POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE"

Transkrypt

1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec 2013 r. 1

2 SPIS TREŚCI Wstęp. 3 Rozdział pierwszy.. 4 Informacje ogólne Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 4 2. Podstawy prawne sporządzenia sprawozdania Struktura zatrudnienia i wykształcenie kadry... 5 Rozdział drugi.. 6 Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Przedmiot działalności 6 2. Działalność kontrolna. 6 Rozdział trzeci.. 7 Realizacja zadań Zadania z zakresu pomocy społecznej Zadania z zakresu pieczy zastępczej Zadania organizatora pieczy zastępczej Zadania z zakresu rehabilitacji Zadania z zakresu orzecznictwa Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi. 83 Rozdział czwarty.. 85 Bilans potrzeb na rok Podsumowanie Zdiagnozowane potrzeby oraz wnioski 86 Załącznik nr 1 - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wąbrzeskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok

3 Wstęp Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna opiera się o konstytucyjną zasadę subsydiarności (pomocniczości), między organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organami działającymi w sferze pomocy społecznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Pomoc społeczna polega na przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą o pomocy społecznej świadczeń, pracy socjalnej, prowadzeniu i rozwoju infrastruktury socjalnej, analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych oraz rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Głównymi celami pomocy społecznej są wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz doprowadzanie w miarę możliwości do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka; zapewnianie dochodu na poziomie interwencji socjalnej osobom nie posiadającym dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym, osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia; zapewnianie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie; integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie oraz stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa m.in. na jednostkach samorządu terytorialnego. Powiat, zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy do wykonywania zadań pomocy społecznej, nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej, mimo istniejącego obowiązku osób fizycznych lub osób prawnych do zaspokajania jej niezbędnych potrzeb życiowych. 3

4 Rozdział pierwszy Informacje ogólne 1. Podstawy prawne funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie wg. stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. ); 2) uchwały Nr III/11/98 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia r. w sprawie powołania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie; 3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.); 4) ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie piczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.); 5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 6) Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie stanowiącego Załącznik do uchwały Nr XIII/76/2011 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 grudnia 2011 r.; 7) Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 50/69/2012 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie; 8) Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Wąbrzeskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej; 9) innych powszechnie obowiązujących przepisów. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Wąbrzeskiego, przy pomocy której Zarząd Powiatu wykonuje określone ustawami zadania publiczne w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej i wspierania osób niepełnosprawnych. PCPR stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i jest jednostką budżetową. 2. Podstawy prawne sporządzenia sprawozdania Na podstawie artykułu 112 ust. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie składa Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie corocznie sprawozdanie z działalności centrum oraz przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej. Na podstawie artykułu 76 ust. 4 pkt 15 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej zgodnie z zadaniami organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie składa Staroście i Radzie Powiatu w Wąbrzeźnie corocznie sprawozdanie z efektów pracy. 4

5 Na podstawie artykułu 182 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie składa Zarządowi Powiatu w Wąbrzeźnie corocznie sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w zakresie realizacji zadań powiatu dotyczących systemu pieczy zastępczej oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej. 3. Struktura zatrudnienia i wykształcenie kadry Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2012 r. 10 etatów (pracownicy merytoryczni): - kierownik 1 etat, powołanie na stanowisko, umowa na czas nieokreślony; - starsi inspektorzy 2 etaty, umowy na czas nieokreślony; - podinspektorzy 2 etaty, umowy na czas nieokreślony (jeden etat podinspektora - doradcy do spraw osób niepełnosprawnych bez obsługi merytorycznej stanowiska z uwagi na zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży był od dnia r. do dnia r., gdy nastąpiło zatrudnienie na zastępstwo referent doradca do spraw osób niepełnosprawnych stanowisko pracy finansowane ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego; drugi etat podinspektora bez obsługi merytorycznej stanowiska z uwagi na zwolnienie lekarskie z tytułu ciąży od dnia r.); - specjalista pracy socjalnej 1 etat, umowa na czas nieokreślony; - pracownik socjalny 1 etat, umowa na czas nieokreślony; - referent 1 etat, umowa na czas nieokreślony (osoba przebywa na urlopie wychowawczym, stanowisko pracy bez obsługi merytorycznej i zabezpieczenia finansowego na wynagrodzenie od 2010 r.); - młodsi koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej 2 etaty, umowy na czas określony. W 2012 r. w tut. PCPR w ramach umów zleceń zatrudniona była 1 osoba - specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej psycholog. Celem prawidłowej realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zatrudniani byli specjaliści w ramach umów zleceń - specjalistka ds. rozliczania projektu systemowego oraz specjalista ds. zamówień publicznych. Wykształcenie kadry (zatrudnionych pracowników merytorycznych oraz przebywających na zwolnieniach i zatrudnionych na zastępstwach): - wyższe magisterskie 9 osób 82 % kadry, - wyższe licencjackie 2 osoby 18% kadry. Ukończone studia podyplomowe posiada 7 osób (tj. 63% ogółu kadry) w zakresie organizacji pomocy społecznej (5 osoby), administracji publicznej (2 osoby), pomocy psychologicznej (1 osoba), arteterapii (1 osoba), administracji publicznej i zarządzania (1 osoba), zarządzania funduszami europejskimi (2 osoby). Na dzień 31 grudnia 2012 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zatrudnione były dwie osoby niepełnosprawne, w tym jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym. 5

6 Rozdział drugi Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie 1. Przedmiot działalności 1) zadania własne powiatu i administracji rządowej realizowane przez powiat z zakresu pomocy społecznej zgodnie z art. 19 i 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz z późn. zm.); 2) zadania własne powiatu i administracji rządowej realizowane przez powiat z zakresu pieczy zastępczej zgodnie z art. 180 i 181 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.); 3) zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.); 4) z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 35a, zadania na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); 5) zadania z zakresu orzecznictwa zgodnie z art. 3 6d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) orzekanie o niepełnosprawności osób oraz zaliczanie do jednego z trzech stopni niepełnosprawności; 6) zadania powiatu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz z późn. zm.); 7) zadania z zakresu współpracy administracji samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz z późn. zm.). 2. Działalność kontrolna W ramach realizowanych zadań ustawowych PCPR prowadzi działalność nadzorczą względem jednostek pomocy społecznej na terenie Powiatu Wąbrzeskiego. Zaplanowano przeprowadzenie kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Wąbrzeźnie, zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w grudniu 2012 r. jednakże biorąc pod uwagę prośbę organizatora WTZ kontrolę przeprowadzono w styczniu 2013 r. W ramach bieżącej działalności PCPR prowadzone są kontrole wewnętrzne pod względem finansowo-księgowym przez Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz merytorycznym przez kierownika jednostki, a także przez pracowników merytorycznych w ramach samokontroli. 6

7 Rozdział trzeci 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej Realizacja zadań a) powiatowa strategia rozwiązywania problemów społecznych Misją strategii są: Zintegrowane działania instytucji funkcjonujących w sferze lokalnej polityki społecznej oraz wykorzystanie potencjału aktywności obywatelskiej w powiązaniu z rozwojem gospodarczym Powiatu drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego. Strategia została przyjęta do realizacji Uchwałą Nr VIII/38/2003 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2003r. zmieniona Uchwałą Nr XXX/135/09 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 24 listopada 2009r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie jest jednostką odpowiedzialną za realizację zadań określonych w Strategii. Raport z realizacji Strategii przedstawiony zostanie zgodnie z harmonogramem w czerwcu br. b) specjalistyczne poradnictwo Porady psychologiczne udzielane są w ramach działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie dla ofiar i osób zagrożonych przemocą w rodzinie. c) przyznawanie pomocy na usamodzielnienie oraz pomocy w integracji osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze Od 1 stycznia 2012 r. istnieją dwie grupy osób usamodzielnianych, jedną z nich jest grupa osób, do których stosuje się przepisy dotyczące usamodzielnienia uregulowane w ustawie o pomocy społecznej, a drugą grupę stanowią osoby usamodzielniane na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej osoby opuszczające dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy zostają objęte pomocą mającą na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem przez pracę socjalną, a także pomocą pieniężną na usamodzielnienie, pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki, pomocą w uzyskaniu odpowiednich 7

8 warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomocą w uzyskaniu zatrudnienia oraz pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej. Pomoc przysługuje osobom, które zostały skierowane na pobyt całodobowy do domu pomocy społecznej, specjalnego ośrodka wychowawczego albo młodzieżowego ośrodka socjoterapii zapewniającego całodobową opiekę na podstawie orzeczenia sądu. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, która przebywała w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę albo młodzieżowym ośrodku wychowawczym co najmniej rok. Pomoc na usamodzielnienie, o której mowa powyżej przysługuje również osobie usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy w przypadku gdy osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji. Warunkiem otrzymania pomocy na usamodzielnienie jest również zobowiązanie się osoby usamodzielnianej do realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, opracowanego wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, zatwierdzonego przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz wartość pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej ustala się od kwoty podstawy zł. Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie uczącej się w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej w wysokości 30% podstawy tj. 494,10 zł. miesięcznie i przyznawana jest odpowiednio na czas trwania roku szkolnego lub roku akademickiego. Osoba otrzymująca w/w pomoc jest zobowiązana do przedłożenia na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki. Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przysługuje osobie usamodzielnianej samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 823) kryterium dla osoby samotnie gospodarującej ustala się na kwotę 542 zł, w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zgodnie z w/w rozporządzeniem kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie wynosi 456 zł. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienia jest zależna rodzaju placówki, którą opuszcza osoba usamodzielniana oraz od okresu pobytu w placówce i wynosi od 100 do 400 %. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. (Dz. U r., poz. 954) wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy, chyba że osoba usamodzielniana posiada orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W skład pomocy na zagospodarowanie mogą wchodzić materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny oraz sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia. W 2012 r. dwoje wychowanków (jeden wychowanek opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, drugi zakład poprawczy) otrzymywało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki w łącznej wysokości 2.470,50 zł. 8

9 d) pomoc cudzoziemcom Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego nie ma cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. W roku 2012 prowadzona była sprawa repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji. Repatrianci otrzymali pomoc w formie zorganizowania i pokrycia kosztów nauki języka polskiego w formie stacjonarnego szklenia zorganizowanego przez Wydział Spraw Obywatelskich Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. e) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej Zgodnie z obowiązującą ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogąca samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych może zostać umieszczona w domu pomocy społecznej. Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, który jest usytuowany najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby, chyba że okoliczności sprawy mówią inaczej. Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla: - osób w podeszłym wieku, - osób przewlekle somatycznie chorych, - osób przewlekle psychicznie chorych, - dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, - dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie - osób niepełnosprawnych fizycznie. Na terenie naszego powiatu znajduje się jeden Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie, który jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Dom Pomocy Społecznej funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego na czas nieokreślony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie spełnił wymogi Standardu podstawowych usług świadczonych przez domy 9

10 pomocy społecznej i w związku z tym w dniu 30 grudnia 2010 roku Powiat Wąbrzeski uzyskał zezwolenie na prowadzenie Domu. Dom Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie jest placówką przeznaczoną dla 75 osób przewlekle psychicznie chorych. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie prowadzony jest rejestr osób oczekujących na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie. Na dzień r. na umieszczenie w DPS Wąbrzeźno oczekiwało 4 mężczyzn i 5 kobiet. W 2012 roku zmarło 3 mieszkańców Domu Pomocy, umieszczono 3 nowych mieszkańców i tym samym wydano 3 decyzje kierujące. 10

11 Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, ustalonego przez starostę i ogłoszonego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W roku 2012 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie wynosił 2.537,94 zł. Do ponoszenia odpłatności zobowiązani są w kolejności: - mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% swojego dochodu, - małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie, - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca bądź małżonka, bądź zstępnych przed wstępnymi. Osoby przyjęte do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. ponoszą opłatę na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (zgodnie z treścią art. 87 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Decyzje ustalające odpłatność na powyższych zasadach wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej lub z jego upoważnienia kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie. W roku 2012 wydano 73 decyzje. Dla osób przebywających w placówce prowadzona jest działalność opiekuńcza, terapeutyczna i rehabilitacyjna oraz zapewniona opieka medyczna. Mieszkańcy mogą uczestniczyć w prowadzonych na terenie Domu zajęciach tj: sekcji plastycznej, sekcji teatralno literackiej, kulturalno-oświatowej, sekcji terapii kulinarnej, pracowni usprawniająco-rehabilitacyjnej, sekcji kultu religijnego, sekcji bibliotecznej, sekcji muzycznej, sekcji rękodzieła, sekcji ogrodniczej, sekcji stolarsko - mechanicznej, sekcji metod komputerowych oraz terapii świetlicowej. Zajęcia pozwalają wykształcić u mieszkańców samodzielność w wykonywaniu czynności życia codziennego, wykorzystać potencjał w procesie przystosowania do środowiska Domu, zintegrować mieszkańców ze środowiskiem lokalnym, poprawić stan fizyczny i psychiczny. W osiągnięciu powyższych założeń pomaga wykwalifikowana kadra w skład której wchodzą: pielęgniarki, opiekunowie, pokojowi, pracownicy socjalni, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci, instruktor kulturalno-oświatowy, fizjoterapeuci, pedagog, psycholog, psychiatra i kapelan. f) prowadzenie mieszkań chronionych Na terenie Powiatu Wąbrzeskiego funkcjonuje Zespół Mieszkań Chronionych w Bliźnie prowadzony i finansowany przez Toruńskie Centrum Caritas. g) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wąbrzeźnie działa w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie. W roku 2012 na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki finansowe ogółem w wysokości 1.169,00 zł, cała kwota stanowiła środki własne powiatu 11

12 z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe specjalisty psychologa zatrudnionego w ramach umowy zlecenia. Osoby dotknięte przemocą z terenu Powiatu Wąbrzeskiego miały możliwość uzyskania specjalistycznych porad psychologicznych od r. do r. Przez pierwszą połowę roku poradnictwo nie odbywało się ze względu na brak środków finansowych. Poradnictwo psychologiczne prowadzone jest przez wykwalifikowanego psychologa zatrudnionego w ramach umowy zlecenie i dotyczy głównie przypadków przemocy domowej, a także stanów kryzysu emocjonalnego, trudności wychowawczych, konfliktów rodzinnych, małżeńskich, wykorzystywania seksualnego dzieci, radzenia sobie w sytuacjach związanych z utratą kogoś bliskiego, nadużywania lub eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi. Poradnictwo odbywało się 4 godziny w miesiącu, tj. 2 godziny dwa razy w miesiącu. W ciągu 6 miesięcy poradnictwo trwało 24 godziny. Z poradnictwa skorzystało 8 osób, udzielonych zostało 16 porad. Wpisy do rejestrów odbywają się za zgodą osób korzystających z porad. Niektóre osoby chcą zachować anonimowość i nie wyraziły zgody na dokonanie wpisu do rejestru, jednakże są wskazani jako osoby anonimowe. W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej udzielane jest przez całą dobę schronienie dla 4 osób będących ofiarami przemocy domowej lub znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Pobyt w ośrodku jest sytuacją przejściową i nie może przekroczyć 3 miesięcy w wyjątkowych przypadkach może zostać przedłużony. Schronienie w ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej znajduje się w budynku Caritas Diecezji Toruńskiej w Bliźnie, gmina Książki. h) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie informuje mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego o przysługujących prawach, uprawnieniach i zmianach legislacyjnych poprzez współpracę z lokalnymi mediami. Na bieżąco ukazują się artykuły w CWA na temat oferowanej pomocy oraz nowych inicjatywach w zakresie pomocy społecznej. Powyższe informacje zamieszczane są na stronach internetowych oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na tablicy ogłoszeń PCPR. Pracownicy PCPR biorą udział w naradach, Sesjach, komisjach, spotkaniach, gdzie przekazywane są informacje dotyczące świadczonej pomocy. Funkcjonuje strona internetowa PCPR: i) szkolenia i doskonalenia zawodowe kadry pomocy społecznej Dobrze przygotowana kadra pomocy społecznej to walor decydujący o powodzeniu nowej wizji pomocy społecznej, jakości świadczeń i efektywności pracy socjalnej. Podwyższenie poziomu pracy socjalnej służy polepszeniu usług dla podopiecznych oraz zwiększenie prestiżu i kontaktu pracownika. Koncentracja sił służb społecznych na szeroko rozumianej pracy socjalnej pozwoli na zwiększenie liczby rodzin i osób rzeczywiście usamodzielnianych. Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji przez pracowników skutkuje efektywniejszą pracą na rzecz rodzin, środowisk lokalnych i ich pełniejszą aktywizacją. PCPR był organizatorem szkoleń i narad dla kierowników ośrodków pomocy społecznej, kadry pomocy społecznej, organizacji pozarządowych. Pracownicy PCPR uczestniczą w szkoleniach, naradach, konferencjach dokształcając się w zakresie pomocy społecznej, rehabilitacji, przemocy w rodzinie, aplikowania o wsparcie i zarządzanie projektami finansowanymi ze środków EFS, wzbogacając swój warsztat pracy. 12

13 Szkolenia przez wewnętrzne PCPR zorganizowane (w tym narady) Szkolenia realizowane instytucje, zewnętrzne przez inne firmy liczba szkoleń liczba osób zatrudnionych w PCPR biorących udział w szkoleniu liczba osób zatrudnionych w innych jednostkach pomocowych liczba szkoleń liczba osób biorących udział w szkoleniach j) inne działania Projekt systemowy Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w okresie od r. do r. realizowało projekt systemowy pn. Aktywna integracja drogą do skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Powiecie Wąbrzeskim, w ramach Programu Operacyjnego 13

14 Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Podziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Instytucją Wdrażającą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Projekt był skierowany do dwóch grup docelowych. Pierwszą stanowiło 18 osób z niepełnosprawnością, nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych. Rekrutacja tej grupy trwała od 1 marca 2012 r. do 30 czerwca 2012 r. Kryterium wyboru było posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (pierwszeństwo miały osoby ze stopniem znacznym i umiarkowanym), w wieku aktywności zawodowej lecz nieaktywne zawodowo i/lub bezrobotne korzystające ze wsparcia tut. PCPR. Pracownik socjalny podpisywał kontrakt socjalny z osobami zrekrutowanymi w ramach którego uwzględnione zostały działania i wskazana została odpowiednia ścieżka reintegracji. Drugą grupą byli wychowankowie z rodzin zastępczych, kryterium wiekowe ukończone 15 roku życia w dniu przystąpienia do projektu. Rekrutacja odbywała się od 1 stycznia 2012 r. do 31 maja 2012 r. na podstawie dokumentacji socjalnej, wiedzy pracownika socjalnego mającego stały i bezpośredni kontakt z podopiecznymi. W dniu 10 stycznia 2012 r. odbyło się spotkanie z wychowankami rodzin zastępczych, na którym zgłaszali swoje potrzeby, oczekiwania co do form wsparcia. Działania uwzględnione zostały w umowach Programu Aktywności Lokalnej opracowanych przez specjalistę pracy socjalnej tut. Centrum. Z uwagi na fakt, iż obecny Wniosek o dofinansowanie projektu jest wnioskiem dwuletnim, cel główny obejmuje działania do końca 2013 r.: wsparcie procesu aktywizacji 54 Beneficjentów Ostatecznych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia do końca 2013 r. w tym do końca 2012 r. dla 26 uczestników: 18 z pierwszej grupy docelowej (12 K; 6 M) oraz 8 z drugiej grupy docelowej (7 K; 1 M). Cele szczegółowe z uwzględnieniem dwóch grup docelowych w roku 2012 r.: 1. Wzrost kompetencji, umiejętności zawodowych i edukacyjnych poprzez realizację działań uwzględnionych w ramach kontraktu socjalnego - wsparcie procesu aktywizacji 18 osób z niepełnosprawnością (12 kobiet, 6 mężczyzn) zamieszkujących teren Powiatu Wąbrzeskiego poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia mającego na celu wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych i edukacyjnych. 14

15 2. Wzrost kompetencji społecznych oraz psychofizycznych poprzez realizację działań uwzględnionych w ramach kontraktu socjalnego - wsparcie procesu aktywizacji 18 osób z niepełnosprawnością (12 kobiet, 6 mężczyzn) zamieszkujących teren Powiatu Wąbrzeskiego poprzez zastosowanie kompleksowego wsparcia mającego na celu wzrost kompetencji społecznych i psychofizycznych. 3. Wzrost kompetencji, umiejętności zawodowych 13 beneficjentów ostatecznych z Powiatu Wąbrzeskiego poprzez realizację działań uwzględnionych w ramach Programu Aktywności Lokalnej w r. 4. Wzrost kompetencji, umiejętności społecznych i integracja 16 beneficjentów ostatecznych z Powiatu Wąbrzeskiego poprzez realizację działań uwzględnionych w ramach Programu Aktywności Lokalnej w r. 5. Wzmocnienie kadrowe PCPR w 2012 r. zatrudnienie 1 kobiety w PCPR w ramach wsparcia EFS. W projekcie od r. do r. zrealizowano następujące zadania dla pierwszej grupy docelowej: 1. Aktywna integracja Zawarcie 18 kontraktów socjalnych z niepełnosprawnymi, w ramach których zostały zastosowane instrumenty aktywnej integracji, w tym aktywizacja społeczna, zdrowotna, edukacyjna i zawodowa. Osoby niepełnosprawne miały wyznaczoną ścieżkę reintegracji i zgodnie z nią realizowano wsparcie. W ramach aktywizacji zdrowotnej kobiety i mężczyźni niepełnosprawni uczestniczyli w terminie od 11 do w 24 września 2012 r. w 14 dniowym turnusie rehabilitacyjnym w Ośrodku Natalia w Niechorzu. Podczas turnusu 18 beneficjentów miało zagwarantowaną opiekę medyczną, dostosowane do swoich potrzeb zabiegi rehabilitacyjne a także program integracyjny w tym m.in. ogniska, konkursy, wycieczki piesze i autokarowe między innymi do Kołobrzegu i Świnoujścia, rejs statkiem, zwiedzanie latarni morskiej, wspólne zajęcia ruchowe na plaży, przejazdy bryczką. 15

16 Kolejną formą wsparcia w ramach aktywizacji społecznej był trening kompetencji i umiejętności społecznych, który odbył się w dniach od listopada 2012 r. w wymiarze 24 godzin. Uczestnicy treningu zapoznali się m.in. z takimi zagadnieniami jak: wyrażanie emocji, siła motywacji, sposoby komunikacji, a także jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami i stresem, jak być asertywnym. Wymienione powyżej zagadnienia poparte były licznymi ćwiczeniami z ich zastosowaniem. W związku z aktywnością społeczną uczestnicy projektu mieli również możliwość skorzystania z usługi fryzjerskiej w ramach zorganizowania wyjścia do salonu fryzjerskiego mającego na celu zdobycie informacji jak dbać o swój wizerunek. W ramach aktywizacji zawodowej odbyły się w dniach 29 września 2012 r. do 20 października 2012 r. w wymiarze 24 godzin warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Miały one na celu nabycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych i wyszukiwania ofert pracy, właściwego zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, zapoznanie się z sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz zmotywowanie do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W ramach aktywizacji edukacyjnej przeprowadzono kursy florystyczny, kosmetyczny, masażu, kasy fiskalnej, obsługi wózków widłowych. Kurs florystyczny w wymiarze 80 godzin ukończyły i zdobyły nowe umiejętności zawodowe 3 kobiety. Kurs trwał od 27 października 2012 r. do 14 listopada 2012 r. Podczas zajęć panie poznały m.in. podstawowe zasady kompozycji kwiatów, kompozycji okolicznościowej w tym ślubnej, żałobnej, techniki tworzenia układów kompozycyjnych z roślin żywych, sposoby dekoracji kwiatów pojedynczych, artykuły dekoracyjne, pomocnicze stosowane w artystycznym układaniu kwiatów, sposoby upinania kwiatów sztucznych, mchu, szyszek, liści dębu oraz kompozycji w gąbce, a także dekorowania roślin doniczkowych. Kurs kosmetyczny od 27 września 2012 r. do 17 listopada 2012 r. w wymiarze 80 godzin ukończyły 3 kobiety. Podczas trwania kursu panie nabyły nowe umiejętności zawodowe m.in. w zakresie: pielęgnacji dłoni, stóp, farbowania rzęs i brwi z regulacją łuku brwiowego, depilacji wybranych części ciała i wizażu. Kurs kasy fiskalnej w wymiarze 25 godzin dla 6 osób w tym 5 kobiet i 1 mężczyzny. Odbył się w dniach 18 październik 2012 r. do 3 listopad 2012 r. Zajęcia pozwoliły grupie na poznanie takich treści jak: przepisy prawno fiskalne, wystawianie faktury VAT czy rachunku, zasad obsługi kasy fiskalnej, BHP przy obsłudze kasy fiskalnej, raporty dobowe, miesięczne i okresowe. Zajęcia były oparte na treściach teoretycznych, jak i ćwiczeniach praktycznych na kasach fiskalnych. Kurs masażu w wymiarze 75 godzin, który ukończyło 3 uczestników, w tym 1 kobieta i 2 mężczyzn. Kurs odbył się w dniach 28 września 2012 r. do 23 października 2012 r. Program kursu obejmował między innymi: podstawy anatomii i fizjologii, historię masażu, techniki masażu klasycznego, psychologię masażu, zasady bezpieczeństwa. Kurs operatora obsługi wózków widłowych z bezpieczną wymianą butli w wymiarze 67 godzin. Kurs trwał od 1 17 października 2012 r. i obejmował treści: obsługę wózków widłowych, 16

17 BHP, typy stosowanych wózków, budowę wózków, czynności operatora podczas pracy, praktyczną naukę jazdy i manewrowania. Kurs ukończyło 3 mężczyzn, uczestników projektu. Poprzez realizację kompleksowego wsparcia w ramach kontraktów socjalnych osiągnięte zostały cele szczegółowe projektu tj. wzrost kompetencji społecznych, edukacyjnych, zawodowych, zdrowotnych 18 osób niepełnosprawnych, 12 kobiet 6 mężczyzn zamieszkujących teren Powiatu Wąbrzeskiego do końca grudnia 2012 r. 17

18 Wszyscy uczestnicy ukończyli poszczególne zadania otrzymując potwierdzenia w postaci zaświadczeń. Na podstawie przeprowadzonych ankiet wśród beneficjentów pierwszej grupy docelowej uzyskano informacje, iż wszyscy z 18 uczestników uważają, iż podniosło swoją wiedzę i kwalifikacje. Programem Aktywności Lokalnej (PAL) w 2012 r. objętych zostało 8 wychowanków rodzin zastępczych z terenu Powiatu Wąbrzeskiego, którzy tworzyli drugą grupę docelową projektu systemowego prowadzonego przez tut. Centrum. W projekcie zrealizowano następujące zadania: 1. Aktywna Integracja: zawarto 8 umów Programu Aktywności Lokalnej z wychowankami rodzin zastępczych, w ramach których zostały zastosowane instrumenty Aktywnej Integracji, w tym aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa. W ramach aktywizacji społecznej: uczestnicy mogli skorzystać z zajęć treningu kompetencji i umiejętności społecznych, który odbył się w dniach od 28 wrześnie 2012 r. do 20 października 2012 r. wymiarze 24 godzin. Uczestnicy treningu zapoznali się m.in. z takimi zagadnieniami jak: wyrażanie emocji, siła motywacji, sposoby komunikacji, a także jak sobie radzić z trudnymi sytuacjami i stresem, jak być asertywnym. Wymienione powyżej zagadnienia poparte były licznymi ćwiczeniami z ich zastosowaniem. W związku z aktywnością społeczną uczestnicy projektu mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa psychologicznego w wymiarze 2 godz. W ramach aktywizacji zawodowej odbyły się w dniach listopada 2012 r. w wymiarze 24 godzin warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego. Miały one na celu nabycie umiejętności pisania dokumentów aplikacyjnych i wyszukiwania ofert pracy, właściwego zachowania się na rozmowie kwalifikacyjnej, ukierunkowanie na dalszy wybór kształcenia i rozwoju ścieżki zawodowej. W ramach aktywizacji edukacyjnej zorganizowano kursy wolontarystyczny, kosmetyczny, zaawansowany kurs komputerowy. Kurs wolontarystyczny w wymiarze 30 godzin dla 2 wychowanek z rodzin zastępczych trwał od 22 września 2012 r. do 22 października 2012 r. Zajęcia miały na celu zapoznanie się podstawowymi pojęciami związanymi z pracą wolontarystyczną, idee wolontariatu, zagadnienia dotyczące motywacji pracy na rzecz innych osób, prawa i obowiązki związane z pracą wolontarystyczną, zapoznanie z kodeksem etycznym wolontariusza oraz z podstawami prawnymi dotyczącymi pracy wolontarystycznej, przedstawieniem pracy wolontarystycznej na przykładzie wybranych placówek z terenu powiatu np.: WTZ Wąbrzeźno czy ŚDS w Bliźnie wizyta w terenie. Kurs kosmetyczny trwał od 27 września 2012 r. do 17 listopada 2012 r. w wymiarze 80 godzin ukończyły 2 wychowanki RZ. Podczas trwania kursu uczestniczki nabyły nowe umiejętności zawodowe m.in. w zakresie: pielęgnacji dłoni, stóp, farbowania rzęs i brwi z regulacją łuku brwiowego, depilacji wybranych części ciała i wizażu. Zaawansowany kurs komputerowy trwający 50 godzin od 22 września 2012 r. do 17 listopada 2012 r. pozwolił 1 uczestnikowi projektu zapoznać się z treściami pakietem MS Office w stopniu zaawansowanym, bazą danych MS Access, obsługą zaawansowanych funkcji związanych z Internetem, prezentacją multimedialną PowerPoint. Szkolenie miało na celu przygotowanie uczestnika do zaawansowanej pracy z wykorzystaniem programów komputerowych oraz tworzenia prezentacji, ulotek, folderów, wizytówek oraz wykorzystania programu Excel do tworzenia zestawień liczbowych. 18

19 2. Praca socjalna W ramach zadania praca socjalna wypłacono wynagrodzenie doradcy ds. osób niepełnosprawnych oraz premie dla pracowników socjalnych realizujących działania w zakresie aktywnej integracji. 3. Zasiłki i pomoc w naturze W ramach zadania wypłacano rodzinom zastępczym pomoc na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka 1.764,45 zł ogółem, oraz ze środków PFRON dofinansowano osobom niepełnosprawnym turnus rehabilitacyjny w ogólnej kwocie ,00 zł. Pomoc ta stanowiła wkład własny do projektu. 4. Działania o charakterze środowiskowym (realizowane dla grupy objętej PAL): zorganizowano Wyjazd Integracyjny do Osady Karbówko w dniach od 31 sierpnia do 1 września 2012 r. dla wychowanków rodzin zastępczych. Uczestnicy mieli możliwość zaproszenia na wyjazd 1 osoby ze swojego otoczenia. Dla osób biorących udział w wyjeździe organizator przewidział szereg atrakcji integracyjnych np.: przejażdżkę bryczką, spływ kajakowy, zwiedzanie zamku krzyżackiego, mini SPA. Dnia 18 grudnia 2012 r. od godz: 14:00 w Sali konferencyjnej Starostwa Wąbrzeskiego odbyło się Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe dla wychowanków rodzin zastępczych i ich rodziców, jako otoczenie. Organizatorami spotkania byli wychowankowie rodzin zastępczych biorący udział w w/w projekcie pod nadzorem pracownika socjalnego i specjalisty pracy socjalnej. 19

20 Poprzez wyjazd integracyjny oraz Integracyjne Spotkanie Mikołajkowe nastąpiła integracja wychowanków rodzin zastępczych. 4.Zarządzanie projektem: w ramach zadania wypłacono wynagrodzenie koordynatorce merytorycznej, delegacje służbowe, zakupiono: szafę biurową ksero oraz dysk zewnętrzny. W ramach zarządzania projektem od stycznia do grudnia 2012 roku odbywały się spotkania Zespołu Projektowego, w składzie: koordynator merytoryczny projektu, specjalista ds. rozliczania projektu, asystent koordynatora, pracownicy socjalni oraz specjalista ds. zamówień publicznych. Celem spotkań było omówienie bieżących spraw związanych z realizacją projektu, monitoring realizowanych działań. Monitoring odbywał się także poprzez udział pracowników tut. Centrum w poszczególnych działaniach. W związku z promocją projektu zakupiono 8 ologowanych pendrive, długopisów, notesów i teczek dla uczestników drugiej grupy docelowej oraz 18 ologowanych toreb lnianych, teczek, notesów i długopisów dla uczestników pierwszej grupy docelowej. W ramach kosztów pośrednich wypłacono wynagrodzenie specjalistce ds. rozliczania projektu, specjaliście ds. zamówień publicznych oraz zakupiono materiały biurowe. Łączna wartość projektu: ,54 zł, w tym środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,75 zł, z budżetu państwa 7.313,34 zł oraz budżetu powiatu ,45zł. Kierowanie do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz ze zm.) system oświaty obejmuje m.in. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii (art. 2 ust. 1 pkt 5). Kierowanie m.in. do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych środków socjoterapii odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad ponoszenia odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52, poz. 467 i Nr 212, poz. 1767). Zadania te winny być realizowane przez oświatę. W Powiecie Wąbrzeskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie zajmuje się również kierowaniem nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych 20

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek

Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Świadczenia dla pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek Jednostka prowadząca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wymagane dokumenty wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia, orzeczenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2013 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, czerwiec

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23.03.2012 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Podstawę prawną stanowią:

Podstawę prawną stanowią: Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla wychowanków opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZŁOTOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, zwane dalej Centrum działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 31 stycznia 2017 r. Poz. 605 UCHWAŁA NR XXXI/389/17 RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała Nr V/26/15 Rady Powiatu w Piszu z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/297/06 Rady Powiatu Pisz z 30 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE

S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE Załącznik do Uchwały Nr XIV/114/2012 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 czerwca 2012 S T A T U T POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE KĘTRZYN, 2012 R. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKOWIE PIECZY ZASTĘPCZEJ Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobie opuszczającej po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,

Bardziej szczegółowo

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna

-1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Podstawa prawna -1- Procedura udzielania pomocy usamodzielnianym wychowankom w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie Podstawa prawna Zasady procesu usamodzielnienia regulują: 1. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o

Bardziej szczegółowo

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM

USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM USAMODZIELNIENIE WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH W POWIECIE MIŃSKIM Pełnoletni wychowankowie objęci pomocą na podstawie przepisów ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Do Uchwały... Rady Powiatu w Ełku z dnia... STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku, zwane dalej Centrum,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2014 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Załącznik Nr... do Uchwały Nr... Zarządu Powiatu Rzeszowskiego z dnia... Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO. Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Załącznik nr 6 RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim w roku 2013 Raport Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Załącznik do uchwały Nr XV/162/2011 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 27 grudnia 2011 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KALISZU Rozdział 1 Postanowienie ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych.

Instytucjonalna piecza zastępcza to system pieczy zastępczej sprawowany w formie całodobowych placówek opiekuńczo wychowawczych. Załącznik. Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2013 Realizacja zapisów uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE. nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OPATOWIE z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Załącznik do uchwały Nr XXXVII/156/2006 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 czerwca 2006 r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne i Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia' ^ sierpnia2015 r. PS-KNPS.431.3.4.2015.GZ Pan Jacek Kubicki Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kłodzko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 22-24 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie.

S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. w Działdowie. S T A T U T Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/202/13 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 27 marca 2013 roku. I. Postanowienia ogólne: 1 1. Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok Realizacja uchwały Rady Miasta Krakowa Nr LXXXIII/1267/13 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTRZĘBI ZA 2013 ROK Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014

Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Powiatowy Program Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Powiatu Limanowskiego na lata: 2009-2014 Celem programu jest zapewnienie kompleksowej opieki oraz wsparcia dzieciom i rodzinom z terenu Powiatu Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA WYCHOWANKA/KI MOW, SOSW, SOW, ZP, DPS, DSM, MOS Sporządzony dnia... Celem programu jest życiowe usamodzielnienie Pana/Pani... poprzez uzyskanie wykształcenia, zdobycia

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. Dz.U.2012.954 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim

Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie Program aktywizacji społecznej w powiecie rzeszowskim P O W I A T O W E C E N T R U M P O M O C Y R O D Z I N I E W R Z E S Z O W I E ul. Grunwaldzka 15, 35-959

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim

,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim ,,Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim - projekt systemowy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia...

UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... UCHWAŁA Nr... Rady Powiatu w Ostródzie z dnia... projekt w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu Tel. 75-645 78 23 Fax 75-645 78 24 59-7 Bolesławiec Cicha 7/ MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia;

2) sposób przygotowania i realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia oraz zadania opiekuna usamodzielnienia; Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45, z 2007

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: PMOPS Powiat miejski Sosnowiec Tel. Fax 41-2 SOSNOWIEC 3 MAJA 33 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Załącznik do Uchwały nr / /2013 Zarząd Powiatu Zgierskiego z dnia. maja 2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZGIERZU Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Pomoc można otrzymać z GOPS

Pomoc można otrzymać z GOPS Pomoc można otrzymać z GOPS Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Do większości świadczeń z pomocy społecznej należy spełnić pewne

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r.

Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH. z dnia 28 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 24 UCHWAŁA NR XXVIII/332/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUWAŁKACH z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej w Powiecie Malborskim Malbork, kwiecień 2013 roku WPROWADZENIE Przedstawiane zasoby pomocy społecznej obejmują zgodnie z zapisem art. 16 a

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA

INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA INDYWIDUALNY PROGRAM USAMODZIELNIENIA wychowanka z: domu pomocy społecznej/ domu samotnej matki/ schroniska dla nieletnich/ zakładu poprawczego/ specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego/ specjalnego ośrodka

Bardziej szczegółowo

Pomoc na usamodzielnienie

Pomoc na usamodzielnienie Pomoc na usamodzielnienie Pomoc ta, jest przyznawana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kolejowa 2 62-200 Gniezno Tel. 061 4262582

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia.2009r. S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOLECZNEJ w BARCINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. Dz.U.2005.6.45 2007-11-27 zm. Dz.U.2007.208.1507 1 2008-01-01 zm. Dz.U.2007.208.1507 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 grudnia 2004 w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ i) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz.U z 12 stycznia 2005 r., Nr 6, poz.

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej.

RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. STATUT UCHWAŁA NR XXXIII/280/06 RADY POWIATU w DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej. Na podstawie art. 21 ust. 1 oraz

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku

Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku Uchwała Nr XXV/245/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 maja 2008 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach. Na podstawie art. 20 ust. 2, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 152/2005 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21 czerwca 2005 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE w RADZIEJOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowe

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 33 875545 Fax GOPS Wieprz 34-22 WIEPRZ 424 MPiPS-3 Sprawozdanie półroczne

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03. za I-VI 2016 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Reja 2A/ 47-224 Kędzierzyn-Koźle Tel. 774835949

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Jerzmanowice Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Postanowienia ogólne

STATUT. Postanowienia ogólne STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY CHATKA Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nowym Targu Postanowienia ogólne 1 1. Środowiskowy Dom Samopomocy Chatka (ŚDS) jest

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miasto Inowrocław Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tel. (52) 357-1-31 Fax 88-1 Inowrocław ul. Św. Ducha 9 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul.

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2):

Do ww. okresów wlicza się również (art. 141 ust. 2): Informacje ogólne dotyczą procesu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub placówkę opiekuńczoterapeutyczną od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Radomsko Tel. 44 6832885 Fax 97-5 RADOMSKO ul. KOŚCIUSZKI 12A MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu

Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Uchwała Nr LI/702/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kaliszu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie

Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie 1 Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie : 1. Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Ń ę ę ą ę ą Ę ę ą ż Ą Ą ó Zaącznik do Uchway Nr XLVII/314/2013 Rady Powiatu owickiego z dnia 27 grudnia 2013 roku STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w owiczu Misją Powiatowego Centrum Pomocy w

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku

Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku ON.0022.281.2012 Uchwała Nr 281/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 7 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE Załącznik do Uchwały Nr 228/2006 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 24 sierpnia 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W RADZIEJOWIE ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej.

Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Kiedy jesteś pełnoletni Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej. Niniejszy poradnik jest adresowany do wychowanków, którzy po uzyskaniu pełnoletności opuścili

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje

Rozdział IV Zadania Centrum Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Rozdział IV Zadania Centrum 13. 1. Do zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Centrum, należy: 1) opracowanie i realizacja powiatowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku

Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku ON.II-0062/543/2006 Uchwała Nr 543/2006 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 14 czerwca 2006roku w sprawie przyjęcia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowicach Jerzmanowice 372B 32-048 Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 323440323 Fax MOPS Ruda Śląska 41-709 Ruda Śląska Markowej 20/ MPiPS-03 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM

KURSY I SZKOLENIA DLA MAM KURSY I SZKOLENIA DLA MAM Mama może wszystko możliwości, jakie dają fundusze europejskie kobietom powracającym na rynek pracy Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Chojnicach Chojnice, 19

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo