UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/136/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2011 Współpraca Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 r. oparta była o postanowienia zawarte w Programie współpracy, który przyjęty został przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą nr III/18/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Celem Programu było budowanie partnerstwa między samorządem powiatowym, a organizacjami pozarządowymi dla pełnej realizacji zadań publicznych, jak również efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb lokalnych społeczności i zwiększenie efektywności wykorzystania środków publicznych. Powyższe cele realizowane były w myśl zasad: pomocniczości, suwerenności storn, partnerstwa, uczciwej konkurencji, efektywności i jawności. Współpraca samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi odbywała się w następujących formach: - wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, w szczególności poprzez zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego oraz przesyłanie do lokalnych instytucji i jednostek pisemnych informacji o podejmowanych przedsięwzięciach, a także informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, - konsultowania projektów aktów normatywnych Rady Powiatu w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, w szczególności poprzez poddanie projektów uchwał pod ocenę poszczególnych komisji Rady Powiatu oraz istniejących na terenie powiatu organów o charakterze opiniodawczym, np. Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, - umożliwienia przedstawicielom organizacji pozarządowych uczestnictwa w posiedzeniach organu stanowiącego i wykonawczego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, - tworzenia wspólnych zespołów problemowych o charakterze doradczym i inicjatywnym, składających się z radnych powiatowych, przedstawicieli jednostek organizacyjnych powiatu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych do rozpatrywania określonych problemów, ustalania strategii i sposobów wspólnego działania lub podjęcia określonej problematyki dla dobra pożytku publicznego, w szczególności poprzez udział zespołów wdrażających i monitorujących realizację Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz lokalnych programów o charakterze długofalowym w przedsięwzięciach wynikających z założeń w/wym. programów. W roku 2011 Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego uchwałą nr 14/15/11 z dnia 14 kwietnia 2011 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2011 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w zakresie: kultury fizycznej, w tym wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, turystyki i krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, ochrony i promocji zdrowia oraz wspierania osób niepełnosprawnych. Do konkursu przystąpiło 4 oferentów. Po dokonanej ocenie złożonych ofert, Komisja Konkursowa zarekomendowała Zarządowi Powiatu propozycję ich wyboru, ponieważ spełnili oni wymogi formalne. Uchwałą nr 19/25/11 z dnia 27 maja 2011 r. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Strona 1

3 Dofinansowanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2011, na podstawie zawartych umów otrzymali następujący oferenci: 1. Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadania publicznego pod nazwą: Nabór i szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w lekkiej atletyce w kwocie 4.000,00 zł. 2. Powiatowy Uczniowski Klub Sportowy w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadania publicznego pod nazwą: Golubsko-Dobrzyński Bieg Uliczny w kwocie 3.500,00 zł. 3. Stowarzyszenie Świętego Huberta z siedzibą w Lisaku na realizację zadania publicznego pod nazwą: Sarmackie potyczki wierzchem w kwocie 4.000,00 zł. 4. Klub Sportowy Piłkarz w Golubiu-Dobrzyniu na realizację zadania publicznego pod nazwą: I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej ORLIK 2011 o Puchar Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego w kwocie 5.386,00 zł. Powiatowa Społeczna Rada Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Golubiu-Dobrzyniu w roku 2011 odbyła cztery posiedzenia w dniach: 4 marca, 4 czerwca, 19 września oraz 12 grudnia podczas których obecni byli przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Golubia-Dobrzynia i z Kowalewa Pomorskiego oraz Polskiego Związku Niewidomych z Golubia-Dobrzynia. Podczas tych spotkań: a) omawiano problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych z powiatu golubsko dobrzyńskiego, b) informowano o realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, c) informowano o programach realizowanych przez PFRON (Student, Komputer dla Homera, Pegaz, Program Wyrównywania Różnic Między Regionami), d) analizowano projekt Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata , e) zapoznano się ze sprawozdaniem z realizacji zadań powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych w 2010 r., f) zaopiniowano podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także przeniesienia w/w środków po między zadaniami, g) wybrano nowy skład Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata , w skład której wchodzą: 1. Pani Elżbieta Zapiór przewodnicząca 2. Pani Jadwiga Klugiewicz z-ca przewodniczącego 3. Pani Maria Nowatka sekretarz 4. Pani Iwona Stolarska członek 5. Pani Beata Meredyk Chlebowska członek h) przedstawiano projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego (w ramach tego projektu zostały złożone 52 wnioski), i) przekazywano informacje z realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Szansa na aktywną integrację realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu Dobrzyniu, j) poinformowano o przyjęciu uchwałą Rady Powiatu - Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata (kontynuacja wcześniejszego programu). W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu w 2011 r. prowadziło następujące działania: a) zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych na posiedzenia Powiatowej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych celem przedstawienia własnych potrzeb, uwag, opinii, postulatów, b) informowano organizacje pozarządowe o możliwościach skorzystania przez osoby niepełnosprawne z dofinansowania ze środków PFRON do sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się, sportu, kultury, rekreacji i turystyki, Strona 2

4 c) przyznano dofinansowanie dla 1 instytucji z przeznaczeniem na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (Gmina Kowalewo Pomorskie XVII Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych Bądźmy Razem 3.000,00 zł(nagrody). W terminie do dnia 30 listopada 2011 r. wpłynęły 3 wnioski na realizację w/w zadania w roku 2012 łącznie na kwotę 9.812,00 zł: Polski Związek Niewidomych w Golubiu-Dobrzyniu: 1-dniowa wycieczka do Warszawy w miesiącu maj/czerwiec 2012 r ,00 zł, Gmina Kowalewo Pomorskie: XVIII Sportowe Spotkania Osób Niepełnosprawnych Bądźmy Razem w dniu r ,00 zł (nagrody), Stowarzyszenie Wspierające Dzieci i Osoby Niepełnosprawne Daj Szansę w Golubiu-Dobrzyniu: 1- dniowa wycieczka do Warszawy w dniu r 3.060,00 zł W 2011 r. dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym otrzymało 20 osób dorosłych, które uczestniczyły w projekcie systemowym POKL pn. Szansa na aktywną integrację oraz ich 6 opiekunów. Uczestnicy wyjechali do Ośrodka Szkoleniowo-Kolonijnego GNIEWKO w Darłówku (pośród w/w osób znajdowało się 6 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim). Jednocześnie dofinansowanie ze środków PFRON w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się otrzymały 32 osoby z Polskiego Związku Niewidomych w Golubiu-Dobrzyniu, w tym do zakupu: 28 zegarków mówiących, 1 czytaka, 1 radioodtwarzacza, 1 mini wieży, 1 osoba do zakupu ciśnieniomierza mówiącego. Ponadto 5 osób członków Polskiego Związku Niewidomych w Golubiu - Dobrzyniu skorzystało z dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barier technicznych (kuchenki mikrofalowe). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu zrealizowało również projekt systemowym POKL pn. Szansa na aktywną integrację, w którym wzięło udział 6 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie Pomorskim. Podczas projektu w/w osoby ukończyły następujące kursy: florystyczny (5 osób), obsługi kasy fiskalnej, cukierniczy i ABC przedsiębiorczości (1 osoba) oraz brali udział w 5 godzinnych warsztatach z doradcą zawodowym i psychologiem. Powiatowy Urząd Pracy w Golubiu-Dobrzyniu współpracował z organizacjami pozarządowymi przede wszystkim w zakresie organizowania stażu. Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Pracodawca, z tytułu przyjęcia osoby bezrobotnej na staż nie ponosi żadnych kosztów. W związku z powyższym Powiatowy Urząd Pracy w 2011 r., z uwagi na bardzo ograniczone środki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu oraz konieczność zapewnienia wysokiej efektywności zatrudnionej po zakończeniu okresu finansowania staży bądź współfinansowania zatrudnienia subsydiowanego zawarł umowy tylko z dwoma niżej wymienionymi instytucjami: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Okręgowy w Toruniu Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Golubiu-Dobrzyniu Z tytułu zawartych umów z w/w organizacjami wydatki poniesione z Funduszu Pracy wyniosły ok ,00 zł. Strona 3

5 Uzasadnienie Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia każdego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. Na podstawie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu. W związku z powyższym przedkłada się Radzie sprawozdanie z realizacji Programuwspółpracy Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku Strona 1

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r.

UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. UCHWAŁA Nr.../.../2013 RADY GMINY SADKI z dnia... r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sadki na 2014 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY PUCHACZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Współpraca Gminy Puchaczów z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Załącznik do Uchwały Nr XXIX/175/2012 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 25 września 2012 roku. POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATU SZTUMSKIEGO na lata 2012 2020 Sztum 2012 SPIS

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wydział Programowania, Ewaluacji i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo