Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie"

Transkrypt

1 Nr 36 Sierpień 2013 r. Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie W numerze: Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Jadwiga Śpibida dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu Rada Miasta uchwaliła absolutorium dla Burmistrza Kowalscy strażacy po raz trzeci mistrzami powiatu włocławskiego! Gmina Żydowska dostała odszkodowanie... Rewelacyjne TOTO! Ile zarabiają funkcjonariusze publiczni w Kowalu?... i o tym wszystkim, co ważnego wydarzyło się w naszym Mieście w ostatnim czasie.

2 Rada Miasta uchwaliła absolutorium dla Burmistrza Dochody budżetu Miasta w 2012 r. Wydatki budżetu Miasta w 2012 r. 27 czerwca br. odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Kowala. W jej trakcie Rada rozpatrywała sprawozdanie finansowe z wykonania przez burmistrza budżetu Kowala w roku Budżet zamknął się kwotą blisko 13 mln zł dochodów. Pierwotny deficyt budżetu - z tytułu inwestycji - zaplanowany był na poziomie nieco ponad 1,5 mln zł. Deficyt inwestycyjny związany był z realizacją i finansowym rozliczeniem następujących inwestycji: przebudowa wodociągu miejskiego, drugiego etapu budowy Orlika oraz zakupu nowego wozu bojowego dla naszej straży marki Mercedes. Faktyczny deficyt okazał się jednak dużo mniejszy, bo zamknął się kwotą 178 tys. zł. Zmniejszenie deficytu wyniknęło przede wszystkim z wpływu do naszego budżetu dotacji unijnych. gs Dochody budżetu Kowala w minionym roku, oprócz unijnych dotacji w łącznej wysokości 1,7 mln zł na inwestycje oraz na inne programy składały się z następujących źródeł: subwencja oświatowa 3,8 mln zł, dotacje na opiekę społeczną i zadania rządowe - 1,85 mln zł, subwencja wyrównawcza z tytułu niskich dochodów własnych 1 mln zł oraz dochody z tytułu podatków, w tym: z PIT-u zapłaconego przez naszych mieszkańców 1,6 mln zł, z podatku od nieruchomości 0,9 mln zł, z koncesji za alkohol 110 tys. zł, z podatku od środków transportowych 60 tys. zł, z podatku rolnego 35 tys. zł, oraz z tytułu CIT 26 tys. zł. Do wymienionych wyżej źródeł dochodów należy dodać 750 tys. zł. wpływów z opłat za wodę i ścieki, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 188 tys. zł oraz inne pozostałe źródła dochodów w tym, wpływy z targowiska miejskiego (130 tys. zł rocznie), czy opłaty skarbowej (19 tys. zł). Warto podkreślić, że z tytułu obniżenia przez Radę Miasta ustawowych stawek podatku od nieruchomości do budżetu miasta nie wpłynęło 236 tys. zł, obniżenie ustawowych stawek od środków transportu kosztowało budżet Miasta 25 tys. zł, podobnie ma się rzecz z podatkiem rolnym, gdzie w wyniku zastosowania przez nasz samorząd niższych stawek w kieszeniach rolników pozostało 40 tys. zł. Dodajmy, że w całym 2012 r. podatki płacone przez mieszkańców były umarzane w pojedynczych i wyjątkowych przypadkach. Łączna suma umorzeń z tytułu wszystkich podatków to tylko 2093 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt trzy złote). Do budżetu w 2012 roku nie wpłynęła ponadto kwota około 42 tys. zł z tytułu niezapłaconych podatków, które znajdują się obecnie w egzekucji komorniczej oraz 38 tys. zł w wyniku zaległości części naszych mieszkańców za wodę i ścieki, do powyższej kwoty należy dodać 79 tys. zł, które budżetowi Miasta winien jest Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. kb Co zaś się tyczy wydatków budżetu Miasta w 2012 roku. Zamknęły się one kwotą 13,138 mln zł. Najwyższe były wydatki na oświatę, bo pochłonęły 4,205 mln zł, na inwestycje wydatkowano - 1,842 mln zł, na zasiłki z pomocy społecznej - 1,585 mln zł, na utrzymanie administracji miejskiej - 1,131 mln zł. Na obsługę inwestycyjnego zadłużenia Miasta (spłata rat i odsetek) z dochodów własnych wydatkowano 900 tys. zł. Z budżetu udzielano także dotacji: Spółce Wodnej Rakutówka 8 tys. zł. Ochotniczej Straży Pożarnej 100 tys. zł i Klubowi MGKS Kujawiak Kowal 80 tys. zł. Wydatki związane z utrzymaniem Biblioteki Miejskiej wyniosły blisko 78 tys. zł. Warto dodać, że na oświetlenie uliczne wydano blisko 220 tys. zł, z czego 60 tys. zł, pochłonęły wydatki związane z oświetleniem obwodnicy. Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2012 uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a następnie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, która rekomendowała Radzie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Rada przychyliła się do tego wniosku udzielając Burmistrzowi jednogłośnego absolutorium. Innym ważnym punktem ostatniej sesji Rady Miasta było podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia burmistrza do spłaty wszystkich wcześniejszych zobowiązań kredytowych poprzez zaciągnięcie jednego kredytu. Na koniec 2012 r. z tytułu wkładu własnego w inwestycjach unijnych Miasto miało łączną kwotę zobowiązań 3, 931 mln zł, w tym wobec Banku Spółdzielczego w Kowalu - 2,239 mln zł. Pozostała część zobowiązań to preferencyjne pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 1,692 mln zł. Uchwała dotyczy spłaty wszystkich zobowiązań wobec Banku Spółdzielczego w Kowalu. Wnosząc o podjęcie uchwały o spłacie należności wobec BS Kowal zaciągniętym w tym celu kredytem burmistrz i skarbnik uzasadniali, że jest to korzystne, ze względu na to, że podpisane wcześniej z BS Kowal umowy są wyżej oprocentowane, niż jest to obecnie - w wyniku znacznej obniżki oprocentowania kredytów przez Radę Polityki Pieniężnej. Uchwała została podjęta jednomyślnie. Warto podkreślić ze w roku 2012 budżet Miasta w terminie regulował wszystkie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 2,272 mln zł, w wyniku tego zadłużenie na koniec 2012 roku spadło do kwoty 3,931 mln zł, co stanowi 31 % dochodów budżetu przy maksymalnym limicie zadłużenia wynoszącym 60%. gs 2

3 Miasto Kowal w ogólnopolskich rankingach Wielokrotnie za pośrednictwem Informatora Kowalskiego podawaliśmy, że Miasto Kowal pod względem dochodów własnych, uzupełnionych o pochodzącą z budżetu państwa subwencją wyrównującą dochody, plasuje się na ostatnim miejscu wśród 144 samorządów gminnych Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w ostatniej setce spośród wszystkich 2479 samorządów gminnych w całej Polsce. Pisaliśmy też, że w obecnym systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego samorządy nie mają wielkiego wpływu na swoją sytuację finansową, z wyłączeniem dwustu najbogatszych samorządów gminnych, które nie korzystają z pomocy budżetu państwa. Wielokrotnie informowaliśmy też, że czynimy wszystko, aby możliwie najlepiej wykorzystać możliwości naszego budżetu przede wszystkim poprzez prowadzenie racjonalnej, oszczędnej polityki finansowej, ale także poprzez zabieganie o zwiększanie naszego budżetu dotacjami unijnymi i rządowymi. O tym jak, pozyskujemy środki unijne można przekonać się biorąc za podstawę publikację jednej z najbardziej opiniotwórczych polskich gazet: Rzeczpospolitej. W ostatnim czasie ukazał się w niej artykuł: Sięganie po unijne dotacje to nie wyścig autorstwa Anny Cieślak- Wróblewskiej. Autorka dokonała w nim analizy pozyskiwania środków pochodzących z Unii Europejskiej przez wszystkie samorządy gminne w całej Polsce. W tym celu zsumowała środki unijne pozyskane przez samorządy w latach i tak uzyskaną kwotę podzieliła przez liczbę mieszkańców. Średnia krajowa pozyskanych dotacji unijnych we wszystkich polskich gminach wyniosła 832 zł na osobę. Warto w tym miejscu podkreślić, że nasze Miasto z rezultatem 1035 zł na jednego mieszkańca wyprzedziło, aż ponad 1800 samorządów gminnych w całym kraju. Biorąc pod uwagę nasze bardzo skromne możliwości w zakresie dofinansowania projektów unijnych środkami własnymi jest to niewątpliwie bardzo dobry rezultat! Nasze Miasto - pod względem prowadzonej przez samorząd polityki finansowej - bardzo dobrze wypadło także w innym rankingu, opublikowanym w ogólnopolskim dwutygodniku samorządowym Wspólnota. W numerze 14/1124 z 6 lipca 2013 zamieszczony został ranking zamożności samorządów za rok 2012, którego autorem jest prof. Paweł Swianiewicz, będący doradcą Prezydenta RP ds. samorządów. Profesor Swianiewicz porównał wszystkie samorządy pod względem dochodów na mieszkańca, odejmując jednak od nich wszystkie uzyskane dotacje, zarówno te unijne, jak i te rządowe, które gminy uzyskują przede wszystkim na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. W rankingu tym na 575 małych miast w Polsce Kowal uplasował się na wysokim 98 miejscu, z kwotą zł dochodów ogółem na mieszkańca. Daje nam to jednocześnie 5 miejsce w naszym województwie w tej grupie miast. W tym samym rankingu miasta z naszego powiatu zajęły następujące miejsca: Brześć Kujawski - 271, Lubień Kujawski - 353, Lubraniec - 381, zaś Chodecz zajął 384 lokatę. (patrz Internet: W kolejnym, 15 numerze Wspólnoty ukazał się jeszcze jeden ranking, który pokazuje bieżące koszty utrzymania administracji samorządowej w przeliczeniu na jednego mieszkańca we wszystkich samorządach w Polsce. Do tego rankingu odniosła się Gazeta Kujawska w artykule Tani urząd gminy? Mamy takie u nas!. ( ) W artykule tym nie ma informacji na temat bieżących kosztów administracji w Kowalu. Podajemy je więc sami. Bieżące wydatki na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą w naszym mieście 389 zł, podczas gdy np. w Lubaniu zł, a w Nieszawie aż 592 zł. Nasi najbliżsi sąsiedzi wydają na administrację odpowiednio: Gmina Kowal 377 zł, a Baruchowo 400 zł. Odnosząc się do naszych wydatków administracyjnych należy jednak podkreślić, że wydatki na administrację w Kowalu, w których mieszczą się również koszty promocji miasta, byłyby dużo niższe, gdyby nie to, że zmuszeni jesteśmy prowadzić Urząd Stanu Cywilnego, a także i z tego powodu, że po likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do Urzędu Miasta przeniesione zostały administracyjne koszty (głównie płacowe) gospodarki komunalnej. W innych gminach koszty te ulokowane są albo w zakładach budżetowych, albo w spółkach komunalnych. Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze jeden ogólnopolski ranking, o którym pisaliśmy w numerze 34 Informatora Kowalskiego. Na podstawie innego, opracowanego przez czasopismo Wspólnota rankingu pisaliśmy wtedy, że nasze Miasto - pod względem nakładów inwestycyjnych w infrastrukturę na mieszkańca - na przestrzeni ostatnich trzech lat zajęło 42 miejsce w Polsce wśród małych miast, a 2 w naszym województwie. Wysoka pozycja miasta Kowala w niezależnych ogólnopolskich rankingach, w zestawieniu z bardzo niskim poziomem naszych dochodów własnych obiektywnie pokazuje, na ile odpowiedzialna i właściwa polityka władz samorządowych może skutecznie przeciwdziałać zewnętrznym, niezależnym od samorządu niekorzystnym warunkom finansowym, zapewniając nie tylko bieżące funkcjonowanie, ale także stabilny rozwój Kowala. Karol Bednarek 3

4 Dyrekcja DPS nie chce współpracować z Samorządem Miasta Gazeta Powiatu Włocławskiego to dziwne czasopismo, bo nie wiadomo, kto jest autorem artykułów w niej zamieszczonych - żaden z nich nie jest podpisany, nawet inicjałami. Dotyczy to także tekstu DPS podnosi ciśnienie, który ukazał się w ostatnim numerze tej gazety. Po jego lekturze można się domyślać, że jego autorem lub inspiratorem był dyrektor DPS w Kowalu. Tytuł każdego tekstu powinien być swoistym skrótem jego treści. Z artykułu wynika, że jeśli jego autorowi o jakieś podnoszenie ciśnienia chodzi, to chyba tylko w relacjach ze mną oraz Radą Miasta Kowala. Ciągle bardzo żałuję, że dyrektor Zbonikowski - za wiedzą i akceptacją swoich zwierzchników - odrzucił wartą co najmniej kilkanaście tysięcy złotych ofertę wykonania na koszt budżetu Miasta nowej, wydajnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej wraz z hydrantami, co jest moim zdaniem konieczne do podniesienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego tej placówki. Wykonana zamiast tego droga przeciwpożarowa z kostki brukowej, z pewnością bardzo potrzebna dla pensjonariuszy, z których bardzo wielu porusza się na wózkach inwalidzkich, drogą przeciwpożarową nie jest. Powtórzę to raz jeszcze: po co budować specjalną drogę dla samochodów pożarniczych, jeśli na terenie obiektu nie ma odpowiedniej instalacji, skąd mogłyby one czerpać wodę konieczną do akcji. Mam szczerą nadzieję, że akcji takiej nie będzie potrzeba prowadzić, ale pożar jednego z DPS-ów w naszym regionie, który zdarzył się przed kilku laty, winien stanowić wystarczające ostrzeżenie dla wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pensjonariuszy DPS w Kowalu, z których wielu nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach. Gdyby nie było konieczności poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tej placówce, nie byłoby przecież zaleceń inspektorów Państwowej Straży Pożarnej. Dyrektor DPS odrzucił jednak pomoc Miasta o wartości wielu tysięcy złotych, a jednocześnie próbuje sugerować, iż ograniczenia inwestycyjne w prowadzonej prze niego placówce wynikają z tego, iż burmistrz nie umorzył podatku od nieruchomości. Aby wzmocnić siłę swoich argumentów publicznie ogłosił, że wbrew temu, co napisałem w ostatnim Informatorze Kowalskim DPS w Kowalu wielokrotnie korzystał z umorzeń podatkowych. Istotnie, akurat w tej sprawie p. Dyrektor ma rację. Niezgodnie ze stanem faktycznym podałem w Informatorze Kowalskim nr 35, że DPS w Kowalu nigdy nie korzystał z umorzeń podatkowych. Napisałem to w dobrej wierze, w oparciu o informację przekazaną mi przez pracownika odpowiedzialnego w Urzędzie Miasta za podatki. Tak się jednak składa, iż pracownik ten zajmuje się podatkami dopiero od kilku lat, miał więc prawo nie znać decyzji administracyjnych sprzed około 10 lat, które znajdują się już w archiwum Urzędu (zgodnie z prawem po 5 latach dokumenty są archiwizowane). Niechcący wprowadziłem więc w błąd Czytelników Informatora. Prawdą jest, że w okresie od 2002 do 2005 DPS umorzono łącznie 6944,25 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i 25 gr.). Jeśli ktoś poczuł się tym urażony, bardzo za to przepraszam. Niech za usprawiedliwienie posłuży mi to, że co roku podpisuję kilka tysięcy decyzji administracyjnych i nie każdą z nich muszę pamiętać. Jestem przekonany, że dyrektorowi DPS nie tyle chodzi o umorzenie podatku, co o zrobienie politycznego dymu wokół całej sprawy. Czytelnikom Informatora należy się więc informacja, że w będącym do dyspozycji dyrektora Zbonikowskiego budżecie na rok wynoszącym blisko 2,4 mln zł - podatek od nieruchomości w kwocie zł stanowi zaledwie 2 promile budżetu. Oceniając rzecz na podstawie budżetu DPS w Kowalu, z którym może zapoznać się każdy zainteresowany, za pośrednictwem Internetu, wbrew temu, co dyrektor DPS napisał w korespondencji do samorządu Miasta, w roku bieżącym Rada Powiatu wyjątkowo hojnie wyposażyła go w środki budżetowe. Budżet kierowanego przez niego DPS został bowiem zwiększony i to aż o 10 % (o ponad 220 tys. zł), podczas gdy inne Domy Pomocy Społecznej dostały znacznie mniej pieniędzy. Porównywalny wielkością DPS w Wilkowiczkach ma bowiem budżet większy w porównaniu do roku 2012 tylko o 4%. Skądinąd jest rzeczą zastanawiającą, dlaczego Rada Powiatu wyraziła zgodę na zwiększenie w budżecie DPS Kowal środków na wynagrodzenia aż o 19%? Wydatki na wynagrodzenia stanowią wraz z pochodnymi blisko 75% budżetu tej placówki. Z tej racji, że w DPS pracują głównie mieszkańcy Kowala cieszę się z ich wyższych zarobków, bo bardzo ciężko pracują, a ich płace od wielu lat są bardzo niskie. Podpisując się pod tym stwierdzeniem, mam jednak świadomość tego, że wydatki płacowe wpływają w największym stopniu na koszt pobytu jednego pensjonariusza w każdym DPS. Jak podaje Gazeta Powiatu Włocławskiego, w DPS Kowal koszt ten wynosi obecnie ponad 3343 zł miesięcznie i jest zdecydowanie wyższy niż w innych domach naszego Powiatu. 4

5 Należy odnotować, że od początku bieżącego roku comiesięczny koszt pobytu w tej placówce został zwiększony o 220 zł. Jeśli prawdą jest, że w kowalskim DPS do pełnej obsady brakuje aż 10 pensjonariuszy, oznacza to, że w skali roku dziura budżetowa w tej placówce może wynieść około 400 tys. zł! Wówczas zapewne trzeba będzie zwalniać nie tylko nowo przyjętych, ale także wcześniej zatrudnionych pracowników. To jednak jest zmartwieniem dyrektora DPS, który powinien zdawać sobie z tego sprawę. W normalnych kategoriach nie da się zrozumieć tego, dlaczego przy zmniejszonych dochodach własnych jednocześnie bardzo zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i inne koszty bieżące, robiąc jednocześnie wrzawę wokół kwoty 4,7 tys. zł podatku od nieruchomości należnego Miastu. Czy chodzi tu więc o dobro mieszkańców DPS, czy o politykę? Chętnie porozmawiałbym na ten i inne tematy z mieszkańcami osobiście, ale do tej pory nie otrzymałem od dyrektora DPS odpowiedzi na moją pisemną prośbę o możliwość zorganizowania takiego spotkania. Eugeniusz Gołembiewski PS Oferta Miasta dotycząca bezpłatnego wykonania dla DPS nowej instalacji wodociągowej wraz z hydrantami jest w dalszym ciągu aktualna. Autostrada A1 - prace ruszyły Po wielu miesiącach przerwy ruszyła wreszcie budowa odcinka autostrady od węzła Kowal we wsi Dąbrówka w gminie Kowal do węzła we wsi Czerniewice koło Torunia. Prace wykonuje włosko polskie konsorcjum złożone z firm: SALINI Polska i Kobylarnia SA. Termin zakończenia inwestycji został wyznaczony na przyszły rok. Czy będzie dotrzymany, czas pokaże? Po kilku tygodniach marazmu, ostatnio prace postępują dość szybko, a na budowie widać wreszcie ludzi i sprzęt budowlany. Opóźnienia w budowie odcinka Dąbrówka - Czerniewice mogłyby stanowić dla naszego rejonu plus, bo po oddaniu w listopadzie ubiegłego roku odcinka autostrady A1 Kowal-Stryków, poprzez autostradę A2 mamy już autostradowe połączenie praktycznie z całą Europą. Dzięki opóźnieniu prac przy budowie autostrady samorząd gminy Kowal zyskał dodatkowy czas na dokończenie prac związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wokół węzła autostradowego we wsi Dąbrówka. Planu jeszcze nie ma, a więc nie ma inwestorów. Inaczej jest w Gminie Brześć Kujawski, gdzie obejmujący 420 ha plan zagospodarowania przestrzennego wokół węzła w Pikutkowie jest już gotowy od półtora roku. Ostatnio na potrzeby logistycznej firmy Raben wybudowano tam stację redukcyjną wraz z instalacją gazową. Nasz węzeł autostradowy ma niewątpliwie ten wielki atut, że jako jeden z nielicznych jest zlokalizowany na przecięciu autostrady A1 ze starą jedynką. Dzięki temu z naszego węzła bardzo łatwo jest dojechać, np. do ciągle bardzo ważnego skrzyżowania w Krośniewicach. Węzeł w Pikutkowie stanowi dużą szansę utworzenia nowych miejsc pracy nie tylko dla Brześcia Kujawskiego, ale także dla miasta Włocławka, które nie posiada dobrze położonych terenów inwestycyjnych. Z tej racji, że Włocławek to ponad 100 tysięczne miasto, dysponujące dużymi zasobami pracy, wokół węzła w Pikutkowie mogą powstać duże zakłady produkcyjne. Węzeł Kowal - ze względu na mniejsze zasoby kadrowe - ma trochę mniej atutów, ale jego lepsza lokalizacja stwarza z kolei nadzieję na większe zainteresowanie inwestorów zajmujących się transportem i logistyką. Będą inwestycje, będzie praca, ale może być także np. gaz dla Kowala. Wszystko to razem stanowi system naczyń połączonych. Trzeba robić wszystko, aby tej wielkiej historycznej szansy rozwoju naszego terenu nie zaprzepaścić. beg 5

6 Burmistrz w wielu odsłonach Tekst pod tym tytułem ukazał się w 11 numerze Pulsu Regionu. Jego autorka Laura Nawrocka krytycznie odnosi się w nim do zbyt częstego jej zdaniem umieszczania w naszym lokalnym czasopiśmie Informatorze Kowalskim zdjęć z moim udziałem. Wyliczyła, że jestem obecny na 16 zdjęciach spośród 63 w nim zamieszczonych. Pisze w swoim tekście: pod lupę wzięliśmy. Istotnie lupa była potrzebna, żeby dostrzec mnie zwłaszcza na zbiorowych zdjęciach, w tym m.in. ze św. Mikołajem, na którym jestem wraz z co najmniej kilkudziesięcioma innymi osobami i to bynajmniej nie na pierwszym planie. Z tej racji, że Informator Kowalski aspiruje do bycia kroniką zdarzeń w naszym Mieście, jest poniekąd rzeczą oczywistą, że wiele tych zdarzeń, w których uczestniczę jako burmistrz, dokumentowanych jest - oprócz tekstu - także zdjęciami. Co do innych zdjęć z moim udziałem, na przykład tych z Premierem czy z Prezydentem uważam, że mam prawo takie zdjęcia udostępniać mieszkańcom Kowala, bo dokumentują one ważną część mojej samorządowej pracy. Jedni lubią gazety czytać, inni tylko oglądać. Mam świadomość tego, że niektórym lokalnym politykom moja W okresie od 20 kwietnia do 26 lipca 2013 r. odeszli od nas do Wieczności śp. Mieszkańcy Kowala: śp. Stanisława Wojtara- 95 lat, śp. Sławomir Rejwerski- 52 lat, śp.bogdan Woźniak- 86 lat, śp. Jan Owsianowski- 74 lat, śp. Jerzy Korpusiński- 64 lat, śp. Dulski Stanisław 62 lat, śp. Jerzy Kopyciński- 87 lat, śp.anna Rudzińska- 63 lat, śp. Cecylia Jankowska- 77 lat, śp. Zofia Jakóbczak- 86 lat, śp. Zdzisław Świątkowski- 70 lat, śp. Henryk Prokopiak- lat 80, śp. Waldemar Łazarski- lat 64. aktywna działalność bardzo przeszkadza. Z tego co wiem, to właśnie moi oponenci byli inicjatorami artykułu w Pulsie Regionu. Wielka szkoda, że jego autorka pominęła fakt, że nasza lokalna gazetka liczy blisko pięćdziesiąt stron, wypełnionych nie tyle zdjęciami, co ważnymi tekstami dotyczącymi wszystkiego tego, co istotnego dzieje się w naszym mieście. Jest tam wiele interesującej publicystyki społeczno kulturalnej, co w swoim czasie odnotowali medioznawcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Gdyby p. Redaktor poświęciła czas na lekturę całego Informatora, a nie tylko na przeglądanie zdjęć, to może wówczas znalazłaby odpowiedź na zadane przez siebie pytanie: którą z funkcji informacyjną czy propagandową spełnia obecne czasopismo? To prawda, że wiele tekstów w Informatorze Kowalskim jest mojego autorstwa, choć nie są one podpisane moim imieniem i nazwiskiem. Jak sprawdziłem w ostatnim Informatorze, tekstów takich było blisko 30. Myślę, że nie muszę się z tego powodu wstydzić. Z tej racji, że dość sprawnie posługuję się językiem polskim: i mówionym, i pisanym nie muszę płacić z pieniędzy Pamięć Tym, którzy odeszli Pani Janinie Łazarskiej wieloletniej radnej Rady Miasta Kowala wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci męża Waldemara składają: Burmistrz, Radni Rady Miasta obecnej i wcześniejszych kadencji oraz pracownicy Urzędu Miasta. podatników komercyjnym dziennikarzom za pisanie o działalności samorządu miasta Kowala, o co niektórzy z tych dziennikarzy zdają się mieć do mnie pretensje. Pochlebiam sobie, że mieszkańcy Kowala, dzięki Informatorowi Kowalskiemu, a także stronie internetowej Kowala mają szansę mieć pełną wiedzę na temat wszystkich najważniejszych spraw dotyczących naszego samorządu, zwłaszcza jego finansów. Jak jest pod tym względem w innych miastach i gminach, za pośrednictwem internetu każdy może sobie sam porównać. O tym, że mieszkańcy Kowala czytają Informator i z niecierpliwością czekają na kolejny numer wiem z korespondencji i rozmów z wieloma spośród nich. Z przeprowadzonych niedawno badań przez wywodzącego się z Kowala młodego naukowca na temat źródeł wiedzy mieszkańców Kowala o naszym mieście wynika, że dla zdecydowanej większości z nich Informator Kowalski uchodzi za rzetelne i wiarygodne źródło wiedzy. Sympatyków Informatora zapewniam, że nasze lokalne czasopismo będzie ukazywać się w obecnej formule w dalszym ciągu, pomimo tego, że nie podoba się to moim politycznym oponentom. Nie zamierzam też zaniechać swojej aktywności na niwie samorządowej i to nie tylko w naszym mieście, ale także w regionie i na szczeblu ogólnopolskim. Odnoszę wrażenie, że niektórzy moi konkurenci szczerze mi tego zazdroszczą. Bardzo wiele moich wypowiedzi jest obecnych w ogólnopolskich czasopismach, publikacjach i protokołach z posiedzeń i konferencji. Tak się dobrze składa, że w trakcie przygotowań do wydania tego numeru Informatora Kowalskiego dostałem do autoryzacji treść swojego wystąpienia w Najwyższej Izbie Kontroli. Będzie się można z nim zapoznać na stronach NIK. Eugeniusz Gołembiewski 6

7 Burmistrz Kowala na rzecz poprawy finansów samorządowych Burmistrz u Prezydenta i w Kancelarii Premiera Eugeniusz Gołembiewski w bieżącej kadencji samorządowej bardzo aktywnie działa na rzecz poprawy stanu finansów wszystkich samorządów. Po zaangażowaniu w ubiegłoroczną ogólnopolską akcję Stawka większa niż 8 mld (chodziło o zwiększenie dochodów samorządów o taką właśnie kwotę), Burmistrz Kowala - działający w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu - został poproszony o przedstawienie w Ministerstwie Finansów swoich propozycji zmian w zakresie dochodów własnych samorządów gminnych. Propozycje te Burmistrz przedstawił w trakcie czerwcowego posiedzenia Zespołu Sytemu Finansów Publicznych, między innymi w obecności odpowiedzialnej za budżet państwa - wiceminister Hanny Majszczyk oraz odpowiadającego za podatki - wiceministra Macieja Grabowskiego. Natomiast 20 czerwca Burmistrz Kowala brał udział w zorganizowanej przez połączone komisje senatu: Budżetu i Finansów Publicznych oraz Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej konferencji: Przyszłość finansów samorządów dylematy i wyzwania. W trakcie tej konferencji Eugeniusz Gołembiewski przedstawił opracowany przez siebie materiał: Finanse małych miast: stan obecny, zagrożenia i propozycje zmian. Efektem zainteresowania tezami wystąpienia burmistrza Gołembiewskiego było zaproszenie go przez przewodniczącego Krajowej Rady Izb Obrachunkowych na V Kongres Finansów Komunalnych, gdzie wraz z prof. Pawłem Swianiewiczem doradcą Prezydenta RP ds. Samorządowych, będzie prowadził jeden z paneli dyskusyjnych. Zainteresowanych wystąpieniem burmistrza Eugeniusza Gołembiewskiego w Senacie odsyłamy na stronę internetową gdzie w zakładce wydarzenia można zapoznać się z zapisem video jego wystąpienia. ps Na zaproszenie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, burmistrz Eugeniusz Gołembiewski uczestniczył po raz kolejny w uroczystych obchodach Święta Samorządu Terytorialnego, które odbyły się w 28 maja br. w Pałacu Prezydenckim. Następnego dnia Burmistrz brał udział w posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, która obradowała w Kancelarii Premiera. Komisja to gremium działające na podstawie ustawy, na którym spotykają się przedstawiciele samorządów oraz Rządu RP. Głównym zadaniem Komisji jest ocena wszystkich nowych rozwiązań prawnych ustaw i rozporządzeń dotyczących samorządów. Z tej racji, że majowe posiedzenie KWRiST odbyło się w 20-lecie jej powstania z samorządowcami spotkał się premier Donald Tusk. W swoim wystąpieniu mówił między innymi o tym, że rozumie zniecierpliwienie samorządowców pogarszającą się sytuacją finansową całego sektora samorządowego. Mówił też o tym, że zarówno Rząd i samorządy są po jednej stronie, której zadaniem jest świadczenie usług publicznych na rzecz społeczeństwa. ps Na zdjęciu: Premier, Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni oraz szefowie ogólnopolskich organizacji samorządowych: Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Województw i Związku Powiatów Polskich. 7

8 O strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 W najbliższym czasie Sejmik Woj. Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzi bardzo ważny dokument planistyczny, jakim jest Strategia Rozwoju Woj. Kujawsko-Pomorskiego do roku Okres, jaki obejmuje strategia, jest ściśle powiązany z nowym budżetem unijnym na lata Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej posiadanie przez województwo strategii rozwoju warunkuje możliwość otrzymania przez nie środków unijnych. To, co jest zawarte w strategii, jest z kolei bardzo ważne z punktu widzenia przyszłych beneficjentów. Jeśli jakiś cel, czy zadanie nie jest w strategii zapisane, to wówczas nie ma możliwości otrzymania unijnego wsparcia. Z tego właśnie powodu najważniejsze środowiska naszego województwa od wielu miesięcy angażowały się w opracowanie strategii, poprzez lobbowanie korzystnych dla danego środowiska zapisów. W największym skrócie można powiedzieć, że strategia ukierunkowana jest na zmniejszenie bezrobocia poprzez rozwój gospodarczy. W strategii zapisana jest szczególna rola dużych miast, jako lokomotyw rozwoju gospodarczego regionu, w tym zwłaszcza aglomeracji bydgoskotoruńskiej, co powoduje, że w ślad za taką konstatacją największe środki inwestycyjne skierowane zostaną na rozwój dużych miast. Dla Kowala, czy szerzej całego powiatu i subregionu włocławskiego, bardzo korzystne są natomiast zapisy dotyczące aktywizacji gospodarczej terenów położonych przy autostradowych węzłach, a tych w naszym powiecie są aż trzy: w Brzeziu, Pikutkowie i w Dąbrowce (węzeł Kowal). Większość planowanych w najbliższych latach inwestycji drogowych w całym województwie ma być ukierunkowanych na połączenie z węzłami autostradowymi pozostałych części naszego regionu, a to stwarza szansę dużego rozwoju gospodarczego. Zgodnie z przyjętą procedurą konsultacji swoje wnioski do strategii mogli składać wszyscy zainteresowani. Samorządy mogły to robić wspólnie w ramach powiatów oraz indywidualnie. Tak też było w powiecie włocławskim, gdzie wszyscy wójtowie i burmistrzowie zgłaszali swoje uwagi do strategii za pośrednictwem starosty, a także w imieniu własnych gmin. Burmistrz naszego miasta składał wnioski w imieniu samorządu Kowala za pośrednictwem starosty, ale także indywidualnie. W tym drugim trybie wnosił o umieszczenie w strategii budowy nowej obwodnicy miasta Kowala w ciągu drogi wojewódzkiej nr 265 oraz o rozszerzenie w stosunku do obecnie planowanego zakresu tej inwestycji aż do granicy województwa w gminie Baruchowo. Wnosił też o wsparcie środkami unijnymi budowy hali sportowej w Kowalu. Samorząd miasta wraz z samorządem gminy Kowal wnioskował też o opracowanie i wdrożenie pakietu działań służących rozwojowi gospodarczemu węzła autostradowego we wsi Dąbrówka. W celu pozyskania przychylności dla tych propozycji burmistrz odbył szereg spotkań, m.in. z marszałkiem województwa Piotrem Całbeckim, o czym pisaliśmy w poprzednim numerze Informatora, a ostatnio z radnymi sejmiku: Stanisławem Pawlakiem i Sławomirem Kopyściem, którzy przyjechali specjalnie w tym celu do Kowala. Burmistrz uczestniczył także w wielu spotkaniach, które odbyły się w starostwie powiatowym, podnosząc przy każdej okazji kwestie zrównoważonego rozwoju całego województwa. Może to nastąpić tylko wtedy, jeśli przyszłe inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych będą dofinansowane nimi w o wiele większym zakresie, niż to było do tej pory w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Dla przykładu: w naszym województwie inwestycje z ochrony środowiska dofinansowywane były tylko w 65%, podczas gdy w innych województwach dofinansowanie to wynosiło ok. 80%. Burmistrz działa także na rzecz tego, aby procent dofinansowania inwestycji środkami unijnymi był uzależniony od stopnia faktycznego poziomu dochodów własnych poszczególnych samorządów na jednego mieszkańca, którego rozpiętość w naszym województwie wynosi od ok zł w naszym mieście do ponad 2200 zł w Łysomicach. O tych dwóch szczególnie ważnych sprawach burmistrz upoważniony do tego przez starostę, wszystkich wójtów i burmistrzów naszego powiatu mówił 12 lipca br. na naradzie w Radziejowie, która kończyła w byłym województwie włocławskim konsultacje nad strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego. Co o nowej strategii wojewódzkiej można powiedzieć już dziś? Jej obecny, bardzo ogólny kształt, bo taka strategia być musi, nie wyklucza praktycznie żadnego, ważnego z punktu widzenia naszego miasta działania. Nie ma tam co prawda zapisu, że będzie budowana mała obwodnica Kowala, ale jest zapis który mówi o tym, że będą budowane obwodnice miast w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich, a to pozwala w przyszłości naciskać na władze województwa, aby drogę taką wybudowały. Podobnie ma się rzecz z innymi ważnymi dla nas zapisami. O wszystkim zdecydują szczegółowe programy, w tym w szczególności Regionalny Program Operacyjny na lata , na którego realizację Województwo Kujawsko-Pomorskie otrzyma z budżetu unijnego kwotę 1,7 mld euro, czyli o wiele więcej niż w kończącym się budżecie na lata Decyzją marszałka Piotra Całbeckiego burmistrz Eugeniusz Gołembiewski został zaproszony jako ekspert samorządowy do udziału w pracach 70-osobowej Grupy Wspierającej Przygotowanie RPO dla naszego Województwa na lata W pracach tego zespołu, oprócz 30 samorządowców z naszego województwa, biorą też udział przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji rządowej, organizacji pozarządowych, rektorzy wyższych uczelni i związków wyznaniowych. Pierwsze zebranie tego zespołu odbyło się 16 lipca br., a w najbliższym czasie odbędzie się kilka kolejnych spotkań. beg Z ostatniej chwili! W projekcie strategii rozwoju Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata ujęta została mała obwodnica miasta Kowala, o którą władze miasta starają się od wielu lat. To pierwszy, ale bardzo ważny krok w stronę realizacji tej jakże potrzebnej miastu inwestycji. 8

9 Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Koniec roku szkolnego 2012/2013 stanowił okazję do podziękowania p. Małgorzacie Kierzkowskiej dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowalu za trzydziestoletnią pracę w miejskich placówkach oświatowych - z racji jej przejścia na emeryturę. Pani M. Kierzkowska swoją pracę w charakterze nauczycielki rozpoczęła w 1982 r. Od 1996 r. sprawowała funkcję zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej w Kowalu, a od 2008 r. pełniła funkcję dyrektora tej placówki. Z zamiarem przejścia na emeryturę nosiła się już rok wcześniej, ale na prośbę burmistrza zdecydowała się pełnić funkcję do końca swojej kadencji, która upływa z końcem minionego roku szkolnego, czyli z dniem 31 sierpnia br. Podziękowania dla p. Dyrektor za jej wieloletnią pracę złożyli w imieniu samorządu Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta. Podziękowania składali też nauczyciele, rodzice i dzieci. Nie kryjąc wielkiego wzruszenia swoje podziękowanie za wiele lat wspólnej pracy złożyła też p. Dyrektor. im Wycieczka samorządowców z Kowala: czy wszędzie jest tak samo? Ulica w centrum Nieszawy, obok ratusza W sobotę 15 czerwca radni miejscy wraz z burmistrzem, skarbnikiem i sekretarzem uczestniczyli w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rady Miasta Kowala. Głównym celem wyjazdu było porównanie zewnętrznego wizerunku Kowala, w taki sposób jak patrzą na nasze miasto przyjezdni, z okolicznymi gminami. Przed wyjazdem jego uczestnicy dokonali najpierw lustracji centrum Kowala, jego głównych ulic i dwóch naszych parków. Za stan naszego miasta radna Marianna Gerc zaproponowała wystawienie burmistrzowi piątki z plusem. Pierwszym celem podróży był Brześć Kujawski. Zwróciliśmy uwagę na dobrą nawierzchnię dróg i chodników w centrum, nie podobało się nam natomiast urządzenie zieleni w centrum miasteczka, zwłaszcza w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika króla Władysława Łokietka. Zieleń w sercu Brześcia jest nijaka i sprawia wrażenie, że nikt się nią nie opiekuje. Po drodze z Brześcia do Włocławka z zazdrością patrzyliśmy jednak na przygotowany przez brzeski samorząd liczący ponad 400 ha teren pod inwestycje - w sąsiedztwie węzła autostradowego w Pikutkowie. Wobec niedostatku dobrych terenów pod inwestycje we Włocławku teren ten - położony kilka kilometrów od Włocławka ma szanse przyciągnąć wielu inwestorów. Kolejnym przystankiem naszej podróży było Lubanie najbogatsza gmina w naszym powiecie. Miejscowość sprawia bardzo pozytywne wrażenie swoim ładem, czystością i estetyką oraz ukwieconym centrum. Zaraz potem udaliśmy się do Nieszawy. Nieszawa pod względem swojej wielkości jest podobna do Kowala. Podobnie jak w Kowalu, tam też w 1991r. nastąpił rozdział z sąsiednią gminą wiejską z inicjatywy mieszkańców wsi. Do 9

10 Samorządowcy z Kowala pod pomnikiem króla Łokietka w Brześciu Kujawskim Nieszawy dotarliśmy zaraz po godzinie 10.00, a więc w porze weekendowych zakupów. Ku naszemu zdziwieniu na ulicach miasteczka nie było ani ludzi, ani samochodów. Naszą uwagę zwróciły zaniedbane elewacje i dachy w samym centrum. Trzy budynki w rynku przykryte były folią, tak jakby zostały uszkodzone przez nawałnicę, co jednak w tym wypadku nie miało miejsca. Widzieliśmy też okna kolejnego budynku w centrum, które były zabite deskami. Podeszliśmy do dwóch starszych panów siedzących na ławeczce przy przystanku autobusowym, po to by zadać im pytanie: gdzie się podziali ludzie i jaki jest powód tego co widzimy? Odpowiedzieli, że : chyba tak, jak u nas jest wszędzie i ponarzekali na miejscową władzę. Byliśmy też na miejscowym stadionie sportowym, po to by odnotować, że obiekt jest niemodernizowany od wielu, wielu lat. W Nieszawie, oprócz jego fantastycznego położenia nad Wisłą, podobało się nam wyremontowane ze środków unijnych muzeum Noakowskiego, a także kościół parafialny, który również został odnowiony dzięki środkom unijnym. Podobały się nam także stare drzewa oraz aleja klonów posadzonych przy drodze wjazdowej do miasta od strony Aleksandrowa Kujawskiego. Całość jednak sprawiła na wszystkich bardzo smutne wrażenie. Po zakończeniu pobytu w Nieszawie udaliśmy się do Raciążka, który niegdyś również był małym miastem. Na pierwszy rzut oka widać, że budżet gminy Raciążek nie jest zasobny (świadczą o tym choćby stare chodniki), ale widać też troskę o ład i porządek. W centrum nie widać chwastów, a trawniki są wszędzie równo przycięte. Odwiedziliśmy też miejscowy stadion, który podobny jest do tego w Nieszawie, ale trochę jakby bardziej zadbany. Największe wrażenie zrobiło na nas wzgórze zamkowe i ruiny zamku. Panorama na Wisłę, Ciechocinek, a nawet Toruń zapisała się na trwałe w naszej pamięci. Ostatnim etapem wyjazdu był Ciechocinek. Uzdrowisko nie oszołomiło nas stanem utrzymania terenów zielonych, ale jak zawsze zrobiło na nas wrażenie przede wszystkim z racji bardzo wielu turystów i kuracjuszy przechadzających się ulicami i alejkami parku zdrojowego, co tworzy wyjątkowy klimat Ciechocinka. Po ostatnim wyjeździe kowalskich samorządowców w pamięci jego uczestników zapisały się szczególnie słowa wypowiedziane przez dwóch mieszkańców Nieszawy, że: tak jak u nas jest chyba wszędzie. Istotnie, jeśli ludzie mało podróżują, to nie mają skali porównawczej. Wówczas wydaje się im, że cały świat jest podobny do miejsca, w którym żyją. Jeśli więc miejsce, w którym żyjemy jest ładne i zadbane tak jak np. Kowal - to wielu mieszkańców myśli, że tak jest wszędzie. A zapewniamy, że wcale tak nie jest. beg Prace w mieście Przebudowa ulicy Piłsudskiego W pierwszej połowie tego roku prace inwestycyjne wykonywane były w głównej mierze własnymi siłami, przez pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Pierwszym większym przedsięwzięciem inwestycyjnym było wybudowanie nowego parkingu w kompleksie oświatowym przy ulicy Piwnej za salą gimnastyczną. Parking ten wykonany został z kostki pochodzącej z rozbiórki starego targowiska przy ulicy Dobiegniewskiej. Teren wokół parkingu został obsadzony ozdobnymi krzewami. Całość - naszym zdaniem wygląda bardzo dobrze. Zaraz potem pracownicy kierowani przez Józefa Chrobocińskiego dokończyli budowę chodnika w ulicy Zielonej o długości około 300 m. 10

11 Była to trudna praca z tego powodu, że przed jej wykonaniem konieczna była regulacja ogrodzeń prywatnych posesji wzdłuż budowanego chodnika. W miesiącu lipcu przeprowadzona została długo oczekiwana przez mieszkańców przebudowa ulicy Piłsudskiego na jej odcinku od ulicy Kościuszki do nawierzchni asfaltowej, gdzie jeszcze do niedawna była wyboista droga z płyt betonowych. Wbrew obawom inwestycja ta okazała się stosunkowo mało uciążliwa dla mieszkańców, gdyż sposób wykonania nowej nawierzchni drogi polegał na zdjęciu płyt z jednej strony jezdni, wykonaniu betonowej podbudowy a następnie ułożeniu kostki betonowej. W ten sam sposób przeprowadzono przebudowę drugiej strony jezdni. W trakcie prowadzenia prac mieszkańcy złożyli swoje podpisy pod petycją, aby przy okazji przebudowy drogi wykonać też 3 progi zwalniające. Wniosek mieszkańców został zrealizowany zgodnie z ich życzeniem. W tym miejscu warto bardzo mocno podkreślić szczególne zaangażowanie pracowników samorządowych, na czele z Józefem Chrobocińskim i Henrykiem Wyżykowskim w realizację tej inwestycji, która byłaby niełatwa nawet dla profesjonalnej firmy. Nie udałoby się tych prac przeprowadzić tak sprawnie gdyby nie wielkie zaangażowanie pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych. Publicznie chwalimy więc i dziękujemy za pracę dla naszego miasta (także i po godzinach pracy) panom: Adamowi Janocie, Piotrowi Pawłowskiemu, Janowi Rudzińskiemu, Józefowi Chrobocińskiemu, Pawłowi Rejwerskiemu, Bartłomiejowi Ziembie, Michałowi Jakubowskiemu, Pawłowi Grabskiemu, Bartłomiejowi Cieszykowskiemu, Łukaszowi Karpińskiemu, Jerzemu Rogulskiemu oraz Wiesławowi Rozkowińskiemu. szs Zdjęcia z lat 50-tych XX wieku. Przedstawiają ołtarz zbudowany na schodach ówczesnej apteki prowadzonej przez Helenę i Wiktora Drzewieckich (obecnie sklep monopolowo - spożywczy Państwa Fijałkowskich). Fotografie udostępniła p. Jadwiga Nowakowska z Włocławka, córka p. Drzewieckich. 11

12 Absolwenci Sz. Podstawowej. Klasa VIa. Wychowawca: Rogalska Urszula Czachowska Angelika, Dobrodziej Weronika, Drapińska Natalia, Gawłowski Piotr, Kruszczak Adam, Kuropatwińska Dominika, Lewandowski Mateusz, Piątek Adam, Pietruszewska Anna, Piwińska Patrycja, Rojewski Franciszek, Rudnicka Natalia, Rykała Konrad, Sarzyńska Martyna, Skowrońska Wiktoria, Sobociński Kacper, Stefanowski Szymon, Szadkowski Marcin, Walczak Marlena, Walczak Michał, Ziółkowski Mikołaj, Zasadziński Piotr Absolwenci Podstawówki Absolwenci Sz. Podstawowej. Klasa VIb. Zielińska-Tomicka Barbara Brzeziński Bartłomiej, Ciechalski Maciej, Czerwińska Weronika, Frydrych Konrad, Frydrych Patrycja, Gościniak Anita, Klimczak Patrycja, Kopaczewski Jarosław, Kruszewska Sandra, Kulawiak Katarzyna, Lewandowska Weronika, Lewandowski Adam, Majewski Przemysław, Mularska Natalia, Piecyk Miłosz, Przybyszewski Tomasz, Rojewski Marcel, Szydłowska Katarzyna, Śliwiński Michał, Terpiński Dominik, Włodarska Julia, Wróblewska Natalia 12

13 Absolwenci gimnazjum. Klasa IIIa. Wychowawca p. Marta Ziółkowska Magdalena Dorsz, Marzena Dorsz, Jakub Frank, Bartłomiej Grzybowski, Szymon Ignaczak, Maciej Jankowski, Małgorzata Jaroszewska, Michał Jędrzejewski, Dawid Koziorowicz, Davide Meloni, Jakub Nakonowski, Adrian Olszewski, Julita Ozimek, Adam Pajęcki, Jakub Pietrowski, Justyna Seklecka, Bartosz Sowiński, Michalina Stolarska, Przemysław Szczepaniak, Paulina Szubska, Malwina Spychalska, Dominik Urbański, Samanta Wasielewska, Szymon Wróbel, Michał Zieliński Absolwenci Gimnazjum Absolwenci gimnazjum. Klasa IIIb. Wychowawca p. Emila Markowska Agnieszka Apalczyk, Mateusz Apalczyk, Monika Apalczyk, Jakub Gdański, Krzysztof Gościniak, Żaneta Kaczmarek, Izabella Kapuścińska, Sebastian Klimczak, Zuzanna Koślińska, Daria Krajewska, Jakub Kujawski, Marcin Matusiak, Mateusz Matusiak, Beata Marciniak, Arkadiusz Mechuła, Patryk Niewiadomski, Klaudia Orzażewska, Magdalena Pasternak, Anna Podgórska, Jakub Politowski, Bartosz Raszka, Szymon Rykała, Justyna Seklecka, Hubert Stasiak, Sebastian Sudo, Mateusz Zimecki, Andrzej Żakowski 13

14 Relacja z przebiegu Jarmarku 1 maja odbył się kolejny Jarmark Kazimierzowski. Od 2010 r., a więc od jubileuszu 700 lecia urodzin w Kowalu króla Kazimierza Wielkiego, miejscem jarmarku stało się kowalskie podzamcze, czyli część miasta położona w sąsiedztwie niegdysiejszego zamku w bezpośrednim sąsiedztwie remizy, Szkoły Rolniczej i parku miejskiego im. Leona Stankiewicza. Na scenę i jej zaplecze wykorzystany został budynek b. dworca autobusowego. Jarmark rozpoczął się od historycznego korowodu. Z tej racji, że jego głównymi uczestnikami byli uczniowie, nauczyciele, radni oraz urzędnicy miejscy korowód wyruszył z miejsca zbiórki - ulicy Piwnej o godz Hasło do wymarszu dał na myśliwskiej trąbce myśliwy z Kowala Michał Pawłowski. Korowód prowadził nowy strażacki wóz bojowy. Zaraz za nim podążała orkiestra dęta wraz z mażoretkami w łącznej liczbie 55 osób! Za orkiestrą szli wzbudzający szczególne zainteresowanie szczudlarze z Torunia, a za nimi przedstawiciele władz miasta: Burmistrz z kluczem do bram miasta wraz z Radnymi oraz królem Kazimierzem Wielkim, w postać którego wcielił się uczeń gimnazjum Patryk Nakonowski. Za rajcami miejskimi szli w komplecie przebrani w stroje historyczne pracownicy Urzędu Miasta, biblioteki, członkowie młodzieżowego klubu Puchatek, a tuż za nimi ubrani w efektowne stroje historyczne członkowie Bractwa Kurkowego z Włocławka, zespołu teatralnego Szok, działającego przy DPS oraz pocztowcy z terenu Kowala i okolic. Za nimi w korowodzie szli jego najliczniejsi uczestnicy: barwnie ubrani i poprzebierani w historyczne stroje przedszkolaki, uczniowie, członkowie rad rodziców, nauczyciele i pracownicy: przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, oraz szkoły rolniczej. Ta grupa korowodu była najliczniejsza, a przez to najważniejsza także dzięki temu, że wsparli ją swoją obecnością rodzice wielu przedszkolaków i najmłodszych uczniów. Korowód przy dźwiękach orkiestry, werblach oraz szczególnie głośnego bębna Bractwa Kurkowego przemierzył ulice: Szkolną, Mickiewicza, Plac Rejtana, ulicę K. Wielkiego i doszedł, aż pod po- 14

15 Kazimierzowskiego 2013 mnik Króla w nowym parku. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem uroczysty charakter chwili podkreślił wystrzał z armaty Bractwa Kurkowego z Włocławka, do którego należą również dwaj kowalanie: Wiesław Pawlak, a od niedawna także Aleksander Zbonikowski. Zaraz po tym członkowie kowalskiego Koła Związku Hodowców Gołębi Pocztowych wypuścili w niebo ponad tysiąc gołębi. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć pod pomnikiem uczestnicy korowodu udali się na główne miejsce jarmarku, czyli w okolice dworca i remizy. Jarmark otworzył Burmistrz Eugeniusz Gołembiewski, który przekazał insygnia burmistrzowskiej władzy: łańcuch i symboliczny klucz do bram miasta królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Z tej racji, że tegoroczny Jarmark odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, w jego imieniu głos zabrał członek Zarządu Województwa Sławomir Kopyść. Zaraz potem obowiązki gospodyni artystycznej części imprezy przejęła nauczycielka Szkoły Podstawowej Alicja Czekaj, która z wielkim wdziękiem i wrodzonym talentem scenicznym po raz kolejny poprowadziła jarmarkowe występy. Na scenie swoje umiejętności prezentowali: przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Warto podkreślić, że na prośbę opiekunki grupy baletowej naszego gimnazjum i orkiestry dętej Barbary Snopkowskiej efektowny taniec z szarfami wykonały jej byłe uczennice uczęszczające obecnie do szkół ponadgimnazjalnych. Po występach uczniów na scenie pojawił się i wykonał udane, pełne humoru przedstawienie zespół teatralny Trójkąt z Zielonej Góry. Potem nastąpił gromko oklaskiwany 45 min. występ uczestnika programu X Factor Grzegorza Kopycińskiego, który potwierdził, że Grzegorz ma autentycznie wielki artystyczny talent. Kolejnymi wykonawcami były także młode artystki, studentki Studium Wokalno-Aktorskim, przy Teatrze Muzycznym Gdyni, których efektowne śpiewy, tańce, a także stroje bardzo podobały się kowalskiej publiczności. Z tej racji, że występy młodych artystów nieco się przeciągnęły opóźnił się nieco występ zespołu Wędrowne Gitary. Występ zespołu, który znakomicie wyko- 15

16 16 nał największe przeboje Czerwonych Gitar, tak bardzo się podobał, że Burmistrz wspierany gromkimi oklaskami wytrwałej publiczności zaprosił zespół na Piknik Strażacki w 2014r. Jarmark zakończyła majówka w parku miejskim. Dokonując relacji z tej jakże udanej imprezy nie sposób pominąć jeszcze wielu innych jej atrakcji. Z pewnością należy podkreślić efektowną scenkę palenia czarownicy (w jej postać brawurowo wcieliła się pracownica Urzędu Miasta Anna Kilichowska Murawska). Oprócz niej w scence tej udział wzięli: przebrany za kata skarbnik miasta Karol Bednarek oraz członkowie Klubu Puchatek z jego liderem Dawidem Ciemskim, który znakomicie wywiązał się z roli kowala. Skoro mowa o miejskich pracownikach samorządowych zaangażowanych nie tylko w przebieg, ale także w przygotowanie imprezy należy podkreślić, że wspomagani przez panie z KGW i Koła Emerytów, a także nauczycieli i uczniów szkoły rolniczej obsługiwali oni gości jarmarku serwując im gratis: naleśniki z powidłami, kujawski żurek, grochówkę, kiełbaski, chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem, a także ciasta. Dzięki wsparciu imprezy przez wielu sponsorów koszty poczęstunku nie obciążyły kasy miejskiej, podobnie jak słodki poczęstunek serwowany w kawiarence zorganizowanej w Klubie Puchatek. Wypieki zostały wykonane i podarowane miastu przez wspaniałe Panie z naszego miasta. Imprezę wzbogaciły też stoiska: Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Poczty Polskiej, włocławskiego Saniko oraz kramy z wyrobami artystycznymi, regionalnymi i historycznymi. Kramy wykonał mieszkaniec Kowala Stanisław Ogiński przy pomocy panów Aleksandra i Michała Pawłowskich oraz Daniela Króla. Przy okazji przygotowań do Jarmarku objawił się też nieznany szerzej talent innego mieszkańca Kowala p. Jerzego Skrzypińskiego, który wykonał efektowne dyby oraz topór kata. Jest wiele osób i instytucji, które także przyczyniły się do wielkiego sukcesu tegorocznego Jarmarku, na różne sposoby włączając się w jego przygotowanie. Nie licząc pracowników miejskich, nauczycieli, uczniów i ich rodziców, z których wielu poniosło trud i dodatkowe koszty z tytułu przygotowania strojów historycznych swoich dzieci, obliczyliśmy, że należałoby podziękować za pomoc w przygotowanie Jarmarku ok.100 osobom, organizacjom

17 i instytucjom. Z tej racji, że wiele z tych osób nie życzyło sobie upubliczniania ich nazwisk organizatorzy Jarmarku zapewniają o swojej wdzięcznej pamięci. Z tego miejsca chcemy raz jeszcze podziękować wszystkim uczestnikom korowodu, artystom występującym na scenie, w tym Zespołowi Melodia, który śpiewem i tańcem witał ze sceny uczestników korowodu. Serdeczne podziękowania składamy dla: Radnych Rady Miasta Kowal, Banku Spółdzielczego w Kowalu, Firmy Saniko z Włocławka, Wspólnoty Leśnej Rolników Miasta Kowal, Kółka Rolniczego w Kowalu, Nadleśnictwa Włocławek, Firmie Dubielak z Gostynina, Ochotniczej Straży Pożarnej z orkiestrą dętą i mażoretkami, Pań z Koła Gospodyń Wiejskich oraz Związku Emerytów i Rencistów, Zespołowi Melodia, Towarzystwu Miłośników Kowala, Pracownikom Gostynińsko Włocławskiego Parku Krajobrazowego, Hodowcom Gołębi Pocztowych, Bractwu Kurkowemu, dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego, pracownikom i uczniom placówek oświatowych, pracownikom Inspektoratu Edukacji i Sportu, Centrum Kształcenia Rolniczego, pracownikom i czytelnikom Biblioteki Miejskiej, pracownikom i podopiecznym DPS - Kołu Łowieckiemu Bór, dzieciom i młodzieży Klubu Puchatek, pocztowcom i przede wszystkim tym, którzy poświęcając swój wolny czas wsparli organizację tej imprezy: paniom, które szydełkowały dla dziewczynek z przedszkola ozdobne czapeczki, krawcowym, cieślom ( topór, dyby, kramy), paniom, które upiekły ciasta do kawiarenki pucharkowej, darczyńcom słomy i trzciny, kamerzystom, osobom, które pomogły pozyskać stroje, kosmetyczkom, fryzjerkom, kwiaciarkom, rodzicom oraz wszystkim pracownikom Urzędu i Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, pracownikom zatrudnionym w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych. Słowa szczególnego uznania należą się pracownicy Urzędu Miejskiego Grażynie Snopkowskiej, która była nie tylko koordynatorem przygotowań do tegorocznego Jarmarku Kazimierzowskiego, ale także inspiratorką wielu pomysłów. PS Warto podkreślić, że ważną imprezą wzbogacającą Jarmark Kazimierzowski był II Ogólnopolski Turniej Szachowy im. Króla Kazimierza Wielkiego, z którego prezentujemy odrębną relację. 17

18 18

19 19

20 Pożegnaliśmy śp. Jerzego Kopycińskiego Śp. Jerzy Kopyciński przez wiele lat pełnił funkcję Prezesa Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych i Osób Represjonowanych Koła Miejsko Gminnego w Kowalu. Wraz z Jego odejściem wielką stratę poniosła nie tylko Jego najbliższa Rodzina, ale społeczność Królewskiego Miasta Kowala i okolic. W pamięci osób związanych z życiem społecznym naszego środowiska śp. Zmarły zapisał się jako człowiek oddany życiu publicznemu. Oddany w bezinteresowne zaangażowanie się np. w dzieło telefonizacji Kowala, w budowę osiedlowej kanalizacji sanitarnej, a później także w budowę drogi na Górnym Grodztwie. Warto też wspomnieć, że śp. Jerzy był także artystycznie uzdolniony, czego potwierdzeniem jest m.in. Jego kilkuletnia działalność jako muzyka i tancerza w kapeli ludowej spod Kowala. Szczególnie długi okres swojego życia nasz śp. Jerzy Kopyciński poświęcił pasji pszczołom. Nieliczni wiedzą o Jego wielkich zasługach dla Polskiego Związku Pszczelarskiego, którego był wybitnym działaczem, nie tylko na szczeblu naszego miasta i okolic, ale całego okręgu. W pamięci całej naszej społeczności zapisała się Jego gorliwa, pełna oddania działalność jako Prezesa Polskiego Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych RP. Z racji częstych kontaktów z Urzędem Miasta dobrze wiemy jak bardzo angażował się w sprawowanie tej funkcji, z myślą o koleżankach i kolegach kombatantach, których był dobrym duchem i opiekunem. Jego wielkie sukcesy na niwie działalności kombatanckiej z całą pewnością nie pozostały bez wpływu na awans na stopień oficerski, który otrzymał kilka lat temu. Bardzo sobie ten honor cenił, bo był nie tyko społecznikiem, ale także wielkim patriotą. Dawał temu wyraz także w okolicznościowych wystąpieniach, które głosił zawsze z okazji obchodów kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Miał poczucie misji i odpowiedzialności za całe środowisko kombatanckie naszego terenu, czemu dawał wyraz na różne sposoby. Pozostanie z pewnością na kartach historii naszego miasta. List do Lokatorów i Właścicieli wykupionych mieszkań komunalnych 20 W związku z problemem narastających zaległości płatniczych za mieszkania ADM, zwłaszcza ze strony kilkunastu rodzin zamieszkałych w bloku przy ul. Kopernika 35, z upoważnienia władz Miasta, uprzejmie informuję, że w stosunku do największych dłużników podejmowane będą działania polegające na skłonieniu ich do zamiany mieszkań. W związku z faktem, że Miasto nie posiada wolnych lokali mieszkalnych, zwracam się z informacją do wszystkich zainteresowanych osób o możliwości zamiany obecnego lokalu, na lokal o wyższym standardzie. Oferta ta jednak kierowana jest tylko do tych spośród Państwa, którzy sumiennie od lat ponoszą opłaty za mieszkanie. Przy okazji tej korespondencji pragnę też poinformować, że jeszcze w roku bieżącym władze Miasta zamierzają zakupić ogrzewane na prąd kontenery mieszkalne o powierzchni 15 m2 (2,5m na 6m), które będą zlokalizowane na działce miejskiej przy ulicy Dobiegniewskiej. Działania związane z nakłanianiem dłużników do zamiany mieszkań w tym także zakup kontenerów mieszkalnych, podyktowane są tym, aby spowodować poważne traktowanie nie tylko przez wszystkich lokatorów, ale także przez właścicieli wykupionych mieszkań obowiązku regularnej wpłaty opłat czynszowych i eksploatacyjnych. Nie można dłużej tolerować faktu, że w szczególności do centralnego ogrzewania w blokach przy ulicy Kopernika 35 i Piłsudskiego 44 dopłacają inni najemcy i lokatorzy, a także budżet Miasta, do którego nie wpływają w całości zbierane od wszystkich płacących mieszkańców ADM opłaty za wodę, ścieki i śmieci. Tylko z tego ostatniego tytułu ZGM zadłużył się wobec budżetu Miasta na kwotę 120 tys. zł. Gdyby wszystkie zbierane przez ZGM opłaty przekazywane były w całości do kasy miejskiej, wówczas konieczne byłoby wyłączenie centralnego ogrzewania w trakcie sezonu grzewczego, co byłoby niesprawiedliwe i krzywdzące dla większości lokatorów i właścicieli ponoszących sumiennie wszystkie opłaty, w tym także za centralne ogrzewanie. Nie sposób pominąć także i tego, że zaległości płatnicze części lokatorów i właścicieli mieszkań ograniczają także zakres remontów

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014. www.kowal.bip.net.pl

FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014. www.kowal.bip.net.pl FINANSE SAMORZĄDU MIASTA KOWALA PREZENTACJA GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ BUDŻETU MIASTA NA ROK 2014 www.kowal.bip.net.pl DOCHODY OGÓŁEM - 12.222.337 ZŁ WYDATKI OGÓŁEM 13.009.329 ZŁ OZNACZA TO, ŻE DEFICYT WYNOSI 786.992

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł

Ostatecznie, po dokonaniu zmian, budżet Gminy na dzień r. przedstawiał się. Planowane dochody ogółem: ,31 zł PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY Budżet Gminy Kartuzy na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską Uchwałą Nr IV/35/2015 z 28 stycznia 2015r. W trakcie realizacji budżetu Gminy,

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła:

Po dogłębnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Komisja Rewizyjna ustaliła: 1 Protokół nr 14/09 z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego w zakresie wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. Na podstawie uchwały nr XXVI/223/09 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY IŁŻA NA LATA 2012-2018 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF. Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2012-2018 Podstawą do opracowania

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008.

UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. UCHWAŁA NR XXI / 185 / 08 RADY MIEJSKIEJ W MOGILNIE z 28 maja 2008r. w sprawie zmiany budżetu gminy Mogilno na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2013 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2013 r. na plan 17.489.775 zł wynosi 9.616.192,12 zł, co stanowi 54,98

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW ST3/4820/21/2008 Warszawa, dnia 10 października 2008 r. Wójt Gminy Burmistrz Miasta i Gminy Burmistrz Miasta Prezydent Miasta Wszyscy Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2012 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2012 r. na plan 21.083.380 zł wynosi 9.289.030.95 zł, co stanowi 44,06

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r.

Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. Uchwała nr XXXVII/427/2005 Rady Gminy Świdnica z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY???

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY??? Działalność Powiatu, w tym oczywiście finanse są jawne. Mówi o tym art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 614 UCHWAŁA NR 300/XXXIV/2014 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Dębowiec na 2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XIV/179/15. Rady Miejskiej w Niepołomicach. z dnia 2 grudnia 2015r. Data utworzenia 2015-12-02 Numer aktu 179 Akt prawa miejscowego TAK Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Uchwała Nr XIV/179/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Finanse małych miast: stan obecny, zagrożenia i propozycje zmian

Finanse małych miast: stan obecny, zagrożenia i propozycje zmian Finanse małych miast: stan obecny, zagrożenia i propozycje zmian Dochody samorządów reguluje ustawa o dochodach JST z 2003 r. Na jej podstawie budżety samorządów gminnych składają się z: - dotacji rządowych

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK

BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK BUDŻET GMINY IZABELIN NA 2013 ROK Podstawowe wielkości budżetowe Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Wynik budżetu (deficyt) Spłata pożyczek i kredytów Deficyt po uwzględnieniu rozchodów

Bardziej szczegółowo

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł.

1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 36.859.049 zł. INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA dotycząca budżetu Miasta Łęczyca w poprzednim roku budżetowym w trybie art. 14. ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych

do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych C Z Ę Ś Ć O P I S O W A do projektu budżetu Gminy Baruchowo na 2007 rok I. DOCHODY BUDŻETOWE Planowane dochody budżetowe z podatków i opłat lokalnych D o c h o d y w ł a s n e : - podatek rolny podatek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok

UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI. z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok UCHWAŁA NR RG.0007.53.2013 RADY GMINY LYSKI z dnia 31 października 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Lyski na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, art. 51 ust. 1 i 2, art. 58 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku

Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Wyjaśnienie do informacji z wykonania budżetu Gminy Korytnica za I półrocze 2014 roku Dochody Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze 2014 r. na plan 17.822.544,38 zł wynosi 9.762.484,27 zł, co stanowi

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet jednostki samorządu terytorialnego

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Budżet jednostki samorządu terytorialnego Rozdział VII Konstytucji RP Art. 163 Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych.

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy?

Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005. Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Informator budżetowy Urzędu Miejskiego w Nowogrodzie Bobrzańskim za lata 2003, 2004, 2005 Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy? Nowogród Bobrzański Listopad 2005 2003 * Budżet Gminy Nowogród Bobrzański

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ

UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku RADA MIEJSKA W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ UCHWAŁA NR XLVI/280/2014 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Sulejówek 2006-08-30 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Sulejówek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2006 roku Rada Miasta Sulejówek uchwaliła budżet dla Miasta Sulejówka na 2006 rok uchwałą Nr

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. Przyjęcie wartości zgodnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco:

W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco: W dniu 30 grudnia 2013 na sesji Rady Gminy Tuszów Narodowy uchwalony został budżet na rok 2014, który w swych założeniach przedstawia się następująco: DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY TUSZÓW NARODOWY NA

Bardziej szczegółowo

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców.

Grupa porównawcza nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Analizy Porównawcze Potencjału Rozwojowego Przewodnik po budżecie 2004 Woj. nr. 112 zawiera 22 gmin(y). Opis: Miasta-powiaty grodzkie od 100 do 200 tys. mieszkańców. Powiat Spis tabel 1. Podstawowe wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03

U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Data utworzenia 2003-11-25 Numer aktu 101 Kadencja Kadencja 2002-2006 U C H W A Ł A Nr 101/XVII/03 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r.

Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU. z dnia 26 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 1678 UCHWAŁA NR XXXVIII/217/14 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/112/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/112/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA. z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/112/2016 RADY GMINY ŁĄCZNA w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz.,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r.

Struktura wykonania dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Struktura dochodów w porównaniu do planowanych wielkości dochodów za 2012 rok za 2012r. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Pakosław 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 656 036,00 3 657 661,17

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO UCHWAŁY NR XV/108/2012 Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica Rosielna na lata 2012-2025

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM. z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXV/287/13 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubiszyn na lata 2016-2024 1. Założenia wstępne Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016

Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Serdecznie witamy na spotkaniu noworocznym - 2016 Gmina w liczbach: a) POWIERZCHNIA GMINY 12.853 ha (128 km2) b) liczba mieszkańców -5 801 - Stali mieszkańcy Gminy Kargowa - 5801 - miasto - 3708 - wioski

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2014 rok Uchwałą Nr XXXVI / 323 /2013 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 30 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? Broszura informacyjna Urzędu Miasta i Gminy Wschowa Marzec 2006 WSTĘP Szanowni Państwo Już drugi raz przekazujemy na Państwa ręce publikację pt.: Skąd mamy pieniądze

Bardziej szczegółowo

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica

SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY. w Gminie Łęknica SKĄD BIERZEMY PIENIĄDZE...... I NA CO JE WYDAJEMY w Gminie Łęknica Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu zagadnienia gospodarki finansowej naszej gminy. Oprzemy się w niej na wielkościach zaplanowanych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2017 Złotów, grudzień 2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 60.580 62.698

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo