Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA"

Transkrypt

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA o realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w roku 2006 Warszawa, marzec 2007r.

2 I. WPROWADZENIE W roku 2006 realizowane były 3 komponenty Programu pod nazwą Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (zwanego dalej: Programem), a mianowicie: 1) Komponent I: Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 2) Komponent II: Promocja idei programów prac społecznie uŝytecznych w środowisku osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. 3) Komponent III: Wyrównywanie szans dla osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój centrów integracji społecznej. Promotor Programu w 2006r. zrezygnował z realizacji zadań w Komponencie IV: Wzmocnienie organizacji pozarządowych realizujących najskuteczniej programy integracyjne, przesuwając środki finansowe na wyŝej wymienione trzy komponenty. Podstawową przesłanką tej decyzji była dokonana na początku 2006r. ocena zapotrzebowania samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych na rozwój instytucjonalnych form pomocy, takich jak: centra i kluby integracji społecznej oraz ocena dokonana w zakresie zintensyfikowania inicjacji lokalnych programów prac społecznie uŝytecznych. Na realizację Programu w 2006r. przewidziano kwotę tys. złotych. Podstawowymi formułami realizacyjnymi Programu były: konkursy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach poszczególnych komponentów a takŝe działania promujące dobre praktyki. II. REALIZACJA PROGRAMU W 2006r. II.1 REALIZACJA ZADŃ KOMPONENTU Nr I: Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu W 2006r., wzorem poprzedniego roku skoncentrowano realizację zadań w tym komponencie na celu jakim jest zwiększanie liczby działających w kraju klubów integracji społecznej oraz świadczenia przez nie usług w ramach reintegracji społecznej i zawodowej. Ta instytucjonalna forma pomocy dla osób wykluczonych społecznie lub zagroŝonych marginalizacją jest mniej kosztowna od tworzenia centrów stad teŝ, samorządy gminne oraz organizacje pozarządowe chętniej rozwijają swoje inicjatywy w tym kierunku. Proces tworzenia sieci klubów integracji społecznej (dalej: KIS) jest wspierany finansowo przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej juŝ od 2005r. Dofinansowanie otrzymują projekty najbardziej efektywne, które gwarantują nie tylko powstanie w gminie tej instytucji, ale równieŝ zastosowanie 2

3 aktywnych narzędzi pomocy, takich jak: kontrakt socjalny, lub indywidualny plan zatrudnienia socjalnego. W 2006r. na dotacje dla projektów konkursowych Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył łącznie kwotę 900 tys złotych, przy załoŝeniu jednostkowej kwoty grantu do 15 tys złotych. W drodze konkursu wytypowano w I turze następujące KISy do dofinansowania: Województwo Sygn. wniosku Podmiot Dotacja w złotych Zachodniopomorskie DPS 32/06 MGOPS w Reczu, ul. Ratuszowa 7, Recz Warmińsko - Mazurskie DPS 68/06 MOPS, ul. Olsztyńska 3, Dobre Miasto Mazowieckie DPS 05/06 Mazowieckie DPS 74/06 Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI, ul. Równa 10/3, Warszawa Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, Bodzanów Lubelskie DPS 85/06 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Obłońska 20, Chełm Warmińsko - Mazurskie DPS 153/06 MGOPS w Piszu, ul. Wąglicka 1, Pisz Małopolskie DPS 21/06 GOPS w Oświęcimiu, ul. Beskidzka 100, Oświęcim Pomorskie DPS 42/06 GOPS w Trzebielinie, Trzebielino Warmińsko - Mazurskie DPS 66/06 Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu, ul. Bema Elbląg Warmińsko - Mazurskie DPS 79a/06 OPS, Fijewo 73, Lubawa Lubuskie DPS 82/06 Towarzystwo Integracji Społecznej, ul. Sienkiewicza 10, Zielona Góra Zachodniopomorskie DPS 24/06 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOP w Połczynie Zdroju, ul. 22 Lipca 4, Połczyn Zdrój Pomorskie DPS 71/06 MOPS w Kościerzynie, ul. Brzechwy 5, Kościerzyna Podlaskie DPS 83/06 Stowarzyszenie Operacja Feedoom, ul. J. Kraszewskiego 37, Białystok Zachodniopomorskie DPS 173/06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytowie ul. Miła 26A, Bytów Mazowieckie DPS 63/06 Instytut Myśli Społeczno-Ekonomicznej im. E. Abramowskiego, ul. Grochowska 282 U-4, Warszawa Łódzkie DPS 15/06 Stowarzyszenie "WSZYSCY RAZEM - IN CORPORE", ul. Piotrkowska 64, Łódź Małopolskie DPS 22/06 GOPS Brzeszcze, ul. Mickiewicza 6, Brzeszcze Lubelskie DPS 47/06 OPS w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza Janów Lubelski Śląskie DPS 57/06 GOPS w Bojszewach, ul. Sierpowa 38, Świerczyniec Zachodniopomorskie DPS 59/06 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie ul. Staszica 36A, Koszalin GOPS w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego Warmińsko - Mazurskie DPS 73/06 Lubuskie DPS 16/06 OPS w BełŜyce, ul. Fabryczna 2B, BełŜyce Mazowieckie DPS 64/06 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego Wspólnota Powiatowa, ul. Sikorskiego 39, Garwolin Lubelskie DPS 87/06 Gmina Cyców, ul. Chełmska 42, Cyców Świętokrzyskie DPS 46/06 Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 2 ul. Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Św Świętokrzyskie OPS w Staszowie, ul. Wschodnia 13, Staszów

4 DPS 102/06 Lubelskie DPS 104/06 Śląskie DPS 155/06 Warmińsko - Mazurskie DPS 20/06 Świętokrzyskie DPS 56/06 Warmińsko - Mazurskie DPS 79/06 Mazowieckie DPS 04/06 Kujawsko-Pomorskie DPS 35/06 Łódzkie DPS 134/06 Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej MłodzieŜy, ul. Kilińskiego 86, Zamość Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła, ul. Chopina 2 c Mysłowice GOPS w Małdytach, ul. Kopernika 13 B Małdyty MGOPS w Końskich, ul. Armii Krajowej Końskie GOPS, Godkowo Stowarzyszenie DAMY RADĘ, ul. Puławska 41 lok. 1, Warszawa Urząd Gminy Lubiewo, ul. Hallera Lubiewo Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Edukacyjnego, ul. Tuwima 12 a, Łódź Lubelskie DPS 86/06 MOPS, ul. Hirszfelda 3, Rejowiec Fabryczny Dolnośląskie DPS 91/06 Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132, Stare Bogaczowice Łódzkie Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia, ul DPS 118/06 Piotrkowska 238, Łódź Małopolskie DPS 125/06 OPS w Kluczach, ul. Zawierciańska 12, Klucze Zachodniopomorskie DPS 168/06 GOPS w Rąbinie, Rąbino W II turze konkursowej, wytypowano kolejnych 20 klubów. Działanie wspierające inicjatywy samorządów gmin oraz organizacji pozarządowych pozwoliło powiększyć listę działających w Polsce KIS-ów o kolejne 60 jednostek organizacyjnych, tym samym pod 2006r. liczba funkcjonujących w Polsce klubów osiągnęła poziom 250 jednostek organizacyjnych. Efekty działania KIS-ów są przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej promowane poprzez tworzenie banku dobrych praktyk. W tym katalogu po 2006r. pojawiły się następujące przykłady: I. Klub Integracji Społecznej STOPIL przy Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w Nowym Sączu Adres: Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22, Osoba kierująca jednostką: Andrzej Muzyk kierownik Klubu Integracji Społecznej, Prezes Stowarzyszenia STOPIL, Tel. kom , Liczba pracowników: 13 osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, oraz 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Księgowość - zlecona firmie outsourcingowej. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Reintegracja społeczna: Zajęcia prowadzone są w pracowni psychologicznej. Prowadzenie zajęć z długotrwale bezrobotnymi w ramach edukacji społecznej wg następujących bloków tematycznych: asertywność; zarządzanie czasem; zarządzanie własnym wizerunkiem (autoprezentacja); praca w grupie; radzenie sobie z konfliktami; zarządzanie budŝetem domowym; zarządzanie rozwojem zawodowym. Zajęcia prowadzone w cyklach czterotygodniowych i siedmiotygodniowych. W ramach tych zajęć prowadzone jest takŝe poradnictwo psychologiczne i społeczne, oraz doradztwo zawodowe. Zajęcia prowadzą psycholodzy, pedagodzy i doradcy zawodowi. Reintegracja zawodowa: Zajęcia prowadzone są na warsztatach zawodowych pod kierunkiem instruktorów zawodu: - warsztat rzemiosła artystycznego - warsztat krawiecki- warsztat tapicerski - warsztat gospodarczy- pracownia komputerowa. Cykl zajęć obejmuje od 6 do 8 tygodniowy cykl nauki (przyuczenia ) zawodu, a następnie 4 do 4,5 miesięczna praca. Uczestnicy zajęć są przez cały sześciomiesięczny okres reintegracji zawodowej zatrudnieni w ramach robót publicznych - realizują program reintegracji zawodowej i otrzymują comiesięczne wynagrodzenie (co jest niezwykle waŝnym elementem reintegracji zawodowej). Ilość uczestników zatrudniana na jednym warsztacie od 3 do 12 osób. 4

5 UCZESTNICY I EFEKTY: Do 1 października 2006r w zajęciach Klubu STOPIL uczestniczyło ok. 250 osób, z tego: 92 osoby reintegrację zawodową ramach warsztatów KIS, a 158 osób reintegrację zawodową w ramach robót publicznych pracując w wybranych gminach powiatu nowosądeckiego. Na zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej do Klubu uczestnicy są kierowani przez ośrodki pomocy społecznej z Nowego Sącza, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej, Nawojowej, Rytra i Chełmca. Są to osoby długotrwale bezrobotne powyŝej 12 miesięcy zarejestrowane w urzędach pracy, osoby opuszczające zakłady karne, po leczeniu z nałogu alkoholowego, a takŝe osoby niepełnosprawne. II. Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Nowa Szansaw Zamościu Adres: Zamość, ul. Kilińskiego 86 Osoba kierująca jednostką (dane kontaktowe): Małgorzata Greszta-Porębska nr tel , Liczba pracowników: 1 pracownik etatowy plus 2 wolontariuszy RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Reintegracja społeczna: KIS Zamość prowadzi zajęcia aktywizujące i edukacyjne; funkcjonuje samopomocowa grupa wsparcia, odbywają się wyjścia kulturalne; organizujemy rajdy i przedsięwzięcia plenerowe, wycieczki oraz spotkania okolicznościowe. Reintegracja zawodowa: KIS Zamość prowadzi diagnozę potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników; wspiera w poszukiwaniu pracy; współpracuje z doradcą zawodowym. W zajęciach reintegracji zawodowej w ramach projektu EFS Klucz do lepszego Ŝycia zrealizowano działania: szkolenie ogólne z obsługi komputera, naukę języka angielskiego oraz kursy zawodowe: 1)gastronom, catering z prawem jazdy i obsługą kasy fiskalnej, 2) ogrodnik, konserwator terenów zielonych i bukieciarstwo, 3)ślusarz-spawacz z uprawnieniami unijnymi. UCZESTNICY i EFEKTY: Wśród uczestników KIS 2006 dominują osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, w programie uczestniczą 4 osoby bezdomne i 8 osób w wieku lat; coraz więcej wśród osób zgłaszających się do KIS Zamość przyznaje się do problemu z uzaleŝnieniem od alkoholu, róŝny przekrój zawodowy i poziom wykształceniowy. W 2006 r. liczba uczestników objętych aktywizacją społeczną i wsparciem: 1 osoba podjęła przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 1 zatrudnienie okresowe, 6 przyjęło nową formę aktywizacji bezrobotnych tzw. prace społecznie uŝyteczne, 2 podjęły pracę dorywczą. Inne miękkie efekty : organizacja bieŝących spotkań, atrakcji i zajęć aktywizujących (wtorki, czwartki), zorganizowanie wyjazdu integracyjno - rekreacyjnego, kuligu wraz z ogniskiem i saneczkowaniem, zorganizowanie 2 rajdów rowerowego i pieszego wraz z przeprowadzeniem konkurencji w plenerze, realizacja projektu od r. :,,Tanecznym krokiem do lepszej przyszłości. Ponadto: zorganizowanie warsztatów plenerowych malarskich w Bochotnicy i Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, zaangaŝowanie uczestników zamieszczenie szyldu klubowego, opracowanie przyjaznej broszury, zorganizowanie dnia : Drzwi Otwartych, od rozpoczął się kurs tańca towarzyskiego w renomowanej zamojskiej Szkole Tańca J. i M. Myka. Jednym z wyłaniających się rezultatów funkcjonowania KIS w Zamościu ponad 2 lata jest powstanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu (rejestr. KRS ), które skupia osoby obecnie i wcześniej zaangaŝowane w problematykę wykluczenia społecznego. III. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Olsztynku Adres: Olsztynek ul. Świerczewskiego 19 Osoba kierująca jednostką (dane kontaktowe): Ewa Szerszeniewska, Kierownik MOPS tel. (089) , Andrzejewska Aneta koordynator KIS w MOPS w Olsztynku tel. (089) Liczba pracowników: 1 pracownik socjalny (etat), socjolog (etat), staŝysta, psychoterapeuta, socjoterapeuta, prawnik RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Reintegracja społeczna: Przeprowadzanie diagnozy osobowościowej uczestników KIS; prowadzenie zajęć w grupie wsparcia; prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, a w szczególności warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych, kształtowania postaw Ŝyciowych, warsztatów edukacyjnych; prowadzenia poradnictwa prawnego, zawodowego i innego specjalistycznego dla uczestników KIS oraz członków ich rodzin; aktywizowanie społeczności lokalnej; budowanie strategii działań społecznych odpowiadającej potrzebom lokalnej społeczności. Reintegracja zawodowa: Określanie preferencji zawodowych uczestników; prowadzenie zajęć warsztatów z zakresu rynku pracy, przygotowywania i opracowywania dokumentów aplikacyjnych, warsztatów z zakresu autoprezentacji, oraz samozatrudnienia; organizowanie kursów i szkoleń podnoszących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe; prowadzenie programów zatrudnienia tymczasowego - tworzenie warunków do zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia poprzez prowadzenie kursów i szkoleń dokształcających; prowadzenie poradnictwa prawnego w zakresie prawa pracy; prowadzenie pośrednictwa pracy. UCZESTNICY i EFEKTY: Liczba uczestników od początku funkcjonowania 356 osób, w tym 200 kobiet (osoby, które złoŝyły wniosek do KIS o uczestnictwo). Liczba uczestników wg stanu na r. 264 osoby, w tym 150 kobiet (osoby, które złoŝyły wniosek do KIS o uczestnictwo). Uczestnicy KIS są osobami bezrobotnymi, 32 osoby to osoby karane, 19 osób to osoby ze stopniem niepełnosprawności, ok. 200 osób to osoby bezrobotne długotrwale. Uczestnik KIS moŝe spełniać kryteria charakterystyczne dla róŝnych grup,wskazanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (kategorii) IV. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Wałbrzychu Adres: Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2, Osoba kierująca jednostką (dane kontaktowe): Aleksander Słychan - koordynator tel , Liczba pracowników: 4 osoby - terapeuta, psycholodzy, pracownik socjalny RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Reintegracja społeczna: Zajęcia psychoedukacyjne treningi interpersonalne; zajęcia edukacyjne w grupie wiedza z zakresu spraw społecznych i gospodarczych; zajęcia w grupach wsparcia; zajęcia w grupach motywacyjno-integracyjnych, zajęcia uspołeczniające pn. Kultura dla wszystkich, uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych; zajęcia profilaktyczno- sportowe pn. śyj zdrowo, wyjścia na basen do siłowni. 5

6 Reintegracja zawodowa: Diagnoza preferencji zawodowych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy; kursy języka angielskiego w szkole Języków Obcych EMPIK ; warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej; cotygodniowe spotkania z doradcą zawodowym, Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne; terapeutyczne; pedagogiczne; poradnictwo prawne, mieszkaniowe i socjalne; stały dostęp do Internetu. UCZESTNICY i EFEKTY: Członkami Klubu są głównie osoby zagroŝone wykluczeniem społecznym, kobiety i męŝczyźni w wieku od 19 do 54 lat z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim i wyŝszym, są to osoby. W celu wzbogacenia oferty Klubu Integracji Społecznej zawarto porozumienia i umowy: porozumienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych, bezpłatnych usług przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na rzecz klientów KIS-u w formie trzydniowych warsztatów pn. Zajęcia aktywizacyjne przygotowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia ; porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych, bezpłatnych usług przez doradcę zawodowego PUP na rzecz klientów KIS;umowę z Learning Systems Poland Sp. z o.o. w Warszawie Szkołą Języków Obcych Empik w Wałbrzychu, dotyczącą przeprowadzenia kursu język angielskiego dla osób zrzeszonych w KIS. KIS skierował 6 osób na szkolenia przeprowadzone przez PUP w Wałbrzychu w ramach projektu Bezrobotni Czekają Na Wsparcie. Od 15 maja br., 15 osób uczestniczy w szkoleniach dla reintegracji zawodowej kobiet. Szkolenia składają się z III modułów w tym Trendy w gastronomii, Obsługa gościa w sali konsumenckiej oraz Asystent osoby starszej. Uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń umoŝliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych, powrót do pracy po dłuŝszej przerwie lub pozwoli na załoŝenie własnej firmy. W wyniku działalności Klubu Integracji Społecznej 19 osób znalazło zatrudnienie, 18 osób ukończyło kurs języka angielskiego przeprowadzony przez Szkołę Języków Obcych Empik, V. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli Adres: Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1 Osoba kierująca jednostką (dane kontaktowe): Kierownik KIS Barbara Dul, tel wew. 35 fax , pracowników: 2 pracowników: Kierownik KIS koordynator, oraz pracownik socjalny, który prowadzi pracę socjalną z uczestnikami KIS i ich rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności Ŝyciowej. Dodatkowo z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej pracuje Zespół ds. programowych, w którym dodatkowo występują: psycholog, pracownik socjalny z uprawnieniami trenerskimi, prawnik, doradca zawodowy, specjalista ds. uzaleŝnień,. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: - Reintegracja społeczna - Reintegracja zawodowa W ramach działań Klubu Integracji Społecznej prowadzimy róŝne bloki mające na celu reintegrację zawodową i społeczną (przykladowo): Edukacja Podstawy działalności gospodarczej; Szkolenie z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych; Szkolenie z zakresu podstaw prawa pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przygotowania pism administracyjno biurowych; Warsztaty aktywizujące z zasad pisania dokumentów wymaganych przy przyjęciu do pracy oraz autoprezentacji; Warsztaty z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy; Kurs poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera i Internetu; Profilaktyka uzaleŝnień; Kurs opiekunki dziecięcej; Kurs opiekunki osoby starszej i chorej; Kurs gastronomiczny; Kurs sprzedawcy obsługa komputera, programu FPP i kasy fiskalnej; Kurs zawodowy Technolog robót wykończeniowych ; Kurs zawodowy Sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej, programu FPP i wózków widłowych z napędem silnikowym ; Kurs księgowości z komputerowym wspomaganiem pracy; Kurs kasy fiskalnej; Psychoedukacja w formie warsztatowej (eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno społecznych związanych z długotrwałym bezrobociem). Warsztaty psychologiczne, które proponujemy uczestnikom KIS odbywają się poza miejscem zamieszkania w oderwaniu od własnego środowiska lokalnego (wyjazdy 3-5 dniowe). Pozwala to na efektywniejszą pracę osoby bezrobotnej nad samym sobą oraz aktywniejsze włączanie się w procesy grupowe. Wspólna praca pod okiem psychologów pozwala na integrację uczestników KIS, zdobycie doświadczenia związanego z działaniem w grupie oraz zweryfikowanie swoich mocnych i słabych stron. Przez cały okres trwania programu kontynuowana jest praca psychologa (indywidualne konsultacje i warsztaty w grupie) z uczestnikami KIS w celu utrzymania wysokiego poziomu motywacji do zmiany własnej sytuacji i aktywnego poszukiwania pracy. Przykładowa tematyka warsztatów: Integracja i komunikacja interpersonalna ; Asertywność i podniesienie samooceny ; Motywacja do zmiany (gotowość do rozwoju) ; Radzenie sobie ze stresem i frustracją ; Doskonalenie własnej efektywności. Jak zmienić swój stosunek do Ŝycia i przyszłej pracy ;. Poradnictwo: Radca prawny, Psycholog, Doradca zawodowy, Terapeuta ds. uzaleŝnień, Pracownik socjalny UCZESTNICY i EFEKTY: I Grupa 26 osób (czerwiec 2005r. maj 2006r.) beneficjentki projektu Pomagając innym, pomagam sobie - W działaniach Klubu Integracji Społecznej od miesiąca czerwca 2005r. uczestniczyła grupa 26 kobiet, które brały udział w projekcie Pomagając innym pomagam sobie realizowanym we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli. Projekt dotyczył aktywizacji społeczno zawodowej kobiet zagroŝonych wykluczeniem społecznym, skierowany był do grupy klientek pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych w wieku od 35 do 50 lat. Beneficjentki uczestniczyły w działaniach psycho edukacyjnych, integracyjnych, kursie zawodowym (opiekunka osoby starszej i chorej) oraz podjęły zatrudnienie w ramach robót publicznych. Długotrwałym efektem projektu było wypracowanie zasad i uruchomienie KIS, który mógłby wesprzeć uczestniczki przy wejściu na otwarty rynek pracy oraz rozpocząć pracę z nowymi grupami osób zagroŝonych lub wykluczonych z rynku pracy. II i III Grupa 27 osób (wrzesień 2005 r. maj 2006 r.) -17 kobiet klientki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej, długotrwale bezrobotne, 6

7 10 męŝczyzn - długotrwale bezrobotni, klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. z problemem bezdomności, uzaleŝnienia oraz po opuszczeniu zakładu karnego. Grupę tą stanowią osoby, które w sposób wyjątkowy dyskryminowane są na rynku pracy ze względu na swoją przeszłość i brak społecznego zaufania. IV i V Grupa 25 osób (maj 2006 r. listopad 2006 r.) -15 kobiet klientki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej, długotrwale bezrobotne, 10 męŝczyzn - długotrwale bezrobotni, klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rozpoczynając działalność Klubu Integracji Społecznej nie zakładaliśmy kryterium wieku i wykształcenia w związku z czym uczestnicy KIS w Stalowej Woli są to osoby w wieku od 25 roku Ŝycia do 56 roku Ŝycia, z wykształceniem od podstawowego do średniego (z przewagą jednak wykształcenia podstawowego). Wśród grupy uczestników KIS znajdują się osoby z róŝnymi problemami m.in. uzaleŝnieniem i przemocą domową. VI. KIS WIATRAK przy Fundacji WIATRAK w Bydgoszczy Adres: Bydgoszcz, Bołtucia 5. Osoba kierująca jednostką: Anna Leszczyńska, Liczba pracowników: wolontariusze RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Fundacja Wiatrak jest organizacją działającą na szerokim polu prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieŝy (600 osób tygodniowo), Poradnię Wsparcia i Pomocy, warsztaty tematyczne, jest organizacją goszczącą i wysyłającą młodych ludzi w ramach Wolontariatu Europejskiego, bierze udział i organizuje na miejscu międzynarodowe wymiany młodzieŝy, organizuje imprezy kulturalne (ok osób rocznie bierze w nich udział). Z tego powodu działalność KIS u co do zasady ma zawsze charakter jednocześnie reintegracji społecznej i zawodowej, poniewaŝ uczestnicy zajęć przynajmniej w pewnym zakresie mają kontakt takŝe z innymi formami naszej działalności. Podstawowe działania podejmowane w ramach Klubu to: - obowiązkowe stawiennictwo osób bezrobotnych wszystkie osoby długotrwale bezrobotne mieszkające w Fordonie (największa ok. 90 tyś. Mieszkańców dzielnica Bydgoszczy) mają obowiązek potwierdzenia swojej gotowości do pracy w Klubie, gdzie przyjmuje ich oddelegowany do tego celu pracownik Powiatowego Urzędu Pracy. Dzięki temu nie muszą dojeŝdŝać do siedziby PUP u, która jest oddalona o ok. 40 minut (autobusem). - doradztwo w Klubie przyjmują doradca zawodowy, prawnik, socjolog oraz psycholog. - warsztaty 3-dniowe w miarę moŝliwości (w ramach realizowanych projektów lub na zasadzie wolontariatu) realizujemy krótkie warsztaty z zakresu pisania CV, listów motywacyjnych itp. - cykl aktywizacyjno szkoleniowy w zeszłym roku dzięki pomocy Ministerstwa Polityki Społecznej zrealizowaliśmy pierwszy 3-miesięczny cykl dla osób długotrwale bezrobotnych z Fordonu. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po ok. 2,5 godziny i mają na celu przekazanie uczestnikom narzędzi (reintegracja społeczna, wiara w siebie motywacja oraz praktyczne umiejętności), które pozwolą skutecznie poszukiwać pracy. W chwili obecnej dzięki dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizujemy drugi cykl, a do kwietnia 2007 zakończy się trzeci. Są one dłuŝsze trwają 5 miesięcy i wzbogacone o zajęcia z informatyki oraz angielskiego. Po kaŝdym cyklu następuje jego ewaluacja, a na podstawie wyciągniętych wniosków udoskonalany jest program zajęć. Przy Klubie działa obecnie Regionalny Punkt Informacji EURODESK, który słuŝy pomocą głównie młodzieŝy w związku ze studiami, pracą, wolontariatem i czasem wolnym w Unii Europejskiej. W sieci Eurodesk jest obecnie ok. 400 punktów z 29 krajów. Obecnie pracujemy takŝe nad otworzeniem Centrum Informacji MłodzieŜowej, które rozszerzy ofertę EURODESKu. Dzięki temu oferta samego Klubu będzie skierowana nie tylko do osób długotrwale bezrobotnych, ale takŝe do młodzieŝy, która po zakończeniu nauki pozostaje bez pracy i często potrzebuje pomocy (choć z informacji mogą korzystać wszyscy, którzy jej potrzebują). Dzięki takiemu połączeniu młodzieŝ pozostająca bez pracy przychodząc do Eurodesku dowiaduje się o istnieniu i ofercie KIS u, a uczestnicy KIS u korzystają z oferty Eurodesku. Punkt Informacji działa w oparciu o wolontariat. UCZESTNICY i EFEKTY: Oferta Klubu jest skierowana do osób długotrwale bezrobotnych mieszkających w Fordonie, przy czym korzystają z niej głównie osoby starsze. Dzięki otwarciu Punktu EURODESK przy KIS ie oferta Klubu zostaje poszerzona takŝe o młodzieŝ pozostającą bez pracy. VII. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Wejherowie Adres: Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17 Osoba kierująca jednostką: Ewa Kłosowska Liczba pracowników: W realizację zadań Klubu Integracji zaangaŝowanych są pracownicy: koordynatorka Klubu Integracji Społecznej, pedagog, prawnik, psycholog, doradca zawodowy, konsultant ds prowadzenia działalności gospodarczej, 2 pracownicy socjalni, staŝystka pedagog, koordynatorka Niania Klub, informatyk, oraz 5 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie uŝytecznych do obsługi działań reintegracyjnych w Klubie RODZAJ DZIAŁALNOŚCI : Reintegracja zawodowa: Klubowicze KIS mogą: uczestniczyć w warsztatach z doradcą zawodowym, badaniu preferencji zawodowych, edukacji personalna i zawodowa umoŝliwiającej aktywne poszukiwania pracy, przygotowywaniu osób do kontaktu z pracodawcą, korzystać z ofert szkoleń i kursów na terenie województwa pomorskiego, spotkań z dyrektorami szkół organizowanych dla osób zainteresowanych rozpoczęciem nauki, wziąć udział w akcji Powrót do szkoły, mającej na celu podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji, korzystać z bazy danych osób poszukujących pracy, danych o ofertach pracy. Organizowane są równieŝ spotkania z pracodawcami, wspierające osoby długotrwale bezrobotne w powrocie na rynek pracy oraz w usamodzielnieniu się, dla uczestników klubu udostępniany jest lokalu, sprzęt biurowy, audiowizualny do działań KIS. Reintegracja społeczna: Prowadzone są: warsztaty dla rodziców- Szkoła dla Rodziców, spotkania tematyczne Kawa Pedagogiczna, poradnictwo psychologiczne i prawne. Propagowane są zajęcia z konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, spotkań grupowych, spotkania grup wsparcia tj. dla osób opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym, dla osób zajmujących się osobami chorymi na Alzheimera, dla rodziców mającymi problemy wychowawcze z dziećmi, dla osób starszych Klub Seniora PO 60-TCE, dla osób dotkniętych przemocą, wśród aktywnych uczestników klubu promowane są działania samopomocowe i woluntarystyczne działanie samopomocowe - uruchomienie projektu Niania Klub, organizowanie akcji wyrównywania szans dla dzieci z rodzin zagroŝonych wykluczeniem. Poprzez zorganizowanie otwartego dnia w Niania Klub korepetycje dla dzieci prowadzone przez wolontariuszy, Biblioteka Dorosłego Ucznia, spotkania w ramach programu Starszy Brat, Starsza Siostra, osoby uczestniczące w Ŝyciu klubu biorą udział w organizowanych akcjach środowiskowych, projekt Grosz do Grosza, spotkania redakcji gazetki samopomocowej pod nazwą Jedna Pani, Drugiej Pani. UCZESTNICY i EFEKTY: 7

8 Struktura beneficjantów kształtuje się następująco: stan cywilny- około połowa z uczestników są osobami w związku małŝeńskim (46%) wiek- najliczniejsze grupy stanowią osoby w wieku do 40r.Ŝ.(ok.33%)oraz do 50r.Ŝ.(ok.30%) wykształcenie: podstawowe ok.30%, zawodowe ok.30%,średnie ok.28% chęć zmiany swojej sytuacji- ponad 60% wykazuje zainteresowanie dokształcaniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji pozycja na rynku pracy- w zdecydowanej większości odbiorcami działań KIS są osoby, które pozostają bez pracy do 5 lat. II.2 REALIZACJA ZADŃ KOMPONENTU Nr II: Promocja idei programów prac społecznie uŝytecznych w środowisku osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Działania w ramach Programu skierowane były przede wszystkim do samorządów gminnych, jako organizatorów tych programów i obejmowały następujące kierunki: a) promocję dobrych rozwiązań organizacyjnych, stosowanych przez samorządy gminne przy aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, b) kampanię edukacyjno-informacyjną dla samorządów gmin, które w 2006r. nie przystąpiły jeszcze do inicjowania programów prac społecznie uŝytecznych. W ramach tego komponentu wydatkowano łącznie kwotę złotych na dofinansowanie projektów, wyłonionych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z tego: a) w ramach konkursu Prace społecznie uŝyteczne dobra praktyka samorządu gmin kwota złotych, b) w ramach konkursu Organizacja prac społecznie uŝytecznych wzorce złotych. Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie obejmuje łącznie 30 projektów samorządów gmin, z tego: 21 projektów w ramach dobrych praktyk samorządu gminnego, oraz 9 projektów edukacyjno - informacyjnych. Efektem działań wspierających zastosowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej było między innymi skłonienie większej liczby samorządów gminnych do wykorzystywania tego instrumentu aktywizacji zawodowej wobec osób zagroŝonych marginalizacją społeczną. W ramach kwot dotacji, jakie uzyskały samorządy gmin, które zostały wyróŝnione w konkursach zakupiono dodatkowe środki techniczno materiałowe, pozwalające nie tylko kontynuować w 2007r. lokalne inicjatywy, ale równieŝ zwiększać ich zakres w kontekście osób uczestniczących w tych programach. Minister Pracy i Polityki Społecznej utworzył katalog dobrych praktyk promując dobre wzorce organizacyjne (wydana została II edycja informatora dla organizatorów programów prac społecznie uŝytecznych). Ponadto, analiza statystyki projektów wykazała, Ŝe inicjatywa samorządów gminnych w formie lokalnych programów prac społecznie uŝytecznych pozwala udzielić pomocy około 40% beneficejnetom pomocy społecznej (i tak przykładowo: w ramach 21 projektów uprawnionych osób 8

9 do skorzystania z udziału w tych programach było około osób, z czego ponad osób zostało ostatecznie skierowanych do udziału w nich). Forma pomocy dla samorządów gminnych ze strony Ministra Pracy i Polityki Społecznej okazała się cenną inicjatywą, zwaŝywszy na fakt, iŝ refundacja kosztów organizacji tych programów z Funduszu Pracy odnosi się jedynie do jednej pozycji świadczenia pienięŝne (tylko 60%). Niektóre dane statystyczne 21 dobrych praktyk według poszczególnych gmin przedstawiają się następująco: Województwo Gmina Liczba uczestników Wskaźnik ( %) W u ( x ) W r ( XX ) Liczba godzin prac ogółem Liczba instytucji zaangaŝowanych w PSU Jed.org. samo. Z tego: przedsiębi orcy Org. pozarządow e Dolnośląskie Szczytna 47,0 4, osób Kujawsko- Bydgoszcz 16,0 11, Pomorskie 504 osoby Cekcyn 27 osób 16,0 11, Gąsawa 80,0 36, osób Łódzkie Pabianice 7,3 76, osób Mazowieckie Grodzisk M. 77,6 35, osób Ojrzeń 10 osób 20,0 30, Słupno 50,0 9, osób Opolskie Lubsza 39 osób 78,3 3, Opole 39,8 19, osób Pomorskie Bytów 12,3 17, osob Śląskie Jaworzno 66,7 50, osób Janów 13,0 80, osób Chorzów 508 osób 4,5 13, Bielsko-B. 50,0 25, osób Warmińsko- Dobre Mia. 27,3 4, Mazurskie 206 osób Olsztyn 133 osoby 10,0 36, Nidzica 48,8 5, osób Zachodniopomors Karlino 21,3 19, kie 5 osób Mirosławiec 40 osób 17,6 10, Cedynia 50,0 15, osoby Razem osób 35,9 24, Uwaga: (x) W u - wskaźnik liczby osób biorących udział w programie PSU do liczby osób w gminie posiadających uprawnienia do skierowania do programu (xx) W r - wskaźnik rotacji, tj. liczba osób, które zostały zwolnione (opuściły) z programu do liczby osób biorących udział w programie 9

10 W katalogu dobrych praktyk 2006r. znalazły się następujące przykłady: Organizator: GMINA i MIASTO SZCZYTNA (woj. dolnośląskie): 1. Model zarządzania programem prac społecznie uzytecznych: model jednego ośrodka, 2. Rodzaj prac: zestaw rozszerzony, w którym poza takimi pracami jak: konserwacja zieleni, konserwacja chodników, zorganizowano: budowę ciągu spacerowego Kamienny Trakt, budowa przystanku turystycznego w Słoszowej, oraz organizacja dorocznej imprezy gminnej Agrofeta, 3. Tryb przebiegu PSU: ciągły. Przyjęto załoŝenie zapewnienia uczestnikom stabilności ekonomicznej na przestrzeni kilkunastu miesięcy 2006r. 4. Nadzór i kontrola: przebieg programu był nadzorowany dwutorowo, tj przez słuŝby socjalne oraz pracodawców. System ciągły przebiegu programu PSU w Szczytnej sprawił, Ŝe rotacja uczestników nie wystąpiła oraz nie odnotowano przypadków naruszenia dyscypliny, 5. Liczba uczestników 81 osób, tj. 47 % liczby osób uprawnionych do skierowania, zamieszkujących na obszarze miasta i gminy Szczytna, 6. Kierunek dalszych działań wobec uczestników PSU tradycyjny, tj. wykorzystanie instrumentów rynku pracy przy współpracy z urzędem pracy. Organizator: GMINA i MIASTO GRODZISKA MAZ. (woj. mazowieckie) 1. Model zarządzania programem prac społecznie uŝytecznych: synergia administrowania,, 2. Rodzaj prac: zestaw prosty. Dobór rodzaju prac został poprzedzony przeprowadzoną diagnozą potrzeb kwalifikacyjnych przyszłych uczestników, uwzględniającą równieŝ deklaracją spełnienia warunków udziału, np. chęci wykonywania pracy oraz przestrzegania dyscypliny. Prace analityczne w zakresie tej diagnozy prowadzone były przy udziale klubu integracji społecznej. To załoŝenie w praktyce okazało się niewykonalnym z uwagi na negatywne jednak postawy uczestników. Organizator natychmiast reagował poprzez kierowanie kolejnych grup uczestników, a takŝe wprowadzenie systemu zaświadczeń i opinii o wykonywanych pracach, 3. Tryb przebiegu PSU: mieszany ciągły i rotacyjny. Starano się utrzymać ten system, jednakŝe w trakcie przebiegu programu z uwagi na zjawisko porzucania miejsca prac Wskaźnik rotacji wyniósł 36,0%, co w stosunku do innych przykładów nie jest wysokim poziomem tylko z uwagi na fakt szybkiego reagowania przez pracowników socjalnych oraz pracodawców, 4. Nadzór i kontrola: charakter dwutorowości tego działania zmniejszył ryzyko duŝego stopnia rotacji uczestników PSU, 5. Liczba uczestników 250 osób, t. 77 % łącznej liczby osób uprawnionych do skierowania do PSU, 6. Kierunek dalszych działań wobec uczestników PSU zmierza do wykorzystania rozwiązań ekonomii społecznej, w tym formuły spółdzielczości socjalnej. Wobec osób najbardziej zaangaŝowanych, chcących stworzyć własne miejsca pracy będzie stosowany system wsparcia, począwszy od etapu szkoleniowoprzygotowawczego, włącznie z pomocą finansową. Organizator: MIASTO CHORZÓW (woj. śląskie) 1. Model zarządzania programem prac społecznie uŝytecznych : synergia administrowania, 2. Rodzaj prac: zestaw rozszerzony, w tym m. innymi: usługi opiekuńcze, prace remontowo-konserwatorskie, a takŝe: prace administracyjno-biurowe, prace dla informatyków, pomoc nauczycielska oraz dekoratorzy miasta 3. Tryb przebiegu PSU: ciągły. Uczestnicy poddani procedurze doboru z uwzględnieniem własnych, dodatkowych lokalnych kryteriów, w tym: kryterium - utrzymanie rodziny wielodzietnej. W procedurę kwalifikacyjną zostało zaangaŝowane Centrum Pracy Socjalnej przy MOPS Chorzów kojarzenie kwalifikacji zawodowych do rodzaju prac, dobór pracodawcy oraz zawarcie kontraktu socjalnego. Stosowano zasadę dłuŝszego okresu wykonywania prac przez uczestników na miejscu u danego pracodawcy 10

11 4. Nadzór i kontrola: dwutorowo: (a) ze strony pracowników socjalnych, oraz (b) ze strony samych pracodawców, co pozwalało na utrzymanie właściwej dyscypliny organizacyjnej programu. Wskaźnik rotacji wyniósł 0,13%. Wobec osób, które naruszyły dyscyplinę PSU (wcześniej instruktaŝ) zastosowano sankcje: (a) wyrejestrowanie w PUP, (b) zawieszenie świadczeń z pomocy społecznej na 3 miesiące, (c) zmiana warunków kontraktu socjalnego, oraz (d) wszczęcie prostowania karnego. 5. Liczba uczestników osoby, tj. 4,5 % liczby osób uprawnionych do skierowania, zamieszkujących na obszarze miasta Chorzowa. 6. Zaplanowano dalsze kierunki pracy z uczestnikami PSU, w tym m. innymi prowadzenie przez Centrum Pracy Socjalnej negocjacji z pracodawcami w kwestii zatrudnienia na umowę o pracę. Organizator: MIASTO OLSZTYN (woj. warmińsko-mazurskie) 1. Model zarządzania programem prac społecznie uŝytecznych: synergia administrowania, 2. Rodzaj prac: zestaw rozszerzony, w tym m.innymi: usługi opiekuńcze, prace remontowo-konserwatorskie, a takŝe: prace administracyjno-biurowe, prace księgowo-rachunkowe, 3. Tryb przebiegu PSU: ciągły. Uczestnicy poddani procedurze doboru z uwzględnieniem typowych kryteriów: wiek, stan zdrowia oraz kwalifikacje, 4. Nadzór i kontrola: prowadzona zarówno przez słuŝby socjalne jak i pracodawców doprowadziła do braku przypadków naruszenia dyscypliny w trakcie wykonywania powierzonych prac, 5. Liczba uczestników 133 osoby, tj. 10 % liczby osób uprawnionych do skierowania, zamieszkujących na obszarze miasta Olsztyna, 6. Zaplanowano dalsze kierunki pracy z uczestnikami PSU, w tym m. innymi poprzez wykorzystanie CIS-u w Olsztynie a takŝe Urzędu Pracy w przygotowywaniu grup załoŝycielskich dla spółdzielni socjalnych. Organizator: MIASTO BIELSKO-BIAŁA (woj. śląskie) 7. Model zarządzania programem prac społecznie uŝytecznych: model jednego ośrodka, 8. Rodzaj prac: zestaw prosty. Organizator programu PSU doprowadził do opracowania rocznego Gminnego Programu Prac Społecznie UŜytecznych na 2006, określającego liczbę pracodawców oraz liczbę grup rotacyjnych uczestników, 9. Tryb przebiegu PSU: rotacyjny. Uczestnicy podzieleni zostali na kilka grup wykonawczych, które wykonują prace w okresach 3 miesięcznych. Ten system wymusza konieczność dokonywania co pewien czas doboru kwalifikacyjnego, 10. Nadzór i kontrola: przebieg programu w systemie rotacyjnym, ułatwił nadzór i kontrolę dyscypliny wykonywania prac przez uczestników. DuŜa liczba zastosowanych sankcji dyscyplinarnych (77 przypadków), 11. Liczba uczestników 370 osób, tj. 50 % liczby osób uprawnionych do skierowania, zamieszkujących na obszarze miasta Bielsko-Białej. 12. Kierunek dalszych działań wobec uczestników PSU tradycyjny, tj. kierowanie do prac interwencyjnych lub robót publicznych w miarę moŝliwości. Prace społecznie uŝyteczne są traktowane jako I etap przywracania wartości zawodowych beneficjentom świadczeń pomocy społecznej. II.3 REALIZACJA ZADŃ KOMPONENTU Nr III: Wyrównywanie szans dla osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój centrów integracji społecznej. W ramach zaplanowanych na 2006r. działań tego komponentu realizowano: a) działania edukacyjno-informacyjne skierowane do samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i funkcjonowania instytucji świadczących usługi z reintegracji 11

12 społecznej i zawodowej (CIS, KIS) konkurs na projekty pt: Centra i Kluby Integracji Społecznej jak to działa?, b) działania wspierające inicjatywy tworzenia podmiotów świadczących usługi w zakresie zatrudnienia socjalnego na obszarach wiejskich konkurs na projekty pt: Centra Integracji Społecznej w gminie wiejskie. Działania edukacyjno-informacyjne dla wielu instytucji chcących rozwijać własne programy pomocy dla osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym tego typu inicjatywa Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest bardzo cenna i poŝądana. Przy pomocy formuły konkursowej udało się wytypować ośrodki, które podjęły się kampanii edukacyjnej. Były nimi: Nr wniosku DPS/CIS/01/06 DPS/CIS/03/06 DPS/CIS/05/06 DPS/CIS/06/06 DPS/CIS/08/06 DPS/CIS/10/06 DPS/CIS/11/06 DPS/CIS/12/06 DPS/CIS/14/06 DPS/CIS/16/06 DPS/CIS.18/06 DPS/CIS.20/06 DPS/CIS.21/06 Nazwa podmiotu Faktyczna kwota dofinansowania Województwo Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,ul. 1-go Maja Bystrzyca Kłodzka zł Dolnośląskie Klub Integracji Społecznej Fundacja Wiatrak, ul. Bołtucia Bydgoszcz zł Kujawsko-pomorskie Klub Integracji Społecznej MOPS, ul.beethovena1/ Wałbrzych zł Dolnośląskie Klub Integracji Społecznej MOPS w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a Kalisz zł Wielkopolskie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie al. Wojska Polskiego 33, Olsztyn zł Warmińsko- Mazurskie Klub Integracji Społecznej Stowarzyszenie Stopil, ul. Wyspiańskiego 13, Nowy Sącz zł Małopolskie Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp., ul.teatralna Gorzów Wlkp. Klub Integracji Społecznej Kostrzyń nad Odrą ul. Niepodległości Lubuskie Klub Integracji Społecznej MOPS, ul. Świerczewskiego Olsztynek zł Warmińsko- Mazurskie Centrum Integracji Społecznej w Kielcach ul. Wesoła 54, Kielce zł Świętokrzyskie Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska Drezdenko zł Zachodniopomorskie Klub Integracji Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego Wejherowo zł Pomorskie Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu ul. Wyszyńskiego 51/ Zamość, Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej MłodzieŜy Klub Integracji Społecznej złlubelskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Klub Integracji Społecznej, ul. Dmowskiego Stalowa Wola złpodkarpackie 12

13 Drugim kierunkiem realizowanym w tym komponencie było wspieranie finansowe nowopowstałych centrów integracji społecznej, które utworzone zostały na obszarach wiejskich. Liczba tych instytucji działających na rzecz środowiska wiejskiego ciągle jest niewystarczająca. W 2006r. wsparcie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzyskały następujące centra: Nr wniosku Nazwa podmiotu Faktyczna kwota dofinansowania Województwo DPS/CIS2//06 DPS/CIS2/03/06 Stowarzyszenie Ludzi Dobre Woli "Raj" ul. Kazimierzowska Bielsk Podlaski Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "Agape" w Nowym Stawie ul. Mickiewicza zł Podlaskie zł Pomorskie DPS/CIS2/05/06 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej ul. Kobylińskiego 21A Płock zł Mazowieckie DPS/CIS2/06/06 Gmina Somonino ul.ceynowy zł Pomorskie DPS/CIS2/08/06 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne klucze ul. Bolesławska zł Małopolskie NaleŜy zaznaczyć, Ŝe liczba centrów integracji społecznej w Polsce na koniec 2006r. wyniosła 45, z czego 35 prowadziło swoją działalność w rozwiniętej formuje, natomiast 10 było w fazie organizacji. III. ZAMIERZENIA NA 2007r. Kwota środków finansowych, będąca w dyspozycji Promotora Programu na 2007r. wynosi zł (budŝet część 44. Zabezpieczenie społeczne). Na rok 2007 przyjęto następującą strukturę finansową: Komponent I: Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Komponent II: Promocja idei programów prac społecznie uŝytecznych w środowisku osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, a takŝe procedur tworzenia spółdzielni socjalnych Rezerwa Promotora zł zł zł 13

14 Razem Program w 2007r zl Promotor Programu zastrzegł sobie prawo dokonywania ewentualnych korekt w planowanej strukturze finansowej na 2007r. Wybór komponentów był dokonany na podstawie analizy potrzeb. Harmonogram realizacyjny został zaplanowany w następujący sposób: Nazwa komponentu Komponent I Numer zadania szczegółowego Zadanie Tworzenie nowych Klubów Integracji Społecznej, dofinansowanie najefektywniejszych projektów w ramach konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Termin realizacji I półrocze 2007r konkurs, II półrocze 2007r. realizacja umów Komponent II Zadanie Dobre praktyki zatrudnienia socjalnego w klubach integracji społecznej (podsumowanie). Zadanie - Promowanie dobrych praktyk samorządu gminnego w zakresie programów prac społecznie uŝytecznych. Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej I półrocze 2007r konkurs, II półrocze 2007r. realizacja umów Przewidywane efekty w 2007r. przedstawiałby się następująco: 1. Zwiększenie liczby Klubów Integracji Społecznej o kolejne 70 nowych placówek, co przy rezultatach 2005r. oraz 2006r. oznaczałoby działanie w kraju łącznie około 300 klubów, świadczących usługi reintegracji społecznej i zawodowej na obszarze gmin, 2. Zainspirowanie samorządów gminnych do kontynuowania programów prac społecznie uŝytecznych, jako aktywnego instrumentu aktywizacji zawodowej oraz dającego moŝliwość poprawy dochodowości osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, Ponadto, nadal następowałoby rozszerzanie wiedzy na temat usług centrów integracji społecznej oraz przekazanie dobrych wzorów ich działania na rzecz osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. 14

15 Opracowanie: Wydział Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 15

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli

Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Dobre Praktyki Klub Integracji Społecznej w Stalowej Woli Rzeszów 29.07.2011r. Opracowanie: Edyta Kiesz Koordynator Zespołu ds. Bezrobocia 1 Klub Integracji Społecznej Klub Integracji Społecznej jest to

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wykorzystaj swoją szansę!

Projekt Wykorzystaj swoją szansę! Załącznik Nr 2 Projekt Wykorzystaj swoją szansę! jest projektem systemowym realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie kształcenia dorosłych. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013

Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Dobre praktyki współpracy MOPS i PUP w Skarżysku-Kamiennej-19.11.2013 Podstawy prawne Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Ustawa o promocji zatrudnienia i

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r.

Stan wdrażania ania PO KL w województwie sko-mazurskim. Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Stan wdrażania ania PO KL w województwie warmińsko sko-mazurskim Olsztyn, 17 listopada 2010 r. Postęp p finansowy Postęp p wdrażania ania PO KL wg stanu na 15.11.2010 r. 100 000 250% 90000 80000 70000

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : Nowa Szansa 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki W 2013 roku Gmina Troszyn/Ośrodek Pomocy Społecznej w Troszynie realizował projekt systemowy Nowa Szansa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU

PROGRAM AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Krzysztof Michałkiewicz PROGRAM AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2010 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI

PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI PROJEKT SYSTEMOWY CHCĘ I MOGĘ PRACOWAĆ LATA REALIZACJI 2008-2013 W roku 2008 w ramach Umowy Ramowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015

Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne 2008-2015 Projekt systemowy Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Czas na aktywność w Gminie Wadowice Górne współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ I POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W REALIZACJI KONTRAKTÓW SOCJALNYCH MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS PODMIOT ZATRUDNIENIA SOCJALNEGO PARTNEREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010

I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 I. WPROWADZENIE Podsumowanie okresu 2005-2010 W latach 2005-2010 w przedsięwzięciach organizacyjnych, kierowanych do osób potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz zaliczanych

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE

DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROWADZONE W LATACH 2010-2015 PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY CEL Fundusz ten najczęściej kojarzony jest z organizacją

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ ZATWIERDZAM: Minister Pracy i Polityki Społecznej: Z up. Sekretarz Stanu Jarosław Duda KONKURS GMINNE PROGRAMY AKTYWIZACJI SPOŁECZNO ZAWODOWEJ NA RZECZ BUDOWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2010

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2010 Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/305/2010 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 30 kwietnia 2010 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK 2010 PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY CZCHÓW NA ROK

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014

Streszczenie projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 Uchwała Nr XVIII/304/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zatwierdzenia działań projektu systemowego Systematycznie do celu na lata 2012-2014 realizowanego ze środków: Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu systemowego

Realizacja projektu systemowego Realizacja projektu systemowego M- GOPS w Skalbmierzu w roku 2009 po raz pierwszy przystąpił do opracowania i realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON,

PRIORYTET I: PROFILAKTYKA I OGRANICZANIE SKUTKÓW NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. 2012 r. 2015 r. samorządy powiatów i gmin, PFRON, Załącznik do Programu Harmonogram realizacji Wojewódzkiego programu wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu

Konferencja Projektu. Aktywność drogą do sukcesu Konferencja Projektu Aktywność drogą do sukcesu dobre praktyki aktywizacji osób wykluczonych społecznie 30 czerwca 2009 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. na lata /PROJEKT/ Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej Leszna z dnia.. MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2006-2007 /PROJEKT/ OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce

WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce WSPÓLNA SPRAWA program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem w gminie Główczyce Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Budry Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pt. Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Program Aktywizacja i Integracja 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim. Program Aktywizacja i Integracja 2017 Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim Program Aktywizacja i Integracja 2017 Sępólno Krajeńskie, maj 2017 1. Cele i zadania programu Celem Programu Aktywizacja i Integracja 2017, w skrócie PAI 2017,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Funduszy. Wydział Funduszu Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy EFEKTYWNOŚĆ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ZREALIZOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej

Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie integracji społecznej Projekty realizowane w 2009r. przez Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Tarnogórskiego w latach 2008 2013 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2011

Klub Integracji Społecznej 2011 Klub Integracji Społecznej 2011 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej

Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Aneksy wojewódzkie Przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych w ramach projektu Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych Vademecum dla osób niepełnosprawnych - przewodnik zawodowy Część III. Rynek pracy Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych 1 SPIS TREŚCI: Projekty realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI

24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI 24. PROJEKT SYSTEMOWY 18+ NOWE SZANSE I MOŻLIWOŚCI Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w roku 2010 kontynuowało realizację projektu systemowego pn. 18+ nowe szanse i możliwości w ramach

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVIII/252/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Uchwała nr XLVIII/252/10 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Uchwała nr XLVIII/252/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: Program Aktywności Lokalnej Powiatu Jarocińskiego na lata 2009-2013 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Nowe Szanse w MOPS II

Nowe Szanse w MOPS II SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS II REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Puckiego pod nazwą Powiatowy Program Aktywności Lokalnej <> na lata

Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Puckiego pod nazwą Powiatowy Program Aktywności Lokalnej <<Moja Rodzina>> na lata Lokalny program pomocy społecznej dla Powiatu Puckiego pod nazwą Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2010-2013 Na podstawie art.19 pkt. 1 i art. 112 ust.9 ustawy o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA ROK 2011

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA ROK 2011 Załącznik do Uchwały Nr IX/46/11 Rady Gminy Świętajno z dnia 29 czerwca 2011r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ NA ROK 2011 PRZEZ WIEDZĘ DO SUKCESU AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINIE ŚWIĘTAJNO ŚWIĘTAJNO,

Bardziej szczegółowo

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Struktura ZDZ w Warszawie Oddział w Radzyminie Centrum Kształcenia w Ciechanowie Centrum Kształcenia w Siedlcach Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009

Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Ocena sytuacji na małopolskim rynku pracy w roku 2009 Gospodarka Małopolski Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw* wyniosło 407 tys. osób w Małopolsce zatrudnienie było 1,2% wyŝsze niŝ w 2008

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych

KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych KONTRAKT SOCJALNY narzędziem w realizacji projektów systemowych Podstawa prawna Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Polityki

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku

Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku Załącznik do Uchwały Nr XXII/204/13 Rady Gminy Gnojnik z dnia 28 marca 2013 r. Zmiany do Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik obowiązujące w 2013 roku W związku z kontynuacją realizacji przez

Bardziej szczegółowo

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS

SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY. Nowe Szanse w MOPS SERDECZNIE WITAMY NA KONFERENCJI PODSUMOWUJĄCEJ PROJEKT SYSTEMOWY Nowe Szanse w MOPS REALIZOWANY PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.1, PODDZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Funduszy Wydział Funduszu Pracy Efektywność programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej zrealizowanych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2013 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2008r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 686-58-88 fax wew.51 email:gdko@praca.gov.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVI/197/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Uchwała nr XXXVI/197/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. Uchwała nr XXXVI/197/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Społecznej pod nazwą: Program Aktywności Lokalnej Powiatu Jarocińskiego na lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie za 2014 rok Sprawozdanie roczne z działalności Centrum Integracji Społecznej w Chełmie Centrum Integracji Społecznej w Chełmie jest placówką

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

W dniu r. został podpisany aneks do umowy na rok 2012 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres r.

W dniu r. został podpisany aneks do umowy na rok 2012 r.- natomiast ramowa umowa została podpisana w 2009 r. na okres r. Informacja za rok 2012 z realizacji projektu systemowego pod nazwą Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL

Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 11.1 RPO WL Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ

PROJEKT KROK W DOROSŁOŚĆ KROK W DOROSŁOŚĆ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ POWIAT KWIDZYŃSKI, POPRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KWIDZYNIE, WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ, W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010. stan na 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie z wdrażania komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Podkarpaciu w latach 2007-2010 stan na 31 grudnia 2010 r. Ogłoszone konkursy w latach 2007-2010 październik 2007

Bardziej szczegółowo

TYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO O

TYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO O PROGRAM ZAJĘĆ DLA KOBIET DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KONINIE W OKRESIE LIPIEC 2008 GRUDZIEŃ 2010 R. WSTĘP Klub

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI

DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI DZIAŁALNOŚĆ KLUBU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W TRZEBINI KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ Klub Integracji Społecznej w Trzebini działa w Zespole Profilaktyki i Terapii Rodzin Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest otwarty

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej Klub Integracji Społecznej Autor programu: Program aktywizacji osób z grup ryzyka Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie 1. Partnerzy programu: Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie Urząd

Bardziej szczegółowo

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień

1.2.Rozwój środowiskowych form pomocy 2.1.Przeciwdziałanie i profilaktyka uzależnień i współuzależnień Tabela nr 7 Zestawienie Projektów Realizacyjnych NR PROJEKTU NAZWA PROJEKTU KRÓTKI OPIS REALIZOWANE CELE OPERACYJNE 1 GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Program odnosi się

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok

Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 29 maja 2012 r. Szczegółowy harmonogram działań Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Gnojnik na 2012 rok I. ODBIORCY PROGRAMU W 2012

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Białobrzegi r.

Białobrzegi r. Białobrzegi 26-27. 10. 2016 r. 2010 r. Pierwsze Ogólnopolskie Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy 2010 r. Pierwsze Ogólnopolskie Regionalne Targi Aktywnych Form Pomocy Inicjatywa lubelskiego środowiska

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009

Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Województwo Plan działania na lata 2007 2008 Plan działania na rok 2009 Załącznik nr 4. Charakterystyka założeń Planów działań na lata 2007 2008 i 2009 rok dla Priorytetów VI IX PO KL według województw, z punktu widzenia działań skierowanych do osób w wieku 50+/45+ w aspekcie

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU

MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej HARMONOGRAM PROGRAMU MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Pomocy i Integracji Społecznej ZATWIERDZAM: POD^K^ETARZ (Stani* Elibieta Serea Minister Pracy i Polityki Społecznej: z up. Podsekretarz Stanu Elżbieta

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. Uchwała Nr LIX/617/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie: przyjęcia i wdroŝenia Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Nowego Sącza na lata 2010-2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupkluczbork.pl Na koniec 2015 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo