Kara organizowane są przez Klub Studencki Pomorania przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel.: (91) , fax: (91)

WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel.: (91) , fax: (91) URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy 34, tel.: (91) 31-9-300, fax: (91) 31-9-35 Szczecin, dnia 5 lipca 010 r.

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK. za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością CENNIK za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie RIPOK Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Jak segregowac odpady?

Jak segregowac odpady? Jak segregowac odpady? Podstawową zasadą dotyczącą wszystkich segregowanych przez nas opakowań jest ZGNIATANIE! Dzięki temu zmniejszamy ich objętość i więcej się ich zmieści w pojemniku! ELEKTROSMIECI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 R. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY STARY SĄCZ ZA 2014 R. KWIECIEŃ 2015 r. I. Cel przygotowania oraz podstawa prawna sporządzenia Analizy Analiza została przygotowana w celu

Bardziej szczegółowo

"MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu

MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO Regulamin konkursu "MOJA CZYSTA GMINA - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY MIEDZICHOWO" Regulamin konkursu I. Cel: Do podstawowych celów i zamierzeń organizowanego konkursu należą: aktywizacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna

Dobry klimat dla powiatów Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Gospodarka odpadami Gospodarka komunalna Sabina Kowalska Magda Kozak Konsulting Inwestycyjny i Środowiskowy Sabina Kowalska Projekt realizowany przy wsparciu finansowym instrumentu finansowego LIFE+ Komisji

Bardziej szczegółowo

Wykraczamy poza horyzont...

Wykraczamy poza horyzont... Wykraczamy poza horyzont... Odpady NASZ wspólny problem ODPADY- wszystkie nieprzydatne substancje i przedmioty, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012

REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 REGULAMIN KONKURSU PIĘKNA WIEŚ 2012 1. Organizacja konkursu: Konkurs Piękna Wieś 2012, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wieś i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród położonych w granicach

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG

NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE. - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG NOWY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE - ILE ZAPLACIMY ZA NASZE ODPADY OD 2013 r. Warszawa, październik 2012 Krzysztof Kawczyński - KIG Polska gospodarka odpadami w 2011 r. Proponowany tekst

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzeczenica za 2015 rok.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzeczenica za 2015 rok. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzeczenica za 2015 rok. Rzeczenica, kwiecień 2016 r. I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz z art. 9tb ust. 2 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Modliborzyce rok 2014 2015-04-30 Urząd Miejski w Modliborzycach Wprowadzenie Roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzono

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami doc. dr Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Plan krajowy w gospodarce

Bardziej szczegółowo

CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady

CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady CZYSTE ŚRODOWISKO PONAD WSZYSTKO segregujemy odpady ODPADY Z NASZEGO KOSZA gazety, torebki papierowe, kartony, szklane butelki po napojach, słoiki, butelki i inne opakowania z tworzyw sztucznych, odpady

Bardziej szczegółowo

NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE

NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE NAJWAśNIEJSZE PROBLEMY I ZAGROśENIA DLA NOWEGO SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W POLSCE Krzysztof Kawczyński - Komitet Ochrony Środowiska KIG Warszawa, 4 grudnia 2013 r. Polska gospodarka odpadami

Bardziej szczegółowo