Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2012r. stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012r. stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały. 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zblewo za rok 2012 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy mgr Janusz Trocha

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/263/2013 Rady Gminy Zblewo z dnia 29 maja 2013 r. Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacja o stanie mienia Gminy Zblewo za 2012r. Budżet Gminy Zblewo na 2012 rok został uchwalony przez Radę Gminy uchwałą nr XIII/110/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na rok Budżet w okresie od r. do r. ulegał następującym zmianom: PLAN PLAN DOCHODY zł zł dochody bieżące zł zł dochody majątkowe zł zł WYDATKI zł zł wydatki bieżące zł zł wydatki majątkowe zł zł PRZYCHODY zł zł ROZCHODY zł zł I. Dochody budżetu gminy na 31 grudnia 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie ,95 zł co stanowi 99,52 % wykonania, w tym dochody majątkowe w kwocie ,02 zł (102,21 % wykonania) i dochody bieżące w kwocie ,93 (99,14 % wykonania). Dochody z podatków lokalnych oraz z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych zostały wykonane w 100,09 %, w tym: - podatek rolny 101,16 % - podatek leśny 107,20 %

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz podatek od nieruchomości 102,18 % - podatek od środków transportowych 92,65 % - opłaty za pozwolenia alkoholowe 93,70 % - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 104,52 %. Kwota należności z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych wynosi ,78 zł, w tym zaległości to kwota ,48 zł. Duży wpływ na wysokość zaległości mają zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej które wynoszą ,93 zł oraz zaległości w podatku od nieruchomości ,68 i podatku od środków transportowych ,46. W okresie 2012 roku w zakresie windykacji wykonano następujące czynności: - wystawiono upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego szt. - wystawiono upomnienia z tytułu innych opłat 14 szt. W 2012r. skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień przedstawiają się następująco: - skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków ,20 zł - skutki udzielonych ulg i zwolnień ,08 zł - umorzenia zaległości podatkowych ,60 zł - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności ,00 zł. Rozpatrzono 54 wnioski na umorzenie podatków, w tym: - 48 wniosków pozytywnie - 6 wnioski negatywnie. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały i przedstawia załączona tabela. II. Wydatki budżetu gminy na 31 grudnia 2012 roku zostały zrealizowane w kwocie ,62 zł co stanowi 96,05 % wykonania, w tym wydatki majątkowe w kwocie ,78 zł (94,33 % wykonania) i wydatki bieżące w kwocie ,84 (96,69 % wykonania). Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i przedstawia załączona tabela. W poszczególnych działach wydatki kształtują się to następująco: DZIAŁ 010 ROLNICTWO Dochody wykonano w 116,71 % ( ,09 zł),które dotyczą dochodów z najmu i dzierżawy, dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym oraz dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 96,27 % ( ,78 zł), które dotyczą głównie wydatków na melioracje, wpłat na rzecz izb rolniczych i wypłaty zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym oraz wydatki związane z budową kanalizacji. Wydatki bieżące wykonano w 96,43 % a wydatki majątkowe w 93,86 %. MELIORACJE W zakresie melioracji szczegółowych wykonano odwodnienie na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Ciskiej w Zblewie. Odbyły się wizje lokalne zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. w sprawie konserwacji i udrożnienia urządzeń melioracyjnych na działkach właścicieli gruntów w miejscowości Mały Bukowiec i Tomaszewo. Właściciele części gruntów otrzymali stosowne decyzje administracyjne nakładające obowiązek konserwacji urządzeń melioracyjnych. ROLNICTWO Przygotowanie rolników i innych mieszkańców wsi do zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, a w szczególności do zasad finansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich obowiązujących od 2007 roku oraz pomoc rolnikom w wykorzystywaniu środków w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Pomoc rolnikom w działaniach wynikających z Zasady wzajemnej zgodności (Cross compliance), która dotyczy spełnienia wymogów w zakresie dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowotności roślin, dobrostanu zwierząt, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pracy. Rok 2012 to kolejny rok składania wniosków o dopłaty bezpośrednie dla naszych rolników. Wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 460 rolników tj. mniej niż w roku ubiegłym. Około 350 rolników skorzystało z pomocy przy wypełnianiu wniosków udzielanej przez pracownika oddelegowanego ze Starostwa oraz doradcy PODR. W Zblewie odbyło się gminne szkolenie dotyczące wypełniania wniosków obszarowych. W szkoleniu udział brali pracownicy ARiMR. Od stycznia do grudnia odbyło się 8 szkoleń specjalistycznych dla rolników oraz pokaz rolniczy w gospodarstwie spełniającym wszystkie wymogi Zasady Wzajemnej Zgodności. W grudniu 2012 roku odbyło się powiatowe seminarium dla producentów trzody chlewnej. Również w grudniu odbył się kurs dla rolników wykonujących zabiegi chemizacyjne przy użyciu opryskiwaczy. Odbyła się tzw. Biesiada Rolnicza połączona z wystawą sprzętu rolniczego, który zakupili rolnicy ze środków z Unii Europejskiej z działania Modernizacja Gospodarstw Rolnych. W 2012 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Oddział. Terenowy w Gdyni dokonała naboru z działania Ułatwianie Startu Młodym Rolnikom. Z terenu Gminy Zblewo wnioski złożyło 6 rolników, którzy otrzymali wsparcie wynikające z tego działania. Czterdziestu trzech rolników złożyło wnioski do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat z tyt. zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W okresie od 10 stycznia do 20 lutego nastąpiło nasilenie mrozów, w wyniku czego znacząca ilość zbóż ozimych, głównie pszenżyta ozimego, pszenicy ozimej i rzepaku ozimego wymarzła. Około 1000 ha upraw zostało zaorane i obsiane zbożami jarymi. Na wniosek wójta Gminy Zblewo Wojewoda Pomorski powołał Komisję do spraw szacowania szkód., która oszacowała poziom strat wynikających z wymarznięcia upraw ozimych. Nadmienić również trzeba że 97 rolników z terenu Gminy Zblewo złożyło wnioski w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wyniku czego w ramach pomocy De minimis otrzyma 100 zł/1ha do zaoranych lub przesianych upraw ozimych.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz W ramach inwestycji wykonano: - Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Zblewo etap I. Projekt uzyskał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata Wartość zadania ,47 zł. Środki własne: ,17zł. Dofinansowanie : ,30 zł. - Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kleszczewo - Jezierce na odcinku o długości 1385,0 mb i szerokości 3,0 m. Zadanie realizowane w ramach programu modernizacji dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wartość zadania : ,08 zł. Środki własne ,05 zł. Dofinansowanie: ,0 zł. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dochody wykonano w 93,30 % (18 660,61 zł)są to wpływy do budżetu z tytułu różnych opłat. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 90,92 % ( ,21 zł), które dotyczą głównie utrzymania dróg na terenie gminy. Wydatki bieżące wykonano w 90,67 % a wydatki majątkowe w 91,83 %. Kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie zimowym na terenie gminy Zblewo zajmowała się firma: Roboty Ziemne i Drogowe, Andrzej Tworek mająca swą siedzibę w Borzechowie przy ul. Szkolnej 18. W ramach utrzymania dróg w okresie zimowym wykonywano następujące prace; 1. odśnieżanie dróg na terenie Gminy Zblewo 2. sypanie dróg gminnych piaskiem 3. uzupełnienie piasku w pojemnikach 4. posypywanie nawierzchni dróg mieszanką piaskowo-solną Kompleksowym utrzymaniem dróg w okresie letnim zajmowała się firma: Usługi Transportowe, Roboty Ziemne, Drogowe, Budowlane, Handel Art. Budowlanymi Sabina Lichnerowicz mająca swą siedzibę w Pelplinie przy ul. Sambora Uzupełniano dziury w nawierzchniach asfaltowych w miejscowościach: - Zblewo Osiedle,ul.Białachowska, Kościelna, Kościerska, Chojnicka, Młyńska, Dworcowa, - droga Semlin Jezierce - Pinczyn droga Semlińska - Semlin - Kleszczewo.

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz Wykonano skarpowanie wąwozu z poszerzeniem drogi w miejscowości Karolewo. 3. Wykonano poszerzanie poboczy na ul. Łąkowej w Zblewie. 4. Wykonano poszerzanie drogi nr G, G, nr dz.21 w Miradowie. 5. Wykonano kompleksowe poszerzenie i utwardzenie drogi nr G Jezierce- Kleszczewo. 6. Wykonano utwardzenie nawierzchni drogi na osiedlu w Pinczynie na odcinku 70mb i szer. 4mb. 7. Równano i wałowano oraz uzupełniano i naprawiano ubytki w nawierzchniach dróg gruntowych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Zblewo zgodnie z zawartą umową między Gminą Zblewo a wykonawcą. W wyniku tych prac firma zakupiła 1390t mieszanki,1655t gruzu i 560t tłucznia. 8. Został wykonany: - odcinek drogi nr D(G)210027G płyt drogowych w ilości 1385mb x 3mb (4155m2) - odcinek chodnika (479m2) przy drodze powiatowej nr Z(P)2703G. W ramach inwestycji wykonano: - ciąg chodnika z wjazdami w miejscowości Kleszczewo Kościerskie na dł. 215,0 mb z kostki betonowej POLBRUK. Wartość zadania ,0 zł. - budowę chodnika wraz z wjazdami na posesje przy drodze powiatowej Nr 2703G w miejscowości Semlin. Wartość zadania: ,60 zł. DZIAŁ 630 TURYSTYKA Dochody wykonano w % (12 000,00 zł)są to dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,59 % (28 641,32 zł). Wydatki bieżące wykonano w 99,59 %, które głównie dotyczą wydatków na obsługę porozumienia. Na terenie gminy posiadamy łącznie 89 kilometrów szlaków: piesze 22,1 km, rowerowe 44,0 km, konne 22,9 km. Wszystkie szlaki przebiegające przez teren gminy zostały oznakowane zgodnie z obowiązującymi normami. Wykaz kąpielisk zatwierdzonych przez Radę Gminy Zblewo Uchwałą Nr XVI/ 145/ 2012 z dnia 30 marca 2012 r. które funkcjonowały w sezonie turystycznym 2012 to: - kąpielisko ośrodka wypoczynkowego w Twardym Dole, położonego nad Jeziorem Niedackim, Twardy Dół, Borzechowo, oznakowane linią brzegową o długości 20 m. Liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska - ok. 50 osób. - kąpielisko ośrodka wypoczynkowego JEZIORNIK w Borzechowie, położonego nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim, Borzechowo, oznakowane linią brzegową o długości 55 m. Liczba korzystających osób dziennie z kąpieliska nie powinna przekroczyć 300 osób.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz kąpielisko ośrodka wypoczynkowego NEPTUN w Borzechowie, położonego nad Jeziorem Borzechowskim Wielkim, Borzechowo ul. Szkolna 46, oznakowane linią brzegową o długości 50 m. Liczba osób korzystających dziennie z kąpieliska ok. 300 osób. Wykaz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w sezonie turystycznym 2012 na terenie Gminy Zblewo; NAZWA, ADRES LUB LOKALIZACJA DŁUGOŚĆ LINII BRZEGOWEJ MAKSYMALNA DZIENNA LICZBA OSÓB TERMINY OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA KĄPIELISKA OPIS INFRASTRUKTURY, URZĄDZEŃ SANITARNYCH ORAZ SPOSÓB GOSPODARKI ODPADAMI Twardy Dół Borzechowo 20 m plaża piaszczysta -pomost -saniatariaty -bar gastronomiczny -tereny do gier i zabaw plenerowych Mały Bukowiec Borzechowo 20 m mini plaża - pomost - sanitariaty TOJ TOJ Poza 3 kąpieliskami strzeżonymi, zorganizowano tzw. Miejsce wykorzystane do kąpieli nad jeziorem Ostrowite w Małym Bukowcu. Nadzór nad tym miejscem powierzono Sołtysowi i Radzie Sołeckiej wsi Mały Bukowiec. Oczyszczono brzeg jeziora i przygotowano tzw. plażę. Drugie miejsce wykorzystane do kąpieli znajduje się w Twardym Dole przy tzw. dzikiej plaży. Organizatorem tego miejsca jest Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny Twardy Dół. Kuchnia kociewska to jeden z ważnych elementów promocyjnych gminy który przyciąga wielu turystów. Panie z gospodarstw agroturystycznych i Kół Gospodyń Wiejskich prezentują swoje umiejętności kulinarne w wielu konkursach o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym pn. Nasze Kociewskie, Kulinarne Dziedzictwo Jesteśmy jedną z pierwszych Gmin w woj. Pomorskim, gdzie zamontowano INFOMAT kiosk info, z przeznaczeniem dla wszystkich turystów, którzy są zainteresowani pozyskaniem szybkiej informacji turystycznej o gminie, regionie i województwie. Infomat dzierżawimy na okres 5 lat od Departamentu Turystyki

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Urzędu w Gdańsku, po tym okresie infomat przechodzi na własność Gminy. Nagraliśmy film promocyjny dla gminy Zblewo pt. Cudze chwalicie swego nie znacie. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Marszałkowskiego Dochody wykonano w 83,63 % ( ,45 zł) są to głównie wpływy ze sprzedaży działek,wpływy za wieczyste użytkowanie, dochody z najmu składników majątkowych o raz odsetki. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 82,26 % (77 636,47 zł), które dotycząwydatków związanych z gospodarką gruntami (wyceny, opłaty notarialne, mapki). Jeśli chodzi o gospodarkę gruntami, to w 2012 r. sprzedaliśmy jedną działkę budowlaną w Pinczynie pod budownictwo wolnostojące jednorodzinne za kwotę ,00 zł o łącznej powierzchni 0,2799 ha, jedną działkę budowlaną w miejscowości Pałubinek za kwotę ,00 zł o pow. 0,0982 ha oraz dwie działki w Zblewie i Borzechowie na poprawienie warunków zagospodarowania działek sąsiednich za kwotę 9 300,00 zł. Rozstrzygnięto również przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Borzechowie działka nr 179/1 o pow. 0,54 ha za kwotę 75000,00 zł i na jedna działką w Pinczynie o pow. 0,2391 ha za kwotę ,00 zl. Dokonano również zamiany gruntów rolnych w Borzechowie z Parafia pw. Św. Anny o pow. 0,68 ha na rzecz Parafii i 0,6762 ha na rzecz Gminy Zblewo (pod boisko Orlik). Zakupiono grunt pod drogi w Pinczynie o pow. łącznej 0,2245 ha DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Dochody wykonano w % (2 500,00 zł) są to głównie wpływy różnych opłat oraz dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 87,09 % ( ,58 zł), które dotyczą wydatków związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i opracowaniami decyzji. Kontynuacja prac nad opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Twardy Dół, działki: 15, 56, 57, 55/1, 54/1, 53/1, 310, 311, 53/8, 52/3, 53/9, 52/1, 45/1, 148, 52/2, 51, 69/3, 46/2, 46/1, 68/3, 45/2, 44/1, 43/1, 42/2, 42/1, 1, 14 obręb ewidencyjny Borzechowo i działki 8/1, 8/4, 6/1, 6/2, 74/96, 74/92, 70, 7 obręb ewidencyjny Białachowo. Przystąpiono do sporządzenia planów miejscowych: - fragment wsi Semlin, gmina Zblewo, - fragment wsi Pinczyn, - fragment wsi Bytonia w gminie Zblewo

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz Uchwalone Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zblewo: zmiana aktualizacja Uchwała Nr XVIII /169/ 2012 Rady Gminy Zblewo z dnia 31 maja 2012 r. Referat Budownictwa wydał następujące decyzje i postanowienia: 1. decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu postanowień podziałów postanowienia, pisma uzgodnienia projektów zagospodarowania decyzje, pisma uzgodnienia lokalizacji przyłączy w drogach gminnych opiniowanie projektów organizacji ruchu decyzje, umowy - zajęcie pasa drogowego reklamy decyzje, pisma lokalizacja zjazdu uzgodnienia projektów zjazdu uzgodnienia zmian w komunikacji pasażerskiej zezwolenia na korzystanie z przystanków sprawy inne DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA Dochody wykonano w 83,24 % ( ,65 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 89,61 % ( ,03 zł) Wydatki bieżące wykonano w 92,94 %, a wydatki majątkowe w 84,42 %. Na wydatki w tym dziale składa się obsługa urzędu gminy, obsługę rady gminy, wydatki na promocję oraz pozostałe zadania nie ujęte w innej klasyfikacji. W 2012 roku złożono w tut. Urzędzie Gminy 75 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Głównie w branżach usługowo handlowych. Natomiast 69 wniosków złożono o wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Obecnie w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej figuruje 548 przedsiębiorców, którzy jako adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej podają adresy

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz z terenu gminy Zblewo. W 2012 roku wydano łącznie 40 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Szczegółowa charakterystyka przedstawia się następująco: Wydane w 2012 roku nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na zawartość alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży: Procentowa klasyfikacja alkoholu Ilość nowych zezwoleń wydanych w 2012 roku Do 4,5 % i piwo 10 Od 4,5% do 18% 8 Powyżej 18% 11 Razem 29 Wydane w 2012 roku nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na zawartość alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży: Procentowa klasyfikacja alkoholu Ilość nowych zezwoleń wydanych w 2012 roku Do 4,5% i piwo 4 Od 4,5% do 18% 2 Powyżej 18% 3 Razem 9 W 2012 roku wydano 9 zezwoleń na jednorazową sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa do spożycia w miejscu sprzedaży. W 2012 roku z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano dochód w wysokości ,58 zł. Promując Gminę uczestniczyliśmy w wielu prestiżowych programach telewizyjnych, radiowych oraz konkursach prezentując dorobek oraz osiągnięcia uzyskując wysokie nagrody min.: - Rubinowy HIT z dwiema gwiazdami Konkurs Gospodarczo-Samorządowy za działania gminy na rzecz społeczności lokalnej poprzez modernizację i budowę sieci świetlic wiejskich. - Gmina Menager nagroda za najlepiej zarządzaną Gminą w kategorii gmin wiejskich - Gmina znalazła się na liście gmin posiadających certyfikat Europejskiego Rejestru Renomowanych i uzyskała Godło EuroRenomy

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Promowaliśmy gminę na Targach Turystycznych krajowych i zagranicznych ze stoiskiem wystawienniczym oraz wspólnie z Lokalną Organizacją Turystyczną na targach w Warszawie i Łodzi. Materiały promocyjne z naszej gminy znalazły się również na Targach Zagranicznych w Berlinie. Ponadto, w ramach promocji gmina nasza oferuje i zaprasza turystów krajowych i zagranicznych do korzystania z wypoczynku, poprzez prezentację i promocję własnych walorów przyrodniczych, turystycznych i agroturystycznych. Atrakcją dla miłośników przyrody jest biegnąca od Jeziora Niedackiego w kierunku rzeki Wdy - droga dydaktyczno-poznawcza przyrody, oraz podobna znajdująca się w Wirtach - ścieżka dydaktyczna, obsadzona egzotycznymi gatunkami drzew i krzewów. Wydajemy gazetę samorządową Kurier Zblewski nakład 2000 egzemplarzy. Utrzymujemy stałą współpracę z lokalną prasą tj. Dziennikiem Bałtyckim Kociewiakiem, Gazetą Kociewską, Wieściami z Kociewia, Pomeranią. Ukazują się cyklicznie informacje prasowe w mediach krajowych. W ramach wydatków inwestycyjnych w trakcie realizacji jest zadanie Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminy Zblewo w ramach III konkursu programu System zielonych inwestycji dla budynku Wiejskiego Domu Kultury w Pinczynie, Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie, Borzechowie oraz budynku Urzędu Gminy. Zadanie finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska oraz własnych. Zadanie obejmuje wymianę instalacji grzewczych wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej oraz docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachów. Zadanie w trakcie realizacji. Wartość zadania : ,97 zł. Dofinansowanie w formie: Dotacja ,0 zł Pożyczka ,0 zł. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dochody wykonano w % (1 810,00 zł) są to wpływy z tytułu dotacji na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w % (1 810,00 zł). DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dochody wykonano w 106,81 % (640,85 zł) są to głównie wpływy z najmu składników majątkowych. Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 98,35 % ( ,70 zł). W 2012r w dziele ochrony przeciw pożarowej wykonano następujące zadania ; 1. W zakresie remontów, napraw sprzętu i obiektów ; - przeprowadzono remont z częściową wymiana grzejników centralnego ogrzewania w remizie OSP Zblewo

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz wykonano instalację wodno-kanalizacyjną w remizie OSP Zblewo (instalacja hydrantu do poboru wody) - wymalowano remizę OSP Karolewo, prace malarskie wykonali członkowie OSP. - rozpoczęto dobudowę boksu garażowego w OSP w Pinczynie, prace wykonane zostały przez członków OSP a materiały zakupił Urząd Gminy, stan obiektu zamknięty - zainstalowano urządzenie selektywnego wywoływania w OSP Pinczyn w związku z włączeniem tej OSP do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego - dokonano przeglądu instalacji alarmowej w OSP Pinczyn oraz przestrojono antenę w samochodzie Mercedes OSP Zblewo - przeprowadzono remont dachu na remizie OSP Zblewo - środki pozyskano z Komendy Głównej PSP za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego PSP w Gdańsku 2. W zakresie zakupu sprzętu zrealizowano następujące zakupy; - zakupiono 15 kpl dresów dla członków Młodzieżowej Drużyny w Zblewie, Bytoni. - 8 kpl ubrań koszarowych dla MDP w Zblewie - 2 kpl mundurów wyjściowych dla OSP Zblewo - 2 kpl ubrań specjalnych UPS dla OSP Pinczyn - w tym dotacja 1.600,- zł Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku, - 1 pompę zanurzeniową dla OSP Zblewo częściowo dotacja Nadleśnictwa Kaliska - 1 akumulator do samochodu Żuk OSP Bytonia - 1 szt. prądownicę uniwersalną dla OSP Zblewo - 20 odcinków węży - dla OSP Zblewo 14 odc. i 6 odc. dla OSP Bytonia - aparat powietrzny AUER z dopłatą Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP W Gdańsku. Jednostka OSP Pinczyn również zakupiła 1 aparat AUER z własnych środków. Jednostka OSP Zblewo w 2012 otrzymała 7 tys. zł z KSRG i tych środków oraz środków własnych zakupiła 2 kpl ubrań do pracy w wodzie za kwotę ,00 zł, 4 szt. kamizelek ratunkowych, wyciągarkę za kwotę 2.050,00 zł., 2 pary rękawic neoprenowych, 12 szt. Kominiarek. W 2012 roku Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Zblewo wyjeżdżały 209 razy w tym 50 razy do pożarów, 49 do wypadków i zdarzeń na drodze oraz 110 do innych zdarzeń. Na teren innych gmin jednostki wyjeżdżały 19 razy. W akcjach ratowniczych uczestniczyło 297 strażaków, przepracowali 1730 godzin. Najwięcej wyjazdów miała jednostka OSP Zblewo-176, OSP Pinczyn 30, OSP Semlin 3. OSP Bytonia i Karolewo uczestniczyli w służbie porządkowej.

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz W 2012 roku poddano badaniom lekarskim 19 osób. Przeszkolono na kursach specjalistycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 4 członków OSP Zblewo i 2-ch członków OSP Pinczyn w zakresie kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP, 5 członków OSP Zblewo, 3 członków OSP Pinczyn i 1 członka OPSP Semlin w zakresie szkolenia podstawowego oraz 16 członków OSP Zblewo w zakresie zabezpieczenia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dofinansowano obóz sportowo- szkoleniowy w Skrzyni dla 13 członków MDP. Tradycyjnie w miesiącu marcu przeprowadzono Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem Młodzież zapobiega pożarom. Zwycięzcy z 2-ch grup wiekowych reprezentowali gminę na eliminacja powiatowych. Zorganizowano również konkurs plastyczny na temat 20 lat Państwowej Straszy Pożarnej. Zgodnie z regulaminem po 5 prac z 3-ch grup wiekowych przekazano do kolejnego etapu konkursu. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Dochody wykonano w 100,09 % ( ,15 zł). DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 99,50 % ( ,74 zł). Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA W tym dziale zostały zaplanowane rezerwy: - rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł z czego zostało wykorzystane ,00, - rezerwa dla samorządów wsi w kwocie ,00 zł z czego zostało wykorzystane , - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie ,00 zł. Środki te nie zostały uruchomione. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dochody wykonano w 88,02 % ( ,02 zł). Wydatki w tych działach zostały wykonane w 99,06 % ( ,65 zł) Otrzymane dotacje: - na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2012 r.- WYPRAWKA SZKOLNA. - na realizację stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym. Wydano 673 decyzji pozytywnych, 68 decyzji negatywnych oraz 6 decyzji na zasiłek szkolny dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. - na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianego pracownika. Dofinansowanie otrzymało 47 pracodawców (w tym 5 pracodawców którzy złożyli wniosek w 2011 r.), 2 otrzymało decyzję negatywną

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz i 1 pracodawca nie otrzymał jeszcze dofinansowania ze względu na złożenie wniosku po terminie zgłoszenia do dofinansowania w 2012 r. - na opłatę prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. - na prowadzenie żłobka. Ponadto gmina z własnych środków ufundowała stypendia motywacyjne oraz nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo PRIMUS INTER PARES i zapomogi losowe Wójta. Przyznano 8 nagród w kategorii Szkoła Podstawowa i 6 nagród w kategorii Gimnazjum. Nagrody zostały wręczone na Sesji Rady Gminy. Jeden absolwent Publicznego Gimnazjum w Zblewie został nagrodzony w Konkursie na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin i Miasteczek Województwa Pomorskiego - dla niego został ufundowany obóz żeglarski. W następujących placówkach odbyły się kontrole planowe przeprowadzone przez wizytatorów oraz ewaluacje przeprowadzone przez ewaluatorów Kuratorium Oświaty: - W Publicznym Gimnazjum w Borzechowie kontrola planowana w zakresie: Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni kontrola planowa w zakresie: Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. - W Publicznym Gimnazjum w Kleszczewie Kościerskim kontrola planowa w zakresie: Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych, - W Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie kontrola doraźna w zakresie Organizowania i realizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach oraz publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. - W Publicznym Gimnazjum w Zblewie kontrola planowana w zakresie: Zgodności organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi oraz integracyjnych z przepisami prawa. - W Publicznej Szkole Podstawowej w Bytoni i Publicznym Gimnazjum w Bytoni została przeprowadzona ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. - W Publicznej Szkole Podstawowej w Borzechowie kontrola planowa w zakresie: Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego z przepisami prawa. - W Publicznym Gimnazjum w Borzechowie ewaluacja całościowa. W Publicznym Gimnazjum w Bytoni wprowadzono od 1 września 2012 r. dziennik elektroniczny. W placówkach oświatowych na terenie gminy Zblewo rozszerzono ofertę edukacyjną, doposażono placówki poprzez udział w programach i projektach, a także otrzymano środki pozabudżetowe: L.p. Nazwa wniosku Dla kogo Wnioskowana kwota/pozyskana kwota

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz Wniosek do Polskiej Akcji Humanitarnej Pajacyk ZSP Borzechowo ZSP Bytonia ZKiW Pinczyn ZSP Zblewo 5 616, , , , 10 Wniosek do Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Maciuś ZKiW Pinczyn ZSP Borzechowo ZSP Zblewo 3 000, , ,00 7. Klucz do sukcesu-wyrównywanie szans edukacyjno-rozwojowych dzieci klas I-III szkół podstawowych Gminy Zblewo Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Program Sport to zdrowie zajęcia sportowe dla uczniów w 2012 r. z Ministerstwa Sportu Klasy I III wszystkich szkół podstawowych ,00 ZKiW Pinczyn ZSP Bytonia ZSP Borzechowo ZSP Kleszczewo ZSP Zblewo Program rządowy Cyfrowa Szkoła ZSP Bytonia Projekt Akademia Młodych Noblistów Wnioski o przyznanie wsparcia stypendialnego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał dla ZSP Zblewo ZSP Kleszczewo ZSP Borzechowo ZSP Bytonia ZSP Bytonia ZSP Zblewo ZKiW Pinczyn , , ,50 (wkład własny) , ,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych 8. Fundacja Dzieci Niczyje Bezpieczni w Internecie ZSP Borzechowo 2 550, Chata Kociewia Działaj lokalnie VII Jak zostać strażakiem tworzymy młodzieżową drużyną pożarową Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Jezioro Wielkie Borzechowskie ścieżka dydaktyczna Poznajemy i dbamy o Jezioro Kleszczewskie Wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,25%rezerwy w 2012 r. z tytułu wypłaty odpraw emerytalnych Sklepiki szkolne zdrowa reaktywacja Fundacja Banku Ochrony Środowiska ZSP Borzechowo ZSP Borzechowo ZSP Kleszczewo ZSP Borzechowo ZSP Zblewo ZKiW Pinczyn 3 920, , , , , ,00 RAZEM ,83 W ramach niektórych wyżej wymienionych projektów uczniowie odbyli wycieczki, obozy do różnych miejsc naszego kraju. Uczniowie klas I III szkół podstawowych z naszej gminy brali udział w akcji Owoce w szkole uczniowie otrzymywali bezpłatnie owoce i warzywa, zaś uczniowie wszystkich szkół podstawowych brali udział w akcji Szklanka mleka pili

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz codziennie bezpłatnie mleko.oprócz pozyskanych środków pozabudżetowych w placówkach wykonano remonty bieżące w ramach własnych środków. Wszystkie działania podejmowane na rzecz oświaty przyczyniły się do poprawy bazy dydaktycznej placówek oświatowych i rozszerzenia oferty edukacyjnej szkół, co podwyższyło jakość ich pracy. W obiektach oświatowych /szkoły/ zostały wykonane następujące remonty w ramach dofinansowania z funduszy publicznych PFRON: - Wykonanie robót remontowo- budowlanych w zakresie modernizacji klas poprzez wyłożenie podłóg wykładziną tarket oraz wymianą drzwi drewnianych na PCV i utwardzenie terenu kostką betonową z wydzieleniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami w Publicznej Szkole Podstawowej w Kleszczewie Kościerskim. - Przystosowanie wc dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie oraz wykonanie pomieszczenia wc z bezpośrednim przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych. - Utwardzenie placu przed budynkiem szkoły wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych z odwodnieniem terenu w Zespole Szkół Publicznych w Zblewie - Adaptacja pomieszczeń sanitarnych na dwa ciągi pomieszczeń dla chłopców i dziewcząt dostosowanie budynku szkoły do potrzeb dzieci niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie. - Wykonanie robót remontowo-budowlanych pomieszczeń przystosowanie budynku szkolnego dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie modernizacji klas poprzez wyłożenie podłóg wykładziną tarket oraz wymianą drzwi drewnianych na PCV w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami w Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie. Wartość powyższych zadań remontowych ,98 zł, z czego środki własne to kwota ,48 zł, a dofinansowanie PFRON to kwota ,50 zł DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 74,18 % ( ,99 zł) na które składają się wydatki na zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz wydatki związane z utrzymaniem świetlic środowiskowychwradziejewie, Kleszczewie, Bytoni, Pinczynie. W ciągu całego roku 2012 do Gminnej Komisji Rozwiązywania Promów Alkoholowych w Zblewie wpłynęły 38 wniosków o leczenie odwykowe, które składane są najczęściej przez osoby spokrewnione, funkcjonariuszy policji, kuratorów sądowych, pracowników socjalnych ośrodka pomocy społecznej, ale zdarzają się też wnioski kierowane przez pracodawców i sąsiadów. Wnioski przyjmowane są przez Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który prowadzi sprawę do końca. W pierwszej kolejności wysyła zawiadomienia do osób kierowanych na leczenie oraz w większości do wnioskodawców- w przypadku, gdy wniosek złożony jest przez Policję lub osobę z Urzędu wnioskodawcy nie są wzywani na posiedzenie Komisji. Do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gd. skierowano 17 wniosków o przymusowe zobowiązanie poddania leczeniu odwykowemu.

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się 12 razy do roku, w pierwszą środę każdego miesiąca, w godzinach popołudniowych. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie rozmowy z każdym z wezwanych indywidualnie. Podczas rozmowy zadawane są pytania dotyczące: rodzaju, ilości, częstotliwości spożywanego alkoholu, zachowań w stanie nietrzeźwym itp. Z każdej rozmowy sporządzana jest notatka, która później jest istotnym dokumentem w dalszym postępowaniu. Następnie osoba kierowana jest na badanie biegłych psychologa i psychiatry z uwagi na usprawnienie procedury kontynuowana jest umowa zalecenie z biegłymi. Badanie odbywa się w Starogardzie Gd. w Przychodni Leczenia Uzależnień po uprzednim ustaleniu terminu badana. Biegli na podstawie przeprowadzonego wywiadu wystawiają opinię, w której stwierdzają, czy istnieje uzależnienie od alkoholu czy też nie. W przypadku, gdy stwierdza się objawy uzależnienia od alkoholu osoba ta ma możliwość korzystania z dobrowolnej terapii odwykowej w Przychodni Leczenia Uzależnień. Jeśli osoba uzależniona nie bierze udziału w takiej terapii wniosek o leczenie wysyłany jest do Sądu Rejonowego, gdzie toczy się postępowanie o przymusowe leczenie w pierwszej kolejności w warunkach ambulatoryjnych a jeśli te nie przynoszą skutku to w warunkach stacjonarnych. Osoby, które nie stawiają się na wezwanie Sądu doprowadzane są na rozprawę przez funkcjonariuszy policji. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwraca koszty dojazdu na podstawie potwierdzonej delegacji osobom, które uczęszczają na terapię do Przychodni Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. Na terapię do w/w Przychodni uczęszczają osoby uzależnione jak i współuzależnieni, najczęściej są to współmałżonkowie lub dzieci alkoholików, a także osoby dotknięte przemocą domową. Częściowo finansowany jest także udział w maratonach terapeutycznych- pacjenci otrzymują dofinansowanie w postaci diet i zwrotu kosztów poniesionych na dojazd do Przychodni Leczenia Uzależnień. Działalność profilaktyczna wśród dzieci i młodzieży opiera się głównie na organizacji zajęć popołudniowych pozaszkolnych oraz realizacji programów o tematyce profilaktyki uzależnień w szkołach. Na terenie Gminy Zblewo funkcjonuje 5 świetlic środowiskowych (Pinczyn, Radziejewo, Bytonia, Kleszczewo, Piesienica). Celem zajęć jest budowanie pozytywnego obrazu siebie, uczenie się rozpoznawania i nazywania uczuć. Ponadto uczestnik zajęć nabywa wiedzę niezbędną do pokonywania sytuacji problemowych. Program zawiera także ostrzeżenie przed szkodliwym wpływem nikotyny, alkoholu i narkotyków na życie i zdrowie człowieka. Istotną rolą świetlicy jest zorganizowanie wielu atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży i do takich należą zajęcia plastyczne, sportowe, wspólne rozmowy przy herbatce, zabawy z młodszymi dziećmi, gry stolikowe. Na bieżąco uzupełniane są przybory i pomoce dydaktyczne do każdej ze świetlic. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zblewie od wielu lat współpracuje z SP ZOZ Przychodnią Leczenia Uzależnień w Starogardzie Gd. na ul. Chopina. W związku ze ścisłą współpracą z w/w placówką Urząd Gminy w Zblewie podpisał umowę o częściową refundację kosztów prowadzonych zajęć terapeutycznych dla mieszkańców naszej gminy. Zajęcia, o których mowa obejmowały koszty prowadzenia maratonów terapeutycznych będących integralną częścią terapii pogłębionej, nie finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Zajęcia te przeznaczone były dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dorosłych dzieci alkoholików i młodzieży. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych współpracuje również

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W Ośrodku prowadzony jest Punkt Porad Psychologicznych, głównie dla osób, które mają problem z nadużywaniem alkoholu ale również dla osób, które potrzebują porad psychologicznych w różnych innych życiowych kwestiach. Punkt Porad prowadzi osoba, która ma wieloletnią praktykę, jest terapeutą w Przychodni Leczenia Uzależnień. Opłacono także psychologa, prowadzącego spotkania głównie dla dzieci i młodzieży. Współpracujemy także z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starogardzie Gd., współpraca głównie opiera się na poradach ale w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba Komisja w Starogardzie Gd. rozpatruje wnioski o leczenie osób będących mieszkańcami gminy Zblewo. Bardzo dobrze układa się również współpraca ze szkołami na terenie gminy Zblewo. Ponadto braliśmy udział w konkursie organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gd. pod nazwą Fajki są nie z naszej bajki. Każda szkoła brała udział w Ogólnopolskiej Kampanii- Zachowaj trzeźwy umysł w ramach której były organizowane dni sportu, gry, zabawy, Odpowiedzialny kierowca itp. Agencja Usług Profilaktycznych SILOE na zlecenie pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wykonała raport dotyczący badań ankietowych zrealizowanych podczas programu profilaktyki uzależnień ALKOHOL-NARKOTYKI-PRZEGRANA SPRAWA w szkołach Gminy Zblewo. Objęła ona profilaktyczne zajęcia warsztatowe oraz problematykę dorastania młodzieży szkolnej. Braliśmy udział w akcji Pozory mylą, dowody nie celem kampanii jest ograniczenie alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej. Odbyło się szkolenie dla właścicieli oraz personelu punktów sprzedaży alkoholu, szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Dla rodziców uczniów ze Szkoły Podstawowej w Borzechowie odbył się trening umiejętności rodzicielskich szkoła dla rodziców. W każdej klasie gimnazjalnej przeprowadzono warsztaty pt. Narkotyki, droga do nikąd. DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Dochody wykonano w 97,37 % ( ,34 zł). Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 96,60 % ( ,58 zł) Wydatki bieżące wykonano w 96,60 %, a wydatki majątkowe w 93,54 %. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie realizuje zadania zlecone z Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku oraz zadania własne gminy. Od maja 2004r. do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy wypłata świadczeń rodzinnych, w tym zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń pielęgnacyjnych i zaliczki alimentacyjnej, która obecnie zamieniona została na fundusz alimentacyjny. Na dzień 31 grudnia 2012r. z wyżej wymienionych form skorzystało 1089 rodzin. Instytucja pomocy społecznej świadczy usługi bezpośrednie, tzn. przeznaczone dla konkretnych jednostek. Poprzedzone jest to procesem identyfikacji potrzeb, zdiagnozowaniem sytuacji potrzebujących osób i opracowaniem adekwatnego i optymalnego planu pomocy. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej, dlatego należy nadmienić,

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz że pomoc społeczna w świetle wspomnianej ustawy wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj i formę świadczeń dobiera się do odpowiednich okoliczności, uzasadniających udzielenie pomocy. Przyjmuje się zasadę, by każdego człowieka i jego potrzeby traktować indywidualnie. Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej i ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej. W naszej Gminie głównym powodem zgłaszających się klientów jest ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała i ciężka choroba, alkoholizm oraz przemoc w rodzinie. Z pomocy społecznej w 2012 roku skorzystało 495 rodzin. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie w ramach działań stosuje pomoc kompleksową poprzez pracę socjalną wspartą zasiłkami pieniężnymi. Dużą pomocą dla rodzin z trudną sytuacją materialną jest pomoc w formie dożywiania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz udzielanie zasiłków celowych na dożywianie osób pozostających w domu. Udało się pozyskać z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku środki na w/w cel w ramach Programu Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Na dzień 31 grudnia 2012r. dożywianiem w szkołach objęte było 363 dzieci. Osobom samotnym, które z powodu wieku i niepełnosprawności wymagają opieki a nie mają osób do tego zobowiązanych, wprowadzamy usługi opiekuńcze finansowane z budżetu gminy. Usługi te świadczone są przez Działalność Opiekuńczą SOS w Zblewie. Na koniec 2012r. tą formą objęto 42 osoby. Pozyskaliśmy także środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na usługi specjalistyczne. Dzięki tej dotacji zapewniono opiekę w 2012 roku 12 osobom z zaburzeniami psychicznymi. Na terenie gminy Zblewo funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleszczewie dla 30 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami psychicznymi. Zajęcia w ŚDS odbywają się 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie. Dzięki tym zajęciom osoby te uczą się samodzielnego funkcjonowania m.in. uczą się samoobsługi, higieny osobistej, treningu poprawnego zachowania w miejscu publicznym oraz wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, basen itd. Pozyskaliśmy także dotację celową z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z przeznaczeniem na zasiłki okresowe. Dzięki tej dotacji oraz środkom pieniężnym z gminy, osobom zwracającym się o pomoc w formie zasiłku okresowego jest udzielana pomoc finansowa wg kryteriów zawartych w ustawie o pomocy społecznej na dany rok kalendarzowy. W wielu rodzinach gdzie jest brak jakichkolwiek środków Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zblewie przyznaje jednocześnie w danym miesiącu kilka form pomocy np. zasiłek okresowy, zasiłek celowy i zasiłek celowy na dożywianie w szkole i w domu. Każdą rodzinę zwracającą się o pomoc finansową staramy się, o ile jest to możliwe, załatwić pomyślnie. Natomiast duży problem występuje, gdy wpływa prośba o przyznanie mieszkania socjalnego. Ośrodek Pomocy stara się rozwiązać problem poprzez pomoc w znalezieniu mieszkania /wynajem prywatny/. Tutejszy Ośrodek utrzymuje ścisłą współpracę

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/2010 z dnia 26 marca 2010 r. 500, , , , , ,52 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/151/ z dnia 26 marca r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 200 738,56 201 735,23 Pozostała działalność 200 738,56 201 735,23 Dochody z najmu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 500, , , , , ,42 DOCHODY Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 27 lutego 2009 r. 010 01095 0750 PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 155 178,76 156 300,73 Pozostała działalność 155 178,76 156 300,73 Dochody z

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r.

Załączniki do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lututów za I półrocze 2015r. Spis załączników: 1. Załącznik nr 1 - Dochody Gminy Lututów, 2. Załącznik nr 2 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, 3. Załącznik nr 3- Wydatki Gminy Lututów, 4. Załącznik

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r.

Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 10 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 2523 ZARZĄDZENIE NR 85/2014 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok.

U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok. U Z A S A D N I E N I E do projektu budżetu gminy Smętowo Graniczne na 2014 rok. D O C H O D Y Planowane dochody gminy na 2014 rok wynoszą ogółem 16.221.421 zł, z tego dochody bieżące 15.542.331 zł, w

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku ZARZĄDZENIE Nr 109.2017 Burmistrza Halinowa z dnia 23 października 2017 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Halinów za III kwartał 2017 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. UCHWAŁA NR VII/58/2015 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2015 rok. Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Dział Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 14.178.767,90 zł W 2013 roku zrealizowano dochody w kwocie 14.178.767,90 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok

Wójt Gminy Grybów. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku. Sierpień 2014 rok Wójt Gminy Grybów Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Grybów za I półrocze 2014 roku Sierpień 2014 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY RZEWNIE NA 2016 ROK Budżet gminy na rok 2016 planuje się w kwotach: DOCHODY 7 845 336,00 zł w tym: - majątkowe - 20 000,00 zł, - bieżące 7 825 336,00 zł, z tego na realizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały.

- co stanowi 93 % - ustalonego planu Szczegółowe wykonanie budżetu Gminy Klucze za 2012 rok przedstawiają załączone materiały. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLUCZE ZA 2012 ROK Budżet Gminy Klucze na rok 2012 uchwalony został przez Radę Gminy Klucze w dniu 30 grudnia 2011 roku Uchwałą Budżetową Rady Gminy Klucze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

UCHWAŁA Nr XXI/105/2012. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. UCHWAŁA Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Podedwórze z dnia 30 kwietnia 2012 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2013 rok Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Załącznik nr 5 WYKONANIE DOCHODÓW 15.857.554,59 zł W 2012 roku zrealizowano dochody w kwocie 15.847.554,59 zł. W poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie dochodów przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku UCHWAŁA NR XXXVII/284/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Wiązów na 2009 rok Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. e, ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku

UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku UCHWAŁA NR XXXVIII/ 318 /2017 Rady Gminy Kobylnica z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy)

WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012 wg klasyfikacji budżetowej (wszystkie paragrafy) Załącznik nr 2a do uchwały nr 393/XVII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 18.01.2012r 010 400 600 700 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 01095 IZBY ROLNICZE WYDATKI BUDŻETU GMINY Piaseczno NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku

Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU. z dnia 30 maja 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3520 UCHWAŁA NR XX/219/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 30 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW. z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 UCHWAŁA NR III/16/14 RADY GMINY LUBARTÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo