Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA"

Transkrypt

1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej INFORMACJA o realizacji Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu w roku 2006 Warszawa, marzec 2007r.

2 I. WPROWADZENIE W roku 2006 realizowane były 3 komponenty Programu pod nazwą Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu (zwanego dalej: Programem), a mianowicie: 1) Komponent I: Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. 2) Komponent II: Promocja idei programów prac społecznie uŝytecznych w środowisku osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. 3) Komponent III: Wyrównywanie szans dla osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój centrów integracji społecznej. Promotor Programu w 2006r. zrezygnował z realizacji zadań w Komponencie IV: Wzmocnienie organizacji pozarządowych realizujących najskuteczniej programy integracyjne, przesuwając środki finansowe na wyŝej wymienione trzy komponenty. Podstawową przesłanką tej decyzji była dokonana na początku 2006r. ocena zapotrzebowania samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych na rozwój instytucjonalnych form pomocy, takich jak: centra i kluby integracji społecznej oraz ocena dokonana w zakresie zintensyfikowania inicjacji lokalnych programów prac społecznie uŝytecznych. Na realizację Programu w 2006r. przewidziano kwotę tys. złotych. Podstawowymi formułami realizacyjnymi Programu były: konkursy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach poszczególnych komponentów a takŝe działania promujące dobre praktyki. II. REALIZACJA PROGRAMU W 2006r. II.1 REALIZACJA ZADŃ KOMPONENTU Nr I: Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu W 2006r., wzorem poprzedniego roku skoncentrowano realizację zadań w tym komponencie na celu jakim jest zwiększanie liczby działających w kraju klubów integracji społecznej oraz świadczenia przez nie usług w ramach reintegracji społecznej i zawodowej. Ta instytucjonalna forma pomocy dla osób wykluczonych społecznie lub zagroŝonych marginalizacją jest mniej kosztowna od tworzenia centrów stad teŝ, samorządy gminne oraz organizacje pozarządowe chętniej rozwijają swoje inicjatywy w tym kierunku. Proces tworzenia sieci klubów integracji społecznej (dalej: KIS) jest wspierany finansowo przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej juŝ od 2005r. Dofinansowanie otrzymują projekty najbardziej efektywne, które gwarantują nie tylko powstanie w gminie tej instytucji, ale równieŝ zastosowanie 2

3 aktywnych narzędzi pomocy, takich jak: kontrakt socjalny, lub indywidualny plan zatrudnienia socjalnego. W 2006r. na dotacje dla projektów konkursowych Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył łącznie kwotę 900 tys złotych, przy załoŝeniu jednostkowej kwoty grantu do 15 tys złotych. W drodze konkursu wytypowano w I turze następujące KISy do dofinansowania: Województwo Sygn. wniosku Podmiot Dotacja w złotych Zachodniopomorskie DPS 32/06 MGOPS w Reczu, ul. Ratuszowa 7, Recz Warmińsko - Mazurskie DPS 68/06 MOPS, ul. Olsztyńska 3, Dobre Miasto Mazowieckie DPS 05/06 Mazowieckie DPS 74/06 Stowarzyszenie OTWARTE DRZWI, ul. Równa 10/3, Warszawa Urząd Gminy w Bodzanowie, ul. Bankowa 7, Bodzanów Lubelskie DPS 85/06 Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Obłońska 20, Chełm Warmińsko - Mazurskie DPS 153/06 MGOPS w Piszu, ul. Wąglicka 1, Pisz Małopolskie DPS 21/06 GOPS w Oświęcimiu, ul. Beskidzka 100, Oświęcim Pomorskie DPS 42/06 GOPS w Trzebielinie, Trzebielino Warmińsko - Mazurskie DPS 66/06 Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu, ul. Bema Elbląg Warmińsko - Mazurskie DPS 79a/06 OPS, Fijewo 73, Lubawa Lubuskie DPS 82/06 Towarzystwo Integracji Społecznej, ul. Sienkiewicza 10, Zielona Góra Zachodniopomorskie DPS 24/06 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZOP w Połczynie Zdroju, ul. 22 Lipca 4, Połczyn Zdrój Pomorskie DPS 71/06 MOPS w Kościerzynie, ul. Brzechwy 5, Kościerzyna Podlaskie DPS 83/06 Stowarzyszenie Operacja Feedoom, ul. J. Kraszewskiego 37, Białystok Zachodniopomorskie DPS 173/06 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytowie ul. Miła 26A, Bytów Mazowieckie DPS 63/06 Instytut Myśli Społeczno-Ekonomicznej im. E. Abramowskiego, ul. Grochowska 282 U-4, Warszawa Łódzkie DPS 15/06 Stowarzyszenie "WSZYSCY RAZEM - IN CORPORE", ul. Piotrkowska 64, Łódź Małopolskie DPS 22/06 GOPS Brzeszcze, ul. Mickiewicza 6, Brzeszcze Lubelskie DPS 47/06 OPS w Janowie Lubelskim, ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza Janów Lubelski Śląskie DPS 57/06 GOPS w Bojszewach, ul. Sierpowa 38, Świerczyniec Zachodniopomorskie DPS 59/06 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Koszalinie ul. Staszica 36A, Koszalin GOPS w Lidzbarku Warmińskim, Lidzbark Warmiński, ul. Krasickiego Warmińsko - Mazurskie DPS 73/06 Lubuskie DPS 16/06 OPS w BełŜyce, ul. Fabryczna 2B, BełŜyce Mazowieckie DPS 64/06 Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego Wspólnota Powiatowa, ul. Sikorskiego 39, Garwolin Lubelskie DPS 87/06 Gmina Cyców, ul. Chełmska 42, Cyców Świętokrzyskie DPS 46/06 Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim 2 ul. Głogowskiego 3/5, Ostrowiec Św Świętokrzyskie OPS w Staszowie, ul. Wschodnia 13, Staszów

4 DPS 102/06 Lubelskie DPS 104/06 Śląskie DPS 155/06 Warmińsko - Mazurskie DPS 20/06 Świętokrzyskie DPS 56/06 Warmińsko - Mazurskie DPS 79/06 Mazowieckie DPS 04/06 Kujawsko-Pomorskie DPS 35/06 Łódzkie DPS 134/06 Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej MłodzieŜy, ul. Kilińskiego 86, Zamość Stowarzyszenie Rodzin na Rzecz Pomocy Szkołom Przyjazna Szkoła, ul. Chopina 2 c Mysłowice GOPS w Małdytach, ul. Kopernika 13 B Małdyty MGOPS w Końskich, ul. Armii Krajowej Końskie GOPS, Godkowo Stowarzyszenie DAMY RADĘ, ul. Puławska 41 lok. 1, Warszawa Urząd Gminy Lubiewo, ul. Hallera Lubiewo Fundacja Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Edukacyjnego, ul. Tuwima 12 a, Łódź Lubelskie DPS 86/06 MOPS, ul. Hirszfelda 3, Rejowiec Fabryczny Dolnośląskie DPS 91/06 Urząd Gminy w Starych Bogaczowicach ul. Główna 132, Stare Bogaczowice Łódzkie Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademia, ul DPS 118/06 Piotrkowska 238, Łódź Małopolskie DPS 125/06 OPS w Kluczach, ul. Zawierciańska 12, Klucze Zachodniopomorskie DPS 168/06 GOPS w Rąbinie, Rąbino W II turze konkursowej, wytypowano kolejnych 20 klubów. Działanie wspierające inicjatywy samorządów gmin oraz organizacji pozarządowych pozwoliło powiększyć listę działających w Polsce KIS-ów o kolejne 60 jednostek organizacyjnych, tym samym pod 2006r. liczba funkcjonujących w Polsce klubów osiągnęła poziom 250 jednostek organizacyjnych. Efekty działania KIS-ów są przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej promowane poprzez tworzenie banku dobrych praktyk. W tym katalogu po 2006r. pojawiły się następujące przykłady: I. Klub Integracji Społecznej STOPIL przy Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL w Nowym Sączu Adres: Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22, Osoba kierująca jednostką: Andrzej Muzyk kierownik Klubu Integracji Społecznej, Prezes Stowarzyszenia STOPIL, Tel. kom , Liczba pracowników: 13 osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, oraz 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia. Księgowość - zlecona firmie outsourcingowej. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Reintegracja społeczna: Zajęcia prowadzone są w pracowni psychologicznej. Prowadzenie zajęć z długotrwale bezrobotnymi w ramach edukacji społecznej wg następujących bloków tematycznych: asertywność; zarządzanie czasem; zarządzanie własnym wizerunkiem (autoprezentacja); praca w grupie; radzenie sobie z konfliktami; zarządzanie budŝetem domowym; zarządzanie rozwojem zawodowym. Zajęcia prowadzone w cyklach czterotygodniowych i siedmiotygodniowych. W ramach tych zajęć prowadzone jest takŝe poradnictwo psychologiczne i społeczne, oraz doradztwo zawodowe. Zajęcia prowadzą psycholodzy, pedagodzy i doradcy zawodowi. Reintegracja zawodowa: Zajęcia prowadzone są na warsztatach zawodowych pod kierunkiem instruktorów zawodu: - warsztat rzemiosła artystycznego - warsztat krawiecki- warsztat tapicerski - warsztat gospodarczy- pracownia komputerowa. Cykl zajęć obejmuje od 6 do 8 tygodniowy cykl nauki (przyuczenia ) zawodu, a następnie 4 do 4,5 miesięczna praca. Uczestnicy zajęć są przez cały sześciomiesięczny okres reintegracji zawodowej zatrudnieni w ramach robót publicznych - realizują program reintegracji zawodowej i otrzymują comiesięczne wynagrodzenie (co jest niezwykle waŝnym elementem reintegracji zawodowej). Ilość uczestników zatrudniana na jednym warsztacie od 3 do 12 osób. 4

5 UCZESTNICY I EFEKTY: Do 1 października 2006r w zajęciach Klubu STOPIL uczestniczyło ok. 250 osób, z tego: 92 osoby reintegrację zawodową ramach warsztatów KIS, a 158 osób reintegrację zawodową w ramach robót publicznych pracując w wybranych gminach powiatu nowosądeckiego. Na zajęcia reintegracji społecznej i zawodowej do Klubu uczestnicy są kierowani przez ośrodki pomocy społecznej z Nowego Sącza, Starego Sącza, Kamionki Wielkiej, Nawojowej, Rytra i Chełmca. Są to osoby długotrwale bezrobotne powyŝej 12 miesięcy zarejestrowane w urzędach pracy, osoby opuszczające zakłady karne, po leczeniu z nałogu alkoholowego, a takŝe osoby niepełnosprawne. II. Klub Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu Nowa Szansaw Zamościu Adres: Zamość, ul. Kilińskiego 86 Osoba kierująca jednostką (dane kontaktowe): Małgorzata Greszta-Porębska nr tel , Liczba pracowników: 1 pracownik etatowy plus 2 wolontariuszy RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Reintegracja społeczna: KIS Zamość prowadzi zajęcia aktywizujące i edukacyjne; funkcjonuje samopomocowa grupa wsparcia, odbywają się wyjścia kulturalne; organizujemy rajdy i przedsięwzięcia plenerowe, wycieczki oraz spotkania okolicznościowe. Reintegracja zawodowa: KIS Zamość prowadzi diagnozę potrzeb i predyspozycji zawodowych uczestników; wspiera w poszukiwaniu pracy; współpracuje z doradcą zawodowym. W zajęciach reintegracji zawodowej w ramach projektu EFS Klucz do lepszego Ŝycia zrealizowano działania: szkolenie ogólne z obsługi komputera, naukę języka angielskiego oraz kursy zawodowe: 1)gastronom, catering z prawem jazdy i obsługą kasy fiskalnej, 2) ogrodnik, konserwator terenów zielonych i bukieciarstwo, 3)ślusarz-spawacz z uprawnieniami unijnymi. UCZESTNICY i EFEKTY: Wśród uczestników KIS 2006 dominują osoby długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej, w programie uczestniczą 4 osoby bezdomne i 8 osób w wieku lat; coraz więcej wśród osób zgłaszających się do KIS Zamość przyznaje się do problemu z uzaleŝnieniem od alkoholu, róŝny przekrój zawodowy i poziom wykształceniowy. W 2006 r. liczba uczestników objętych aktywizacją społeczną i wsparciem: 1 osoba podjęła przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, 1 zatrudnienie okresowe, 6 przyjęło nową formę aktywizacji bezrobotnych tzw. prace społecznie uŝyteczne, 2 podjęły pracę dorywczą. Inne miękkie efekty : organizacja bieŝących spotkań, atrakcji i zajęć aktywizujących (wtorki, czwartki), zorganizowanie wyjazdu integracyjno - rekreacyjnego, kuligu wraz z ogniskiem i saneczkowaniem, zorganizowanie 2 rajdów rowerowego i pieszego wraz z przeprowadzeniem konkurencji w plenerze, realizacja projektu od r. :,,Tanecznym krokiem do lepszej przyszłości. Ponadto: zorganizowanie warsztatów plenerowych malarskich w Bochotnicy i Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, zaangaŝowanie uczestników zamieszczenie szyldu klubowego, opracowanie przyjaznej broszury, zorganizowanie dnia : Drzwi Otwartych, od rozpoczął się kurs tańca towarzyskiego w renomowanej zamojskiej Szkole Tańca J. i M. Myka. Jednym z wyłaniających się rezultatów funkcjonowania KIS w Zamościu ponad 2 lata jest powstanie Stowarzyszenia Nowa Szansa w Zamościu (rejestr. KRS ), które skupia osoby obecnie i wcześniej zaangaŝowane w problematykę wykluczenia społecznego. III. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Olsztynku Adres: Olsztynek ul. Świerczewskiego 19 Osoba kierująca jednostką (dane kontaktowe): Ewa Szerszeniewska, Kierownik MOPS tel. (089) , Andrzejewska Aneta koordynator KIS w MOPS w Olsztynku tel. (089) Liczba pracowników: 1 pracownik socjalny (etat), socjolog (etat), staŝysta, psychoterapeuta, socjoterapeuta, prawnik RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Reintegracja społeczna: Przeprowadzanie diagnozy osobowościowej uczestników KIS; prowadzenie zajęć w grupie wsparcia; prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, a w szczególności warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności interpersonalnych, kształtowania postaw Ŝyciowych, warsztatów edukacyjnych; prowadzenia poradnictwa prawnego, zawodowego i innego specjalistycznego dla uczestników KIS oraz członków ich rodzin; aktywizowanie społeczności lokalnej; budowanie strategii działań społecznych odpowiadającej potrzebom lokalnej społeczności. Reintegracja zawodowa: Określanie preferencji zawodowych uczestników; prowadzenie zajęć warsztatów z zakresu rynku pracy, przygotowywania i opracowywania dokumentów aplikacyjnych, warsztatów z zakresu autoprezentacji, oraz samozatrudnienia; organizowanie kursów i szkoleń podnoszących umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe; prowadzenie programów zatrudnienia tymczasowego - tworzenie warunków do zatrudnienia oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia poprzez prowadzenie kursów i szkoleń dokształcających; prowadzenie poradnictwa prawnego w zakresie prawa pracy; prowadzenie pośrednictwa pracy. UCZESTNICY i EFEKTY: Liczba uczestników od początku funkcjonowania 356 osób, w tym 200 kobiet (osoby, które złoŝyły wniosek do KIS o uczestnictwo). Liczba uczestników wg stanu na r. 264 osoby, w tym 150 kobiet (osoby, które złoŝyły wniosek do KIS o uczestnictwo). Uczestnicy KIS są osobami bezrobotnymi, 32 osoby to osoby karane, 19 osób to osoby ze stopniem niepełnosprawności, ok. 200 osób to osoby bezrobotne długotrwale. Uczestnik KIS moŝe spełniać kryteria charakterystyczne dla róŝnych grup,wskazanych w ustawie o zatrudnieniu socjalnym (kategorii) IV. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Wałbrzychu Adres: Wałbrzych, ul. Beethovena 1-2, Osoba kierująca jednostką (dane kontaktowe): Aleksander Słychan - koordynator tel , Liczba pracowników: 4 osoby - terapeuta, psycholodzy, pracownik socjalny RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Reintegracja społeczna: Zajęcia psychoedukacyjne treningi interpersonalne; zajęcia edukacyjne w grupie wiedza z zakresu spraw społecznych i gospodarczych; zajęcia w grupach wsparcia; zajęcia w grupach motywacyjno-integracyjnych, zajęcia uspołeczniające pn. Kultura dla wszystkich, uczestnictwo w spektaklach teatralnych i seansach filmowych; zajęcia profilaktyczno- sportowe pn. śyj zdrowo, wyjścia na basen do siłowni. 5

6 Reintegracja zawodowa: Diagnoza preferencji zawodowych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy; kursy języka angielskiego w szkole Języków Obcych EMPIK ; warsztaty z zakresu edukacji personalnej i zawodowej; cotygodniowe spotkania z doradcą zawodowym, Poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne; terapeutyczne; pedagogiczne; poradnictwo prawne, mieszkaniowe i socjalne; stały dostęp do Internetu. UCZESTNICY i EFEKTY: Członkami Klubu są głównie osoby zagroŝone wykluczeniem społecznym, kobiety i męŝczyźni w wieku od 19 do 54 lat z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim i wyŝszym, są to osoby. W celu wzbogacenia oferty Klubu Integracji Społecznej zawarto porozumienia i umowy: porozumienie z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych, bezpłatnych usług przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej na rzecz klientów KIS-u w formie trzydniowych warsztatów pn. Zajęcia aktywizacyjne przygotowanie bezrobotnych i poszukujących pracy do samodzielnego poszukiwania i podjęcia zatrudnienia ; porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Wałbrzychu, którego przedmiotem jest świadczenie specjalistycznych, bezpłatnych usług przez doradcę zawodowego PUP na rzecz klientów KIS;umowę z Learning Systems Poland Sp. z o.o. w Warszawie Szkołą Języków Obcych Empik w Wałbrzychu, dotyczącą przeprowadzenia kursu język angielskiego dla osób zrzeszonych w KIS. KIS skierował 6 osób na szkolenia przeprowadzone przez PUP w Wałbrzychu w ramach projektu Bezrobotni Czekają Na Wsparcie. Od 15 maja br., 15 osób uczestniczy w szkoleniach dla reintegracji zawodowej kobiet. Szkolenia składają się z III modułów w tym Trendy w gastronomii, Obsługa gościa w sali konsumenckiej oraz Asystent osoby starszej. Uczestnictwo w szkoleniach prowadzonych w formie wykładów oraz praktycznych ćwiczeń umoŝliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych, powrót do pracy po dłuŝszej przerwie lub pozwoli na załoŝenie własnej firmy. W wyniku działalności Klubu Integracji Społecznej 19 osób znalazło zatrudnienie, 18 osób ukończyło kurs języka angielskiego przeprowadzony przez Szkołę Języków Obcych Empik, V. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Stalowej Woli Adres: Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 1 Osoba kierująca jednostką (dane kontaktowe): Kierownik KIS Barbara Dul, tel wew. 35 fax , pracowników: 2 pracowników: Kierownik KIS koordynator, oraz pracownik socjalny, który prowadzi pracę socjalną z uczestnikami KIS i ich rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności Ŝyciowej. Dodatkowo z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej pracuje Zespół ds. programowych, w którym dodatkowo występują: psycholog, pracownik socjalny z uprawnieniami trenerskimi, prawnik, doradca zawodowy, specjalista ds. uzaleŝnień,. RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: - Reintegracja społeczna - Reintegracja zawodowa W ramach działań Klubu Integracji Społecznej prowadzimy róŝne bloki mające na celu reintegrację zawodową i społeczną (przykladowo): Edukacja Podstawy działalności gospodarczej; Szkolenie z zakresu tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych; Szkolenie z zakresu podstaw prawa pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przygotowania pism administracyjno biurowych; Warsztaty aktywizujące z zasad pisania dokumentów wymaganych przy przyjęciu do pracy oraz autoprezentacji; Warsztaty z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy; Kurs poszukiwania pracy z wykorzystaniem komputera i Internetu; Profilaktyka uzaleŝnień; Kurs opiekunki dziecięcej; Kurs opiekunki osoby starszej i chorej; Kurs gastronomiczny; Kurs sprzedawcy obsługa komputera, programu FPP i kasy fiskalnej; Kurs zawodowy Technolog robót wykończeniowych ; Kurs zawodowy Sprzedawca magazynier z obsługą kasy fiskalnej, programu FPP i wózków widłowych z napędem silnikowym ; Kurs księgowości z komputerowym wspomaganiem pracy; Kurs kasy fiskalnej; Psychoedukacja w formie warsztatowej (eliminowanie źródeł, objawów i skutków psychologiczno społecznych związanych z długotrwałym bezrobociem). Warsztaty psychologiczne, które proponujemy uczestnikom KIS odbywają się poza miejscem zamieszkania w oderwaniu od własnego środowiska lokalnego (wyjazdy 3-5 dniowe). Pozwala to na efektywniejszą pracę osoby bezrobotnej nad samym sobą oraz aktywniejsze włączanie się w procesy grupowe. Wspólna praca pod okiem psychologów pozwala na integrację uczestników KIS, zdobycie doświadczenia związanego z działaniem w grupie oraz zweryfikowanie swoich mocnych i słabych stron. Przez cały okres trwania programu kontynuowana jest praca psychologa (indywidualne konsultacje i warsztaty w grupie) z uczestnikami KIS w celu utrzymania wysokiego poziomu motywacji do zmiany własnej sytuacji i aktywnego poszukiwania pracy. Przykładowa tematyka warsztatów: Integracja i komunikacja interpersonalna ; Asertywność i podniesienie samooceny ; Motywacja do zmiany (gotowość do rozwoju) ; Radzenie sobie ze stresem i frustracją ; Doskonalenie własnej efektywności. Jak zmienić swój stosunek do Ŝycia i przyszłej pracy ;. Poradnictwo: Radca prawny, Psycholog, Doradca zawodowy, Terapeuta ds. uzaleŝnień, Pracownik socjalny UCZESTNICY i EFEKTY: I Grupa 26 osób (czerwiec 2005r. maj 2006r.) beneficjentki projektu Pomagając innym, pomagam sobie - W działaniach Klubu Integracji Społecznej od miesiąca czerwca 2005r. uczestniczyła grupa 26 kobiet, które brały udział w projekcie Pomagając innym pomagam sobie realizowanym we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Stalowej Woli. Projekt dotyczył aktywizacji społeczno zawodowej kobiet zagroŝonych wykluczeniem społecznym, skierowany był do grupy klientek pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych w wieku od 35 do 50 lat. Beneficjentki uczestniczyły w działaniach psycho edukacyjnych, integracyjnych, kursie zawodowym (opiekunka osoby starszej i chorej) oraz podjęły zatrudnienie w ramach robót publicznych. Długotrwałym efektem projektu było wypracowanie zasad i uruchomienie KIS, który mógłby wesprzeć uczestniczki przy wejściu na otwarty rynek pracy oraz rozpocząć pracę z nowymi grupami osób zagroŝonych lub wykluczonych z rynku pracy. II i III Grupa 27 osób (wrzesień 2005 r. maj 2006 r.) -17 kobiet klientki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej, długotrwale bezrobotne, 6

7 10 męŝczyzn - długotrwale bezrobotni, klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. z problemem bezdomności, uzaleŝnienia oraz po opuszczeniu zakładu karnego. Grupę tą stanowią osoby, które w sposób wyjątkowy dyskryminowane są na rynku pracy ze względu na swoją przeszłość i brak społecznego zaufania. IV i V Grupa 25 osób (maj 2006 r. listopad 2006 r.) -15 kobiet klientki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej, długotrwale bezrobotne, 10 męŝczyzn - długotrwale bezrobotni, klienci Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Rozpoczynając działalność Klubu Integracji Społecznej nie zakładaliśmy kryterium wieku i wykształcenia w związku z czym uczestnicy KIS w Stalowej Woli są to osoby w wieku od 25 roku Ŝycia do 56 roku Ŝycia, z wykształceniem od podstawowego do średniego (z przewagą jednak wykształcenia podstawowego). Wśród grupy uczestników KIS znajdują się osoby z róŝnymi problemami m.in. uzaleŝnieniem i przemocą domową. VI. KIS WIATRAK przy Fundacji WIATRAK w Bydgoszczy Adres: Bydgoszcz, Bołtucia 5. Osoba kierująca jednostką: Anna Leszczyńska, Liczba pracowników: wolontariusze RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: Fundacja Wiatrak jest organizacją działającą na szerokim polu prowadzi zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieŝy (600 osób tygodniowo), Poradnię Wsparcia i Pomocy, warsztaty tematyczne, jest organizacją goszczącą i wysyłającą młodych ludzi w ramach Wolontariatu Europejskiego, bierze udział i organizuje na miejscu międzynarodowe wymiany młodzieŝy, organizuje imprezy kulturalne (ok osób rocznie bierze w nich udział). Z tego powodu działalność KIS u co do zasady ma zawsze charakter jednocześnie reintegracji społecznej i zawodowej, poniewaŝ uczestnicy zajęć przynajmniej w pewnym zakresie mają kontakt takŝe z innymi formami naszej działalności. Podstawowe działania podejmowane w ramach Klubu to: - obowiązkowe stawiennictwo osób bezrobotnych wszystkie osoby długotrwale bezrobotne mieszkające w Fordonie (największa ok. 90 tyś. Mieszkańców dzielnica Bydgoszczy) mają obowiązek potwierdzenia swojej gotowości do pracy w Klubie, gdzie przyjmuje ich oddelegowany do tego celu pracownik Powiatowego Urzędu Pracy. Dzięki temu nie muszą dojeŝdŝać do siedziby PUP u, która jest oddalona o ok. 40 minut (autobusem). - doradztwo w Klubie przyjmują doradca zawodowy, prawnik, socjolog oraz psycholog. - warsztaty 3-dniowe w miarę moŝliwości (w ramach realizowanych projektów lub na zasadzie wolontariatu) realizujemy krótkie warsztaty z zakresu pisania CV, listów motywacyjnych itp. - cykl aktywizacyjno szkoleniowy w zeszłym roku dzięki pomocy Ministerstwa Polityki Społecznej zrealizowaliśmy pierwszy 3-miesięczny cykl dla osób długotrwale bezrobotnych z Fordonu. Zajęcia odbywają się 3 razy w tygodniu po ok. 2,5 godziny i mają na celu przekazanie uczestnikom narzędzi (reintegracja społeczna, wiara w siebie motywacja oraz praktyczne umiejętności), które pozwolą skutecznie poszukiwać pracy. W chwili obecnej dzięki dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizujemy drugi cykl, a do kwietnia 2007 zakończy się trzeci. Są one dłuŝsze trwają 5 miesięcy i wzbogacone o zajęcia z informatyki oraz angielskiego. Po kaŝdym cyklu następuje jego ewaluacja, a na podstawie wyciągniętych wniosków udoskonalany jest program zajęć. Przy Klubie działa obecnie Regionalny Punkt Informacji EURODESK, który słuŝy pomocą głównie młodzieŝy w związku ze studiami, pracą, wolontariatem i czasem wolnym w Unii Europejskiej. W sieci Eurodesk jest obecnie ok. 400 punktów z 29 krajów. Obecnie pracujemy takŝe nad otworzeniem Centrum Informacji MłodzieŜowej, które rozszerzy ofertę EURODESKu. Dzięki temu oferta samego Klubu będzie skierowana nie tylko do osób długotrwale bezrobotnych, ale takŝe do młodzieŝy, która po zakończeniu nauki pozostaje bez pracy i często potrzebuje pomocy (choć z informacji mogą korzystać wszyscy, którzy jej potrzebują). Dzięki takiemu połączeniu młodzieŝ pozostająca bez pracy przychodząc do Eurodesku dowiaduje się o istnieniu i ofercie KIS u, a uczestnicy KIS u korzystają z oferty Eurodesku. Punkt Informacji działa w oparciu o wolontariat. UCZESTNICY i EFEKTY: Oferta Klubu jest skierowana do osób długotrwale bezrobotnych mieszkających w Fordonie, przy czym korzystają z niej głównie osoby starsze. Dzięki otwarciu Punktu EURODESK przy KIS ie oferta Klubu zostaje poszerzona takŝe o młodzieŝ pozostającą bez pracy. VII. Klub Integracji Społecznej przy MOPS w Wejherowie Adres: Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17 Osoba kierująca jednostką: Ewa Kłosowska Liczba pracowników: W realizację zadań Klubu Integracji zaangaŝowanych są pracownicy: koordynatorka Klubu Integracji Społecznej, pedagog, prawnik, psycholog, doradca zawodowy, konsultant ds prowadzenia działalności gospodarczej, 2 pracownicy socjalni, staŝystka pedagog, koordynatorka Niania Klub, informatyk, oraz 5 osób zatrudnionych w ramach prac społecznie uŝytecznych do obsługi działań reintegracyjnych w Klubie RODZAJ DZIAŁALNOŚCI : Reintegracja zawodowa: Klubowicze KIS mogą: uczestniczyć w warsztatach z doradcą zawodowym, badaniu preferencji zawodowych, edukacji personalna i zawodowa umoŝliwiającej aktywne poszukiwania pracy, przygotowywaniu osób do kontaktu z pracodawcą, korzystać z ofert szkoleń i kursów na terenie województwa pomorskiego, spotkań z dyrektorami szkół organizowanych dla osób zainteresowanych rozpoczęciem nauki, wziąć udział w akcji Powrót do szkoły, mającej na celu podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji, korzystać z bazy danych osób poszukujących pracy, danych o ofertach pracy. Organizowane są równieŝ spotkania z pracodawcami, wspierające osoby długotrwale bezrobotne w powrocie na rynek pracy oraz w usamodzielnieniu się, dla uczestników klubu udostępniany jest lokalu, sprzęt biurowy, audiowizualny do działań KIS. Reintegracja społeczna: Prowadzone są: warsztaty dla rodziców- Szkoła dla Rodziców, spotkania tematyczne Kawa Pedagogiczna, poradnictwo psychologiczne i prawne. Propagowane są zajęcia z konstruktywnych form spędzania czasu wolnego, poprzez organizowanie spotkań integracyjnych, spotkań grupowych, spotkania grup wsparcia tj. dla osób opiekujących się dzieckiem niepełnosprawnym, dla osób zajmujących się osobami chorymi na Alzheimera, dla rodziców mającymi problemy wychowawcze z dziećmi, dla osób starszych Klub Seniora PO 60-TCE, dla osób dotkniętych przemocą, wśród aktywnych uczestników klubu promowane są działania samopomocowe i woluntarystyczne działanie samopomocowe - uruchomienie projektu Niania Klub, organizowanie akcji wyrównywania szans dla dzieci z rodzin zagroŝonych wykluczeniem. Poprzez zorganizowanie otwartego dnia w Niania Klub korepetycje dla dzieci prowadzone przez wolontariuszy, Biblioteka Dorosłego Ucznia, spotkania w ramach programu Starszy Brat, Starsza Siostra, osoby uczestniczące w Ŝyciu klubu biorą udział w organizowanych akcjach środowiskowych, projekt Grosz do Grosza, spotkania redakcji gazetki samopomocowej pod nazwą Jedna Pani, Drugiej Pani. UCZESTNICY i EFEKTY: 7

8 Struktura beneficjantów kształtuje się następująco: stan cywilny- około połowa z uczestników są osobami w związku małŝeńskim (46%) wiek- najliczniejsze grupy stanowią osoby w wieku do 40r.Ŝ.(ok.33%)oraz do 50r.Ŝ.(ok.30%) wykształcenie: podstawowe ok.30%, zawodowe ok.30%,średnie ok.28% chęć zmiany swojej sytuacji- ponad 60% wykazuje zainteresowanie dokształcaniem i podnoszeniem własnych kwalifikacji pozycja na rynku pracy- w zdecydowanej większości odbiorcami działań KIS są osoby, które pozostają bez pracy do 5 lat. II.2 REALIZACJA ZADŃ KOMPONENTU Nr II: Promocja idei programów prac społecznie uŝytecznych w środowisku osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. Działania w ramach Programu skierowane były przede wszystkim do samorządów gminnych, jako organizatorów tych programów i obejmowały następujące kierunki: a) promocję dobrych rozwiązań organizacyjnych, stosowanych przez samorządy gminne przy aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, b) kampanię edukacyjno-informacyjną dla samorządów gmin, które w 2006r. nie przystąpiły jeszcze do inicjowania programów prac społecznie uŝytecznych. W ramach tego komponentu wydatkowano łącznie kwotę złotych na dofinansowanie projektów, wyłonionych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z tego: a) w ramach konkursu Prace społecznie uŝyteczne dobra praktyka samorządu gmin kwota złotych, b) w ramach konkursu Organizacja prac społecznie uŝytecznych wzorce złotych. Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie obejmuje łącznie 30 projektów samorządów gmin, z tego: 21 projektów w ramach dobrych praktyk samorządu gminnego, oraz 9 projektów edukacyjno - informacyjnych. Efektem działań wspierających zastosowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej było między innymi skłonienie większej liczby samorządów gminnych do wykorzystywania tego instrumentu aktywizacji zawodowej wobec osób zagroŝonych marginalizacją społeczną. W ramach kwot dotacji, jakie uzyskały samorządy gmin, które zostały wyróŝnione w konkursach zakupiono dodatkowe środki techniczno materiałowe, pozwalające nie tylko kontynuować w 2007r. lokalne inicjatywy, ale równieŝ zwiększać ich zakres w kontekście osób uczestniczących w tych programach. Minister Pracy i Polityki Społecznej utworzył katalog dobrych praktyk promując dobre wzorce organizacyjne (wydana została II edycja informatora dla organizatorów programów prac społecznie uŝytecznych). Ponadto, analiza statystyki projektów wykazała, Ŝe inicjatywa samorządów gminnych w formie lokalnych programów prac społecznie uŝytecznych pozwala udzielić pomocy około 40% beneficejnetom pomocy społecznej (i tak przykładowo: w ramach 21 projektów uprawnionych osób 8

9 do skorzystania z udziału w tych programach było około osób, z czego ponad osób zostało ostatecznie skierowanych do udziału w nich). Forma pomocy dla samorządów gminnych ze strony Ministra Pracy i Polityki Społecznej okazała się cenną inicjatywą, zwaŝywszy na fakt, iŝ refundacja kosztów organizacji tych programów z Funduszu Pracy odnosi się jedynie do jednej pozycji świadczenia pienięŝne (tylko 60%). Niektóre dane statystyczne 21 dobrych praktyk według poszczególnych gmin przedstawiają się następująco: Województwo Gmina Liczba uczestników Wskaźnik ( %) W u ( x ) W r ( XX ) Liczba godzin prac ogółem Liczba instytucji zaangaŝowanych w PSU Jed.org. samo. Z tego: przedsiębi orcy Org. pozarządow e Dolnośląskie Szczytna 47,0 4, osób Kujawsko- Bydgoszcz 16,0 11, Pomorskie 504 osoby Cekcyn 27 osób 16,0 11, Gąsawa 80,0 36, osób Łódzkie Pabianice 7,3 76, osób Mazowieckie Grodzisk M. 77,6 35, osób Ojrzeń 10 osób 20,0 30, Słupno 50,0 9, osób Opolskie Lubsza 39 osób 78,3 3, Opole 39,8 19, osób Pomorskie Bytów 12,3 17, osob Śląskie Jaworzno 66,7 50, osób Janów 13,0 80, osób Chorzów 508 osób 4,5 13, Bielsko-B. 50,0 25, osób Warmińsko- Dobre Mia. 27,3 4, Mazurskie 206 osób Olsztyn 133 osoby 10,0 36, Nidzica 48,8 5, osób Zachodniopomors Karlino 21,3 19, kie 5 osób Mirosławiec 40 osób 17,6 10, Cedynia 50,0 15, osoby Razem osób 35,9 24, Uwaga: (x) W u - wskaźnik liczby osób biorących udział w programie PSU do liczby osób w gminie posiadających uprawnienia do skierowania do programu (xx) W r - wskaźnik rotacji, tj. liczba osób, które zostały zwolnione (opuściły) z programu do liczby osób biorących udział w programie 9

10 W katalogu dobrych praktyk 2006r. znalazły się następujące przykłady: Organizator: GMINA i MIASTO SZCZYTNA (woj. dolnośląskie): 1. Model zarządzania programem prac społecznie uzytecznych: model jednego ośrodka, 2. Rodzaj prac: zestaw rozszerzony, w którym poza takimi pracami jak: konserwacja zieleni, konserwacja chodników, zorganizowano: budowę ciągu spacerowego Kamienny Trakt, budowa przystanku turystycznego w Słoszowej, oraz organizacja dorocznej imprezy gminnej Agrofeta, 3. Tryb przebiegu PSU: ciągły. Przyjęto załoŝenie zapewnienia uczestnikom stabilności ekonomicznej na przestrzeni kilkunastu miesięcy 2006r. 4. Nadzór i kontrola: przebieg programu był nadzorowany dwutorowo, tj przez słuŝby socjalne oraz pracodawców. System ciągły przebiegu programu PSU w Szczytnej sprawił, Ŝe rotacja uczestników nie wystąpiła oraz nie odnotowano przypadków naruszenia dyscypliny, 5. Liczba uczestników 81 osób, tj. 47 % liczby osób uprawnionych do skierowania, zamieszkujących na obszarze miasta i gminy Szczytna, 6. Kierunek dalszych działań wobec uczestników PSU tradycyjny, tj. wykorzystanie instrumentów rynku pracy przy współpracy z urzędem pracy. Organizator: GMINA i MIASTO GRODZISKA MAZ. (woj. mazowieckie) 1. Model zarządzania programem prac społecznie uŝytecznych: synergia administrowania,, 2. Rodzaj prac: zestaw prosty. Dobór rodzaju prac został poprzedzony przeprowadzoną diagnozą potrzeb kwalifikacyjnych przyszłych uczestników, uwzględniającą równieŝ deklaracją spełnienia warunków udziału, np. chęci wykonywania pracy oraz przestrzegania dyscypliny. Prace analityczne w zakresie tej diagnozy prowadzone były przy udziale klubu integracji społecznej. To załoŝenie w praktyce okazało się niewykonalnym z uwagi na negatywne jednak postawy uczestników. Organizator natychmiast reagował poprzez kierowanie kolejnych grup uczestników, a takŝe wprowadzenie systemu zaświadczeń i opinii o wykonywanych pracach, 3. Tryb przebiegu PSU: mieszany ciągły i rotacyjny. Starano się utrzymać ten system, jednakŝe w trakcie przebiegu programu z uwagi na zjawisko porzucania miejsca prac Wskaźnik rotacji wyniósł 36,0%, co w stosunku do innych przykładów nie jest wysokim poziomem tylko z uwagi na fakt szybkiego reagowania przez pracowników socjalnych oraz pracodawców, 4. Nadzór i kontrola: charakter dwutorowości tego działania zmniejszył ryzyko duŝego stopnia rotacji uczestników PSU, 5. Liczba uczestników 250 osób, t. 77 % łącznej liczby osób uprawnionych do skierowania do PSU, 6. Kierunek dalszych działań wobec uczestników PSU zmierza do wykorzystania rozwiązań ekonomii społecznej, w tym formuły spółdzielczości socjalnej. Wobec osób najbardziej zaangaŝowanych, chcących stworzyć własne miejsca pracy będzie stosowany system wsparcia, począwszy od etapu szkoleniowoprzygotowawczego, włącznie z pomocą finansową. Organizator: MIASTO CHORZÓW (woj. śląskie) 1. Model zarządzania programem prac społecznie uŝytecznych : synergia administrowania, 2. Rodzaj prac: zestaw rozszerzony, w tym m. innymi: usługi opiekuńcze, prace remontowo-konserwatorskie, a takŝe: prace administracyjno-biurowe, prace dla informatyków, pomoc nauczycielska oraz dekoratorzy miasta 3. Tryb przebiegu PSU: ciągły. Uczestnicy poddani procedurze doboru z uwzględnieniem własnych, dodatkowych lokalnych kryteriów, w tym: kryterium - utrzymanie rodziny wielodzietnej. W procedurę kwalifikacyjną zostało zaangaŝowane Centrum Pracy Socjalnej przy MOPS Chorzów kojarzenie kwalifikacji zawodowych do rodzaju prac, dobór pracodawcy oraz zawarcie kontraktu socjalnego. Stosowano zasadę dłuŝszego okresu wykonywania prac przez uczestników na miejscu u danego pracodawcy 10

11 4. Nadzór i kontrola: dwutorowo: (a) ze strony pracowników socjalnych, oraz (b) ze strony samych pracodawców, co pozwalało na utrzymanie właściwej dyscypliny organizacyjnej programu. Wskaźnik rotacji wyniósł 0,13%. Wobec osób, które naruszyły dyscyplinę PSU (wcześniej instruktaŝ) zastosowano sankcje: (a) wyrejestrowanie w PUP, (b) zawieszenie świadczeń z pomocy społecznej na 3 miesiące, (c) zmiana warunków kontraktu socjalnego, oraz (d) wszczęcie prostowania karnego. 5. Liczba uczestników osoby, tj. 4,5 % liczby osób uprawnionych do skierowania, zamieszkujących na obszarze miasta Chorzowa. 6. Zaplanowano dalsze kierunki pracy z uczestnikami PSU, w tym m. innymi prowadzenie przez Centrum Pracy Socjalnej negocjacji z pracodawcami w kwestii zatrudnienia na umowę o pracę. Organizator: MIASTO OLSZTYN (woj. warmińsko-mazurskie) 1. Model zarządzania programem prac społecznie uŝytecznych: synergia administrowania, 2. Rodzaj prac: zestaw rozszerzony, w tym m.innymi: usługi opiekuńcze, prace remontowo-konserwatorskie, a takŝe: prace administracyjno-biurowe, prace księgowo-rachunkowe, 3. Tryb przebiegu PSU: ciągły. Uczestnicy poddani procedurze doboru z uwzględnieniem typowych kryteriów: wiek, stan zdrowia oraz kwalifikacje, 4. Nadzór i kontrola: prowadzona zarówno przez słuŝby socjalne jak i pracodawców doprowadziła do braku przypadków naruszenia dyscypliny w trakcie wykonywania powierzonych prac, 5. Liczba uczestników 133 osoby, tj. 10 % liczby osób uprawnionych do skierowania, zamieszkujących na obszarze miasta Olsztyna, 6. Zaplanowano dalsze kierunki pracy z uczestnikami PSU, w tym m. innymi poprzez wykorzystanie CIS-u w Olsztynie a takŝe Urzędu Pracy w przygotowywaniu grup załoŝycielskich dla spółdzielni socjalnych. Organizator: MIASTO BIELSKO-BIAŁA (woj. śląskie) 7. Model zarządzania programem prac społecznie uŝytecznych: model jednego ośrodka, 8. Rodzaj prac: zestaw prosty. Organizator programu PSU doprowadził do opracowania rocznego Gminnego Programu Prac Społecznie UŜytecznych na 2006, określającego liczbę pracodawców oraz liczbę grup rotacyjnych uczestników, 9. Tryb przebiegu PSU: rotacyjny. Uczestnicy podzieleni zostali na kilka grup wykonawczych, które wykonują prace w okresach 3 miesięcznych. Ten system wymusza konieczność dokonywania co pewien czas doboru kwalifikacyjnego, 10. Nadzór i kontrola: przebieg programu w systemie rotacyjnym, ułatwił nadzór i kontrolę dyscypliny wykonywania prac przez uczestników. DuŜa liczba zastosowanych sankcji dyscyplinarnych (77 przypadków), 11. Liczba uczestników 370 osób, tj. 50 % liczby osób uprawnionych do skierowania, zamieszkujących na obszarze miasta Bielsko-Białej. 12. Kierunek dalszych działań wobec uczestników PSU tradycyjny, tj. kierowanie do prac interwencyjnych lub robót publicznych w miarę moŝliwości. Prace społecznie uŝyteczne są traktowane jako I etap przywracania wartości zawodowych beneficjentom świadczeń pomocy społecznej. II.3 REALIZACJA ZADŃ KOMPONENTU Nr III: Wyrównywanie szans dla osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez rozwój centrów integracji społecznej. W ramach zaplanowanych na 2006r. działań tego komponentu realizowano: a) działania edukacyjno-informacyjne skierowane do samorządów gminnych oraz organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia i funkcjonowania instytucji świadczących usługi z reintegracji 11

12 społecznej i zawodowej (CIS, KIS) konkurs na projekty pt: Centra i Kluby Integracji Społecznej jak to działa?, b) działania wspierające inicjatywy tworzenia podmiotów świadczących usługi w zakresie zatrudnienia socjalnego na obszarach wiejskich konkurs na projekty pt: Centra Integracji Społecznej w gminie wiejskie. Działania edukacyjno-informacyjne dla wielu instytucji chcących rozwijać własne programy pomocy dla osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym tego typu inicjatywa Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest bardzo cenna i poŝądana. Przy pomocy formuły konkursowej udało się wytypować ośrodki, które podjęły się kampanii edukacyjnej. Były nimi: Nr wniosku DPS/CIS/01/06 DPS/CIS/03/06 DPS/CIS/05/06 DPS/CIS/06/06 DPS/CIS/08/06 DPS/CIS/10/06 DPS/CIS/11/06 DPS/CIS/12/06 DPS/CIS/14/06 DPS/CIS/16/06 DPS/CIS.18/06 DPS/CIS.20/06 DPS/CIS.21/06 Nazwa podmiotu Faktyczna kwota dofinansowania Województwo Centrum Integracji Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej,ul. 1-go Maja Bystrzyca Kłodzka zł Dolnośląskie Klub Integracji Społecznej Fundacja Wiatrak, ul. Bołtucia Bydgoszcz zł Kujawsko-pomorskie Klub Integracji Społecznej MOPS, ul.beethovena1/ Wałbrzych zł Dolnośląskie Klub Integracji Społecznej MOPS w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a Kalisz zł Wielkopolskie Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie al. Wojska Polskiego 33, Olsztyn zł Warmińsko- Mazurskie Klub Integracji Społecznej Stowarzyszenie Stopil, ul. Wyspiańskiego 13, Nowy Sącz zł Małopolskie Centrum Integracji Społecznej w Gorzowie Wlkp., ul.teatralna Gorzów Wlkp. Klub Integracji Społecznej Kostrzyń nad Odrą ul. Niepodległości Lubuskie Klub Integracji Społecznej MOPS, ul. Świerczewskiego Olsztynek zł Warmińsko- Mazurskie Centrum Integracji Społecznej w Kielcach ul. Wesoła 54, Kielce zł Świętokrzyskie Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska Drezdenko zł Zachodniopomorskie Klub Integracji Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego Wejherowo zł Pomorskie Stowarzyszenie Nowa Szansa w Zamościu ul. Wyszyńskiego 51/ Zamość, Zamojskie Stowarzyszenie Edukacji i Pomocy Socjalnej MłodzieŜy Klub Integracji Społecznej złlubelskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, Klub Integracji Społecznej, ul. Dmowskiego Stalowa Wola złpodkarpackie 12

13 Drugim kierunkiem realizowanym w tym komponencie było wspieranie finansowe nowopowstałych centrów integracji społecznej, które utworzone zostały na obszarach wiejskich. Liczba tych instytucji działających na rzecz środowiska wiejskiego ciągle jest niewystarczająca. W 2006r. wsparcie od Ministra Pracy i Polityki Społecznej uzyskały następujące centra: Nr wniosku Nazwa podmiotu Faktyczna kwota dofinansowania Województwo DPS/CIS2//06 DPS/CIS2/03/06 Stowarzyszenie Ludzi Dobre Woli "Raj" ul. Kazimierzowska Bielsk Podlaski Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "Agape" w Nowym Stawie ul. Mickiewicza zł Podlaskie zł Pomorskie DPS/CIS2/05/06 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej ul. Kobylińskiego 21A Płock zł Mazowieckie DPS/CIS2/06/06 Gmina Somonino ul.ceynowy zł Pomorskie DPS/CIS2/08/06 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne klucze ul. Bolesławska zł Małopolskie NaleŜy zaznaczyć, Ŝe liczba centrów integracji społecznej w Polsce na koniec 2006r. wyniosła 45, z czego 35 prowadziło swoją działalność w rozwiniętej formuje, natomiast 10 było w fazie organizacji. III. ZAMIERZENIA NA 2007r. Kwota środków finansowych, będąca w dyspozycji Promotora Programu na 2007r. wynosi zł (budŝet część 44. Zabezpieczenie społeczne). Na rok 2007 przyjęto następującą strukturę finansową: Komponent I: Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu Komponent II: Promocja idei programów prac społecznie uŝytecznych w środowisku osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym, a takŝe procedur tworzenia spółdzielni socjalnych Rezerwa Promotora zł zł zł 13

14 Razem Program w 2007r zl Promotor Programu zastrzegł sobie prawo dokonywania ewentualnych korekt w planowanej strukturze finansowej na 2007r. Wybór komponentów był dokonany na podstawie analizy potrzeb. Harmonogram realizacyjny został zaplanowany w następujący sposób: Nazwa komponentu Komponent I Numer zadania szczegółowego Zadanie Tworzenie nowych Klubów Integracji Społecznej, dofinansowanie najefektywniejszych projektów w ramach konkursu Ministra Pracy i Polityki Społecznej Termin realizacji I półrocze 2007r konkurs, II półrocze 2007r. realizacja umów Komponent II Zadanie Dobre praktyki zatrudnienia socjalnego w klubach integracji społecznej (podsumowanie). Zadanie - Promowanie dobrych praktyk samorządu gminnego w zakresie programów prac społecznie uŝytecznych. Konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej I półrocze 2007r konkurs, II półrocze 2007r. realizacja umów Przewidywane efekty w 2007r. przedstawiałby się następująco: 1. Zwiększenie liczby Klubów Integracji Społecznej o kolejne 70 nowych placówek, co przy rezultatach 2005r. oraz 2006r. oznaczałoby działanie w kraju łącznie około 300 klubów, świadczących usługi reintegracji społecznej i zawodowej na obszarze gmin, 2. Zainspirowanie samorządów gminnych do kontynuowania programów prac społecznie uŝytecznych, jako aktywnego instrumentu aktywizacji zawodowej oraz dającego moŝliwość poprawy dochodowości osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, Ponadto, nadal następowałoby rozszerzanie wiedzy na temat usług centrów integracji społecznej oraz przekazanie dobrych wzorów ich działania na rzecz osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym. 14

15 Opracowanie: Wydział Aktywnych Form Pomocy, Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 15

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną?

Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Jak założyć i prowadzić spółdzielnię socjalną? Poradnik Marcin Juszczyk Cezary Miżejewski Małgorzata Ołdak Warszawa 2009 Spis treści WPROWADZENIE 4 I. POLITYKA PAŃSTWA WOBEC SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ 7

Bardziej szczegółowo

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz

43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: 1. 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Centra Integracji Społecznej

Centra Integracji Społecznej 2 Podmioty Ekonomii Społecznej Centra Integracji Społecznej Jolanta Koral Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Co to jest Centrum Integracji Społecznej? 2 > > Kim są uczestnicy Centrum

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/18(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności

projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności effata... zapamiętajcie dobrze effata... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość... projekt szkoleniowy pt.: Razem do samodzielności www.effata.org.pl Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo