Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:"

Transkrypt

1 PS-Pi Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub określanym skrótem GOPS. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez organy samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej sprawuje wojewoda. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1/ Irena Rakowicz - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu, 2/ Monika Pieprz - starszy inspektor wojewódzki w okresie od 6 do 16 listopada 2012 r., z przerwą w dniu 12 listopada 2012 r., na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II z dnia 25 października 2012 r. Kontrolujący złoŝyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 51/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli, których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach. Zakres kontroli obejmował zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz ze zm.), z wyłączeniem informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: I. ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA. 1. Dane osoby kierującej GOPS. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). 1

2 Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 maja 1990 r. jest pani Bogumiła Wilczewska, zatrudniona na podstawie pisma Naczelnika Gminy Tarnówka z dnia 2 maja 1990 r. Zał. nr 1 Pani Bogumiła Wilczewska ukończyła studia wyŝsze magisterskie na kierunku pedagogika (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 2001 r.) oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 2003 r.). Zał. nr 2 2. Podstawy funkcjonowania Ośrodka: Statut GOPS wprowadzono Uchwałą Nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004 r. W statucie wskazano przepisy prawne, na podstawie których działa Ośrodek ( 1), siedzibę i obszar działania, zadania i zakres działania Ośrodka ( 4-7), zasady finansowania działalności ( 8-9), kadrę Ośrodka ( 10), kompetencje kierownika ( 11). Zmiany statutu: - Uchwała Nr XXVII/171/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu GOPS. Zmiany dotyczyły obszaru działania i zadań Ośrodka dodano realizację świadczeń na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W podstawie prawnej działania Ośrodka dodano ww. ustawę (w 1 po pkt 6 dodano pkt 6a) W składzie kadry Ośrodka dodano stanowisko robotnik gospodarczy. - Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS W 1 (podstawy działania Ośrodka) po pkt 6a dodano pkt 6b (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 192, poz ze zmianami). W 10 dokonano zmiany pkt 3 słowo księgowy zastąpiono zwrotem główny księgowy. Zał. nr 3 Regulamin Organizacyjny GOPS wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce z dnia 23 czerwca 2009 r. Regulamin określa zadania realizowane przez GOPS, podstawy prawne działania, strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Ośrodka. Zał. nr 4 3. Kadra Ośrodka. W Ośrodku, na pierwszy dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników: - kierownik pełen etat, - 1 osoba na stanowisku starszego pracownika socjalnego pełen etat, 2

3 - 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku pracownika socjalnego i w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, - 1 osoba na stanowisku głównego księgowego 1/2 etatu, - 1 osoba na stanowisku robotnika gospodarczego pełen etat. Zał. nr 5 4. Czas pracy Ośrodka Czas pracy GOPS został określony w Regulaminie Organizacyjnym oraz Regulaminie Pracy. Ośrodek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do UpowaŜnienia. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upowaŝnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy. UpowaŜnienie ( ) moŝe być takŝe udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Wójt Gminy Tarnówka udzielił kierownikowi GOPS upowaŝnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, naleŝących do właściwości gminy na podstawie Zarządzenia Nr 48/04 z dnia 4 maja 2004 r., Zał. nr 6 Ponadto Wójt Gminy Tarnówka udzielił kierownikowi pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych obejmujących działalność statutową kierowanej jednostki pełnomocnictwo z dnia 2 stycznia 2003 r. Zał. nr 7 6. Skargi i wnioski. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce posiada Rejestr Skarg i Wniosków, załoŝony w październiku 1999 r. Jest to zeszyt zawierający 64 ponumerowane i przesznurowane strony. Na pierwszej stronie znajduje się pieczęć Ośrodka. Rejestr znajduje się u kierownika GOPS. Od dnia załoŝenia rejestru do pierwszego dnia kontroli nie wpłynęła Ŝadna skarga. Zał. nr 8 Do Urzędu Gminy Tarnówka równieŝ nie wpłynęły skargi na działalność Ośrodka. Sekretarz Gminy oświadczył: W 2011 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli w prowadzonym przez Wójta Gminy Tarnówka rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano skarg na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce. Zał. nr 9 7. Liczba ludności i pracowników socjalnych w Ośrodku. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niŝ trzech 3

4 pracowników art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Liczba ludności Gminy Tarnówka na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła Zał. nr 10 W Ośrodku zatrudnione są 2 osoby na stanowisku pracownika socjalnego, w tym 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku pracownika socjalnego i 1/2 etatu na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zał. nr 11 Teren Gminy Tarnówka został podzielony na 2 rejony opiekuńcze. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu na pełen etat przydzielono rejon obejmujący 2077 mieszkańców. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w wymiarze 1/2 etatu przydzielono rejon obejmujący 1130 mieszkańców. Zał. nr Kwalifikacje pracowników socjalnych. Pracownikiem socjalnym moŝe być osoba, która spełni, co najmniej jeden z niŝej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników słuŝb społecznych; 2) ukończyła studia wyŝsze na kierunku praca socjalna; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyŝsze o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie - art. 116 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Osoby, które przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu. art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyŝsze na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w Ŝycie ustawy ukończą studia wyŝsze magisterskie na kierunkach pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyŝsze licencjackie lub wyŝsze magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego - art. 156 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Pracownicy socjalni zatrudnieni w GOPS w Tarnówce posiadają następujące kwalifikacje: osoba zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego (poz. nr 1 w zał. nr 5) ukończyła policealne Studium Zawodowe w Pile i uzyskała tytuł pracownika socjalnego (1992 r.), Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Poznaniu (czerwiec 2009 r.) oraz studia wyŝsze licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna (lipiec 2009 r.). 4

5 osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na 1/2 etatu (poz. nr 2 w zał. nr 5) ukończyła studia wyŝsze licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej (WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy 2000 r. ). Zał. nr 5 9. Szkolenia pracowników socjalnych Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie art. 119 ust. 2 pkt 6 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). W kontrolowanym okresie, pracownicy Ośrodka uczestniczyli w następujących szkoleniach: 2011 r. Organizacja robót publicznych w 2011 r., organizacja prac społecznie uŝytecznych. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informatyczna (SEPI) jako kompleksowe rozwiązanie informatyczne umoŝliwiające podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji, organizator Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, r. 1 osoba (kierownik); Inicjowanie i podtrzymywanie współpracy pomiędzy publicznymi słuŝbami zatrudnienia a jednostkami pomocy społecznej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (kierownik); Jak pozyskiwać środki unijne, organizator - Urząd Gminy w Tarnówce, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, organizator MOPS w ChodzieŜy, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Partnerstwa w realizacji celów polityki społecznej, Biuro Senatora RP Mieczysława Augustyna, r. 1 osoba (kierownik); Wizyta studyjna w ramach dobrych praktyk, odwiedzanie instytucji społecznych w Pile, Czarnkowie, Szamotułach, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (pracownik socjalny); WdroŜenie programu POMOST STD, organizator Sygnity S.A. Kraków, r., r. 1 osoba (starszy pracownik socjalny); Tworzenie wizerunku instytucji pomocy społecznej współpraca z mediami, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Rozliczanie projektów PO KL z wykorzystaniem Generatora Wniosków Płatniczych (dla początkujących), organizator RO EFS w Pile, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Konferencja promująca projekt systemowy, organizator ROPS w Poznaniu, Dni Kultury Solidarności, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty w świetle nowych uregulowań prawnych, organizator Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej, r. 1 osoba (starszy pracownik socjalny); Wizyta studyjna Poznań Kołobrzeg Szczecin Poznań, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (kierownik); Tytuły egzekucyjne dla dłuŝników alimentacyjnych, organizator Urząd Skarbowy w Złotowie, r. 1 osoba (pracownik socjalny). 5

6 2012 r. Projekty systemowe w ramach poddziałania dla Ośrodków Pomocy Społecznej, organizator Regionalny Ośrodek EFS w Pile, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Zmiany w systemie świadczeń rodzinnych oraz świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego od 1 stycznia 2012 r., organizator - WOKiSS Poznań, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizator WOKiSS Poznań, r. 1 osoba (starszy pracownik socjalny); Sprawozdawczość ze świadczeń rodzinnych, organizator Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Aktualne przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, organizator Ośrodek Twórczej Interwencji Kraków, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Zespół Interdyscyplinarny, organizator Urząd Gminy w Szydłowie, r. 1 osoba (starszy pracownik socjalny); Sprawy związane z projektem EFS POKL, organizator Regionalny Ośrodek EFS Piła, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Szkolenie w sprawie metryczek, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Współpraca publicznych słuŝb zatrudnienia i jednostek pomocy społecznej, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (kierownik); Rozliczanie projektów PO KL z wykorzystaniem GWP /poziom podstawowy/, organizator RO EFS Piła, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Sprawozdawczość ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, organizator Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Wznowienie postępowania jako jeden z trybów weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących w tym zakresie, organizator WOKiSS Poznań, r. 1 osoba (pracownik socjalny). Zał. nr 12 II. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ. 1. Zasiłki stałe. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŝy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeŝeli jej dochód, jak równieŝ dochód na osobę w rodzinie są niŝsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej róŝnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, Ŝe kwota zasiłku nie moŝe być wyŝsza niŝ 444 zł miesięcznie 6

7 2) w przypadku osoby w rodzinie róŝnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pienięŝnych z pomocy społecznej Kryteria dochodowe: a) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 477 zł, b) dla osoby w rodzinie w wysokości 351 zł 2) kwoty świadczeń pienięŝnych z pomocy społecznej: ( ) maksymalną kwotę zasiłku stałego w wysokości 444 zł, kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 207 zł. - 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŝnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055). W kontrolowanym okresie Ośrodek przyznał zasiłki stałe 12 osobom. W toku kontroli sprawdzono dokumentację 12 osób, którym przyznano zasiłek stały, tj. 100 % ogółu decyzji przyznających zasiłek stały. We wszystkich przypadkach świadczenie przyznano zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Wydanie decyzji poprzedzone było sporządzeniem wywiadu środowiskowego w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złoŝenia wniosku. Wywiady były aktualizowane nie rzadziej niŝ raz na 6 miesięcy. Do wywiadów dołączono orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uprawniające do przyznania zasiłku stałego. Posiadany dochód został udokumentowany i właściwie naliczony. W 1 przypadku (poz. 5 w załączniku nr 14) osobie, której przyznano zasiłek stały od października 2011 r. w wysokości 64 zł, pomimo nie zmienionej sytuacji dochodowej, wstrzymano z dniem 1 maja 2012 r. zasiłek stały. W uzasadnieniu decyzji wskazano, Ŝe niniejszy zasiłek został przyznany nieprawnie, uznając, Ŝe dochód klientki (niezmieniony od momentu 1. orzekania) przekracza kryterium dochodowe. Zał. nr 13 Zarówno w październiku 2011 r., jak i w kwietniu 2012 r.(w miesiącu poprzedzającym wydanie decyzji) dochód klientki stanowił zasiłek rodzinny z dodatkami i zasiłek pielęgnacyjny na syna w łącznej wysokości 574 zł. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie ( ) jeŝeli jej dochód, jak równieŝ dochód na osobę w rodzinie są niŝsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W 1 przypadku (poz. 7 w załączniku nr 14) Ośrodek od 1marca 2012 r. wstrzymał decyzją wypłatę zasiłku stałego (przyznanego od 5 stycznia 2012 r.), w związku z uzyskaniem w dniu 7 marca 2012 r. informacji z ZUS o przyznaniu klientowi świadczenia rehabilitacyjnego od 5 stycznia 2012 r. W 1 przypadku (poz. 11 w załączniku nr 14) przyznano zasiłek stały od października 2011 r., mimo Ŝe wniosek o pomoc wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z 29 listopada 2011 r., złoŝono w listopadzie 2011 r. Wcześniej osoba pobierała zasiłek stały od marca do 30 września 2011 r. (na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z 2006 r.). KaŜdorazowo, dokonując zmiany decyzji w trybie art. 155 K.p.a., w październiku 2012 r., w związku ze zmianą kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń w sentencji decyzji nie dokonano zmiany w części decyzji wcześniejszych, a ponownie orzeczono o przyznaniu świadczenia, z tym Ŝe od 1 października 2012 r. Ponadto, w większości przypadków świadczenie przyznano do ostatniego dnia miesiąca, mimo Ŝe uprawnienia osób nie obejmowały pełnego miesiąca (np. zasiłek przyznany do 31 lipca 2015 r., a ustalono stopień niepełnosprawności do 10 lipca 2015 r.) W 1 przypadku (poz. 11 w załączniku nr 14) pomimo złoŝonego przez klientkę oświadczenia o podjęciu pracy od 1 marca 2011 r. (od miesiąca złoŝenia wniosku o pomoc) z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 300 zł Ośrodek przyznał zasiłek stały w pełnej 7

8 przysługującej klientce wysokości, tj. 324 zł (477 zł 153 zł-zasiłek pielęgnacyjny) i nie ustalił jednoznacznie sytuacji dochodowej klientki w kolejnym miesiącu. Decyzje zostały wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Podstawa prawna decyzji: art. 104, art. 108 K. p. a., art. 37 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W podstawie prawnej przywołano nieaktualne publikatory aktów prawnych, tj. nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, zamiast Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, w którym opublikowano tekst jednolity ustawy oraz nieaktualny publikator ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, zamiast Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, w którym opublikowano tekst jednolity ustawy. PowyŜsze nieprawidłowości wystąpiły w decyzjach wydanych w 2011 r. i w 2012 r. Zał. nr 14 W tym zakresie Kierownik Ośrodka złoŝyła oświadczenie, Ŝe ( ) w wydawanych decyzjach zostaną zastosowane prawidłowe publikatory. Zał. nr Zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, moŝliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 2) rodzinie, której dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości róŝnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby ( ), 2) w przypadku rodziny do wysokości róŝnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie moŝe być niŝsza niŝ 50% róŝnicy między: 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie moŝe być niŝsza niŝ 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami. Ośrodek w 2011 r. przyznał zasiłki okresowe dla 25 osób, w tym z powodu bezrobocia dla 21 osób, z powodu długotrwałej choroby dla 1 osoby i z powodu niepełnosprawności dla 3 osób. Łącznie wypłacono 106 świadczeń (ustalono na podstawie sprawozdania MPiPS za 2011 r.). W 2012 r. (do pierwszego dnia kontroli) przyznano zasiłki okresowe dla 22 osób. Zał. nr 16 W ramach czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację 25 osób, którym przyznano w kontrolowanym okresie zasiłek okresowy. We wszystkich przypadkach postępowanie o przyznanie zasiłku okresowego zostało wszczęte na wniosek osób ubiegających się o pomoc. Wywiady środowiskowe zostały sporządzone w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpływu wniosków do Ośrodka. 8

9 Sytuacja osób i rodzin została udokumentowana oraz szczegółowo opisana w wywiadach środowiskowych. Dochód poszczególnych osób został udokumentowany. Osoby objęte pomocą spełniały kryteria określone w art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wysokość zasiłków ustalono zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano w drodze decyzji administracyjnych. Decyzje wydano w terminie do 30 dni od daty wszczęcia postępowania. W przypadkach, gdy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej umieszczono art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w sentencji zamieszczono stosowną informację. W 1 przypadku (poz. 16 i 17 w zał. nr 19) przyznano rodzinie dwukrotnie w tym samym okresie zasiłek okresowy. Rodzina składa się z dwóch osób (konkubinat). Dnia 7 października 2011 r. męŝczyzna złoŝył wniosek o pomoc finansową. Wywiad środowiskowy sporządzono 12 października 2012 r., ustalając, Ŝe dochodem rodziny jest zasiłek chorobowy z ZUS partnerki męŝczyzny, w wys. 392,20 zł (dochód został udokumentowany). Klient składający wniosek był w tym czasie bezrobotny, bez prawa do zasiłku, co potwierdził zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Kierownik GOPS po rozpatrzeniu sytuacji przyznał zasiłek okresowy w minimalnej wysokości tj. 154,90 zł (kryterium dochodowe rodziny 702 zł 392,20 zł = 309,80 zł x 50%), na okres od 7 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. decyzja GOPS /11 z dnia 20 października 2011 r. Zał. nr 17 W dniu 4 listopada 2011 r. partnerka ww. męŝczyzny złoŝyła kolejny wniosek z prośbą o pomoc finansową dla rodziny (tj. dla niej i jej partnera). Na podstawie wywiadu środowiskowego z dnia 10 listopada 2011 r. ustalono, Ŝe sytuacja rodziny uległa zmianie klientka utraciła prawo do zasiłku chorobowego, zarejestrowała się 3 listopada 2011 r. w PUP jako bezrobotna, bez prawa do zasiłku (na potwierdzenie powyŝszego przedłoŝyła decyzję PUP). Ustalając dochód za miesiąc poprzedzający złoŝenie wniosku tj. za miesiąc październik 2011 r. wliczono zasiłek okresowy przyznany decyzją GOPS z dnia 20 października 2011 r. Na tej podstawie wyliczono i przyznano kolejny zasiłek okresowy w wys. 273,55 zł, na okres od 4 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (702 zł 154,90 zł = 547,10 zł x 50%) - decyzja GOPS /11 z r. wydana na nazwisko klientki. Zał. nr 18 Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1, 2, art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 3, art. 102, art. 104, art. 106, art. 109, art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.), art. 104, 107 i 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie upowaŝnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Zał. nr Zasiłki celowe i specjalne celowe. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej moŝe być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy moŝe być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŝy, niezbędnych przedmiotów uŝytku domowego, drobnych remontów i napraw w 9

10 mieszkaniu, a takŝe kosztów pogrzebu.- art. 39 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe moŝe być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.- art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). W 2011 r. Ośrodek przyznał 118 zasiłków celowych, w tym 43 specjalne zasiłki celowe (ustalono na podstawie sprawozdania MPiPS za 2011 r.). W 2012 r. pomocą w formie zasiłku celowego objęto 37 osób i 21 osób w formie specjalnego zasiłku celowego. Zał. nr 16 W toku czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację 25 osób, którym przyznano zasiłek celowy oraz dokumentację 25 osób, którym przyznano specjalny zasiłek celowy. We wszystkich przypadkach zasiłek celowy przyznano na wniosek osoby lub rodziny, po sporządzeniu wywiadu środowiskowego. W jednym przypadku (poz. 16 w zał. nr 20) wywiad sporządzono po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do Ośrodka, w pozostałych przypadkach wywiad sporządzono w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złoŝenia wniosku. Wszystkie przeanalizowane osoby i rodziny korzystające z ww. świadczenia spełniały kryterium dochodowe określone w przepisach o pomocy społecznej. Dochód osób ubiegających się o przyznanie zasiłku celowego został potwierdzony odpowiednimi dokumentami, załączonymi do wywiadu środowiskowego. Do wywiadów zostały dołączone równieŝ inne dokumenty niezbędne do ustalenia indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy (zaświadczenia lekarskie, orzeczenie, dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej itp.). Wysokość przyznanych zasiłków celowych wynosiła od 50 do 500 zł i została ustalona odpowiednio do rozeznanej sytuacji, potrzeb i dochodu osoby lub rodziny. Zasiłki celowe przyznano przede wszystkim na zakup Ŝywności, leków, opału, odzieŝy, obuwia, opłaty, koszty leczenia. Decyzje przyznające zasiłki celowe zostały wydane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wszczęcia postępowania tj. od dnia złoŝenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Podstawa prawna: art., 104, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.)art. 39 ust. 1, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Tarnówka z 4 maja 2004 r, w sprawie upowaŝnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Zał. nr 20 Zasiłki celowe specjalne W zakresie zasiłków specjalnych celowych stwierdzono, Ŝe we wszystkich przypadkach dochód przekraczał kryterium dochodowe, jednakŝe pomoc przyznano ze względu na szczególnie trudną sytuację, głównie z powodu choroby i niepełnosprawności, bezrobocia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Dochód i sytuacja zdrowotna osób i rodzin została opisana w wywiadach. 10

11 W kilku przypadkach sytuacja dochodowa nie została we właściwy sposób udokumentowana w dwóch przypadkach (poz. 5 i 19 w zał. nr 21) stwierdzono brak oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymywanej emerytury, w jednym przypadku (poz. 13 w zał. nr 21) brak dokumentu potwierdzającego wysokość zasiłku dla bezrobotnych. W jednym przypadku (poz. 11 w zał. nr 21) nie dołączono do wywiadu informacji o wielkości gospodarstwa rolnego. W jednym przypadku (poz. 7 w zał. nr 21) w wywiadzie ujęto inną kwotę emerytury niŝ przedstawiona na dołączonym do dokumentów odcinku przekazu pocztowego. W pozostałych przypadkach dochód został udokumentowany prawidłowo. W jednym przypadku (poz. 14 w zał. nr 21) wywiad przeprowadzono po upływie terminu powyŝej 14 dni od daty wpływu wniosku (wniosek wpłynął 13 grudnia 2010 r., wywiad sporządzono 28 stycznia 2011 r.). W pozostałych przypadkach wywiady przeprowadzono z zachowanie 14 dniowego terminu. Kwoty przyznanych zasiłków specjalnych celowych mieściły się w kwotach od 80 zł do 400 zł i nie przekraczały kwoty odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Decyzje, poza jednym przypadkiem (poz. 14 w zał. nr 21) zostały wydane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złoŝenia wniosku. Podstawa prawna: art. 104 i art. 108 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm,), art. 41 ust. 1, art. 106, art. 107 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Tarnówka z 4 maja 2004 r, w sprawie upowaŝnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Zał. nr Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeŝeli jest tego pozbawiona.( ) Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie moŝe go sobie zapewnić. Pomoc ( ) przyznana dzieciom i młodzieŝy w okresie nauki w szkole moŝe być realizowana w formie zakupu posiłków. art. 48 ust. 1, 4 i 5 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Ustanawia się program wieloletni Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. ( ) W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności: 1) zapewnienia pomocy w zakresie doŝywiania: a) dzieciom do 7 roku Ŝycia, b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej( ) w formie posiłku, świadczenia pienięŝnego na zakup posiłku lub Ŝywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych.- art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259) Udzielanie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych moŝe być zlecone podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.- art. 4 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259) Pomoc państwa w zakresie doŝywiania moŝe być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeŝeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w osoby art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Rada gminy moŝe podjąć uchwałę o podwyŝszeniu kryterium dochodowego.- art. 5 ust.1 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz ze zm.). 11

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst

POMOC SPOŁECZNA W LICZBACH 2009. Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Agnieszka Hryniewicka Analiza statystyczna danych: Jan Herbst Warszawa 2010 SPIS TREŚCI Spis tabel... 3 Spis wykresów... 5 Spis map... 7 Spis tablic zamiesczonych na płycie cd (tylko w wersji elektronicznej)...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa dotyczy osób, których

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w liczbach: 2010

Pomoc społeczna w liczbach: 2010 INSTYTUT ROZWOJU SŁUŻB SPOŁECZNYCH Pomoc społeczna w liczbach: 2010 Agnieszka Hryniewicka 0 Publikacja powstała w ramach projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji w ramach Działania 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA

1. DOSTĘP DO WODY PITNEJ, ODPOWIEDNIEGO POŻYWIENIA, ODZIEŻY I MIESZKANIA Artykuł 28 Odpowiedni poziom życia i ochrona socjalna 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do odpowiednich warunków życia ich samych i ich rodzin, włączając w to odpowiednie wyżywienie,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej

USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I

Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/258 Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi (tekst jednolity opracowany na podstawie: uchwały Nr LXVII/1249/06 Rady Miejskiej w Łodzi

Bardziej szczegółowo