Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2012r. stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012r. stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2012 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy mgr Janusz Trocha

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/263/2013 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 maja 2013 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacja o stanie mienia Gminy Zblewo za 2012r. Budżet Gminy Zblewo na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XIII/110/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na rok Budżet w okresie od r. do r. ulegał następującym zmianom: PLAN PLAN DOCHODY zł zł dochody bieżące zł zł dochody majątkowe zł zł WYDATKI zł zł wydatki bieżące zł zł wydatki majątkowe zł zł PRZYCHODY zł zł ROZCHODY zł zł I. Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie ,95 zł co stanowi 99,52 % wykonania, w tym dochody majątkowe w kwocie ,02 zł (102,21 % wykonania) i dochody bieżące w kwocie ,93 (99,14 % wykonania). Dochody z podatków lokalnych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wykonane w 100,09 %, w tym: - podatek rolny 101,16 % - podatek leśny 107,20 %

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz podatek od nieruchomości 102,18 % - podatek od środków transportowych 92,65 % - opłaty za pozwolenia alkoholowe 93,70 % - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 104,52 %. Kwota należności z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych wynosi ,78 zł, w tym zaległości to kwota ,48 zł. Duży wpływ na wysokość zaległości mają zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej które wynoszą ,93 zł oraz zaległości w podatku od nieruchomości ,68 i podatku od środków transportowych ,46. W okresie 2012 roku w zakresie windykacji wykonano następujące czynności: - wystawiono upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego szt. - wystawiono upomnienia z tytułu innych opłat 14 szt. W 2012r. skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco: - skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków ,20 zł - skutki udzielonych ulg i zwolnień ,08 zł - umorzenia zaległości podatkowych ,60 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności ,00 zł. Rozpatrzono 54 wnioski na umorzenie podatków, w tym: - 48 wniosków pozytywnie - 6 wnioski negatywnie. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i przedstawia załączona tabela. II. Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie ,62 zł co stanowi 96,05 % wykonania, w tym wydatki majątkowe w kwocie ,78 zł (94,33 % wykonania) i wydatki bieżące w kwocie ,84 (96,69 % wykonania). Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i przedstawia załączona tabela. W poszczególnych działach wydatki kształtują się to następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO Dochody wykonano w 116,71 % ( ,09 zł),które dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy, dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 96,27 % ( ,78 zł), które dotyczą głównie wydatków na melioracje, wpłat na rzecz izb rolniczych i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatki związane z budową kanalizacji. Wydatki bieżące wykonano w 96,43 % a wydatki majątkowe w 93,86 %. MELIORACJE W zakresie melioracji szczegółowych wykonano odwodnienie na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Ciskiej w Zblewie. Odbyły się wizje lokalne zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. w sprawie konserwacji i udrożnienia urządzeń melioracyjnych na działkach właścicieli gruntów w miejscowości Mały Bukowiec i Tomaszewo. Właściciele części gruntów otrzymali stosowne decyzje administracyjne nakładające obowiązek konserwacji urządzeń melioracyjnych. ROLNICTWO Przygotowanie rolników i innych mieszkańców wsi do zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności do zasad finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujących od 2007 roku oraz pomoc rolnikom w wykorzystywaniu środków w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pomoc rolnikom w działaniach wynikających z Zasady wzajemnej zgodności (Cross compliance), która dotyczy spełnienia wymogów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. Rok 2012 to kolejny rok składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla naszych rolników. Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 460 rolników tj. mniej niż w roku ubiegłym. Około 350 rolników skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielanej przez pracownika oddelegowanego ze Starostwa oraz doradcy PODR. W Zblewie odbyło się gminne szkolenie dotyczące wypełniania wniosków obszarowych. W szkoleniu udział brali pracownicy ARiMR. Od stycznia do grudnia odbyło się 8 szkoleń specjalistycznych dla rolników oraz pokaz rolniczy w gospodarstwie spełniającym wszystkie wymogi Zasady Wzajemnej Zgodności. W grudniu 2012 roku odbyło się powiatowe seminarium dla producentów trzody chlewnej. Również w grudniu odbył się kurs dla rolników wykonujących zabiegi chemizacyjne przy użyciu opryskiwaczy. Odbyła się tzw. Biesiada Rolnicza połączona z wystawą sprzętu rolniczego, który zakupili rolnicy ze środków z Unii Europejskiej z działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych. W 2012 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział. Terenowy w Gdyni dokonała naboru z działania Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom. Z terenu Gminy Zblewo wnioski złożyło 6 rolników, którzy otrzymali wsparcie wynikające z tego działania. Czterdziestu trzech rolników złożyło wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tyt. zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W okresie od 10 stycznia do 20 lutego nastąpiło nasilenie mrozów, w wyniku czego znacząca ilość zbóż ozimych, głównie pszenżyta ozimego, pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wymarzła. Około 1000 ha upraw zostało zaorane i obsiane zbożami jarymi. Na wniosek wójta Gminy Zblewo Wojewoda Pomorski powołał Komisję do spraw szacowania szkód., która oszacowała poziom strat wynikających z wymarznięcia upraw ozimych. Nadmienić również trzeba że 97 rolników z terenu Gminy Zblewo złożyło wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wyniku czego w ramach pomocy De minimis otrzyma 100 zł/1ha do zaoranych lub przesianych upraw ozimych.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz W ramach inwestycji wykonano: - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo etap I. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata Wartość zadania ,47 zł. Środki własne: ,17zł. Dofinansowanie : ,30 zł. - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kleszczewo - Jezierce na odcinku o długości 1385,0 mb i szerokości 3,0 m. Zadanie realizowane w ramach programu modernizacji dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wartość zadania : ,08 zł. Środki własne ,05 zł. Dofinansowanie: ,0 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody wykonano w 93,30 % (18 660,61 zł)są to wpływy do budżetu z tytułu różnych opłat. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 90,92 % ( ,21 zł), które dotyczą głównie utrzymania dróg na terenie gminy. Wydatki bieżące wykonano w 90,67 % a wydatki majątkowe w 91,83 %. Kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym na terenie gminy Zblewo zajmowała się firma: Roboty Ziemne i Drogowe, Andrzej Tworek mająca swą siedzibę w Borzechowie przy ul. Szkolnej 18. W ramach utrzymania dróg w okresie zimowym wykonywano następujące prace; 1. odśnieżanie dróg na terenie Gminy Zblewo 2. sypanie dróg gminnych piaskiem 3. uzupełnienie piasku w pojemnikach 4. posypywanie nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną Kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie letnim zajmowała się firma: Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Drogowe, Budowlane, Handel Art. Budowlanymi Sabina Lichnerowicz mająca swą siedzibę w Pelplinie przy ul. Sambora Uzupełniano dziury w nawierzchniach asfaltowych w miejscowościach: - Zblewo Osiedle,ul.Białachowska, Kościelna, Kościerska, Chojnicka, Młyńska, Dworcowa, - droga Semlin Jezierce - Pinczyn droga Semlińska - Semlin - Kleszczewo.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz Wykonano skarpowanie wąwozu z poszerzeniem drogi w miejscowości Karolewo. 3. Wykonano poszerzanie poboczy na ul. Łąkowej w Zblewie. 4. Wykonano poszerzanie drogi nr G, G, nr dz.21 w Miradowie. 5. Wykonano kompleksowe poszerzenie i utwardzenie drogi nr G Jezierce- Kleszczewo. 6. Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi na osiedlu w Pinczynie na odcinku 70mb i szer. 4mb. 7. Równano i wałowano oraz uzupełniano i naprawiano ubytki w nawierzchniach dróg gruntowych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Zblewo zgodnie z zawartą umową między Gminą Zblewo a wykonawcą. W wyniku tych prac firma zakupiła 1390t mieszanki,1655t gruzu i 560t tłucznia. 8. Został wykonany: - odcinek drogi nr D(G)210027G płyt drogowych w ilości 1385mb x 3mb (4155m2) - odcinek chodnika (479m2) przy drodze powiatowej nr Z(P)2703G. W ramach inwestycji wykonano: - ciąg chodnika z wjazdami w miejscowości Kleszczewo Kościerskie na dł. 215,0 mb z kostki betonowej POLBRUK. Wartość zadania ,0 zł. - budowę chodnika wraz z wjazdami na posesje przy drodze powiatowej Nr 2703G w miejscowości Semlin. Wartość zadania: ,60 zł. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Dochody wykonano w % (12 000,00 zł)są to dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,59 % (28 641,32 zł). Wydatki bieżące wykonano w 99,59 %, które głównie dotyczą wydatków na obsługę porozumienia. Na terenie gminy posiadamy łącznie 89 kilometrów szlaków: piesze 22,1 km, rowerowe 44,0 km, konne 22,9 km. Wszystkie szlaki przebiegające przez teren gminy zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykaz kąpielisk zatwierdzonych przez Radę Gminy Zblewo Uchwałą Nr XVI/ 145/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r. które funkcjonowały w sezonie turystycznym 2012 to: - kąpielisko ośrodka wypoczynkowego w Twardym Dole, położonego nad Jeziorem Niedackim, Twardy Dół, Borzechowo, oznakowane linią brzegową o długości 20 m. Liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska - ok. 50 osób. - kąpielisko ośrodka wypoczynkowego JEZIORNIK w Borzechowie, położonego nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim, Borzechowo, oznakowane linią brzegową o długości 55 m. Liczba korzystających osób dziennie z kąpieliska nie powinna przekroczyć 300 osób.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz kąpielisko ośrodka wypoczynkowego NEPTUN w Borzechowie, położonego nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim, Borzechowo ul. Szkolna 46, oznakowane linią brzegową o długości 50 m. Liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska ok. 300 osób. Wykaz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w sezonie turystycznym 2012 na terenie Gminy Zblewo; NAZWA, ADRES LUB LOKALIZACJA DŁUGOŚĆ LINII BRZEGOWEJ MAKSYMALNA DZIENNA LICZBA OSÓB TERMINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA KĄPIELISKA OPIS INFRASTRUKTURY, URZĄDZEŃ SANITARNYCH ORAZ SPOSÓB GOSPODARKI ODPADAMI Twardy Dół Borzechowo 20 m plaża piaszczysta -pomost -saniatariaty -bar gastronomiczny -tereny do gier i zabaw plenerowych Mały Bukowiec Borzechowo 20 m mini plaża - pomost - sanitariaty TOJ TOJ Poza 3 kąpieliskami strzeżonymi, zorganizowano tzw. Miejsce wykorzystane do kąpieli nad jeziorem Ostrowite w Małym Bukowcu. Nadzór nad tym miejscem powierzono Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Mały Bukowiec. Oczyszczono brzeg jeziora i przygotowano tzw. plażę. Drugie miejsce wykorzystane do kąpieli znajduje się w Twardym Dole przy tzw. dzikiej plaży. Organizatorem tego miejsca jest Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Twardy Dół. Kuchnia kociewska to jeden z ważnych elementów promocyjnych gminy który przyciąga wielu turystów. Panie z gospodarstw agroturystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich prezentują swoje umiejętności kulinarne w wielu konkursach o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym pn. Nasze Kociewskie, Kulinarne Dziedzictwo Jesteśmy jedną z pierwszych Gmin w woj. Pomorskim, gdzie zamontowano INFOMAT kiosk info, z przeznaczeniem dla wszystkich turystów, którzy są zainteresowani pozyskaniem szybkiej informacji turystycznej o gminie, regionie i województwie. Infomat dzierżawimy na okres 5 lat od Departamentu Turystyki

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Urzędu w Gdańsku, po tym okresie infomat przechodzi na własność Gminy. Nagraliśmy film promocyjny dla gminy Zblewo pt. Cudze chwalicie swego nie znacie. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Marszałkowskiego Dochody wykonano w 83,63 % ( ,45 zł) są to głównie wpływy ze sprzedaży działek,wpływy za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu składników majątkowych o raz odsetki. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 82,26 % (77 636,47 zł), które dotycząwydatków związanych z gospodarką gruntami (wyceny, opłaty notarialne, mapki). Jeśli chodzi o gospodarkę gruntami, to w 2012 r. sprzedaliśmy jedną działkę budowlaną w Pinczynie pod budownictwo wolnostojące jednorodzinne za kwotę ,00 zł o łącznej powierzchni 0,2799 ha, jedną działkę budowlaną w miejscowości Pałubinek za kwotę ,00 zł o pow. 0,0982 ha oraz dwie działki w Zblewie i Borzechowie na poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiednich za kwotę 9 300,00 zł. Rozstrzygnięto również przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Borzechowie działka nr 179/1 o pow. 0,54 ha za kwotę 75000,00 zł i na jedna działką w Pinczynie o pow. 0,2391 ha za kwotę ,00 zl. Dokonano również zamiany gruntów rolnych w Borzechowie z Parafia pw. Św. Anny o pow. 0,68 ha na rzecz Parafii i 0,6762 ha na rzecz Gminy Zblewo (pod boisko Orlik). Zakupiono grunt pod drogi w Pinczynie o pow. łącznej 0,2245 ha DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody wykonano w % (2 500,00 zł) są to głównie wpływy różnych opłat oraz dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 87,09 % ( ,58 zł), które dotyczą wydatków związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i opracowaniami decyzji. Kontynuacja prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Twardy Dół, działki: 15, 56, 57, 55/1, 54/1, 53/1, 310, 311, 53/8, 52/3, 53/9, 52/1, 45/1, 148, 52/2, 51, 69/3, 46/2, 46/1, 68/3, 45/2, 44/1, 43/1, 42/2, 42/1, 1, 14 obręb ewidencyjny Borzechowo i działki 8/1, 8/4, 6/1, 6/2, 74/96, 74/92, 70, 7 obręb ewidencyjny Białachowo. Przystąpiono do sporządzenia planów miejscowych: - fragment wsi Semlin, gmina Zblewo, - fragment wsi Pinczyn, - fragment wsi Bytonia w gminie Zblewo

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz Uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zblewo: zmiana aktualizacja Uchwała Nr XVIII /169/ 2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2012 r. Referat Budownictwa wydał następujące decyzje i postanowienia: 1. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu postanowień podziałów postanowienia, pisma uzgodnienia projektów zagospodarowania decyzje, pisma uzgodnienia lokalizacji przyłączy w drogach gminnych opiniowanie projektów organizacji ruchu decyzje, umowy - zajęcie pasa drogowego reklamy decyzje, pisma lokalizacja zjazdu uzgodnienia projektów zjazdu uzgodnienia zmian w komunikacji pasażerskiej zezwolenia na korzystanie z przystanków sprawy inne DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody wykonano w 83,24 % ( ,65 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 89,61 % ( ,03 zł) Wydatki bieżące wykonano w 92,94 %, a wydatki majątkowe w 84,42 %. Na wydatki w tym dziale składa się obsługa urzędu gminy, obsługę rady gminy, wydatki na promocję oraz pozostałe zadania nie ujęte w innej klasyfikacji. W 2012 roku złożono w tut. Urzędzie Gminy 75 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Głównie w branżach usługowo handlowych. Natomiast 69 wniosków złożono o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Obecnie w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej figuruje 548 przedsiębiorców, którzy jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej podają adresy

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz z terenu gminy Zblewo. W 2012 roku wydano łącznie 40 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowa charakterystyka przedstawia się następująco: Wydane w 2012 roku nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na zawartość alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży: Procentowa klasyfikacja alkoholu Ilość nowych zezwoleń wydanych w 2012 roku Do 4,5 % i piwo 10 Od 4,5% do 18% 8 Powyżej 18% 11 Razem 29 Wydane w 2012 roku nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na zawartość alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży: Procentowa klasyfikacja alkoholu Ilość nowych zezwoleń wydanych w 2012 roku Do 4,5% i piwo 4 Od 4,5% do 18% 2 Powyżej 18% 3 Razem 9 W 2012 roku wydano 9 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2012 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochód w wysokości ,58 zł. Promując Gminę uczestniczyliśmy w wielu prestiżowych programach telewizyjnych, radiowych oraz konkursach prezentując dorobek oraz osiągnięcia uzyskując wysokie nagrody min.: - Rubinowy HIT z dwiema gwiazdami Konkurs Gospodarczo-Samorządowy za działania gminy na rzecz społeczności lokalnej poprzez modernizację i budowę sieci świetlic wiejskich. - Gmina Menager nagroda za najlepiej zarządzaną Gminą w kategorii gmin wiejskich - Gmina znalazła się na liście gmin posiadających certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych i uzyskała Godło EuroRenomy

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Promowaliśmy gminę na Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych ze stoiskiem wystawienniczym oraz wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną na targach w Warszawie i Łodzi. Materiały promocyjne z naszej gminy znalazły się również na Targach Zagranicznych w Berlinie. Ponadto, w ramach promocji gmina nasza oferuje i zaprasza turystów krajowych i zagranicznych do korzystania z wypoczynku, poprzez prezentację i promocję własnych walorów przyrodniczych, turystycznych i agroturystycznych. Atrakcją dla miłośników przyrody jest biegnąca od Jeziora Niedackiego w kierunku rzeki Wdy - droga dydaktyczno-poznawcza przyrody, oraz podobna znajdująca się w Wirtach - ścieżka dydaktyczna, obsadzona egzotycznymi gatunkami drzew i krzewów. Wydajemy gazetę samorządową Kurier Zblewski nakład 2000 egzemplarzy. Utrzymujemy stałą współpracę z lokalną prasą tj. Dziennikiem Bałtyckim Kociewiakiem, Gazetą Kociewską, Wieściami z Kociewia, Pomeranią. Ukazują się cyklicznie informacje prasowe w mediach krajowych. W ramach wydatków inwestycyjnych w trakcie realizacji jest zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Zblewo w ramach III konkursu programu System zielonych inwestycji dla budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pinczynie, Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie, Borzechowie oraz budynku Urzędu Gminy. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska oraz własnych. Zadanie obejmuje wymianę instalacji grzewczych wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość zadania : ,97 zł. Dofinansowanie w formie: Dotacja ,0 zł Pożyczka ,0 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody wykonano w % (1 810,00 zł) są to wpływy z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w % (1 810,00 zł). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody wykonano w 106,81 % (640,85 zł) są to głównie wpływy z najmu składników majątkowych. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,35 % ( ,70 zł). W 2012r w dziele ochrony przeciw pożarowej wykonano następujące zadania ; 1. W zakresie remontów, napraw sprzętu i obiektów ; - przeprowadzono remont z częściową wymiana grzejników centralnego ogrzewania w remizie OSP Zblewo

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w remizie OSP Zblewo (instalacja hydrantu do poboru wody) - wymalowano remizę OSP Karolewo, prace malarskie wykonali członkowie OSP. - rozpoczęto dobudowę boksu garażowego w OSP w Pinczynie, prace wykonane zostały przez członków OSP a materiały zakupił Urząd Gminy, stan obiektu zamknięty - zainstalowano urządzenie selektywnego wywoływania w OSP Pinczyn w związku z włączeniem tej OSP do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - dokonano przeglądu instalacji alarmowej w OSP Pinczyn oraz przestrojono antenę w samochodzie Mercedes OSP Zblewo - przeprowadzono remont dachu na remizie OSP Zblewo - środki pozyskano z Komendy Głównej PSP za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku 2. W zakresie zakupu sprzętu zrealizowano następujące zakupy; - zakupiono 15 kpl dresów dla członków Młodzieżowej Drużyny w Zblewie, Bytoni. - 8 kpl ubrań koszarowych dla MDP w Zblewie - 2 kpl mundurów wyjściowych dla OSP Zblewo - 2 kpl ubrań specjalnych UPS dla OSP Pinczyn - w tym dotacja 1.600,- zł Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, - 1 pompę zanurzeniową dla OSP Zblewo częściowo dotacja Nadleśnictwa Kaliska - 1 akumulator do samochodu Żuk OSP Bytonia - 1 szt. prądownicę uniwersalną dla OSP Zblewo - 20 odcinków węży - dla OSP Zblewo 14 odc. i 6 odc. dla OSP Bytonia - aparat powietrzny AUER z dopłatą Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP W Gdańsku. Jednostka OSP Pinczyn również zakupiła 1 aparat AUER z własnych środków. Jednostka OSP Zblewo w 2012 otrzymała 7 tys. zł z KSRG i tych środków oraz środków własnych zakupiła 2 kpl ubrań do pracy w wodzie za kwotę ,00 zł, 4 szt. kamizelek ratunkowych, wyciągarkę za kwotę 2.050,00 zł., 2 pary rękawic neoprenowych, 12 szt. Kominiarek. W 2012 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Zblewo wyjeżdżały 209 razy w tym 50 razy do pożarów, 49 do wypadków i zdarzeń na drodze oraz 110 do innych zdarzeń. Na teren innych gmin jednostki wyjeżdżały 19 razy. W akcjach ratowniczych uczestniczyło 297 strażaków, przepracowali 1730 godzin. Najwięcej wyjazdów miała jednostka OSP Zblewo-176, OSP Pinczyn 30, OSP Semlin 3. OSP Bytonia i Karolewo uczestniczyli w służbie porządkowej.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz W 2012 roku poddano badaniom lekarskim 19 osób. Przeszkolono na kursach specjalistycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 4 członków OSP Zblewo i 2-ch członków OSP Pinczyn w zakresie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, 5 członków OSP Zblewo, 3 członków OSP Pinczyn i 1 członka OPSP Semlin w zakresie szkolenia podstawowego oraz 16 członków OSP Zblewo w zakresie zabezpieczenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dofinansowano obóz sportowo- szkoleniowy w Skrzyni dla 13 członków MDP. Tradycyjnie w miesiącu marcu przeprowadzono Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Zwycięzcy z 2-ch grup wiekowych reprezentowali gminę na eliminacja powiatowych. Zorganizowano również konkurs plastyczny na temat 20 lat Państwowej Straszy Pożarnej. Zgodnie z regulaminem po 5 prac z 3-ch grup wiekowych przekazano do kolejnego etapu konkursu. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody wykonano w 100,09 % ( ,15 zł). DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,50 % ( ,74 zł). Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W tym dziale zostały zaplanowane rezerwy: - rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł z czego zostało wykorzystane ,00, - rezerwa dla samorządów wsi w kwocie ,00 zł z czego zostało wykorzystane , - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł. Środki te nie zostały uruchomione. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody wykonano w 88,02 % ( ,02 zł). Wydatki w tych działach zostały wykonane w 99,06 % ( ,65 zł) Otrzymane dotacje: - na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 r.- WYPRAWKA SZKOLNA. - na realizację stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Wydano 673 decyzji pozytywnych, 68 decyzji negatywnych oraz 6 decyzji na zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Dofinansowanie otrzymało 47 pracodawców (w tym 5 pracodawców którzy złożyli wniosek w 2011 r.), 2 otrzymało decyzję negatywną

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz i 1 pracodawca nie otrzymał jeszcze dofinansowania ze względu na złożenie wniosku po terminie zgłoszenia do dofinansowania w 2012 r. - na opłatę prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. - na prowadzenie żłobka. Ponadto gmina z własnych środków ufundowała stypendia motywacyjne oraz nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo PRIMUS INTER PARES i zapomogi losowe Wójta. Przyznano 8 nagród w kategorii Szkoła Podstawowa i 6 nagród w kategorii Gimnazjum. Nagrody zostały wręczone na Sesji Rady Gminy. Jeden absolwent Publicznego Gimnazjum w Zblewie został nagrodzony w Konkursie na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin i Miasteczek Województwa Pomorskiego - dla niego został ufundowany obóz żeglarski. W następujących placówkach odbyły się kontrole planowe przeprowadzone przez wizytatorów oraz ewaluacje przeprowadzone przez ewaluatorów Kuratorium Oświaty: - W Publicznym Gimnazjum w Borzechowie kontrola planowana w zakresie: Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni kontrola planowa w zakresie: Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. - W Publicznym Gimnazjum w Kleszczewie Kościerskim kontrola planowa w zakresie: Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych, - W Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie kontrola doraźna w zakresie Organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. - W Publicznym Gimnazjum w Zblewie kontrola planowana w zakresie: Zgodności organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych z przepisami prawa. - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni i Publicznym Gimnazjum w Bytoni została przeprowadzona ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. - W Publicznej Szkole Podstawowej w Borzechowie kontrola planowa w zakresie: Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego z przepisami prawa. - W Publicznym Gimnazjum w Borzechowie ewaluacja całościowa. W Publicznym Gimnazjum w Bytoni wprowadzono od 1 września 2012 r. dziennik elektroniczny. W placówkach oświatowych na terenie gminy Zblewo rozszerzono ofertę edukacyjną, doposażono placówki poprzez udział w programach i projektach, a także otrzymano środki pozabudżetowe: L.p. Nazwa wniosku Dla kogo Wnioskowana kwota/pozyskana kwota

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz Wniosek do Polskiej Akcji Humanitarnej Pajacyk ZSP Borzechowo ZSP Bytonia ZKiW Pinczyn ZSP Zblewo 5 616, , , , 10 Wniosek do Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Maciuś ZKiW Pinczyn ZSP Borzechowo ZSP Zblewo 3 000, , ,00 7. Klucz do sukcesu-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Zblewo Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Program Sport to zdrowie zajęcia sportowe dla uczniów w 2012 r. z Ministerstwa Sportu Klasy I III wszystkich szkół podstawowych ,00 ZKiW Pinczyn ZSP Bytonia ZSP Borzechowo ZSP Kleszczewo ZSP Zblewo Program rządowy Cyfrowa Szkoła ZSP Bytonia Projekt Akademia Młodych Noblistów Wnioski o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał dla ZSP Zblewo ZSP Kleszczewo ZSP Borzechowo ZSP Bytonia ZSP Bytonia ZSP Zblewo ZKiW Pinczyn , , ,50 (wkład własny) , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych 8. Fundacja Dzieci Niczyje Bezpieczni w Internecie ZSP Borzechowo 2 550, Chata Kociewia Działaj lokalnie VII Jak zostać strażakiem tworzymy młodzieżową drużyną pożarową Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Jezioro Wielkie Borzechowskie ścieżka dydaktyczna Poznajemy i dbamy o Jezioro Kleszczewskie Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,25%rezerwy w 2012 r. z tytułu wypłaty odpraw emerytalnych Sklepiki szkolne zdrowa reaktywacja Fundacja Banku Ochrony Środowiska ZSP Borzechowo ZSP Borzechowo ZSP Kleszczewo ZSP Borzechowo ZSP Zblewo ZKiW Pinczyn 3 920, , , , , ,00 RAZEM ,83 W ramach niektórych wyżej wymienionych projektów uczniowie odbyli wycieczki, obozy do różnych miejsc naszego kraju. Uczniowie klas I III szkół podstawowych z naszej gminy brali udział w akcji Owoce w szkole uczniowie otrzymywali bezpłatnie owoce i warzywa, zaś uczniowie wszystkich szkół podstawowych brali udział w akcji Szklanka mleka pili

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz codziennie bezpłatnie mleko.oprócz pozyskanych środków pozabudżetowych w placówkach wykonano remonty bieżące w ramach własnych środków. Wszystkie działania podejmowane na rzecz oświaty przyczyniły się do poprawy bazy dydaktycznej placówek oświatowych i rozszerzenia oferty edukacyjnej szkół, co podwyższyło jakość ich pracy. W obiektach oświatowych /szkoły/ zostały wykonane następujące remonty w ramach dofinansowania z funduszy publicznych PFRON: - Wykonanie robót remontowo- budowlanych w zakresie modernizacji klas poprzez wyłożenie podłóg wykładziną tarket oraz wymianą drzwi drewnianych na PCV i utwardzenie terenu kostką betonową z wydzieleniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami w Publicznej Szkole Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim. - Przystosowanie wc dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie oraz wykonanie pomieszczenia wc z bezpośrednim przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. - Utwardzenie placu przed budynkiem szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z odwodnieniem terenu w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie - Adaptacja pomieszczeń sanitarnych na dwa ciągi pomieszczeń dla chłopców i dziewcząt dostosowanie budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie. - Wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń przystosowanie budynku szkolnego dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie modernizacji klas poprzez wyłożenie podłóg wykładziną tarket oraz wymianą drzwi drewnianych na PCV w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie. Wartość powyższych zadań remontowych ,98 zł, z czego środki własne to kwota ,48 zł, a dofinansowanie PFRON to kwota ,50 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 74,18 % ( ,99 zł) na które składają się wydatki na zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic środowiskowychwradziejewie, Kleszczewie, Bytoni, Pinczynie. W ciągu całego roku 2012 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Promów Alkoholowych w Zblewie wpłynęły 38 wniosków o leczenie odwykowe, które składane są najczęściej przez osoby spokrewnione, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, ale zdarzają się też wnioski kierowane przez pracodawców i sąsiadów. Wnioski przyjmowane są przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który prowadzi sprawę do końca. W pierwszej kolejności wysyła zawiadomienia do osób kierowanych na leczenie oraz w większości do wnioskodawców- w przypadku, gdy wniosek złożony jest przez Policję lub osobę z Urzędu wnioskodawcy nie są wzywani na posiedzenie Komisji. Do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. skierowano 17 wniosków o przymusowe zobowiązanie poddania leczeniu odwykowemu.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się 12 razy do roku, w pierwszą środę każdego miesiąca, w godzinach popołudniowych. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rozmowy z każdym z wezwanych indywidualnie. Podczas rozmowy zadawane są pytania dotyczące: rodzaju, ilości, częstotliwości spożywanego alkoholu, zachowań w stanie nietrzeźwym itp. Z każdej rozmowy sporządzana jest notatka, która później jest istotnym dokumentem w dalszym postępowaniu. Następnie osoba kierowana jest na badanie biegłych psychologa i psychiatry z uwagi na usprawnienie procedury kontynuowana jest umowa zalecenie z biegłymi. Badanie odbywa się w Starogardzie Gd. w Przychodni Leczenia Uzależnień po uprzednim ustaleniu terminu badana. Biegli na podstawie przeprowadzonego wywiadu wystawiają opinię, w której stwierdzają, czy istnieje uzależnienie od alkoholu czy też nie. W przypadku, gdy stwierdza się objawy uzależnienia od alkoholu osoba ta ma możliwość korzystania z dobrowolnej terapii odwykowej w Przychodni Leczenia Uzależnień. Jeśli osoba uzależniona nie bierze udziału w takiej terapii wniosek o leczenie wysyłany jest do Sądu Rejonowego, gdzie toczy się postępowanie o przymusowe leczenie w pierwszej kolejności w warunkach ambulatoryjnych a jeśli te nie przynoszą skutku to w warunkach stacjonarnych. Osoby, które nie stawiają się na wezwanie Sądu doprowadzane są na rozprawę przez funkcjonariuszy policji. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca koszty dojazdu na podstawie potwierdzonej delegacji osobom, które uczęszczają na terapię do Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. Na terapię do w/w Przychodni uczęszczają osoby uzależnione jak i współuzależnieni, najczęściej są to współmałżonkowie lub dzieci alkoholików, a także osoby dotknięte przemocą domową. Częściowo finansowany jest także udział w maratonach terapeutycznych- pacjenci otrzymują dofinansowanie w postaci diet i zwrotu kosztów poniesionych na dojazd do Przychodni Leczenia Uzależnień. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży opiera się głównie na organizacji zajęć popołudniowych pozaszkolnych oraz realizacji programów o tematyce profilaktyki uzależnień w szkołach. Na terenie Gminy Zblewo funkcjonuje 5 świetlic środowiskowych (Pinczyn, Radziejewo, Bytonia, Kleszczewo, Piesienica). Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych. Program zawiera także ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem nikotyny, alkoholu i narkotyków na życie i zdrowie człowieka. Istotną rolą świetlicy jest zorganizowanie wielu atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży i do takich należą zajęcia plastyczne, sportowe, wspólne rozmowy przy herbatce, zabawy z młodszymi dziećmi, gry stolikowe. Na bieżąco uzupełniane są przybory i pomoce dydaktyczne do każdej ze świetlic. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie od wielu lat współpracuje z SP ZOZ Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. na ul. Chopina. W związku ze ścisłą współpracą z w/w placówką Urząd Gminy w Zblewie podpisał umowę o częściową refundację kosztów prowadzonych zajęć terapeutycznych dla mieszkańców naszej gminy. Zajęcia, o których mowa obejmowały koszty prowadzenia maratonów terapeutycznych będących integralną częścią terapii pogłębionej, nie finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zajęcia te przeznaczone były dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W Ośrodku prowadzony jest Punkt Porad Psychologicznych, głównie dla osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu ale również dla osób, które potrzebują porad psychologicznych w różnych innych życiowych kwestiach. Punkt Porad prowadzi osoba, która ma wieloletnią praktykę, jest terapeutą w Przychodni Leczenia Uzależnień. Opłacono także psychologa, prowadzącego spotkania głównie dla dzieci i młodzieży. Współpracujemy także z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd., współpraca głównie opiera się na poradach ale w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba Komisja w Starogardzie Gd. rozpatruje wnioski o leczenie osób będących mieszkańcami gminy Zblewo. Bardzo dobrze układa się również współpraca ze szkołami na terenie gminy Zblewo. Ponadto braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. pod nazwą Fajki są nie z naszej bajki. Każda szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii- Zachowaj trzeźwy umysł w ramach której były organizowane dni sportu, gry, zabawy, Odpowiedzialny kierowca itp. Agencja Usług Profilaktycznych SILOE na zlecenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wykonała raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych podczas programu profilaktyki uzależnień ALKOHOL-NARKOTYKI-PRZEGRANA SPRAWA w szkołach Gminy Zblewo. Objęła ona profilaktyczne zajęcia warsztatowe oraz problematykę dorastania młodzieży szkolnej. Braliśmy udział w akcji Pozory mylą, dowody nie celem kampanii jest ograniczenie alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej. Odbyło się szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu, szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borzechowie odbył się trening umiejętności rodzicielskich szkoła dla rodziców. W każdej klasie gimnazjalnej przeprowadzono warsztaty pt. Narkotyki, droga do nikąd. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Dochody wykonano w 97,37 % ( ,34 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 96,60 % ( ,58 zł) Wydatki bieżące wykonano w 96,60 %, a wydatki majątkowe w 93,54 %. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie realizuje zadania zlecone z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz zadania własne gminy. Od maja 2004r. do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy wypłata świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych i zaliczki alimentacyjnej, która obecnie zamieniona została na fundusz alimentacyjny. Na dzień 31 grudnia 2012r. z wyżej wymienionych form skorzystało 1089 rodzin. Instytucja pomocy społecznej świadczy usługi bezpośrednie, tzn. przeznaczone dla konkretnych jednostek. Poprzedzone jest to procesem identyfikacji potrzeb, zdiagnozowaniem sytuacji potrzebujących osób i opracowaniem adekwatnego i optymalnego planu pomocy. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej, dlatego należy nadmienić,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz że pomoc społeczna w świetle wspomnianej ustawy wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj i formę świadczeń dobiera się do odpowiednich okoliczności, uzasadniających udzielenie pomocy. Przyjmuje się zasadę, by każdego człowieka i jego potrzeby traktować indywidualnie. Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W naszej Gminie głównym powodem zgłaszających się klientów jest ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm oraz przemoc w rodzinie. Z pomocy społecznej w 2012 roku skorzystało 495 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie w ramach działań stosuje pomoc kompleksową poprzez pracę socjalną wspartą zasiłkami pieniężnymi. Dużą pomocą dla rodzin z trudną sytuacją materialną jest pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz udzielanie zasiłków celowych na dożywianie osób pozostających w domu. Udało się pozyskać z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku środki na w/w cel w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Na dzień 31 grudnia 2012r. dożywianiem w szkołach objęte było 363 dzieci. Osobom samotnym, które z powodu wieku i niepełnosprawności wymagają opieki a nie mają osób do tego zobowiązanych, wprowadzamy usługi opiekuńcze finansowane z budżetu gminy. Usługi te świadczone są przez Działalność Opiekuńczą SOS w Zblewie. Na koniec 2012r. tą formą objęto 42 osoby. Pozyskaliśmy także środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi specjalistyczne. Dzięki tej dotacji zapewniono opiekę w 2012 roku 12 osobom z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie gminy Zblewo funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleszczewie dla 30 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia w ŚDS odbywają się 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Dzięki tym zajęciom osoby te uczą się samodzielnego funkcjonowania m.in. uczą się samoobsługi, higieny osobistej, treningu poprawnego zachowania w miejscu publicznym oraz wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, basen itd. Pozyskaliśmy także dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Dzięki tej dotacji oraz środkom pieniężnym z gminy, osobom zwracającym się o pomoc w formie zasiłku okresowego jest udzielana pomoc finansowa wg kryteriów zawartych w ustawie o pomocy społecznej na dany rok kalendarzowy. W wielu rodzinach gdzie jest brak jakichkolwiek środków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie przyznaje jednocześnie w danym miesiącu kilka form pomocy np. zasiłek okresowy, zasiłek celowy i zasiłek celowy na dożywianie w szkole i w domu. Każdą rodzinę zwracającą się o pomoc finansową staramy się, o ile jest to możliwe, załatwić pomyślnie. Natomiast duży problem występuje, gdy wpływa prośba o przyznanie mieszkania socjalnego. Ośrodek Pomocy stara się rozwiązać problem poprzez pomoc w znalezieniu mieszkania /wynajem prywatny/. Tutejszy Ośrodek utrzymuje ścisłą współpracę

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2013/2014 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020

RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 2020 RAPORT Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY NA LATA 2007 Marzec 2009 20 2 0 Szanowni Państwo! Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny na lata 2007 została przyjęta

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo