Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:"

Transkrypt

1 PS-Pi Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnówce, ul. Niepodległości 18, Tarnówka zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub określanym skrótem GOPS. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez organy samorządu gminnego, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej sprawuje wojewoda. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: 1/ Irena Rakowicz - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu, 2/ Monika Pieprz - starszy inspektor wojewódzki w okresie od 6 do 16 listopada 2012 r., z przerwą w dniu 12 listopada 2012 r., na podstawie upowaŝnienia Wojewody Wielkopolskiego Nr KN.II z dnia 25 października 2012 r. Kontrolujący złoŝyli oświadczenia, Ŝe nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 51/12 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu kontroli prowadzonej przez wojewodę, dla kontroli, których tryb i sposób ich prowadzenia nie został określony w odrębnych przepisach. Zakres kontroli obejmował zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do dnia kontroli. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz ze zm.), z wyłączeniem informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: I. ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA. 1. Dane osoby kierującej GOPS. Osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). 1

2 Kierownikiem Ośrodka od dnia 1 maja 1990 r. jest pani Bogumiła Wilczewska, zatrudniona na podstawie pisma Naczelnika Gminy Tarnówka z dnia 2 maja 1990 r. Zał. nr 1 Pani Bogumiła Wilczewska ukończyła studia wyŝsze magisterskie na kierunku pedagogika (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 2001 r.) oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej i zarządzania oświatą (Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 2003 r.). Zał. nr 2 2. Podstawy funkcjonowania Ośrodka: Statut GOPS wprowadzono Uchwałą Nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004 r. W statucie wskazano przepisy prawne, na podstawie których działa Ośrodek ( 1), siedzibę i obszar działania, zadania i zakres działania Ośrodka ( 4-7), zasady finansowania działalności ( 8-9), kadrę Ośrodka ( 10), kompetencje kierownika ( 11). Zmiany statutu: - Uchwała Nr XXVII/171/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu GOPS. Zmiany dotyczyły obszaru działania i zadań Ośrodka dodano realizację świadczeń na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. W podstawie prawnej działania Ośrodka dodano ww. ustawę (w 1 po pkt 6 dodano pkt 6a) W składzie kadry Ośrodka dodano stanowisko robotnik gospodarczy. - Uchwała Nr XXI/118/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu GOPS W 1 (podstawy działania Ośrodka) po pkt 6a dodano pkt 6b (ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Dz. U. Nr 192, poz ze zmianami). W 10 dokonano zmiany pkt 3 słowo księgowy zastąpiono zwrotem główny księgowy. Zał. nr 3 Regulamin Organizacyjny GOPS wprowadzony Zarządzeniem Nr 2/09 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce z dnia 23 czerwca 2009 r. Regulamin określa zadania realizowane przez GOPS, podstawy prawne działania, strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Ośrodka. Zał. nr 4 3. Kadra Ośrodka. W Ośrodku, na pierwszy dzień kontroli zatrudnionych było 5 pracowników: - kierownik pełen etat, - 1 osoba na stanowisku starszego pracownika socjalnego pełen etat, 2

3 - 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku pracownika socjalnego i w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, - 1 osoba na stanowisku głównego księgowego 1/2 etatu, - 1 osoba na stanowisku robotnika gospodarczego pełen etat. Zał. nr 5 4. Czas pracy Ośrodka Czas pracy GOPS został określony w Regulaminie Organizacyjnym oraz Regulaminie Pracy. Ośrodek jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do UpowaŜnienia. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) udziela kierownikowi ośrodka pomocy społecznej upowaŝnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy. UpowaŜnienie ( ) moŝe być takŝe udzielone innej osobie na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej art. 110 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Wójt Gminy Tarnówka udzielił kierownikowi GOPS upowaŝnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, naleŝących do właściwości gminy na podstawie Zarządzenia Nr 48/04 z dnia 4 maja 2004 r., Zał. nr 6 Ponadto Wójt Gminy Tarnówka udzielił kierownikowi pełnomocnictwa do dokonywania jednoosobowo czynności prawnych obejmujących działalność statutową kierowanej jednostki pełnomocnictwo z dnia 2 stycznia 2003 r. Zał. nr 7 6. Skargi i wnioski. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnówce posiada Rejestr Skarg i Wniosków, załoŝony w październiku 1999 r. Jest to zeszyt zawierający 64 ponumerowane i przesznurowane strony. Na pierwszej stronie znajduje się pieczęć Ośrodka. Rejestr znajduje się u kierownika GOPS. Od dnia załoŝenia rejestru do pierwszego dnia kontroli nie wpłynęła Ŝadna skarga. Zał. nr 8 Do Urzędu Gminy Tarnówka równieŝ nie wpłynęły skargi na działalność Ośrodka. Sekretarz Gminy oświadczył: W 2011 r. oraz w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli w prowadzonym przez Wójta Gminy Tarnówka rejestrze skarg i wniosków nie odnotowano skarg na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce. Zał. nr 9 7. Liczba ludności i pracowników socjalnych w Ośrodku. Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niŝ trzech 3

4 pracowników art. 110 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Liczba ludności Gminy Tarnówka na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiła Zał. nr 10 W Ośrodku zatrudnione są 2 osoby na stanowisku pracownika socjalnego, w tym 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu na stanowisku pracownika socjalnego i 1/2 etatu na stanowisku ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zał. nr 11 Teren Gminy Tarnówka został podzielony na 2 rejony opiekuńcze. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu na pełen etat przydzielono rejon obejmujący 2077 mieszkańców. Pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w wymiarze 1/2 etatu przydzielono rejon obejmujący 1130 mieszkańców. Zał. nr Kwalifikacje pracowników socjalnych. Pracownikiem socjalnym moŝe być osoba, która spełni, co najmniej jeden z niŝej wymienionych warunków: 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników słuŝb społecznych; 2) ukończyła studia wyŝsze na kierunku praca socjalna; 3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyŝsze o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie - art. 116 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Osoby, które przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują uprawnienia do wykonywania zawodu. art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyŝsze na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w Ŝycie ustawy ukończą studia wyŝsze magisterskie na kierunkach pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego. art. 156 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyŝsze licencjackie lub wyŝsze magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego - art. 156 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Pracownicy socjalni zatrudnieni w GOPS w Tarnówce posiadają następujące kwalifikacje: osoba zatrudniona na stanowisku starszego pracownika socjalnego (poz. nr 1 w zał. nr 5) ukończyła policealne Studium Zawodowe w Pile i uzyskała tytuł pracownika socjalnego (1992 r.), Kolegium Pracowników SłuŜb Społecznych w Poznaniu (czerwiec 2009 r.) oraz studia wyŝsze licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności praca socjalna (lipiec 2009 r.). 4

5 osoba zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego na 1/2 etatu (poz. nr 2 w zał. nr 5) ukończyła studia wyŝsze licencjackie na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej (WyŜsza Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy 2000 r. ). Zał. nr 5 9. Szkolenia pracowników socjalnych Przy wykonywaniu zadań pracownik socjalny jest obowiązany podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szkoleniach i samokształcenie art. 119 ust. 2 pkt 6 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). W kontrolowanym okresie, pracownicy Ośrodka uczestniczyli w następujących szkoleniach: 2011 r. Organizacja robót publicznych w 2011 r., organizacja prac społecznie uŝytecznych. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informatyczna (SEPI) jako kompleksowe rozwiązanie informatyczne umoŝliwiające podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji, organizator Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie, r. 1 osoba (kierownik); Inicjowanie i podtrzymywanie współpracy pomiędzy publicznymi słuŝbami zatrudnienia a jednostkami pomocy społecznej na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (kierownik); Jak pozyskiwać środki unijne, organizator - Urząd Gminy w Tarnówce, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego, organizator MOPS w ChodzieŜy, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Partnerstwa w realizacji celów polityki społecznej, Biuro Senatora RP Mieczysława Augustyna, r. 1 osoba (kierownik); Wizyta studyjna w ramach dobrych praktyk, odwiedzanie instytucji społecznych w Pile, Czarnkowie, Szamotułach, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (pracownik socjalny); WdroŜenie programu POMOST STD, organizator Sygnity S.A. Kraków, r., r. 1 osoba (starszy pracownik socjalny); Tworzenie wizerunku instytucji pomocy społecznej współpraca z mediami, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Rozliczanie projektów PO KL z wykorzystaniem Generatora Wniosków Płatniczych (dla początkujących), organizator RO EFS w Pile, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Konferencja promująca projekt systemowy, organizator ROPS w Poznaniu, Dni Kultury Solidarności, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, procedura Niebieskiej Karty w świetle nowych uregulowań prawnych, organizator Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej, r. 1 osoba (starszy pracownik socjalny); Wizyta studyjna Poznań Kołobrzeg Szczecin Poznań, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (kierownik); Tytuły egzekucyjne dla dłuŝników alimentacyjnych, organizator Urząd Skarbowy w Złotowie, r. 1 osoba (pracownik socjalny). 5

6 2012 r. Projekty systemowe w ramach poddziałania dla Ośrodków Pomocy Społecznej, organizator Regionalny Ośrodek EFS w Pile, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Zmiany w systemie świadczeń rodzinnych oraz świadczeniach z Funduszu Alimentacyjnego od 1 stycznia 2012 r., organizator - WOKiSS Poznań, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, organizator WOKiSS Poznań, r. 1 osoba (starszy pracownik socjalny); Sprawozdawczość ze świadczeń rodzinnych, organizator Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Aktualne przepisy z zakresu świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, organizator Ośrodek Twórczej Interwencji Kraków, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Zespół Interdyscyplinarny, organizator Urząd Gminy w Szydłowie, r. 1 osoba (starszy pracownik socjalny); Sprawy związane z projektem EFS POKL, organizator Regionalny Ośrodek EFS Piła, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Szkolenie w sprawie metryczek, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Współpraca publicznych słuŝb zatrudnienia i jednostek pomocy społecznej, organizator ROPS w Poznaniu, r. 1 osoba (kierownik); Rozliczanie projektów PO KL z wykorzystaniem GWP /poziom podstawowy/, organizator RO EFS Piła, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Sprawozdawczość ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, organizator Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej, r. 1 osoba (pracownik socjalny); Wznowienie postępowania jako jeden z trybów weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących w tym zakresie, organizator WOKiSS Poznań, r. 1 osoba (pracownik socjalny). Zał. nr 12 II. REALIZACJA ŚWIADCZEŃ. 1. Zasiłki stałe. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym naleŝy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Zasiłek stały przysługuje: 1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeŝeli jej dochód, jak równieŝ dochód na osobę w rodzinie są niŝsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Zasiłek stały ustala się w wysokości: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej róŝnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, Ŝe kwota zasiłku nie moŝe być wyŝsza niŝ 444 zł miesięcznie 6

7 2) w przypadku osoby w rodzinie róŝnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). Ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pienięŝnych z pomocy społecznej Kryteria dochodowe: a) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 477 zł, b) dla osoby w rodzinie w wysokości 351 zł 2) kwoty świadczeń pienięŝnych z pomocy społecznej: ( ) maksymalną kwotę zasiłku stałego w wysokości 444 zł, kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 207 zł. - 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŝnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1055). W kontrolowanym okresie Ośrodek przyznał zasiłki stałe 12 osobom. W toku kontroli sprawdzono dokumentację 12 osób, którym przyznano zasiłek stały, tj. 100 % ogółu decyzji przyznających zasiłek stały. We wszystkich przypadkach świadczenie przyznano zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Wydanie decyzji poprzedzone było sporządzeniem wywiadu środowiskowego w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złoŝenia wniosku. Wywiady były aktualizowane nie rzadziej niŝ raz na 6 miesięcy. Do wywiadów dołączono orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, uprawniające do przyznania zasiłku stałego. Posiadany dochód został udokumentowany i właściwie naliczony. W 1 przypadku (poz. 5 w załączniku nr 14) osobie, której przyznano zasiłek stały od października 2011 r. w wysokości 64 zł, pomimo nie zmienionej sytuacji dochodowej, wstrzymano z dniem 1 maja 2012 r. zasiłek stały. W uzasadnieniu decyzji wskazano, Ŝe niniejszy zasiłek został przyznany nieprawnie, uznając, Ŝe dochód klientki (niezmieniony od momentu 1. orzekania) przekracza kryterium dochodowe. Zał. nr 13 Zarówno w październiku 2011 r., jak i w kwietniu 2012 r.(w miesiącu poprzedzającym wydanie decyzji) dochód klientki stanowił zasiłek rodzinny z dodatkami i zasiłek pielęgnacyjny na syna w łącznej wysokości 574 zł. Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie ( ) jeŝeli jej dochód, jak równieŝ dochód na osobę w rodzinie są niŝsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. W 1 przypadku (poz. 7 w załączniku nr 14) Ośrodek od 1marca 2012 r. wstrzymał decyzją wypłatę zasiłku stałego (przyznanego od 5 stycznia 2012 r.), w związku z uzyskaniem w dniu 7 marca 2012 r. informacji z ZUS o przyznaniu klientowi świadczenia rehabilitacyjnego od 5 stycznia 2012 r. W 1 przypadku (poz. 11 w załączniku nr 14) przyznano zasiłek stały od października 2011 r., mimo Ŝe wniosek o pomoc wraz z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności z 29 listopada 2011 r., złoŝono w listopadzie 2011 r. Wcześniej osoba pobierała zasiłek stały od marca do 30 września 2011 r. (na podstawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z 2006 r.). KaŜdorazowo, dokonując zmiany decyzji w trybie art. 155 K.p.a., w październiku 2012 r., w związku ze zmianą kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń w sentencji decyzji nie dokonano zmiany w części decyzji wcześniejszych, a ponownie orzeczono o przyznaniu świadczenia, z tym Ŝe od 1 października 2012 r. Ponadto, w większości przypadków świadczenie przyznano do ostatniego dnia miesiąca, mimo Ŝe uprawnienia osób nie obejmowały pełnego miesiąca (np. zasiłek przyznany do 31 lipca 2015 r., a ustalono stopień niepełnosprawności do 10 lipca 2015 r.) W 1 przypadku (poz. 11 w załączniku nr 14) pomimo złoŝonego przez klientkę oświadczenia o podjęciu pracy od 1 marca 2011 r. (od miesiąca złoŝenia wniosku o pomoc) z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 300 zł Ośrodek przyznał zasiłek stały w pełnej 7

8 przysługującej klientce wysokości, tj. 324 zł (477 zł 153 zł-zasiłek pielęgnacyjny) i nie ustalił jednoznacznie sytuacji dochodowej klientki w kolejnym miesiącu. Decyzje zostały wydane w terminie do 30 dni od daty wpływu do Ośrodka wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Podstawa prawna decyzji: art. 104, art. 108 K. p. a., art. 37 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W podstawie prawnej przywołano nieaktualne publikatory aktów prawnych, tj. nieaktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, zamiast Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, w którym opublikowano tekst jednolity ustawy oraz nieaktualny publikator ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, zamiast Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, w którym opublikowano tekst jednolity ustawy. PowyŜsze nieprawidłowości wystąpiły w decyzjach wydanych w 2011 r. i w 2012 r. Zał. nr 14 W tym zakresie Kierownik Ośrodka złoŝyła oświadczenie, Ŝe ( ) w wydawanych decyzjach zostaną zastosowane prawidłowe publikatory. Zał. nr Zasiłki okresowe. Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, moŝliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: 1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 2) rodzinie, której dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości róŝnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby ( ), 2) w przypadku rodziny do wysokości róŝnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie moŝe być niŝsza niŝ 50% róŝnicy między: 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie moŝe być niŝsza niŝ 20 zł miesięcznie. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami. Ośrodek w 2011 r. przyznał zasiłki okresowe dla 25 osób, w tym z powodu bezrobocia dla 21 osób, z powodu długotrwałej choroby dla 1 osoby i z powodu niepełnosprawności dla 3 osób. Łącznie wypłacono 106 świadczeń (ustalono na podstawie sprawozdania MPiPS za 2011 r.). W 2012 r. (do pierwszego dnia kontroli) przyznano zasiłki okresowe dla 22 osób. Zał. nr 16 W ramach czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację 25 osób, którym przyznano w kontrolowanym okresie zasiłek okresowy. We wszystkich przypadkach postępowanie o przyznanie zasiłku okresowego zostało wszczęte na wniosek osób ubiegających się o pomoc. Wywiady środowiskowe zostały sporządzone w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpływu wniosków do Ośrodka. 8

9 Sytuacja osób i rodzin została udokumentowana oraz szczegółowo opisana w wywiadach środowiskowych. Dochód poszczególnych osób został udokumentowany. Osoby objęte pomocą spełniały kryteria określone w art. 38 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wysokość zasiłków ustalono zgodnie z art. 38 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznano w drodze decyzji administracyjnych. Decyzje wydano w terminie do 30 dni od daty wszczęcia postępowania. W przypadkach, gdy decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej umieszczono art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego, a w sentencji zamieszczono stosowną informację. W 1 przypadku (poz. 16 i 17 w zał. nr 19) przyznano rodzinie dwukrotnie w tym samym okresie zasiłek okresowy. Rodzina składa się z dwóch osób (konkubinat). Dnia 7 października 2011 r. męŝczyzna złoŝył wniosek o pomoc finansową. Wywiad środowiskowy sporządzono 12 października 2012 r., ustalając, Ŝe dochodem rodziny jest zasiłek chorobowy z ZUS partnerki męŝczyzny, w wys. 392,20 zł (dochód został udokumentowany). Klient składający wniosek był w tym czasie bezrobotny, bez prawa do zasiłku, co potwierdził zaświadczeniem z Powiatowego Urzędu Pracy w Złotowie. Kierownik GOPS po rozpatrzeniu sytuacji przyznał zasiłek okresowy w minimalnej wysokości tj. 154,90 zł (kryterium dochodowe rodziny 702 zł 392,20 zł = 309,80 zł x 50%), na okres od 7 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. decyzja GOPS /11 z dnia 20 października 2011 r. Zał. nr 17 W dniu 4 listopada 2011 r. partnerka ww. męŝczyzny złoŝyła kolejny wniosek z prośbą o pomoc finansową dla rodziny (tj. dla niej i jej partnera). Na podstawie wywiadu środowiskowego z dnia 10 listopada 2011 r. ustalono, Ŝe sytuacja rodziny uległa zmianie klientka utraciła prawo do zasiłku chorobowego, zarejestrowała się 3 listopada 2011 r. w PUP jako bezrobotna, bez prawa do zasiłku (na potwierdzenie powyŝszego przedłoŝyła decyzję PUP). Ustalając dochód za miesiąc poprzedzający złoŝenie wniosku tj. za miesiąc październik 2011 r. wliczono zasiłek okresowy przyznany decyzją GOPS z dnia 20 października 2011 r. Na tej podstawie wyliczono i przyznano kolejny zasiłek okresowy w wys. 273,55 zł, na okres od 4 listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. (702 zł 154,90 zł = 547,10 zł x 50%) - decyzja GOPS /11 z r. wydana na nazwisko klientki. Zał. nr 18 Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 1, 2, art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 3, art. 102, art. 104, art. 106, art. 109, art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.), art. 104, 107 i 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie upowaŝnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej. Zał. nr Zasiłki celowe i specjalne celowe. W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej moŝe być przyznany zasiłek celowy. Zasiłek celowy moŝe być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŝy, niezbędnych przedmiotów uŝytku domowego, drobnych remontów i napraw w 9

10 mieszkaniu, a takŝe kosztów pogrzebu.- art. 39 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe moŝe być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.- art. 41 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.). W 2011 r. Ośrodek przyznał 118 zasiłków celowych, w tym 43 specjalne zasiłki celowe (ustalono na podstawie sprawozdania MPiPS za 2011 r.). W 2012 r. pomocą w formie zasiłku celowego objęto 37 osób i 21 osób w formie specjalnego zasiłku celowego. Zał. nr 16 W toku czynności kontrolnych sprawdzono dokumentację 25 osób, którym przyznano zasiłek celowy oraz dokumentację 25 osób, którym przyznano specjalny zasiłek celowy. We wszystkich przypadkach zasiłek celowy przyznano na wniosek osoby lub rodziny, po sporządzeniu wywiadu środowiskowego. W jednym przypadku (poz. 16 w zał. nr 20) wywiad sporządzono po upływie 14 dni od daty wpływu wniosku do Ośrodka, w pozostałych przypadkach wywiad sporządzono w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złoŝenia wniosku. Wszystkie przeanalizowane osoby i rodziny korzystające z ww. świadczenia spełniały kryterium dochodowe określone w przepisach o pomocy społecznej. Dochód osób ubiegających się o przyznanie zasiłku celowego został potwierdzony odpowiednimi dokumentami, załączonymi do wywiadu środowiskowego. Do wywiadów zostały dołączone równieŝ inne dokumenty niezbędne do ustalenia indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie pomocy (zaświadczenia lekarskie, orzeczenie, dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej itp.). Wysokość przyznanych zasiłków celowych wynosiła od 50 do 500 zł i została ustalona odpowiednio do rozeznanej sytuacji, potrzeb i dochodu osoby lub rodziny. Zasiłki celowe przyznano przede wszystkim na zakup Ŝywności, leków, opału, odzieŝy, obuwia, opłaty, koszty leczenia. Decyzje przyznające zasiłki celowe zostały wydane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wszczęcia postępowania tj. od dnia złoŝenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. Podstawa prawna: art., 104, art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.)art. 39 ust. 1, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Tarnówka z 4 maja 2004 r, w sprawie upowaŝnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Zał. nr 20 Zasiłki celowe specjalne W zakresie zasiłków specjalnych celowych stwierdzono, Ŝe we wszystkich przypadkach dochód przekraczał kryterium dochodowe, jednakŝe pomoc przyznano ze względu na szczególnie trudną sytuację, głównie z powodu choroby i niepełnosprawności, bezrobocia i bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Dochód i sytuacja zdrowotna osób i rodzin została opisana w wywiadach. 10

11 W kilku przypadkach sytuacja dochodowa nie została we właściwy sposób udokumentowana w dwóch przypadkach (poz. 5 i 19 w zał. nr 21) stwierdzono brak oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego wysokość otrzymywanej emerytury, w jednym przypadku (poz. 13 w zał. nr 21) brak dokumentu potwierdzającego wysokość zasiłku dla bezrobotnych. W jednym przypadku (poz. 11 w zał. nr 21) nie dołączono do wywiadu informacji o wielkości gospodarstwa rolnego. W jednym przypadku (poz. 7 w zał. nr 21) w wywiadzie ujęto inną kwotę emerytury niŝ przedstawiona na dołączonym do dokumentów odcinku przekazu pocztowego. W pozostałych przypadkach dochód został udokumentowany prawidłowo. W jednym przypadku (poz. 14 w zał. nr 21) wywiad przeprowadzono po upływie terminu powyŝej 14 dni od daty wpływu wniosku (wniosek wpłynął 13 grudnia 2010 r., wywiad sporządzono 28 stycznia 2011 r.). W pozostałych przypadkach wywiady przeprowadzono z zachowanie 14 dniowego terminu. Kwoty przyznanych zasiłków specjalnych celowych mieściły się w kwotach od 80 zł do 400 zł i nie przekraczały kwoty odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Decyzje, poza jednym przypadkiem (poz. 14 w zał. nr 21) zostały wydane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złoŝenia wniosku. Podstawa prawna: art. 104 i art. 108 kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm,), art. 41 ust. 1, art. 106, art. 107 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zm.) Zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Tarnówka z 4 maja 2004 r, w sprawie upowaŝnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Zał. nr Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeŝeli jest tego pozbawiona.( ) Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie moŝe go sobie zapewnić. Pomoc ( ) przyznana dzieciom i młodzieŝy w okresie nauki w szkole moŝe być realizowana w formie zakupu posiłków. art. 48 ust. 1, 4 i 5 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Ustanawia się program wieloletni Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. ( ) W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności: 1) zapewnienia pomocy w zakresie doŝywiania: a) dzieciom do 7 roku Ŝycia, b) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, c) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej( ) w formie posiłku, świadczenia pienięŝnego na zakup posiłku lub Ŝywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych.- art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259) Udzielanie pomocy w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów Ŝywnościowych moŝe być zlecone podmiotom, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.- art. 4 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz. 2259) Pomoc państwa w zakresie doŝywiania moŝe być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa w art. 3 pkt 1, jeŝeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w osoby art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Rada gminy moŝe podjąć uchwałę o podwyŝszeniu kryterium dochodowego.- art. 5 ust.1 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. z 2005 r., Nr 267, poz ze zm.). 11

12 W 2011 r. Ośrodek udzielił pomocy w formie zasiłku celowego na zakup Ŝywności w ramach programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania 64 osobom/rodzinom, w 2012 r. 17 osobom/rodzinom. Zał. nr 22 W zakresie doŝywiania skontrolowano akta 15 osób/rodzin, które otrzymały zasiłek celowy na zakup Ŝywności, w ramach programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. W większości przypadków sporządzono wywiad środowiskowy w celu ustalenia sytuacji osób i rodzin ubiegających się o ww. formę pomocy, w terminie do 14 dni od daty złoŝenia wniosku, zgromadzono dokumenty potwierdzające ustalenia pracownika socjalnego - sytuację dochodową i Ŝyciową rodziny. W 4 przypadkach sytuację Ŝyciową i dochodową zaktualizowano w formie notatek słuŝbowych, które zostały podpisane przez klientów i sporządzone w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o pomoc. Notatki zostały dołączone do wcześniej przeprowadzonych wywiadów. W 3 przypadkach (poz. 2, poz.5, poz. 10 w załączniku nr 23) nie została w pełni udokumentowana sytuacja dochodowa osób/rodzin korzystających z pomocy. Dochód osób i rodzin objętych pomocą nie przekraczał 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania. Pomoc przyznano w drodze decyzji administracyjnych, w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty złoŝenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją. W podstawie prawnej decyzji przywołano odpowiednie publikatory aktów prawnych. Podstawa prawna decyzji: art. 104, art K.p.a., art. 7, art.8, art.17 ust.1 pkt 14, art.106, art.109 ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŝnych z pomocy społecznej, ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, zarządzenie nr 48/04 Wójta Gminy Tarnówka z 4 maja 2004 r, w sprawie upowaŝnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Zał. nr 23 W 2011 r. Ośrodek przyznał pomoc 97 osobom w formie posiłku dla dzieci i młodzieŝy w okresie nauki w szkole. (Ustalono na podstawie sprawozdania rocznego MPiPS- 03 za 2011 r.). Kontroli poddano dokumentację 20 osób, którym przyznano pomoc w formie posiłku dla dzieci. W większości przypadków świadczenie przyznano po przeprowadzeniu wywiadów środowiskowych w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty złoŝenia wniosku. W 9 przypadkach, na 20 sprawdzonych, sytuację Ŝyciową i dochodową zaktualizowano w formie notatek słuŝbowych, które zostały podpisane przez klientów (z wyłączeniem 1 przypadku) i sporządzone w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku o pomoc. Notatki zostały dołączone do wcześniej przeprowadzonych wywiadów. W 1 przypadku (poz. 14 w załączniku nr 24) wywiad przeprowadzono w 26. dniu od daty zgłoszenia wniosku o pomoc. W 1 przypadku (poz. 7 w załączniku nr 24) w kwestionariuszu wywiadu pracownik socjalny nie zaplanował pomocy w formie doŝywiania, a tym samym kierownik nie dokonał zatwierdzenia niniejszej pomocy. Dochód osób i rodzin objętych pomocą nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej zgodnie z zasadami określonymi w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w 12

13 zakresie doŝywiania. Sytuacja dochodowa osób i rodzin została udokumentowana, z wyłączeniem 2 przypadków (poz. 11, poz. 18 w załączniku nr 24). W 1 przypadku (poz. 5 w załączniku nr 24) do dochodu rodziny wliczono kwotę alimentów spłacanych do ZUS przez męŝa klientki. Niniejsze nie miało wpływu na uprawnienia rodziny do świadczenia. W 2 przypadkach (poz. 15, poz. 20 w załączniku nr 24) stwierdzono błędy w sentencji decyzji w zakresie kwoty dziennej stawki Ŝywieniowej (poz.15) i terminu przyznania świadczenia (poz.20). W pierwszym przypadku wskazano dzienną stawkę Ŝywieniową w wysokości 1,30 zł, przy czym przy obliczeniu miesięcznego kosztu wskazano kwotę 2,80 zł. W drugim przypadku świadczenie przyznano na 1 dzień (od 2 do r.), mimo Ŝe świadczenie realizowano do końca roku szkolnego. Podstawa prawna decyzji: art , art K.p.a., art. 7, art. 8, art.17 ust.1 pkt 14, art. 106, art. 109 ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŝnych z pomocy społecznej, ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, zarządzenie nr 48/04 Wójta Gminy Tarnówka z 4 maja 2004 r, w sprawie upowaŝnienia kierownika GOPS do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej. Decyzje zostały wydane w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty wszczęcia postępowania. W podstawie prawnej decyzji przywołano odpowiednie publikatory aktów prawnych. Zał. nr Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane równieŝ osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a takŝe wspólnie niezamieszkujący małŝonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia art. 50 ust.1, ust. 2, ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). W 2011 r. i w 2012 r. Ośrodek przyznał usługi opiekuńcze dla 1 osoby. Analizie poddano wszystkie decyzje przyznające usługi opiekuńcze, tj. 100 % ogółu. Usługi opiekuńcze świadczone są przez firmę zewnętrzną, na podstawie umowy. Szczegółowe warunki odpłatności za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr XV/102/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Zgodnie z Uchwałą usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom i rodzinom, w których miesięczny dochód na osobę nie przekracza wysokości kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, w przypadku osób samotnie gospodarujących, lub nie przekracza kryterium dochodowego rodziny i na osobę w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w przypadku osób w rodzinie. Osoby, które nie spełniają ww. warunku ponoszą odpłatność za 13

14 zasadach określonych w ww. Uchwale. Maksymalna odpłatność wynosi 30 % kosztu usługi, w przypadku osób samotnie gospodarujących, a 35 % w przypadku osób w rodzinie i dotyczy osób, których dochód przekracza 250 % kryterium dochodowego. Zgodnie z 3 Uchwały, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik Ośrodka na wniosek pracownika socjalnego lub świadczeniobiorcy moŝe częściowo lub całkowicie zwolnić z odpłatności. Zał. nr 25 W 2011 r. i 2012 r. koszt 1 godziny usługi wynosił 11,10 zł (zgodnie z umową nr 1/2010 do z dnia r. oraz umową nr 1/2011 z r.). Zał. nr Usługi przyznawane były na okres roku kalendarzowego. KaŜdorazowo miesięczną odpłatność ustalono w wysokości aktualnie obowiązującego dodatku pielęgnacyjnego ZUS, tj. 181,10 zł (na początku 2011 r.), 186,71 zł (od marca 2011 r.), 195,67 zł (od marca 2012 r.), mimo Ŝe dochód osoby znacznie przekraczał 250 % kryterium dochodowego. W aktach sprawy nie stwierdzono wniosku pracownika socjalnego lub świadczeniobiorcy o częściowe zwolnienie z odpłatności. W wywiadach przeprowadzonych na okoliczność przyznania świadczenia nie wskazano okoliczności wymienionych w ww. Uchwale uzasadniających zwolnienie w części z odpłatności. W przypadku zmiany sytuacji dochodowej, mającej wpływ na ustaloną odpłatność dokonywano zmiany decyzji w części dotyczącej wysokości odpłatności, podwyŝszając ją maksymalnie do wysokości dodatku pielęgnacyjnego. W Ŝadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji w zakresie terminu przeprowadzenia wywiadu rodzinnego lub jego aktualizacji oraz w zakresie ustalenia i udokumentowania sytuacji dochodowej. Decyzje zostały wydane w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wszczęcia postępowania. Podstawa prawna wydanych decyzji: art. 104 K.p.a., art. 50 ustawy o pomocy społecznej, Uchwała Rady Gminy w Tarnówce Nr XV/102/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. Zał. nr 28 Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak równieŝ warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat reguluje Rozporządzenie Ministra Polityki społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz ze zm.) Zgodnie z 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Pełną odpłatność ponoszą osoby, których dochód na osobę przekracza 310 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujące, w przypadku osób w rodzinie i odpowiednio 330 %, w przypadku osób samotnie gospodarujących. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana moŝe być, na jej wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności na czas określony, zwłaszcza ze względu na konieczność korzystania, co najmniej z dwóch rodzajów specjalistycznych usług, konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej, opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej, konieczność korzystania przez więcej niŝ jedna osobę w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą, zdarzenie losowe ( 6 rozporządzenia). W badanym okresie Ośrodek realizował specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy 14

15 społecznej dla 1 osoby. Analizie poddano wszystkie decyzje przyznające usługi opiekuńcze, tj. 100 % ogółu. Usługi opiekuńcze świadczone są przez firmę zewnętrzną, na podstawie umowy. W 2011 r. i 2012 r. koszt 1 godziny usługi wynosił 12,50 zł (zgodnie z umową nr 2/2010 z dnia r. oraz umową nr 2/2011 z r.). W 2 umów, wykonawca usług zobowiązał się do świadczenia usług opiekuńczych przez osoby posiadające kwalifikacje wymienione w 3 ust. 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (bez wskazania nazwy), publikowanym w Dzienniku Ustaw z 1997 r. Nr 2, poz. 12. Zał. nr Usługi przyznano osobie prowadzącej 2-osobowe gospodarstwo domowe, niepełnosprawnej w stopniu znacznym, pozostającej pod opieką Poradni Zdrowia Psychicznego. Decyzje przyznające specjalistyczne usługi wydano w oparciu o Uchwałę Nr XV/102/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. KaŜdorazowo odpłatność ustalono w wysokości 153 zł, tj. w wysokości zasiłku pielęgnacyjnego. W styczniu 2011 r. ustalono dochód rodziny w wysokości 1888,99 zł, tj. na osobę- 944,95 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych dochód przypadający na osobę w rodzinie wynosił 198 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i mieścił się w przedziale, dla którego ustalono odpłatność w wysokości 15 % kosztu usługi. Odpłatność powinna wynosić 1,88 zł za 1 godzinę (12,50 zł x 30 %), tj. 330 zł miesięcznie (1,88 zł x 176 godzin). Zmiana wysokości dochodu, ustalona w lipcu 2011 r. w grudniu 2011 r., w lipcu 2012 r., mimo przekroczenia kaŝdorazowo 10 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, nie miała wpływu na wysokość odpłatności, bowiem nie przekroczyła progu dochodowego, określonego w ww. Rozporządzeniu. W decyzjach wskazano, Ŝe zmniejszoną odpłatność w wysokości 153 zł ustalono na wniosek Kierownika GOPS, ze względu na stan zdrowia oraz sytuację rodzinną i mieszkaniową klienta. Zał. nr 31 W Ŝadnym przypadku nie stwierdzono nieprawidłowości w postępowaniu poprzedzającym wydanie decyzji w zakresie terminu przeprowadzenia wywiadu rodzinnego lub jego aktualizacji oraz w zakresie ustalenia i udokumentowania sytuacji dochodowej. Decyzje zostały wydane w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty wszczęcia postępowania. Podstawa prawna wydanych decyzji: art. 104 K.p.a., art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, Uchwała Rady Gminy w Tarnówce Nr XV/102/04 z dnia 30 sierpnia 2004 r. Zał. nr 28 Ośrodek nie realizował specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej. 6. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym Ŝyciu, której nie moŝna zapewnić niezbędnej 15

16 pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.- art. 54 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzje ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.- art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). W kontrolowanym okresie Ośrodek skierował do domu pomocy społecznej 1 osobę. Kierownik informuje: W 2011 r. nie wydano Ŝadnego skierowania do dps. W 2012 r. wydano 1 skierowanie do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i MłodzieŜy w Kamieniu Krajeńskim. W okresie objętym kontrolą nie wydano decyzji odmownej w zakresie skierowania do domu pomocy społecznej. Zał. nr 32 Skierowanie dotyczyło niepełnoletniego dziecka (13 lat). Postępowanie zostało wszczęte na wniosek matki dziecka z dnia r. Sytuacja zdrowotna, materialna i bytowa została udokumentowana i uzasadniała umieszczenie dziecka w domu pomocy społecznej. Decyzję kierującą wydano r. Podstawa prawna: art. 54 ust. 1 i 2, art. 59 ust. 1, art. 60, art. 61 ust. 1, pkt 1, 2, 3, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 62, art. 17 ust. 1, pkt 16, art. 101ust. 1 i 6, art. 103, art. 106 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ), Komunikat Starosty Sępolińskiego z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie ustalenia średniego, miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej Powiatu Sępolińskiego, Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 1 poz. 26 z 209 r., art. 104 i 108 KPA, (Dz. U. z 2000 r. Nr 64, poz ze zm.), zarządzenie Nr 48/04 Wójta Gminy Tarnówka z dnia 4 maja 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych. Zał. nr Współpraca z powiatowym urzędem pracy. Do zadań własnych gminy naleŝy współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechnianie informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach- art. 17 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz ze zmianami). Zgodnie z informacją złoŝoną przez kierownika Ośrodka, GOPS współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotowie poprzez następujące działania: - wdroŝenie programu informatycznego, umoŝliwiającego pracownikom Ośrodka dostęp do informacji dotyczących osób bezrobotnych (SEPI); - zawarcie porozumienia z PUP w zakresie upowszechniania ofert pracy, informacji o usługach poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, zajęciach aktywizacyjnych i szkoleniach w Klubie Pracy; - kierowanie osób bezrobotnych do uczestnictwa w kontraktach socjalnych, indywidualnym programie usamodzielniania; Zał. nr 34 16

17 8. Poradnictwo specjalistyczne. Ośrodek nie udzielał bezpośrednio poradnictwa specjalistycznego, jednakŝe poprzez swoje działania pośredniczył w kierowaniu osób wymagających wsparcia do odpowiednich specjalistów. Kierownik oświadczył: W 2011 r. Ośrodek udzielał w 18 przypadkach poradnictwa w związku z interwencją kryzysową rodzin, przede wszystkim kierowanie osób do psychologa, poradni specjalistycznych w tym pediatry, psychiatry, terapeuty. W 2012 r., jak w roku poprzednim tut. Ośrodek udzielał wsparcia w ramach pracy socjalnej w postaci rozmów motywujących osoby i rodziny do działania w zakresie swoich trudnych spraw oraz róŝnych trudnych problemów rodzinnych. Zał. nr Działania dodatkowe podejmowane przez GOPS. Ośrodek poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej podejmował dodatkowe działania wynikające z projektu systemowego pod nazwą Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w Gminie Tarnówka realizowanego w ramach środków EFS. W 2011 r. w projekcie uczestniczyło 7 osób bezrobotnych, które objęto następującymi kursami i szkoleniami: - kurs sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej i fakturowaniem(3 osoby), - kurs opiekunki osoby starszej (2 osoby), - kurs prawa jazdy (2 osoby), - kurs komputerowy(wszyscy uczestnicy projektu). - trening umiejętności psychospołecznych (wszyscy uczestnicy), - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (wszyscy uczestnicy). W 2012 r. działaniami projektu objęto 14 osób. Realizowane są następujące kursy i szkolenia: - kurs sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej i fakturowaniem(4 osoby), - kurs opiekunki osoby starszej (3 osoby), - kurs pilarz drwal (4 osoby), - kurs prawa jazdy (2 osoby) - blok psychologiczno doradczy (wszyscy uczestnicy), - kurs komputerowy (wszyscy uczestnicy). Zał. nr 36 W ramach działań projektowych pracownicy socjalni zawierali kontrakty socjalne z uczestnikami. Kierownik poinformował: W 2011 r. zawarto 7 kontraktów socjalnych w ramach projektu systemowego współfinansowanego z EFS. W 2012 r. zawarto 14 kontraktów socjalnych w ramach projektu systemowego współfinansowanego z EFS. Zał. nr Świadczenie niezrealizowane przez Ośrodek: Kierownik GOPS oświadczył: Ośrodek nie realizował świadczeń dotyczących: - przyznawania i wypłacania zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, 17

18 - opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub cięŝko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, - organizowania i świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - prowadzenia i zapewnienia miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki, - sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, - przyznawania i wypłacania pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, poŝyczek oraz pomocy w naturze. W/w zadania nie były realizowane z powodu braku zgłaszanych potrzeb. Zał. nr 38 Ponadto Ośrodek w kontrolowanym okresie nie przyznawał zasiłków na pokrycie strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz nie wypłacał świadczeń w formie wynagrodzenia dla opiekunów ustanowionych przez sąd. Zał. nr 39 Podsumowanie Wywiady środowiskowe są sporządzane czytelnie, sytuacja Ŝyciowa klientów jest w nich szczegółowo opisana. Wywiady są podpisane przez klienta i pracownika socjalnego, plan pomocy zatwierdzony przez kierownika. Zaplanowana praca socjalna adekwatnie do potrzeby osoby/rodziny. INFORMACJE KOŃCOWE. Kontrolę wpisano do ksiązki kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 6. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce dnia 10 grudnia 2012 r. Kierownik GOPS Bogumiła Wilczewska.. /data, podpis i pieczęć imienna/ Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 61 poz. 543 ze zm.) kierownik jednostki kontrolowanej został poinformowany o przysługującym mu z mocy 16 ust. 1 i 3 prawie do: 18

19 - zgłoszenia na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole; - odmowy podpisania protokołu kontroli i złoŝenia w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Irena Rakowicz inspektor wojewódzki r. Monika Pieprz starszy inspektor wojewódzki r. /podpisy inspektorów, data podpisania/ Protokół podpisano: Tarnówka, 10 grudnia 2012 r. Kierownik GOPS Bogumiła Wilczewska / miejscowość, data, imię, nazwisko, stanowisko-pieczęć imienna/ 19

ZALECENIA POKONTROLNE

ZALECENIA POKONTROLNE Poznań, PS-Pi.431.1.11.2012.3 Pani Bogumiła Wilczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Niepodległości 18 77-416 Tarnówka ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.1.1.2014.6. Protokół

PS-Pi.431.1.1.2014.6. Protokół PS-Pi.431.1.1.2014.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaczorach 64-810 Kaczory, ul Dworcowa 22, zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub określanym

Bardziej szczegółowo

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6

Poznań, 2014-04-22. PS-Pi.431.1.4.2014.6 Poznań, 2014-04-22 PS-Pi.431.1.4.2014.6 Pani Anna Betańska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim ul. Kościuszki 38 89-350 Miasteczko Krajeńskie ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.1.2.2012.3.5. Protokół

PS-Pi.431.1.2.2012.3.5. Protokół PS-Pi.431.1.2.2012.3.5 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drawsku, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64 733 Drawsko, zwanym w dalszej części protokołu

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY Pomoc Społeczna Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umoŝliwienie osobom i rodzinom przezwycięŝanie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Zamkowej 21 w dniu 8 lutego 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/174/2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAWOI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE : 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.1.4.2012.3.6. Protokół

PS-Pi.431.1.4.2012.3.6. Protokół PS-Pi.431.1.4.2012.3.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wieleniu, ul. Międzyleska 4, 64 730 Wieleń, zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.1.9.2012.3.6. Protokół

PS-Pi.431.1.9.2012.3.6. Protokół PS-Pi.431.1.9.2012.3.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Grochowskiego 17, 77-400 Złotów, zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

PS-Pi Protokół kontroli

PS-Pi Protokół kontroli PS-Pi.431.1.3.2014.3 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance (64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 24 ), zwanym dalej Ośrodkiem lub określanego skrótem

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 B, 72 277 Nowogard. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej i zasady ich przyznawania Świadczeniami z pomocy społecznej są: 1) świadczenia pieniężne: a) zasiłek stały, b) zasiłek okresowy, c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KODNIU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodniu zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1/ ustawy o pomocy społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów

UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów UCHWAŁA Nr XXXIII/194/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mściwojowie. Na podstawie art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie STATUT Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie, zwany dalej OŚRODKIEM, jest budŝetową jednostką organizacyjną Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku K-S-1.431.6.11.2012.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 17-19 września 2012 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.1.5.2012.3.6. Protokół

PS-Pi.431.1.5.2012.3.6. Protokół PS-Pi.431.1.5.2012.3.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w KrzyŜu Wlkp., ul. Mickiewicza 58 64 761 KrzyŜ Wlkp., zwanym w dalszej części protokołu

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach, przy ul. Świerczewskiego 24 w dniach 24 26 stycznia 2011 r. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Protokół. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Protokół. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: PS-Pi.431.1.1.2013.3 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie, ul. Kujańska 3, 77-424 Zakrzewo zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub określanym

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.1.4.2014.6. Protokół kontroli

PS-Pi.431.1.4.2014.6. Protokół kontroli PS-Pi.431.1.4.2014.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miasteczku Krajeńskim 89-350 Miasteczko Krajeńskie, ul Kościuszki 38, zwanym w dalszej części protokołu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE. Rozdział I Postanowienia ogólne Zał. do Zarządzenia Nr MGOPS IX 0161/4/09 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie z dnia 26 maja 2009 r. REGULAMIN MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Świadczenia niepieniężne

Świadczenia niepieniężne Świadczenia niepieniężne ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE POMOC SPOŁECZNA PRZEWIDUJE NASTĘPUJĄCE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE: Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia,

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, przy ul. KsiąŜąt Pomorskich 8. Kontrolę przeprowadziły Dobrosława

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XXXII/144//2009. Rady Gminy z dnia.28 kwietnia 2009 roku.. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W OSTASZEWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r

Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r Uchwała Nr XV /93/2004 Rady Gminy Korzenna z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie; uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Korzennej. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ. przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej. Wójt Gminy Grzmiąca Egzemplarz Nr 2 K-PS.1./431-6-7/2011 [DK] PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 7-8 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzmiącej Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlni-Letnisko świadczy pomoc w następujących formach: Świadczenia pieniężne: Zasiłek stały Zasiłek okresowy Zasiłek celowy Specjalny zasiłek celowy Zasiłek celowy na

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.1.02.2014.3. Protokół kontroli

PS-Pi.431.1.02.2014.3. Protokół kontroli PS-Pi.431.1.02.2014.3 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance (64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 24 ), zwanego dalej Ośrodkiem lub określanego

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GOLCZEWIE W 2011 r. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, które mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach

UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach UCHWAŁA NR XIX/96/2016 RADY GMINY ŁYSZKOWICE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łyszkowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r.

UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. UCHWAŁA NR XXI/203/09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia15 kwietnia 2009r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu

Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-S.431.2.15.2015.HF Warszawa, 18 stycznia 2016 r. Pani Mariola Ryniewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne

Świadczenia pieniężne Świadczenia pieniężne Ustalenie uprawnień i przyznanie zasiłku stałego, okresowego, celowego i specjalnego zasiłku celowego: zasiłek stały: 1. Zasiłek stały przysługuje: a) pełnoletniej osobie samotnie

Bardziej szczegółowo

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: Ps.Pi.5.6-431-2-8/11 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnkowie, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków, zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem lub

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZGOWIE ZA ROK 2013. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzgowie jest jednostką organizacyjną gminy działającą od 01.04.1990 r. Podstawowy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia

UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia UCHWAŁA NR Rady Miasta Szczecin z dnia (PROJEKT) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Dziennym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Potulickiej 40, Dziennym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA.

I. ORGANIZACJA PRACY OŚRODKA. pieczęć Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu DELEGATURA w KALISZU WYDZIAL POLITYKI SPOŁECZNEJ 62 800 Kalisz ul. Kolegialna 4 PS-Ka.431.5.2013.1 PROTOKÓŁ KONTROLI kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU

S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU Załącznik do uchwały Nr XVI/170/04 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 7 czerwca 2004 r. S T A T U T MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHOCINKU ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli PS-Pi.431.4.1.2012.3.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w ChodzieŜy (64 800 ChodzieŜ, ul. Ujska 47) zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 1 lutego 2015 r. PS-KNPS.431.6.55.2014.HS Pani Maria Stępnik Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach ul. Nowa 1 57-1 5 0 Prusy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ( października 2015 r. PS-KNPS.431.6.24.2015.HS Pan Edward Rak Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni Wystąpienie pokontrolne W dniach 8-10 lipca 2015 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

PS.II. 20, 21. 0932-7-1/09. Protokół kontroli

PS.II. 20, 21. 0932-7-1/09. Protokół kontroli PS.II. 20, 21. 0932-7-1/09 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach od 11 do 13 marca 2009 r. w Ośrodku Adopcyjno- Opiekuńczym w Pile (u. Rydygiera 23; 64-920 Piła) zwanym dalej Ośrodkiem.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: FORMY POMOCY: Pomocy Społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby

Bardziej szczegółowo

6. Decyzja o przyznaniu renty socjalnej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego)." ;

6. Decyzja o przyznaniu renty socjalnej nie wymaga przeprowadzenia wywiadu rodzinnego (środowiskowego). ; Dziennik Ustaw Nr 100-2233- Poz. 459 magającego stałej opieki i pielęgnacji, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza dochodu określonego wart. 4 ust. 1. Osobie wychowującej dziecko zasiłek przysługuje

Bardziej szczegółowo

III. Zadania pomocy społecznej

III. Zadania pomocy społecznej III. Zadania pomocy społecznej Pomoc społeczna zajmuje ważne miejsce w systemie zabezpieczenia społecznego. Jej rola ciągle wzrasta, gdyż zakres podmiotowy i przedmiotowy udzielanych świadczeń ulega systematycznemu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli

P R O T O K Ó Ł. Ustalenia kontroli P R O T O K Ó Ł kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Reczu, ul. Ratuszowa 7, w dniach 16 17 września 2013 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia^-wmarca 2016 r. PS-KNPS.431.6.6.2016.MB1 Pani Jolanta Leszko Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodzku Wystąpienie pokontrolne W dniach 15-17 lutego 2016 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 23 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 23 czerwca 2015 r. W sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy w Dębicy. Społecznej Na podstawie art. 16 ust. 3, ustawy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Egzemplarz Nr1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BĘDZINIE w dniu 16 grudnia 2009 r. Adres: 76-037

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki przez mieszkańców Miasta Białegostoku.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017

MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 52/IX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 maja 2015 r. MIEJSKI ROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE POMOCY FINANSOWEJ NA ZAKUP LEKÓW DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA ŁOMŻA NA LATA 2015-2017 MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia:

W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: W systemie pomocy społecznej wyróżnia się m.in. następujące świadczenia: 1. Pieniężne: - zasiłek stały, - zasiłek okresowy, - zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, - zasiłek i pożyczka na ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie w brzmieniu jak w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. PADA GMINY SOMONINO 83 3"14 SOMONINO ul. Ceynowy 21 UCHWALA NR XV/128/12 RADY GMINY SOMONINO Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr l42,poz.

Bardziej szczegółowo

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31

Autor (źródło): Danuta Orzołek poniedziałek, 04 lutego 2008 12:29 - Poprawiony poniedziałek, 04 lutego 2008 13:31 Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne: 1. praca socjalna, 2. sprawienie pogrzebu, 3. interwencja kryzysowa, 4. schronienie, 5. posiłek, 6. niezbędne ubranie, 7. usługi opiekuńcze

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA. z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY BOGORIA z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Środa, 09 kwietnia 2014 Dział Świadczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dział Świadczeń 59-220 Legnica ul. Chojnowska 112 telefon: (76) 722 18 09 godziny pracy 7 30 15 30 pracownicy socjalni

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 2243 UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 2243 UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 2243 UCHWAŁA NR IX/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonywania niektórych

Bardziej szczegółowo

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie:

Gmina Lubichowo. Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom o dochodach nie przekraczających miesięcznie: Czym jest pomoc społeczna? Wnioski o przyznanie pomocy społecznej i zasiłku rodzinnego. POMOC SPOŁECZNA Czym jest Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Nadrzędnym celem pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

PS-Le.431.2.2.2013.6 Pani Barbara Kuderska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościańska 1 64-030 Śmigiel

PS-Le.431.2.2.2013.6 Pani Barbara Kuderska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościańska 1 64-030 Śmigiel Poznań, 5 kwietnia 2013 r. PS-Le.431.2.2.2013.6 Pani Barbara Kuderska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościańska 1 64-030 Śmigiel W dniach 8, 9, 11 i 12 marca 2013 r. zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ K-PS.1.431.6.23.2011.DK PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ przeprowadzonej w dniach 12-13 października 2011 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustroniu Morskim Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Protokół. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

Protokół. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń: PS-Pi.431.1.4.2013.6 Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów, zwanym w dalszej części protokołu Ośrodkiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne...

Spis treści SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów...13. Wstęp...17. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19. Dział I Przepisy ogólne... Spis treści Wykaz skrótów...13 Wstęp...17 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...19 Dział I Przepisy ogólne...19 Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy...19 Art. 1. [Zakres normowania]...

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r.

Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX RADY GMINY STARE JUCHY. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 listopada 2015 r. Poz. 3849 UCHWAŁA NR IX.63.2015 RADY GMINY STARE JUCHY z dnia 29 września 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z pomocy społecznej

Świadczenia z pomocy społecznej Wtorek, 26 stycznia 2016 Świadczenia z pomocy społecznej Zasady udzielania pomocy społecznej Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki

Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki Projekt z dnia 7 listopada 2008 r. Uchwała Nr Rady Miasta Ostrołęki z dnia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/ /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 listopada 2010 rok

Uchwała Nr LIII/ /2010 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 10 listopada 2010 rok Uchwała Nr LIII/ /2010 z dnia 10 listopada 2010 rok w sprawie: określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 21 września 2015 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE. z dnia 21 września 2015 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 21 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/217/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 12.12.2011 r. w sprawie: ustalenia zasad ponoszenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana:

PROTOKÓŁ. Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dolicach, w dniu 9 marca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący: Gminny Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 13/16 z dnia 30.03.2016r. Stanisławów, dnia 29.01.2016r. S p r a w o z d a n i e z realizacji wydatków Gminnego 0środka Pomocy Społecznej w Stanisławowie za

Bardziej szczegółowo

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ

FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ Jednym z podstawowych zadań Wydziału Pomocy Środowiskowej jest prowadzenie pracy socjalnej, której celem jest pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku

Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku Uchwała Nr XXXVII/843/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 16 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suścu Pomoc społeczna Pomoc społeczna Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 pkt.1 ustawy o pomocy społecznej): osobie samotnie gospodarującej,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 3 marca 2016 r.

Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE. z dnia 3 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 1371 UCHWAŁA NR XVIII/97/2016 RADY MIASTA GÓROWO IŁAWECKIE z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali. Załącznik nr 1 do Uchwały NrVII/37/09 z dnia31.08.2009r.. Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POŁCZYNIE-ZDROJU w dniu 22 września 2008 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku

U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku U C H W A Ł A Nr XXX/193/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały Nr XXIV/194/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 lipca 2004 r. S T A T U T Jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Jednostka budżetowa

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY. Rozdział II. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY

Bardziej szczegółowo