Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia Nr 43/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r. Szczegółowy regulamin przyznawania pomocy w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w roku szkolnym 2009/2010 Regulamin określa zasady, warunki i tryb organizacji wsparcia w ramach projektu Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków własnych. I. Postanowienia ogólne. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie - rozumie się przez to projekt Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego, realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2. szkole zawodowej rozumie się przez to: Zespół Szkół Technicznych w Lipnie (ZST), Zespól Szkół w Skępem (ZS Sk.) oraz Zespół Szkół w Dobrzyniu n. W (ZS Dob.) - bez liceów i szkół dla dorosłych - dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, 3. średniej ocen rozumie się średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych (zgodnie z ramowym planem nauczania) na koniec roku szkolnego 2008/2009, 4. podmiocie realizującym rozumie się przez to Starostwo Powiatowe w Lipnie, 5. Beneficjencie Ostatecznym (BO) rozumie się przez to ucznia szkoły zawodowej, który bierze udział w projekcie, 6. dyrektorze szkoły rozumie się przez to dyrektora szkoły zawodowej. II. Wykaz realizowanych zadań w ramach Projektu 2. Pomoc jest udzielana w następujących zadaniach: 1. wyposażenie placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne, 2. praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie województwa kujawsko - pomorskiego; mają służyć podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów, jako przyszłych absolwentów i wzmacnianiu ich zdolności do zatrudnienia; z przedsiębiorcami, u których będą odbywać się praktyki zostaną podpisane umowy (zawrą je dyrektorzy szkół), - przewidziany jest udział 91 BO: * 45 BO z ZST,

2 * 20 BO z ZS Sk. * 26 BO z ZS Dob. - uczestnicy zadania zostaną wyposażeni w strój roboczy adekwatny do rodzaju odbywanych praktyk. 3. efektywne programy doradztwa zawodowego w wymiarze 616h; mają zmotywować BO do aktywnego poszukiwania pracy, dalszego kształcenia i doskonalenia zawodowego, - przewidywany jest udział 168 BO z klas II: * 8 grup 12-osobowych w ZST * 3 grupy 12-osobowe w ZS Sk. * 3 grupy 12-osobowe w ZS Dob. - zajęcia obejmują 20 godzin warsztatów oraz po 2 godziny indywidualnej pracy z BO na grupę; 4. zajęcia pozalekcyjne z zakresu: matematyki (1232h), jęz. angielskiego (544h) i rosyjskiego (496h); mają na celu poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów, a jednocześnie dążenie do podniesienia średniej wyników zdawalności na egzaminie maturalnym z tych przedmiotów, - przewidywany jest udział 27 grup BO w zajęciach z matematyki: * 3 grupy z kl. IV, 4 grupy z kl. III i 4 grupy z kl. II w ZST, * 2 grupy z kl. IV, 3 grupy z kl. III i 3 grupy z kl. II w ZS Sk. * 3 grupy z kl. IV, 2 grupy z kl. III i 3 grupy z kl. II w ZS Dob. - w zajęciach z jęz. angielskiego przewidywany jest udział 12 grup BO: * 1 grupa z kl. IV i 4 grupy z kl. III w ZST, * 1 grupa z kl. IV i 2 grupy z kl. III w ZS Sk. * 2 grupy w kl. IV i 2 grupy z kl. III w ZS Dob. - w zajęciach z jęz. rosyjskiego przewidywany jest udział 11 grup BO: * 2 grupy z kl. IV i 4 grupy z kl. III w ZST, * 1 grupa z kl. IV i 1 grupa z kl. III w ZS Sk. * 1 grupa z kl. IV i 2 grupy z kl. III w ZS Dob. 5. zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów zawodowych w wymiarze 480h; mają na celu nadrobienie zaległości programowych powstałych w trakcie nauki oraz wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, - wsparciem objętych zostanie 96 BO z klas przedostatnich i najwyższych: * 6 grup w ZST, * 4 grupy w ZS Sk. * 2 grupy w ZS Dob. 6. zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej w wymiarze 130h; mają na celu zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jej stosowania, - przewidywany jest udział 130 BO 13 grup 10-osobowych: * 5 grup w ZST, * 4 grupy w ZS Sk. * 4 grupy w ZS Dob. 7. wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu; będzie to forma nagrody dla najzdolniejszych i najbardziej zaangażowanych w życie szkoły BO, - udział weźmie 180 BO: * 90BO z ZST,

3 * 45 BO z ZS Sk. * 45 BO z ZS Dob. POWIAT LIPNOWSKI Pomoc, o której mowa w 2 jest bezpłatna. 2. Beneficjenci Ostateczni zostaną wyposażeni w art. szkolne potrzebne do prawidłowego i efektywnego uczestniczenia w zadaniach. 4. Uczeń w ramach Projektu może wziąć udział w kilku zadaniach. III. Zasady i warunki rekrutacji oraz udzielania wsparcia Beneficjentom Ostatecznym. 5. Rekrutacja odbywać się będzie w miesiącu wrześniu 2009r. na terenie szkół zawodowych, zgodnie z miejscem nauki Beneficjenta Ostatecznego. 6. Rekrutacji BO do zadania: praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie województwa kujawsko pomorskiego dokonają dyrektorzy szkół wraz wychowawcami na podstawie: sytuacji materialnej ucznia oraz osiąganych wyników w nauce i oceny z zachowania (średnia 3,0 i powyżej) na podstawie złożonych zgłoszeń przez BO; - efektywne programy doradztwa zawodowego dokonają wychowawca oraz doradca zawodowy na podstawie przeprowadzonej ankiety; - zajęcia pozalekcyjne z zakresu: matematyki, jęz. angielskiego i rosyjskiego dokonają nauczyciele w/w przedmiotów na podstawie testów, których wyniki pozwolą zakwalifikować ucznia do odpowiedniej grupy na właściwym poziomie zaawansowania; - zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów zawodowych dokonają nauczyciele w ramach nauki zawodów: sprzedawca, kucharz małej gastronomii, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa, technik ochrony środowiska, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik informatyk, technik agrobiznesu na podstawie testów wybrani zostaną uczniowie potrzebujący wsparcia w tym zakresie; - zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej dokonają dyrektorzy szkół wraz z wychowawcami na podstawie zgłoszeń złożonych przez chętnych do udziału w zajęciach (głównym kryterium będzie średnia ocen); - wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu dokonają dyrektorzy szkół spośród wszystkich uczniów; zostaną wytypowani BO najzdolniejsi i najbardziej zaangażowani w życie szkoły Rekrutacja będzie prowadzona przy poszanowaniu zasady równości szans. 2. W wyniku rekrutacji zostaną utworzone dwie listy: lista podstawowa i rezerwowa.

4 8. 1. Udzielania wsparcia zaprzestaje się, gdy Beneficjent Ostateczny: a) przerwał naukę w szkole, b) został skreślony z listy uczniów, c) przekroczył 20% godzin nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach z danego cyklu, za wyjątkiem nieobecności spowodowanych zdarzeniami losowymi, d) zrezygnował ze wsparcia. 2. Rezygnacja ze wsparcia wymaga złożenia oświadczenia na piśmie i może wynikać jedynie z przyczyn nieznanych Beneficjentowi Ostatecznemu w momencie przystępowania do Projektu (np. względy zdrowotne, działania siły wyższej). 3. Dyrektor szkoły zobowiązany jest niezwłocznie poinformować podmiot realizujący o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust W związku z zaistnieniem sytuacji wymienionych w ust. 1 lit. c) BO jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych oraz zwrotu kosztów udziału w zadaniach Na miejsce BO, który zaprzestał udziału w projekcie wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej, utworzonej w danej szkole zawodowej, o ile pozwala na to stopień zaawansowania realizacji danego zadania. 2. Decyzję o zakwalifikowaniu osoby z listy rezerwowej podejmuje podmiot realizujący. 10. Podmiot realizujący zastrzega sobie prawo do skreślenia BO z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia przez niego zasad uregulowanych niniejszym Regulaminem oraz zasad współżycia społecznego Zgłoszenia do objęcia wsparciem należy składać na formularzu, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Jeżeli kryterium jest średnia ocen to do wypełnionego formularza zgłoszenia należy załączyć zaświadczenie od dyrektora szkoły o średniej ocen na koniec roku szkolnego 2008/ Wraz ze Zgłoszeniem uczeń jest zobowiązany podpisać Oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Jeśli uczeń jest niepełnoletni Zgłoszenie i Oświadczenie podpisuje także rodzic lub opiekun prawny. 4. Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 28 września 2009r. 5. Zgłoszenia należy składać u wychowawcy klasy Uczeń, który złoży zgłoszenie i zostanie zakwalifikowany do wzięcia udziału w Projekcie jest zobowiązany do zapoznania się z zapisami niniejszego Regulaminu przed podpisaniem Umowy, która stanowi Załącznik Nr Do podpisania umowy ze strony podmiotu prowadzącego upoważniony jest dyrektor szkoły. 3. Jeśli uczeń jest niepełnoletni Umowę podpisuje także rodzic lub opiekun prawny.

5 4. Podpisanie Umowy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się BO do czynnego i pełnego udziału w zadaniach realizowanych w ramach Projektu. 13. Formularze zgłoszeń wraz z wykazami uczniów, którzy: złożyli deklarację uczestnictwa w Projekcie, zostali objęci pomocą oraz zostali ujęci na liście rezerwowej zostaną przekazane przez dyrektorów szkół do Zespołu Projektowego powołanego Zarządzeniem Nr 42/2009 Starosty Lipnowskiego z dnia 9 września 2009r., do Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, pok. Nr Obsługę projektu prowadzi Zespół Projektowy oraz dyrektor szkoły zawodowej lub wyznaczony przez niego pracownik. 15. Regulamin obowiązuje od dnia podjęcia.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1.

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego 1. REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI W PROJEKCIE Wyższe kompetencje kluczowe poprzez ICT dla szkół zawodowych powiatu zgierskiego Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start

REGULAMIN PROJEKTU. Pewny start REGULAMIN PROJEKTU Pewny start Załącznik do Zarządzenia Nr 170/2014 z dnia 30 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Definicje. Informacje ogólne

Definicje. Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Aktywna edukacja szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez

REGULAMIN PROJEKTU. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez REGULAMIN PROJEKTU Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. ZŁAP STAŻ jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZŁAP STAŻ Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie ZŁAP STAŻ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty nr 102/1/2015 z dnia 27 stycznia 2015 roku REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE WIEDZA TWOIM SUKCESEM realizowanym w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie pt. Polubić finanse 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji, warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w projekcie pt. Polubić

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU Świadomi obywatele i silne organizacje pozarządowe 1 Słownik pojęć Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Projekcie należy przez to rozumieć projekt pn. Świadomi obywatele i silne organizacje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo